MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth"

Transkript

1 MultiPhone 5453 DUO Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth Obchod Mapy a navigace Pomocné Utilities programy Technické parametry ešení problém Na za ízení Prestigio MultiPhone 5453 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena.

2 Rozbalení Obsah balení P ehled 2 9 Obsah balení ehled Tla ítka Prestigio MultiPhone Taška Sluchátka Kabel USB Baterie Adaptér Stru ný návod k obsluze Právní a bezpe nostní upozorn ní Záru ní list 1. ední fotoaparát 2. Sluchátko telefonu 3. Zadní fotoaparát 4. Blesk 5. Tla ítko pro zapnutí 6. Reproduktor 7. Mikrofon 8. Port Micro USB 9. Konektor pro sluchátka 10. Tla ítko hlasitosti

3 Obsah balení P ehled Tla ítka Tla ítka Tla ítka Zp t, Spustit a Hledat usnad ují ovládání telefonu. Klepnutím na položku se otev e seznam nabídky aktuální obrazovky. Pro otev ení seznamu naposledy používaných aplikací klepn te na zvolenou položku a p idržte ji. Klepnutím na položku se vrátíte na úvodní obrazovku. Klepnutím na položku se vrátíte na edchozí obrazovku. Nezakrývejte oblast s anténou rukou ani jinými p edm ty. Mohlo by dojít k problém m s p ipojením nebo k vybíjení baterie. ed použitím za ízení si prosím te odstavec Právní a bezpe nostní upozorn ní.

4 Za ínáme Blahop ejeme k nákupu a vítáme vás ve sv Prestigio. Chcete-li si sv j produkt užít opravdu naplno a poznat všechny možnosti, které spole nost Prestigio nabízí, navštivte webovou stránku: /catalogue/multiphones 2 TakVyjm te baterii Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: /support Instalace Podle níže uvedených krok p ipravte telefon k použití. P ed snímáním zadního krytu nezapome te mobilní telefon vypnout. 3 Inse Vložte SIM kartu 1 Remove Zadní kryt Standard SIM Micro SIM Nano SIM

5 4 InseVložte pam ovou kartu 6 Put Nasa te zadní kryt zp t Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky 5 InseVložte baterii do ihrádky pro baterii Použití nekompatibilních SIM karet, ru ní se íznutí SIM karet nebo použití adaptér SIM karet m že mít za následek poškození karty nebo za ízení a ztrátu, i poškození uložených dat. Poškrábání i ohýbání SIM karet že mít za následek ztrátu kontakt a informací, proto bu te i manipulaci, vkládání, i vyjímání karet opatrní. asté zapisování a mazání dat zkracuje životnost pam ových karet.

6 Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky Pohotovostní režim dvou SIM karet Za ízení podporuje dv SIM karty pro hlasová volání a datové p ipojení. hem hlasového hovoru nebo enosu dat prost ednictvím jedné SIM karty se druhá SIM karta deaktivuje (není zaregistrována u vašeho operátora mobilní sít ). To znamená, že prost ednictvím neaktivní SIM karty nem žete p ijímat hovory ani využívat datové p ipojení. Jakmile hovor nebo enos dat skon í, ob SIM karty budou op t aktivní a zobrazí se v seznamu zaregistrovaných sítí. Zapnutí telefonu 7 PreStiskn te a p idržte tla ítko napájení po dobu n kolika sekund. Když za ízení zapínáte poprvé, nastavte jej podle pokyn na obrazovce. Pokud chcete telefon vypnout, stiskn te a p idržte tla ítko napájejí a klepn te na nápis Vypnout zobrazený na displeji. 2 1

7 Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka je výchozím bodem pro p ístup ke všem funkcím vašeho telefonu. Úvodní obrazovka se m že skládat z více panel. Pro zobrazení jiných panel prove te p etažení doprava. Klepnutím na položku se vrátíte na úvodní obrazovku. Úvodní obrazovka telefonu vypadá následovn : Stavový ádek Aplikace a nástroje izp sobení tapety Jako tapetu úvodní obrazovky si m žete vybrat svoji oblíbenou fotografii. Bu si m žete vybrat z dostupných tapet nebo m žete použít jakýkoli vyfotografovaný snímek. 1. V úvodní obrazovce vyberte položku > Tapet. 2. Klepn te na volbu Nastavit tapetu. idání ikony na úvodní obrazovku 1. V úvodní obrazovce zvolte položku pro otev ení nabídky. 2. Klepn te na ikonu zvolené aplikace a p idržte ji. 3. etáhn te ikonu na panel obrazovky. Odstran ní položky z úvodní obrazovky 1. Klepn te na ikonu zvolené aplikace a p idržte ji. 2. etáhn te položku na pole Vyjmutí. 3. Jakmile pole Vyjmutí ervená, položku uvoln te. Zkratky

8 Instalace Zapnutí telefonu Úvodní obrazovka Výpis nabídky Výpis nabídky Ikony všech svých aplikací najdete ve výpisu nabídky. Na úvodní obrazovce klepnutím na volbu otev ete výpis nabídky. Klepnutím na nebo se vrátíte na úvodní obrazovku. Výpis nabídky vašeho telefonu se skládá z t chto položek: Aplikace

