I. EU obecně 1. Předsednictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. EU obecně 1. Předsednictví"

Transkript

1 Měsíční zprávy z Evropské Unie I. EU obecně 1 Předsednictví 1 Rada 1 Evropský parlament 2 Evropská komise 4 Evropský soudní dvůr 10 Eurostat 10 Evropská ústava 11 Nové členské státy 13 Rozšíření 14 II. Azyl a migrace 14 Rada Evropské unie 14 Evropská komise 16 Různé 19 III. Nevládní organizace v EU 21 I. EU obecně Předsednictví Nizozemí k 1. červenci vystřídalo Irsko ve funkci předsednictví Evropské unie. V programovém prohlášení publikovaném na svých domovských stránkách (a rovněž prohlášeném před Evropským parlamentem) uvedlo nové předsednictví jako své hlavní priority pro druhou polovinu letošního roku následující body: rozšíření EU, udržitelný růst evropské ekonomiky, bezpečnost, zdravý několikaletý unijní rozpočet a účinnější role EU ve světě. Nizozemsko má také v úmyslu zahájit s občany a vládami EU diskusi o způsobech dalšího pokračování evropské integrace a spolupráce a o společných evropských hodnotách. Nizozemský ministr životního prostředí Pieter Van Geel oznámil, že jeho vláda využije svého předsednictví EU k pokusu o obnovení mezinárodních jednání o dalším snížení emisí skleníkových plynů. Nizozemci by rádi, aby mezinárodní společenství prohlásilo vůli podpořit třicetiprocentní snížení do roku 2020 oproti úrovni z roku Nizozemsko se také rozhodlo pustit se do politicky velmi citlivé oblasti a znovu zahájit diskusi o financování ročního rozpočtu EU ve výši 100 mld. eur. Důvodem této odvahy může být i to, že Nizozemsko je v současné době v přepočtu na jednoho obyvatele největším přispěvatelem do unijního rozpočtu. Podle slov nizozemského předsedy vlády Jana Petera Balkenendeho by se tato situace však měla změnit: Jde o vyváženost. Musíme znovu promyslet situaci zemí, které jsou čistými přispěvateli, prohlásil a dodal, že nizozemští občané v průměru platí do rozpočtu EU šestkrát více než Francouzi. Tato iniciativa je odrazem mnohem vlažnějšího postoje Nizozemců k EU. Zřejmě ještě tento měsíc, kdy Evropská komise zveřejní plány na reformu financování unijního rozpočtu, povede tato debata k obnovení tlaku na Velkou Británii, která v současnosti požívá výhody snížených příspěvků do unijního rozpočtu o 4 mld. eur ročně (tzv. britský rabat). Více na oficiální stránce nizozemského předsednictví Rada Jednou z priorit nizozemského předsednictví je i ambiciózní plán na oživení lisabonské agendy Poprvé od svého přijetí na lisabonském zasedání Rady v roce 2000 se tak lisabonská strategie ocitá na prvním místě agendy této evropské instituce. Lisabonská strategie byla přijata k provedení transformace Evropské unie do nejvíce konkurenceschopné, na znalostech založené ekonomiky světa do roku Nicméně od jejího přijetí se ještě členským státům, jak praví kritici implementace strategie, nepodařilo nalézt dostatek odhodlání se strategií řídit, a to přes vysokou míru nezaměstnanosti a pomalý hospodářský růst. Končící irské předsednictví 1

2 učinilo z lisabonské strategie jednu ze svých priorit a štafetu nyní předalo nizozemské vládě. Jedním z významných počinů během nizozemského předsednictví bude zpráva vypracovaná skupinou na vysoké úrovni pro lisabonskou strategii pod vedením bývalého nizozemského premiéra Wima Koka. Zpráva bude předložena Komisi v listopadu a bude projednána na listopadovém zasedání Evropské rady. Komise pak v roce 2005 vypracuje vlastní návrh na průběžnou revizi lisabonské strategie. Nizozemské předsednictví je však odhodláno nenechat se průběžnou revizí odvést od skutečné podstaty věci, což je realizace lisabonské strategie prostřednictvím strukturálních reforem na státní úrovni a konkrétní zásadní iniciativy EU v různých oblastech. Předsednictví nebude formulovat nové cíle a soustředí spíše se na realizaci stávajících dohod. Nizozemské předsednictví si uvědomuje, že nadcházející měsíce nepředstavují ideální dobu k zavádění nebo dopracovávání legislativních norem, neboť jak Komise, tak i Evropský parlament procházejí procesem transformace. Jeho mottem je proto ambice a realita. Rada pro životní prostředí se snaží o propojení göteborské agendy s lisabonskou 25/07/2004 (Rada Evropské unie) - Na konci roku 2003 začali evropští podnikatelé a vedoucí činitelé některých členských států EU vystupovat s pochybnostmi o výhodách vztahu mezi životním prostředím a konkurenceschopností. Jejich pochybnosti se projevují v kritice nové politiky EU v oblasti chemického průmyslu, zvané REACH a unijních závazků podle Kjótského protokolu. Základním pilířem lisabonské agendy je přetvořit EU do roku 2010 do nejvíce konkurenceschopné ekonomiky světa založené na znalostech, přesto se politika ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje stala cílem palby ze strany kritiků jako potenciální břemeno zatěžující evropský průmysl v jeho boji o udržení konkurenceschopnosti na globálních trzích. Uspořádáním neformálního zasedání Rady pro životní prostředí ze zaměřením na ekonomické možnosti ekologicky efektivních inovací chtělo nizozemské předsednictví EU zdůraznit případná řešení pro přerušení vazby mezi hospodářským růstem a ekologickými tlaky. Evropa může svou konkurenceschopnost posílit tím, že bude prosazovat efektivní politiku ochrany životního prostředí zazněla hlavní myšlenka na zasedání 25 ministrů životního prostředí ve dnech 16. až 18. července v Maastrichtu. Mezi myšlenky podpořené ministry s cílem stimulovat rozvoj ekologických inovací, a tím posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu patří i tyto: zavedení evropského systému pro zelené investice, zrušení dotací, které jsou z ekologického hlediska nežádoucí, státní správa by při zadávání veřejných zakázek měla postupovat v souladu s ekologickými kritérii, např. povinné užívání vodou ředěných barev na vládních budovách ve všech členských státech EU, prosazování čistých, nehlučných a hospodárných automobilů podporou inteligentních technologií, jako jsou výfukové filtry, řízení cestovní rychlosti a palubní počítače. Rada pro životní prostředí sdělila tyto návrhy Wimu Kokovi, který připravuje průběžné posouzení plnění lisabonské agendy. EU provede vyhodnocení lisabonské agendy na začátku roku Ministři zemědělství řekli ne navrhované reformě v cukrovarnictví 25/07/2004 (Rada Evropské unie) Na svém bruselském zasedání z 19. července nepřijali ministři zemědělství reformu cukrovarnictví, kterou zpracoval a ministrům předložil Franz Fischler, komisař pro zemědělství. Zpráva byla předložena 14. července. Reforma nebyla přijata ani přes fakt, že všichni ministři potřebu samotné reformy uznali, nicméně měli výhrady k podobě harmonogramu, tak jak ho navrhl komisař Fischler. Mezi hlavní zádrhele patřila navrhovaná úroveň a fáze snižování intervenčních výkupních cen cukru a minimální výkupní cena cukrové řepy. Ministři také vyjádřili obavy z navrhované reformy systému kvót a převádění kvót mezi členskými státy. Několik ministrů také naneslo otázku úrovně kompenzací za snížení cen. Návrh, o němž se v současné době jedná, má za cíl zavést systém, v němž by se platby odpojily od objemu produkce. Ministři požádali zvláštní výbor zemědělských oborníků, aby provedl důkladné posouzení všech těchto otázek a předložil o něm zprávu. Je možné, že o dopadu reformy bude také uspořádáno jednání se zástupci zemí ACP (země africké, karibské a tichomořské). Evropský parlament Předseda komise Romano Prodi má svého nástupce 25/07/2004 (Evropský parlament) Jako následníka Romana Prodiho ve funkci předsedy Evropské komise si poslanci Evropského parlamentu zvolili Josého Manuela Durão Barrosa. V tajném hlasování se pro Barrosa 2

3 vyslovilo 413 poslanců EP, proti hlasovalo 251 poslanců. Dalšími dvěma soupeři pro předsednictví mu byli Bronislaw Geremek (pro něho hlasovalo 208 poslanců) a Francis Wurtz (obdržel 51 hlasů). Barroso trvá na tom, aby za žádných okolností nebyli zavedeni komisaři první a druhé třídy s rozdílnými hlasovacími právy, a nechal se slyšet, že si přeje 24 superkomisařů. Přislíbil, že resorty nebudou komisařům přiděleny podle přání a preferencí členských států, ale zásadně podle schopností jednotlivých komisařů zastávat příslušný resort. Zavázal se také, že pokud by některý komisař neplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o EU, požádá jej o rezignaci. Nejtěžší úkol podle Barrosa nespočívá v euroskepsi některých, ale v euroapatii mnohých: Musíme naslouchat těm, kteří se v červnu dostavili k evropským volbám. Musíme však také slyšet mlčení těch, kteří se, ať již z jakýchkoli důvodů, rozhodli k volbám nejít. Dále pochválil ústavní smlouvu, která konsoliduje a zjednodušuje Evropskou unii a posiluje naši demokratickou základnu rozšířením pravomocí tohoto parlamentu a nalézáním nových způsobů, jak posílit hlas národních parlamentů a evropských občanů. Barroso zdůraznil náročnost ratifikace ústavy a vyzval novou Komisi, Evropský parlament a členské státy, aby se zdržely technokratického přístupu a prokázaly politické vedení a odvahu tak, aby diskuse o ratifikaci vyhrály. Uvedl, že argumenty bude třeba předkládat hlavně na úrovni členských států, ale že Komise bude poskytovat důvěryhodné a vhodné informace. Více informací o zvolení nového předsedy Komise a jeho projevu naleznete na: Durão Barroso (48) je předsedou portugalské středopravé strany PSD. V období do vypuknutí války v Iráku se stavěl za španělsko-britskou podporu Spojeným státům, a stal se tak dobrým kandidátem na prostředníka v rozporech mezi EU a USA. Barroso sice není skutečný federalista, vždy však obhajoval práva menších členských států EU. Není politik-vizionář, ale silný a odhodlaný lídr. Ve své vlasti byl schopen zrealizovat náročnou hospodářskou reformu, a v očích některých komentátorů se tak stal dobrým kandidátem na oživení lisabonské agendy a úspěšného vedení obtížného jednání o finančních perspektivách Unie. Postavil se za Francii a Německo při hlasování, v němž Rada rozhodla pozastavit sankce proti těmto zemím za porušení Paktu stability a růstu. Hovoří plynně španělsky, francouzsky a anglicky. Na druhé straně Barrosova politická strana doslova pohořela v posledních portugalských volbách do Evropského parlamentu a Barrosem přijatá nominace by v jeho vlasti mohla v krajním případě způsobit i politickou krizi. Zvolení nového předsedy Evropského parlamentu V úterý dne 20. července zvolili v tajném hlasování poslanci Evropského parlamentu (EP) předsedu nového parlamentu a jeho 14 místopředsedů. Předsedou EP byl zvolen španělský socialista Josep Borrell (388 hlasů). Další kandidáti ucházející se o křeslo uvolněné Patem Coxem, tj. polský poslanec EP Bronislaw Geremek z nově vytvořené frakce Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a veterán EP Francis Wurtz z frakce EUL/NGL, získali 208 resp. 51 hlasů. Borrellovo vítězství se předpokládalo, a to na základě dohody mezi dvěma největšími parlamentními frakcemi středopravou Evropskou lidovou stranou (EPP) a socialisty (PES) o sdílení předsednictví Evropského parlamentu. Na základě této dohody souhlasili středopravicoví poslanci EP, že podpoří Borrellovo předsednictví parlamentu v první polovině volebního období a socialističtí poslanci tuto laskavost vrátí a podpoří středopravicového kandidáta (pravděpodobně německého poslance EP Hans-Gerta Pötteringa) na druhou polovinu volebního období. Tato aliance zajišťuje frakcím PES a EPP většinovou podporu jejich kandidátům během hlasování celého pléna EP v počtu 732 poslanců. Vůdce liberální frakce Graham Watson tuto politickou dohodu odsoudil jako podvod: Chceme otevřené transparentní volby, které poslancům EP umožní vybrat si za předsedu nejlepší možnou osobnost, prohlásil Watson. Euroskeptici včetně 12 členů protiunijní Strany nezávislosti Velké Británie (UKIP) hlasování bojkotovali a prohlásili, že budou ze všech sil bojovat, aby činnost tohoto parlamentu znemožňovali obstrukcemi. Výsledky hlasování a další informace naleznete na: Nové parlamentní orgány Pro šesté volební období Evropského parlamentu se zformovalo sedm politických skupin již podle nových procedurálních pravidel. V parlamentu tak bude působit sedm politických frakcí: Evropská lidová strana a Evropští demokraté (EPP-ED) s 268 poslanci, Skupina socialistů v Evropském parlamentu (PES) s 200 poslanci, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) s 88 poslanci, 3

