Úloha marketingu v řízení organizace. Marketingová komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úloha marketingu v řízení organizace. Marketingová komunikace"

Transkript

1 Úloha marketingu v řízení organizace Marketingová komunikace

2 Řízení společnosti prostřednictvím marketingové komunikace Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná. A. M. Lindbergh Ovlivňování je takový typ komunikace s poddajnými typy lidí, které jiné osobnosti (vůdcovské, autoritativní, charizmatické) získávají pro své cíle. Ovlivňování může být nezáměrná, nenásilná (hrdina televizních seriálů pije sekt ), a nebo záměrná, Záměrné ovlivňování je, když autor počítá s manipulací příjemců s cílem např. prodat zboží, zvýšit zisk apod. To jsme v rovině marketingové komunikace, kde jde vždy o záměrnou ovlivňování Příklad - Denně nám média přinášejí nové zprávy o aktuálních trendech. Jeden z největších trendů současnosti se stal tvz. zdravý ţivotní styl (naráţky na zdraví, potřebu vitamínů, ochranu zdraví, zdravou výţivu a výţivové doplňky, welness, produkty s označením light -ms-a-zdrave-abecedy.html

3 Řízení společnosti prostřednictvím marketingové komunikace Marketingovou komunikací (komunikační mix) jsou všechny typy komunikací, tj. informace o produktu, značce, firmě a jejích aktivitách, která se dnes šíří a předávají v mnoha rovinách, nejrůznějšími cestami a v celé řadě médií, kterými se společnost snaží ovlivnit vědomosti, postoje a chování zákazníka, je to souhrnný pojem zahrnující různé druhy komerčních komunikací. V poslední době si však firmy daleko silněji uvědomují nutnost intenzivně komunikovat i s dalšími skupinami, zejména pak s akcionáři a vlastníky, se zaměstnanci, s tiskem a ostatními médii, orgány veřejné a státní správy, lobbistickými skupinami atd...tato úroveň se nazývá korporátní (nebo korporační) komunikace.

4 Cílové skupiny ve firemní komunikaci

5 PROCES KOMUNIKACE Integrovaná marketingová komunikace je způsob vidění celého marketingového procesu ze zorného úhlu příjemce ( Philip Kotler) Adresáti zpráv - externí zákazníci, spolupracovníci, zainteresované osoby. Zprávu pokaţdé přizpůsobíme charakteru úkolu, postavení osoby adresáta a její odbornosti. Všechny organizace i jednotlivci musí komunikovat: předávat si nebo si smysluplně, včas a jasně vyměňovat informace. Důvody ke komunikaci : Stávající a potenciální zákazníci musí být informováni o produktech formou nabídky Je třeba neustále informovat dodavatele i distributory Zaměstnanci musí vědět, co se děje, o co se organizace snaţí, jaké jsou její záměry, co se od nich očekává a jakým směrem se vše bude vyvíjet Spolupracovníci musí být informováni o činnostech ostatních oddělení Široká veřejnost musí vědět, co organizace dělá a jaké má plány

6 Odesílatel Průběh komunikace Médium pro přenos Šum překrucující zprávu Příjemce zprávy nebo osoby, s nimiţ spolupracujeme Zpětná vazba Komunikátor je producent hodnot, tedy podnik, který chce zákazníkovi sdělit informaci. Příjemcem je zákazník, který uvažuje o koupi, nebo si již produkt zakoupil nebo je jeho uživatelem. Příjemce zprávy reaguje a zpětnou vazbou nám sděluje, jak je s podnikem či s produktem spokojen. Šum může způsobit např. nepřiměřené množství reklamy, zákazník je zahlcen informacemi a naší nevěnuje pozornost nebo se k němu prostě nedostala. Zprávou je jeho vyjádření k produktu. Dopisy, y, telefonní sdělení atd. jsou komunikační prostředky, jimiž zákazník zprávu kóduje Jaké by mělo být sdělení : - Musí upoutat pozornost - Musí být srozumitelné - Musí odpovídat potřebám a přáním příjemce a přinášet vhodnou moţnost jejich uspokojení

