Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006

2 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena marketingovým pracovníkùm (menších a støedních) firem, studentùm ekonomických a obchodních fakult, uèitelùm marketingu a všem ostatním zájemcùm o tuto problematiku Všechny probírané nástroje internetového a mobil marketingu jsou ilustrovány na èetných pøíkladech, pøevážnì z èeského Internetu N Klíèové pojmy Internet marketing obchod e-komerce podnikání ICT marketing internetový mobil marketing mix marketingový komunikace reklama podpora prodeje distribuce výzkum O autorovi Ing Jiøí Sedláèek, Ph D se narodil v roce 1963 v Kutné Hoøe, kde také žije Po absolvování SEŠ v Kolínì pokraèoval ve studiu na VŠE v Praze, obor ASØ, který ukonèil v roce 1986 Poté ještì dva roky pracoval na katedøe ASØ (nyní informaèních technologií) Od roku 1988 pracuje na katedøe mezinárodního obchodu, kde vyuèuje nìkolik poèítaèovì orientovaných pøedmìtù, od roku 1995 pøedevším kurs zamìøený na Internet a jeho komerèní využití Tématice e-komerce se vìnoval i ve své doktorské práci Je autorem nebo spoluautorem nìkolika dalších skript (napø Internet komerèní využití, 1999) a knih Druhé vydání Delphi v kostce získalo jako první kniha ocenìní Dobrá koupì èasopisu Computer MDT: :339(035) Jiøí Sedláèek E-komerce, internetový a mobil marketing Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Autoøi a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Jiøí Sedláèek, Praha 2006 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 OBSAH Seznam obrázkù 13 Seznam tabulek 13 Tabulky s pøíklady a pøípadovými studiemi 13 O èem a pro koho 14 Proè si vybrat právì tuto knihu? 14 Komu je kniha urèena? 14 Struktura publikace 15 Rùzné kategorie ètenáøù, pøedpoklady a cíle knihy 16 Podìkování 16 1 Co je Internet Struèná historie Internetu Internet, intranet, extranet a další pojmy Základní vlastnosti Internetu Problémy a omezení Organizace a zajištìní provozu Internetu Dokumenty a standardy Internetu Základní zásady slušného chování na Internetu 30 Shrnutí 31 N Klíèové pojmy 32 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 32 2 Možnosti jednotlivých služeb Internetu Elektronická pošta ( ) World Wide Web (WWW, Web) Push technologie RSS (RSS kanály), podcasting Blogy (weblogy) FTP, SCP, SFTP, FTPS Adresné konference (mailing lists) 39 A Obsah 5

4 2 5 Diskusní skupiny (NetNews, News) Telnet a SSH pøístup ke vzdálenému poèítaèi Telefonování a faxování pøes Internet Instant messaging P2P sítì Další služby 46 Shrnutí 48 N Klíèové pojmy 49 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 49 3 Základní pojmy a technologie Protokoly, protokoly, protokoly IP adresy a domény, URL Logovací soubory Cookies Sessions Web bugs, PIE Public domain, freeware, shareware, open source software Open Source Software (OSS) Pøíklady OSS resp GNU projektù Obchodní model OSS Výhody Open Source Multimédia, hypertext, hypermédia a HTML Generování stránek a skriptovací jazyky pro WWW Bezpeènost, druhy rizik a prostøedky ochrany Autentizace a autorizace Klíèové pojmy z kryptografie 84 Shrnutí 86 N Klíèové pojmy 87 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 87 4 Nová ekonomika nebo jen pojmy? Hlavní zmìny ve svìtovém hospodáøství Kontext zmìn nová nebo stále stejná ekonomika? Charakteristické rysy nové ekonomiky Blíže k významu ICT 92 6 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

5 4 5 Existují empirické dùkazy? Dílèí závìry dopady nové ekonomiky 94 N Klíèové pojmy 94 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 94 5 E-komerce a internetový marketing Elektronické podnikání a obchodování (e-komerce) Definice e-komerce dle OECD Širší a užší definice e-komerce dle OECD Druhy elektronického obchodování (podle subjektù) Vymezení e-komerce dle zahrnutých procesù Internet jako souèást podnikové strategie Rozsah, výhody a rizika využití Internetu ve firmì Etapy e-komerce E-komerce a fáze obchodního pøípadu E-komerce, internetový a mobil marketing 103 Shrnutí 104 N Klíèové pojmy 105 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Internet jako zdroj informací pro firmy Druhy informací (obecnì) Druhy informací na Internetu dùležité pro firmy Firemní informace a informace o firmách Burzovní informace Informace ze státní správy a samosprávy Informace na podporu podnikání a vývozu Statistické a demografické informace Informace firem zabývajících se výzkumem trhu Patentové a související informace Publicistické, zpravodajské a odborné informace Právní informace Hodnocení informaèních zdrojù 118 Shrnutí 119 N Klíèové pojmy 120 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 120 A Obsah 7

