Příloha č změna rozpočtu města Hranic na rok Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování"

Transkript

1 Příloha č změna rozpočtu města Hranic na rok Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování 1

2 1. 1. Příjmy KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna Parkovné Activ Nájmy z bytového fondu Ekoltes Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Sankční platby v dopravě Přijaté sankční platby - přestupky Poskytování služeb - pronájem Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy sociálního fondu xxx Daňové příjmy celkem x Místní poplatky celkem Odvod z loterií Poplatek za řidičskou zkoušku Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery všeob. pokl. správa Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční dotace Dary od obcí na krizové řízení Příjmy z úroků

3 KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Stočné Valšovice a Středolesí Přijaté sankční platby - Městská policie Neinvestiční příjmy města celkem Odvod Domov seniorů Investiční dotace Ostatní investiční příjmy Investiční příjmy města celkem Příjmy města Hranic celkem

4 1.2. Výdaje KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Filmová tvorba Příspěvek na provoz divadla Městská kulturní zařízení Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Výkon pěstounské péče Domov seniorů neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záležitosti sociálních věcí Optimalizace OSPOD Součet Odbor školství a sociálních věcí

5 KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Silnice Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu Divadelní činnost Investiční granty kulturní a sport. zařízení Nemocnice Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečný odpad Skládkování odpadu Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Chod úřadu Součet Odbor správy majetku Krizové řízení Požární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Součet Odbor vnitřních věcí

6 KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Vnitřní obchod Součet Odbor Živnostenský úřad Poradenství dotace Služby peněžních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční vypořádání se státním rozpočtem Vratky z předchozích období Součet Finanční odbor Deratizační služby Lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Pitná voda Kanalizace Vodní díla Krytý a venkovní bazén -příspěvek Stavební úřad Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Geografický informační systém Součet Odbor Stavební úřad, živ. prostř. a dopravy Výkon pěstounské péče Zastupitelstvo Chod úřadu Součet Pracoviště právní a personálně organizační

7 KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Komunikace Ostatní komunikace Kanalizace Vodní toky Mateřské školy Zákadní školy Základní umělecká škola Tělovýchova Bytové hospodářství Nebytové prostory Místní inženýrské sítě Komunální rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Protipovodňová opatření Domov seniorů Požární ochrana Součet Oddělení investic Bezpečnost a veřejný pořádek Součet Městská policie Osadní výbor Drahotuše - komunikace Osadní výbro Drahtouše - kronika Osadní výbor Drahotuše - kultura Osadní výbor Drahtouše - sdělovací prostředky Osadní výbor Drahotuše - tělovýchova Osadní výbor Drahotuše - nebytové prostory Osadní výbor Drahotuše - hřbitov Osadní výbor Drahotuše - požární ochrana Osadní výbor Drahotuše - rezerva

8 KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Osadní výbor Lhotka - kultura Osadní výbor Lhotka - tělovýchova Osadní výbor Lhotka - nebytové prostory Osadní výbor Lhotka - rezerva Osadní výbor Rybáře - rezerva Osadní výbor Slavíč - komunikace Osadní výbor Slavíč - chodníky Osadní výbor Slavíč - místní památky Osadní výbor Slavíč - kultura Osadní výbor Slavíč - nebytové prostory Osadní výbor Slavíč - veřejná zeleň Osadní výbor Slavíč - rezerva Osadní výbor Středolesí - rezerva Osadní výbor Uhřínov Osadní výbor Velká Osadní výbor Valšovice Součet Osadní výbory Rekonstrukce zámecké zahrady Hřiště ZŠ 1. máje PD Revitalizace sídliště Struhlovsko Revitalizace rybníku Kuchyňka Nové internetové stránky města Požární hlásiče Pernštejnské nám Součet Schválené jmenovité akce Výdaje města Hranice celkem

9 1.3. Financování POL. TEXT SR 2015 ZMĚNY UR Dluhová služba - splátky úvěru na kanalizaci Velká, Pod Hůrkou (dotace) Celkem výdaje financování Zůstatky na běžném účtu Zapojení zůstatku úvěru Celkem příjmy financování Financování celkem (příjem výdej) Rekapitulace rozpočtu SR 2015 ZMĚNY UR 2015 Příjmy celkem Výdaje celkem rozdíl

10 Příloha č Nové příjmy vzniklé po schválení rozpočtu 2.2. Nárokové výdaje vzniklé po schválení rozpočtu 2.3. Technické změny bez nároku na rozpočet (přesuny výdajů mezi jednotlivými PAR) 10

