Výroční zpráva za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 V Liberci dne Ing. Jan Růžička ředitel 1

2 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní slovo B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě B.1.1 Údržba komunikací B.1.2 Zimní údržba B.1.3 Běžná (letní) údržba B.1.4 Stav silniční sítě B.2 Opravy a investice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod B.3.2 Akce realizované z česko-polského programu B.3.3 Akce realizované z česko-německého programu B.3.4 Operační program Životní prostředí B.3.5 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj B.4 Správa majetku B.5 Vnitřní a vnější kontroly C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace C.1. Charakteristika příjmů C.2. Struktura výnosů a nákladů C.3. Hospodářský výsledek C.4. Přehled o stavech peněžních fondů C.5. Přehled o stavech peněžních prostředků na běžných účtech C.6. Pohledávky a závazky C.7. Personální a mzdová oblast Přílohová část výroční zprávy Účetní závěrka v rozsahu: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztrát 3. Příloha k účetní závěrce 4. Tabulky 5. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 2

3 A. Úvodní slovo Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KSS LK) byla zřízena od na dobu neurčitou usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.140/01/zk ze dne Činnost KSS LK je vymezena v platném znění zřizovací listiny, schváleném usnesením č. 154/13/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti byl organizaci svěřen k hospodaření movitý a nemovitý majetek Libereckého kraje. Svěřený nemovitý majetek je uveden v příloze ke zřizovací listině. Hlavním účelem činnosti je správa a údržba silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje. Celková délka silniční sítě je 2078 km z toho silnice II. třídy činí 487 km a silnice III. třídy 1591km. Vymezení předmětu činnosti: - příprava, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace - tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje - vedení evidence silnic - prohlídky silnic a mostních objektů - údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství - investiční činnost na spravovaném majetku - další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu - správa a údržba nemovitostí - příprava, zabezpečení a vypořádání staveb páteřních pozemních komunikací pro cyklisty v Libereckém kraji. Nejvýznamnější doplňkovou činností v roce 2013 (do ) bylo na základě Smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy uzavřené s Českou republikou Ministerstvem dopravy (dále jen MD ČR) provádění zimní a běžné údržby na téměř 400 km silnic I. třídy v Libereckém kraji. KSS LK také zajišťuje výkon majetkové správy bývalého vojenského prostoru Ralsko. 3

4 Od roku 2012 KSS LK nevykonává údržbu silnic fyzicky. Tuto údržbu KSS LK kontroluje, ale provádí ji samostatná společnost Silnice LK a.s. transformovaná z provozního úseku KSS LK. B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě V rámci transformace Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace vznikla společnost Silnice LK a.s, která se stala od na základě Příkazní smlouvy dodavatelem zimní a běžné (letní) údržby, včetně zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích II. a III.třídy v Libereckém kraji. Zadávací, kontrolní a přebírací činnost vůči dodavateli zimní a běžné (letní) údržby provádí Oddělení inspekce silniční sítě, jehož další náplní jsou povinnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích (např. zákonné prohlídky silnic), vyřizování podnětů od státních a jiných orgánů (Policie ČR, odborů dopravy, městských a obecních úřadů apod.).toto oddělení se skládá ze 4 inspektorů a vedoucího oddělení. Každý inspektor spravuje územní celek vytvořený sloučením několika provozních jednotek společnosti Silnice LK a.s. Liberecký kraj je tak rozčleněn na tyto správní oblasti Českolipsko, Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Činnostmi oddělení inspekce silniční sítě se podařilo nastavit funkční systém zadávání, kontroly a 4

