Veřejné slyšení o budoucí strategii EU Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné slyšení o budoucí strategii EU 2020. Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů"

Transkript

1 Veřejné slyšení o budoucí strategii EU 2020 Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů

2 Lisabonská strategie si kladla za cíl učinit z EU do roku 2010 nejdynamičtější vědomostní ekonomiku Skupina EKR se však obává, že nový návrh strategie EU 2020 se odvrátil od této jasné a koherentní vize. Rovněž časový harmonogram navržený v dokumentu považujeme za nerealistický. Vyzýváme proto Komisi, aby se svým návrhem EU 2020 znovu zabývala a to s menším důrazem na současné hospodářské komparativní výhody a závazky EU. Tato nová strategie by neměla být čistě krátkodobou odpovědí na ekonomickou krizi. EU 2020 musí předestřít konkrétní dlouhodobý akční plán, který by mohl Evropu posunout od ekonomického ozdravení k trvale udržitelné a konkurenceschopné budoucnosti. Budoucí strategie a její úspěch závisí především na tom, zda plně pochopíme, proč se nenaplnily cíle Lisabonské strategie. Je rovněž nutné, aby Komise přeměnila některé ze svých vzdálených a abstraktních principů na konkrétní úkoly a cíle. Vzhledem ke snižování veřejných rozpočtů je zároveň třeba lépe hospodařit s prostředky daňových poplatníků. Komise musí využívat své stávající nástroje a zdroje tak, aby dosáhla více cílů s menšími prostředky a nerozšiřovala tak svou činnost i do jiných oblastí, které Unii nepřinesou žádnou přidanou hodnotu. Skupina EKR zaznamenala, že konzultační dokument EU 2020 neprezentuje měnící se prostředí Evropské unie, a proto se obáváme, že tento dokument neřeší některé kritické výzvy, kterým EU v současné době čelí. Skupina EKR by ráda Komisi upozornila na skutečnost, že řada analytických týmů a organizací včetně vlastního oddělení Evropského parlamentu vypracovala širokou škálu analýz, jejichž přehled je pro informaci přiložen. Na základě těchto úvah by Skupina EKR uvítala, aby se dokument EU 2020 spíše zaměřil na konkrétní řešení úkolů, které jsou popsány níže: 1. Návrhy týkající se jednotného trhu Plné dokončení jednotného trhu pro oblast služby a výměny zboží Prioritou Komise by měla být implementace legislativního balíčku o zboží a směrnice o službách. Nad rámec těchto ambiciózních legislativních iniciativ by se Komise měla soustředit na ta ekonomická odvětví spolupráce, která v budoucnu přinesou nejen největší ekonomické výhody, ale také přispějí k odstranění tržních překážek tam, kde to je ještě nutné například pomocí monitoringu trhu. Lepší prosazování pravidel jednotného trhu Evropská komise by se měla více soustředit na efektivní vykonávání své role jako strážce pravidel jednotného trhu. Inovativní metody, jako je např. metoda vzájemného vyhodnocování, které obsahuje směr- -2-

