Nováček v podnikatelském inkubátoru, kterému pomáhal s komunikační strategií studentský tým

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nováček v podnikatelském inkubátoru, kterému pomáhal s komunikační strategií studentský tým"

Transkript

1 Stránka 1 05 / 08 (prosinec 2008) Obsah Úspěšná firma opustila podnikatelský inkubátor Úspěšná firma opustila podnikatelský inkubátor Nováček v podnikatelském inkubátoru, kterému pomáhal s komunikační strategií studentský tým Zapojení TIC do nové evropské sítě Enterprise Europe Network Programy podpory regionálního rozvoje pro rok Aktuální výzvy z Evropských fondů Strojírenský klastr 6 Firma Sp2 získala prestižní ocenění ELSA za Krysáky Začátkem listopadu opustila prostředí podnikatelského inkubátoru firma Aukro s.r.o., dlouhodobě největší online obchodní platforma na českém internetu. Firma Aukro si zvolila možnost rozvíjet svůj potenciál v prostředí inkubátoru od března Václav Liška, výkonný ředitel společnosti Aukro, h o d n o t í působnost v podnikatelském inkubátoru: Aukro zde našlo své zázemí a reprezentativní kancelářské prostory právě v době, kdy zaznamenávalo velmi významné období v historii své existence. Během roku a půl se počet zaměstnanců společnosti více než zdvojnásobil a TIC umožnilo Aukru na tyto velmi rychlé změny adekvátně reagovat. Velkou výhodu pro nás představovala možnost využívat moderní prostory v centru města, zvýhodněný nájem a ostatní služby inkubátoru. Od listopadu už Aukro sídlí na nové adrese na náměstí T. G. Masaryka. Hlavním cílem pro Aukro nadále zůstává udržení široké podpory uživatelů a rychlý růst. Online aukce pro nás představují prioritu, ale budeme se soustředit také na d a l š í o b l a s t i e - commerce, slibuje Václav Liška. TIC Technologické inovační centrum UTB UniverzitaTomáše Bati ve Zlíně EU Evropská unie AV ČR Akademie věd České republiky IPRM Integrovaný plán rozvoje města IOP Integrovaný operační program OP Operační program ICT Informační a komunikační technologie CIP Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu VŠ Vysoké školy VOŠ Vyšší odborné školy SŠ Střední školy Nováček v podnikatelském inkubátoru, kterému pomáhal s komunikační strategií studentský tým Od 10. listopadu se v podnikatelském inkubátoru usídlila nova společnost cestovní kancelář IC Tour s.r.o. Svým zákazníkům nabízí zájezdy na výjimečná místa planety, plavby po evropských veletocích na palubách luxusních lodí a specializuje se také na potápění v nejzajímavějších oblastech světa. Stojí také za zmínku, že komunikační kampaň, která bude v těchto dnech zahájena, je realizována týmem studentů z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Studenti, vybraní na základě výběrového řízení, tak získali ojedinělou možnost aplikovat teorii v praxi a získat neocenitelné zkušenosti. Chtěl jsem dát příležitost studentům, kteří mají velký potenciál, ale nemají ho kde uplatnit. Musím říct, že s jejich prací jsem doposud velmi spokojen a věřím, že jejich pohled je totožný, říká majitel a vášnivý cestovatel, Ivan Chrástek. Cestovní kancelář mimo jiné organizuje speciální

