MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth"

Transkript

1 MultiPhone 5453 DUO Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth Obchod Mapy a navigace Pomocné Utilities programy Technické parametry ešení problém Na za ízení Prestigio MultiPhone 5453 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena.

2 Rozbalení Obsah balení P ehled 2 9 Obsah balení ehled Tla ítka Prestigio MultiPhone Taška Sluchátka Kabel USB Baterie Adaptér Stru ný návod k obsluze Právní a bezpe nostní upozorn ní Záru ní list 1. ední fotoaparát 2. Sluchátko telefonu 3. Zadní fotoaparát 4. Blesk 5. Tla ítko pro zapnutí 6. Reproduktor 7. Mikrofon 8. Port Micro USB 9. Konektor pro sluchátka 10. Tla ítko hlasitosti

3 Obsah balení P ehled Tla ítka Tla ítka Tla ítka Zp t, Spustit a Hledat usnad ují ovládání telefonu. Klepnutím na položku se otev e seznam nabídky aktuální obrazovky. Pro otev ení seznamu naposledy používaných aplikací klepn te na zvolenou položku a p idržte ji. Klepnutím na položku se vrátíte na úvodní obrazovku. Klepnutím na položku se vrátíte na edchozí obrazovku. Nezakrývejte oblast s anténou rukou ani jinými p edm ty. Mohlo by dojít k problém m s p ipojením nebo k vybíjení baterie. ed použitím za ízení si prosím te odstavec Právní a bezpe nostní upozorn ní.

4 Za ínáme Blahop ejeme k nákupu a vítáme vás ve sv Prestigio. Chcete-li si sv j produkt užít opravdu naplno a poznat všechny možnosti, které spole nost Prestigio nabízí, navštivte webovou stránku: /catalogue/multiphones 2 TakVyjm te baterii Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: /support Instalace Podle níže uvedených krok p ipravte telefon k použití. P ed snímáním zadního krytu nezapome te mobilní telefon vypnout. 3 Inse Vložte SIM kartu 1 Remove Zadní kryt Standard SIM Micro SIM Nano SIM

5 4 InseVložte pam ovou kartu 6 Put Nasa te zadní kryt zp t Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky 5 InseVložte baterii do ihrádky pro baterii Použití nekompatibilních SIM karet, ru ní se íznutí SIM karet nebo použití adaptér SIM karet m že mít za následek poškození karty nebo za ízení a ztrátu, i poškození uložených dat. Poškrábání i ohýbání SIM karet že mít za následek ztrátu kontakt a informací, proto bu te i manipulaci, vkládání, i vyjímání karet opatrní. asté zapisování a mazání dat zkracuje životnost pam ových karet.

6 Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky Pohotovostní režim dvou SIM karet Za ízení podporuje dv SIM karty pro hlasová volání a datové p ipojení. hem hlasového hovoru nebo enosu dat prost ednictvím jedné SIM karty se druhá SIM karta deaktivuje (není zaregistrována u vašeho operátora mobilní sít ). To znamená, že prost ednictvím neaktivní SIM karty nem žete p ijímat hovory ani využívat datové p ipojení. Jakmile hovor nebo enos dat skon í, ob SIM karty budou op t aktivní a zobrazí se v seznamu zaregistrovaných sítí. Zapnutí telefonu 7 PreStiskn te a p idržte tla ítko napájení po dobu n kolika sekund. Když za ízení zapínáte poprvé, nastavte jej podle pokyn na obrazovce. Pokud chcete telefon vypnout, stiskn te a p idržte tla ítko napájejí a klepn te na nápis Vypnout zobrazený na displeji. 2 1

7 Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka je výchozím bodem pro p ístup ke všem funkcím vašeho telefonu. Úvodní obrazovka se m že skládat z více panel. Pro zobrazení jiných panel prove te p etažení doprava. Klepnutím na položku se vrátíte na úvodní obrazovku. Úvodní obrazovka telefonu vypadá následovn : Stavový ádek Aplikace a nástroje izp sobení tapety Jako tapetu úvodní obrazovky si m žete vybrat svoji oblíbenou fotografii. Bu si m žete vybrat z dostupných tapet nebo m žete použít jakýkoli vyfotografovaný snímek. 1. V úvodní obrazovce vyberte položku > Tapet. 2. Klepn te na volbu Nastavit tapetu. idání ikony na úvodní obrazovku 1. V úvodní obrazovce zvolte položku pro otev ení nabídky. 2. Klepn te na ikonu zvolené aplikace a p idržte ji. 3. etáhn te ikonu na panel obrazovky. Odstran ní položky z úvodní obrazovky 1. Klepn te na ikonu zvolené aplikace a p idržte ji. 2. etáhn te položku na pole Vyjmutí. 3. Jakmile pole Vyjmutí ervená, položku uvoln te. Zkratky

