OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky."

Transkript

1 285

2 OBSAH STÁT A PRÁVO Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola Kapitola 428 Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i j ejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. Žák/žákyně objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů. Žák/žákyně vyloží smysl voleb do zastupitelstev v d emokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů. Žák/žákyně přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod. Žák/žákyně objasní význam právní úpravy důležitých vztahů vlastnictví, pracovní poměr, manželství. Žák/žákyně provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci. Žák/žákyně dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování. Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů. Žák/žákyně rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady. 286

3 Žák/žákyně rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky. 1 My, občané České republiky v Č echách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i s tátnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. (preambule Ústavy České republiky) (1) 1. Přečti si preambuli a odpověz na otázky. a) Co to znamená, že je stát samostatný? b) Co znamená sousloví "nedotknutelné hodnoty lidské důstojnosti a svobody"? c) Jak si představuješ občanskou společnost? d) Ústava zmiňuje tyto typy bohatství: přírodní, kulturní, hmotné a duchovní. Uveď příklady. e) Kdo jsou svobodně zvolení zástupci? 287

4 2. Jaké podmínky musí každý stát splňovat, aby mohl být uznán státem? Přemýšlej a pak zkontroluj ve slovníčku. 3. Státní občanství znamená příslušnost občana k určitému státu, se všemi jeho právy i povinnostmi. Vyhledej, jak se člověk může stát občanem České republiky. Je možné být zároveň občanem několika států? Dolož na příkladech z denního tisku či encyklopedie. 4. Každý stát plní určité funkce vůči svým občanům i vůči ostatním státům. K navrženým funkcím vymysli vždy alespoň jeden příklad, jak Česká republika danou funkci plní. Můžeš napsat i instituci, která je pověřená výkonem této funkce. Organizačně právní funkce Bezpečnostní funkce Hospodářská funkce Sociální funkce Kulturní funkce Diplomatická funkce 5. Každý stát má pro zajištění bezpečnosti své ozbrojené síly. Přečti si o změně v ozbrojených silách České republiky a odpověz na otázky. Po 136 letech skončila české mužské populaci povinná vojenská služba, která byla zavedena v roce Od 1. ledna 2005 jsou ozbrojené síly budovány na profesionálním základě ve všech hodnostních sborech, což představuje zásadní změnu koncepce zajištění obrany státu. 288 (2)

5 a) Vymysli pozitiva i negativa zrušení povinnosti chodit na vojnu. b) Znáš vojenské hodnosti? Rozlušti názvy některých hodností příslušníků Armády České republiky: ŘETČA RAJOM TMISOTRR PARPOČÍKR KNÍTESDÁ LÍNOVKUPK 6. Přečti si text o státních hranicích. Jaký typ státních hranic má Česká republika? Území státu je suchozemský prostor, vnitřní a pobřežní vody i pod nimi a vzdušný prostor nad nimi odděleno státní hranicí. (3) Státní hranice členíme na přírodní a umělé. Vhodné a přesnější označení pro přírodní hranice je přírodou vymezené. K přírodou vymezeným hranicím počítáme hranice tvořené pohořími, vodními toky, probíhající podél pobřeží, jezer, pouští atd. (4) 7. Pracuj s Atlasem světa a vyhledej 5 dvojic států, které mají alespoň část své hranice přírodně vymezenou a 5 dvojic států, které mají část své hranice vymezenou uměle. 289

6 8. Poznáš podle tvaru státních hranic evropské i světové státy? (5) (6) (7) 9. Připrav podobný úkol pro své spolužáky. Překresli nebo okopíruj (a zvětši) obrysovou mapu některého ze států světa. Spolužáci budou poznávat, o který stát se jedná. Můžeš si o d aném státu připravit krátký medailon, který by stát charakterizoval. 290

