ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2015 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 1 Rozeslána dne 27. dubna 2015 OBSAH Část normativní 1. Usnesení představenstva České ní komory ze dne 13. ledna 2015, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů Část oznamovací Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 1/2015 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Notice about the publication of translations of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar, which is being announced in this part of the Journal Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel Mitteilung über die Veröffentlichung der fremdsprachlichen Übersetzungen des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer, der in diesem Teil des Amtsblattes bekannt gemacht wurde Rozpočet České ní komory na rok 2015 Rozpočet sociálního fondu České ní komory na rok 2015 Výroční zpráva České ní komory za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Rámcový program seminářů pro ní koncipienty v roce 2015 II. pololetí Oznámení představenstva České ní komory o ztrátách knih o prohlášeních o pravosti podpisu Záznamy v seznamu ů od 21. října 2014 do 27. března 2015 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 21. října 2014 do 27. března 2015

2 Částka 1/2015 Věstník České ní komory č. 1 / 2015 Strana 2 ČÁST NORMATIVNÍ 1 USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 13. ledna 2015, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů Představenstvo České ní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) a 56a odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), takto: Čl. I Změna usnesení č. 7/2004 Věstníku V čl. 2 odst. 2 usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění usnesení představenstva České ní komory č. 3/2008 Věstníku a usnesení představenstva České ní komory č. 2/2012 Věstníku, se částka Kč nahrazuje částkou Kč. Čl. II Účinnost Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

3 Strana 3 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 ČÁST OZNAMOVACÍ OZNÁMENÍ O UVEŘEJNĚNÍ CIZOJAZYČNÝCH PŘEKLADŮ USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/2015 VĚSTNÍKU, VYHLÁŠENÉHO V TÉTO ČÁSTCE VĚSTNÍKU Překlad (do anglického, francouzského a německého jazyka) usnesení představenstva České ní komory č. 1/2015 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České ní komory a je dostupný na elektronické adrese Notice about the publication of translations of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar, which is being announced in this part of the Journal The translation (into English, French and German languages) of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar amending Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 7/2004 of the Official Journal of the Bar implementing the lawyer s escrow of the client s money, securities or other assets, as amended by later professional rules, is available on the web site of the Czech Bar Association under Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel La traduction (en langue anglaise, française et allemande) de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel modifiant la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 7/2004 du Journal officiel qui régit la mise en oeuvre du dépôt des sommes d argent, des valeurs ou d autres éléments du patrimoine du client par l avocat, dans la teneur des règlements intérieurs adoptés ultérieurement, est publiée sous la forme électronique sur les pages web de l Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l adresse électronique Mitteilung über die Veröffentlichung der fremdsprachlichen Übersetzungen des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer, der in diesem Teil des Amtsblattes bekannt gemacht wurde Die Übersetzung (in die englische, französische und deutsche Sprache) des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer durch den der Beschluss des Vorstands der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 7/2004 des Amtsblattes über Durchführung der Aufbewahrung von Geld, Wertpapieren oder anderem Vermögen des Klienten durch den Rechtsanwalt, in der Fassung der späteren Standesvorschriften, geändert wird, wird in elektronischer Fassung auf den Internetseiten der Tschechischen Rechtsanwaltskammer veröffentlicht und kann unter der elektronischen Adresse abgerufen werden.

4 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 4 ROZPOČET ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2015 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo rozpočet ČAK na rok VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Příspěvky na činnost Komory aktivní i pozastavení i ů á Kč ů á Kč ) Advokátní zkoušky 700 koncipientů á Kč ) Zápisné do seznamu ů 650 ů á Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Výnosy z pokut a z nákladů kárného řízení ) Pojištění ů ) Krytí rozdílu z úspor z minulých let VÝNOSY CELKEM Pozn.: ad 4) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, poplatky za mediační zkoušky, apod. ad 5) Příjmy za náklady kárného řízení a polovina výnosů z pokut kárného řízení ad 6) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně ad 7) Část předpokládaných nákladů na identifikační karty, plánované rekonstrukce Kaňkova paláce, apod. NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění ů ) Odpisy NÁKLADY CELKEM Pozn.: ad 1) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál-auta, atd. ad 2) Elektřina, vodné-stočné ad 3) Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut ad 4) Tuzemsko, zahraničí ad 5) Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony-paušální náhrady, DDNM, atd. ad 6) Mzdy včetně odvodů ad 7) Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. ad 8) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně ad 9) Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek)

5 Strana 5 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2015 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo rozpočet sociálního fondu ČAK na rok PŘÍJMY (v tis. Kč) Odvod ů do sociálního fondu Pokuty z kárného řízení 500 Úroky z vkladů 100 Splátky půjček Krytí rozdílu z úspor minulých let CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku 250 Sociální výpomoci 250 Sociální příspěvek pozůstalým 350 Příspěvky ům na poskytování bezplatné právní služby 500 Příspěvky nástupci a 750 Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. b) 450 Půjčky ům a koncipientům Půjčky zaměstnancům 200 Příspěvky na kulturně-společenské a sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. a) Dary na veřejně prospěšné účely 50 CELKEM VÝDAJE

6 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace/ počet rozhodnutí o odmítnutí 47/6 Jedná se o žádosti podané zákonem stanovenou formou. 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 6 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a odst. 1 písm. f ) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Stížnosti byly podány pro nespokojenost s vyřízením žádostí o informace nebo s požadovaným hrazením nákladů, které souviselo s vyřízením žádosti o informace. Stížnosti byly vyřízeny nadřízeným orgánem, který v rozhodnutích stížnosti zamítl či požadovanou informaci poskytl. V souladu s právními a stavovskými předpisy se orgány a odborné útvary ČAK vyjadřovaly k dotazům ze strany ů, veřejnosti i medií jak z ČR, tak ze zahraničí, týkajících se výkonu advokacie a poskytování právních služeb, i když nebyly výslovně označeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., a poskytovaly příslušné informace. JUDr. Ladislav Krym, v. r. tajemník České ní komory

