ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2015 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 1 Rozeslána dne 27. dubna 2015 OBSAH Část normativní 1. Usnesení představenstva České ní komory ze dne 13. ledna 2015, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů Část oznamovací Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 1/2015 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Notice about the publication of translations of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar, which is being announced in this part of the Journal Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel Mitteilung über die Veröffentlichung der fremdsprachlichen Übersetzungen des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer, der in diesem Teil des Amtsblattes bekannt gemacht wurde Rozpočet České ní komory na rok 2015 Rozpočet sociálního fondu České ní komory na rok 2015 Výroční zpráva České ní komory za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Rámcový program seminářů pro ní koncipienty v roce 2015 II. pololetí Oznámení představenstva České ní komory o ztrátách knih o prohlášeních o pravosti podpisu Záznamy v seznamu ů od 21. října 2014 do 27. března 2015 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 21. října 2014 do 27. března 2015

2 Částka 1/2015 Věstník České ní komory č. 1 / 2015 Strana 2 ČÁST NORMATIVNÍ 1 USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 13. ledna 2015, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů Představenstvo České ní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) a 56a odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), takto: Čl. I Změna usnesení č. 7/2004 Věstníku V čl. 2 odst. 2 usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění usnesení představenstva České ní komory č. 3/2008 Věstníku a usnesení představenstva České ní komory č. 2/2012 Věstníku, se částka Kč nahrazuje částkou Kč. Čl. II Účinnost Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

3 Strana 3 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 ČÁST OZNAMOVACÍ OZNÁMENÍ O UVEŘEJNĚNÍ CIZOJAZYČNÝCH PŘEKLADŮ USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/2015 VĚSTNÍKU, VYHLÁŠENÉHO V TÉTO ČÁSTCE VĚSTNÍKU Překlad (do anglického, francouzského a německého jazyka) usnesení představenstva České ní komory č. 1/2015 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České ní komory a je dostupný na elektronické adrese Notice about the publication of translations of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar, which is being announced in this part of the Journal The translation (into English, French and German languages) of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar amending Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 7/2004 of the Official Journal of the Bar implementing the lawyer s escrow of the client s money, securities or other assets, as amended by later professional rules, is available on the web site of the Czech Bar Association under Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel La traduction (en langue anglaise, française et allemande) de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel modifiant la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 7/2004 du Journal officiel qui régit la mise en oeuvre du dépôt des sommes d argent, des valeurs ou d autres éléments du patrimoine du client par l avocat, dans la teneur des règlements intérieurs adoptés ultérieurement, est publiée sous la forme électronique sur les pages web de l Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l adresse électronique Mitteilung über die Veröffentlichung der fremdsprachlichen Übersetzungen des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer, der in diesem Teil des Amtsblattes bekannt gemacht wurde Die Übersetzung (in die englische, französische und deutsche Sprache) des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer durch den der Beschluss des Vorstands der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 7/2004 des Amtsblattes über Durchführung der Aufbewahrung von Geld, Wertpapieren oder anderem Vermögen des Klienten durch den Rechtsanwalt, in der Fassung der späteren Standesvorschriften, geändert wird, wird in elektronischer Fassung auf den Internetseiten der Tschechischen Rechtsanwaltskammer veröffentlicht und kann unter der elektronischen Adresse abgerufen werden.

4 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 4 ROZPOČET ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2015 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo rozpočet ČAK na rok VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Příspěvky na činnost Komory aktivní i pozastavení i ů á Kč ů á Kč ) Advokátní zkoušky 700 koncipientů á Kč ) Zápisné do seznamu ů 650 ů á Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Výnosy z pokut a z nákladů kárného řízení ) Pojištění ů ) Krytí rozdílu z úspor z minulých let VÝNOSY CELKEM Pozn.: ad 4) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, poplatky za mediační zkoušky, apod. ad 5) Příjmy za náklady kárného řízení a polovina výnosů z pokut kárného řízení ad 6) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně ad 7) Část předpokládaných nákladů na identifikační karty, plánované rekonstrukce Kaňkova paláce, apod. NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění ů ) Odpisy NÁKLADY CELKEM Pozn.: ad 1) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál-auta, atd. ad 2) Elektřina, vodné-stočné ad 3) Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut ad 4) Tuzemsko, zahraničí ad 5) Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony-paušální náhrady, DDNM, atd. ad 6) Mzdy včetně odvodů ad 7) Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. ad 8) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně ad 9) Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek)

5 Strana 5 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2015 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo rozpočet sociálního fondu ČAK na rok PŘÍJMY (v tis. Kč) Odvod ů do sociálního fondu Pokuty z kárného řízení 500 Úroky z vkladů 100 Splátky půjček Krytí rozdílu z úspor minulých let CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku 250 Sociální výpomoci 250 Sociální příspěvek pozůstalým 350 Příspěvky ům na poskytování bezplatné právní služby 500 Příspěvky nástupci a 750 Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. b) 450 Půjčky ům a koncipientům Půjčky zaměstnancům 200 Příspěvky na kulturně-společenské a sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. a) Dary na veřejně prospěšné účely 50 CELKEM VÝDAJE

6 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace/ počet rozhodnutí o odmítnutí 47/6 Jedná se o žádosti podané zákonem stanovenou formou. 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 6 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a odst. 1 písm. f ) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Stížnosti byly podány pro nespokojenost s vyřízením žádostí o informace nebo s požadovaným hrazením nákladů, které souviselo s vyřízením žádosti o informace. Stížnosti byly vyřízeny nadřízeným orgánem, který v rozhodnutích stížnosti zamítl či požadovanou informaci poskytl. V souladu s právními a stavovskými předpisy se orgány a odborné útvary ČAK vyjadřovaly k dotazům ze strany ů, veřejnosti i medií jak z ČR, tak ze zahraničí, týkajících se výkonu advokacie a poskytování právních služeb, i když nebyly výslovně označeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., a poskytovaly příslušné informace. JUDr. Ladislav Krym, v. r. tajemník České ní komory