5 přebírání prací mezi KSS LK a společností Silnice LK a.s. Inspektoři se postupně stali partnery jednotlivých samospráv při odstraňování každodenních problémů spojených se správou a údržbou silniční sítě. B.1.1 Údržba komunikací Na údržbu pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje vč. jejich součástí a příslušenství byla poskytnuta na rok 2013 neinvestiční účelová dotace ve výši 246 mil Kč. Z této přidělené dotace bylo vyčerpáno 237,47mil. Kč. B.1.2 Zimní údržba Zimní údržba komunikací probíhala dle platného plánu zimní údržby a principů stanovených v Příkazní smlouvě uzavřené mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s. Pro zimní sezónu byl plán zimní údržby silnic II. a III. tříd oproti předchozí zimě revidován. Důvodem byla optimalizace okruhů zimní údržby a změny technologií vedoucích ke zkvalitnění sjízdnosti komunikací. Dispečerskou služba zajišťovala společnost Silnice LK a.s. a to ve dvou režimech 24 hodinový na střediscích Liberec, Česká Lípa - Sosnová, Nová Ves, Hrabačov a dále 18 hodinový na střediscích Frýdlant, Semily, Turnov, Nový Bor a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Funkce hlavního dispečera byla obsazena pracovníkem Oddělení inspekce silniční sítě KSS LK. Přehled nákladů na zimní údržbu : Rok I. pololetí II. pololetí Celkem ,1 68,7 164, ,4 37,9 102, ,1 49,4 145, ,5 35,5 141,0 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. Celkové náklady na zajištění sjízdnosti krajských silnic byly oproti dlouhodobému průměru vyšší o cca 19 mil Kč (průměrné náklady za období činí 122 mil. Kč). Zimní období 2013 bylo průběhem dosahovaných záporných teplot průměrné, nadprůměrné počtem zásahových dnů. Díky ochlazení ke konci zimního období vydržela sněhová pokrývka ve středních polohách do začátku dubna. Spadem sněhu byla zimní sezona 2013 v nižších polohách kraje nadprůměrná ve vyšších či horských oblastech spíše podprůměrná. S ohledem na teploty a sněhové srážky ve všech nadmořských výškách Libereckého kraje patří zimní období 2013, díky čerpaným finančním prostředkům, k nadprůměrným ( zejména kvůli 1.pol.2013 ). Celkové náklady na zimní údržbu představují náklady ve výši 59,4% z celkových finančních prostředků poskytnutých Libereckým krajem na údržbu silnic II. a III. třídy. B.1.3 Běžná (letní) údržba Vývoj provozního příspěvku na zajištění běžné údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji v letech

6 Rok Běžná (letní) údržba 167, , ,6 96,47 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. Náklady na běžnou údržbu komunikací, jejich součástí a příslušenství činily z celkové neinvestiční dotace a ostatních zdrojů 96,47 mil. Kč. Nejvyšší finanční objem byl vynaložen na zabezpečení silničního provozu, zejména pak do obnovy nebo výspravy komunikací asfaltovou směsí a to ve výši cca 55,1 mil Kč. Dalších 22,4 mil. Kč představovaly náklady spojené s péčí o silniční vegetaci, zejména pak kosení travních porostů a dále 6,2 mil. Kč na údržbu krajnic, příkopů a odvodnění silničního tělesa. Ostatní náklady představují výkony pro zřízení a obnovu dopravního značení a bezpečnostního zařízení - 3,3 mil Kč, resp. 1,9 mil. Kč. Ostatní položky a samostatně rozpočtované stavební akce z neinvestiční dotace na opravu zejména silničního příslušenství činily 7,57 mil. Kč. B.1.4 Stav silniční sítě Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2008 až 2013 podle TP 87: Silnice II. a III. třídy v km Stav povrchu vozovek Výborný 526, , , , ,748 Dobrý 383, , , , ,159 Vyhovující 358, , , , ,938 Nevyhovující 401, , , , ,471 Havarijní 421, , , , ,823 Celkem 2 091, , , , ,139 6

7 Z hodnocení vyplývá, že téměř 790 km (37,5 %) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a u přibližně 306,5 km (14,8 %) silnic je jejich stav nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu. Z výše uvedeného vyplývá, že v Libereckém kraji je více než 52 % silnic II. a III. třídy v nevyhovujícím nebo dokonce havarijním stavu. B.2 Opravy a rekonstrukce Krajská správa silnic Libereckého kraje sestavila podle zdrojů přidělených z rozpočtu kraje, schváleného Radou Libereckého kraje na rok 2013 návrh plánu rekonstrukcí, údržby a oprav na silnicích II. a III. tříd. Celkový objem oprav byl stanoven v rozsahu realizace předpokládaných prací nejnutnějších oprav v jednotlivých okresech Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily). Opravy vozovek - byly zahájeny ihned po ukončení zimní sezóny opravami výtluků a rozpadů krytu komunikací na nejhorších úsecích okresu Česká Lípa a dále směrem k horským silnicím okresů Liberec, Jablonec n. N. a Semily. Tyto opravy probíhaly pouze z prostředků 7

