Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů Kč s dobou trvání programu 30 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let"

Transkript

1 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů Kč s dobou trvání programu 30 let 1. dodatek základního prospektu Tento dokument představuje první dodatek (dále jen "Dodatek základního prospektu") základního prospektu (dále jen "Základní prospekt") pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu zřízeného společností Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ , IČO: , zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3511 vedenou Městským soudem v Praze (dále jen "Emitent", "Hypoteční banka" nebo "Banka" a dluhopisový program dále jen "Dluhopisový program" " nebo "Program"). Na základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s právními předpisy jednotlivé emise dluhopisů (dále jen "Emise dluhopisů" " nebo "Emise" nebo "Dluhopisy"). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového programu nesmí k žádnému okamžiku překročit Kč (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise dluhopisů v rámci programu, činí 30 let. Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky (dále jen "ČNB")") č.j. 2013/6827/570 ke sp. zn. Sp/2013/21/572 ze dne , které nabylo právní moci dne Tento Dodatek základního prospektu byl vyhotoven dne 3. března Dodatek základního prospektu byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 2014/2824/570 ke Sp. zn. Sp/2014/9/572 ze dne , které nabylo právní moci dne Tento dokument je dodatkem základního prospektu ve smyslu 36a odst. 2 ve spojení s 36j zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Výrazy nedefinované v tomto Dodatku základního prospektu mají význam uvedený v Základním prospektu. Tento Dodatek základního prospektu musí být studován společně se Základním prospektem. Tento Dodatek základního prospektu není veřejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisů. Zájemci o koupi Dluhopisů jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci Dluhopisového programu vydány, musí svá investiční rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto Dodatku základního prospektu, ale i na základě Základního prospektu, případných dalších dodatků Základního prospektu a Emisního dodatku příslušné Emise. Rozšiřování ování tohoto Dodatku základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jednotlivých Emisí vydávaných v rámci Dluhopisového programu jsou v některých zemích omezeny zákonem. Tento Dodatek základního prospektu, Základní prospekt, jeho další případné dodatky, výroční, pololetní a jiné zprávy Emitenta uveřejněné né po datu vyhotovení Základního prospektu, jakož i všechny dokumenty uvedené v tomto Dodatku základního prospektu formou odkazu, budou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta Aranžér Programu Československá obchodní banka, a. s.

2 OBSAH 1. ODPOVĚDNÉ OSOBY 2. ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU A. Shrnutí B. Rizikové faktory C. Informace zahrnuté odkazem F. Informace o emitentovi G. Postavení vlastníka hypotečního zástavního listu v insolvenčním řízení; hypoteční bankovnictví H. Devizová regulace a zdanění v České republice I. Vymáhání soukromoprávních závazků vůči emitentovi 2

3 1. ODPOVĚDNÉ OSOBY (a) Osoby odpovědné za údaje uvedené v Dodatku základního prospektu Osobou odpovědnou za správné vyhotovení tohoto Dodatku základního prospektu je Emitent, tedy společnost Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3511 vedenou Městským soudem v Praze (b) Prohlášení Emitenta Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou dle jeho nejlepšího vědomí údaje uvedené v tomto Dodatku základního prospektu k datu jeho vyhotovení správné a nebyly v něm zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. V Praze, dne Za Hypoteční banka, a.s. Jméno: Petr Hlaváč v. r. Jméno: Vlastimil Nigrin v. r. Funkce: místopředseda představenstva Funkce: člen představenstva 3