4 Skupina Zelených a Evropské svobodné aliance (Greens/EFA) s 42 poslanci, Sjednocená evropská levice a Severská levice zelených (EUL/NGL) s 41 poslanci, Skupina nezávislosti a demokracie (IND/DEM) s 32 poslanci, Skupina Unie pro Evropu národů (UEN) s 27 poslanci, 34 zbývajících poslanců bude zasedat jako nezařazení. Od počátku července probíhala v rámci a mezi jednotlivými politickými skupinami diskuse o předsednictví parlamentních výborů, kterým přikládají nejvyšší prioritu. Rozdělení výborů mezi politické frakce se řídí výsledky evropských voleb a významem výboru po jednotlivé politické skupiny. Předsednictví parlamentu je v rukou socialistů, a proto početní rozdělení vypadá následovně: EPP-ED: předsednictví 9 výborů PES: předsednictví 7 výborů ALDE: předsednictví 3 výborů Greens/EFA: předsednictví jednoho výboru EUL/NGL: předsednictví jednoho výboru UEN: předsednictví jednoho výboru. Evropský parlament rozhodoval nejenom o předsednictvích v jednotlivých parlamentních výborech, ale o složení obecně. 21. července přijal EP rezoluci o početním složení jednotlivých výborů a jejich delegací. Například Výbor pro zahraniční záležitosti se bude skládat ze 78 poslanců, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitro jich bude mít pouze 53. Podrobné informace o počtu a složení jednotlivých parlamentních výborů pro šesté volební období naleznete na adrese: Další informace na: Předsednictví Rady 21. července irský předseda vlády projednal se členy Parlamentu výsledky jeho předsednictví. Zvláštní důraz byl kladen na červnové zasedání Evropské rady, která přijala návrh evropské ústavy. Po diskusi představil Jan Peter Balkenende, předseda nizozemské vlády, program předsednictví jeho země. Po prezentaci následovala opět diskuse poslanců. Bližší informace o programu nového předsednictví naleznete na: Evropská komise Komise zveřejnila studii o rozsahu práce načerno na základě údajů z celé EU 02/07/2004 (Evropská komise) Komise dnes zveřejnila zprávu s názvem Práce načerno v rozšířené unii, ve které vůbec poprvé analyzuje odhadovaný rozsah práce načerno v EU25. Ze studie je patrné, jak se rozsah nevykazované práce v jednotlivých členských státech liší, od přibližně 1,5 % HDP v Rakousku a 2 % ve Velké Británii až po 16 % -17 % nebo 18 % v Maďarsku a Lotyšsku a více než 20 % v Řecku. Ačkoli se jedná jen o předběžné a navíc odhadované údaje, dávají přesto členským státům do rukou významný nástroj k řešení problematiky práce načerno v rámci Evropské strategie zaměstnanosti (EES). Od roku 2003 je v EU zavedena konkrétní Hlavní linie zajištění zaměstnanosti, zaměřená na transformaci práce načerno do řádného zaměstnaneckého poměru. Členské státy musí proto rozsah problému a pokrok v boji proti němu měřit. Studii Práce načerno v rozšířené unii najdete na: Komise prozatímně pozastavila sankce proti Microsoftu 05/07/2004 (Evropská komise) Na dobu, po kterou budou soudci EU posuzovat žádost Microsoftu o zrušení protimonopolního rozhodnutí Komise až do vynesení vlastního rozsudku, se Komise rozhodla pozastavit opatření uplatňované vůči společnosti. Komise tak rozhodla přes fakt, že na definitivní verdikt o oprávněnosti protimonopolního rozhodnutí si budeme muset počkat ještě několik let a že společnost byla požádána, aby opatření přijatá Komisí zrealizovala již během několika měsíců. Souběžně s formálním žalobním návrhem proti rozhodnutí jako takovému podal Microsoft zvláštní žádost o pozastavení sankcí do té doby, než soudci vynesou definitivní rozsudek. Sankce byly uplatněny v březnu po pětiletém šetření ze strany Komise. Ve svém prohlášení dala Komise najevo, že odklad je pouze dočasný. Rozhodnutí Komise není na újmu povinnosti Microsoftu realizovat nápravná opatření [...] bez odkladu v případě, že předseda soudu prvního stupně žádost Microsoftu zamítne. Komise dále uvádí, že existuje silný veřejný zájem ve prospěch realizace [opatření], a to bez čekání na rozsudek ve věci samé. 4

5 Microsoft namítá, že opatření by měla být zrušena, neboť by společnost donutila odkrýt softwarový kód chráněný právy k duševnímu vlastnictví. Jakmile dojde ke zveřejnění duševního vlastnictví a k uvedení produktu na trh, nelze je vzít zpět, uvedla společnost ve svém prohlášení. Podle jejího názoru to splňuje jednu zásadní podmínku k tomu, aby soudci vyhověli žádosti o pozastavení. Společnost namítá, že kdyby měla opatření aplikovat okamžitě, utrpěla by nenapravitelnou újmu. Další informace na: Komise a Philip Morris International podepsaly dlouhodobou smlouvu o boji proti pašování a padělání cigaret 09/07/2004 (Evropská komise) 9. července oznámila Evropská komise spolu s deseti členskými státy Evropské unie a společnost Philip Morris International (PMI) uzavření dvanáctileté smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné zavedení účinného systému boje proti pašování a padělání cigaret a kterou se ukončují všechny soudní spory probíhající mezi smluvními stranami v této oblasti. Společnost Philip Morris International se ve smlouvě zavázala spolupracovat s Evropskou komisí, jejím úřadem pro boj proti podvodu OLAF a policejními orgány, a napomáhat tak při boji proti pašovanému zboží včetně rychle se rozrůstajícího problému padělaných cigaret. Smlouva dále stanoví závazek převzatý společností Philip Morris International podílet se na boji proti pašování a padělání cigaret finančně a to v celkovém rozsahu za dvanáct let trvání smlouvy až ve výši 1,25 mld. USD. Předseda Komise Romano Prodi po uzavření smlouvy prohlásil: Vítám uzavření jednání o této významné smlouvě. Smlouva působí ve prospěch EU při ochraně jejích finančních zájmů. Tato smlouva představuje významný krok směrem k bitvě proti pašování a padělání cigaret, prohlásila komisařka Michaele Schreyer, která je odpovědná za rozpočet a boj proti podvodům, a dodala: Věříme, že smlouva posílí možnosti Evropské komise a členských států v boji proti ilegálnímu obchodu s cigaretami, který každým rokem způsobuje únik podstatných daňových a celních výnosů. Pašované a padělané výrobky jsou podvodem na všechny na stát, na spotřebitele a na legitimní podniky. Komise navrhla jednotné řízení povodňových rizik na úrovni EU 12/07/2004 (Brusel) Dnes vůbec poprvé navrhla Komise jednotný postup pro celou EU při řízení povodňových rizik, s cílem zlepšit protipovodňovou ochranu. Komise v rámci jednotného postupu navrhuje přijmout celou řadu opatření celou řadu opatření, mezi která patří plány řízení povodňových rizik pro postižená povodí a pobřežní zóny, mapy povodňových rizik s vyznačením oblastí povodňového nebezpečí, koordinace výměny informací, zajištění příspěvku ze strany všech příslušných unijních politik a posílení povědomí veřejnosti. Komise jednotný postup navrhla v důsledku velkých záplav postihujících Evropu jenom v posledních letech 1998 až 2002 se jednalo o 100 velkých záplav, včetně katastrofálních povodní v povodí Dunaje a Labe v roce 2002, jež způsobily obrovské škody. Od roku 1998 mají povodně na svědomí asi 700 obětí, kolem půl milionu lidí přišlo o střechu nad hlavou a jenom pojištěné hospodářské škody se odhadují na nejméně 25 mld. eur. Sdělení Komise a další informace o vodohospodářské politice EU naleznete na: Výzkum EU nabízí nové možnosti malým a středním podnikům v rozšířené Evropě 13/07/2004 (Evropská komise, Brusel) - Malé a střední podniky (MSP) představují v Evropě valnou většinu veškerých podnikatelských subjektů a mohou sehrát zásadní úlohu při posilování konkurenceschopnosti rozšířené Evropy ovšem za předpokladu, že se více zaměří na výzkum, vývoj a inovaci. Při dnešní akci v Estonsku dnes představitelé Evropské komise zdůraznili možnosti nabízené malým a středním podnikům na základě 6. rámcového výzkumného programu EU (FP ), jenž by mohl napomoci východoevropským MSP dosáhnout jejich plného potenciálu. Ze čtyřletého rozpočtu FP6 ve výši 20 mld. eur je 2,3 mld. eur určeno na pomoc MSP, což jim umožní dosáhnout na financování a konkrétní poradenství v otázce přístupu k programům EU a využití výzkumu k úspěšné inovaci a v komerčních aplikacích. Na akci přednesli příspěvky zástupci EU a estonské vlády a ředitelé i jednatelé malých a středních podniků z České republiky, Estonska, Maďarska a Rumunska. Bližší informace naleznete na: Komise oficiálně vyzvala devět členských států, aby do své legislativy zavedly některé zákony EU o vnitřním trhu 13/06/2003 (Brusel) - Evropská komise se rozhodla oficiálně vyzvat devět členských států, v rámci celkem 15 případů porušení zákona, aby splnily své závazky, které přijaly v otázce správného zavedení různých zákonů o 5

