Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 V Liberci dne Ing. Jan Růžička ředitel 1

2 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní slovo B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě B.1.1 Údržba komunikací B.1.2 Zimní údržba B.1.3 Běžná (letní) údržba B.1.4 Stav silniční sítě B.2 Opravy a investice B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod B.3.2 Akce realizované z česko-polského programu B.3.3 Akce realizované z česko-německého programu B.3.4 Operační program Životní prostředí B.3.5 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj B.4 Správa majetku B.5 Vnitřní a vnější kontroly C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace C.1. Charakteristika příjmů C.2. Struktura výnosů a nákladů C.3. Hospodářský výsledek C.4. Přehled o stavech peněžních fondů C.5. Přehled o stavech peněžních prostředků na běžných účtech C.6. Pohledávky a závazky C.7. Personální a mzdová oblast Přílohová část výroční zprávy Účetní závěrka v rozsahu: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztrát 3. Příloha k účetní závěrce 4. Tabulky 5. Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 2

3 A. Úvodní slovo Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KSS LK) byla zřízena od na dobu neurčitou usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.140/01/zk ze dne Činnost KSS LK je vymezena v platném znění zřizovací listiny, schváleném usnesením č. 154/13/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje. K plnění hlavního účelu a předmětu činnosti byl organizaci svěřen k hospodaření movitý a nemovitý majetek Libereckého kraje. Svěřený nemovitý majetek je uveden v příloze ke zřizovací listině. Hlavním účelem činnosti je správa a údržba silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje. Celková délka silniční sítě je 2078 km z toho silnice II. třídy činí 487 km a silnice III. třídy 1591km. Vymezení předmětu činnosti: - příprava, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy v rámci územní působnosti organizace - tvorba a realizace schválené koncepce správy a údržby silnic v majetku kraje - vedení evidence silnic - prohlídky silnic a mostních objektů - údržba a oprava silnic a mostů s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství - investiční činnost na spravovaném majetku - další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů - krizové řízení a úkoly plynoucí z obrany státu - správa a údržba nemovitostí - příprava, zabezpečení a vypořádání staveb páteřních pozemních komunikací pro cyklisty v Libereckém kraji. Nejvýznamnější doplňkovou činností v roce 2013 (do ) bylo na základě Smlouvy o zajištění údržby vybraných silnic I. třídy uzavřené s Českou republikou Ministerstvem dopravy (dále jen MD ČR) provádění zimní a běžné údržby na téměř 400 km silnic I. třídy v Libereckém kraji. KSS LK také zajišťuje výkon majetkové správy bývalého vojenského prostoru Ralsko. 3

4 Od roku 2012 KSS LK nevykonává údržbu silnic fyzicky. Tuto údržbu KSS LK kontroluje, ale provádí ji samostatná společnost Silnice LK a.s. transformovaná z provozního úseku KSS LK. B. Zpráva o činnosti organizace B.1 Údržba silniční sítě V rámci transformace Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace vznikla společnost Silnice LK a.s, která se stala od na základě Příkazní smlouvy dodavatelem zimní a běžné (letní) údržby, včetně zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnicích II. a III.třídy v Libereckém kraji. Zadávací, kontrolní a přebírací činnost vůči dodavateli zimní a běžné (letní) údržby provádí Oddělení inspekce silniční sítě, jehož další náplní jsou povinnosti vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích (např. zákonné prohlídky silnic), vyřizování podnětů od státních a jiných orgánů (Policie ČR, odborů dopravy, městských a obecních úřadů apod.).toto oddělení se skládá ze 4 inspektorů a vedoucího oddělení. Každý inspektor spravuje územní celek vytvořený sloučením několika provozních jednotek společnosti Silnice LK a.s. Liberecký kraj je tak rozčleněn na tyto správní oblasti Českolipsko, Liberecko, Jablonecko a Semilsko. Činnostmi oddělení inspekce silniční sítě se podařilo nastavit funkční systém zadávání, kontroly a 4

