SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:"

Transkript

1 SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito smluvními stranami: Smluvní strany: BEZ BANKY s.r.o. IČ: DIČ: CZ se sídlem Brno, Kopečná 248/31, PSČ zaps. v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka mobil: jednající na základě plné moci Radkem Suchým (dále též jen zapůjčitel ) a pan/í (dále též jen vydlužitel ) takto: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany prohlašují, že nejsou úpadci ani dlužníky v řízení o konkursu a vyrovnání či v insolvenčním řízení a ani návrh na prohlášení konkursu či insolvenční návrh u nich nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto skutečnosti zapsány do veřejných rejstříků 2. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny činit veškeré právní jednání související s uzavřením této smlouvy, že jsou plně svéprávné, a že tato jejich svéprávnost není nijak omezena ani vyloučena. 3. Smluvní strany dále prohlašují, že jsou oprávněny uzavřít tuto smlouvu a že jim v tom nebrání žádná manželská či předmanželská smlouva ani jiná dohoda či smlouva ani jakákoliv jiná právní skutečnost. 4. Vydlužitel prohlašuje a ručí za to, že je vlastníkem nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro, katastrální pracoviště, na LV č., pro obec, k.ú., okres, a to budova čp/če na parc.č. a pozemky parc.č..(dále též jen zástava ).

2 5. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škody, které by jim vznikly v důsledku nesprávnosti v této smlouvě uvedených prohlášení, a jsou si vědomy, že nepravdivost kteréhokoliv z v této smlouvě uvedených prohlášení a ustanovení může zavdat příčinu k případnému trestnímu stíhání kterékoliv ze stran. II. Předmět smlouvy 1. Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje zapůjčit vydlužiteli částku v celkové výši,-kč (slovy: ), a to způsobem uvedeným v čl. III odst. 1 této smlouvy a vydlužitel se zavazuje tuto částku přijmout a vrátit ji zapůjčiteli spolu s úroky ze zápůjčky v termínu dle této smlouvy. III. Plnění závazků 1. Zapůjčitel půjčí vydlužiteli finanční hotovost v celkové výši,- Kč (slovy: ) úhradou v hotovosti nebo krytým šekem splatným v bance zapůjčitele k rukám vydlužitele při podpisu této smlouvy; přičemž vydlužitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu částka,- Kč byla uhrazena. 2. Vydlužitel se zavazuje vrátit zapůjčiteli zapůjčenou částku,- Kč spolu s příslušnými úroky ze zápůjčky: - bezhotovostním převodem na bankovní účet zapůjčitele č / nebo vkladem na výše uvedený bankovní účet zapůjčitele - nebo v hotovosti na pokladnu zapůjčitele nejpozději ke dni splatnosti zápůjčky, tj. dne. 3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré bezhotovostní úhrady se považují za provedené dnem připsání příslušné částky na účet příjemce částky. 4. Dohodou stran je možno dobu splatnosti prodloužit. 5. Smluvní strany se dohodly, že vydlužitel uhradí zapůjčiteli úroky ze zápůjčky za sjednanou dobu trvání poskytnutí zápůjčky, tj. za dobu ode dne uzavření této smlouvy do dne splatnosti zápůjčky dle této smlouvy, a to ve výši % měsíčně (roční procentní sazba nákladů RPSN tedy činí %) z celkové zapůjčené částky, a to v poměrné výši za každý započatý den trvání poskytnutí zápůjčky. Ke dni splatnosti zápůjčky tedy celková dlužná částka, t.j. jistina včetně úroků představuje,-kč. Po dni splatnosti zápůjčky dle čl. III odst této smlouvy již úroky neběží. 6. Smluvní strany se dohodly, že vydlužitel bude zapůjčiteli hradit úroky ze zápůjčky v pravidelných měsíčních splátkách vždy za období od dne běžného měsíce do dne dalšího měsíce z dlužné částky, a to bankovním převodem na účet zapůjčitele tak, aby tyto úroky byly připsány vždy nejpozději do dne měsíce. 7. Vydlužitel je oprávněn vrátit zápůjčku spolu se sjednanými úroky ze zápůjčky i kdykoli před termínem splatnosti zápůjčky s tím, že úroky ze zápůjčky je povinen v takovémto případě uhradit zapůjčiteli ve výši odpovídající skutečné době trvání poskytnutí zápůjčky (tj. odpovídající počtu započatých dnů trvání poskytnutí zápůjčky). Bude-li však zápůjčka vydlužitelem vrácena do dvou týdnů ode dne jejího poskytnutí, je vydlužitel povinen uhradit úrok ve výši jedné poloviny sjednané měsíční úrokové sazby.

