ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY"

Transkript

1 Ročník 2015 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 1 Rozeslána dne 27. dubna 2015 OBSAH Část normativní 1. Usnesení představenstva České ní komory ze dne 13. ledna 2015, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů Část oznamovací Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České ní komory č. 1/2015 Věstníku, vyhlášeného v této částce Věstníku Notice about the publication of translations of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar, which is being announced in this part of the Journal Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel Mitteilung über die Veröffentlichung der fremdsprachlichen Übersetzungen des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer, der in diesem Teil des Amtsblattes bekannt gemacht wurde Rozpočet České ní komory na rok 2015 Rozpočet sociálního fondu České ní komory na rok 2015 Výroční zpráva České ní komory za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Rámcový program seminářů pro ní koncipienty v roce 2015 II. pololetí Oznámení představenstva České ní komory o ztrátách knih o prohlášeních o pravosti podpisu Záznamy v seznamu ů od 21. října 2014 do 27. března 2015 Záznamy v seznamu ních koncipientů od 21. října 2014 do 27. března 2015

2 Částka 1/2015 Věstník České ní komory č. 1 / 2015 Strana 2 ČÁST NORMATIVNÍ 1 USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 13. ledna 2015, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů Představenstvo České ní komory se usneslo podle 44 odst. 4 písm. b) a 56a odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), takto: Čl. I Změna usnesení č. 7/2004 Věstníku V čl. 2 odst. 2 usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění usnesení představenstva České ní komory č. 3/2008 Věstníku a usnesení představenstva České ní komory č. 2/2012 Věstníku, se částka Kč nahrazuje částkou Kč. Čl. II Účinnost Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

3 Strana 3 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 ČÁST OZNAMOVACÍ OZNÁMENÍ O UVEŘEJNĚNÍ CIZOJAZYČNÝCH PŘEKLADŮ USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY č. 1/2015 VĚSTNÍKU, VYHLÁŠENÉHO V TÉTO ČÁSTCE VĚSTNÍKU Překlad (do anglického, francouzského a německého jazyka) usnesení představenstva České ní komory č. 1/2015 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České ní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta em, ve znění pozdějších stavovských předpisů, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České ní komory a je dostupný na elektronické adrese Notice about the publication of translations of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar, which is being announced in this part of the Journal The translation (into English, French and German languages) of the Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 1/2015 of the Official Journal of the Bar amending Resolution of the Board of Directors of the Czech Bar Association No. 7/2004 of the Official Journal of the Bar implementing the lawyer s escrow of the client s money, securities or other assets, as amended by later professional rules, is available on the web site of the Czech Bar Association under Communication concernant la publication des traductions en langues étrangères de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel publiée dans cette partie du Journal officiel La traduction (en langue anglaise, française et allemande) de la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 1/2015 du Journal officiel modifiant la Résolution du Conseil de l Ordre des avocats tchèque N 7/2004 du Journal officiel qui régit la mise en oeuvre du dépôt des sommes d argent, des valeurs ou d autres éléments du patrimoine du client par l avocat, dans la teneur des règlements intérieurs adoptés ultérieurement, est publiée sous la forme électronique sur les pages web de l Ordre des avocats tchèque et elle est accessible à l adresse électronique Mitteilung über die Veröffentlichung der fremdsprachlichen Übersetzungen des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer, der in diesem Teil des Amtsblattes bekannt gemacht wurde Die Übersetzung (in die englische, französische und deutsche Sprache) des Beschlusses des Vorstandes der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 1/2015 des Amtsblattes der Rechtsanwaltskammer durch den der Beschluss des Vorstands der Tschechischen Rechtsanwaltskammer Nr. 7/2004 des Amtsblattes über Durchführung der Aufbewahrung von Geld, Wertpapieren oder anderem Vermögen des Klienten durch den Rechtsanwalt, in der Fassung der späteren Standesvorschriften, geändert wird, wird in elektronischer Fassung auf den Internetseiten der Tschechischen Rechtsanwaltskammer veröffentlicht und kann unter der elektronischen Adresse abgerufen werden.

4 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 4 ROZPOČET ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2015 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo rozpočet ČAK na rok VÝNOSY PŘEDEPSANÉ ZÁKONEM (1 3) (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Příspěvky na činnost Komory aktivní i pozastavení i ů á Kč ů á Kč ) Advokátní zkoušky 700 koncipientů á Kč ) Zápisné do seznamu ů 650 ů á Kč ) Ostatní výnosy a rezervy ) Výnosy z pokut a z nákladů kárného řízení ) Pojištění ů ) Krytí rozdílu z úspor z minulých let VÝNOSY CELKEM Pozn.: ad 4) Ostatní výnosy příjmy z inzerce, poplatky za ověřovací knihy, poplatky za semináře, příjmy z úroků, nájemné, náhrada nákladů kárného řízení, poplatky za mediační zkoušky, apod. ad 5) Příjmy za náklady kárného řízení a polovina výnosů z pokut kárného řízení ad 6) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně ad 7) Část předpokládaných nákladů na identifikační karty, plánované rekonstrukce Kaňkova paláce, apod. NÁKLADY (v tis. Kč) Číslo Specifikace Rozpočet na rok ) Materiál ) Energie ) Údržba ) Cestovné ) Služby ) Mzdy ) Ostatní náklady a rezervy ) Pojištění ů ) Odpisy NÁKLADY CELKEM Pozn.: ad 1) Kancelářský materiál, knihy, časopisy, DHM, benzín, materiál-auta, atd. ad 2) Elektřina, vodné-stočné ad 3) Opravy a udržování nemovitostí/movitostí, opravy a údržba aut ad 4) Tuzemsko, zahraničí ad 5) Ostraha, poštovné, telefony, mandátní smlouvy, nájemné, překlady, autorské honoráře, služby SW, regiony-paušální náhrady, DDNM, atd. ad 6) Mzdy včetně odvodů ad 7) Přepočtené DPH dle koeficientu, pojistné movitý/nemovitý majetek, ostatní daně a poplatky, odpisy nedobytných pohledávek, bankovní výlohy atd. ad 8) Pojistné prochází účetnictvím ČAK, ale vybrané pojistné se odvádí v plné výši pojišťovně ad 9) Odpisy DNM/DHM (dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek)