8 Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky Výpis nabídky Ikony všech svých aplikací najdete ve výpisu nabídky. Na úvodní obrazovce klepnutím na volbu otev ete výpis nabídky. Klepnutím na nebo se vrátíte na úvodní obrazovku. Výpis nabídky vašeho telefonu se skládá z t chto položek: Aplikace

9 Základy Tipy k dotykovému ovládání Dotykový displej ovládejte výhradn pomocí prst. Tažení Klepnutí Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Klepnutí a p idržení Klepnutí slouží k otev ení aplikace, k výb ru položky v nabídce, ke stisknutí tla ítka na obrazovce nebo k zadání znaku pomocí klávesnice na obrazovce. Klepn te na položku a podržte ji stisknutou po dobu více než 2 sekund, ímž zobrazíte dostupné volby. etahování nebo rolování Rychlým tažením prstu svisle nebo vodorovn po obrazovce p echázíte na jiné stránky domovské obrazovky, rolujete dokumentem a mnoho dalšího. Svislým p etažením prstu po obrazovce otev ete rozevírací nabídku. Rolovat nahoru a dol lze pomocí p etahování obrazovky.

10 iblížení Posun Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Oddálení Odtáhn te po obrazovce dva prsty od sebe a webová stránka, mapa i obrázek se p iblíží. P itáhn te po obrazovce dva prsty k sob a webová stránka, mapa i obrázek se oddálí. Posunutím vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce nebo na obrazovce Aplikace zobrazíte jiný panel. Posunutím nahoru nebo dol lze rolovat p i prohlížení webu nebo seznamu, jako je nap íklad seznam kontakt.

11 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Nabíjení baterie Nová baterie je áste nabita. Ikona baterie v pravém horním rohu ukazuje úrove nabití baterie. 1. ipojte menší konec nabíje ky k Micro USB portu za ízení a v tší konec nabíje ky zapojte do elektrické zásuvky. 2. Po úplném nabití odpojte za ízení od nabíje ky. Nejprve nabíje ku odpojte od za ízení a poté ji odpojte z elektrické zásuvky. Optimálního výkonu baterie dosáhnete pouze s originálním p íslušenstvím. Neoriginální p íslušenství (nap. nabíje ky) mohou poškodit baterii a dokonce i telefon. Optimalizace výkonu baterie Tipy, jak optimalizovat výkon baterie: - Vždy se ujist te, že je profil vašeho telefonu správn nastaven, aby vyhovoval vašemu zp sobu používání. - Pokud nepoužíváte Bluetooth, Wi-Fi, GPS nebo jiné aplikace, vypn te je. - Nastavte intenzitu podsvícení displeje na nízkou i st ední hodnotu a na co nejkratší možný as. - Nepoužívejte a nepokládejte telefon v blízkosti magnetických polí (nap. v okolí rozhlasového p ijíma e nebo televize) nebo na kovové povrchy, které mohou mít vliv na kvalitu p ipojení k síti a velmi výrazn ovliv ovat spot ebu energie v baterii.

12 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony P ipojení k PC K dokon ení aktivace m že být pot eba p ipojit telefon k po íta i. Pomocí Micro USB portu telefonu m žete vym ovat média a jiné soubory s p ipojeným po íta em. Nahrání soubor z PC 1. ipojte telefon k po íta i pomocí dodaného USB kabelu. 2. Otev ete oznamovací panel a poté klepn te na volbu ipojit jako multimediální za ízení > Multimediální za ízení (MTP). 3. esu te soubory mezi telefonem a PC. Oto ení obrazovky U mnoha obrazovek m žete automaticky zm nit orientaci displeje (na výšku / na ší ku) oto ením telefonu o 90 stup. P i zadávání textu m žete oto ením telefonu o 90 stup zobrazit v tší klávesnici. Pokud nechcete, aby se obrazovka otá ela automaticky, otev ete oznamovací panel a zrušte výb r volby Automatické otá ení. N které aplikace otá ení displeje neumož ují. které aplikace zobrazují v zných polohách oto ení odlišnou obrazovku.

13 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Uzam ení a odem ení obrazovky Pokud telefon nepoužíváte, uzamkn te jej, abyste edešli necht ným innostem a šet ili baterii. Uzam ení Odem ení 2 1 izp sobení zam ené obrazovky Pro ochranu vašich osobních informací a zabrán ní nedovolenému používání telefonu jinými osobami nastavte uzamykací gesto, PIN nebo heslo. Ve Výpisu nabídky, tap Nastavení >Bezpe nost > Zámek obrazovky. Poku je telefon uzam en, je stále možné: ijímat hovory a textové zprávy ehrávat hudbu Upravovat úrove hlasitosti Automatické zamykání žete nastavit asový interval, po jehož uplynutí bude obrazovka zamykána automaticky. 1. Ve výpisu nabídky klepn te na volbu Nastavení >Displej >Spánek. 2. Vyberte požadovaný asový interval.