6 vnitřním trhu, schválených Evropským parlamentem a Radou. Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko a Portugalsko nezavedly v plném rozsahu Směrnici z roku 1992 o právu veřejného úvěrování a o nájemních právech. Komise uzavřela oddělený případ Lucemburska, který se týkal autorských práv. Lucembursko nyní zavedlo Směrnici z roku 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a souvisejících práv v informační společnosti. Řecko dosud do svého národního práva nezavedlo Směrnici z roku 2002 o rezervách likvidity v oblasti životního pojištění a pojišťoven. Belgie, Řecko, Francie, Itálie, Lucembursko a Švédsko nezavedly Směrnici z roku 2002 o zajištění finančních transakcí v podobě zástav. Výzvy Komise mají podobu zdůvodněných posudků, které představují druhou fázi postupu při porušení acquis podle čl. 226 Smlouvy zakládající Evropské společenství. Neobdrží-li Komise uspokojivou reakci do dvou měsíců, může rozhodnout o podání žaloby na daný členský stát k Evropskému soudnímu dvoru. Aktuální informace o řízeních, která se týkají všech členských států, jsou uvedeny na adrese: Další informace naleznete na: Komise varuje: principy globálního partnerství v informační společnosti je třeba převést do praxe 14/07/2004 (Brusel) 14. července vydala Komise Sdělení, ve kterém přináší návrhy na opatření a stanovuje priority pro následující, v pořadí již druhou fázi Světového summitu o informační společnosti (WSIS); také vyslovuje své názory na to, jakým způsobem je nutné převádět principy dohodnuté členskými státy OSN v prosinci roku 2003 v Ženevě směrem k utvoření celosvětové informační společnosti. Podle Sdělení Komise by ve druhé fázi summitu mělo dojít k vypracování podrobného akčního plánu a vyvrcholí na vrcholném zasedání WSIS v Tunisku ve dnech 16. až 18. listopadu Do budoucna by se činnost WSIS měla orientovat na vytvoření vhodného prostředí, v němž se bude dařit technologickým aplikacím informační společnosti a urychlenému zavádění ověřených aplikací, např. v oblasti e-government, e-health a e-learning (elektronická státní správa, zdravotnictví a vzdělávání) a prosazování výzkumu v této oblasti. Dále je třeba dokončit dosud neukončenou práci ze Ženevy, která se týká řízení internetu a financování opatření určených na překonání rozdílů v digitalizaci. Sdělení Komise najdete na: Další informace na: 1&c_type=all, Komise navrhla radikální reformu režimu pro cukr 14/07/2004 (Brusel) Evropská komise se rozhodla radikálně reformovat režim Evropské unie pro cukr z důvodu silných kritik současného systému. Ten byl kritizován pro špatné rozdělování zdrojů, poškozování rozvojových zemí, bránění hospodářské soutěži a nevhodnosti pro spotřebitele, daňové poplatníky a životní prostředí. Komise navrhuje podstatně omezit vývozy cukru a vývozní náhrady, zrušit intervenci, snížit produkci EU a ceny cukru na vnitřním trhu a vyplácet pěstitelům cukrové řepy oddělené platby. Reforma bude zahájena v červnu Měla by trvat čtyři roky, aby všem stranám poskytla čas na přizpůsobení. Vzhledem k nejisté situaci na mezinárodní úrovni je na rok 2008 naplánován přezkum. Podrobný návrh naleznete na: Další informace na: Komise předložila podrobný návrh rozpočtu Společenství na léta /07/2004 (Evropská komise) 14. července přijala Evropská komise detailní návrh rozpočtových plánů na období let Tyto detailní návrhy se týkají soudržnosti, transevropských sítí, zemědělství, vzdělání, kultury a sociální politiky. Balíček legislativních opatření Komise vychází z rozpočtové politiky, která byla přijata v únoru letošního roku a doplňuje ji. Rada ministrů a Evropský parlament nyní mohou zahájit jednání o budoucích finančních perspektivách tak, aby byly včas schváleny před rokem Komise zachovala stávající strop výdajů a to navzdory faktu, že počet obyvatel Evropské unie narostl o 30% a Evropská rady vytyčila řadu nových úkolů. Díky rozpočtové přísnosti a pečlivému plánování programů je dokonce možné rozšířit počet členských zemí na 27 při průměrné spotřebě pouze 1,14 % HDP. Komise chce upevnit vazbu mezi rozpočtem EU a občany Současný systém financování zajišťoval unijnímu rozpočtu stabilní zdroje, ale během doby se stal méně transparentní. Stále více také závisí na odvodech ze státní kasy, namísto toho, aby vycházel z reálných vlastních 6

7 zdrojů, jak předpokládají Smlouvy zakládající EU. Zákonem vyžadovaná zpráva Komise o vlastních zdrojích proto navrhuje, aby se Rada začala zabývat novým systémem financování Evropské unie, který by měl být zaveden do roku 2014 a jehož těžiště by mělo spočívat v některém z hlavních zdrojů daňových výnosů energetika, DPH nebo daň z příjmů právnických osob. Tím by se posílilo povědomí občanů o prostředcích odváděných do rozpočtu a také odpovědnost rozhodujících činitelů. Zdroj odvodů do rozpočtu založený na daních by měl nahradit stávající zdroje odvodů, a proto by z hlediska úrovně financování EU byl neutrální. Opatření proti nadměrné rozpočtové nerovnováze v EU Komise navrhuje zevšeobecnění principu nápravy přílišné rozpočtové zátěže (netto) pro jakýkoli členský stát. Tento princip do nynějška fungoval v podobě zavedených slev (rabatů) pro Velkou Británii, jež byly uznány již v roce V současné době se navrhuje všeobecný nápravný mechanismus, jehož hlavními charakteristikami jsou tyto: mechanismus se spustí, jestliže čisté odvody (tj. příspěvky) do rozpočtu EU překročí 0,35 % hrubého domácího důchodu členského státu; odvody nad tuto prahovou hodnotu budou vráceny, avšak pouze do výše 66 %; celkový objem vrácených prostředků je omezen na maximum 7,5 mld. eur ročně, přičemž na refundaci se podílejí všechny členské státy, a to v poměru k jejich relativnímu podílu na hrubém domácím důchodu. Komise posiluje v rozšířené EU politiku soudržnosti a předkládá nové nástroje pro období /07/2004 (Brusel) 14. července schválila Evropská komise legislativní balíček opatření pro reformu politiky soudržnosti na období let Nový legislativní rámec s sebou přináší přesnější a zjednodušené přístupy k realizaci další generace národních a regionálních rozvojových programů v EU. Cíle nových rozvojových programů jsou podpora konkurenceschopnosti a růst rozšířené EU a jsou tak v souladu se zásadami schválenými letos v únoru. Komise navrhla pro programy vyčlenit příděly, rozdělené na období sedmi let, v celkové výši 336,3 mld. eur; částka představuje zhruba jednu třetinu plánovaného rozpočtu na další období. Legislativní balíček na politiku soudržnosti sestává z obecného nařízení, spolu s nařízeními pro každý zdroj financování (Evropský regionální rozvojový fond - ERDF, Evropský sociální fond ESF a Fond soudržnosti). Balíček je doplněn zcela novým návrhem, jímž se vytváří rámec pro přeshraniční orgán, který by byl oprávněn řídit programy spolupráce. Komise také předložila návrh pěti nových nařízení pro reformu politiky soudržnosti v období let Soubor zahrnuje obecné nařízení vymezující společná pravidla pro všechny nástroje a nařízení týkající se jednotlivých nástrojů, tj. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. Kromě toho Komise navrhuje i nařízení vymezující rámec pro členské státy a jednotlivé regiony ohledně ustanovování orgánů pro přeshraniční spolupráci (EGCC). Další informace na: &guilanguage=en, Financování Evropského sociálního fondu a sociální politiky nyní adresnější 15/07/2004 (Brusel) - Komise přijala balíček návrhů zaměřených na racionalizaci a větší konkretizaci výdajů v rámci unijní politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Podle návrhů Komise by tak mělo dojít k provázání financování nového Evropského sociálního fondu (ESF) na období let s politikou posílení hospodářské a sociální soudružnosti a politikou zaměřenou na zvýšení zaměstnanosti v rámci Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Od přijatých opatření si Komise slibuje lepší řízení fondu, zejména díky zjednodušené administrativě a pravidlům a větší decentralizaci směrem ke členským státům, a lepší výbava pro řešení problémů plynoucích ze stárnutí populace, rozšíření unie a globalizace. Bude doplněn novým programem, na jehož základě dojde k racionalizaci financování i dalších opatření podporujících politiku zaměstnanosti a sociální politiku Komise. Více informací na: 7

8 Komise navrhuje na období let 2007 až 2013 nové programy v oblasti vzdělání, médií, kultury a mládeže 15/07/2004 (Brusel) - Ve středu 14. července přijala Evropská komise ambiciózní návrhy na novou generaci programů v oblasti vzdělávání, mládeže, kultury a audiovize. Nové programy naváží na stávající a jsou plánovány na období let Představují tak další krok k naplnění lisabonského cíle, tj. do roku 2010 transformovat Evropu na nejvíce konkurenceschopnou ekonomiku založenou na znalostech. Viz též: e=en Další informace na: Nové finanční prostředky pro transevropské energetické a dopravní sítě, Galileo a Marco Polo na léta 2007 až /07/2004 (Brusel) - Komise navrhuje finanční prostředky ve výši přes 22 mld. eur na období sedmi let pro transevropské dopravní a energetické sítě, program Galileo a program Marco Polo týkající se jiných způsobů nákladní dopravy než silniční. Je nejvyšší čas na poskytnutí dostatečných rozpočtových zdrojů Evropské unie tak, aby se podpořily veřejné i soukromé investice do významné infrastruktury a klíčových technologií v energetice a dopravě, v zájmu skutečného vnitřního trhu a větší konkurenceschopnosti, prohlásila komisařka Loyola de Palacio. Více informací na: Komise posiluje evropskou politiku rozvoje venkova 15/07/2004 (Brusel) - Evropská komise přijala návrh na posílení evropské politiky rozvoje venkova a podstatné zjednodušení její implementace. S ohledem na požadavky veřejnosti na lepší ochranu životního prostředí a větší bezpečnost a jakost potravin Komise usiluje o to, aby politika rozvoje venkova hrála důležitější roli v rámci nové, reformované Jednotné zemědělské politiky (SZP). Podle návrhu by měly být navýšeny prostředky na politiku rozvoje venkova, a to na 13 miliard eur na roku v období let Díky zavedení jednotného nástroje financování a implementace programů bude nová politika rozvoje venkova jednodušší na řízení a kontrolu. Zvýší se koherence, transparentnost a viditelnost této politiky. Členské země a regiony budou mít větší volnost při implementaci jednotlivých programů. Další informace: Komise bude využívat družicový systém GIS pro spolehlivé poskytování dotací v zemědělství 19/07/2004 (Brusel) Komise přijímá nová opatření proti zemědělcům v EU, kteří, proto, aby dosáhli vyšších dotací plynoucích z ustanovení o Společné zemědělské politice EU (SZP), deklarují větší výměru půdy,než kterou ve skutečnosti obhospodařují. Projekt Komise nazvaný Dálkové sledování zemědělství ( Monitoring of Agriculture with Remote Sensing, MARS), jehož řešení zahájilo Společné výzkumné středisko EU v roce 1988, využívá nejmodernější vesmírnou techniku k efektivnějšímu a účinnějšímu řízení Společné zemědělské politiky (SZP), především v oblasti dotací uvolňovaných v závislosti na obhospodařované výměře. Základní myšlenkou Komise je, že využití družicových systémů jako GIS (Geographic Information System, geografický informační systém) a LPIS (Land Parcel Identification System, systém identifikace parcel) umožní zemědělcům určit hranice jejich pozemků přesněji a zajistí, že dotace na jednotlivé parcely budou nárokovány pouze jednou. Zemědělci tak budou moci podávat přesnější žádosti o dotace. Kromě spolehlivějšího přidělování dotací a předcházení nesrovnalostem Komise také doufá, že nová technika napomůže při realizaci reforem SZP, jejichž cílem je přechod ze systému dotací založeného na objemu produkce k dotacím vypočteným na základě velikosti hospodářství a ekologických faktorů. Technika GIS již byla zavedena ve většině zemí EU15 a začíná ji používat devět z nových členských států. Jen v Itálii prý tento systém pomohl od roku 1999 zredukovat rozdíl mezi výměrou deklarovanou za účelem dotací a skutečnou výměrou z devíti na méně než dvě procenta, což daňovým poplatníkům ušetřilo miliony eur. V rozšířené EU se přepokládá, že šest milionů zemědělců bude každoročně pro účely dotací deklarovat hospodaření asi na 50 milionech polí. Nová metoda se proto považuje za jakousi páteř identifikace polí v rámci reformované SZP, která bude postupně zaváděna v letech 2005 až Více informací na: 8

