Veřejné slyšení o budoucí strategii EU Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejné slyšení o budoucí strategii EU 2020. Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů"

Transkript

1 Veřejné slyšení o budoucí strategii EU 2020 Reakce Skupiny Evropských konzervativců a reformistů

2 Lisabonská strategie si kladla za cíl učinit z EU do roku 2010 nejdynamičtější vědomostní ekonomiku Skupina EKR se však obává, že nový návrh strategie EU 2020 se odvrátil od této jasné a koherentní vize. Rovněž časový harmonogram navržený v dokumentu považujeme za nerealistický. Vyzýváme proto Komisi, aby se svým návrhem EU 2020 znovu zabývala a to s menším důrazem na současné hospodářské komparativní výhody a závazky EU. Tato nová strategie by neměla být čistě krátkodobou odpovědí na ekonomickou krizi. EU 2020 musí předestřít konkrétní dlouhodobý akční plán, který by mohl Evropu posunout od ekonomického ozdravení k trvale udržitelné a konkurenceschopné budoucnosti. Budoucí strategie a její úspěch závisí především na tom, zda plně pochopíme, proč se nenaplnily cíle Lisabonské strategie. Je rovněž nutné, aby Komise přeměnila některé ze svých vzdálených a abstraktních principů na konkrétní úkoly a cíle. Vzhledem ke snižování veřejných rozpočtů je zároveň třeba lépe hospodařit s prostředky daňových poplatníků. Komise musí využívat své stávající nástroje a zdroje tak, aby dosáhla více cílů s menšími prostředky a nerozšiřovala tak svou činnost i do jiných oblastí, které Unii nepřinesou žádnou přidanou hodnotu. Skupina EKR zaznamenala, že konzultační dokument EU 2020 neprezentuje měnící se prostředí Evropské unie, a proto se obáváme, že tento dokument neřeší některé kritické výzvy, kterým EU v současné době čelí. Skupina EKR by ráda Komisi upozornila na skutečnost, že řada analytických týmů a organizací včetně vlastního oddělení Evropského parlamentu vypracovala širokou škálu analýz, jejichž přehled je pro informaci přiložen. Na základě těchto úvah by Skupina EKR uvítala, aby se dokument EU 2020 spíše zaměřil na konkrétní řešení úkolů, které jsou popsány níže: 1. Návrhy týkající se jednotného trhu Plné dokončení jednotného trhu pro oblast služby a výměny zboží Prioritou Komise by měla být implementace legislativního balíčku o zboží a směrnice o službách. Nad rámec těchto ambiciózních legislativních iniciativ by se Komise měla soustředit na ta ekonomická odvětví spolupráce, která v budoucnu přinesou nejen největší ekonomické výhody, ale také přispějí k odstranění tržních překážek tam, kde to je ještě nutné například pomocí monitoringu trhu. Lepší prosazování pravidel jednotného trhu Evropská komise by se měla více soustředit na efektivní vykonávání své role jako strážce pravidel jednotného trhu. Inovativní metody, jako je např. metoda vzájemného vyhodnocování, které obsahuje směr- -2-