3 8. V případě prodlení vydlužitele s vrácením zápůjčky ve lhůtě dle čl. III. odst této smlouvy je vydlužitel povinen uhradit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky (nesplacené jistiny) za každý započatý den prodlení s vrácením zápůjčky, a současně úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády. Smluvní pokuta je splatná vždy do každého posledního dne v kalendářním měsíci, ve kterém prodlení trvá s tím, že naposledy je smluvní pokuta splatná za den zaplacení jistiny, k níž se smluvní pokuta váže; smluvní pokuta za měsíc, ve kterém byla zaplacena jistina, je splatná do posledního dne tohoto měsíce. Vydlužitel se současně zavazuje uhradit veškeré náklady na vymáhání dlužné částky, včetně nákladů na právní zastoupení, nákladů řízení u soudu a nákladů na provedení exekuce. 9. Smluvní strany se dohodly, že zapůjčitel může po celou dobu platnosti smlouvy o zápůjčce svou pohledávku za vydlužitelem vzniklou na základě této smlouvy o zápůjčce zastavit třetím subjektům. Zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem vzniká podzástavní právo. IV. Zajištění pohledávky a sankce 1. Vydlužitel a zapůjčitel se dohodli na tom, že zapůjčitel je oprávněn v případě nevrácení zápůjčky včetně příslušenství v termínu její splatnosti uspokojit se ze zástavy nebo jiným způsobem, a to i několika způsoby současně, a to až do výše tvořené dlužnou částkou včetně příslušenství, úroky ze zápůjčky, dohodnutými nebo zákonnými úroky z prodlení, smluvními pokutami a náklady na vymáhání a uspokojení ze zástavy, soudními, správními a jinými souvisejícími poplatky a náklady právního zastoupení. 2. Vydlužitel a zapůjčitel se dohodli na tom, že vydlužitel zřídí zástavní právo ve prospěch zapůjčitele k zajištění pohledávky zapůjčitele za vydlužitelem vyplývající z této smlouvy ve výši,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty, a to k nemovitostem uvedeným v čl. I. odst. 4 této smlouvy, tj. k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj, KP, na LV pro obec, k.ú., okres, a to budova čp/če na parc.č. a pozemky parc.č.. 3. Příslušná zástavní smlouva je přílohou této smlouvy. 4. Ze zástavy je zapůjčitel oprávněn uspokojit své nároky při neuhrazení zápůjčky více než 30 dní po době splatnosti zápůjčky, a to až do uhrazení celé dlužné částky. 5. V případě uhrazení celé dlužné částky včetně příslušenství zástavní smlouva zaniká a zapůjčitel je povinen na výzvu vydlužitele vydat vydlužiteli potvrzení o zaplacení dlužné částky a zániku zástavního práva tak, aby zástavce mohl na své vlastní náklady podat návrh na výmaz zástavního práva z příslušného katastru nemovitostí. 6. Vydlužitel není oprávněn po dobu účinnosti této smlouvy zřídit k zástavě další zástavní právo, předkupní právo, právo stavby, nájemní právo ani jakékoliv jiné právo ve prospěch třetí osoby k zajištění pohledávek jiných věřitelů za zástavcem či třetími osobami, ledaže by se jednalo o zřízení práv ve prospěch zapůjčitele. Smluvní strany dnešního dne uzavřou smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem budou výše uvedená zatížení předmětných nemovitostí ve prospěch zapůjčitele jakožto oprávněného z věcného břemene. 7. Vydlužitel dále není oprávněn po dobu účinnosti této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu zapůjčitele zástavu zcizit, tj. převést své vlastnické právo k zástavě na třetí osobu, ledaže by se jednalo o převod nemovitostí do vlastnictví zástavního věřitele. 8. V případě porušení čl. IV. odst. 6, 7 této smlouvy se vydlužitel zavazuje zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 100% poskytnuté zápůjčky, splatnou okamžikem porušení příslušného