7 10. Každý stát má svou hymnu. Poznáš, který stát reprezentuje tato hymna? Nápovědu hledej ve formě vlády. God save our gracious Queen, Long live our noble Queen, God save the Queen: Send her victorious, Happy and glorious, Long to reign over us: God save the Queen. O Lord, our God, arise, Scatter her enemies, And make them fall. Confound their politics, Frustrate their knavish tricks, On Thee our hopes we fix, God save us all. Thy choicest gifts in store, On her be pleased to pour; Long may she reign: May she defend our laws, And ever give us cause To sing with heart and voice God save the Queen 1. Najdi si překlady jiných státních hymen. Jaká jsou v textech nejčastěji používaná témata? 2. Myslíš, že hymna Kde domov můj reprezentuje vhodně náš stát? Svou odpověď zdůvodni. 291

8 11. Doplň do příběhu správné termíny. (Nápověda je na konci textu.) Příběh jedné daleké země V nedávné historii země Farland vládl král Richard III. Moudrý. Vládu zdědil jako nejstarší syn předchozího vládce, krále Richarda II. Krásného, svého otce. Nejprve byl sice příliš malý, takže zemi spravoval jeho poručník (strýc Matěj), ale v den své plnoletosti byl korunován a usedl na trůn. Takovému státnímu zřízení se říká Jenomže šlechta a bohatí obchodníci si stále stěžovali, že má král příliš pravomocí, o všem může rozhodovat sám a chtěli tedy jeho moc omezit. Richard III. Moudrý byl opravdu moudrý, a tak svolal další moudré muže a sepsal s nimi listinu různých hlavních ustanovení, práv a svobod, která se nazývá ústava (konstituce). Takže zřízení jeho státu se nazývalo stále tím jedním slovem, ale k němu se přidal důležitý přívlastek a nyní to již byla Obchodníci bohatli, šlechta cestovala po světě a učenci bádali a ti všichni se chtěli podílet na řízení Farlandu. Král se tedy rozhodl ustavit instituci zástupců lidu, kterou nazval Parlament a vyhlásil do ní volby. To znamená, že obyvatelé státu, kteří byli občany, volili své zastupitele, aby za ně rozhodovali v parlamentu o důležitých věcech. Král si ponechal hlavní slovo například v otázkách vyhlášení války, jeho stát se nyní stal (stejně jako Velká Británie) Lidu se to líbilo, ne však veliteli vojska maršálu Arpádu Něvskému. S ostatními generály kuli pikle. Jednoho dne vojáci pod jejich velením obsadili i parlament, i královský palác, i všechna ministerstva a další důležitá místa. Toto nové státní zřízení má název Král Richard III. byl ve vězení, ale nastydl, dostal zápal plic a zemřel. Protože se neoženil, děti neměl a jiní královští příbuzní již také nežili, celý královský rod vymřel. Lidé ve státě spokojení nebyli, Arpád omezil cestování, zrušil svobodné noviny, rozpustil parlament a vládl sám. Vymýšlel různé hloupé zákony, zvyšoval 292

