Rozpočet na rok návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2015 - návrh"

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne pod usnesením č.56/ V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Pol Rozpočet - příjmy druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, Poplatek ze psů , Poplatek za uţívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , TPCA - Rozsvícení vánočního stromu , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let ,00

3 Pol druh příjmu Sluţby nebytové prostory , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Sendraţice - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Štítného - Výměna oken dokončení , odvod z IF ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy , odvod z IF ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému , odvod z IF ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby 3.p , odvod z IF ZŠ Lipanská - Zaplocení vchodu do školy , odvod z IF ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby , odvod z IF ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Spojovačka, střecha , odvod z IF MSK - kino klub , odvod z IF MKK - Výtah , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 7 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček , Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00

4 Pol druh příjmu 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru ţivotního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor ţivnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymoţené přes právní sluţbu , Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŢPZ , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příspěvky na meziobecní spolupráci , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , prodej pozemku dle ţádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO , Prodej bytů - doplatky , Prodej bytů v draţbách , Sokolská 103/ , Ţíţelice , Kremličkova 963/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 702/ , Bachmačská 700/101 - garáţ , Bachmačská 701/104 - garáţ , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ ,00

5 Pol druh příjmu 4 Přijaté dotace ,18 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ze státních fondů , obnova zeleně , NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín , z SFŢP , ERDF , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb , dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ na vypracování LHO (záloha 40% v r. ) ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici , IPD z SR , IPD z EU , IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU - podzemní kontejnery , IPD z SFŢP na Inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích , IPD z MMR na revitalizaci plochy mezi ul. Rim. Sobota a ul. Masarykova , IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa , IPD z ROP oprava vodárenské věţe ,00 Celkem příjmy ,18 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k , NFV Financování celkem ,65

6 Pol druh příjmu Financování celkem se soc. fondem ,96 Příjmy celkem se sociálním fondem ,78 Příjmy celkem po konsolidaci ,18

7 Rozpočet - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Vypracování LHO , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údrţba , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00

8 Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní průvodce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Festival "OTEVŘENO" , SHS Páni z Kolína - Císařský den , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich , Rozsvícení vánočního stromu , Bitva u Kolína - Militaris o.s , Gastronomický festival Česká bašta , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Pietní akty , Southern Rock & Blues Kolín , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku ,00

9 Par oddíl-paragraf Příspěvky sportovním organizacím , příspěvky dle kriterií sport. kom , příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , příspěvek FK Kolín mládeţ , příspěvek FK Kolín - muţi A , příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu , příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , příspěvek SC Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A , příspěvek BC Kolín - muţi , příspěvek BC Kolín - mládeţ , příspěvek SK volejbal Kolín , příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolín - pronájem haly , příspěvek HBC Kolín , příspěvek LTC Kolín , příspěvek atletika , příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny , příspěvek florbal - mládeţ , příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , příspěvek TJ SOKOL Kolín , příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny , příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , příspěvek SCOTT APACHE TEAM , kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť , SVP - svoz bioodpadu ,00

10 Par oddíl-paragraf SVP - svoz komunálního odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN , Daň z převodu nemovitostí - ORR , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů , Výstava o ţivotním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo , Projekt meziobecní spolupráce ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Rozvoj SPO na Kolínsku , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Městské sociální a zdravotní sluţby , Kluby důchodců ,00

11 Par oddíl-paragraf 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,80 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , sociální a zdravotní pojištění ,20 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Digitální mapa , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka dotace na výkon SPOD ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,06 Výdaje celkem se SF ,06 Výdaje celkem po konsolidaci ,46

12 Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení ,00 Údrţba komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce ulice Kolínská , rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) , Cyklostezka Veltrubská II.etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Úprava ploch , Lávka přes Labe - nové schody , Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava , Parkoviště u "Šachovnice" , Rekonstrukce chodníku u Palmy , Rekonstrukce chodníku u Jezevčíka (mramor) , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník Zibohlavy , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Rekonstrukce kanalizací , vodohospodářská infrastruktura - kanalizace , kanalizační stoka v areálu zámku , rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendraţice , Rekonstrukce ČOV Kolín , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - výměna oken , MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně ,00

13 Par Akce MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému , ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p , ZŠ Lipanská - zaplocení vchodu do školy , ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby , ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale , ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště , ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna , ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR , ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách , ZŠ Prokopa Velikého - internát střecha, fasáda , ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení , ZŠ Prokopa Velikého - spojovačka, střecha , ZUŠ - běţné opravy ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - výměna oken , Městská správa kin - běţné opravy , Městská správa kin - kinoklub , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah , Investice z prog. regenerace MK , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) , dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) , dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu , dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) ,00

