Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006

2 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena marketingovým pracovníkùm (menších a støedních) firem, studentùm ekonomických a obchodních fakult, uèitelùm marketingu a všem ostatním zájemcùm o tuto problematiku Všechny probírané nástroje internetového a mobil marketingu jsou ilustrovány na èetných pøíkladech, pøevážnì z èeského Internetu N Klíèové pojmy Internet marketing obchod e-komerce podnikání ICT marketing internetový mobil marketing mix marketingový komunikace reklama podpora prodeje distribuce výzkum O autorovi Ing Jiøí Sedláèek, Ph D se narodil v roce 1963 v Kutné Hoøe, kde také žije Po absolvování SEŠ v Kolínì pokraèoval ve studiu na VŠE v Praze, obor ASØ, který ukonèil v roce 1986 Poté ještì dva roky pracoval na katedøe ASØ (nyní informaèních technologií) Od roku 1988 pracuje na katedøe mezinárodního obchodu, kde vyuèuje nìkolik poèítaèovì orientovaných pøedmìtù, od roku 1995 pøedevším kurs zamìøený na Internet a jeho komerèní využití Tématice e-komerce se vìnoval i ve své doktorské práci Je autorem nebo spoluautorem nìkolika dalších skript (napø Internet komerèní využití, 1999) a knih Druhé vydání Delphi v kostce získalo jako první kniha ocenìní Dobrá koupì èasopisu Computer MDT: :339(035) Jiøí Sedláèek E-komerce, internetový a mobil marketing Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Autoøi a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Jiøí Sedláèek, Praha 2006 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 OBSAH Seznam obrázkù 13 Seznam tabulek 13 Tabulky s pøíklady a pøípadovými studiemi 13 O èem a pro koho 14 Proè si vybrat právì tuto knihu? 14 Komu je kniha urèena? 14 Struktura publikace 15 Rùzné kategorie ètenáøù, pøedpoklady a cíle knihy 16 Podìkování 16 1 Co je Internet Struèná historie Internetu Internet, intranet, extranet a další pojmy Základní vlastnosti Internetu Problémy a omezení Organizace a zajištìní provozu Internetu Dokumenty a standardy Internetu Základní zásady slušného chování na Internetu 30 Shrnutí 31 N Klíèové pojmy 32 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 32 2 Možnosti jednotlivých služeb Internetu Elektronická pošta ( ) World Wide Web (WWW, Web) Push technologie RSS (RSS kanály), podcasting Blogy (weblogy) FTP, SCP, SFTP, FTPS Adresné konference (mailing lists) 39 A Obsah 5

4 2 5 Diskusní skupiny (NetNews, News) Telnet a SSH pøístup ke vzdálenému poèítaèi Telefonování a faxování pøes Internet Instant messaging P2P sítì Další služby 46 Shrnutí 48 N Klíèové pojmy 49 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 49 3 Základní pojmy a technologie Protokoly, protokoly, protokoly IP adresy a domény, URL Logovací soubory Cookies Sessions Web bugs, PIE Public domain, freeware, shareware, open source software Open Source Software (OSS) Pøíklady OSS resp GNU projektù Obchodní model OSS Výhody Open Source Multimédia, hypertext, hypermédia a HTML Generování stránek a skriptovací jazyky pro WWW Bezpeènost, druhy rizik a prostøedky ochrany Autentizace a autorizace Klíèové pojmy z kryptografie 84 Shrnutí 86 N Klíèové pojmy 87 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 87 4 Nová ekonomika nebo jen pojmy? Hlavní zmìny ve svìtovém hospodáøství Kontext zmìn nová nebo stále stejná ekonomika? Charakteristické rysy nové ekonomiky Blíže k významu ICT 92 6 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

5 4 5 Existují empirické dùkazy? Dílèí závìry dopady nové ekonomiky 94 N Klíèové pojmy 94 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 94 5 E-komerce a internetový marketing Elektronické podnikání a obchodování (e-komerce) Definice e-komerce dle OECD Širší a užší definice e-komerce dle OECD Druhy elektronického obchodování (podle subjektù) Vymezení e-komerce dle zahrnutých procesù Internet jako souèást podnikové strategie Rozsah, výhody a rizika využití Internetu ve firmì Etapy e-komerce E-komerce a fáze obchodního pøípadu E-komerce, internetový a mobil marketing 103 Shrnutí 104 N Klíèové pojmy 105 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Internet jako zdroj informací pro firmy Druhy informací (obecnì) Druhy informací na Internetu dùležité pro firmy Firemní informace a informace o firmách Burzovní informace Informace ze státní správy a samosprávy Informace na podporu podnikání a vývozu Statistické a demografické informace Informace firem zabývajících se výzkumem trhu Patentové a související informace Publicistické, zpravodajské a odborné informace Právní informace Hodnocení informaèních zdrojù 118 Shrnutí 119 N Klíèové pojmy 120 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 120 A Obsah 7