3 nice o službách, by se měly používat častěji pro zajištění lepší vymahatelnosti společných pravidel. Opačné důkazní břemeno, které bylo dohodnuto v případě legislativního balíčku o zboží, by mělo být zavedeno pro pravidla jednotného trhu. Obecně by všechny předpoklady měly působit ve prospěch principu volného trhu, pokud ovšem členský stát nemá konkrétní důvod ochrany trhu, který musí ve veřejném zájmu hájit. Příprava jednotného trhu na budoucnost S nástupem internetu musí docházet i k digitalizaci jednotného trhu. Jednotný trh musí využívat všechny možnosti internetu je třeba překonat překážky bránící plnému fungování e-obchodu tak, aby podniky mohly plně využívat přeshraničního obchodu a spotřebitelé mohli s důvěrou využívat rozšířenou nabídku zboží a služeb. Efektivní systém prosazování práv duševního vlastnictví Nejednotné systémy licenčních práv a práv k ochranným známkám v Evropě podkopávají principy vnitřního trhu. Členské státy a Evropská komise musí být odvážnější a navrhovat taková pragmatická a inovativní řešení, která posunou vývoj vpřed. Tato řešení by měla odrážet vývoj na trhu, který volá po ochraně tvůrců a zároveň zaujmout nový přístup k souboru opatření, který zajistí ochranu těchto práv. Komise by měla pokračovat ve svém úsilí o digitalizaci knihoven. Tato iniciativa, kterou odstartovalo založení projektu Google Book Search, by zajistila větší dostupnost textů pro spotřebitele v členských státech. Měla by být zvýšena transparentnost aktivit i efektivita autorských svazů a dalších organizací spravujících autorská práva a to s pomocí opatření, které navrhne komisař zodpovědný za tuto oblast. Jednotný trh pro výzkum Členské státy musí v celém rozsahu zavést Evropský výzkumný prostor a vytvořit Pátou svobodu tak, aby evropské podniky mohly výsledky výzkumu maximálně využít. I nadálé musí pokračovat podpora Evropské výzkumné rady, neboť umožňuje vědcům identifikovat nové příležitosti a směry v oblastech výzkumu. Ústřední roli v Evropském výzkumném prostoru musí hrát evropské univerzity. Špičkové podniky potřebují špičkové vzdělávání a odbornost k tomu, aby investovaly do evropského podnikání. Velký význam přikládáme vědeckému výzkumu v oblasti medicíny, který spolu se svým inovativním využitím přispěje k růstu a prospěchu stárnoucí společnosti. Takový proces však vyžaduje úzkou spolupráci mezi výzkumnými odděleními univerzit a medicínským odvětvím. Z této spolupráce mohou vzniknout produkty a služby, které budou Evropané v příštím desetiletí nutně potřebovat. EU musí plně využívat ty oblasti, kde je již nyní evropský výzkum na světové špičce. Zatímco v ostatních zemích byl legislativní rámec, který upravoval výzkum v oblastech kmenových buněk a genové terapie, uměle zadržován, v Evropě byl umožněn jeho rozvoj. -3-

4 Budeme pečlivě sledovat způsob, jakým EU nakládá s prostředky na rozvoj a zasadíme se o omezení byrokratických procedur a zbytečné administrativy, se kterou se potýkají vědci v oblasti Evropských rámcových programů. Tyto programy, které podporují a umožňují spojení výzkumného a teoretického know-how s vytvářením pracovních míst a veřejných statků v rámci podniků, musí být podporovány. Širší podpora výzkumu a vývoje musí být poskytována zejména v jejich raných fázích. Vědecký výzkum by měl být podporován bez ohledu na to, kde se odehrává v zájmu vědeckého vývoje by se měla i soukromému výzkumu přiznávat stejná váha jako výzkumu akademickému. Výzkum a rozvoj v Evropské unii je omezován nízkým přílivem investic ze soukromého sektoru. Přitom nerozdělené zisky jsou nejschůdnějším zdrojem financování výzkumu. Přestože současná ekonomická situace nenahrává trendu snižování míry zdanění, Evropská unie by přesto měla ve střednědobém výhledu o nízké zdanění usilovat. Bez ohledu na škodlivost daňové konkurence, musí tento princip zůstat mezi 27 členskými státy nedotčený. Daňové systémy v rámci EU by měly podporovat investice soukromého sektoru do společností s inovačním potenciálem. I když strategická rozhodnutí o podpoře nových technologických oblastí budou prováděna na úrovni EU, nebudou omezeny specifické oblasti, v nichž bude nové technologie podporovat přímo členský stát. Tento aspekt hraje důležitou roli zejména v oblasti zemědělství. Systém rámcových grantů a souvisejících plateb musí být jasný a transparentní. Pouze tak ochráníme veřejné peníze před podvodnými machinacemi a žadatele před přílišnou byrokratickou zátěží. Přístup k podpoře výzkumu by měl být flexibilnější a měli bychom více prosazovat postup, kdy několik členských států participuje na několika společných projektech. Všechny návrhy Komise, které budou hodnoceny z hlediska jejich dopadu, by rovněž měly projít inovačním testem, který zajistí, že žádné legislativní úpravy neoslabí závazek Evropy vybudovat ekonomiku založenou právě na inovacích. Výdaje na chod veřejných úřadů EU se rovnají 16% HDP Evropy, proto je nutné, aby tyto instituce posílily svůj závazek a staly se hybateli procesů, při nichž se hledají inovativní řešení a obchodní příležitosti. Pro celkovou konkurenceschopnost Evropy i přístup malých a středních podniků na trh v oblasti výzkumu a inovací je nutná dohoda o plně funkčním Evropském patentu a Evropském patentovém úřadu. Jednotný energetický trh Energetický trh v EU by se měl zcela liberalizovat, a zajistit tak v rámci EU volný běh energií. K tomuto účelu je třeba usnadnit výstavbu potřebných energovodů, které evropskou energetickou soustavu propojí. Členské státy by měly být připravené projevit solidaritu v případě, kdy se jiné země snaží vykonávat nepatřičný nátlak z pozice dominantních dodavatelů energie do EU. Jednotný trh v celosvětovém kontextu Je nezbytné, aby opatření jednotného trhu zohledňovala nutnost Evropské unie obstát v globální konkurenci. -4-

