Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006

2 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena marketingovým pracovníkùm (menších a støedních) firem, studentùm ekonomických a obchodních fakult, uèitelùm marketingu a všem ostatním zájemcùm o tuto problematiku Všechny probírané nástroje internetového a mobil marketingu jsou ilustrovány na èetných pøíkladech, pøevážnì z èeského Internetu N Klíèové pojmy Internet marketing obchod e-komerce podnikání ICT marketing internetový mobil marketing mix marketingový komunikace reklama podpora prodeje distribuce výzkum O autorovi Ing Jiøí Sedláèek, Ph D se narodil v roce 1963 v Kutné Hoøe, kde také žije Po absolvování SEŠ v Kolínì pokraèoval ve studiu na VŠE v Praze, obor ASØ, který ukonèil v roce 1986 Poté ještì dva roky pracoval na katedøe ASØ (nyní informaèních technologií) Od roku 1988 pracuje na katedøe mezinárodního obchodu, kde vyuèuje nìkolik poèítaèovì orientovaných pøedmìtù, od roku 1995 pøedevším kurs zamìøený na Internet a jeho komerèní využití Tématice e-komerce se vìnoval i ve své doktorské práci Je autorem nebo spoluautorem nìkolika dalších skript (napø Internet komerèní využití, 1999) a knih Druhé vydání Delphi v kostce získalo jako první kniha ocenìní Dobrá koupì èasopisu Computer MDT: :339(035) Jiøí Sedláèek E-komerce, internetový a mobil marketing Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky Autoøi a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva Veškerá práva vyhrazena Jiøí Sedláèek, Praha 2006 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 OBSAH Seznam obrázkù 13 Seznam tabulek 13 Tabulky s pøíklady a pøípadovými studiemi 13 O èem a pro koho 14 Proè si vybrat právì tuto knihu? 14 Komu je kniha urèena? 14 Struktura publikace 15 Rùzné kategorie ètenáøù, pøedpoklady a cíle knihy 16 Podìkování 16 1 Co je Internet Struèná historie Internetu Internet, intranet, extranet a další pojmy Základní vlastnosti Internetu Problémy a omezení Organizace a zajištìní provozu Internetu Dokumenty a standardy Internetu Základní zásady slušného chování na Internetu 30 Shrnutí 31 N Klíèové pojmy 32 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 32 2 Možnosti jednotlivých služeb Internetu Elektronická pošta ( ) World Wide Web (WWW, Web) Push technologie RSS (RSS kanály), podcasting Blogy (weblogy) FTP, SCP, SFTP, FTPS Adresné konference (mailing lists) 39 A Obsah 5

4 2 5 Diskusní skupiny (NetNews, News) Telnet a SSH pøístup ke vzdálenému poèítaèi Telefonování a faxování pøes Internet Instant messaging P2P sítì Další služby 46 Shrnutí 48 N Klíèové pojmy 49 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 49 3 Základní pojmy a technologie Protokoly, protokoly, protokoly IP adresy a domény, URL Logovací soubory Cookies Sessions Web bugs, PIE Public domain, freeware, shareware, open source software Open Source Software (OSS) Pøíklady OSS resp GNU projektù Obchodní model OSS Výhody Open Source Multimédia, hypertext, hypermédia a HTML Generování stránek a skriptovací jazyky pro WWW Bezpeènost, druhy rizik a prostøedky ochrany Autentizace a autorizace Klíèové pojmy z kryptografie 84 Shrnutí 86 N Klíèové pojmy 87 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 87 4 Nová ekonomika nebo jen pojmy? Hlavní zmìny ve svìtovém hospodáøství Kontext zmìn nová nebo stále stejná ekonomika? Charakteristické rysy nové ekonomiky Blíže k významu ICT 92 6 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

5 4 5 Existují empirické dùkazy? Dílèí závìry dopady nové ekonomiky 94 N Klíèové pojmy 94 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 94 5 E-komerce a internetový marketing Elektronické podnikání a obchodování (e-komerce) Definice e-komerce dle OECD Širší a užší definice e-komerce dle OECD Druhy elektronického obchodování (podle subjektù) Vymezení e-komerce dle zahrnutých procesù Internet jako souèást podnikové strategie Rozsah, výhody a rizika využití Internetu ve firmì Etapy e-komerce E-komerce a fáze obchodního pøípadu E-komerce, internetový a mobil marketing 103 Shrnutí 104 N Klíèové pojmy 105 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Internet jako zdroj informací pro firmy Druhy informací (obecnì) Druhy informací na Internetu dùležité pro firmy Firemní informace a informace o firmách Burzovní informace Informace ze státní správy a samosprávy Informace na podporu podnikání a vývozu Statistické a demografické informace Informace firem zabývajících se výzkumem trhu Patentové a související informace Publicistické, zpravodajské a odborné informace Právní informace Hodnocení informaèních zdrojù 118 Shrnutí 119 N Klíèové pojmy 120 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení 120 A Obsah 7