6 7 Výzkumy s využitím Internetu Sbìr dat, mìøení a audity Typy výzkumù Kvantitativní výzkumy Kvalitativní výzkumy Respondenti (výbìr, motivace, identifikace) Výhody a nevýhody on-line výzkumù Pøíklady konkrétních mìøení a výzkumù Internet Domain Survey Poèty uživatelù celkem a dle jazykových oblastí Vybrané údaje za Èeskou republiku 131 Shrnutí 132 N Klíèové pojmy 133 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Výrobková politika Internet jako zdroj informací o výrobcích Vývoj nových výrobkù a cyklus jejich životnosti Personalizace a pøizpùsobení Sortiment a výrobky prodávané na Internetu Obecné charakteristiky zboží, které se dobøe prodává na Internetu Rozsah a komoditní struktura nákupù na Internetu Dùsledky dematerializace výrobkù Switching costs, lock-in Znaèka a doménová jména 149 Shrnutí 150 N Klíèové pojmy 151 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Cenová politika Uplatnìní tradièních nástrojù cenové politiky Faktory, které ovlivòují zpùsob stanovení cen na Internetu Metody tvorby cen na Internetu Konkrétní cenové strategie Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

7 9 2 Dynamická tvorba cen Stanovení individuální ceny prodávajícím Rùzné typy aukcí Elektronické tržištì pro subjekty veøejné správy Pokusy o jiné cenové strategie Komparativní nakupování Servery s pøehledy akèních cen 166 Shrnutí 167 N Klíèové pojmy 168 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Platební systémy a pøímé bankovnictví Klasické platební systémy (z hlediska Internetu) Elektronické platební systémy Platby platební kartou Elektronická hotovost (elektronické/digitální peníze) Elektronické šeky Mikroplatby Vìrnostní platební systémy Nejpoužívanìjší zahranièní systémy Realita plateb na Internetu v ÈR Pøímé bankovnictví Platby prostøednictvím mobilù (m-platba) Zprostøedkovatelé plateb 181 Shrnutí 181 N Klíèové pojmy 182 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Distribuèní politika Distribuce nehmotného zboží Hudba Filmová produkce Fotografie fotobanky Software Informace a zpravodajství Informace a zpravodajství pro firmy 193 A Obsah 9

8 Elektronické knihy a èasopisy Zábava a hry na Internetu Letenky, zájezdy a další služby z oblasti CR Distribuce hmotného zboží Možnosti a reálnì využívané formy distribuce Konkrétní nabídky distribuèních firem Další èinnosti spojené s distribucí Pøíklady nabídky konkrétních internetových obchodù Zmìna v úloze a postavení zprostøedkovatelù Dodavatelsko-odbìratelské øetìzce Co je EDI, EDIFACT, ebxml 210 Shrnutí 212 N Klíèové pojmy 213 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Internetová reklama Rozmìr a dynamika internetové reklamy Základní druhy internetové reklamy Modely plateb za reklamu ová reklama ( marketing) Reklamním sdìlením je celý Reklamním sdìlením je jen èást u Mail One: ucelené øešení pro marketing Grafická reklama Pøehled formátù grafické reklamy Tendence v oblasti grafické reklamy Textová reklama Kontextová textová reklama Google AdWords Èeský (slovenský) systém etarget Porovnání systémù Google AdWords/AdSense a etarget Další nové systémy kontextové (a jiné) reklamy Vlastní øešení vybraných èeských portálù Další formy reklamy Virální marketing Partnerské programy (Affiliate Marketing) Nepøímá reklama (Soft Selling) Sponzorování obsahu (Content Sponsorships) Microsites (též Minisites) Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

