economix na povolání ekonoma spojuje s minimálně pětiletým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "economix na povolání ekonoma spojuje s minimálně pětiletým"

Transkript

1 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě:-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna, že jste si k vysokoškolskému studiu vybrali právě ji. Pedagogové i administrativní pracovnice této fakulty se vás svým poctivým přístupem pokusí přesvědčit, že vaše volba byla správná. Uvědomuji si, že z hlediska vzdělávání věnujete Národohospodářské fakultě nesmírně produktivní léta života. Povinností pedagogického sboru fakulty je pomoci váš talent a schopnosti rozvíjet, aby z vás vyrostli co možná nejlepší ekonomové. Předpokládám, že naprostá většina z vás si kvalitní přípravu na povolání ekonoma spojuje s minimálně pětiletým studiem, což představuje úspěšné absolvování nejen bakalářského, ale také navazujícího magisterského programu. V době vaší promoce, k níž pravděpodobně na naší fakultě nejdříve dojdete v roce 2012, bude evropský trh práce bez jakýchkoli umělých překážek. Jednotný trh práce vám umožní ucházet se o pracovní místo v jakékoli členské zemi EU. Zároveň však jednotný trh umožní ekonomům z jakékoli členské země EU konkurovat na českém pracovním trhu. Chci, abyste v této konkurenci uspěli a tím posilovali dobré jméno a pozici Národohospodářské fakulty na trhu vysokého ekonomického vzdělávání. Váš budoucí úspěch budete mít od nástupu na Národohospodářskou fakultu částečně ve svých rukou. K úspěšnému absolutoriu vás dovede systematické a cílevědomé studium. Internacionální charakter konkurence na trhu práce bude po vás vyžadovat suverénní zvládnutí alespoň anglického jazyka. Stejnou samozřejmostí by pro vás mělo být absolvování minimálně jednoho semestru na některé ze zahraničních univerzit, ovšemže nejen z důvodů jazykových, ale především odborných (zvládnutí ekonomického řemesla ) a sociálně kulturních. Vyhlídka společně strávených pěti a více let vyžaduje poctivost a otevřenost, jak od studentů, tak i od pedagogů. Budeme-li dodržovat stanovená pravidla a vzájemně respektovat naše odlišné role ve vzdělávacím procesu, snadněji dosáhneme vytčený cíl a navíc pravděpodobně budeme úspěšnější než konkurence. Naše spolupráce v ekonomickém vzdělávání a v poznávání ekonomické reality nás bude naplňovat dobrými pocity. Na takovou spolupráci a společné milé zážitky na fakultě i mimo ni se těší váš děkan Jiří Schwarz