7 Strana 7 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY II. POLOLETÍ 2015 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ: Advokátní právo (3 dny) Zákon o advokacii a stavovské předpisy Historie advokacie Práva a povinnosti ního koncipienta Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost Zahraniční, mezinárodní ní organizace Kárná odpovědnost a a ního koncipienta POVINNÉ SEMINÁŘE: První rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne c) poskytování služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne a) Advokát v civilním řízení I. a) Advokát v civilním řízení II. b) Obhajoba v přípravném řízení b) Obhajoba v řízení před soudem I. stupně c) Zastupování em ve správním řízení c) Řízení insolvenční Druhý rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne c) organizace a správa advokacie, ní etika a ní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne a) Opravné prostředky v civilním řízení a) Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce b) Advokát před Ústavním soudem b) Advokát před Nejvyšším správním soudem c) Advokátní tarif c) Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy a Třetí rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne c) organizace a správa advokacie, ní etika a ní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne a) Veřejný rejstřík a korporace a) Činnost a v oblasti absolutních majetkových práv b) Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky b) Obhajoba ve věcech mladistvých c) Vedení ní kanceláře c) Stavovské předpisy POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (3 SEMINÁRNÍ DNY): Trestní odpovědnost právnických osob Etika a slovní projevy a Advokát a jeho klient Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů Evropské instituce na ochranu lidských práv Relativní majetková práva Obchodní korporace Postup obhájce v konkrétní věci Náhrada škody v souvislosti s výkonem advokacie a pojištění proti škodě Vypracoval: JUDr. Irena Schejbalová, JUDr. Radim Miketa, Mgr. Lenka Danilišin

8 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 8 OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY O ZTRÁTÁCH KNIH O PROHLÁŠENÍCH O PRAVOSTI PODPISU Představenstvo České ní komory (dále jen ČAK ) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech a při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátám knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen kniha o prohlášeních ): dne 14. října 2014 odcizení knihy o prohlášeních č , vydané Mgr. S. J. dne 22. října 2014 odcizení knihy o prohlášeních č , vydané JUDr. L. N. dne 26. ledna 2015 ztráta knihy o prohlášeních č , vydané Mgr. J. P. V uvedených případech bylo podle oznámení ů příčinou ztrát knih o prohlášeních jejich odcizení neznámým pachatelem nebo zničení. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

9 Strana 9 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD DO Ev. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Adamcová, Eliška, Mgr Divišova 882/5, Hradec Králové Achmedov, Boris, Mgr Modrá 1980/8, Praha Arnošt, Tomáš, JUDr Bartošova 1660/16, Přerov Arnoštová, Ivana, JUDr Táboritů 237/1, Olomouc Banasik, Marcin Havlíčkova 190/12, Český Těšín Bartheldyová, Bohuslava, Mgr Ponávka 185/2, Brno Bartková, Lenka, Mgr Královopolská 874/84, Brno Bednář, Marek, Mgr Husova 240/5, Beková, Andrea, Mgr Palackého 71, Náchod Bičiště, Jan, Mgr Lucemburská 1492/11, Praha Bičovská, Kateřina, Mgr Vánková 888/5, Praha Binge, Paul Christoph Platnéřská 191/4, Bláha, Jiří, JUDr Ševčíkova 38, Horažďovice Bláha, Tomáš, Mgr nám. Přemysla Otakara II. 117/32, České Budějovice Blaškovanová, Veronika, Mgr Vyšehradská 421/21, Praha Bohadlo, David, Mgr., Ing Kostelecká 865, Rtyně v Podkrkonoší Bohatová, Lucie, Mgr Špitálka 434/23b, Brno Borkovec, Aleš, Revoluční 1044/23, Mgr., Ing., Ph.D Boroš, Jan, Mgr Sokolská třída 936/21, Ostrava Borovec, David, Mgr Budějovická 1550/15a, Praha Bražnikov, Vladimir, Mgr Petrská 1136/12, Bruncko, Stanislav, Mgr., Bc Jeřábkova 1848/5, Brno Bryndová, Kateřina, Mgr Slezská 2138/114, Praha Buchtová, Ivona, Mgr Cecilka 38, Zlín Bukovská, Kateřina, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Burdová, Jana, Mgr Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha Bureš, Vojtěch, Mgr Bucharova 1314/8, Praha Burianová, Petra, Mgr Ječná 550/1, Praha Burkotová, Žaneta, Mgr Masarykovo nám. 38/21, Karviná Candigliota, Zuzana, Mgr Burešova 615/6, Brno Coufalová, Kristýna, Mgr Sokolská 1605/66, Praha Cypris, Martin, Mgr Česká 26/41, České Budějovice Čabanová, Lucie, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Čechová, Helena, Mgr Běchovická 701/26, Číhařová, Helena, Mgr K dolům 1924/42, Praha Čutta Vavrušková, Nikola, U Soudu 363/10, Liberec Mgr Daňhelová, Veronika, Mgr Gen. Hlaďo 748/4, Nový Jičín Daňková, Barbora, Mgr Za nádražím 497, Konice Daňková, Kamila, Mgr Na příkopě 854/14, David, Ivan, Mgr Hellichova 458/1, Devánová, Renata, Mgr., Ing Choceradská 3045/14, Praha Divoká, Simona, Mgr Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha Dlouhá, Markéta, Mgr Krajinská 251/16, České Budějovice Doležal, Tomáš, Mgr Na stráži 1306/5, Praha Dongres, Miroslav, Mgr Dolní náměstí 679/5, Jablonec nad Nisou Dostál, Martin, JUDr Karlovo náměstí 288/17, Praha Drahotský, Martin, JUDr Holandská 854/1, Brno Drobilíková, Tereza, Mgr Hybešova 527/3, Praha 8