4 2. ZMĚNY OPROTI ÚDAJŮM UVEDENÝM V ZÁKLADNÍM PROSPEKTU Dodatkem základního prospektu jsou doplněny a aktualizovány kapitoly A (Shrnutí), B (Rizikové faktory), C (Informace zahrnuté odkazem), F (Informace o Emitentovi), G (Postavení vlastníka hypotečního zástavního listu v insolvenčním řízení; hypoteční bankovnictví), H (Devizová regulace a zdanění v České republice) a I (Vymáhání soukromoprávních závazků vůči Emitentovi). Aktualizace údajů a informací dodržuje číslování/označení jednotlivých odpovídajících kapitol těchto částí v Základním prospektu. Sdělení, informace a údaje, které zůstaly oproti Základnímu prospektu nezměněny, zde nejsou uvedeny. Níže jsou uvedeny aktualizace Základního prospektu: A. SHRNUTÍ ODDÍL B - EMITENT B.2 Sídlo a právní forma Emitenta, země registrace a právní předpisy, podle nichž Emitent provozuje činnost Emitent byl založen podle práva České republiky ve formě akciové společnosti. Emitent je zapsán u Městského soudu v Praze pod IČO: Sídlo Emitenta je Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Webové stránky Emitenta mají adresu Emitent se při své činnosti řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NOZ"), zákonem č. 513/1991, obchodní zákoník (dále jen "ObchZ"), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o bankách"), a předpisy upravujícími působení na bankovním a kapitálovém trhu. Emitent předpokládá, že v průběhu roku 2014 provede tzv. opt-in dle 777 odst. 5 ZOK a podřídí se ZOK jako celku (tj. nebude se nadále v omezené míře řídit ustanoveními ObchZ). B.4b Popis známých trendů Poskytnutý objem hypotečních úvěrů 149,3 mld. Kč v roce 2013 znamená absolutně nejúspěšnější rok v historii hypotečního trhu v České republice. Celkový vývoj trhu v loňském roce byl však významněji než dříve ovlivněn aktivitami v oblasti refinancovaných hypoték. Podíl refinancování na celkových objemech trhu byl experty odhadován zhruba na třetinu. V uplynulém roce financovalo své bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru, popř. refinancovalo původní hypotéku přes 92 tisíc klientů. Hypoteční banka poskytla hypoteční úvěry s celkovým objemem téměř 42 miliard korun a s tržním podílem 28%. Rekordní objemy byly doprovázeny také rekordně nízkými úrokovými sazbami. Na konci roku se hodnota úrokových sazeb (3,06%) pohybovala stále na dohled historicky rekordních minim z poloviny roku 2013, kdy sazby poklesly až na úroveň 2,95%. Právě nízké úrokové sazby a stabilní ceny nemovitostí v roce 2013 měly významný podíl na ochotě klientů pořizovat si bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru. Podmínky hypotečního trhu by se neměly v následujícím roce 2014 výrazněji měnit. Vypjatý konkurenční boj zůstane aktuální po celý rok a bude charakterizován řadou akčních nabídek a případně i novinek. I nadále bude mít silný vliv na trh refinancování starších úvěrů. Všichni hráči trhu se budou zřejmě po celý rok pohybovat v prostředí ovlivněném minimálními úrokovými sazbami vyhlašovanými ČNB. Hypoteční banka i v roce 2014 usiluje o pokračování svého úspěšného působení na českém hypotečním trhu. Staví na osvědčených pilířích, kterými jsou multibrandový obchodní model ve Skupině ČSOB, špičkové služby pro obchodní partnery a klienty, trvalá péče o kvalitu úvěrového portfolia, vysoká výkonnost a perfektně fungující tým hypotečních specialistů. 4

5 B.12 Mezitímní finanční a provozní ukazatele V následujících tabulkách jsou uvedeny vybrané základní ekonomické ukazatele Emitenta vycházející z nekonsolidovaných účetních výkazů Emitenta sestavených podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) nebo z těchto účetních výkazů odvozené pro období končící 30. září 2013 a 30. září Vybrané finanční a provozní ukazatele Počet schválených hypotečních úvěrů * Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč)* Objem pohledávek za klienty (v mil. Kč) Bilanční suma (v mil. Kč) Základní kapitál (v mil. Kč) Čistý zisk za účetní období (v mil. Kč) Kapitálová přiměřenost (%) 40,53 46,41 Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) Počet poboček Počet zaměstnanců (evidenční) *jedná se o úvěry schválené v daném roce V níže uvedené tabulce Emitent prezentuje vybrané nekonsolidované ukazatele za rok 2013, které však zatím nejsou auditované. Vybrané finanční a provozní ukazatele Počet schválených hypotečních úvěrů * Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč)* Objem pohledávek za klienty (v mil. Kč) Bilanční suma (v mil. Kč) Základní kapitál (v mil. Kč) Kapitálová přiměřenost (%) 33,81 43,50 Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) Počet poboček Počet zaměstnanců (evidenční) *jedná se o úvěry schválené v daném roce 5

6 [pozn. - ostatní body Shrnutí zůstávají nedotčeny] B. RIZIKOVÉ FAKTORY 1) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍSE K EMITENTOVI Řízení rizik v Hypoteční bance Úvěrové riziko Měření úvěrového rizika Pro výpočet kapitálového požadavku používá banka přístup Internal Rating Based (IRB) pro retailové a bankovní expozice, standardizovaný přístup pro ostatní neretailové expozice. Úvěrové riziko je tak měřeno, sledováno a řízeno na základě principů těchto přístupů. Pro stanovení retailových expozic jsou vyvinuty statistické modely, jejichž rizikové faktory jsou založeny na skupinách angažovaností se stejným sklonem k riziku (tzv. pooly). Jednotlivé modely jsou validovány a přehodnocovány v pravidelných intervalech. Analýza finančních instrumentů Níže uvedená analýza představuje strukturu finančních aktiv Banky podle jejich splatnosti a klasifikace. Částky uvedené v položce Celkem představují maximální úvěrové riziko spojené s danou třídou aktiv. V případě aktiv vykazovaných v reálné hodnotě je v tabulce uvedeno současné úvěrové riziko, budoucí maximální úvěrové riziko může být vyšší v důsledku budoucích změn reálných hodnot aktiv Instrumenty, které nejsou Instrumenty, které jsou znehodnocené znehodnocené Celkem Nejsou po splatnosti Po splatnosti 1-30 dnů Sledované Pochybné Ztrátové Vybraná aktiva mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Úvěry a pohledávky za bankami Úvěry a pohledávky za klienty Fyzické osoby Právnické osoby Celkem Úvěry a pohledávky za klienty z budoucích pohledávek z nedočerpaných úvěrů Fyzické osoby Právnické osoby Instrumenty, které nejsou Instrumenty, které jsou znehodnocené znehodnocené Celkem Nejsou po splatnosti Po splatnosti 1-30 dnů Sledované Pochybné Ztrátové Vybraná aktiva mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Úvěry a pohledávky za