6 7 Výzkumy s využitím Internetu Sbìr dat, mìøení a audity Typy výzkumù Kvantitativní výzkumy Kvalitativní výzkumy Respondenti (výbìr, motivace, identifikace) Výhody a nevýhody on-line výzkumù Pøíklady konkrétních mìøení a výzkumù Internet Domain Survey Poèty uživatelù celkem a dle jazykových oblastí Vybrané údaje za Èeskou republiku 131 Shrnutí 132 N Klíèové pojmy 133 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Výrobková politika Internet jako zdroj informací o výrobcích Vývoj nových výrobkù a cyklus jejich životnosti Personalizace a pøizpùsobení Sortiment a výrobky prodávané na Internetu Obecné charakteristiky zboží, které se dobøe prodává na Internetu Rozsah a komoditní struktura nákupù na Internetu Dùsledky dematerializace výrobkù Switching costs, lock-in Znaèka a doménová jména 149 Shrnutí 150 N Klíèové pojmy 151 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Cenová politika Uplatnìní tradièních nástrojù cenové politiky Faktory, které ovlivòují zpùsob stanovení cen na Internetu Metody tvorby cen na Internetu Konkrétní cenové strategie Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

7 9 2 Dynamická tvorba cen Stanovení individuální ceny prodávajícím Rùzné typy aukcí Elektronické tržištì pro subjekty veøejné správy Pokusy o jiné cenové strategie Komparativní nakupování Servery s pøehledy akèních cen 166 Shrnutí 167 N Klíèové pojmy 168 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Platební systémy a pøímé bankovnictví Klasické platební systémy (z hlediska Internetu) Elektronické platební systémy Platby platební kartou Elektronická hotovost (elektronické/digitální peníze) Elektronické šeky Mikroplatby Vìrnostní platební systémy Nejpoužívanìjší zahranièní systémy Realita plateb na Internetu v ÈR Pøímé bankovnictví Platby prostøednictvím mobilù (m-platba) Zprostøedkovatelé plateb 181 Shrnutí 181 N Klíèové pojmy 182 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Distribuèní politika Distribuce nehmotného zboží Hudba Filmová produkce Fotografie fotobanky Software Informace a zpravodajství Informace a zpravodajství pro firmy 193 A Obsah 9

8 Elektronické knihy a èasopisy Zábava a hry na Internetu Letenky, zájezdy a další služby z oblasti CR Distribuce hmotného zboží Možnosti a reálnì využívané formy distribuce Konkrétní nabídky distribuèních firem Další èinnosti spojené s distribucí Pøíklady nabídky konkrétních internetových obchodù Zmìna v úloze a postavení zprostøedkovatelù Dodavatelsko-odbìratelské øetìzce Co je EDI, EDIFACT, ebxml 210 Shrnutí 212 N Klíèové pojmy 213 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Internetová reklama Rozmìr a dynamika internetové reklamy Základní druhy internetové reklamy Modely plateb za reklamu ová reklama ( marketing) Reklamním sdìlením je celý Reklamním sdìlením je jen èást u Mail One: ucelené øešení pro marketing Grafická reklama Pøehled formátù grafické reklamy Tendence v oblasti grafické reklamy Textová reklama Kontextová textová reklama Google AdWords Èeský (slovenský) systém etarget Porovnání systémù Google AdWords/AdSense a etarget Další nové systémy kontextové (a jiné) reklamy Vlastní øešení vybraných èeských portálù Další formy reklamy Virální marketing Partnerské programy (Affiliate Marketing) Nepøímá reklama (Soft Selling) Sponzorování obsahu (Content Sponsorships) Microsites (též Minisites) Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