9 Komisařka Michaele Schreyerová napadla myšlenku superkomisaře 20/07/2004 (Brusel) Michaele Schreyerová, komisařka pro rozpočet, kritizuje myšlenku zřízení funkce superkomisaře, který by v nově zvolené Komisi měl na starosti hospodářské a průmyslové záležitosti; uvedl to německý deník Financial Times Deutschland. Na druhou stranu by ale komisařka Schreyerová uvítala, kdyby Komise, od 1. listopadu složená již z 25 komisařů s hlasovacím právem, pracovala v menších skupinkách. Konečná rozhodnutí musí ale Komise, bez ohledu na rozdělení do skupin, přijímat v plném složení, aby dostála principu kolegiálního rozhodování. Německý kancléř Gerhard Schröder prosazoval do nové vrcholové funkce svého kandidáta Güntera Verheugena, současného komisaře pro rozšíření. Německo a Francie údajně podporovaly kandidaturu Josého Manuela Durão Barrosa na funkci předsedy Komise výměnou za dvě vrcholové ekonomické pozice v Komisi superkomisaře a komisaře pro hospodářskou soutěž. Komise nařídila společnosti France Télécom, aby vrátila prostředky pocházející z nezákonné pomoci státu 20/07/2004 (Brusel) - Komise rozhodla, že úleva z povinnosti hradit místní daně, přiznaná společnosti France Télécom v letech 1994 až 2002, odpovídá státní pomoci, a je proto nezákonná. Komise na základě tohoto rozhodnutí oznámila, že dlouho (a původně vůbec) jediný francouzský provozovatel telekomunikací bude vyzván, aby vrátil částku, jejíž výše se pohybuje mezi 800 mil. až 1,1 mld. eur francouzským orgánům. Přesná částka bude vyčíslena později, během tzv. procedury náhrad. Unijní orgán pro hospodářskou soutěž vedený komisařem Mario Montim také francouzské orgány varoval ohledně poskytování nepřímé státní pomoci v podobě akcionářských záloh hrazených společnosti France Télécom podnikem veřejně prospěšných služeb ERAP. Podle Komise jde o tvorbu potenciálního doplňkového závazku státních zdrojů ve výši až 9 mld. eur. Monti charakterizoval uspořádání zavedené francouzskými úřady jako velmi nápadité, nicméně nezákonné. Komise si však uvědomuje, že s tímto typem státní pomoci se setkala vůbec poprvé, a proto nenařídí vrácení těchto prostředků. Více informací na: Evropané nejsou příliš nakloněni sportovním aktivitám 21/07/2004 (Brusel) - Z průzkumu Eurobarometru provedeného v listopadu 2003 vyplývá, že Řecko a Španělsko mají nejlínější obyvatele v Evropě. Na konci žebříčku aktivního provozování sportu se ocitli Řekové, kdy jen 19 procent z nich se pravidelně věnuje sportu alespoň jednou týdně. Portugalci na tom nejsou o moc lépe, alespoň jednou týdně jich sportuje 22 procent. Naproti tomu jsou opravdovými sportovními nadšenci Finové a Švédové: 70 procent obyvatel se aktivně věnuje sportu alespoň jednou týdně. Z průzkumu vyplývá, že jeden ze tří občanů v zemích EU15 sportuje každý týden (35 %). Tehdy ještě v kandidátských zemích prováděl obdobný průzkum Eurobarometr (vedený Gallupovým ústavem), ze kterého vyplynulo, že občané deseti nových členských států EU jsou založeni o něco sportovněji než občané starých členských států. Čtyřicet procent občanů nových členských států uvádí že pravidelně cvičí a v rozšířené Evropě jsou nejvíce fit Slovinci. Až 83 procent z nich cvičí pravidelně alespoň dvakrát týdně. Pro porovnání s USA. Z dalšího Gallupova průzkumu vyplývá, že přesně polovina Američanů (50 %) cvičí alespoň třikrát týdně. Podobný údaj v zemích EU15 činí pouze 15 %, což znamená velký. I když se to může jevit jako překvapení, zdá se, že většina Evropanů je mnohem méně nakloněna aktivnímu provozování sportu alespoň třikrát týdně než sledování sportovních pořadů v televizi (88 %) zatímco Američané často obě aktivity kombinují, uvádí Gergely Hideg, ředitel průzkumu v ústavu Gallup Evropa. Úplné znění studie Eurbarometru naleznete na: ic_opinion/archives/eb_special_en.htm. Vypracována cestovní mapa pro spolupráci mezi EU a USA v oblasti obchodních předpisů 29/07/2004 (Brusel) Na vrcholné schůzce dne 26. června oznámily Evropská komise a vláda USA, že vypracovaly cestovní mapu pro spolupráci a transparentnost mezi EU a USA v oblasti předpisů, která stanoví široký rozsah aktivit zaměřených na snižování nákladů, rozšiřování tržních příležitostí a minimalizaci rozdílů mezi předpisy v EU a USA. Cestovní mapa odráží význam spolupráce mezi EU a USA v oblasti předpisů při odstraňování zbytečných překážek stojících v cestě transatlantické obchodní výměně a investic. Představuje také další krok směrem k systematičtější realizaci společného dokumentu EU a USA nazvaného Hlavní linie spolupráce a transparentnosti v regulaci, v němž je zakotven důležitý mechanizmus podpory pozitivní ekonomické agendy mezi EU a USA. Posílení spolupráce mezi EU a USA v oblasti předpisů usnadní obchodní výměnu zboží a regulačním orgánům umožní lépe plnit jejich veřejnou odpovědnost za zdraví, bezpečnost, životní prostředí a ochranu spotřebitele. Cestovní mapa i Hlavní linie jsou dostupné na: 9

10 Evropský soudní dvůr Komise v případu Paktu stability dosáhla malého, leč významného vítězství V několika posledních letech docházelo ze strany Německa a Francie k neustálému porušování pravidel Paktu stability a růstu, jenž stanoví, že země eurozóny musí udržovat deficit veřejných financí na úrovni maximálně tří procent HDP. Komise proto předložila Radě doporučení přijmout opatření, které by obě země přiblížilo k definitivnímu potrestání v podobě pokut stanovených v postupech upravujících řešení pro případ nadměrného rozpočtového deficitu. Rada se ale 25. listopadu rozhodla doporučení Komise nepřijmout. Komise Evropský soudní dvůr ve svém návrhu žádala o rozhodnutí (dne 13. července), jímž se domáhala: Anulování účinků skutečnosti, že Rada i přes doporučení Komise nepřijala rozhodnutí, v němž by stanovila, že Francie ani Německo nepřijaly adekvátní opatření ke snížení svého rozpočtového deficitu, ani rozhodnutí, v němž by tyto dva státy varovala; Anulování závěrů přijatých Radou v těch částech, které obsahují rozhodnutí neuplatnit proti Francii a Německu postupy řešící přílišný deficit a rozhodnutí, jimiž Rada doporučení pozměnila. Více informací na: Komise uvítala rozhodnutí ESD ve věci postupu v případech přílišného deficitu 13/06/2004 (Brusel) - Komise vítá rozhodnutí Evropského soudního dvora, neboť potvrzuje zásadní úlohu Nařízení o Paktu stability a růstu v dozoru nad plněním rozpočtu EU. Rozhodnutí soudu zejména potvrzuje názor Komise, týkající se úlohy Komise a úlohy Rady při uplatňování Paktu stability a růstu, čímž se koordinace rozpočtové politiky stává do budoucna transparentnější a předvídatelnější. Další informace naleznete na: Eurostat Nezaměstnanost v eurozóně stabilní ve výši 9,0 %; v EU25 pokles na 9,0 % 01/07/2004 (Lucemburk) - Sezónně korigovaná nezaměstnanost činila v květnu 2004 v eurozóně 9,0 % a oproti dubnu se nezměnila, podle dnešních zpráv Eurostatu. V květnu 2003 činila 8,9 %. V EU25 činila nezaměstnanosti v květnu letošního roku 9,0 % a poklesla z dubnových 9,1 %. V květnu 2003 činila také 9,1 %. V květnu letošního roku zaznamenaly nejnižší míru nezaměstnanosti Kypr, Lucembursko a Rakousko (4,2 %), Irsko (4,5 %), Velká Británie (4,7 % v březnu) a Nizozemsko (4,9 % v dubnu). Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v Polsku (18,9 %), na Slovensku (16,4 %), Litvě (11,5 %) a ve Španělsku (11,1 %). Dvanáct členských států zaznamenalo meziroční nárůst míry nezaměstnanosti, jedenáct pokles a ve dvou se udržela na stejné úrovni. Nejvýraznější relativní nárůst byl zaznamenán v Nizozemsku (3,6 % v dubnu 2003 na 4,9 % v dubnu 2004), Švédsku (z 5,4 % na 6,7 %), Lucembursku (z 3,6 % na 4,2 %) a Dánsku (5,4 % v dubnu 2003 na 6,0 % v dubnu 2004), zatímco k nejvýraznějšímu relativnímu poklesu došlo v Estonsku (z 10,4 % na 9,1 %), Litvě (z 13,0 % na 11,5 %) a na Kypru (z 4,5 % na 4,2 %). Zdanění v EU od 1995 do 2002; celková daňová zátěž poklesla v EU25 z 41,1 % HDP v roce 2001 na 40,4 % v roce 2002; v nových členských státech je v průměru daňová zátěž nižší 01/07/2004 (Lucemburk) - V roce 2002 činila celková daňová zátěž (tj. celkový objem daní a odvodů na sociální a zdravotní zabezpečení) v EU25 40,4 % HDP. Poměr daní k HDP se zvýšil z 40,5 % v roce 1995 na 41,8 % v roce 1999, pak soustavně klesal od roku 1999 do roku Od roku 2000 lze pokles ve většině členských států částečně přičíst reformám daňových soustav, zejména snížením sazeb daně z příjmu fyzických osob a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. Oproti roku 2001 došlo v roce 2002 k poklesu poměru zdanění k HDP v EU25 o 0,7 procentních bodů. Ve všech deseti nových členských státech byl poměr zdanění k HDP v roce 2002 nižší než průměr v EU15 (40,5 %) a činil od 28,8 % v Litvě do 39,8 % ve Slovinsku. Publikace Struktura daňových soustav v EU, kterou dnes vydal Eurostat a generální ředitelství Komise pro daně a celní unii, nabízí souhrn daňových ukazatelů v harmonizovaném rámci, který vychází z Evropského účetního systému (ESA 95). Na jeho základě lze provést analýzu struktury daňových soustav členských států a sledovat daňovou politiku v celé EU. 10