7 Strana 7 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY II. POLOLETÍ 2015 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ: Advokátní právo (3 dny) Zákon o advokacii a stavovské předpisy Historie advokacie Práva a povinnosti ního koncipienta Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost Zahraniční, mezinárodní ní organizace Kárná odpovědnost a a ního koncipienta POVINNÉ SEMINÁŘE: První rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne c) poskytování služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne a) Advokát v civilním řízení I. a) Advokát v civilním řízení II. b) Obhajoba v přípravném řízení b) Obhajoba v řízení před soudem I. stupně c) Zastupování em ve správním řízení c) Řízení insolvenční Druhý rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne c) organizace a správa advokacie, ní etika a ní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne a) Opravné prostředky v civilním řízení a) Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce b) Advokát před Ústavním soudem b) Advokát před Nejvyšším správním soudem c) Advokátní tarif c) Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy a Třetí rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne c) organizace a správa advokacie, ní etika a ní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne a) Veřejný rejstřík a korporace a) Činnost a v oblasti absolutních majetkových práv b) Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky b) Obhajoba ve věcech mladistvých c) Vedení ní kanceláře c) Stavovské předpisy POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (3 SEMINÁRNÍ DNY): Trestní odpovědnost právnických osob Etika a slovní projevy a Advokát a jeho klient Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů Evropské instituce na ochranu lidských práv Relativní majetková práva Obchodní korporace Postup obhájce v konkrétní věci Náhrada škody v souvislosti s výkonem advokacie a pojištění proti škodě Vypracoval: JUDr. Irena Schejbalová, JUDr. Radim Miketa, Mgr. Lenka Danilišin

8 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 8 OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY O ZTRÁTÁCH KNIH O PROHLÁŠENÍCH O PRAVOSTI PODPISU Představenstvo České ní komory (dále jen ČAK ) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech a při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátám knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen kniha o prohlášeních ): dne 14. října 2014 odcizení knihy o prohlášeních č , vydané Mgr. S. J. dne 22. října 2014 odcizení knihy o prohlášeních č , vydané JUDr. L. N. dne 26. ledna 2015 ztráta knihy o prohlášeních č , vydané Mgr. J. P. V uvedených případech bylo podle oznámení ů příčinou ztrát knih o prohlášeních jejich odcizení neznámým pachatelem nebo zničení. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

9 Strana 9 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD DO Ev. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Adamcová, Eliška, Mgr Divišova 882/5, Hradec Králové Achmedov, Boris, Mgr Modrá 1980/8, Praha Arnošt, Tomáš, JUDr Bartošova 1660/16, Přerov Arnoštová, Ivana, JUDr Táboritů 237/1, Olomouc Banasik, Marcin Havlíčkova 190/12, Český Těšín Bartheldyová, Bohuslava, Mgr Ponávka 185/2, Brno Bartková, Lenka, Mgr Královopolská 874/84, Brno Bednář, Marek, Mgr Husova 240/5, Beková, Andrea, Mgr Palackého 71, Náchod Bičiště, Jan, Mgr Lucemburská 1492/11, Praha Bičovská, Kateřina, Mgr Vánková 888/5, Praha Binge, Paul Christoph Platnéřská 191/4, Bláha, Jiří, JUDr Ševčíkova 38, Horažďovice Bláha, Tomáš, Mgr nám. Přemysla Otakara II. 117/32, České Budějovice Blaškovanová, Veronika, Mgr Vyšehradská 421/21, Praha Bohadlo, David, Mgr., Ing Kostelecká 865, Rtyně v Podkrkonoší Bohatová, Lucie, Mgr Špitálka 434/23b, Brno Borkovec, Aleš, Revoluční 1044/23, Mgr., Ing., Ph.D Boroš, Jan, Mgr Sokolská třída 936/21, Ostrava Borovec, David, Mgr Budějovická 1550/15a, Praha Bražnikov, Vladimir, Mgr Petrská 1136/12, Bruncko, Stanislav, Mgr., Bc Jeřábkova 1848/5, Brno Bryndová, Kateřina, Mgr Slezská 2138/114, Praha Buchtová, Ivona, Mgr Cecilka 38, Zlín Bukovská, Kateřina, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Burdová, Jana, Mgr Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha Bureš, Vojtěch, Mgr Bucharova 1314/8, Praha Burianová, Petra, Mgr Ječná 550/1, Praha Burkotová, Žaneta, Mgr Masarykovo nám. 38/21, Karviná Candigliota, Zuzana, Mgr Burešova 615/6, Brno Coufalová, Kristýna, Mgr Sokolská 1605/66, Praha Cypris, Martin, Mgr Česká 26/41, České Budějovice Čabanová, Lucie, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Čechová, Helena, Mgr Běchovická 701/26, Číhařová, Helena, Mgr K dolům 1924/42, Praha Čutta Vavrušková, Nikola, U Soudu 363/10, Liberec Mgr Daňhelová, Veronika, Mgr Gen. Hlaďo 748/4, Nový Jičín Daňková, Barbora, Mgr Za nádražím 497, Konice Daňková, Kamila, Mgr Na příkopě 854/14, David, Ivan, Mgr Hellichova 458/1, Devánová, Renata, Mgr., Ing Choceradská 3045/14, Praha Divoká, Simona, Mgr Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha Dlouhá, Markéta, Mgr Krajinská 251/16, České Budějovice Doležal, Tomáš, Mgr Na stráži 1306/5, Praha Dongres, Miroslav, Mgr Dolní náměstí 679/5, Jablonec nad Nisou Dostál, Martin, JUDr Karlovo náměstí 288/17, Praha Drahotský, Martin, JUDr Holandská 854/1, Brno Drobilíková, Tereza, Mgr Hybešova 527/3, Praha 8

