economix na povolání ekonoma spojuje s minimálně pětiletým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "economix na povolání ekonoma spojuje s minimálně pětiletým"

Transkript

1 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě:-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna, že jste si k vysokoškolskému studiu vybrali právě ji. Pedagogové i administrativní pracovnice této fakulty se vás svým poctivým přístupem pokusí přesvědčit, že vaše volba byla správná. Uvědomuji si, že z hlediska vzdělávání věnujete Národohospodářské fakultě nesmírně produktivní léta života. Povinností pedagogického sboru fakulty je pomoci váš talent a schopnosti rozvíjet, aby z vás vyrostli co možná nejlepší ekonomové. Předpokládám, že naprostá většina z vás si kvalitní přípravu na povolání ekonoma spojuje s minimálně pětiletým studiem, což představuje úspěšné absolvování nejen bakalářského, ale také navazujícího magisterského programu. V době vaší promoce, k níž pravděpodobně na naší fakultě nejdříve dojdete v roce 2012, bude evropský trh práce bez jakýchkoli umělých překážek. Jednotný trh práce vám umožní ucházet se o pracovní místo v jakékoli členské zemi EU. Zároveň však jednotný trh umožní ekonomům z jakékoli členské země EU konkurovat na českém pracovním trhu. Chci, abyste v této konkurenci uspěli a tím posilovali dobré jméno a pozici Národohospodářské fakulty na trhu vysokého ekonomického vzdělávání. Váš budoucí úspěch budete mít od nástupu na Národohospodářskou fakultu částečně ve svých rukou. K úspěšnému absolutoriu vás dovede systematické a cílevědomé studium. Internacionální charakter konkurence na trhu práce bude po vás vyžadovat suverénní zvládnutí alespoň anglického jazyka. Stejnou samozřejmostí by pro vás mělo být absolvování minimálně jednoho semestru na některé ze zahraničních univerzit, ovšemže nejen z důvodů jazykových, ale především odborných (zvládnutí ekonomického řemesla ) a sociálně kulturních. Vyhlídka společně strávených pěti a více let vyžaduje poctivost a otevřenost, jak od studentů, tak i od pedagogů. Budeme-li dodržovat stanovená pravidla a vzájemně respektovat naše odlišné role ve vzdělávacím procesu, snadněji dosáhneme vytčený cíl a navíc pravděpodobně budeme úspěšnější než konkurence. Naše spolupráce v ekonomickém vzdělávání a v poznávání ekonomické reality nás bude naplňovat dobrými pocity. Na takovou spolupráci a společné milé zážitky na fakultě i mimo ni se těší váš děkan Jiří Schwarz

2 2 Speciál pro národohospodáře Vítejte na své fakultě Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze prochází dlouhodobě řadou změn. Cílem těchto změn je přechod k univerzitnímu charakteru studia se zapojením významných osobností z ekonomické praxe do výuky a podstatně přiblížit zdejší studium ekonomickým studijním programům ze západoevropských zemí a USA. Zájem o studium na Národohospodářské fakultě VŠE rok od roku roste. Studium na fakultě se stává hlavně díky širokým možnostem uplatnění stále atraktivnější. VIZE FAKULTY Fakulta usiluje o výchovu kvalitních ekonomů s mezinárodním rozhledem úspěšných nejen v domácích, ale i v zahraničních institucích a společnostech. Vedle permanentní inovace obsahu studijních oborů NF, které odrážejí světové trendy ve vývoji ekonomického myšlení a ve výuce ekonomie se fakulta také snaží o větší zapojování zahraničních odborníků jako hostujících profesorů do výuky a kvalitní vědecký výzkum podporovaný kvalitními zahraničními publikacemi. Na fakultě působí téměř 150 profesorů, docentů, odborných asistentů, asistentů, lektorů a administrativních pracovníků a studuje více než studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Samotní pedagogové fakulty vedle práce se studenty přispívají k rozvíjení ekonomické teorie i hospodářské praxe a jsou známí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mnozí z nich jsou členy Vědecké rady Národohospodářské fakulty. Nesmíme proto zapomenout na Václava Klause prezidenta České republiky, Roberta Holmana člena bankovní rady České národní banky, Miroslava Ševčíka ředitele Liberálního institutu či Ivana Mikloše bývalého ministra financí a místopředsedy vlády Slovenské republiky, který v současnosti zastává post poslance Národní rady SR. Mezi další důležité osobnosti Vědecké rady Národohospodářské fakulty patří: Josef Bazala předseda správní rady a generální ředitel Českých drah Vladimír Dlouhý bývalý ministr průmyslu a obchodu, konzultant Goldman Sachs Karel Dyba bývalý ministr hospodářství, velvyslanec ČR při OECD v Paříži Petr Fiala rektor Masarykovy university v Brně Kamil Janáček hlavní ekonom Komerční banky Tomáš Ježek bývalý ministr pro privatizaci a správu národního majetku Karel Kánský emeritní profesor University of Pittsburg Martin Roman předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s. Miroslav Singer viceguvernér České národní banky, katedra ekonomie Pavel Štěpánek člen rady ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Evžen Tošenovský hejtman Moravskoslezského kraje Národhospodářská fakulta se skládá s následujících kateder: ekonomie, ekonomiky životního prostředí, filosofie (od ), hospodářské a sociální politiky, hospodářských dějin, institucionální ekonomie, práva a regionálních studií. Pod fakultu se také zařazují i výzkumná pracoviště, a to Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a Středisko regionálních a správních věd. Fakulta usiluje o úzkou spolupráci s renomovanými akademickými pracovišti v ČR i v zahraničí a rozvíjí společný doktorský studijní program Law & Economics ve spolupráci s Cornel University Law School (USA), Universität Marburg (SRN), Ècole Politechnique (FRA), Universitet Ghent (B), Universita Torino (I), Universite Aix/ Marseille (FRA). Do budoucna fakulta usiluje se stejnými akademickými pracovišti o společný magisterský program, což by znamenalo ještě více možností pro studium našich studentů v zahraničí, jakož i zahraničních na naší fakultě. Absolvováním společného programu získají studenti Národohospodářské fakulty titul akreditovaný výše zmíněnými univerzitami. Vedení Národohospodářské fakulty dlouhodobě prosazuje klientský přístup, což znamená, že pedagogové i zaměstnanci jsou na fakultě pro studenty a nikoliv naopak. Právě proto musí vedení fakulty znát názory studentů. Pro studenty je někdy problematické svůj názor formulovat a představit zvláště v případě kritické výhrady. Chybí však i relevantní informace o pozitivních ohlasech. Ti ze studentů, kteří doposud nevěděli na koho by se měli se svým problémem, popř. názory a návrhy na zlepšení obrátit, mohou kontaktovat studentského tajemníka, popř. studentské zástupce v Akademickém senátu NF VŠE a v Akademickém senátu VŠE. CO STUDENTŮM FAKULTA NABÍZÍ? Národohospodářská fakulta nabízí svým studentům studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Studium vybavuje absolventy vzděláním v širokém spektru předmětů ekonomických, společenských i exaktních věd v českém a v anglickém jazyce tak, aby jako budoucí ekonomové byli schopni pružně reagovat na poptávku hospodářské praxe a pracovních trhů v ČR, v evropských i v jiných zemích. Členem akademické obce Národohospodářské fakulty se studenti stávají svou imatrikulací, která se letos v rámci společenského večera uskuteční 18. října 2007 v Národním domě na Vinohradech. Tento akt umožňuje studentům ovlivňovat prostřednictvím akademického senátu další vývoj a dění Národohospodářské fakulty a účast na bohatém akademickém a zajímavém společenském životě fakulty. Výuka je v 1. ročníku na NF organizovaná ve studijních kruzích, takže studenti mají předem dán pevný rozvrh a nemusí tápat, které předměty si vybrat. Tato výhoda s sebou nese také zmenšení určité neosobnosti, která je přítomná na naší škole vzhledem k počtu posluchačů. Zápis do kurzů tělesné výchovy s možností výběru z mnoha sportů není na NF povinný, ale po získání dvou zápočtů z tělesné výchovy lze získat dodatečnou kreditní poukázku navíc. Fakulta svým studentům nabízí studium v studijních programech a oborech: Bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa (plán E) nabízí obory: Ekonomie Národní hospodářství Veřejná správa a regionální rozvoj

