. 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". 1. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení. 1. zasedání ZO Ptení 28.ledna 2010. 2.zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010"

Transkript

1 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení B ezen zasedání ZO Ptení 28.ledna zasedání ZO Ptení 31. b ezna 2010 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na v domí: A) Zastupitelstvo obce bere na v domí 1. Zprávu o innosti Zastupitelstva obce Ptení a OÚ za období od do Výro ní zprávu za rok 2009 podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis 3. Ceník vodného pro rok Výsledky T íkrálové sbírky v roce Výši a splatnost poplatk za svoz TKO a poplatk ze ps 6. Vyhlášení finan ní sbírky Charitou R Pomoc pro Haiti 7. Žádosti o pronájem prostor k podnikání v budov OÚ, které budou dále ešeny. B) Zastupitelstvo obce schvaluje 1. Vyhlášení zám ru bezúplatného p evodu ásti pozemku p.. 432/2 o vým e cca 26 m2 a p (PK) o vým e cca 7 m2 v k.ú. Ptení z vlastnictví obce Ptení do vlastnictví Olomouckého kraje II/150 Vícov obchvat obce 2. Podání žádosti o dotaci do programu Obnova staveb drobné architektury místního významu Pomník padlých ve Ptení Ptenský Dvorek. Realizace akce v roce 2010 bude provedena bez ohledu na p ípadný výsledek posouzení žádosti o dotaci 3. Podání žádosti do Programu obnovy venkova Chodník ke h bitovu a realizace akce v roce Podání žádosti o p ísp vek na po ízení, opravu požární techniky a nákup v cného vybavení jednotek dobrovolných hasi ve výši ,-K se spoluú astí obce ve výši ,K pro rok Podání projektu Ptení výstavba ZTI v lokalit Báchorky na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o dotaci 6. Výsledek inventarizace majetku obce C) Zastupitelstvo obce Ptení neschvaluje: 1. Nákup traktoru Vega 36 HP s p íslušenstvím dle nabídky v cen do ,-K do vy ešení finan ních závazk, vyplývajících z akce Zateplení ZŠ Ptení v i dodavateli stavebních prací 2. Zakoupení ukazatel rychlosti k p íjezdovým komunikacím I. Zprávu o innosti ZO Ptení a OÚ Ptení od do Zprávu o p ezkoumání hospoda ení obce Ptení za rok Termín konání voleb do PS Parlamentu Za azení dopravce Obec Ptení do IDSOK od I Zprávu o p ezkoumání hospoda ení Mikroregionu 6. Kostelecko za rok Informace k vydání stavebního povolení na akci Výstavba 8. ZTI v lokalit Báchorky 9. Vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby II/150 Vícov Obchvat obce Vícov 10.Na ízení Krajské veterinární správy o mimo ádných 11. veterinárních opat eních 12. Rozhodnutí starosty ze dne o vedení ú etnictví v 13. ZŠ a MŠ Ptení ve zjednodušeném rozsahu od Termín svozu nebezpe ného odpadu Termín vybírání poplatk za TKO a ze ps na Ptenském 16. Dvorku 15. dubna od hod. 17. Po ádání pou ové výstavy 2. kv tna s názvem "Ptení o ima 18. fotografa" 19. Svolání sch zky zástupc OÚ, stavební komise a p. Žvátory a 20. všech dot ených soused ohledn úprav ve ejné komunikace u 21. domu p. Žvátory, a k projednání požadavk na odprodeje 22. pozemk p. Václavu P ikrylovi a p. Pospíšilovi 14. Zadání projektového zpracování p estavby místnosti bývalé knihovny v budov OÚ B) Zastupitelstvo obce Ptení schvaluje 1. Záv re ný ú et obce Ptení a vyslovuje souhlas s celoro ním hospoda ením Obce Ptení za rok 2009 bez výhrad 2. Smlouvu o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu na akci "Ptení, p íp. NN, Grepl" 3. Smlouvu o budoucí smlouv o z ízení práva odpovídajícího v cnému b emenu na akci,,ptení, DS NN, Ho ka" 4. Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích v majetku Obce Ptení - "Obchvat obce Ptení komunikací III. t ídy" 5. Rozpo et obce Ptení na rok 2010 jako schodkový, p íjmy ,-, výdaje ,-, schodek ,6. P ijmout 2 pracovníky na ve ejn prosp šné práce 7. P ijmout na ve ejnou službu do 20 ob an _ C) Zastupitelstvo obce neschvaluje 1. Odprodej pozemku p. Greplovi. Bude odprodáno až po dokon ení výstavby v lokalit ke Stádlisku s právem p edkupním pro jednotlivé majitele dom.