11 2.1. Nové příjmy vzniklé po schválení rozpočtu č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce Kč Dotace na výkon státní správy - upřesnění výše dotace od státu Dotace na výkon pěstounské péče upřesnění výše dotace od státu Správní poplatky doprava Správní poplatky Stavební úřad Celkem Nárokové výdaje vzniklé po schválení rozpočtu č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce Kč Výkon pěstounské péče - nákup služeb Výkon pěstounské péče - platy Výkon pěstounské péče - sociální pojištění Výkon pěstounské péče - zdravotní pojištění Protipovodňová opatření (namontované zařízení na jednotlivých tocích ve 23 obcích napojených na projekt) - udržitelnost projektu, správa zařízení Rezerva Celkem Technické změny bez nároku na rozpočet (přesuny výdajů mezi jednotlivými PAR) č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce Kč Biologicky rozložitelný odpad - změna odd Biologicky rozložitelný odpad Tříděný odpad - sběr a svoz Tříděný odpad - stanoviště kontejnerů Sběrný dvůr Tříděný odpad - sběr a svoz Tříděný odpad - stanoviště kontejnerů Sběrný dvůr Skládkování odpadu z komunikací a veřejné zeleně

12 č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Náze v akce Kč Skládkování odpadu OV Drahotuše - PD pro realizaci rekonstrukce náměstí OV Drahotuše - Parkoviště OV Drahotuše - Kronika OV Drahotuše - Drahotušské novinky OV Drahotuše - Kulturní a společenské akce OV Drahotuše - Příspěvek TJ Sokol Drahotuše odd. kopané OV Drahotuše - Příspěvek Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Drahotuše OV Drahotuše - Příspěvek Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše OV Drahotuše - Příspěvek Aeroklub Drahotuše OV Drahotuše - Dětské hřiště kluziště OV Drahotuše - Hřbitov - vodovod, oprava hrobu Procházka OV Drahotuše - Soc. zařízení tenisové kurty OV Drahotuše - Výměn vrat na budově has. zbrojnice OV Drahotuše - Snížení rezervy OV Lhotka - Kulturní a společenské akce OV Lhotka - Příspěvek Jezdecký klub Ing. Karla Podařila OV Lhotka - Sportovní vybavení, údržba hřiště OV Lhotka - Vybavení budovy osadního výboru OV Lhotka - Snížení rezervy OV Slavíč -Kulturní a společenské akce OV Slavíč - Vybavení budovy osadního výboru OV Slavíč - Údržba zeleně OV Slavíč - Místní komunikace OV Slavíč - Údržba chodníků OV Slavíč - Oprava kříže OV Slavíč - Snížení rezervy OV Středolesí - Kulturní a společenské akce OV Středolesí - Tisk kroniky

13 č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Náze v akce Kč OV Středolesí - Nebytové prostory PHM OV Středolesí - Snížení rezervy Celkem 0 13

14 Příloha č Převody finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu

15 3. Převody finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ ZŠ a MŠ Struhlovsko hřiště II. etapa Film o Hranicích Granty opravy památek Reprezentativní kniha o Hranicích Granty vzdělávání Granty kultury Granty partnerských měst Příspěvky kultura Usnesení ZM Rozpočet města 2014 Usnesení RM Smlouva Grant. program kap. 7, bod 12 Usnesení ZM Rozpočet města 2014 Grant. program kap. 7, bod 12 Grant. program kap. 7, bod 12 Grant. program kap. 7, bod 12 Zásady pro poskyt. přísp. kap. 7,bod Hřiště na sídlištích Revizní zpráva Dotace na výkon pěstounské péče Dotace Optimalizace činností OSPOD Rozhodnutí o přidělení dotace Rozhodnutí o přidělení dotace Projekt II. etapy, zatím jen studie Doplatek příspěvku V. Machovi na výrobu filmu Nevyčerpaný grant oprav památek - nerozděleno Produkce knihy Nevyčerpáno - vratka ZŠ 1. máje Nevyčerpáno - vratka Mateřského centra Dráček Nevyčerpáno vratka DPS Cantabile, TJ Cement, SK Hranice - akce přesunuty na straně partnerů do roku 2015 Nevyčerpáno - vratka Ing. Arch Bureš Nutné opravy sídlištních sportovišť po provedené revizi Převedeno dle metodiky MPSV ČR Převedeno dle metodiky MPSV ČR. 15

