OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009"

Transkript

1 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z příjmu právnic. osob za obec 7 daň z výnosu DPH 7000,00 8 popl. za znečišťování ovzduší 10,00 9 popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy 10 poplatek za komunální odpad 1100,00 11 poplatek ze psů 22,00 12 poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt 3,00 13 popl. za užív. veř. prostr. 10,00 14 popl.ze vstupného 2,00 15 popl. za výher. hrací přístr. 60,00 16 odvod z výtěžku z výher. hr. přístr. 40,00 17 správní poplatky 130,00 18 daň z nemovitostí 1000,00 19 DANĚ A POPLATKY CELKEM 17677, SPLÁTKY PŮJČEK 22 splátka půjčky od Prosečských služeb 400,00 23 splátky půjček ze soc. fondu 66,00 24 SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM 466, DOTACE 27 neinv. dot. na dofinancování státní správy 28 neinv. dotace na volby do EP 29 neinv. dotace ze SR 1082,50 30 neinv.dot. z ÚP na VPP, SÚPM - OÚ 31 neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu 32 neinv. dot. na CZECH POINT 33 dot.na proj.zš Evropa mladýma očima 34 dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí 349,60 35 dotace na žáky od obcí z jiných okr. 84,00 36 neinv.dot.zš-proj. S ekologií doma, 37 neinv.dot.zš-proj. Jak to bylo pohádko? 38 neinv.dot.zš-proj. "Malá Proseč TN" 39 neinv.dot. na Proseč TN 40 neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. 41 dotace na výdaje SDH 42 neinv.dot.zš-proj. "V jednotě je síla" 43 inv. dotace na dětské hřiště 44 inv. dotace na přístupovou komunikaci k ZŠ 45 inv. dot. z KÚ na kanalizaci IV. et. 46 inv. dot. ze SFŽP na kanalizaci IV. et. 47 inv. dot. z FS EU na kanalizaci IV. et. 48 neinv. dot. z ÚP na mzdy OPRLZ,OPLZZ 49 DOTACE CELKEM 1516, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81

2 52 z pronájmu pozemků 9,00 53 příjem za dřevo, ost. příjem 20,00 54 zalesnění,práce v lese,správa lesa 100,00 55 ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM 29,00 100, ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU 1, ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN 1,00 354, VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 62 přísp. na činnost SOTM 96,10 63 ost. příjmy a výdaje 2,00 64 VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS 2,00 96,10 0, DOPRAVA 67 údržba míst komunikací 1600,00 68 pořízení radaru 69 přístupová komunikace k ZŠ 70 opravy chodníků, odst. plocha 500,00 71 komunikace ke koupališti u 59 b.j. 1500,00 72 úklid čekáren, opravy 30,00 73 dopravní značky 120,00 74 DOPRAVA CELKEM 3750, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 77 ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod 10,00 78 kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV 600,00 79 ČOV + kanalizace - úrok z úvěru 20,00 80 úroky z úvěru kanal. II.etapa 45,00 81 kanalizace - IV. etapa 700,00 82 kanalizace - u hřiště 56,20 83 rybníky - ost. výdaje 100,00 84 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 1531,20 0, MATEŘSKÁ ŠKOLA 87 přísp. MŠ na provoz 700,00 88 zateplení MŠ PD 89 neinvestiční úrok z úvěru-plynof. 2,00 90 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM 702, ZÁKLADNÍ ŠKOLA 93 neinv. úrok z úvěru na plynofikaci ZŠ 8,00 94 přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola 71,90 95 příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ 2360,00 96 příspěvek ZŠ na čistící stroj 97 přísp. ZŠ na proj."v jednotě je síla 98 přísp. ZŠ na proj."s ekologií doma přísp. ZŠ Jak to bylo pohádko 100 přísp. ZŠ na proj."evropa mladýma očima 101 přísp. ZŠ na Malou Proseč TN 102 zateplení ZŠ PD 103 přístavba ZŠ 104 ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM 2439, KULTURA 107 tržba v kině 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80

3 108 provoz v kině 190, , tržba v obecní knihovně 15, , provoz v obecní knihovně 374, , zateplení OK PD , nákup a prodej knih 9, , , kronika, dokumentace 15, , Proseč Terezy Novákové 115 provoz v pam. síni, muzeum dýmek,ost. 1,00 50, , , , výdaje Den veteránů 117 obecní rozhlas 50, , , , tržba za inzeráty ve Zpravodaji 10, , Zpravodaj - výdaje 30, , Osvětová beseda 22, , ost.výdaje v kultuře (SPOZ) 90, , KULTURA CELKEM 135,00 821, , , TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST 125 kult. sport. areál 126 příspěvky na fotbal, Orel, Sokol 125, , využití volného času paintball, ost. 150,00 150, ,00 917, dětské hřiště 129 ost. zájmová činnost ,00 369, přísp. na dět.oddíl ledního hokeje 131 Sport nás baví (ROP) tělocvična 800, TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 150, , Příspěvek na dostavbu Hospice Chrudim BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 137 nájmy z bytů 262, příspěvek do spol.fondu oprav čp.174 7,30 7, vrácení nájmu - vyúčt.služeb , provoz v bytových domech 190, ost. příjmy a výdaje byty 142 úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj 44, nájmy z bytů v DPS 132, ost.provoz,vyúč. služeb za r 2008 byty DPS 145 nájmy v bytovce ZŠ 254, provoz v bytovce ZŠ 110, opravy, výměna oken byt.zš 148 nájmy 10 b. j.+ k.cena 529, úrok z úvěru 10b.j.,pojištění 150, nájmy 59 bj. 1800, úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. 230, ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby 450, projekt. dok b.j. u koupaliště 154 nájmy z nebytových prostor 51, ost.př.,výdaje z nebyt.prostor 10, nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko 125, provoz na zdravotním středisku, opravy 155, nájem - garáže u 59 b.j. 24, veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př. 700, hřbitovné 33, hřbitovy - provoz 300, čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. 1, územní plán - změny 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