3 nice o službách, by se měly používat častěji pro zajištění lepší vymahatelnosti společných pravidel. Opačné důkazní břemeno, které bylo dohodnuto v případě legislativního balíčku o zboží, by mělo být zavedeno pro pravidla jednotného trhu. Obecně by všechny předpoklady měly působit ve prospěch principu volného trhu, pokud ovšem členský stát nemá konkrétní důvod ochrany trhu, který musí ve veřejném zájmu hájit. Příprava jednotného trhu na budoucnost S nástupem internetu musí docházet i k digitalizaci jednotného trhu. Jednotný trh musí využívat všechny možnosti internetu je třeba překonat překážky bránící plnému fungování e-obchodu tak, aby podniky mohly plně využívat přeshraničního obchodu a spotřebitelé mohli s důvěrou využívat rozšířenou nabídku zboží a služeb. Efektivní systém prosazování práv duševního vlastnictví Nejednotné systémy licenčních práv a práv k ochranným známkám v Evropě podkopávají principy vnitřního trhu. Členské státy a Evropská komise musí být odvážnější a navrhovat taková pragmatická a inovativní řešení, která posunou vývoj vpřed. Tato řešení by měla odrážet vývoj na trhu, který volá po ochraně tvůrců a zároveň zaujmout nový přístup k souboru opatření, který zajistí ochranu těchto práv. Komise by měla pokračovat ve svém úsilí o digitalizaci knihoven. Tato iniciativa, kterou odstartovalo založení projektu Google Book Search, by zajistila větší dostupnost textů pro spotřebitele v členských státech. Měla by být zvýšena transparentnost aktivit i efektivita autorských svazů a dalších organizací spravujících autorská práva a to s pomocí opatření, které navrhne komisař zodpovědný za tuto oblast. Jednotný trh pro výzkum Členské státy musí v celém rozsahu zavést Evropský výzkumný prostor a vytvořit Pátou svobodu tak, aby evropské podniky mohly výsledky výzkumu maximálně využít. I nadálé musí pokračovat podpora Evropské výzkumné rady, neboť umožňuje vědcům identifikovat nové příležitosti a směry v oblastech výzkumu. Ústřední roli v Evropském výzkumném prostoru musí hrát evropské univerzity. Špičkové podniky potřebují špičkové vzdělávání a odbornost k tomu, aby investovaly do evropského podnikání. Velký význam přikládáme vědeckému výzkumu v oblasti medicíny, který spolu se svým inovativním využitím přispěje k růstu a prospěchu stárnoucí společnosti. Takový proces však vyžaduje úzkou spolupráci mezi výzkumnými odděleními univerzit a medicínským odvětvím. Z této spolupráce mohou vzniknout produkty a služby, které budou Evropané v příštím desetiletí nutně potřebovat. EU musí plně využívat ty oblasti, kde je již nyní evropský výzkum na světové špičce. Zatímco v ostatních zemích byl legislativní rámec, který upravoval výzkum v oblastech kmenových buněk a genové terapie, uměle zadržován, v Evropě byl umožněn jeho rozvoj. -3-

4 Budeme pečlivě sledovat způsob, jakým EU nakládá s prostředky na rozvoj a zasadíme se o omezení byrokratických procedur a zbytečné administrativy, se kterou se potýkají vědci v oblasti Evropských rámcových programů. Tyto programy, které podporují a umožňují spojení výzkumného a teoretického know-how s vytvářením pracovních míst a veřejných statků v rámci podniků, musí být podporovány. Širší podpora výzkumu a vývoje musí být poskytována zejména v jejich raných fázích. Vědecký výzkum by měl být podporován bez ohledu na to, kde se odehrává v zájmu vědeckého vývoje by se měla i soukromému výzkumu přiznávat stejná váha jako výzkumu akademickému. Výzkum a rozvoj v Evropské unii je omezován nízkým přílivem investic ze soukromého sektoru. Přitom nerozdělené zisky jsou nejschůdnějším zdrojem financování výzkumu. Přestože současná ekonomická situace nenahrává trendu snižování míry zdanění, Evropská unie by přesto měla ve střednědobém výhledu o nízké zdanění usilovat. Bez ohledu na škodlivost daňové konkurence, musí tento princip zůstat mezi 27 členskými státy nedotčený. Daňové systémy v rámci EU by měly podporovat investice soukromého sektoru do společností s inovačním potenciálem. I když strategická rozhodnutí o podpoře nových technologických oblastí budou prováděna na úrovni EU, nebudou omezeny specifické oblasti, v nichž bude nové technologie podporovat přímo členský stát. Tento aspekt hraje důležitou roli zejména v oblasti zemědělství. Systém rámcových grantů a souvisejících plateb musí být jasný a transparentní. Pouze tak ochráníme veřejné peníze před podvodnými machinacemi a žadatele před přílišnou byrokratickou zátěží. Přístup k podpoře výzkumu by měl být flexibilnější a měli bychom více prosazovat postup, kdy několik členských států participuje na několika společných projektech. Všechny návrhy Komise, které budou hodnoceny z hlediska jejich dopadu, by rovněž měly projít inovačním testem, který zajistí, že žádné legislativní úpravy neoslabí závazek Evropy vybudovat ekonomiku založenou právě na inovacích. Výdaje na chod veřejných úřadů EU se rovnají 16% HDP Evropy, proto je nutné, aby tyto instituce posílily svůj závazek a staly se hybateli procesů, při nichž se hledají inovativní řešení a obchodní příležitosti. Pro celkovou konkurenceschopnost Evropy i přístup malých a středních podniků na trh v oblasti výzkumu a inovací je nutná dohoda o plně funkčním Evropském patentu a Evropském patentovém úřadu. Jednotný energetický trh Energetický trh v EU by se měl zcela liberalizovat, a zajistit tak v rámci EU volný běh energií. K tomuto účelu je třeba usnadnit výstavbu potřebných energovodů, které evropskou energetickou soustavu propojí. Členské státy by měly být připravené projevit solidaritu v případě, kdy se jiné země snaží vykonávat nepatřičný nátlak z pozice dominantních dodavatelů energie do EU. Jednotný trh v celosvětovém kontextu Je nezbytné, aby opatření jednotného trhu zohledňovala nutnost Evropské unie obstát v globální konkurenci. -4-