2 2 Speciál pro národohospodáře Vítejte na své fakultě Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze prochází dlouhodobě řadou změn. Cílem těchto změn je přechod k univerzitnímu charakteru studia se zapojením významných osobností z ekonomické praxe do výuky a podstatně přiblížit zdejší studium ekonomickým studijním programům ze západoevropských zemí a USA. Zájem o studium na Národohospodářské fakultě VŠE rok od roku roste. Studium na fakultě se stává hlavně díky širokým možnostem uplatnění stále atraktivnější. VIZE FAKULTY Fakulta usiluje o výchovu kvalitních ekonomů s mezinárodním rozhledem úspěšných nejen v domácích, ale i v zahraničních institucích a společnostech. Vedle permanentní inovace obsahu studijních oborů NF, které odrážejí světové trendy ve vývoji ekonomického myšlení a ve výuce ekonomie se fakulta také snaží o větší zapojování zahraničních odborníků jako hostujících profesorů do výuky a kvalitní vědecký výzkum podporovaný kvalitními zahraničními publikacemi. Na fakultě působí téměř 150 profesorů, docentů, odborných asistentů, asistentů, lektorů a administrativních pracovníků a studuje více než studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu. Samotní pedagogové fakulty vedle práce se studenty přispívají k rozvíjení ekonomické teorie i hospodářské praxe a jsou známí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mnozí z nich jsou členy Vědecké rady Národohospodářské fakulty. Nesmíme proto zapomenout na Václava Klause prezidenta České republiky, Roberta Holmana člena bankovní rady České národní banky, Miroslava Ševčíka ředitele Liberálního institutu či Ivana Mikloše bývalého ministra financí a místopředsedy vlády Slovenské republiky, který v současnosti zastává post poslance Národní rady SR. Mezi další důležité osobnosti Vědecké rady Národohospodářské fakulty patří: Josef Bazala předseda správní rady a generální ředitel Českých drah Vladimír Dlouhý bývalý ministr průmyslu a obchodu, konzultant Goldman Sachs Karel Dyba bývalý ministr hospodářství, velvyslanec ČR při OECD v Paříži Petr Fiala rektor Masarykovy university v Brně Kamil Janáček hlavní ekonom Komerční banky Tomáš Ježek bývalý ministr pro privatizaci a správu národního majetku Karel Kánský emeritní profesor University of Pittsburg Martin Roman předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a.s. Miroslav Singer viceguvernér České národní banky, katedra ekonomie Pavel Štěpánek člen rady ředitelů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Evžen Tošenovský hejtman Moravskoslezského kraje Národhospodářská fakulta se skládá s následujících kateder: ekonomie, ekonomiky životního prostředí, filosofie (od ), hospodářské a sociální politiky, hospodářských dějin, institucionální ekonomie, práva a regionálních studií. Pod fakultu se také zařazují i výzkumná pracoviště, a to Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku a Středisko regionálních a správních věd. Fakulta usiluje o úzkou spolupráci s renomovanými akademickými pracovišti v ČR i v zahraničí a rozvíjí společný doktorský studijní program Law & Economics ve spolupráci s Cornel University Law School (USA), Universität Marburg (SRN), Ècole Politechnique (FRA), Universitet Ghent (B), Universita Torino (I), Universite Aix/ Marseille (FRA). Do budoucna fakulta usiluje se stejnými akademickými pracovišti o společný magisterský program, což by znamenalo ještě více možností pro studium našich studentů v zahraničí, jakož i zahraničních na naší fakultě. Absolvováním společného programu získají studenti Národohospodářské fakulty titul akreditovaný výše zmíněnými univerzitami. Vedení Národohospodářské fakulty dlouhodobě prosazuje klientský přístup, což znamená, že pedagogové i zaměstnanci jsou na fakultě pro studenty a nikoliv naopak. Právě proto musí vedení fakulty znát názory studentů. Pro studenty je někdy problematické svůj názor formulovat a představit zvláště v případě kritické výhrady. Chybí však i relevantní informace o pozitivních ohlasech. Ti ze studentů, kteří doposud nevěděli na koho by se měli se svým problémem, popř. názory a návrhy na zlepšení obrátit, mohou kontaktovat studentského tajemníka, popř. studentské zástupce v Akademickém senátu NF VŠE a v Akademickém senátu VŠE. CO STUDENTŮM FAKULTA NABÍZÍ? Národohospodářská fakulta nabízí svým studentům studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Studium vybavuje absolventy vzděláním v širokém spektru předmětů ekonomických, společenských i exaktních věd v českém a v anglickém jazyce tak, aby jako budoucí ekonomové byli schopni pružně reagovat na poptávku hospodářské praxe a pracovních trhů v ČR, v evropských i v jiných zemích. Členem akademické obce Národohospodářské fakulty se studenti stávají svou imatrikulací, která se letos v rámci společenského večera uskuteční 18. října 2007 v Národním domě na Vinohradech. Tento akt umožňuje studentům ovlivňovat prostřednictvím akademického senátu další vývoj a dění Národohospodářské fakulty a účast na bohatém akademickém a zajímavém společenském životě fakulty. Výuka je v 1. ročníku na NF organizovaná ve studijních kruzích, takže studenti mají předem dán pevný rozvrh a nemusí tápat, které předměty si vybrat. Tato výhoda s sebou nese také zmenšení určité neosobnosti, která je přítomná na naší škole vzhledem k počtu posluchačů. Zápis do kurzů tělesné výchovy s možností výběru z mnoha sportů není na NF povinný, ale po získání dvou zápočtů z tělesné výchovy lze získat dodatečnou kreditní poukázku navíc. Fakulta svým studentům nabízí studium v studijních programech a oborech: Bakalářský studijní program Ekonomie a hospodářská správa (plán E) nabízí obory: Ekonomie Národní hospodářství Veřejná správa a regionální rozvoj