5 Strana 5 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY NA ROK 2015 Představenstvo České ní komory na svém zasedání dne schválilo rozpočet sociálního fondu ČAK na rok PŘÍJMY (v tis. Kč) Odvod ů do sociálního fondu Pokuty z kárného řízení 500 Úroky z vkladů 100 Splátky půjček Krytí rozdílu z úspor minulých let CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE (v tis. Kč) Zvyšování odborné úrovně Krytí ztrát vzniklých prominutím nebo snížením příspěvku 250 Sociální výpomoci 250 Sociální příspěvek pozůstalým 350 Příspěvky ům na poskytování bezplatné právní služby 500 Příspěvky nástupci a 750 Příspěvky na kulturní a sociální potřeby zaměstnanců a bývalých zaměstnanců podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. b) 450 Půjčky ům a koncipientům Půjčky zaměstnancům 200 Příspěvky na kulturně-společenské a sportovní akce podle čl. 20 usnesení o SF, odst. 1 písm. a) Dary na veřejně prospěšné účely 50 CELKEM VÝDAJE

6 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ZA ROK 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace/ počet rozhodnutí o odmítnutí 47/6 Jedná se o žádosti podané zákonem stanovenou formou. 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 6 18 odst. 1 písm. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a odst. 1 písm. f ) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Stížnosti byly podány pro nespokojenost s vyřízením žádostí o informace nebo s požadovaným hrazením nákladů, které souviselo s vyřízením žádosti o informace. Stížnosti byly vyřízeny nadřízeným orgánem, který v rozhodnutích stížnosti zamítl či požadovanou informaci poskytl. V souladu s právními a stavovskými předpisy se orgány a odborné útvary ČAK vyjadřovaly k dotazům ze strany ů, veřejnosti i medií jak z ČR, tak ze zahraničí, týkajících se výkonu advokacie a poskytování právních služeb, i když nebyly výslovně označeny jako dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., a poskytovaly příslušné informace. JUDr. Ladislav Krym, v. r. tajemník České ní komory

7 Strana 7 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY II. POLOLETÍ 2015 VSTUPNÍ ŠKOLENÍ: Advokátní právo (3 dny) Zákon o advokacii a stavovské předpisy Historie advokacie Práva a povinnosti ního koncipienta Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost Zahraniční, mezinárodní ní organizace Kárná odpovědnost a a ního koncipienta POVINNÉ SEMINÁŘE: První rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne c) poskytování služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne a) Advokát v civilním řízení I. a) Advokát v civilním řízení II. b) Obhajoba v přípravném řízení b) Obhajoba v řízení před soudem I. stupně c) Zastupování em ve správním řízení c) Řízení insolvenční Druhý rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne c) organizace a správa advokacie, ní etika a ní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne a) Opravné prostředky v civilním řízení a) Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce b) Advokát před Ústavním soudem b) Advokát před Nejvyšším správním soudem c) Advokátní tarif c) Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy a Třetí rok trvání právní praxe a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne c) organizace a správa advokacie, ní etika a ní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne a) Veřejný rejstřík a korporace a) Činnost a v oblasti absolutních majetkových práv b) Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky b) Obhajoba ve věcech mladistvých c) Vedení ní kanceláře c) Stavovské předpisy POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (3 SEMINÁRNÍ DNY): Trestní odpovědnost právnických osob Etika a slovní projevy a Advokát a jeho klient Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů Evropské instituce na ochranu lidských práv Relativní majetková práva Obchodní korporace Postup obhájce v konkrétní věci Náhrada škody v souvislosti s výkonem advokacie a pojištění proti škodě Vypracoval: JUDr. Irena Schejbalová, JUDr. Radim Miketa, Mgr. Lenka Danilišin

8 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 8 OZNÁMENÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY O ZTRÁTÁCH KNIH O PROHLÁŠENÍCH O PRAVOSTI PODPISU Představenstvo České ní komory (dále jen ČAK ) oznamuje podle čl. 16 usnesení představenstva ČAK č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech a při činění prohlášení o pravosti podpisu a při vedení evidence o těchto prohlášeních, že došlo ke ztrátám knih o prohlášeních o pravosti podpisu (dále jen kniha o prohlášeních ): dne 14. října 2014 odcizení knihy o prohlášeních č , vydané Mgr. S. J. dne 22. října 2014 odcizení knihy o prohlášeních č , vydané JUDr. L. N. dne 26. ledna 2015 ztráta knihy o prohlášeních č , vydané Mgr. J. P. V uvedených případech bylo podle oznámení ů příčinou ztrát knih o prohlášeních jejich odcizení neznámým pachatelem nebo zničení. JUDr. Martin Vychopeň, v. r. předseda České ní komory

9 Strana 9 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 a) Zápis do seznamu ů OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ OD DO Ev. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Adamcová, Eliška, Mgr Divišova 882/5, Hradec Králové Achmedov, Boris, Mgr Modrá 1980/8, Praha Arnošt, Tomáš, JUDr Bartošova 1660/16, Přerov Arnoštová, Ivana, JUDr Táboritů 237/1, Olomouc Banasik, Marcin Havlíčkova 190/12, Český Těšín Bartheldyová, Bohuslava, Mgr Ponávka 185/2, Brno Bartková, Lenka, Mgr Královopolská 874/84, Brno Bednář, Marek, Mgr Husova 240/5, Beková, Andrea, Mgr Palackého 71, Náchod Bičiště, Jan, Mgr Lucemburská 1492/11, Praha Bičovská, Kateřina, Mgr Vánková 888/5, Praha Binge, Paul Christoph Platnéřská 191/4, Bláha, Jiří, JUDr Ševčíkova 38, Horažďovice Bláha, Tomáš, Mgr nám. Přemysla Otakara II. 117/32, České Budějovice Blaškovanová, Veronika, Mgr Vyšehradská 421/21, Praha Bohadlo, David, Mgr., Ing Kostelecká 865, Rtyně v Podkrkonoší Bohatová, Lucie, Mgr Špitálka 434/23b, Brno Borkovec, Aleš, Revoluční 1044/23, Mgr., Ing., Ph.D Boroš, Jan, Mgr Sokolská třída 936/21, Ostrava Borovec, David, Mgr Budějovická 1550/15a, Praha Bražnikov, Vladimir, Mgr Petrská 1136/12, Bruncko, Stanislav, Mgr., Bc Jeřábkova 1848/5, Brno Bryndová, Kateřina, Mgr Slezská 2138/114, Praha Buchtová, Ivona, Mgr Cecilka 38, Zlín Bukovská, Kateřina, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Burdová, Jana, Mgr Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha Bureš, Vojtěch, Mgr Bucharova 1314/8, Praha Burianová, Petra, Mgr Ječná 550/1, Praha Burkotová, Žaneta, Mgr Masarykovo nám. 38/21, Karviná Candigliota, Zuzana, Mgr Burešova 615/6, Brno Coufalová, Kristýna, Mgr Sokolská 1605/66, Praha Cypris, Martin, Mgr Česká 26/41, České Budějovice Čabanová, Lucie, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Čechová, Helena, Mgr Běchovická 701/26, Číhařová, Helena, Mgr K dolům 1924/42, Praha Čutta Vavrušková, Nikola, U Soudu 363/10, Liberec Mgr Daňhelová, Veronika, Mgr Gen. Hlaďo 748/4, Nový Jičín Daňková, Barbora, Mgr Za nádražím 497, Konice Daňková, Kamila, Mgr Na příkopě 854/14, David, Ivan, Mgr Hellichova 458/1, Devánová, Renata, Mgr., Ing Choceradská 3045/14, Praha Divoká, Simona, Mgr Fügnerovo náměstí 1808/3, Praha Dlouhá, Markéta, Mgr Krajinská 251/16, České Budějovice Doležal, Tomáš, Mgr Na stráži 1306/5, Praha Dongres, Miroslav, Mgr Dolní náměstí 679/5, Jablonec nad Nisou Dostál, Martin, JUDr Karlovo náměstí 288/17, Praha Drahotský, Martin, JUDr Holandská 854/1, Brno Drobilíková, Tereza, Mgr Hybešova 527/3, Praha 8