5 Vzhledem k tomu, že ekonomická krize komplikuje vyhlídky na zásadní ekonomický růst, bude důležité, aby vnitřní i vnější trhy EU zůstaly otevřené konkurenci a aby EU i nadále odolávala hlasům volajícím po protekcionismu. 2. Návrhy na snížení administrativní zátěže pro podniky Snížení regulačních opatření a byrokratické zátěže zejména pro malé a střední podniky by mělo být prioritou Strategie EU Zejména princip lepší regulace by měl přispět k dosažení konkurenceschopného a dynamického podnikatelského prostředí v EU. Cíle Komise v této oblasti, jako je např. snížení administrativní zátěže pro podniky o 25% do roku 2012, by měly být dále rozvíjeny a plně implementovány. Princip mysli nejdříve v malém, který je obsažený v zákoně o malých podnicích, by měl být v popředí všech návrhů Komise. 3. Veřejné zakázky v oblasti výzkumu, partnerství veřejné a soukromé sféry Partnerství veřejné a soukromé sféry, které se bude soustředit na inovaci, výzkum a vývoj vítáme, ale mělo by přicházet v úvahu pouze jako jeden z mnoha dostupných nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti ve veřejném a soukromém sektoru. Veřejné zakázky ve výzkumné oblasti je rovněž třeba chápat jako klíčový faktor ve zvyšování konkurenceschopnosti EU vůči zbytku světa. Členské státy musí využívat část svých rozpočtů na veřejné zakázky podporující inovace. Tyto pobídky by měly vytvořit poptávku po těchto inovativních a členské státy by měly aktivně spolupracovat s podniky zabývajícími se výzkumem tak, aby došlo k naplnění potřeb veřejného sektoru. Měla by být uznána role středních a malých podniků, coby hybatelů v oblasti veřejných zakázek ve výzkumu i v partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou. Malé a střední podniky se zabývají inovacemi více než větší společnosti a relativně více do inovací investují, pokud investice zahrnujeme do podílu jejich celkových aktivit. Je třeba dát prostor novým politickým iniciativám, které by zvýšily podíl inovujících malých a středních podniků aktivních na trhu. Mezi opatřeními, která by v tomto smyslu mohla pomoci, je například zjednodušení kvalifikačních podmínek i požadavek, aby malé a střední podniky byly na tendrových seznamech. 4. Zaměstnanost a cíle sociální politiky Oblast sociální politiky zůstává ve velké míře doménou národních vlád, je třeba respektovat princip subsidiarity. Měla by se více prosazovat důležitá role dynamické podnikatelské kultury a samostatně výdělečné činnosti. Ty podpoří vznik svobodného systému podnikání, svobodného a spravedlivého obchodu i konkurenci a vytvoří tak zdravé ekonomické podmínky pro malé podniky, které vytvářejí většinu nových pracovních míst. Začít podnikat v malém musí být jednodušší, rychlejší a levnější. Zejména mladá generace musí být v centru naší pozornosti. Ukazuje se, že to jsou zejména mladí lidé, kteří bývají první obětí ekonomického zpomalení. Pro mladou generaci je často složité etablovat se na pracovním trhu, neboť nemá dostatek pracovních zkušeností. Vzdě- -5-

