OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky."

Transkript

1 285

2 OBSAH STÁT A PRÁVO Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola 428 Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i j ejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Žák/žákyně objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Žák/žákyně vyloží smysl voleb do zastupitelstev v d emokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. Žák/žákyně přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Žák/žákyně objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství. Žák/žákyně provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci. Žák/žákyně dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování. Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. Žák/žákyně rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. 286

3 Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. 1 My, občané České republiky v Č echách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i s tátnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. (preambule Ústavy České republiky) (1) 1. Přečti si preambuli a odpověz na otázky. a) Co to znamená, že je stát samostatný? b) Co znamená sousloví "nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody"? c) Jak si představuješ občanskou společnost? d) Ústava zmiňuje tyto typy bohatství: přírodní, kulturní, hmotné a duchovní. Uveď příklady. e) Kdo jsou svobodně zvolení zástupci? 287

4 2. Jaké podmínky musí každý stát splňovat, aby mohl být uznán státem? Přemýšlej a pak zkontroluj ve slovníčku. 3. Státní občanství znamená příslušnost občana k určitému státu, se všemi jeho právy i povinnostmi. Vyhledej, jak se člověk může stát občanem České republiky. Je možné být zároveň občanem několika států? Dolož na příkladech z denního tisku či encyklopedie. 4. Každý stát plní určité funkce vůči svým občanům i vůči ostatním státům. K navrženým funkcím vymysli vždy alespoň jeden příklad, jak Česká republika danou funkci plní. Můžeš napsat i instituci, která je pověřená výkonem této funkce. Organizačně právní funkce Bezpečnostní funkce Hospodářská funkce Sociální funkce Kulturní funkce Diplomatická funkce 5. Každý stát má pro zajištění bezpečnosti své ozbrojené síly. Přečti si o změně v ozbrojených silách České republiky a odpověz na otázky. Po 136 letech skončila české mužské populaci povinná vojenská služba, která byla zavedena v roce Od 1. ledna 2005 jsou ozbrojené síly budovány na profesionálním základě ve všech hodnostních sborech, což představuje zásadní změnu koncepce zajištění obrany státu. 288 (2)

5 a) Vymysli pozitiva i negativa zrušení povinnosti chodit na vojnu. b) Znáš vojenské hodnosti? Rozlušti názvy některých hodností příslušníků Armády České republiky: ŘETČA RAJOM TMISOTRR PARPOČÍKR KNÍTESDÁ LÍNOVKUPK 6. Přečti si text o státních hranicích. Jaký typ státních hranic má Česká republika? Území státu je suchozemský prostor, vnitřní a pobřežní vody i pod nimi a vzdušný prostor nad nimi odděleno státní hranicí. (3) Státní hranice členíme na přírodní a umělé. Vhodné a přesnější označení pro přírodní hranice je přírodou vymezené. K přírodou vymezeným hranicím počítáme hranice tvořené pohořími, vodními toky, probíhající podél pobřeží, jezer, pouští atd. (4) 7. Pracuj s Atlasem světa a vyhledej 5 dvojic států, které mají alespoň část své hranice přírodně vymezenou a 5 dvojic států, které mají část své hranice vymezenou uměle. 289

6 8. Poznáš podle tvaru státních hranic evropské i světové státy? (5) (6) (7) 9. Připrav podobný úkol pro své spolužáky. Překresli nebo okopíruj (a zvětši) obrysovou mapu některého ze států světa. Spolužáci budou poznávat, o který stát se jedná. Můžeš si o d aném státu připravit krátký medailon, který by stát charakterizoval. 290

7 10. Každý stát má svou hymnu. Poznáš, který stát reprezentuje tato hymna? Nápovědu hledej ve formě vlády. God save our gracious Queen, Long live our noble Queen, God save the Queen: Send her victorious, Happy and glorious, Long to reign over us: God save the Queen. O Lord, our God, arise, Scatter her enemies, And make them fall. Confound their politics, Frustrate their knavish tricks, On Thee our hopes we fix, God save us all. Thy choicest gifts in store, On her be pleased to pour; Long may she reign: May she defend our laws, And ever give us cause To sing with heart and voice God save the Queen 1. Najdi si překlady jiných státních hymen. Jaká jsou v textech nejčastěji používaná témata? 2. Myslíš, že hymna Kde domov můj reprezentuje vhodně náš stát? Svou odpověď zdůvodni. 291