10 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Duba, Jiří, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Durdisová, Radka, Mgr Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary Dvořák, Karel, Mgr Žitná 1575/49, Dvořáková, Ivana, Mgr Jakubská 121/1, Brno Dvořáková, Kristýna, Mgr Veselá 237/37, Brno Eichler, Jan, Mgr Betlémské náměstí 251/2, Elbert, Tomáš, Mgr Nedvědovo náměstí 2/3, Praha Elterlein, Ondřej, JUDr Václavské náměstí 846/1, Fabíková, Hana, Mgr Na Sadech 4/3, České Budějovice Fajt, Martin, Mgr třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno Flegel, Emil, JUDr K Chaloupkám 3170/2, Foffová, Lucie, Mgr Hálkova 1004, Městec Králové Fohl, Petr, Mgr Hanusova 347/16, Praha Franěk, Jan, Mgr Antala Staška 510/38, Praha Fröhlichová, Katarína, JUDr Wuchterlova 351/6, Praha Fürst, Antonín, Mgr., LL.M Wenzigova 1871/5, Praha Gorelčíková, Andrea, Mgr Jánský vršek 323/13, Hakobjan, Suzana, Mgr Na příkopě 1096/19, Hampel, Petr, JUDr Nivnická 388/12, Ostrava Havel, Martin, JUDr Moskevská 947/12, Karlovy Vary Havlénová, Jitka, Mgr Belgická 276/20, Praha Hebký, Václav, Mgr Těšnov 1059/1, Heczková, Zuzana, JUDr Křenova 438/7, Praha Hejnová, Veronika, Mgr Staňkova 922/44, Praha Herman, Jiří, Mgr Karlovo náměstí 288/17, Praha Heřmánková, Kristýna, Mgr Dřevná 382/2, Praha Hlavničková, Alena, Mgr Za Poříčskou bránou 365/21, Praha Hlavsa, Libor, Mgr Klatovská třída 73/7a, Plzeň Hnilo, Václav, Mgr. et Mgr Šilingrovo náměstí 257/3, Brno Holá, Kateřina, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Holubová, Petra, Mgr U Černé věže 66/3, České Budějovice Holý, Daniel, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Holý, Libor, Mgr Polní 780/92, Brno Horáček, Petr, Mgr., LLM Za potokem 46/4, Horáček, Zdeněk, Karolinská 654/2, Praha 8 JUDr., Ph.D Horázný, Ondřej, JUDr., Ing Ondříčkova 1304/9, Praha Hořejší, Adéla, Mgr Revoluční 655/1, Houška, Václav, Mgr sady Pětatřicátníků 355/26, Plzeň Hrabalová, Helena, Mgr Za Dráhou 4268/1, Hodonín Hrbáľová, Zuzana, Mgr Týn 639/1, Hrinko, Slavomír, JUDr., Mgr Jičínská 2348/10, Praha Hrubá, Petra, Mgr Španělská 742/6, Praha Hruzíková, Miroslava, Mgr Kvítková 1575, Zlín Hubinský, Igor, Mgr Karoliny Světlé 301/8, Huml, Ondřej, Mgr Pobřežní 394/12, Praha Hurychová, Renata, Mgr Schnirchova 1253/3, Praha Hvizdáková, Lada, Československé armády 413/53, Hradec Králové Mgr., PhDr Chňoupek, Tomáš, JUDr Toruňská 329/4, Praha Chrástecký, Miloš, Mgr Jaselská 1967/6, Přerov Chrenek, Tomáš, JUDr Těšnov 1059/1, Chvátal, Vladislav, Mgr Oldřichova 299/23, Praha Ilovičná, Natália, Mgr Masarykova 542/18, Liberec Jahoda, Štěpán, Mgr Holečkova 105/6, Praha Jakovec, Vojtěch, Mgr Mírové náměstí 103/27, Ústí nad Labem Jakubičková, Martina, Mgr Sladkovského 767, Pardubice