8 určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s. Pokračovalo se podle plánu na připravených akcích oprav silnic podle posledního rozsahu poruch, zjištěných při sběru dat firmou PavEx Brno z roku 2012, s přihlédnutím k dopravní zatížitelnosti komunikací, provozu autobusové dopravy a místnímu významu komunikací. V poslední čtvrtině roku 2013 uvolnil Státní fond dopravní infrastruktury pro Liberecký kraj finanční prostředky v celkovém objemu Kč, které byly určeny na opravy silnic II. a III. tříd a jejich příslušenství. Celkem bylo z uvolněných finančních prostředků opraveno 15 akcí, z nichž 9 akcí se týkalo velkoplošných oprav vozovek realizovaných externím dodavatelem. Celková hodnota opravených silnic v roce 2013 činila Kč vč. DPH. Konkrétní akce jsou uvedeny v tabulce OPRAVY Silnice II/292 Pojizerka, Benešov u Semil velkoplošná oprava, foto při realizaci a po dokončení Vodorovné dopravní značení rok 2013 byl ve znamení omezených finančních prostředků a proto obnova VDZ na silnicích II. a III. tříd probíhala pouze z prostředků určených na běžnou údržbu Svodidla byly provedeny pouze lokální opravy, žádná větší akce v roce 2013 nebyla realizována. Propustky opravy proběhly u nejvíce porušených propustků v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Jednalo se o havárie a neodkladné opravy, které by znamenaly uzavření úseků silnic. V druhé polovině roku 2013 byly opraveny 2 propustky, které byly poškozeny povodněmi z června 2013: propustek na silnici III/2885 v Jílovém u Držkova a na silnici III/2931 v Nedaříži. Dále z poskytnutých finančních prostředků ve výši Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, byly na konci roku 2013 opraveny 3 propustky: propustek na silnici III/29021 Liberec, ulice Kateřinská, který byl poškozen od přívalových dešťů z července 2013, propustek na silnici III/2904 v Oldřichově v Hájích a propustek na silnici III/27926 v Kacanovech. Celková hodnota zrealizovaných propustků v roce 2013 činila Kč vč. DPH. 8

9 Propustek III/29021 Liberec, ulice Kateřinská havárie a oprava propustku Mosty V roce 2013 byly dokončeny rekonstrukce a opravy mostních staveb, financované z mostního úvěru Libereckého kraje a u povodní poškozených mostů (povodně 2010) byly dokončeny opravy a rekonstrukce mostů, které byly spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu Krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou ve výši 50% dotace. Celkem v roce 2013 bylo dokončeno a zrealizováno 34 mostů v celkové hodnotě Kč vč. DPH. Jeden most byl zbourán, neboť byl v minulých letech při přeložce silnice III/2904 nahrazen mostem v jiné poloze. Deset staveb mostů bylo zahájeno v roce Dokončeny byly v roce Dalších 24 staveb mostů bylo zahájeno i dokončeno v roce I přes výraznou investici v roce 2013, je třeba i nadále pravidelně vyčleňovat finanční prostředky k zajištění zlepšení stavu mostů. Na konci roku 2013 bylo z celkového počtu 661 mostů 20 mostů ve stavu VII havarijní. Most Nové Zákupy stav před realizací a po realizaci Opěrné zdi - opravy opěrných zdí byly prováděny v souladu s plánem dle potřeb při odstraňování havarijních stavů těchto objektů. V průběhu roku byly opraveny 2 opěrné zdi: havárie opěrné zdi na silnici II/268 v Novém Boru, ulici Sloupské a oprava opěrné zdi na silnici II/287 v Bratříkově. Celková hodnota opravených zdí v roce 2013 činila Kč vč. DPH. Obě opravy byly financovány z prostředků SFDI. 9