7 bankami Úvěry a pohledávky za klienty Fyzické osoby Právnické osoby Celkem Úvěry a pohledávky za klienty z budoucích pohledávek z nedočerpaných úvěrů Fyzické osoby Právnické osoby Úrokové riziko Následující tabulka shrnuje hodnoty pásmového BPV, které se používají pro operativní sledování a řízení úrokového rizika a dokumentují expozici banky vůči úrokovému riziku Hodnota BPV v mil. Kč 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y Celkové BPV (v mil. Kč): Hodnota BPV v mil. Kč 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 15Y 20Y 25Y 30Y Celkové BPV (v mil. Kč):-2 K řízení a udržování přijatelné míry úrokového rizika bylo v roce 2013 použito výhradně vnitřního zajištění, které spočívá především v aktivním ovlivňování objemu a časového rozložení položek na pasivní (primárně plánování pasivních úvěrů a emisí hypotečních zástavních listů s vyšší frekvencí a nižšími objemy) i aktivní straně bilance (aktivní vklady) tak, aby byla dosažena co nejtěsnější provázanost mezi úrokově citlivými aktivy a pasivy v jednotlivých časových pásmech. S ohledem na rostoucí objem bilance banky a nižší flexibilitu nástrojů vnitřního zajištění úrokové pozice se Hypoteční banka rozhodla zavést od roku 2014 jako doplňkový zajišťovací nástroj úrokové swapy, které budou uzavírány s mateřskou společností ČSOB. Likviditní riziko Následující tabulky člení aktiva a závazky Banky podle příslušných pásem splatnosti na základě smluvní zůstatkové doby splatnosti k datu účetní závěrky Do 1 měsíce 1-3 měsíce 3-12 měsíců 1-5 let Více než 5 let Nespecifikováno Celkem Aktiva mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Úvěry a pohledávky za

8 bankami Úvěry a pohledávky za klienty Jiná aktiva AKTIVA CELKEM Budoucí pohledávky z nedočerpaných úvěrů ZÁVAZKY Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Závazky z dluhových cenných papírů Závazek ze splatné daně z příjmů Závazek z odložené daně Jiné závazky Závazky Budoucí závazky z nedočerpaných úvěrů Čistá výše aktiv / závazků (-) Do 1 měsíce 1-3 měsíce 3-12 měsíců 1-5 let Více než 5 let Nespecifikováno Celkem Aktiva mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Úvěry a pohledávky za bankami Úvěry a pohledávky za klienty Jiná aktiva AKTIVA CELKEM Budoucí pohledávky z nedočerpaných úvěrů ZÁVAZKY Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Závazky z dluhových cenných papírů Závazek ze splatné daně z příjmů Závazek z odložené daně Jiné závazky Závazky Budoucí závazky z nedočerpaných úvěrů

9 Čistá výše aktiv / závazků (-) ) RIZIKOVÉ FAKTORY VZTAHUJÍCÍ SE K CENNÉMU PAPÍRU Rekodifikace soukromého práva Od došlo v České republice k rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva, zejména nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) a řada dalších souvisejících právních předpisů, které se budou vztahovat na Emitenta a vztahy mezi Emitentem a Vlastníky Dluhopisů. Nové právní předpisy, mimo jiné, představily řadu nových právních institutů, změnily do značné míry koncept absolutní a relativní neplatnosti právních jednání a kogentnosti a dispozitivnosti právních norem. Emitent v této souvislosti též upozorňuje na skutečnost, že k datu Dodatku základního prospektu Emitent neprovedl tzv. opt-in dle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a proto se Emitent řídí v omezeném rozsahu též právní úpravou uvedenou v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.). Emitent očekává, že k opt-in Emitenta dojde v průběhu roku 2014 a Emitent se od takového okamžiku bude nadále řídit zákonem o obchodních korporacích jako (tj. nebudou se nadále v omezené míře řídit ustanoveními obchodního zákoníku). Emitent nicméně nemůže zaručit, že k opt-in Emitenta dle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích v průběhu roku 2014 skutečně dojde. V současné době neexistuje k novým institutům a právním situacím relevantní rozhodovací praxe soudů a právní výklady a komentáře k jednotlivým ustanovením nových právních předpisů se v řadě případů významně liší. Absence relevantní judikatury a neustálenost výkladu nových právních předpisů - a z toho vyplývající právní nejistota - může mít negativní vliv na splnění dluhů vyplývajících z jakýchkoli Dluhopisů. [pozn. - ostatní rizikové faktory zůstávají nedotčeny] 9