11 Strana 11 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Jančová, Barbora, Mgr Sartoriova 60/12, Praha Janda, Pavel, Mgr Poděbradova 638, Louny Jandáčková, Tereza, Mgr Perlová 371/5, Jandová, Kateřina, Mgr Bašty 416/8, Brno Janečková, Lenka, Mgr Za Poříčskou bránou 382/16, Praha Janíček, Michal, Mgr Sokolovská 428/130, Praha Jankanič, Daniel, Mgr Lazarská 11/6, Praha Janková, Jana, Mgr. et Mgr Vídeňská 635/8, Olomouc Janoušková, Jana, Mgr Mánesova 808/22, Hradec Králové Jarošová, Andrea, Mgr Na Pankráci 449/11, Praha Jekielek, Michal, Mgr Hvězdova 1734/2c, Praha Jendrulek, Michal, Mgr Politických vězňů 1272/21, Jendželovská, Katarína, Mgr Na poříčí 1046/24, Jendželovský, Michal, Mgr Jungmannova 745/24, Jeriová, Linda, Mgr Šumavská 3104/19, Ústí nad Labem Jílková, Jana, Mgr U Nikolajky 833/5, Praha Jirovec, Jakub, Mgr Jugoslávská 620/29, Praha Jirsa, Lukáš, Mgr Černokostelecká 2020/20, Johnson, Eleanor Mehalah Platnéřská 191/4, Hinett Juřička, Pavel, Mgr., LL.M U Prašné brány 1078/1, Justová, Kateřina, Mgr Písečné č. p Kabát, Robert, Mgr Revoluční 1044/23, Kalenský, Michal, Mgr Těšnov 1059/1, Karolová, Olga, Mgr Štefánikova 18/25, Praha Kazdová, Yvona, Mgr Portmanka 210, Litomyšl Kehl, Pavol, Mgr Koněvova 31/27, Praha Khom, Ronald, Mgr., Ing Tovární 1112, Chrudim Kinclová, Petra, Mgr Milevská 834/6, Praha Kníž, Michal, Mgr Na příkopě 1096/19, Kobylka, Petr, Mgr Minská 133/82, Brno Kocourková, Tereza, Sokolovská 6/85, Praha 8 Mgr., B.A Kolaříková, Kamila, Mgr Kravařská 451/9, Ostrava Kolářová, Michaela, Mgr., Ing Klášterská 126, Jindřichův Hradec Kopecká, Barbora, Mgr Římská 1276/36, Praha Kopečková, Veronika, Mgr Lešetín IV 777, Zlín Kosová, Pavla, Mgr Husova 946, Moravské Budějovice Kotková, Běla, Mgr Ibsenova 1207/3, Praha Kotula, Jan, JUDr Ruská 2887/101, Ostrava Koudelková, Monika, Mgr Zalužanská 348, Chlumec Král, Václav, JUDr Helénská 1799/4, Praha Králíková, Petra, Mgr října 2663/150, Ostrava Kramářová, Linda, Mgr nám. Přemysla Otakara II. 10/6, České Budějovice Krátká, Alena, Mgr Ostružnická 326/8, Olomouc Krátká, Lenka, JUDr Poděbradovo nám. 1374/8a, Prostějov Kratochvíl, Jakub, Mgr Veveří 365/46, Veveří, Brno Kraus, Radek, JUDr Pobřežní 648/1a, Praha Kreysa, Vlastimil, Mgr Klimentská 1216/46, Kropáčková, Veronika, U libeňského pivovaru 2444/6a, Praha 8 Mgr., J.D Křiváček, Petr, Mgr Charvátova 58/11, Křížová, Veronika, Dlouhá 741/13, JUDr., LL.M Kucerova de Bernardi Na Florenci 2116/15, di Valserra, Blanka Kučera, Marek, Mgr Na zábradlí 205/1,

12 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Kučerka, Miroslav, Mgr Na Hřebenkách 2983/86, Praha Kuďousek, Jiří, Mgr Osvoboditelů 2649, Louny Kuchynka, Pavel, Mgr Moravské náměstí 690/15, Brno Kukharchuk, Margarita, Mgr Dobrovského 646/9, Praha Kurguzova, Alena, Mgr Maiselova 25/4, Kurovcová, Radka, Mgr Čechova 1184/2, Přerov Kushnir, Yulia, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Kvapil, Tomáš, Mgr Lazarská 1718/3, Kyselý, Lukáš, Mgr Tržní 31, Místek, Frýdek-Místek Lamento, Charlie Victor Paříkova 910/9, Praha Langrová, Petra, Mgr nám. J. M. Marků 92, Lanškroun Le Roux, Iveta, JUDr., LL.M T. G. Masaryka 823/27, Karlovy Vary Lechovský, Jindřich, Mgr Dušní 907/10, Lein, Petr, Mgr Václavské náměstí 799/48, Liberda, Vojtěch, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Limburský, Jakub, Mgr Na příkopě 957/23, Lubina, Radek, Mgr Škroupova 561, Pardubice Lukášová, Zuzana, Mgr Vysoká 149/4, Liberec Lusková, Eva, Mgr. et Mgr Pekárenská 330/12, Brno Mačka, Martin, Mgr Vrbová 655, Ústí nad Orlicí Málek, Radek, Mgr., Ing Rybná 716/24, Malý, Jiří, Mgr Na příkopě 583/15, Martínek, Aleš, Mgr., Ing Dušní 907/10, Mařánková, Barbora, Mgr Revoluční 1082/8, Mauritz, Jiří, Mgr., MBA Edvarda Beneše 2254/56, Plzeň Mošna, Petr, JUDr., Bc Na kovárně 472/8, Mrázek, Petr, Mgr Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy Musil, Robert, Mgr Komenského 2466/15a, Jablonec nad Nisou Nahodilová, Olga, Mgr Na příkopě 583/15, Najmonová, Miroslava, Mgr Pavelčákova 441/14, Olomouc Nečasová, Barbora, Mgr Tyršova 1434/4, Děčín Němcová, Ivana, Mgr Lublaňská 507/8, Praha Němcová, Zuzana, Mgr Bartoňova 832, Pardubice Nezpěvák, Lukáš, Mgr Na dolinách 274/11, Praha Novák, David, JUDr Na okraji 439/44, Praha Novák, David, Mgr Hlinky 135/68, Brno Novák, Michal, Mgr Smetanovo náměstí 31, Litomyšl Nováková, Hana, Mgr Zahradnická 223/6, Brno Novotná, Aneta, Mgr nám. J. M. Marků 92, Lanškroun Novotná, Petra, Mgr Opatovická 1659/4, Novotná, Veronika, Mgr Řehořova 908/4, Praha Novotný, Radek, Mgr V kapslovně 2761/10, Praha Odehnalová, Kateřina, Mgr Vinohrady 794/45, Brno Ondová, Kamila, Mgr Politických vězňů 19, Kolín Ondruška, Miloš, JUDr Za Mototechnou 1114/4, Praha Oplatek, David, Mgr Buzulucká 678/6, Praha Pakandl, David, Mgr Hradební 548/3, Hradec Králové Pavelec, Tomáš, Mgr Hvězdova 1716/2b, Praha Pernicová, Martina, Mgr Záhřebská 154/30, Praha Persona, Patrik, Mgr Bedřicha Smetany 1916, Uherský Brod Pešlová, Lenka, Mgr Havlíčkova 1735, Beroun Petrov, Jan, Na výhonku 190/4, Praha 5 Mgr. et Mgr., LL.M Petřeková, Iveta, Mgr Lidická 965/31, Brno Pipková, Petra Joanna, Nad úpadem 300/46, Praha 4 JUDr., Ph.D., LL.M. Eur Písaříková, Pavlína, Mgr Kadaňská 3550/39, Chomutov