10 INVESTICE 2013 Okres Silnice Akce - místo Druh prací CL III Rousínov rekonstrukce mostu CL III/ Rousínov rekonstrukce mostu CL III/ Rousínov rekonstrukce mostu CL III/ Nové Zákupy rekonstrukce mostu CL III/ Noviny pod Ralskem rekonstrukce mostu CL III/ Sušice rekonstrukce mostu CL II/ Jablonné v Podještědí rekonstrukce mostu CL III/ Nové Zákupy rekonstrukce mostu CL III/ Rychnov u Jablonce nad Nisou rekonstrukce mostu JN III/ Jablonec nad Nisou rekonstrukce mostu JN II/ Železný Brod rekonstrukce mostu JN III/ most přes říčku Milnici Harrachov rekonstrukce mostu JN III/ most přes Kamenici v Harrachově rekonstrukce mostu JN III/ most přes řeku Smědou v obci Předlánce rekonstrukce mostu JN II/ Frýdlant v Čechách rekonstrukce mostu LB III/ Fojtka rekonstrukce mostu LB III/ osada Těšnov rekonstrukce mostu LB III/2887 Bozkov (etapa I. a III.) rekonstrukce mostu LB III/ Jesenný rekonstrukce mostu SM III/ Levinská Olešnice rekonstrukce mostu SM II/ most přes potok u stodoly rekonstrukce mostu SM II/ most za garážemi rekonstrukce mostu SM II/ most u Braunova Vrchu rekonstrukce mostu SM II/ most přes potok - Martinice v Krkonoších rekonstrukce mostu SM III/ most přes potok Veselka rekonstrukce mostu SM II/ most přes Chuchelský potok rekonstrukce mostu SM III/ Ohrazenice rekonstrukce mostu SM II/ Lomnice nad Popelkou rekonstrukce mostu SM III/ Borek rekonstrukce mostu SM III/ Dolní Dušnice rekonstrukce mostu SM II/ Háje nad Jizerou rekonstrukce mostu OPRAVY 2013 Okres Silnice Akce - místo Druh prací CL III/ Mařeničky oprava mostu CL III/ Mařenice - Juliovka oprava mostu 10

11 CL III/ Mařeničky oprava mostu CL II/268 Nový Bor (ulice Sloupská) oprava opěrné zdi JN III/29029 Janov nad Nisou oprava sesuvu JN III/28216 Malá Skála oprava silnice JN II/287 Bratříkov oprava opěrné zdi JN III/2885 Jílové u Držkova (Vlastiboř) oprava propustku LB II/ Jablonné v Podještědí oprava mostu LB III/ Oldřichov v Hájích demolice mostu LB III/ Předlánce (provizorní přemostění) Provizorní přemostění LB III/2784 pod TV cestou - Výpřež (Ještěd) oprava silnice LB II/290 + III/29015 Hejnice + Hejnice k žel přejezdu oprava silnice LB III/2715 Chotyně - Hrádek nad Nisou oprava silnice LB III/27251 Chrastava - vyřazená silnice zřízení zábradlí LB III/2904 Oldřichov v Hájích oprava propustku LB III/29021 Liberec, Kateřinská ulice oprava propustku SM III/2892 Silnice III/2892 Semily, Bítouchov oprava silnice SM III/2826 a III/2845 Kotelsko, Košov oprava silnice SM III/29062 Vysoké nad Jizerou - směr Stanový oprava silnice SM III/28311 Libštát - Lomnice n.p. oprava silnice SM II/292 Pojizerka, Benešov u Semil oprava silnice SM III/27926 Kacanovy oprava propustku SM III/2931 Nedaříž oprava propustku B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Regionální operační program kolo výzvy Z deseti dotačních projektů, které byly v roce 2010 schváleny Regionálním operačním programem v rámci 19. kola výzvy, bylo do konce roku 2012 zrealizováno sedm staveb. Do roku 2013 přešly pouze tři stavby, z nichž jedna byla ukončena v r a dvě zbývající budou dokončeny v roce Název stavby Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa III/28724 Malá Skála - Frýdštějn, rekonstrukce silnice Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 08/ , ,- 03/ / , ,- 10/

12 III/28724 Malá Skála - Frýdštějn, rekonstrukce silnice CZ.1.13./1.1.00/ Stavba zahrnovala rekonstrukci komunikace III/28724, která tvoří dopravní spojení mezi obcemi Malá Skála a Frýdštejn, od křižovatky se silnicí I/10 v obci Malá Skála až po křížení se silnici III/28719 v obci Frýdštejn. Komunikace je vedena ve stoupání po svazích Vranovského hřebene v celkové délce 4,11 km, v CHKO Český ráj. Regionální operační program kolo výzvy Do 29. kola výzvy byly v březnu 2012 Libereckým krajem předloženy tři žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a dva projekty byly schváleny. Samotná realizace obou staveb byla zahájena v roce 2013 a bude dokončena v roce