9 12 8 Optimalizace stránek (nejen) pro vyhledávaèe Širší pohled na budování firemního webu Spam není reklama 256 Shrnutí 259 N Klíèové pojmy 260 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Podpora prodeje Slevy, akèní ceny, cenové balíèky Slevové kupóny (kupóny na slevy) Kupónové stránky v zahranièí Kupónové stránky v ÈR Možné problémy internetových kupónù a jejich øešení Spotøebitelské soutìže a hry Jak správnì navrhnout soutìž èi hru? Web specializovaný na soutìže Advergaming pøíklady projektù Internetová hra Pilsner Urquell Olympiáda Vzorky a ochutnávky Distribuce vzorkù nehmotné povahy Distribuce vzorkù hmotné povahy Vìrnostní programy Vìrnostní systém firmy, která podniká mimo Internet Vìrnostní systém firmy podnikající na Internetu Otevøené vìrnostní systémy Zahranièní otevøené vìrnostní systémy Další formy podpory prodeje Obchodní a firemní podpora prodeje 296 Shrnutí 297 N Klíèové pojmy 298 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Mobil marketing a m-komerce Faktory a podmínky rozvoje Vývoj mobilních sítí a poètu uživatelù Klíèové vlastnosti mobilù a mobilních sítí 302 A Obsah 11

10 14 2 Mobil marketing Reklamní SMS Reklamní NSM/EMS a MMS Placený pøíjem reklamních SMS/MMS a ù SMS soutìže, ankety a hlasování SMS, WAP, Java hry a advergaming Reklamní loga na mobily a vyzvánìcí melodie Další formy M-komerce Podnikové a intranetové aplikace, další využití 312 Shrnutí 313 N Klíèové pojmy 314 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Souvislosti a dùsledky e-komerce Oblasti zmìn a vliv Internetu/ICT na nì Výhody a pøínosy Internetu a dalších ICT pro firmu Typologie konkurenèních výhod a Internet/ICT Úskalí a rizika komerèního využití Internetu Podmínky rozvoje komerèního využití Internetu v ÈR Možnosti internetového a mobil marketingu Místo závìru 325 Nejdùležitìjší zkratky 326 Seznam literatury a pramenù 328 Rejstøík 334 Adresy prodejen technické literatury 351 Pár slov o nakladatelství Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

11 Seznam obrázkù 1 Ukázka vyhledávání zboží v systému Obchody portálu Centrum PC Magazine v elektronické verzi (Zinio Reader) Sledování zásilky na Internetu je dnes již standardem u vìtšiny firem Mail One: hlavní obrazovka Nejbìžnìjší formáty reklamy v reklamním systému Billboard Ukázka výsledku dotazu v systému Google se zobrazením kontextové reklamy Ukázka výpisu klíèových slov v systému etarget Obrázek z reklamní kampanì na podporu prohlížeèe Firefox Dobrý web: hlavní stránka Server Kupóny na slevy: registrace obchodníka a vytvoøení kupónu Advergaming: pøíklady projektù Ukázky her v projektu Pilsner Urquell olympiáda (výøez) Èasový prùbìh kampanì Ukázky reklamních proužkù na propagaci Pilsner Urquell olympiády Server Žena-in: výsledky testování pracího pøípravku Norit 284 Seznam tabulek 1 Shrnutí klíèových událostí vývoje Internetu a dalších technologií 19 2 Struèné shrnutí vývoje v Èeskoslovensku a ÈR 22 3 Etapizace vývoje Internetu v Èeskoslovensku a ÈR 23 4 Standardní èísla portù vybraných protokolù 55 5 Malá ukázka logovacího souboru 62 6 Ukázka typické cookie 63 7 Doba potøebná k rozšíøení mezi 25 procent populace v USA 92 8 Schéma druhù elektronického obchodování podle subjektù 98 9 Srovnání etap e-komerce a jejich charakteristiky Typy výzkumù, v nichž nìjakou roli hraje Internet Internet Domain Survey Poèty uživatelù celkem a dle jazykových oblastí Pøístup k Internetu z domova v procentech Odhad mìsíèní nákladù na domácí pøipojení k Internetu v procentech Nejèastìji nakupované zboží a služby pøes Internet v posledních 12 mìsících Typy uzamèení a s nimi spojené náklady zmìny dodavatele Ukázka instrukcí pro elektronickou dodávku software Deset nejnavštìvovanìjších novinových webù v USA Srovnání nìkolika variant dopravy vhodné pro internetové obchody Srovnání cen vybraných forem dopravy z internetových obchodù Odhadovaný objem a struktura reklamního trhu v ÈR Pøehled zobrazovaných statistik v systému etarget Poèty zákazníkù mobilních operátorù (v tisících) 301 Tabulky s pøíklady a pøípadovými studiemi Jak firma Techo získala velkou zakázku díky Internetu 138 Jak vyrábí a obchoduje firma Dell 141 Internetový obchod Amazon 143 Proè zkrachovala Pets com a další internetové firmy 155 Aukèní server ebay 161 Co je DRM? 186 SMS soutìž firmy Hervis 308 A Obsah 13