10 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Duba, Jiří, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Durdisová, Radka, Mgr Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary Dvořák, Karel, Mgr Žitná 1575/49, Dvořáková, Ivana, Mgr Jakubská 121/1, Brno Dvořáková, Kristýna, Mgr Veselá 237/37, Brno Eichler, Jan, Mgr Betlémské náměstí 251/2, Elbert, Tomáš, Mgr Nedvědovo náměstí 2/3, Praha Elterlein, Ondřej, JUDr Václavské náměstí 846/1, Fabíková, Hana, Mgr Na Sadech 4/3, České Budějovice Fajt, Martin, Mgr třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno Flegel, Emil, JUDr K Chaloupkám 3170/2, Foffová, Lucie, Mgr Hálkova 1004, Městec Králové Fohl, Petr, Mgr Hanusova 347/16, Praha Franěk, Jan, Mgr Antala Staška 510/38, Praha Fröhlichová, Katarína, JUDr Wuchterlova 351/6, Praha Fürst, Antonín, Mgr., LL.M Wenzigova 1871/5, Praha Gorelčíková, Andrea, Mgr Jánský vršek 323/13, Hakobjan, Suzana, Mgr Na příkopě 1096/19, Hampel, Petr, JUDr Nivnická 388/12, Ostrava Havel, Martin, JUDr Moskevská 947/12, Karlovy Vary Havlénová, Jitka, Mgr Belgická 276/20, Praha Hebký, Václav, Mgr Těšnov 1059/1, Heczková, Zuzana, JUDr Křenova 438/7, Praha Hejnová, Veronika, Mgr Staňkova 922/44, Praha Herman, Jiří, Mgr Karlovo náměstí 288/17, Praha Heřmánková, Kristýna, Mgr Dřevná 382/2, Praha Hlavničková, Alena, Mgr Za Poříčskou bránou 365/21, Praha Hlavsa, Libor, Mgr Klatovská třída 73/7a, Plzeň Hnilo, Václav, Mgr. et Mgr Šilingrovo náměstí 257/3, Brno Holá, Kateřina, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Holubová, Petra, Mgr U Černé věže 66/3, České Budějovice Holý, Daniel, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Holý, Libor, Mgr Polní 780/92, Brno Horáček, Petr, Mgr., LLM Za potokem 46/4, Horáček, Zdeněk, Karolinská 654/2, Praha 8 JUDr., Ph.D Horázný, Ondřej, JUDr., Ing Ondříčkova 1304/9, Praha Hořejší, Adéla, Mgr Revoluční 655/1, Houška, Václav, Mgr sady Pětatřicátníků 355/26, Plzeň Hrabalová, Helena, Mgr Za Dráhou 4268/1, Hodonín Hrbáľová, Zuzana, Mgr Týn 639/1, Hrinko, Slavomír, JUDr., Mgr Jičínská 2348/10, Praha Hrubá, Petra, Mgr Španělská 742/6, Praha Hruzíková, Miroslava, Mgr Kvítková 1575, Zlín Hubinský, Igor, Mgr Karoliny Světlé 301/8, Huml, Ondřej, Mgr Pobřežní 394/12, Praha Hurychová, Renata, Mgr Schnirchova 1253/3, Praha Hvizdáková, Lada, Československé armády 413/53, Hradec Králové Mgr., PhDr Chňoupek, Tomáš, JUDr Toruňská 329/4, Praha Chrástecký, Miloš, Mgr Jaselská 1967/6, Přerov Chrenek, Tomáš, JUDr Těšnov 1059/1, Chvátal, Vladislav, Mgr Oldřichova 299/23, Praha Ilovičná, Natália, Mgr Masarykova 542/18, Liberec Jahoda, Štěpán, Mgr Holečkova 105/6, Praha Jakovec, Vojtěch, Mgr Mírové náměstí 103/27, Ústí nad Labem Jakubičková, Martina, Mgr Sladkovského 767, Pardubice

11 Strana 11 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Jančová, Barbora, Mgr Sartoriova 60/12, Praha Janda, Pavel, Mgr Poděbradova 638, Louny Jandáčková, Tereza, Mgr Perlová 371/5, Jandová, Kateřina, Mgr Bašty 416/8, Brno Janečková, Lenka, Mgr Za Poříčskou bránou 382/16, Praha Janíček, Michal, Mgr Sokolovská 428/130, Praha Jankanič, Daniel, Mgr Lazarská 11/6, Praha Janková, Jana, Mgr. et Mgr Vídeňská 635/8, Olomouc Janoušková, Jana, Mgr Mánesova 808/22, Hradec Králové Jarošová, Andrea, Mgr Na Pankráci 449/11, Praha Jekielek, Michal, Mgr Hvězdova 1734/2c, Praha Jendrulek, Michal, Mgr Politických vězňů 1272/21, Jendželovská, Katarína, Mgr Na poříčí 1046/24, Jendželovský, Michal, Mgr Jungmannova 745/24, Jeriová, Linda, Mgr Šumavská 3104/19, Ústí nad Labem Jílková, Jana, Mgr U Nikolajky 833/5, Praha Jirovec, Jakub, Mgr Jugoslávská 620/29, Praha Jirsa, Lukáš, Mgr Černokostelecká 2020/20, Johnson, Eleanor Mehalah Platnéřská 191/4, Hinett Juřička, Pavel, Mgr., LL.M U Prašné brány 1078/1, Justová, Kateřina, Mgr Písečné č. p Kabát, Robert, Mgr Revoluční 1044/23, Kalenský, Michal, Mgr Těšnov 1059/1, Karolová, Olga, Mgr Štefánikova 18/25, Praha Kazdová, Yvona, Mgr Portmanka 210, Litomyšl Kehl, Pavol, Mgr Koněvova 31/27, Praha Khom, Ronald, Mgr., Ing Tovární 1112, Chrudim Kinclová, Petra, Mgr Milevská 834/6, Praha Kníž, Michal, Mgr Na příkopě 1096/19, Kobylka, Petr, Mgr Minská 133/82, Brno Kocourková, Tereza, Sokolovská 6/85, Praha 8 Mgr., B.A Kolaříková, Kamila, Mgr Kravařská 451/9, Ostrava Kolářová, Michaela, Mgr., Ing Klášterská 126, Jindřichův Hradec Kopecká, Barbora, Mgr Římská 1276/36, Praha Kopečková, Veronika, Mgr Lešetín IV 777, Zlín Kosová, Pavla, Mgr Husova 946, Moravské Budějovice Kotková, Běla, Mgr Ibsenova 1207/3, Praha Kotula, Jan, JUDr Ruská 2887/101, Ostrava Koudelková, Monika, Mgr Zalužanská 348, Chlumec Král, Václav, JUDr Helénská 1799/4, Praha Králíková, Petra, Mgr října 2663/150, Ostrava Kramářová, Linda, Mgr nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice Krátká, Alena, Mgr Ostružnická 326/8, Olomouc Krátká, Lenka, JUDr Poděbradovo nám. 1374/8a, Prostějov Kratochvíl, Jakub, Mgr Veveří 365/46, Veveří, Brno Kraus, Radek, JUDr Pobřežní 648/1a, Praha Kreysa, Vlastimil, Mgr Klimentská 1216/46, Kropáčková, Veronika, U libeňského pivovaru 2444/6a, Praha 8 Mgr., J.D Křiváček, Petr, Mgr Charvátova 58/11, Křížová, Veronika, Dlouhá 741/13, JUDr., LL.M Kucerova de Bernardi Na Florenci 2116/15, di Valserra, Blanka Kučera, Marek, Mgr Na zábradlí 205/1,