16 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Pasport místních komunikací Faktura (projekt pro nabídkové řízení) Jedná se o zajištění (měření v terénu, zjišťování druhu, typy komunikace atd ) a následné přenesení všech informací do GISU města. Podklady pro výběrové řízení jsme dlouhodobě zpracovávali s odborným projektantem Ing. Jaroslavem Svítkem. Z důvodu časové náročnosti a značné vytíženosti projektanta nebylo možno tuto akci realizovat již v roce Rekonstrukce ulice Skalní 1. etapa smlouvy 1. etapa -výkup pozemků + GP Rekonstrukce průtahu Drahotuš Smlouva o realizaci překládky kabelu O2. Ulice Hranická a Lipnická. Jedná se o výstavbu chodníků, parkovacích stání a přechodových míst. Akce je již dlouhodobě připravována, ve spolupráci s Olomouckým krajem. V současné době probíhá stavební řízení na tuto akci. Výběrové řízení bude zajišťovat, ve spolupráci s městem Hranice, Olomoucký kraj. V loňském roce ( ) již byla uzavřena smlouva o realizaci překládky kabelu O2 (náklady ,- Kč, bez DPH - viz. příloha). Neustále probíhají další jednání s projektantem a Olomouckým krajem. Předpoklad zahájení realizace stavby je duben

17 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Parkoviště v ulici Pod Lipami v Hranicích Realizace 6 stání. V současné době je zpracován realizační projekt a je ukončeno územní řízení na tuto akci. Stavební povolení (veřejná vyhláška) bude vydáno v únoru Z důvodu nutnosti kácení vzrostlých stromů a zajištění značného množství vyjádření vlastníků sítí a povolení dotčených orgánů státní správy (zákonné lhůty) nebylo možno tuto akci realizovat již v roce Občané (žadatelé) jsou o postupu přípravy stavby pravidelně informováni. Předpoklad realizace akce je květen, popřípadě červen Přechodový práh v ulici Máchova v Hranicích V současné době je zpracován realizační projekt a probíhá stavební řízení na tuto akci. Stavební povolení (veřejná vyhláška) bude vydáno nejpozději v únoru Z důvodu značené vytíženosti odborných projektantů a nutnosti vydání časově náročných povolení nebylo možno připravit a následně realizovat tuto akci již v roce MHD jednotným systémem 17 smlouva autobusové zastávky dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům Investiční granty Grantový program Převod nevyčerpaných investičních grantů Půdní nástavby Struhlovsko Průkaz energetické náročnosti budov Vyhl.237/2014 Sb platnost od Oprava náhradních bytů. SVJ schválilo akci na rok 2015 Fin.prostředky byly schváleny na zpracování Průkaz energetické náročnosti budov. Zbylé fin.prostředky budou použity na akci osazení indikátorů topných nákladů v budově čp. 1399, Purgešova, Hranice Vyhl.237/2014 Sb

18 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Stará radnice - oprava Objednávka Termín dokončení výtahu Smuteční obřadní síň ,- Kč PD Rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše Oprava vytápění v budově OV čp. 56 Drahotuše Osvětelení hudebního sálu čp. 118 Revitalizace autobusového nádraží v Hranicích Revitalizace hřbitova Výkup pozemků Výkup pozemků obj. SOS čp. 751 Hřbitovní ul., oprava střechy Dokončení I. části rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše CES č. OSM /12/0370/14 Výběrové řízení ukončeno, smlouva CES č. OSM/12/0001/15 Usnesení 999/2011 ZM 3 ze dne Žádost ORM z roku 2009 Objednávka PD opravy střechy. Dofinancování akce opravy střechy je uvedeno v návrhu nových akcí Termín dokončení Termín dokončení Je zpracovaná projektová dokumentace, výběrové řízení v r Projekt. Jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. V současné době je již dokončen projekt k územnímu řízení, který byl zpracován odborným projektantem Ing. Jaroslavem Svítkem (náklady ,- Kč). PD dofinancování je uvedeno v návrhu nových akcí. p.č. 1651/1 k.ú. Hranice lokalita domov seniorů ČR UZSVM Parc.č. 850/3 k.ú. Hranice Chodník Potštátská ČR ČR ÚZSVM Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce 18