8 11. Doplň do příběhu správné termíny. (Nápověda je na konci textu.) Příběh jedné daleké země V nedávné historii země Farland vládl král Richard III. Moudrý. Vládu zdědil jako nejstarší syn předchozího vládce, krále Richarda II. Krásného, svého otce. Nejprve byl sice příliš malý, takže zemi spravoval jeho poručník (strýc Matěj), ale v den své plnoletosti byl korunován a usedl na trůn. Takovému státnímu zřízení se říká Jenomže šlechta a bohatí obchodníci si stále stěžovali, že má král příliš pravomocí, o všem může rozhodovat sám a chtěli tedy jeho moc omezit. Richard III. Moudrý byl opravdu moudrý, a tak svolal další moudré muže a sepsal s nimi listinu různých hlavních ustanovení, práv a svobod, která se nazývá ústava (konstituce). Takže zřízení jeho státu se nazývalo stále tím jedním slovem, ale k němu se přidal důležitý přívlastek a nyní to již byla Obchodníci bohatli, šlechta cestovala po světě a učenci bádali a ti všichni se chtěli podílet na řízení Farlandu. Král se tedy rozhodl ustavit instituci zástupců lidu, kterou nazval Parlament a vyhlásil do ní volby. To znamená, že obyvatelé státu, kteří byli občany, volili své zastupitele, aby za ně rozhodovali v parlamentu o důležitých věcech. Král si ponechal hlavní slovo například v otázkách vyhlášení války, jeho stát se nyní stal (stejně jako Velká Británie) Lidu se to líbilo, ne však veliteli vojska maršálu Arpádu Něvskému. S ostatními generály kuli pikle. Jednoho dne vojáci pod jejich velením obsadili i parlament, i královský palác, i všechna ministerstva a další důležitá místa. Toto nové státní zřízení má název Král Richard III. byl ve vězení, ale nastydl, dostal zápal plic a zemřel. Protože se neoženil, děti neměl a jiní královští příbuzní již také nežili, celý královský rod vymřel. Lidé ve státě spokojení nebyli, Arpád omezil cestování, zrušil svobodné noviny, rozpustil parlament a vládl sám. Vymýšlel různé hloupé zákony, zvyšoval 292

9 daně, do státních úřadů dosadil jen své kamarády, stavěl si vlastní sochy, zatímco cesty v celém království byly samá díra. Nakonec to lidé nevydrželi, rozhněvali se a začala revoluce. Všichni vyšli do ulic, v ruce vařečky a sekáčky na maso a armádu zahnali zpátky do kasáren. Vůdci revoluce se mezi sebou nedokázali dohodnout, nikdo v této situaci nevěděl, kdo vládne zemi, vydává rozkazy a koho poslouchat, policie nefungovala, a tak si každý dělal, co chtěl. Tomu se říká Ale lidem se nelíbilo, že nefungovala pošta, obchody ani doprava. Ve státě musí být pořádek a to znamená, že musí být stanovena i nějaká forma vlády. Zorganizovali si svobodné volby a hned měli nový parlament a vládu. Parlament pak nejmoudřejšího ekonoma zvolil prezidentem. Tomuto státnímu zřízení se říká a státní útvar se nazývá Jenomže ve státě žily různé národy, nejpočetnější byli Horňáci a Dolňáci. Pořád se hádali, u koho se víc staví a kde se kácí více lesů, až se rozhodli oddělit svoje území od sebe. Měli každý svou vládu, i když byli stále občané Farlandu. Takové zřízení se nazývá Když to ve Farlandu viděly ostatní národy, chtěly také mít své malé státy v tom velkém. Středňáci a Nováci a Lesňáci a mnozí jiní založili své malé státečky v rámci Farlandu a vládli si sami. Farland se nyní stal Teď už v tom byl pekelný zmatek, všechny vlády vydávaly své zákony, měly svá ministerstva, svoje úředníky a ostatním lidem se nelíbilo, že musí tolik úředníků živit. Prezident nemohl nic dělat, a tak odešel do důchodu. Až se objevil člověk, muž jménem Teodor, který tvrdil, že je samotným vnukem velkého boha Thora. Ukázal několik zázraků, výborně kázal a za několik měsíců již získal velký dav následovníků. Za další měsíce ho už podporovala velká část obyvatel a Teodor sjednotil zemi, vyhnal podplacené a nenažrané úředníky, usedl na trůn a přijal jméno Matouš I. Bohabojný. Farland se tím stal Nápověda: Konstituční monarchie, parlamentní monarchie, teokratická monarchie, anarchie, unie, demokracie, monarchie, diktatura, federace, republika. Zapamatuj si ale, že jednotlivá státní zřízení se nevyvíjejí takto postupně jako v našem příběhu. 293