14 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Použití oznamovacího panelu Chcete-li otev ít oznamovací panel, p etáhn te prst shora obrazovky. Když se objeví nové oznámení, m žete jej otev ít a podívat se, jakou událost i novou informaci jste p ijali. M žete odsud také rychle p istupovat k nastavení. Umož uje snadné zapnutí a vypnutí režimu Letadlo, i rozhraní Wi-Fi a Bluetooth. Nabízí i zástupce pro nastavení jasu a orientace displeje. Smazat oznámení Psaní textu K psaní text, jako jsou kontaktní údaje, maily a webové adresy, lze psát pomocí klávesnice na obrazovce. Použití klávesnice Rychlé nastavení 3 6 Oznámení Klávesy znak 2. Klávesa Shift 3. Klávesy ísel a symbol 4. Psaní textu pomocí hlasu 5. Klávesa mezerník 6. Klávesa Enter 7. Klávesa Backspace

15 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Psaní pomocí hlasu Psát m žete rovn ž pomocí funkce hlasového vstupu, kdy diktujete text do mikrofonu. Telefon zapisuje to, co íkáte. Hlasové psaní: klepn te na volbu na obrazovce. Kopírování a vkládání textu Klepn te na slovo, p etažením kroužk p ed a za slovo zvýrazn te ást, kterou chcete zkopírovat a klepn te na volbu. Chcete-li vložit text, klepn te na místo, kam má být text vložen, prst na tomto míst chvíli ponechejte) a potom zvolte položku Vložit. Aktualizace systému Váš telefon m že kontrolovat nové aktualizace a v p ípad, že n jakou nalezne, vás o tom bude informovat. Aktualizace m žete vyhledat rovn ž ru. Tuto volbu lze nastavit v nabídce Nastavení > O telefonu > Aktualizace. hem aktualizace za ízení nema kejte žádné klávesy. Stavové ikony Ikony ve stavovém ádku v horní ásti obrazovky poskytují informace o vašem telefonu: Aktivován Tichý režim Aktivován režim Vibrace Aktivován režim Letadlo Úrove nabití baterie Probíhající hovor Zmeškané volání Nová SMS nebo MMS ipojení k síti GPRS ipojení k síti EDGE ipojení k síti HSPA ipojení k síti 3G ipojení k síti Wi-Fi Roaming (mimo dosah žných služeb) Aktivace Bluetooth ipojení k PC ipojena kabelová sluchátka s mikrofonem ipojena kabelová sluchátka SIM karta nenalezena Budík nastaven

16 Telefon Hovory Kontakty Skupiny kontakt Nau te se používat funkce volání, jako je vytá ení a ijímání hovor, používání možností dostupných hem hovor nebo upravování a používání funkcí souvisejících s hovory. Hovory Zahájení a ukon ení hovoru 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Telefon. 2. Klepnutím na otev ete íselník. 3. Zadejte telefonní íslo a klepn te na volbu. 4. Klepnutím na volbu hovor ukon íte. ijetí hovoru Když vám volá n který z ú astník, objeví se na displeji obrazovka p íchozího hovoru. Pro p ijetí hovoru p etáhn te ikonu do pozice. Ztišení p íchozího hovoru Stisknutím tla ítka Napájení i oto ením telefonu displejem dol, v p ípad p íchozího hovoru lze ztlumit vyzván ní telefonu, aniž byste hovor odmítli. Nastavení konferen ního hovoru Pokud je sí k dispozici, m žete zahájit hovor nebo ijmout p íchozí hovor. Poté sta í jednoduše vyto it každý další hovor, ímž jej p idáte do konference. 1. hem hovoru m žete klepnutím na volbu zahájit hovor s jinou osobou. 2. Jakmile vyto íte druhé íslo, je první hovor idržen. 3. Klepnutím na volbu idejte kontakt do konferen ního hovoru. Ujist te se, že vaše SIM karta podporuje službu konferen ních hovor. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora.

17 Hovory Kontakty Skupiny kontakt Nouzové volání V n kterých oblastech m žete provád t nouzová volání i bez vložené SIM karty nebo v p ípad, že byla vaše SIM karta zablokovaná. 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Telefon. 2. Klepnutím na se otev ete íselník. 3. Vyto te íslo nouzového volání pro svoji oblast a poté klepn te na volbu. Pokud nemáte signál, nebude možné nouzové volání provést. V Evrop je standardní íslo nouzového volání 112; ve Velké Británii je to 999. Kontakty Kontakty jsou uloženy v jednom ze dvou dostupných adresá ích: Adresá na SIM kart (umíst ný na vaší SIM kart ) nebo Chytrý adresá (umíst ný v telefonu). Chcete-li zobrazit kontakty, klepn te na volbu Lidé na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky. Vyhledání kontaktu 1. Seznamem kontakt m žete rolovat nahoru a dol. 2. Klepn te na a zadejte prvních n kolik písmen jména do ádku pro vyhledávání. 3. Vyberte kontakt ze seznamu možností. idání nového kontaktu První zp sob: 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Telefon. 2. Klepnutím na otev ete íselník. 3. Zadejte íslo, klepn te na volbu idat do Kontakt. 4. Dle pot eby p idejte podrobnosti. 5. Klepnutím na volbu Dokon ení provedete dokon ení a uložení. Druhý zp sob: 1. ejitím do položky Lidé zobrazte seznam kontakt. 2. Klepnutím na volbu idejte nový kontakt.

