Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak zlepšit řízení rizik podvodného jednání ve střední a východní Evropě. Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu"

Transkript

1 FORENZNÍ SLUŽBY Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě Zjištění vycházející z posouzení německých a rakouských společností regionu kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe

2 V uplynulých dvou letech společnost KPMG ve střední a východní Evropě posuzovala účinnost řízení rizik ve více než stovce společností, které působí v regionu CEE. Posouzení vycházelo z odpovědí získaných s pomocí nástroje Fraud Management Strategy Assessment Tool (FMSAT), který využívá dotazníkového šetření, jež vyvinuly členové celosvětové sítě poradenských společností KPMG. FMSAT umožňuje porovnat strategie řízení podvodného jednání využívané jednotlivými společnostmi s mezinárodně doporučenými postupy a zaměřuje se na celopodnikové kontrolní mechanismy, jež jsou hodnoceny v rámci následujících obecných kategorií: prevence, detekce, reakce. Výsledky získané prostřednictvím nástroje FMSAT zachycují pohled manažerů dotazovaných společností a reflektují silné a slabé stránky stávajících strategií řízení. Následující dokument analyzuje odpovědi 35 dceřiných společností německých a rakouských podniků a poukazuje na oblasti strategií řízení, které se mohou zlepšit. Shrnutí Nejčastější formy Formy, s nimiž se podle odpovědí setkávají německé a rakouské společnosti nejčastěji, zachycují grafy uvedené níže. Opatření v rámci prevence Většina společností se domnívá, že má zavedený jasný etický kodex, zaměstnanci však o něm nebývají pravidelně informováni. Pravidla týkající se detekce a prevence většina dotázaných hodnotila jako nejasná. Podobné nedostatky jako v případě obecných pravidel jednání jsme zaznamenali také u nedostatečného povědomí a proškolení zaměstnanců. Většina respondentů uvedla, že jejich společnost sice do určité míry provádí posouzení rizika před započetím vztahu se třetí stranou, tyto postupy ale nejsou standardizované či zdokumentované. Navíc se zdá, že jen některé společnosti vztahy se třetími stranami pravidelně přezkoumávají. Společnosti jen zřídka (pokud vůbec) provádějí formální posouzení rizik, která jim hrozí. Opatření v rámci detekce Většina dotázaných uvedla, že má ve společnostech zavedeny mechanismy pro oznamování, avšak povědomí respondentů o existenci a správném používání těchto mechanismů se často jeví jako nízké, což může snižovat jejich účinnost. Opatření v rámci reakce na podvodné jednání Mechanismy upravující reakci na vzniklé podvodné jednání se podle výsledků šetření jeví u řady dotazovaných společností jako slabé. Nejčastější formy : 20 % 20 % 20 % 17 % 40 % 37 % Krádež majetku společnosti Střet zájmů Nezákonné výhody Korupce Nepotismus Nedovolené užívání a úplatkářství majetku společnosti 1 I Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě

3 Detailní zjištění Společnost KPMG ve stření a východní Evropě přiřadila k odpovědím, které získala prostřednictvím nástroje FMSAT, barevná hodnocení, jež lze interpretovat následovně: Strategie řízení se ve společnosti jeví jako velmi pozitivní. Strategie řízení se ve společnosti jeví jako spíše pozitivní. Strategie řízení se ve společnosti jeví jako spíše negativní. Jasná pravidla jednání upravená v etickém kodexu Četnost školení a informačních kampaní zaměřených na pravidla jednání V porovnání s obecnými pravidly jednání se situace v oblasti pravidel detekce a prevence zdá být horší. Absence jasných pravidel stejně jako nízká informovanost zaměstnanců o jejich povinnostech v této oblasti naznačují, že společnosti při řízení rizik podvodů pravděpodobně nevyužívají svého nejvýznamnějšího aktiva, tj. ostražitosti svých zaměstnanců. Strategie společnosti pro řízení podvodného jednání se jeví jako značně negativní. Jasná pravidla týkající se detekce a prevence Přestože většina dotazovaných společností má nastaveny určité formální zásady a postupy pro řízení rizika podvodného jednání, jejich zavádění do praxe věnuje pouze malou nebo žádnou pozornost. V důsledku toho mohou být i kvalitní zásady a postupy týkající se řízení rizika podvodného jednání neúčinné. Při následných pohovorech po vyplnění dotazníku několik společností uvedlo, že hlavním důvodem nízké míry zavedení příslušných opatření je skutečnost, že většina rozhodovacích pravomocí, které se týkají klíčových procesů, se soustředí v centrále skupiny. Četnost sdělování pravidel týkajících se detekce a prevence Četnost kampaní zaměřených na zvýšení povědomí o podvodném jednání Úvodní školení zaměřené na povědomí o podvodném jednání Školení zaměřené na prevenci a detekci Posouzení opatření v rámci prevence Většina dotázaných společností sice přijala formální etický kodex, účinnost pravidel jednání, které kodex upravuje, však může být omezená. Společnosti o nich totiž účinně neinformují své zaměstnance, v některých případech jsou navíc tato pravidla nejasná. 2 I Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě

4 Podvodné jednání v oblasti nákupu Oddělení interního auditu klienta nás požádalo, abychom pomohli prošetřit oznámení externího oznamovatele. Oznámení se týkalo potenciálního nekalého jednání ze strany vedení rumunské dceřiné společnosti klienta. Naše šetření potvrdilo: falšované informace o množství odpadu produkovaného ve výrobním procesu, nadhodnocování množství nakupovaných surovin a materiálu, který nesplňoval požadavky na kvalitu, využívání fiktivních dodavatelských faktur kvůli maskování krádeže zásob, přijímání úplatků od dodavatelů zaměstnanci nákupu. Společnost mohla ztrátě v odhadované výši eur předejít či snížit její rozsah, pokud by její zaměstnanci byli proškoleni, jak rozpoznat a oznámit podvodné jednání, a pokud by své klíčové zaměstnance a dodavatele účinně prověřovala. Řada společností může snížit riziko, pokud bude vyhodnocovat potenciální rizika související se zaměstnanci, obchodními partnery a dodavateli. Z výsledků našeho průzkumu přitom vyplývá, že většina firem riziko podvodu před vstupem do obchodního vztahu posuzuje. Většinou se však jedná o omezené a neformální posouzení, které se zaměřuje především na finanční rizika. Jen málokterá společnost uvedla, že má pro posouzení zmíněných rizik zavedeny formální či zdokumentované postupy. Mnoho firem navíc ani pravidelně nepřezkoumává své vztahy s třetími stranami, a tak nemusejí zaznamenat skutečnosti jako např. střet zájmů u nového zaměstnance. Ověřování integrity vedoucích zaměstnanců, obchodních partnerů a dodavatelů Četnost ověřování integrity vedoucích zaměstnanců, obchodních partnerů a dodavatelů Posouzení rizik před zahájením obchodního vztahu Dokumentace posouzení Předepsaná forma posouzení Každá společnost má svůj rizikový profil, jenž se může vlivem interních i externích faktorů měnit. Společnosti by proto měly rizika i související kontrolní mechanismy posuzovat pravidelně. Řada dotazovaných společností však příslušná opatření pravidelně neuplatňuje a nečiní tak ani v případech, kdy k podvodnému jednání již došlo. Četnost posuzování rizik týkajících se Dokumentace akčních plánů a harmonogramů zavádění opatření Formální monitoring kontrolních mechanismů určených ke snižování míry rizik Dokumentace případů porušení kontrolních mechanismů Střet zájmů Klient nás požádal, abychom prošetřili oznámení, podle něhož se generální ředitel dceřiné společnosti na Slovensku měl obohatit z transakcí se spřízněnými stranami. Naše šetření potvrdilo: generální ředitel jednal ve střetu zájmu, který neohlásil, smlouvy uzavírané se spřízněnými stranami obsahovaly nadhodnocené ceny, společnost účtovala o fakturách za služby od spřízněných stran, které nebyly dodány, možnou krádež peněžních prostředků. Společnost mohla ztrátě v odhadované výši eur zabránit, pokud by sledovala vztahy mezi klíčovými zaměstnanci a dodavateli. Posouzení opatření v rámci detekce Ačkoliv většina dotázaných společností uvedla, že má zavedeny určité mechanismy pro oznamování podvodného jednání, nedostatečná informovanost o jejich existenci a využívání může mít dopad na jejich účinnost. Existuje-li ve společnosti prostředí, které zaměstnancům bez problémů umožňuje odpovědně využívat spolehlivého mechanismu pro oznamování, zvyšuje se pravděpodobnost, že společnost odhalí podvodné jednání dříve, a omezí tak vzniklé škody. Ne náhodou se o významné části podvodů a nedovoleného jednání, jež šetřila společnost KPMG ve střední a východní Evropě, naši klienti poprvé dozvěděli právě na základě upozornění od oznamovatele (tzv.whistleblowera), nikoli prostřednictvím tradičních kontrolních mechanismů , KPMG ve střední a východní Evropě, Profil podvodníka v regionu střední a východní Evropy 3 I Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě

5 Povědomí o tendenci zavádět v rámci řídicího a kontrolního systému postupy pro oznamování Zavedení formálních pravidel, která upravují oznamování Postupy pro zajišťování elektronických důkazů Odpovědnost za přijímání rozhodnutí týkajících se vyšetřování a důkazů Zavedení mechanismu pro oznamování Subjekt provádějící vyšetřování Propagování mechanismu pro oznamování Zdokumentované postupy vyšetřování Posouzení opatření v rámci reakce na podvodné jednání Respondenti měli zpravidla nízké povědomí o nastavení plánů reakce na podvodné jednání ve svých společnostech, přičemž tyto plány byly v některých případech pravděpodobně navrženy na úrovni skupiny. Odpovědi navíc poukazují na následující potenciální problémy, které by mohly nastat v případě potřeby prošetření : Vzhledem k množství obchodních informací, které se v současné době ukládají a přenášejí v elektronické podobě, by vyšetřování mohlo ztroskotat kvůli omezené schopnosti společností účinně zajišťovat elektronické důkazní materiály. Respondenti většinou uváděli, že podvodné jednání by v jejich společnostech vyšetřovalo vedení, nikoliv nezávislý útvar zajišťující soulad s právními předpisy (např. oddělení interního auditu) či externí specialista. Většina společností nemá zdokumentované postupy, které je třeba v případě vyšetřování dodržovat, což zvyšuje riziko opomenutí některých důležitých kroků. Výslovné uvedení v pracovním řádu Neohlášené prověrky zaměřené na podvodné jednání Závěr Výše uvedená zjištění vykreslují pesimistický obraz, pokud jde o připravenost dceřiných společností německých a rakouských podniků, ale i ostatních subjektů ve střední a východní Evropě řídit rizika, která se týkají jejich podnikání. Mateřským společnostem subjektů působících v regionu CEE proto doporučujeme posuzovat kriticky svůj vlastní řídicí a kontrolní systém, zejména pak to, jak účinně se uplatňuje v zahraničních dceřiných společnostech. Existence kvalitních a promyšlených pravidel na skupinové úrovni totiž nemusí vždy vést k jejich účinnému zavedení ve všech částech skupiny. 4 I Jak zlepšit řízení rizik ve střední a východní Evropě

6 Kontakty: Jimmy Helm Partner odpovědný za Forenzní služby ve střední a východní Evropě T: E: Dimitar Georgiev Manager Forenzní služby T: E: kpmg.com/cee The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International KPMG Central & Eastern Europe Limited, a limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. August 2014

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012

Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 2012 Forenzní služby Průzkum zaměřený na krádeže dat v regionu střední a východní Evropy 01 kpmg.cz KPMG v České republice Už se vám někdy zdálo, že vaše konkurence ví až příliš mnoho o vašich strategických

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Plánované nástupnictví

Plánované nástupnictví RODINNÉ FIRMY Plánované nástupnictví Řízení firmy řízení rizik prodej firmy správa a uchování rodinného majetku společenská odpovědnost a dobročinnost expanze a růst Předpoklady úspěchu vaší rodinné firmy

Více

Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe

Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe FINANCIAL RISK MANAGEMENT Účetní zachycení termínových kontraktů s elektrickou energií podle současné účetní praxe 21. prosince 2010 ADVISORY Agenda 1. Aplikace pravidel pro rozdělení termínových kontraktů

Více

Banking Executive Survey 2012

Banking Executive Survey 2012 Banking Executive Survey 2012 Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko kpmg.com/cee KPMG in Central and Eastern Europe Obsah Předmluva 3 Úvod 4 Shrnutí 6 Současná situace v bankovním

Více

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011

Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v organizacích v České republice a na Slovensku za rok 2011 Průzkum o výskytu podvodů v České a Slovenské republice za rok 2011 1 z 29 1. Obsah Úvod 3 Hlavní závěry průzkumu 4

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená opatření proti podvodům

Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená opatření proti podvodům EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Evropské strukturální a investiční fondy Pokyny pro členské státy a orgány odpovědné za programy Hodnocení rizika podvodu a účinná a přiměřená

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva

Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik. Závěrečná zpráva Analýza implementačního procesu operačních programů z pohledu korupčních rizik Závěrečná zpráva Květen 2011 Strana 1 OBSAH 1 Úvod...... 2 2 Seznam korupčních rizik... 5 3 Hodnocení významnosti korupčních

Více

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

ISA 240 POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POSTUP AUDITORŮ PŘI POSUZOVÁNÍ MOŽNÝCH PODVODŮ PŘI AUDITU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu) * O B S A H Odstavec Úvod.....

Více

Mapa korupčních rizik

Mapa korupčních rizik Mapa korupčních rizik Závěrečná zpráva Mariánské náměstí 2 110 01 Praha 1 V Praze dne 16. 3. 2009 Bc. Markéta Reedová náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Materiál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jeho další použití a šíření je podmíněno písemným souhlasem

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 ADVISORY KPMG Česká republika s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Česká republika Důležité upozornění Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační

Více

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1005 ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH ZVLÁŠTNOSTI PŘI AUDITU MALÝCH PODNIKŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-4 Charakteristické rysy malých podniků.. 5-18 Komentář k uplatňování mezinárodních auditorských standardů 19 Povinnosti

Více

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014,

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, kterým se vydává Interní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Předmět úpravy (1) Závazný pokyn

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Vydání: 1. Datum 15. 1. 2015 Datum účinnosti: 15. 1. 2015. Výtisk: jediný Počet stran: 26 Podniková norma Interní protikorupční program Zpracoval: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. PF UK Praha Ing. Jana Drahošová

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

Doporučení pro legislativní návrh komplexní ochrany oznamovatelů nekalých jednání v České republice

Doporučení pro legislativní návrh komplexní ochrany oznamovatelů nekalých jednání v České republice Doporučení pro legislativní návrh komplexní ochrany oznamovatelů nekalých jednání v České republice DOPORUČENÍ PRO LEGISLATIVNÍ NÁVRH KOMPLEXNÍ OCHRANY OZNAMOVATELŮ NEKALÝCH JEDNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mgr.

Více

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více