Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC ( / ) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC (20012011/01012011) enetárov. (v Ke) sestavený ke dni 01.03.2012"

Transkript

1 Licence. D53C. X_C_R_G_B_ZUC / ZUC ( / ) Obec enetárov r r [!y l< 2 Oi 1 (v Ke) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikacni název ulice, C.p. obec PSČ, pošta cislo Obec Senetárov cp. 116 Senetárov Kontaktni údaje telefon fax WWW stránky Doplnujicí údaje organizace (.h záverecného úctu I. Plnení rozpoctu prijmu II. Plnení rozpoctu výdaju III. Financování (zapojení vlastnich úspor a cizích zdroju) IV. Stavy a obraty na bankovních úctech V. Penežní fondy - informativne VI. Majetek VII. Vyúctování financních vztahu k rozpoctum kraju, obcí, DSO a vnitrní prevody VIII. Vyúctování financních vztahu ke státnímu rozpoctu, státním fondum a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku prezkoumání hospodareni X. Financní hospodarení zrízených právnických osob a hospodareni s jejich majetkem XI. Ostatni doplnující údaje h40m2Bs Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. sro. strana 1/ B

2 Licence. D53C XCRGBZUC/ZUC ( / ) I. PLNENí ROZPOCTU PRíJMU -~ Text Schválený rozpocet Rozpocel po zmenách Skulecnosl Danové príjmy , , ,39 Nedanové príjmy , , ,96 Kapitálové príjmy , , ,00 Prijaté transfery , , ,00 Príjmy celkem , , ,35 Detailni v);pis položek dle druhového Irideni rozpoctové skladby Schvélený rozpocet Rozpocel po zmenscti Skutecnos; 1111 Dan z príj.fyz.osob ze záv.cínností a fun.pož , , , Dan z príjmu řyz.osob ze samos!. výdel cinností 55000, , , Dan z príjmu fyzických osob z kapitál.výnosu 75000, , , Dane z príjmu fyzických osob , , , Dan z príjmu právnických osob , , , Dan z príjmu právnických osob za obce , , , Dane z príjmu právnických osob , , ,71 11 Dane z. príjmu, získu a kapitálových výnosu , , , Dan z pridané hodnoty , , , Obecné dane ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 3 Zvl.dane a popl. ze zboži a služeb v tuzemsku 12 Dane ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Poplatky za odneti pozemku plnení funkcí lesa 316, Popl.za provoz syst.shr... komunálních odpadu , , , Poplatky a odvody v oblasti životniho prostredí , , , Poplatek ze psu 5000, , , Poplatek za užívání verejného prostranství 1 200, , Místní poplatky z vybraných cinností a služeb 5000, , , Správní poplatky 5000, , , Správnl poplatky 5000, , ,00 '13 Dane a poplatky z vybraných cinností a služeb , , , Dan z nemovitostí , , , Dane z majetku , , ,07 15 Majetkové dane , , ,07 Oanové prijmy (soucet za tridu 1) , , , Prijmy z poskytováni služeb a výrobku , , , Príjmy z prodeje zboží Uiž nakoup. za úc.prod) 10000, ,00 2 Ostatní príjmy z vlastní cínností 16200, , Príjmy z vlastní cinnosti , , , Príjmy z pronájmu pozemku 13000, , , Príjmy z pronájmu oslnemov. a jejích cástí , , , Príjmy z pronájmu movitých vecí 4824, Príjmy z pronájmu majetku , , , Príjmy z úroku (cást) 20000, , , Príjmy z podílu na získu a dívidend 17000, , Výnosy z financního majetku 20000, , ,71 21 Príjmy z vj.cínn.a odvody preb.orq.s príj.vzt , , , Príjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 16858, Príjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 16858, Príjaté nekapitálové príspeky a náhrady 20000, , , Ostatní nedanové prijmy 20000, , ,29 23 Príjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedanové príjmy 20000, , , Spl.pujc.prostr.od obec.prosp.spol.a podob.org , , , Spl.pujc.prostr.od obecne prosp.spol.a pod.sub , , ,00 24 Prijaté splátky pujcených prostredku , , ,00 2 Nedanové príjmy (soucet za trídu 2) , , , h40m28s Zpracováno syslémem UCR GORDIC spol. sro. strana 2/8

3 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC ( / ) Deteitnl výpis položek dle druhového tridenl rozpoctové skl6dby Schvé/ený rozpocet Rozpocet po zmenéch Skutecnost 3113 Prijmy z prod.osl.hmot.dlouhodob.majetku 3119 Ostatni príjmy z prodeje dlouhodobého majetku 311 Prijmy z prod.dlouhodob.majetku (krome drobn.) 31 Prijmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.príjmu 3 Kapitálové príjmy (souc.za trídu 3) Vlastní príjmy (trída 1+2+3) 4111 Neinv.přj transf.z všeob.pokl správy st rozp 4112 Neinv.prij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4116 Osl.neinv.prij.tra.ze státního rozpoctu 411 Neinv.prij.transf.od ver.rozp.ůstrední ůrovne 4122 Neinvesticní prijaté transfery od kraju 412 Neinvesticní prijaté transf.od rozp.ůz.ůrovne 41 l'>ieinvesticní prijaté transfery 4 Prijaté transfery (soucet za trídu 4) Prijmy celkem (trídy ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , h40m28s Zpracováno systémem UCR GORD/C spol sro. strana 3/8