5 přebírání prací mezi KSS LK a společností Silnice LK a.s. Inspektoři se postupně stali partnery jednotlivých samospráv při odstraňování každodenních problémů spojených se správou a údržbou silniční sítě. B.1.1 Údržba komunikací Na údržbu pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje vč. jejich součástí a příslušenství byla poskytnuta na rok 2013 neinvestiční účelová dotace ve výši 246 mil Kč. Z této přidělené dotace bylo vyčerpáno 237,47mil. Kč. B.1.2 Zimní údržba Zimní údržba komunikací probíhala dle platného plánu zimní údržby a principů stanovených v Příkazní smlouvě uzavřené mezi Libereckým krajem a společností Silnice LK a.s. Pro zimní sezónu byl plán zimní údržby silnic II. a III. tříd oproti předchozí zimě revidován. Důvodem byla optimalizace okruhů zimní údržby a změny technologií vedoucích ke zkvalitnění sjízdnosti komunikací. Dispečerskou služba zajišťovala společnost Silnice LK a.s. a to ve dvou režimech 24 hodinový na střediscích Liberec, Česká Lípa - Sosnová, Nová Ves, Hrabačov a dále 18 hodinový na střediscích Frýdlant, Semily, Turnov, Nový Bor a Rychnov u Jablonce nad Nisou. Funkce hlavního dispečera byla obsazena pracovníkem Oddělení inspekce silniční sítě KSS LK. Přehled nákladů na zimní údržbu : Rok I. pololetí II. pololetí Celkem ,1 68,7 164, ,4 37,9 102, ,1 49,4 145, ,5 35,5 141,0 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. Celkové náklady na zajištění sjízdnosti krajských silnic byly oproti dlouhodobému průměru vyšší o cca 19 mil Kč (průměrné náklady za období činí 122 mil. Kč). Zimní období 2013 bylo průběhem dosahovaných záporných teplot průměrné, nadprůměrné počtem zásahových dnů. Díky ochlazení ke konci zimního období vydržela sněhová pokrývka ve středních polohách do začátku dubna. Spadem sněhu byla zimní sezona 2013 v nižších polohách kraje nadprůměrná ve vyšších či horských oblastech spíše podprůměrná. S ohledem na teploty a sněhové srážky ve všech nadmořských výškách Libereckého kraje patří zimní období 2013, díky čerpaným finančním prostředkům, k nadprůměrným ( zejména kvůli 1.pol.2013 ). Celkové náklady na zimní údržbu představují náklady ve výši 59,4% z celkových finančních prostředků poskytnutých Libereckým krajem na údržbu silnic II. a III. třídy. B.1.3 Běžná (letní) údržba Vývoj provozního příspěvku na zajištění běžné údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji v letech

6 Rok Běžná (letní) údržba 167, , ,6 96,47 Uvedené ceny jsou v mil. Kč vč. platné DPH. Náklady na běžnou údržbu komunikací, jejich součástí a příslušenství činily z celkové neinvestiční dotace a ostatních zdrojů 96,47 mil. Kč. Nejvyšší finanční objem byl vynaložen na zabezpečení silničního provozu, zejména pak do obnovy nebo výspravy komunikací asfaltovou směsí a to ve výši cca 55,1 mil Kč. Dalších 22,4 mil. Kč představovaly náklady spojené s péčí o silniční vegetaci, zejména pak kosení travních porostů a dále 6,2 mil. Kč na údržbu krajnic, příkopů a odvodnění silničního tělesa. Ostatní náklady představují výkony pro zřízení a obnovu dopravního značení a bezpečnostního zařízení - 3,3 mil Kč, resp. 1,9 mil. Kč. Ostatní položky a samostatně rozpočtované stavební akce z neinvestiční dotace na opravu zejména silničního příslušenství činily 7,57 mil. Kč. B.1.4 Stav silniční sítě Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2008 až 2013 podle TP 87: Silnice II. a III. třídy v km Stav povrchu vozovek Výborný 526, , , , ,748 Dobrý 383, , , , ,159 Vyhovující 358, , , , ,938 Nevyhovující 401, , , , ,471 Havarijní 421, , , , ,823 Celkem 2 091, , , , ,139 6