9 daně, do státních úřadů dosadil jen své kamarády, stavěl si vlastní sochy, zatímco cesty v celém království byly samá díra. Nakonec to lidé nevydrželi, rozhněvali se a začala revoluce. Všichni vyšli do ulic, v ruce vařečky a sekáčky na maso a armádu zahnali zpátky do kasáren. Vůdci revoluce se mezi sebou nedokázali dohodnout, nikdo v této situaci nevěděl, kdo vládne zemi, vydává rozkazy a koho poslouchat, policie nefungovala, a tak si každý dělal, co chtěl. Tomu se říká Ale lidem se nelíbilo, že nefungovala pošta, obchody ani doprava. Ve státě musí být pořádek a to znamená, že musí být stanovena i nějaká forma vlády. Zorganizovali si svobodné volby a hned měli nový parlament a vládu. Parlament pak nejmoudřejšího ekonoma zvolil prezidentem. Tomuto státnímu zřízení se říká a státní útvar se nazývá Jenomže ve státě žily různé národy, nejpočetnější byli Horňáci a Dolňáci. Pořád se hádali, u koho se víc staví a kde se kácí více lesů, až se rozhodli oddělit svoje území od sebe. Měli každý svou vládu, i když byli stále občané Farlandu. Takové zřízení se nazývá Když to ve Farlandu viděly ostatní národy, chtěly také mít své malé státy v tom velkém. Středňáci a Nováci a Lesňáci a mnozí jiní založili své malé státečky v rámci Farlandu a vládli si sami. Farland se nyní stal Teď už v tom byl pekelný zmatek, všechny vlády vydávaly své zákony, měly svá ministerstva, svoje úředníky a ostatním lidem se nelíbilo, že musí tolik úředníků živit. Prezident nemohl nic dělat, a tak odešel do důchodu. Až se objevil člověk, muž jménem Teodor, který tvrdil, že je samotným vnukem velkého boha Thora. Ukázal několik zázraků, výborně kázal a za několik měsíců již získal velký dav následovníků. Za další měsíce ho už podporovala velká část obyvatel a Teodor sjednotil zemi, vyhnal podplacené a nenažrané úředníky, usedl na trůn a přijal jméno Matouš I. Bohabojný. Farland se tím stal Nápověda: Konstituční monarchie, parlamentní monarchie, teokratická monarchie, anarchie, unie, demokracie, monarchie, diktatura, federace, republika. Zapamatuj si ale, že jednotlivá státní zřízení se nevyvíjejí takto postupně jako v našem příběhu. 293

10 12. Zapátrej v e ncyklopedii nebo se zeptej učitele/učitelky zeměpisu a dějepisu. Doplň tabulku typů států, které fungovaly v historii lidstva. Egypt Plnoprávní občané se podílejí na vládě (netýká se žen, otroků a cizinců) Panovník nemůže rozhodnout bez souhlasu stavů Veškerá moc v rukou panovníka ( Stát jsem já. - Ludvík XIV.) Český stát Konstituční monarchie Totalitní stát Zamysli se, v j akém typu státu bys chtěl žít. Proč? Zohledni pozitiva i n egativa daného typu. 13. Vyrob si časovou osu dějin českého státu. Zaznamenej vždy časové období a tehdejší název státu. 14. Přečti si promluvy dětí a poznej, z j akého státu jsou a jaká je tam forma vlády. Svou odpověď zdůvodni. 294

11 15. Přečti si citáty. Jak jim rozumíš? Vyber si jeden z nich a napiš krátkou úvahu. Demokracie je vláda lidu, lidem, pro lid. (Abraham Lincoln) Stát je tu pro lidi, a ne lidi pro stát. (Albert Einstein) Demokracie má své výhody, ale občas lze dosáhnout víc s trochou laskavé diktatury. (Gerard Durrel) Království je nejlepší anebo nejhorší forma státu podle toho, jaký je panovník. (František Vymazal) 295

12 16. Doplň na vynechaná místa slova z n abídky. Vatikán, typech, vládce, Říma, sofokracii, aristokracii, vládě, moc, teokracie, demokracii, bohatých Pokaždé, když se ve škole dozvím něco zajímavého, chci se o nové informace podělit s o kolím. Nedávno jsem přišel za tatínkem a vyprávěl jsem mu o různých států. Dělí se podle toho, kdo v n ich vykonává. Táta hned věděl, že budu mluvit o (vládě lidu) a autokracii ( jedné osoby). Vůbec ho ale nenapadlo, že existuje více typů států. V e ncyklopedii jsem se dočetl i o (vládě privilegovaných), oligarchii (vládě ), nebo třeba (vládě moudrých). Na internetu jsem ještě našel typ. Ten vysvětlovali tak, že moc je odvozena z boží vůle a jako příklad uvedli. Tenhle stát znám, v létě jsme byli na dovolené kousek od, jehož součástí tenhle malý stát je. Můžu vám říct, že táta koukal, co všechno o různých státech vím. 17. Co myslíš, který režim více ctí a zaštiťuje dodržování lidských práv autokratický nebo demokratický? Zkus vyjmenovat lidská práva, která jsou podle tebe dnes (nebo i v minulosti) často porušována. 18. Přečti si novinovou zprávu a odpověz na otázky pod textem. Utužení cenzury Československý parlament přijal zákon o s tátní kontrole vydávání a distribuce knih. Pod státní dohled, řízený ministerstvem informací, se na přechodnou dobu dostala všechna nakladatelství, než byla zestátněna či zrušena. Po zavedení cenzury v tisku a v rozhlase v p ředchozím roce tak bylo dovršeno úplné ovládnutí všech médií komunistickou mocí. Mnoho moderních světových autorů nesmělo téměř celé půlstoletí vycházet. (8) 296

