ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení romským ženám. Evropská zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení romským ženám. Evropská zpráva"

Transkript

1 ROMACT Zpřístupnění systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení Evropská zpráva Pracovní verze, není určena k dalšímu šíření Zpětná vazba od partnerských organizací projektu ROM-ACT je vítána Vypracoval Mezikulturní institut v Temešváru, Rumunsku, na základě připomínek partnerských organizací projektu ROM-ACT: - Romská asociace žen Drom Kotar Mestipen, Španělsko (koordinátor) - Zařízení pro sociální ochranu a solidaritu Obecní vzdělávací institut ve Volosu, Řecko - Romani CRISS Romské centrum pro sociální intervenci a studia, Rumunsko - Travelerské centrum Pavee Point, Irsko - Slovo 21, Česká republika - Evropská asociace pro vzdělávání dospělých (EAEA) - s podporou Výzkumného centra pro teorii a praxi překonávání nerovností Barcelonské univerzity (CREA) (přidružený partner) Prosinec 2013/Leden

2 Obsah Shrnutí Úvod... 5 Evropský trend... 5 Nástroj pro inkluzi Romů... 6 Cíle projektu... 7 Cílové skupiny... 7 Metodologie a sběr dat Právní a institucionální rámce pro uznávání kompetencí... 9 Česká republika... 9 Irsko Španělsko Řecko Rumunsko Uznávání kompetencí v praxi Česká republika Irsko Španělsko Řecko Rumunsko Potřeby a doporučení romských žen Informace a povědomí o systému Význam pracovního trhu Cenově dostupné služby uznávání Upravený proces uznávání Podpora při překonávání rodinných a genderových problémů Sebeúcta a uvědomění si vlastních kompetencí a potenciálu Aktivity a doporučení organizací Informace a povědomí o systému Význam pracovního trhu Upravený proces uznávání Spolupráce mezi zainteresovanými stranami Všeobecné závěry Klíčové prvky inkluze Faktory vytvářející nebo udržující exkluzi Cesta vpřed

3 Shrnutí Tato zpráva reflektuje analýzu přístupnosti systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení ženám z romské a travelerské komunity, vypracovanou v rámci projektu ROM-ACT na evropské úrovni a na národní úrovni v České republice, Řecku, Irsku, Rumunsku a Španělsku. Projekt ROM-ACT provádí jedno z doporučení 1. Mezinárodního kongresu romských žen, který se konal v říjnu 2010 v Barceloně, a staví na výsledcích několika předchozích výzkumných projektů. Cíl zajistit, aby znalosti, dovednosti a kompetence získané v zaměstnání nebo jinde byly oceněné, tvoří součást evropské politiky od roku 2001, ale pouze menšina zemí měla v roce 2010 vysoce rozvinutý systém uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení. V současnosti mají systém uznávání předchozího učení všechny členské země, ale zatímco v některých zemích fungují tyto systémy už více jak deset let, v jiných se stále rozvíjejí. Pomocí metodologie komunikativních diskuzních skupin identifikovaly partnerské organizace projektu soubor doporučení, které formulovaly skupiny žen z romských a travelerských komunit a organizace působící na tamto poli s cílem zefektivnit systémy uznávání pro ženy bez akademického zázemí ze znevýhodněných skupin. Analýza struktur a fungování systémů uznávání a způsobu, jakým je vnímají romské ženy a organizace podporující sociální inkluzi Romů, nám umožňuje identifikovat prvky, které přispívají nebo mohou přispívat k sociální inkluzi romských žen. Tvorba a fungování systémů uznávání však v současnosti ve většině zemí nezohledňuje potřeby a možnosti Romů obecně a romských žen především a jak na úrovni těchto systémů, tak na rovině sociální reality, které romské ženy čelí, existují prvky, které vytvářejí nebo udržují exkluzi. Hlavními faktory inkluze jsou: a. vlastní existence systémů uznávání a skutečnost, že ženy z romských a travelerských komunit je mohou využít k získání uznání svých kompetencí; b. politický rámec EU a programy financování EU; c. Evropský rámec kvalifikací; d. stávající priorita inkluze Romů v národních a evropských politikách; e. existence zkušených a odhodlaných místních zainteresovaných stran. Hlavními faktory, vytvářejícími nebo udržujícími exkluzi jsou: a. skutečnost, že systémy uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení nejsou přizpůsobené potřebám a situaci žen z romských a travelerských komunit; b. nedostatek důvěry, předchozí zkušenost s exkluzí a efekt skleněného stropu; c. rodinné závazky, předsudky a odolnost vůči změnám; d. náročnost procesu a poměr užitku a nákladů nejsou využívání systémů uznávání vždy nakloněné; e. závislost, vytvořená podpůrnými službami. 3