9 Základy Tipy k dotykovému ovládání Dotykový displej ovládejte výhradn pomocí prst. Tažení Klepnutí Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Klepnutí a p idržení Klepnutí slouží k otev ení aplikace, k výb ru položky v nabídce, ke stisknutí tla ítka na obrazovce nebo k zadání znaku pomocí klávesnice na obrazovce. Klepn te na položku a podržte ji stisknutou po dobu více než 2 sekund, ímž zobrazíte dostupné volby. etahování nebo rolování Rychlým tažením prstu svisle nebo vodorovn po obrazovce p echázíte na jiné stránky domovské obrazovky, rolujete dokumentem a mnoho dalšího. Svislým p etažením prstu po obrazovce otev ete rozevírací nabídku. Rolovat nahoru a dol lze pomocí p etahování obrazovky.

10 iblížení Posun Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Oddálení Odtáhn te po obrazovce dva prsty od sebe a webová stránka, mapa i obrázek se p iblíží. P itáhn te po obrazovce dva prsty k sob a webová stránka, mapa i obrázek se oddálí. Posunutím vlevo nebo vpravo na úvodní obrazovce nebo na obrazovce Aplikace zobrazíte jiný panel. Posunutím nahoru nebo dol lze rolovat p i prohlížení webu nebo seznamu, jako je nap íklad seznam kontakt.

11 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Nabíjení baterie Nová baterie je áste nabita. Ikona baterie v pravém horním rohu ukazuje úrove nabití baterie. 1. ipojte menší konec nabíje ky k Micro USB portu za ízení a v tší konec nabíje ky zapojte do elektrické zásuvky. 2. Po úplném nabití odpojte za ízení od nabíje ky. Nejprve nabíje ku odpojte od za ízení a poté ji odpojte z elektrické zásuvky. Optimálního výkonu baterie dosáhnete pouze s originálním p íslušenstvím. Neoriginální p íslušenství (nap. nabíje ky) mohou poškodit baterii a dokonce i telefon. Optimalizace výkonu baterie Tipy, jak optimalizovat výkon baterie: - Vždy se ujist te, že je profil vašeho telefonu správn nastaven, aby vyhovoval vašemu zp sobu používání. - Pokud nepoužíváte Bluetooth, Wi-Fi, GPS nebo jiné aplikace, vypn te je. - Nastavte intenzitu podsvícení displeje na nízkou i st ední hodnotu a na co nejkratší možný as. - Nepoužívejte a nepokládejte telefon v blízkosti magnetických polí (nap. v okolí rozhlasového p ijíma e nebo televize) nebo na kovové povrchy, které mohou mít vliv na kvalitu p ipojení k síti a velmi výrazn ovliv ovat spot ebu energie v baterii.

12 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony P ipojení k PC K dokon ení aktivace m že být pot eba p ipojit telefon k po íta i. Pomocí Micro USB portu telefonu m žete vym ovat média a jiné soubory s p ipojeným po íta em. Nahrání soubor z PC 1. ipojte telefon k po íta i pomocí dodaného USB kabelu. 2. Otev ete oznamovací panel a poté klepn te na volbu ipojit jako multimediální za ízení > Multimediální za ízení (MTP). 3. esu te soubory mezi telefonem a PC. Oto ení obrazovky U mnoha obrazovek m žete automaticky zm nit orientaci displeje (na výšku / na ší ku) oto ením telefonu o 90 stup. P i zadávání textu m žete oto ením telefonu o 90 stup zobrazit v tší klávesnici. Pokud nechcete, aby se obrazovka otá ela automaticky, otev ete oznamovací panel a zrušte výb r volby Automatické otá ení. N které aplikace otá ení displeje neumož ují. které aplikace zobrazují v zných polohách oto ení odlišnou obrazovku.

13 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Uzam ení a odem ení obrazovky Pokud telefon nepoužíváte, uzamkn te jej, abyste edešli necht ným innostem a šet ili baterii. Uzam ení Odem ení 2 1 izp sobení zam ené obrazovky Pro ochranu vašich osobních informací a zabrán ní nedovolenému používání telefonu jinými osobami nastavte uzamykací gesto, PIN nebo heslo. Ve Výpisu nabídky, tap Nastavení >Bezpe nost > Zámek obrazovky. Poku je telefon uzam en, je stále možné: ijímat hovory a textové zprávy ehrávat hudbu Upravovat úrove hlasitosti Automatické zamykání žete nastavit asový interval, po jehož uplynutí bude obrazovka zamykána automaticky. 1. Ve výpisu nabídky klepn te na volbu Nastavení >Displej >Spánek. 2. Vyberte požadovaný asový interval.