10 12. Zapátrej v e ncyklopedii nebo se zeptej učitele/učitelky zeměpisu a dějepisu. Doplň tabulku typů států, které fungovaly v historii lidstva. Egypt Plnoprávní občané se podílejí na vládě (netýká se žen, otroků a cizinců) Panovník nemůže rozhodnout bez souhlasu stavů Veškerá moc v rukou panovníka ( Stát jsem já. - Ludvík XIV.) Český stát Konstituční monarchie Totalitní stát Zamysli se, v j akém typu státu bys chtěl žít. Proč? Zohledni pozitiva i n egativa daného typu. 13. Vyrob si časovou osu dějin českého státu. Zaznamenej vždy časové období a tehdejší název státu. 14. Přečti si promluvy dětí a poznej, z j akého státu jsou a jaká je tam forma vlády. Svou odpověď zdůvodni. 294

11 15. Přečti si citáty. Jak jim rozumíš? Vyber si jeden z nich a napiš krátkou úvahu. Demokracie je vláda lidu, lidem, pro lid. (Abraham Lincoln) Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát. (Albert Einstein) Demokracie má své výhody, ale občas lze dosáhnout víc s trochou laskavé diktatury. (Gerard Durrel) Království je nejlepší anebo nejhorší forma státu podle toho, jaký je panovník. (František Vymazal) 295

12 16. Doplň na vynechaná místa slova z n abídky. Vatikán, typech, vládce, Říma, sofokracii, aristokracii, vládě, moc, teokracie, demokracii, bohatých Pokaždé, když se ve škole dozvím něco zajímavého, chci se o nové informace podělit s o kolím. Nedávno jsem přišel za tatínkem a vyprávěl jsem mu o různých států. Dělí se podle toho, kdo v n ich vykonává. Táta hned věděl, že budu mluvit o (vládě lidu) a autokracii ( jedné osoby). Vůbec ho ale nenapadlo, že existuje více typů států. V e ncyklopedii jsem se dočetl i o (vládě privilegovaných), oligarchii (vládě ), nebo třeba (vládě moudrých). Na internetu jsem ještě našel typ. Ten vysvětlovali tak, že moc je odvozena z boží vůle a jako příklad uvedli. Tenhle stát znám, v létě jsme byli na dovolené kousek od, jehož součástí tenhle malý stát je. Můžu vám říct, že táta koukal, co všechno o různých státech vím. 17. Co myslíš, který režim více ctí a zaštiťuje dodržování lidských práv autokratický nebo demokratický? Zkus vyjmenovat lidská práva, která jsou podle tebe dnes (nebo i v minulosti) často porušována. 18. Přečti si novinovou zprávu a odpověz na otázky pod textem. Utužení cenzury Československý parlament přijal zákon o s tátní kontrole vydávání a distribuce knih. Pod státní dohled, řízený ministerstvem informací, se na přechodnou dobu dostala všechna nakladatelství, než byla zestátněna či zrušena. Po zavedení cenzury v tisku a v rozhlase v p ředchozím roce tak bylo dovršeno úplné ovládnutí všech médií komunistickou mocí. Mnoho moderních světových autorů nesmělo téměř celé půlstoletí vycházet. (8) 296

13 a) Jaké vládní zřízení popisuje ukázka? b) Co je pro tento režim typické? c) Existuje dnes takovéto zřízení ještě někdě? d) Jaký máš názor na cenzuru? Vymysli, co může být ještě cenzurováno. 19. Vytvořte ve třídě 6 skupin a chopte se úkolu, při kterém ZMAPUJETE FORMY VLÁDY EVROPSKÝCH STÁTŮ. Během své práce se budete věnovat vaší vylosované oblasti. Práce spočívá ve vyhledání forem vlády konkrétních států, vytvoření nákresu mapy dané oblasti, zanesení údajů (vytvoření legendy k zaznamenávání údajů), prezentování své mapy ostatním skupinám. Pro všechny: S pomocí mapy vypište všechny státy, které náleží vaší oblasti. U těchto států najděte na internetu nebo v encyklopedii jejich formu. Dále si v rámci skupiny mezi sebou rozdělte následující role: kreslíři (mapa oblasti, zakreslení států), mluvčí (prezentace před třídou), písaři (popisky na mapě, zpracování legendy, zdrojů) - všichni se ale musí podílet na obsahu plakátu (vyhledávat informace). Všechny jmenované úkoly jsou povinné. Můžete se však rozhodnout a zkrášlit svou mapu i j inak. Jakákoli další vylepšení jsou vítaná, kreativitě se meze nekladou. (9) 297