4 Komunikativní diskuzní skupiny s romskými ženami a nevládními organizacemi ze zúčastněných zemí potvrdily, že systémy uznávání mohou být užitečným nástrojem pro zvyšování příležitostí romských žen získat přístup na pracovní trh nebo zlepšit jejich postavení na pracovním trhu. Obdržená zpětná vazba však upozornila na to, že k využití potenciálních výhod jsou zapotřebí významné úpravy stávajících systémů, které se týkají: - formy propagace výhod systému uznávání mezi romskými ženami a způsobu informování romských žen o tom, jak mohou získat k systému přístup a jaké jim systém může přinášet výhody; - existence nabídky uznávání, odpovídající nejen druhům kompetencí, které mají romské ženy se znevýhodněným zázemím, ale i kvalifikacím, které jsou požadované na pracovním trhu a které přinášejí pracovní příležitosti; - zajištění, aby náklady na proces nebyly překážkou, znemožňující využití systému uznávání; - uzpůsobení postupů registrace, přípravy, evaluace a osvědčování specifickým potřebám a možnostem romských žen a poskytování uzpůsobené podpory během celého procesu; - doplnění podpory pro přístup a využívání systému uznávání o opatření, umožňující romským ženám tyto příležitosti využít, omezující dopady předsudků vně i uvnitř romských komunit a překonávající omezení související s rodinnými závazky; - opatření, která mají za cíl podporovat romské ženy v uvědomění si vlastních kompetencí, které získaly prostřednictvím neformálního zdělávání a informálního učení. Ostatní klíčová doporučení zahrnují: - zapojení romských žen jako zprostředkovatelek ve vztahu mezi přijímajícími romskými ženami a nejrůznějšími zainteresovanými stranami, zapojenými do procesu uznávání; - efektivnější spolupráci a koordinaci mezi zainteresovanými stranami v procesu uznávání. Budou-li doporučení, formulovaná v této zprávě a v zásadě vycházející z analýzy stávajících systémů uznávání a konzultací s romskými ženami a zástupci organizací činných na tomto poli, uvedena do praxe, mohlo by být uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení mnohem více využívané romskými ženami a mohlo by přinést účinnější a udržitelnější výhody jak jim, tak celé společnosti. 4