11 Letošní vydání poprvé uvádí údaje o daňových výnosech v deseti nových členských státech a v Norsku a implicitní míru přídavného zdanění (tj. průměrnou míru efektivních, neboli skutečně hrazených odvodů) příjmu právnických osob, příjmu domácností z kapitálu a podnikání a spotřeby energií. Zpráva je také kvalitnější z metodického hlediska. Obsah publikace lze ilustrovat na těchto příkladech: Mezi členskými státy panují podstatné rozdíly v celkové daňové zátěži. Švédsko zaznamenalo nejvyšší poměr daní k HDP (50,6% v roce 2002), po něm následovalo Dánsko (48,9 %), Belgie (46,6 %) a Finsko (45,9 %). Tento ukazatel byl nejnižší v Irsku (28,6 %), Litvě (28,8 %), Lotyšsku a na Maltě (31,3 %) a na Kypru (32,5 %). V roce 2002 došlo oproti roku 2001 k poklesu daňového zatížení v 16 ze 25 členských států. Největší pokles zaznamenaly Polsko (z 41,2 % na 39,1 %), Irsko (z 30,5 % na 28,6 %), Švédsko (z 52,2 % na 50,6 %) a Velká Británie (z 37,3 % na 35,8 %). Ukazatel poměru zdanění k HDP se zvýšil v osmi z 25 členských států, přičemž k nejvyššímu nárůstu došlo v Lucembursku (z 40,7 % na 41,9 %) a v České republice (z 34,3 % na 35,4 %). Druhý odhad na první čtvrtletí roku 2004; HDP v eurozóně a EU25 vzrostl o 0,6 %; v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2003 jde o nárůst o 1,3 % resp. 1,7 % 15/07/2004 (Lucemburk) - V prvním čtvrtletí 2004 vzrostl HDP v eurozóně i v EU25 GDP o 0,6 %, podle revidovaných odhadů, které dnes zveřejnil Eurostat, Statistický úřad Evropského společenství. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2003 činil růst HDP 0,4 % v eurozóně a 0,5 % v EU25. Oproti stejnému období předcházejícího roku vzrostl HDP o 1,3 % v eurozóně a o 1,7 % v EU25, po růstu o 0,7 % resp. 1,1 % v předchozím čtvrtletí. V prvním čtvrtletí roku 2004 a v členských státech, od nichž jsou k dispozici údaje, zaznamenalo nejvyšší rychlost růstu Řecko (2,9 %), po něm Litva (1,4 %), Estonsko (1,2 %), Francie (0,8 %), Belgie, Nizozemsko, Finsko a Velká Británie (0,7 %). Nejnižší růst byl zaznamenán na Kypru a v Rakousku (0,2 %). Více informací na: EN&guiLanguage=en, Červen 2004 Meziroční inflace v eurozóně poklesla na 2,4 %; v EU25 stabilně ve výši 2,4 % 16/07/2004 (Lucemburk) - Meziroční míra inflace poklesla v eurozóně z květnových 2,5 % na červnových 2,4 %, uvádí dnes Eurostat, Statistický úřad Evropského společenství. Před rokem činila 1,9 %. V červnu 2004 činila měsíční inflace 0,0 %. Meziroční inflace v EU25 činila v červnu letošního roku 2,4 % a v porovnání s květnem se nezměnila. O rok dříve činila 1,8 %. V červnu 2004 činila měsíční inflace 0,0 %. Meziroční inflace EICP činila v červnu letošního roku 2,3 %. V červnu 2004 byla nejnižší meziroční míra inflace zaznamenána ve Finsku (-0,1 %), Dánsku (0,9 %), Litvě (1,0 %) a Švédsku (1,2 %) a nejvyšší na Slovensku (8,1 %), v Maďarsku (7,5 %), Lotyšsku (6,1 %) a Estonsku (4,4 %). Oproti květnu 2004 se meziroční inflace zvýšila ve dvanácti členských státech, poklesla v devíti a stagnovala ve čtyřech. Nejnižší dvanáctiměsíční průměr do června 2004 byl zaznamenán v Litvě (-0,7 %), Finsku (0,6 %), Dánsku (1,1 %) a v České republice, Německu a Velké Británii (1,3 %). Nejvyšší pak na Slovensku (8,6 %), v Maďarsku (6,1 %), Slovinsku (4,5 %) a v Lotyšsku (4,3 %). Více informací na: EN&guiLanguage=en, Evropská ústava Tisíc diskusí pro Evropu - veřejné diskuse o nové ústavě 09/07/2004 (Evropská komise) - Předsedové Evropského parlamentu (Pat Cox), Evropské komise (Romano Prodi) a Výboru regionů (Peter Straub) vyzývají k uspořádání veřejných diskusí o nové evropské ústavě. Evropské, státní, regionální a místní představitele z 25 členských států Evropské unie proto žádají o zapojení do kampaně nazvané Tisíc diskusí pro Evropu. Další informace o této iniciativě včetně tabulky skóre iniciativ podle zemí a prostoru pro ohlasy čtenářů jsou k dispozici na adrese: 11

12 Stanoveno datum podpisu smlouvy na 29. října v Římě 12/07/2004 (Agence Europe) - Na svém bruselském zasedání dne 12. července 2004 se ministři zahraničí členských států EU a nizozemské předsednictví shodli, že evropská ústava bude podepsána letos dne 29. října v Římě. Umožní tak odcházejícímu předsedovi Komise Romano Prodimu zúčastnit se slavnostního podpisu ještě před tím, než svou funkci předá příštímu předsedovi José Durão Barrosovi. Slavnostní podpis ústavní smlouvy se bude konat ve stejném sále v paláci Campidoglio, v němž v roce 1957 podepsalo Římské smlouvy šest zakládajících členů Evropského společenství. Podle diplomatů se Nizozemí chystá uspořádat krátký, ale důstojný ceremoniál doprovázející podpis dokumentu, na který budou pozváni všichni šéfové vlád a států 25 členských zemí. Ústavní smlouva, jejíž znění bylo dokončeno zástupci vlád na summitu Evropské rady v červnu, pak bude muset v každém členském státu do dvou let projít procesem ratifikace. Ten se v každé zemi liší, proběhne buď v podobě referenda nebo hlasováním v parlamentu. Dosud oznámilo konání referenda o ústavě šest členských států (Dánsko, Francie, Irsko, Portugalsko, Španělsko a Velká Británie), další státy konání referenda stále ještě zvažují. Co se týká samotného ratifikačního procesu, ministři zahraničních věcí také v krátkosti projednali možnost stanovení časového rozvrhu pro konání populárních referend. Naděje vyjádřená mnoha delegacemi, že v konání referend bude dosaženo maximální koordinace, klopýtá na politickém realismu - stanovení data konání referenda je totiž důležitým vnitrostátním rozhodnutím a taková rozhodnutí by neměla být přijímána v Bruselu (jak se velice jasně vyjádřila např. Velká Británie). Nizozemské předsednictví ale připomnělo, že již převzalo iniciativu (společně s výborem COREPER) a nechalo kolovat seznam s navrženými daty konání referenda v jednotlivých členských státech. Bližší informace na: &guilanguage=en, Prodi varuje před nebezpečím referenda 21/07/2004 (Euobserver) Předseda Evropské komise Romano Prodi varoval před nebezpečím konání referenda o přijetí evropské ústavy - případné odmítnutí ústavy by totiž v důsledku znamenalo obrovské zpoždění pro Evropskou integraci. Potřebujeme podpořit vážnou a detailní debatu o Ústavě a co její přijatí znamená pro Evropu. [ ] Odmítnutí Ústavy by totiž v praxi znamenalo obrovské zpoždění evropského integračního procesu. Tato slova adresoval Romano Prodi rozšířenému Parlamentu na jeho prvním zasedání 21. července Předseda Prodi ovšem také varoval před způsobem ratifikace, jaký si několik zemí včetně Francie a Velké Británie zvolily, a sice referendum. Musíme zabezpečit, aby odpověď, kterou přinese referendum nebo hlasování v parlamentu nebyla momentálním odrazem situace v jednotlivých členských státech, ale pečlivě promyšlenou odpovědí na reálnou problematiku, uvedl dále R. Prodi. Slova varování přicházejí poté, co většina obyvatel nejlidnatější země EU Německa - požaduje rovněž, aby o osudu Ústavy rozhodlo referendum. Průzkum veřejného mínění, provedený časopisem Stern, uvádí, že se pro referendum vyslovilo 81 procent dotázaných, a to přes fakt, že konání referenda německá ústava neumožňuje. Prodi využil příležitosti, aby odmítl kritiku (přicházející především ze strany francouzských socialistů), že by Konstituce byla neoliberálním dokumentem. Naopak vyzdvihl ustanovení Ústavy, která plnou zaměstnanost a sociální pokrok označují za hlavní cíle Unie a dále ustanovení posilující rovnost pohlaví a práva menšin. Ratifikační proces Ústavy bude probíhat po dobu dvou let od jejího podpisu, který byl stanoven na 29. října Mezi země, ve kterých by referendum mělo proběhnout nejdříve, patří Španělsko a Nizozemí. Další informace na: V Německu vrcholí debata o konání referenda 19/07/2004 (Euobserver) V Německu vrcholí debata o tom, zda o přijetí Ústavy bude rozhodovat referendum. Edmund Stoiber, lídr konzervativní Křesťanské sociální unie (CSU), znovuotevřel debatu v rámci německé konzervativní opozice, když prohlásil, že by se referendum mělo konat, a to přes fakt, že ho německá ústava neumožňuje. Jestliže Francie, následována Velkou Británií, bude pořádat referendum, pak by třetí velká země EU neměla příliš dlouho odolávat, řekl Stoiber listu Bild am Sonntag. Dodal, že vláda momentálně koalice Sociálních demokratů a Zelených by konečně měla upustit od nedůvěry, kterou chová ke svým vlastním občanům. Bylo by nejlepší, kdyby všechny hlavy států a vlád stanovily referendum o přijetí Ústavy, řekl šéf CSU. Nicméně slova Stoibera jsou v rozporu s ostatními hlasy, které zaznívají od CDU, sesterské strany CSU. Peter Hinze, mluvčí CDU pro záležitosti Evropy, vyjádřil přesvědčení své strany, že referendum by bylo špatnou cestou. Německý kancléř Gerhard Schröder na toto téma řekl, že referendum se konat nebude, na druhou stranu ale zase přislíbil, že německý parlament by měl dokument ratifikovat nejpozději do konce tohoto 12

13 roku. G. Schröder se ale momentálně nachází pod velkým tlakem ze strany Sociálních demokratů a Zelených, kteří se nevzdávají a nadále usilují o referendum. Nové členské státy Komise povolila České republice poskytnutí státní pomoci na podporu biopaliv 30/06/2004 (Evropská komise) - Česká republika má v úmyslu snížit spotřební daň uplatňovanou na směs motorové nafty a bionafty. Účelem snížení spotřební daně je podpořit využití ekologických paliv, která přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů. Předpokládané snížení daně by mělo vykompenzovat rozdíl mezi náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů (v tomto případě na výrobu směsi motorové nafty a bionafty) a tržní cenou jiných fosilních paliv. Předpokládaná pomoc je omezena jen na pokrytí přídavných nákladů na výrobu uvedené směsi a jde o přísné minimum nezbytné k podpoře ekologických paliv, a proto je v souladu s předpisy EU o veřejné podpoře v ochraně životního prostředí. Nové členské státy představují motor hospodářského růstu EU Zpráva Hospodářské komise OSN pro Evropu (UN ECE) předpokládá pro roky 2004 a 2005 celosvětové hospodářské oživení, kdy státy východní Evropy a Společenství nezávislých států budou působit jako silné dynamo růstu. V zemích eurozóny se růst reálného HDP předpokládá o skromných 1,75 procent v roce 2004 a o dvě procenta v roce Ve Velké Británii se tento ukazatel očekává ve výši tří procent v roce V celé EU25 se růst reálného HDP předpokládá ve výši 2,2 procent v roce 2004 a 2,4 procent v roce Hospodářský růst v deseti nových členských státech EU bude poháněn zejména výkonností Polska, Maďarska, Slovenska, České republiky a pobaltských států. Zpráva uvádí, že Estonsko, Lotyšsko a Litva patří mezi nejrychleji rostoucí regiony v Evropě. Celková průměrná rychlost růstu v EU10 je podle projekcí UN ECE uvedených ve zprávě na cestě k dosažení 4,5 procent v roce 2004 i v roce V jihovýchodní Evropě je podle zprávy hospodářský růst nastaven na nadále celkem silný. Růst HDP v Bulharsku a Rumunsku má pokračovat rychlostí téměř pěti procent jak v roce 2004, tak v roce 2005, zatímco v Turecku může v letošním roce dosáhnout až sedmi procent. Projektovaná rychlost růstu v Chorvatsku v roce 2004 dosahuje asi čtyř procent. Zpráva UN ECE také konstatuje, že fiskální konsolidace (tj. eliminace přílišného rozpočtového schodku ) zůstává jedním z nejnáročnějších zásadních cílů ve většině ekonomik zemí EU10. a Nizozemský ministr zahraničí vyzval ke konkrétním úvahám o tureckém členství Nizozemský ministr zahraničních věcí Ben Bot, který se díky své funkci předsedy Rady Evropské unie po zbytek letošního roku ocitne v ohnisku unijních debat, uvedl minulý týden v rozhovoru pro BBC, že je třeba jasněji uvažovat o turecké žádosti o členství v EU. Bot, který dříve působil jako nizozemský velvyslanec v Turecku, si uvědomuje aktuální nedostatek veřejné podpory členství Turecka v EU mezi západními voliči. Možná se nevedla dostatečná a vhodná komunikace a v současné době zde podle mého názoru existuje neopodstatněná obava z Islámu, což je asi pochopitelné v souvislosti s terorismem apod. Ta však není opodstatněná domnívám se totiž, že situace v Turecku je naprosto odlišná. Zapomíná se také na skutečnost, že Turecko je členem NATO, Rady Evropy, že západu celá ta léta pomáhalo a také během studené války že bylo neochvějným spojencem. A tak je samo o sobě překvapivé, že se lidé najednou staví proti účasti Turecka, zatímco my se domníváme, že Turecko by bylo velmi hodnotným členem EU. Bude to trvat dlouho, s tím souhlasím, rozhodně bude trvat celá dlouhá léta vyjednávání, než vyhoví všem kritériím. Komise navrhuje balíček opatření ke znovusjednocení Kypru 07/07/2004 (Brusel) - V reakci na výzvu Rady dnes Evropská komise navrhla komplexní balíček pomocných a obchodních opatření, jejichž cílem je ukončit izolaci kypersko-turecké komunity a usnadnit znovusjednocení Kypru. Opatření díky finanční pomoci ve výši 259 mil. eur usnadní obchodování ze severní části ostrova a posílí její hospodářskou integraci. Stanoví také konkrétní pravidla pro výměnu zboží přes zelenou linii, která odděluje řeckou a tureckou část ostrova. Komise schválila podporu polskému potravinářství a rozvoji venkova ve výši 1,8 mld. eur 08/07/2004 (Brusel) - Evropská komise dnes schválila polský Sektorový operační program restrukturalizace a modernizace potravinářství a rozvoje venkova na období let Program zahrnuje široké spektrum ambiciózních opatření na rozvoj venkova. Zaměřuje se na modernizaci zemědělství, zlepšení potravinářského průmyslu a posílení rozvoje venkova. Příspěvek Evropské unie z Evropského zemědělského orientačního a 13

