R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 18.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2013. MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 18."

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. ZM15 Česká Skalice 18. prosince 2012 R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2013 Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí fin. odboru Předkládá: Tomáš Hubka, starosta

2 Rozpočet Města Česká Skalice na rok 2013 ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako vyrovnaný, v celkové výši tis. Kč. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od i případné změny platných zákonů a nařízení k Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě dosažených skutečností r.12 v členění podle jednotlivých odd. a, popř. organizací. Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z dosažené skutečnosti r.12. Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou zohledněny změny zákonů platné od , zejména zák. o RUD. Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze st. rozpočtu ve výši 3.806,6 tis. Kč. - příspěvek na výkon st. správy 3 806,6 tis. Kč Výdajová část rozpočtu zahrnuje: - kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši tis. Kč - běžné výdaje jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škola Česká Skalice tis. Kč - Mateřská škola JAK tis. Kč - Muzeum BN tis. Kč - SVČ Bájo 410 tis. Kč Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO Úpa tis. Kč

3 Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r Zařízení počet pracovníků objem mzdových prostředků. Knihovna Vnitřní správa - funkcionáři měst.policie MÚ ost.osob.výdaje Sociální služby -pečov.služba Místní hospodářství - topiči - techn.služby ost.osob.výdaje 100 C e l k e m Počet pracovníků je na stejné úrovni jako UR pro rok 2012, rozpočet MF je vyšší o 100 tis. Kč proti UR r a to o mzdu informatika za jedno čtvrtletí. Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2013 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok Financování V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření roku tis. Kč a nasmlouvané splátky úvěru a to: 1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis. Kč - budova Text. muzea 2. splátka revolving. úvěru KB ve výši tis. Kč - odkanalizování aglomer. 3. splátka úvěru SFŽP ve výši ve výši tis. Kč - odkanalizování aglomer.

4 PŘÍJMY druh příjmu rozpočet 2013 v tis.kč DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Sdílené daně ,00 DPH ,00 daň z příjmu FO 1 500,00 daň z příjmu FO-závisl.činnost 9 600,00 daň z příjmu FO-srážková daň 1 100,00 daň z příjmu PO ,00 Výlučné daně 4 000,00 daň z příjmu PO-obec 1 000,00 daň z nemovitostí 3 000,00 Místní poplatky 3 900,00 poplatek za TKO 3 300,00 ze psů 150,00 rekreační poplatek 300,00 za užívání veř.prostranství 150,00 Správní poplatky 1 875,00 staveb.poplatky 80,00 tombola 5,00 hrací automaty 100,00 matrika 140,00 CzechPoint 50,00 odvody z VHP 1 500,00 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 806,60 neinvest.transfer ze SR 3 806,60 neinvest.transfery od obcí KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 921,00 příjmy z prodeje pozemků 1 821,00 splátky inv.půjček od obcí 100,00

5 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,40 příjmy z vlastní činnosti a pronájmu majetku příjmy z hospodaření lesů 300,00 ATC Rozkoš 600,00 místní komunikace - pronájem ČOV + VAK r ,00 MŠ JAK -odvody odpisů 835,00 ZŠ nájemné za ŠD+odv.odpisů 1 394,00 sportovní hřiště 100,00 Scolarest 650,00 DDM Bájo odvod odpisů 110,00 Muzeum BN odvod odpisů 68,00 knihovna 90,00 Jiřink.slavnosti 5,00 kultur.zpravodaj 50,00 IC-nájemné 20,00 nebyt.hospodářství 450,00 bytové hospodářství 3 500,00 pohřebnictví 115,00 komunální služby 600,00 pronájem pozemků 300,00 pečovatelská služba 170,00 azylové byty 40,00 městská policie 20,00 činnost místní správy 66,40 ostatní a nahodilé příjmy 200,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 FINANCOVÁNÍ 4 004,00 zůstatek fin.prostředků z r ,00 splátky půjček KB ( ) ,00 splátka půjčky SFŽP ,00 čerpání revolv.půjčky 65 mil.kč 2 700,00 C E L K E M ,00