3 Speciál pro národohospodáře 3 Navazující magisterský studijní program Ekonomie a hospodářská správa (plán E) nabízí obory: Ekonomická analýza Ekonomika a správa životního prostředí Hospodářská politika Regionální studia Veřejná správa Fakulta také dlouhodobě usiluje o otevření dvou oborů pro navazující magisterské studium a to Ekonomie a právo, a Ekonomická žurnalistika. VEDENÍ FAKULTY V čele fakulty stojí děkan, jímž je doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. Budete-li mít zásadní problém, má stejně jako ostatní funkcionáři fakulty pro vás vyhrazeny konzultační hodiny. V ostatních případech je doporučené obracet se na proděkany: doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. proděkan pro vnější vztahy (statutární zástupce děkana) Budete-li chtít strávit část studia v zahraničí, nejlépe Vám pomůže tento proděkan. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D. proděkan pro pedagogiku Stará se o všechno kolem studia, takže pokud náhodou budete mít nějaký studijní problém, vaše žádost skončí k vyřízení právě na jeho stole. S tímto proděkanem se budete setkávat nejčastěji, budete-li mít nějaké studijní problémy. doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. proděkan pro vědu a výzkum Tento proděkan má na starosti studenty doktorského studia, ale i vy s ním budete možná mít co do činění, když napíšete výbornou práci a rádi byste ji přihlásili do nějaké soutěže. Studium na vysoké škole se sebou nese také různé problémy, například s tvorbou rozvrhu nebo jiné neočekávané a netypické situace. Tento případ Vám pomůže vyřešit studentský tajemník. Jeho primárním úkolem je zajišťování hladké komunikace mezi studenty a vedením fakulty. Proto pravidelně navštěvuje zasedání kolegia děkana. Tuto funkci vykonává Pavel Pavlátka, student 4. ročníku NF. STUDIUM V ZAHRANIČÍ Co se týče zahraniční spolupráce s univerzitami, nabízí NF zahraniční studijní pobyty a bohatou škálu stipendií, soutěží a stáží. Základní myšlenka NF je, že studium v zahraničí nemá být jen výsadou vyvolených. Snahou je, aby takovou šanci dostalo stále více studentů NF, což potvrzuje rostoucí tendence v počtu studentů NF, kteří vyjíždějí na různé druhy studijních pobytů. Jednou z obrovských výhod studia na VŠE je, že si nemusíte shánět zahraniční pobyt na vlastní pěst. Škola vám sama nabízí širokou nabídku studia v zahraničí. Buď můžete během studia studovat jeden semestr na některé z partnerských univerzit, nebo můžete dokonce absolvovat program zakončený získáním diplomu: CEMS Masters in International Management, M. A. Degree in Economics of International Trade and European Integration, Double Degree na HEC. Fakulta od akademického roku 2003/2004 uděluje ve spolupráci s Mackinac Center for Public Policy (MCPP) stipendium Overton/ Šíma Fellowship pro dva studenty, kteří v letních měsících (červen, červenec, srpen) absolvují desetitýdenní stáž v Midlandu (stát Michigan, USA) se stipendiem ve výši dolarů. Další speciální nabídkou Národohospodářské fakulty je Peter Bauer Prize. Vítěz může vyjet na tříměsíční výzkumný pobyt v CATO Institute ve Washingtonu, DC. Zapojí se tam do výzkumné práce, díky níž může nasbírat cenné zkušenosti s hospodářskou politikou v USA. Studium na vysoké škole neznamená jen čtení učebnic a navštěvování cvičení, seminářů a přednášek. Proto také je každoročně pořádán Děkanský sportovní den. Ten letošní proběhne ve středu 24. října. Lze si vybrat z široké nabídky sportů. Zúčastní se i učitelé a zaměstnanci fakulty. Je to příležitost pro neformální setkání studentů s pedagogy. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST Samostatná studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je významnou součástí univerzitního studia i přípravy na praxi. Zejména diplomové a bakalářské práce by měly úzce souviset s výzkumnými projekty fakulty a univerzity. Fakulta vytváří podmínky k prezentaci samostatné tvůrčí práce studentů. Při běžném chodu školy je zpravidla jen malý prostor pro vzájemnou informovanost, setkání pedagogů s kvalitními studenty mimo vlastní výuku či výzkumný projekt. K naplnění těchto cílů přispívá Den studentské vědecké a odborné činnosti. Prezentací a soutěží se mohou zúčastnit posluchači všech ročníků a oborů bakalářského a magisterského studia VŠE, kdy školitelem je pracovník nebo spolupracovník NF. Dále se mohou zúčastnit posluchači NF VŠE s pracemi bez vedení školiteli. Mohou se zúčastnit jednotlivci i řešitelské týmy. Student se může se stejnou prací zúčastnit SVOČ jen jednou. Může však téma rozvíjet a postupně se tak účastnit například kategorií seminární práce (esej), bakalářská práce, diplomová práce. Den SVOČ je obvykle spojen s mezinárodní konferencí Prague Conference on Political Economy (PCPE) konané na NF VŠE každoročně koncem dubna. Výsledky dne SVOČ jsou vyhlašovány na zasedání PCPE. Pro úspěšné studenty je připravené také zajímavé finanční ocenění vítězů jednotlivých kategorií SVOČ. DALŠÍ SOUTĚŽE A OCENĚNÍ Děkan Fakulty národohospodářské každoročně vyhlašuje soutěž Garyho S. Beckera, nositele Nobelovy ceny za ekonomii a nositele čestného doktorátu VŠE, o nejlepší studentskou vědeckou práci. Vybrané práce jsou odměněny cenami, které věnuje Liberální institut. Od akademického roku 2003/2004 je udělována Cena Penta Finance za vynikající studijní výsledky. Její výjimečnost spočívá nejen v nezvyklé výši finančního ocenění ( Kč pro každého ze tří vybraných studentů), ale zejména v systému vyhodnocení nelze ji totiž získat díky jednorázové aktivitě. Základním kritériem pro udělení Ceny Penta Finance je vynikající průměrný prospěch za celé studium, studenti musí prokázat excelentní znalosti anglického nebo jiného světového jazyka a splnění alespoň jedné z fakultativních podmínek v oblasti vědy, studia v zahraničí, sportu či jiných společenských aktivit. Soutěž ESOP Excelentní Studentské Odborné Práce je podporou tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací (seminárních, bakalářských a diplomových) vznikajících během výuky. ESOP je každoročně vyhlašován pro seminární a bakalářské práce a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku. Oceněné seminární práce studentů jsou publikovány ve zvláštním čísle časopisu Acta Oeconomica Pragensia a studenti získávají finanční ocenění. Mladý ekonom roku tuto soutěž vyhlašuje Česká společnost ekonomická a každoročně v něm oceňuje nejlepší práce ekonomického zaměření autorů do 30 let. V rámci této soutěže se uděluje rovněž Cena Karla Engliše za nejlepší práci s aktuální hospodářsko-politickou problematikou. Mezi laureáty těchto cen najdete mnohé studenty a absolventy právě naší fakulty!