14 20. Přiřaď státy z n abídky k j ejich vlajkám, formám a hlavním představitelům. Nakonec státy zakresli do slepé mapy světa. Státy: USA Saudská Arábie a) Švédsko b) d) Formy států: Konstituční monarchie: Prezidentská republika: Absolutní monarchie: Parlamentní republika: 298 c) (11) 1) Indie e) C) D) E) Jména hlav států: A) Abdulláh B) Pratibha Pátilová (10) Maroko (12) 2) Mohammed IV. Carl XVI. Gustaf Barrack Obama (13) 3) (14) 4) 5)

15 Jak se stali hlavou státu: Volby: Dědic trůnu prvorozený: Dědic trůnu seniorát (= právo vládnout má nejstarší člen rodu): (15) 21. Přečti si článek z internetového deníku a odpověz na otázky. Inaugurace Václava Klause Složením prezidentského slibu zahájil Václav Klaus 7. března 2008 svoje druhé funkční období. Slavnostní inaugurace začala položením věnce u s ochy Tomáše Garrigua Masaryka. Poté složil Václav Klaus ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib, následovalo zhlédnutí vojenské přehlídky na III. nádvoří Pražského hradu. Odtud se prezident přesunul uctít památku svatého Václava ve Svatovítské katedrále. Ve Španělském sále se poté setkal s h osty. Na nádvoří mu přišla vyjádřit podporu řada lidí, kteří se přišli podívat na inauguraci. 1. Pokus se podle informací v textu vysvětlit, co je to inaugurace. 2. Najdi si pojem ve slovníku cizích slov a napiš si jeho definici. 299

16 22. Vylušti křížovku. Znáš pojem z tajenky? Otázky: 1) Stát (s p oloprezidentským systémem), kterému se přezdívá země galského kohouta 2) Státní hranice vymezuje... daného státu. 3) Domov malé mořské víly a taky severská monarchie 4) Jeden ze státních symbolů 5) Křestní jméno prezidentky Indie 6) Co omezuje panovníkovu moc ve zřízení konstituční monarchie? 7) Sociálně demokratické strany patří v rámci politického spektra do... (př. ČSSD) 8) Obecný název hlavy výkonné moci v republice TAJENKA: 300

17 a) Vysvětli slovo z tajenky. Nápovědu najdeš ve slovníčku. b) V rámci (tajenka) se státy, které ji tvoří, nazývají různě. Vyhledej konkrétní příklady států, které mají: Spolkové země: Spolkové státy: Kantony: Provincie: Slovníček pojmů Stát je vymezen státním územím, má své obyvatelstvo (občany státu) a vládne mu státní moc (vláda, státní aparát - byrokracie). Svrchovaný stát (tedy takový, který není podřízen žádnému dalšímu státu) může vstupovat do vztahů s o statními státy. Formy státu podle toho, kdo je v čele: - monarchie - doživotní vláda jednoho panovníka (monarchy) - republika - v čele volený zástupce (odvíjí se od občanů) Typy podle toho, kdo vykonává moc: - demokracie - pochází ze spojení řeckých slov démos (lid) a kratos (vláda), v překladu vláda lidu. Demokracie zajišťuje uznávání a dodržování základních lidských práv a svobod. Vládu tvoří zástupci volení občany při volbách. - autokracie - základ z řeckého slova auto (sám), moc je soustředěna do rukou jedné osoby nebo úzké skupiny lidí; ostatní státní orgány jsou plně závislé na její vůli. Typy podle územní struktury: - unitrátní stát - moc vykonává jedna centrální vláda a parlament. Stát má jednu ústavu, nejvyšší orgány státní moci a správy. - federace - suverenita a moc je rozdělena mezi centrální (federální) vládu a jednotlivé státy, které mohou mít své vlastní zákony. V ú stavě společné celé federaci jsou sepsány konkrétní pravidla a vztahy mezi všemi úrovněmi státu. - konfederace - spojení dvou a více nezávislých států. 301

