Rozpočet na rok návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet na rok 2015 - návrh"

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok - návrh schválený Zastupitelstvem města dne pod usnesením č.56/ V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Pol Rozpočet - příjmy druh příjmu 1 Daňové příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , Příjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku , Daň z přidané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF 2 000, Poplatek ze psů , Poplatek za uţívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Podíl z odvodu z loterií , Příjmy za zkoušky ţadatelů o řidič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěţku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové příjmy , Příjmy z vlastní činnosti , Různé příjmy - školství , Městský rozhlas 6 000, Zpravodaj města , Den záchranářů , Příjmy OŢPZ - konání výstavy o ŢP , Příjmy psího útulku , TPCA - Rozsvícení vánočního stromu , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína v roce , Příjmy Městské hudby FK , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, Sluţby spojené s bydlením , Sluţby spojené s bydlením - doplatky z minulých let ,00

3 Pol druh příjmu Sluţby nebytové prostory , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , Příjmy z pořádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , Příjmy z veřejmých záchodků , Prodej dřeva - správa lesů , Prodej dřeva , Ubytovna Polepská , Ostatní příjmy sociálního odboru , Věcná břemena , Odvody organizací s přímým vztahem , Odvody příspěvkových organizací , odvod z IF MŠ Bezručova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Jeronýmova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Masarykova - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Sendraţice - Rekonstrukce kuchyně , odvod z IF MŠ Štítného - Výměna oken dokončení , odvod z IF ZŠ Bezručova - Komunikace, zpev.plochy , odvod z IF ZŠ Kmochova - Rekonst. topného systému , odvod z IF ZŠ Lipanská - Dokončení dlaţby 3.p , odvod z IF ZŠ Lipanská - Zaplocení vchodu do školy , odvod z IF ZŠ Masarykova - Výměna zářivek chodby , odvod z IF ZŠ Ovčárecká - Rek. osvětlení ve třídách , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Internát střecha, fasáda , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Ředitelna stavební úpravy, zvětšení , odvod z IF ZŠ Prokopa Velikého - Spojovačka, střecha , odvod z IF MSK - kino klub , odvod z IF MKK - Výtah , Příjmy z pronájmu majetku , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , Příjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , pronájem budovy ul. Ţiţkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem stánku na centrálním dětském hřišti , VODOS - pronájem kanalizace , Příjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 7 000, Úrok z půjčky VHS , Úroky z půjček , Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o , Swapové operace ,00

4 Pol druh příjmu 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru ţivotního prostředí , Pokuty MP , Pokuty odbor ţivnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní přestupky , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , Pokuty vymoţené přes právní sluţbu , Penále z pozdních úhrad nájmů a sluţeb OSBN ,00 23 Ostatní nedaňové příjmy , Dary pro psí útulek , Dary ostatní , Dary - výstava OŢPZ , Neinvestiční příspěvky , EKO-KOM, ASEKOL , Příspěvky na meziobecní spolupráci , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních prostor , Příspěvek od TPCA na dopravní obsluţnost MAD , Příjem za energie ze sběrných dvorů , Pohřby osamělých osob , Úhrada z těţby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové příjmy , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , prodej pozemku dle ţádosti nájemníků domu v ul. U Hřiště , drobné prodeje pozemků , Prodej pozemku v PZKO , Prodej bytů - doplatky , Prodej bytů v draţbách , Sokolská 103/ , Ţíţelice , Kremličkova 963/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 701/ , Bachmačská 702/ , Bachmačská 700/101 - garáţ , Bachmačská 701/104 - garáţ , Ostatní kapitálové příjmy , Příspěvek od nadace PPK - Bezpečně na silnici - JSEM VIDĚT , Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ ,00