7 Z hodnocení vyplývá, že téměř 790 km (37,5 %) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako havarijní a u přibližně 306,5 km (14,8 %) silnic je jejich stav nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu. Z výše uvedeného vyplývá, že v Libereckém kraji je více než 52 % silnic II. a III. třídy v nevyhovujícím nebo dokonce havarijním stavu. B.2 Opravy a rekonstrukce Krajská správa silnic Libereckého kraje sestavila podle zdrojů přidělených z rozpočtu kraje, schváleného Radou Libereckého kraje na rok 2013 návrh plánu rekonstrukcí, údržby a oprav na silnicích II. a III. tříd. Celkový objem oprav byl stanoven v rozsahu realizace předpokládaných prací nejnutnějších oprav v jednotlivých okresech Libereckého kraje (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily). Opravy vozovek - byly zahájeny ihned po ukončení zimní sezóny opravami výtluků a rozpadů krytu komunikací na nejhorších úsecích okresu Česká Lípa a dále směrem k horským silnicím okresů Liberec, Jablonec n. N. a Semily. Tyto opravy probíhaly pouze z prostředků 7

8 určených na běžnou údržbu, kterou pro Liberecký kraj zajišťuje firma Silnice LK a.s. Pokračovalo se podle plánu na připravených akcích oprav silnic podle posledního rozsahu poruch, zjištěných při sběru dat firmou PavEx Brno z roku 2012, s přihlédnutím k dopravní zatížitelnosti komunikací, provozu autobusové dopravy a místnímu významu komunikací. V poslední čtvrtině roku 2013 uvolnil Státní fond dopravní infrastruktury pro Liberecký kraj finanční prostředky v celkovém objemu Kč, které byly určeny na opravy silnic II. a III. tříd a jejich příslušenství. Celkem bylo z uvolněných finančních prostředků opraveno 15 akcí, z nichž 9 akcí se týkalo velkoplošných oprav vozovek realizovaných externím dodavatelem. Celková hodnota opravených silnic v roce 2013 činila Kč vč. DPH. Konkrétní akce jsou uvedeny v tabulce OPRAVY Silnice II/292 Pojizerka, Benešov u Semil velkoplošná oprava, foto při realizaci a po dokončení Vodorovné dopravní značení rok 2013 byl ve znamení omezených finančních prostředků a proto obnova VDZ na silnicích II. a III. tříd probíhala pouze z prostředků určených na běžnou údržbu Svodidla byly provedeny pouze lokální opravy, žádná větší akce v roce 2013 nebyla realizována. Propustky opravy proběhly u nejvíce porušených propustků v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Jednalo se o havárie a neodkladné opravy, které by znamenaly uzavření úseků silnic. V druhé polovině roku 2013 byly opraveny 2 propustky, které byly poškozeny povodněmi z června 2013: propustek na silnici III/2885 v Jílovém u Držkova a na silnici III/2931 v Nedaříži. Dále z poskytnutých finančních prostředků ve výši Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, byly na konci roku 2013 opraveny 3 propustky: propustek na silnici III/29021 Liberec, ulice Kateřinská, který byl poškozen od přívalových dešťů z července 2013, propustek na silnici III/2904 v Oldřichově v Hájích a propustek na silnici III/27926 v Kacanovech. Celková hodnota zrealizovaných propustků v roce 2013 činila Kč vč. DPH. 8