2 Vážení a milí spoluobané, jak je vidt, as neúprosn odpoítává den za dnem. Zaátek dubna dává tušit, že sluníko pece jen více heje a teplé poasí je na dosah. Urit se nám všem ulevilo od snhu, zimních kabát a bot. Vždy období, kdy mrznul úsmv na rtech a naše innost se omezovala na topení a házení snhu je snad nenávratn pry. Svt najednou vypadá barevnji a my šastnjší jaro je tu. Nejprve bych se chtl ješt vrátit k nároné zim, a to z pohledu obce, coby správce místních komunikací. Letošní zima s bohatou snhovou nadílkou nám všem dala skuten zabrat. Ne vždy je možno zabezpeit vlastními silami a technikou innost a práci v obci. Chtl bych touto cestou podkovat všem,kteí pro obec smluvn zajišovali zimní údržbu, za velice vstícný a svdomitý pístup pi plužení, shrnování a odvozu snhu v katastru obce. Odklízet sníh z úzkých silnic a chodník není snadné, letos ho nebylo skuten kam dávat. Proto dkuji i tm obanm, kteí snhovou kalamitu pochopili a byli nám nápomocni pi úklidu. Jist Vás napadlo pi pohledu na postupn mizející sníh, že krom špíny a prachu nám na chodnících a cestách zbylo i to, co bychom tam rádi nevidli, a to psí exkrementy. Vzít na vycházku pejska je celkem samozejmé, ale co tak vzít do kapsy sáek, do kterého bychom exkrementy posbírali a vyhodili do popelnice?! Je proto na nás, abychom se vychovávali navzájem. Nezáleží jen na tom, jak se bude chovat pes, ale také jak se chová jeho pán. Dalším problémem jsou voln pobíhající psi, které si majitel píliš neuhlídá. Nejenže mže toulavý pes ohrozit zdraví našich spoluoban a pedevším dtí, ale nyní v období odchovu mláat ve volné pírod jejich úhyn. Majitel jakéhokoliv zvíete musí mít na zeteli, že krom radosti mu tento mazlíek pináší i velkou odpovdnost. Jelikož uplynulo první tvrtletí tohoto roku a rozpoet na rok 2010 jsme schvalovali až nyní, jen ve zkratce se vyjádím k akcím v letošním roce. Co nás tíží nejvíce, je stále finann nevypoádaná akce Zateplení ZŠ Ptení. Stavební firm Navrátil, s.r.o., zbývá zaplatit ješt více jak 4,3 milionu korun. Akoliv je od minulého roku pislíbena dotace ze SFŽP pes 5 milionu korun, peníze na útu poád nemáme. V únoru jsme žádali Olomoucký kraj o dotaci na akci Chodník ke hbitovu. Na tuto stavbu budeme vyizovat stavební povolení. Zatím nám v podání žádosti brání negativní postoje nkterých oban, kteí odmítli podepsat smlouvy o budoucí kupní smlouv týkající se pozemk, na nichž se má stavba realizovat. V letošním roce bychom chtli vybudovat 1. etapu chodníku, a to od stedu obce po budoucí kruhový objezd. Byly podány žádosti o stavební povolení na inženýrské sít pro výstavbu 18-ti rodinných domk v lokalit Báchorky. Bylo zažádáno na Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci, a to v ástce 50 tisíc K na jeden rodinný dm. Celá tato záležitost je nároná a zdlouhavá, pedevším nás poád brzdí výkup podílu singulárního pozemku, který brání ve vydání stavebního povolení. Vme, že se vše podaí a stavební práce zanou ješt v letošním roce. Je vypracován plán a vydáno stavební povolení na sportovní areál v ZŠ, na jehož výstavbu je zažádáno o dotaci z Regionálního operaního programu. V pípad udlení dotace by se s jeho výstavbou zaalo v píštím roce. Po dohod s Farní radou Ptení a Olomouckým arcibiskupstvím by se letos ml vykoupit pozemek ke stavní rodinných dom, tzv. Farská zahrada. Na Ptenském Dvorku zrekonstruujeme podle projektu pana Müllera pomník obtem 1. a 2. svtové války. Chceme toto prostranství ozelenit a zkrášlit, aby posloužilo k posezení a odpoinku. I na tuto akci jsme žádali o dotaci z Olomouckého kraje, le nebylo nám vyhovno a rekonstrukci zaplatíme z rozpotu obce. Poplatky za komunální odpad a poplatky ze ps jsou splatné do konce dubna Poplatky mžete uhradit pímo na OÚ nebo bezhotovostní platbou na: Obec Ptení, Ptení 36, íslo útu píjemce: /0800, jako variabilní symbol uvete íslo popisné. Ve výjimených pípadech lze platbu rozložit i ve splátkovém kalendái. Tuto variantu je ale nutné osobn dohodnout na obecním úad, aby následná pohledávka nebyla vymáhána soudní cestou. Upozoruji obany, že idiské prkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vymnit nejpozdji do 31. prosince 2010 na odboru dopravy pi Mstském úadu v Prostjov, Vrahovické ulici. Uplynutím stanovené doby pro jejich výmnu idiské prkazy pozbývají platnost. Vážení tenái, spoluobané, na ptenskou pou (2. kvtna) pipravujeme jako každoron již tradiní výstavu, letos zamenou na zmapování dávných as v naší obci oima fotografa Prosím obany, zda by zápjkou fotografií, i celých alb nás zavedli do obce i jejich ástí, které si my mladší nepamatujeme, abychom poznali nejen jak se žilo, pracovalo, ale také jak se bavívalo. Prosím, nenechte si poklady jen pro sebe, podlte se s námi ostatními. Urit i Vás potší, uvidíte-li místa, která díve vypadala jinak, i svoje píbuzné a známé na fotografiích, které vy sami nemáte Na závr mi dovolte pipomenout, jak to vlastn s tmi Velikonocemi je. Symbolem velikononích svátk je oslava Ježíšova vzkíšení, pipadající na první nedli po prvním jarním úplku. Odchod zimy a píchod jara se oslavoval masopustními obady už v dávné minulosti, první zmínky sahají do poátku 13. století. Po dlouhém vývoji se z masopustu stala lidová zábava, po ní následoval pst šest týdn ped Velikononí nedlí. Každá postní nedle je pojmenovaná a vrcholí Kvtnou. Poslední nedle Smrtná a Kvtná splývají v jediný celek, v symbolické vynášení smrti, která znamenala nepohodu, nemoci i zimu. Vynášení smrti je nejstarší jarní obad v eských lidových zvyklostech. Vážení obané, peji Vám píjemné prožití Velikonoc, plné jarní pohody a dobré nálady.