18 Hovory Kontakty Skupiny kontakt Import/export kontakt ejitím Go to do People položky to view the Lidécontact zobrazte list. seznam kontakt. 2. Tap > Import/export. 2. Klepn te na volbu > Import/export Select Vyberte the úložišt Kontakty kontakt. storage Follow Dokon ete the prompts práci podle to finish. pokyn. Smazání Delete Kontakty kontaktu Go ejitím to do People položky to view Lidé the zobrazte contact list. seznam kontakt. 2. Tap > Delete contact Choose Klepn te the na Kontakty volbu > you Smazat wish kontakt. to remove. 3. Vyberte kontakty, které chcete smazat Tap Klepn te OK to na delete volbuthe OKKontakty. a vybrané kontakty smažte. Skupiny kontakt Své You kontakty can group m žete your Kontakty seskupovat as different do r zných groups. skupin. Pro r zné skupiny m žete použít r zné identifikace a odeslat For different zprávy groups, vybrané you skupin. can use different identifications, and send messages to a group. idání kontaktu do skupiny 1. Add ejitím Kontakty do položky to a group Lidé zobrazte seznam 1. kontakt. Go to People to view the contact list Tap Klepn te to na view volbu Skupiny pro kontakt. zobrazení skupin kontakt Tap Klepnutím to add p idejte Kontakty Kontakty to a group. do skupiny. 4. Enter your group s name, and tap to add 4. Zadejte název skupiny a klepn te na pro její idání. Kontakty.

19 Zprávy Odeslání zprávy Kontrola zprávy Odpov na zprávu P eposlání nebo smazání zprávy Smazání konverzace Zprávy vám umož ují vým nu textových zpráv s ostatními za ízeními podporujícími službu SMS a MMS prost ednictvím mobilní sít. Vaše odeslané a ijaté zprávy jsou p ehledn seskupeny do konverzací podle jména kontaktu i telefonního ísla. Odeslání zprávy Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Zprávy. A poté klepnutím na volbu zahajte vytvá ení nové zprávy. 1. Zadání telefonního ísla 2. idání/videa/audia/prezentace 3. Další volby 4. idání p íjemce ze seznamu kontakt 5. Odeslání zprávy Množství textu jedné zprávy je omezeno po tem znak (zobrazeno nad tla ítkem odeslat). Pokud toto omezení ekro íte, textová zpráva bude doru ena jako jeden celek, ale bude za ni ú tována ástka jako za více zpráv

20 Odeslání zprávy Kontrola zprávy Odpov na zprávu P eposlání nebo smazání zprávy Smazání konverzace Kontrola zprávy V závislosti na nastavení oznamování váš telefon i p ijetí zprávy p ehraje zvuk, zavibruje nebo na chvíli zobrazí zprávu ve stavovém ádku. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na volbu Zprávy. Chcete-li zkontrolovat zprávu, klepn te na konverzaci. Odpov na zprávu 1. Na obrazovce se zprávami klepn te na konverzaci obsahující zprávu. 2. Do pole pro vkládání textu zadejte zprávu. 3. Klepnutím na volbu zprávu odešlete. eposlání nebo smazání zprávy 1. Na obrazovce se zprávami klepn te na konverzaci obsahující zprávu. 2. Klepn te na zprávu a podržte ji stisknutou. 3. Ve vyskakovacím okn vyberte volbu eposlat nebo Smazat. Smazání konverzace 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepnutím na volbu Zprávy - zobrazte obrazovku se zprávami. 2. Klepn te na kontakt nebo telefonní íslo. 3. Klepn te na ve spodní ásti obrazovky.

21 Pošta Nastavení ového tu Odeslání u Zobrazení pošty Odpov na (p eposlání) Smazání u Pomocí této aplikace m žete odesílat a íst ové zprávy. Nyní se dozvíte, jak odesílat nebo prohlížet ové zprávy prost ednictvím vašeho osobního nebo firemního ového ú tu. Nastavení ového ú tu Odeslání 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na a zvolte další postup: - Pokud je to poprvé, co p idáváte do aplikace Pošta ový ú et, rovnou p ejd te k dalšímu kroku. - Pokud jste již p idali ový ú et, klepn te na > Nastavení > idat ú et. 2. Zadejte ovou adresu a heslo pro sv j ový ú et. Jakmile dokon íte nastavování ového ú tu, budou ové zprávy staženy do za ízení. Odstran ní ového ú tu 1. ejd te do nabídky Nastavení > ty. 2. Klepn te a podržte na ovém ú tu, který chcete smazat. 3. Klepn te na volbu > Odebrat ú et. Odeslání u Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na . A poté klepnutím na volbu zahajte vytvá ení nového u. 1. Vložení p íjemce 2. Vložení p edm tu u 3. Další volby 4. Odeslat