5 Pol druh příjmu 4 Přijaté dotace ,18 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , NPD ze státního rozpočtu , dotace na výkon státní správy , NPD ze státních fondů , obnova zeleně , NPD SFŢP - centrální hřbitov Kolín , z SFŢP , ERDF , NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofin. výdajů na sociálněprávní ochr. dětí , dotace z MPSV na Komunitní plán rozvoje soc. sluţeb , dotace z MPSV OP LZZ Rozvoj SPO na Kolínsku" , dotace z MPSV - OP LZ,,Rozvoj sluţeb a podpora sociální integrace" , dotace od MZ - meliorační dřeviny 2 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace MV - prevence kriminality - rozšíření kamerového systému , přijaté transfery pro PO , NPD ze SR - dotace na MPR , rekonstrukce radnice , NPD od obcí , dotace na protialkoholní záchytnou stanici , NPD od krajů , dotace od KÚ na protialkoholní záchytnou stanici , dotace od KÚ na vypracování LHO (záloha 40% v r. ) ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD OPŢP - revit. Kmoch. ostr. a zeleně v Křičkově ulici , IPD z SR , IPD z EU , IPD z MPO, OPPI - inkubátor , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU revit.veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okruţní , IPD z SR , IPD z EU , IPD z EU - podzemní kontejnery , IPD z SFŢP na Inventarizaci dřevin na veř. prostranstvích , IPD z MMR na revitalizaci plochy mezi ul. Rim. Sobota a ul. Masarykova , IPD z ROP cyklostezka Veltrubská II.etapa , IPD z ROP oprava vodárenské věţe ,00 Celkem příjmy ,18 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k , NFV Financování celkem ,65

6 Pol druh příjmu Financování celkem se soc. fondem ,96 Příjmy celkem se sociálním fondem ,78 Příjmy celkem po konsolidaci ,18

7 Rozpočet - provozní výdaje OŘR Par oddíl-paragraf Třída 5 - Běţné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství , Deratizace , Odborný lesní hospodář , Správa městských lesů , Vypracování LHO , Meliorační dřeviny 2 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údrţba , Údrţba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , OAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , MAD - příspěvek na dopravní obsluţnost , Odtahy vozidel při blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní řízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Dar Klubu pro obnovu kol. řepař. dráţky , BOZP ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo , Vzdělávání ,00 Mateřské školy , příspěvek na provoz , odpisy mateřských škol , Mateřská škola Klubíčko , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole ,00 Základní školy , příspěvek na provoz , odpisy základních škol , školní psycholog , transfery pro ZŠ , kriminalita , Speciální škola - kriminalita ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , Příspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS ,00

8 Par oddíl-paragraf 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , příspěvek na provoz- Galerie města Kolína , odpisy od zřizovatele , Gasparáda (Kašparův mimoriál) , Kmochův Kolín , Městská správa kin , Městská knihovna , Městské informační centrum - provoz , Městská hudba Františka Kmocha , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí , Příspěvky dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní průvodce , Městský informační systém , Společnost Václava Morávka , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Festival "OTEVŘENO" , SHS Páni z Kolína - Císařský den , Bitva SHŠ Páni z Kolína - Kříž a kalich , Rozsvícení vánočního stromu , Bitva u Kolína - Militaris o.s , Gastronomický festival Česká bašta , Dny evropského dědictví , Kulturní léto , Pietní akty , Southern Rock & Blues Kolín , Příspěvek na opravu kostela sv. Bartoloměje , Příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Správa městských sportovišť Kolín , Příspěvky sportovním organizacím z výnosu VHP , Sportovec roku ,00

9 Par oddíl-paragraf Příspěvky sportovním organizacím , příspěvky dle kriterií sport. kom , příspěvek na úhradu ledové plochy SC Kolín , příspěvek na úhradu ledové plochy HC Kolín , příspěvek FK Kolín mládeţ , příspěvek FK Kolín - muţi A , příspěvek FK Kolín na provoz a údrţbu areálu , příspěvek SC Kolín - hokejisté mládeţ , příspěvek SC Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolínští kozlové - muţi A , příspěvek BC Kolín - muţi , příspěvek BC Kolín - mládeţ , příspěvek SK volejbal Kolín , příspěvek Handbal Club Kolín - muţi A , příspěvek HC Kolín - pronájem haly , příspěvek HBC Kolín , příspěvek LTC Kolín , příspěvek atletika , příspěvek florbal - úhrada pronájmu tělocvičny , příspěvek florbal - mládeţ , příspěvek TJ SOKOL Kolín - gymnastika , příspěvek TJ SOKOL Kolín , příspěvek TJ SOKOL Kolín na opravu fasády Sokolovny , příspěvek Scott Scania Team Kolín - TOI TOI CUP , příspěvek SCOTT APACHE TEAM , kolínské sportovní hry ZŠ + SŠ , Provoz a údrţba Skate park , Centrální dětské hřiště , Příspěvek Klub C - Zámecká , Příspěvek na klubovou činnost mládeţe ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Příspěvky poskytovatelům sociálních služeb ,00 36 Bydlení, kom. sluţby, územní roz ,00 Bytové hospodářství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodářství , služby , služby, které hradí město , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 2 400, ostraha majetku , studie, projekty MŠ, ZŠ, nebytové prostory , CEROP - příspěvek na provoz , Veřejné osvětlení , Správa veřejných pohřebišť , SVP - svoz bioodpadu ,00