13 Název stavby Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - statní hranice Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 07/ , ,- 07/ Regionální operační program kolo výzvy Do 35. kola výzvy bylo v říjnu 2013 Libereckým krajem předloženo šest žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a do konce března 2014 bude rozhodnuto ÚRR, které projekty budou schváleny a následně realizovány v období 2014/2015. Název stavby 1. Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou 2. Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily 3. Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa 4. Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského 5. Rekonstrukce silnice II/290 Desná-Černá Říčka 6. Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov Kromě zajištění průběhu staveb v roce 2013 oddělení dotací a předkládalo Úřadu regionální rady (dále jen ÚRR) v rámci udržitelnosti projektu monitorovací zprávy o udržitelnosti u realizovaných projektů z období B.3.2 Akce realizovaná z česko-polského programu Veškeré finanční zdroje Programu CÍL 3/CIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem byly vyčerpány již v roce 2010, KSS LK zajišťovala v rámci udržitelnosti projektu u dříve realizovaných 3 projektů monitorovací zprávy. B.3.3 Akce realizovaná z česko-německého programu Program CÍL 3/ZIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem SASKO v roce 2013: Příjemcem dotace byla KSS LK, realizace proběhla v roce Název stavby Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach-Jonsdorf, I.etapa Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010 Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,19 08/ / , ,50 06/ /

14 a. Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf I.etapa Rekonstrukce silnice III/27014 Heřmanice v Podještědí Krompach spočívala v zesílení živičných vrstev, obnově nebo výstavbě nových propustků, úpravě krajnic a prohloubení stávajících příkopů. Bylo opraveno a doplněno dopravní značení, zrekonstruovaná komunikace včetně doplnění o bezpečnostní prvky. b. Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010 Stavba se skládá se ze dvou samostatných úseků: První část - rekonstrukce komunikace III/26321 Svor, včetně mostu evidenční číslo přes Boberský potok ve Svoru Druhá část - rekonstrukce silnice III/27014, a to v úseku od křižovatky se silnicí III.třídy III/26839 v obci Juliovka až po křižovatku se silnicí III/27017 v centru obce Krompach. Obě stavby se nachází na území CHKO Lužické hory, proto bylo i záměrem všech zúčastněných použít na přídlažby či obklady propustů materiál ze zdejšího kamene, aby celá stavba zapadla do stávající krajiny. 14

15 B.3.4 Operační program Životní prostředí Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory obnova krajinných struktur Do 27. kola výzvy KSS LK předložila v roce 2011 dva projekty, které byly v roce 2012 schváleny Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) a realizace proběhla v roce 2013: a. Ošetření javorové aleje Dětřichov Kunratice CZ.1.02/6.3.00/ Tato alej je tvořená cca 353 stromy. U 292 stromů byly provedeny z velké části bezpečnostní řezy a u komplikovanějších jedinců řezy základní zdravotní. Neperspektivní stromy byly pokáceny. Vzhledem k tomu, že stromy rostou blízko krajnice, tak nové výsadby neproběhly. Celkové náklady na celý projekt jsou ,- Kč vč. DPH a žádost o proplacení dotačního finančního podílu bude předložena v roce b. Revitalizace jírovcové aleje Černousy Boleslav CZ.1.02/6.3.00/ Tato alej je tvořena cca 83 stromy, z toho 18 neperspektivních stromů bylo odstraněno a nahrazeno novými výsadbami. Včetně doplnění proluk bylo dosazeno celkem 30 nových kaštanů. U 65 stromů byly provedeny redukční a základní zdravotní řezy. Celkové náklady na celý projekt jsou ,- Kč vč. DPH a žádost o proplacení dotačního finančního podílu bude předložena v roce Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny oblast podpory prevence sesuvů a skalních řícení Ve 42. kola výzvy uspěla KSSLK v roce 2012 s projektem II/289 Semily sesuv silničního tělesa. Realizace proběhne v r II/289 Semily-sesuv silničního tělesa CZ.1.02/6.6.00/ Jedná se o rekonstrukci úseku v délce 73m stávající silnice II/289, která tvoří jednu ze dvou základních, nosných komunikací zajišťujících dopravní obsluhu města Semily. Záměrem projektu 15