5 1. Úvod Tato zpráva reflektuje analýzu přístupnosti systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení ženám z romské a travelerské komunity, vypracovanou v rámci projektu ROM-ACT na evropské úrovni a na národní úrovni v České republice, Řecku, Irsku, Rumunsku a Španělsku. Zároveň předkládá soubor doporučení, které formulovaly skupiny žen z romských a travelerských komunit a organizace působící na tamto poli s cílem zefektivnit systémy uznávání pro ženy bez akademického zázemí ze znevýhodněných skupin. V Irsku se projekt týká žen z travelerské komunity, zatímco v ostatních zúčastněných zemích jsou cílovou skupinou ženy z romské komunity. Z tohoto důvodu budeme při odkazování na Irsko hovořit o Travelerech a při odkazování na zbývající země o Romech, ať už budeme odkazovat k, nebo k Romům obecně, jak doporučuje Rada Evropy 1. Terminologie použitá v souvislosti s uznáváním kompetencí není v Evropě zcela homogenní a koherentní. V této zprávě nám jako reference slouží definice, navržená Evropskou komisí ve zlomovém Memorandu o celoživotním učení, vydaném v roce 2001, kde je uznávání chápané jako proces identifikace, hodnocení a uznávání široké škály dovedností a kompetencí, které si lidé osvojují v průběhu života a v různých kontextech, např. prostřednictvím vzdělávání, zaměstnání nebo volnočasových aktivit. V celoživotním a všeživotním učení je uznávání klíčovým prvkem k zajištění viditelnosti a náležitému ocenění učení, získané jedincem kdekoliv a kdykoliv v průběhu života. Evropský trend Více jak deset let zdůrazňují různé instituce EU potřebu vytvořit efektivní a koherentní systémy uznávání kompetencí získaných v neformálním a informálním rámci. V roce 2007 konstatoval Akční plán vzdělávání dospělých, přijatý Evropskou komisí, že hodnocení a uznávání dovedností a sociálních kompetencí, bez ohledu na to, kde a jak jich bylo dosaženo, je důležité zejména pro ty, kteří nemají základní kvalifikace, za účelem jejich integrace do společnosti. V Komuniké z Brugg z prosince 2010 evropští ministři pro odborné vzdělávání a přípravu, evropští sociální partneři a Evropská komise prohlásili, že zúčastněné státy by měly začít nejpozději v roce 2015 vytvářet národní postupy pro uznávání a validaci neformálního vzdělávání a informálního učení, podporované národními rámci kvalifikací. Usnesení Rady z listopadu 2011 o obnoveném evropském programu pro vzdělávání dospělých definovalo jako prioritní oblasti zavedení plně funkčních systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení a podporu jejich využívání jak dospělými všech věkových kategorií a na všech úrovních kvalifikace, tak podniky a dalšími organizacemi. V doporučeních týkající se této věci, zveřejněných v prosinci 2012, Rada uznává, že uznávání výsledků učení, zejména znalostí, dovedností a kompetencí, získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení, může hrát významnou úlohu v posilování zaměstnatelnosti a mobility a zvyšování motivace k celoživotnímu učení, zvláště v případě socioekonomicky znevýhodněných nebo málo kvalifikovaných osob. 1 Rada Evropy, Deskriptivní glosář termínů souvisejících s romskými otázkami: Termín Romové používaný v Radě Evropy se vztahuje na skupiny Romů, Sinti, Kalé a spřízněné evropské skupiny včetně Travelerů a východních skupin (Dom a Lom) a zahrnuje širokou škálu zainteresovných skupin, včetně osob, které samy sebe identifikují jako Cikány. 5

6 Doporučení apeluje na členské státy EU, aby nejpozději do roku 2018, v souladu s vnitrostátními podmínkami a specifiky a jak uznají za vhodné, zavedly opatření pro uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení, což umožní jedincům následující: (a) získat uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení, a, v příslušných případech, prostřednictvím otevřených vzdělávacích zdrojů; (b) obdržet úplnou kvalifikaci nebo, v příslušných případech, dílčí kvalifikaci na základě uznaných zkušeností, získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení. Členské státy mohou v souladu se svými potřebami upřednostňovat v rámci svých systémů uznávání jisté oblasti a/nebo sektory. Systémy uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení by měly každému jedinci umožnit využít následující možnosti: (a) IDENTIFIKACE výsledků učení získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení; (b) DOKUMENTACE výsledků učení získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení; (c) HODNOCENÍ výsledků učení získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení; (d) OSVĚDČENÍ výsledků hodnocení kompetencí získaných prostřednictvím neformálního vzdělávání a informálního učení ve formě kvalifikace nebo kreditů vedoucích ke kvalifikaci, či v jiné formě. Nástroj pro inkluzi Romů Projekt vychází z doporučení 1. Mezinárodního kongresu romských žen: Ostatní ženy, který se konal v říjnu 2010 v Barceloně a na kterém se sešlo tři sta romských žen ze čtrnácti evropských zemí, aby sdílely své potřeby, sny a požadavky, související se třemi hlavními tématy: vzděláváním, zaměstnaností a feminismem. Jeden z návrhů, zahrnutých v závěrečném dokumentu, vznesl požadavek na uznávání předchozího učení romských žen jako jedné z forem usnadnění jejich začlenění na pracovní trh. To vycházelo z předpokladu, že přestože nemají dostatek osvědčených kvalifikací a jsou marginalizované na pracovním trhu nebo jsou z něj zcela vylučované, disponují romské ženy důležitým kapitálem: kompetencemi, které nashromáždily během života, zejména prostřednictvím informálního učení. Odhalení a ocenění tohoto skrytého pokladu může mít zásadní význam pro podporu osobního rozvoje, rovnosti a může být pro znevýhodněné romské ženy cestou k sebeúctě a sociálnímu začlenění. Výsledky několika evropských výzkumných projektů, jako například Workaló nebo Include-ed, které se uskutečnily v posledních deseti letech, zdůrazňují potenciál systémů uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v podpoře sociální inkluze Romů. Výzkum Workaló poskytl důkazy, že Romové si osvojili specifické schopnosti a kompetence vztahující se k druhu práce, kterou vykonávají, jako je flexibilita, schopnost se adaptovat v měnícím se prostředí a pracovat v týmu nebo obchodní dovednosti. Většina Romů však nemá formální vzdělání a pracovní zkušenosti. Jsou tedy kvalifikovaní, ale chybí jim formální uznání jejich schopností. Include-ed také chápe uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení jako jednu z forem, jak přispět k sociálnímu a pracovnímu začlenění zranitelných skupin. Projekt Callí Butipén konstatoval, že uznání formální či neformální pracovní zkušenosti má velký význam pro začlenění romských žen na formální trh práce. Projekt Drom-In navíc zdůraznil potřebu usnadnit uznávání dovedností romských imigrantů, zejména těch dovedností, které nabyli prostřednictvím pracovní zkušenosti a osobní trajektorie v zemi původu. 6