2 Stránka 2 programy šité na míru pro společnosti, které chtějí motivovat své zaměstnance či prohloubit vztahy se svými obchodními partnery. Význam této takzvané i n c e n t i v n í t u r i s t i k y v dnešní době stoupá a IC Tour udělá maximum pro to, aby si účastníci těchto zájezdů odnesli nezapomenutelné zážitky, adrenalin a dobrodružství spojené s profesionálním přístupem. Více informací o společnosti a její nabídce naleznete na Technologické inovační centrum Zlín se k stalo spolupracujícím partnerem nové sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network. Zapojení TIC do nové evropské sítě Enterprise Europe Network Jaké výhody plynou ze spolupráce s Enterprise Europe Network? Co je cílem nové evropské sítě a jaké služby zajišťuje? Evropská síť Enterprise Europe Network zahájila svoji činnost v únoru Jejím cílem je podpora malých a středních podniků v rozvoji jejich inovačního potenciálu a zvýšení konkurenceschopnosti. Tato nová iniciativa Evropské komise podnikatelům poskytuje jedno kontaktní místo, kam se mohou obrátit s konkrétní záležitostí a využít široké škály snadno dostupných služeb podpory podniků. ší sítí v Evropě, která poskytuje poradenství a služby podnikům. Se svými rozsáhlými odbornými znalostmi a kontakty poskytuje síť praktickou pomoc v případech, kdy společnost hledá nového obchodního partnera v jiném členském státě či radu jak rozvíjet inovativní myšlenku nebo jak požádat o financování evropského výzkumu. Síť může pomoci klientům v technických záležitostech, jako jsou práva k duševnímu vlastnictví, normy a právní předpisy EU. Všechny organizace v síti Enterprise Europe Network pocházejí z různého prostředí v oblasti podnikání, výzkumu a průmyslu a mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním pomoci. Většina se již účastnila předchozích dvou podpůrných sítí - Euro Info Center (EIC) a Center pro přenos inovací (IRC). Nová síť poskytne podnikům podporu podnikání na dosah ruky", jak říká slogan. Všechny malé a střední podniky obdrží od Výhodou sítě Enterprise Europe Network je dostupnost všech služeb pod jednou střechou. S více než 500 kontaktními místy a téměř zkušených pracovníků v cca 40 evropských zemích je tato síť největkaždé organizace zapojené do této nové sítě informace a osobní, na míru šité, služby s využitím nejnovějších technologií. Síť zajišťuje následující služby: Poradenství pro podnikatele: poradenství a informace o vnitřním trhu EU a možnostech zvyšování konkurenceschopnosti podniků, poradenství v oblasti evropské legislativy a národních předpisů, informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy. Služby na podporu transferu technologií, a inovací: nalezení vhodné technologie ze zahraničí, vyhledání partnerů pro spolupráci na technologiích českého původu, poradenství v oblasti financování, duševního vlastnictví apod.

3 Stránka 3 Poradenství v oblasti 7. rámcového programu. Českou část sítě zajišťuje projekt BISONet (Business Innovation SuppOrt Network for the Czech Republic), který je realizován konsorciem jedenácti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Síť Enterprise Europe Network vznikla v rámci programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP). Další informace: Programy podpory regionálního rozvoje pro rok V roce budou realizovány následující regionální programy: PODPORA ÚPRAV BÝ- VALÝCH VOJENSKÝCH AREÁLŮ K OBECNÍMU VYUŽITÍ Cílem programu je formou dotace přispět na úpravy budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn územně plánovací dokumentace. Program je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecn í c h z a s t u p i t e l s t e v v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný Nadpis vnitřního vojenský textu majetek do svého vlastnictví. Příjemcem dotace je obec, případně svazek obcí. V roce má program následující dotační tituly: infrastruktura a rekonstrukce, aktualizace územně plánovací dokumentace obcí. PODPORA VENKOVA OBNOVY Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Program je od roku rozšířen o 2 nové dotační tituly. V roce má program následující dotační tituly: podpora vítězů soutěže Vesnice roku, podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci, podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti. BEZBARIÉROVÉ OBCE Cílem programu je formou dotace přispět k odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou. Příjemcem podpory jsou obce a města, která mají schválenou bezbariérovou trasu v rámci programu Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Výše podpory ze státního rozpočtu může dosáhnout až 50 % celkových nákladů akce. Program je určen na podporu projektů zaměřených na: odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování uvnitř budov, bariér bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Ministr pro místní rozvoj již také vyhlásil podprogramy na rok, v rámci nichž budou poskytovány dotace na podporu re- Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek schválil zásady programů podpory regionálního rozvoje pro rok. Vychází tím vstříc případným žadatelům, aby měli dostatek času na zpracování žádostí o podporu a na přípravu všech požadovaných dokladů. Včasný termín též umožní kvalitnější přípravu akcí pro rok.