10 C. INFORMACE ZAHRNUTÉ ODKAZEM Na oficiální webové adrese Emitenta (www.hypotecnibanka.cz) lze nalézt též následující dokumenty (informace zahrnuté odkazem): Informace Dokument str. Rozvaha (výkaz finanční pozice) a výkaz zisku a ztráty = výsledovka (výkaz o souhrnném výsledku) k Informační přehled Hypoteční banky, a.s. ke dni příloha č. 4 Finanční situace Hypoteční banky list Rozvaha list Výsledovka Rozvaha (výkaz finanční pozice) a výkaz zisku a ztráty = výsledovka (výkaz o souhrnném výsledku) k Informační přehled Hypoteční banky, a.s. ke dni příloha č. 4 Finanční situace Hypoteční banky list Rozvaha list Výsledovka Elektronické adresy odkazovaných dokumentů: Informační přehled Hypoteční banky, a.s. ke dni : https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/zpravy-o-hospodareni-dokumenty/2013/ Informační přehled Hypoteční banky, a.s. ke dni : https://www.hypotecnibanka.cz/o-bance/zpravy-o-hospodareni-dokumenty/2012/ Veškeré výše uvedené dokumenty jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí v pracovní době v sídle Emitenta na adrese Radlická 333/150, Praha 5, PSČ

11 F. INFORMACE O EMITENTOVI 4. Údaje o Emitentovi 4.4 Investice Hlavní nefinanční investice V roce 2013 investovala Hypoteční banka do hmotného a nehmotného majetku 83 mil. Kč. Největší položkou byly investice do informačních technologií ve výši 70 mil. Kč, ostatní investice zahrnující zejména investice do rozvoje pobočkové sítě a obnovy autoparku činily 13 mil. Kč. Hlavní finanční investice V oblasti finančních investic Hypoteční banka neuskutečnila žádné investice a nevlastní žádné státní dluhopisy ani pokladniční poukázky. Budoucí investice V roce 2014 banka plánuje nefinanční investice v objemu zhruba 125 mil. Kč. Největší položkou budou opět investice v oblasti informačních technologií (vývoj informačních systémů, nákupy hardware a software a elektronické zpracování dokumentů), které budou představovat cca 115 mil. Kč. Zbývajících 10 mil. Kč budou tvořit převážně investice do zhodnocení a úprav pronajatých nemovitostí a rovněž obnovy vozového parku. Mimo potenciálních investic do státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek banka neplánuje držet jiné cenné papíry a finanční investice. [pozn. - ostatní odstavce kapitoly 4 Základního prospektu zůstávají nedotčeny] 5. Přehled podnikání Emitenta 5.1 Produkty Hypoteční banky V roce 2012 byla rozšířena nabídka produktů o Hypotéku s bonusem, která odměňuje klienta za věrnost při splácení. Tento produkt byl prvním retenčním produktem na českém hypotečním trhu, v loňském roce navíc získal ocenění Hypotéka roku v anketě Banka roku. V roce 2013 doplnila Hypoteční banka do svého portfolia nově fixaci úrokové sazby na 7 let. Tato produktová úprava reflektuje potřeby a požadavky klientů a podporuje retenční strategii ve vývoji produktů, která bude akcentována i v následujících obdobích. Na podzim roku 2012 v rámci obchodní podpory představila banka marketingový koncept pod názvem Australská hypotéka, která je postavena na principu, že čím více peněz na bydlení si půjčíte, tím nižší úrokovou sazbu získáte. Touto úspěšnou marketingovou kampaní jsme podpořili i letošní jarní nabídku hypotečních úvěrů. 5.3 Hlavní trhy, distribuce produktů a služeb Multibrandová distribuční strategie Hypoteční banky využívá distribuční sítě Skupiny ČSOB - Poštovní spořitelnu, ČSOB banku, ČMSS a ostatní obchodní partnery, kteří hypotéky nabízejí ve své vlastní síti a pod svou obchodní značkou. Hypoteční banka je aktivní pouze v České republice a na jiných trzích není přítomna. Obchodní síť Hypoteční banky pokrývá celou Českou republiku. Tvoří ji 10 regionálních poboček, 3 pobočky se statutem Plus, 13 malých poboček a ústředí Banky. Vedle těchto vlastních obchodních míst funguje dále 21 poradenských míst Banky pro externí spolupracovníky a široká síť externích hypotečních poradců. Členění úvěrů Hypoteční banky podle druhu úvěru (nezahrnuje opravné položky): objem úvěrů z celku objem úvěrů z celku mil. Kč % mil. Kč % Hypoteční , ,81 11