7 Cíle projektu Na tomto základě a s ohledem na systémy uznávání ve svých příslušných zemích si partnerské organizace projektu vytyčily dva hlavní cíle: přiblížit stávající národní systémy uznávání romské komunitě, aby k procesu získalo přístup více Romů; formulovat návrhy na zlepšení stávajících systémů na základě vkladu romských žen, romských organizací a ostatních občanských organizací. Cílové skupiny Hlavní tři cílové skupiny projektu Rom-Act jsou: neakademické romské ženy: kromě jejich aktivního zapojení do formulování návrhů, jak zpřístupnit a přizpůsobit systémy uznávání, dovrší padesát romských žen úspěšně proces uznávání; občanské organizace: výstupem projektu bude příručka, která bude krok po kroku vysvětlovat, co je třeba udělat za účelem podpory zranitelných skupin v dovršení procesu uznávání; tvůrci politik a veřejná správa: na konci projektu poskytne zpráva pro tvůrce politik konkrétní ideje, návrhy a doporučení, jak přiblížit systémy uznávání zranitelným skupinám. Projekt také zahrnuje pět národních poradních rad, tvořených externími osobami z organizací, které jsou členy konsorcia, a poradní skupinu pro tvorbu politiky, tvořenou experty, kteří budou vydávat doporučení, týkající se lobbistických strategií. Bude spuštěna evropská a národní informační kampaň s cílem šířit výsledky projektu a strategie lobbistické kampaně, zaměřená na tvorbu politiky. Za účelem zviditelnit projekt a povzbudit ostatní romské ženy, aby využily příležitostí, které jim systémy uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení nabízí, bude vytvořeno DVD se svědectvími romských žen zapojených do projektu. Metodologie a sběr dat Metodologie projektu využívá inovativní přístup, založený na aktivním zapojení a připomínkách neakademických romských žen. V národních zprávách budou představena doporučení, formulovaná na základě diskuzí se skupinami romských žen a zástupců organizací věnujících se začleňování Romů. Tato zpráva nabízí přehled legislativních a politických rámců pro uznávání předchozího učení ve všech partnerských zemích a představuje některá hlediska a doporučení romských žen. Ve všech pěti zemích zapojených do projektu ROM-ACT byla použita stejná metodologie. Zahrnuje přehled literatury a diskuze s romskými ženami. Všechny partnerské organizace měly vést čtyři Komunikativní diskuzní skupiny (KDS), dvě za účelem shromáždění hledisek a doporučení romských žen a dvě za účelem shromáždění hledisek a doporučení občanských organizací. KDS vycházely z dohodnuté metodologie, která podporovala otevřenou a plynulou diskuzi a poskytovala prostor, v němž se lidé cítili pohodlně. Diskuzní skupiny sestávaly z poměrně nízkého počtu účastníků, šesti až deseti, a byly vedeny moderátorem ve velmi uvolněném a příjemném prostředí. Diskuzní skupina měla nastolit rovnocenný dialog mezi účastníky. Některé otázky byly doporučené, současně však bylo povoleno, když to situace vyžadovala, otázky upravovat. 7