18 2 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. 1. Přečti si text a přemýšlej, co znamená poslední (podtržená) věta. Taková je tedy základní ústava vlády, o které mluvíme: Sbor zákonodárný skládá se tam ze dvou částí a jedna bude poutati druhou vzájemnou možností zabrániti. Obě dvě budou vázány mocí výkonnou, která bude sama tím zákonodárnou." Rozdělení moci je zárukou svobody, její koncentrace cestou k tyranii.(1) 2. Vysvětli, v čem je výhoda rozdělení moci ve státě oproti absolutní moci v rukou panovníka. (4) (2) (3) (5) 302

19 Rozdělení státní moci v České republice na zákonodárnou, výkonnou a soudní je vymezeno v Ú stavě České republiky. 3. Přiřaď pojmy, které k sobě patří: Zákonodárná moc Exekutiva Výkonná moc Soudní moc Poslanecká sněmovna Prezident Senát Justice Legislativa Soustava soudů Vláda MOC ZÁKONODÁRNÁ 4. Ve dvojicích si přečtěte Článek 15 a 16 Ústavy ČR. Nakreslete strukturu Parlamentu České republiky. Moc zákonodárná Čl.15 (1) Zákonodárná moc v Č eské republice náleží Parlamentu. (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Čl.16 (1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. (6) 303

20 Parlament je jediným a výlučným zákonodárným orgánem České republiky. Parlament má v kompetenci i j iné pravomoci, jako např. dávat souhlas k některým mezinárodním smlouvám, volit prezidenta republiky. Poslanecká sněmovna může vyslovovat důvěru nebo nedůvěru vládě ČR. DĚTSKÝ PARLAMENT 5. Postupně si čti odstavce textu a odpovídej na otázky. Víš, co je to dětský parlament? To, že existuje parlament, kde zasedají politici a rozhodují o všech důležitých i méně důležitých věcech České republiky, asi víte. Ale to, že existují i dětské parlamenty, zas tak známé není. Dětský parlament je skupina dětí, která má za úkol ve městě nebo vesnici, kde působí, hájit práva dětí a mládeže, učit se demokratickým principům života společnosti a hlavně podílet se na tvorbě atmosféry lidských vztahů mezi vrstevníky i mezi generacemi. Snaží se tak zlepšovat různé věci v o bci, vyjadřovat se k věcem, které projednává zastupitelstvo obce. Sami děti přinášejí různé nápady, co by se dalo zlepšit v j ejich obci zvláště záležitosti týkající se dětí a mládeže. Tak např. dětské zastupitelstvo v Rychnově nad Kněžnou dokázalo vyřešit otázku odpadních košů a psích exkrementů, zasadit se o n ovou tvář hřiště, které vzniklo, uspořádat několik akcí pro děti, udělat klubovnu pro starší děti. (7) (8) Co bys chtěl/a změnit ve vašem městě/vesnici? 304

21 V Č eské republice nevznikly dětské parlamenty jen tak náhodou. Úplně první vznikl Národní parlament dětí a mládeže, pod který spadají ostatní parlamenty v regionech, v o bcích. Národní parlament dětí a mládeže pořádá pro zapojené děti různá školení, semináře, výlety a snaží se tak dětem i veřejnosti ukázat, že každý člověk může něco změnit, jenom když chce a když se snaží. Podívej se na webové stránky Národního parlamentu dětí a mládeže. Zaujala tě myšlenka dětského parlamentu? Co by ti umožnila účast v takovém parlamentu? Některé dětské parlamenty mají ještě svoje výbory jsou to skupiny, které se starají o j ednu konkrétní oblast v o bci. V p arlamentu v Rychnově nad Kněžnou jsou tři výbory: Volný čas, Mezilidské vztahy a Životní prostředí. Celý parlament se schází jednou za tři týdny, ale výbory se scházejí i častěji. Schůze probíhají v zasedací místnosti Městského úřadu v Rychnově. Jejich parlament má 15 členů, mezi které patří i předseda, místopředseda, tiskový mluvčí a grafik. Členové parlamentu jsou voleni demokratickou cestou na třech školách v Rychnově - na dvou základních a nižším stupni místního gymnázia. Jsou to žáci od 7. do 9. třídy. Porovnej činnost dětského parlamentu a Parlamentu České republiky. Najdeš stejné znaky a některé rozdíly? O důležitosti a možnostech dětského parlamentu píše jedna ze členek takové skupiny na Praze 6: Není to jen o tom, že se snažíme vymýšlet ta nejlepší řešení pro naši společnost, hledáme vzájemná východiska a kompromisy, ale také se učíme komunikovat, nazývat věci pravými jmény, budujeme si sebevědomí. Činíme vše pro to, abychom obstáli ve světě. A věřte mi, dětské parlamenty nejsou jen přechodnou fází, určitou módou společnosti. Jsem členkou Dětského světového parlamentu, byla jsem na 305