10 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Duba, Jiří, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Durdisová, Radka, Mgr Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary Dvořák, Karel, Mgr Žitná 1575/49, Dvořáková, Ivana, Mgr Jakubská 121/1, Brno Dvořáková, Kristýna, Mgr Veselá 237/37, Brno Eichler, Jan, Mgr Betlémské náměstí 251/2, Elbert, Tomáš, Mgr Nedvědovo náměstí 2/3, Praha Elterlein, Ondřej, JUDr Václavské náměstí 846/1, Fabíková, Hana, Mgr Na Sadech 4/3, České Budějovice Fajt, Martin, Mgr třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno Flegel, Emil, JUDr K Chaloupkám 3170/2, Foffová, Lucie, Mgr Hálkova 1004, Městec Králové Fohl, Petr, Mgr Hanusova 347/16, Praha Franěk, Jan, Mgr Antala Staška 510/38, Praha Fröhlichová, Katarína, JUDr Wuchterlova 351/6, Praha Fürst, Antonín, Mgr., LL.M Wenzigova 1871/5, Praha Gorelčíková, Andrea, Mgr Jánský vršek 323/13, Hakobjan, Suzana, Mgr Na příkopě 1096/19, Hampel, Petr, JUDr Nivnická 388/12, Ostrava Havel, Martin, JUDr Moskevská 947/12, Karlovy Vary Havlénová, Jitka, Mgr Belgická 276/20, Praha Hebký, Václav, Mgr Těšnov 1059/1, Heczková, Zuzana, JUDr Křenova 438/7, Praha Hejnová, Veronika, Mgr Staňkova 922/44, Praha Herman, Jiří, Mgr Karlovo náměstí 288/17, Praha Heřmánková, Kristýna, Mgr Dřevná 382/2, Praha Hlavničková, Alena, Mgr Za Poříčskou bránou 365/21, Praha Hlavsa, Libor, Mgr Klatovská třída 73/7a, Plzeň Hnilo, Václav, Mgr. et Mgr Šilingrovo náměstí 257/3, Brno Holá, Kateřina, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Holubová, Petra, Mgr U Černé věže 66/3, České Budějovice Holý, Daniel, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Holý, Libor, Mgr Polní 780/92, Brno Horáček, Petr, Mgr., LLM Za potokem 46/4, Horáček, Zdeněk, Karolinská 654/2, Praha 8 JUDr., Ph.D Horázný, Ondřej, JUDr., Ing Ondříčkova 1304/9, Praha Hořejší, Adéla, Mgr Revoluční 655/1, Houška, Václav, Mgr sady Pětatřicátníků 355/26, Plzeň Hrabalová, Helena, Mgr Za Dráhou 4268/1, Hodonín Hrbáľová, Zuzana, Mgr Týn 639/1, Hrinko, Slavomír, JUDr., Mgr Jičínská 2348/10, Praha Hrubá, Petra, Mgr Španělská 742/6, Praha Hruzíková, Miroslava, Mgr Kvítková 1575, Zlín Hubinský, Igor, Mgr Karoliny Světlé 301/8, Huml, Ondřej, Mgr Pobřežní 394/12, Praha Hurychová, Renata, Mgr Schnirchova 1253/3, Praha Hvizdáková, Lada, Československé armády 413/53, Hradec Králové Mgr., PhDr Chňoupek, Tomáš, JUDr Toruňská 329/4, Praha Chrástecký, Miloš, Mgr Jaselská 1967/6, Přerov Chrenek, Tomáš, JUDr Těšnov 1059/1, Chvátal, Vladislav, Mgr Oldřichova 299/23, Praha Ilovičná, Natália, Mgr Masarykova 542/18, Liberec Jahoda, Štěpán, Mgr Holečkova 105/6, Praha Jakovec, Vojtěch, Mgr Mírové náměstí 103/27, Ústí nad Labem Jakubičková, Martina, Mgr Sladkovského 767, Pardubice

11 Strana 11 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Jančová, Barbora, Mgr Sartoriova 60/12, Praha Janda, Pavel, Mgr Poděbradova 638, Louny Jandáčková, Tereza, Mgr Perlová 371/5, Jandová, Kateřina, Mgr Bašty 416/8, Brno Janečková, Lenka, Mgr Za Poříčskou bránou 382/16, Praha Janíček, Michal, Mgr Sokolovská 428/130, Praha Jankanič, Daniel, Mgr Lazarská 11/6, Praha Janková, Jana, Mgr. et Mgr Vídeňská 635/8, Olomouc Janoušková, Jana, Mgr Mánesova 808/22, Hradec Králové Jarošová, Andrea, Mgr Na Pankráci 449/11, Praha Jekielek, Michal, Mgr Hvězdova 1734/2c, Praha Jendrulek, Michal, Mgr Politických vězňů 1272/21, Jendželovská, Katarína, Mgr Na poříčí 1046/24, Jendželovský, Michal, Mgr Jungmannova 745/24, Jeriová, Linda, Mgr Šumavská 3104/19, Ústí nad Labem Jílková, Jana, Mgr U Nikolajky 833/5, Praha Jirovec, Jakub, Mgr Jugoslávská 620/29, Praha Jirsa, Lukáš, Mgr Černokostelecká 2020/20, Johnson, Eleanor Mehalah Platnéřská 191/4, Hinett Juřička, Pavel, Mgr., LL.M U Prašné brány 1078/1, Justová, Kateřina, Mgr Písečné č. p Kabát, Robert, Mgr Revoluční 1044/23, Kalenský, Michal, Mgr Těšnov 1059/1, Karolová, Olga, Mgr Štefánikova 18/25, Praha Kazdová, Yvona, Mgr Portmanka 210, Litomyšl Kehl, Pavol, Mgr Koněvova 31/27, Praha Khom, Ronald, Mgr., Ing Tovární 1112, Chrudim Kinclová, Petra, Mgr Milevská 834/6, Praha Kníž, Michal, Mgr Na příkopě 1096/19, Kobylka, Petr, Mgr Minská 133/82, Brno Kocourková, Tereza, Sokolovská 6/85, Praha 8 Mgr., B.A Kolaříková, Kamila, Mgr Kravařská 451/9, Ostrava Kolářová, Michaela, Mgr., Ing Klášterská 126, Jindřichův Hradec Kopecká, Barbora, Mgr Římská 1276/36, Praha Kopečková, Veronika, Mgr Lešetín IV 777, Zlín Kosová, Pavla, Mgr Husova 946, Moravské Budějovice Kotková, Běla, Mgr Ibsenova 1207/3, Praha Kotula, Jan, JUDr Ruská 2887/101, Ostrava Koudelková, Monika, Mgr Zalužanská 348, Chlumec Král, Václav, JUDr Helénská 1799/4, Praha Králíková, Petra, Mgr října 2663/150, Ostrava Kramářová, Linda, Mgr nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice Krátká, Alena, Mgr Ostružnická 326/8, Olomouc Krátká, Lenka, JUDr Poděbradovo nám. 1374/8a, Prostějov Kratochvíl, Jakub, Mgr Veveří 365/46, Veveří, Brno Kraus, Radek, JUDr Pobřežní 648/1a, Praha Kreysa, Vlastimil, Mgr Klimentská 1216/46, Kropáčková, Veronika, U libeňského pivovaru 2444/6a, Praha 8 Mgr., J.D Křiváček, Petr, Mgr Charvátova 58/11, Křížová, Veronika, Dlouhá 741/13, JUDr., LL.M Kucerova de Bernardi Na Florenci 2116/15, di Valserra, Blanka Kučera, Marek, Mgr Na zábradlí 205/1,