9 Propustek III/29021 Liberec, ulice Kateřinská havárie a oprava propustku Mosty V roce 2013 byly dokončeny rekonstrukce a opravy mostních staveb, financované z mostního úvěru Libereckého kraje a u povodní poškozených mostů (povodně 2010) byly dokončeny opravy a rekonstrukce mostů, které byly spolufinancovány z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu Krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou ve výši 50% dotace. Celkem v roce 2013 bylo dokončeno a zrealizováno 34 mostů v celkové hodnotě Kč vč. DPH. Jeden most byl zbourán, neboť byl v minulých letech při přeložce silnice III/2904 nahrazen mostem v jiné poloze. Deset staveb mostů bylo zahájeno v roce Dokončeny byly v roce Dalších 24 staveb mostů bylo zahájeno i dokončeno v roce I přes výraznou investici v roce 2013, je třeba i nadále pravidelně vyčleňovat finanční prostředky k zajištění zlepšení stavu mostů. Na konci roku 2013 bylo z celkového počtu 661 mostů 20 mostů ve stavu VII havarijní. Most Nové Zákupy stav před realizací a po realizaci Opěrné zdi - opravy opěrných zdí byly prováděny v souladu s plánem dle potřeb při odstraňování havarijních stavů těchto objektů. V průběhu roku byly opraveny 2 opěrné zdi: havárie opěrné zdi na silnici II/268 v Novém Boru, ulici Sloupské a oprava opěrné zdi na silnici II/287 v Bratříkově. Celková hodnota opravených zdí v roce 2013 činila Kč vč. DPH. Obě opravy byly financovány z prostředků SFDI. 9

10 INVESTICE 2013 Okres Silnice Akce - místo Druh prací CL III Rousínov rekonstrukce mostu CL III/ Rousínov rekonstrukce mostu CL III/ Rousínov rekonstrukce mostu CL III/ Nové Zákupy rekonstrukce mostu CL III/ Noviny pod Ralskem rekonstrukce mostu CL III/ Sušice rekonstrukce mostu CL II/ Jablonné v Podještědí rekonstrukce mostu CL III/ Nové Zákupy rekonstrukce mostu CL III/ Rychnov u Jablonce nad Nisou rekonstrukce mostu JN III/ Jablonec nad Nisou rekonstrukce mostu JN II/ Železný Brod rekonstrukce mostu JN III/ most přes říčku Milnici Harrachov rekonstrukce mostu JN III/ most přes Kamenici v Harrachově rekonstrukce mostu JN III/ most přes řeku Smědou v obci Předlánce rekonstrukce mostu JN II/ Frýdlant v Čechách rekonstrukce mostu LB III/ Fojtka rekonstrukce mostu LB III/ osada Těšnov rekonstrukce mostu LB III/2887 Bozkov (etapa I. a III.) rekonstrukce mostu LB III/ Jesenný rekonstrukce mostu SM III/ Levinská Olešnice rekonstrukce mostu SM II/ most přes potok u stodoly rekonstrukce mostu SM II/ most za garážemi rekonstrukce mostu SM II/ most u Braunova Vrchu rekonstrukce mostu SM II/ most přes potok - Martinice v Krkonoších rekonstrukce mostu SM III/ most přes potok Veselka rekonstrukce mostu SM II/ most přes Chuchelský potok rekonstrukce mostu SM III/ Ohrazenice rekonstrukce mostu SM II/ Lomnice nad Popelkou rekonstrukce mostu SM III/ Borek rekonstrukce mostu SM III/ Dolní Dušnice rekonstrukce mostu SM II/ Háje nad Jizerou rekonstrukce mostu OPRAVY 2013 Okres Silnice Akce - místo Druh prací CL III/ Mařeničky oprava mostu CL III/ Mařenice - Juliovka oprava mostu 10

11 CL III/ Mařeničky oprava mostu CL II/268 Nový Bor (ulice Sloupská) oprava opěrné zdi JN III/29029 Janov nad Nisou oprava sesuvu JN III/28216 Malá Skála oprava silnice JN II/287 Bratříkov oprava opěrné zdi JN III/2885 Jílové u Držkova (Vlastiboř) oprava propustku LB II/ Jablonné v Podještědí oprava mostu LB III/ Oldřichov v Hájích demolice mostu LB III/ Předlánce (provizorní přemostění) Provizorní přemostění LB III/2784 pod TV cestou - Výpřež (Ještěd) oprava silnice LB II/290 + III/29015 Hejnice + Hejnice k žel přejezdu oprava silnice LB III/2715 Chotyně - Hrádek nad Nisou oprava silnice LB III/27251 Chrastava - vyřazená silnice zřízení zábradlí LB III/2904 Oldřichov v Hájích oprava propustku LB III/29021 Liberec, Kateřinská ulice oprava propustku SM III/2892 Silnice III/2892 Semily, Bítouchov oprava silnice SM III/2826 a III/2845 Kotelsko, Košov oprava silnice SM III/29062 Vysoké nad Jizerou - směr Stanový oprava silnice SM III/28311 Libštát - Lomnice n.p. oprava silnice SM II/292 Pojizerka, Benešov u Semil oprava silnice SM III/27926 Kacanovy oprava propustku SM III/2931 Nedaříž oprava propustku B.3 Dotace B.3.1 Akce realizované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Regionální operační program kolo výzvy Z deseti dotačních projektů, které byly v roce 2010 schváleny Regionálním operačním programem v rámci 19. kola výzvy, bylo do konce roku 2012 zrealizováno sedm staveb. Do roku 2013 přešly pouze tři stavby, z nichž jedna byla ukončena v r a dvě zbývající budou dokončeny v roce Název stavby Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II. etapa III/28724 Malá Skála - Frýdštějn, rekonstrukce silnice Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 08/ , ,- 03/ / , ,- 10/

