. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010"

Transkript

1 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení B ezen zasedání ZO Ptení 28.ledna zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí: A) Zastupitelstvo obce bere na v domí 1. Zprávu o innosti Zastupitelstva obce Ptení a OÚ za období od do Výro ní zprávu za rok 2009 podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis 3. Ceník vodného pro rok Výsledky T íkrálové sbírky v roce Výši a splatnost poplatk za svoz TKO a poplatk ze ps 6. Vyhlášení finan ní sbírky Charitou R Pomoc pro Haiti 7. Žádosti o pronájem prostor k podnikání v budov OÚ, které budou dále ešeny. B) Zastupitelstvo obce schvaluje 1. Vyhlášení zám ru bezúplatného p evodu ásti pozemku p.. 432/2 o vým e cca 26 m2 a p (PK) o vým e cca 7 m2 v k.ú. Ptení z vlastnictví obce Ptení do vlastnictví Olomouckého kraje II/150 Vícov obchvat obce 2. Podání žádosti o dotaci do programu Obnova staveb drobné architektury místního významu Pomník padlých ve Ptení Ptenský Dvorek. Realizace akce v roce 2010 bude provedena bez ohledu na p ípadný výsledek posouzení žádosti o dotaci 3. Podání žádosti do Programu obnovy venkova Chodník ke h bitovu a realizace akce v roce Podání žádosti o p ísp vek na po ízení, opravu požární techniky a nákup v cného vybavení jednotek dobrovolných hasi ve výši ,-K se spoluú astí obce ve výši ,K pro rok Podání projektu Ptení výstavba ZTI v lokalit Báchorky na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o dotaci 6. Výsledek inventarizace majetku obce C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje: 1. Nákup traktoru Vega 36 HP s p íslušenstvím dle nabídky v cen do ,-K do vy ešení finan ních závazk, vyplývajících z akce Zateplení ZŠ Ptení v i dodavateli stavebních prací 2. Zakoupení ukazatel rychlosti k p íjezdovým komunikacím I. Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení od do Zprávu o p ezkoumání hospoda ení obce Ptení za rok Termín konání voleb do PS Parlamentu Za azení dopravce Obec Ptení do IDSOK od I Zprávu o p ezkoumání hospoda ení Mikroregionu 6. Kostelecko za rok Informace k vydání stavebního povolení na akci Výstavba 8. ZTI v lokalit Báchorky 9. Vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby II/150 Vícov Obchvat obce Vícov 10.Na ízení Krajské veterinární správy o mimo ádných 11. veterinárních opat eních 12. Rozhodnutí starosty ze dne o vedení ú etnictví v 13. ZŠ a MŠ Ptení ve zjednodušeném rozsahu od Termín svozu nebezpe ného odpadu Termín vybírání poplatk za TKO a ze ps na Ptenském 16. Dvorku 15. dubna od hod. 17. Po ádání pou ové výstavy 2. kv tna s názvem "Ptení o ima 18. fotografa" 19. Svolání sch zky zástupc OÚ, stavební komise a p. Žvátory a 20. všech dot ených soused ohledn úprav ve ejné komunikace u 21. domu p. Žvátory, a k projednání požadavk na odprodeje 22. pozemk p. Václavu P ikrylovi a p. Pospíšilovi 14. Zadání projektového zpracování p estavby místnosti bývalé knihovny v budov OÚ B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje 1. Záv re ný ú et obce Ptení a vyslovuje souhlas s celoro ním hospoda ením Obce Ptení za rok 2009 bez výhrad 2. Smlouvu o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu na akci "Ptení, p íp. NN, Grepl" 3. Smlouvu o budoucí smlouv o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu na akci,,ptení, DS NN, Ho ka" 4. Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích v majetku Obce Ptení - "Obchvat obce Ptení komunikací III. t ídy" 5. Rozpo et obce Ptení na rok 2010 jako schodkový, p íjmy ,-, výdaje ,-, schodek ,6. P ijmout 2 pracovníky na ve ejn prosp šné práce 7. P ijmout na ve ejnou službu do 20 ob an _ C) Zastupitelstvo obce neschvaluje 1. Odprodej pozemku p. Greplovi. Bude odprodáno až po dokon ení výstavby v lokalit ke Stádlisku s právem p edkupním pro jednotlivé majitele dom.