13 a) Jaké vládní zřízení popisuje ukázka? b) Co je pro tento režim typické? c) Existuje dnes takovéto zřízení ještě někdě? d) Jaký máš názor na cenzuru? Vymysli, co může být ještě cenzurováno. 19. Vytvořte ve třídě 6 skupin a chopte se úkolu, při kterém ZMAPUJETE FORMY VLÁDY EVROPSKÝCH STÁTŮ. Během své práce se budete věnovat vaší vylosované oblasti. Práce spočívá ve vyhledání forem vlády konkrétních států, vytvoření nákresu mapy dané oblasti, zanesení údajů (vytvoření legendy k zaznamenávání údajů), prezentování své mapy ostatním skupinám. Pro všechny: S pomocí mapy vypište všechny státy, které náleží vaší oblasti. U těchto států najděte na internetu nebo v encyklopedii jejich formu. Dále si v rámci skupiny mezi sebou rozdělte následující role: kreslíři (mapa oblasti, zakreslení států), mluvčí (prezentace před třídou), písaři (popisky na mapě, zpracování legendy, zdrojů) - všichni se ale musí podílet na obsahu plakátu (vyhledávat informace). Všechny jmenované úkoly jsou povinné. Můžete se však rozhodnout a zkrášlit svou mapu i j inak. Jakákoli další vylepšení jsou vítaná, kreativitě se meze nekladou. (9) 297

14 20. Přiřaď státy z n abídky k j ejich vlajkám, formám a hlavním představitelům. Nakonec státy zakresli do slepé mapy světa. Státy: USA Saudská Arábie a) Švédsko b) d) Formy států: Konstituční monarchie: Prezidentská republika: Absolutní monarchie: Parlamentní republika: 298 c) (11) 1) Indie e) C) D) E) Jména hlav států: A) Abdulláh B) Pratibha Pátilová (10) Maroko (12) 2) Mohammed IV. Carl XVI. Gustaf Barrack Obama (13) 3) (14) 4) 5)

15 Jak se stali hlavou státu: Volby: Dědic trůnu prvorozený: Dědic trůnu seniorát (= právo vládnout má nejstarší člen rodu): (15) 21. Přečti si článek z internetového deníku a odpověz na otázky. Inaugurace Václava Klause Složením prezidentského slibu zahájil Václav Klaus 7. března 2008 svoje druhé funkční období. Slavnostní inaugurace začala položením věnce u s ochy Tomáše Garrigua Masaryka. Poté složil Václav Klaus ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib, následovalo zhlédnutí vojenské přehlídky na III. nádvoří Pražského hradu. Odtud se prezident přesunul uctít památku svatého Václava ve Svatovítské katedrále. Ve Španělském sále se poté setkal s h osty. Na nádvoří mu přišla vyjádřit podporu řada lidí, kteří se přišli podívat na inauguraci. 1. Pokus se podle informací v textu vysvětlit, co je to inaugurace. 2. Najdi si pojem ve slovníku cizích slov a napiš si jeho definici. 299