12 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Kučerka, Miroslav, Mgr Na Hřebenkách 2983/86, Praha Kuďousek, Jiří, Mgr Osvoboditelů 2649, Louny Kuchynka, Pavel, Mgr Moravské náměstí 690/15, Brno Kukharchuk, Margarita, Mgr Dobrovského 646/9, Praha Kurguzova, Alena, Mgr Maiselova 25/4, Kurovcová, Radka, Mgr Čechova 1184/2, Přerov Kushnir, Yulia, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Kvapil, Tomáš, Mgr Lazarská 1718/3, Kyselý, Lukáš, Mgr Tržní 31, Místek, Frýdek-Místek Lamento, Charlie Victor Paříkova 910/9, Praha Langrová, Petra, Mgr nám. J. M. Marků 92, Lanškroun Le Roux, Iveta, JUDr., LL.M T. G. Masaryka 823/27, Karlovy Vary Lechovský, Jindřich, Mgr Dušní 907/10, Lein, Petr, Mgr Václavské náměstí 799/48, Liberda, Vojtěch, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Limburský, Jakub, Mgr Na příkopě 957/23, Lubina, Radek, Mgr Škroupova 561, Pardubice Lukášová, Zuzana, Mgr Vysoká 149/4, Liberec Lusková, Eva, Mgr. et Mgr Pekárenská 330/12, Brno Mačka, Martin, Mgr Vrbová 655, Ústí nad Orlicí Málek, Radek, Mgr., Ing Rybná 716/24, Malý, Jiří, Mgr Na příkopě 583/15, Martínek, Aleš, Mgr., Ing Dušní 907/10, Mařánková, Barbora, Mgr Revoluční 1082/8, Mauritz, Jiří, Mgr., MBA Edvarda Beneše 2254/56, Plzeň Mošna, Petr, JUDr., Bc Na kovárně 472/8, Mrázek, Petr, Mgr Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy Musil, Robert, Mgr Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou Nahodilová, Olga, Mgr Na příkopě 583/15, Najmonová, Miroslava, Mgr Pavelčákova 441/14, Olomouc Nečasová, Barbora, Mgr Tyršova 1434/4, Děčín Němcová, Ivana, Mgr Lublaňská 507/8, Praha Němcová, Zuzana, Mgr Bartoňova 832, Pardubice Nezpěvák, Lukáš, Mgr Na dolinách 274/11, Praha Novák, David, JUDr Na okraji 439/44, Praha Novák, David, Mgr Hlinky 135/68, Brno Novák, Michal, Mgr Smetanovo náměstí 31, Litomyšl Nováková, Hana, Mgr Zahradnická 223/6, Brno Novotná, Aneta, Mgr nám. J. M. Marků 92, Lanškroun Novotná, Petra, Mgr Opatovická 1659/4, Novotná, Veronika, Mgr Řehořova 908/4, Praha Novotný, Radek, Mgr V kapslovně 2761/10, Praha Odehnalová, Kateřina, Mgr Vinohrady 794/45, Brno Ondová, Kamila, Mgr Politických vězňů 19, Kolín Ondruška, Miloš, JUDr Za Mototechnou 1114/4, Praha Oplatek, David, Mgr Buzulucká 678/6, Praha Pakandl, David, Mgr Hradební 548/3, Hradec Králové Pavelec, Tomáš, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Pernicová, Martina, Mgr Záhřebská 154/30, Praha Persona, Patrik, Mgr Bedřicha Smetany 1916, Uherský Brod Pešlová, Lenka, Mgr Havlíčkova 1735, Beroun Petrov, Jan, Na výhonku 190/4, Praha 5 Mgr. et Mgr., LL.M Petřeková, Iveta, Mgr Lidická 965/31, Brno Pipková, Petra Joanna, Nad úpadem 300/46, Praha 4 JUDr., Ph.D., LL.M. Eur Písaříková, Pavlína, Mgr Kadaňská 3550/39, Chomutov

