Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU"

Transkript

1 Happy Konto s.r.o. IC : číslo:... U Lesoparku Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE O OSOBACH ZADATEL Příjmení Rodinný stav Rodné číslo Číslo OP Státní příslušnost Číslo účtu Kontaktni udaje Ulice č.p. /orientační Obec PSC Telefon Trvalé bydliště Korespondenční údaje B/ DUVOD ZADOSTI (doplnte ANO /NE) ÚVĚROVÉ SMLOUVY - SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚROVÉ SMLOUVY - HYPOTEČNÍ VYPLACENÍ EXUCE INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ KONSOLIDACE ÚVĚROVÝCH ZÁVÁZKŮ

2 C/ Udaje k poz adovanemu uveru Požadovaná výše úvěru Navrhované zajištění Požadovaný termín čerpání Číslo účtu pro výplatu Navrhovaná délka úvěru : Hodnota zástavy : V hotovostí : Banka : D/ Pomery z adatele Zaměstnavatel / OSVČ Název + IČO Místo výkonu zaměstnání Průměrné měsíční čisté příjmy Z hlavního pracovního poměru Z vedlejšího pracovního poměru Prokazatelné čisté příjmy celkem Měsíční výdaje Nájemné včetně inkasa Půjčky, úvěry Leasing Exekuce Výživné Pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření Telefon, mobil Výdaje spojené s dopravou Celkem měsíční výdaje

3 E/ Ostatni 1. Zadatel tmto udeluje svuj souhlas spol. Happy Konto s.r.o (ta je dale oznac ovana take pouze jako Spolecnost ), aby overila ves kere informace poskytnute zadatelem, a to zejme na informace o jeho souc asne a minule ekonomicke situaci. Zadatel souhlasi s vypracovani m znalecke ho posudku, jehoz u c elem bude zjis teni hodnoty nemovitost, ktere zadatel navrhl, jako zajis teni u veru. 2. Zadatel tmto udeluje souhlas se zpracovani m svych osobni ch u daju a s pori zeni m kopie svych dokladu totoznosti za u c elem zpracovani pro vnitrni potrebu poskytovatele u veru. Zadatel souhlasi se shromazd ovani m, zpracovani m a uchovani m svych osobni ch u daju zi skanych v souvislosti s touto Zadost o uzavreni smlouvy o u veru. 3. Zadatel bere na vedomi, ze mu muze byt nabi dnut u ver v jine, nez v ji m pozadovane vys i. Za schvaleni u veru dle te to zadosti se povazuje i nabi dnut u veru v jine vys i, nez jakou zadatel pozadoval pri podpisu te to zadosti. 4. Zadatel se zavazuje uhradit spolec nosti Happy Konto s.r.o. zalohu na vypracovani smluvni ch dokumentu ve vys i , Kc, a to do 5 pracovni ch dnu ode dne schvaleni u veru ze strany Spolec nosti, a to na bankovni u c et c.u : / Zadatel se dale zavazuje uhradit Spolec nosti naklady spojene s vypracovani m znalecke ho posudku, ktery si Spolec nost necha vypracovat za u c elem zjis teni hodnoty nemovitosti, ke ktere zadatel zri di zastavni pravo k zajis teni pri padne pohledavky Spolec nosti za zadatelem vznikle ze smlouvy o u veru. V pri pade, ze by ze znalecke ho posudku vyplynulo, ze nemovitost urc ena zadatelem k zajis teni u veru ma nizs i hodnotu, nez uvedenou zadatelem pri podpisu te to zadosti, neposkytne Spolec nost zadateli u ver, nebo jej muze poskytnout vnizs i, nez v pozadovane vys i (zpravidla ve vys i max. 50% z ceny nemovitosti). Zadatel je povinen uhradit spolec nosti Happy Konto s.r.o naklady spojene s vypracovani m znalecke ho posudku i v pri pade, ze nedojde k uzavreni smlouvy o u veru v takove m pri pade, po uhrazeni ceny za znalecky posudek zadatelem, preda spolec nost Happy Konto s.r.o. znalecky posudek v 1 vytisku zadateli. 5. V pri pade, ze nedojde k uzavreni smlouvy o u veru z duvodu na strane zadatele napr. kdyz zadatel porus i sve povinnosti uvedene v c l. 7 te to zadosti, propadne zaloha jako smluvni pokuta ve prospech spolec nosti Happy Konto s.r.o. V pri pade, ze dojde k uzavreni smlouvy o u veru, povazuje se zaloha za vratnou, a jako takovou ji spolec nost Happy Konto s.r.o. vrat na bankovni u c et zadatele.. Zadatel a spolec nost Happy Konto s.r.o. se muzou v pri pade uzavreni smlouvy o u veru dohodnout, ze narok na vraceni zalohy bude zapoc ten oproti zavazku zadatele vratit spolec nosti Happy Konto s.r.o. poskytnuty u ver (tedy o c astku odpovi daji ci zaloze se sni zi zavazek zadatele). Zadatel a spolec nost Happy Konto s.r.o. se ve smlouve o u veru muzou dohodnout i na jine m zpusobu vzajemne ho vyrovnani. 6. Zadatel bere na vedomi a souhlasi s tm, ze: na poskytnut u veru ze strany spol. Happy Konto s.r.o. neni pravni narok, neni opravnen z duvodu odmi tnut poskytnut u veru pozadovat na spol. Happy Konto s.r.o. zadne plneni nebo ods kodne, v pri pade uzavreni smlouvy o u veru bude vyzadovan souhlas a pri padne pristoupeni k zavazku i druhe ho z manzelu. v pri pade neuzavreni smlouvy o u veru z duvodu na strane zadatele, je zadatel povinen uhradit spol. Happy Konto s.r.o naklady spojene s vypracovani m smluvni dokumentace v paus alni c astce ve vys i 3 % z pozadovane vys e u veru dle oddi lu C/ te to zadosti, min. vs ak , Kc.