7 Průběh komunikace Odesílatel musí vţdy přesně vědět, koho chce oslovit znát cílovou skupinu, mít jasnou představu o odesílané zprávě a o poţadovaném výsledku. Podle toho se rozhodne, které komunikační médium pouţije. Smyslem komunikačního přenosu je informování cílové skupiny, překonání komunikačního spektra ze stavu nevědomosti příjemce do stavu akce : Nevědomost Známost Porozumění Přesvědčení Akce

8 Kampaň Nemyslíš zaplatíš! Cílem -do konce roku 2010 snížit počet nehod a z nich vyplývajících usmrcených osob na 707. Vytvořit základ pro změnu chování účastníků silničního provozu, donutit lidi k uvědomění si rizik a zodpovědnosti nejen za svůj život, ale i za životy ostatních účastníků silničního provozu vyvolat okamžité reakce na kampaň tedy vzbudit zájem, vyprovokovat diskuse a udržet pozornost u problematiky bezpečnosti silničního provozu Na tento sraz se tvoji kamarádi těšit nebudout Text billboardu, na kterém byly motocykly zaparkované před krematoriem

9 Cílové skupiny Řidiči osobních automobilů ve věku let 40% (agresivita, rychlost, alkohol) Motocyklisté 20% rychlost Chodci/cyklisté 10% reflexní viditelnost chodců) Děti 10% (zádržné systémy) Profesionální řidiči 10% Ostatní řidiči ve věku nad 25 let 10%

10 Integrování marketingové komunikace To, co je novinkou v podtextu nového způsobu marketingové komunikace a v diskusi o IMC, je pohled ze strany zákazníka. Zákazník příliš nerozlišuje mezi reklamou, sponzorováním, rozesílkou nabídek, podporou prodeje a výstavami a podobnými akcemi. Pro něho jsou všechny tyto aktivity velmi podobné a vnímá je jako způsoby, jak je přesvědčován, aby koupil produkt určité firmy. Je-li oslovován nekonzistentními (nesouhlasnými) sděleními, je zmaten a stěží lze předpokládat, že bude přesvědčen k nákupu. Zákazník totiž velmi citlivě vnímá rozpory ve sděleních. Determinujeme-li tedy IMC z pohledu zákazníka, je to taková komunikace, kdy příjemci nabízíme nástroje, sdělení, zdroje a média takovým způsobem, který je pro něj hodnotný a dává mu příleţitost rychleji a lépe porozumět sdělení.

11 Integrovaná marketingová komunikace Klasická komunikace Integrovaná komunikace Zaměřena na prodej Masová komunikace Monolog, jednostranná komunikace Informace jsou vysílány Iniciativa na straně vysílajícího Přesvědčování Účinek na základě opakování Obtížný prodej Vlastnosti značky Orientace na transakci Změna postojů Zaměřena na udržování vztahů Selektivní komunikace Dialog, dvoustranná komunikace Informace samoobsluha Iniciativu přebírá příjemce Informace jsou poskytovány Účinek na základě konkrétních informací Snadný prodej Důvěra ve značku Orientace na vztahy Spokojenost

12 Integrovaná marketingová komunikace Coca cola jednotný celosvětový image barva, písmo Reklama tištěná, televizní Sponzorství Olympijské hry, školský pohár Podpora prodeje soutěže a hry, vyměň za body PR Internet Facebook, YouTube

13 Interní podniková komunikace interní zákazník - INTERNÍ PUBLIKUM (Okruhy lidí, se kterými interně komunikujeme) : Uvnitř organizace znamená komunikace víc neţ posílání informací. Význam zprávy musí být jasný, všechny zúčastněné strany musí chápat, co bylo řečeno a odesílatel zprávy musí být přichystán na zpětnou vazbu a reagovat na ní. Je nutno vybudovat účinný systém interní komunikace! Komunikací s ostatními si vyměňujeme myšlenky, zkušenosti, stanoviska, hodnoty, názory, informace. Důvody k interní komunikaci : 1. Poskytování správných informací těm, kteří je potřebují 2. Přesvědčování kdyţ chceme získat podporu, ovlivnit jiné 3. Podněcování dialogu upřesnění plánu, vyuţití znalostí ostatních 4. Budování vazeb a pocitu sounáleţitosti 5. Prokazování úcty (veřejné poděkování, hrdost) 6. Zlepšování výkonnosti firmy 7. Podpora týmové práce - přijetí principu účasti různých profesí a práce mimo svůj rámec.