12 III/28724 Malá Skála - Frýdštějn, rekonstrukce silnice CZ.1.13./1.1.00/ Stavba zahrnovala rekonstrukci komunikace III/28724, která tvoří dopravní spojení mezi obcemi Malá Skála a Frýdštejn, od křižovatky se silnicí I/10 v obci Malá Skála až po křížení se silnici III/28719 v obci Frýdštejn. Komunikace je vedena ve stoupání po svazích Vranovského hřebene v celkové délce 4,11 km, v CHKO Český ráj. Regionální operační program kolo výzvy Do 29. kola výzvy byly v březnu 2012 Libereckým krajem předloženy tři žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a dva projekty byly schváleny. Samotná realizace obou staveb byla zahájena v roce 2013 a bude dokončena v roce

13 Název stavby Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - statní hranice Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,- 07/ , ,- 07/ Regionální operační program kolo výzvy Do 35. kola výzvy bylo v říjnu 2013 Libereckým krajem předloženo šest žádostí na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury a do konce března 2014 bude rozhodnuto ÚRR, které projekty budou schváleny a následně realizovány v období 2014/2015. Název stavby 1. Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou 2. Mosty na silnicích II. tříd v okrese Semily 3. Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III. etapa 4. Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského 5. Rekonstrukce silnice II/290 Desná-Černá Říčka 6. Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný - Kořenov Kromě zajištění průběhu staveb v roce 2013 oddělení dotací a předkládalo Úřadu regionální rady (dále jen ÚRR) v rámci udržitelnosti projektu monitorovací zprávy o udržitelnosti u realizovaných projektů z období B.3.2 Akce realizovaná z česko-polského programu Veškeré finanční zdroje Programu CÍL 3/CIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem byly vyčerpány již v roce 2010, KSS LK zajišťovala v rámci udržitelnosti projektu u dříve realizovaných 3 projektů monitorovací zprávy. B.3.3 Akce realizovaná z česko-německého programu Program CÍL 3/ZIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem SASKO v roce 2013: Příjemcem dotace byla KSS LK, realizace proběhla v roce Název stavby Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach-Jonsdorf, I.etapa Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010 Celkové způsobilé výdaje projektu vč. DPH v Kč Celkové výdaje projektu vč. DPH v Kč Začátek/konec fyzické realizace projektu , ,19 08/ / , ,50 06/ /

14 a. Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf I.etapa Rekonstrukce silnice III/27014 Heřmanice v Podještědí Krompach spočívala v zesílení živičných vrstev, obnově nebo výstavbě nových propustků, úpravě krajnic a prohloubení stávajících příkopů. Bylo opraveno a doplněno dopravní značení, zrekonstruovaná komunikace včetně doplnění o bezpečnostní prvky. b. Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010 Stavba se skládá se ze dvou samostatných úseků: První část - rekonstrukce komunikace III/26321 Svor, včetně mostu evidenční číslo přes Boberský potok ve Svoru Druhá část - rekonstrukce silnice III/27014, a to v úseku od křižovatky se silnicí III.třídy III/26839 v obci Juliovka až po křižovatku se silnicí III/27017 v centru obce Krompach. Obě stavby se nachází na území CHKO Lužické hory, proto bylo i záměrem všech zúčastněných použít na přídlažby či obklady propustů materiál ze zdejšího kamene, aby celá stavba zapadla do stávající krajiny. 14