6 V Ý D A J E druh výdaje BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 lesní hospodářství 250,00 nájemné (pozemek bazén) 92,00 místní komunikace 1 750,00 Čsvodárny dotace k ceně 1 200,00 Čsvodárny - nájemné Zlíč 30,00 úroky z půjček na odkanal. 380,00 Scolarest 3 250,00 sportovní areál 550,00 knihovna 1 250,00 Text.muzeum-úroky z půjčky 110,00 opravy míst.kult.památek 400,00 kulturní zpravodaj 120,00 Komise pro oslavy a slavnosti 90,00 Jiřinkové slavnosti 30,00 služby IC 360,00 nebyt.hospodářství 200,00 bytové hospodářatví 3 200,00 veřejné osvětlení 1 600,00 veř.osvětlení - leasing splátky 385,00 pohřebnictví 300,00 komunální služby 5 300,00 zameták-leasing splátky 251,00 péče o veřejnou zeleň 820,00 sběr a svoz TKO 2 500,00 sběrný dvůr 800,00 služby KÚ + věcná břemena 50,00 azylové byty 80,00 pečovatelská služba 1 450,00 sociál.dávky města (stravování důchodců) 92,00 ubytování v azyl.domě Náchod 15,00 příspěvek na rod.poradnu Náchod 18,00 městská policie 2 200,00 požární ochrana 400,00 místní zastup.orgány 1 900,00 činnost místní správy ,00 příděl do soc.fondu 730,00 platby daní a poplatků 1 400,00 příspěvky na činnost PO mateřská škola JAK 2 920,00 základní škola 4 800,00 muzeum BN 2 550,00 DDM Bájo 410,00 příspěvky na činnost spolků + granty 2 000,00 příspěvek DSO Úpa+Euroreg.Glacensis 150,00

7 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 výkupy pozemků 1 850,00 územní plán 560,00 strategický plán 300,00 PD 1 310,00 PD pro výstavbu šaten ZŠ 246,00 PD vodovod.příp.zájezd 350,00 PD dětské hřiště Švermova 12,00 PD VO Steidlerova 42,00 studie - aula ZŠ + školní dvůr 30,00 PD dětské hřiště Malá Skalice 30,00 PD sportovní areál + školní areál 500,00 Stroje a vybavení 218,00 obnova PC na MÚ 200,00 výstražný systém - část příspěvku 18,00 Stavby 9 640,00 výtlak.přípojky-příspěvek 298,00 rozšíření zdrojů pitné vody 2 700,00 chodník do Zlíče trasa D +++ pěšina u Úpy od mostu k lávce trasa A 1 000,00 dětské hřiště Švermova 84,00 dětské hřiště Malá Skalice 210,00 odvod.komun.zlíč od býv.škola ke Králíku. 250,00 kanal.přípojky 9.května 948,00 kanal.přípojky FO vč. darů 1 600,00 hydroizolace ZŠ čp ,00 oprava podhledů Scolarest 500,00 nové chodníky Bezruč.- Křenk. + Riegrova+ 900,00 Komenského + Legionářská+Nerudova rekonstrukce el. instalace ZŠ 150,00 Investice VaK 1 125,00 k a n a l i z a c e výměna řadu Raisova-Pospíšilova 1 125,00 REZERVA 2 634,00 (pasportizace chodníků 100 tis.kč; chodník Zelená tis.kč, stezky F+G tis.kč; kropící vůz tis.kč; pěšina kolem Rozkoše tis.kč; opr. sochy BN 10 tis.kč ; podíly města odkanal. aglomer tis.Kč; hlasové a hlasovací zařízení; záměr Kult. sálu V. Havla, ocenění výsledku 20 tis.kč; nátěry omítek ZŠ) C E L K E M ,00

R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2014. MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 17.

R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2014. MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice. Česká Skalice 17. MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č.2 usn. ZM23 Česká Skalice 17. prosince 2013 R O Z P O Č E T MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2014 Zpracoval: Ing. Jaroslava Stránská, vedoucí

Více

R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í. za rok 2011

R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í. za rok 2011 Městský úřad Česká Skalice R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í Města ČESKÁ SKALICE za rok 2011 Zpracoval: FO MÚ Česká Skalice Ing.Stránská Pro rok 2011 byl ZM Česká Skalice schválen vyrovnaný rozpočet ve

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2 013

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2 013 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA VEJPRTY NA ROK 2 013 Rozpočet města Vejprty je finančním plánem, kterým se řídí jeho hospodaření. Sestavován je na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015

Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Komenta r kna vrhu rozpoc tu na r. 2015 Rozpočet města je pro r. 2015 je navrhován v souladu s zákonem č. 250/2000 Sb.,v pl. zn. Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek navrhovaného rozpočtu je kryt

Více

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014

Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014 Městská část Praha Čakovice nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 Návrh rozpočtu MČ Čakovice na rok 2014 Obsah: Návrh rozpočtu pro rok 2014 3 1.1 Návrh rozpočtu pro rok 2014 příjmy 3 1.2 Návrh rozpočtu

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. 1 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Projednáno: radou města dne : 1.12. 2014 pracovním zastupitelstvem dne : 1.12. 2014 Zpracoval: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí finanční odbor Zveřejněno dne:

Více

Komentář příjmové strany hospodaření města

Komentář příjmové strany hospodaření města KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ - ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA VEJPRTY ZA ROK 2012 Komentář příjmové strany hospodaření města Hospodaření města Vejprty za rok 2012 (po konsolidaci) bylo v souladu s plánovaným

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 28.11.2012 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h

Více