Příloha č změna rozpočtu města Hranic na rok Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2015. 1. 1. Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování"

Transkript

1 Příloha č změna rozpočtu města Hranic na rok Příjmy 1.2. Výdaje 1.3. Financování 1

2 1. 1. Příjmy KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima Nájem ZŠ Nájem ZUŠ Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna Parkovné Activ Nájmy z bytového fondu Ekoltes Pronájem nebytových prostor Ekoltes Nájmy hrobových míst Pronájem pozemků Zpětný odběr elektrozařízení Sběr a svoz tříděného odpadu Sankční platby v dopravě Přijaté sankční platby - přestupky Poskytování služeb - pronájem Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy sociálního fondu xxx Daňové příjmy celkem x Místní poplatky celkem Odvod z loterií Poplatek za řidičskou zkoušku Správní poplatky celkem Neinvestiční transfery všeob. pokl. správa Neinvestiční transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční dotace Dary od obcí na krizové řízení Příjmy z úroků

3 KAP PAR POL TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Nájem lesů Ekoltes Úhrady dobývacích prostorů Stočné Valšovice a Středolesí Přijaté sankční platby - Městská policie Neinvestiční příjmy města celkem Odvod Domov seniorů Investiční dotace Ostatní investiční příjmy Investiční příjmy města celkem Příjmy města Hranic celkem

4 1.2. Výdaje KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Školní jídelna Základní umělecká škola Filmová tvorba Příspěvek na provoz divadla Městská kulturní zařízení Kronika Obnova památek Obnova místních památek Televizní vysílání Ostatní sdělovací prostředky Zájmová činnost v kultuře Kulturní a občanské záležitosti Tělovýchova Dům dětí a mládeže Zahraniční spolupráce Granty a příspěvky soc. oblast Penzion pro matky s dětmi Výkon pěstounské péče Domov seniorů neinvestiční příspěvek Klub seniorů Ostatní záležitosti sociálních věcí Optimalizace OSPOD Součet Odbor školství a sociálních věcí

5 KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Silnice Ostatní komunikace Provoz veřejné dopravy Bezpečnost silničního provozu Divadelní činnost Investiční granty kulturní a sport. zařízení Nemocnice Bytové hospodářství Nebytové prostory Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Nebezpečný odpad Skládkování odpadu Likvidace černých skládek Veřejná zeleň Chod úřadu Součet Odbor správy majetku Krizové řízení Požární ochrana Chod úřadu Sociální fond Sociální fond - příděl do fondu Informační technologie Součet Odbor vnitřních věcí

6 KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Vnitřní obchod Součet Odbor Živnostenský úřad Poradenství dotace Služby peněžních ústavů Pojištění Ostatní finanční operace Finanční vypořádání se státním rozpočtem Vratky z předchozích období Součet Finanční odbor Deratizační služby Lesní hospodářství Očista komunikací - prašnost Pitná voda Kanalizace Vodní díla Krytý a venkovní bazén -příspěvek Stavební úřad Čisté ovzduší pro Mor. bránu Ochrana druhů a stanovišť Protipovodňová opatření Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti Geografický informační systém Součet Odbor Stavební úřad, živ. prostř. a dopravy Výkon pěstounské péče Zastupitelstvo Chod úřadu Součet Pracoviště právní a personálně organizační

7 KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Komunikace Ostatní komunikace Kanalizace Vodní toky Mateřské školy Zákadní školy Základní umělecká škola Tělovýchova Bytové hospodářství Nebytové prostory Místní inženýrské sítě Komunální rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Protipovodňová opatření Domov seniorů Požární ochrana Součet Oddělení investic Bezpečnost a veřejný pořádek Součet Městská policie Osadní výbor Drahotuše - komunikace Osadní výbro Drahtouše - kronika Osadní výbor Drahotuše - kultura Osadní výbor Drahtouše - sdělovací prostředky Osadní výbor Drahotuše - tělovýchova Osadní výbor Drahotuše - nebytové prostory Osadní výbor Drahotuše - hřbitov Osadní výbor Drahotuše - požární ochrana Osadní výbor Drahotuše - rezerva