3 Speciál pro národohospodáře 3 Navazující magisterský studijní program Ekonomie a hospodářská správa (plán E) nabízí obory: Ekonomická analýza Ekonomika a správa životního prostředí Hospodářská politika Regionální studia Veřejná správa Fakulta také dlouhodobě usiluje o otevření dvou oborů pro navazující magisterské studium a to Ekonomie a právo, a Ekonomická žurnalistika. VEDENÍ FAKULTY V čele fakulty stojí děkan, jímž je doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. Budete-li mít zásadní problém, má stejně jako ostatní funkcionáři fakulty pro vás vyhrazeny konzultační hodiny. V ostatních případech je doporučené obracet se na proděkany: doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. proděkan pro vnější vztahy (statutární zástupce děkana) Budete-li chtít strávit část studia v zahraničí, nejlépe Vám pomůže tento proděkan. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. proděkan pro pedagogiku Stará se o všechno kolem studia, takže pokud náhodou budete mít nějaký studijní problém, vaše žádost skončí k vyřízení právě na jeho stole. S tímto proděkanem se budete setkávat nejčastěji, budete-li mít nějaké studijní problémy. doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkum Tento proděkan má na starosti studenty doktorského studia, ale i vy s ním budete možná mít co do činění, když napíšete výbornou práci a rádi byste ji přihlásili do nějaké soutěže. Studium na vysoké škole se sebou nese také různé problémy, například s tvorbou rozvrhu nebo jiné neočekávané a netypické situace. Tento případ Vám pomůže vyřešit studentský tajemník. Jeho primárním úkolem je zajišťování hladké komunikace mezi studenty a vedením fakulty. Proto pravidelně navštěvuje zasedání kolegia děkana. Tuto funkci vykonává Pavel Pavlátka, student 4. ročníku NF. STUDIUM V ZAHRANIČÍ Co se týče zahraniční spolupráce s univerzitami, nabízí NF zahraniční studijní pobyty a bohatou škálu stipendií, soutěží a stáží. Základní myšlenka NF je, že studium v zahraničí nemá být jen výsadou vyvolených. Snahou je, aby takovou šanci dostalo stále více studentů NF, což potvrzuje rostoucí tendence v počtu studentů NF, kteří vyjíždějí na různé druhy studijních pobytů. Jednou z obrovských výhod studia na VŠE je, že si nemusíte shánět zahraniční pobyt na vlastní pěst. Škola vám sama nabízí širokou nabídku studia v zahraničí. Buď můžete během studia studovat jeden semestr na některé z partnerských univerzit, nebo můžete dokonce absolvovat program zakončený získáním diplomu: CEMS Masters in International Management, M. A. Degree in Economics of International Trade and European Integration, Double Degree na HEC. Fakulta od akademického roku 2003/2004 uděluje ve spolupráci s Mackinac Center for Public Policy (MCPP) stipendium Overton/ Šíma Fellowship pro dva studenty, kteří v letních měsících (červen, červenec, srpen) absolvují desetitýdenní stáž v Midlandu (stát Michigan, USA) se stipendiem ve výši dolarů. Další speciální nabídkou Národohospodářské fakulty je Peter Bauer Prize. Vítěz může vyjet na tříměsíční výzkumný pobyt v CATO Institute ve Washingtonu, DC. Zapojí se tam do výzkumné práce, díky níž může nasbírat cenné zkušenosti s hospodářskou politikou v USA. Studium na vysoké škole neznamená jen čtení učebnic a navštěvování cvičení, seminářů a přednášek. Proto také je každoročně pořádán Děkanský sportovní den. Ten letošní proběhne ve středu 24. října. Lze si vybrat z široké nabídky sportů. Zúčastní se i učitelé a zaměstnanci fakulty. Je to příležitost pro neformální setkání studentů s pedagogy. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST Samostatná studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je významnou součástí univerzitního studia i přípravy na praxi. Zejména diplomové a bakalářské práce by měly úzce souviset s výzkumnými projekty fakulty a univerzity. Fakulta vytváří podmínky k prezentaci samostatné tvůrčí práce studentů. Při běžném chodu školy je zpravidla jen malý prostor pro vzájemnou informovanost, setkání pedagogů s kvalitními studenty mimo vlastní výuku či výzkumný projekt. K naplnění těchto cílů přispívá Den studentské vědecké a odborné činnosti. Prezentací a soutěží se mohou zúčastnit posluchači všech ročníků a oborů bakalářského a magisterského studia VŠE, kdy školitelem je pracovník nebo spolupracovník NF. Dále se mohou zúčastnit posluchači NF VŠE s pracemi bez vedení školiteli. Mohou se zúčastnit jednotlivci i řešitelské týmy. Student se může se stejnou prací zúčastnit SVOČ jen jednou. Může však téma rozvíjet a postupně se tak účastnit například kategorií seminární práce (esej), bakalářská práce, diplomová práce. Den SVOČ je obvykle spojen s mezinárodní konferencí Prague Conference on Political Economy (PCPE) konané na NF VŠE každoročně koncem dubna. Výsledky dne SVOČ jsou vyhlašovány na zasedání PCPE. Pro úspěšné studenty je připravené také zajímavé finanční ocenění vítězů jednotlivých kategorií SVOČ. DALŠÍ SOUTĚŽE A OCENĚNÍ Děkan Fakulty národohospodářské každoročně vyhlašuje soutěž Garyho S. Beckera, nositele Nobelovy ceny za ekonomii a nositele čestného doktorátu VŠE, o nejlepší studentskou vědeckou práci. Vybrané práce jsou odměněny cenami, které věnuje Liberální institut. Od akademického roku 2003/2004 je udělována Cena Penta Finance za vynikající studijní výsledky. Její výjimečnost spočívá nejen v nezvyklé výši finančního ocenění ( Kč pro každého ze tří vybraných studentů), ale zejména v systému vyhodnocení nelze ji totiž získat díky jednorázové aktivitě. Základním kritériem pro udělení Ceny Penta Finance je vynikající průměrný prospěch za celé studium, studenti musí prokázat excelentní znalosti anglického nebo jiného světového jazyka a splnění alespoň jedné z fakultativních podmínek v oblasti vědy, studia v zahraničí, sportu či jiných společenských aktivit. Soutěž ESOP Excelentní Studentské Odborné Práce je podporou tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací (seminárních, bakalářských a diplomových) vznikajících během výuky. ESOP je každoročně vyhlašován pro seminární a bakalářské práce a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku. Oceněné seminární práce studentů jsou publikovány ve zvláštním čísle časopisu Acta Oeconomica Pragensia a studenti získávají finanční ocenění. Mladý ekonom roku tuto soutěž vyhlašuje Česká společnost ekonomická a každoročně v něm oceňuje nejlepší práce ekonomického zaměření autorů do 30 let. V rámci této soutěže se uděluje rovněž Cena Karla Engliše za nejlepší práci s aktuální hospodářsko-politickou problematikou. Mezi laureáty těchto cen najdete mnohé studenty a absolventy právě naší fakulty!