12 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Kučerka, Miroslav, Mgr Na Hřebenkách 2983/86, Praha Kuďousek, Jiří, Mgr Osvoboditelů 2649, Louny Kuchynka, Pavel, Mgr Moravské náměstí 690/15, Brno Kukharchuk, Margarita, Mgr Dobrovského 646/9, Praha Kurguzova, Alena, Mgr Maiselova 25/4, Kurovcová, Radka, Mgr Čechova 1184/2, Přerov Kushnir, Yulia, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Kvapil, Tomáš, Mgr Lazarská 1718/3, Kyselý, Lukáš, Mgr Tržní 31, Místek, Frýdek-Místek Lamento, Charlie Victor Paříkova 910/9, Praha Langrová, Petra, Mgr nám. J. M. Marků 92, Lanškroun Le Roux, Iveta, JUDr., LL.M T. G. Masaryka 823/27, Karlovy Vary Lechovský, Jindřich, Mgr Dušní 907/10, Lein, Petr, Mgr Václavské náměstí 799/48, Liberda, Vojtěch, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Limburský, Jakub, Mgr Na příkopě 957/23, Lubina, Radek, Mgr Škroupova 561, Pardubice Lukášová, Zuzana, Mgr Vysoká 149/4, Liberec Lusková, Eva, Mgr. et Mgr Pekárenská 330/12, Brno Mačka, Martin, Mgr Vrbová 655, Ústí nad Orlicí Málek, Radek, Mgr., Ing Rybná 716/24, Malý, Jiří, Mgr Na příkopě 583/15, Martínek, Aleš, Mgr., Ing Dušní 907/10, Mařánková, Barbora, Mgr Revoluční 1082/8, Mauritz, Jiří, Mgr., MBA Edvarda Beneše 2254/56, Plzeň Mošna, Petr, JUDr., Bc Na kovárně 472/8, Mrázek, Petr, Mgr Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy Musil, Robert, Mgr Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou Nahodilová, Olga, Mgr Na příkopě 583/15, Najmonová, Miroslava, Mgr Pavelčákova 441/14, Olomouc Nečasová, Barbora, Mgr Tyršova 1434/4, Děčín Němcová, Ivana, Mgr Lublaňská 507/8, Praha Němcová, Zuzana, Mgr Bartoňova 832, Pardubice Nezpěvák, Lukáš, Mgr Na dolinách 274/11, Praha Novák, David, JUDr Na okraji 439/44, Praha Novák, David, Mgr Hlinky 135/68, Brno Novák, Michal, Mgr Smetanovo náměstí 31, Litomyšl Nováková, Hana, Mgr Zahradnická 223/6, Brno Novotná, Aneta, Mgr nám. J. M. Marků 92, Lanškroun Novotná, Petra, Mgr Opatovická 1659/4, Novotná, Veronika, Mgr Řehořova 908/4, Praha Novotný, Radek, Mgr V kapslovně 2761/10, Praha Odehnalová, Kateřina, Mgr Vinohrady 794/45, Brno Ondová, Kamila, Mgr Politických vězňů 19, Kolín Ondruška, Miloš, JUDr Za Mototechnou 1114/4, Praha Oplatek, David, Mgr Buzulucká 678/6, Praha Pakandl, David, Mgr Hradební 548/3, Hradec Králové Pavelec, Tomáš, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Pernicová, Martina, Mgr Záhřebská 154/30, Praha Persona, Patrik, Mgr Bedřicha Smetany 1916, Uherský Brod Pešlová, Lenka, Mgr Havlíčkova 1735, Beroun Petrov, Jan, Na výhonku 190/4, Praha 5 Mgr. et Mgr., LL.M Petřeková, Iveta, Mgr Lidická 965/31, Brno Pipková, Petra Joanna, Nad úpadem 300/46, Praha 4 JUDr., Ph.D., LL.M. Eur Písaříková, Pavlína, Mgr Kadaňská 3550/39, Chomutov

13 Strana 13 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Pivarči, Michal, Mgr., Ing Jungmannova 745/24, Plavec, Jan, Mgr Rooseveltova 335, Chrudim Plesník, Zdeněk, Mgr U Prašné brány 1078/1, Pokorný, Tomáš, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Poláková, Lucie, Mgr Milíčova 1670/12, Ostrava Popelková, Kateřina, Mgr Nuselská 375/98, Praha Pospíšil, Jaromír, Mgr Hornomlýnská 1543, Zlín Pospíšil, Marek, Mgr Hýlov 44, Klimkovice Possel, Petr, Mgr Sokolovská 68/105, Praha Potočková, Zuzana, Mgr., Ing Karlovo náměstí 671/24, Prášek, Petr, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Prokeš, Luboš, Mgr Palackého 715/15, Prokopová, Lucie, Mgr Převrátilská 330/15, Tábor Proschek, Tomáš, Mgr Čs. armády 1948, Kladno Puchmeltr, Jiří, Mgr Masarykova třída 537/7, Teplice Pustówka, Tomasz, Mgr Havlíčkova 190/12, Český Těšín Pytela, David, Mgr., MBA května 521/7, Olomouc Radil, Ondřej, Mgr Helénská 1799/4, Praha Rakovský, Josef, JUDr Osek nad Bečvou č. p Raszková, Pavlína, JUDr., Bc Vinohradská 343/6, Praha Ratajová, Daniela, Mgr Mládeže 1375/7, Praha Reichl, Martin, JUDr Dražkovice 181, Pardubice Rimek, Martin, Mgr Benešovská 1897/24, Ropková, Irena, Mgr., Ing Pod lipami 2559/37, Praha Růžičková, Klára, Mgr Sokolovská 5/49, Praha Rýdlová, Aneta, Mgr Orlická 163/18, Hradec Králové Ryšavý, Karel, Mgr Anglická 140/20, Praha Řitička, Ondřej, Mgr., Bc Arbesovo náměstí 257/7, Praha Salajka, Radek, Mgr., LL.M Vladislavova 1390/17, Satke, David, Mgr Panská 890/7, Sedláková, Barbora, Mgr Štefánikova 840/9, Brno Seidel, Jan, Mgr Opletalova 1284/37, Schindléryová, Andrea, JUDr Boleslavova 53/15, Praha Schwarz, Jaroslav, Mgr Jungmannova 745/24, Sígl, Vladimír, Mgr Politických vězňů 1597/19, Singerová, Markéta, JUDr Dušní 866/22, Skoková, Šárka, Mgr Martinská 608/8, Plzeň Skřipský, Jan, Mgr., Ing Dřevná 382/2, Praha Smrčková, Zuzana, Mgr Za Humny 747, Horoměřice Spálovská, Tereza, Mgr Sokolovská 47/73, Praha Sprinz, Petr, Mgr., LL.M Na Farkáně IV 268/24, Praha Staněk, Lucián, JUDr Karolinská 661/4, Praha Stegmannová, Alica, Mgr Jungmannova 745/24, Stehlíková, Alena, Mgr R. Těsnohlídka 420/5, Čáslav Straková, Eva, Mgr Hlavní 61, Kolín Svatoň, Michal, Mgr Žatecká 55/14, Svobodová, Kateřina, Mgr Plzeňská 232/4, Praha Swiech, Lumír, Mgr Poděbradova 2738/16, Ostrava Ševcechová, Monika, Mgr Riegrova 223/20, Plzeň Šilha, Jakub, JUDr Hrusická 2525/32, Praha Šimon, Jan, Mgr Karlovo náměstí 671/24, Šimoníková, Pavla, Mgr Orlí 708/36, Brno Škopková, Kateřina, Mgr Na Flusárně 168, Příbram Škrletová, Lenka, Mgr., Ing Americká 489/33, Plzeň Šmíd, David, JUDr., Ph.D náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha Šourek, Filip, Mgr Generála Svobody 374/9a, Liberec Špulka, Michal, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5

