1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí"

Transkript

1 Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí vyhláška k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí upravuje postup určení tzv. směrné hodnoty pozemku, stavby a jednotky. Účinnost: 1. ledna 2014 (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 419/2013.) 2. Novela vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb Dotčené předpisy: vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb (č. 114/2002 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) Novela přizpůsobuje vyhlášku o fondu kulturních a sociálních potřeb aktuálnímu stavu souvisejících právních předpisů. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 434/2013.) 3. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Dotčené předpisy: zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) Vyhláška pro rok 2014 zvyšuje sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, snižuje sazby stravného a upravuje průměrnou cenu pohonných hmot, ze které se vychází při stanovení cestovních náhrad v případě, že zaměstnanec neprokáže skutečnou cenu pohonných hmot. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 435/2013.) 4. Vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti Dotčené předpisy: zákon o zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb.) Vyhlášená průměrná mzda je rozhodná mimo jiné pro výpočet výše odvodu zaměstnavatelů do státního rozpočtu z titulu nesplnění povinnosti zaměstnávat postižené občany. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 437/2013.) 5. Novela účetní vyhlášky pro podnikatele které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (č. 500/2002 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) Rozsáhlá novela prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele reaguje na změny právní úpravy přinesené tzv. rekodifikací soukromého práva. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 467/2013.)

2 6. Novela účetní vyhlášky pro banky a jiné finanční instituce které jsou bankami a jinými finančními institucemi (č. 501/2002 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) Rozsáhlá novela prováděcí účetní vyhlášky pro banky a jiné finanční instituce reaguje na změny právní úpravy přinesené tzv. rekodifikací soukromého práva. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 468/2013.) 7. Novela účetní vyhlášky pro pojišťovny které jsou pojišťovnami (č. 502/2002 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) Rozsáhlá novela prováděcí účetní vyhlášky pro pojišťovny reaguje na změny právní úpravy přinesené tzv. rekodifikací soukromého práva. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 469/2013.) 8. Novela účetní vyhlášky pro zdravotní pojišťovny Dotčené předpisy: vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro zdravotní pojišťovny (č. 503/2002 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) Rozsáhlá novela prováděcí účetní vyhlášky pro zdravotní pojišťovny reaguje na změny právní úpravy přinesené tzv. rekodifikací soukromého práva. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 470/2013.) 9. Novela účetní vyhlášky pro neziskové subjekty u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (č. 504/2002 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) Rozsáhlá novela prováděcí účetní vyhlášky pro neziskové subjekty reaguje na změny právní úpravy přinesené tzv. rekodifikací soukromého práva. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 471/2013.) 10. Novela technické vyhlášky o účetních záznamech Dotčené předpisy: technická vyhláška o účetních záznamech (č. 389/2009 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) Novela technické vyhlášky stanovující zejména formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě vybraných účetních jednotek a rozsah a četnost předávání těchto účetních záznamů. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 472/2013.)

3 11. Novela účetní vyhlášky pro některé vybrané účetní jednotky Dotčené předpisy: vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (č. 410/2009 Sb.) a zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) Rozsáhlá novela prováděcí účetní vyhlášky pro některé vybrané účetní jednotky reaguje na změny právní úpravy přinesené tzv. rekodifikací soukromého práva. (Vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 473/2013.) 12. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, zákon o dani z nemovitostí (č. 338/1992 Sb.) a smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 201/1996 Sb.) Protokol přináší rozsáhlou úpravu smlouvy o zamezení dvojího zdanění se Švýcarskem. Platnost: od 11. října 2013 (Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2013.) 13. Sdělení k 19 odst. 3 písm. a) zákona o daních z příjmů Seznam právních forem obchodních korporací a daní, na které se vztahují osvobození od daně z příjmů přiznávaná zákonem o daních z příjmů v návaznosti na směrnici 2003/49/ES, směrnici 2009/133/ES a směrnici 2011/96/EU, aktualizovaný ke dni vstupu Chorvatska do Evropské unie. Účinnost: od 1. července 2013 (informace publikována 10. prosince 2013) (Vyšlo Finančním zpravodaji č. 8/2013.) 14. Informace GFŘ k postupu daňových subjektů při podávání žádostí podle 156 zákona č. 280/2009 Sb. Informace GFŘ k postupu daňových subjektů při podávání žádostí o posečkání úhrady daně a rozložení její úhrady na splátky. Účinnost: N/A (informace publikována 13. prosince 2013) 15. Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu Generální finanční ředitelství informuje o zřízení daňové informační schránky subjektům se zpřístupněnou datovou schránkou a o možnosti činit podání datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky. Účinnost: N/A (informace publikována 19. prosince 2013)