14 Par Akce dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku , Rekonstrukce dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běţné opravy , Městské jesle - výměna oken a dveří ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , Bytový dům Okruţní , Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova stoupačky , Bytový dům Tyršova zateplení 1. část , Bytový dům Na Magistrále 711, výměna oken , Bytový dům Benešova výměna oken ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,40 - z toho dotace ,17 - z toho vlastní prostředky , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Budova gymnázia - běţné opravy , Objekt vodárny ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Poliklinika - běţné opravy , Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údrţba zeleně , Městský hřbitov - letní údrţba , Městský hřbitov - obnova zeleně , Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně , Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé , Územní plán , Projekty - ORR , Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) ,00

15 Par Akce Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliáře , autobusové zastávky ,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Projekty ŢP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Revitalizace ploch Rim. Sobota a Masarykova vč. volnočasových prvků ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , MP - nákup automobilu Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření ,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , zajištění výzvy 22 IOP , investice IT , výkup pozemků ,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny ,68 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00

16 Par Akce Byty TPCA celkem ,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - vynětí ze ZPF , PZKO - aktualizace podkladů , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,53 Invest. a neinv. výdaje celkem ,21 - z toho investiční ,68 - z toho neinvestiční ,53 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,59 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,59 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,99 Celkové výdaje města ,27 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,27 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,67 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00

17 Rozpočet - bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,80 Běţné výdaje celkem ,06 Saldo běž. příjmů a výdajů ,94 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,53 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba celkem ,53 Saldo po splacení dluhové služby ,41 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,68 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,68 Saldo včetně investic ,27 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,18 Peníze na účtech k ,65 Finanční zdroje celkem ,83 Rezerva ,56 Příjmy celkem ,83 Výdaje celkem ,27 Stránka 17

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne 29. 6. 2015 pod usnesením č. 130/2015 V Kolíně dne 30. 6. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2015 - příjmy

Více

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne 4. 1. 2016 pod usnesením č. 46/1436/2016 V Kolíně dne 5.1. 2016 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR Pol Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 I. Rozpočtové opatření I. RO schváleno na jednání zastupitelstva dne 30. 3. 2015 pod usnesením č. 85/2015 V Kolíně dne 31. 3. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014.

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014. Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/ V Kolíně dne 28. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet - příjmy OŘR Pol

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 IV. RO schváleno na zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2015 pod usnesením č. 155/2015 V Kolíně dne 22. 9. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 V. rozpočtové opatření Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2015 pod usnesením č. 174/2015 V Kolíně dne 9.11. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2014 II. RO

Rozpočet na rok 2014 II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2014 II. RO Schválený Zastupitelstvem města dne 19. 5. 2014 pod usnesením č. 392/2014 V Kolíně dne 20. 5. 2014 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rozpočet na rok 2013 IV. RO

Rozpočet na rok 2013 IV. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 IV. RO IV. rozpočtové opatření schváleno zastupitelstvem dne 16. 9. 2013 pod usnesením č. 307/2013 V Kolíně dne 17. 9. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet na rok 2011 II. RO

Rozpočet na rok 2011 II. RO Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2011 pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne 24. 5. 2011 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM

RO 7 % 7 PŘÍJMY CELKEM Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet R po RO č. 1 R po RO č. 2 R po RO č. 3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 plnění % plnění v tis. Kč v tis. Kč v tis.

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet

PŘÍJMY r ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet PŘÍJMY r. 2015 ( v tis.kč ) Schválený Upravený Plnění k polož. paragr. ORJ rozpočet rozpočet 31.3.2015 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 35 000 35 000 9 276 1111 31 DPFO ze závislé

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

MĚSTO CHOCEŇ Rozpočtové opatření č. 8/2014

MĚSTO CHOCEŇ Rozpočtové opatření č. 8/2014 MĚSTO CHOCEŇ Rozpočtové opatření č. 8/2014 Schváleno RM dne 17. 12. 2014, usn. č. 426/2014 RO č. 7/2014 RO č. 8/2014 Název Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Poznámka v.130212 DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu)

Příjmy Schválený rozpočet 2016 (rozpis rozpočtu) Příjmy Schválený Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 60,00 1113 0000 Daň

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Daňové příjmy celkem

Daňové příjmy celkem PŘÍJMY 2013 ( v tis.kč ) Návrh Úprava Schválený polož. paragr ORJ rozpočtu rozpočtu rozpočet TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-s 30 000 1111 31 DPFO ze závislé činnosti-1,5% 3 200

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh Projednaný a schválený radou města dne 9. 1. pod usnesením č. 2921/87/RM/ V Kolíně dne 11. 01. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR Pol Rozpočet

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % 66 459 500 podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% 49 060 000 2 nedaňové příjmy 2% 1 132 000 4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% 2 385 500

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2017 Návrh rozpočtu na fiskální rok 2017 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice

Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2016 Město Trmice Příjmy Návrh rozpočtu na rok IČ: 00674010 Pol. Org UZ Návrh rozpočtu Daňové příjmy tis. Kč 1111 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 8 300,00 1112 0000 Daň z příjmů fyzických osob ze sam.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více

4132 převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem:

4132 převod z depozit. účtu (nevyčerp.prostř.na mzdy 980 neivestiční dotace celkem: NRozpočet města Vlašim na rok 2014 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 24 700 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 2 000 1113 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R str.1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00

Více