4 Stránka 4 generace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet dnem 1. prosince 2008 a končí dnem 4. března. PODPORA REGENERA- CE PANELOVÝCH SÍD- LIŠŤ PRO ROK Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Příjemcem dotace může být obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. Území vybrané městem pro realizaci projektu z národní podpory v rámci tohoto podprogramu nesmí být zahrnuto v rámci IPRM na podporu revitalizace veřejného prostranství z oblasti intervence 5.2 IOP. PODPORA VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRA- STRUKTURY PRO ROK Podpora je poskytována na výstavbu dopravní a technické Infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Podpora je poskytována jako účelová investiční dotace. Příjemcem dotace je obec, max. výše dotace je 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis, která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR. PODPORA VÝSTAVBY PODPOROVANÝCH BY- TŮ PRO ROK Je podporována výstavba nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu. Příjemcem dotace je obec, výše dotace na jednu bytovou jednotku je u pečovatelského bytu 600 tis. Kč, u vstupního bytu, pokud vznikne nový byt 550 tis. Kč nebo na úpravu bytu 250 tis. Kč. U výstavby, která dosahuje nízkoenergetického standardu, je možné částky navýšit o 50 tis. Kč. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis, která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR. PODPORA OPRAV DO- MOVNÍCH OLOVĚNÝCH ROZVODŮ PRO ROK Je poskytována státní dotace na výměnu domovních olověných rozvodů. Podpora má charakter neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník či společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody vody. Podpora je poskytována podle pravidla de minimis, která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající EUR. Zásady programů a současně výzvy pro příjem žádostí o poskytnutí dotace v roce jsou zveřejněny od na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj. Výzvy Operačního programu Podnikání a inovace Dne byl spuštěn příjem Registračních žádostí do programu Eko-energie. Zároveň byl dne spuštěn příjem Plných žádostí do programů Spolupráce Klastry, Spolupráce Technologické platformy, Inovace Inovační projekt a ICT v podnicích. EKO-ENERGIE, II. Výzva: program, který je zaměřen na některé typy energetických úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na využití obnovitelných zdrojů energie. Příjem Registračních žádostí bude probíhat od do Zároveň byl dne spuštěn příjem Plných žádostí do programů Spolupráce Klastry, Spolupráce Technologické platformy, Inovace Inovační projekt a ICT v podnicích. SPOLUPRÁCE KLAST- RY, I. Výzva: program, který pomáhá vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace a rozvíjet konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Příjem Pl-