16 22. Vylušti křížovku. Znáš pojem z tajenky? Otázky: 1) Stát (s p oloprezidentským systémem), kterému se přezdívá země galského kohouta 2) Státní hranice vymezuje... daného státu. 3) Domov malé mořské víly a taky severská monarchie 4) Jeden ze státních symbolů 5) Křestní jméno prezidentky Indie 6) Co omezuje panovníkovu moc ve zřízení konstituční monarchie? 7) Sociálně demokratické strany patří v rámci politického spektra do... (př. ČSSD) 8) Obecný název hlavy výkonné moci v republice TAJENKA: 300

17 a) Vysvětli slovo z tajenky. Nápovědu najdeš ve slovníčku. b) V rámci (tajenka) se státy, které ji tvoří, nazývají různě. Vyhledej konkrétní příklady států, které mají: Spolkové země: Spolkové státy: Kantony: Provincie: Slovníček pojmů Stát je vymezen státním územím, má své obyvatelstvo (občany státu) a vládne mu státní moc (vláda, státní aparát - byrokracie). Svrchovaný stát (tedy takový, který není podřízen žádnému dalšímu státu) může vstupovat do vztahů s o statními státy. Formy státu podle toho, kdo je v čele: - monarchie - doživotní vláda jednoho panovníka (monarchy) - republika - v čele volený zástupce (odvíjí se od občanů) Typy podle toho, kdo vykonává moc: - demokracie - pochází ze spojení řeckých slov démos (lid) a kratos (vláda), v překladu vláda lidu. Demokracie zajišťuje uznávání a dodržování základních lidských práv a svobod. Vládu tvoří zástupci volení občany při volbách. - autokracie - základ z řeckého slova auto (sám), moc je soustředěna do rukou jedné osoby nebo úzké skupiny lidí; ostatní státní orgány jsou plně závislé na její vůli. Typy podle územní struktury: - unitrátní stát - moc vykonává jedna centrální vláda a parlament. Stát má jednu ústavu, nejvyšší orgány státní moci a správy. - federace - suverenita a moc je rozdělena mezi centrální (federální) vládu a jednotlivé státy, které mohou mít své vlastní zákony. V ú stavě společné celé federaci jsou sepsány konkrétní pravidla a vztahy mezi všemi úrovněmi státu. - konfederace - spojení dvou a více nezávislých států. 301

18 2 Žák/žákyně rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu. 1. Přečti si text a přemýšlej, co znamená poslední (podtržená) věta. Taková je tedy základní ústava vlády, o které mluvíme: Sbor zákonodárný skládá se tam ze dvou částí a jedna bude poutati druhou vzájemnou možností zabrániti. Obě dvě budou vázány mocí výkonnou, která bude sama tím zákonodárnou." Rozdělení moci je zárukou svobody, její koncentrace cestou k tyranii.(1) 2. Vysvětli, v čem je výhoda rozdělení moci ve státě oproti absolutní moci v rukou panovníka. (4) (2) (3) (5) 302

19 Rozdělení státní moci v České republice na zákonodárnou, výkonnou a soudní je vymezeno v Ú stavě České republiky. 3. Přiřaď pojmy, které k sobě patří: Zákonodárná moc Exekutiva Výkonná moc Soudní moc Poslanecká sněmovna Prezident Senát Justice Legislativa Soustava soudů Vláda MOC ZÁKONODÁRNÁ 4. Ve dvojicích si přečtěte Článek 15 a 16 Ústavy ČR. Nakreslete strukturu Parlamentu České republiky. Moc zákonodárná Čl.15 (1) Zákonodárná moc v Č eské republice náleží Parlamentu. (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Čl.16 (1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. (6) 303