13 Strana 13 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Pivarči, Michal, Mgr., Ing Jungmannova 745/24, Plavec, Jan, Mgr Rooseveltova 335, Chrudim Plesník, Zdeněk, Mgr U Prašné brány 1078/1, Pokorný, Tomáš, Mgr Trojanova 2022/12, Praha Poláková, Lucie, Mgr Milíčova 1670/12, Ostrava Popelková, Kateřina, Mgr Nuselská 375/98, Praha Pospíšil, Jaromír, Mgr Hornomlýnská 1543, Zlín Pospíšil, Marek, Mgr Hýlov 44, Klimkovice Possel, Petr, Mgr Sokolovská 68/105, Praha Potočková, Zuzana, Mgr., Ing Karlovo náměstí 671/24, Prášek, Petr, Mgr Vinohradská 404/19, Praha Prokeš, Luboš, Mgr Palackého 715/15, Prokopová, Lucie, Mgr Převrátilská 330/15, Tábor Proschek, Tomáš, Mgr Čs. armády 1948, Kladno Puchmeltr, Jiří, Mgr Masarykova třída 537/7, Teplice Pustówka, Tomasz, Mgr Havlíčkova 190/12, Český Těšín Pytela, David, Mgr., MBA května 521/7, Olomouc Radil, Ondřej, Mgr Helénská 1799/4, Praha Rakovský, Josef, JUDr Osek nad Bečvou č. p Raszková, Pavlína, JUDr., Bc Vinohradská 343/6, Praha Ratajová, Daniela, Mgr Mládeže 1375/7, Praha Reichl, Martin, JUDr Dražkovice 181, Pardubice Rimek, Martin, Mgr Benešovská 1897/24, Ropková, Irena, Mgr., Ing Pod lipami 2559/37, Praha Růžičková, Klára, Mgr Sokolovská 5/49, Praha Rýdlová, Aneta, Mgr Orlická 163/18, Hradec Králové Ryšavý, Karel, Mgr Anglická 140/20, Praha Řitička, Ondřej, Mgr., Bc Arbesovo náměstí 257/7, Praha Salajka, Radek, Mgr., LL.M Vladislavova 1390/17, Satke, David, Mgr Panská 890/7, Sedláková, Barbora, Mgr Štefánikova 840/9, Brno Seidel, Jan, Mgr Opletalova 1284/37, Schindléryová, Andrea, JUDr Boleslavova 53/15, Praha Schwarz, Jaroslav, Mgr Jungmannova 745/24, Sígl, Vladimír, Mgr Politických vězňů 1597/19, Singerová, Markéta, JUDr Dušní 866/22, Skoková, Šárka, Mgr Martinská 608/8, Plzeň Skřipský, Jan, Mgr., Ing Dřevná 382/2, Praha Smrčková, Zuzana, Mgr Za Humny 747, Horoměřice Spálovská, Tereza, Mgr Sokolovská 47/73, Praha Sprinz, Petr, Mgr., LL.M Na Farkáně IV 268/24, Praha Staněk, Lucián, JUDr Karolinská 661/4, Praha Stegmannová, Alica, Mgr Jungmannova 745/24, Stehlíková, Alena, Mgr R. Těsnohlídka 420/5, Čáslav Straková, Eva, Mgr Hlavní 61, Kolín Svatoň, Michal, Mgr Žatecká 55/14, Svobodová, Kateřina, Mgr Plzeňská 232/4, Praha Swiech, Lumír, Mgr Poděbradova 2738/16, Ostrava Ševcechová, Monika, Mgr Riegrova 223/20, Plzeň Šilha, Jakub, JUDr Hrusická 2525/32, Praha Šimon, Jan, Mgr Karlovo náměstí 671/24, Šimoníková, Pavla, Mgr Orlí 708/36, Brno Škopková, Kateřina, Mgr Na Flusárně 168, Příbram Škrletová, Lenka, Mgr., Ing Americká 489/33, Plzeň Šmíd, David, JUDr., Ph.D náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha Šourek, Filip, Mgr Generála Svobody 374/9a, Liberec Špulka, Michal, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha 5

14 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Šrámková, Kateřina, Mgr Anny Letenské 34/7, Praha Šromová, Vendula, V Parku 2323/14, Praha 4 Mgr. et Mgr Štefan, Evžen, Mgr Pod Harfou 933/62, Praha Štěpánková, Zuzana, Mgr Ovocný trh 1096/8, Štindlová, Lucie, Mgr Na Sadech 2033/21, České Budějovice Šubrt, Jiří, Mgr Wellnerova 1322/3c, Olomouc Švarc, Hynek, Mgr Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary Švecová, Lucia, Mgr Kozinovo náměstí 1533/8, Švehla, Jan, JUDr Viktora Huga 377/4, Praha Takáčová, Dominika, Mgr náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha Tomáš, Zdeněk, Mgr Arnošta z Pardubic 2606, Pardubice Tomčalová, Marcela, Mgr Stodolní 1293/3, Ostrava Tomešová, Jana, JUDr Budějovická 274/18, Písek Tomis, Rostislav, JUDr Kořenského 1025/7, Praha Toms, Jan, Mgr Petřvaldská 99/200, Ostrava Topinka, Lukáš, Mgr., Bc Spálená 97/29, Trnková, Zuzana, Mgr Dlouhá 741/13, Troszok, David, Mgr Husova 401, Třinec Trunečková, Jana, Mgr Dukelských hrdinů 564/34, Praha Tuhá, Zuzana, Mgr Sulova 1247, Praha Tůmová, Michala, Mgr Lidická 693/5a, Brno Vacca, Saverio Francesco náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha Vacková, Linda, Mgr., LL.M K Horkám 19/21, Vaculínová, Lucie, Mgr Veveří 3163/111, Brno Valtr, Jan, Mgr., Ing Na viničních horách 1834/24, Praha Vaňasová, Markéta, Mgr Washingtonova 1567/25, Vančurová, Hana, Mgr., Bc Řeznická 367/1, Brno Vančurová, Kateřina, Mgr Karlovo náměstí 671/24, Vavrušková, Magda, Mgr Pod vilami 747/10, Praha Vejmelková, Erika, Mgr Revoluční 54/25, Chomutov Vejvarová, Aneta, Mgr Vinohradská 2828/151, Praha Vilímková, Pavlína, Mgr Přemyslovská 1406/3, Praha Vilímová, Jana, Mgr Na Hradbách 2632/18, Ostrava Vítková, Kamila, Mgr Pátova 394/4, Česká Lípa Vojta, Jiří, Mgr Petrská 1133/6, Volín, Petra, JUDr Vlastina 602/23, Plzeň Vomáčková, Simona, Mgr Horská 888, Trutnov Vostřel, Michal, Mgr T. G. Masaryka 937/30, Karlovy Vary Vozáb, Miroslav, Mgr Hilleho 1843/6, Brno Vydrová, Jana, Mgr V celnici 1031/4, Vytejčková, Petra, Mgr Lublaňská 1319/7, Praha Wilhelm, David, Mgr., Bc Na příkopě 854/14, Zahradníček, Jaroslav, Jungmannova 745/24, Mgr., Ing Zacharníková, Martina, Mgr Olbrachtova 599/8, Mladá Boleslav Zástěra, Martin, Mgr náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, Praha Zeman, Jaroslav, Mgr Jana Uhra 171/13, Veveří, Brno Ziegenhagen, Andreas Platnéřská 191/4, Zuman, Jakub, Mgr Laubova 1729/8, Praha Zýchová, Jana, Mgr Jindřicha Plachty 3163/28, Praha Žabenský, Martin, Mgr Prvního pluku 206/7, Praha Železná, Zuzana, Mgr Ostrovní 126/30, Žmolíková, Markéta, Mgr Poděbradova 2738/16, Ostrava