15 B.3.4 Operační program Životní prostředí Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory obnova krajinných struktur Do 27. kola výzvy KSS LK předložila v roce 2011 dva projekty, které byly v roce 2012 schváleny Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) a realizace proběhla v roce 2013: a. Ošetření javorové aleje Dětřichov Kunratice CZ.1.02/6.3.00/ Tato alej je tvořená cca 353 stromy. U 292 stromů byly provedeny z velké části bezpečnostní řezy a u komplikovanějších jedinců řezy základní zdravotní. Neperspektivní stromy byly pokáceny. Vzhledem k tomu, že stromy rostou blízko krajnice, tak nové výsadby neproběhly. Celkové náklady na celý projekt jsou ,- Kč vč. DPH a žádost o proplacení dotačního finančního podílu bude předložena v roce b. Revitalizace jírovcové aleje Černousy Boleslav CZ.1.02/6.3.00/ Tato alej je tvořena cca 83 stromy, z toho 18 neperspektivních stromů bylo odstraněno a nahrazeno novými výsadbami. Včetně doplnění proluk bylo dosazeno celkem 30 nových kaštanů. U 65 stromů byly provedeny redukční a základní zdravotní řezy. Celkové náklady na celý projekt jsou ,- Kč vč. DPH a žádost o proplacení dotačního finančního podílu bude předložena v roce Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny oblast podpory prevence sesuvů a skalních řícení Ve 42. kola výzvy uspěla KSSLK v roce 2012 s projektem II/289 Semily sesuv silničního tělesa. Realizace proběhne v r II/289 Semily-sesuv silničního tělesa CZ.1.02/6.6.00/ Jedná se o rekonstrukci úseku v délce 73m stávající silnice II/289, která tvoří jednu ze dvou základních, nosných komunikací zajišťujících dopravní obsluhu města Semily. Záměrem projektu 15

16 je zajištění bezpečnosti silniční dopravy navrženým stabilizačně-sanačním opatřením zemního tělesa silnice. Celkové předpokládané výdaje na projekt činí ,- Kč vč. DPH Struktura finančních zdrojů: 85% ERDF Evropského fondu pro regionální rozvoj - přes Ministerstvo životního prostředí 5% státní rozpočet - přes Státní fond životního prostředí ČR 10% vlastní podíl žadatele B.3.5 Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Obnova majetku postiženého živelní pohromou v roce 2010 V roce 2013 byla dokončena realizace posledních devíti ze čtyřiceti jedna mostních objektů, jejichž stavba byla kofinancována z dotačních prostředků MMR. Rekonstrukce a výstavba podpořených mostů byla realizována postupně od roku 2011 do konce roku 2013 a Liberecký kraj na obnovu a opravu mostních objektů za toto období vyčerpal celkově částku ,-Kč. V roce 2013 byla dále zahájena realizace čtyř rozsáhlých liniových akcí, rekonstrukce silnic poškozených povodní v roce Jedná se o stavby II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I.etapa), Silnice II/592 Chrastava (I. Etapa), III/ 0353, III/0357 Víska - Višňová Poustka a III/03513 a III/03515 Heřmanice. Celkově na tyto čtyři akce vyčerpal v roce 2013 Liberecký kraj z dotačních prostředků MMR částku ,- Kč. Předpokládané náklady těchto čtyř akcí představují částku ,445,- Kč a jsou financovány v režimu 50/50. (50% nákladů hradí poskytovatel dotace, 50% nositel projektu z vlastních zdrojů) V létě roku 2013 byly dále MMR předloženy čtyři další žádosti na rekonstrukci a obnovu liniových staveb poškozených povodní Jedná se o akce: II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa), Silnice II/592 Chrastava (II. etapa), Silnice III/27252 Vítkov a Silnice II/290 - rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5-12,6 a mostu a Realizace těchto akcí bude zahájena v roce 2014, jejich celkové předpokládané náklady činí částku ,- Kč a režim financování by v tomto případě měl představovat poměr 85/15, tz. (85% vynaložených nákladů je financováno z dotace poskytnuté MMR a 15% nákladů z prostředků Libereckého kraje). B.4 Správa majetku V souvislosti s činností KSSLK při správě svěřeného majetku a při správě BVP Ralsko byly v roce 2013 uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 505 břemene Smlouva o zřízení věcného břemene 251 Smlouva nájemní 16 Smlouva o výpůjčce 15 Smlouva o právu provést stavbu 14 Směnná smlouva 4 Prodej majetku 3 Smlouva kupní a darovací 77 Nájemní smlouvy Ralsko - dlouhodobé 20 Nájemní smlouvy Ralsko - krátkodobé 10 16