14 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Použití oznamovacího panelu Chcete-li otev ít oznamovací panel, p etáhn te prst shora obrazovky. Když se objeví nové oznámení, m žete jej otev ít a podívat se, jakou událost i novou informaci jste p ijali. M žete odsud také rychle p istupovat k nastavení. Umož uje snadné zapnutí a vypnutí režimu Letadlo, i rozhraní Wi-Fi a Bluetooth. Nabízí i zástupce pro nastavení jasu a orientace displeje. Smazat oznámení Psaní textu K psaní text, jako jsou kontaktní údaje, maily a webové adresy, lze psát pomocí klávesnice na obrazovce. Použití klávesnice Rychlé nastavení 3 6 Oznámení Klávesy znak 2. Klávesa Shift 3. Klávesy ísel a symbol 4. Psaní textu pomocí hlasu 5. Klávesa mezerník 6. Klávesa Enter 7. Klávesa Backspace

15 Tipy k dotykovému ovládání Nabíjení baterie P ipojení k PC Oto ení obrazovky Uzam ení a odem ení obrazovky Použití oznamovacího panelu Psaní textu Aktualizace systému Stavové ikony Psaní pomocí hlasu Psát m žete rovn ž pomocí funkce hlasového vstupu, kdy diktujete text do mikrofonu. Telefon zapisuje to, co íkáte. Hlasové psaní: klepn te na volbu na obrazovce. Kopírování a vkládání textu Klepn te na slovo, p etažením kroužk p ed a za slovo zvýrazn te ást, kterou chcete zkopírovat a klepn te na volbu. Chcete-li vložit text, klepn te na místo, kam má být text vložen, prst na tomto míst chvíli ponechejte) a potom zvolte položku Vložit. Aktualizace systému Váš telefon m že kontrolovat nové aktualizace a v p ípad, že n jakou nalezne, vás o tom bude informovat. Aktualizace m žete vyhledat rovn ž ru. Tuto volbu lze nastavit v nabídce Nastavení > O telefonu > Aktualizace. hem aktualizace za ízení nema kejte žádné klávesy. Stavové ikony Ikony ve stavovém ádku v horní ásti obrazovky poskytují informace o vašem telefonu: Aktivován Tichý režim Aktivován režim Vibrace Aktivován režim Letadlo Úrove nabití baterie Probíhající hovor Zmeškané volání Nová SMS nebo MMS ipojení k síti GPRS ipojení k síti EDGE ipojení k síti HSPA ipojení k síti 3G ipojení k síti Wi-Fi Roaming (mimo dosah žných služeb) Aktivace Bluetooth ipojení k PC ipojena kabelová sluchátka s mikrofonem ipojena kabelová sluchátka SIM karta nenalezena Budík nastaven

16 Telefon Hovory Kontakty Skupiny kontakt Nau te se používat funkce volání, jako je vytá ení a ijímání hovor, používání možností dostupných hem hovor nebo upravování a používání funkcí souvisejících s hovory. Hovory Zahájení a ukon ení hovoru 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Telefon. 2. Klepnutím na otev ete íselník. 3. Zadejte telefonní íslo a klepn te na volbu. 4. Klepnutím na volbu hovor ukon íte. ijetí hovoru Když vám volá n který z ú astník, objeví se na displeji obrazovka p íchozího hovoru. Pro p ijetí hovoru p etáhn te ikonu do pozice. Ztišení p íchozího hovoru Stisknutím tla ítka Napájení i oto ením telefonu displejem dol, v p ípad p íchozího hovoru lze ztlumit vyzván ní telefonu, aniž byste hovor odmítli. Nastavení konferen ního hovoru Pokud je sí k dispozici, m žete zahájit hovor nebo ijmout p íchozí hovor. Poté sta í jednoduše vyto it každý další hovor, ímž jej p idáte do konference. 1. hem hovoru m žete klepnutím na volbu zahájit hovor s jinou osobou. 2. Jakmile vyto íte druhé íslo, je první hovor idržen. 3. Klepnutím na volbu idejte kontakt do konferen ního hovoru. Ujist te se, že vaše SIM karta podporuje službu konferen ních hovor. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora.

17 Hovory Kontakty Skupiny kontakt Nouzové volání V n kterých oblastech m žete provád t nouzová volání i bez vložené SIM karty nebo v p ípad, že byla vaše SIM karta zablokovaná. 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Telefon. 2. Klepnutím na se otev ete íselník. 3. Vyto te íslo nouzového volání pro svoji oblast a poté klepn te na volbu. Pokud nemáte signál, nebude možné nouzové volání provést. V Evrop je standardní íslo nouzového volání 112; ve Velké Británii je to 999. Kontakty Kontakty jsou uloženy v jednom ze dvou dostupných adresá ích: Adresá na SIM kart (umíst ný na vaší SIM kart ) nebo Chytrý adresá (umíst ný v telefonu). Chcete-li zobrazit kontakty, klepn te na volbu Lidé na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky. Vyhledání kontaktu 1. Seznamem kontakt m žete rolovat nahoru a dol. 2. Klepn te na a zadejte prvních n kolik písmen jména do ádku pro vyhledávání. 3. Vyberte kontakt ze seznamu možností. idání nového kontaktu První zp sob: 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Telefon. 2. Klepnutím na otev ete íselník. 3. Zadejte íslo, klepn te na volbu idat do Kontakt. 4. Dle pot eby p idejte podrobnosti. 5. Klepnutím na volbu Dokon ení provedete dokon ení a uložení. Druhý zp sob: 1. ejitím do položky Lidé zobrazte seznam kontakt. 2. Klepnutím na volbu idejte nový kontakt.