20 Parlament je jediným a výlučným zákonodárným orgánem České republiky. Parlament má v kompetenci i j iné pravomoci, jako např. dávat souhlas k některým mezinárodním smlouvám, volit prezidenta republiky. Poslanecká sněmovna může vyslovovat důvěru nebo nedůvěru vládě ČR. DĚTSKÝ PARLAMENT 5. Postupně si čti odstavce textu a odpovídej na otázky. Víš, co je to dětský parlament? To, že existuje parlament, kde zasedají politici a rozhodují o všech důležitých i méně důležitých věcech České republiky, asi víte. Ale to, že existují i dětské parlamenty, zas tak známé není. Dětský parlament je skupina dětí, která má za úkol ve městě nebo vesnici, kde působí, hájit práva dětí a mládeže, učit se demokratickým principům života společnosti a hlavně podílet se na tvorbě atmosféry lidských vztahů mezi vrstevníky i mezi generacemi. Snaží se tak zlepšovat různé věci v o bci, vyjadřovat se k věcem, které projednává zastupitelstvo obce. Sami děti přinášejí různé nápady, co by se dalo zlepšit v j ejich obci zvláště záležitosti týkající se dětí a mládeže. Tak např. dětské zastupitelstvo v Rychnově nad Kněžnou dokázalo vyřešit otázku odpadních košů a psích exkrementů, zasadit se o n ovou tvář hřiště, které vzniklo, uspořádat několik akcí pro děti, udělat klubovnu pro starší děti. (7) (8) Co bys chtěl/a změnit ve vašem městě/vesnici? 304

21 V Č eské republice nevznikly dětské parlamenty jen tak náhodou. Úplně první vznikl Národní parlament dětí a mládeže, pod který spadají ostatní parlamenty v regionech, v o bcích. Národní parlament dětí a mládeže pořádá pro zapojené děti různá školení, semináře, výlety a snaží se tak dětem i veřejnosti ukázat, že každý člověk může něco změnit, jenom když chce a když se snaží. Podívej se na webové stránky Národního parlamentu dětí a mládeže. Zaujala tě myšlenka dětského parlamentu? Co by ti umožnila účast v takovém parlamentu? Některé dětské parlamenty mají ještě svoje výbory jsou to skupiny, které se starají o j ednu konkrétní oblast v o bci. V p arlamentu v Rychnově nad Kněžnou jsou tři výbory: Volný čas, Mezilidské vztahy a Životní prostředí. Celý parlament se schází jednou za tři týdny, ale výbory se scházejí i častěji. Schůze probíhají v zasedací místnosti Městského úřadu v Rychnově. Jejich parlament má 15 členů, mezi které patří i předseda, místopředseda, tiskový mluvčí a grafik. Členové parlamentu jsou voleni demokratickou cestou na třech školách v Rychnově - na dvou základních a nižším stupni místního gymnázia. Jsou to žáci od 7. do 9. třídy. Porovnej činnost dětského parlamentu a Parlamentu České republiky. Najdeš stejné znaky a některé rozdíly? O důležitosti a možnostech dětského parlamentu píše jedna ze členek takové skupiny na Praze 6: Není to jen o tom, že se snažíme vymýšlet ta nejlepší řešení pro naši společnost, hledáme vzájemná východiska a kompromisy, ale také se učíme komunikovat, nazývat věci pravými jmény, budujeme si sebevědomí. Činíme vše pro to, abychom obstáli ve světě. A věřte mi, dětské parlamenty nejsou jen přechodnou fází, určitou módou společnosti. Jsem členkou Dětského světového parlamentu, byla jsem na 305

22 Modelovém Evropském parlamentu a vím, že dětské parlamenty jsou ve světě uznávanou a prestižní záležitostí. A m y to zvládneme prosadit i tady, v České republice. A co vy? Nezaložíte také dětský parlament, pokud u vás ještě není? Přemýšlej nad otázkami. Kolik by měl Parlament členů? Byl by také rozdělen na dvě komory? Jaké by byly hlavní úkoly takového Parlamentu? Jaké by měl váš Parlament pravomoci? Které problémy by Parlament řešil? Chtěl/a bys být jeho členem? MOC VÝKONNÁ 6. Pracujte ve dvojici (nebo ve skupině). Představte si, že vaše škola je stát. Stát je třeba vést a řídit. Tuto funkci (tzv. státní správy) vykonává v České republice ve spolupráci s d alšími úřady Vláda ČR. Mezi typické činnosti vlády patří stanovení cílů a priorit politiky státu, řízení státu, jmenování a odvolávání funkcionářů v čele ústředních státních orgánů (například vedoucího Úřadu vlády ČR nebo nejvyššího státního zástupce), řízení a koordinace činnosti státního aparátu, dozor, kontrola a evidence činnosti jednotlivých ministerstev, reprezentace státu atd. (9) Které oblasti ve škole je třeba řídit? Navrhni názvy ministerstev. Jaké by asi bylo ideální složení tvé školní vlády? Co všechno dělá ministr? Jaké má povinnosti a pravomoci? 306