4 4 Speciál pro národohospodáře O přijímacích zkouškách a studiu na Národohospodářské fakultě VŠE Rozhovor s děkanem doc. Ing. Jiřím Schwarzem, CSc. Chtěl jste být vždy ekonomem? Ne, až do 3. ročníku gymnázia jsem byl přesvědčen, že se přihlásím na architekturu. V dětství jsem si rád hrál s Lego stavebnicemi a rád jsem maloval. Architektura mě hodně zajímala do okamžiku než jsem narazil na deskriptivní geometrii, která se pro mne stala řeholí a já jsem si uvědomil, že nechci být celý život řeholníkem. Moje maminka učila biologii a přála si, abych studoval medicínu a specializoval se na pediatrii. Otec byl filolog a historik a ten si přál, abych na filosofické fakultě studoval němčinu s angličtinou. Tatínkovo přání se mi moc plnit nechtělo, s mamčiným jsem koketoval až do pololetí maturitního ročníku. Tehdy jsem zjistil, dodnes nevím jak, že mám dobré předpoklady pro studium ekonomie. Protože jsem více tíhnul k teorii, zvolil jsem si obor Politická ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE. Pamatujete si svou přijímací zkoušku na VŠE? Přijímací zkoušky se skládaly písemně z matematiky a z ruštiny a z pohovoru o všeobecném přehledu, což byl soubor otázek ze středoškolského dějepisu, zeměpisu, občanské nauky a také snad branné výchovy. Národohospodářská fakulta přešla pod Vaším vedením na přijímačky organizované specializovanou firmou SCIO, proč došlo ke změně? Po listopadu 1989 jsem byl zvolen do prvního celoškolského senátu na VŠE a zúčastnil jsem se diskuse o změně přijímacího řízení, aby byly vyloučeny manipulace, jak k nim docházelo v komunistické diktatuře. Tehdy bylo rozhodnuto o zrušení pohovoru o tzv. všeobecném přehledu a zachování jen písemné části z matematiky a cizího jazyka, přičemž byla zavedena možnost volby z různých světových jazyků. Myslím, že v té době se přestaly žadatelům o studium na VŠE připočítávat k výsledku přijímacích zkoušek dodatečné body za prospěch na střední škole, úspěchy na středoškolských olympiádách a za různé druhy společenské angažovanosti. Jsem přesvědčen, že změna, kterou jsme na VŠE provedli na počátku 90. let byla pozitivní. Tento stav se v době rychle postupující specializace v sofistikovaných oborech, mezi něž lze zařadit testování lidských schopností a znalostí, byl už pro nás neudržitelný. Na testování renomovanou společností v tomto oboru jsme přešli proto, že tato je pro uchazeče o studium u nás spravedlivější, protože společnost Scio dokáže pomocí vyrovnávacího koeficientu porovnávat odlišné varianty testu, které nikdy nemohou být z hlediska náročnosti zcela identické. V čem jsou nové zkoušky ještě jiné? Nová forma testování je pro uchazeče přátelštější, protože jim umožňuje absolvovat tři pokusy, z nichž jim započítáváme ten nejlepší. Navíc kvůli přijímací zkoušce nemusí cestovat až do Prahy, jelikož testování probíhá ve 13 městech ČR, v Bratislavě a snad už i v Košicích. Test studijních předpokladů společnosti Scio není snadnější než byly testy VŠE používané v minulosti na naší fakultě a umožní nám srovnání studijních předpokladů uchazečů o studium na Národohospodářské fakultě VŠE s uchazeči o studium v mnoha jiných humanitních, přírodovědných i technických oborech. Doposud jsme měli jen nepřímé srovnání odvozené z poměru mezi počtem přijatých a zapsaných studentů, který se v posledních letech pro VŠE nevyvíjel příznivě. Stále větší počet přijatých studentů dával z roku na rok přednost studiu na jiné univerzitě než byla VŠE. Minulý rok jste byl podruhé zvolen děkanem Národohospodářské fakulty. Jak byste zhodnotil své první funkční období? První období bylo vyplněno mravenčí prací, jejíž pozitivní výsledky se ne vždy mohly v prvních třech letech plně projevit. Nejvíce bylo odpracováno na potřebných změnách profilu absolventa, na s ním logicky spojených změnách struktury fakulty zaměření kateder, jejich velikosti a personálním obsazení. Mnohé změny byly viditelné bezprostředně lepší klientský přístup ke studentům, omezování byrokratické zátěže a efektivnější administrativní fungování studijního oddělení a všech součástí fakulty, větší nabídka přednášek a seminářů v anglickém jazyce, větší počet hostujících profesorů ze zahraničí, ovšem také větší otevření fakulty renomovaným odborníkům z praxe. Má ve volbách studentský hlas stejnou váhu jako hlas vyučujícího? Na Národohospodářské fakultě má studentský hlas velkou váhu. Se studenty jsem v častém kontaktu. Uvědomuji si, že na rozdíl ode mne mí mladí kolegové stárnou rychleji než já : ), proto jsme na fakultě zřídili funkci studentského tajemníka,