18 Hovory Kontakty Skupiny kontakt Import/export kontakt ejitím Go to do People položky to view the Lidécontact zobrazte list. seznam kontakt. 2. Tap > Import/export. 2. Klepn te na volbu > Import/export Select Vyberte the úložišt Kontakty kontakt. storage Follow Dokon ete the prompts práci podle to finish. pokyn. Smazání Delete Kontakty kontaktu Go ejitím to do People položky to view Lidé the zobrazte contact list. seznam kontakt. 2. Tap > Delete contact Choose Klepn te the na Kontakty volbu > you Smazat wish kontakt. to remove. 3. Vyberte kontakty, které chcete smazat Tap Klepn te OK to na delete volbuthe OKKontakty. a vybrané kontakty smažte. Skupiny kontakt Své You kontakty can group m žete your Kontakty seskupovat as different do r zných groups. skupin. Pro r zné skupiny m žete použít r zné identifikace a odeslat For different zprávy groups, vybrané you skupin. can use different identifications, and send messages to a group. idání kontaktu do skupiny 1. Add ejitím Kontakty do položky to a group Lidé zobrazte seznam 1. kontakt. Go to People to view the contact list Tap Klepn te to na view volbu Skupiny pro kontakt. zobrazení skupin kontakt Tap Klepnutím to add p idejte Kontakty Kontakty to a group. do skupiny. 4. Enter your group s name, and tap to add 4. Zadejte název skupiny a klepn te na pro její idání. Kontakty.

19 Zprávy Odeslání zprávy Kontrola zprávy Odpov na zprávu P eposlání nebo smazání zprávy Smazání konverzace Zprávy vám umož ují vým nu textových zpráv s ostatními za ízeními podporujícími službu SMS a MMS prost ednictvím mobilní sít. Vaše odeslané a ijaté zprávy jsou p ehledn seskupeny do konverzací podle jména kontaktu i telefonního ísla. Odeslání zprávy Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Zprávy. A poté klepnutím na volbu zahajte vytvá ení nové zprávy. 1. Zadání telefonního ísla 2. idání/videa/audia/prezentace 3. Další volby 4. idání p íjemce ze seznamu kontakt 5. Odeslání zprávy Množství textu jedné zprávy je omezeno po tem znak (zobrazeno nad tla ítkem odeslat). Pokud toto omezení ekro íte, textová zpráva bude doru ena jako jeden celek, ale bude za ni ú tována ástka jako za více zpráv

20 Odeslání zprávy Kontrola zprávy Odpov na zprávu P eposlání nebo smazání zprávy Smazání konverzace Kontrola zprávy V závislosti na nastavení oznamování váš telefon i p ijetí zprávy p ehraje zvuk, zavibruje nebo na chvíli zobrazí zprávu ve stavovém ádku. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na volbu Zprávy. Chcete-li zkontrolovat zprávu, klepn te na konverzaci. Odpov na zprávu 1. Na obrazovce se zprávami klepn te na konverzaci obsahující zprávu. 2. Do pole pro vkládání textu zadejte zprávu. 3. Klepnutím na volbu zprávu odešlete. eposlání nebo smazání zprávy 1. Na obrazovce se zprávami klepn te na konverzaci obsahující zprávu. 2. Klepn te na zprávu a podržte ji stisknutou. 3. Ve vyskakovacím okn vyberte volbu eposlat nebo Smazat. Smazání konverzace 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepnutím na volbu Zprávy - zobrazte obrazovku se zprávami. 2. Klepn te na kontakt nebo telefonní íslo. 3. Klepn te na ve spodní ásti obrazovky.

21 Pošta Nastavení ového tu Odeslání u Zobrazení pošty Odpov na (p eposlání) Smazání u Pomocí této aplikace m žete odesílat a íst ové zprávy. Nyní se dozvíte, jak odesílat nebo prohlížet ové zprávy prost ednictvím vašeho osobního nebo firemního ového ú tu. Nastavení ového ú tu Odeslání 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na a zvolte další postup: - Pokud je to poprvé, co p idáváte do aplikace Pošta ový ú et, rovnou p ejd te k dalšímu kroku. - Pokud jste již p idali ový ú et, klepn te na > Nastavení > idat ú et. 2. Zadejte ovou adresu a heslo pro sv j ový ú et. Jakmile dokon íte nastavování ového ú tu, budou ové zprávy staženy do za ízení. Odstran ní ového ú tu 1. ejd te do nabídky Nastavení > ty. 2. Klepn te a podržte na ovém ú tu, který chcete smazat. 3. Klepn te na volbu > Odebrat ú et. Odeslání u Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na . A poté klepnutím na volbu zahajte vytvá ení nového u. 1. Vložení p íjemce 2. Vložení p edm tu u 3. Další volby 4. Odeslat

22 Nastavení ového tu Odeslání u Zobrazení pošty Odpov na (p eposlání) Smazání u Zobrazení pošty 1. Ve složce s doru enými y klepnutím na volbu zkontrolujte, zda nep išla nová pošta. 2. Po klepnutí na si jej m žete p íst. - Pomocí nebo zobrazíte p edchozí nebo další . Hledání u 1. Po klepnutí na se zobrazí rozevírací nabídka pro vyhledávání. 2. Zvolte položku Hledat v seznamu. 3. Zadejte n kolik prvních písmen odesílatele u nebo p edm tu hledaného u. 4. Vyberte ze seznamu. Odpov na nebo eposlání. u 1. Ve schránce ového ú tu klepn te na ovou zprávu. 2. Klepn te na a vytvo te zprávu. 3. Klepn te na a tuto zprávu odešlete. Smazání u Klepn te na zprávu, kterou chcete smazat a potom klepn te na.