2 Vážení a milí spoluobané, jak je vidt, as neúprosn odpoítává den za dnem. Zaátek dubna dává tušit, že sluníko pece jen více heje a teplé poasí je na dosah. Urit se nám všem ulevilo od snhu, zimních kabát a bot. Vždy období, kdy mrznul úsmv na rtech a naše innost se omezovala na topení a házení snhu je snad nenávratn pry. Svt najednou vypadá barevnji a my šastnjší jaro je tu. Nejprve bych se chtl ješt vrátit k nároné zim, a to z pohledu obce, coby správce místních komunikací. Letošní zima s bohatou snhovou nadílkou nám všem dala skuten zabrat. Ne vždy je možno zabezpeit vlastními silami a technikou innost a práci v obci. Chtl bych touto cestou podkovat všem,kteí pro obec smluvn zajišovali zimní údržbu, za velice vstícný a svdomitý pístup pi plužení, shrnování a odvozu snhu v katastru obce. Odklízet sníh z úzkých silnic a chodník není snadné, letos ho nebylo skuten kam dávat. Proto dkuji i tm obanm, kteí snhovou kalamitu pochopili a byli nám nápomocni pi úklidu. Jist Vás napadlo pi pohledu na postupn mizející sníh, že krom špíny a prachu nám na chodnících a cestách zbylo i to, co bychom tam rádi nevidli, a to psí exkrementy. Vzít na vycházku pejska je celkem samozejmé, ale co tak vzít do kapsy sáek, do kterého bychom exkrementy posbírali a vyhodili do popelnice?! Je proto na nás, abychom se vychovávali navzájem. Nezáleží jen na tom, jak se bude chovat pes, ale také jak se chová jeho pán. Dalším problémem jsou voln pobíhající psi, které si majitel píliš neuhlídá. Nejenže mže toulavý pes ohrozit zdraví našich spoluoban a pedevším dtí, ale nyní v období odchovu mláat ve volné pírod jejich úhyn. Majitel jakéhokoliv zvíete musí mít na zeteli, že krom radosti mu tento mazlíek pináší i velkou odpovdnost. Jelikož uplynulo první tvrtletí tohoto roku a rozpoet na rok 2010 jsme schvalovali až nyní, jen ve zkratce se vyjádím k akcím v letošním roce. Co nás tíží nejvíce, je stále finann nevypoádaná akce Zateplení ZŠ Ptení. Stavební firm Navrátil, s.r.o., zbývá zaplatit ješt více jak 4,3 milionu korun. Akoliv je od minulého roku pislíbena dotace ze SFŽP pes 5 milionu korun, peníze na útu poád nemáme. V únoru jsme žádali Olomoucký kraj o dotaci na akci Chodník ke hbitovu. Na tuto stavbu budeme vyizovat stavební povolení. Zatím nám v podání žádosti brání negativní postoje nkterých oban, kteí odmítli podepsat smlouvy o budoucí kupní smlouv týkající se pozemk, na nichž se má stavba realizovat. V letošním roce bychom chtli vybudovat 1. etapu chodníku, a to od stedu obce po budoucí kruhový objezd. Byly podány žádosti o stavební povolení na inženýrské sít pro výstavbu 18-ti rodinných domk v lokalit Báchorky. Bylo zažádáno na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci, a to v ástce 50 tisíc K na jeden rodinný dm. Celá tato záležitost je nároná a zdlouhavá, pedevším nás poád brzdí výkup podílu singulárního pozemku, který brání ve vydání stavebního povolení. Vme, že se vše podaí a stavební práce zanou ješt v letošním roce. Je vypracován plán a vydáno stavební povolení na sportovní areál v ZŠ, na jehož výstavbu je zažádáno o dotaci z Regionálního operaního programu. V pípad udlení dotace by se s jeho výstavbou zaalo v píštím roce. Po dohod s Farní radou Ptení a Olomouckým arcibiskupstvím by se letos ml vykoupit pozemek ke stavní rodinných dom, tzv. Farská zahrada. Na Ptenském Dvorku zrekonstruujeme podle projektu pana Müllera pomník obtem 1. a 2. svtové války. Chceme toto prostranství ozelenit a zkrášlit, aby posloužilo k posezení a odpoinku. I na tuto akci jsme žádali o dotaci z Olomouckého kraje, le nebylo nám vyhovno a rekonstrukci zaplatíme z rozpotu obce. Poplatky za komunální odpad a poplatky ze ps jsou splatné do konce dubna Poplatky mžete uhradit pímo na OÚ nebo bezhotovostní platbou na: Obec Ptení, Ptení 36, íslo útu píjemce: /0800, jako variabilní symbol uvete íslo popisné. Ve výjimených pípadech lze platbu rozložit i ve splátkovém kalendái. Tuto variantu je ale nutné osobn dohodnout na obecním úad, aby následná pohledávka nebyla vymáhána soudní cestou. Upozoruji obany, že idiské prkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vymnit nejpozdji do 31. prosince 2010 na odboru dopravy pi Mstském úadu v Prostjov, Vrahovické ulici. Uplynutím stanovené doby pro jejich výmnu idiské prkazy pozbývají platnost. Vážení tenái, spoluobané, na ptenskou pou (2. kvtna) pipravujeme jako každoron již tradiní výstavu, letos zamenou na zmapování dávných as v naší obci oima fotografa Prosím obany, zda by zápjkou fotografií, i celých alb nás zavedli do obce i jejich ástí, které si my mladší nepamatujeme, abychom poznali nejen jak se žilo, pracovalo, ale také jak se bavívalo. Prosím, nenechte si poklady jen pro sebe, podlte se s námi ostatními. Urit i Vás potší, uvidíte-li místa, která díve vypadala jinak, i svoje píbuzné a známé na fotografiích, které vy sami nemáte Na závr mi dovolte pipomenout, jak to vlastn s tmi Velikonocemi je. Symbolem velikononích svátk je oslava Ježíšova vzkíšení, pipadající na první nedli po prvním jarním úplku. Odchod zimy a píchod jara se oslavoval masopustními obady už v dávné minulosti, první zmínky sahají do poátku 13. století. Po dlouhém vývoji se z masopustu stala lidová zábava, po ní následoval pst šest týdn ped Velikononí nedlí. Každá postní nedle je pojmenovaná a vrcholí Kvtnou. Poslední nedle Smrtná a Kvtná splývají v jediný celek, v symbolické vynášení smrti, která znamenala nepohodu, nemoci i zimu. Vynášení smrti je nejstarší jarní obad v eských lidových zvyklostech. Vážení obané, peji Vám píjemné prožití Velikonoc, plné jarní pohody a dobré nálady.