5 Speciál pro národohospodáře který se systematicky účastní kolegií děkana a má možnost bezprostředně vznášet připomínky studentů k chystaným opatřením na fakultě. Studentským tajemníkem je Pavel Pavlátka, který spolupracuje s volenými studentskými zástupci jak v akademickém senátu fakulty, tak i univerzity. Na jejich aktivní práci v konečném důsledku závisí váha studentských hlasů. Věřím, že práce a chování vedení Národohospodářské fakulty svědčí o respektu k potřebám a zájmům poctivých studentů. Prý jste zrušili zápisové listy. Neporušujete tím předpisy školy? Vůbec ne. V našem případě se nejedná o zrušení zápisového listu, pouze jsme na fakultě vůči nesplnění této povinnosti studentů benevolentní. Zápisové listy byly zavedeny v době, kdy informační systém a zapisování předmětů na VŠE byly nestabilní, v současnosti tomu tak není a zápisové listy se nám zdají být pro studenty i pro studijní oddělení nadbytečnou administrativní zátěží. Na mnohých univerzitách je nemají a vše hladce funguje. Dobře to funguje i u nás na Národohospodářské fakultě, kde nepostihujeme studenty za to, že si nevyzvednou zápisový list. Studenti, kteří si zápisový list chtějí vyzvednout, aby měli doklad o zapsání svých kurzů, si je kdykoli mohou na studijním oddělení vyzvednout. Obdobný přístup máme k zavedení elektronického indexu. Do kdy rámcově uvažujete o zavedení elektronického indexu? Máme za to, že na VŠE je elektronický index v podstatě zaveden. K tomu, abychom současného PSA mohli zcela ztotožnit s elektronickým indexem, chybí snad jen evidence historie zápisů a pořizování uznatelných výpisů ze studijní databáze. Kdyby to bylo na mě, přešel bych na tzv. elektronický index okamžitě, jakmile se podaří vyřešit dva výše uvedené problémy. Určitě to lze zvládnout v průběhu několika málo měsíců. Tak jako u všeho i zde najdeme odpůrce. Řešením je opět volba fakulty i studenta, zda věří spolehlivosti elektronického systému nebo věří sešitovému indexu památníčku s názvy předmětů, známkami a podpisy examinátorů. Tento tradiční systém není zdaleka imunní proti podvodům či ztrátě archivovaných údajů. Na naší fakultě určitě budeme elektronickou evidenci považovat za základ a studentům staromilcům umožníme nadále do sešitového památníčku sbírat malůvky od vyučujících;-). Na fakultě vznikla katedra institucionální ekonomie. Budou následovat katedry dalších ekonomických škol? To není katedra zasvěcená jedné ekonomické škole. To je katedra, jejíž členové ve svém nevzrostla prestiž výkladu ekonomie respektují určující roli řádu a institucí pro ekonomický rozvoj. Katedra institucionální ekonomie mimochodem také existuje na FSV UK a na renomovaných západoevropských univerzitách. Jaká ekonomická škola je vám blízká k jaké se hlásíte? Hlásím se k Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické;-). Na škole existují dvě katedry práva, jedna na druhé fakultě a druhá nově na páté fakultě. Proč došlo k tomuto zdvojení? Uvědomujeme si, jak jsou pro ekonoma důležité právní souvislosti. Národohospodářská fakulta má společný doktorský program Law&Economics s americkým Cornellem, pařížskou École Politechnique, Universitou Paula Cezanna v Aix en Provence a v Marseille a universitami v belgickém Ghentu, v německém Marburgu a v italském Turíně. Usilujeme o společný navazující magisterský program v témže oboru a dlouhodobě usilujeme o akreditaci