9 12 8 Optimalizace stránek (nejen) pro vyhledávaèe Širší pohled na budování firemního webu Spam není reklama 256 Shrnutí 259 N Klíèové pojmy 260 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Podpora prodeje Slevy, akèní ceny, cenové balíèky Slevové kupóny (kupóny na slevy) Kupónové stránky v zahranièí Kupónové stránky v ÈR Možné problémy internetových kupónù a jejich øešení Spotøebitelské soutìže a hry Jak správnì navrhnout soutìž èi hru? Web specializovaný na soutìže Advergaming pøíklady projektù Internetová hra Pilsner Urquell Olympiáda Vzorky a ochutnávky Distribuce vzorkù nehmotné povahy Distribuce vzorkù hmotné povahy Vìrnostní programy Vìrnostní systém firmy, která podniká mimo Internet Vìrnostní systém firmy podnikající na Internetu Otevøené vìrnostní systémy Zahranièní otevøené vìrnostní systémy Další formy podpory prodeje Obchodní a firemní podpora prodeje 296 Shrnutí 297 N Klíèové pojmy 298 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Mobil marketing a m-komerce Faktory a podmínky rozvoje Vývoj mobilních sítí a poètu uživatelù Klíèové vlastnosti mobilù a mobilních sítí 302 A Obsah 11

10 14 2 Mobil marketing Reklamní SMS Reklamní NSM/EMS a MMS Placený pøíjem reklamních SMS/MMS a ù SMS soutìže, ankety a hlasování SMS, WAP, Java hry a advergaming Reklamní loga na mobily a vyzvánìcí melodie Další formy M-komerce Podnikové a intranetové aplikace, další využití 312 Shrnutí 313 N Klíèové pojmy 314 ^ Kontrolní otázky, úkoly a námìty na samostatná cvièení Souvislosti a dùsledky e-komerce Oblasti zmìn a vliv Internetu/ICT na nì Výhody a pøínosy Internetu a dalších ICT pro firmu Typologie konkurenèních výhod a Internet/ICT Úskalí a rizika komerèního využití Internetu Podmínky rozvoje komerèního využití Internetu v ÈR Možnosti internetového a mobil marketingu Místo závìru 325 Nejdùležitìjší zkratky 326 Seznam literatury a pramenù 328 Rejstøík 334 Adresy prodejen technické literatury 351 Pár slov o nakladatelství Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

11 Seznam obrázkù 1 Ukázka vyhledávání zboží v systému Obchody portálu Centrum PC Magazine v elektronické verzi (Zinio Reader) Sledování zásilky na Internetu je dnes již standardem u vìtšiny firem Mail One: hlavní obrazovka Nejbìžnìjší formáty reklamy v reklamním systému Billboard Ukázka výsledku dotazu v systému Google se zobrazením kontextové reklamy Ukázka výpisu klíèových slov v systému etarget Obrázek z reklamní kampanì na podporu prohlížeèe Firefox Dobrý web: hlavní stránka Server Kupóny na slevy: registrace obchodníka a vytvoøení kupónu Advergaming: pøíklady projektù Ukázky her v projektu Pilsner Urquell olympiáda (výøez) Èasový prùbìh kampanì Ukázky reklamních proužkù na propagaci Pilsner Urquell olympiády Server Žena-in: výsledky testování pracího pøípravku Norit 284 Seznam tabulek 1 Shrnutí klíèových událostí vývoje Internetu a dalších technologií 19 2 Struèné shrnutí vývoje v Èeskoslovensku a ÈR 22 3 Etapizace vývoje Internetu v Èeskoslovensku a ÈR 23 4 Standardní èísla portù vybraných protokolù 55 5 Malá ukázka logovacího souboru 62 6 Ukázka typické cookie 63 7 Doba potøebná k rozšíøení mezi 25 procent populace v USA 92 8 Schéma druhù elektronického obchodování podle subjektù 98 9 Srovnání etap e-komerce a jejich charakteristiky Typy výzkumù, v nichž nìjakou roli hraje Internet Internet Domain Survey Poèty uživatelù celkem a dle jazykových oblastí Pøístup k Internetu z domova v procentech Odhad mìsíèní nákladù na domácí pøipojení k Internetu v procentech Nejèastìji nakupované zboží a služby pøes Internet v posledních 12 mìsících Typy uzamèení a s nimi spojené náklady zmìny dodavatele Ukázka instrukcí pro elektronickou dodávku software Deset nejnavštìvovanìjších novinových webù v USA Srovnání nìkolika variant dopravy vhodné pro internetové obchody Srovnání cen vybraných forem dopravy z internetových obchodù Odhadovaný objem a struktura reklamního trhu v ÈR Pøehled zobrazovaných statistik v systému etarget Poèty zákazníkù mobilních operátorù (v tisících) 301 Tabulky s pøíklady a pøípadovými studiemi Jak firma Techo získala velkou zakázku díky Internetu 138 Jak vyrábí a obchoduje firma Dell 141 Internetový obchod Amazon 143 Proè zkrachovala Pets com a další internetové firmy 155 Aukèní server ebay 161 Co je DRM? 186 SMS soutìž firmy Hervis 308 A Obsah 13