23 Fotoaparát Fotoaparát - p ehled Fotografování Záznam videa Nastavení videa a fotoaparátu Pomocí telefonu m žete dle libosti fotografovat i natá et videa. Krom zadního fotoaparátu je za ízení vybaveno také p edním fotoaparátem ur eným pro videohovory a focení autoportrét. - Chcete-li použít fotoaparát na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky, klepn te na volbu Fotoaparát. Fotoaparát - p ehled Režim snímání 2. Náhled obrázku 3. Fotografování 4. Záznam videa 5. Nastavení telefonu a videa 6. Nastavení Blesku 7. epínání mezi p edním a zadním fotoaparátem Fotografování 1. Zapn te fotoaparát 2. V p ípad pot eby zm te nastavení fotoaparátu 3. Nami te fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat 4. Klepn te na volbu a vyfotografujete snímek Fotografování autoportrétu 1. Zapn te fotoaparát 2. Klepnutím na volbu a vyfotografujete snímek Panoramatické fotografie ístroj umož uje vyfotografování jakkoli vysokých nebo širokých objekt na jeden snímek. 1. Zapn te fotoaparát 2. V Režimech snímání klepn te na položku. 3. Jakmile jste p ipraveni pro první snímek, klepn te na.. 4. Zobrazí se sm rové šipky. Posunujte záb r telefonu co nejplynuleji to jde. 5. Fotoaparát bude postupn p idávat snímky a spojovat je do jednoho.

24 Fotoaparát - p ehled Fotografování Záznam videa Nastavení videa a fotoaparátu Záznam videa 1. Zapn te fotoaparát 2. Jakmile jste p ipraveni, klepn te na volbu. 3. Chcete-li záznam ukon it, klepn te na volbu. Nastavení videa a fotoaparátu Než vyfotografujete snímek nebo nahrajete video, upravte nastavení fotografie/videa. Nastavení - obecn Informace o poloze ipojení GPS sou adnic k fotografii. Expozice Nastavení osv tlení senzoru fotoaparátu. Velikost obrázku Vyberte z nabídky standartních rozm obrázk. Velikost náhledu ed fotografováním zvolte rozlišení náhledu snímku. ISO Hodnota ISO udává sv telnou citlivost senzoru vašeho fotoaparátu. Vyšší hodnoty jsou pro rychle se pohybující nebo špatn osv tlené objekty. Nastavení videa EIS Zrychlená fotografie Kvalita videa EIS (elektronická stabilizace obrazu) je funkce, která umož uje redukovat rozmazání zp sobené pohybem kamery b hem expozice. Nastavení intervalu pro zrychlenou fotografii Time-lapse. Nastavení úrovn kvality videa. Toto nastavení ovliv uje velikost soubor. Režim scény Zvolte požadovaný režim. Vyvážení bílé Anti-flicker Tovární nastavení Nastavení fotografií Zvolte správné vyvážení bílé barvy, aby l obraz p irozené barevné podání. Zvolte pásmo, ve kterém nemají zdroje sv tla vliv na snímání. Návrat do továrního nastavení Nulové zpožd ní uzáv rky Detekce tvá e asova ZSD (nulové zpožd ní uzáv rky) - funkce pro zrychlení fotografování. Nastavení ideální expozice a istoty obrazu tvá e. Zvolte as pro automatické otev ení/zav ení s uzáv rky pro vlastní portréty.

25 Multimédia Galerie Videop ehráva Hudební p ehráva FM rádio Telefon nabízí r zné druhy multimédií pro vaši zábavu. M žete si prohlížet galerii fotografií, 2 poslouchat hudbu nebo sledovat videa. 3 Galerie Zobrazení fotografií 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na volbu Fotografie. 2. Procházejte k albu nebo ke skupin fotografií. 3. Klepnutím na fotografii ji zobrazíte p es celou obrazovku. iblížení a oddálení iblížit obraz lze tím, že na libovolném míst displeje odtáhnete dva prsty od sebe. Pro návrat klepn te 2x na displej. Úprava fotografií i prohlížení fotografií m žete fotografie upravit pomocí tla ítek na obrazovce Úprava fotografie 2. Další možnosti 3. Sdílení fotografií