14 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Šrámková, Kateřina, Mgr Anny Letenské 34/7, Praha Šromová, Vendula, V Parku 2323/14, Praha 4 Mgr. et Mgr Štefan, Evžen, Mgr Pod Harfou 933/62, Praha Štěpánková, Zuzana, Mgr Ovocný trh 1096/8, Štindlová, Lucie, Mgr Na Sadech 2033/21, České Budějovice Šubrt, Jiří, Mgr Wellnerova 1322/3c, Olomouc Švarc, Hynek, Mgr Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary Švecová, Lucia, Mgr Kozinovo náměstí 1533/8, Švehla, Jan, JUDr Viktora Huga 377/4, Praha Takáčová, Dominika, Mgr náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha Tomáš, Zdeněk, Mgr Arnošta z Pardubic 2606, Pardubice Tomčalová, Marcela, Mgr Stodolní 1293/3, Ostrava Tomešová, Jana, JUDr Budějovická 274/18, Písek Tomis, Rostislav, JUDr Kořenského 1025/7, Praha Toms, Jan, Mgr Petřvaldská 99/200, Ostrava Topinka, Lukáš, Mgr., Bc Spálená 97/29, Trnková, Zuzana, Mgr Dlouhá 741/13, Troszok, David, Mgr Husova 401, Třinec Trunečková, Jana, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Tuhá, Zuzana, Mgr Sulova 1247, Praha Tůmová, Michala, Mgr Lidická 693/5a, Brno Vacca, Saverio Francesco náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha Vacková, Linda, Mgr., LL.M K Horkám 19/21, Vaculínová, Lucie, Mgr Veveří 3163/111, Brno Valtr, Jan, Mgr., Ing Na viničních horách 1834/24, Praha Vaňasová, Markéta, Mgr Washingtonova 1567/25, Vančurová, Hana, Mgr., Bc Řeznická 367/1, Brno Vančurová, Kateřina, Mgr Karlovo náměstí 671/24, Vavrušková, Magda, Mgr Pod vilami 747/10, Praha Vejmelková, Erika, Mgr Revoluční 54/25, Chomutov Vejvarová, Aneta, Mgr Vinohradská 2828/151, Praha Vilímková, Pavlína, Mgr Přemyslovská 1406/3, Praha Vilímová, Jana, Mgr Na Hradbách 2632/18, Ostrava Vítková, Kamila, Mgr Pátova 394/4, Česká Lípa Vojta, Jiří, Mgr Petrská 1133/6, Volín, Petra, JUDr Vlastina 602/23, Plzeň Vomáčková, Simona, Mgr Horská 888, Trutnov Vostřel, Michal, Mgr T. G. Masaryka 937/30, Karlovy Vary Vozáb, Miroslav, Mgr Hilleho 1843/6, Brno Vydrová, Jana, Mgr V celnici 1031/4, Vytejčková, Petra, Mgr Lublaňská 1319/7, Praha Wilhelm, David, Mgr., Bc Na příkopě 854/14, Zahradníček, Jaroslav, Jungmannova 745/24, Mgr., Ing Zacharníková, Martina, Mgr Olbrachtova 599/8, Mladá Boleslav Zástěra, Martin, Mgr náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, Praha Zeman, Jaroslav, Mgr Jana Uhra 171/13, Veveří, Brno Ziegenhagen, Andreas Platnéřská 191/4, Zuman, Jakub, Mgr Laubova 1729/8, Praha Zýchová, Jana, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha Žabenský, Martin, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha Železná, Zuzana, Mgr Ostrovní 126/30, Žmolíková, Markéta, Mgr Poděbradova 2738/16, Ostrava

15 Strana 15 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Ev. č. Příjmení a jméno Dne Bachová, Jana, Mgr Bedrna, Jiří, JUDr Bicko, Tibor, JUDr Bláhová, Jitka, JUDr Blažek, Miroslav, JUDr Budínová, Květoslava, JUDr Burdychová, Božena, JUDr Cabrnochová, Miroslava, JUDr Cipínová, Šárka, Mgr Cízlová, Kateřina, JUDr Cohen, Howard Paul Čelechovský, Michal, JUDr Daňková, Hana, Mgr Diviš, Radim, JUDr Drábek, Jan, JUDr Felcman, Jaroslav Fessl, Vladimír, JUDr Fiala, Josef, JUDr Florian, Karel, JUDr Frimmel, Karel, JUDr Frintová, Dita, JUDr Hájková, Jiřina, JUDr Hajn, Petr, Prof., JUDr., DrSc Hodová, Anežka, JUDr Hovorková, Jana, JUDr Hušek, Martin, Mgr Hušek, Pavel, JUDr Choděrová, Eva, JUDr Jakubčák, Branislav, Mgr Janča, Jiří, JUDr Jandová, Emilie, JUDr Jandová, Marika, Mgr Jindřichovský, Blahoslav, JUDr Kalousková, Karolina, JUDr Karmášek, Jaroslav, Mgr., LL.M Kašpar, Tomáš, JUDr Kočenda, Antonín, JUDr Kolářová, Marta, Mgr Konečný, Josef, JUDr Koubík, Josef, JUDr Krajňanská, Eva, JUDr Krejčíř, Vojtěch, JUDr Křeček, Jan, JUDr Křížová, Jiřina, Mgr Kubíček, Kolja, JUDr Kulawiec, Bronislav, JUDr Lamač, Ladislav, JUDr Lhotská, Kateřina, JUDr Ličman, Jaroslav, Mgr Mašín, Emanuel, JUDr Matolínová, Alena, JUDr