22 Modelovém Evropském parlamentu a vím, že dětské parlamenty jsou ve světě uznávanou a prestižní záležitostí. A m y to zvládneme prosadit i tady, v České republice. A co vy? Nezaložíte také dětský parlament, pokud u vás ještě není? Přemýšlej nad otázkami. Kolik by měl Parlament členů? Byl by také rozdělen na dvě komory? Jaké by byly hlavní úkoly takového Parlamentu? Jaké by měl váš Parlament pravomoci? Které problémy by Parlament řešil? Chtěl/a bys být jeho členem? MOC VÝKONNÁ 6. Pracujte ve dvojici (nebo ve skupině). Představte si, že vaše škola je stát. Stát je třeba vést a řídit. Tuto funkci (tzv. státní správy) vykonává v České republice ve spolupráci s d alšími úřady Vláda ČR. Mezi typické činnosti vlády patří stanovení cílů a priorit politiky státu, řízení státu, jmenování a odvolávání funkcionářů v čele ústředních státních orgánů (například vedoucího Úřadu vlády ČR nebo nejvyššího státního zástupce), řízení a koordinace činnosti státního aparátu, dozor, kontrola a evidence činnosti jednotlivých ministerstev, reprezentace státu atd. (9) Které oblasti ve škole je třeba řídit? Navrhni názvy ministerstev. Jaké by asi bylo ideální složení tvé školní vlády? Co všechno dělá ministr? Jaké má povinnosti a pravomoci? 306

23 7. Představte si, že jako vláda navrhujete rozpočet vaší školy. Když jste sečetli všechny příjmy, získali jste částku 1 milion korun. Vaším úkolem je rozdělit finanční prostředky mezi jednotlivá ministerstva podle jejich potřeb. Pozor: Na konci jednání musejí všichni ministři s rozdělením peněz souhlasit. Proto musíte svoje požadavky (a jejich nutnost) dobře obhájit! 8. Porovnejte vaši školní vládu s Vládou České republiky. Nejprve vypište jednotlivá ministerstva a jména ministrů Vlády ČR. MINISTERSTVO MINISTR Co všechno můžete porovnávat: - názvy ministerstev - úkoly jednotlivých ministerstev (co všechno je potřeba řídit ve škole/ve státě) - počet ministerstev - rozpočet (ten, který jste si sestavili s tím reálným - státním) - odbornost ministrů (porovnejte, zda váš školní ministr se vyzná v problematice svého ministerstva s tím, jak se hodí reálný ministr pro své ministerstvo - jakou má předchozí profesi apod.) 307

24 9. Co je úkolem jednotlivých ministerstev Vlády ČR? Přečtěte si 5 krátkých textů, které popisují, jak se určité ministerstvo zapojilo do pomoci po povodních v roce Do textů dopište vynechané názvy ministerstev. Ministerstvo připravilo návrh projektu na vyhodnocení stávajících povodní, který bude koordinovat ve spolupráci s m inisterstvy zemědělství, pro místní rozvoj a vnitra. Vyhodnocení by mělo být hotové do konce roku. Ministerstvo informovalo ÚPK o n ávrhu pomoci občanům na opravy jejich poškozených domů a bytů i novou výstavbu, která nahradí domy stržené povodní nebo v j ejím důsledku. Ze svého rozpočtu a Státního fondu rozvoje bydlení je Ministerstvo životního prostředí připraveno uvolnit na tento účel 480 milionů korun. Spolu s M inisterstvem do ukončení stavu nebezpečí shromáždí potřebné podklady pro následnou obnovu základních funkcí postižených území tak, aby bylo možné do 20 dnů od ukončení stavu nebezpečí navrhnout vládě strategii obnovy zasažených regionů. Ta bude poté sloužit jako základ pro uvolňování státní pomoci z j ednotlivých resortních programů. Škody na státním majetku mapuje i M inisterstvo, které informovalo, že již uvolnilo 30 milionů Kč, které jsou ihned k d ispozici správcům vodních toků. Ve svých programech na odstraňování povodňových škod a protipovodňová opatření by mělo mít k d ispozici dostatečné množství peněz. Ministerstvo na svých webových stránkách zprovoznilo novou rubriku Povodně. V n í je k d ispozici například návod, jak postupovat při sanaci studní nebo při výskytu plísní v domech. Kde je pouze jeden zdroj pitné vody, nabízí toto ministerstvo zabezpečení bezplatného odběru a rozbor vody. (10) 308