12 O ÈEM A PRO KOHO Proè si vybrat právì tuto knihu? Pøekladových nebo pùvodních èeských knih zabývajících se Internetem a jeho využitím v marketingu vyšla u nás již øada, pøesto nìkterá témata nebyla ještì dostateènì zpracována Kvalitu této knihy musí nakonec posoudit samotní ètenáøi, pøesto si dovolím uvést nìkolik základních argumentù, proè si vybrat právì tento titul: Ucelený pohled na problematiku: øada knih, které mají v názvu slova Internet a marketing, se èasto zabývá pøevážnì pouze nìkterými aspekty, napø dominuje internetová reklama Tato kniha se snaží relativnì rovnomìrnì pokrýt vìtšinu oblastí (pochopitelnì nelze všechny), které tvoøí internetový marketing, napø Internet jako zdroj informací, výzkumy, výrobková, cenová, distribuèní a komunikaèní politika, platby na internetových obchodech a další (blíže viz Struktura publikace) Propojení poznatkù z marketingu a informatiky: mnoho knih je zamìøeno èistì technologicky (napø jak vytváøet WWW stránky a provozovat web), což pochopitelnì není chyba, pokud jsou urèeny IT specialistùm V titulech, které napsali marketingoví odborníci je zase mnohdy patrná až køeèovitá snaha se technickým otázkám vyhnout a/nebo jsou zde prezentovány pøíliš zjednodušenì nebo dokonce chybnì V této knize jsem se snažil využít toho, že jsem vystudoval informaèní technologie, ale již øadu let pracuji na katedøe mezinárodního obchodu Primárnì marketingové zamìøení knihy je propojeno s celou øadou technických poznatkù, které èasto marketingové možnosti spoluvytváøejí! Internetový a mobil marketing: pokud vím, jde o první knihu v èeštinì, která se zabývám jak internetovým, tak mobil marketingem Tyto dvì oblasti jsou od sebe dnes již neoddìlitelné nejen z dùvodu konvergence technických prostøedkù Aktuálnost údajù: i když obecnì jsem se snažil do knihy vybrat zejména déle platné poznatky, v tak dynamické oblasti se nelze vyhnout též konkrétním údajùm Ty byly dle možností aktualizovány ještì tìsnì pøed odevzdáním knihy do tiskárny Spousta pøíkladù, pøevážnì z èeského prostøedí Kniha je prakticky zamìøena, proto jsou probírané možnosti ilustrovány na øadì konkrétních pøíkladù, které jsou pøevážnì domácího pùvodu (i když jsem se pochopitelnì nevyhýbal ani zajímavým pøíkladùm ze zahranièí) Domácí podmínky jsou zohlednìny i v ostatním textu Komu je kniha urèena? Marketingovým a øídícím pracovníkùm (zejména menších a støedních) firem, kteøí se zabývají využitím Internetu a mobilních technologií nebo o nich uvažují Studentùm ekonomických a obchodních fakult Uèitelùm marketingu na všech typech škol A všem ostatním zájemcùm o tuto problematiku 14 Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