16 je zajištění bezpečnosti silniční dopravy navrženým stabilizačně-sanačním opatřením zemního tělesa silnice. Celkové předpokládané výdaje na projekt činí ,- Kč vč. DPH Struktura finančních zdrojů: 85% ERDF Evropského fondu pro regionální rozvoj - přes Ministerstvo životního prostředí 5% státní rozpočet - přes Státní fond životního prostředí ČR 10% vlastní podíl žadatele B.3.5 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Obnova majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010 V roce 2013 byla dokončena realizace posledních devíti ze čtyřiceti jedna mostních objektů, jejichž stavba byla kofinancována z dotačních prostředků MMR. Rekonstrukce a výstavba podpořených mostů byla realizována postupně od roku 2011 do konce roku 2013 a Liberecký kraj na obnovu a opravu mostních objektů za toto období vyčerpal celkově částku ,-Kč. V roce 2013 byla dále zahájena realizace čtyř rozsáhlých liniových akcí, rekonstrukce silnic poškozených povodní v roce Jedná se o stavby II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa), Silnice II/592 Chrastava (I. Etapa), III/ 0353, III/0357 Víska - Višňová Poustka a III/03513 a III/03515 Heřmanice. Celkově na tyto čtyři akce vyčerpal v roce 2013 Liberecký kraj z dotačních prostředků MMR částku ,- Kč. Předpokládané náklady těchto čtyř akcí představují částku ,445,- Kč a jsou financovány v režimu 50/50. (50% nákladů hradí poskytovatel dotace, 50% nositel projektu z vlastních zdrojů) V létě roku 2013 byly dále MMR předloženy čtyři další žádosti na rekonstrukci a obnovu liniových staveb poškozených povodní Jedná se o akce: II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa), Silnice II/592 Chrastava (II. etapa), Silnice III/27252 Vítkov a Silnice II/290 - rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5-12,6 a mostu a Realizace těchto akcí bude zahájena v roce 2014, jejich celkové předpokládané náklady činí částku ,- Kč a režim financování by v tomto případě měl představovat poměr 85/15, tz. (85% vynaložených nákladů je financováno z dotace poskytnuté MMR a 15% nákladů z prostředků Libereckého kraje). B.4 Správa majetku V souvislosti s činností KSSLK při správě svěřeného majetku a při správě BVP Ralsko byly v roce 2013 uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 505 břemene Smlouva o zřízení věcného břemene 251 Smlouva nájemní 16 Smlouva o výpůjčce 15 Smlouva o právu provést stavbu 14 Směnná smlouva 4 Prodej majetku 3 Smlouva kupní a darovací 77 Nájemní smlouvy Ralsko - dlouhodobé 20 Nájemní smlouvy Ralsko - krátkodobé 10 16

17 Smlouva o výpůjčce Ralsko 4 Smlouvy týkající se investiční činnosti /právo 166 stavby, BVB, VB a nájmy/ Celkem zpracováno smluv B.5 Vnitřní a vnější kontroly Vnitřní kontrolní systém na KSS LK byl v průběhu roku 2013 zajišťován vedoucími zaměstnanci na jednotlivých odděleních dle organizačního schématu. Kontroly byly prováděny v souladu se směrnicí o vnitřním kontrolním systému a dalšími předpisy. Jednotlivé stupně vnitřních kontrol jsou písemně zdokumentovány na příslušných formulářích, dle vnitřních předpisů organizace. U řídících kontrol provedených v roce 2013 nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolní činnost v organizaci byla zajišťována i vnějšími kontrolními subjekty. Souhrnný přehled vnějších kontrol provedených v organizaci v roce 2013 dle kontrolujícího subjektu: KÚLK, odbor kontroly kontrola hospodaření příspěvkové organizace, veřejnoprávní kontrola od roku 2011 do doby zahájení kontroly. 8 x Úřad regionální rady - pobočka Liberec, administrativní a finanční kontrola, dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace - na jednotlivé akce ROP. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, fyzická kontrola zaměřená na povodňové akce z roku Nejvyšší kontrolní úřad, kontrola způsobilých výdajů v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Okresní správa sociálního zabezpečení, kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Centrum regionálního rozvoje -pobočka Liberec, kontrola na místě - dle plánu kontrol na rok 2013, dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace Cíl 3. Protokoly a zápisy z provedených kontrol v průběhu roku 2013 na KSS LK jsou v originálech založeny v organizaci. C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Rozpočet výnosů a nákladů na rok 2013 Financování KSSLK v roce 2013 bylo realizováno z rozpočtu Libereckého kraje a to formou poskytnutí příspěvku zřizovatele na provoz dle schváleného platebního kalendáře. Takto byly v měsíčních tranžích přiděleny finanční prostředky na výkon správy silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v členění jednotlivých výdajových kapitol. Na údržbu silnic II. a III. tříd byla KSSLK poskytnuta neinvestiční dotace. Tyto finanční prostředky byly uvolňovány postupně dle žádostí o platbu podle daňových dokladů od společnosti Silnice LK a.s., která prováděla údržbu silnic na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi touto společností a Libereckým krajem. V průběhu roku 2013 byly odsouhlaseny čtyři rozpočtové změny z důvodu aktualizace rozpočtu a to o navýšení finančních prostředků na provoz i navýšení neinvestiční dotace na údržbu. 17