16 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Matrková, Lucie, Mgr Mihal, Martin, Mgr Michalec, Jan, JUDr Morvay, Vratislav, Mgr Mottlová, Marie, Mgr Mrlinová, Alena, JUDr Műller, Otakar, JUDr Musilová, Marie, JUDr Musilová, Petra, JUDr Mužíková, Hana, Mgr Nedvědická, Milada, JUDr Němečková, Ela, JUDr Nop, Michal, JUDr., Mgr Novák, Zdeněk, JUDr Novák, Zdeněk, JUDr Olšar, Bohumil, Mgr Paparega, Jan, Mgr Pavlíček, Václav, Prof., JUDr Pavlíková Gondokusumová, Olga, Mgr Pillerová, Irena, JUDr Pokorná, Martina, Mgr Poredský, Jaroslav, JUDr Prchal, Pavel, JUDr Prošková, Stanislava, JUDr Příšovský, Jindřich, JUDr Riedlová, Vladimíra Salajka, Jaroslav, Mgr Sedlářová, Radana, JUDr Sekeráková, Ivana, Mgr Schormová, Markéta, JUDr Skleničková, Jaroslava Stoklasa, Jiří, JUDr Suchánek, František, JUDr Šedivcová, Vlasta, JUDr Šiplová, Kamila, Mgr Šortnerová, Jiřina Terč, Jiří, JUDr Toms, Petr Tourkiová, Carmen, Mgr Tvrzická, Marie, JUDr Váchová, Ivana, JUDr Vaňková, Daria, Mgr Vincenc, Zdeněk, JUDr Vodička, Michal, Mgr Volmuth, Milan Vondráček, Miloš, JUDr Záděrová, Věra, JUDr Zaorálek, František, JUDr Záveský, Vít, JUDr Zedníček, Jan Zrůst, Miroslav, JUDr Žilinský, Gabriel, JUDr Živná, Miloslava, JUDr Živný, Karel, JUDr

17 Strana 17 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 c) Pozastavení výkonu advokacie Ev. č. Příjmení a jméno Dne Ambrož, Marek, Mgr Ambrož, Zdeněk, JUDr Bednář, Petr, Mgr Bělohlávková, Blanka, JUDr Biceková, Lucia, Mgr Bíliková, Iva, JUDr Bražnikov, Vladimir, Mgr Ciullo, Lenka, Mgr Čechová, Soňa, Mgr Dědečková, Zuzana, Mgr Dovičovičová, Monika, Mgr Fialová, Karin, Mgr Fonville, Brian Jamieson Franek, Brigita Gráczová, Iva, Mgr Havel, Martin, JUDr Havlík, Pavel, Mgr Heinzová, Marta, Mgr Hlavová, Helena, Mgr Holubová, Petra, Mgr Honek, Martin, Mgr Hosmanová, Eva, Mgr Hostašová, Táňa, Mgr., Ing Hrabová, Lenka, Mgr Hubálková, Magdalena, Mgr Chytilová, Veronika, JUDr Jamborová, Lucie, JUDr Janíková Štěpánková, Pavla, Mgr Janouch, Leoš, Mgr Janoušková, Eva, Mgr Jeriová, Linda, Mgr Kačerová, Martina, JUDr., Ing Kaňka, Robert, Mgr Kaplan, Jan, Mgr Kohout, Martin, JUDr., Ing., Bc Komárková, Lucia, Mgr Kondysek, Petr, JUDr Kopřivová, Veronika, Mgr Kotěrová, Zdeňka, JUDr Koudelková, Monika, Mgr Kovář, Miroslav, Mgr Kracík, Otakar, JUDr Králová, Bohdana, Mgr Kramlová, Veronika, JUDr Krejbichová, Věra, JUDr Krupková, Kateřina, Mgr Křenková, Petra, Mgr Kunt Cvetanova, Lilia, JUDr Kuthanová, Lenka, Mgr Landovský, Jakub, PhDr., Mgr. et Mgr., Ph.D

18 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Le Roux, Iveta, JUDr., LL.M Leipner, Josef, JUDr Limbergová, Zuzana, JUDr Liška, Jiří, JUDr Lomozová, Petra, Mgr Macková, Alena, doc., JUDr., Ph.D Machalová, Marie, Mgr Malcová, Jaroslava, Mgr., LL.M Málek, Radek, Mgr., Ing Marjanovič, Monika, JUDr Márová, Jana, JUDr Mašková, Daniela, Mgr Mičeková, Ivana, Mgr Musil, Daniel, JUDr Novák, Václav, JUDr Nováková, Marta, JUDr Novotná, Aneta, Mgr Nykšová, Veronika, Mgr Ondová, Kamila, Mgr Palla, Kristina, Mgr Pavelcová, Petra, Mgr Pavlištová, Petra, Mgr Pavlová, Lenka, JUDr., Ph.D Pecháček, Petr, Mgr Pechanová Babická, Kateřina, Mgr Peterková, Veronika, Mgr Petrov, Jan, Mgr. et Mgr., LL.M Petržilková, Miloslava, JUDr Plochová, Lucie, JUDr Poddaná, Kateřina, Mgr Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Podpěrová, Eva, Mgr Porkert, Dilshod, Mgr Pospíšilová, Jitka, Mgr Princová, Mlada, Mgr Procházková, Eva, JUDr., Ph.D Přibylová, Pavla, Mgr Rohnstock, Almut Olga Rojčíková, Jana, Mgr Ropková, Irena, Mgr., Ing Severa, Martin, Mgr Schneiderová, Hana, Mgr Slabý, Petr, Mgr., LL.M Sládek, Václav, Mgr.et, Mgr Spiváková, Lenka, Mgr Stojan, Věroslav, JUDr Straková, Eva, Mgr Ščerbová, Lucia, Mgr Šimková, Marcela, JUDr Šindelář, Pavel, Mgr Šindelářová, Petra, Mgr Škabradová, Dagmar, Mgr

19 Strana 19 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Šlosarová, Renáta, Mgr Šmíd, Pavel, Mgr Šmíd, Petr, JUDr Švanda Ilovičná, Jana, Mgr Toufar, Pavel, Mgr., Ing Touška, Mikuláš, JUDr Trnková, Hana, Mgr Tučková, Zuzana, JUDr Turková, Linda, Mgr Türková, Lucie, Mgr., Ing Tvrdíková, Jana, Mgr Tychtlová, Michaela, Mgr Uhlíř, David, JUDr Uhlířová, Marta, JUDr., Ph.D Vacková, Marcela, JUDr Velvarská, Lenka, Mgr., LL.M Veselá, Lucie, Mgr Vlková, Barbora, Mgr Vojtek, Radek, Mgr Vořechovská, Veronika, JUDr Wiedermannová, Kristýna, Mgr Zachrdlová, Martina, Mgr Zeman, Aleš, JUDr Zúberová, Veronika, Mgr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Ev. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Bednář, Stanislav, Hrušková 343, Přezletice Bc., Mgr. et Mgr Beková, Hana, Mgr Souběžná I 432/34, Praha Bláhová, Petra, Mgr Lánská 65, Praha 9-Kyje 9549 Bušo, Roman, JUDr Elišky Peškové 735/15, Praha Frencl, Lukáš, JUDr Klimentská 1652/36, Holubová, Petra, Mgr U Černé věže 66/3, České Budějovice Chocholoušek, Martin, Mgr Písecká 2192/15, Praha Jílek, Karel, JUDr Bachova 1586/16, Praha 4-Chodov Kafková, Alžběta, Mgr Pohoří 217, Vřesina Kociánová, Kateřina, Mgr Římská 104/14, Praha Košíček, Jiří, Mgr Janáčkova 575/1, Hustopeče Kropáčová, Tamara, JUDr Šantova 2, Olomouc Kvíčerová, Hedvika, Za luhem 926, Praha 9 Mgr., LL.M Machalová, Marie, Mgr Václavské náměstí 1601/47, Nejedlá, Vladislava, Mgr Perlová 371/5, Němcová, Kristina, Mgr Václavské náměstí 799/48, 4373 Payne, Jana, Mgr Perucká 2196/14, Praha Písečková, Magdaléna, Mgr Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice Pudil, Miroslav, JUDr Řešovská 492/12, Praha Sobotková, Lenka, Mgr Kotlářská 989/51a, Brno Staněk, Pavel, JUDr Lazarská 11/6, Praha Štorkánová, Eva, JUDr Sokolovská 351/25, Praha Verner, Zdeněk, JUDr Milady Horákové 861/74, Praha 7