10 Par oddíl-paragraf SVP - svoz komunálního odpadu , Pohřby osamělých osob , OV - stavební úřad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - soudní poplatky , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní , Územně plánovací činnost pro obce , Daň z převodu nemovitosti - OSBN , Daň z převodu nemovitostí - ORR , ORR - veřejně prospěšné práce , OSVZ - veřejně prospěšné práce ,00 37 Ochrana ŢP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Sběrná místa - provoz , Veřejná zeleň , Ochrana ŢP - výkon státní správy , Údrţba zeleně Kmochův ostrov , Odchyt holubů , Výstava o ţivotním prostředí , Monitoring ke zjišťování hluku a vibrací ,00 39 Ostatní činnosti související se sluţbami pro obyvatelstvo , Projekt meziobecní spolupráce ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Odměny lékařům , Tisk ţádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Pomoc dětem , Rozvoj SPO na Kolínsku , Příspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz , Projekt "Sociální sluţby v Kolíně" , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , Městské sociální a zdravotní sluţby , Kluby důchodců ,00

11 Par oddíl-paragraf 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , Civilní obrana , Správa v oblasti KŘ , Rezerva pro řešení krizových situací , Městská policie , Hasiči kraj , Hasiči město ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,80 Platy zastupitelů , platy zastupitelů , sociální a zdravotní pojištění ,20 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS , propagace města , Digitální mapa , Příspěvky v kompetenci RM , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Příspěvek na Den záchranářů , Příspěvek BESIP , Odvody Finančnímu úřadu , Nájem pozemků , Bankovní poplatky , Pojištění majetku , Příděl do sociálního fondu , DPH , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z příjmu práv. osob za obce , Vratka dotace na výkon SPOD ,00 Výdaje tř. 5 celkem ,06 Výdaje celkem se SF ,06 Výdaje celkem po konsolidaci ,46

12 Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města OŘR Par Akce Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , Transfer ČEZ na přeloţku kabelového vedení ,00 Údrţba komunikací , údrţba komunikací , komunikace lokalita Polepy , rekonstrukce ulice Kolínská , rekonstrukce ulice Březinova (komunikace) , rekonstrukce ulice Mnichovická (komunikace) , rekonstrukce ulice V Polích (komunikace, vodovod) , rekonstrukce ulice Za Dvorem , rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka , rekonstrukce ulice Hrnčířská (komuniikace, kanalizace, vodovod) , rekonstrukce ulice Pobřeţní - Sendraţice (komunikace, dešť.kanalizace) , Cyklostezka Veltrubská II.etapa ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Úprava ploch , Lávka přes Labe - nové schody , Stará lávka na Kmochův ostrov - oprava , Parkoviště u "Šachovnice" , Rekonstrukce chodníku u Palmy , Rekonstrukce chodníku u Jezevčíka (mramor) , Chodníky Na Šťáralce a U Hájku , Chodník Zibohlavy , Chodník Radovesnická - Štítary II.etapa , Dopravní značení , Přenosné dopravní zařízení , Parkovací automaty , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Modernizace autobusového nádraží , Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Rekonstrukce kanalizací , vodohospodářská infrastruktura - kanalizace , kanalizační stoka v areálu zámku , rekonstrukce jednotné stoky "GID" ulice Jateční , kanalizace Rybářská , kanalizace ul. Smetanova , Generel odvodnění městské části Sendraţice , Rekonstrukce ČOV Kolín , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běţné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - výměna oken , MŠ Bezručova - rekonstrukce kuchyně ,00