4 7. Zadatel se zavazuje uve st v te to zadosti o uzavreni smlouvy o u veru u plne, pravdive a nezkreslene informace tykaji ci se jeho osobni a majetkove situace. Zadatel tedy prohlas uje a svym podpisem te to zadosti stvrzuje, ze vys e uvedene u daje jsou u plne, pravdive a ze nezamlc el zadne podstatne informace. 8. Smluvni strany se dohodly na povinnosti klienta zaplatit spol. Happy Konto s.r.o. smluvni pokutu ve vys i , Kc v pri pade, ze: a) zadatel uvede c i ponecha v zadosti neu plne, nepravdive c i zavadeji ci informace, b) zadatel hrube zkresli informace o sve financ ni situaci c i svych majetkovych pomerech. Za hrube zkresleni financ ni situace c i majetkovych pomeru se povazuje uvedeni c iste ho mesi c ni ho pri jmu klienta s odchyleni m o vi ce jak 15 % mezi nahlas enym pri jmem a skutec nym mesi c ni m pri jmem vypoc tenym z prumeru za posledni 3 mesi ce pred podpisem te to zadosti, nebo uvedeni nakladu na bydleni a jinych mesi c ni ch vydaju c i splatek v celkove vys i s rozdi lem vets i m jak 15 % ve srovnani se skutec nym stavem za posledni kalendarni mesi c (takte z vypoc teno z prumeru za posledni tri mesi ce) pred podpisem te to smlouvy, nebo v pri pade, ze zadatel uvede Spolec nost jinak v omyl. 9. Nastane li nektera ze skutec nost uvedenych v predchozi m odstavci, je zadatel povinen na zaklade vyzvy Spolec nosti zaplatit Spolec nosti smluvni pokutu ve vys i , Kc. Tato c astka je splatna 15. dnem ode dne doruc eni te to vyzvy zadateli. V..., dne Jméno Příjmení Podpis

5 Doplňující údaje o exekuci / půjčkách: ( u jaké spol. Exekuce / půjčka, jaký dluh, popřípadě kontakt na exekutora / úvěrové společnosti. Co nejvíce informací zabrání dalšímu zadlužení ) Happy Konto s.r.o. IC : U Lesoparku 981, Zeleneč Zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1

ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 číslo úvěru: registrační číslo žádosti: ŽÁDOST o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzickou osobu bankou Fio banka 1 1. Informace o žadateli Jméno, příjmení, titul: Rodné číslo 2 : Rodné příjmení: Pohlaví:

Více

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady JAK ZÍSKAT PŮJČKU? JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku Doložit požadované doklady A můžete vyrazit na nákupy... CHYBÍ VÁM HOTOVOST? TŘEBA NA NÁKUPY? JE TO TAK SNADNÉ... Nabízíme Vám hotovostní

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

Žádost o hypoteční úvěr

Žádost o hypoteční úvěr Číslo žádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŽÁDOST 1. Základní údaje o žadateli/ spolužadateli/ ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozený/á Rodné číslo Datum narození Žádost o hypoteční úvěr Žadatel Spolužadatel

Více

Ţádost o předhypoteční úvěr

Ţádost o předhypoteční úvěr Číslo ţádosti: AO: ID: (doplní banka) A) ŢÁDOST 1. Základní údaje o ţadateli spoluţadateli ručiteli Příjmení a jméno, titul Rozenýá Rodné číslo Datum narození Ţádost o předhypoteční úvěr Ţadatel Spoluţadatel

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru

Žádost o odstoupení (vyvázání) klienta od úvěru Údaje o odstupujícím Klientovi: Odstupující Klient Klient 1 Klient 2 Klient 3 Titul: Jméno: Příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště:

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru 2011 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. června 2011 spol. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení

jeho splacením v důsledku použití jiného hypotečního úvěru (tzv. refinancováním). I. Úvodní ustanovení obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů a dalších úvěrů na základě smluv uzavřených ode dne nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Vážené dámy, vážení pánové, jsme potěšeni, že jste si vybrali Raiffeisenbank a.s. (dále též Banka ) a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili

Více

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby

Žádost o převzetí úvěru zajištěného nemovitostí pro fyzické osoby movitostí pro fyzické osoby Údaje o novém klientovi: Přebírající klient Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE ÚVĚRY - č. 01062014 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 01062014 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná práva

Více