15 Strana 15 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 b) Vyškrtnutí ze seznamu ů Ev. č. Příjmení a jméno Dne Bachová, Jana, Mgr Bedrna, Jiří, JUDr Bicko, Tibor, JUDr Bláhová, Jitka, JUDr Blažek, Miroslav, JUDr Budínová, Květoslava, JUDr Burdychová, Božena, JUDr Cabrnochová, Miroslava, JUDr Cipínová, Šárka, Mgr Cízlová, Kateřina, JUDr Cohen, Howard Paul Čelechovský, Michal, JUDr Daňková, Hana, Mgr Diviš, Radim, JUDr Drábek, Jan, JUDr Felcman, Jaroslav Fessl, Vladimír, JUDr Fiala, Josef, JUDr Florian, Karel, JUDr Frimmel, Karel, JUDr Frintová, Dita, JUDr Hájková, Jiřina, JUDr Hajn, Petr, Prof., JUDr., DrSc Hodová, Anežka, JUDr Hovorková, Jana, JUDr Hušek, Martin, Mgr Hušek, Pavel, JUDr Choděrová, Eva, JUDr Jakubčák, Branislav, Mgr Janča, Jiří, JUDr Jandová, Emilie, JUDr Jandová, Marika, Mgr Jindřichovský, Blahoslav, JUDr Kalousková, Karolina, JUDr Karmášek, Jaroslav, Mgr., LL.M Kašpar, Tomáš, JUDr Kočenda, Antonín, JUDr Kolářová, Marta, Mgr Konečný, Josef, JUDr Koubík, Josef, JUDr Krajňanská, Eva, JUDr Krejčíř, Vojtěch, JUDr Křeček, Jan, JUDr Křížová, Jiřina, Mgr Kubíček, Kolja, JUDr Kulawiec, Bronislav, JUDr Lamač, Ladislav, JUDr Lhotská, Kateřina, JUDr Ličman, Jaroslav, Mgr Mašín, Emanuel, JUDr Matolínová, Alena, JUDr

16 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Matrková, Lucie, Mgr Mihal, Martin, Mgr Michalec, Jan, JUDr Morvay, Vratislav, Mgr Mottlová, Marie, Mgr Mrlinová, Alena, JUDr Műller, Otakar, JUDr Musilová, Marie, JUDr Musilová, Petra, JUDr Mužíková, Hana, Mgr Nedvědická, Milada, JUDr Němečková, Ela, JUDr Nop, Michal, JUDr., Mgr Novák, Zdeněk, JUDr Novák, Zdeněk, JUDr Olšar, Bohumil, Mgr Paparega, Jan, Mgr Pavlíček, Václav, Prof., JUDr Pavlíková Gondokusumová, Olga, Mgr Pillerová, Irena, JUDr Pokorná, Martina, Mgr Poredský, Jaroslav, JUDr Prchal, Pavel, JUDr Prošková, Stanislava, JUDr Příšovský, Jindřich, JUDr Riedlová, Vladimíra Salajka, Jaroslav, Mgr Sedlářová, Radana, JUDr Sekeráková, Ivana, Mgr Schormová, Markéta, JUDr Skleničková, Jaroslava Stoklasa, Jiří, JUDr Suchánek, František, JUDr Šedivcová, Vlasta, JUDr Šiplová, Kamila, Mgr Šortnerová, Jiřina Terč, Jiří, JUDr Toms, Petr Tourkiová, Carmen, Mgr Tvrzická, Marie, JUDr Váchová, Ivana, JUDr Vaňková, Daria, Mgr Vincenc, Zdeněk, JUDr Vodička, Michal, Mgr Volmuth, Milan Vondráček, Miloš, JUDr Záděrová, Věra, JUDr Zaorálek, František, JUDr Záveský, Vít, JUDr Zedníček, Jan Zrůst, Miroslav, JUDr Žilinský, Gabriel, JUDr Živná, Miloslava, JUDr Živný, Karel, JUDr

17 Strana 17 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/2015 c) Pozastavení výkonu advokacie Ev. č. Příjmení a jméno Dne Ambrož, Marek, Mgr Ambrož, Zdeněk, JUDr Bednář, Petr, Mgr Bělohlávková, Blanka, JUDr Biceková, Lucia, Mgr Bíliková, Iva, JUDr Bražnikov, Vladimir, Mgr Ciullo, Lenka, Mgr Čechová, Soňa, Mgr Dědečková, Zuzana, Mgr Dovičovičová, Monika, Mgr Fialová, Karin, Mgr Fonville, Brian Jamieson Franek, Brigita Gráczová, Iva, Mgr Havel, Martin, JUDr Havlík, Pavel, Mgr Heinzová, Marta, Mgr Hlavová, Helena, Mgr Holubová, Petra, Mgr Honek, Martin, Mgr Hosmanová, Eva, Mgr Hostašová, Táňa, Mgr., Ing Hrabová, Lenka, Mgr Hubálková, Magdalena, Mgr Chytilová, Veronika, JUDr Jamborová, Lucie, JUDr Janíková Štěpánková, Pavla, Mgr Janouch, Leoš, Mgr Janoušková, Eva, Mgr Jeriová, Linda, Mgr Kačerová, Martina, JUDr., Ing Kaňka, Robert, Mgr Kaplan, Jan, Mgr Kohout, Martin, JUDr., Ing., Bc Komárková, Lucia, Mgr Kondysek, Petr, JUDr Kopřivová, Veronika, Mgr Kotěrová, Zdeňka, JUDr Koudelková, Monika, Mgr Kovář, Miroslav, Mgr Kracík, Otakar, JUDr Králová, Bohdana, Mgr Kramlová, Veronika, JUDr Krejbichová, Věra, JUDr Krupková, Kateřina, Mgr Křenková, Petra, Mgr Kunt Cvetanova, Lilia, JUDr Kuthanová, Lenka, Mgr Landovský, Jakub, PhDr., Mgr. et Mgr., Ph.D