6 lávací programy by měly mládež lépe připravovat na prostředí pracovního trhu. Spolupráce mezi podniky a univerzitami je pouze jednou z cest, jak tohoto cíle dosáhnout. Zároveň je nezbytné podporovat rozvoj univerzitního výzkumu a zlepšení kvality výuky. Mzdová flexibilita hraje v tomto procesu také velmi důležitou roli, neboť Evropa trpí extrémně vysokou mírou rigidity ekonomik a to kvůli regulaci pracovního trhu na mikro úrovni. Ta je v Evropě realitou již 50 let (s rozličnými pokusy o její reformu, která v jednotlivých členských zemích přináší různé výsledky) a je jednou z klíčových příčin vysoké úrovně nezaměstnanosti v Evropské unii. Výsledkem je nutnost omezit státní intervence a intervence EU. Pro zvýšení a udržení konkurenceschopnosti Evropy vůči zbytku světa je třeba zlepšit kvalitu vzdělání a kvalifikace. Evropě hrozí velké nebezpečí, že ji předeženou rychle rostoucí ekonomiky s větším množstvím kvalifikovanějších absolventů v oblastech jako je aplikovaná a informační technologie. Evropa by měla podporovat větší množství studentů v oblasti informačních technologií a technických oborů, aby tak zvýšila svou konkurenční výhodu. Kvalita vzdělávacích programů by se měla podstatně zlepšit. Dále je třeba prosazovat partnerství mezi univerzitami a podniky, efektivní učňovské systémy, půjčky na personální rozvoj a investice zaměstnavatelů do školení. Musíme se také zabývat demografickými změnami, neboť stárnoucí populace bude vyvíjet tlak na systémy sociálního zabezpečení. Pro udržení zaměstnanosti starších pracovníků se může prodloužit věk odchodu do důchodu. Je třeba podporovat celoživotní vzdělávání, které pomůže kompenzovat snížení celkového počtu pracovníků zvýšením individuální produktivity. Prosazování a investice do zelené energie by pomohly vytvořit nová odborná a neodborná pracovní místa a zároveň rozšířit energetickou bezpečnost Evropy a bojovat s klimatickou změnou. 1 Je rovněž nutné řešit fenomén migrace a takzvané atomizace společností (rozpady rodin). Skupina EKR v krátké době předloží řadu detailních politických idejí pro tyto oblasti. 5. Zelenější ekonomika a energie Prioritou by měla být implementace klimatického a energetického balíčku. Měla by být provedena další reforma systému obchodování s emisními povolenkami EU. EU by měla zaměřit svou pozornost na prosazování ekologičtějších forem energie, včetně obnovitelné energie a nových technologií, jako je zachycování a ukládání oxidu uhličitého, palivové články a nukleární fúze. Štěpení jádra má klíčovou roli ve výrobě energie, zejména v krátkodobém a střednědobém horizontu a naším cílem by mělo být zvýšení jejího podílu v dodávkách elektřiny v EU na 40 procent. 6. Infrastruktura a logistika Dosažení mnoha priorit, které jsou stanoveny v konzultačním dokumentu EU 2020, je do velké míry přímo spjato nejen s vnitřní pevnou infrastrukturou členských států EU, jejich regionů a měst, ale i se standardem kupní síly, který Komise ve svém dokumentu nezmiňuje. Logistika podstatným způsobem přispívá ke konkurenceschopnosti, efektivitě a schopnosti podniků v Evropské unii přežít. V roce 2008 se jednalo o největší odvětví v EU z hlediska výnosu (za rok 2008 výnos činil 950 miliard eur). Je tudíž nezbytné vytvořit pro logistiku integrovanější a dlouhodobější strategii. 2 Politické výzvy EU Zpráva pro předsedu vypracovaná týmem Generálního tajemníka EP pro obecné politické záležitosti, str.3-6-