8 KAP PAR TEXT SR 2015 ZMĚNY PŘEVODY DOTACE NOVÉ AKCE UR Osadní výbor Lhotka - kultura Osadní výbor Lhotka - tělovýchova Osadní výbor Lhotka - nebytové prostory Osadní výbor Lhotka - rezerva Osadní výbor Rybáře - rezerva Osadní výbor Slavíč - komunikace Osadní výbor Slavíč - chodníky Osadní výbor Slavíč - místní památky Osadní výbor Slavíč - kultura Osadní výbor Slavíč - nebytové prostory Osadní výbor Slavíč - veřejná zeleň Osadní výbor Slavíč - rezerva Osadní výbor Středolesí - rezerva Osadní výbor Uhřínov Osadní výbor Velká Osadní výbor Valšovice Součet Osadní výbory Rekonstrukce zámecké zahrady Hřiště ZŠ 1. máje PD Revitalizace sídliště Struhlovsko Revitalizace rybníku Kuchyňka Nové internetové stránky města Požární hlásiče Pernštejnské nám Součet Schválené jmenovité akce Výdaje města Hranice celkem

9 1.3. Financování POL. TEXT SR 2015 ZMĚNY UR Dluhová služba - splátky úvěru na kanalizaci Velká, Pod Hůrkou (dotace) Celkem výdaje financování Zůstatky na běžném účtu Zapojení zůstatku úvěru Celkem příjmy financování Financování celkem (příjem výdej) Rekapitulace rozpočtu SR 2015 ZMĚNY UR 2015 Příjmy celkem Výdaje celkem rozdíl

10 Příloha č Nové příjmy vzniklé po schválení rozpočtu 2.2. Nárokové výdaje vzniklé po schválení rozpočtu 2.3. Technické změny bez nároku na rozpočet (přesuny výdajů mezi jednotlivými PAR) 10

11 2.1. Nové příjmy vzniklé po schválení rozpočtu č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce Kč Dotace na výkon státní správy - upřesnění výše dotace od státu Dotace na výkon pěstounské péče upřesnění výše dotace od státu Správní poplatky doprava Správní poplatky Stavební úřad Celkem Nárokové výdaje vzniklé po schválení rozpočtu č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce Kč Výkon pěstounské péče - nákup služeb Výkon pěstounské péče - platy Výkon pěstounské péče - sociální pojištění Výkon pěstounské péče - zdravotní pojištění Protipovodňová opatření (namontované zařízení na jednotlivých tocích ve 23 obcích napojených na projekt) - udržitelnost projektu, správa zařízení Rezerva Celkem Technické změny bez nároku na rozpočet (přesuny výdajů mezi jednotlivými PAR) č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Název akce Kč Biologicky rozložitelný odpad - změna odd Biologicky rozložitelný odpad Tříděný odpad - sběr a svoz Tříděný odpad - stanoviště kontejnerů Sběrný dvůr Tříděný odpad - sběr a svoz Tříděný odpad - stanoviště kontejnerů Sběrný dvůr Skládkování odpadu z komunikací a veřejné zeleně

12 č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Náze v akce Kč Skládkování odpadu OV Drahotuše - PD pro realizaci rekonstrukce náměstí OV Drahotuše - Parkoviště OV Drahotuše - Kronika OV Drahotuše - Drahotušské novinky OV Drahotuše - Kulturní a společenské akce OV Drahotuše - Příspěvek TJ Sokol Drahotuše odd. kopané OV Drahotuše - Příspěvek Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Drahotuše OV Drahotuše - Příspěvek Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše OV Drahotuše - Příspěvek Aeroklub Drahotuše OV Drahotuše - Dětské hřiště kluziště OV Drahotuše - Hřbitov - vodovod, oprava hrobu Procházka OV Drahotuše - Soc. zařízení tenisové kurty OV Drahotuše - Výměn vrat na budově has. zbrojnice OV Drahotuše - Snížení rezervy OV Lhotka - Kulturní a společenské akce OV Lhotka - Příspěvek Jezdecký klub Ing. Karla Podařila OV Lhotka - Sportovní vybavení, údržba hřiště OV Lhotka - Vybavení budovy osadního výboru OV Lhotka - Snížení rezervy OV Slavíč -Kulturní a společenské akce OV Slavíč - Vybavení budovy osadního výboru OV Slavíč - Údržba zeleně OV Slavíč - Místní komunikace OV Slavíč - Údržba chodníků OV Slavíč - Oprava kříže OV Slavíč - Snížení rezervy OV Středolesí - Kulturní a společenské akce OV Středolesí - Tisk kroniky

13 č.ř KAP. PAR POL ÚZ ORJ ORG Náze v akce Kč OV Středolesí - Nebytové prostory PHM OV Středolesí - Snížení rezervy Celkem 0 13