3 JAK JSME HOSPODAILI V ROCE 2009!!!" #$ % $ &% '## ( &) ' '#* (( +,-, ( #(* (( ++,%./% ' 0*$$0 (( 1 -, %2) (($ 3% % %.% 0( (( 1 * (( 4% ( 0' (( 1 ) 5 (($ %2" $ 0( (( 6 72 % % 0($ ($ 89: 2% 9 # '' (* ; ) 9<% $' $' (' ="< ( #00' ('( & <9." $ (*(( ('( > &1 ' *' ('( % " #($ *0# ('( % %?/ *$ (# ; * $## (# ((('' (#( ; 72" * (#( 4 7"2 ( $$0 (#$* < 2?/ 0 '*$# ** / 2 ('* ' +% *00 '# =" ) 7 * $ '# 3% ) " *0' '# =? $ '## '# 31&) (0 '#! / <9 = ( #* '# 1 <%>9+, ( (#* (( ; <7 * (( ; <?/ 9/% ( ) " skutenost 5A% < "B5C D $ (*$0#' 5A) 7 % ' 0(($ ( 5E1 % 7 * $0* 5E1 ) <"9% * '' 5E1 %<% % 0#$($ * 5A ) %% # 0*0'' Hospodaení obce v minulém roce probíhalo dle rozpotu schváleného na zasedání zastupitelstva obce dne Všechny pesuny finanních prostedk byly zachyceny v rozpotových opateních 1-9/2009, která byla rovnž projednána a schválena na zasedáních zastupitelstva obce. V roce 2009 došlo k velkému poklesu v píjmech oproti pvodnímu rozpotu o ,-K. Pokles nastal pevážn ve výbru a odvodu daní, mírné zvýšení píjm nastalo ve výbru poplatk. Na tomto zvýšení má podíl i zízení kontaktního místa Czech point. K navýšení došlo i zásluhou píjm z úrok o K, z dividend o K a píjm z prodeje domu Ptení.27 o K. V tomto roce byla doplacena poslední splátka z pjky z FRB a úet byl zrušen. Zstatek z tohoto fondu ,-K byl peveden na úet obce a stal se jeho píjmem. Obec obdržela dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 40 tisíc K. Využito bylo ,-K, zbylá ástka ve výši ,- byla v lednu vrácena na úet KÚ Olomouckého kraje. Obec obdržela dotaci pro jednotku SDH na vcné vybavení ve výši ,-K, a K na výzbroj a výstroj. Na výdajích na vybavení se ástkou ,- K podílela i obec. V oblasti výdaj bylo nutné použít prostedky, které obec získala pi pedání dokumentace na Obchvat obce Ptení Olomouckému kraji tj. 714 tisíc K a dále ástku 500 tisíc K urenou na opravu sokolovny, na ástenou úhradu faktur Stavební spolenosti Navrátil, která provedla zateplení a opravu omítky naší školy. Na tuto akci obec obdržela v roce 2008 píslib na udlení dotace. V roce 2009 byla ale dotace pozastavena, ásten zkrácena a znovu pedána SFŽP k vyízení. Pesto, že dotace je od kvtna 2009 znovu pislíbena, do souasné doby však nedošlo k její udlení, a tak do letošního roku jsme pešli s dlužnou ástkou vi Stavební spolenosti Navrátil ve výši ,-K. Nedošlo také na realizaci opravy pomníku na Ptenském Dvorku, k nákupu nových kontejner na plasty a sklo a erpání finanních prostedk na výkup pozemk pro bytovou výstavbu a výstavbu chodníku ke hbitovu. ímskokatolické farnosti Ptení byla v roce 2009 poskytnuta pjka ve výši 250 tisíc K. ástka bude splácena od roku 2010, první rok K a v následujících letech vždy K ron. V tomto roce se podailo získat pes Mikroregion Kostelecko píspvek ve výši ,-K na poádání kulturn sportovních akcí (prostedky byly použity na zájezd na muzikál, dtský den a jiné kulturní akce).