20 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 20 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD DO a) Zápis do seznamu ních koncipientů Ev. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adoltová, Leona, Mgr Mráz, Jan, Mgr., Štěpnická 1081, Uherské Hradiště Altmannová, Petra, Mgr Kosnar, Pavel, JUDr., sady Pětatřicátníků 355/26, Plzeň Apollonova, Elena, Mgr BADOKH Kuhn Dostál 28. října 767/12, ní kancelář s. r. o Ascherl, Jan, Mgr Černý, Filip, JUDr., Slavíčkova 372/2, Praha Auxt, Matej, Mgr Havel, Holásek & Partners s. r. o., ní kancelář Na Florenci 2116/15, Azebová, Nina, Mgr Hartman, Leona, Mgr., Dobrovského 824/50, Brno Bacíková, Martina, Mgr JŠK, ní kancelář, s. r. o. Ovocný trh 573/12, Balonová, Petra, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, ní kancelář, s. r. o. Na Rybníčku 1329/5, Praha Balonová, Petra, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, ní kancelář, s. r. o Balšánek, Marek, Mgr Sládek & Partners, ní kancelář, v. o. s Bareš, Lumír, Mgr Bárta, František, Mgr Legalcom ní kancelář, s. r. o. Praha 2 Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5 Lazarská 11/6, Praha Barták, Milan, Mgr Advokátní kancelář JUDr. Jana Svatoňová Na Pankráci 1062/58, Praha Bartal, Michal, Mgr Vítů, Žaneta, Mgr., ka Sady 28. října 431/17a, Břeclav Bartonička, Jan, Mgr Tycová Rambousková, Lucie, Žitná 1575/49, Mgr., ka Bartoš, Daniel, Mgr Bartoš Miroslav, JUDr., Bílinská 1147/1, Ústí nad Labem Bartoš, Ondřej, Mgr., Ing AK JUDr. Tomáš Chňoupek Toruňská 329/4, Praha Bartůněk, Tomáš, Mgr Doubek, Aleš, JUDr., Kořenského 1025/7, Praha Baťhová, Lucie, Mgr Bělina & Partners ní Pobřežní 370/4, Praha 8 kancelář s. r. o Bažantová, Klára, Mgr TEMPUS, ní kancelář, Benediktská 690/7, s. r. o Bejdák, Marián, JUDr Advokátní kancelář, Národní 58/32, Mgr. Robert Plicka Bejvančická, Alexandra, Mgr Kříž, Jakub, JUDr., Ph.D., Opletalova 919/5, Belinová, Daniela, Mgr Zápotočný, Milan, JUDr., Telečská 1720/7, Jihlava Berkovec, Jiří, Mgr Běťáková, Anna, Mgr Bezděková, Barbora, Mgr KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha Blažek, Vojtěch, Mgr Bělina & Partners ní kancelář s. r. o Blecha, Radek, Mgr Toniková Lucie, Mgr., ka Bodnar, Tomáš, Mgr BADOKH Kuhn Dostál ní kancelář s. r. o. Pobřežní 370/4, Praha 8 Haštalská 760/27, 28. října 767/12,

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012

Přestupní karta hasičů pro vyšší kola ročníku 2012 P L Z E Ň S K Ý povolen za okres / kraj ne Valečková Štěpánka Domažlice/Plzeňský Plzeň-jih/Plzeňský Růžková Pavla Domažlice/Plzeňský Plzeňs-sever/Plzeňský Kacerovská Kristýna Domažlice/Plzeňský Klatovy/Plzeňský

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m

1. - 3. třída - DÍVKY 500 m 1. - 3. třída - DÍVKY 500 m Švagrová Miroslava ZŠ Kamýk nad Vltavou 1 01:57,6 Vokrouhlíková Marie 1. ZŠ Sedlčany 2 01:59,5 Spilková Magdalena ZŠ Chlum 3 02:00,1 Tichá Tereza 1. ZŠ Sedlčany 4 02:00,5 Čandová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OKRESNÍ METODICI PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PPP Adresa Obvodní metodik telefon e-mail pro Prahu 1,2,4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10 PhDr.Václava Masáková *224 239 393 dulina@seznam.cz 224

Více

Velká cena města Mladá Boleslav

Velká cena města Mladá Boleslav TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, oddíl krasobruslení a ČKS Velká cena města Mladá Boleslav 6.12.2015 IČZ 2427 Žačky nejmladší B 1 Vozková Julie BK Variace Liberec 1,0 2 Klementová Ema USK Praha 2,0 3 Kimličková

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu

kat - SD - Ž Rozplavba / dráha 50 m Tažení figuríny s ploutvemi Kraul s pásem a ploutvemi Volný zpusob s podplaváním překážky 50 m Záchrana modelu kat - SD - Ž 8 Kneblová Julie 1993 1/2 01:12,60 9 01:19,40 5 00:45,50 1 01:25,80 5 20 Duspivová Kateřina 1993 1/3 01:08,30 4 01:15,70 3 00:49,30 4 01:23,60 2 34 Bímova Kateřina 1992 1/4 disk 10 disk 10

Více

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015

Kašavský běh - 21. ročník 21. 5. 2015 Kategorie I. - 1. třída KLUCI 1. Václav Plšek 69 02:05,93 Štípa 2. Vojtěch Konečný 87 02:06,98 Lukov 3. Matěj Lukáš 19 02:08,05 Ratiboř 4. Dominik Forman 70 02:15,08 Štípa 5. Jakub Krajča 88 02:15,53 Lukov

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st.