7 Užší koordinace mezi průmyslem a Evropskou komisí je naprosto nezbytná. Podporujeme založení expertní zájmové skupiny pro oblast logistiky, kde by byla zastoupena široká škála představitelů průmyslu i vytvoření výzkumné organizace zabývající se právě odvětvím logistiky a infrastruktury. Musí být dokončen jednotný trh pro všechny druhy dopravy. Podniky by měly být osvobozeny od administrativních a provozních překážek včetně cel a bezpečnostních opatření. Měly by být zavedeny finanční pobídky ke snížení spotřeby energie, včetně investic do obnovy vozového parku, inteligentních přepravních systémů, nákladních aut s elektrickým, hybridním pohonem a pohonem na zemní plyn a finančně únosných řešení v oblasti nemovitého majetku. Měla by být rozšířena koordinace mezi činnostmi Komise, které zavádějí integrované přepravní politiky založené na různých dopravních prostředcích a které podporují návaznost dopravy a logistiky. PŘÍLOHA I: Souhrn analýz ostatních výzkumných týmů, organizací a oddělení pro politické strategie Evropského parlamentu Dynamika konkurenceschopnosti s ohledem na ekonomiku EU v kontextu posunu ze západu na východ. Čína se již stala největším dodavatelem Evropské unie, což vytváří velké výzvy v oblasti konkurenceschopnosti a vyžaduje, aby se Evropa plně soustředila na svůj sektor služeb. Zcela nezbytné je trvale zlepšovat výrobky, inovace, kvalitu a efektivitu dodávek. 2. Digitální ekonomika. Evropa musí neprodleně přijmout a navýšit kapacitu v oblasti informační technologie vzhledem k jejímu využití na všech úrovních od sektoru veřejných služeb až po výrobu a vzdělání. Evropská unie tento problém neřeší efektivním způsobem a nepřijímá rozsáhlé a potřebné radikální politické kroky. 3. Je třeba řešit demografickou změnu, neboť do roku 2060 bude EU tvořit pouze 6 procent celosvětové populace a téměř třetina populace EU bude starší než 65 let. Ve strategii EU 2020 by měl být obsažen dodatek k rozpočtu Evropského parlamentu, který pojednává o pilotním projektu interinstitucionálního systému, jež má identifikovat dlouhodobé trendy v hlavních politických tématech EU. Tento systém je třeba neprodleně vytvořit a uvést do plného provozu do roku Investice Evropské unie a členských států se často překrývají, zejména v oblastech jako je vzdělávání. Je nutné respektovat individuální investiční schémata členských států, protože v některých případech je efektivnější spravovat financování z národní úrovně. Komise by proto měla přijmout vhodné kroky pro koordinaci investic mezi Evropskou unií a jednotlivými státy. 5. Kohezní politika jako politika územního rozvoje je základem pro integraci všech aspektů udržitelného rozvoje, a tudíž by měla být ve strategii EU 2020 prioritou. 6. Rozvoj zemědělství a venkova jsou velmi důležitými body evropské agendy a strategie EU 2020 by se měla zabývat závazkem předsedy Barrosa stanovit budoucí požadavky i roli zemědělství a rozvoje venkova při zajištění konkurenceschopnosti tohoto sektoru. 2 Politické výzvy EU Zpráva pro předsedu vypracovaná týmem Generálního tajemníka EP pro obecné politické záležitosti -7-

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006 Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády Výkon a nízká kvalita státní správy je příčinou drahého a neefektivního státu zatěžujícího občany i podnikatele a zároveň neumožňuje

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C

6024/15 dhr/ph/mo 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 13. února 2015 (OR. en) 6024/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada RECH 20 IND 17 COMPET 31 ECOFIN 104 Č. dok. Komise: 15985/14 ECOFIN

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR

Digitální agenda pro Evropu. Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR Digitální agenda pro Evropu Ing. Dana Černohousová Ministerstvo vnitra ČR dana.cernohousova@mvcr.cz 17. 1. 2013 1 Digitální agenda pro Evropu Jedna z vlajkových lodí evropské strategie EU 2020 (stanovuje

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví I2010 EUROPEAN INFORMATION SOCIETY 2010 DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Seminární práce k předmětu Informační

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 29. 5. 2012 2011/0299(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Kosmické aktivity v ČR

Kosmické aktivity v ČR Kosmické aktivity v ČR Ing. Ondřej Šváb vedoucí oddělení Evropské komické agentury a kosmických programů Odbor kosmických technologií a družicových systémů Ministerstvo dopravy Význam kosmických aktivit

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více