5 Informační zpravodaj TIC TIC // 08 Stránka 5 ných žádostí probíhá od do SPOLUPRÁCE TECH- NOLOGICKÉ PLATFOR- MY, I. Výzva: program, který umožňuje podpořit vznik a rozvoj kooperačních odvětvových seskupení. Příjem Plných žádostí bude probíhat od do INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT, II. Výzva: program, který pomáhá uvádět do výroby a na trh inovované produkty, které vznikly na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie. Příjem Plných žádostí bude probíhat od do ICT V PODNICÍCH, II. Výzva: program, který pomáhá získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunik ačních techno lo gií (hardware, software) v malých a středních podnicích. Příjem Plných žádostí bude probíhat od do Výzvy rámcového programu pro Konkurenceschopnost a inovace (CIP) Evropská komise, Generální ředitelství pro podniky vyhlásilo výzvu k podávání návrhů do rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP), resp. jeho podprogramu Podnikání a inovace. Tématem výzvy je "Evropská inovační platforma pro nadnárodní klastrovou spolupráci, znalostně-inovační služby, ekoinovace a propagace nových nástrojů a konceptů služeb na podporu inovací". Navržené aktivity Europe Innova se soustředí jak na technologické tak netechnologické inovace. Vzniklé platformy by měly vyvinout a otestovat nové či lepší podpůrné nástroje pro malé a střední podniky v oblasti inovací. n ičním i p a r t n e r y, u aktivit č. 3 (platforma pro znalostně-inovační služby) a 4 (platforma pro ekoinovace) stačí mít za partnery alespoň dvě národní či regionální organizace. Jaké aktivity jsou tedy podporovány: Evropská inovační platforma pro klastry (Cluster-IP). Klastrová partnerství pro Evropskou inovační platformu pro klastry. Druhá fáze Evropské klastrové observatoře pod Evropskou inovační platformou pro klastry. Evropská inovační platforma pro znalostně inovační služby (KIS-IP). Sektorové partnerství pro Evropskou inovační platformu na znalostně inovační služby. Evropská inovační platforma pro ekoinovace (Eco-IP). Sektorové partnerství pro Evropskou inovační plat- Tato výzva se skládá z několika samostatných aktivit, je možné hlásit se na každou z nich samostatné. U aktivity č. 1 (klastrová partnerství) je nutné žádat společně s alespoň dvěma zahraformu pro ekoinovace. Založení Ekoinovační observatoře pod Evropskou inovační platformou pro ekoinovace. Posílení ekoinovační komunity pro Evropskou inovační platformou pro ekoinovace. Propagace nových nástrojů a konceptů služeb pro podporu inovací. Propagace nových nástrojů a konceptů služeb pro podporu inovací Míra kofinancování ze strany Evropské komise se u jednotlivých aktivit liší, pohybuje se však v rozmezí %. Projekty by měly trvat nejdéle 36 měsíců. Žádosti je třeba doručit do Bruselu nejpozději 12. února v 16:00 prostřednictvím elektronického systému. Ve středu 17. prosince se v Bruselu koná informační den, na kterém se můžete dozvědět bližší podrobnosti přímo od zástupců Evropská komise vyhlásila výzvu do rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace. Tématem výzvy je "Evropská inovační platforma pro nadnárodní klastrovou spolupráci, znalostněinovační služby, ekoinovace a propagace nových nástrojů a konceptů služeb na podporu

6 Stránka 6 Evropské komise. Očekává se, že k podpisu smluv s úspěšnými žadateli by došlo v červnu. Veškeré podrobnosti o výzvě včetně přihlašovacích formulářů a detailních informací o jednotlivých aktivitách získáte na webových stránkách programu CIP: enterprise/funding/files/ themes_2008/ calls_prop.htm Výzvy 7. rámcového programu Dne byly ve specifických programech 7. rámcového programu vyhlášeny tyto výzvy: Program Kooperační téma Uzávěrka Spolupráce Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Lidé Lidé Myšlenky Evropská výzkumná rada Spolupráce Energie Informační a komunikační technologie Myšlenky Evropská výzkumná rada Spolupráce Informační a komunikační technologie Myšlenky Evropská výzkumná rada Spolupráce Životní prostředí (včetně klimatických změn) Potraviny, zemědělství a biotechnologie Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Socioekonomické a humanitní vědy Euratom Jaderná fúze, jaderné štěpení a radiační ochrana Myšlenky Evropská výzkumná rada Spolupráce Informační a komunikační technologie Strojírenský klastr Společné aktivity strojírenského klastru: Lidské zdroje a vzdělávání Společné nákupy Lobbování Marketing Inovace Kooperace Poradenství Od října 2008 probíhají návštěvy ve strojírenských firmách Zlínského kraje, které byly vybrány jako vhodní potencionální členové strojírenského klastru. V pohovoru s firmami jsme zjišťovali potřeby jednotlivých firem a určili, které z nich jsou společné pro více firem a byly by vhodné k řešení v rámci klastrových aktivit. 11. listopadu proběhl další, v pořadí již třetí informační seminář pro potencionální členy strojíren- ského klastru s cílem informovat firmy o problematice klastrů, o přínosech členství v klastru, o klastrových iniciativách ve Zlínském kraji a o možnosti založení strojírenského klastru v našem regionu.