14 záručního fondu (EAGGF), orientační sekce, ve výši 1,192 mld. eur na období let bude doplněn o spolufinancování ze strany polského státu ve výši 591 mil. eur. Estonsko, Litva a Slovinsko se připojí k ERM II Estonsko, Litva a Slovinsko učinily první významný krok směrem ke zrušení svých národních měn estonské koruny, litevského litasu a slovinského tolaru. Komise našla přílišné deficity v šesti nových členských státech a vydala o tom zprávu. Uvedený krok přichází na pozadí atmosféry nejistoty ohledně uplatňování pravidel Paktu stability a růstu. Evropský soudní dvůr oznámil termín 13. července, kdy vynese své rozhodnutí v právním sporu Komise versus Rada ministrů EU. Rozhodnutí se týká realizace tzv. postupu při přílišném deficitu podle pravidel Paktu stability a růstu, která opakovaně porušila Francie a Německo. Pro Komisi poslední kapka přetekla v době, kdy se ministři financí EU dne 25. listopadu 2003 postavili za Německo a Francii v jejich opozici proti unijním disciplinárním pravidlům týkajících se rozpočtových výdajů. Rozšíření (Výňatky z části rozšíření na a Chorvatsko zahájilo plány na přistoupení Poté, byl Chorvatsku přiznán statut kandidáta členství v Evropské unii, je nyní hlavním cílem země se hospodářsky připravit a dosáhnout dostatečné konkurenceschopnosti na to, aby země mohla do EU vstoupuit již v roce 2007, uvedl minulý týden premiér Ivo Sanader po schůzce s chorvatskou Národní radou pro konkurenceschopnost. Chorvatsko musí konsolidovat státní finance a nově přerozdělovat finanční prostředky tak, aby nedošlo ani ke snížení, ani ke zvýšení sociálních dávek, a zredukovat přímé převody ze státního rozpočtu do ztrátových státních podniků, prohlásil Sanader. Přislíbil, že pracovní návrh daňové reformy bude vypracován do října, kdy projde připomínkovým řízením v Národní radě pro konkurenceschopnost, u zaměstnavatelů a v odborech a poté bude předložen veřejnosti. Mezi cíle fiskální politiky patří splnění maastrichtského kritéria včetně udržení veřejného dluhu pod hranicí 60 procent HDP a deficitu státního rozpočtu pod hranicí 3 procent HDP. Dosažení údajů pod uvedenými mezními hodnotami by posílilo chorvatské postavení v EU, uvedl Sanader a dodal, že tyto cíle vyžadují přerozdělení rozpočtových prostředků a realizaci nepopulárních, leč nezbytných opatření. Předseda Rady Željko Covic souhlasí s tím, že dosavadní dotace státním podnikům jsou neudržitelné. Uvědomuje si, že Chorvatsko přerozděluje ztrátovým podnikům více než ostatní země v regionu 3,8 procent HDP, oproti 1,2 procent ve Slovinsku a pouhým 0,8 procent v Evropské unii. II. Azyl a migrace Informační zdroje: Rada Evropské unie Irský předseda vlády představil závěrečnou Zprávu irského předsednictví Evropské unie 14

15 01/07/2004 (Irské předsednictví) Věřím, že irské předsednictví bude hodnoceno jako úspěšné, těmito slovy oslovil irský premiér Bernie Ahern Národní fórum o Evropě konající se na dublinském hradě při příležitosti uvedení závěrečné Zprávy irského předsednictví. Zpráva postupně hodnotí postupně body programu irského předsednictví a uvádí úspěchy dosažené za posledních šest měsíců v jednotlivých oblastech. Ve zprávě se uvádí přehled věcí, které se předsednictví podařilo úspěšně provést a zpráva ta vzdává hold Irsku za jeho přispění Evropě a členským státům, dodal B. Ahern. Od samého počátku jsme se potýkali s obrovskou a komplikovanou agendou a předsednictví padlo na Irsko v dobách velikých změn probíhajících uvnitř EU. Nicméně věřím, že jsme s úspěchem čelili mnoha výzvám, která jsme na naší cestě potkali. Nyní se ale po šesti měsících můžeme s hrdostí ohlédnout a vidět náš úspěch Evropany pracující společně. Nadále budeme úzce spolupracovat s nadcházejícím nizozemským předsednictvím, které prohlásilo, že hodlá pokračovat tam, kde my jsme přestali. Plné znění závěrečné zprávy naleznete na: Schůze Rady pro spravedlnost a vnitro: Agenda jednání 02/07/2004 (Rada Evropské unie) Podle agendy jednání projednávali ministři spravedlnosti a vnitra, mimo jiné, následující body: (1) Sdělení o zavedení jednotné procedury pro posuzování žádostí o poskytnutí ochrany ve členských státech; (2) Výroční zpráva o migraci a integraci v Evropě; (3) Sdělení o společné politice navracení a readmisi; (4) Víceletý program v oblasti spravedlnosti a vnitra; (5) Sdělení Komise pro Radu a Parlament týkající se hodnocení programu z Tampere a budoucí orientace; (6) Terorismus; (7) Sdělení o přístupu institucí zabývajících se vymáháním práva k informacím. Ministerská konference o kulturní diversitě a integraci 05/07/2004 (Agence Europe) 7. července 2004 organizovalo v Rotterdamu Nizozemské předsednictví konferenci na téma Kulturní diversita a integrace: přístup založený na pohlaví. Na této konferenci se sešli ministři sociálních věcí, pro emancipaci, integraci, spravedlnost a vnitro z 25 členských států, aby projednali následující okruhy problémů: zlepšování sociálních vazeb, nárůst participace na aktivním životě, zmírnění rozdílů v příjmech mezi muži a ženami, boj proti chudobě, ochrana lidských práv a boj proti všem druhům diskriminace, zlepšení postavení žen v etnických menšinách. Nizozemské předsednictví vyzdvihlo, že Rotterdam, jakožto přístavní město, je jedno z holandských měst, které trpí mnoha problémy integrace. O jednotlivých problémech pohovořil na konferenci starosta Rotterdamu Ivo Ostelten. Konferenci předsedali Aart Jan de Geus, nizozemský ministr sociálních věcí, zaměstnanosti a emancipace, a Rita Verdonk, ministryně pro imigraci a integraci. Závěry z této ministerské konference budou 4. října zaslány Radě pro sociální věci a 2. prosince Radě pro spravedlnost a vnitro. Schůze Pracovní skupiny pro hranice/smíšený výbor 14/07/2004 (Rada Evropské unie) Na schůzi z 22. července projednávala Pracovní skupina zabývající se hranicemi především (1) návrh nařízení Rady ustavující Kodex Společenství obsahující pravidla pohybu osob přes hranice a (2) standardní formulář pro odmítnutí vstupu. Schůze Pracovní skupiny pro migraci a vyhoštění 13/07/2004 (Rada Evropské unie) Na své schůzi ve dnech 13. a 14. července 2004 projednávala Pracovní skupina pro migraci a vyhoštění především (1) návrh směrnice Rady zavádějící specifický postup pro přijímání občanů třetích zemí za účelem vědeckého výzkumu a (2) návrh Konvence Rady Evropy o opatřeních proti pašování osob. Výsledky jednání Rady pro spravedlnost a vnitro z 19. července /07/2004 (Rada Evropské unie) Ministři na schůzi Rady pro spravedlnost a vnitro z 19. července 2004 projednávali podobu víceletého programu pro oblast spravedlnosti a vnitra; diskuse se točila především kolem předlohy předsednictví (Příprava politické orientace na víceletý program pro výstavbu zóny svobody, bezpečí a spravedlnosti) a Sdělení Komise (Zóna svobody, bezpečí a spravedlnosti: Hodnocení programu z Tampere a stanovení budoucího směru). Předsednictví shrnulo vyhlídky členských států týkající se jednotlivých oblastí a námětů stanovených v dokumentu (např. přístup ke spravedlnosti, občanská a obchodní spolupráce, ochrana proti vnitřním i vnějším hrozbám bezpečnosti, organizovaný zločin, azyl a migrace), a dále návrhy členských států na připojení dalších kapitol. Předsednictví požádalo, aby členské státy své případné příspěvky a náměty dodaly do 15. srpna Představitelé členských států dosáhli všeobecné shody ohledně dokumentu Předsednictví, částečné shody se pak podařilo dosáhnout ohledně některých částí programu, např. potřeby 15

16 sdílených informací mezi členskými státy nebo přijímání opatření na zjednodušení vzájemného uznávání. Všechny členské státy považují shodně za velmi důležitou policejní a soudní spolupráci a posílení role Europolu. Co se týče otázek azylu a imigrace, zaznamenalo předsednictví široký konsensus ve prospěch společného Evropského azylového systému. Dále byla na schůzi zdůrazněna důležitost uvádění biometrických dat v cestovních dokladech a potřeba rozvoje integrovaného systému řízení hranic včetně způsobu financování systému a finanční solidarity při jeho provozu. Jak biometrická data, tak hraniční systém představují obrovskou podporu pro původní společnou politiku řízení migračních proudů. Víceletý program bude znovu projednáván na informační schůzce ministrů spravedlnosti a vnitra 30. září a 1. října a dále na zasedání Rady během 25. a 26. října V této souvislosti je třeba zmínit, že Evropská rada, na svém zasedání ze 17. a 18. června, vyzvala Radu a Komisi, aby připravily návrhy nového programu na nadcházející roky, s důrazem na stanovení cílů dalšího rozvoje Zóny svobody, bezpečí a spravedlnosti. Komisař Vitorino při příležitosti schůze předložil Radě několik Sdělení Komise týkající se azylu a imigrace např. Sdělení o společné politice navracení a readmisi, o migraci a integraci v rámci Evropy (výroční zpráva), o zavedení jednoduchého řízení pro vyřizování žádostí o poskytnutí ochrany ve členských státech EU. Bližší informace o jednotlivých Sděleních Komise naleznete na následujících stránkách: Oficiální závěr schůze: Plné znění dokumentu nizozemského předsednictví: Rada pro spravedlnost a vnitro: Návrh na zřízení azylových agentur v severní Africe 20/07/2004 (Euobserver) Německý ministr vnitra Otto Schily navrhl, aby pověřené osoby ve speciálních azylových centrech, zřízených Evropskou unií v severní Africe, rozhodovaly o tom, komu bude umožněn vstup na evropský kontinent. Podle německých médií dále ministr Schily během schůzky evropských ministrů vnitra ze dne 20. července 2004 navrhl, aby v severní Africe byly zřízeny zvláštní azylové agentury. Tato centra EU by přijímala a rozhodovala o azylových žádostech přímo na africkém území, tj. před vlastním vstupem žadatelů na území EU. Ministr Schily k vlastnímu návrhu evropským kolegům řekl: Problémy Afriky by měly být vyřešeny s pomocí Evropy v Africe, nemohou být řešeny v Evropě. S myšlenkou zřídit azylová centra na opačné straně Středozemního moře přišli poprvé Britové v roce 2003; v té době se ale všechny členské státy na zřizování takovýchto center dívaly velice skepticky a to včetně Němců. Berlín ale změnil zásadně názor po incidentu Cap Anamur, kdy 37 afrických uprchlíků bylo nuceno plout na německém záchranném plavidle přes Středozemní moře po dobu tří týdnů. Itálie původně odmítla plavidlo přijmout s odůvodněním, že afričtí uprchlíci byli mnohem blíže Maltě taktéž členský stát EU a tudíž měli o azyl požádat na Maltě. Nakonec německá loď zakotvila u Sicílie, nicméně italské úřady odmítli Afričanům azyl udělit. Případ Cap Anamur oživil debatu o azylových centrech EU, řekl ministr Schily. Někdy nepříjemné události s sebou přinášejí pozitivní důsledky, dodal. Podle svých slov se německý ministr nesetkal s žádnou negativní reakcí ze strany ostatních ministrů vnitra. Evropská komise Azyl v číslech na úrovni Evropské unie Zpráva z dubna /07/2004 (Evropská komise) Zpráva Azyl v číslech na úrovni Evropské unie za duben 2004 je nyní dostupná on-line. Zpráva uvádí též data zpracovaná Eurostatem jako součást celé kolekce dat týkajících se azylu. Data jsou uvedena k dubnu 2004 a vzhledem k odlišným metodám sběru dat nemusejí být za jednotlivé členské státy plně srovnatelná. Data označená jako EU-25 se vztahují pouze na členské státy, které poskytly data Eurostatu. Zprávu naleznete na stránkách: Další informace jsou pak dostupné na: Komise přijala návrh upravující reciproční mechanismus založený Nařízením o Schengenském vízu 07/07/2004 (Evropská komise) Komise hodlá předložit Radě návrh Nařízení, jenž má v úmyslu zavést podstatné změny v mechanismu fungujícím na principu reciprocity, zavedeném v rámci Nařízení No 539/