18 Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 920 přiděleny na akce: Příprava a projektová dokumentace pro ROP 4 ve výši ,- Kč a Přeložka distribučního zařízení ČEZ při rekonstrukci mostu III/ v Jablonci nad Nisou ve výši ,- Kč. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 923 poskytnuty na akce: ROP- II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí ve výši ,- Kč, na ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem ve výši ,- Kč. Další investiční prostředky byly poskytnuty ve výši ,- Kč jako podíl Libereckého kraje na akci Cíl 3 Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf I. etapa a ve výši ,- Kč jako podíl Libereckého kraje na akci Cíl 3 Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních V roce 2013 Liberecký kraj (zřizovatel) poskytl KSS LK dvě bezúročné půjčky na předfinancování akcí Cíl 3. Jednu ve výši ,- Kč na Rekonstrukci příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010, kterou KSS LK do konce roku 2013 vrátila. Druhou ve výši ,- Kč na Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa s vyúčtováním a vrácením v roce Dle rozpočtových pravidel a zásad schválených Libereckým krajem pro rok 2013 byly veškeré poskytnuté neinvestiční a investiční dotace a příspěvky řádně vyúčtovány a finančně vypořádány. (pokud bylo dáno vyúčtování v roce 2013). Finanční vypořádání bylo předloženo v rozsahu Informací ekonomického odboru k finančnímu vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok Celkové finanční hospodaření KSS LK bylo realizováno plně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka za rok 2013 byla řádně ověřena v souladu s vymezením zákona č. 93/2009 o auditorech firmou PRIMASKA AUDIT, a.s., výrok auditora je doložen v přílohové části výroční zprávy. C.1 Charakteristika příjmů Druh příjmů Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost k (Kč) Provozní dotace celkem , , ,26 příspěvek na provoz , , ,00 příspěvek na odpisy 0, , ,00 účelové příspěvky , , ,26 z toho : údržba silnic - SILNICE LK , , ,26 Investiční dotace celkem 0, , ,53 investiční dotace od zřizovatele 0, , ,00 dotace z kap , , ,00 spolufinancování EU kap 923 0, , ,00 investiční dotace od ostatních poskytovatelů 0, , ,53 dotace z EU -Cíl 3 0, , ,53 Celkem , , ,79 18