13 Par Akce MŠ Jeronýmova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Masarykova - rekonstrukce kuchyně , MŠ Sendraţice - rekonstrukce kuchyně ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova - komunikace, zpevněné plochy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce topného systému , ZŠ Lipanská - dokončení dlažby 3.p , ZŠ Lipanská - zaplocení vchodu do školy , ZŠ Masarykova - výměna zářivek chodby , ZŠ Mnichovická - výměna oken v hale , ZŠ Mnichovická - výstavba hřiště , ZŠ Ovčárecká - el. rozvodna, jídelna , ZŠ Ovčárecká - přestavba MERKUR , ZŠ Ovčárecká - rek. osvětlení ve třídách , ZŠ Prokopa Velikého - internát střecha, fasáda , ZŠ Prokopa Velikého - ředitelna stavební úpravy, zvětšení , ZŠ Prokopa Velikého - spojovačka, střecha , ZUŠ - běţné opravy ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do kulturních zářízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běţné opravy , MDK - výměna oken , Městská správa kin - běţné opravy , Městská správa kin - kinoklub , Městská knihovna Kolín - běţné opravy , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běţné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - výtah , Investice z prog. regenerace MK , radnice - úprava vnitřních prostor ,00 - podíl MK ČR ,00 - podíl města , Údrţba a opravy pamětních míst , MSD - běţné opravy , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark vnitřní , dotace na pořízení inv. maj. - akvapark venkovní , dotace na pořízení inv. maj. - venkovní šatny , dotace na pořízení inv. maj. - dětský koutek venkovního bazénu (VS) , dotace na pořízení inv. maj. - ochrana doskočiště skoku vysokého (AS) , dotace na pořízení inv. maj. - tunel na ochranu hráčů a rozhodčích (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - nákup odvlhč. do suteréních kabin (ZS) , dotace na pořízení inv. maj. - příspěvek na nákup automobilu , dotace na pořízení inv. maj. - nákup pouţitého in-line kluziště (ZS) ,00

14 Par Akce dotace na pořízení inv. maj. -výměna dveří na psím útulku , Rekonstrukce dětských hřišť ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běţné opravy , Městské jesle - výměna oken a dveří ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Byty - běţné opravy a údrţba , Byty TPCA - běţné opravy a údrţba , Bytový dům Okruţní , Bytový dům Benešova 773,774 - rekonstrukce výtahu , Bytový dům Tyršova výtah , Bytový dům Tyršova stoupačky , Bytový dům Tyršova zateplení 1. část , Bytový dům Na Magistrále 711, výměna oken , Bytový dům Benešova výměna oken ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Podnikatelský inkubátor v areálu zámku ,40 - z toho dotace ,17 - z toho vlastní prostředky , Kutnohorská speciální škola - běţné opravy , Budova gymnázia - běţné opravy , Objekt vodárny ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Poliklinika - běţné opravy , Poliklinika - etapa č. 2, výměna oken , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendraţice - hasiči , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Pivovar, Hrádeček, Na Valech , Zámecká čp , Kutnohorská - MP , Budova Regionálního muzea Kolín , Havárie v ostatních prostorách , Odizolování kotelny v ulici Míru , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - údrţba zeleně , Městský hřbitov - letní údrţba , Městský hřbitov - obnova zeleně , Městský hřbitov - oprava střechy obřadní síně , Městský hřbitov - stavební úpravy - katafalk, čekárna pro pozůstalé , Územní plán , Projekty - ORR , Integrovaný plán rozvoje města, Strategický plán , Oplocení pozemku 3034/2 (ČSCH) ,00

15 Par Akce Městský mobiliář , běţná údrţba městského mobiliáře , autobusové zastávky ,00 INV v oblasti ochrany ţivotního prostředí , Podzemní kontejnery na separovaný odpad ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Pasport zeleně , Inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Kolína ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace Kmochova ostrova a zeleně v Křičkově ulici ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Revitalizace veřejné zeleně v ul. Veltrubská a Okružní ,00 - z toho dotace ,00 - z toho vlastní prostředky , Projekty ŢP , Revitalizace Kmochova ostrova - JV část ostrova , Revitalizace ploch Rim. Sobota a Masarykova vč. volnočasových prvků ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běţné opravy , Penzion pro důchodce - běţné opravy , MDD - běţné opravy ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , MP - nákup automobilu Kamerový systém Kolín - rozšíření , Kamerový systém Kolín - oprava , Bezpečný Kolín - série opatření ,00 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , stroje a přístroje , zajištění výzvy 22 IOP , investice IT , výkup pozemků ,00 Inv. a neinv. výdaje celkem bez bytů TPCA a zóny ,68 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00