14 Interní podniková komunikace interní zákazník Funkce interní komunikace : Informační ve všech směrech (odshora dolů a opačně, napříč útvary ) Řídící dochází k souladu vizí a plánů vlastníků a zaměstnanců Motivační cílem je zainteresovanost pracovníků, vede ke ztotožnění se s podnikovými cíly Konzultační pomáhá řešit problémy Vůdcovská vyjadřuje zaměstnanecký názor, rozvíjí konstruktivní kritiku, upevňuje zaměstnanecké sebevědomí Společenská vedení dává najevo, že si váží práce zaměstnanců

15 Interní komunikace interní zákazník Různé typy sdělení adresovaných internímu publiku Publikum Zaměstnanci Kolegové Podílníci (akcionáři, Investoři, věřitelé) Zpráva Děkuji Vám Moţná byste chtěli vědět, ţe jak proč Můţeme věci zlepšit jaký na to máte názor Proto musí dojít k Ţádám Vás, abyste to udělali Všimněte si, ţe. Proč jste to udělali? Kdy to bude hotové Vedeme si takto Toto je důvod, proč Váš finanční zisk bude Postupujeme dle Vámi určené strategie s těmito výsledky

16 Interní komunikace interní zákazník Nástroje interní komunikace : Klasické -podniková média (časopis, rozhlas), manažerské dokumenty (zápis z porad, výroční zprávy, koncepční dokumenty, kniha tváří), nástěnky, telefon, verbální komunikace ( porady, podnikové meetingy, personální rozhovory, podnikové akce) Moderní Open SMS,MMS, open , intranet, e-house časopis, infomail (adresnost, rychlost) Vybudování nástrojů interní komunikace uvnitř podniku není cílem, ale pouze prostředkem pro její efektivní uskutečňování a východiskem pro efektivní komunikaci externí.

17 Úrovně interní komunikace Pravidlem interní komunikace je, že informace se musí dostat k pravému adresátovi v pravý čas 6 úrovní Očekávání podniku od zaměstnance (smlouva, pracovní dohoda, motivační řád) Jak toto očekávání zaměstnanec plní ( periodická pracovní hodnocení) Jak se podnik zajímá o zaměstnance ( benefity, motivační a vzdělávací programy, program osobního růstu) Jak se podniku daří ( informace o hospodaření podniku, perspektivách, výsledcích) Jak funguje podniková kultura (corporate identity Kde jsou rezervy pro zlepšení prostor při vzájemný dialog

18 Externí komunikace externí zákazník EXTERNÍ PUBLIKUM (Okruhy lidí, se kterými externě komunikujeme) : Publikum, které od Vaší organizace můţe nakupovat : Spotřebitelé, distributoři, ministerstva, podniky Publikum, na něţ by jistě Vaše organizace měla vliv : Dodavatelé, podporovatelé a sponzoři, dárci, vládní orgány, mezinárodní organizace, bankéři, reportéři, konkurence, nátlakové skupinyekologické organizace, sdělovací prostředky. Vţdy musíte najít vhodný způsob, jak tyto lidi informovat, ovlivnit a komunikovat s nimi! Důvody, proč komunikujeme s externím publikem : Zvýšení prodeje : výsledek propagace nových možností použití výrobku Zlepšení dobrého jména firmy (image) kladnější postoj zákazníků k podniku a produktu. Umístění značky cílová skupina chápe, co značka představuje a v čem spočívá jedinečnost nabídky Ovlivňování nákupních zvyklostí snaha vést je k věrnosti značce nebo stejné firmě Poskytování informací informace o dostupnosti produktu Hlášení výsledků informovanost municipalit Monitorování a provádění auditu o organizaci Posílení rozhodnutí koupit si právě Váš výrobek Péče o zákazníka nabídka poprodejního servisu.