14 Příloha č Převody finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu

15 3. Převody finančních prostředků z rozpočtu 2014 do rozpočtu 2015 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ ZŠ a MŠ Struhlovsko hřiště II. etapa Film o Hranicích Granty opravy památek Reprezentativní kniha o Hranicích Granty vzdělávání Granty kultury Granty partnerských měst Příspěvky kultura Usnesení ZM Rozpočet města 2014 Usnesení RM Smlouva Grant. program kap. 7, bod 12 Usnesení ZM Rozpočet města 2014 Grant. program kap. 7, bod 12 Grant. program kap. 7, bod 12 Grant. program kap. 7, bod 12 Zásady pro poskyt. přísp. kap. 7,bod Hřiště na sídlištích Revizní zpráva Dotace na výkon pěstounské péče Dotace Optimalizace činností OSPOD Rozhodnutí o přidělení dotace Rozhodnutí o přidělení dotace Projekt II. etapy, zatím jen studie Doplatek příspěvku V. Machovi na výrobu filmu Nevyčerpaný grant oprav památek - nerozděleno Produkce knihy Nevyčerpáno - vratka ZŠ 1. máje Nevyčerpáno - vratka Mateřského centra Dráček Nevyčerpáno vratka DPS Cantabile, TJ Cement, SK Hranice - akce přesunuty na straně partnerů do roku 2015 Nevyčerpáno - vratka Ing. Arch Bureš Nutné opravy sídlištních sportovišť po provedené revizi Převedeno dle metodiky MPSV ČR Převedeno dle metodiky MPSV ČR. 15

16 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Pasport místních komunikací Faktura (projekt pro nabídkové řízení) Jedná se o zajištění (měření v terénu, zjišťování druhu, typy komunikace atd ) a následné přenesení všech informací do GISU města. Podklady pro výběrové řízení jsme dlouhodobě zpracovávali s odborným projektantem Ing. Jaroslavem Svítkem. Z důvodu časové náročnosti a značné vytíženosti projektanta nebylo možno tuto akci realizovat již v roce Rekonstrukce ulice Skalní 1. etapa smlouvy 1. etapa -výkup pozemků + GP Rekonstrukce průtahu Drahotuš Smlouva o realizaci překládky kabelu O2. Ulice Hranická a Lipnická. Jedná se o výstavbu chodníků, parkovacích stání a přechodových míst. Akce je již dlouhodobě připravována, ve spolupráci s Olomouckým krajem. V současné době probíhá stavební řízení na tuto akci. Výběrové řízení bude zajišťovat, ve spolupráci s městem Hranice, Olomoucký kraj. V loňském roce ( ) již byla uzavřena smlouva o realizaci překládky kabelu O2 (náklady ,- Kč, bez DPH - viz. příloha). Neustále probíhají další jednání s projektantem a Olomouckým krajem. Předpoklad zahájení realizace stavby je duben

17 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Parkoviště v ulici Pod Lipami v Hranicích Realizace 6 stání. V současné době je zpracován realizační projekt a je ukončeno územní řízení na tuto akci. Stavební povolení (veřejná vyhláška) bude vydáno v únoru Z důvodu nutnosti kácení vzrostlých stromů a zajištění značného množství vyjádření vlastníků sítí a povolení dotčených orgánů státní správy (zákonné lhůty) nebylo možno tuto akci realizovat již v roce Občané (žadatelé) jsou o postupu přípravy stavby pravidelně informováni. Předpoklad realizace akce je květen, popřípadě červen Přechodový práh v ulici Máchova v Hranicích V současné době je zpracován realizační projekt a probíhá stavební řízení na tuto akci. Stavební povolení (veřejná vyhláška) bude vydáno nejpozději v únoru Z důvodu značené vytíženosti odborných projektantů a nutnosti vydání časově náročných povolení nebylo možno připravit a následně realizovat tuto akci již v roce MHD jednotným systémem 17 smlouva autobusové zastávky dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům Investiční granty Grantový program Převod nevyčerpaných investičních grantů Půdní nástavby Struhlovsko Průkaz energetické náročnosti budov Vyhl.237/2014 Sb platnost od Oprava náhradních bytů. SVJ schválilo akci na rok 2015 Fin.prostředky byly schváleny na zpracování Průkaz energetické náročnosti budov. Zbylé fin.prostředky budou použity na akci osazení indikátorů topných nákladů v budově čp. 1399, Purgešova, Hranice Vyhl.237/2014 Sb