8 První KDS s neakademickými romskými ženami se soustředila na shromáždění obecných informací o tom, co účastnice vědí o systémech uznávání v jejich zemi, jaké spatřují překážky v přístupu k systémům uznávání a co potřebují, aby se těchto systémů více účastnily. V druhé KDS s neakademickými romskými ženami validovaly účastnice výsledky získané konsorciem v první diskuzní skupině. První KDS se zástupci občanských společností (OS) se soustředila na obecné informace OS o systémech uznávání, na to, které schopnosti a dovednosti Romů mohou ve svých organizacích validovat, na informace o stávajících aktivitách jejich organizací na propagaci těchto systémů mezi Romy a na úlohu, kterou jejich organizace hrají nebo by měly hrát ve snaze učinit uznávání učení prospěšným pro neakademické Romy. Na druhém setkání ti samí účastníci validovali výsledky získané konsorciem v první diskuzní skupině. Součástí metodologie byla setkání, která následovala KDS a která měla za cíl poskytnout účastníkům příležitost validovat hlediska a doporučení, které vypracoval výzkumník. Analýza vkladu účastníků v KDS vyúsťuje ve všech zemích v identifikaci faktorů exkluze (překážky) a faktorů inkluze (možnosti), což je třeba považovat za výchozí bod pro doporučení, jak zpřístupnit a učinit relevantnějšími systémy uznávání předchozího učení pro Romy. 8

9 2. Právní a institucionální rámce pro uznávání kompetencí V této části nastíníme některé prvky právních a institucionálních rámců pro uznávání kompetencí v zemích zapojených do projektu ROM-ACT: České republice, Řecku, Irsku, Rumunsku a Španělsku. Česká republika Legislativní rámec pro uznávání kompetencí v České republice byl schválen v září Národní soustava kvalifikací (NSK) rozlišuje dva druhy kvalifikací: a) úplné profesní kvalifikace způsobilost vykonávat určité povolání; b) profesní kvalifikace způsobilost vykonávat určitou činnost nebo soubor činností, umožňující uplatnění na trhu práce. Profesní kvalifikace může být součástí úplné profesní kvalifikace. Každá profesní kvalifikace je popsána dvěma standardy, kvalifikačním standardem (výčet očekávaných výsledků učení) a hodnoticím standardem (soubor hodnoticích kritérií). Osvědčení profesních i úplných profesních kvalifikací lze dosáhnout na všech úrovních národního systému kvalifikací až po úroveň vyššího vzdělávání. Na formulaci těchto standardů se podílejí sektorové rady. Tyto rady zahrnují: zástupce hlavních zaměstnavatelů v daném sektoru, zástupce profesních organizací a sdružení, zástupce ministerstev, vzdělavatele, zástupce Národního ústavu pro vzdělávání, zástupce poradenských společností. Systém vzdělávání i kvalifikací byly v České republice navrženy podle Evropského rámce kvalifikací (EQF). Postup uznávání lze provádět pouze v případě, jsou-li v soustavě kvalifikací stanoveny kvalifikační a hodnoticí standardy. Kvalifikační standardy zahrnuté v Národní soustavě kvalifikací jsou popsané z hlediska výsledků učení a jejich ukázky při zkoušce. Proto je praktická ukázka konkrétní dovednosti základní podmínkou pro udělení profesní kvalifikace. Hodnoticí standardy zahrnují hodnoticí kritéria a způsoby hodnocení pro každou profesní kvalifikaci. Ty mohou zahrnovat verbální popis, vysvětlení a praktickou ukázku. Standardy se používají pro uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení a také v procesu osvědčování, který sleduje formální vzdělávání a přípravný program. V případě úplných profesních kvalifikací jsou hlavním zajišťovatelem odbornosti hodnocení školy. V případě profesních kvalifikací je oficiální uznání neformálního vzdělávání a informálního učení udělováno prostřednictvím úředního osvědčení. Osvědčení je vydáváno autorizovanou osobou, respektive předsedou zkušební komise. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) je odpovědný za monitorování celého systému validace a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. 9