4 4 Speciál pro národohospodáře O přijímacích zkouškách a studiu na Národohospodářské fakultě VŠE Rozhovor s děkanem doc. Ing. Jiřím Schwarzem, CSc. Chtěl jste být vždy ekonomem? Ne, až do 3. ročníku gymnázia jsem byl přesvědčen, že se přihlásím na architekturu. V dětství jsem si rád hrál s Lego stavebnicemi a rád jsem maloval. Architektura mě hodně zajímala do okamžiku než jsem narazil na deskriptivní geometrii, která se pro mne stala řeholí a já jsem si uvědomil, že nechci být celý život řeholníkem. Moje maminka učila biologii a přála si, abych studoval medicínu a specializoval se na pediatrii. Otec byl filolog a historik a ten si přál, abych na filosofické fakultě studoval němčinu s angličtinou. Tatínkovo přání se mi moc plnit nechtělo, s mamčiným jsem koketoval až do pololetí maturitního ročníku. Tehdy jsem zjistil, dodnes nevím jak, že mám dobré předpoklady pro studium ekonomie. Protože jsem více tíhnul k teorii, zvolil jsem si obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE. Pamatujete si svou přijímací zkoušku na VŠE? Přijímací zkoušky se skládaly písemně z matematiky a z ruštiny a z pohovoru o všeobecném přehledu, což byl soubor otázek ze středoškolského dějepisu, zeměpisu, občanské nauky a také snad branné výchovy. Národohospodářská fakulta přešla pod Vaším vedením na přijímačky organizované specializovanou firmou SCIO, proč došlo ke změně? Po listopadu 1989 jsem byl zvolen do prvního celoškolského senátu na VŠE a zúčastnil jsem se diskuse o změně přijímacího řízení, aby byly vyloučeny manipulace, jak k nim docházelo v komunistické diktatuře. Tehdy bylo rozhodnuto o zrušení pohovoru o tzv. všeobecném přehledu a zachování jen písemné části z matematiky a cizího jazyka, přičemž byla zavedena možnost volby z různých světových jazyků. Myslím, že v té době se přestaly žadatelům o studium na VŠE připočítávat k výsledku přijímacích zkoušek dodatečné body za prospěch na střední škole, úspěchy na středoškolských olympiádách a za různé druhy společenské angažovanosti. Jsem přesvědčen, že změna, kterou jsme na VŠE provedli na počátku 90. let byla pozitivní. Tento stav se v době rychle postupující specializace v sofistikovaných oborech, mezi něž lze zařadit testování lidských schopností a znalostí, byl už pro nás neudržitelný. Na testování renomovanou společností v tomto oboru jsme přešli proto, že tato je pro uchazeče o studium u nás spravedlivější, protože společnost Scio dokáže pomocí vyrovnávacího koeficientu porovnávat odlišné varianty testu, které nikdy nemohou být z hlediska náročnosti zcela identické. V čem jsou nové zkoušky ještě jiné? Nová forma testování je pro uchazeče přátelštější, protože jim umožňuje absolvovat tři pokusy, z nichž jim započítáváme ten nejlepší. Navíc kvůli přijímací zkoušce nemusí cestovat až do Prahy, jelikož testování probíhá ve 13 městech ČR, v Bratislavě a snad už i v Košicích. Test studijních předpokladů společnosti Scio není snadnější než byly testy VŠE používané v minulosti na naší fakultě a umožní nám srovnání studijních předpokladů uchazečů o studium na Národohospodářské fakultě VŠE s uchazeči o studium v mnoha jiných humanitních, přírodovědných i technických oborech. Doposud jsme měli jen nepřímé srovnání odvozené z poměru mezi počtem přijatých a zapsaných studentů, který se v posledních letech pro VŠE nevyvíjel příznivě. Stále větší počet přijatých studentů dával z roku na rok přednost studiu na jiné univerzitě než byla VŠE. Minulý rok jste byl podruhé zvolen děkanem Národohospodářské fakulty. Jak byste zhodnotil své první funkční období? První období bylo vyplněno mravenčí prací, jejíž pozitivní výsledky se ne vždy mohly v prvních třech letech plně projevit. Nejvíce bylo odpracováno na potřebných změnách profilu absolventa, na s ním logicky spojených změnách struktury fakulty zaměření kateder, jejich velikosti a personálním obsazení. Mnohé změny byly viditelné bezprostředně lepší klientský přístup ke studentům, omezování byrokratické zátěže a efektivnější administrativní fungování studijního oddělení a všech součástí fakulty, větší nabídka přednášek a seminářů v anglickém jazyce, větší počet hostujících profesorů ze zahraničí, ovšem také větší otevření fakulty renomovaným odborníkům z praxe. Má ve volbách studentský hlas stejnou váhu jako hlas vyučujícího? Na Národohospodářské fakultě má studentský hlas velkou váhu. Se studenty jsem v častém kontaktu. Uvědomuji si, že na rozdíl ode mne mí mladí kolegové stárnou rychleji než já : ), proto jsme na fakultě zřídili funkci studentského tajemníka,