6 7 Výzkumy s využitím Internetu Sbìr dat, mìøení a audity Typy výzkumù Kvantitativní výzkumy Kvalitativní výzkumy Respondenti (výbìr, motivace, identifikace) Výhody a nevýhody on-line výzkumù Pøíklady konkrétních mìøení a výzkumù Internet Domain Survey Poèty uživatelù celkem a dle jazykových oblastí Vybrané údaje za Èeskou republiku 131 Shrnutí 132 N Klíèové pojmy 133 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Výrobková politika Internet jako zdroj informací o výrobcích Vývoj nových výrobkù a cyklus jejich životnosti Personalizace a pøizpùsobení Sortiment a výrobky prodávané na Internetu Obecné charakteristiky zboží, které se dobøe prodává na Internetu Rozsah a komoditní struktura nákupù na Internetu Dùsledky dematerializace výrobkù Switching costs, lock-in Znaèka a doménová jména 149 Shrnutí 150 N Klíèové pojmy 151 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Cenová politika Uplatnìní tradièních nástrojù cenové politiky Faktory, které ovlivòují zpùsob stanovení cen na Internetu Metody tvorby cen na Internetu Konkrétní cenové strategie Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

7 9 2 Dynamická tvorba cen Stanovení individuální ceny prodávajícím Rùzné typy aukcí Elektronické tržištì pro subjekty veøejné správy Pokusy o jiné cenové strategie Komparativní nakupování Servery s pøehledy akèních cen 166 Shrnutí 167 N Klíèové pojmy 168 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Platební systémy a pøímé bankovnictví Klasické platební systémy (z hlediska Internetu) Elektronické platební systémy Platby platební kartou Elektronická hotovost (elektronické/digitální peníze) Elektronické šeky Mikroplatby Vìrnostní platební systémy Nejpoužívanìjší zahranièní systémy Realita plateb na Internetu v ÈR Pøímé bankovnictví Platby prostøednictvím mobilù (m-platba) Zprostøedkovatelé plateb 181 Shrnutí 181 N Klíèové pojmy 182 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Distribuèní politika Distribuce nehmotného zboží Hudba Filmová produkce Fotografie fotobanky Software Informace a zpravodajství Informace a zpravodajství pro firmy 193 A Obsah 9

8 Elektronické knihy a èasopisy Zábava a hry na Internetu Letenky, zájezdy a další služby z oblasti CR Distribuce hmotného zboží Možnosti a reálnì využívané formy distribuce Konkrétní nabídky distribuèních firem Další èinnosti spojené s distribucí Pøíklady nabídky konkrétních internetových obchodù Zmìna v úloze a postavení zprostøedkovatelù Dodavatelsko-odbìratelské øetìzce Co je EDI, EDIFACT, ebxml 210 Shrnutí 212 N Klíèové pojmy 213 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Internetová reklama Rozmìr a dynamika internetové reklamy Základní druhy internetové reklamy Modely plateb za reklamu ová reklama ( marketing) Reklamním sdìlením je celý Reklamním sdìlením je jen èást u Mail One: ucelené øešení pro marketing Grafická reklama Pøehled formátù grafické reklamy Tendence v oblasti grafické reklamy Textová reklama Kontextová textová reklama Google AdWords Èeský (slovenský) systém etarget Porovnání systémù Google AdWords/AdSense a etarget Další nové systémy kontextové (a jiné) reklamy Vlastní øešení vybraných èeských portálù Další formy reklamy Virální marketing Partnerské programy (Affiliate Marketing) Nepøímá reklama (Soft Selling) Sponzorování obsahu (Content Sponsorships) Microsites (též Minisites) Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