3 JAK JSME HOSPODAILI V ROCE 2009!!!" #$ % $ &% '## ( &) ' '#* (( +,-, ( #(* (( ++,%./% ' 0*$$0 (( 1 -, %2) (($ 3% % %.% 0( (( 1 * (( 4% ( 0' (( 1 ) 5 (($ %2" $ 0( (( 6 72 % % 0($ ($ 89: 2% 9 # '' (* ; ) 9<% $' $' (' ="< ( #00' ('( & <9." $ (*(( ('( > &1 ' *' ('( % " #($ *0# ('( % %?/ *$ (# ; * $## (# ((('' (#( ; 72" * (#( 4 7"2 ( $$0 (#$* < 2?/ 0 '*$# ** / 2 ('* ' +% *00 '# =" ) 7 * $ '# 3% ) " *0' '# =? $ '## '# 31&) (0 '#! / <9 = ( #* '# 1 <%>9+, ( (#* (( ; <7 * (( ; <?/ 9/% ( ) " skutenost 5A% < "B5C D $ (*$0#' 5A) 7 % ' 0(($ ( 5E1 % 7 * $0* 5E1 ) <"9% * '' 5E1 %<% % 0#$($ * 5A ) %% # 0*0'' Hospodaení obce v minulém roce probíhalo dle rozpotu schváleného na zasedání zastupitelstva obce dne Všechny pesuny finanních prostedk byly zachyceny v rozpotových opateních 1-9/2009, která byla rovnž projednána a schválena na zasedáních zastupitelstva obce. V roce 2009 došlo k velkému poklesu v píjmech oproti pvodnímu rozpotu o ,-K. Pokles nastal pevážn ve výbru a odvodu daní, mírné zvýšení píjm nastalo ve výbru poplatk. Na tomto zvýšení má podíl i zízení kontaktního místa Czech point. K navýšení došlo i zásluhou píjm z úrok o K, z dividend o K a píjm z prodeje domu Ptení.27 o K. V tomto roce byla doplacena poslední splátka z pjky z FRB a úet byl zrušen. Zstatek z tohoto fondu ,-K byl peveden na úet obce a stal se jeho píjmem. Obec obdržela dotaci na volby do Evropského parlamentu ve výši 40 tisíc K. Využito bylo ,-K, zbylá ástka ve výši ,- byla v lednu vrácena na úet KÚ Olomouckého kraje. Obec obdržela dotaci pro jednotku SDH na vcné vybavení ve výši ,-K, a K na výzbroj a výstroj. Na výdajích na vybavení se ástkou ,- K podílela i obec. V oblasti výdaj bylo nutné použít prostedky, které obec získala pi pedání dokumentace na Obchvat obce Ptení Olomouckému kraji tj. 714 tisíc K a dále ástku 500 tisíc K urenou na opravu sokolovny, na ástenou úhradu faktur Stavební spolenosti Navrátil, která provedla zateplení a opravu omítky naší školy. Na tuto akci obec obdržela v roce 2008 píslib na udlení dotace. V roce 2009 byla ale dotace pozastavena, ásten zkrácena a znovu pedána SFŽP k vyízení. Pesto, že dotace je od kvtna 2009 znovu pislíbena, do souasné doby však nedošlo k její udlení, a tak do letošního roku jsme pešli s dlužnou ástkou vi Stavební spolenosti Navrátil ve výši ,-K. Nedošlo také na realizaci opravy pomníku na Ptenském Dvorku, k nákupu nových kontejner na plasty a sklo a erpání finanních prostedk na výkup pozemk pro bytovou výstavbu a výstavbu chodníku ke hbitovu. ímskokatolické farnosti Ptení byla v roce 2009 poskytnuta pjka ve výši 250 tisíc K. ástka bude splácena od roku 2010, první rok K a v následujících letech vždy K ron. V tomto roce se podailo získat pes Mikroregion Kostelecko píspvek ve výši ,-K na poádání kulturn sportovních akcí (prostedky byly použity na zájezd na muzikál, dtský den a jiné kulturní akce).