12 Ostatní 360 0, ,19 Celkem Úvěry "ostatní" k 30. září 2013 představují zaměstnanecké úvěry, které mají zvýhodněnou úrokovou sazbu a jejichž objem činil 2 mil. Kč a dále ostatní úvěry ve výši 358 mil. Kč. Úvěry "ostatní" k 30. září 2012 představují zaměstnanecké úvěry, které mají zvýhodněnou úrokovou sazbu a jejichž objem činil 2 mil. Kč a dále ostatní úvěry ve výši 334 mil. Kč objem úvěrů z celku objem úvěrů z celku mil. Kč % mil. Kč % Hypoteční , ,80 Ostatní 386 0, ,20 Celkem Úvěry "ostatní" k 31. prosincií 2013 představují zaměstnanecké úvěry, které mají zvýhodněnou úrokovou sazbu a jejichž objem činil 2 mil. Kč a dále ostatní úvěry ve výši 384 mil. Kč. Úvěry "ostatní" k 31. prosinci 2012 představují zaměstnanecké úvěry, které mají zvýhodněnou úrokovou sazbu a jejichž objem činil 2 mil. Kč a dále ostatní úvěry ve výši 364 mil. Kč. Členění úvěrů dle osoby dlužníka: mil.kč % mil.kč % Fyzické osoby - nepodnikatelé , ,77 Fyzické osoby - podnikatelé 19 0, ,01 Právnické osoby , ,22 z toho: Obchodní společnosti 146 0, ,13 Bytová družstva+ spol , ,68 vlastníků jednotek Municipality (obce, města) 628 0, ,41 Celkem mil.kč % mil.kč % Fyzické osoby - nepodnikatelé , ,84 Fyzické osoby - podnikatelé 18 0, ,01 Právnické osoby , ,15 z toho: Obchodní společnosti 140 0, ,12 Bytová družstva+ spol , ,65 vlastníků jednotek Municipality (obce, města) 573 0, ,38 Celkem

13 Postavení Hypoteční banky v hospodářské soutěži charakterizují dále uváděné tabulky nově poskytnutých hypotečních úvěrů k a k Hypoteční úvěry poskytnuté k : Počet HÚ Fyzické osoby Smluvní Podíl na jistina počtu u FO Podíl na objemu u FO Počet HÚ Právnické osoby Smluvní Podíl na jistina počtu u PO Podíl na objemu u PO Banka ks mil. Kč % % ks mil. Kč % % KB ,47 22, ČS ,53 26, ,91 43,32 Unicredit Bank ,23 7, ,70 56,13 Hypoteční banka ,99 28, ČSOB GE ,56 1, RFB ,91 8, Wüstenrot ,07 3, ,26 0,12 Sberbank CZ ,24 2, ,13 0,43 Celkem ,00 100, ,00 100,00 Počet HÚ Municipality Smluvní jistina Podíl na počtu u municipalit Podíl na objemu u municipalit Počet HÚ Úvěry Smluvní Podíl na jistina počtu Podíl na objemu Banka ks mil. Kč % % ks mil. Kč % součet KB ,05 18,85 ČS ,00 100, ,38 29,23 UniCredit Bank ,49 14,51 Hypoteční banka ,51 24,22 ČSOB GE ,54 1,16 RFB ,81 6,83 Wüstenrot ,98 3,30 Sberbank CZ ,24 1,90 Celkem ,00 100, , Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vysvětlivky: HÚ hypoteční úvěr, FO fyzické osoby, PO právnické osoby, KB Komerční banka, a.s., ČS Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank UniCredit Bank Czech Republic a.s., Hypoteční banka Hypoteční banka, a.s., ČSOB - Československá obchodní banka, a.s., GE GE Money Bank, a.s, RFB Raiffeisenbank a.s., Wüstenrot Wüstenrot hypoteční banka a.s., Sberbank CZ Sberbank CZ, a.s. Informace uvedené v tabulce byly přesně reprodukovány a dle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. 13

14 Hypoteční úvěry poskytnuté k : Počet HÚ Fyzické osoby Smluvní Podíl na jistina počtu u FO Podíl na objemu u FO Počet HÚ Právnické osoby Smluvní Podíl na jistina počtu u PO Podíl na objemu u PO Banka ks mil. Kč % % ks mil. Kč % % KB ,39 21, ,38 0,11 ČS ,62 28, ,85 29,52 UniCredit Bank ,10 6, ,69 69,26 Hypoteční banka ,04 31, ČSOB GE ,01 1, RFB ,34 4, Wüstenrot ,32 3, ,26 0,25 Volksbank CZ ,18 2, ,82 0,86 Celkem ,00 100, ,00 100,00 Počet HÚ Municipality Smluvní jistina Podíl na počtu u municipalit Podíl na objemu u municipalit Počet HÚ Úvěry Smluvní Podíl na jistina počtu Podíl na objemu Banka ks mil. Kč % % ks mil. Kč % součet KB ,06 19,53 ČS ,28 28,74 UniCredit Bank ,36 13,44 Hypoteční banka ,58 27,76 ČSOB GE ,98 1,46 RFB ,29 4,13 Wüstenrot ,26 2,82 Volksbank CZ ,19 2,12 Celkem ,00 100,00 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Vysvětlivky: HÚ hypoteční úvěr, FO fyzické osoby, PO právnické osoby, KB Komerční banka, a.s., ČS Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank UniCredit Bank Czech Republic a.s., Hypoteční banka Hypoteční banka, a.s., ČSOB - Československá obchodní banka, a.s., GE GE Money Bank, a.s, RFB Raiffeisenbank a.s., Wüstenrot Wüstenrot hypoteční banka a.s., Volksbank CZ Volksbank CZ, a.s. Informace uvedené v tabulce byly přesně reprodukovány a dle vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to zjistit z informací zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované informace byly nepřesné nebo zavádějící. [pozn. - ostatní odstavce kapitoly 5 Základního prospektu zůstávají nedotčeny] 6. Organizační struktura Organizační struktura Skupina ČSOB K obsluhovala Skupina ČSOB zhruba 3 miliony klientů a zaměstnávala 7,5 tisíce zaměstnanců (přepočtený stav). Svými celkovými aktivy vykázanými k ve výši 933,745 mld. Kč a celkovým čistým ziskem ve výši 10,8 mld. Kč se Skupina ČSOB řadí mezi nejvýznamnější bankovní skupiny působící na území České republiky. K vykazovala Skupina ČSOB vklady ve výši 628,2 mld. Kč a úvěrové portfolio v objemu 501,1 mld. Kč. 14