13 Strana 13 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Pivarči, Michal, Mgr., Ing Jungmannova 745/24, Plavec, Jan, Mgr Rooseveltova 335, Chrudim Plesník, Zdeněk, Mgr U Prašné brány 1078/1, Pokorný, Tomáš, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Poláková, Lucie, Mgr Milíčova 1670/12, Ostrava Popelková, Kateřina, Mgr Nuselská 375/98, Praha Pospíšil, Jaromír, Mgr Hornomlýnská 1543, Zlín Pospíšil, Marek, Mgr Hýlov 44, Klimkovice Possel, Petr, Mgr Sokolovská 68/105, Praha Potočková, Zuzana, Mgr., Ing Karlovo náměstí 671/24, Prášek, Petr, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Prokeš, Luboš, Mgr Palackého 715/15, Prokopová, Lucie, Mgr Převrátilská 330/15, Tábor Proschek, Tomáš, Mgr Čs. armády 1948, Kladno Puchmeltr, Jiří, Mgr Masarykova třída 537/7, Teplice Pustówka, Tomasz, Mgr Havlíčkova 190/12, Český Těšín Pytela, David, Mgr., MBA května 521/7, Olomouc Radil, Ondřej, Mgr Helénská 1799/4, Praha Rakovský, Josef, JUDr Osek nad Bečvou č. p Raszková, Pavlína, JUDr., Bc Vinohradská 343/6, Praha Ratajová, Daniela, Mgr Mládeže 1375/7, Praha Reichl, Martin, JUDr Dražkovice 181, Pardubice Rimek, Martin, Mgr Benešovská 1897/24, Ropková, Irena, Mgr., Ing Pod lipami 2559/37, Praha Růžičková, Klára, Mgr Sokolovská 5/49, Praha Rýdlová, Aneta, Mgr Orlická 163/18, Hradec Králové Ryšavý, Karel, Mgr Anglická 140/20, Praha Řitička, Ondřej, Mgr., Bc Arbesovo náměstí 257/7, Praha Salajka, Radek, Mgr., LL.M Vladislavova 1390/17, Satke, David, Mgr Panská 890/7, Sedláková, Barbora, Mgr Štefánikova 840/9, Brno Seidel, Jan, Mgr Opletalova 1284/37, Schindléryová, Andrea, JUDr Boleslavova 53/15, Praha Schwarz, Jaroslav, Mgr Jungmannova 745/24, Sígl, Vladimír, Mgr Politických vězňů 1597/19, Singerová, Markéta, JUDr Dušní 866/22, Skoková, Šárka, Mgr Martinská 608/8, Plzeň Skřipský, Jan, Mgr., Ing Dřevná 382/2, Praha Smrčková, Zuzana, Mgr Za Humny 747, Horoměřice Spálovská, Tereza, Mgr Sokolovská 47/73, Praha Sprinz, Petr, Mgr., LL.M Na Farkáně IV 268/24, Praha Staněk, Lucián, JUDr Karolinská 661/4, Praha Stegmannová, Alica, Mgr Jungmannova 745/24, Stehlíková, Alena, Mgr R. Těsnohlídka 420/5, Čáslav Straková, Eva, Mgr Hlavní 61, Kolín Svatoň, Michal, Mgr Žatecká 55/14, Svobodová, Kateřina, Mgr Plzeňská 232/4, Praha Swiech, Lumír, Mgr Poděbradova 2738/16, Ostrava Ševcechová, Monika, Mgr Riegrova 223/20, Plzeň Šilha, Jakub, JUDr Hrusická 2525/32, Praha Šimon, Jan, Mgr Karlovo náměstí 671/24, Šimoníková, Pavla, Mgr Orlí 708/36, Brno Škopková, Kateřina, Mgr Na Flusárně 168, Příbram Škrletová, Lenka, Mgr., Ing Americká 489/33, Plzeň Šmíd, David, JUDr., Ph.D náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha Šourek, Filip, Mgr Generála Svobody 374/9a, Liberec Špulka, Michal, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5

14 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Šrámková, Kateřina, Mgr Anny Letenské 34/7, Praha Šromová, Vendula, V Parku 2323/14, Praha 4 Mgr. et Mgr Štefan, Evžen, Mgr Pod Harfou 933/62, Praha Štěpánková, Zuzana, Mgr Ovocný trh 1096/8, Štindlová, Lucie, Mgr Na Sadech 2033/21, České Budějovice Šubrt, Jiří, Mgr Wellnerova 1322/3c, Olomouc Švarc, Hynek, Mgr Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary Švecová, Lucia, Mgr Kozinovo náměstí 1533/8, Švehla, Jan, JUDr Viktora Huga 377/4, Praha Takáčová, Dominika, Mgr náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha Tomáš, Zdeněk, Mgr Arnošta z Pardubic 2606, Pardubice Tomčalová, Marcela, Mgr Stodolní 1293/3, Ostrava Tomešová, Jana, JUDr Budějovická 274/18, Písek Tomis, Rostislav, JUDr Kořenského 1025/7, Praha Toms, Jan, Mgr Petřvaldská 99/200, Ostrava Topinka, Lukáš, Mgr., Bc Spálená 97/29, Trnková, Zuzana, Mgr Dlouhá 741/13, Troszok, David, Mgr Husova 401, Třinec Trunečková, Jana, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Tuhá, Zuzana, Mgr Sulova 1247, Praha Tůmová, Michala, Mgr Lidická 693/5a, Brno Vacca, Saverio Francesco náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha Vacková, Linda, Mgr., LL.M K Horkám 19/21, Vaculínová, Lucie, Mgr Veveří 3163/111, Brno Valtr, Jan, Mgr., Ing Na viničních horách 1834/24, Praha Vaňasová, Markéta, Mgr Washingtonova 1567/25, Vančurová, Hana, Mgr., Bc Řeznická 367/1, Brno Vančurová, Kateřina, Mgr Karlovo náměstí 671/24, Vavrušková, Magda, Mgr Pod vilami 747/10, Praha Vejmelková, Erika, Mgr Revoluční 54/25, Chomutov Vejvarová, Aneta, Mgr Vinohradská 2828/151, Praha Vilímková, Pavlína, Mgr Přemyslovská 1406/3, Praha Vilímová, Jana, Mgr Na Hradbách 2632/18, Ostrava Vítková, Kamila, Mgr Pátova 394/4, Česká Lípa Vojta, Jiří, Mgr Petrská 1133/6, Volín, Petra, JUDr Vlastina 602/23, Plzeň Vomáčková, Simona, Mgr Horská 888, Trutnov Vostřel, Michal, Mgr T. G. Masaryka 937/30, Karlovy Vary Vozáb, Miroslav, Mgr Hilleho 1843/6, Brno Vydrová, Jana, Mgr V celnici 1031/4, Vytejčková, Petra, Mgr Lublaňská 1319/7, Praha Wilhelm, David, Mgr., Bc Na příkopě 854/14, Zahradníček, Jaroslav, Jungmannova 745/24, Mgr., Ing Zacharníková, Martina, Mgr Olbrachtova 599/8, Mladá Boleslav Zástěra, Martin, Mgr náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, Praha Zeman, Jaroslav, Mgr Jana Uhra 171/13, Veveří, Brno Ziegenhagen, Andreas Platnéřská 191/4, Zuman, Jakub, Mgr Laubova 1729/8, Praha Zýchová, Jana, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha Žabenský, Martin, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha Železná, Zuzana, Mgr Ostrovní 126/30, Žmolíková, Markéta, Mgr Poděbradova 2738/16, Ostrava