17 Stávající Nařízení obsahuje seznam třetích zemí, jejichž občané potřebují víza (jde tedy o negativní výčet) a dále seznam zemí, jejímž občanům byla z tohoto pravidla udělena výjimka (tj. pozitivní výčet). Seznamy byly sestaveny v závislosti na několika kritériích: ilegální přistěhovalectví, veřejná politika a bezpečnost, mezinárodní vztahy, regionální soudružnost a reciprocita. V případě, že země z pozitivního výčtu stanoví vízovou povinnost občanu jakéhokoli členského státu, je dotčený členský stát oprávněn zavést mechanismus vedoucí k znovuzavedení vízové povinnosti této třetí země. Tento reciproční mechanismus, který vzhledem ke své flexibilitě a dalekosáhlým účinkům - nebyl sice zatím ještě použit, ale již se prokázal jako neadekvátní a zabraňující jednáním o zabezpečení solidarity v rámci společné vízové politiky. Nový mechanismus, který Komise představuje ve své návrhu Nařízení, by byl flexibilnější a realističtější a lépe by se tak využíval. Nový mechanismus stanovuje požadavek, aby členský stát, který by hodlal zavést vízovou povinnost vůči občanům třetí země, musel nejprve o tomto kroku informovat. Komise by okamžitě podnikla nezbytné kroky ve snaze přesvědčit dotčenou třetí zemi, aby ve vztahu k členskému státu obnovila vízovou exempci; následně Komise informuje Radu a v případě nutnosti navrhne, aby vůči občanům dotčené třetí země byla provizorně uplatňována vízová povinnost. Rada se nadále bude případem zabývat na návrh Komise bude o znovuzavedení vízové povinnosti nebo její další exempci rozhodovat kvalifikovanou většinou a to do tří měsíců od podání návrhu Komisí. Provizorní opatření přijaté Komisí může navíc být protaženo až na dobu šesti měsíců; v této lhůtě musí Komise rozhodnout, zda podá Radě zmíněný návrh na přepsání země z pozitivního seznamu na negativní. Rada přijímá konečné rozhodnutí po konzultaci Evropského parlamentu. Bližší informace o novém Nařízení naleznete na: =EN Informace o iniciativách na poli spravedlnosti a vnitra ve vztazích mezi EU a třetími zeměmi 09/07/2004 (Evropská komise) Informace o rozličných aktivitách na poli spravedlnosti a vnitra (JHA), jež hrají významnou úlohu ve vzájemných vztazích mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, jsou nyní dostupné na webových stránkách Komise. Stránky přinášejí informace především o vztazích EU a následujících zemí/regionů: Západní Balkán: spravedlnost a vnitro jako důležitý prvek při stabilizaci a asociaci oblasti Společně s ekonomickým vývojem představuje spravedlnost a vnitro nejdůležitější oblast, ve které je EU tomuto regionu nápomocna. Dlouhodobé působení EU v této oblasti je založeno na sérii stabilizačních a asociačních dohod, jež EU podepsala se zeměmi regionu s úmyslem jeho obnovy. Více informací: Středomoří: Migrace, uprchlíci, víza, reforma legálního systému, soudní spolupráce a spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, drogám a terorismu klíčové otázky ve vztahu EU a Středomoří Středomořský region má strategický význam pro Evropskou unii, proto je zájmem EU, aby se Středomoří stalo prosperujícím, demokratickým a bezpečným regionem, otevřeným vůči Evropě. Spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra se ve vztahu se středomořskými zeměmi stala velice významnou a to jak na úrovni celého regionu, tak v bilaterálních vztazích. Otázky jako reforma právního systému, soudní spolupráce, spolupráce v boji proti organizovanému zločinu, drogám a terorismu jsou nyní v čele agendy společně s již tradičními body jako, např., migrace. Více informací: Rusko: Společná strategie EU vůči Rusku ve věcech spravedlnosti a vnitra Rusko je strategickým partnerem v oblasti spravedlnosti a vnitra a oblast spravedlnosti a vnitra je rychle se rozvíjející komponentou ve vztazích EU Rusko. Vztahy EU Rusko byly oficiálně uzavřeny v rámci Dohody o partnerství a spolupráci, na základě které byl dále vytvořen Výbor pro spravedlnost a vnitro a Stálá partnerská rada pro spravedlnost a vnitro na ministerské úrovni. Pravidelně se konají schůze na nejvyšší úrovni mezi komisařem a prezidentem. Postupně se podařilo vyvinout specifické nástroje na posílení spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitra, jako společný Akční plán o organizovaném zločinu, dále projekty na společné řízení hranic či podpora soudní reformy, kde EU v rámci jednotlivých programů utratila více než 100 miliónů eur. Více informací na: USA: Nová agenda v boji proti terorismu EU a USA sdílejí společné obavy týkající se globálních hrozeb, jako je mezinárodní zločin, terorismus nebo pašování drog. Spolupráce v boji proti těmto hrozbám byla vyjádřena v rámci Nové transatlantické dohody. Po událostech z 11. září byla dodatečně blíže upravena spolupráce na poli spravedlnosti a vnitra. Více informací: 17

18 Uzbekistán: Společná strategie EU vůči Uzbekistánu na poli spravedlnosti a vnitra Spravedlnost a vnitro je významně rostoucím prvkem v dialogu EU s Uzbekistánem. EU organizuje pravidelná setkání v rámci všeobecných Dohod o partnerství a spolupráci (PCAs). Formální dialog potom probíhá prostřednictvím Kooperačních rad a výborů. Každoročně se pak konají schůze věnované problematice spravedlnosti a vnitra. Tyto dialogy a spolupráce jsou nezbytné pro postupné dosažení míru a stability v regionu, založený na demokracii a respektu k lidským právům. Více informací na: Komise požádala veřejnost o konzultaci pro stanovení budoucích priorit rozvoje Zóny svobody, bezpečí a spravedlnosti 16/07/2004 (Evropská komise) Evropská komise vyzvala veřejnost, aby jí poskytla náměty pro zpracování budoucích vodítek pro nový program ustavující oblast svobody, bezpečí a spravedlnosti. V budoucnu mají být završeny priority přijaté v Tampere a dále má být větší pozornost věnována implementaci přijatých nástrojů na národních úrovních. Nový program zahrnuje velice citlivá témata a je tak ve středu pozornosti evropských občanů. Komise proto věří, že názory ze strany veřejnosti pomohou v utváření a stanovování priorit nového programu. Příspěvky týkající se nového programu mohou být Komisi zasílány do konce srpna na adresu: Podrobnější informace o programu naleznete na adrese: Komise navrhuje jednotné evropské řízení pro vyřizování azylových žádostí 19/07/2004 (Evropská komise) Sdělení o jednotném evropském azylovém řízení (Single Asylum Procedure) bylo představeno Radě pro spravedlnost a vnitro na jejím zasedání 19. července Sdělení obsahuje vizi Komise o tom, jakým směrem by se mělo ubírat zlepšování zpracovávání azylových žádostí. Komise předkládá návrh jednotného řízení, kdy všechny možné žádosti o poskytnutí ochrany jsou koncentrovány do jednoho prozkoumání. Sdělení vyzdvihuje praktické výhody, které by s sebou jednotná procedura přinesla jde především o zrychlení a zefektivnění zpracovávání žádostí. Dále by jednotná procedura znamenala, že by žadatel musel uvést veškeré důvody pro případné poskytnutí ochrany najednou při podání žádosti a byla by tak vyloučena možnost důvody rozšiřovat a snažit se tak mařit navrácení osoby do země původu v případě negativního rozhodnutí. Podle navrhovatelů přináší jednotná procedura další výhody pro spolupráci azylových úřadů s úřady zabývajícími se navracením neúspěšných žadatelů a zajišťuje transparentnost celého procesu pro žadatele, kterému je tak zajištěno, že budou posouzeny všechny důvody jeho žádosti. Sdělení současně navrhuje novou metodologii a postup pro zavádění jednotné procedury. Komise nejprve zahájí Přípravnou fázi, jenž bude monitorovat Společný evropský azylový systém a identifikovat oblasti, ve kterých bude nezbytné přijmout určitá legislativní opatření na podporu nové jednotné procedury a provést harmonizaci tak, aby byly využity výsledky dosavadní praxe a fungující administrativní opatření. Plné znění Sdělení naleznete na: Přílohu ke Sdělení čtěte na: První Výroční zpráva týkající se imigrace a integrace COM (2004) 508 z 9. července /07/2004 (Evropská komise) První Výroční zpráva týkající se imigrace a integrace byla představena Radě pro spravedlnost a vnitro na její schůzi 19. července Komise byla na mítinku Evropské rady v červnu 2003 v Thessalonikách vyzvána, aby každoročně informovala o vývoji v oblasti imigrace a integrace v Evropě. Tato zpráva, která poskytuje přehled o migračních trendech v Evropě, analyzuje imigrační změny a popisuje přijatá opatření týkající se přijetí a integrace imigrantů a to jak v jednotlivých členských státech, tak na úrovni EU. Každoroční publikace zprávy tak představuje nový instrument kontroly rozvoje společné imigrační politiky. Zpráva poukazuje na potřebu posílení a rozvinutí nástrojů politiky, které by se týkaly integrace občanů třetích zemí a znovu uvádí klíčové elementy jednotného přístupu tak, jak je uvedla Komise ve svém Sdělení o migraci, integraci a zaměstnanosti z roku Především je zapotřebí, v souvislosti s přijímáním nových migrantů, přijmout taková opatření, která zabezpečí, že migranti nejenom že hovoří jazykem hostitelské společnosti, ale také rozumějí základním společenským normám a hodnotám této společnosti a respektují je. Zpráva se také zabývá finanční stránkou integrace cizinců a poukazuje na nezbytnost zahrnout problematiku integrace do příštích finančních perspektiv na léta 2007 až 2013 a finančně podporovat úsilí členských států v této oblasti. Zpráva se dále zmiňuje o dvou klíčových otázkách, jež musejí být uvedeny. Na jedné straně je to potřeba Evropy řešit citlivou otázku legálního přistěhovalectví, zejména z důvodu potřeby pracovní síly. Na druhou stranu potřeba jednoznačně zahrnout otázku integrace do politické agendy následujících let jako součást řešení problému stárnutí evropské populace. Více informací naleznete na: 18