15 KBC Group v číslech V textu jsou uvedeny údaje, které byly uveřejněny v tiskové zprávě KBC Group z Celková aktiva mld. EUR 256,9 241,3 Klientské úvěry a pohledávky mld. EUR 128,5 122,8 Klientská depozita a dluhové cenné papíry mld. EUR 159,6 164,1 Čistý zisk mil. EUR Ukazatel Tier 1, KBC Group (podle Basel II) % 13,8 15,8 Poměr nákladů a výnosů (C/I, udržitelný) % Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je ČSOB většinovým společníkem k 30. září 2013, jsou uvedeny v následující tabulce: zdroj: Informace uveřejňované bankou podle vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb. Informace o ČSOB k INFORMACE O OSOBÁCH, KTERÉ JSOU VE VZTAHU K ČSOB OVLÁDANÝMI OSOBAMI K (Informace o osobách, které jsou ve vztahu k ČSOB ovládanými osobami, popř. v nichž je ČSOB většinovým společníkem.) IČ Obchodní jméno právnické osoby Sídlo právnické osoby Základní kapitál (vklad) po změně Podíl banky na základním kapitálu (vkladu) po změně přímý nepřímý Podíl banky na hlas. právech po změně přímý a nepřímý Nepřímá účast přes koho Počet držených akcií Pořizovací Nominální hodnota hodnota přímo Jiný držených držených způsob akcií nebo akcií nebo ovládání podílu obchodního podílu Název podle výpisu z OR Název podle výpisu z OR tis. Kč % % % % Obchodní jméno Kusy tis. Kč tis. Kč ANO/NE ČSOB Advisory, a.s. Praha 5, Radlická 333/150 2,000, ,000,000 1,858,113 NE Bankovní informační technologie, s.r.o. Praha 5, Radlická 333/150 20, x 20,000 30,000 NE Centrum Radlická a.s. Praha 5, Radlická 333/ , , ,518 NE Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Praha 10, Vinohradská 3218/169 1,500, ,000 1,540,000 NE ČSOB Factoring, a.s. Praha 10, Benešovská 2538/40 70, ,800 1,175,202 NE ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Praha 4, Na Pankráci 60/310 2, ČSOB Leasing x 2,000 - NE ČSOB Leasing, a.s. Praha 4, Na Pankráci 310/60 3,050, ,050,000 4,100,000 NE ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Praha 5, Radlická 333/ , ,000, ,000 1,925,496 NE ČSOB Property fund, uzavřený investiční fond, a.s., člen skupiny ČSOB Praha 5, Radlická 333/ , ČSOB Asset Management; ČSOB Pojišťovna , ,000 NE Eurincasso, s.r.o. Praha 10, Benešovská 2538/40 1, ČSOB Factoring x 1,000 - NE Hypoteční banka a.s. Praha 5, Radlická 333/150 5,076, ,152,668 5,076,334 25,130,445 NE IP Exit, a.s. (v konkursu) Praha 1, Senovážné náměstí 32/976 13,382, ČSOB Advisory; ČSOB Pojišťovna 95,418,012 9,541,801 26,454 NE Merrion Properties s.r.o. Praha 5, Radlická 333/150 6, ČSOB Property fund x 6,570 - NE MOTOKOV a.s. v likvidaci (od ) Praha 8, Thámova 181/20 62, ČSOB Advisory 434,541 43,454 - NE Property Skalica, s.r.o. Bratislava, Medená 22/98, SR 51, ČSOB Property fund x 47,970 - NE Property LM, s.r.o. v likvidaci (od ) Bratislava, Medená 22/98, SR ČSOB Property fund x NE TEE SQUARE LIMITED, Ltd. British Virgin Islands, Tortola, Road Tow n, Third Floor, The Geneva Place, P.O.Box 986 7, ,104 8,232 24,319 NE [pozn. - ostatní odstavce kapitoly 6 Základního prospektu zůstávají nedotčeny] 7. Informace o trendech Od data uveřejnění poslední ověřené účetní závěrky k do data vyhotovení tohoto Základního prospektu nedošlo k žádné podstatné negativní změně vyhlídek emitenta, které by měly významný dopad na finanční situaci, budoucí provozní výsledky či peněžní toky Emitenta. 15