15 Strana 15 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Ev. č. Příjmení a jméno Dne Bachová, Jana, Mgr Bedrna, Jiří, JUDr Bicko, Tibor, JUDr Bláhová, Jitka, JUDr Blažek, Miroslav, JUDr Budínová, Květoslava, JUDr Burdychová, Božena, JUDr Cabrnochová, Miroslava, JUDr Cipínová, Šárka, Mgr Cízlová, Kateřina, JUDr Cohen, Howard Paul Čelechovský, Michal, JUDr Daňková, Hana, Mgr Diviš, Radim, JUDr Drábek, Jan, JUDr Felcman, Jaroslav Fessl, Vladimír, JUDr Fiala, Josef, JUDr Florian, Karel, JUDr Frimmel, Karel, JUDr Frintová, Dita, JUDr Hájková, Jiřina, JUDr Hajn, Petr, Prof., JUDr., DrSc Hodová, Anežka, JUDr Hovorková, Jana, JUDr Hušek, Martin, Mgr Hušek, Pavel, JUDr Choděrová, Eva, JUDr Jakubčák, Branislav, Mgr Janča, Jiří, JUDr Jandová, Emilie, JUDr Jandová, Marika, Mgr Jindřichovský, Blahoslav, JUDr Kalousková, Karolina, JUDr Karmášek, Jaroslav, Mgr., LL.M Kašpar, Tomáš, JUDr Kočenda, Antonín, JUDr Kolářová, Marta, Mgr Konečný, Josef, JUDr Koubík, Josef, JUDr Krajňanská, Eva, JUDr Krejčíř, Vojtěch, JUDr Křeček, Jan, JUDr Křížová, Jiřina, Mgr Kubíček, Kolja, JUDr Kulawiec, Bronislav, JUDr Lamač, Ladislav, JUDr Lhotská, Kateřina, JUDr Ličman, Jaroslav, Mgr Mašín, Emanuel, JUDr Matolínová, Alena, JUDr

16 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Matrková, Lucie, Mgr Mihal, Martin, Mgr Michalec, Jan, JUDr Morvay, Vratislav, Mgr Mottlová, Marie, Mgr Mrlinová, Alena, JUDr Műller, Otakar, JUDr Musilová, Marie, JUDr Musilová, Petra, JUDr Mužíková, Hana, Mgr Nedvědická, Milada, JUDr Němečková, Ela, JUDr Nop, Michal, JUDr., Mgr Novák, Zdeněk, JUDr Novák, Zdeněk, JUDr Olšar, Bohumil, Mgr Paparega, Jan, Mgr Pavlíček, Václav, Prof., JUDr Pavlíková Gondokusumová, Olga, Mgr Pillerová, Irena, JUDr Pokorná, Martina, Mgr Poredský, Jaroslav, JUDr Prchal, Pavel, JUDr Prošková, Stanislava, JUDr Příšovský, Jindřich, JUDr Riedlová, Vladimíra Salajka, Jaroslav, Mgr Sedlářová, Radana, JUDr Sekeráková, Ivana, Mgr Schormová, Markéta, JUDr Skleničková, Jaroslava Stoklasa, Jiří, JUDr Suchánek, František, JUDr Šedivcová, Vlasta, JUDr Šiplová, Kamila, Mgr Šortnerová, Jiřina Terč, Jiří, JUDr Toms, Petr Tourkiová, Carmen, Mgr Tvrzická, Marie, JUDr Váchová, Ivana, JUDr Vaňková, Daria, Mgr Vincenc, Zdeněk, JUDr Vodička, Michal, Mgr Volmuth, Milan Vondráček, Miloš, JUDr Záděrová, Věra, JUDr Zaorálek, František, JUDr Záveský, Vít, JUDr Zedníček, Jan Zrůst, Miroslav, JUDr Žilinský, Gabriel, JUDr Živná, Miloslava, JUDr Živný, Karel, JUDr

17 Strana 17 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 c) Pozastavení výkonu advokacie Ev. č. Příjmení a jméno Dne Ambrož, Marek, Mgr Ambrož, Zdeněk, JUDr Bednář, Petr, Mgr Bělohlávková, Blanka, JUDr Biceková, Lucia, Mgr Bíliková, Iva, JUDr Bražnikov, Vladimir, Mgr Ciullo, Lenka, Mgr Čechová, Soňa, Mgr Dědečková, Zuzana, Mgr Dovičovičová, Monika, Mgr Fialová, Karin, Mgr Fonville, Brian Jamieson Franek, Brigita Gráczová, Iva, Mgr Havel, Martin, JUDr Havlík, Pavel, Mgr Heinzová, Marta, Mgr Hlavová, Helena, Mgr Holubová, Petra, Mgr Honek, Martin, Mgr Hosmanová, Eva, Mgr Hostašová, Táňa, Mgr., Ing Hrabová, Lenka, Mgr Hubálková, Magdalena, Mgr Chytilová, Veronika, JUDr Jamborová, Lucie, JUDr Janíková Štěpánková, Pavla, Mgr Janouch, Leoš, Mgr Janoušková, Eva, Mgr Jeriová, Linda, Mgr Kačerová, Martina, JUDr., Ing Kaňka, Robert, Mgr Kaplan, Jan, Mgr Kohout, Martin, JUDr., Ing., Bc Komárková, Lucia, Mgr Kondysek, Petr, JUDr Kopřivová, Veronika, Mgr Kotěrová, Zdeňka, JUDr Koudelková, Monika, Mgr Kovář, Miroslav, Mgr Kracík, Otakar, JUDr Králová, Bohdana, Mgr Kramlová, Veronika, JUDr Krejbichová, Věra, JUDr Krupková, Kateřina, Mgr Křenková, Petra, Mgr Kunt Cvetanova, Lilia, JUDr Kuthanová, Lenka, Mgr Landovský, Jakub, PhDr., Mgr. et Mgr., Ph.D