19 Externí komunikace externí zákazník Adresáti marketingové komunikace - různé typy sdělení adresovaných externímu publiku Publikum Zákazníci, spotřebitelé, klienti Distributoři (obchod) Dodavatelé Média Zainteresované osoby Společnost jako celek Zjistěte, co by vaší domácnosti nebo firmě slušelo Rádi s vámi budeme konzultovat vaše přání a možnosti, představíme vám standardní produktový vzorník i aktuální novinky Splníme Vaše sny, Vaše finanční jistota, Na těchto základech můţete stavět, Měníme vztah lidí k vlastnímu zdraví (Klas), Hanák styl a kvalita. Dodávka do 24 hodin, Spolehlivost jistota, Dodávka aţ do domu Výhodná spolupráce, Jsme drţiteli ISO 2001 Tiskové zprávy, tiskové konference, Zprávy finančnímu úřadu daňové přiznání, výkazy sociální zdravotní pojištění, výroční zpráva Kupujte naši značku, My poradíme vy ušetříte,

20 Promotion (propagace) Motto: Trh neexistuje, jsou jen tisíce spotřebitelů Obecná terminologie: PROPAGACE nadřazený pojem pro jednotlivé části marketingové komunikace FORMY (nástroje) PROPAGACE (marketingové komunikace) mix nástrojů marketingové komunikace - Reklama - inzerce v tisku, televizní spoty, rozhlasové spoty, venkovní reklama, reklama v kinech, audiovizuální snímky, www stránky, - Osobní prodej - Přímý marketing direct marketing - podpora prodeje ( kupony, soutěţe, prémie, bonusy), - práce s veřejností(pr kontakt s novináři a médii, tiskové zprávy, výstavy, veletrhy, ochutnávky, předváděcí akce, tiskové konference, sampling vzorky, semináře, odborné konference ) - sponzoring (finanční podpora kulturní, společenské, sportovní akce s uváděním loga, sponzoring formou vzorků, obleků, obutí )

21 Nástroje propagace REKLAMA PODPORA PRODEJE PUBLIC RELATIONS PŘÍMÝ MARKETING TV POS Prezentace v tisku, Osobní a pultový Tisk Výstavy a veletrhy rozhlase a TV prodej Rádio Vzorky, kupóny Publicita Telemarketing Outdoor Soutěže Tiskové konference Teleshopping Indoor Slevy Sponzoring Direct mail Kina Ochutnávky Školení, účast na On-line marketing Internet Dárkové předměty konferencích Předvádění výrobků

22 Reklama Reklama je jedním z nejstarších, nejviditelnějších a nejdůležitějších nástrojů marketingového komunikačního mixu. Vynakládá se na ni mnoho prostředků a žádná z dalších marketingových aktivit nevyvolává tolik veřejných diskusí a rozporů. Základní cíle reklamy pak můžeme vymezit takto: Informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu, o jeho vlastnostech. Účelem této reklamy je vyvolat zájem a poptávku (pull-strategie). Přesvědčovací reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a jde tudíž o to, zapůsobit na zákazníka tak, aby si zakoupil právě náš produkt (push-strategie). Připomínací reklama má udržet v povědomí zákazníků náš produkt i značku, například před nadcházející sezonou.