23 7. Představte si, že jako vláda navrhujete rozpočet vaší školy. Když jste sečetli všechny příjmy, získali jste částku 1 milion korun. Vaším úkolem je rozdělit finanční prostředky mezi jednotlivá ministerstva podle jejich potřeb. Pozor: Na konci jednání musejí všichni ministři s rozdělením peněz souhlasit. Proto musíte svoje požadavky (a jejich nutnost) dobře obhájit! 8. Porovnejte vaši školní vládu s Vládou České republiky. Nejprve vypište jednotlivá ministerstva a jména ministrů Vlády ČR. MINISTERSTVO MINISTR Co všechno můžete porovnávat: - názvy ministerstev - úkoly jednotlivých ministerstev (co všechno je potřeba řídit ve škole/ve státě) - počet ministerstev - rozpočet (ten, který jste si sestavili s tím reálným - státním) - odbornost ministrů (porovnejte, zda váš školní ministr se vyzná v problematice svého ministerstva s tím, jak se hodí reálný ministr pro své ministerstvo - jakou má předchozí profesi apod.) 307

24 9. Co je úkolem jednotlivých ministerstev Vlády ČR? Přečtěte si 5 krátkých textů, které popisují, jak se určité ministerstvo zapojilo do pomoci po povodních v roce Do textů dopište vynechané názvy ministerstev. Ministerstvo připravilo návrh projektu na vyhodnocení stávajících povodní, který bude koordinovat ve spolupráci s m inisterstvy zemědělství, pro místní rozvoj a vnitra. Vyhodnocení by mělo být hotové do konce roku. Ministerstvo informovalo ÚPK o n ávrhu pomoci občanům na opravy jejich poškozených domů a bytů i novou výstavbu, která nahradí domy stržené povodní nebo v j ejím důsledku. Ze svého rozpočtu a Státního fondu rozvoje bydlení je Ministerstvo životního prostředí připraveno uvolnit na tento účel 480 milionů korun. Spolu s M inisterstvem do ukončení stavu nebezpečí shromáždí potřebné podklady pro následnou obnovu základních funkcí postižených území tak, aby bylo možné do 20 dnů od ukončení stavu nebezpečí navrhnout vládě strategii obnovy zasažených regionů. Ta bude poté sloužit jako základ pro uvolňování státní pomoci z j ednotlivých resortních programů. Škody na státním majetku mapuje i M inisterstvo, které informovalo, že již uvolnilo 30 milionů Kč, které jsou ihned k d ispozici správcům vodních toků. Ve svých programech na odstraňování povodňových škod a protipovodňová opatření by mělo mít k d ispozici dostatečné množství peněz. Ministerstvo na svých webových stránkách zprovoznilo novou rubriku Povodně. V n í je k d ispozici například návod, jak postupovat při sanaci studní nebo při výskytu plísní v domech. Kde je pouze jeden zdroj pitné vody, nabízí toto ministerstvo zabezpečení bezplatného odběru a rozbor vody. (10) 308

25 Kromě ministerstev vykonávají státní správu také tzv. ústřední orgány státní správy těmi jsou: Český statistický úřad, Český úřad zeměměřický a katastrální, Český báňský úřad, Úřad průmyslového vlastnictví, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Správa státních hmotných rezerv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Národní bezpečnostní úřad, Energetický regulační úřad, Úřad vlády České republiky, Český telekomunikační úřad. 10. Pročti si denní tisk (případně internetové deníky) a vyhledej zprávu o některém z výše uvedených úřadů. Jaké záležitosti daný úřad řeší? 11. Přečti články 54, 62 a 63 Ústavy ČR. V textu vyhledej pravomoci prezidenta republiky. Prezident republiky Čl.54 (1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezidenta republiky volí Parlament na společné schůzi obou komor. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný. Čl.62 Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v n ěm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, 309