4 Licence: D53C XCRGBZUC/ZUC ( / ) II. PLNENí ROZPOCTU VÝDAJU Texl Schválený rozpocet Rozpocel po zrnenécb Skutecnosl Bežné výdaje , , ,37 Kapitálové výdaje , , ,90 Výdaje celkem , , ,27 Delailni výpis položek dle druhového Irldenl rozpociové skladby Schl-blen}' rozpocet Rozpocel po zmenéch Skutecnos: 5011 Platy zamestnancu v pracovním pomeru , , , Ostatní platy 18000, ,00 73'18, Platy , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odmeny clenu zastupitelstev obcí a kraju , , , Ost.platby za prov.práci jinde nezarazené 3100, , Ostatní platby za provedenou práci , , , Pov.poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zarnestnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěni , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4000, , , Povínné pojistné placené zamestnavatelem , , ,00 5Q Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , ,00 Lékya zdravotnický materiál 5600, , Prádlo, odev a obuv 52000, , , Knihy, ucební pomucky a tisk 25000, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65000, , , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10000, , , Nákup materiálu jínde nezarazeny , , , Nákup materíálu , , , Studená voda 16500, , , Plyn , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva 32000, , , Nákup vody, paliva energie , , , Služby pošt 7000, , , Služby telekomunikaci a radiokomunikaci 21000, , , Služby penežnlch ústavu 40000, , , Konzultacní, poradenské a právní služby 20000, , , Služby školení a vzděláváni 13000, , ,00 5 Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 26300, , Cestovné (tuzemské i zahranicní) 13000, , , Pohoštěnl 2000, ,00 500, Ostatní nákupy , , , Poskyt.neinvesticní prísp.a náhrady (cást) 71600, , , Výdaje na dopravní územní obslužnost 26400, , , Vecné dary 17500, , , Výdaje souv.s neínv.nák.,prísp.,náhr.a vec.dary , , ,00 51 Neínvesticní nákupy a související výdaje , , , Neinv transf obecně prospěšným společnostem , , Neinv.transf.obcanskýrn sdružením 30000, , , Neinv.transf.církvím a náboženským spolec , , , Ost.neinv.transf.nezisk. a podob. organizacím 39100, , , Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím , , ,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím , , , Neínvesticní transfery obcím , , , h40m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r o stren«4/8

5 Licence: D53C Detai/nf I'ýpis ootože«dle druhového tridení rozpoctové skledby XCRGBZUCIZUC ( ) Schvll/ený rozpocet Rozpocet po zmenécb Skutecnost 5329 Osl.neinv translver.rozpoctum územni úrovne 532 Neinv.transfery ver.rozpoctum územni úrovne 5331 Neinvesticni prispevky zrizeným PO 5333 Neinv transf ško! práv osob.zřiz st,kr a obc. 533 Neinv.transfery prisp.a podobným organizacím 5361 Nákup kolku 5362 Platby daní a poplatku státnímu roz poctu 5363 Úhrady sankci jiným rozpoctum 5366 Výdaje z fin.vyp.min let mezi krajem a obcerm 536 Osl.neinv.transfery jiným verejným rozpoctum 53 l'ieinv.transfery a některé další platby rozp Náhrady mezd v dobe nemoci 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5492 Dary obyvatelstvu 549 Ostatni neinvesticní transfery obyvatelstvu 54 Neinvesticní transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 590 Ostatni neinvesticní výdaje Ostatní nelnvesticní výdaje Ó Bežné výdaje (trida 5) 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, prístroje a zarízení 612 Porizení dlouhodobého hmotného majetku 61 Inveslicní nákupy a související výdaje 6323 Inv.transf.církvím a náboženským spolecnostem 632 Inv.transLneziskovým a podobným organizacím 6349 Ost.inv.transLverejným rozpoctum územní úr. 634 Inv.transf.ver.rozpoctum územní úrovne 63 Investicní transfery 6 Kapitálové výdaje (souc.za trídu 6) Výdaje celkem (trída 5+6) 46300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 'Saldo príjmu a výdaju (Príjmy-Výdaje) , , , h40m2Bs Zprecovéno systémem UCR GORD/CrD spol. s r. o. strana 51 B