10 Irsko Uznávání výsledků předchozího učení (Recognition of Prior Learning, RPL) bylo uzákoněno v roce Zákon o vzdělávání a přípravě z roku 1999 dal jednotlivým občanům právo na uznání předchozího učení ze strany systému dalšího a vyššího vzdělávání. To znamená, že předchozí učení (získané formálně či neformálně) může být prezentováno systému formálního vzdělávání a oficiálně uznáno. Irský věcný záměr zákona o vzdělávání dospělých (2000) byl mezním dokumentem pro daný sektor. Byl výsledkem mnoha měsíců konzultací a představil politiku a priority vlády pro budoucí rozvoj vzdělávání dospělých a zdůraznil úlohu a význam komunitního vzdělávání v podpoře pokroku vzdělávání, zaměstnávání, sociálního začleňování a občanství. Věcný záměr také uznal učení jako všeživotní proces (které se odehrává na rozličných místech) a navrhl národní rámec akreditací, který umožní rozeznat různé druhy inteligence. V roce 2004 ustavil Národní kvalifikační úřad Irska (NQAI) poradní skupinu za účelem vytvořit soubor národních principů pro RPL v Irsku. Skupina vycházela z národní a mezinárodní praxe, včetně společných evropských zásad pro uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení, které byly přijaty za irského předsednictví EU v roce Některé z klíčových bodů v dokumentu NQAI, přijatém v roce 2005, zahrnovaly: RPL zaručí, že dodáme důležitost veškerému učení, nezávisle na tom, jak ho bylo dosaženo. RPL je součástí inklusivního přístupu k učení ze strany poskytovatelů vzdělávání a přípravy a organizací provádějících hodnocení. V roce 2005 zavedl NQAI zcela nový Národní rámec kvalifikací (NQF), který stanovil deseti úrovňovou škálu kvalifikací pro všechny kurzy certifikované FETAC (Rada pro akreditace v oblasti dalšího vzdělávání a přípravy), HETAC (Rada pro akreditace v oblasti vyššího vzdělávání a přípravy) a univerzitami v zemi: RPL a NQF jsou velmi úzce provázané. Kandidáti, kteří mají příslušné předchozí učení v konkrétní oblasti a na konkrétní úrovni (např. péče o děti, úroveň 5 FETAC) mohou předložit doklady o tomto předchozím učení poskytovateli kurzu. Aby usnadnil poskytovatelům kurzů práci s kandidáty RPL, přistoupil FETAC v roce 2005 na Politiku uznávání předchozího učení a v roce 2009 vydal Příručku pro poskytovatele. V roce 2013 musí všichni poskytovatelé, které FETAC registruje, splňovat požadované minimum pro zaručení přístupu studujícím, kteří žádají o uznání předchozího učení (ačkoliv z materiálů FETAC není zcela jasné, co je požadované minimum ). Poskytovatelé přípravy, kteří by chtěli nabízet možnost získání úplné kvalifikace na základě předchozího učení, musí předložit samostatné potvrzení kvality. Skutečnost, že v Irsku je RPL provázané s NQF hraje významnou úlohu, protože to znamená, že v Irsku se pojetí a uplatňování RPL omezuje na osoby, které využívají předchozí učení k získání formální akreditace ve specifických oblastech. Na jednu stranu je to velmi výhodné pro kandidáty, kteří úspěšně získají akreditaci svého předchozího učení, protože tím pádem nepochybně splňují požadované standardy konkrétní kvalifikace. Na druhou stranu, protože je RPL provázané s NQF (a protože standardy musí být udržovány), musí kandidát vynaložit velké úsilí (předložit hodně dokladů), aby mu bylo předchozí učení uznáno. Kandidát musí sám transformovat své neformální vzdělání či informální učení do deklarativní/dekontextualizované/procedurální znalosti, relativní pro specifické výsledky kurzu, což je proces, který může být obzvlášť náročný pro kandidáty, kteří mají málo předchozích zkušeností se systémem dalšího vzdělávání a/nebo formálním vzděláváním. Vždy existuje riziko 10