22 Nastavení ového tu Odeslání u Zobrazení pošty Odpov na (p eposlání) Smazání u Zobrazení pošty 1. Ve složce s doru enými y klepnutím na volbu zkontrolujte, zda nep išla nová pošta. 2. Po klepnutí na si jej m žete p íst. - Pomocí nebo zobrazíte p edchozí nebo další . Hledání u 1. Po klepnutí na se zobrazí rozevírací nabídka pro vyhledávání. 2. Zvolte položku Hledat v seznamu. 3. Zadejte n kolik prvních písmen odesílatele u nebo p edm tu hledaného u. 4. Vyberte ze seznamu. Odpov na nebo eposlání. u 1. Ve schránce ového ú tu klepn te na ovou zprávu. 2. Klepn te na a vytvo te zprávu. 3. Klepn te na a tuto zprávu odešlete. Smazání u Klepn te na zprávu, kterou chcete smazat a potom klepn te na.

23 Fotoaparát Fotoaparát - p ehled Fotografování Záznam videa Nastavení videa a fotoaparátu Pomocí telefonu m žete dle libosti fotografovat i natá et videa. Krom zadního fotoaparátu je za ízení vybaveno také p edním fotoaparátem ur eným pro videohovory a focení autoportrét. - Chcete-li použít fotoaparát na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky, klepn te na volbu Fotoaparát. Fotoaparát - p ehled Režim snímání 2. Náhled obrázku 3. Fotografování 4. Záznam videa 5. Nastavení telefonu a videa 6. Nastavení Blesku 7. epínání mezi p edním a zadním fotoaparátem Fotografování 1. Zapn te fotoaparát 2. V p ípad pot eby zm te nastavení fotoaparátu 3. Nami te fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat 4. Klepn te na volbu a vyfotografujete snímek Fotografování autoportrétu 1. Zapn te fotoaparát 2. Klepnutím na volbu a vyfotografujete snímek Panoramatické fotografie ístroj umož uje vyfotografování jakkoli vysokých nebo širokých objekt na jeden snímek. 1. Zapn te fotoaparát 2. V Režimech snímání klepn te na položku. 3. Jakmile jste p ipraveni pro první snímek, klepn te na.. 4. Zobrazí se sm rové šipky. Posunujte záb r telefonu co nejplynuleji to jde. 5. Fotoaparát bude postupn p idávat snímky a spojovat je do jednoho.

24 Fotoaparát - p ehled Fotografování Záznam videa Nastavení videa a fotoaparátu Záznam videa 1. Zapn te fotoaparát 2. Jakmile jste p ipraveni, klepn te na volbu. 3. Chcete-li záznam ukon it, klepn te na volbu. Nastavení videa a fotoaparátu Než vyfotografujete snímek nebo nahrajete video, upravte nastavení fotografie/videa. Nastavení - obecn Informace o poloze ipojení GPS sou adnic k fotografii. Expozice Nastavení osv tlení senzoru fotoaparátu. Velikost obrázku Vyberte z nabídky standartních rozm obrázk. Velikost náhledu ed fotografováním zvolte rozlišení náhledu snímku. ISO Hodnota ISO udává sv telnou citlivost senzoru vašeho fotoaparátu. Vyšší hodnoty jsou pro rychle se pohybující nebo špatn osv tlené objekty. Nastavení videa EIS Zrychlená fotografie Kvalita videa EIS (elektronická stabilizace obrazu) je funkce, která umož uje redukovat rozmazání zp sobené pohybem kamery b hem expozice. Nastavení intervalu pro zrychlenou fotografii Time-lapse. Nastavení úrovn kvality videa. Toto nastavení ovliv uje velikost soubor. Režim scény Zvolte požadovaný režim. Vyvážení bílé Anti-flicker Tovární nastavení Nastavení fotografií Zvolte správné vyvážení bílé barvy, aby l obraz p irozené barevné podání. Zvolte pásmo, ve kterém nemají zdroje sv tla vliv na snímání. Návrat do továrního nastavení Nulové zpožd ní uzáv rky Detekce tvá e asova ZSD (nulové zpožd ní uzáv rky) - funkce pro zrychlení fotografování. Nastavení ideální expozice a istoty obrazu tvá e. Zvolte as pro automatické otev ení/zav ení s uzáv rky pro vlastní portréty.