5 Vzhledem k tomu, že ekonomická krize komplikuje vyhlídky na zásadní ekonomický růst, bude důležité, aby vnitřní i vnější trhy EU zůstaly otevřené konkurenci a aby EU i nadále odolávala hlasům volajícím po protekcionismu. 2. Návrhy na snížení administrativní zátěže pro podniky Snížení regulačních opatření a byrokratické zátěže zejména pro malé a střední podniky by mělo být prioritou Strategie EU Zejména princip lepší regulace by měl přispět k dosažení konkurenceschopného a dynamického podnikatelského prostředí v EU. Cíle Komise v této oblasti, jako je např. snížení administrativní zátěže pro podniky o 25% do roku 2012, by měly být dále rozvíjeny a plně implementovány. Princip mysli nejdříve v malém, který je obsažený v zákoně o malých podnicích, by měl být v popředí všech návrhů Komise. 3. Veřejné zakázky v oblasti výzkumu, partnerství veřejné a soukromé sféry Partnerství veřejné a soukromé sféry, které se bude soustředit na inovaci, výzkum a vývoj vítáme, ale mělo by přicházet v úvahu pouze jako jeden z mnoha dostupných nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Veřejné zakázky ve výzkumné oblasti je rovněž třeba chápat jako klíčový faktor ve zvyšování konkurenceschopnosti EU vůči zbytku světa. Členské státy musí využívat část svých rozpočtů na veřejné zakázky podporující inovace. Tyto pobídky by měly vytvořit poptávku po těchto inovativních a členské státy by měly aktivně spolupracovat s podniky zabývajícími se výzkumem tak, aby došlo k naplnění potřeb veřejného sektoru. Měla by být uznána role středních a malých podniků, coby hybatelů v oblasti veřejných zakázek ve výzkumu i v partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou. Malé a střední podniky se zabývají inovacemi více než větší společnosti a relativně více do inovací investují, pokud investice zahrnujeme do podílu jejich celkových aktivit. Je třeba dát prostor novým politickým iniciativám, které by zvýšily podíl inovujících malých a středních podniků aktivních na trhu. Mezi opatřeními, která by v tomto smyslu mohla pomoci, je například zjednodušení kvalifikačních podmínek i požadavek, aby malé a střední podniky byly na tendrových seznamech. 4. Zaměstnanost a cíle sociální politiky Oblast sociální politiky zůstává ve velké míře doménou národních vlád, je třeba respektovat princip subsidiarity. Měla by se více prosazovat důležitá role dynamické podnikatelské kultury a samostatně výdělečné činnosti. Ty podpoří vznik svobodného systému podnikání, svobodného a spravedlivého obchodu i konkurenci a vytvoří tak zdravé ekonomické podmínky pro malé podniky, které vytvářejí většinu nových pracovních míst. Začít podnikat v malém musí být jednodušší, rychlejší a levnější. Zejména mladá generace musí být v centru naší pozornosti. Ukazuje se, že to jsou zejména mladí lidé, kteří bývají první obětí ekonomického zpomalení. Pro mladou generaci je často složité etablovat se na pracovním trhu, neboť nemá dostatek pracovních zkušeností. Vzdě- -5-