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st. Overwiew of Brno - Divadelní Divadelní 2 Út: 08:30 17:00 601 57 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Kobližná Kobližná 2 Út: 08:30 17:00 601 80 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Spielberk Office Centre Holandská 2 Út:

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004

Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Mistrovství ČR družstev pro rok 2004 Fleret kadeti, Šerm Ostrava, 15.5.2004 1. Šerm Ostrava A (Barnišin Lukáš, Danel Martin, Kučeja Jakub) 2. Loko Liberec (Koutný Jiří, Ploch Ondřej, Šebesta Radek) 3.

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Výsledky družstev po 5 disciplinách

Výsledky družstev po 5 disciplinách 1. ZŠ Jelínkova, Rýmařov roč. Medic b. Trojs b. Šviha b. Leh-s 17 Ivana Hořínková 2004 9,20 423 5,20 471 296 896 64 550 215 405 2 745 18 Tereza Altmanová 2002 10,40 503 6,05 602 232 683 113 1040 305 780

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ)

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ) LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ) Pořadí Příjmení Jméno Škola Kvantil 1. Mráz Ondřej ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 100.00 2. Koldinská Eliška

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

50 VZ muži. Jméno ročník čas datum místo bazén. Ročenka 2010

50 VZ muži. Jméno ročník čas datum místo bazén. Ročenka 2010 Roc enka 2010 50 VZ muži Tomáš Zumer 1993 24,98 19.12.2010 Trutnov 25 Marek Zetocha 1991 25,36 13.11.2010 Brno 25 Vojtěch Kulišťák 1992 25,41 9.10.2010 Nový Jičín 25 Martin Kusý 1981 26,2 20.2.2010 Krnov

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

Základní škola SEVER Hradec Králové, Lužická 1208

Základní škola SEVER Hradec Králové, Lužická 1208 Třída: 1.A Třídní učitel Mgr. Prokešová Renata Celkem žáků 23 z toho chlapců 17 dívek 6 ČERVENKA Jakub FOLTA Jan HRUBÝ Robin JAROŠ Jan JOŽÁK Matěj KÁLNA Lukáš KLAPAL Štěpán KOUSAL Jan KRIEGEL Jiří LICHNOVSKÝ

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2011 Platnost od 1. 11. 2011 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007 1. 100 PP hoši D 1. Bartek Jan 94 N.Jičín 0:48.84 830 50 2. Soviš Vladimír 94 Zlín 0:51.77 726 46 3. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:51.85 723 42 4. Španihel Petr 95 N.Jičín 0:52.12 714 39 5. Jarolím Jakub 95

Více

Mistrovství České republiky lightcontact, points fighting, fullcontact

Mistrovství České republiky lightcontact, points fighting, fullcontact Lightcontact Ml. žáci -28 kg Daniel Jelisejev KBK Fox Ústí n. L. Jelisejev Jan Šimon Fighter's Teplice Jelisejev RSC El Jaffar Schejbal's Lovosice Hudler Lukáš Lukáš Hudler KBC Krásná Lípa Hudler Alexej

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Kategorie: I. Stupeň ZŠ Celkové pořadí družstev:

Kategorie: I. Stupeň ZŠ Celkové pořadí družstev: Kategorie: I. Stupeň ZŠ 1 22. ZŠ Plzeň 6 6 0 0 23 18 23 2 ZŠ Nepomuk 6 4 0 2 15 12 14 3 15. ZŠ Plzeň 6 3 1 2 13½ 10 13 4 ZŠ Klenčí pod Čerchovem 6 3 0 3 13½ 9 12 5 ZŠ Planá 6 3 1 2 13 10 12 ZŠ Zárečná

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013

Časový rozpis testů výkonnosti LIBEREC 23.3.2013 úprava ledové plochy SKUPINA č. 1 Čas.rozpis 1. Herčíková Michaela 13.05.2004 BK Kraso Mladá Boleslav 1 2. Mosiurczaková Adéla 05.01.2006 BK Kraso Mladá Boleslav 1 7:30 3. Kitlerová Tereza 15.02.2007 BK

Více

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj 1. Michal Töpfer 1997 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 3 3 3 3 12 Pavel Turinský 1997 Gymnázium Brandýs 6/8 3 3 3 9 Jonáš Vlasák 1998 Gymnázium Benešov 5/8 5 0 3 8 Richard Fleischhans

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši

KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši KF Atletický čtyřboj ZŠ 26.5.2014 Šumperk výsledky - hoši 1. ZŠ Olomouc, 9213 2. Heyerovského ZŠ Zábřeh, Boženy 33 7650 3. Němcové ZŠ Sluneční 38, 7545 4. Šumperk ZŠ a MŠ Struhlovsko, 7530 5. Hranice Slovanské

Více

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost

Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost Aktualizovaný seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost - podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně

Více

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VELKÁ CENA TÁBORA 2013 Tábor 23.11. 2013 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Databáze výsledků byla zaslána elektronicky ke zpracování v pondělí 25.11.2013 v 11:04 hod. 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ - 21. 1. Radová Eliška 03 Č.Lípa 0:27.45 340 25. 2. Vestfálová Lada 02 Liberec 0:28.58

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

děkuje za reprezentaci klubu

děkuje za reprezentaci klubu Večeřa Stanislav (trenér) Psota Tomáš Klíma Martin Nečas David Večeřa Robin Večeřa Stanislav ml. Kvasnička Jan Obršlík Jiří (trenér) Prostřední řada zleva: Górny Tomáš Dočkal Vladimír Muzikář Jiří Štěrba

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006972 Název školy: Zkušební místo: JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: U1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO 1 Biceclinic 1 4 6894 Filip BRUCKNER 01:03:52.0 2 5 3388 Radek BRUCKNER 01:03:52.2 2 Samolepky.cz 1 7 6921 Adam SMEJKAL 01:04:11.2 2 8 3445 Jan SMEJKAL 01:04:11.5 3 Součíni 1 11 6956 Jakub SOUČEK 01:05:03.7

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Třikrát hradišťskou strání

Třikrát hradišťskou strání Výsledková listina 32. ročníku krosu Třikrát hradišťskou strání od roku 2000 memoriál Jana Wavoka Vodrážky Datum: 8. listopadu 2015 Místo: Plzeň, Plovárna Hradiště Počasí: neuvěřitelné teplo asi 20 C a

Více

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p.

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p. Číslo volebníh o okrsku Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4 Název objektu, ve kterém se nachází volební místnost Adresa objektu, ve kterém se nachází volební

Více

M ČR 2013 ze vzduchových zbraní

M ČR 2013 ze vzduchových zbraní M ČR 2013 ze vzduchových zbraní Výsledkové listiny 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 Vzduchová pistole 60 ran Muži Jednotlivci Finále Družstva Vzduchová

Více