4 ((# ") $ $*$# ($ "7 ' '$0* (' 4 " * ('* $' ) "E= 0*# $ 54 ) ($ ($ $ ; % /" (0(( (0(( (' ="< # ##$( ** ; ) <?< * ($( & < * ##( 0 96F #* 0*'* Na spotebu elektiny veejným osvtlením bylo ureno v rozpotu ,-K, spotebovalo se ,- K. Za opravy veejného osvtlení, výmnu žárovek a svtel zaplatila tento rok obec ,-K. Bylo rozšíeno veejné osvtlení k novostavb domu Bartákových v ástce ,- K. Byla vybudována hbitovní zídka v celkové hodnot ,-K Obec uhradila Mstu Prostjov ástku 4.200,-K za pestupky projednávané v Komisi pro projednávání pestupk pi MÚ Prostjov. V oblasti výdaj se významnou mrou na jejich výši podílí také provoz Základní a Mateské školy Ptení, kde obec uvoluje v rozpotu ástku ,-K na provoz. Dále je z rozpotu obce hrazena mzda idie ve školní jídeln a mzda uklízeky ve výši ,-K. Dále ješt obec poskytla píspvek na innost STP Ptení 3 000,-K a 5 000,-K Stedisku rané pée pro zrakov postižené obany. Rozpoet obce schválený na beznovém zasedání ZO Ptení byl dodržen, nedošlo k pekroení ani k neoprávnnému použití finanních prostedk. Rozpoet na rok píjmy 5A% < "B5C D 5A) 7 % ( 5E1 % 7 5E1 ) <"9% 5E1 %<% % ((# ") ($ "7 (' 4 " $ 54 ) $ ; % /" (' ="< ** ; ) <?< ($( & < 0 96F ( ' ' * 5A ) %% $* '* * #($ $ # * * Píjmy celkem Výdaje celkem BÚ z roku !"#$% % ( &) (( +,-, (( + +, (($ 3% % %.% (( (( 1) (($ %2" (( 6 72 % % ($ 89: 2% (* ;) 9<% (' ="< ('( > & ('( & <9." ('( % %?/ (# ; (# ; % (#( 4 7" (#$* < 2?/ ** / ' +% '# =1F '# G %H) '# =" ) '# 3% ) " '# ;) '#! / <9 = &% C e l k e m v ý d a j e