9 12 8 Optimalizace stránek (nejen) pro vyhledávaèe Širší pohled na budování firemního webu Spam není reklama 256 Shrnutí 259 N Klíèové pojmy 260 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Podpora prodeje Slevy, akèní ceny, cenové balíèky Slevové kupóny (kupóny na slevy) Kupónové stránky v zahranièí Kupónové stránky v ÈR Možné problémy internetových kupónù a jejich øešení Spotøebitelské soutìže a hry Jak správnì navrhnout soutìž èi hru? Web specializovaný na soutìže Advergaming pøíklady projektù Internetová hra Pilsner Urquell Olympiáda Vzorky a ochutnávky Distribuce vzorkù nehmotné povahy Distribuce vzorkù hmotné povahy Vìrnostní programy Vìrnostní systém firmy, která podniká mimo Internet Vìrnostní systém firmy podnikající na Internetu Otevøené vìrnostní systémy Zahranièní otevøené vìrnostní systémy Další formy podpory prodeje Obchodní a firemní podpora prodeje 296 Shrnutí 297 N Klíèové pojmy 298 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Mobil marketing a m-komerce Faktory a podmínky rozvoje Vývoj mobilních sítí a poètu uživatelù Klíèové vlastnosti mobilù a mobilních sítí 302 A Obsah 11

10 14 2 Mobil marketing Reklamní SMS Reklamní NSM/EMS a MMS Placený pøíjem reklamních SMS/MMS a ù SMS soutìže, ankety a hlasování SMS, WAP, Java hry a advergaming Reklamní loga na mobily a vyzvánìcí melodie Další formy M-komerce Podnikové a intranetové aplikace, další využití 312 Shrnutí 313 N Klíèové pojmy 314 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Souvislosti a dùsledky e-komerce Oblasti zmìn a vliv Internetu/ICT na nì Výhody a pøínosy Internetu a dalších ICT pro firmu Typologie konkurenèních výhod a Internet/ICT Úskalí a rizika komerèního využití Internetu Podmínky rozvoje komerèního využití Internetu v ÈR Možnosti internetového a mobil marketingu Místo závìru 325 Nejdùležitìjší zkratky 326 Seznam literatury a pramenù 328 Rejstøík 334 Adresy prodejen technické literatury 351 Pár slov o nakladatelství Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

11 Seznam obrázkù 1 Ukázka vyhledávání zboží v systému Obchody portálu Centrum PC Magazine v elektronické verzi (Zinio Reader) Sledování zásilky na Internetu je dnes již standardem u vìtšiny firem Mail One: hlavní obrazovka Nejbìžnìjší formáty reklamy v reklamním systému Billboard Ukázka výsledku dotazu v systému Google se zobrazením kontextové reklamy Ukázka výpisu klíèových slov v systému etarget Obrázek z reklamní kampanì na podporu prohlížeèe Firefox Dobrý web: hlavní stránka Server Kupóny na slevy: registrace obchodníka a vytvoøení kupónu Advergaming: pøíklady projektù Ukázky her v projektu Pilsner Urquell olympiáda (výøez) Èasový prùbìh kampanì Ukázky reklamních proužkù na propagaci Pilsner Urquell olympiády Server Žena-in: výsledky testování pracího pøípravku Norit 284 Seznam tabulek 1 Shrnutí klíèových událostí vývoje Internetu a dalších technologií 19 2 Struèné shrnutí vývoje v Èeskoslovensku a ÈR 22 3 Etapizace vývoje Internetu v Èeskoslovensku a ÈR 23 4 Standardní èísla portù vybraných protokolù 55 5 Malá ukázka logovacího souboru 62 6 Ukázka typické cookie 63 7 Doba potøebná k rozšíøení mezi 25 procent populace v USA 92 8 Schéma druhù elektronického obchodování podle subjektù 98 9 Srovnání etap e-komerce a jejich charakteristiky Typy výzkumù, v nichž nìjakou roli hraje Internet Internet Domain Survey Poèty uživatelù celkem a dle jazykových oblastí Pøístup k Internetu z domova v procentech Odhad mìsíèní nákladù na domácí pøipojení k Internetu v procentech Nejèastìji nakupované zboží a služby pøes Internet v posledních 12 mìsících Typy uzamèení a s nimi spojené náklady zmìny dodavatele Ukázka instrukcí pro elektronickou dodávku software Deset nejnavštìvovanìjších novinových webù v USA Srovnání nìkolika variant dopravy vhodné pro internetové obchody Srovnání cen vybraných forem dopravy z internetových obchodù Odhadovaný objem a struktura reklamního trhu v ÈR Pøehled zobrazovaných statistik v systému etarget Poèty zákazníkù mobilních operátorù (v tisících) 301 Tabulky s pøíklady a pøípadovými studiemi Jak firma Techo získala velkou zakázku díky Internetu 138 Jak vyrábí a obchoduje firma Dell 141 Internetový obchod Amazon 143 Proè zkrachovala Pets com a další internetové firmy 155 Aukèní server ebay 161 Co je DRM? 186 SMS soutìž firmy Hervis 308 A Obsah 13

