Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany"

Transkript

1 Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se sídlem Všebořice 14,Loket okr. Benešov, DIČ : CZ IČ: Tel. : Číslo účtu : Název banky : 0600 Ge Money (dále jen Dodavatel ) vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány se v souladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na následujícím znění smlouvy: 1. VLASTNICTVÍ DAT Veškerá data zpracovávaná a vytvořená jsou při poskytování Služeb dle této Smlouvy o službách, ve vlastnictví Objednatele. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY O SLUŽBÁCH Předmětem této Smlouvy o službách je závazek : Správa a instalace Eshopu-šablony Default, verze Prestashop

2 3. SEZNAM PRACÍ (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Instalace souborů na server Stable.cz s.r.o. pro Webhosting Endora.cz Nastavení a úpravy základních funkcí Prestashopu hlavička,logo,dph,měna,dopravci,platby Objednávky,faktury a dodací listy kategorie,produkty,fotografie,ceník,přílohy feed soubory (3 x 25 produktů) pro Srovnávače zboží CMS stránky pro menu kopírování textů a příloh do CMS úprava variant produktů Vytvoření ové schránky pro Eshop 4. DEN ZAHÁJENÍ A DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnem nabytí účinnosti této Smlouvy o službách a dnem zahájení poskytování Služeb je den od...do... Služby budou nepřetržitě poskytovány a tato Smlouva o službách se uzavírá na dobu určitou. 5. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI DODAVATELE (a) Dodavatel se zavazuje, že bude Objednateli poskytovat Služby uvedené v čl. 3. bod (a) až (j) této smlouvy na své riziko a na svůj náklad řádně a včas s vynaložením nejvyšší možné odborné péče, v souladu s Právními předpisy a s požadavky dohodnuté v této Smlouvě o poskytování služeb a po dobu platnosti této uzavřené smlouvy. (b) Dodavateli se ukládá 20 denní lhůta na zprovoznění E-shopu na Doméně Objednatele ode dne podpisu této smlouvy. (c) Dodavatel bere na vědomí,že pokud řádně a v termínu nezprovoznil On-line obchod (E-shop) je povinnen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč slovem Stokorun,za každý den prodlení,smluvní podmínky pokuty jsou uvedené v čl.12 této Smlouvy. (vyjma situací,které Dodavatel nemůže ovlivnit např.) Server byl zrušen Údržba serveru Endory Napadení systému virem Poruší-li objednatel Živnostenský zákoník Neuhrazení doménových a hostingových poplatků

3 6. OBECNÉ POVINNOSTI OBJEDNATELE (a) Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli Odměnu za služby v souladu s touto Smlouvou o službách za předpokladu,že Dodavatel řádně poskytl Služby v souladu s touto Smlouvou o službách a řádně splnil další povinnosti stanovené v této Smlouvě o službách či dodatcích k této Smlouvě o Službách. (b) Objednavatel se zavazuje,že do 10 dnů ode dne podepsání této Smlouvy,poskytne potřebné podklady a informace pro úpravu E-shopu a uhradí Doménový a Webhostingový poplatek.objednatel bere na vědomí,že neposkytne-li včas potřebné podklady viz.dodatek ke smlouvě pro provoz E- shopu a neuhradí včas a řádně poplatek za Registraci domény má právo Dodavatel přiměřeně oddálit zprovoznění E-shopu maximálně však o 30 dní. (c) Nedodá-li však objednavatel ani po této odložené lhůtě potřebné podklady může Dodavatel odstoupit od této Smlouvy o Poskytování Služeb bez jakýkoliv sankcí.objednateli zaniká nárok na smluvní pokutu v případě, kdy vznik tohoto nároku byl zapříčiněn porušením povinnosti Objednatele k součinnosti dle čl. 6.odst.(d) této Smlouvy o službách. (d) Neuhradí-li Objednatel řádně a včas Smluvní odměnu (provizi) za příslušný měsíc,náleží Dodavate-li za každý den prodlení úhrada s prodlení dle Občanského zákoníku,přičemž nezaniká Dodavate-li nárok na dohodnutou Odměnu v této Smlouvě o Službách. 7. ODMĚNA ZA SLUŽBY Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Dodavateli za poskytnutí výše uvedených Služeb odměnu dle výpisu Statistik On-line obchodu (Eshopu) za příslušné období a a po dobu platnosti této smlouvy. Nárok na odměnu ( dále jen provize ),bude vyúčtovány za daný měsíc, po předložení výpisu Statistik z Eshopu VÝŠE ODMĚNY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY Strany se dohodly na následujícím: (a) Odměna ( dále jen provize )za Služby dle článku 2.2. této Smlouvy o službách nesmí být jakkoli upravována, zejména v důsledku změny kurzu Kč nebo růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby související s poskytováním Služeb,pokud není dohodnuto jinak a to písemnou formou, dodatkem k této smlouvě a se souhlasem všech obou zúčastněných stran. (b) Výše odměny ( dále jen provize ) bude vypočtena z hrubého obratu On-line prodeje Zboží nebo Produktů,ve výši...procent (c) Odměna za služby zahrnuje veškeré náklady a výdaje Dodavatele na splnění veškerých povinností Dodavatele uvedených v této Smlouvě o službách, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení Smlouvy o službách stanoví, že splnění dané povinnosti Dodavatele je na náklady Dodavatele či nikoliv.