18 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Le Roux, Iveta, JUDr., LL.M Leipner, Josef, JUDr Limbergová, Zuzana, JUDr Liška, Jiří, JUDr Lomozová, Petra, Mgr Macková, Alena, doc., JUDr., Ph.D Machalová, Marie, Mgr Malcová, Jaroslava, Mgr., LL.M Málek, Radek, Mgr., Ing Marjanovič, Monika, JUDr Márová, Jana, JUDr Mašková, Daniela, Mgr Mičeková, Ivana, Mgr Musil, Daniel, JUDr Novák, Václav, JUDr Nováková, Marta, JUDr Novotná, Aneta, Mgr Nykšová, Veronika, Mgr Ondová, Kamila, Mgr Palla, Kristina, Mgr Pavelcová, Petra, Mgr Pavlištová, Petra, Mgr Pavlová, Lenka, JUDr., Ph.D Pecháček, Petr, Mgr Pechanová Babická, Kateřina, Mgr Peterková, Veronika, Mgr Petrov, Jan, Mgr. et Mgr., LL.M Petržilková, Miloslava, JUDr Plochová, Lucie, JUDr Poddaná, Kateřina, Mgr Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Podpěrová, Eva, Mgr Porkert, Dilshod, Mgr Pospíšilová, Jitka, Mgr Princová, Mlada, Mgr Procházková, Eva, JUDr., Ph.D Přibylová, Pavla, Mgr Rohnstock, Almut Olga Rojčíková, Jana, Mgr Ropková, Irena, Mgr., Ing Severa, Martin, Mgr Schneiderová, Hana, Mgr Slabý, Petr, Mgr., LL.M Sládek, Václav, Mgr.et, Mgr Spiváková, Lenka, Mgr Stojan, Věroslav, JUDr Straková, Eva, Mgr Ščerbová, Lucia, Mgr Šimková, Marcela, JUDr Šindelář, Pavel, Mgr Šindelářová, Petra, Mgr Škabradová, Dagmar, Mgr

19 Strana 19 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Šlosarová, Renáta, Mgr Šmíd, Pavel, Mgr Šmíd, Petr, JUDr Švanda Ilovičná, Jana, Mgr Toufar, Pavel, Mgr., Ing Touška, Mikuláš, JUDr Trnková, Hana, Mgr Tučková, Zuzana, JUDr Turková, Linda, Mgr Türková, Lucie, Mgr., Ing Tvrdíková, Jana, Mgr Tychtlová, Michaela, Mgr Uhlíř, David, JUDr Uhlířová, Marta, JUDr., Ph.D Vacková, Marcela, JUDr Velvarská, Lenka, Mgr., LL.M Veselá, Lucie, Mgr Vlková, Barbora, Mgr Vojtek, Radek, Mgr Vořechovská, Veronika, JUDr Wiedermannová, Kristýna, Mgr Zachrdlová, Martina, Mgr Zeman, Aleš, JUDr Zúberová, Veronika, Mgr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Ev. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Bednář, Stanislav, Hrušková 343, Přezletice Bc., Mgr. et Mgr Beková, Hana, Mgr Souběžná I 432/34, Praha Bláhová, Petra, Mgr Lánská 65, Praha 9-Kyje 9549 Bušo, Roman, JUDr Elišky Peškové 735/15, Praha Frencl, Lukáš, JUDr Klimentská 1652/36, Holubová, Petra, Mgr U Černé věže 66/3, České Budějovice Chocholoušek, Martin, Mgr Písecká 2192/15, Praha Jílek, Karel, JUDr Bachova 1586/16, Praha 4-Chodov Kafková, Alžběta, Mgr Pohoří 217, Vřesina Kociánová, Kateřina, Mgr Římská 104/14, Praha Košíček, Jiří, Mgr Janáčkova 575/1, Hustopeče Kropáčová, Tamara, JUDr Šantova 2, Olomouc Kvíčerová, Hedvika, Za luhem 926, Praha 9 Mgr., LL.M Machalová, Marie, Mgr Václavské náměstí 1601/47, Nejedlá, Vladislava, Mgr Perlová 371/5, Němcová, Kristina, Mgr Václavské náměstí 799/48, 4373 Payne, Jana, Mgr Perucká 2196/14, Praha Písečková, Magdaléna, Mgr Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice Pudil, Miroslav, JUDr Řešovská 492/12, Praha Sobotková, Lenka, Mgr Kotlářská 989/51a, Brno Staněk, Pavel, JUDr Lazarská 11/6, Praha Štorkánová, Eva, JUDr Sokolovská 351/25, Praha Verner, Zdeněk, JUDr Milady Horákové 861/74, Praha 7

20 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 20 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD DO a) Zápis do seznamu ních koncipientů Ev. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adoltová, Leona, Mgr Mráz, Jan, Mgr., Štěpnická 1081, Uherské Hradiště Altmannová, Petra, Mgr Kosnar, Pavel, JUDr., sady Pětatřicátníků 355/26, Plzeň Apollonova, Elena, Mgr BADOKH Kuhn Dostál 28. října 767/12, ní kancelář s. r. o Ascherl, Jan, Mgr Černý, Filip, JUDr., Slavíčkova 372/2, Praha Auxt, Matej, Mgr Havel, Holásek & Partners s. r. o., ní kancelář Na Florenci 2116/15, Azebová, Nina, Mgr Hartman, Leona, Mgr., Dobrovského 824/50, Brno Bacíková, Martina, Mgr JŠK, ní kancelář, s. r. o. Ovocný trh 573/12, Balonová, Petra, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, ní kancelář, s. r. o. Na Rybníčku 1329/5, Praha Balonová, Petra, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, ní kancelář, s. r. o Balšánek, Marek, Mgr Sládek & Partners, ní kancelář, v. o. s Bareš, Lumír, Mgr Bárta, František, Mgr Legalcom ní kancelář, s. r. o. Praha 2 Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5 Lazarská 11/6, Praha Barták, Milan, Mgr Advokátní kancelář JUDr. Jana Svatoňová Na Pankráci 1062/58, Praha Bartal, Michal, Mgr Vítů, Žaneta, Mgr., ka Sady 28. října 431/17a, Břeclav Bartonička, Jan, Mgr Tycová Rambousková, Lucie, Žitná 1575/49, Mgr., ka Bartoš, Daniel, Mgr Bartoš Miroslav, JUDr., Bílinská 1147/1, Ústí nad Labem Bartoš, Ondřej, Mgr., Ing AK JUDr. Tomáš Chňoupek Toruňská 329/4, Praha Bartůněk, Tomáš, Mgr Doubek, Aleš, JUDr., Kořenského 1025/7, Praha Baťhová, Lucie, Mgr Bělina & Partners ní Pobřežní 370/4, Praha 8 kancelář s. r. o Bažantová, Klára, Mgr TEMPUS, ní kancelář, Benediktská 690/7, s. r. o Bejdák, Marián, JUDr Advokátní kancelář, Národní 58/32, Mgr. Robert Plicka Bejvančická, Alexandra, Mgr Kříž, Jakub, JUDr., Ph.D., Opletalova 919/5, Belinová, Daniela, Mgr Zápotočný, Milan, JUDr., Telečská 1720/7, Jihlava Berkovec, Jiří, Mgr Běťáková, Anna, Mgr Bezděková, Barbora, Mgr KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha Blažek, Vojtěch, Mgr Bělina & Partners ní kancelář s. r. o Blecha, Radek, Mgr Toniková Lucie, Mgr., ka Bodnar, Tomáš, Mgr BADOKH Kuhn Dostál ní kancelář s. r. o. Pobřežní 370/4, Praha 8 Haštalská 760/27, 28. října 767/12,