5 T í k r á l o v á s b í r k a Pi letošní desáté Tíkrálové sbírce se v obci Ptení vybralo nejvíce finanních prostedk za poslední léta. V samotném Ptení bylo vybráno ,-K, v Ptenském Dvorku 6 865,-K a na Holubicích 1 152,-K. Celková ástka za obec je tedy ,-K. Obecní úad spolu s Charitou Konice dkují všem obanm za finanní dary, kterými pispli do sbírky, dále všem koledníkm a jejich doprovodu, kteí v nepíznivém poasí poctiv putovali dm od domu a pinesli nám svou koledou hezké pání a požehnání do dalšího roku. Výtžek sbírky je používán z menší ásti na zahraniní pomoc a zásti na zámry Charity Konice na dokonení stavebních úprav Domu pokojného stáí v Bohuslavicích, na pímou pomoc dtem v krizových situacích sociáln slabých rodin a na vybudování Stacionáe pro seniory v budov památkov chránné fary v echách pod Kosíem. V sobotu 15. kvtna probhne v naší obci sbr nebezpeného odpadu.bude zase možno odevzdat zbytky barev a lak, pneumatiky, olejové filtry, asfaltové lepenky, kyseliny a rozpouštdla a hlavn starší ledniky, mrazniky, televizory, poítae a monitory. Pesto, že se jedná o vyazený a nefunkní materiál, nkteré druhy jako ledniky, televizory a poítae není možno odevzdávat v rozmontovaném stavu. Rovnž tak staré pneumatiky je nutno zbavit disku. Tento odpad je nutno pedávat až v sobotu v asech urených pro jednotlivá stanovišt. Na Ptenském Dvorku ped obchodem od 8,oo do 8,3o hod. ve Ptení na parkovišti od 8,3o do 10,oo hod. a na Holubicích u ekárny od 10,oo do 10,30 hod. POMOC PRO HAITI Naši žáci ZŠ Ptení se zúastnili okresního kola soutže v konverzaci v anglickém jazyce. Nejlepší umístní dosáhl Michal Vašek, který skonil na pátém míst, nejlépe z mimoprostjovských škol. Ale i další žáci si vedli dobe. Touto cestou jim dkujeme za reprezentaci školy a obce. Svaz tlesn postižených pipravuje na sobotu 24. dubna sbr kovového šrotu. Sbr budou postupn z celé obce svážet pracovníci obce. Bližší informace budou ješt sdleny místním rozhlasem. Charita Konice a Obecní úad ve Ptení vyhlásili na pomoc postiženým po tragickém zemtesení na Haiti finanní sbírku. Peníze bylo možno odevzdat do uzavených a zapeetných pokladniek v kostele za branou nebo na obecním úad. V pokladnice v kostele se vybralo K a v pokladnice umístné na obecním úad K. Celkem obané ve Ptení vnovali lidem postiženým tragickým zemtesením na Haiti K. Zárove s touto sbírkou probhla v nedli 31.ledna pi bohoslužb v místním kostele další sbírka obtem postiženým zemtesením, která vynesla ástku K. Obecní úad i Charita Konice dkují všem obanm za jejich pochopení a pomoc. Pomohli jste tak zmírnit katastrofální situaci lidí v chudé a zubožené zemi. Dne 27. bezna probhl v naší obci další roník charitativní sbírky na pomoc dtem. Tentokráte ale nebudeme vyrábt kuátka z vaty. Letos budeme mít kuátka perníková. Tak práv za tuto aktivitu byly ze skautského oddílu Ptenská ptka - Lišata vybrány dv zástupkyn, které se zúastnily natáení benefiního koncertu Nadílka pro kue. Byla to Bára Hrobská a Natálka Hofmanová, které nám sdlily: Nejely jsme tam jen na koncert, ale pedevším prezentovat, jak této nadaci každoron skauti pomáhají a jak to dláme my. Ke konci koncertu došlo na pedstavování dtí, kterým nadace pomáhá a organizací, které se snaží svými akcemi zajišovat finanní prostedky pro nadaci Pomoc dtem. Mimo jiné pochopiteln došlo i na nás. A i když na nás koukala televizní kamera a ob jsme mly velkou trému, nakonec jsme to zvládly velmi dobe. Koncert se bude vysílat 5. dubna v 17,55 hod. na T 1. Došlo i na fotografování s Ewou Farnou