25 Kromě ministerstev vykonávají státní správu také tzv. ústřední orgány státní správy těmi jsou: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad. 10. Pročti si denní tisk (případně internetové deníky) a vyhledej zprávu o některém z výše uvedených úřadů. Jaké záležitosti daný úřad řeší? 11. Přečti články 54, 62 a 63 Ústavy ČR. V textu vyhledej pravomoci prezidenta republiky. Prezident republiky Čl.54 (1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Čl.62 Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v n ěm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, 309

26 h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky, l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho výsledek. Čl.63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) má právo udělovat amnestii. 12. Vysvětli slova, která jsou v textu podtržená. 13. Myslíš, že je správné, že prezident České republiky má právo odpustit někomu trest? Diskutujte ve dvojici. Shromažďujte argumenty PRO a PROTI. Můžete si o tzv. udílení milosti zjistit více informací na stránkách prezidenta ČR. 310 PRO PROTI

27 14. Spojte ve dvojici jména prezidentů s lety jejich vlády a přiřaďte k o brázku. Václav Havel Edvard Beneš Gustáv Husák Klement Gottwald Václav Klaus Antonín Novotný Tomáš Garrigue Masaryk Antonín Zápotocký Ludvík Svoboda Emil Hácha , (11) (12) (13) (15) (14) (18) (17) (16) (19) (20) 311

28 312

29 MOC SOUDNÍ 15. Přečti články Ústavy ČR o moci soudní. Odpověz na otázky pod textem. Čl. 81 Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Čl. 82 (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Čl. 90 Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Čl. 91 (1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení. Čl. 93 (1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu. Co znamená, že jsou soudy nezávislé"? Dovedeš si představit, jak by mohla být ohrožována nestrannost soudce? Co je to soustava soudů? Vytvoř seznam soudů od nejnižší po nejvyšší instanci. Kde sídlí Nejvyšší soud? 313

30 16. Do soustavy soudů není zařazen Ústavní soud. Zjisti jeho úlohu a jeho pravomoci. 17. Navrhněte ve tříčlenných skupinách 10 vlastností, které by měl soudce mít. Vybrané vlastnosti zdůvodněte. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Jak jsme se již zmínili u moci výkonné, funkci státní správy vykonává Vláda ČR, ministerstva, ústřední správní úřady. Tyto úřady mají působnost v celé České republice. Dále však existují menší úřady státní správy, které mají působnost regionální a jsou zaměřeny na určitou oblast. Jedná se o finanční úřady, celní úřady, úřady práce, okresní správy sociálního zabezpečení, katastrální úřady a krajské hygienické stanice. 314

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Prezident ČR Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ČR republiky je hlavou státu, tj. reprezentativní osobou, zastupující stát především navenek, používá imunity, která spočívá v zákazu jej zadržet, trestně

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

ZÁKONODÁRNÁ VÝKONNÁ Parlament Prezident Porušování zákonů

ZÁKONODÁRNÁ VÝKONNÁ Parlament Prezident Porušování zákonů PIV4 JÁ JAKO OBČAN 1 Česká republika důležité pojmy a jejich definice Parlamentní demokratický stát Republika je stát, ve kterém je hlava státu (obvykle prezident) volena buď přímo, nebo nepřímo parlamentem

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky 6. PREZIDENT A JEHO POSTAVENÍ V NAŠÍ ÚSTAVĚ Zdroj: Saša Dobrovolná, Jan Zouhar Téma je zpracováno na základě třífázového modelu učení. Pro každou fázi nabízíme několik možných aktivit, které je možné se

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Typy a formy státu Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Formy státu Forma státu je dána několika složkami: - formou vlády,

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

STÁTY A JEJICH HRANICE

STÁTY A JEJICH HRANICE STÁTY A JEJICH HRANICE STÁT politické uspořádání společnosti vytváří si vlastní mezinárodní vztahy s jinými státy, zajišťuje bezpečnost a obranu svého území podmínkou pro existenci státu je jeho uznání

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Politologie, právo 3. ročník a septima 1 hodina týdně PC, dataprojektor, filmové dokumenty, aktuální zpravodajství, denní tisk