26 Galerie Videop ehráva Hudební p ehráva FM rádio Videop ehráva Videop ehráva umož uje sledování videí na displeji vašeho telefonu. Sledování videa 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Video. 2. Vyberte video, které chcete sledovat. 3. ehrávání videa ovládáte pomocí tla ítek na obrazovce. 4. Stiskem tla ítka ovládání hlasitosti upravte zvuk. 5. Klepnutím na volbu m žete zobrazit další možnosti. Hudební p ehráva Hudební p ehráva umož uje na telefonu poslech vaší oblíbené hudby. Hudební aplikace je centrem pro vaši oblíbenou hudbu, která je uložena v telefonu nebo je p ehrávána prost ednictvím obchodu s hudbou. Poslech hudby 1. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na Hudba. 2. Klepn te na skladbu v seznamu nebo klepnutím na volbu a najd te požadovanou skladbu. 3. ehrávání hudby ovládáte pomocí tla ítek na obrazovce. 4. Stiskem tla ítka ovládání hlasitosti upravte zvuk. 5. Klepnutím na volbu m žete zobrazit další možnosti.

27 FM rádio Pomocí telefonu m žete poslouchat rádiové stanice. ed použitím FM rádia v telefonu je t eba p ipojit sluchátka. Videop ehráva Hudební p ehráva FM rádio Poslech rádiové stanice 1. Na obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na FM rádio. 2. Klepn te na > Hledat. P ístroj za ne prohledávat automaticky dostupné stanice. 3. ehrávání hudby m žete ovládat pomocí tla ítek na obrazovce. 4. Stiskem tla ítka ovládání hlasitosti upravte zvuk. 5. Klepnutím na volbu žete zobrazit další možnosti.

28 Web a sí P ipojení k Internetu Prohlížení Webu Telefon m žete p ipojit k internetu a procházet na m webové stránky. ipojení k internetu Váš telefon se k internetu p ipojuje, kdykoli je to pot eba, pomocí p ipojení Wi-Fi (je-li k dispozici) nebo pomocí datového p ipojení mobilního operátora. Datové p ipojení žete použít datové p ipojení mobilního operátora. Zapnutí datového p ipojení 1. ejd te do nabídky Nastavení > Více... > Mobilní sít > Datové p ipojení. 2. epn te položku Datové p ipojení na hodnotu Zapnuto nebo vypnuto. které aplikace a služby mohou enášet data p es mobilní sí mobilního operátora, což m že mít za následek dodate né poplatky. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora. Zapnutí datového roamingu ipojte se k partnerské síti vašeho mobilního operátora a m jte p ístup k datovým sítím v dob, kdy se nenacházíte v oblasti pokrytí mobilní sít vašeho operátora. 1. Jd te na položku Nastavení > Data - použití Klepn te na položku zapnutí nebo vypnutí. > Data roaming pro Použití datových služeb p i roamingu že být nákladné. Proto si nejprve u vašeho operátora zjist te cenové tarify. Použití telefonu jako bezdrátového routeru Sdílejte datové p ipojení s ostatními za ízeními tím, že telefon prom níte v bezdrátový router. 1. ejd te do nabídky Nastavení > Více... > Sdílení internetu 2. Klepn te na položku Wi-Fi p ipojení k Internetu. Druhé za ízení využívá data z vašeho datového plánu, což m že vést k tování poplatk za provoz. Další informace o dostupnosti a cenách se dozvíte od svého poskytovatele sí ových služeb.

29 Wi-Fi Chcete-li využívat služeb internetu nebo sdílet soubory s jinými za ízeními, p ipojte za ízení k síti Wi-Fi. ipojení k Internetu Prohlížení Webu ipojení k bezdrátové síti 1. ejd te do nabídky Nastavení > Wi-Fi. 2. Ujist te se, že je možnost Sí Wi-Fi nastavena na hodnotu Zapnuto. 3. V ásti Wi-Fi se zobrazí seznam zjišt ných sítí. 4. Klepn te na požadovanou sí Wi-Fi, ke které se chcete p ipojit. - Pokud jste vybrali zabezpe enou sí, budete vyzváni k zadání sí ového klí e a hesla. Prohlížení Webu Pomocí svého telefonu m žete procházet webové stránky. P ed procházením webových stránek prosím potvr te, že máte zapnuto datové p ipojení i p ipojení Wi-Fi. Procházení webových stránek 1. V úvodní obrazovce nebo Výpisu nabídky klepn te na Prohlíže. 2. Zadejte klí ová slova vyhledávání nebo adresu edchozí webová stránka 2. Následující webová stránka 3. ehled webové stránky 4. Zobrazení Záložek, Historie a Uložených stránek. 4

30 Prohlížení Webu 1 2 ipojení k Internetu Prohlížení Webu 3 1. Zobrazení Záložek 2. Otev ení nové stránky 3. Zav ení stránky