18 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Stará radnice - oprava Objednávka Termín dokončení výtahu Smuteční obřadní síň ,- Kč PD Rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše Oprava vytápění v budově OV čp. 56 Drahotuše Osvětelení hudebního sálu čp. 118 Revitalizace autobusového nádraží v Hranicích Revitalizace hřbitova Výkup pozemků Výkup pozemků obj. SOS čp. 751 Hřbitovní ul., oprava střechy Dokončení I. části rekonstrukce obj. čp. 589 Drahotuše CES č. OSM /12/0370/14 Výběrové řízení ukončeno, smlouva CES č. OSM/12/0001/15 Usnesení 999/2011 ZM 3 ze dne Žádost ORM z roku 2009 Objednávka PD opravy střechy. Dofinancování akce opravy střechy je uvedeno v návrhu nových akcí Termín dokončení Termín dokončení Je zpracovaná projektová dokumentace, výběrové řízení v r Projekt. Jedná se o finanční prostředky na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. V současné době je již dokončen projekt k územnímu řízení, který byl zpracován odborným projektantem Ing. Jaroslavem Svítkem (náklady ,- Kč). PD dofinancování je uvedeno v návrhu nových akcí. p.č. 1651/1 k.ú. Hranice lokalita domov seniorů ČR UZSVM Parc.č. 850/3 k.ú. Hranice Chodník Potštátská ČR ČR ÚZSVM Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce 18

19 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Výkup pozemků ZM Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků Výkup pozemků 19 Komunikace Pod Bílým kamenem - propojení Usnesení 849/2014 ZM 34 ze dne Usnesení 664/2013 ZM 28 ze dne Cyklostezka Bečva II Cyklostezka Slavíč Drahotuše Cyklostezka Bečva III Rekonstrukce ulice Skalní Církevní restituce Philips. Směnná smlouva za dne Pozemek Lesy ČR Ke stavebnímu povolení nájem následně prodej Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dražba pozemek Kpt. Jaroše Státní pozemkový úřad převod pozemku 528/2 Hranice Kpt. Jaroše Zřízení věcného břemene Majetkoprávní řešení vztahů k pozemkům Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce Majetkoprávní dořešení vztahů po realizaci akce Komunální odpad Objednávka Fakturace v lednu Stanoviště na Objednávka, kontejnery faktura termín dodání Výsadba a ošetření zeleně Smlouva následná péče dle dotačního projektu Kardiopumpa SDH Hranice obj. 151/14 objednáno, částečně nedodáno Dotace pro SDH žádost o dotaci podíl obce na dotaci v roce 2015, podána žádost Telefonní ústředna cenová nabídka nestihlo se zrealizovat Dodávka tiskáren Fa 3049 Dodávka tiskáren 12/2014, uhrazeno 1/2015

20 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Docházkový systém obj. 135/14 Jednorázový update, na základě faktury Usnesení Přiznána dotace, Projekt Konsolidace IT /2014 ZM 34 nyní ve fázi výběrového řízení v Hranicích ze dne Zásady tvorby a Sociální fond čerpání sociálního zůstatek na účtu za rok Vratky nevyčerpaných dotací Ekologický poplatek za 12/2014 Kanalizace Velká, Pod Hůrkou ČOV Valšovice Doplnění kanalizace v Hranicích Rekonstrukce dešťové kanalizace Drahotuše - Kanalizace Velká, Pod Hůrkou Ekologická WC Revitalizace vodní plochy Pískáč Rybník Středolesí a Kuchyňka fondu Finanční vypořádání se státním rozpočtem Zákon o správních poplatcích SOD ze dne SOD ze dne Poptávka ze dne Průtah Drahotuše Příkazní smlouva Rámcová smlouva se spol. Ekoltes Hranice Poptávka ze dne Objednávka ze dne Vratky nevyčerpaných účelových dotací, probíhá vypořádání se státním rozpočtem V 1/2015 proveden odvod na ministerstvo životního prostředí Probíhající zhotovování projektů kanalizačních přípojek Velká-Pod Hůrkou + elektrická energie přečerpávací stanice Probíhající zhotovování projektů ÚŘ, SP Poptávkové řízení - výběr zhotovitele studie odkanalizování do projekt a realizace odvodných kanalizací Otidea - výběr. řízení provozování kanalizace Oprava a údržba 8 ks WC 2014 prosinec Poptávkové řízení - výběr zhotovitele studie Pískáč Oprava hradítka 20