navazujícího magisterského programu Ekonomie a právo. Překvapivě možná dříve se staneme součástí mezinárodního programu než dostaneme akreditaci od Akreditační komise České republiky. Na Fakultě mezinárodních vztahů existuje katedra podnikového a evropského práva. Pro studenty Národohospodářské fakulty potřebujeme širší profil. Neméně významné pro naše studenty bude studium občanského, trestního a správního práva. Proto se prostě jmenuje katedra práva. Uvažujete o zařazení výuky práva pro první ročníky? Ano, Základy práva jsou součástí povinného fakultního základu pro studenty NF. Tento kurz bude obsahovat filosofii práva a pohled na právní problematiku z hlediska soukromého a veřejného práva. Rozšíření výuky práva na NF je spojen se změnou profilu absolventa. Oproti úzkým specializacím klademe důraz na flexibilitu a na ekonomické myšlení. Nejkonkrétnější znalosti a dovednosti získá člověk v praxi. Chystá se další kurz prezidenta republiky? Do prezidentských voleb s dalším kurzem Principů ekonomického myšlení pravděpodobně nebudeme moci počítat. K pravidelné výuce přistoupil pan prezident velmi odpovědně a ze třinácti seminářů osobně vedl jedenáct. Takové pracovní zatížení před volbou si bude moci pan prezident jen stěží dovolit, když nechce za sebe nechat suplovat. Nemáte povinnou tělesnou výchovu, odevzdávání zápisových listů jsme zmiňovali, zavedli jste převádění kreditních poukázek mezi studenty. Jaké další novinky můžeme čekat příště? Stále je co zlepšovat. Zvýšit disciplínu učitelů aby přicházeli včas a byli dobře připravení tím pádem budou i studenti motivováni docházet do výuky a nebudeme mít poloprázdné učebny. Chceme, aby studenti preferovali studium před praxí. Prioritou je zamezení podvodného jednání, např. stahování textů z internetu a jejich kopírování do seminárních, bakalářských či diplomových prací. Za to jsem již musel vyloučit několik studentů. Vyloučit studenta čtvrtého či pátého ročníku z důvodu opsání diplomové práce je smutným příběhem. VŠE na webu hlavní stránka VŠE. Najdete tady všechno potřebné ke studiu, programy na registraci, novinky, akce, odkazy na internetové stránky fakult atd. Zkrátka téměř vše, co potřebujete o škole vědět. nf.vse.cz stránky Národohospodářské fakulty. pes.vse.cz informace o vašem studiu. Popisy předmětů, rozvrh váš, učitelů i učeben, registrace na studium v zahraničí... semestr.vse.cz užitečný server. Zapisování na zkoušky a jejich výsledky. Učitelé tam často posílají zadání úkolů nebo studijní materiály. vysledky.vse.cz podobné jako semestr.vse.cz veverka.vse.cz školský ový server. Limit 2 MB na zasílaná data. Užitečný pro komunikaci v rámci školy. suz.vse.cz web Správy účelových zařízení. Informace o kolejích, sdělení o přidělení koleje apod. ozs.vse.cz užitečné informace o studiu v zahraničí. Programy, odpovědi pro zvídavé, výsledky výběrových řízení. ciks.vse.cz knihovnické služby VŠE. Informace o knihovnách, materiálech, odkaz na rezervační systém... tuto internetovou stránku nemůžete vynechat. Vše pro studium od studentů VŠE. Reference, materiály, chat, fóra, seznamka, fotoalba Stačí se zaregistrovat a škola vám leží u nohou! stránky mezinárodních studentských parties pro studenty ekonomiky. Data, program i fotografie z parties. Pro NF VŠE vydal: Titulní foto: Jan Gazdačko Šéfredaktor: Václav Gráf Design a sazba: Pavel Vodička Economixu: 5