7 Stránka 7 Následující den se konala schůzka pro zástupce firem, které projevily zájem o členství v klastru. Zde byly prezentovány modely managementu klastru, přiblížena role Zlínského kraje v podpoře klastrových iniciativ a též možnosti financování činnosti klastrů ze strukturálních fondů EU. Dále se účastn í c i s e z n á m i l s jednotlivými etapami mapování možnosti vzniku strojírenského klastru, rizikovými faktory, a byly představeny okruhy možných aktivit klastru. Jednalo se o aktivity z těchto oblastí: Lidské zdroje a vzdělávání (problémy a možné oblasti spolupráce) S p o l ečné n á k u p y (energie, suroviny, materiály, telekomunikace, pojištění, kancelářské potřeby apod.) Lobbování (především na regionální úrovni) Marketing (společná účast na výstavách a veletrzích, benchmarking; společná propagace oboru posílení image) Inovace (především technického a technologického charakteru, možnost jejich financování z fondů EU, spolupráce s výzkumnými institucemi, testovací a konstrukční centrum měřící technika) Kooperace (vytvoření databáze členů klastru, webové stránky, databáze volných kapacit a technologií) Poradenství (právní, technologické, ekonomické, dotační) Firmy projevily zájem především o společné nákupy elektrické energie, telekomunikací, pojištění, kancelářských potřeb apod., zajímaly se o spolupráci s jednotlivými VŠ, SŠ a SOU (některé firmy už se vzdělávacími zařízeními spolupracuji či mají vlastní učňovské středisko) a nabízely praxi pro studenty. Nyní bude mapování pokračovat dalšími pohovory přímo ve firmách a vytipováním dalších firem vhodných pro klastr. Bližší informace: Technologické inovační centrum Ing. Petra Al Azawy Tel: Firma Sp2 získala prestižní ocenění ELSA za Krysáky Velká radost zavládla mezi tvůrci animovaného seriálu Krysáci z produkční společnosti Sp2 zasídlené v podnikatelském inkubátoru TIC. Loutkový večerníček Krysáci si při letošním udílení výročních televizních cen ELSA odnesl hlavní trofej v kategorii animovaný pořad. Scenárista a režisér Krysáků Cyril Podolský, spoluautor námětu Martin Šinkovský a producent Lukáš Záhoř se ve Zlíně sešli před několika lety ještě jako studenti zdejší filmové školy a dnes jsou z nich úspěšní tvůrci. Slavit mohou i fakt, že podepsali smlouvu na druhou řadu Krysáků. "Zatím vám k ní můžu prozradit jen to, že bude mít zase třináct dílů a bude poslední. Třetí už neplánujeme. Teď hlavně musíme dokončit tu první, nové díly by měly být hotové na podzim příštího roku," říká Cyril Podolský. Zprávy z vizovického smetiště, ale také obrázky z letošní výtvarné soutěže o plyšové Krysáky a výlet do studia loutkového f i l m u n a j d e t e n a Informační zpravodaj Technologického inovačního centra s.r.o., číslo 05 - prosinec Kontakt: tel.: ,

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Milí čtenáři, co nám přináší Evropská unie? Jaké výhody pro mě plynou z toho, že jsem - vedle České republiky nebo jiné členské

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007) > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční

Více

Více na stranách 2 a 3

Více na stranách 2 a 3 Číslo 1/ bulletin e-info je realizován v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje spolufinancovaného Evropskou unií Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje Olomoucký kraj se snaží o posílení schopnosti

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 4 / 07 (květen 2007) > Úspěšný seminář, úspěšná soutěž > Nové výzvy v OPPI > Regionální podpůrný zdroj s.r.o. se představuje > Mezinárodní projekty - možnosti pro MSP > Možnosti zapojení na Zlínsku: seminář + konzultace >

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV

INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV PAVEL ŠVEJDA A KOLEKTIV INOVACE A TECHNOLOGIE V ROZVOJI REGIONŮ ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR PRAHA, 2010 Kolektiv autorů: doc. Ing.

Více

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva.

V tomto programu není aktuálně otevřena žádná výzva. č. 10 - Říjen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více