21 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Územní plánu sídelního útvaru Hranice Nový územní plán Hranic Územní systém ekologické stability Rekonstrukce ulice Skalní 1. etapa Dopravní napojení Žáčkova 21 Smlouva smlouva Územní plánu sídelního útvaru Hranice ukládá pro lokality, kde je navržena nová výstavba nebo dostavba území zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci RP. Finanční prostředky na podrobnější dokumentaci v lokalitě Pod Hůrkou ( ,- Kč) a v lokalitě Za Čaputovým dvorem ( ,- Kč) Práce budou pokračovat po dokončení nového územního plánu. Finanční prostředky na dokončení nového územního plánu Hranic. Větší část prostředků je již uhrazena, zbývá uhradit práce na dokončení územního plánu Smlouva dokončení realizace dle smlouvy je v roce smlouva smlouva Dopravní hřiště smlouva Bezpečnostní ostrůvek Potštátská Komunikace Pod Bílým kamenem Dopravní prostor Tovární smlouva smlouva smlouva platba za přeložení kabelů O2, dle smlouvy smlouva-povodí Moravy věčné břemeno věcné břemeno, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Majetkoprávní vztahy, věcné břemeno, geometrický plán probíhá realizace akce Probíhá realizace akce Most přes trať ČD Plánovaná oprava mostu u Sigma II Oprava ulice Tovární objednávka Autorský dozor Parkoviště Jaselská Parkoviště Jaselská - probíhá stavební řízení

22 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Cyklostezka Slavíč II etapa smlouva SOD - pozastávka Vodovod, komunikace Potštátská Věcná břemena, výkupy pozemků Rekonstrukce autobusových zastávek smlouva Bezpečnostní prvky na Tř. Generála Svobody Výstavba a rekonstrukce kanalizace v Hranicích Kanalizace Pivovarská Drahotuše Hranice, Partyzánská - bezejmenný potok Drahotuše, oprava zídek Drahotušského potoka Rybník Kuchyňka 22 Smlouvy Velká, Pod Hůrkou Probíhá výběrové řízení Probíhá realizace akce Podána žádost o dotaci Probíhá realizace dle smlouvy Probíhá realizace akce realizace akce 2015 smlouva doplacení FA12/ 2014 Podána žádost o dotaci, akce je rozpočtována i ve schváleném rozpočtu a dofinancování v nových akcích realizace stavby v roce 2015, dle SOD, dofinancování ve schváleném rozpočtu Víceúčelové hřiště máje smlouvy MŠ Struhlovsko, dětské hřiště smlouva realizace akce , Zateplení MŠ Struhlovsko objednávky PD Hranice, ZUŠ oprava Realizace akce 2015, navýšení financování římsy v nových akcí Rekonstrukce zámecké realizace stavby v roce 2015, dle SOD smlouvy zahrady dofinancování ve schváleném rozpočtu Příspěvek SK Hranice smlouva

23 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Posilovací prvky Předpokládaná realizace Regenerace panelového sídliště geometrické plány Nová -1.etapa Regenerace panelového sídliště Galašova a Na hrázi III. etapa smlouvy Energetické úspory DPS Máchova Revit. Cementářského sídliště 23 smlouva smlouva uzavřené smlouvy PD. Realizace akce zahrnuta v dotačních akcích Realizace akce 03-06/2015 Dům s pečovatelskou službou PD ke stavebnímu povolení Vzduchotechnika v koncertním sále Výběrové řízení proběhne v roce Drahotuše, Tyršova inženýrské sítě smlouva doplacení FA 12/ Provoz přípojky Domov seniorů smlouva Suchá nádrž Hůrka Projektová dokumentace Hasičská zbrojnice uzavřené smlouvy probíhá realizace smlouvy Hranice Městská policie - Faktura 3046 z 215 zdravotní prohlídka roku 2014 Zaplaceno Městská policie - Faktura 3038 z oprava auta roku 2014 Zaplaceno Městská policie - telekomunikační služby Městská policie - nákup služeb navigace GPS Osadní výbor Drahotuše Faktura 3069 z roku 2014 Faktura 3073 z roku 2014 Zaplaceno 2015 Zaplaceno 2015 Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Lhotka Převod zůstatku rozpočtu

24 č.ř. KAP PAR POL. ORJ ORG tis. Kč AKCE DOKLAD ZDŮVODNĚNÍ Osadní výbor Rybáře Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Slavíč Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Středolesí Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Uhřínov Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Velká Převod zůstatku rozpočtu Osadní výbor Valšovice Převod zůstatku rozpočtu Celkem 24