19 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Výkup pozemků ZM Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků 19 Komunikace Pod Bílým kamenem - propojení Usnesení 849/2014 ZM 34 ze dne Usnesení 664/2013 ZM 28 ze dne Cyklostezka Bečva II Cyklostezka Slavíč Drahotuše Cyklostezka Bečva III Rekonstrukce ulice Skalní Církevní restituce Philips. Směnná smlouva za dne Pozemek Lesy ČR Ke stavebnímu povolení nájem následně prodej Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dražba pozemek Kpt. Jaroše Státní pozemkový úřad převod pozemku 528/2 Hranice Kpt. Jaroše Zřízení věcného břemene Majetkoprávní řešení vztahů k pozemkům Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce Komunální odpad Objednávka Fakturace v lednu Stanoviště na Objednávka, kontejnery faktura termín dodání Výsadba a ošetření zeleně Smlouva následná péče dle dotačního projektu Kardiopumpa SDH Hranice obj. 151/14 objednáno, částečně nedodáno Dotace pro SDH žádost o dotaci podíl obce na dotaci v roce 2015, podána žádost Telefonní ústředna cenová nabídka nestihlo se zrealizovat Dodávka tiskáren Fa 3049 Dodávka tiskáren 12/2014, uhrazeno 1/2015

20 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Docházkový systém obj. 135/14 Jednorázový update, na základě faktury Usnesení Přiznána dotace, Projekt Konsolidace IT /2014 ZM 34 nyní ve fázi výběrového řízení v Hranicích ze dne Zásady tvorby a Sociální fond čerpání sociálního zůstatek na účtu za rok Vratky nevyčerpaných dotací Ekologický poplatek za 12/2014 Kanalizace Velká, Pod Hůrkou ČOV Valšovice Doplnění kanalizace v Hranicích Rekonstrukce dešťové kanalizace Drahotuše - Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Ekologická WC Revitalizace vodní plochy Pískáč Rybník Středolesí a Kuchyňka fondu Finanční vypořádání se státním rozpočtem Zákon o správních poplatcích SOD ze dne SOD ze dne Poptávka ze dne Průtah Drahotuše Příkazní smlouva Rámcová smlouva se spol. Ekoltes Hranice Poptávka ze dne Objednávka ze dne Vratky nevyčerpaných účelových dotací, probíhá vypořádání se státním rozpočtem V 1/2015 proveden odvod na ministerstvo životního prostředí Probíhající zhotovování projektů kanalizačních přípojek Velká-Pod Hůrkou + elektrická energie přečerpávací stanice Probíhající zhotovování projektů ÚŘ, SP Poptávkové řízení - výběr zhotovitele studie odkanalizování do projekt a realizace odvodných kanalizací Otidea - výběr. řízení provozování kanalizace Oprava a údržba 8 ks WC 2014 prosinec Poptávkové řízení - výběr zhotovitele studie Pískáč Oprava hradítka 20

21 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Územní plánu sídelního útvaru Hranice Nový územní plán Hranic Územní systém ekologické stability Rekonstrukce ulice Skalní 1. etapa Dopravní napojení Žáčkova 21 Smlouva smlouva Územní plánu sídelního útvaru Hranice ukládá pro lokality, kde je navržena nová výstavba nebo dostavba území zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci RP. Finanční prostředky na podrobnější dokumentaci v lokalitě Pod Hůrkou ( ,- Kč) a v lokalitě Za Čaputovým dvorem ( ,- Kč) Práce budou pokračovat po dokončení nového územního plánu. Finanční prostředky na dokončení nového územního plánu Hranic. Větší část prostředků je již uhrazena, zbývá uhradit práce na dokončení územního plánu Smlouva dokončení realizace dle smlouvy je v roce smlouva smlouva Dopravní hřiště smlouva Bezpečnostní ostrůvek Potštátská Komunikace Pod Bílým kamenem Dopravní prostor Tovární smlouva smlouva smlouva platba za přeložení kabelů O2, dle smlouvy smlouva-povodí Moravy věčné břemeno věcné břemeno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Majetkoprávní vztahy, věcné břemeno, geometrický plán probíhá realizace akce Probíhá realizace akce Most přes trať ČD Plánovaná oprava mostu u Sigma II Oprava ulice Tovární objednávka Autorský dozor Parkoviště Jaselská Parkoviště Jaselská - probíhá stavební řízení