18 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana Le Roux, Iveta, JUDr., LL.M Leipner, Josef, JUDr Limbergová, Zuzana, JUDr Liška, Jiří, JUDr Lomozová, Petra, Mgr Macková, Alena, doc., JUDr., Ph.D Machalová, Marie, Mgr Malcová, Jaroslava, Mgr., LL.M Málek, Radek, Mgr., Ing Marjanovič, Monika, JUDr Márová, Jana, JUDr Mašková, Daniela, Mgr Mičeková, Ivana, Mgr Musil, Daniel, JUDr Novák, Václav, JUDr Nováková, Marta, JUDr Novotná, Aneta, Mgr Nykšová, Veronika, Mgr Ondová, Kamila, Mgr Palla, Kristina, Mgr Pavelcová, Petra, Mgr Pavlištová, Petra, Mgr Pavlová, Lenka, JUDr., Ph.D Pecháček, Petr, Mgr Pechanová Babická, Kateřina, Mgr Peterková, Veronika, Mgr Petrov, Jan, Mgr. et Mgr., LL.M Petržilková, Miloslava, JUDr Plochová, Lucie, JUDr Poddaná, Kateřina, Mgr Podhorská, Iva, JUDr., LL.M Podpěrová, Eva, Mgr Porkert, Dilshod, Mgr Pospíšilová, Jitka, Mgr Princová, Mlada, Mgr Procházková, Eva, JUDr., Ph.D Přibylová, Pavla, Mgr Rohnstock, Almut Olga Rojčíková, Jana, Mgr Ropková, Irena, Mgr., Ing Severa, Martin, Mgr Schneiderová, Hana, Mgr Slabý, Petr, Mgr., LL.M Sládek, Václav, Mgr.et, Mgr Spiváková, Lenka, Mgr Stojan, Věroslav, JUDr Straková, Eva, Mgr Ščerbová, Lucia, Mgr Šimková, Marcela, JUDr Šindelář, Pavel, Mgr Šindelářová, Petra, Mgr Škabradová, Dagmar, Mgr

19 Strana 19 Věstník České ní komory 2015 Částka 1/ Šlosarová, Renáta, Mgr Šmíd, Pavel, Mgr Šmíd, Petr, JUDr Švanda Ilovičná, Jana, Mgr Toufar, Pavel, Mgr., Ing Touška, Mikuláš, JUDr Trnková, Hana, Mgr Tučková, Zuzana, JUDr Turková, Linda, Mgr Türková, Lucie, Mgr., Ing Tvrdíková, Jana, Mgr Tychtlová, Michaela, Mgr Uhlíř, David, JUDr Uhlířová, Marta, JUDr., Ph.D Vacková, Marcela, JUDr Velvarská, Lenka, Mgr., LL.M Veselá, Lucie, Mgr Vlková, Barbora, Mgr Vojtek, Radek, Mgr Vořechovská, Veronika, JUDr Wiedermannová, Kristýna, Mgr Zachrdlová, Martina, Mgr Zeman, Aleš, JUDr Zúberová, Veronika, Mgr d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie Ev. č. Příjmení a jméno Dne Sídlo Bednář, Stanislav, Hrušková 343, Přezletice Bc., Mgr. et Mgr Beková, Hana, Mgr Souběžná I 432/34, Praha Bláhová, Petra, Mgr Lánská 65, Praha 9-Kyje 9549 Bušo, Roman, JUDr Elišky Peškové 735/15, Praha Frencl, Lukáš, JUDr Klimentská 1652/36, Holubová, Petra, Mgr U Černé věže 66/3, České Budějovice Chocholoušek, Martin, Mgr Písecká 2192/15, Praha Jílek, Karel, JUDr Bachova 1586/16, Praha 4-Chodov Kafková, Alžběta, Mgr Pohoří 217, Vřesina Kociánová, Kateřina, Mgr Římská 104/14, Praha Košíček, Jiří, Mgr Janáčkova 575/1, Hustopeče Kropáčová, Tamara, JUDr Šantova 2, Olomouc Kvíčerová, Hedvika, Za luhem 926, Praha 9 Mgr., LL.M Machalová, Marie, Mgr Václavské náměstí 1601/47, Nejedlá, Vladislava, Mgr Perlová 371/5, Němcová, Kristina, Mgr Václavské náměstí 799/48, 4373 Payne, Jana, Mgr Perucká 2196/14, Praha Písečková, Magdaléna, Mgr Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice Pudil, Miroslav, JUDr Řešovská 492/12, Praha Sobotková, Lenka, Mgr Kotlářská 989/51a, Brno Staněk, Pavel, JUDr Lazarská 11/6, Praha Štorkánová, Eva, JUDr Sokolovská 351/25, Praha Verner, Zdeněk, JUDr Milady Horákové 861/74, Praha 7

20 Částka 1/2015 Věstník České ní komory 2015 Strana 20 OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ OD DO a) Zápis do seznamu ních koncipientů Ev. č. Advokátní koncipient Dne Zaměstnán u Sídlo Adoltová, Leona, Mgr Mráz, Jan, Mgr., Štěpnická 1081, Uherské Hradiště Altmannová, Petra, Mgr Kosnar, Pavel, JUDr., sady Pětatřicátníků 355/26, Plzeň Apollonova, Elena, Mgr BADOKH Kuhn Dostál 28. října 767/12, ní kancelář s. r. o Ascherl, Jan, Mgr Černý, Filip, JUDr., Slavíčkova 372/2, Praha Auxt, Matej, Mgr Havel, Holásek & Partners s. r. o., ní kancelář Na Florenci 2116/15, Azebová, Nina, Mgr Hartman, Leona, Mgr., Dobrovského 824/50, Brno Bacíková, Martina, Mgr JŠK, ní kancelář, s. r. o. Ovocný trh 573/12, Balonová, Petra, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, ní kancelář, s. r. o. Na Rybníčku 1329/5, Praha Balonová, Petra, Mgr., Ing Mališ Nevrkla Legal, Na Rybníčku 1329/5, ní kancelář, s. r. o Balšánek, Marek, Mgr Sládek & Partners, ní kancelář, v. o. s Bareš, Lumír, Mgr Bárta, František, Mgr Legalcom ní kancelář, s. r. o. Praha 2 Janáčkovo nábřeží 39/51, Praha 5 Lazarská 11/6, Praha Barták, Milan, Mgr Advokátní kancelář JUDr. Jana Svatoňová Na Pankráci 1062/58, Praha Bartal, Michal, Mgr Vítů, Žaneta, Mgr., ka Sady 28. října 431/17a, Břeclav Bartonička, Jan, Mgr Tycová Rambousková, Lucie, Žitná 1575/49, Mgr., ka Bartoš, Daniel, Mgr Bartoš Miroslav, JUDr., Bílinská 1147/1, Ústí nad Labem Bartoš, Ondřej, Mgr., Ing AK JUDr. Tomáš Chňoupek Toruňská 329/4, Praha Bartůněk, Tomáš, Mgr Doubek, Aleš, JUDr., Kořenského 1025/7, Praha Baťhová, Lucie, Mgr Bělina & Partners ní Pobřežní 370/4, Praha 8 kancelář s. r. o Bažantová, Klára, Mgr TEMPUS, ní kancelář, Benediktská 690/7, s. r. o Bejdák, Marián, JUDr Advokátní kancelář, Národní 58/32, Mgr. Robert Plicka Bejvančická, Alexandra, Mgr Kříž, Jakub, JUDr., Ph.D., Opletalova 919/5, Belinová, Daniela, Mgr Zápotočný, Milan, JUDr., Telečská 1720/7, Jihlava Berkovec, Jiří, Mgr Běťáková, Anna, Mgr Bezděková, Barbora, Mgr KPMG Legal s. r. o. Pobřežní 648/1a, Praha Blažek, Vojtěch, Mgr Bělina & Partners ní kancelář s. r. o Blecha, Radek, Mgr Toniková Lucie, Mgr., ka Bodnar, Tomáš, Mgr BADOKH Kuhn Dostál ní kancelář s. r. o. Pobřežní 370/4, Praha 8 Haštalská 760/27, 28. října 767/12,