6 lávací programy by měly mládež lépe připravovat na prostředí pracovního trhu. Spolupráce mezi podniky a univerzitami je pouze jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout. Zároveň je nezbytné podporovat rozvoj univerzitního výzkumu a zlepšení kvality výuky. Mzdová flexibilita hraje v tomto procesu také velmi důležitou roli, neboť Evropa trpí extrémně vysokou mírou rigidity ekonomik a to kvůli regulaci pracovního trhu na mikro úrovni. Ta je v Evropě realitou již 50 let (s rozličnými pokusy o její reformu, která v jednotlivých členských zemích přináší různé výsledky) a je jednou z klíčových příčin vysoké úrovně nezaměstnanosti v Evropské unii. Výsledkem je nutnost omezit státní intervence a intervence EU. Pro zvýšení a udržení konkurenceschopnosti Evropy vůči zbytku světa je třeba zlepšit kvalitu vzdělání a kvalifikace. Evropě hrozí velké nebezpečí, že ji předeženou rychle rostoucí ekonomiky s větším množstvím kvalifikovanějších absolventů v oblastech jako je aplikovaná a informační technologie. Evropa by měla podporovat větší množství studentů v oblasti informačních technologií a technických oborů, aby tak zvýšila svou konkurenční výhodu. Kvalita vzdělávacích programů by se měla podstatně zlepšit. Dále je třeba prosazovat partnerství mezi univerzitami a podniky, efektivní učňovské systémy, půjčky na personální rozvoj a investice zaměstnavatelů do školení. Musíme se také zabývat demografickými změnami, neboť stárnoucí populace bude vyvíjet tlak na systémy sociálního zabezpečení. Pro udržení zaměstnanosti starších pracovníků se může prodloužit věk odchodu do důchodu. Je třeba podporovat celoživotní vzdělávání, které pomůže kompenzovat snížení celkového počtu pracovníků zvýšením individuální produktivity. Prosazování a investice do zelené energie by pomohly vytvořit nová odborná a neodborná pracovní místa a zároveň rozšířit energetickou bezpečnost Evropy a bojovat s klimatickou změnou. 1 Je rovněž nutné řešit fenomén migrace a takzvané atomizace společností (rozpady rodin). Skupina EKR v krátké době předloží řadu detailních politických idejí pro tyto oblasti. 5. Zelenější ekonomika a energie Prioritou by měla být implementace klimatického a energetického balíčku. Měla by být provedena další reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU. EU by měla zaměřit svou pozornost na prosazování ekologičtějších forem energie, včetně obnovitelné energie a nových technologií, jako je zachycování a ukládání oxidu uhličitého, palivové články a nukleární fúze. Štěpení jádra má klíčovou roli ve výrobě energie, zejména v krátkodobém a střednědobém horizontu a naším cílem by mělo být zvýšení jejího podílu v dodávkách elektřiny v EU na 40 procent. 6. Infrastruktura a logistika Dosažení mnoha priorit, které jsou stanoveny v konzultačním dokumentu EU 2020, je do velké míry přímo spjato nejen s vnitřní pevnou infrastrukturou členských států EU, jejich regionů a měst, ale i se standardem kupní síly, který Komise ve svém dokumentu nezmiňuje. Logistika podstatným způsobem přispívá ke konkurenceschopnosti, efektivitě a schopnosti podniků v Evropské unii přežít. V roce 2008 se jednalo o největší odvětví v EU z hlediska výnosu (za rok 2008 výnos činil 950 miliard eur). Je tudíž nezbytné vytvořit pro logistiku integrovanější a dlouhodobější strategii. 2 Politické výzvy EU Zpráva pro předsedu vypracovaná týmem Generálního tajemníka EP pro obecné politické záležitosti, str.3-6-