6 Divadlo P žije! Netradin v sobotu odehrálo P ve Ptení premiéru nové hry z dílny pana K. Foltina a s pvodní hudbou a písnikami Františka, Filipa a Kamily Francových. Pohádkové postavy se vzbouí a chtji si žít vlastní život. Pedstvení je tradin plné vtipu a narážek na souasný život kolem nás a samotných herc. Do Velikonoc bude odehráno ješte nkolik pedstavení a tradin bude poízen i záznam na DVD. S odchodem Mgr. Karla Foltina do dchodu si nkteí rodie a pátelé školy kladli otázku, co se stane s dlouholetou inností dtského divadla, které na ptenské škole má již dlouholetou tradici. Nic. Všechno zstalo, jak má být. Premiéra nové hry se konala zase zaátkem bezna, dti ádily na jevišti stejn jako minulá léta v pestrých a nápaditých kostýmech a originální hudba a vkusné kulisy zvýraznily vynikající herecké výkony dtí. Rodie a diváci odcházeli stejn nadšeni a spokojeni jako minulá léta s nezapomenutelným zážitkem, který jim pipravily jejich dti. I název hry se snažil pravdiv vystihnout zámr této nov uvedené premiéry. Matrika a evidence obyvatel v r narodilo se 12 dtí (4 dívky a 8 chlapc) - zemelo 9 oban - bylo uzaveno 5 satk ( 3 v zahradním sále Blecký Mlýn a 2 satky byly církevní) - k trvalému pobytu se pihlásilo 16 oban - odhlásili se 3 obané - sthování v obci 4 obané - 6-ti obanm byl zrušen trvalý pobyt úední cestou - bylo provedeno 552 ovení podpis a listin - žádost o obanský prkaz si podalo 59 oban - žádost o zízení datové schránky 1 žádost - poet oban k (569 muž a 548 žen) - bylo vydáno 6 opis matriních doklad - bylo vydáno 1 rozhodnutí o zmn píjmení po rozvodu- - byly vydány 3 rozhodnutí o ustanovení zvláštního píjemce Ptenský zpravodaj - byly provedeny 2 zápisy o uznání otcovství - 1x jsme pivítali v obadní síni nové obánky - 13 oban požádalo o osvdení o státním obanství - ovené výstupy z CZECH POINTU: - výpis z rejstíku trest 20 žádostí - výpis z katastru nemovitostí 14 žádostí - výpis z obchodního rejstíku 12 žádostí - výpis z živnostenského rejstíku 4 žádosti - výpis z centrálního registru idie 5 žádostí - byly vydány 3 povolení uzavení manželství na jiném vhodném míst - byla podána 1 žádost o provedení zápisu do zvláštní matriky informaní tvrtletník Obecního úadu ve Ptení. Náklad 350 výtisk. Distribuce zdarma. Redakní rada: František Tíska, Jií Porteš, Vladimíra Krejí, Sylva Poláchová. Zapsáno v evidenci periodického tisku MK R E Vychází i v elektronické podob na stránkách obce Redakní uzávrka 31 bezna 2010

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2

U s n e s e n í. ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne Rozpotová zmna.2 U s n e s e n í ze 4. jednání zastupitelstva obce Jindichovice konaného dne 02.07.2009 Zastupitelstvo obce schvaluje vyazení usnesení zastupitelstva obce.: - 118/08, 160/08, 10/09, 60/09, 61/09, 62/09,