13 Struktura publikace Publikace má dvì základní èásti V první èásti (úvodní tøi kapitoly je pøedstaven Internet a další informaèní a komunikaèní technologie (ICT) Konkrétnì v první kapitole je pomìrnì podrobnì probrána historie Internetu a dalších ICT, zejména s ohledem na události, které byly klíèové pro pozdìjší rozvoj e-komerce Dále je zde vysvìtlena organizace a zajištìní provozu Internetu, základní standardy ap V druhé kapitole jsou popsány základní služby Internetu, vèetnì novìjších a tìch ménì známých (napø RSS, blogy, P2P sítì, internetová telefonie) Již zde je uvedena jejich základní obchodnì-marketingová charakteristika Tøetí kapitola je nejvíce technická a má sloužit pøedevším jako výkladová pomùcka, ke které se ètenáø bude vracet nejen pøi èetbì zbylých kapitol, ale i dalších publikací Proto svým rozsahem ponìkud pøesahuje zamìøení textu Na druhou stranu alespoò základní pøedstava o pojmech jako je IP adresa, domény, cookies je nezbytná k tomu, aby pracovník marketingu mìl realistické pøedstavy napø o tom, které informace lze o návštìvníkovi automatizovanì zjistit, co vyjadøují statistiky reklamy poskytnuté firmì atd Druhá, mnohem rozsáhlejší èást knihy (dvanáct kapitol) se již plnì vìnuje tématu e-komerce, internetovému a mobil marketingu První kapitola této èásti (ètvrtá kapitola celkem) struènì shrnuje kontext ekonomických, sociálních, politických a dalších zmìn, ve kterém se zaèal Internet komerènì využívat Pátá kapitola vymezuje pojmy e-commerce, e-business, podrobnì rozebírá definici e-komerce dle OECD a její èásti, srovnává etapy e-komerce, charakterizuje internetový a mobil marketing Šestá až ètrnáctá kapitola potom podrobnì rozebírá jednotlivé oblasti a nástroje marketingu jako je využití Internetu pro marketingové výzkumy, výrobková, cenová, distribuèní a komunikaèní politika (zvláš reklama a podpora prodeje), dále jsou rozebrány platební systémy a pøímé bankovnictví z hlediska plateb na internetových obchodech Pochopitelnì nechybí ani slíbená tematika mobil marketingu a m-komerce Poslední patnáctá kapitola knihu uzavírá Na základì rozborù a pøíkladù z pøedchozích kapitol jsou analyzovány oblasti zmìn a konkrétní vliv ICT na nì, výhody, pøínosy a úskalí èi rizika komerèního využití Internetu/dalších ICT Nechybí ani první ucelená typologie konkurenèních výhod vázaných na Internet a ICT Jsou charakterizovány též podmínky a bariéry dalšího rozvoje e-komerce v ÈR Co v knize nenaleznete? Jak uvádím na pøedchozí stránce, za jednu z hlavních pøedností publikace považuji její ucelený pohled, ètenáø tedy v knize naleznete konkrétní využití a adaptaci mnoha marketingových nástrojù v podmínkách Internetu/ICT Pøesto pochopitelnì nelze v jedné knize popsat vše S ohledem na udržení urèitého rozsahu knihy a z dalších dùvodù se blíže nezabývám (okrajovì jsou zmínìny v jiných kapitolách) napø tìmito èistì marketingovými tématy: segmentace a targeting na Internetu, páté P marketingového mixu, public relations Ze stejných dùvodù jsem vyøadil též nìkteré další (již zèásti napsané) kapitoly, které se netýkají pøímo marketingu, ale jsou pøi úvahách o využití Internetu ve firmì též dùležité Jde zejména o zavádìní Internetu (výbìr pøipojení, webhostingu/server hostingu, pøíprava a budování WWW stránek/internetového obchodu) a otázky bezpeènosti a ochrany dat/soukromí, dále nejdùležitìjší právní otázky týkající se Internetu Bude-li kniha úspìšná (a též dle ohlasu ètenáøù), rád bych aspoò nìkterá témata rozpracoval v pøípadném druhém vydání knihy Alespoò struènì by bylo vhodné zmínit též problematiku e-governmentu a jak stát ovlivòuje podnikání firem na Internetu A O èem a pro koho 15