4 16. Pokyn GFŘ D-16 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2013 podle 38 zákona o daních z příjmů Pokyn přináší jednotné kurzy cizích měn pro rok 2013, které jsou až na některé výjimky závazné pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví a ani na základě svého uvážení neuplatňují směnné kurzy dle zákona o účetnictví. Účinnost: N/A (informace publikována 2. ledna 2014) 17. Daň z nemovitých věcí v roce 2014 Dotčené předpisy: zákon o dani z nemovitostí (č. 338/1992 Sb.) Informace Generálního finančního ředitelství přináší stručný přehled nejvýznamnějších změn v dani z nemovitostí dle právního stavu účinného od 1. ledna Účinnost: N/A (informace publikována 3. ledna 2014) 18. Informace GFŘ ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od Informace Generálního finančního ředitelství přináší stručný přehled změn v oblasti úpravy daňové exekuce účinných od 1. ledna Účinnost: N/A (informace publikována 9. ledna 2014) 19. Daňová kalkulačka pro orientační výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok 2013 Zjednodušená a přehledná tabulka pro hrubý výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok Účinnost: N/A (informace publikována 13. ledna 2014) 20. Solidární zvýšení daně z příjmů zaměstnanců za rok 2013: Upozornění pro plátce Upozornění Finanční správy ČR na skutečnost, že u poplatníků, u kterých byla v roce 2013 byť jediná záloha na daň zvýšena o solidární zvýšení daně, nelze provést roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 a tito poplatníci si musí za tímto účelem podat daňové přiznání (obdobné platí pro poplatníky, kterým solidární zvýšení daně sice sraženo nebylo, ale jejich součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti za rok 2013 je vyšší než Kč). Účinnost: N/A (informace publikována 15. ledna 2014)

5 Právo Evropské unie 1. Prováděcí nařízení, kterým se mění nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k němu Dotčené předpisy: nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (č. 883/2004) a nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (č. 987/2009) Prováděcí nařízení mění přílohy nařízení č. 883/2004 a nařízení č. 987/2009. (Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 346 pod č. 1372/2013.) 2. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008) Nařízení přináší novelu mezinárodního účetního standardu (IAS) č. 36 Snížení hodnoty aktiv. Platnost: od 23. prosince 2013 (Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 346 pod č. 1374/2013.) 3. Novela nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy Dotčené předpisy: nařízení, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy (č. 1126/2008) Nařízení přináší novelu mezinárodního účetního standardu (IAS) č. 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování. Platnost: od 23. prosince 2013 (Vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 346 pod č. 1375/2013.)

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2015. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 292 s. Autoři jednotlivých

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2013 METIS Praha, spol. s r.o. 29.1.2013 DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Předpis:

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton Leden 2014 Obsah 2 Rekodifikace soukromého práva 6 Povinnosti provozovatelů fotovoltaik 7 Nájem nemovitostí 9 Změny v účetnictví 10 Daň z nemovitých věcí Rekodifikace

Více

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2015 METIS Praha, spol. s r.o. 30. 1. 2015 Obsah Tuzemské cestovní

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více