11 selhání, a to i v případě, že kandidátova osobní zkušenost dalece přesahuje znalosti, dovednosti a kompetence zakódované v kvalifikacích. Spojení RPL a NQF také vedlo k příliš úzkému pojetí RPL. V Irsku se klade důraz na RPL jako na sumativní proces oproti procesu formativnímu. Jinými slovy se pozornost věnuje tomu, aby kandidát RPL shrnul své předchozí učení a využil ho k získání přístupu, výjimky, kreditu nebo úplné kvalifikace v určité oblasti, místo aby se jednalo o proces, prostřednictvím něhož dospělí o svém učení přemýšlejí a nechávají si ho ze strany systému tím či oním způsobem uznávat. Důraz na RPL jako na sumativní proces odráží širší tendenci v rámci systému pohlížet na učení jako na prostředek, jak pomoci lidem získat zaměstnání, které se zrovna nabízí, místo aby se na učení pohlíželo jako na způsob podpory sociální inkluze, posilování, aktivního občanství atd. Zpráva TEACH, která v roce 2010 zkoumala vzdělávání dospělých ve vztahu ke komunitě Travelerů, kriticky poukazovala na rozdíl mezi evropskými dokumenty o celoživotním učení (včetně Zprávy Evropské komise o vzdělávání dospělých) a jejich ekvivalenty v Irsku. Zatímco evropské zprávy vyzdvihují důležitost kvalitního vzdělávání a přípravy všech jedinců za účelem získání dovedností relevantních pro pracovní trh a dovedností v oblasti sociální inkluze a aktivního občanství, v irském kontextu se zdá být stěžejním bodem praxe i hodnocení (výsledků) příprava ekonomicky životaschopných jedinců. Španělsko Na národní úrovni je kompetentním orgánem pro akreditaci profesních kompetencí získaných prostřednictvím pracovní zkušenosti a neformálního vzdělávání Národní institut kvalifikací (Instituto Nacional de Cualificaciones, INCUAL), který je podřízen Generálním sekretariátu pro vzdělávání (Ministerstvu školství, kultury a sportu). INCUAL je odpovědný za definici, vytvoření a aktualizaci Národního katalogu profesních kvalifikací, který tvoří základ pro vypracování nabídky kvalifikací a profesních osvědčení. Postup evaluace a osvědčování profesních kompetencí získaných prostřednictvím pracovní zkušenosti nebo neformálního vzdělávání určuje Zákon o kvalifikacích a odborné přípravě, přijatý v roce Zatímco rámec systému akreditací platí na úrovni státu, každé autonomní společenství 2 organizuje a řídí proces prostřednictvím veřejných výzev v rámci společenství. Každá výzva se týká určitých profesních polí a v rámci nich určitých jednotek kompetence, odpovídajících úrovním 1, 2 a 3 profesních kvalifikací. Pro každou jednotku kompetence je specifikovaný maximální počet příjemců. Vypsaná pole a jednotky kompetence se s každou výzvou mění. V Katalánsku postup provádí katalánský institut profesních kvalifikací prostřednictvím programu Acredita't. Konkrétní oddělení je zodpovědné za výběr veřejných center akreditovaných uskutečňovat postup a návrh alokace kandidátů do center. Oddělení je také odpovědné za regionální koordinaci procesu, vyřizování stížností, monitorování a zajišťování kontroly kvality, hospodaření s rozpočtem a poskytování podpory centrům a evaluačním komisím. Katalánský institut profesních kvalifikací musí poskytovat centrům kontakty na kvalifikované experty a evaluátory pro výzvy. Jelikož je v souladu se zveřejněnými kritérii v každé výzvě maximální počet vypsaných míst, upřednostňují se ti, kteří mají alespoň jednu osvědčenou jednotku kompetence v předchozí výzvě, jsou 2 Autonomní společenství jsou správní jednotky prvního stupně ve Španělsku. 11