5 Speciál pro národohospodáře který se systematicky účastní kolegií děkana a má možnost bezprostředně vznášet připomínky studentů k chystaným opatřením na fakultě. Studentským tajemníkem je Pavel Pavlátka, který spolupracuje s volenými studentskými zástupci jak v akademickém senátu fakulty, tak i univerzity. Na jejich aktivní práci v konečném důsledku závisí váha studentských hlasů. Věřím, že práce a chování vedení Národohospodářské fakulty svědčí o respektu k potřebám a zájmům poctivých studentů. Prý jste zrušili zápisové listy. Neporušujete tím předpisy školy? Vůbec ne. V našem případě se nejedná o zrušení zápisového listu, pouze jsme na fakultě vůči nesplnění této povinnosti studentů benevolentní. Zápisové listy byly zavedeny v době, kdy informační systém a zapisování předmětů na VŠE byly nestabilní, v současnosti tomu tak není a zápisové listy se nám zdají být pro studenty i pro studijní oddělení nadbytečnou administrativní zátěží. Na mnohých univerzitách je nemají a vše hladce funguje. Dobře to funguje i u nás na Národohospodářské fakultě, kde nepostihujeme studenty za to, že si nevyzvednou zápisový list. Studenti, kteří si zápisový list chtějí vyzvednout, aby měli doklad o zapsání svých kurzů, si je kdykoli mohou na studijním oddělení vyzvednout. Obdobný přístup máme k zavedení elektronického indexu. Do kdy rámcově uvažujete o zavedení elektronického indexu? Máme za to, že na VŠE je elektronický index v podstatě zaveden. K tomu, abychom současného PSA mohli zcela ztotožnit s elektronickým indexem, chybí snad jen evidence historie zápisů a pořizování uznatelných výpisů ze studijní databáze. Kdyby to bylo na mě, přešel bych na tzv. elektronický index okamžitě, jakmile se podaří vyřešit dva výše uvedené problémy. Určitě to lze zvládnout v průběhu několika málo měsíců. Tak jako u všeho i zde najdeme odpůrce. Řešením je opět volba fakulty i studenta, zda věří spolehlivosti elektronického systému nebo věří sešitovému indexu památníčku s názvy předmětů, známkami a podpisy examinátorů. Tento tradiční systém není zdaleka imunní proti podvodům či ztrátě archivovaných údajů. Na naší fakultě určitě budeme elektronickou evidenci považovat za základ a studentům staromilcům umožníme nadále do sešitového památníčku sbírat malůvky od vyučujících;-). Na fakultě vznikla katedra institucionální ekonomie. Budou následovat katedry dalších ekonomických škol? To není katedra zasvěcená jedné ekonomické škole. To je katedra, jejíž členové ve svém nevzrostla prestiž výkladu ekonomie respektují určující roli řádu a institucí pro ekonomický rozvoj. Katedra institucionální ekonomie mimochodem také existuje na FSV UK a na renomovaných západoevropských univerzitách. Jaká ekonomická škola je vám blízká k jaké se hlásíte? Hlásím se k Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické;-). Na škole existují dvě katedry práva, jedna na druhé fakultě a druhá nově na páté fakultě. Proč došlo k tomuto zdvojení? Uvědomujeme si, jak jsou pro ekonoma důležité právní souvislosti. Národohospodářská fakulta má společný doktorský program Law&Economics s americkým Cornellem, pařížskou École Politechnique, Universitou Paula Cezanna v Aix en Provence a v Marseille a universitami v belgickém Ghentu, v německém Marburgu a v italském Turíně. Usilujeme o společný navazující magisterský program v témže oboru a dlouhodobě usilujeme o akreditaci navazujícího magisterského programu Ekonomie a právo. Překvapivě možná dříve se staneme součástí mezinárodního programu než dostaneme akreditaci od Akreditační komise České republiky. Na Fakultě mezinárodních vztahů existuje katedra podnikového a evropského práva. Pro studenty Národohospodářské fakulty potřebujeme širší profil. Neméně významné pro naše studenty bude studium občanského, trestního a správního práva. Proto se prostě jmenuje katedra práva. Uvažujete o zařazení výuky práva pro první ročníky? Ano, Základy práva jsou součástí povinného fakultního základu pro studenty NF. Tento kurz bude obsahovat filosofii práva a pohled na právní problematiku z hlediska soukromého a veřejného práva. Rozšíření výuky práva na NF je spojen se změnou profilu absolventa. Oproti úzkým specializacím klademe důraz na flexibilitu a na ekonomické myšlení. Nejkonkrétnější znalosti a dovednosti získá člověk v praxi. Chystá se další kurz prezidenta republiky? Do prezidentských voleb s dalším kurzem Principů ekonomického myšlení pravděpodobně nebudeme moci počítat. K pravidelné výuce přistoupil pan prezident velmi odpovědně a ze třinácti seminářů osobně vedl jedenáct. Takové pracovní zatížení před volbou si bude moci pan prezident jen stěží dovolit, když nechce za sebe nechat suplovat. Nemáte povinnou tělesnou výchovu, odevzdávání zápisových listů jsme zmiňovali, zavedli jste převádění kreditních poukázek mezi studenty. Jaké další novinky můžeme čekat příště? Stále je co zlepšovat. Zvýšit disciplínu učitelů aby přicházeli včas a byli dobře připravení tím pádem budou i studenti motivováni docházet do výuky a nebudeme mít poloprázdné učebny. Chceme, aby studenti preferovali studium před praxí. Prioritou je zamezení podvodného jednání, např. stahování textů z internetu a jejich kopírování do seminárních, bakalářských či diplomových prací. Za to jsem již musel vyloučit několik studentů. Vyloučit studenta čtvrtého či pátého ročníku z důvodu opsání diplomové práce je smutným příběhem. VŠE na webu hlavní stránka VŠE. Najdete tady všechno potřebné ke studiu, programy na registraci, novinky, akce, odkazy na internetové stránky fakult atd. Zkrátka téměř vše, co potřebujete o škole vědět. nf.vse.cz stránky Národohospodářské fakulty. pes.vse.cz informace o vašem studiu. Popisy předmětů, rozvrh váš, učitelů i učeben, registrace na studium v zahraničí... semestr.vse.cz užitečný server. Zapisování na zkoušky a jejich výsledky. Učitelé tam často posílají zadání úkolů nebo studijní materiály. vysledky.vse.cz podobné jako semestr.vse.cz veverka.vse.cz školský ový server. Limit 2 MB na zasílaná data. Užitečný pro komunikaci v rámci školy. suz.vse.cz web Správy účelových zařízení. Informace o kolejích, sdělení o přidělení koleje apod. ozs.vse.cz užitečné informace o studiu v zahraničí. Programy, odpovědi pro zvídavé, výsledky výběrových řízení. ciks.vse.cz knihovnické služby VŠE. Informace o knihovnách, materiálech, odkaz na rezervační systém... tuto internetovou stránku nemůžete vynechat. Vše pro studium od studentů VŠE. Reference, materiály, chat, fóra, seznamka, fotoalba Stačí se zaregistrovat a škola vám leží u nohou! stránky mezinárodních studentských parties pro studenty ekonomiky. Data, program i fotografie z parties. Pro NF VŠE vydal: Titulní foto: Jan Gazdačko Šéfredaktor: Václav Gráf Design a sazba: Pavel Vodička Economixu: 5