4 164 pronájem pozemků T-Mobile 70, nájmy z mov. věcí 2, prodej obec. majetku 167 prodej a nákup pozemků 300,00 500, správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. 400, zateplení obecních objektů 200, ostatní příjmy (věcná břemena,odvod z tžby čistírna...) 20, přísp. SOTM na vytvář. prac. míst ESF 172 neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko 42, příspěvek na Euroregion Glacensis 8, půjčka Proseč. službám 175 nákup budovy býv. stavebniny 176 výdaje - větrné elektrárny 150, ostatní provoz obce ost.mzdy,daně,popl. 200, výdaje na mzdy OPLZZ dot. z ÚP 179 úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. 455, provoz v obecních domech-příjmy,výdaje 70, obec. d. Miřetín oprava podlahy 117, obec.d. v Č.Rybné-stav.úpravy 200, výdaje na VPP - mzdy 150, BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM 3612, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 187 za popelnice 10,00 10, sběr a svoz komunálního odpadu 1300, kontejnery 50, posudky skládka, bioplyn. st. 50, skládka - uložení zeminy, výdaje 50,00 100, za třídění sběru a odpadu od EKOKOM 100, ostatní výdaje, ost. příjmy 194 veřejná zeleň, vzhled obce 300, přísp. SOTM na veřejná prostranství 196 lavičky-proj. Příroda ve škole,škola v přírodě 197 OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM 160, , SOCIÁLNÍ PÉČE 200 peč. služba - příjem za obědy, nákupy 440, peč. služba - mzdy + poj. 590, peč. služba obědy 300, ost. provoz peč. sl. 70, soc.přísp. v souv. s živel.pohr. 205 auto - peč. služba-provoz 150, dům s peč. službou I. - nájmy 250, dům s peč. službou I. - provoz 150, dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl. 500, dům s peč. službou II b.j. provoz 300, ost. příjmy (vratky z r. 08) 211 oplocení u DPS II 212 chráněné byty úroky z úvěru 68, příspěvek na Charitu Nové Hrady 214 SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 1190, , SDH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , přísp.měú Chrudim-zasílání varovných SMS 100, příspěvek Obci Vlčice na povodeň 219 opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy 100, ,30

5 220 výdaje SDH, ost, příjmy 150,00 71, SDH CELKEM 0,00 250,00 71, STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA 224 odměny zastupitelstva 1100, sociální pojištění zast. 250, zdravotní pojištění zast. 99, školení zast. 3, cestovné zast. 3, ostatní výdaje zast. 230 výdaje na volby do EP 231 zprac. úč. na poč., kopír. práce 13, nájem Č. pošta, Eurotel 220, ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné 234 platy zaměstnanců OÚ 1900, ostatní mzdy (úklid) 60, sociální pojištní zam. 480, zdravotní pojištění zam. 177, povinné pojistné (prac. úraz) 15, knihy, tisk 30, drobný hmotný majetek 100, všeob. materiál 50, voda 5, el. energie 160, poštovní poplatky 70, telekomunikační popl. 130, školení pracovníků 40, ost. služby 80, opravy a udržování 60, programy 20, cestovné zam. 10, pohoštění 10, čl.příspěvek Svazu měst a obcí 253 zajištění přestupkové agendy 17, výdaje na zařízení CZECH POINT 255 kopírka 50, auto OÚ - provoz 240, přísp. zam. na obědy 87, sociální fond 375, ost. výdaje OÚ 50, ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM 233, , FINANČNÍ OPERACE 263 úroky, poplatky 10,00 50, dividendy 265 pojištění majetku obce 82, daň z příjmu za obec 267 finanční vypořádání vrácení dotace-volby 08 27, finanční vypořádání VE obce 269 uplatněná DPH 270 FINANČNÍ OPERACE CELKEM 10,00 159, FOND ROZVOJE BYDLENÍ 273 splátky půjček od občanů 274 poskytnuté půjčky 275 úroky,poplatky , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 276 FOND ROZVOJE BYDLENÍ ROZPOČET , , , , , , FINANCOVÁNÍ 281 přijatý úvěr na kanalizaci IV. etapa 282 spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. 46, spl.úvěru na kanal.čov,plynof. 440, spl.hypotečního úvěru 10 bj. 238, spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV 663, spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. 224, spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. 600, spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. 102, ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM 2314, , , , , , , , , , ,41 V roce 2009 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 47, ,- Kč a ve výdajích na 57, ,- Kč. (vč. přijatého úvěru) Zpracovala: Zaninová V Proseči

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28

Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. POLOLETÍ 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2006. Příjmy. Třída 1- Daňové príjmy položka: Sdílené daně: 1113 Daň z příjm ů FO vybíraná srážkou

Schválený rozpočet obce na rok 2006. Příjmy. Třída 1- Daňové príjmy položka: Sdílené daně: 1113 Daň z příjm ů FO vybíraná srážkou 1 Příjmy Schválený rozpočet obce na rok 2006 Třída 1- Daňové príjmy Sdílené daně: 1111 Daň z příjm ů FO ze záv. činnosti 4.500.000 Kč 1112 Daň z příjm ů FO ze sam.výděl. čin. 607.000 Kč 1113 Daň z příjm

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více