12 O ÈEM A PRO KOHO Proè si vybrat právì tuto knihu? Pøekladových nebo pùvodních èeských knih zabývajících se Internetem a jeho využitím v marketingu vyšla u nás již øada, pøesto nìkterá témata nebyla ještì dostateènì zpracována Kvalitu této knihy musí nakonec posoudit samotní ètenáøi, pøesto si dovolím uvést nìkolik základních argumentù, proè si vybrat právì tento titul: Ucelený pohled na problematiku: øada knih, které mají v názvu slova Internet a marketing, se èasto zabývá pøevážnì pouze nìkterými aspekty, napø dominuje internetová reklama Tato kniha se snaží relativnì rovnomìrnì pokrýt vìtšinu oblastí (pochopitelnì nelze všechny), které tvoøí internetový marketing, napø Internet jako zdroj informací, výzkumy, výrobková, cenová, distribuèní a komunikaèní politika, platby na internetových obchodech a další (blíže viz Struktura publikace) Propojení poznatkù z marketingu a informatiky: mnoho knih je zamìøeno èistì technologicky (napø jak vytváøet WWW stránky a provozovat web), což pochopitelnì není chyba, pokud jsou urèeny IT specialistùm V titulech, které napsali marketingoví odborníci je zase mnohdy patrná až køeèovitá snaha se technickým otázkám vyhnout a/nebo jsou zde prezentovány pøíliš zjednodušenì nebo dokonce chybnì V této knize jsem se snažil využít toho, že jsem vystudoval informaèní technologie, ale již øadu let pracuji na katedøe mezinárodního obchodu Primárnì marketingové zamìøení knihy je propojeno s celou øadou technických poznatkù, které èasto marketingové možnosti spoluvytváøejí! Internetový a mobil marketing: pokud vím, jde o první knihu v èeštinì, která se zabývám jak internetovým, tak mobil marketingem Tyto dvì oblasti jsou od sebe dnes již neoddìlitelné nejen z dùvodu konvergence technických prostøedkù Aktuálnost údajù: i když obecnì jsem se snažil do knihy vybrat zejména déle platné poznatky, v tak dynamické oblasti se nelze vyhnout též konkrétním údajùm Ty byly dle možností aktualizovány ještì tìsnì pøed odevzdáním knihy do tiskárny Spousta pøíkladù, pøevážnì z èeského prostøedí Kniha je prakticky zamìøena, proto jsou probírané možnosti ilustrovány na øadì konkrétních pøíkladù, které jsou pøevážnì domácího pùvodu (i když jsem se pochopitelnì nevyhýbal ani zajímavým pøíkladùm ze zahranièí) Domácí podmínky jsou zohlednìny i v ostatním textu Komu je kniha urèena? Marketingovým a øídícím pracovníkùm (zejména menších a støedních) firem, kteøí se zabývají využitím Internetu a mobilních technologií nebo o nich uvažují Studentùm ekonomických a obchodních fakult Uèitelùm marketingu na všech typech škol A všem ostatním zájemcùm o tuto problematiku 14 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

