Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, , 18:00 hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin"

Transkript

1 Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, , 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem konference. 2. Volba pracovního předsednictva Zdeněk Luňáček Silvia Šťávová Jaroslav Míka Zdeněk Píša Návrhová komise: Nicole Šťávová Volební komise: Roman Koutenský 3. Schválení změn programu konference 4. Zpráva prezidenta o činnosti 1JGKB v roce Zdeněk Luňáček - Rekapitulace změn činností a výboru Klubu - Zhodnocení akce Hraj golf změn život : Z konference ČGF vychází, že tato akce neměla úspěch, který byl předpokládán. Totéž bylo zjištěno v uplynulé sezóně v Bechyni. Sice byl zaznamenán zvýšený zájem o golf, nicméně žádný výrazný nárůst v členské základně nebyl zaznamenán. - Na konferenci ČGF byl zvolen nový prezident, pan Ing. Jenčovský - Poplatky ČGF zůstávají pro rok 2011 stejné - 300,- pro dospělé, 100,- pro mládež. Počet poplatků se vztahuje k datu , uzávěrka vyčištění členských databází je JCGKB má 263 členů, 183 mužů, 80 žen, 18 mládeže do 18 let. 5. Hospodaření Klubu - Jaroslav Míka - Stav na účtu: k : ,49 Kč - viz. příloha č Zpráva STK - Zdeněk Píša - Souhrn činností 2010, přebírání systému STK, úprava chyb atd. - Souhrn soutěží - Prezident Klubu vysvětlil přihlášky do 3. lig, které jsou třeba podat do ČGF, dále přihlášky do Jihočeské ligy do xx. xx Zpráva revizní komise - Roman Koutenský - viz. příloha č Diskuze Žádné náměty ani dotazy nebyly položeny

2 9. Odstoupení a zvolení členů výboru - Odstupují: Zdeněk Luňáček a Zdeněk Píša - Dosazuje se: Nicole Šťávová a Tomáš Stockel Výbor 2011: Prezidentka -Silvia Šťávová Viceprezidentka - Nicole Šťávová Hospodář Jaroslav Míka STK a administrace Klubu - Tomáš Stockel Další člen výboru: Milan Šťáva Kandidáti byli zvoleni jednomyslně. 10. Představení nového nájemce Prezidentka Klubu poděkovala odstoupenému prezidentovi a představila nového nájemce hřiště, firmu Golf Servis s.r.o. a pana Tomáše Stockela, který představil podnikatelský záměr a výhled na Diskuze - Dotazy k cenám za fee a k výši klubového poplatku - Slevy pro studenty, rodinné slevy z fee - Rozpočet klubu na rok Služby, které budou v rámci hřiště a rezortu, slevy pro členy na jiných hřištích Závěr konference Schvaluje se: 1. Zprávu prezidenta Klubu a činnosti Klubu v roce Zprávu STK, o hospodaření Klubu v roce 2010 a revizní komise 3. Bere na vědomí rezignaci členů výboru 4. Schvaluje složení nově zvolených členů výboru 5. Schvaluje zprávu volebního výboru 6. Doporučuje projednat nové nastavení ceníku poplatků pro rok 2011, prodloužení slevy do Doporučuje a ukládá nového výboru vypracovat návrh činností a rozpočtu na rok Stanovení klubového příspěvku - doporučuje mimořádnou konferenci Klubu ke schválení výše uvedených návrhů a doporučení, která by měla být svolána do Doporučuje zveřejnění všech dokumentů a informací na Zapsala: Nicole Šťávová Zkontrolovali: Silvia Šťávová, Tomáš Stockel, Jaroslav Míka, Milan Šťáva Bechyně,

3

4 roce 2010 Stav k ,49 Z toho: Pokladna 62 Popis - turnaje NV - poplatky , , , ,00 7, ,00 Popis, turnaje D a, web O - turnaje Karta celkem , ,00 583, , , ,00

5 Souhrn - Popis turnaje Poplatky , ,00 Souhrn - Popis - ceny celkem ,00 Pokladna: Stav k Stav k / Stav k Stav k

6 , 49 Z toho: Pokladna 1 7 V Bechyni

7 Revizní komise 1. J GK Zpráva revizní komise k hospoda ení klubu v roce /03/2011 P ítomni: Roman Koutenský, Ivo Mára, Jaroslav Míka 1. P íjemce zprávy Zpráva je ur ena všem len m 1. J GK. 2. Místo a datum konání revize Klubovna na h išti, Sudom ice u Bechyn Revize byla provedena dne P ítomni byli: Hospodá 1. J GK: Jaroslav Míka RK 1. J GK: Roman Koutenský, Ivo Mára 3. Ov ované období P edm tem p ezkoumání bylo hospoda ení za období od do Hlavní poznatky a zjišt ní a/ stav prost edk klubu k 01/01/2010 dle ú etní evidence byl ,49 K b/ celkový stav p íjm roku 2010: ,- K, c/ celkový stav výdaj roku 2010: ,- K, d/ hospodá ský výsledek roku 2010 dle ú etní evidence: ,- K. e/ stav prost edk klubu k 31/12/2010 dle ú etní evidence byl ,49 K 5. Rozbor hospoda ení Klub hospoda il v roce 2010 se záporným hospodá ským výsledkem, p i emž hlavními p íjmy klubu jsou vybrané lenské p ísp vky ve výši ,- K a startovné za turnaje ,- K. Náklady klubu jsou z v tší ásti složeny z poplatk GF ve výši ,- K za lenskou základnu, ,- K poplatky za ú ast v Lize muž a žen. T etí nejv tší výdajovou položkou jsou poplatky za ceny a ob erstvení pro hrá e ned lních turnaj ve výši ,- K a jejich výše je vzhledem k p íjm m ze startovného opodstatn ná. Záporný hospodá ský výsledek roku 2010 ve výši ,- K je zp soben neproplacením faktur v souhrnné výši ,- K jež byly vystaveny jakožto doplatek za lenské p ísp vky se splatností v íjnu 2010 /86.400,- K / a v prosinci 2010 /1000,- K /. Tyto faktury nebyly dosud ze strany ZRB uhrazeny.