31 Bluetooth Spárování se za ízením Bluetooth íjem dat prost ednictvím Bluetooth Odesílání dat prost ednictvím Bluetooth Váš telefon se m že p ipojovat ke kompatibilním za ízením Bluetooth za ú elem p enosu dat. rozhraní Bluetooth rozhraní Bluetooth vytvá í p ímé vytvá í bezdrátové p ímé bezdrátové spojení mezi dv ma spojení za ízeními mezi dv ma na za ízeními krátkou vzdálenost. na krátkou vzdálenost. Spárování se za ízením Bluetooth 1. ejd te do nabídky Nastavení > Bluetooth. 2. Ujist te se, že je volba nastavena na hodnotu Zapnuto. 3. Zobrazí se seznam dostupných za ízení Bluetooth. 4. Vyberte za ízení, k n muž se chcete p ipojit. 5. Spárování prob hne, pokud vaši žádost ijme i druhé za ízení. íjem dat prost ednictvím Bluetooth 1. Ujist te se, že je volba nastavena na hodnotu Zapnuto. 2. Klepn te na model vašeho telefonu pro zobrazení dostupných Bluetooth za ízení. 3. ijm te požadavek a prove te spárování s druhým Bluetooth za ízením. 4. Otev ete Oznamovací panel a klepn te na položku ijmout. Odesílání dat pomocí Bluetooth 1. Vyberte soubor, který chcete sdílet. 2. Klepn te na pro odeslání souboru po Bluetooth. 3. Vyberte za ízení, ímž zahájíte odesílání souboru. Soubory p ijaté po Bluetooth jsou ukládány do adresá e Bluetooth.

32 Obchod Hledání a instalace aplikací Odinstalování aplikace Pomocí aplikace Google Play Store m žete nakupovat a stahovat aplikace a hry, které je možné spoušt t na vašem telefonu. Na výb r máte celou adu bezplatných i placených aplikací ur ených k práci, zábav i hraní. Pro nákup placených aplikací je ur ena služba Google Wallet. P i nákupu budete vyzváni k potvrzení zp sobu placení. Dostupnost zp sob platby a nabídky aplikací závisí na zemi pobytu. Velké soubory stahujte pomocí ipojení. Odinstalování aplikace 1. Ve výpisu nabídky klepn te na volbu Play store. 2. Klepn te na položku > Moje aplikace. 3. Klepn te na aplikaci, kterou chcete odinstalovat. 4. Klepn te na položku Odinstalovat. Hledání a instalace aplikací 1. Ve výpisu nabídky klepn te na volbu Obchod. 2. Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepn te na volbu a vyhledávejte aplikace podle klí ových slov. 3. Informace o aplikaci se dozvíte poté, co na ni klepnete. 4. Chcete-li aplikaci stáhnout, klepn te na volbu Instalovat. - Pokud je t eba za aplikaci uhradit poplatek, klepn te na cenu a dokon ete nákup podle pokyn na obrazovce.

33 Mapy a navigace Použití map Google Hledání místa Vytvo ení trasy Nastavení map Pomocí této aplikace ur íte p esnou polohu tohoto telefonu, m žete vyhledávat ur itá místa nebo si nechat ur it trasu ke konkrétnímu místu. Použití map Google Mapy Google vám umož ují sledování aktuální polohy a vytvo ení podrobné trasy k cílovému místu. Rovn ž nabízí nástroj pro vyhledávání, který vám pom že na map najít body zájmu i adresy nebo dokáže zobrazit konkrétní místa na úrovni ulic. Na úvodní obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepn te na volbu Mapy. 1. Nalezení adresy nebo místa 2. Nastavení map 3. Vytvo ení trasy 4. Zobrazení vaší polohy Hledání místa Zapnutí i vypnutí služby, ur ení polohy Pokud chcete, aby telefon ur il vaši polohu, musíte zapnout služby ur ení umíst ní. 1. Klepn te na položku Nastavení > Poloha. 2. epn te volbu Poloha do stavu Zapnuto. 1 3 Nalezení vaší polohy Na obrazovce Mapy klepn te na volbu a najd te svoji polohu na map. Pokud se nacházíte v oblasti, kde je kolem hodn budov, m že mít aplikace problém s ur ením vaší esné polohy. 2 4

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 5454 DUO Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. Rozbalení Obsah balení Přehled telefonu 10 1 2 3 4 Obsah

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1

1 Úvod. 1.1 Požadavky na systém. eština 1 1 Úvod D kujeme vám za zakoupení této pokro ilé digitální videokamery. Tato uživatelská p íru ka vás nau í maximáln využívat možnosti této digitální videokamery. 1.1 Požadavky na systém P ed p ipojením

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Zadní fotoaparát. Reproduktor. Přední fotoaparát. Tlačítko.

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Zadní fotoaparát. Reproduktor. Přední fotoaparát. Tlačítko. Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Napájecí adaptér Sluchátka USB kabel Stylové pouzdro na přenášení Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Konektor

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 3502 DUO Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. Rozbalení Obsah balení Přehled telefonu 1 2 3 4 9 Obsah

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 5455 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 5455 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor sluchátek. Konektor Micro USB. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko napájení Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Přední fotoaparát Reproduktor Konektor sluchátek Zadní fotoaparát Tlačítko napájení

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support

Další podrobnosti o tomto produktu se dozvíte na webové stránce: www.prestigio.com/support Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva vyhrazena. MultiPad PMT3111_Wi Rozbalení Blahopřejeme k nákupu a vítáme vás ve světě Prestigio.