25 Multimédia Galerie Videop ehráva Hudební p ehráva FM rádio Telefon nabízí r zné druhy multimédií pro vaši zábavu. M žete si prohlížet galerii fotografií, 2 poslouchat hudbu nebo sledovat videa. 3 Galerie Zobrazení fotografií 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na volbu Fotografie. 2. Procházejte k albu nebo ke skupin fotografií. 3. Klepnutím na fotografii ji zobrazíte p es celou obrazovku. iblížení a oddálení iblížit obraz lze tím, že na libovolném míst displeje odtáhnete dva prsty od sebe. Pro návrat klepn te 2x na displej. Úprava fotografií i prohlížení fotografií m žete fotografie upravit pomocí tla ítek na obrazovce Úprava fotografie 2. Další možnosti 3. Sdílení fotografií

26 Galerie Videop ehráva Hudební p ehráva FM rádio Videop ehráva Videop ehráva umož uje sledování videí na displeji vašeho telefonu. Sledování videa 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Video. 2. Vyberte video, které chcete sledovat. 3. ehrávání videa ovládáte pomocí tla ítek na obrazovce. 4. Stiskem tla ítka ovládání hlasitosti upravte zvuk. 5. Klepnutím na volbu m žete zobrazit další možnosti. Hudební p ehráva Hudební p ehráva umož uje na telefonu poslech vaší oblíbené hudby. Hudební aplikace je centrem pro vaši oblíbenou hudbu, která je uložena v telefonu nebo je p ehrávána prost ednictvím obchodu s hudbou. Poslech hudby 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Hudba. 2. Klepn te na skladbu v seznamu nebo klepnutím na volbu a najd te požadovanou skladbu. 3. ehrávání hudby ovládáte pomocí tla ítek na obrazovce. 4. Stiskem tla ítka ovládání hlasitosti upravte zvuk. 5. Klepnutím na volbu m žete zobrazit další možnosti.

27 FM rádio Pomocí telefonu m žete poslouchat rádiové stanice. ed použitím FM rádia v telefonu je t eba p ipojit sluchátka. Videop ehráva Hudební p ehráva FM rádio Poslech rádiové stanice 1. Na obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na FM rádio. 2. Klepn te na > Hledat. P ístroj za ne prohledávat automaticky dostupné stanice. 3. ehrávání hudby m žete ovládat pomocí tla ítek na obrazovce. 4. Stiskem tla ítka ovládání hlasitosti upravte zvuk. 5. Klepnutím na volbu žete zobrazit další možnosti.

28 Web a sí P ipojení k Internetu Prohlížení Webu Telefon m žete p ipojit k internetu a procházet na m webové stránky. ipojení k internetu Váš telefon se k internetu p ipojuje, kdykoli je to pot eba, pomocí p ipojení Wi-Fi (je-li k dispozici) nebo pomocí datového p ipojení mobilního operátora. Datové p ipojení žete použít datové p ipojení mobilního operátora. Zapnutí datového p ipojení 1. ejd te do nabídky Nastavení > Více... > Mobilní sít > Datové p ipojení. 2. epn te položku Datové p ipojení na hodnotu Zapnuto nebo vypnuto. které aplikace a služby mohou enášet data p es mobilní sí mobilního operátora, což m že mít za následek dodate né poplatky. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora. Zapnutí datového roamingu ipojte se k partnerské síti vašeho mobilního operátora a m jte p ístup k datovým sítím v dob, kdy se nenacházíte v oblasti pokrytí mobilní sít vašeho operátora. 1. Jd te na položku Nastavení > Data - použití Klepn te na položku zapnutí nebo vypnutí. > Data roaming pro Použití datových služeb p i roamingu že být nákladné. Proto si nejprve u vašeho operátora zjist te cenové tarify. Použití telefonu jako bezdrátového routeru Sdílejte datové p ipojení s ostatními za ízeními tím, že telefon prom níte v bezdrátový router. 1. ejd te do nabídky Nastavení > Více... > Sdílení internetu 2. Klepn te na položku Wi-Fi p ipojení k Internetu. Druhé za ízení využívá data z vašeho datového plánu, což m že vést k tování poplatk za provoz. Další informace o dostupnosti a cenách se dozvíte od svého poskytovatele sí ových služeb.

29 Wi-Fi Chcete-li využívat služeb internetu nebo sdílet soubory s jinými za ízeními, p ipojte za ízení k síti Wi-Fi. ipojení k Internetu Prohlížení Webu ipojení k bezdrátové síti 1. ejd te do nabídky Nastavení > Wi-Fi. 2. Ujist te se, že je možnost Sí Wi-Fi nastavena na hodnotu Zapnuto. 3. V ásti Wi-Fi se zobrazí seznam zjišt ných sítí. 4. Klepn te na požadovanou sí Wi-Fi, ke které se chcete p ipojit. - Pokud jste vybrali zabezpe enou sí, budete vyzváni k zadání sí ového klí e a hesla. Prohlížení Webu Pomocí svého telefonu m žete procházet webové stránky. P ed procházením webových stránek prosím potvr te, že máte zapnuto datové p ipojení i p ipojení Wi-Fi. Procházení webových stránek 1. V úvodní obrazovce nebo Výpisu nabídky klepn te na Prohlíže. 2. Zadejte klí ová slova vyhledávání nebo adresu edchozí webová stránka 2. Následující webová stránka 3. ehled webové stránky 4. Zobrazení Záložek, Historie a Uložených stránek. 4