4 9. PLATEBNÍ PODMÍNKY Odměna za služby bude Objednatelem uhrazena Dodavateli v české měně za ukončené měsíc na základě Dodavatelem řádně vystavených a doručených daňový dokladů faktur,výpisu statistik prodeje a příjmových dokladů. Strany se dohodli na doručování účetních písemností Elektronickou poštou na tyto ové schránky : (a)... (b)... Splatnost faktury bude činit deset (do 10) dnů od data jejího doručení do ové schránky, nebude-li dohodnuto jinak. 10. UKONČENÍ SMLOUVY O SLUŽBÁCH Strany se dohodly, že tuto Smlouvu o službách lze jednostranně ukončit 30 denní výpovědí za podmínek,které stanoví Občanský zákoník. 11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Dodavatel je odpovědný za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení povinnosti.dodavatel se zavazuje, že vůči třetím, nezúčastněným osobám, bude udržovat veškeré informace, týkající se Objednatele, v tajnosti po celou dobu tohoto smluvního vztahu, bude je považovat za důvěrné a nebude svým jednáním poškozovat dobré jméno Objednatele. 12. OBECNÁ USTANOVENÍ K SMLUVNÍM POKUTÁM Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k jejímu zaplacení Dodavateli. Zaplacením jakéhokoliv smluvní pokuty není dotčena povinnost Dodavatele k náhradě škody za porušení povinnosti dle této Smlouvy o službách v plné výši. Platby smluvní pokuty nezbavují Dodavatele povinnosti poskytovat Služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy. 13. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY OBJEDNATELE Objednatel prohlašuje a zaručuje k datu podpisu této Smlouvy o službách a po celou dobu jejího trvání, že: tato Smlouva o službách byla Objednatelem řádně schválena a podepsána a zakládá platný a právně závazný závazek Objednatele, vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami v ní uvedenými a podpisem ani plněním této Smlouvy o službách Objednatel neporuší žádné ustanovení svých zakladatelských dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Objednatel stranou, nebo kterým je Objednatel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí státního orgánu. 14. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY DODAVATELE Dodavatel prohlašuje a zaručuje k datu podpisu této Smlouvy o službách a po celou dobu jejího trvání, že: (a) tato Smlouva o službách byla Dodavatelem řádně schválena a podepsána a zakládá platný a právně závazný závazek Dodavatele, vynutitelný vůči němu v

5 (b) souladu s podmínkami v ní uvedenými; podpisem ani plněním této Smlouvy o službách Dodavatel neporuší žádné ustanovení svých zakladatelských dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Dodavatel stranou, nebo kterým je Dodavatel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí státního orgánu; 15. ÚČINNOST Smlouva o službách nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. 16. ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ A ZMĚNY SMLOUVY O SLUŽBÁCH Tato Smlouva o službách nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi Stranami. Tuto Smlouvu o službách lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran. 17. PŘÍLOHY : (a) Dodatek ke Smlouvě Seznam potřebných podkladů pro zprovoznění Eshopu Objednatel Dodavatel V dne 2015 V dne 2015

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SMLOUVA O VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Objednatel: adresa: IČ, DIČ: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 285 54 272, CZ28554272 Registrovaná ve spolkovém

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat

LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat LICENČNÍ SMLOUVA dodávka software pro zpracování zdravotnických dat.. zapsána: se sídlem: IČ: zastoupený: bankovní spojení: číslo účtu: dne DIČ: jako poskytovatel licence na straně jedné (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351

Definice pojmů. Scanfore s.r.o. - IT divize egen. se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Scanfore s.r.o. - IT divize egen se sídlem Podpěrova 2, Brno, 621 00 IČ: 28288351 DIČ: CZ28288351 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58827 www.egen.cz

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV OBCHODNÍ PODMÍNKY, SMLOUVA O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění Smluvní strany 1. Statutární město

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci

Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní akci 1\11 '1...;- :"}~~ -VO Z'[,.-.LSTVÍ. 1\ li) 17 11r \I l'iuha 1- Nové Měst\) -614 Číslo smlouvy: 445-2015-10042 Č.j.: 35733/20 15-MZe-l0042 Smlouva o zajištění účasti Ministerstva zemědělství na výstavní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) Číslo: uzavřená ve smyslu ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.- občanského zákoníku (dále jen: občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami:

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více