22 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Cyklostezka Slavíč II etapa smlouva SOD - pozastávka Vodovod, komunikace Potštátská Věcná břemena, výkupy pozemků Rekonstrukce autobusových zastávek smlouva Bezpečnostní prvky na Tř. Generála Svobody Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích Kanalizace Pivovarská Drahotuše Hranice, Partyzánská - bezejmenný potok Drahotuše, oprava zídek Drahotušského potoka Rybník Kuchyňka 22 Smlouvy Velká, Pod Hůrkou Probíhá výběrové řízení Probíhá realizace akce Podána žádost o dotaci Probíhá realizace dle smlouvy Probíhá realizace akce realizace akce 2015 smlouva doplacení FA12/ 2014 Podána žádost o dotaci, akce je rozpočtována i ve schváleném rozpočtu a dofinancování v nových akcích realizace stavby v roce 2015, dle SOD, dofinancování ve schváleném rozpočtu Víceúčelové hřiště máje smlouvy MŠ Struhlovsko, dětské hřiště smlouva realizace akce , Zateplení MŠ Struhlovsko objednávky PD Hranice, ZUŠ oprava Realizace akce 2015, navýšení financování římsy v nových akcí Rekonstrukce zámecké realizace stavby v roce 2015, dle SOD smlouvy zahrady dofinancování ve schváleném rozpočtu Příspěvek SK Hranice smlouva

23 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Posilovací prvky Předpokládaná realizace Regenerace panelového sídliště geometrické plány Nová -1.etapa Regenerace panelového sídliště Galašova a Na hrázi III. etapa smlouvy Energetické úspory DPS Máchova Revit. Cementářského sídliště 23 smlouva smlouva uzavřené smlouvy PD. Realizace akce zahrnuta v dotačních akcích Realizace akce 03-06/2015 Dům s pečovatelskou službou PD ke stavebnímu povolení Vzduchotechnika v koncertním sále Výběrové řízení proběhne v roce Drahotuše, Tyršova inženýrské sítě smlouva doplacení FA 12/ Provoz přípojky Domov seniorů smlouva Suchá nádrž Hůrka Projektová dokumentace Hasičská zbrojnice uzavřené smlouvy probíhá realizace smlouvy Hranice Městská policie - Faktura 3046 z 215 zdravotní prohlídka roku 2014 Zaplaceno Městská policie - Faktura 3038 z oprava auta roku 2014 Zaplaceno Městská policie - telekomunikační služby Městská policie - nákup služeb navigace GPS Osadní výbor Drahotuše Faktura 3069 z roku 2014 Faktura 3073 z roku 2014 Zaplaceno 2015 Zaplaceno 2015 Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Lhotka Převod zůstatku rozpočtu

24 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Osadní výbor Rybáře Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Slavíč Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Středolesí Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Uhřínov Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Velká Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Valšovice Převod zůstatku rozpočtu Celkem 24

25 Příloha č Dotace 4.1. Dotační akce již schválené a realizované dofinancování dle skutečné potřeby pro rok výdaje 4.2. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - výdaje 4.3. Dotační akce schválené - příprava k realizaci nebo již v realizaci příjmy 4.4. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - ostatní investiční příjmy 25

26 4. Dotační akce 4.1. Dotační akce již schválené a realizované dofinancování dle skutečné potřeby pro rok 2015 výdaje č.ř kap. odd. pol. ÚZ orj. org. název akce Kč Kanalizace Velká, Pod Hůrkou předpoklad nákladů v roce 2015 na dozorovou činnost a náklady vzniklé při stavbě Optimalizace OSPOD Hranice - Lidské zdroje, dotace běţí od roku 2014 a jedná se o doplnění výdajů na činnost orgánu ochrany práv dětí dle platného rozhodnutí o přiznání dotace Celkem Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - výdaje č.ř kap. odd. pol. ÚZ orj. org. název akce Kč Horolezecká stěna a nákup kamer pro MP Dobrovolní hasiči (JSDH) vybavení Zateplení MŠ Struhlovsko Revitalizace Kuchyňka (navýšení výdajů na projektovou cenu) RPS - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa Celkem Součet výdaje na dotace

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2012 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací

MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací MĚSTO POLIČKA Odbor finanční a plánovací K o m e n t á ř k rozborům hospodaření za rok 2010 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S.,s.r.o. Komentář

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014

Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Město Mikulov se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí 1, odbor finanční Pro jednání ZM dne 26.2.2014 Rozpočet města Mikulova na rok 2014 Návrh rozpočtu byl sestaven dle požadavků odpovědných pracovníků příspěvkových

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více