16 Podle oficiálních statistik Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) banky v loňském roce poskytly hypoteční úvěry v celkovém objemu 149,3 miliardy korun. To je o šest miliard korun více než v doposud nejúspěšnějším roce 2007 a o 22 procent více než v roce Z tohoto pohledu se tak jednalo o nejúspěšnější rok v historii hypotečního trhu v České republice. V uplynulém roce financovalo své bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru přes 92 tisíc klientů. Oproti předchozím letům byl rok 2013 mimořádný zejména významnějším podílem objemů refinancovaných starších hypoték odhadovaným na úrovni zhruba jedné třetiny celkových objemů. Hypoteční banka poskytla hypoteční úvěry s celkovým objemem téměř 42 miliard korun a s tržním podílem 28% opět potvrdila pozici jedničky na trhu. Rekordní objemy byly doprovázeny také rekordně nízkými úrokovými sazbami a příznivými cenami nemovitostí. V roce 2013 dosáhly úrokové sazby, vykazující poslední roky nízké úrovně, historického minima. V červnu totiž byla jejich průměrná hodnota podle ukazatele Hypoindex 2,95 %, co je o téměř tři procentní body méně než v srpnu 2008, kdy byly za posledních deset let na nejvyšší úrovni (5,82 %). Od poloviny roku 2013 pak sazby mírně rostly, v prosinci dosáhla jejich průměrná úroveň 3,06 %. Průměrná hodnota za celý rok pak byla 3,05%, což je stále velmi příznivá úroveň z dlouhodobého pohledu. I nadále tak jsou hypoteční úvěry atraktivním způsobem investování. Právě nízké úrokové sazby a stabilní ceny nemovitostí v roce 2013 měly největší podíl na ochotě klientů pořizovat si bydlení prostřednictvím hypotečního úvěru. Podle dat Hypoteční banky si lidé loni na hypotéku nejvíce pořizovali starší nemovitosti. Ve velkých městech kupovali starší byty kategorie 2+1 nebo 1+1 velikosti do 60 m2. V menších městech a obcích do 50 tisíc obyvatel si lidé pořizovali zejména starší rodinné domky o velikosti do 120m2. Výjimkou byla Praha, kde díky široké nabídce developerů převládal zájem o koupi větších bytů o velikosti 3+1. Banky v loňském roce půjčili na každou hypotéku průměrně 1,61 milionu korun, což je srovnatelné s rokem Nejúspěšnějším regionem byla již tradičně Praha s absolutním objemem poskytnutých hypotečních úvěrů 46,8 miliard korun. Následovali jí Jihomoravský (16 mld. korun) a Moravskoslezský kraj (12,3 mld. korun). Společně s úvěry ze stavebního spoření dosáhly půjčky na bydlení v celé České republice v roce 2013 objemu přibližně 201 miliard korun. Podmínky hypotečního trhu by se neměly v roce 2014 výrazněji měnit. Vypjatý konkurenční boj zůstane aktuální po celý rok a bude charakterizován řadou akčních nabídek a případně i novinek, které jej budou přiostřovat. I nadále bude mít silný vliv na trh refinancování starších úvěrů. Úroveň úrokových sazeb i akvizice nových klientů zůstanou v centru pozornosti všech hráčů trhu, kteří se budou zřejmě po celý rok pohybovat v prostředí ovlivněném minimálními úrokovými sazbami vyhlašovanými ČNB. Hypoteční banka i v roce 2014 usiluje o pokračování svého úspěšného působení na českém hypotečním trhu. Staví na osvědčených pilířích, kterými jsou multibrandový obchodní model ve Skupině ČSOB, špičkové služby pro obchodní partnery a klienty, trvalá péče o kvalitu úvěrového portfolia, vysoká výkonnost a perfektně fungující tým hypotečních specialistů. 11. Finanční údaje o aktivech a závazcích, finanční situaci a zisku a ztrátách Emitenta 11.1 Historické a mezitímní finanční údaje Mezitímní finanční údaje jsou k dispozici na webové stránce emitenta v dokumentu Informační přehled Hypoteční banky k v příloze č. 4 a dále v dokumentu Informační přehled Hypoteční banky k v příloze č. 4 (viz část C. dodatku Informace zahrnuté odkazem). Dále jsou uvedeny údaje z rozvahy (výkaz finanční pozice) k z důvodu srovnávací tabulky. Údaje jsou vypracovávány v souladu s mezinárodními standardy finančního výkaznictví IFRS (International Financial Reporting Standards). Údaje k a k jsou neauditované. 16

17 Výkaz finanční pozice k a k AKTIVA mil. Kč mil. Kč Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Úvěry a pohledávky za bankami Úvěry a pohledávky za klienty Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení Dlouhodobá aktiva držená k prodeji 9 9 Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 8 3 Aktiva ZÁVAZKY Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Rezervy 1 1 Odložená daň Závazek ze splatné daně z příjmů Závazky VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fondy Nerozdělený zisk Vlastní kapitál Závazky a vlastní kapitál Výkaz o souhrnném výsledku k a k mil. Kč mil. Kč Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Čistý výnos z úroků Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Čistý výnos z poplatků a provizí Ostatní provozní výnosy 4 98 Ostatní provozní náklady Správní náklady