25 Příloha č Dotace 4.1. Dotační akce již schválené a realizované dofinancování dle skutečné potřeby pro rok výdaje 4.2. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - výdaje 4.3. Dotační akce schválené - příprava k realizaci nebo již v realizaci příjmy 4.4. Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - ostatní investiční příjmy 25

26 4. Dotační akce 4.1. Dotační akce již schválené a realizované dofinancování dle skutečné potřeby pro rok 2015 výdaje č.ř kap. odd. pol. ÚZ orj. org. název akce Kč Kanalizace Velká, Pod Hůrkou předpoklad nákladů v roce 2015 na dozorovou činnost a náklady vzniklé při stavbě Optimalizace OSPOD Hranice - Lidské zdroje, dotace běţí od roku 2014 a jedná se o doplnění výdajů na činnost orgánu ochrany práv dětí dle platného rozhodnutí o přiznání dotace Celkem Podané, dosud nerozhodnuté žádosti o dotaci - výdaje č.ř kap. odd. pol. ÚZ orj. org. název akce Kč Horolezecká stěna a nákup kamer pro MP Dobrovolní hasiči (JSDH) vybavení Zateplení MŠ Struhlovsko Revitalizace Kuchyňka (navýšení výdajů na projektovou cenu) RPS - Hranice, Galašova a Na Hrázi III. etapa Celkem Součet výdaje na dotace

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet města Hranic na rok 2014

Rozpočet města Hranic na rok 2014 Rozpočet města Hranic na rok 2014 1. Příjmy OdPa SpPo Text RV 2015 RV 2016 1211 Daňové příjmy celkem 170 000 174 000 174 000 1351 Místní poplatky celkem 12 200 12 100 12 000 1353 Poplatek za řidičskou

Více

Rozpočet města Hranic na rok 2016

Rozpočet města Hranic na rok 2016 Rozpočet města Hranic na rok 2016 1 Obsah 1.1. Celkové příjmy pro rok 2016 (v tis. Kč)... 1 1.2. Celkové výdaje pro rok 2016 (v tis. Kč)... 2 1.3. Financování pro rok 2016 (v tis. Kč)... 4 2.1. Celkové

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014. 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování

1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014. 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování 1. změna rozpočtu města Hranic na rok 2014 1. Přijmy 2. Výdaje 3. Finacování 0 1. Příjmy (v tis. Kč) PAR POL TEXT SR 2014 1. ZMĚNA UR 2014 1211 Daňové příjmy celkem 170 000 11 000 181 000 1351 Místní poplatky

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2014

Závěrečný účet města Hranic za rok 2014 Závěrečný účet města Hranic za rok 2014 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2014 byl schválen dne 12.12.2013 usnesením zastupitelstva města č. 668/2013 ZM 28. Příjmy byly schváleny ve výši 253.000 tis.

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne

USNESENÍ. z 43. schůze Rady města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 43. schůze Rady města Hranic, dne 3. 12. 2012 Usnesení 1343/2012 - RM 43 ze dne 3. 12. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 4.12.2012 bez

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 16/15 Příjmy 40 23 189 75 194 790,2 70 836,3 1,76 Daňové příjmy 35 353,2 177 74 180 146,2 41 169,6 1,16 Nedaňové příjmy 1 491,4 3 51 3 579,2 1 426,2 0,96

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET Hospodaření Města Kuřim za rok 2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 Rozpočet schválený: Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2012 byl schválen dne 24.1.2012 usnesením ZM 1018/2012. Do té doby

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

OBEC Horní Branná Rozpočet na rok NÁVRH PŘÍJMY

OBEC Horní Branná Rozpočet na rok NÁVRH PŘÍJMY OBEC Horní Branná Rozpočet na rok 2013 - NÁVRH PŘÍJMY Třída 1 Daňové příjmy Objem v Kč Celkem 17 769 127,- Třída 2 Nedaňové příjmy Celkem 5 364 816,- Třída 3 Třída 4 Kapitálové příjmy Celkem Přijaté dotace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Schváleno ZM dne , usnesením č. 2016/9/218 Město Štětí

Schváleno ZM dne , usnesením č. 2016/9/218 Město Štětí Schváleno ZM dne 18. 2. 2016, usnesením č. 2016/9/218 Město Štětí Komentář k I. rozpočtovému opatření V rámci I. rozpočtového opatření roku 2016 se rozpočet města mění: A) Usnesením ZM 2015/8/196 - snížení

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více