4 ((# ") $ $*$# ($ "7 ' '$0* (' 4 " * ('* $' ) "E= 0*# $ 54 ) ($ ($ $ ; % /" (0(( (0(( (' ="< # ##$( ** ; ) <?< * ($( & < * ##( 0 96F #* 0*'* Na spotebu elektiny veejným osvtlením bylo ureno v rozpotu ,-K, spotebovalo se ,- K. Za opravy veejného osvtlení, výmnu žárovek a svtel zaplatila tento rok obec ,-K. Bylo rozšíeno veejné osvtlení k novostavb domu Bartákových v ástce ,- K. Byla vybudována hbitovní zídka v celkové hodnot ,-K Obec uhradila Mstu Prostjov ástku 4.200,-K za pestupky projednávané v Komisi pro projednávání pestupk pi MÚ Prostjov. V oblasti výdaj se významnou mrou na jejich výši podílí také provoz Základní a Mateské školy Ptení, kde obec uvoluje v rozpotu ástku ,-K na provoz. Dále je z rozpotu obce hrazena mzda idie ve školní jídeln a mzda uklízeky ve výši ,-K. Dále ješt obec poskytla píspvek na innost STP Ptení 3 000,-K a 5 000,-K Stedisku rané pée pro zrakov postižené obany. Rozpoet obce schválený na beznovém zasedání ZO Ptení byl dodržen, nedošlo k pekroení ani k neoprávnnému použití finanních prostedk. Rozpoet na rok píjmy 5A% < "B5C D 5A) 7 % ( 5E1 % 7 5E1 ) <"9% 5E1 %<% % ((# ") ($ "7 (' 4 " $ 54 ) $ ; % /" (' ="< ** ; ) <?< ($( & < 0 96F ( ' ' * 5A ) %% $* '* * #($ $ # * * Píjmy celkem Výdaje celkem BÚ z roku !"#$% % ( &) (( +,-, (( + +, (($ 3% % %.% (( (( 1) (($ %2" (( 6 72 % % ($ 89: 2% (* ;) 9<% (' ="< ('( > & ('( & <9." ('( % %?/ (# ; (# ; % (#( 4 7" (#$* < 2?/ ** / ' +% '# =1F '# G %H) '# =" ) '# 3% ) " '# ;) '#! / <9 = &% C e l k e m v ý d a j e