12 O ÈEM A PRO KOHO Proè si vybrat právì tuto knihu? Pøekladových nebo pùvodních èeských knih zabývajících se Internetem a jeho využitím v marketingu vyšla u nás již øada, pøesto nìkterá témata nebyla ještì dostateènì zpracována Kvalitu této knihy musí nakonec posoudit samotní ètenáøi, pøesto si dovolím uvést nìkolik základních argumentù, proè si vybrat právì tento titul: Ucelený pohled na problematiku: øada knih, které mají v názvu slova Internet a marketing, se èasto zabývá pøevážnì pouze nìkterými aspekty, napø dominuje internetová reklama Tato kniha se snaží relativnì rovnomìrnì pokrýt vìtšinu oblastí (pochopitelnì nelze všechny), které tvoøí internetový marketing, napø Internet jako zdroj informací, výzkumy, výrobková, cenová, distribuèní a komunikaèní politika, platby na internetových obchodech a další (blíže viz Struktura publikace) Propojení poznatkù z marketingu a informatiky: mnoho knih je zamìøeno èistì technologicky (napø jak vytváøet WWW stránky a provozovat web), což pochopitelnì není chyba, pokud jsou urèeny IT specialistùm V titulech, které napsali marketingoví odborníci je zase mnohdy patrná až køeèovitá snaha se technickým otázkám vyhnout a/nebo jsou zde prezentovány pøíliš zjednodušenì nebo dokonce chybnì V této knize jsem se snažil využít toho, že jsem vystudoval informaèní technologie, ale již øadu let pracuji na katedøe mezinárodního obchodu Primárnì marketingové zamìøení knihy je propojeno s celou øadou technických poznatkù, které èasto marketingové možnosti spoluvytváøejí! Internetový a mobil marketing: pokud vím, jde o první knihu v èeštinì, která se zabývám jak internetovým, tak mobil marketingem Tyto dvì oblasti jsou od sebe dnes již neoddìlitelné nejen z dùvodu konvergence technických prostøedkù Aktuálnost údajù: i když obecnì jsem se snažil do knihy vybrat zejména déle platné poznatky, v tak dynamické oblasti se nelze vyhnout též konkrétním údajùm Ty byly dle možností aktualizovány ještì tìsnì pøed odevzdáním knihy do tiskárny Spousta pøíkladù, pøevážnì z èeského prostøedí Kniha je prakticky zamìøena, proto jsou probírané možnosti ilustrovány na øadì konkrétních pøíkladù, které jsou pøevážnì domácího pùvodu (i když jsem se pochopitelnì nevyhýbal ani zajímavým pøíkladùm ze zahranièí) Domácí podmínky jsou zohlednìny i v ostatním textu Komu je kniha urèena? Marketingovým a øídícím pracovníkùm (zejména menších a støedních) firem, kteøí se zabývají využitím Internetu a mobilních technologií nebo o nich uvažují Studentùm ekonomických a obchodních fakult Uèitelùm marketingu na všech typech škol A všem ostatním zájemcùm o tuto problematiku 14 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