6 6 Speciál pro národohospodáře? Jak získat peníze? Většina studentů začínajících vysokou školu mívá problém s nedostatkem peněz, ať už je to na učebnice, kolej, nebo když dotace od rodičů zkrátka nestačí pokrývat náročný studentský život. A že to není příjemné, vám určitě není třeba připomínat. Nějaká ta koruna získaná navíc tedy vždycky potěší. A protože jste novopečení ekonomové, určitě víte, že možnosti peníze rozmnožit se vždy najdou. A jaké jsou konkrétně na VŠE? Pro studenty prvního ročníku NF je nejdostupnější možností využít některé ze široké nabídky stipendií. V případě, že budete studovat velmi pilně, dosáhnete možná časem i na prospěchové stipendium. Musíte být alespoň ve 3. semestru a mít: a) prospěch do 1,5 a získat za poslední dva semestry minimálně 50 kreditů b) nebo jenom získat minimálně 60 kreditů. Vyplácí se měsíčně a podrobnosti najdete na stránce vaší fakulty nf.vse.cz. Pro mimopražské studenty je však největší jistotou bez veliké snahy příspěvek na bydlení ubytovací stipendium. Vyplácí se jednou za čtvrt roku a pro jeho získání je nutno pouze zaregistrovat se a zanést formulář své studijní referentce. Udělejte to však co nejdříve, abyste nepřišli už o první výplatní termín. Mohou však o něj zažádat jen studenti, kteří předtím na žádné VŠ nestudovali. Více informací a registraci najdete na stránce ustip.vse.cz. Další možností, která umožňuje studovat i zájemcům ze sociálně slabších rodin, je so- ciální stipendium. Jeho výši stanovuje vláda a škola je vyplácí zpětně za poslední tři měsíce. Je nutné o ně zažádat nejpozději do konce listopadu. Registrovat svou žádost lze na stránce socstip.vse.cz. Existují ještě tři jiné typy stipendií, jež je možno na VŠE obdržet. Jedno z nich je mimořádné. To můžete dostat v případě, že se podílíte na nějaké vědecké činnosti pod záštitou školy nebo vyhrajete některou z četných soutěží běžících přes školní rok (jejich vyhlášení bývá vyvěšeno na stránkách školy) eventuálně při jiných mimořádných událostech. Druhým je doktorské, určené pro doktorandy, a třetím je stipendium pokrývající část nákladů na studium v zahraničí nebo vědecko-výzkumnou činnost. Přesné podmínky pro přiznání jednotlivých druhů stipendií najdete ve Stipendijním řádu na stránkách stip_rad_2006.php a na nf.vse.cz v menu Stipendia a Soutěže. Samozřejmě, že kromě stipendií jsou i jiné možnosti, jak přijít k penězům. Můžete se například pokusit najít si brigádu. V Praze se nachází mnoho nejen pro studenty určených personálních agentur, jejichž služby jsou vám k dispozici. Jsou jich spousty, takže stačí občas sledovat tisk a na některou určitě rychle narazíte. Patří mezi ně například Adecco či AYS; jedna působí i v areálu kolejí na Jižním Městě. Pracovní příležitosti pro studenty také naleznete na stránkách www. prace.cz, aj. Marcel Bodnár Kde spát, když ne na koleji? Ti šťastnější, kteří už mají jisté ubytování na některé z kolejí VŠE nebo bydlí tak blízko své vzdělávací instituce, že by mohli na ni házet i kameny, mohou rovnou přeskočit na poslední odstavec. Všechno mezi tím totiž nebude o tom, jak se vyhnout placení kolejného nebo jak si zařídit pokoj podle Feung-shuej. Existuje několik alternativ, jak si zabezpečit ubytování hodné statusu studenta. Nejdřív nejméně oblíbené ubytovny a noclehárny na kraji Prahy. Vyznačují se pocitem izolovanosti od zralých mozků, které vám zpříjemňují existenci na akademické půdě. Jejich cena je vyšší než cena kolejí. Druhou a nejpříjemnější variantou je sbalit někoho, kdo už se osvobodil ze spárů rodičovských a poskytne vám alespoň 1,2 m šířky postele. Cena dohodou. Třetí a nejlepší varianta se může částečně krýt s variantou číslo dvě, ale zde jde o to, mít nebo si najít známé, kteří sice byt v Praze mají, ale téměř po celý rok v něm nejsou. Většinou po vás chtějí, abyste platili běžné nájemné a energie, což může být 2,5 tisíce až přibližně 4 tisíce korun, a nechali jeden pokoj neobydlený, kdyby šli náhodou kolem, například na koncert Linkin Park apod. Čtvrtou a nejběžnější možností je oslovit realitní kanceláře nebo přímo najet na jejich stránky a pomocí jejich internetových aplikací a konzultací se svými budoucími spolubydlícími zvolit parametry a kochat se tím, co vám tato moderní technika vykouzlí na monitoru. Pány chci touto cestou požádat, aby byli vstřícní k požadavkům svých kolegyň a při běžném studijním životě si někdy vzpomněli na tento článek a umyli záchod; uvidíte, že vám budou ležet u nohou. Jako poslední z těch reálných možností mě napadá už jenom rozšířená čtyřka, tedy 4+; tato se mně osobně ze všeho líbí nejvíc. Spočívá v tom, najmout si v partičce deseti lidí celý dům. Možná však budete muset majitele přesvědčovat, že vaše zájmy jsou čistě studijní a dům bude stát, i když vy už si budete psát před jméno Ing. a tráva bude pokosená. Každopádně ale nezapomeňte na tu nejjednodušší možnost, poslat si přihlášky na kolej. V prváku se vám určitě nejvíce bude hodit zažádat si o některou s adresou na Jižním Městě, protože to pak na většinu přednášek budete mít maximálně pět minut, poznáte mnoho dalších lidí ve vašem ročníku mimo váš kruh nebo Národohospodářskou fakultu, ale také mimo samotné VŠE. Jedinou nevýhodou je snad vzdálenost od centra města, jinak je na Jižáku všeho (hlavně studentské zábavy) hojno. Když už vaše vzdělávání přesídlí na Žižkov, zkuste pak žádat o koleje na Jarově nebo o Roosveltovu kolej. A nezapomeňte, že přihlášku je nutno podat mezi na adrese https:// suz.vse.cz/podatelna/. Šťastnou ruku při výběru bydlení i spolubydlících! Jakub Rojček