6 6 Speciál pro národohospodáře? Jak získat peníze? Většina studentů začínajících vysokou školu mívá problém s nedostatkem peněz, ať už je to na učebnice, kolej, nebo když dotace od rodičů zkrátka nestačí pokrývat náročný studentský život. A že to není příjemné, vám určitě není třeba připomínat. Nějaká ta koruna získaná navíc tedy vždycky potěší. A protože jste novopečení ekonomové, určitě víte, že možnosti peníze rozmnožit se vždy najdou. A jaké jsou konkrétně na VŠE? Pro studenty prvního ročníku NF je nejdostupnější možností využít některé ze široké nabídky stipendií. V případě, že budete studovat velmi pilně, dosáhnete možná časem i na prospěchové stipendium. Musíte být alespoň ve 3. semestru a mít: a) prospěch do 1,5 a získat za poslední dva semestry minimálně 50 kreditů b) nebo jenom získat minimálně 60 kreditů. Vyplácí se měsíčně a podrobnosti najdete na stránce vaší fakulty nf.vse.cz. Pro mimopražské studenty je však největší jistotou bez veliké snahy příspěvek na bydlení ubytovací stipendium. Vyplácí se jednou za čtvrt roku a pro jeho získání je nutno pouze zaregistrovat se a zanést formulář své studijní referentce. Udělejte to však co nejdříve, abyste nepřišli už o první výplatní termín. Mohou však o něj zažádat jen studenti, kteří předtím na žádné VŠ nestudovali. Více informací a registraci najdete na stránce ustip.vse.cz. Další možností, která umožňuje studovat i zájemcům ze sociálně slabších rodin, je so- ciální stipendium. Jeho výši stanovuje vláda a škola je vyplácí zpětně za poslední tři měsíce. Je nutné o ně zažádat nejpozději do konce listopadu. Registrovat svou žádost lze na stránce socstip.vse.cz. Existují ještě tři jiné typy stipendií, jež je možno na VŠE obdržet. Jedno z nich je mimořádné. To můžete dostat v případě, že se podílíte na nějaké vědecké činnosti pod záštitou školy nebo vyhrajete některou z četných soutěží běžících přes školní rok (jejich vyhlášení bývá vyvěšeno na stránkách školy) eventuálně při jiných mimořádných událostech. Druhým je doktorské, určené pro doktorandy, a třetím je stipendium pokrývající část nákladů na studium v zahraničí nebo vědecko-výzkumnou činnost. Přesné podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií najdete ve Stipendijním řádu na stránkách stip_rad_2006.php a na nf.vse.cz v menu Stipendia a Soutěže. Samozřejmě, že kromě stipendií jsou i jiné možnosti, jak přijít k penězům. Můžete se například pokusit najít si brigádu. V Praze se nachází mnoho nejen pro studenty určených personálních agentur, jejichž služby jsou vám k dispozici. Jsou jich spousty, takže stačí občas sledovat tisk a na některou určitě rychle narazíte. Patří mezi ně například Adecco či AYS; jedna působí i v areálu kolejí na Jižním Městě. Pracovní příležitosti pro studenty také naleznete na stránkách www. prace.cz, aj. Marcel Bodnár Kde spát, když ne na koleji? Ti šťastnější, kteří už mají jisté ubytování na některé z kolejí VŠE nebo bydlí tak blízko své vzdělávací instituce, že by mohli na ni házet i kameny, mohou rovnou přeskočit na poslední odstavec. Všechno mezi tím totiž nebude o tom, jak se vyhnout placení kolejného nebo jak si zařídit pokoj podle Feung-shuej. Existuje několik alternativ, jak si zabezpečit ubytování hodné statusu studenta. Nejdřív nejméně oblíbené ubytovny a noclehárny na kraji Prahy. Vyznačují se pocitem izolovanosti od zralých mozků, které vám zpříjemňují existenci na akademické půdě. Jejich cena je vyšší než cena kolejí. Druhou a nejpříjemnější variantou je sbalit někoho, kdo už se osvobodil ze spárů rodičovských a poskytne vám alespoň 1,2 m šířky postele. Cena dohodou. Třetí a nejlepší varianta se může částečně krýt s variantou číslo dvě, ale zde jde o to, mít nebo si najít známé, kteří sice byt v Praze mají, ale téměř po celý rok v něm nejsou. Většinou po vás chtějí, abyste platili běžné nájemné a energie, což může být 2,5 tisíce až přibližně 4 tisíce korun, a nechali jeden pokoj neobydlený, kdyby šli náhodou kolem, například na koncert Linkin Park apod. Čtvrtou a nejběžnější možností je oslovit realitní kanceláře nebo přímo najet na jejich stránky a pomocí jejich internetových aplikací a konzultací se svými budoucími spolubydlícími zvolit parametry a kochat se tím, co vám tato moderní technika vykouzlí na monitoru. Pány chci touto cestou požádat, aby byli vstřícní k požadavkům svých kolegyň a při běžném studijním životě si někdy vzpomněli na tento článek a umyli záchod; uvidíte, že vám budou ležet u nohou. Jako poslední z těch reálných možností mě napadá už jenom rozšířená čtyřka, tedy 4+; tato se mně osobně ze všeho líbí nejvíc. Spočívá v tom, najmout si v partičce deseti lidí celý dům. Možná však budete muset majitele přesvědčovat, že vaše zájmy jsou čistě studijní a dům bude stát, i když vy už si budete psát před jméno Ing. a tráva bude pokosená. Každopádně ale nezapomeňte na tu nejjednodušší možnost, poslat si přihlášky na kolej. V prváku se vám určitě nejvíce bude hodit zažádat si o některou s adresou na Jižním Městě, protože to pak na většinu přednášek budete mít maximálně pět minut, poznáte mnoho dalších lidí ve vašem ročníku mimo váš kruh nebo Národohospodářskou fakultu, ale také mimo samotné VŠE. Jedinou nevýhodou je snad vzdálenost od centra města, jinak je na Jižáku všeho (hlavně studentské zábavy) hojno. Když už vaše vzdělávání přesídlí na Žižkov, zkuste pak žádat o koleje na Jarově nebo o Roosveltovu kolej. A nezapomeňte, že přihlášku je nutno podat mezi na adrese https:// suz.vse.cz/podatelna/. Šťastnou ruku při výběru bydlení i spolubydlících! Jakub Rojček

7 Kde všude se můžete stravovat? Žižkov, kde se nachází hlavní velitelství VŠE, je plný gastronomických zařízení. Studentovu peněženku rozhodně nepoškodí návštěva školní menzy (Sodexho v Rajské Budově). O něco více zaplatíte v Akademickém klubu (nad menzou) a též v takzvaném baru U Nata, jehož vchod je přímo ve vestibulu Nové budovy. Kousek od Nata je bufet například s bagetami a párky v rohlíku. Toliko tedy možnosti v areálu žižkovské VŠE. Možností mimo školu je dost a dost. Třeba pizzerie Einstein kousek po Seifertově ulici nahoru, na ISIC s možností slevy 1+1 zdarma, nebo známá hospoda U Houdků na Bořivojově ulici (sic trochu do kopce, ale stojí za to). Poznávání okolí školy je ale na vás hospod je tam až až. Začnete-li kolejně na Jižním Městě, pak je to s jistotou Blanice (pod kolejí Blanice) a klub El Mágico (pod kolejí Vltava). K dostání jsou zde jídla za příznivé ceny v nadpříznivém množství. Pokud obě restaurace budou zavřeny, můžete zkusit Slunečnici na nedalekém uprostřed-paneláků-náměstí. Pro lacinější stravování je i tady menza, zezadu v přízemí koleje Volha. Máte dnes dobrou náladu a jste sebevědomí? Nezapomeňte se zastavit na pár rohlíků a deset deka vysočiny v blanickém bufetu. Zdejší prodavačky vám dokážou zdůvodnit, proč jste absolutní nic a že dobrá nálada nikdy neexistovala. Okolí kolejí Jarov nabízí několik restaurací. Zakouřené Juve a o něco méně do dýmu pohroužená Restaurace U Študáka. Dole na Spojovací je vcelku slušný bar U Mrože se servírkou, která se nikdy v životě neusmála. Rooseveltova kolej a její zaprášené holešovické okolí je plné různých hospod. Kousek od RK je jídelna s jídly mezi Kč. Milovníky kvality bych tam ovšem nezavedl. U zastávky Veletržní můžete navštívit Restauraci U Houbaře s jakž takž chutným poledním menu. Anebo čínský bufet, jak chcete. Jinak se v Holešovicích najíte dobře až kolem stovky. Jiří Zábranský Studentské organizace působící na VŠE Na škole jsou studenti, kteří se rozhodli sobě i ostatním zpříjemňovat studijní život různými akcemi a aktivitami. Většina organizací hledá nové členy, takže neváhejte a zapojte se. Následující seznam studentských organizací asi nebude úplný, avšak určitě si každý může najít to, co ho baví. EKONOM sdružení studentů ekonomie vydává magazín Economix, ve kterém najdete aktuální zpravodajství ze školy, rozhovory se známými osobnostmi, komentáře k aktuálním společenským otázkám a další zajímavosti. Studentské sdružení Ekonom dále pořádá Ekofóra přednášky významných osobností politického, ekonomického a akademického života. Hosty hojně navštěvovaných Ekofór v posledním semestru byli Pavel Bém (primátor Prahy), Jiří Paroubek (předseda ČSSD) a prezident Václav Klaus. Redakce Ekonomixu sídlí na Jarově v místnosti č (více na AEGEE Evropské fórum studentů, pořádá letní školy a další akce. Sídlí v místnosti 401sb. AIESEC nabízí pracovní stáže, každý rok na ně vyhlašuje výběrové řízení. Sídlí v místnostech 402 a 404sb (www.aisec.cz). Buddy system zprostředkovává kontakt českých studentů se zahraničními studenty, kteří zde studují v rámci výměnných semestrálních pobytů. Asi nejviditelnější akcí Buddy systemu jsou Nation2Nation párty v různých klubech po Praze. Pořádá Boat party, Beer rally a adrenalinové akce, organizuje výlety po České republice a Evropě. Najdete jej v místnosti 548rb (www.buddy.vse.cz). OIKOS Praha připravuje studentské přednášky o ekologii. Sídlí v místnosti 401sb. CEFT Centrum pro finance a trhy organizuje přednášky a víkendové semináře zaměřené na témata bankovnictví, ekonomie nebo finance. Každý rok vyhlašuje soutěž o nejlepšího investora na burze, ve čtvrtém patře také provozuje Antikvariát skript. 7 Sídlí v místnosti 403sb a rovněž na Jarově v místnosti 2.09 (www.ceft.cz). Ekonomický klub mladých konzervativců pořádá semináře na zajímavá témata s politiky a ekonomy (www.ekonomickyklub.cz). Mladí konzervativci politické sdružení, jehož cílem je v prvé řadě prosazovat konzervativní a liberální myšlenky s důrazem na svobodu jednotlivce. Zprostředkovává setkání studentů s politiky (http://www.konzervativci.cz/home.php). Klub mladých manažerů součást České manažerské asociace, snaží se o předání zkušeností významných manažerů studentům, pořádají přednášky o zajímavých tématech v marketingu a podnikání (kmm.euweb.cz). Asociace pro mezinárodní otázky Občanské sdružení Weberka vydává měsíčník Studentský list o dění a životě na škole. Sídlí v budově spotřebních družstev. Jeho internetová verze je přístupná na ilist.cz, kde je také online bazar skript. Filmový klub promítá každé úterý ve staré aule nezávislé i komerční filmy. Klub deskových her spojuje dohromady všechny hráče deskových her a pořádá různé soutěže. Šachový klub zabývá se jedním z fyzicky náročných sportů. Fotoklub Winstonovy blesky pořádá přednášky a vernisáže fotografií ve škole. Občanské sdružení S bojkou v zádech divadelní spolek studentů, hrají v klubovně na Rooseveltově koleji. GaLes diskusní klub pro gaye a lesbičky. Gaudeamus folklorní soubor VŠE Praha zaměřený na tancování v krojích, vystupování na různých místech po republice (http:// sbor.vse.cz). Kanoistický oddíl TJ Ekonom Komorní orchestr Musica Oeconomica Pragensis orchestr hrající vážnou i populární hudbu, pořádá koncerty a zájezdy, často hraje s pěveckým sborem, nedávno pokřtil své první CD (http://orchestr.vse.cz). Musica Oeconomica Pragensis pěvecký sbor VŠE, úspěšně se zúčastňuje soutěží, zpívají v něm studenti i pedagogové (http:// sbor.vse.cz). Studentské organizace registrované na VŠE a odkazy na jejich webové stránky najdete rovněž na webu školy (www.vse.cz). Jan Holeček