17 Smlouva o výpůjčce Ralsko 4 Smlouvy týkající se investiční činnosti /právo 166 stavby, BVB, VB a nájmy/ Celkem zpracováno smluv B.5 Vnitřní a vnější kontroly Vnitřní kontrolní systém na KSS LK byl v průběhu roku 2013 zajišťován vedoucími zaměstnanci na jednotlivých odděleních dle organizačního schématu. Kontroly byly prováděny v souladu se směrnicí o vnitřním kontrolním systému a dalšími předpisy. Jednotlivé stupně vnitřních kontrol jsou písemně zdokumentovány na příslušných formulářích, dle vnitřních předpisů organizace. U řídících kontrol provedených v roce 2013 nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolní činnost v organizaci byla zajišťována i vnějšími kontrolními subjekty. Souhrnný přehled vnějších kontrol provedených v organizaci v roce 2013 dle kontrolujícího subjektu: KÚLK, odbor kontroly kontrola hospodaření příspěvkové organizace, veřejnoprávní kontrola od roku 2011 do doby zahájení kontroly. 8 x Úřad regionální rady - pobočka Liberec, administrativní a finanční kontrola, dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace - na jednotlivé akce ROP. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, fyzická kontrola zaměřená na povodňové akce z roku Nejvyšší kontrolní úřad, kontrola způsobilých výdajů v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika Okresní správa sociálního zabezpečení, kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení. Centrum regionálního rozvoje -pobočka Liberec, kontrola na místě - dle plánu kontrol na rok 2013, dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace Cíl 3. Protokoly a zápisy z provedených kontrol v průběhu roku 2013 na KSS LK jsou v originálech založeny v organizaci. C. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Rozpočet výnosů a nákladů na rok 2013 Financování KSSLK v roce 2013 bylo realizováno z rozpočtu Libereckého kraje a to formou poskytnutí příspěvku zřizovatele na provoz dle schváleného platebního kalendáře. Takto byly v měsíčních tranžích přiděleny finanční prostředky na výkon správy silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v členění jednotlivých výdajových kapitol. Na údržbu silnic II. a III. tříd byla KSSLK poskytnuta neinvestiční dotace. Tyto finanční prostředky byly uvolňovány postupně dle žádostí o platbu podle daňových dokladů od společnosti Silnice LK a.s., která prováděla údržbu silnic na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi touto společností a Libereckým krajem. V průběhu roku 2013 byly odsouhlaseny čtyři rozpočtové změny z důvodu aktualizace rozpočtu a to o navýšení finančních prostředků na provoz i navýšení neinvestiční dotace na údržbu. 17