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka

Pořadí Jméno Rok narození Obec Startovní číslo 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 1 Gamba Filip 2011 Liberec 14 2 Vojtěch Kordula 2011 Pecka 16 3 Vojtíšek Tonda 2010 Bakako Nová Paka 37 4 Tadeáš Verner 2011 Hradec Králové 47 5 Dominik Chvojka 2011 Horní Počernice 15 6 Kryštov Lánský

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Oficiální výsledková listina

Oficiální výsledková listina Místo konání: Plzeň Datum konání: 20/09/2014 Kategorie: Muži Plzeňská padesátka České spořitelny Oficiální výsledková listina 1. 2502 HEJHAL Petr 1977 CZE Dukla Praha 00:42:15.2 00:00:00.0 2. 3166 DUŠÁK

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí Mgr. Ivana Červová Mgr. Miroslava Dyčková Město: Benešov Město: Blansko Pracoviště: PPP Benešov Pracoviště: Nemocnice Blansko Ulice: Černoleská 1997 Ulice:

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2012 Soutěž: Dárkové balení (DB) 11 Adéla Vajnerová Střední škola služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba 439 1. 8 Michaela Švarcová 5 Petra Tejmlová 13 Jana Kárníková 12 Petra Kejdová Střední škola

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Výsledky Kategorie A. 6 Pat a 2 Mati Průmyslová střední škola Letohrad 7 Jonny s SPŠ stavební Liberec

Výsledky Kategorie A. 6 Pat a 2 Mati Průmyslová střední škola Letohrad 7 Jonny s SPŠ stavební Liberec Výsledky Kategorie A Pořadí Název týmu Škola Soutěžící [-] 1 Alkotým-4E Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 2 Prasklé dřevo Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 3 Nealkotým-4E Střední průmyslová

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015

ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 ČESKO SE HÝBE VE ŠKOLÁCH PLNÝCH ZDRAVÍ 2014/2015 České Budějovice, 25.1. 2015 věk. kat. pořadí soutěžní kategorie tým/škola název skladby jméno, příjmení trenér do 7 let 1. není členem AŠSK Aerobic team

Více

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 50. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 9 10 5 8 32 ÚSPĚŠNÝ 2. Jan Moravec Gymnázium Český Krumlov 9,5 5 6 10 30,5 ÚSPĚŠNÝ 3. Roman

Více

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ:

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ: v níž je možno čerpat inspiraci pro práci s těmito dětmi a najít i rozsáhlé teoretické seznámení s problémem, nechybí přehled aktuální situace v České republice, zpracovaný dr. Kuchařskou, seznamující

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015

1 km Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 Dívky 7-10 let Ladronka 24.6.2015 1 145 Noháčová Anička 2007 00:04:40 00:04:39 2 30 Valachová Lucie Tereza 2006 00:04:46 00:04:46 00:00:06 3 126 Vašinová Klára 2005 00:04:47 00:04:45 00:00:07 4 52 Káclová

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 PŘÍPRAVKA 2013 - Dívky 2002 Český Krumlov 20.4.2013 1.Hejnová Julia (SKB Český Krumlov), 9:1 (107:76) 22 b. (1) Bernasová Zuzana (SK Dobrá Voda) 4:2 (2:0/11:8 11:7); (2) Kršíková Eliška (Sokol Štěpánovice)

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

e-mail poř. číslo číslo průkazu člena SMČR poslední školení členství v klubu titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor.

e-mail poř. číslo číslo průkazu člena SMČR poslední školení členství v klubu titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor. poř. číslo titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor. poznámka číslo průkazu člena SMČR členství v klubu poslední školení e-mail 1 Ing. Luboš KUNA Slavíčkova 1692 356 01 SOKOLOV I CZ 004-002 KIT KLUB

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Sředočeský kraj 28.4.2014

Sředočeský kraj 28.4.2014 Sředočeský kraj 28.4.2014 Start: 28.04.2014 11:59:19 1) 163 - Gymnázium Nymburk A Gymnázium Nymburk 02:41:19 163 01 Vojáček Jakub 00:15:29 163 02 Kovář Adam 00:15:19 163 03 Nováková Anežka 00:17:49 163

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více

I. Oblastní soutěž Praha

I. Oblastní soutěž Praha I. Oblastní soutěž Praha 11. března2007 Místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2/1800, Praha 6 Pořadatel: Taekwon-do ITF Sonkal Praha Informace Počet oddílů : 7 Počty závodníků : junior

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 8. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky. ročníků ZŠ 1. Ježek Vojtěch 12 2. 4. Krčková Johana Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram Soukup Jiří Barták Martin 5.. Hlaváč Jan Králíková Dominika Novotný Václav..

Více

Silniční běh O pohár Sedloňova

Silniční běh O pohár Sedloňova Výsledková listina Silniční běh O pohár Sedloňova Ročník: 35. 1.10.2005 Kategorie A - Muži do 34 let 1. 3 Šmíd Michal 1971 Hvězda SKP Pardubice 00:31:49,04 2. 18 Pross David 1975 SKI Skuhrov nad Bělou

Více

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost

Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost. Rozhodčí II. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost Rozhodčí I. třídy domů zaměstnání mobil e - mail Platnost 16 Dřízal Jaroslav 17 Hájek Vít 18 Hegedüs František 6 Kůra Augustin 7 Luňáček Václav, ing. 8 Luňáčková Jana, ing. 34 Macková Martina 3 Masárová

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více