16 Par Akce Byty TPCA celkem ,53 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO II. etp.- ostatní investoři - vlastní zdroje Pozemkové úpravy , PZKO - vynětí ze ZPF , PZKO - aktualizace podkladů , ostatní Zóna Ovčáry ,00 Byty pro TPCA + Zóna ,53 Invest. a neinv. výdaje celkem ,21 - z toho investiční ,68 - z toho neinvestiční ,53 Celkem třída 5 (běţné + neinvestiční) ,59 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,59 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,99 Celkové výdaje města ,27 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,27 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,67 Financování Splátka úvěr byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěr byty TPCA - ČS, a.s , Splátka NFV MF ČR ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,00

17 Rozpočet - bilance třída druh příjmů/výdajů Běţné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,00 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běţné příjmy celkem ,00 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Sluţby pro obyvatelstvo ,26 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a sluţby ,80 Běţné výdaje celkem ,06 Saldo běž. příjmů a výdajů ,94 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,53 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová sluţba celkem ,53 Saldo po splacení dluhové služby ,41 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,68 Byty TPCA + zóna ,00 Investice celkem ,68 Saldo včetně investic ,27 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,18 Peníze na účtech k ,65 Finanční zdroje celkem ,83 Rezerva ,56 Příjmy celkem ,83 Výdaje celkem ,27 Stránka 17

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 III. RO schválené ZM dne 29. 6. 2015 pod usnesením č. 130/2015 V Kolíně dne 30. 6. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2015 - příjmy

Více

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2016 Návrh schválený Radou města dne 4. 1. 2016 pod usnesením č. 46/1436/2016 V Kolíně dne 5.1. 2016 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru OŘR Pol Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 I. Rozpočtové opatření I. RO schváleno na jednání zastupitelstva dne 30. 3. 2015 pod usnesením č. 85/2015 V Kolíně dne 31. 3. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014.

Město Kolín. Finanční odbor. Rozpočet na rok 2014. Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/2014. Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok Schválený Zastupitelstvem města dne 27. 1. 2013 pod usnesením č. 365/ V Kolíně dne 28. 1. Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet - příjmy OŘR Pol

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 V. rozpočtové opatření Schváleno na zasedání zastupitelstva města dne 9. 11. 2015 pod usnesením č. 174/2015 V Kolíně dne 9.11. 2015 Ing Petr Villner vedoucí

Více

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2015 IV. RO schváleno na zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2015 pod usnesením č. 155/2015 V Kolíně dne 22. 9. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

Více

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2013 Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2013 Schválený zastupitelstvem města dne 28. 1. 2013 pod usnesením č. 241/2013 V Kolíně dne 29. 1. 2013 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet 2013

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet na rok 2011 II. RO

Rozpočet na rok 2011 II. RO Městský úřad Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok 2011 II. RO - Schváleno na jednání zastupitelstva dne 23. 5. 2011 pod usnesením č. 72/2011 V Kolíně dne 24. 5. 2011 Ing Petr Villner vedoucí finančního

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. MUCB PŘÍJMY Popis 2014 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.2 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 ropč.2 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč

Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Daňové příjmy - třída 1 v tis. Kč Paragraf Položka TEXT Schválený rozpočet r. 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2014 V TIS. rozpočtové opatření č.1 PŘÍJMY Popis 2014 ropč.1 1 Daň z přidané hodnoty 30 000,00 33 000,00 3 000,00 1 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 14 700,00 14 700,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 000,00

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO

MĚSTO ČESKÝ BROD ROZPOČET 2015 V TIS. MUCB838/2015/FO PŘÍJMY Popis 2015 1 Daň z přidané hodnoty 31 500,00 2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 17 000,00 3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 1 400,00 4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

Více

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč

P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. 2010 v tis. Kč P Ř Í J M Y M Ě S T A v r. v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 96 650,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 54 590,0 Daňové výnosy 42 000,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 8 200,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 150,0 1121

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014. Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014. Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014 Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 70 861 44 374 26 487 63 DPFO - závislá činnost 15 432 7 239

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 Schváleno: 3/2007 - ZAST Dne: 6. 3. 2007 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu 2 007 2 007 Tř. 1 - Daňové příjmy 50 870 DPFO - závislá činnost

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace 9 210 Bezbariérové město Areál aktivní turistiky 3 003

Výstavba rozjezdových bytů pro mladé rodiny- dotace 9 210 Bezbariérové město Areál aktivní turistiky 3 003 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2009 v tis. Kč Název položky rozpočtu 2009 2009 Daňové příjmy 51 951 DPFO - závislá činnost 10 000 DPFO - podnikatelé 2 500 DPFO - srážková 881 DPPO

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více