4 ustanovení. 9. Vydlužitel je povinen uhradit náklady spojené se zřízením zástavního práva,t.j. především poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. 10. Vydlužitel je povinen předmět zástavy pojistit a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch zapůjčitele na vlastní náklady. Nastane-li pojistná událost, plní tedy pojišťovna z pojistné smlouvy zapůjčiteli. Vydlužitel je v takovém případě povinen včas pojišťovně sdělit, že na nemovitostech vázne zástavní právo ve prospěch zapůjčitele. 11. Úhradou smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok zapůjčitele na náhradu případné škody. Jednotlivé smluvní pokuty dle této smlouvy se sčítají. 12. K zajištění pohledávky zapůjčitele plynoucí z této smlouvy se vydlužitel zavazuje v den podpisu této smlouvy dostavit k notáři a podepsat notářský zápis se svolením k vykonatelnosti dle ust. 71a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, v platném znění, a pro tyto účely tímto nyní prohlašuje, že přivoluje k vykonatelnosti zápisu, tj. souhlasí s tím, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Náklady na služby notáře hradí vydlužitel. Odměna notáře je upravena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v rozhodném znění, nebude-li mezi notářem a vydlužitelem výslovně ujednáno jinak. 13. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že vydlužitel pohledávku zapůjčitele neuhradí řádně a včas, v důsledku čehož zapůjčitel uplatní notářský zápis dle čl. V. odst a podá návrh na exekuci, nemovitosti uvedené v čl. I odst.1.3. této smlouvy vydlužitel vyklidí a vyklizené předají zapůjčiteli ve lhůtě do 30 dnů ode dne vydání vyrozumění o pověření soudního exekutora provedením exekuce. V. Další ujednání 1. Nedílnou součástí této smlouvy o zápůjčce jsou Další ujednání smluvních stran uvedená v příloze č. 1 této smlouvy a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 2. Vydlužitel prohlašuje, že si výslovně sjednal návštěvu zapůjčitele, jakožto poskytovatele zápůjčky v jeho provozovně za účelem objednávky služeb zapůjčiteledle této smlouvy (t.j. za účelem uzavření této smlouvy) a že tato smlouva byla uzavřena na jeho výslovnou žádost (objednávku). 3. Vydlužitel potvrzuje, že mu byly s dostatečným předstihem před uzavřením této smlouvy poskytnuty informace o zápůjčce dle zák. č. 145/2010 Sb., v platném znění, a přílohy č. 2 uvedeného zákona, a že mu bylo poskytnuto náležité vysvětlení tak, aby byl schopen posoudit, zda tato smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležitým vysvětlením se rozumí především vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých vydlužiteli písemně v Informacích o půjčce dle zák. č. 145/2010 Sb., v platném znění, včetně důsledků prodlení a základních informací o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na vydlužitele. Vydlužitel rovněž výslovně potvrzuje, že za účelem posouzení jeho schopnosti splácet zápůjčku s odbornou péčí poskytl poskytovateli zápůjčky v této smlouvě veškeré nezbytné informace.vydlužitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami této smlouvy, a to včetně Dalších ujednání smluvních stran, které nepovažuje za nápadně nevýhodné pro jeho osobu, souhlasí s nimi bez jakýchkoli výhrad, tuto smlouvu podepisuje ze své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, bez nátlaku a žádá, aby mu zapůjčitel poskytl zápůjčku za podmínek

5 uvedených v této smlouvě. Vydlužitel prohlašuje, že majetková hodnota plnění, které zapůjčitel vydlužiteli na základě této smlouvy poskytuje, není vůči majetkové hodnotě plnění poskytnutého vydlužitelem zapůjčiteli v hrubém nepoměru. Vydlužitel také prohlašuje, že při uzavírání této smlouvy není nezkušený, rozumově slabý, rozrušený nebo lehkomyslný. Zapůjčitel se zavazuje poskytnout zápůjčku v souladu s ustanoveními této smlouvy. VI. Závěrečná ustanovení 1. Obě smluvní strany se zavazují, že uchovají v tajnosti před nepovolanými osobami veškeré informace, vyplývající z této smlouvy a to i po skončení její účinnosti. 2. Zásilky odeslané doporučenou poštou na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, popř. změněné písemným oznámením druhé straně v případě fyzické osoby nebo na aktuální adresu dle obchodního rejstříku v případě právnické osoby, se považují za doručené třetím dnem ode dne jejich odeslání, a to i v případě, že adresát odmítne zásilku převzít, nevyzvedne si ji v uvedené lhůtě, nebo nebude na uvedené adrese zastižen, a to z jakéhokoliv důvodu. 3. Tato smlouva, jakož i veškeré související a zajišťující právní úkony jsou sepsány v češtině a řídí se platným právem České republiky. 4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze se vzájemným souhlasem smluvních stran a to formou písemných dodatků. 5. V případě, že by části této smlouvy byly nebo se staly neúčinnými, zůstávají tím ostatní části smlouvy nedotčeny. Obě strany jsou povinny nahradit neúčinné ustanovení takovým zněním, které je účinné a odpovídá jejich ekonomickým záměrům. 6. Zapůjčitel a Vydlužitel na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku a vylučují uplatnění ustanovení 1765 odst.1 a 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené touto smlouvou. 7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. 8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. V Brně dne BEZ BANKY s.r.o., jednající «jméno» «příjmení» Radkem Suchým na základě plné moci

6

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ve znění účinném ke dni 1. července 2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné podmínky o poskytování spotřebitelských úvěrů upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I.

Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047. I. Smlouva o úvěru a jeho zprostředkování a správě podle ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku číslo 2012299047 I. Smluvní strany Jméno a příjmení: Datum narození: 0. 0. 2000 Adresa:,,

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1 PSČ: 702 00 IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více