30 Prohlížení Webu 1 2 ipojení k Internetu Prohlížení Webu 3 1. Zobrazení Záložek 2. Otev ení nové stránky 3. Zav ení stránky

31 Bluetooth Spárování se za ízením Bluetooth íjem dat prost ednictvím Bluetooth Odesílání dat prost ednictvím Bluetooth Váš telefon se m že p ipojovat ke kompatibilním za ízením Bluetooth za ú elem p enosu dat. rozhraní Bluetooth rozhraní Bluetooth vytvá í p ímé vytvá í bezdrátové p ímé bezdrátové spojení mezi dv ma spojení za ízeními mezi dv ma na za ízeními krátkou vzdálenost. na krátkou vzdálenost. Spárování se za ízením Bluetooth 1. ejd te do nabídky Nastavení > Bluetooth. 2. Ujist te se, že je volba nastavena na hodnotu Zapnuto. 3. Zobrazí se seznam dostupných za ízení Bluetooth. 4. Vyberte za ízení, k n muž se chcete p ipojit. 5. Spárování prob hne, pokud vaši žádost ijme i druhé za ízení. íjem dat prost ednictvím Bluetooth 1. Ujist te se, že je volba nastavena na hodnotu Zapnuto. 2. Klepn te na model vašeho telefonu pro zobrazení dostupných Bluetooth za ízení. 3. ijm te požadavek a prove te spárování s druhým Bluetooth za ízením. 4. Otev ete Oznamovací panel a klepn te na položku ijmout. Odesílání dat pomocí Bluetooth 1. Vyberte soubor, který chcete sdílet. 2. Klepn te na pro odeslání souboru po Bluetooth. 3. Vyberte za ízení, ímž zahájíte odesílání souboru. Soubory p ijaté po Bluetooth jsou ukládány do adresá e Bluetooth.

32 Obchod Hledání a instalace aplikací Odinstalování aplikace Pomocí aplikace Google Play Store m žete nakupovat a stahovat aplikace a hry, které je možné spoušt t na vašem telefonu. Na výb r máte celou adu bezplatných i placených aplikací ur ených k práci, zábav i hraní. Pro nákup placených aplikací je ur ena služba Google Wallet. P i nákupu budete vyzváni k potvrzení zp sobu placení. Dostupnost zp sob platby a nabídky aplikací závisí na zemi pobytu. Velké soubory stahujte pomocí ipojení. Odinstalování aplikace 1. Ve výpisu nabídky klepn te na volbu Play store. 2. Klepn te na položku > Moje aplikace. 3. Klepn te na aplikaci, kterou chcete odinstalovat. 4. Klepn te na položku Odinstalovat. Hledání a instalace aplikací 1. Ve výpisu nabídky klepn te na volbu Obchod. 2. Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepn te na volbu a vyhledávejte aplikace podle klí ových slov. 3. Informace o aplikaci se dozvíte poté, co na ni klepnete. 4. Chcete-li aplikaci stáhnout, klepn te na volbu Instalovat. - Pokud je t eba za aplikaci uhradit poplatek, klepn te na cenu a dokon ete nákup podle pokyn na obrazovce.

33 Mapy a navigace Použití map Google Hledání místa Vytvo ení trasy Nastavení map Pomocí této aplikace ur íte p esnou polohu tohoto telefonu, m žete vyhledávat ur itá místa nebo si nechat ur it trasu ke konkrétnímu místu. Použití map Google Mapy Google vám umož ují sledování aktuální polohy a vytvo ení podrobné trasy k cílovému místu. Rovn ž nabízí nástroj pro vyhledávání, který vám pom že na map najít body zájmu i adresy nebo dokáže zobrazit konkrétní místa na úrovni ulic. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na volbu Mapy. 1. Nalezení adresy nebo místa 2. Nastavení map 3. Vytvo ení trasy 4. Zobrazení vaší polohy Hledání místa Zapnutí i vypnutí služby, ur ení polohy Pokud chcete, aby telefon ur il vaši polohu, musíte zapnout služby ur ení umíst ní. 1. Klepn te na položku Nastavení > Poloha. 2. epn te volbu Poloha do stavu Zapnuto. 1 3 Nalezení vaší polohy Na obrazovce Mapy klepn te na volbu a najd te svoji polohu na map. Pokud se nacházíte v oblasti, kde je kolem hodn budov, m že mít aplikace problém s ur ením vaší esné polohy. 2 4

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 3502 DUO Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. Rozbalení Obsah balení Přehled telefonu 1 2 3 4 9 Obsah

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL G510 Obsah P edmluva...1 Bezpe nostní opat ení...2 P íprava...4 První pohled na telefon... 4 Vložení SIM karty... 5 Instalace karty microsd... 6 Instalace baterie... 6 Nabíjení baterie... 7 Zapnutí a vypnutí...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android F-Secure Mobile Security with Parental control Android F-Secure Mobile Security with Parental control Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 Instalace...6 Aktivace...6 Konfigurace produktu...7 Odinstalace

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol.