13 Struktura publikace Publikace má dvì základní èásti V první èásti (úvodní tøi kapitoly je pøedstaven Internet a další informaèní a komunikaèní technologie (ICT) Konkrétnì v první kapitole je pomìrnì podrobnì probrána historie Internetu a dalších ICT, zejména s ohledem na události, které byly klíèové pro pozdìjší rozvoj e-komerce Dále je zde vysvìtlena organizace a zajištìní provozu Internetu, základní standardy ap V druhé kapitole jsou popsány základní služby Internetu, vèetnì novìjších a tìch ménì známých (napø RSS, blogy, P2P sítì, internetová telefonie) Již zde je uvedena jejich základní obchodnì-marketingová charakteristika Tøetí kapitola je nejvíce technická a má sloužit pøedevším jako výkladová pomùcka, ke které se ètenáø bude vracet nejen pøi èetbì zbylých kapitol, ale i dalších publikací Proto svým rozsahem ponìkud pøesahuje zamìøení textu Na druhou stranu alespoò základní pøedstava o pojmech jako je IP adresa, domény, cookies je nezbytná k tomu, aby pracovník marketingu mìl realistické pøedstavy napø o tom, které informace lze o návštìvníkovi automatizovanì zjistit, co vyjadøují statistiky reklamy poskytnuté firmì atd Druhá, mnohem rozsáhlejší èást knihy (dvanáct kapitol) se již plnì vìnuje tématu e-komerce, internetovému a mobil marketingu První kapitola této èásti (ètvrtá kapitola celkem) struènì shrnuje kontext ekonomických, sociálních, politických a dalších zmìn, ve kterém se zaèal Internet komerènì využívat Pátá kapitola vymezuje pojmy e-commerce, e-business, podrobnì rozebírá definici e-komerce dle OECD a její èásti, srovnává etapy e-komerce, charakterizuje internetový a mobil marketing Šestá až ètrnáctá kapitola potom podrobnì rozebírá jednotlivé oblasti a nástroje marketingu jako je využití Internetu pro marketingové výzkumy, výrobková, cenová, distribuèní a komunikaèní politika (zvláš reklama a podpora prodeje), dále jsou rozebrány platební systémy a pøímé bankovnictví z hlediska plateb na internetových obchodech Pochopitelnì nechybí ani slíbená tematika mobil marketingu a m-komerce Poslední patnáctá kapitola knihu uzavírá Na základì rozborù a pøíkladù z pøedchozích kapitol jsou analyzovány oblasti zmìn a konkrétní vliv ICT na nì, výhody, pøínosy a úskalí èi rizika komerèního využití Internetu/dalších ICT Nechybí ani první ucelená typologie konkurenèních výhod vázaných na Internet a ICT Jsou charakterizovány též podmínky a bariéry dalšího rozvoje e-komerce v ÈR Co v knize nenaleznete? Jak uvádím na pøedchozí stránce, za jednu z hlavních pøedností publikace považuji její ucelený pohled, ètenáø tedy v knize naleznete konkrétní využití a adaptaci mnoha marketingových nástrojù v podmínkách Internetu/ICT Pøesto pochopitelnì nelze v jedné knize popsat vše S ohledem na udržení urèitého rozsahu knihy a z dalších dùvodù se blíže nezabývám (okrajovì jsou zmínìny v jiných kapitolách) napø tìmito èistì marketingovými tématy: segmentace a targeting na Internetu, páté P marketingového mixu, public relations Ze stejných dùvodù jsem vyøadil též nìkteré další (již zèásti napsané) kapitoly, které se netýkají pøímo marketingu, ale jsou pøi úvahách o využití Internetu ve firmì též dùležité Jde zejména o zavádìní Internetu (výbìr pøipojení, webhostingu/server hostingu, pøíprava a budování WWW stránek/internetového obchodu) a otázky bezpeènosti a ochrany dat/soukromí, dále nejdùležitìjší právní otázky týkající se Internetu Bude-li kniha úspìšná (a též dle ohlasu ètenáøù), rád bych aspoò nìkterá témata rozpracoval v pøípadném druhém vydání knihy Alespoò struènì by bylo vhodné zmínit též problematiku e-governmentu a jak stát ovlivòuje podnikání firem na Internetu A O èem a pro koho 15