8 8 Speciál pro národohospodáře Když už máte heslo, otevřete si stránky najděte si v menu Eduroam-připojení, kde najdete návody, jak postupovat, pro různé operační systémy. Když najdete ten váš, stránku s návodem si uložte nejlépe na USB klíč a zkopírujte do vašeho notebooku, ať ji máte při instalaci při sobě. Když máte hotovo, spustíte noteeconomix SPECIÁL PRO NF VŠE / 2007 Jak na studium? Právě sedíte poprvé v lavici na Jižním Městě a vůbec netušíte, co vás tam celý příští rok čeká? Nebojte se, tak hrozné to nebude. A aby to bylo ještě jednodušší, poradí vám zkušení studenti a chápavé studijní referentky, co dělat, aby z vás za pět let byli inženýři a inženýrky. Možná už jste přišli na to (jestli ne, pak na to brzy přijdete), že většina přednášek a některá cvičení na VŠE nejsou vůbec povinné. V praxi to znamená, že když za semestr do školy pořádně nedáte ani ránu, stále máte šanci prolézt. Jenomže ta šance je dost malá, takže se rozhodně nenechte touhle možností zlákat a i na přednášky se raději zajeďte podívat, říká Jirka, student 5. ročníku. A když už, tak alespoň u některých se to vyplatí, dodává Honza ze čtvrťáku. Nejprve se vám bude zdát, že systém studia je složitý a podstatné informace o formalitách, které je potřeba splnit, vám unikají. Tak to vidí každý nováček na VŠE, ale není kvůli tomu třeba věšet hlavu (a už vůbec ne skákat do Vltavy). Za prvé je nutné sledovat webové stránky školy a fakult. Někdy budete muset sledovat i stránky jednotlivých kateder, ale na to vás upozorní vyučující. Dále je zde samozřejmě možnost obrátit se na studijní referentky. Studijní oddělení NF je ve třetím patře budovy, které se říká nová. ÚŘEDNÍ HODINY Od do pouze ve středu od 9.00 do Pondělí * Úterý zavřeno Středa * Čtvrtek zavřeno Pátek * Od je v místnosti č. NB 353 vždy přítomna buď paní Pröschlová nebo paní Kořánová. V žádném případě se referentek nebojte na nic zeptat, jistě vám rády poradí. Není však dobré snažit se získat informace mimo úřední hodiny. Možná byste se odpovědi dočkali, ale paní referentky v tento čas musí vyřizovat mnoho jiných věcí, proto by na vás nemusely mít čas. Každý student je podle počátečního písmena svého příjmení přidělen ke konkrétní studijní referentce. Vše je jasně napsáno na dveřích kanceláří studijního oddělení. Po dobu studia budete mít jednu vlastní referentku, takže si na sebe můžete dobře zvyknout. Jméno referentky Počáteční písmeno vašeho příjmení Pavla Ondráčková A Hon a Ch Věra Kořánová Hoo Maj Martina Štěpánková Sl Ž Olga Pröschlová Mak Sk Studijní oddělení pro první ročníky je i na Jižním Městě (v suterénu pod recepcí ). Toto oddělení je pro všechny fakulty VŠE a zde se můžete také na cokoliv zeptat, nebudete-li mít cestu na Žižkov. Další člověk, který vám může pomoci, je studentský tajemník. Ten zajišťuje komunikaci mezi studenty a vedením fakulty. Tajemník by vám měl při jakémkoliv problému poskytnout požadované informace, případně vás nasměruje do těch správných dveří. Funkci tajemníka vykonává Pavel Pavlátka, který studuje 4. ročník na Národohospodářské fakultě. Je to tedy jeden z nás a nemusíte mít strach vyhledat jeho pomoc. Významnou funkcí pro studenty je i proděkan pro pedagogiku. Vykonává ji Ing. Daniel Šťastný, Ph.D a s ním se v případě studijních problémů také setkáte. Ze strany studentů bývá často opomíjena i možnost získat stipendia. Buď o nich ani nevědí, nebo jsou líní si něco zjistit (informace se opět dají najít na stránkách školy a fakulty). Ubíjí vás, tak jako většinu lidí, sedět celé dny jenom ve škole? Najděte si nějakou mimoškolní aktivitu. Těch je na VŠE celkem dost, doporučuje Jirka. Jinak se tady, hlavně pokud bydlíte na koleji na Jižáku, asi zblázníte! Zbývá ještě něco? Určitě. Hlavní rada, kterou sice přes studium uslyšíte asi miliónkrát, ale fakt to pomáhá. Sledujte to nepřeberné množství nástěnek po škole. Můžete tam najít vše, od informací o studentských organizacích, přes nabídky knížek, nové spolubydlící až po zajímavé nabídky práce. Pro studenty a jejich inzeráty jsou určeny nástěnky na JM a ve druhém patře Staré budovy (pod názvem Hyde Park). Tyto jsou jednou za pár týdnů čištěny. Na jiné nástěnky raději svou inzerci nelepte, nemuselo by to zůstat bez povšimnutí vedení školy. A nezapomeňte se při těch všech aktivitách občas i zastavit a kouknout do knížek, ať máte písemky na 100 % a stipendium v kapse. Tak hodně štěstí! Marcel Bodnár a Vladimír Štípek Celý den (aneb Wi-Fi Postupem studia pocítí každý student potřebu obstarat si vlastní počítač. Bude vám růst počet seminárek, úkolů nebo vás kantoři jednoduše budou často odkazovat na studijní zdroje na internetu a vy pomalu přijdete na to, že 12tihodinový limit na počítače ve škole vůbec nestačí, nebo se vám prostě nechce kvůli tisku jedné stránky čekat půl hodiny, než se v počítačových studovnách uvolní místo. Nakonec si tedy pořídíte velké PC domů, nebo ještě lépe vlastní notebook. V případě, že vsadíte právě na notebook vybaven přijímačem pro bezdrátové sítě (co má dnes už snad každý model na trhu), máte na VŠE už pár let možnost připojit se do školní Wi-Fi sítě. Ještě před pár lety byla tato služba zpoplatněna (symbolickou částkou kolem 200 korun na semestr), nedávno se však škola rozhodla poplatek zrušit a zprostředkovat síť všem studentům bez rozdílu. A jak na to, aby byla přístupna i vám? Nejprve si musíte najít počítač, který už na internet připojený je, kliknout si na stránku https://heslo.vse.cz/ eduroam/ a zde si pomocí vašeho xname nastavit heslo do Wi-Fi sítě (pozor, není to to samé heslo jako na počítače, do semestru nebo na psa!!!). Před jeho nastavením si prostudujte poslední řádky na stránce, kde jsou pravidla pro jeho vytvoření, ať zbytečně nezadáváte údaje do kolonek desetkrát a vždy s chybovým hlášením na konci.