18 Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 920 přiděleny na akce: Příprava a projektová dokumentace pro ROP 4 ve výši ,- Kč a Přeložka distribučního zařízení ČEZ při rekonstrukci mostu III/ v Jablonci nad Nisou ve výši ,- Kč. Investiční prostředky byly v rámci kapitoly 923 poskytnuty na akce: ROP- II/270 Mimoň - humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí ve výši ,- Kč, na ROP - III/29023 Tanvald - ul. Nemocniční a Pod Špičákem ve výši ,- Kč. Další investiční prostředky byly poskytnuty ve výši ,- Kč jako podíl Libereckého kraje na akci Cíl 3 Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf I. etapa a ve výši ,- Kč jako podíl Libereckého kraje na akci Cíl 3 Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních V roce 2013 Liberecký kraj (zřizovatel) poskytl KSS LK dvě bezúročné půjčky na předfinancování akcí Cíl 3. Jednu ve výši ,- Kč na Rekonstrukci příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010, kterou KSS LK do konce roku 2013 vrátila. Druhou ve výši ,- Kč na Modernizaci přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach - Jonsdorf, I. etapa s vyúčtováním a vrácením v roce Dle rozpočtových pravidel a zásad schválených Libereckým krajem pro rok 2013 byly veškeré poskytnuté neinvestiční a investiční dotace a příspěvky řádně vyúčtovány a finančně vypořádány. (pokud bylo dáno vyúčtování v roce 2013). Finanční vypořádání bylo předloženo v rozsahu Informací ekonomického odboru k finančnímu vypořádání vztahů příspěvkových organizací za rok Celkové finanční hospodaření KSS LK bylo realizováno plně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka za rok 2013 byla řádně ověřena v souladu s vymezením zákona č. 93/2009 o auditorech firmou PRIMASKA AUDIT, a.s., výrok auditora je doložen v přílohové části výroční zprávy. C.1 Charakteristika příjmů Druh příjmů Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečnost k (Kč) Provozní dotace celkem , , ,26 příspěvek na provoz , , ,00 příspěvek na odpisy 0, , ,00 účelové příspěvky , , ,26 z toho : údržba silnic - SILNICE LK , , ,26 Investiční dotace celkem 0, , ,53 investiční dotace od zřizovatele 0, , ,00 dotace z kap , , ,00 spolufinancování EU kap 923 0, , ,00 investiční dotace od ostatních poskytovatelů 0, , ,53 dotace z EU -Cíl 3 0, , ,53 Celkem , , ,79 18

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 V Liberci dne 8. 6. 2015 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

V ÝROČN Í Z PR Á VA 2 0 0 8

V ÝROČN Í Z PR Á VA 2 0 0 8 V ÝROČN Í Z PR Á VA 2 0 0 8 Výroční zpráva Povodí Labe, státní podnik za rok 2008. Vydalo v roce 2009 Povodí Labe, státní podnik jako účelový náklad. Redakce: Ing. Ladislav Merta, Ing. Zlata Šámalová Technické

Více

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a

2 0 1 1 v ý r o č n í z p r á v a 211 výroční zpráva OBSAH Úvod Základní údaje o podniku Údaje o struktuře podniku Majetek ve správě Personální oblast Spolupráce s městem Ostrava Odběry vody Výroba elektrické energie Kontrola jakosti vod

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2014 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 837 z 29. schůze dne 9. července 2015

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2011 s mapkou (dle územního členění s působností

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 25 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 Česká školní inspekce... 2 2. Ostatní organizační složky státu... 6 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 C. Příspěvkové organizace

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH strana Úvod, bilance hospodaření 3,4 1. Příjmy. 5 1.1. Vlastní příjmy, grafy... 6-7 1.1.1. Daňové příjmy, grafy 8-9 1.1.2. Nedaňové příjmy

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace Za Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

Více

v tis. Kč Skutečnost za rok 2011 01- Rozvoj obce 516 237,1 392 082,9 75,95 259 607,6 275 424,5 295 913,1 02 - Městská infrastruktura % plnění

v tis. Kč Skutečnost za rok 2011 01- Rozvoj obce 516 237,1 392 082,9 75,95 259 607,6 275 424,5 295 913,1 02 - Městská infrastruktura % plnění 3.a BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů vlastního hospodaření hl. m. Prahy za rok 2014 byl čerpán částkou 38 617 151,70 tis. Kč, tj. na 95,38 % upraveného rozpočtu (UR). Nižší čerpání, než odpovídá danému

Více

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje

Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Zpracovatel: Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje původní zpracování KVĚTEN 2002 I. aktualizace DUBEN 2003 II. aktualizace BŘEZEN 2004 III. aktualizace BŘEZEN 2005 IV. aktualizace BŘEZEN 2006

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více