13 Struktura publikace Publikace má dvì základní èásti V první èásti (úvodní tøi kapitoly je pøedstaven Internet a další informaèní a komunikaèní technologie (ICT) Konkrétnì v první kapitole je pomìrnì podrobnì probrána historie Internetu a dalších ICT, zejména s ohledem na události, které byly klíèové pro pozdìjší rozvoj e-komerce Dále je zde vysvìtlena organizace a zajištìní provozu Internetu, základní standardy ap V druhé kapitole jsou popsány základní služby Internetu, vèetnì novìjších a tìch ménì známých (napø RSS, blogy, P2P sítì, internetová telefonie) Již zde je uvedena jejich základní obchodnì-marketingová charakteristika Tøetí kapitola je nejvíce technická a má sloužit pøedevším jako výkladová pomùcka, ke které se ètenáø bude vracet nejen pøi èetbì zbylých kapitol, ale i dalších publikací Proto svým rozsahem ponìkud pøesahuje zamìøení textu Na druhou stranu alespoò základní pøedstava o pojmech jako je IP adresa, domény, cookies je nezbytná k tomu, aby pracovník marketingu mìl realistické pøedstavy napø o tom, které informace lze o návštìvníkovi automatizovanì zjistit, co vyjadøují statistiky reklamy poskytnuté firmì atd Druhá, mnohem rozsáhlejší èást knihy (dvanáct kapitol) se již plnì vìnuje tématu e-komerce, internetovému a mobil marketingu První kapitola této èásti (ètvrtá kapitola celkem) struènì shrnuje kontext ekonomických, sociálních, politických a dalších zmìn, ve kterém se zaèal Internet komerènì využívat Pátá kapitola vymezuje pojmy e-commerce, e-business, podrobnì rozebírá definici e-komerce dle OECD a její èásti, srovnává etapy e-komerce, charakterizuje internetový a mobil marketing Šestá až ètrnáctá kapitola potom podrobnì rozebírá jednotlivé oblasti a nástroje marketingu jako je využití Internetu pro marketingové výzkumy, výrobková, cenová, distribuèní a komunikaèní politika (zvláš reklama a podpora prodeje), dále jsou rozebrány platební systémy a pøímé bankovnictví z hlediska plateb na internetových obchodech Pochopitelnì nechybí ani slíbená tematika mobil marketingu a m-komerce Poslední patnáctá kapitola knihu uzavírá Na základì rozborù a pøíkladù z pøedchozích kapitol jsou analyzovány oblasti zmìn a konkrétní vliv ICT na nì, výhody, pøínosy a úskalí èi rizika komerèního využití Internetu/dalších ICT Nechybí ani první ucelená typologie konkurenèních výhod vázaných na Internet a ICT Jsou charakterizovány též podmínky a bariéry dalšího rozvoje e-komerce v ÈR Co v knize nenaleznete? Jak uvádím na pøedchozí stránce, za jednu z hlavních pøedností publikace považuji její ucelený pohled, ètenáø tedy v knize naleznete konkrétní využití a adaptaci mnoha marketingových nástrojù v podmínkách Internetu/ICT Pøesto pochopitelnì nelze v jedné knize popsat vše S ohledem na udržení urèitého rozsahu knihy a z dalších dùvodù se blíže nezabývám (okrajovì jsou zmínìny v jiných kapitolách) napø tìmito èistì marketingovými tématy: segmentace a targeting na Internetu, páté P marketingového mixu, public relations Ze stejných dùvodù jsem vyøadil též nìkteré další (již zèásti napsané) kapitoly, které se netýkají pøímo marketingu, ale jsou pøi úvahách o využití Internetu ve firmì též dùležité Jde zejména o zavádìní Internetu (výbìr pøipojení, webhostingu/server hostingu, pøíprava a budování WWW stránek/internetového obchodu) a otázky bezpeènosti a ochrany dat/soukromí, dále nejdùležitìjší právní otázky týkající se Internetu Bude-li kniha úspìšná (a též dle ohlasu ètenáøù), rád bych aspoò nìkterá témata rozpracoval v pøípadném druhém vydání knihy Alespoò struènì by bylo vhodné zmínit též problematiku e-governmentu a jak stát ovlivòuje podnikání firem na Internetu A O èem a pro koho 15