9 on-line sí na VŠE) book někde ve škole, aby vám váš přijímač našel školní síť a dále pokračujete podle staženého návodu. Je dost jednoduchý, takže by to měli zvládnout i méně zdatní uživatelé. Když si s tím však nebudete vědět rady, požádejte technicky zdatnějšího kamaráda, nebo si zajděte do místnosti 22 SB na Žižkově, kde vám s nastavením rádi pomohou. Jelikož vy jako prváci budete mít většinu hodin na Jižním Městě, je dobré vědět, že když si jednou nastavíte síť na Žižkově, poběží vám bez problémů i tady, a naopak. Slovo šéfredaktora 9 Musím se k něčemu přiznat. Závidím vám. Je to ta upřímná a nefalšovaná závist, kdy bych si to chtěl s vámi vyměnit. Být prvákem nemělo chybu. Rád na tu dobu vzpomínám. Je to období změn, nových zkušeností a zajímavých zážitků. Nové prostředí někoho zaskočí, někoho zklame a zároveň někoho příjemně překvapí. Důvodů, proč jste si vybrali právě VŠE a Národohospodářskou fakultu, bude asi nepřeberné množství. Přesto vás spojuje jedna společná věc, máte snahu něčeho dosáhnout! A přesně takový je i studentský magazín Economix. Začal vycházet relativně nedávno, v březnu minulého roku. Od té doby si vydobyl slušné renomé. Přinášíme aktuální zpravodajství a věnujeme se kauzám a tématům, které školou hýbou. Pomáháme tak se studentům VŠE orientovat a utvářet názory. To vše by však nešlo bez kvalitního redakčního týmu, který pečlivě připravuje každé vydání Economixu. Expanze je v současné době mediálně hojně používané slovo. I my chceme expandovat. Proto potřebujeme rozšířit naše řady o nové redaktory, fotografy i ilustrátory. Je to práce, kde rozhodně máte možnost poznat školu i z jiné stránky. Takže pokud máte chuť něco měnit, tak Economix může být to správné místo, kde začít! Na závěr bych vám chtěl popřát hezké léto a hodně štěstí, nejen při studiu. Václav Gráf šéfredaktor Když už budete mít vše nastaveno a vesele si surfovat, nezapomeňte si na výše zmíněných stránkách prohlédnout pravidla a omezení školní sítě. Vyhnete se tak do budoucna případným problémům, když byste udělali něco, co dovoleno není. Hlavně si zapamatujte, že vám ve škole nepoběží programy jako DC++, emule a podobné, takže nemá smysl je ani spouštět. Tresty za porušování pravidel mohou být různě tvrdé, od odpojení od sítě, po problémy před disciplinární komisí, až, v některých případech, dokonce vyloučení ze školy! Závisí to od vážnosti přestupku. Zároveň školní síť Eduroam poskytuje možnost stáhnout si klienta pro tisk. To v praxi znamená, že budete moci odesílat dokumenty z vašeho počítače přímo na některou školní tiskárnu. Pak už jenom přijdete k tiskárně, vložíte ISIC a tisknete. Prohlédněte si na eduroam.vse.cz menu Tisk přes Wi-Fi, abyste se dozvěděli, jak si klienta nainstalovat a jak potom tisknout. Při stále větších frontách na školní počítače této možnosti určitě rádi využijete. Když nedisponujete, nebo ani neplánujete, koupi notebooku, ale bydlíte na koleji a vlastníte normální PC, je možné se už na většině kolejí připojit ke kolejní síti. Více informací o této možnosti, například o pokrytí, pravidlech a poplatcích najdete na stránkách Marcel Bodnár

10 10 Ekofóra Studentské sdružení EKONOM pořádá pro studenty Vysoké školy ekonomické Ekofóra, přednášky významných osobností politického, ekonomického a akademického života nejen v České republice, ale i v zahraničí. Naší snahou je zprostředkovat různé názorové proudy studentům VŠE, aby si sami lépe dokázali vytvářet svůj názor v konfrontaci s lidmi, kteří zprostředkovaně ovlivňují životy mnoha lidí. V letošním roce byli hosty Ekofór primátor Prahy Pavel Bém s přednáškou na téma Význam hlavního města Prahy v rámci Evropy, předseda největší opoziční strany ČSSD Jiří Paroubek s přednáškou Strategie hospodářské politiky a prezident České republiky Václav Klaus s přednáškou Ekonomie globálního oteplování. O všechna Ekofóra je mezi studenty značný zájem, o čemž svědčí návštěvnost až jednoho tisíce studentů. V zimním semestru akademického roku 2007/2008 opět připravujeme Ekofóra s významnými a zajímavými hosty na aktuální témata. Jste srdečně zváni Martin Steiner předseda Ekonom, sdružení studentů ekonomie

11 NEBYLO VÁM JE Tù 26 LET? 11 Tarif BAV SE je tu pro vás! KaÏd z nás rád volá a posílá SMS kamarádûm, pfii dlouhé pfiestávce mezi pfiedná - kami nepohrdne dobrou Java hrou a urãitû uvítá, kdyï si mûïe zdarma stáhnout nûjaké logo nebo melodii. Nejen to mû- Ïete s tarifem pro mladé BAV SE od T-Mobile. Předplacená karta je výhodná, pokud chcete mít neustálý přehled o výdajích za volání. Tarif BAV SE ale přináší za 226,10 Kč s DPH měsíčně služby v mnohem větší hodnotě. Navíc ceny za volání a SMS má podstatně výhodnější než předplacené karty. CO V E MÒÎETE ZÍSKAT Tarif BAV SE nabízí opravdu hodně. Měsíční paušál zahrnuje 100 SMS a 50 volných minut do jakékoliv sítě v ČR. Tím poskytované služby zdaleka nekončí. V ceně za každý měsíc jsou také tři MMS do všech mobilních sítí v ČR, tři motivy z t-zones, tj. zvonění, obrázky nebo Java hry, a také tři odpovědní SMS v rámci služby T-Mobile Navigátor, která Měsíční paušál 226,10 Kč Volné minuty 50 Volné SMS 100 Volání do sítě T-Mobile špička* 4,17 Kč/min. Volání do sítě T-Mobile mimo špičku 2,26 Kč/min. Volání do ostatních mobilních sítí 5,36 Kč/min. Volání do pevných sítí špička* 4,17 Kč/min. Volání do pevných sítí mimo špičku 2,26 Kč/min. SMS 1,19 Kč Ceny jsou uvedeny včetně DPH *Špička je v pracovní dny od 8:00 do 21:00 umožňuje vyhledat si třeba nejbližší restauraci nebo kino, ať už jste kdekoliv. Zajímavé jsou také nízké ceny za volání, které spolu s tarifem získáte. Navíc jedna textovka přijde jen na 1,19 Kč s DPH. Tarif je určen pro všechny ve věku od 6 do 26 let. Není tedy omezen jen pro studenty. Po ukončení nebo při přerušení studia jej můžete používat dál. Zajímavé je, že na tento tarif můžete bez změny svého telefonního čísla přejít, i když nepoužíváte T-Mobile. Více informací se můžete dozvědět na Zákaznické lince MOBIL ZA KORUNU Při aktivaci BAV SE stačí podepsat Účastnickou smlouvu na 1 rok. Při jejím uzavření na 24 měsíců získáte navíc dotovaný telefon za stejných podmínek jako jakýkoliv jiný zákazník T-Mobile. Tarif pro mladé tak není oproti ostatním nijak znevýhodněn! Z prodejny T-Mobile jednoduše odejdete nejen s výhodným paušálem, ale i s telefonem za 1 korunu (1,19 Kč včetně DPH). DÁRKY NAVÍC V eshopu Zájemci o BAV SE by rozhodně neměli přehlédnout nabídku eshopu T-Mobile. Ten každý měsíc připravuje speciální akci s dárkem zdarma. Například v březnu a dubnu mohl každý nový uživatel BAV SE získat 100 SMS měsíčně zdarma na půl roku. A to už je pěkná porce textovek navíc. DEJTE SI PRÁZDNINY Cestujete rádi o prázdninách do zahraničí a nechcete si brát mobil s sebou? Možná vám ale vadí, že musíte platit měsíční paušál. S tarifem BAV SE jej během této doby nemusíte hradit. Můžete si udělat až 12 týdnů neplacených prázdnin ročně, kdy své číslo dočasně deaktivujete. Po návratu zase budete moci využívat všech výhod tarifu.