14 Rùzné kategorie ètenáøù, pøedpoklady a cíle knihy Hlavní cílové kategorie ètenáøù již byly uvedeny na první stranì Jaké jsou jejich pøedpokládané vstupní znalosti a dovednosti? Pøedevším ètenáø by mìl mít alespoò elementární znalosti marketingu obecnì Samotné využití marketingových nástrojù na Internetu je popsáno pomìrnì podrobnì a ilustrováno øadou pøíkladù, takže by mìlo být srozumitelné, ale napø pøi rozboru výzkumù na Internetu již neopakuji marketingový výzkum obecnì Zejména ménì pokroèilým studentùm marketingu lze proto doporuèit mít po ruce nìkterou standardní uèebnici marketingu Dále by ètenáø mìl mít základní uživatelské dovednosti práce s Internetem (alespoò a WWW) Zaèáteèníci by si o to dùkladnìji mìli pøeèíst první tøi kapitoly, vìnované Internetu obecnì Ani zkušenìjší uživatelé by je však nemìli pøeskoèit úplnì, protože by jim mohli uniknout nìkteré velmi dùležité poznatky Po prostudování knihy získáte tyto cílové znalosti a dovednosti: Znalost Internetu a jeho služeb zejména s ohledem na komerèní využití Kriticky zhodnocený soubor poznatkù o tom, jak lze Internet/další ICT využívat v marketingu a jak to firmu ovlivní Dovednost aspoò vybrané nástroje internetového marketingu (pøípadnì ve spolupráci se specializovanými firmami) v praxi využít Aktuálnost a úplnost poznatkù Ètenáø by zde mìl najít základní soubor relativnì ucelených a stálých poznatkù, které tak rychle nezastarávají Téma je však natolik dynamické, že se výslovnì pøedpokládá doplòovaní poznatkù samostudiem dalších materiálù Kniha se snaží probrat téma z rùzných hledisek Každá kapitola se proto vìnuje jedné relativnì ucelené oblasti Kromì úvodního pøehledu je v zásadì zvolena lineární metoda výkladu, pro prolínání mnoha témat však nebylo možné se vyhnout odkazùm Pøi snaze o ucelené zpracování tématu není vše uèebnicovì pøedžvýkáno, ale zámìrnì je ponechán urèitý prostor pro samostatné domyšlení dùsledkù uvedených poznatkù èi pøíkladù a aplikaci nových Tento otevøený charakter výkladu je využit i ve Shrnutí (na závìr jednotlivých kapitol), které kromì jiného obsahují též námìty na samostatné úkoly a cvièení Pomìr marketingových a technických informací Vzhledem k cílovým skupinám ètenáøù logicky pøevažují první Ale jak jsem již uvedl, zejména nìkteré kapitoly obsahují i dost technických poznatkù (na rozdíl od nìkterých knih, které se jejich absencí pøímo chlubí) Pro hlubší pochopení nìkterých marketingovým nástrojù jsou jednoduše potøebné Dalším dùvodem je potøeba lepší komunikace mezi pracovníky z oblasti obchodu a informatiky a tedy pøekonávání stále existujících bariér Nejde tedy o samoúèelný výklad tìchto pojmù a technologií, ale ten je vyvolán potøebami praxe Podìkování V první øadì bych chtìl opìt podìkovat svým rodièùm za vytvoøení podmínek a pochopení pøi èasovì nároèném psaní, které nìkdy bylo i na úkor možná dùležitìjších vìcí Bohužel maminka se již vydání knihy nedoèkala Dále bych chtìl podìkovat nìkolika mým diplomantùm, kteøí získali zajímavé materiály a ne bìžnì dostupné informace, které jsem využil zejména v kapitolách vìnovaných reklamì, podpoøe prodeje a distribuci A na závìr bych chtìl velmi podìkovat ing Pavlu Mikanovi za peèlivé proètení nìkolika verzí rukopisu a øadu cenných pøipomínek, které významnì pøispìly ke zkvalitnìní textu V Kutné Hoøe, prosinec Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

( obchodní sí specializovaných prodejen Centrála Praha 10 Pouhých 200 metrù od stanice metra Strašnická (trasa A). Prodejna Po Pá 9 00 18 00 So*) 9 00 12 00 tel.: 274 820 211, 274 818 412 e-mail: praha10@ben.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact

ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact id ústav pro výzkum informaèních technologií støední odborné školy Interdact kvìten/èerven 2013 upravená verze - únor 2014 vedoucí ústavu: BA Ondøej Drudik grafický návrh, návrh rozložení: Marek Šimr editor:

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D.

Marketing obchodní firmy. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Marketing obchodní firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3477. publikaci Odpovìdná

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

ENERGETIKA V PØÍKLADECH ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností.

Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. RadioMobil a.s. v roce 2002 Chceme být pøátelským prùvodcem vaší mobilní budoucností. Jednoduše a s lidským pøístupem vám poskytneme všechny výhody mobility spolehlivì a dostupnì, vždy a všude. 100 Výroèní

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Novinky zahranièní knihovnické literatury

Novinky zahranièní knihovnické literatury Novinky zahranièní knihovnické literatury 1. ALKHOVEN, Patricia La numérisation des collections : les objectifs stratégiques de la Bibliothèque royale des Pays Bas [Digitalizace sbírek : strategické cíle

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Doc. Ing. Jiøí Hnilica, Ph.D. Prof. Ing. Jiøí Fotr, CSc. Aplikovaná analýza rizika ve finanèním managementu a investièním rozhodování Vydala Grada

Více

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách

ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY. Vladimír P. Polách ÚVOD DO TYPOGRAFIE A POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Vladimír P. Polách Univerzita Palackého v Olomouci 2008 1 T E Č R 1. vydání Vladimír P. Polách, 2008 ISBN 978-80-244-2063-9 2 OBSAH 1 DTP, pre-press a ti jiní 5

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více