23 Podpory prodeje Jsou chápány jako krátkodobé stimuly, zaměřené na zvýšení prodeje určitého produktu prostřednictvím poskytnutých krátkodobých výhod zákazníkům. Zahrnují cenová zvýhodnění, kupony opravňující ke slevě, ceny v soutěžích, ochutnávky, vzorky zdarma, věrnostní programy, účasti na výstavách a veletrzích, předvádění výrobků a další nepravidelné prodejní činnosti

24 Přímý marketing Je přímý osobní kontakt se zákazníkem a potenciálními zákazníky. Mohou to být speciálně zpracované brožurky pro konkrétní klienty (s možností zpětné vazby), přímé zásilky na adresáta, telemarketing, reklama s žádostí o odpověď, cool centra (aktivní, pasivní) apod

25 Public relations vztahy s veřejností jsou všechny činnosti, které by měly pozitivně ovlivňovat vztahy mezi korporacemi a cílovými veřejnostmi. PR je soubor nástrojů na vytváření, udržování a řízení komunikačních procesů s cílem vzbudit u veřejnosti pozitivní veřejné mínění a navodit důvěru. sociálně komunikační aktivitu pomocí které vytváří a udržuje pozitivní vztahy mezi podnikem a veřejností a v důsledku toho je dosaženo vzájemné důvěry a porozumění

26 Public relations Publicita - jedná se o tiskové zprávy, poskytování interview nebo výroční zprávy. Je neplacenou informací, která se o dané organizaci objevuje v médiích. Pomáhá vytvořit podvědomí o produktu či události. Events (organizování událostí) - jedná se o pořádání různých podnikových akcí, večírků, udělování ocenění, představení nového výrobku atd. Cílem je zlepšovat a udržovat vztahy se zaměstnanci i s nejbližším okolím. Lobbying - spočívá v zastupování a prezentaci názorů organizace při jednání s politiky. Základem je přádávání odborných informací těm, kteří o této oblasti rozhodují nebo naopak snaha výrobců získat potřebné informace od zákonodárců, například jaká nová opatření v legislativě chystají. Využívají přitom přímou, osobní komunikaci. Sponzoring firma sponzoruje různé kulturní, společenské nebo sportovní aktivity.

27 Sponzoring Sponzoring byl dříve vnímán jako doplňková aktivita reklamy. Postupně byl tento postoj a přehodnocován v současné době význam sponzoringu zásadě vzrostl. náklady na tradiční reklamní aktivity se neustále zvyšují, jejich účinnost klesá a reklamní působení je ze strany veřejnosti všemožně vypínáno. Na rozdíl od reklamy u sponzoringu je poselství o firmě nebo produktu zakotveno přímo ve vybrané akci či události, tzn., že člen cílové skupiny, která má o akci či událost zájem, zcela samozřejmě přijímá i poselství o firmě nebo jejích produktech už jenom tím, že akci sleduje nebo se jí účastní.

28 Veletrhy a výstavy V rámci přípravy a realizace účasti na veletrhu či výstavě se prakticky kombinují reklamní prostředky, podpora prodeje, osobní prodej a celá účast je ve své podstatě PR aktivita. Výstavy a veletrhy představují účinnou komplexní aktivitu, která je významnou součástí komunikačního mixu a podstatným nástrojem pro budování a posilování povědomí o značce.

29 Osobní prodej Osobním prodejem rozumíme prezentaci výrobku či služby při osobní komunikaci mezi prodávajícím a zákazníkem. Jde tedy o přímou, oboustrannou interakci, která si kromě prodeje produktu klade za cíl budování dlouhodobého pozitivního vztahu a posilování image produktu a firmy. Velkou výhodou tohoto nástroje je okamžitá zpětná vazba

30 Efektivnost marketingové komunikace Důvěryhodnosti komunikace partnerů se opírá o vzájemnou znalost a důvěru. Volbě vhodného prostředí a času Jasnosti sdělení informace musí být vyjádřeny jednoduchými pojmy a symboly. Pochopitelnosti a významnosti sdělení informace musejí mít význam jak pro komunikátora, tak pro příjemce, musejí být podstatné pro jeho systém hodnot. Osvědčených kanálech prověřené a úspěšné komunikační kanály je třeba patřičně využívat a respektovat je, neboť k nim má příjemce vytvořený vztah. Jednotlivé kanály jsou různě vhodné při odlišných okamžicích komunikačního procesu. Znalosti příjemce komunikace se opírá o znalost komunikačních schopností adresáta, je nejefektivnější, jestliže vyžaduje co nejmenší mimořádné úsilí na straně příjemce, což předpokládá znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost vnímat a pochopit sdělení, úroveň vzdělání atd. Jinými slovy, čím více o příjemci sdělení víme, tím efektivnější komunikační proces jsme schopni realizovat. Soustavnosti komunikace je nikdy nekončící proces, který vyžaduje neustálé rozvíjení a opakování.