14 Rùzné kategorie ètenáøù, pøedpoklady a cíle knihy Hlavní cílové kategorie ètenáøù již byly uvedeny na první stranì Jaké jsou jejich pøedpokládané vstupní znalosti a dovednosti? Pøedevším ètenáø by mìl mít alespoò elementární znalosti marketingu obecnì Samotné využití marketingových nástrojù na Internetu je popsáno pomìrnì podrobnì a ilustrováno øadou pøíkladù, takže by mìlo být srozumitelné, ale napø pøi rozboru výzkumù na Internetu již neopakuji marketingový výzkum obecnì Zejména ménì pokroèilým studentùm marketingu lze proto doporuèit mít po ruce nìkterou standardní uèebnici marketingu Dále by ètenáø mìl mít základní uživatelské dovednosti práce s Internetem (alespoò a WWW) Zaèáteèníci by si o to dùkladnìji mìli pøeèíst první tøi kapitoly, vìnované Internetu obecnì Ani zkušenìjší uživatelé by je však nemìli pøeskoèit úplnì, protože by jim mohli uniknout nìkteré velmi dùležité poznatky Po prostudování knihy získáte tyto cílové znalosti a dovednosti: Znalost Internetu a jeho služeb zejména s ohledem na komerèní využití Kriticky zhodnocený soubor poznatkù o tom, jak lze Internet/další ICT využívat v marketingu a jak to firmu ovlivní Dovednost aspoò vybrané nástroje internetového marketingu (pøípadnì ve spolupráci se specializovanými firmami) v praxi využít Aktuálnost a úplnost poznatkù Ètenáø by zde mìl najít základní soubor relativnì ucelených a stálých poznatkù, které tak rychle nezastarávají Téma je však natolik dynamické, že se výslovnì pøedpokládá doplòovaní poznatkù samostudiem dalších materiálù Kniha se snaží probrat téma z rùzných hledisek Každá kapitola se proto vìnuje jedné relativnì ucelené oblasti Kromì úvodního pøehledu je v zásadì zvolena lineární metoda výkladu, pro prolínání mnoha témat však nebylo možné se vyhnout odkazùm Pøi snaze o ucelené zpracování tématu není vše uèebnicovì pøedžvýkáno, ale zámìrnì je ponechán urèitý prostor pro samostatné domyšlení dùsledkù uvedených poznatkù èi pøíkladù a aplikaci nových Tento otevøený charakter výkladu je využit i ve Shrnutí (na závìr jednotlivých kapitol), které kromì jiného obsahují též námìty na samostatné úkoly a cvièení Pomìr marketingových a technických informací Vzhledem k cílovým skupinám ètenáøù logicky pøevažují první Ale jak jsem již uvedl, zejména nìkteré kapitoly obsahují i dost technických poznatkù (na rozdíl od nìkterých knih, které se jejich absencí pøímo chlubí) Pro hlubší pochopení nìkterých marketingovým nástrojù jsou jednoduše potøebné Dalším dùvodem je potøeba lepší komunikace mezi pracovníky z oblasti obchodu a informatiky a tedy pøekonávání stále existujících bariér Nejde tedy o samoúèelný výklad tìchto pojmù a technologií, ale ten je vyvolán potøebami praxe Podìkování V první øadì bych chtìl opìt podìkovat svým rodièùm za vytvoøení podmínek a pochopení pøi èasovì nároèném psaní, které nìkdy bylo i na úkor možná dùležitìjších vìcí Bohužel maminka se již vydání knihy nedoèkala Dále bych chtìl podìkovat nìkolika mým diplomantùm, kteøí získali zajímavé materiály a ne bìžnì dostupné informace, které jsem využil zejména v kapitolách vìnovaných reklamì, podpoøe prodeje a distribuci A na závìr bych chtìl velmi podìkovat ing Pavlu Mikanovi za peèlivé proètení nìkolika verzí rukopisu a øadu cenných pøipomínek, které významnì pøispìly ke zkvalitnìní textu V Kutné Hoøe, prosinec Jiøí Sedláèek: E-komerce, internetový a mobil marketing A

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 4 ? ÚVOD: Popis

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

MONTÁŽNÍ KONTROLNÍ POMÙCKY Pro osobní automobily ŠKOD Mario René Cedrych Praha 2000 MONTÁŽNÍ KONTROLNÍ POMÙCKY PRO OSOBNÍ UTOMOBILY ŠKOD 1000 1100 MB 100 110 105 120 130 135 136 GRDE, RPID (742, 743, 746,

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ladislav Šmejkal PLC a automatizace 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Ladislav Šmejkal PLC A AUTOMATIZACE 2. díl Sekvenèní logické systémy a základy fuzzy logiky Bez pøedchozího písemného

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Pavel Pokorný BLENDER nauète se 3D grafiku 2. aktualizované a rozšíøené vydání Praha 2009 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat pøedevším Pavlovi Èernohousovi, který mi pomohl se s Blenderem seznámit a poznat,

Více

Mediakit spoleènosti Stickfish

Mediakit spoleènosti Stickfish Mediakit spoleènosti Stickfish Spoleènost Stickfish provozuje tøi odborné online magazíny. Portál AbcLinuxu.cz pøináší kvalitní obsah a širokou paletu služeb všem uživatelùm Linuxu a Open Source programù

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. Ing. Hana Machková, CSc. Mezinárodní marketing 3., aktualizované a pøepracované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Praha 2002 Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Bez pøedchozího písemého svoleí akladatelství esmí být kterákoli èást kopírováa

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 9 4 Nakladatelství Grada

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více