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY

economix ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE SPECIÁL PRO NÁRODOHOSPODÁŘE ZDARMA PRO NÁRODOHOSPODÁŘE Národ... sobě :-) ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY Milí studenti, Národohospodářská fakulta je poctěna,

Více

economix Ekofórum s prof. Václavem Klausem /12 Ing. Ivan Mikloš Ekofórum 10. 10. 2007 v 18.00 hod. / str. 10

economix Ekofórum s prof. Václavem Klausem /12 Ing. Ivan Mikloš Ekofórum 10. 10. 2007 v 18.00 hod. / str. 10 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE ŘÍJEN 2007 ČÍSLO 4 ZDARMA Ekofórum s prof. Václavem Klausem /12 Ing. Libor Svoboda nový kvestor VŠE / str. 6 Ing. Ivan Mikloš Ekofórum 10. 10. 2007 v 18.00 hod. / str.

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze

Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Studentský list Září 2012 Nezávislý měsíčník studentů Vysoké školy ekonomické v Praze Mimořádné vydání RADY STUDENTŮ STUDENTŮM Rozvrh, kartička ISIC, knihovna, menza,... Zdá se vám, že tolik informací

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2009 ČÍSLO 1 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2009 ČÍSLO 1 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2009 ČÍSLO 1 ZDARMA Cestopis Turecko / 38 Jan Palach student VŠE / 3 Rozhovor s Janem Švejnarem / 24 Kalousek a Mikloš: Proč říkáme ano či ne euru? / 22 Zahraniční

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE BŘEZEN 2011 ČÍSLO 1 ZDARMA Režisér Dušan Klein na VŠE / 38 John O Sullivan: Margaret Thatcherová byla skvělý šéf / 16 50. výročí vzniku OECD: rozhovor s prof. Karlem Dybou

Více

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka

připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE IAESTE Průvodce prváka VŠCHT Praha 2012/2013 Obsah Seznam se 2 6/ Hra začíná aneb co musím nejdřív 6/ VŠCHT Praha 7/ Něco z historie 7/ Co je co a kdo je kdo Studium 12/ Školní rok 2012/2013

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2008 ČÍSLO 5 ZDARMA Byl jednou jeden blob / 30 Jarov D v novém kabátě / 7 Mexické dobrodružstvo? Viva México! /34 Ekofórum 4. 12. 2008 Ing. Miloš Zeman, CSc.,

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého

KudyKam. Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého KudyKam Bedekr prvních kroků na Univerzitě Palackého Olomouc 2006 Tudy Gratuluji, právě jsi dost možná učinil/a jeden z nejdůležitějších kroků ve svém životě zapsal/a ses do prvního ročníku některého

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

OU 2014. Prvákovská příručka

OU 2014. Prvákovská příručka OU 2014 Prvákovská příručka 2 4 4 7 11 15 17 Úvodní slovo Milí prváci! Vítejte na Ostravské univerzitě v Ostravě, ve městě, které již zdaleka není černým, ale právě naopak velmi barevným. To, co právě

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Průvodce doktorským studiem na PEF

Průvodce doktorským studiem na PEF Průvodce doktorským studiem na PEF Výzkumné centrum PEF ve spolupráci s PR oddělení PEF Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně 2008 Doktorské studium představuje třetí a nejvyšší stupeň vysokoškolského

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE ŘÍJEN 2009 ČÍSLO 4 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE ŘÍJEN 2009 ČÍSLO 4 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE ŘÍJEN 2009 ČÍSLO 4 ZDARMA Dostavba budovy FM VŠE / 26 Kos obydlená sopka v Egejském moři / 30 Rozhovor s Evou Zaoralovou / 37 Dětský koutek NF VŠE / 9 Ekofórum: Eduard

Více

Jazykový kurz. jenom pro vás

Jazykový kurz. jenom pro vás ZÁŘÍ PROSINEC 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Falešný začátečník není věčný E-learning zažívá boom VŠ A VOŠ Připravte se na přijímačky na vysokou školu Do Anglie na studia PRÁCE Jak si najít práci či brigádu»

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo rektora. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jakýmsi nepsaným pravidlem úvodního slova většiny časopisů bývá snaha redakce upozornit na konkrétní události

Více

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte.

chodit získané vědomosti a dovednosti vám zabezpečí, že se v praxi neztratíte. Zeptali jsme se......ředitelů VOŠ, děkanů či rektorů vysokých škol i ředitelů jazykovek na jejich školy. Chtěli jsme zjistit, proč se máte hlásit právě k nim. Všichni dotázaní odpovídali na stejné otázky:

Více

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2010 ČÍSLO 5 ZDARMA

economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2010 ČÍSLO 5 ZDARMA economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE LISTOPAD 2010 ČÍSLO 5 ZDARMA Ekofórum a rozhovor s Martinem Pecinou / 14 Ekofórum s Miroslavem Singerem / 12 IDE má nového ředitele / 22 Ing. Petr Žaluda Způsob financování

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj.

C. H. Beck, Wolters Kluwer, Linde, Leges, ANAG, Sagit, Aleš Čeněk, Key Publishing aj. Nově nás najdete v průchozí pasáži mezi ul. Ostružnickou a Ztracenou nabízíme kompletní sortiment učebnic pro studenty PF při nákupu nad 500 Kč káva ZDARMA po celý rok studentům poskytujeme tyto zajímavé

Více

Individuální, nebo skupinový kurz?

Individuální, nebo skupinový kurz? ZÁŘÍ 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Certifikáty ze španělštiny Kde a jak studovat jazyk VŠ A VOŠ Studentské bankovní účty Soukromé vysoké školy KURZY Přípravné kurzy na VŠ Alternativní způsoby relaxace

Více

Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem.

Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem. Časopis VŠB-Technické univerzity Ostrava Ročník XII. / číslo 6/2008, zdarma NAPOSLEDY VE STARÉM KABÁTĚ! Již příští vydání AKADEMIKU v novém stylu, s novým obsahem. Partner pro rozvoj inovativního podnikání

Více

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti,

Slovo rektora. Vážené studentky, vážení studenti, Slovo rektora Vážené studentky, vážení studenti, rád bych Vás při příležitosti zahájení Vašeho studia na ČVUT uvítal mezi námi, pedagogy a staršími studenty, kteří budeme v období příštích několika let

Více

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku

Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku České vysoké školy pro zahraniční studenty Studovat v Česku Pracovat v Česku Žít v Česku Vydání, aktualizované k 1. září 2004. Vydalo: České informační středisko pro integraci cizinců REK, s.r.o. 1.0.

Více