12 rezidenti Katalánska nebo mají předchozí pracovní nebo alespoň dobrovolnickou zkušenost. Nejméně upřednostňovaní jsou nerezidenti Katalánska a lidé starší pětadvaceti let, kteří sice splňují požadavky na pracovní zkušenost nebo přípravu, ale nemohou ji doložit žádnou dokumentací. Využití postupu je podmíněno uhrazením poplatku, který vychází z cen schválených na národní úrovni, ale existují slevy a výjimky. Některé náklady financuje vzhledem k implementaci postupu akreditace profesních kompetencí získaných prostřednictvím pracovní zkušenosti Ministerstvo školství, kultury a sportu z Evropského sociálního fondu. K získání uznání kompetencí prostřednictvím výzvy programu Acredita't se musí příjemci předběžně zaregistrovat. Jsou-li přijati, musí se zaregistrovat v přiděleném centru. Jakmile jsou splněny tyto kroky, je přistoupeno ke třem závazným fázím procesu: poradní fáze, evaluace a osvědčování. Řecko V Řecku je systém uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení stále ve vývoji a probíhá pod dozorem a řízením státu a zejména řeckého Ministerstva školství. Ministerstvo školství, celoživotního učení a náboženských záležitostí je orgán, který se ujal vytvoření Národního rámce kvalifikací a Národní sítě celoživotního vzdělávání a který usiluje o zkvalitnění celoživotního vzdělávání v Řecku, organizaci systému identifikace a osvědčování kvalifikací a konsolidaci širší kultury učení, zaměřené na občany a jejich potřeby. Národní rámec kvalifikací používá osm referenčních úrovní založených na výsledcích učení, popisujících, co osoba po dovršení procesu učení zná, chápe a umí. Tento přístup vede k přesunutí pozornosti od vkladů (délka zkušenosti učení, typ instituce) k výstupům (výsledek učení). Je třeba poznamenat, že Národní rámec kvalifikací neuděluje kvalifikace, ale pouze je rozřazuje do úrovní a popisuje je z hlediska výsledků učení. Podpora občanů, kteří usilují o získání uznání nebo ekvivalence, je primárně úkolem Center odborné přípravy (v řečtině KEK), které jsou do značné míry součástí soukromého sektoru a poskytují zpoplatněné služby nebo služby financované grantem Rámce komunitní podpory a řeckým státem, a Institutů odborné přípravy (v řečtině IEK), které jsou buď veřejné nebo soukromé instituce (součást postsekundárního vzdělávání) a poskytují zpoplatněné i bezplatné služby. Řecký rámec kvalifikací je podporován přístupem zaměřeným na výsledky učení, podle něhož jsou kvalifikace popsány z hlediska výsledků učení, které jsou klasifikované podle úrovní. Výsledky učení, které popisují, co jedinec po dovršení procesu učení zná, chápe a umí, jsou klasifikované z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí. Výsledky učení, které odpovídají kvalifikacím specifické úrovně, jsou definované prostřednictvím souboru charakteristik. Tvorba charakteristik je založená na klasifikaci kvality a kvantity znalostí, dovedností a kompetencí. Vytvoření Národního rámce kvalifikací, kterému předcházela veřejná diskuze a přijetí právního pozadí, nyní následuje definice přizpůsobení národních kvalifikací Evropskému rámci kvalifikací (EFQ). Pod záštitou Ministerstva školství, celoživotního učení a náboženských záležitostí byly vytvořeny pracovní skupiny, které vytvořily specializované deskriptivní indikátory pro kvalifikace, které jsou udělovány 12

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu Řešitelský tým NÚOV ECVET-PaK: Miroslav Kadlec, Jan Peška, Jiří Strádal, Mario Stretti.

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů

ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů ICHNOS Plus The Toolkit sada nástrojů pro implementaci regionálního centra kompetencí v regionech připraveného projektem ICHNOS Plus 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Politiky EU v oblasti zakládání podniků... 4

Více

MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA. Shrnující zpráva

MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA. Shrnující zpráva MIGRANTI NA TRHU PRÁCEVE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH: PRÁVNÍ KONTEXT A ORGANIZAČNÍ PODPORA Shrnující zpráva Migranti na trhu práce ve vybraných evropských zemích: právní kontext a organizační podpora Shrnující

Více

Memorandum o celoživotním učení

Memorandum o celoživotním učení Memorandum o celoživotním učení Pracovní materiál Evropské komise 1 Obsah 1. Úvod 2. Celoživotní učení čas jednat 3. Evropa občanů díky celoživotnímu učení 3.1. Znalostní společnosti: úkoly, které přináší

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru) Zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání se zvláštním zřetelem k odbornému vzdělávání a přípravě a vzdělávání dospělých Kvalitativní zpráva z projektu QALLL (český překlad úvodu, metodologie a závěru)

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

ZELENÁ KNIHA. (text se závažností EEA)

ZELENÁ KNIHA. (text se závažností EEA) EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 22.6.2011 COM(2011) 367 konečná verze ZELENÁ KNIHA Modernizace směrnice pro odbornou kvalifikaci (text se závažností EEA) 1 1. ÚVOD Občané EU 1 poskytující širokou škálu odborných

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení

Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení. ručení pro moduly společného učení Deliverable 3 - WP1 Srovnávací Srovnávací zpráva zpráva a doporučení a pro moduly společného učení ručení pro moduly společného učení HP Admin Admin Ref num: 538480-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDVTIG-GMP Grant

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více