14 Rùzné kategorie ètenáøù, pøedpoklady a cíle knihy Hlavní cílové kategorie ètenáøù již byly uvedeny na první stranì Jaké jsou jejich pøedpokládané vstupní znalosti a dovednosti? Pøedevším ètenáø by mìl mít alespoò elementární znalosti marketingu obecnì Samotné využití marketingových nástrojù na Internetu je popsáno pomìrnì podrobnì a ilustrováno øadou pøíkladù, takže by mìlo být srozumitelné, ale napø pøi rozboru výzkumù na Internetu již neopakuji marketingový výzkum obecnì Zejména ménì pokroèilým studentùm marketingu lze proto doporuèit mít po ruce nìkterou standardní uèebnici marketingu Dále by ètenáø mìl mít základní uživatelské dovednosti práce s Internetem (alespoò a WWW) Zaèáteèníci by si o to dùkladnìji mìli pøeèíst první tøi kapitoly, vìnované Internetu obecnì Ani zkušenìjší uživatelé by je však nemìli pøeskoèit úplnì, protože by jim mohli uniknout nìkteré velmi dùležité poznatky Po prostudování knihy získáte tyto cílové znalosti a dovednosti: Znalost Internetu a jeho služeb zejména s ohledem na komerèní využití Kriticky zhodnocený soubor poznatkù o tom, jak lze Internet/další ICT využívat v marketingu a jak to firmu ovlivní Dovednost aspoò vybrané nástroje internetového marketingu (pøípadnì ve spolupráci se specializovanými firmami) v praxi využít Aktuálnost a úplnost poznatkù Ètenáø by zde mìl najít základní soubor relativnì ucelených a stálých poznatkù, které tak rychle nezastarávají Téma je však natolik dynamické, že se výslovnì pøedpokládá doplòovaní poznatkù samostudiem dalších materiálù Kniha se snaží probrat téma z rùzných hledisek Každá kapitola se proto vìnuje jedné relativnì ucelené oblasti Kromì úvodního pøehledu je v zásadì zvolena lineární metoda výkladu, pro prolínání mnoha témat však nebylo možné se vyhnout odkazùm Pøi snaze o ucelené zpracování tématu není vše uèebnicovì pøedžvýkáno, ale zámìrnì je ponechán urèitý prostor pro samostatné domyšlení dùsledkù uvedených poznatkù èi pøíkladù a aplikaci nových Tento otevøený charakter výkladu je využit i ve Shrnutí (na závìr jednotlivých kapitol), které kromì jiného obsahují též námìty na samostatné úkoly a cvièení Pomìr marketingových a technických informací Vzhledem k cílovým skupinám ètenáøù logicky pøevažují první Ale jak jsem již uvedl, zejména nìkteré kapitoly obsahují i dost technických poznatkù (na rozdíl od nìkterých knih, které se jejich absencí pøímo chlubí) Pro hlubší pochopení nìkterých marketingovým nástrojù jsou jednoduše potøebné Dalším dùvodem je potøeba lepší komunikace mezi pracovníky z oblasti obchodu a informatiky a tedy pøekonávání stále existujících bariér Nejde tedy o samoúèelný výklad tìchto pojmù a technologií, ale ten je vyvolán potøebami praxe Podìkování V první øadì bych chtìl opìt podìkovat svým rodièùm za vytvoøení podmínek a pochopení pøi èasovì nároèném psaní, které nìkdy bylo i na úkor možná dùležitìjších vìcí Bohužel maminka se již vydání knihy nedoèkala Dále bych chtìl podìkovat nìkolika mým diplomantùm, kteøí získali zajímavé materiály a ne bìžnì dostupné informace, které jsem využil zejména v kapitolách vìnovaných reklamì, podpoøe prodeje a distribuci A na závìr bych chtìl velmi podìkovat ing Pavlu Mikanovi za peèlivé proètení nìkolika verzí rukopisu a øadu cenných pøipomínek, které významnì pøispìly ke zkvalitnìní textu V Kutné Hoøe, prosinec Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

PØÍRUÈKA PRO MOTORISTY A NEJEN PRO NÌ Mario René Cedrych Praha 2001 Mario René Cedrych Pøíruèka pro motoristy a nejen pro nì Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ

SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Informatika. 20 Internet

Informatika. 20 Internet Informatika 20 Internet Karel Dvořák 2011 Internet Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM Doc. JUDr. Martin Boháèek, CSc. 1 Licenèní smlouva pojem 1.1 Pojem licence Licence (od latinského licere svolovat, povolovat) znamená svolení k èinnosti, která je

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru

Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru V úvodu èlánku je uvedena definice logistiky a její význam v souvislosti s øízením výroby. Dále jsou podrobnì rozebrány jednotlivé koncepce systémù pro a øízení výroby. Jsou popsána teoretická východiska

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING E-commerce - a competitive way for retailing NTERNETOVÝ OBCHOD- KONKURENČNÍ FORMA PRO RETAILING Úvod do problematiky Obchodní činnost zaznamenává v poslední době v České republice značných proměn Relativní

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah 1 ÚVOD...4 2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE...5 3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA HLUKU...12 4 AKTUÁLNÍ

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více