5 T í k r á l o v á s b í r k a Pi letošní desáté Tíkrálové sbírce se v obci Ptení vybralo nejvíce finanních prostedk za poslední léta. V samotném Ptení bylo vybráno ,-K, v Ptenském Dvorku 6 865,-K a na Holubicích 1 152,-K. Celková ástka za obec je tedy ,-K. Obecní úad spolu s Charitou Konice dkují všem obanm za finanní dary, kterými pispli do sbírky, dále všem koledníkm a jejich doprovodu, kteí v nepíznivém poasí poctiv putovali dm od domu a pinesli nám svou koledou hezké pání a požehnání do dalšího roku. Výtžek sbírky je používán z menší ásti na zahraniní pomoc a zásti na zámry Charity Konice na dokonení stavebních úprav Domu pokojného stáí v Bohuslavicích, na pímou pomoc dtem v krizových situacích sociáln slabých rodin a na vybudování Stacionáe pro seniory v budov památkov chránné fary v echách pod Kosíem. V sobotu 15. kvtna probhne v naší obci sbr nebezpeného odpadu.bude zase možno odevzdat zbytky barev a lak, pneumatiky, olejové filtry, asfaltové lepenky, kyseliny a rozpouštdla a hlavn starší ledniky, mrazniky, televizory, poítae a monitory. Pesto, že se jedná o vyazený a nefunkní materiál, nkteré druhy jako ledniky, televizory a poítae není možno odevzdávat v rozmontovaném stavu. Rovnž tak staré pneumatiky je nutno zbavit disku. Tento odpad je nutno pedávat až v sobotu v asech urených pro jednotlivá stanovišt. Na Ptenském Dvorku ped obchodem od 8,oo do 8,3o hod. ve Ptení na parkovišti od 8,3o do 10,oo hod. a na Holubicích u ekárny od 10,oo do 10,30 hod. POMOC PRO HAITI Naši žáci ZŠ Ptení se zúastnili okresního kola soutže v konverzaci v anglickém jazyce. Nejlepší umístní dosáhl Michal Vašek, který skonil na pátém míst, nejlépe z mimoprostjovských škol. Ale i další žáci si vedli dobe. Touto cestou jim dkujeme za reprezentaci školy a obce. Svaz tlesn postižených pipravuje na sobotu 24. dubna sbr kovového šrotu. Sbr budou postupn z celé obce svážet pracovníci obce. Bližší informace budou ješt sdleny místním rozhlasem. Charita Konice a Obecní úad ve Ptení vyhlásili na pomoc postiženým po tragickém zemtesení na Haiti finanní sbírku. Peníze bylo možno odevzdat do uzavených a zapeetných pokladniek v kostele za branou nebo na obecním úad. V pokladnice v kostele se vybralo K a v pokladnice umístné na obecním úad K. Celkem obané ve Ptení vnovali lidem postiženým tragickým zemtesením na Haiti K. Zárove s touto sbírkou probhla v nedli 31.ledna pi bohoslužb v místním kostele další sbírka obtem postiženým zemtesením, která vynesla ástku K. Obecní úad i Charita Konice dkují všem obanm za jejich pochopení a pomoc. Pomohli jste tak zmírnit katastrofální situaci lidí v chudé a zubožené zemi. Dne 27. bezna probhl v naší obci další roník charitativní sbírky na pomoc dtem. Tentokráte ale nebudeme vyrábt kuátka z vaty. Letos budeme mít kuátka perníková. Tak práv za tuto aktivitu byly ze skautského oddílu Ptenská ptka - Lišata vybrány dv zástupkyn, které se zúastnily natáení benefiního koncertu Nadílka pro kue. Byla to Bára Hrobská a Natálka Hofmanová, které nám sdlily: Nejely jsme tam jen na koncert, ale pedevším prezentovat, jak této nadaci každoron skauti pomáhají a jak to dláme my. Ke konci koncertu došlo na pedstavování dtí, kterým nadace pomáhá a organizací, které se snaží svými akcemi zajišovat finanní prostedky pro nadaci Pomoc dtem. Mimo jiné pochopiteln došlo i na nás. A i když na nás koukala televizní kamera a ob jsme mly velkou trému, nakonec jsme to zvládly velmi dobe. Koncert se bude vysílat 5. dubna v 17,55 hod. na T 1. Došlo i na fotografování s Ewou Farnou