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín

U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009. íslo usnesení vy izuje termín U S N E S E N Í která byla p ijata na 14. zasedání rady m sta konaného dne 13.10. 2009 íslo usnesení vy izuje termín 271/09 Rada m sta bere na v domí informaci o p. B lonožník ihned provedené kontrole

Více

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K Výdaje: Upravený rozpoet erpání Paragraf Položka Silnice: nákup materiálu 20 15 912,00 2212 5139 nákup služeb 60 47 711,90 5169 opravy a udržování 370 341 767,60 5171 cesta k lesu 225.465,-- odvodnní ulice

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100

I O Úlice p.50, M sto Touškov Telefon, fax Mobil starosta íslo b žného ú tu /0100 V souladu s 17 zákona íslo 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních, rozpo t, v platném zn ní, p edkládá obec Úlice záv re ný ú et obce za rok 2011 Údaje o obci: Název Obec Úlice I O 00258440 Adresa

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje

Msto Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk, IO: zveejuje dle usnesení. 505 Rady msta Vimperk ze dne 22.5.2006 nabídku. 6/06 pronájmu pozemku vhodného pro výstavbu nízkopodlažního bytového domu, zapsaného u KÚ v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec Vimperk

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis. 05/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis. 05/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis. 05/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 20.04.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská 22 252 17 Tachlovice Záv re ný ú et obce Chýnice za rok 2010 (návrh) dle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík.

K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání ZM Praha Bchovice zahájil dne ve 20:10 hodin starosta M Praha Bchovice Ing. Jií Santolík. Zápis z mimoádného 41. zasedání Zastupitelstva M Praha Bchovice konaného dne 14. 12. 2005 v zasedací místnosti ÚM Praha Bchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Praha 9 K bodu 1 programu: Mimoádné 41. zasedání

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí

Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Z Á P I S o průběhu 19. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice, konaného dne 14.dubna 2009 v zámeckém přísálí Zápis 3/2009 Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Vyžrálek Milan, Souček jiří

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ ze 14. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 16. prosince 2004 ve 14.30 hodin v objektu bývalé ZŠ ve Velké Úp, p. 236 Pítomni: Alan Tomášek,

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

úelem majetkoprávního vypoádání pozemku pod domem p v ul. ervenohrádecká za smluvní kupní cenu ,- K,

úelem majetkoprávního vypoádání pozemku pod domem p v ul. ervenohrádecká za smluvní kupní cenu ,- K, U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva msta Jirkova, konaného dne 30. 4. 2007 v KD ZG N. Ervnice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU ZO ZE DNE 24. 1. 2007. 1 Zasedání Zastupitelstva obce Syrovice bylo zahájeno v 19.00 hod. v zasedací místnosti obce Syrovice za pítomnosti hosta pana Michala Haška- poslance za

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ P íloha. 3 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne...... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umíst ní stavby nebo za ízení o zm n stavby a o zm n vlivu

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011

Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y. za rok 2011 Kraj Moravskoslezský Okres Bruntál Obec Staré Heřminovy N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U O B C E S T A R É H E Ř M I N O V Y za rok 2011 Závěrečný účet obce Staré Heřminovy byl schválen zastupitelstvem

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne

U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady msta Jirkova ze dne 13.12.2006 Usnesení.819/06 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná b e r e n a v d o m í splnná usnesení.689-3b/06, 746/06, 768/06, 784/06, 809/06,

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Návrh na vklad do katastru nemovitostí podle 14 zákona. 256/2013 Sb. Spisová znaka Ureno: Katastrálnímu úadu pro Katastrálnímu pracovišti vyplní katastrální úad I. Údaje o úastnících ízení fyzických osobách

Více

U S N E S E N Í z 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného v ob adní síni budovy obecního ú adu.

U S N E S E N Í z 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného v ob adní síni budovy obecního ú adu. 1. Zahájení. U S N E S E N Í z 19. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného 28.12.2005 v ob adní síni budovy obecního ú adu. 1.1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Radim Burger (KS M) Ing. Richard

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více