31 Média (mediální mix) Využíváme pro přenos reklamních sdělení Při výběru posuzujeme : - charakteristiku příjemců reklamy - Dosah (čtenost, sledovanost) - Vliv intenzita účinnosti - Náklady Média : tisk, televize, rádio, internet, outdoor

32 Tisková média noviny a časopisy, neperiodické publikace, jako např. katalogy, ročenky a interní publikace firemní časopisy, klubové zpravodaje Tisk jako médium propagace je vůbec jedním z nejstarších druhů mediální komunikace a ačkoliv v dnešní době přibývá mnoho dalších komunikačních prostředků, zůstane tisk stále důležitou součástí propagační činnosti. Čtenáři se k tisku stavějí aktivněji než třeba k televizi či rozhlasu, protože se pro jejich výběr a četbu rozhodují sami. Tisk a tištěné slovo se obecně těší větší důvěře lidí než obrazové sdělení. Další výhodou pro reklamu v tisku je velká důvěryhodnost média.

33 Televize výhodou televizní reklamy je současné působení na více smyslů. Televize umožňuje kombinovat slovo, obraz a hudbu tak, aby uvízly v myslích posluchačů. Obchodní politika CET 211 Další média rádio, internet, nosiče venkovní reklamy, telefon

34 Nové trendy Event marketing Event znamená událost. Event marketing se často překládá jako pořádání nevšedních akcí (událostí). Snahou event marketingu je upoutat a získat pozornost prostřednictvím přímé a osobní komunikace. Ale nikoliv běžnými reklamními akcemi, ale právě uspořádáním akce s nevšedními zážitky (jedinečnost a neopakovatelnost). K tomu využívá zejména prvky her a zábavy. Jde tedy o zinscenování zážitků stejně jako jejich plánování a organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří image firmy a její produkty. Podstata event marketingu se charakterizuje zvláštním představením / výjimečnou událostí, prožitkem, který je vnímán najednou více smysly a komunikovaným sdělením

35 Metriky efektivity velikosti oslovené cílové skupiny z hlediska potřeb zákaznické segmentace:u tohoto druhu marketingové komunikace je velikost oslovené cílové skupiny závislá na rozsahu pořádané event-marketingové akce, ale obecně lze říci, že je zde vysoká míra segmentace s menší velikostí oslovené cílové skupiny. rychlost zasažení: Okamžitá při pořádání akce. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:v případě event-marketingové akce lze v celku rychle a přesně vyhodnotit návštěvnost akce. finanční náročnost: Oproti ostatním novým trendům v marketingové komunikaci je zde vzhledem k výdajům např. na pronájem prostor, občerstvení atd. vyšší míra finanční náročnosti.

36 Nové trendy guerilla (partyzán) podstatným prvkem je nízká nákladovost, rychlost a balancování na hranici zákona Principem guerilla marketingu je udeřit na nečekaném místě, zaměřit se na přesně vytipované cíle a ihned se stáhnout zpět. Jde tedy o přepadení spotřebitele s reklamním sdělením na místech, kde podobný typ reklamy neočekává. příkladem může být předvánoční kampaň (z roku 2006) společnosti Vodafone. Ta nechala nainstalovat na konkurenční reklamní nosiče parohy jakožto součást kampaně falešní sobi Stávalo se i to, že zákazníci České spořitelny narazili před pobočkou na stojan konkurenční Poštovní spořitelny s nápisem Tady už je zavřeno. Banka na Vaší poště má stále otevřeno.