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ

Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Vasco Translator NÁVOD K OBSLUZE ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Použití přístroje 4 1.1 Funkční tlačítka 4 1.2 Nabíjení baterie 5 1.3 Paměťová karta 6 1.4

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

PRIV. Verze:: 6.0. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 6.0. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2016-05-19 SWD-20160519163749325 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Vasco Traveler Premium 5

Vasco Traveler Premium 5 Vasco Traveler Premium 5 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 5 1.2. Nabíjení baterie 6 1.3. Paměťová

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

MULTIPAD WIZE 3777 3G

MULTIPAD WIZE 3777 3G MULTIPAD WIZE 3777 3G PMT3777_3G Tablet PC Uživatelská příručka Verze 1.0 Společné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili produkt Prestigio MultiPad Tablet PC. Než začnete svůj nový tablet

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení.

Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek 2 Vypínač Pouţijte soupravu hands-free pro volání nebo poslech hudby. Stiskněte a podrţte několik sekund

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení

Více

Uživatelská příručka Ulefone Power

Uživatelská příručka Ulefone Power Uživatelská příručka Ulefone Power Základní informace... 5 Obsah balení... 5 Telefon... 5 Zadní kryt... 6 Karty SIM... 6 Baterie... 8 Zapnutí nebo vypnutí telefonu... 8 Pohybu prstů... 9 Začínáme... 10

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotoráme ek. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypn te p i vkládání a vyjímání pam ové karty, abyste p edešli poškození jednotky nebo karty. 1) Zamezte kontaktu s vodou. Bezpe nostní opat ení 2) Vypn te p ístroj

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

SGH-Z230 Uživatelská příručka

SGH-Z230 Uživatelská příručka SGH-Z230 Uživatelská příručka Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo. Důležitá bezpečnostní upozornění Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka ihealth AM3 sníma denní aktivity a kvality spánku U ivatelská p íru ka 1/7 Obsah manuálu Úvod 3 Obsah balení a popis 3 Za ínáme 3 Jak nosit sníma 3 Nabíjení baterie 4 Stáhn te aplikaci 4 Vytvo te ú et

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid

S56. Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid S56 Quick guide Pikaohje Hurtig-guide Snabbguide Hurtigguide Skrócony poradnik Ghid rapid 1 2014 Všechna práva vyhrazena Acer Liquid Jade S Stru né pokyny Model: S56 Tato revize: 01/2015 English Informace

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka HUAWEI Ascend G 300 Model U8815 Obsah 1 Před použitím čtěte...1 1.1 Bezpečnostní opatření... 1 1.2 Osobní údaje a bezpečnost dat... 2 1.3 Právní upozornění... 3 2 Začínáme...6 2.1

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Smartphone Ascend G525. Obj. č.: 65 87 82. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Popis a ovládací prvky. Vložení USIM/SIM karty

Smartphone Ascend G525. Obj. č.: 65 87 82. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Popis a ovládací prvky. Vložení USIM/SIM karty Vysvětlení symbolů Poznámka Poskytuje další informace. Smartphone Ascend G525 Obj. č.: 65 87 82 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup chytrého telefonu Huawei Ascend G525. Tento návod

Více

GT-E2152. Uživatelská příručka

GT-E2152. Uživatelská příručka GT-E2152 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi Průvodce funkcemi 0 Obsah Poděkování... 4 Uživatelské příručky... 4 Získání nápovědy... 4 Nápověda online... 4 Kontakt... 4 Squeezebox Radio stručný přehled... 5 Tlačítka a funkce... 6 Displej... 7 Záhlaví...

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb.

* Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Více

SM-J500F/DS SM-J500FN. Uživatelská příručka. Czech. 11/2015. Rev.1.2. www.samsung.com

SM-J500F/DS SM-J500FN. Uživatelská příručka. Czech. 11/2015. Rev.1.2. www.samsung.com SM-J500F/DS SM-J500FN Uživatelská příručka Czech. 11/2015. Rev.1.2 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 13 Karta SIM nebo USIM 17 Paměťová

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Lenovo IdeaPad Yoga11

Lenovo IdeaPad Yoga11 Lenovo IdeaPad Yoga11 Uživatelská příručka V1.0 Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL

G510 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9tWi YiV VSROHþQRVW +XDZHL G510 Obsah P edmluva...1 Bezpe nostní opat ení...2 P íprava...4 První pohled na telefon... 4 Vložení SIM karty... 5 Instalace karty microsd... 6 Instalace baterie... 6 Nabíjení baterie... 7 Zapnutí a vypnutí...

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Program Power Cinema 3

Program Power Cinema 3 Program Power Cinema 3 Nastavení tuneru 1. OBECNÉ V hlavním menu programu klikn te na NASTAVENÍ a vyberte Pr vodce nastavením v menu typ obrazovky zvolte odpovídající typ podle monitoru jaký pou íváte.

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Motorola MC55A0 stručný návod k použití

Motorola MC55A0 stručný návod k použití Motorola MC55A0 stručný návod k použití 1. Popis zařízení Obr. 1 obecný popis 1. Tlačítko skeneru 2. Ovládání hlasitosti 3. Mikrofon 4. Tlačítko zapnutí 5. Konektor pro připojení kabelu 6. Klávesnice 7.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot MKi9000... 25 Autorádio s

Více