8 Ve výdajové ásti hospoda ení klubu není zahrnuta položka za nájem klubovny v. služeb za rok 2010 ve výši ,- K. Faktura za tuto položku byla klubu ze strany ZRB zaslána až v únoru 2011 a bude tudíž proplacena a ú etn zaevidována až v roce Bilance hospoda ení Hospodá ský výsledek roku 2010 ve výši ,- K dle ú etní evidence k Hospodá ský výsledek roku 2010 je ovlivn n neproplacením pohledávky za ZRB a pozd nárokovaným nákladem ze strany ZRB. 7. Návrhy, doporu ení Revizní komise doporu uje: a) ú tovat všechny faktické p íjmy a výdaje v rámci odpovídajícího ú etního období. b) uzav ít s provozovatelem h išt písemnou dohodu s termíny zasílání plateb za lenské p ísp vky tak, aby tyto byly uhrazeny v p íslušném kalendá ním roce Revizní komise upozor uje na blížící se termín podání da ového p iznání. 8. Záv r zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení Cílem p ezkoumání hospodá ské innosti 1. J GK bylo vyhodnocení druhého roku samostatné ekonomické existence klubu. Revizní komise shledala hospoda ení klubu bez chyb, zárove žádá vedení klubu o vyjasn ní stavu pohledávky se zástupci ZRB a její co možná nejrychlejší uhrazení. Revizní komise d kuje všem len m výboru a sekretá i klubu za dob e odvedenou práci v roce 2010 a p eje hodn úsp ch v následujících letech. Jména a podpisy len revizní komise: Vytvo eno dne:

9 1. Jihočesk! Golf Klub Bechyně ROZPOČET 2011 Z!statek k , 49 K" Predpokládané příjmy: Popis: Částka v Kč: Komentář: Členské příspěvky ,- Pau!ální poplatek upraven" dle efektivních v"dajů klubu Členské příspěvky ,- Doplatek za rok 2010 Úroky 5,- Příjmy celkem: ,- Předpokládané v!daje: Popis: Částka v Kč: Komentář: Poplatky ČGF ,- Dle faktury ČGF ze dne Dospělí: 215/ ,- Kč. Mláde#: 15/ 1.500,- Kč. Startovné Liga mu!i a!eny ,-/ ,- Dle postavení t"mů Nájemné ,- Nájemné ,- Poplatky za vedení účtu v bance 1 300,- V"daje celkem: ,- Pozn: Rozpočet se průbě!ně upravuje.

Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha

Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha Zápis z Konference delegátů ČSGA ze dne 11. dubna 2013, O 2 aréna Praha Přítomni: Za výbor: Jozífek, Žáček, Nečas, Svoboda, Císař, Budinová, Keplová Za kancelář: Barešová, Machová Za kluby: zástupci klubů

Více

Č l e n s k á k o n f e r e n c e Č A G o

Č l e n s k á k o n f e r e n c e Č A G o Č l e n s k á k o n f e r e n c e Č A G o Datum konání: 4.11. 2006 Místo: Ostrava Předsedající: Martin Kovařík (dále jen MK), ČAGo Přítomno: počet přítomných: 7 Řádná členská konference zahájena 20:05,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 24. 9. 2014 1. Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 579 řádných členů, 221 zájmových a 7 čestných. Přítomno: 77 řádných členů a 11 zájmových. Prezenční

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 19. 2. 2013 na základě zákona

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách v platném zn ní edm t ve ejné zakázky ST HOVACÍ SLUŽBY Podlimitní ve

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén

Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén Zá pis z Válné hromády Svázu Káráté Plzén ské ho krájé 17.2.2014 Plzén 1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 2 2. VOLBA NÁVRHOVÉ, MANDÁTNÍ A REVIZNÍ KOMISE 2 3. SCHVÁLENÍ NÁVRHU PROGRAMU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 2 4.

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod

Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Zápis ze zasedání Fóra zástupců klubů ČAPEK 31.1.2009 Hotel Slunce, Havlíčkův Brod Přílohy: Prezenční listina Zprávy jednotlivých komisí a zpráva prezidenta ČAPEK zaslány před FZ Schválený rozpočet na

Více

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 9.10.2008 1. prezence Na VČS bylo pozváno celkem 386 řádných členů, 203 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů, 16 zájmových, 7 hostů. Prezenční

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly

mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly mmm Krajský úřad Libereckého kraje U \ L i b e r e c k ý odbor kontroly kraj Č. j.:lk -0112/14/H er ZPRÁVA o výsledku přezkoum ání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj, IČ69155950

Více

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013

Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0057/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotyně, IČ 00672033 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 17. 9. 2013, 1. 4.

Více