37 Metriky efektivnosti je složité říci, zda a priori oslovuje menší či větší počet osob z cílové skupiny a zda provádí dostatečně segmentaci zákazníků. V tomto druhu marketingové komunikace záleží na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a hlavně také na nápadu. zasažení je okamžitá při provádění guerillové akce. Pokud je u zákazníků úspěšná a má ohlas, je pravděpodobné, že bude prezentována i v médiích. měřitelnosti zásahu (dopadu) marketingové informace v čase a hodnotě:i zde není možné jednoznačně říci, zda je či není guerilla marketing dobře měřitelný a záleží na obsahu a rozsahu akce, na jejím pojetí a nápadu. finanční je důležitý nápad celé akce, více než finanční náklady provedení.

38 Nové trendy mobilní marketing Pod pojmem mobilní marketing se rozumí všechna řešení, která využívají nástrojů mobilní komunikace pro komunikaci s uživatelem. Někdy je tento druh marketingu nazýván M-obchodování. využívá mobilní telefon nebo jiné mobilní zařízení, jako je například osobní digitální asistent (PDA). Možnosti, které nám dnešní svět mobilních telefonů nabízí, je opravdu pestrý. Jedná se zejména o SMS zprávy, hry, hlasování, kluby a portály, MMS zprávy, soutěže o okamžitou výhru, odměňování logy a vyzváněním, M-kupóny, M-pozvánky, M-inzeráty.Mobilní telefon nám nabízí i přístup na internet.

39 Nové trendy product placement Product placement neboli distribuce zboží či reklamní využití výrobků představuje záměrné a placené umístění značkového výrobku do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace určité výrobky (služby) nebo loga smluvního partnera jsou umístěny do filmového děje hlavně na výrazná místa ve filmech či v televizních inscenacích (do popředí či pozadí scény). Jistě dobrým příkladem budováním značky a jejím povědomím je společnost Mattoni, kdy se jejich minerální vody objevují v mnoha filmech a televizních talkshow. Společnost Mattoni nezaváhala ani ve spojení své minerální vody se známými osobnostmi, například Jan Kraus či Petra Němcová.

40 Nové trendy retail marketing Retail neboli maloobchodní marketing je především otázkou podnikatelské činnosti obchodních společností - obchodních řetězců hypermarketů a supermarketů.

41 Nové trendy virový marketing neřízené šíření ( epidemie) informací mezi lidmi. To znamená přeposílání odkazů na videa, doporučování produktů či služeb na sociálních sítích a další přeposílání a odkazování na kampaň mezi uživateli. Tím zadavatel dosáhne rychlého růstu povědomí o značce mezi mnoha uživateli. Vlastně jde o to, aby si zákazníci mezi sebou řekli o daném výrobku, službě či webové stránce. Evian

42 Typy kampaní Imageová dlouhodobá image podniku i produktu, upevňuje goodwil v dlouhodobém působení, nikdy nekončící T-Mobile - spolehlivost, jednoduchost, inspirace 103 milióny zákazníků v rámci celosvětové komunikační sítě T-Mobile využívají výhod silné mezinárodní skupiny pro své individuální potřeby. Staňte se jedním z nich!

43 Typy kampaní Produktová cílem je prezentovat informace o konkrétních hodnotách a konkurenčních výhodách nového produktu ArginMax Forte pro muže je unikátní doplněk stravy, který přispívá k dlouhodobému zlepšení erekce

44 Typy kampaní z hlediska cílů MK Zvací upomínací zve na den otevřených dveří, veletrh pozvání na konkrétní datum, hodinu Prodlužovací výprodejní sezónnost Podpora prodeje výrobek je na nejlepším místě a prodejci jej chválí, přiměje ke zkušební koupi, zvyšuje hodnotu značky