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2011 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2012 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána

Více

VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2008 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 1 Rozeslána

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2010 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 1 Rozeslána

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

VĚSTNÍK. Ročník 2002 ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Částka 1 Rozeslána dne 29. března 2002 OBSAH:

VĚSTNÍK. Ročník 2002 ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. Částka 1 Rozeslána dne 29. března 2002 OBSAH: Ročník 2002 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Částka 1 Rozeslána dne 29. března 2002 OBSAH: Rozpočet České advokátní komory na rok 2002 Stanovisko představenstva České advokátní komory k postupu advokáta

Více

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo

Více

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ âeská KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Roãník 1995 Praha 15.3.1995 âástka 1 VùSTNÍK âeská komora autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû Pro své ãleny vydává

Více

dle rozdělovníku Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-3/2010-403 / KALÁN Roman/ 241 9.10.2012

dle rozdělovníku Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-3/2010-403 / KALÁN Roman/ 241 9.10.2012 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary tel.: 353 417 111, fax: 353 417 252, e-mail: kp.kvary@cuzk.cz, ID dat. schránky: 62zid8n

Více

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Psychiatrická oddělení nemocnic, Psychiatrické kliniky název adresa kontaktní osoba Ústřední vojenská nemocnice

Více

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE ODBORŮ DOPRAVY NA ÚŘADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1. Město Aš DS: 5nubqy8 a silničního hospodářství Kamenná 52 352 01 Aš Milan Hurtoš vedoucí Ing. Miroslav Cimrt technik i registr

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Název politické strany: Křesťanská a demokratická unie -

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY - / - 3295/OŽP/12-7 Lupínek/740 1.11.2012 O Z N Á M E N Í o zahájení řízení Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,

Více

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00

jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 jmeno titul ulice psc mesto stat cislo Adámek Jiří Plzeňská 50 370 04 České Budějovice Česká republika 628 Adámek Radislav Opavská 6125/16A 708 00 Ostrava - Poruba Česká republika 2002 Adámková Lenka,

Více

Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé Laboratoř PhDr. Mgr. Drahomíra Baštová Wildová

Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé Laboratoř PhDr. Mgr. Drahomíra Baštová Wildová Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012. Kategorie CVRČEK

VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012. Kategorie CVRČEK VÝSLEDKY SOUTĚŢE MATEMATICKÝ KLOKAN 2012 Kategorie CVRČEK Kategorie CVRČEK Body Počet Body Počet Body Počet řešitelů řešitelů řešitelů 60 938 40 2813 20 2269 59 39 2492 19 2671 58 38 1888 18 2044 57 85

Více

Stav k 29. 07. 2015. Hlavní město Praha

Stav k 29. 07. 2015. Hlavní město Praha Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam.

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam. Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 29. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 22. 1. 2014. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

Seznam cestovních agentur, které prodávají zájezdy ck Consultour

Seznam cestovních agentur, které prodávají zájezdy ck Consultour Hledejte podle města: Seznam cestovních agentur, které prodávají zájezdy ck Consultour Aš Ašská cestovní agentura Hlavní 2747 Benešov AAT- RE Kateřina Bartošová dis Za Nádražím 749 Benešov AAT-RE, Kateřina

Více

Výsledková listina krajského kola 44. ročníku Biologické olympiády, kategorie B Hlavní město Praha Pořadí Jméno a příjmení Škola test p. bot. p.

Výsledková listina krajského kola 44. ročníku Biologické olympiády, kategorie B Hlavní město Praha Pořadí Jméno a příjmení Škola test p. bot. p. Hlavní město Praha Pořadí Jméno a příjmení Škola test p. bot. p. zoo p. spec úloha 1 úloha 2 úloha 3 celkem % úspěšný 1. Hana Mašková Gymnázium Botičská 21.5 14 10.5 5.5 17.5 15.5 11 95.5 73.5 2. Magdalena

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Stav k 28. 6. 2013. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková

Stav k 28. 6. 2013. Hlavní město Praha. Ambulance klinické psychologie Bieblova 6, 150 00 Praha 5. PhDr. Narcisa Beránková Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR TELEFONNÍ SEZNAM Datum aktualizace 17.12.2010 RV - regionální vedoucí ZRV - zástupce regionálního vedoucího VS - vedoucí střediska ZVS - zástupce vedoucího střediska KPS -

Více

Konstantinovy Lázně. České Budějovice

Konstantinovy Lázně. České Budějovice NázevČlena Adresa Město PSČ Titul Jméno Příjmení URL AG FOODS Group a.s. Soběšická 151 Brno - Lesná 638 00 Pavel Fies www. Agfoods.eu ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118 Brno 603 00 Lubomír Kachyňa, MBA

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

1 z 6 SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ

1 z 6 SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ Adámik Bohuslav, Uhy 145, 273 24, Velvary, CZ, 560, 563, 565 Ajmová Lenka, Pražská 334, 294 71, Benátky nad Jizerou, CZ, 465, 466 Ambrosovi, Na Šutce 385/39, 180 00, Praha

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná

Více