19 Sdělení o prioritách pro rozvoj společné readmisní politiky SEC (2004) 946 z 9. července /07/2004 (Evropská komise) Na žádost Evropské rady ze 16. a 17. října 2003 předložila Komise 19. července 2004 Radě pro spravedlnost a vnitro na její schůzi své Sdělení, kde zpravuje o stavu, ve kterém se nacházejí vyjednávání o readmisi a uvádí opatření, jež Komise považuje za nezbytná pro zajištění úspěšného rozvoje společné readmisní politiky, včetně uzavírání nových readmisních dohod s dalšími třetími zeměmi. Ve svém Sdělení se Komise nezabývá základními otázkami společné politiky, jako např. navracení nebo lidská práva, protože se, podle vlastních slov Komise, jimi zabývala již v předcházejících sděleních, a to především ve Sdělení o společné politice navracení z října Dohody Společenství o readmisi jsou dohody zakládající reciproké povinnosti pro Společenství a smluvního partnera třetí zemi, a detailně upravují administrativní a operativní postupy, jenž mají zjednodušit návrat a transit osob ilegálně pobývajících na území EU. Od září 2000 byla Komise postupně pověřena vyjednáváním o uzavření readmisních dohod s jedenácti zeměmi nebo teritorii (Maroko, Srí Lanka, Rusko, Pákistán, Hong Kong, Macao, Ukrajina, Albánie, Alžír, Čína a Turecko). Do dnešního dne však byly uzavřeny pouze čtyři z těchto dohod (Hong Kong, Macao, Srí Lanka a Albánie). Komise z obtížných vyjednávání učinila jednoznačný závěr všechny země očekávají za uzavření readmisní dohody určitou kompenzační nabídku. Komise tak musí jednotlivým zemím nabízet balíček opatření, ušitých na míru konkrétnímu smluvnímu partnerovi, aby dosáhla lepších vyjednávacích výsledků. Podrobné informace o společné politice navracení naleznete na: Různé Ve Skopje otevřeno nové centrum MARRI pro Balkán 05/07/2004 (AGI) Regionální centrum fóra MARRI (Migration Asylum Refugees Regional Initiative) bylo otevřeno, aby koordinovalo proces stabilizace a asociace v pěti zemích zahrnutých do procesu sbližování s EU (Makedonie, Albánie, Chorvatsko, Srbsko/Černá Hora a Bosna). Kancelář bude koordinovat migrační politiku, otázky související s azylem a hranicemi a vydávání víz; bude usilovat o zlepšování stabilní spolupráce zainteresovaných zemím, jež též chtějí vstoupit do struktur EU a NATO, s regionem. Oficiálně bude centrum otevřeno při příležitosti výroční schůze paktu stability, která se koná ve dnech 18. a 19. listopadu 2004 v hlavním městě Makedonie. Světový kongres o pohybu osob a imigraci Světový kongres o pohybu osob a imigraci (HMI), organizovaný Evropským Středomořským Institutem (IEMed) a organizací Universal Forum of Cultures Barcelona 2004, ve spolupráci s Evropskou komisí, MOP, OECD a UNESCO, se uskuteční v Barceloně ve dnech září Účelem Světového kongresu HMI je nabídnout pro budoucí debaty a formování příštích politik nové realistické ideje a ovlivnit pochopení a řízení migrace v dlouhodobém horizontu. Kongres HMI je členěn do tří hlavních oddílů Transformace, Kulturní rozmanitost a Spravedlnost. Zvláštní důraz bude pak věnován především některým aspektům Migrační agendy: (1) Nové migrační trendy, rozdílné systémy; (2) Výhody a problémy, které imigrace přináší zemím původu, tranzitním zemím a zemím destinace a samotným jednotlivcům; (3) Výzvy a obtíže ve vztahu k integraci a efektivnímu řízení migrace na rozdílných úrovních místní, regionální a mezinárodní; (4) Role migrantů jako nového mezinárodního prvku s potenciálem působit na úrovni sociální, ekonomické i politické; (5) Výhody, které migrace přináší jak zemím původu, tak zemím destinace, v různých oblastech: ekonomické (vývoj), sociální (důvody, prevence), politické (sdílení odpovědnosti); (6) Lidské zkušenosti a sociální vztahy plynoucí z pohybu osob z rozdílných kultur; (7) Práva, ochrana a důstojnost pro všechny migranty. Více informací o programu a registraci naleznete na: UNHCR: Nástroje EU v záležitostech azylu nyní dostupné on-line 07/07/2004 (UNHCR) Bruselská kancelář UNHCR vydala dvousvazkovou publikaci Nástroje EU v záležitostech azylu (UNHCR Tool Boxes on EU asylum matters). Tato publikace shrnuje hlavní azylové nástroje EU, připojuje komentáře ke každému z nich a uvádí základní principy a struktury implementované do procesu rozvoje společné azylové politiky EU. První svazek (Tool Box 1) Základy (listopad 2003) obsahuje informace o: institucích EU; Evropském procesu tvorby rozhodnutí; historii a výzvách azylového harmonizačního procesu; vnější dimenzi politiky spravedlnosti a vnitra EU; spolupráci mezi UNHCR a EU. Za každou kapitolou následuje série otázek, jež byly do svazku zařazeny s myšlenkou rozpoutat diskusi na dané téma. 19

20 Druhý svazek (Tool Box 2) Nástroje (září 2003) obsahuje všechny texty vztahující se k problematice azylu a migrační politiky Evropské unie. Zahrnuje Nařízení, Směrnice a Rozhodnutí přijatá v rámci prvního pilíře EU do počátku roku Do svazku jsou zahrnuty také nástroje přijaté v rámci struktury prvního pilíře. I tento svazek obsahuje komentáře a postřehy UNHCR na dané téma. Přímý přístup ke svazku 1: axdln5dzmxwwwwwww1fqmrbz/opendoc.pdf. Přímý přístup ke svazku 2: caxdln5dzmxwwwwwww1fqmrbz/opendoc.pdf. Analýza Statewatch: Rozbor ochrany poskytované uprchlíkům v EU : Uprchlíci a ochrana v EU 06/07/2004 (Statewatch) Statewatch vydala analýzu Sdělení Evropské komise o řízeném vstupu osob na území EU, které vyžadují mezinárodní ochranu, a rozšíření poskytované ochrany regiony původu: Zlepšování přístupu k trvalému řešení, které bylo zveřejněno 4. června Podle Statewatch se tak Komisi podařilo vyvinout kontroverzní plán, jak udržet uprchlíky vně EU a poskytovat jim to, co sama EU nazývá ochranou, přímo v regionu jejich původu a zde se snažit o znovu usazení uprchlíka. Analýza poukazuje na to, že takovéto schéma nemá žádný jasný legální základ. Analýza dospěla k závěru, že: EU se pomocí systému readmisních dohod zbavila své odpovědnosti za bezpočet uprchlíků. A pomocí financování ochrany v regionu původu, hraničních kontrol a migračního managementu v rozvojových zemích se zbaví odpovědnosti za bezpočet dalších. Plné znění analýzy naleznete na adrese: UNHCR: Nový německý imigrační zákon přináší pokroky pro ochranu uprchlíků 12/07/2004 (UNHCR News Stories) Po čtyřech letech intenzivních politických diskusí přijala německá Spolková rada (Bundesrat) nový imigrační zákon, který by potenciálně mohl rozšířit možnosti ochrany poskytované uprchlíkům. Zákon také posiluje tzv. komplementární (subsidiární) ochranu a redukuje nejistotu, které musejí čelit odmítnutí žadatelé o azyl, kteří se nicméně nemohou navrátit domů. Zmíněný imigrační zákon, který vstoupí v platnost k 1. lednu 2005, se zaměřuje na vymezení pojmů imigrace, integrace cizinců v Německu a ochrana poskytovaná uprchlíkům. UNHCR se obzvláště zajímá o problematiku ochrany uprchlíků, jež v novém zákoně doznala podstatných změn. Německo tak učinilo nezbytný krok a dostalo se na úroveň zbytku Evropy, který za osobu vyžadující ochranu ve smyslu Úmluvy OSN o uprchlících (1951) považuje i oběti pronásledování ze strany jiných než státních subjektů a oběti pronásledování založeném na rozlišování pohlaví. Podle nového zákona bude stejný právní status udělen automaticky i příbuzným takto pronásledovaných osob. Osobám, které prokázaly, že v případě deportace budou vystaveny hrozbám mučení nebo smrti, by mělo být vystaveno dlouhodobé povolení k pobytu. Předcházející praxe vydávání dočasné tolerance, která musí být periodicky obnovována, bude limitována. Podle odhadů se tato praxe momentálně týká přibližně osob tj. převážně osob, kterým byla zamítnuta žádost o udělení azylu, ale zároveň se z rozličných důvodů nemohou navrátit domů. Jde tudíž o osoby, jež jsou v Německu tolerovány. Z nich přibližně žije již pět nebo i více let v Německu na základě krátkodobého tolerančního povolení k pobytu, které musí být opakovaně prodlužováno. Toto již v budoucnu nebude nadále možné nyní musí být přijato konkrétní rozhodnutí, zda dotčená osoba obdrží povolení k pobytu či nikoli. Nový zákon umožňuje, aby vlády jednotlivých členských států federace zřizovaly komise, jež budou o jednotlivých případech rozhodovat a budou moci brát v úvahu i individuální okolnosti. Federální ministr vnitra Otto Schily označil zákon za historický pokrok a jeho přijetí komentoval slovy: Již není možné jít zpět, jedná se o nevratný proces. Stefan Berglund, zástupce UNHCR v Německu, vyzdvihl, že přijetí nového německého zákona má veliký význam také pro evropskou a mezinárodní ochranu uprchlíků. Fakt, že Německo konečně připustilo, že obětem z nečlenských států a obětem pronásledování založeného na pohlaví rovněž přísluší ochrana poskytovaná na základě Úmluvy o uprchlících (1951), je velmi vítaným vývojem, jak zástupce uvedl. UNHCR má nicméně několik pochybností ohledně určitých prvků nového zákona. Konkrétně je organizace znepokojena tím, že pokud se žadateli o azyl nepodaří splnit zpřísněné požadavky pro registraci, může to vést až k odmítnutí jeho žádosti o azyl a to bez ohledu na jeho aktuální důvody, pro které ochranu skutečně potřebuje. Dále se organizace domnívá, že koncepce subsidiární ochrany, hlavně pokud se dotýká osob prchajících před konflikty v zemi původu nebo všeobecným násilím, není ani plně ve shodě se stanovisky UNHCR, ani v souladu s tzv. kvalifikační směrnicí EU, kterou sesouhlasily všechny členské státy v březnu loňského roku. Nicméně, jak dále uvádí S. Berglund, přes tyto vážné výhrady se domnívám, že přijetí nových pozitivních prvků do zákona je důvodem k oslavě. Myšlenka, že pouze státy mohou pronásledovat své občany, je jedna z chybných představ, proti kterým UNHCR 20

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Evropský parlament Práce europoslance a utváření evropské politiky Úvod u zrodu stáli dva zakladatelé Ing. Oldřich Vlasák EP 18. Dubna 2008 Robert Schuman Jean Monnet 3 Historie Evropské Unie Evropská

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Rozpočtový výbor 10.12.2014 2014/2161(BUD) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 266. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 40. schůze konané dne 24. ledna 2006 ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění Brusel XX. října 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/EP 84.1) Parlamentometr 2015 Část 1 Hlavní výzvy pro EU, migraci

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka Evropská centrální banka Evropský ombudsman

Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka Evropská centrální banka Evropský ombudsman INSTITUCE EVROPSKÉ UNIE Evropský parlament Evropská komise Evropská rada Rada Evropské unie Evropský soudní dvůr Evropský účetní dvůr Hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Evropská investiční banka

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08. Daniela RYGÁLOVÁ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08. Daniela RYGÁLOVÁ Seminář z regionální geografie Evropy 2007/08 Daniela RYGÁLOVÁ EVROPSKÝ PARLAMENT Evropský parlament (dále EP) je jedním z orgánů EU a současně jediným, který zasedá a jedná veřejně. Během svého vývoje

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU?

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Ing. Petr Zahradník, MSc. EU Office České spořitelny a New York University, člen EuroTeam při Evropské komisi Vědeckopopularizační

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více