45 Slovo závěrem Ovlivňování chápeme jako proces záměrného působení na osobnost ( emoce), jehož cílem je vyvolat v prožívání a chování změny ( postojů, stanovisek), které by usnadnily změnit dosavadní kupní návyky Ovlivňování prostřednictvím cen, přes výhry a dárky, Ovlivňování zdravím, Ovlivňování prostřednictvím předstírání zájmu,ovlivňování zvukem,dětmi - dítě jako prostředek, dítě jako cíl.,manipulací se zvířaty, prostřednictvím celebrit, ovlivňování značkou, umístěním v hypermarketech, ovlivňování vyvoláváním potřeb, ovlivňování všudypřítomností,.ovlivňování prostřednictvím iluzí, ovlivňování přes podprahovou komunikaci se zákazníkem. Neptáme se spotřebitelů, co chtějí. Oni to nevědí. Namísto toho vymyslíme, co potřebují a budou chtít, a připravíme to pro ně.

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace

STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace STUDIJNÍ OPORA pro páté soustředění kombinovaného magisterského studia předmětu N_UMRO Úloha marketingu v řízení organizace V. Název tématického celku: Základní modely komunikace externí, interní, integrovaná.

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - MAŘÍ. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH: 1. INFORMAČNÍ POTŘEBA, KOMUNIKAČNÍ PROCES, KOMUNIKAČNÍ MODELY 1 3. PUBLIC RELATIONS, PUBLICITA, VZTAH K VEŘEJNOSTI, IMAGE, MASMÉDIA 7 4.

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY V KOMUNIKAČNÍM MIXU

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY V KOMUNIKAČNÍM MIXU UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ HODNOCENÍ ÚČINNOSTI REKLAMY V KOMUNIKAČNÍM MIXU Bc. Irena Navrátilová Diplomová práce 2008 1 2 3 SOUHRN Cílem práce je určit pozici reklamy v komunikačním

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová

Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Analýza marketingové komunikace firmy Českomoravská stavební spořitelna, a. s. Michaela Kučerová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Českomoravská

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová komunikace se zákazníkem firmy Haas Profile s.r.o.

Více

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu

Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu Marketingová komunikace Centrum dopravního výzkumu TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE. (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2008 Ivana KOVÁŘOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Porovnání prezentace v tištěném katalogu

Více

Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková

Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková Marketingová komunikace se zaměřením na podporu prodeje firmy Family DAVO, s. r. o. Iveta Voborníková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské

Více

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa

Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Projekt marketingové komunikace povinného ručení v Kooperativa a.s. Bc. Patrik Roupa Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvořit náhled na problematiku marketingové komunikace

Více

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková

Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA. Nikola Vilímková Komunikační plán Kadeřnictví TÝNA Nikola Vilímková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh marketingové komunikace pro Dům látek s. r. o. Dům látek Ltd. marketing sales promotion project Andrea Götzová Cheb 2012 Čestné

Více

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová

Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Návrh propagace nového gynekologického křesla Gracie firmy BorCad cz, s. r. o. Monika Vláčilová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní

Více

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU CESTOVNÍ KANCELÁŘE ORCA DIVING PŘÍPADOVÁ STUDIE Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Lenka Doleželová, Rekreologie

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny

CENA Marketingové pojetí ceny Způsoby stanovení ceny CENA Cena je obvykle vyjádřena sumou peněz, množstvím výrobků nebo objemem služeb, které kupující poskytuje prodávajícímu jako protihodnotu za určitý výrobek nebo za poskytnutí nějaké služby. Z hlediska

Více

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková

Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Analýza marketingové komunikace firmy Synot auto, a. s. Dagmar Čapková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci firmy Synot auto, a. s., která je importérem

Více

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina

Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti SPZ-Vysočina SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Využití nástrojů marketingového mixu ve společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Ilona Válková Inovace marketingového mixu Diplomová práce 2015 Inovace marketingového mixu Diplomová práce Bc. Ilona Válková Vysoká škola hotelová v Praze

Více

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová

Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Návrh reklamní kampaně pro firmu UNIMARCO a.s. Hana Kratochvílová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh komunikační kampaně prodejny Juraj Kohl Communication campaign proposal for the Juraj Kohl shop Petra Kohlová Cheb 2013 Čestné

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více