19 Zastupitelstvem Libereckého kraje schválený rozpočet na rok 2013 a jednotlivá rozpočtová opatření, kterými byl upraven provozní příspěvek KSS LK a výše investiční dotace pro rok 2013, jsou chronologicky evidována v účetní evidenci KSS LK. C.2 Struktura výnosů a nákladů Z rozpočtu Libereckého kraje byl v roce 2013 po schválených úpravách poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši ,26 Kč, z toho činil příspěvek na provoz ,- Kč a příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku ,- Kč. Z rozpočtu Libereckého kraje byly dále prostřednictvím odboru dopravy v rámci výdajové kapitoly 914 poskytnuty účelové neinvestiční dotace ve výši ,26 Kč na údržbu silnic II. a III. třídy pro společnost Silnice LK a.s. Poskytnutý investiční příspěvek z rozpočtu Libereckého kraje činil celkem Kč. Z celkového investičního příspěvku byly poskytnuty v rámci kapitoly 923 prostředky ve výši Kč a v rámci výdajové kapitoly 920 prostředky ve výši Kč. V roce 2013 byla poskytnuta investiční dotace z EU na akci Cíl3 a to ve výši ,53 Kč. V součtu neinvestičního příspěvku a příspěvku na investice od zřizovatele hospodařila KSS LK v roce 2013 s finančním objemem ,26 Kč, který byl předmětem finančního vypořádání s LK. Čerpání rozhodujících položek nákladů Skutečné náklady realizované v rámci hlavní činnosti organizace v roce 2013 činily: - náklady celkem (včetně daně z příjmu) ,71 Kč z toho: na silnice II. a III. třídy ,75 Kč ostatní mimo sil.síť ,72 Kč Pro rok 2013 byly náklady na údržbu silnic II. a III. třídy z větší části dány výší neinvestiční dotace Libereckého kraje pro společnost Silnice LK a.s. Celkové náklady v hlavní a hospodářské činnosti byly čerpány v objemu ,80 Kč, přičemž náklady nepřekročily skutečně dosažené celkové výnosy z činnosti ve výši ,15 Kč. V rámci doplňkové činnosti byla po část roku 2013 zajišťována údržba silnic I. třídy (ukončení k ), náklady na údržbu činily ,11 Kč včetně ostatních drobných prací pro cizí, výnosy za fakturaci výkonů činily ,94 Kč. C.3 Hospodářský výsledek KSS LK vykázala zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 v celkové výši ,33 Kč (po zdanění celkem k ). V hlavní činnosti organizace byl vykázán zisk ve výši ,50 Kč při realizaci provozních nákladů v celkové výši ,71 Kč a dosažených výnosech z hlavní činnosti ve výši ,21 Kč. KSS LK dodržela závazné ukazatele stanovené schváleným rozpisem rozpočtu na rok V rámci doplňkové činnosti byla zajišťována údržba silnic I. tř. pro Ministerstvo dopravy ČR na základě Smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy, která skončila k a dále od do doplňkové činnosti přibyl pronájem nemovitostí dle nového znění zřizovací listiny. Při celkově dosažených 19

20 výnosech z doplňkové činnosti ve výši ,94 Kč byl dosažen hospodářský výsledek ve výši ,83 Kč. Organizace nevykazuje ztrátu z hospodaření za předchozí období. Celkově vytvořený zisk byl ve schvalovacím procesu navržen k rozdělení do rezervního fondu ve výši ,33 Kč a do fondu odměn ,- Kč. Přehled výsledku hospodaření Příspěvková organizace Hospodářský výsledek rok 2011 [Kč] Příděl do rezervního fondu [Kč] Příděl do fondu odměn [Kč] Krajská správa silnic Libereckého kraje , , Dosažený hospodářský výsledek byl evidován na účtu hospodářského výsledku ve schvalovacím řízení. V souladu se schválením hospodářského výsledku usnesením 381/14/RK ze dne byl dle předloženého návrhu přidělen HV do jednotlivých fondů hmotné zainteresovanosti organizace. C.4 Přehled o stavech peněžních fondů o fond odměn stav fondu k příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 byl čerpání fondu v roce 2013 zůstatek fondu k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč o fond kulturních a soc. potřeb stav fondu k tvorba ve výši 1% prostředků na platy tvorba z rekreačního zařízení čerpáno dle rozpočtu celkem zůstatek fondu k ,18 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,58 Kč o rezervní fond stav fondu k příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2012 byl čerpání fondu k zůstatek fondu k o fond reprodukce majetku stav fondu k tvorba z odpisů ve výši investiční dotace ,93 Kč ,32 Kč 0,00 Kč ,25 Kč ,84 Kč ,00 Kč ,53 Kč 20

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 V Liberci dne 8. 6. 2015 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013

Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 Výpis usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.04.2013 USNESENÍ č. 128/13/ZK Volba ověřovatelů v o l í ověřovateli ze 4. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zkrácená bezpečnostní inspekce

Zkrácená bezpečnostní inspekce Zkrácená bezpečnostní inspekce pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s r.o. 1 Úvod 1 Bezpečnostní audit a bezpečnostní inspekce PK jsou bezesporu významným nástrojem

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa

Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Integrovaný projekt SVS a.s. Lužická Nisa Mgr. Petr Medřický Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice založena v r.1993 akcie v držení 459 měst a obcí Libereckého

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007

LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 LIBERECKÝ KRAJ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Libereckého kraje za rok 2007 č e r v e n 2 0 0 8 Ministerstvo financí Odbor 17 - Kontrola oddělení Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změna účetní metody v roce

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01.

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01. Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012 V Braníškově dne 08.01.2013 Komentář k hospodaření obce: Výsledek hospodaření obce

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více