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

VY_32_INOVACE_01_II. /28_Dějepis - Atény

VY_32_INOVACE_01_II. /28_Dějepis - Atény VY_32_INOVACE_01_II. /28_Dějepis - Atény Athény (Αττική) ΑΘΕ ATHÉNY Nejvýznamnější řecká polis Zabírala území poloostrova Attika Stát byl řízen původně aristokracií X postupně rostla úloha sedláků a řemeslníků

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_333 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Struktura veřejné správy a samosprávy

Struktura veřejné správy a samosprávy Variace 1 Struktura veřejné správy a samosprávy Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Struktura veřejné

Více

vychází z představy, že stát vznikl z rodiny jejím postupným rozšiřováním

vychází z představy, že stát vznikl z rodiny jejím postupným rozšiřováním Otázka: Základy teorie státu Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): misulka1111 stát - organizované společenství lidí, žijících trvale na určitém ohraničeném území teorie vzniku státu: 1. 1. náboženská

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Úvod do politologie - opakování Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal04 Vypracoval(a),

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky Metodika moc výkonná - prezident republiky Žáci s pomocí Hlavy třetí Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993) a ústavního zákona 71/2012 sb. vypracují úkoly, které se týkají funkce prezidenta republiky. Učitel

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ÚSTAVNÍ PRÁVO RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy, čtvrté vydání.fortuna, a.s.s.175. ISBN: 80-7373-010-3. Obr.1. Pražský hrad AUTOR: Ing. Jitka ZELENÁ DATUM

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA 5.2.1. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): občanská výchova - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Člověk a pracovní život Příprava na pracovní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

ŘÍZEN III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Mgr. Dagmar Celtová

ŘÍZEN III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT. Mgr. Dagmar Celtová ŘÍZEN ZENÍ SPOLEČNOSTI III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Dagmar Celtová STÁT VY_32_INOVACE_01 STÁT Stát je organizované společenství lidí pod státní mocí. Organizace, která může

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ústavní systém České republiky VY_32_INOVACE_10_04. Mgr. Jan Hrazdira

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Ústavní systém České republiky VY_32_INOVACE_10_04. Mgr. Jan Hrazdira Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Přímá volba prezidenta

Přímá volba prezidenta Přímá volba prezidenta Náš tým Bartochová Lucie Dvořáková Tereza Jelínková Petra Jursíková Adéla Kopáčiková Gabriela Matušková Barbora Menšíková Miroslava Rýparová Kristýna Vavříková Jana Ústava 1. Ústavní

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Moc výkonnná. SOŠ InterDACT s.r.o.

Moc výkonnná. SOŠ InterDACT s.r.o. Moc výkonnná SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn Pokud není uvedeno jinak, použitýmateriál

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci

POLITICKÁ GEOGRAFIE. Formy státu. 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Organizace státní moci POLITICKÁ GEOGRAFIE 6. přednáška Formy státu, typologie států (verze na web) Formy státu Určují se podle toho, jak je organizována státní moc, resp. jak jsou uspořádány vztahy mezi jednotlivými složkami

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 18. 2. 2013 Projekt: Využiti ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_323 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině MÍSTO, KDE ŽIJEME Místní krajina, obec- její části, poloha v krajině. Přírodní tvářnost místní krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_346 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ÚSTAVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád)

Politický systém Dolní kom Dolní ora Horní komo Horní ra (zprostředkovatel zájmu spolkových vlád) Německo (Spolková republika Německo) Ing. M. Šlégrová Obecné informace Od roku 1952 je členem ES (ESUO), patří k 6 zakládajícím státům Je nejlidnatějším státem EU největší zastoupení v EP (99 poslanců)

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Jak se bude volit prezident České republiky

Jak se bude volit prezident České republiky Jak se bude volit prezident České republiky 1. Kandidáta může navrhnout každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany ČR. 2. Navrhovat

Více

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast:

Předmět: Výchova k občanství Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Předmět: Ročník: 7. řízení státu pro vyjmenuje základní lidská práva Lidská práva a jejich ochrana 1 řízení státu pro -ví, v jakých dokumentech jsou zakotvena - uvědomuje si nutnost dodržování lidských

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc zákonodárná. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava druhá Ústavy (čl. 15 53) lid je zdrojem veškeré moci ve státě, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 1992 Změna: 347/1997 Sb. Změna: 300/2000 Sb. Změna: 448/2001 Sb. Změna: 395/2001 Sb. Změna: 515/2002 Sb. Změna: 319/2009 Sb. Změna: 71/2012 Sb. Změna:

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 6. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_332 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 8. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva druhých lidí Posoudí význam ochrany

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního

Více