6 Divadlo P žije! Netradin v sobotu odehrálo P ve Ptení premiéru nové hry z dílny pana K. Foltina a s pvodní hudbou a písnikami Františka, Filipa a Kamily Francových. Pohádkové postavy se vzbouí a chtji si žít vlastní život. Pedstvení je tradin plné vtipu a narážek na souasný život kolem nás a samotných herc. Do Velikonoc bude odehráno ješte nkolik pedstavení a tradin bude poízen i záznam na DVD. S odchodem Mgr. Karla Foltina do dchodu si nkteí rodie a pátelé školy kladli otázku, co se stane s dlouholetou inností dtského divadla, které na ptenské škole má již dlouholetou tradici. Nic. Všechno zstalo, jak má být. Premiéra nové hry se konala zase zaátkem bezna, dti ádily na jevišti stejn jako minulá léta v pestrých a nápaditých kostýmech a originální hudba a vkusné kulisy zvýraznily vynikající herecké výkony dtí. Rodie a diváci odcházeli stejn nadšeni a spokojeni jako minulá léta s nezapomenutelným zážitkem, který jim pipravily jejich dti. I název hry se snažil pravdiv vystihnout zámr této nov uvedené premiéry. Matrika a evidence obyvatel v r narodilo se 12 dtí (4 dívky a 8 chlapc) - zemelo 9 oban - bylo uzaveno 5 satk ( 3 v zahradním sále Blecký Mlýn a 2 satky byly církevní) - k trvalému pobytu se pihlásilo 16 oban - odhlásili se 3 obané - sthování v obci 4 obané - 6-ti obanm byl zrušen trvalý pobyt úední cestou - bylo provedeno 552 ovení podpis a listin - žádost o obanský prkaz si podalo 59 oban - žádost o zízení datové schránky 1 žádost - poet oban k (569 muž a 548 žen) - bylo vydáno 6 opis matriních doklad - bylo vydáno 1 rozhodnutí o zmn píjmení po rozvodu- - byly vydány 3 rozhodnutí o ustanovení zvláštního píjemce Ptenský zpravodaj - byly provedeny 2 zápisy o uznání otcovství - 1x jsme pivítali v obadní síni nové obánky - 13 oban požádalo o osvdení o státním obanství - ovené výstupy z CZECH POINTU: - výpis z rejstíku trest 20 žádostí - výpis z katastru nemovitostí 14 žádostí - výpis z obchodního rejstíku 12 žádostí - výpis z živnostenského rejstíku 4 žádosti - výpis z centrálního registru idie 5 žádostí - byly vydány 3 povolení uzavení manželství na jiném vhodném míst - byla podána 1 žádost o provedení zápisu do zvláštní matriky informaní tvrtletník Obecního úadu ve Ptení. Náklad 350 výtisk. Distribuce zdarma. Redakní rada: František Tíska, Jií Porteš, Vladimíra Krejí, Sylva Poláchová. Zapsáno v evidenci periodického tisku MK R E Vychází i v elektronické podob na stránkách obce Redakní uzávrka 31 bezna 2010

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010

. 3. Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. 5. zasedání ZO Ptení 8. 7. 2010 Informa ní tvrtletník Obecního ú adu Ptení V dubnu 1999 vyšlo 1. íslo Ptenského zpravodaje. Stalo se tak z rozhodnutí nových zastupitel, kte í cht li ve svém volebním období lépe informovat všechny ob

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

SLOVO STAROSTY AKTUALITY

SLOVO STAROSTY AKTUALITY SLOVO STAROSTY Vážení obané, chtl bych Vás informovat o nejzávažnjších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to znovuotevení školy. V souasné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku

Záí 2007. Vydává Obecní úad v Javorníku Záí 2007 Vydává Obecní úad v Javorníku z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 4/2007. Toto íslo vyšlo v záí 2007. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058 . 20 - ZIMA 2007

Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058 . 20 - ZIMA 2007 Zapsáno u Ministerstva kultury R pod eviden ním íslem MK R E 14058. 20 - ZIMA 2007 VYDÁVÁ A ROZŠI UJE OBECNÍ Ú AD DUBNÉ NEPRODEJNÉ Redakce: Obecní ú ad Dubné, tel. + fax: 387 992 034, e-mail: obec.dubne@volny.cz

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

ÚNOR 2009. Cena 5,- K

ÚNOR 2009. Cena 5,- K ÚNOR 2009 Cena 5,- K Z obsahu : - Slovo starostky, Informace OÚ - Tíkrálová sbírka v Tršicích - Základní škola Tršice - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali ped tiašedesáti roky - Pozvánky, Inzerce

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více