7 Užší koordinace mezi průmyslem a Evropskou komisí je naprosto nezbytná. Podporujeme založení expertní zájmové skupiny pro oblast logistiky, kde by byla zastoupena široká škála představitelů průmyslu i vytvoření výzkumné organizace zabývající se právě odvětvím logistiky a infrastruktury. Musí být dokončen jednotný trh pro všechny druhy dopravy. Podniky by měly být osvobozeny od administrativních a provozních překážek včetně cel a bezpečnostních opatření. Měly by být zavedeny finanční pobídky ke snížení spotřeby energie, včetně investic do obnovy vozového parku, inteligentních přepravních systémů, nákladních aut s elektrickým, hybridním pohonem a pohonem na zemní plyn a finančně únosných řešení v oblasti nemovitého majetku. Měla by být rozšířena koordinace mezi činnostmi Komise, které zavádějí integrované přepravní politiky založené na různých dopravních prostředcích a které podporují návaznost dopravy a logistiky. PŘÍLOHA I: Souhrn analýz ostatních výzkumných týmů, organizací a oddělení pro politické strategie Evropského parlamentu Dynamika konkurenceschopnosti s ohledem na ekonomiku EU v kontextu posunu ze západu na východ. Čína se již stala největším dodavatelem Evropské unie, což vytváří velké výzvy v oblasti konkurenceschopnosti a vyžaduje, aby se Evropa plně soustředila na svůj sektor služeb. Zcela nezbytné je trvale zlepšovat výrobky, inovace, kvalitu a efektivitu dodávek. 2. Digitální ekonomika. Evropa musí neprodleně přijmout a navýšit kapacitu v oblasti informační technologie vzhledem k jejímu využití na všech úrovních od sektoru veřejných služeb až po výrobu a vzdělání. Evropská unie tento problém neřeší efektivním způsobem a nepřijímá rozsáhlé a potřebné radikální politické kroky. 3. Je třeba řešit demografickou změnu, neboť do roku 2060 bude EU tvořit pouze 6 procent celosvětové populace a téměř třetina populace EU bude starší než 65 let. Ve strategii EU 2020 by měl být obsažen dodatek k rozpočtu Evropského parlamentu, který pojednává o pilotním projektu interinstitucionálního systému, jež má identifikovat dlouhodobé trendy v hlavních politických tématech EU. Tento systém je třeba neprodleně vytvořit a uvést do plného provozu do roku Investice Evropské unie a členských států se často překrývají, zejména v oblastech jako je vzdělávání. Je nutné respektovat individuální investiční schémata členských států, protože v některých případech je efektivnější spravovat financování z národní úrovně. Komise by proto měla přijmout vhodné kroky pro koordinaci investic mezi Evropskou unií a jednotlivými státy. 5. Kohezní politika jako politika územního rozvoje je základem pro integraci všech aspektů udržitelného rozvoje, a tudíž by měla být ve strategii EU 2020 prioritou. 6. Rozvoj zemědělství a venkova jsou velmi důležitými body evropské agendy a strategie EU 2020 by se měla zabývat závazkem předsedy Barrosa stanovit budoucí požadavky i roli zemědělství a rozvoje venkova při zajištění konkurenceschopnosti tohoto sektoru. 2 Politické výzvy EU Zpráva pro předsedu vypracovaná týmem Generálního tajemníka EP pro obecné politické záležitosti -7-

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof

Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy. Ing. Olga Krištof Dopravní výzkum a jeho význam pro rozvoj udržitelné dopravy Ing. Olga Krištof tofíková Doprava klíčový faktor národního hospodářství Doprava je jedním z klíčových faktorů podpory růstu v moderních ekonomikách

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé

Kdo jsme. V co věříme. Naši lidé Priority na období 2014 2019 Kdo jsme Jsme největším politickým uskupením v Evropě, zaujímáme středopravé politické názory. Jsme poslanecký klub Evropské lidové strany v Evropském parlamentu. V co věříme

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI 1. část Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI Šest členských států Evropské unie zavedlo daňovou reformu, která přesouvá daňové břemeno ze zdanění práce k zdanění energie náročné na

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více