GPS jednotka je speciáln navržena k montáži, lokalizaci a monitorování jízdních kol. kujeme za zakoupení GPS jednotky. Tento návod obsahuje informace jak správn zacházet s GPS jednotkou. P ed prvním použití GPS jednotky si d kladn p te tento návod. Jednotka GPS pracuje se signály ze sítí

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View ProTab 2 IPS - Android 4.0 Tablet PC. Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Procesor: 1 GHz Opera ní systém: Android 4 Opera ní pam ť: 512 RAM Displej: 5.0 multikapacitní Rozší ení flash pam ti: pomocí microsdhc karty Rozlišení: 480 * 800 pixelů Fotoaparát s autofocusem FM rádio

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G

MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G PMP7280C3G_QUAD Tablet PC Verze 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato uživatelská příručka je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 GSM/GPS za ízení pro sledování vozidel UŽIVATELSKÝ MANUÁL GPS-110 Ver:1.00 OBSAH ÚVOD 2 Funkce a vlastnosti 2 Technická specifikace 2 Bezpe nostní instrukce 3 INSTALACE 3 íslušenství 3 Postup instalace

Více

MultiPhone 5044 DUO. Android Smartphone. Uživatelská příručka PAP5044 DUO. Verze 1.0. www.prestigio.com

MultiPhone 5044 DUO. Android Smartphone. Uživatelská příručka PAP5044 DUO. Verze 1.0. www.prestigio.com MultiPhone 5044 DUO PAP5044 DUO Android Smartphone Verze 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato uživatelská příručka je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení.

Více

Lenovo A8-50. Uživatelská příručka V1.0. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce.

Lenovo A8-50. Uživatelská příručka V1.0. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce. Lenovo A8-50 Uživatelská příručka V1.0 Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní pokyny a důležité poznámky v přiložené příručce. Kapitola 01 Přehled zařízení Lenovo A8-50 1-1 Vzhled 1-2 Tlačítka 1-3

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka

Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka Nokia 808 PureView - Uživatelská p íručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Zapnutí a vypnutí telefonu

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Nokia 603 - Uživatelská p íručka

Nokia 603 - Uživatelská p íručka Nokia 603 - Uživatelská p íručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Vložení SIM karty 6 Vložení paměťové karty 8 Nabíjení telefonu 9 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Zamknutí

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

MultiReader 5574. Prestigio MultiReader. Návod k obsluze PER5574BC. Verze 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 5574. Prestigio MultiReader. Návod k obsluze PER5574BC. Verze 1.0. www.prestigio.com MultiReader 5574 PER5574BC Prestigio MultiReader Verze 1.0 www.prestigio.com O tomto návodu Tento návod k obsluze je určen k podrobnému popisu funkcí a vlastností přístroje. Před použitím přístroje si

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka

CHEVROLET MYLINK. Uživatelská příručka CHEVROLET MYLINK Uživatelská příručka Chevrolet MyLink je informační a zábavní systém, který zlepšuje prožitek z jízdy prostřednictvím jednoduché konektivity, integrace chytrého telefonu a kapacitního

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android

Nastavení internetu. Jak to lze jednoduše, Android internetu Jak to lze jednoduše, Android Jak na to? Mrkněte na mapu pokrytí, jste v místě pokrytí? Máte aktivní datové služby od SAZKAmobil? Zkuste manuální nastavení* Na dalších stránkách najdete jednoduchý

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení...

Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC. Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... Point of View P517/P527 - Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Nokia 700 - Uživatelská p íručka

Nokia 700 - Uživatelská p íručka Nokia 700 - Uživatelská p íručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie p es rozhraní USB

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Praktické rady pro váš

Praktické rady pro váš Praktické rady pro váš smartphone Samsung Poruchy mobilního telefonu Kontrolní body pro zařízení, která se nezapnou, fungují pomaleji, než je obvyklé, nebo se sama resetují Už se cítím lépe! Kontrolní

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Obsah 1. Specifikace 2. Začínáme 3. Zapnutí přístroje 4. Možnosti a nastavení mobilního telefonu 5. Zprávy 1. Specifikace velký 2.4" barevný displej rozlišení displeje 240 x 320

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android

Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Podrobný návod k použití dalších funkcí telefonu s OS Android Tento návod doplňuje příručku Rychlý návod k použití, kterou jste obdrželi společně

Více