6 Licence. D53C XCRGBZUCIZUC ( ) III. FINANCOVÁNí (zapojení vlastních úspor a cizích zdroju) Nézev položky Schválený rozpocel Rozpocel po zmenécti Skvtecnost I(rátkodobé financování z tuzemska Zmena stavu krátkod. prostr.na bank.úctech(+/-) , , ,08- FIN/l.NCOVÁI,j (soucet z.a tridu 8) , , ,08- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNíCH ÚCTECH f\'lizel' Bankovního úctu Pocálecnl stev k Obral Konecný stev k Zmene stevu bankovních úctu Základní bežný úcet Vkladový výdajový úcet Bež.né úcty penežních fondu Bežné úcty celkem Bankovní úcty k límítum OS Príjmový úcet ,10 X ,10 X X ,í , , , ,08- X V. PENEŽNí FONDY - INFORMATIVNE Tex.! Schválený rozpocet Rozpocel po zmenách Skutecnost lecní zustatek Príjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konecný zustatek (rozdíl roz poctu) Zmena stavu Financováni - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového úctu Pocátecnl stev k 1.1. Obral Konecný siev Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý Stavby hmotný majetek odpisovaný Samostatné movité veci a soubory movitých vecí ""'')bný dlouhodobý hmotný majetek D"-,~:lOdobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokoncený a porizovaný dlouhodobý majetek 93417, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý fínancní majetek Ostatní dlouhodobý financní majetek 70000, ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Zboži Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vecem a souborum movitých vecí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , , , , , , , , , , ,60- Zbož.í na sklade 26532, , ,31 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odberatelum 12449, , , h40m28s Zprecovéno systémem UCR GORDIC spol. sro. strena 618

7 Licence: D53C ~_ XCRGBZUC/ZUC ( // ) VII. VYÚCTOVÁNí FIN. VZTAHU K ROZPOCTUM KRAJU, OBCí, OSO A VNITRNí PREVODY Položka Text SchvtJlený rozpocet Rozpocet po zmenécn Skutecnost 4122 Neinvesticní prijaté transfery od kraju , , Neinvesticní transfery obcím , , , Ostatní neinvesticní transfery verejným rozpoctum územní 46300, , ,00 úrovne 5366 Výdaje z financního vyporádáni minulých let mezi krajem a 19900, , ,40 obcemi 6349 Ostatni investicni transfery verejným rozpoctum územní , ,00 úrovne VIII. VYÚCTOVÁNí FIN. VZTAHU KE ST. ROZPOCTU, ST. FONDUM A NÁRODNíMU FONDU uz Položka text Rozpocet upr. (Prljmy) Rozpocet upr. ( Skutecnost (Prljmy) Skutecnost (Výdsje) Výdaje) Neinvesllcni prijaté transfery od kraju 16400,00 x 16173,00 x Ostatní platy x 5600,00 x 5550, Prádlo, odev a obuv x 5000,00 x Nákup materiálu j.n. x 1 400, , Pohonné hmoty a maziva x 4400, , , , , ,00?'""ů Ostatni neinv.prijaté transfery ze st rozpoctu x 50000,00 x Opravy a udržováni x 50000,00 x 50000, , , , , Neinveslični přijaté transf z všeob po I správy SR 2900,00 x 2835,00 x Nákup materiálu j.n. x 2900,00 x 0, Výdaje Iman. vypor. min let mezi krajem a obcemi x 2600,00 x 2565, , , , , Výdaje linan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi x 4400,00 x 4361, Úcel. dot. na vydaje prl volbách do Parlamentu CR 0, ,00 0, , Výdaje linan. vyper. min. let mezi krajem a obcemi x 12900,00 x 12903, volby- zastupltelstva obcf 0, ,00 0, ,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PREZKOUMÁNí HOSPODARENí viz. príloha c. 1 X. FINANCNí HOSPODARENí ZRíZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODARENí S JEJICH MAJETKEM viz. pr/loha c. 2 XI. OSTATNí DOPLNUJící ÚDAJE h40m28s Zprecovéno systémem UCR GORDtC spot sro. strana 7/8

8 Licence. D53C XCRGBZUC / ZUC' ( / ) Razitko úcetni jednotky Osoba odpovedná za úcetnictvi Magda Vargová Obec Senetářov Senetářov 116 IČ: DIČ:CZQ06312U'"" Podpisový záznam osoby odpovedné za správnost údaju Osoba odpovedná za rozpocet Podpisový záznam osoby odpovedné za správnost údaju I l Magda Vargová I --- I (\ I I ~ _ I.-J Statutárni zástupce Podpisový záznam statutárniho zástupce Jana Sedláková J Obec Senetářov Senetářov 116 \ IČ: ~ DlČ:CZ h40m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strena 8/8

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Studenec 5054 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276162 název OÚ Studenec ulice, č.p. Studenec 364 obec Studenec PSČ, pošta 512

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více