26 h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky, l) vyhlašuje referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii a jeho výsledek. Čl.63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) má právo udělovat amnestii. 12. Vysvětli slova, která jsou v textu podtržená. 13. Myslíš, že je správné, že prezident České republiky má právo odpustit někomu trest? Diskutujte ve dvojici. Shromažďujte argumenty PRO a PROTI. Můžete si o tzv. udílení milosti zjistit více informací na stránkách prezidenta ČR. 310 PRO PROTI

27 14. Spojte ve dvojici jména prezidentů s lety jejich vlády a přiřaďte k o brázku. Václav Havel Edvard Beneš Gustáv Husák Klement Gottwald Václav Klaus Antonín Novotný Tomáš Garrigue Masaryk Antonín Zápotocký Ludvík Svoboda Emil Hácha , (11) (12) (13) (15) (14) (18) (17) (16) (19) (20) 311

28 312

29 MOC SOUDNÍ 15. Přečti články Ústavy ČR o moci soudní. Odpověz na otázky pod textem. Čl. 81 Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Čl. 82 (1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Čl. 90 Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. Čl. 91 (1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení. Čl. 93 (1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu. Co znamená, že jsou soudy nezávislé"? Dovedeš si představit, jak by mohla být ohrožována nestrannost soudce? Co je to soustava soudů? Vytvoř seznam soudů od nejnižší po nejvyšší instanci. Kde sídlí Nejvyšší soud? 313

30 16. Do soustavy soudů není zařazen Ústavní soud. Zjisti jeho úlohu a jeho pravomoci. 17. Navrhněte ve tříčlenných skupinách 10 vlastností, které by měl soudce mít. Vybrané vlastnosti zdůvodněte. STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA Jak jsme se již zmínili u moci výkonné, funkci státní správy vykonává Vláda ČR, ministerstva, ústřední správní úřady. Tyto úřady mají působnost v celé České republice. Dále však existují menší úřady státní správy, které mají působnost regionální a jsou zaměřeny na určitou oblast. Jedná se o finanční úřady, celní úřady, úřady práce, okresní správy sociálního zabezpečení, katastrální úřady a krajské hygienické stanice. 314

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce

Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d. Svět okolo nás. Metodika ke skautské stezce Petr Klápště - Hříbek, Kateřina Hořavová - káča Marek Bečka - Me2d Svět okolo nás Metodika ke skautské stezce Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka a možná

Více

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz

Vydalo: NESEHNUTÍ Brno tř. Kpt. Jaroše 31 602 00 Brno tel/fax.: 543 245 342 e-mail: brno@nesehnuti.cz web: www.nesehnuti.cz Praktický manuál Jak na nákupní centra kde získat informace občanská sdružení právní nástroje veřejné kampaně pozemky a jejich vlastnictví případové studie kam se obrátit o pomoc Vydání této publikace

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach

Jak ak vystoupit z z eu J ch a Petr M Petr Mach Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Jak vystoupit z EU Jak VYSTOUPIT z EU Petr Mach Laissez Faire 2010 Jak vystoupit z EU Autor: Petr Mach Vydavatel: Laissez Faire Sazba a obálka: Vladimír Vyskočil Tisk: Tiskárna

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv

Vybrané aspekty horního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí a lidských práv âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní fórum Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův

Více

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU

JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU JAK ŽÍT ČESKY V ČESKU Průvodce pro cizince ze zemí mimo členské státy EU Česká republika krok za krokem Informace Rady Příklady Upozornění Zkratky Odkazy orientace komunikace nákupy práce bydlení kultura

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více