12 12

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014

Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 11. dubna 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. dubna 2014 pod

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. prosince 2010

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

Informace pro studenty 1. ročníku

Informace pro studenty 1. ročníku Informace pro studenty 1. ročníku Výuka 1. ročníku bakalářského studia (podle vzorového plánu) bude v akademickém roce 2007/2008 probíhat v areálu VŠE na pražském Jižním Městě (dále AJM), proto jsou zde

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Stipendia DAAD 2016/17

Stipendia DAAD 2016/17 Stipendia DAAD 2016/17 Přednášející: Christof Heinz, Informační centrum DAAD v Praze 18.10.2016, Centrum jazykového vzdělávání Univerzita Palackého v Olomouci www.daad.cz www.facebook.com/daadceskarepublika

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity

Směrnice děkana č. 2/2010. Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Směrnice děkana č. 2/2010 Doktorský studijní program Kinantropologie na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008

VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 VYHLÁŠKA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2007/2008 NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Všeobecná ustanovení 1) Smyslem tohoto opatření je stanovení podmínek pro přijetí ke

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 10. 1. 2015 založena roku 1348 jako fakulta svobodných umění děkanka doc. Mirjam Friedová, Ph.D. téměř 700 pedagogů a 7.000 studentů

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013

Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií den otevřených dveří 15. 1. 2013 Institut politologických studií Institut jeden z pěti institutů FSV UK katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů učebny, kanceláře,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Programové cíle. Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Programové cíle Doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. Fakulta informatiky a statistiky je dnes fakultou, která se zdárně rozvíjí a má pro tento rozvoj veškeré předpoklady. Podařilo se nastartovat mnoho činností

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 kterou se vyhlašuje STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU KRÁTKODOBÝCH ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH STUDIJNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ ve znění změn Den

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Vysoké školy ekonomické v Praze STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysoké školy ekonomické v Praze Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze podle 17 odst. l), písm. g) v souladu s 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Den otevřených dveří BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Bakalářské studium 10:00 11:20 hod. Vencovského aula Přijímací řízení Studijní oblast obecně Magisterské studium 11:30 12:20 hod. Posluchárna

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium

STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM. I. Prospěchové stipendium STIPENDIJNÍ ŘÁD FLD ČZU V PRAZE PRO BAKALÁŘSKÉ, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ STUDIUM Článek 1 - Rozsah platnosti (1) Stipendijní řád Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD) je

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

UCHAZEČ O STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU PŘIHLÁŠKA KE STUDIU UCHAZEČ O STUDIUM Jsem uchazeč ze Slovenska. Při vyplňování elektronické přihlášky mám problém s vyplněním údajů o střední škole (KKOV, IZO) a bez vyplněného údaje nemohu přihlášku

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EkF_SME_07_002 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li

Více

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA

PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA PROVÁDĚCÍ PROGRAM KULTURNÍ A ŠKOLSKÉ SPOLUPRÁCE MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2006-2008 Vláda České republiky a vláda Egyptské arabské republiky (dále jen smluvní

Více

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia

Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Informace prezentované při zápisu studentů do prvního ročníku bakalářského studia Studijní obory popis, studované předměty, vzorový studijní plán, Studijní a zkušební řád Harmonogram akademického roku,

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 STUDENTSKÁ A VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Den vydání: 8. 10. 2012 Platnost: 8. 10. 2012 Účinnost:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA INFORMACE o přijímacím řízení 2016/2017 Univerzita Karlova v Praze - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://is.czu.cz/prihlaska noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Studium na katedře informatiky

Studium na katedře informatiky Studium na katedře informatiky RNDr. Eduard Bartl, Ph.D. KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci jedna z asi 20 kateder přírodovědecké

Více

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA INFORMACE PRO STUDENTY 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ Proděkanka pro studium doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Vedoucí studijní oddělení Ing. Kateřina Frenzelová Studijní

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA 1 Organizace doktorského studia (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty a statutem OU,

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro kombinované studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. http://prijimacky.czu.cz noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a

Více

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x )

Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x ) Pravidla pro přiznávání stipendií (úplné znění, x... 2016) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Úplné znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF ze dne 21. listopadu 2014x...2016 Toto aktuální znění Pravidel

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

Fakulta managementu VŠE

Fakulta managementu VŠE Fakulta managementu VŠE 1991 - vznik Pracoviště regionálního managementu PF JČU 1992 - rozdělení pracoviště na dva ústavy, které zahájily činnost od školního roku 1992/93 Ústav jazykové přípravy Ústav

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA 2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 Univerzita Karlova - 2. lékařská fakulta INFORMACE o studiu a přijímacím řízení 2. lékařská fakulta Univerzity

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 30.1.2015 Studium na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně Lesnická a dřevařská fakulta budova B, Zemědělská 3,linka 9 a 11 Mendelova univerzita v Brně areál Lesnická

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ INFORMAČNÍ SYSTÉMY FAPPZ (pro prezenční studium) Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. Problémy řeší HELPDESK Oddělení Helpdesk Přízemí budovy rektorátu, kancelář

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Přijímací řízení na FST 2009

Přijímací řízení na FST 2009 Přijímací řízení na FST 2009 Plzeň, 2008 1 STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ STROJNÍ Bakalářský program (Bc.) Standardní doba studia: 3 roky, tj. 6 semestrů Navazující magisterský (Ing.) program Standardní

Více

Stipendijní řád NEWTON College

Stipendijní řád NEWTON College Článek I Úvodní ustanovení 1. NEWTON College, a.s. (dále jen NEWTON College ) vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice

Studijní program: Aplikovaná informatika. Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice Studijní program: Aplikovaná informatika studijní obory: Informatika (IN) Multimédia v ekonomické prai (ME) Studijní program: Kvantitativní metody v ekonomice studijní obory: Matematické metody v ekonomii

Více

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Fakta o dotazníku Anonymní dotazník Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com Celkem

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více