18 Ztráty ze snížení hodnot aktiv Zisk před zdaněním Daň z příjmů ČISTÝ ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OSTATNÍ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK 0 0 Čistý zisk/ztráta z přecenění realizovatelných cenných papírů 0 0 CELKOVÝ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fondy Nerozdělený zisk Celkem mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Zůstatek k Celkový souhrnný výsledek Emise akcií Výplata dividendy Příděl do rezervního fondu Zůstatek k V níže uvedené tabulce Emitent prezentuje vybrané nekonsolidované ukazatele za rok 2013, které však zatím nejsou auditované. Vybrané finanční a provozní ukazatele Počet schválených hypotečních úvěrů * Objem schválených hypotečních úvěrů (v mil. Kč)* Objem pohledávek za klienty (v mil. Kč) Bilanční suma (v mil. Kč) Základní kapitál (v mil. Kč) Kapitálová přiměřenost (%) 33,81 43,50 Nominální objem hypotečních zástavních listů (v mil. Kč) Počet poboček Počet zaměstnanců (evidenční) *jedná se o úvěry schválené v daném roce 18

19 11.2 Vydané hypoteční zástavní listy a jiné cenné papíry Hypoteční zástavní listy (dále jen "HZL") jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný úrokový výnos jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů. V následující tabulce je uveden přehled všech emisí hypotečních zástavních listů, které Hypoteční banka vydala k datu vyhotovení dodatku Základního prospektu: Číslo emise ISIN Objem emise v mil. Kč Kupón Datum emise Datum splatnosti HZL 1 CZ ,00% HZL 2 CZ ,00% HZL 3 CZ ,00% HZL 4 CZ ,90% HZL 5 CZ ,20% HZL 6 CZ ,40% HZL 7 CZ ,85% HZL 8 CZ ,85% HZL 9 CZ Pribor12M+2% HZL 10 CZ ,00% HZL 11 CZ ,71% HZL 12 CZ ,60% HZL 13 CZ ,40% HZL 14 CZ ,30% HZL 15 CZ Pribor12M-0,33% HZL 16 CZ ,95% HZL 17 CZ Pribor12M+2% HZL 18 CZ ,50% HZL 19 CZ ,20% HZL 20 CZ ,50% HZL 21 CZ ,45% HZL 22 CZ Swap 3Y HZL 23 CZ Swap 3Y HZL 24 CZ ,00% HZL 25 CZ Pribor12M+1% HZL 26 CZ Swap 3Y HZL 27 CZ Swap 5Y HZL 28 CZ Swap 3Y HZL 29 CZ Swap 5Y HZL 30 CZ ,15% HZL 31 CZ ,60% HZL 32 CZ Pribor 12 M+2% HZL 33 CZ ,35% HZL 34 CZ ,70% HZL 35 CZ ,75% HZL 36 CZ ,55% HZL 37 CZ ,25% HZL 38 CZ ,65% HZL 39 CZ Swap 5Y+1,5% HZL 40 CZ Swap 3Y+1% HZL 41 CZ ,90% HZL 42 CZ Swap 4Y+1,5%

20 HZL 43 CZ Swap 3Y+1,5% HZL 44 CZ Swap 3Y+1,5% HZL 45 CZ Swap 3Y+1,4% HZL 46 CZ Swap 3Y+1,4% HZL 47 CZ Swap 5Y+2% HZL 48 CZ Swap 3Y+1,4% HZL 49 CZ ,30% HZL 50 CZ ,20% HZL 51 CZ Swap 10Y+1,4% HZL 52 CZ Swap 3Y+2% HZL 53 CZ Swap 5Y + 2% HZL 54 CZ Swap 3Y + 1,4% HZL 55 CZ Swap 5Y + 1,6% HZL 56 CZ Swap 3Y + 2,0% HZL 57 CZ Swap 5Y + 2,0% HZL 58 CZ Swap 5Y + 1,4% HZL 59 CZ Swap 3Y + 1,4% HZL 60 CZ Swap 5Y + 1,4% HZL 61 CZ Swap 3Y + 1,4% HZL 62 CZ Swap 3Y + 1,4% HZL 63 CZ ,00% HZL 64 CZ ,20% HZL 65 CZ ,32% HZL 66 CZ M PRIBOR+0,4% HZL 67 CZ ,75 % HZL 68 CZ M PRIBOR+0,4% HZL 69 CZ ,22% HZL 70 CZ ,74% HZL 71 CZ ,21% HZL 72 CZ M PRIBOR+0,6% HZL 73 CZ ,33% HZL 74 CZ ,43% HZL 75 CZ ,55% HZL 76 CZ ,49% HZL 77 CZ ,24% HZL 78 CZ ,26% HZL 79 CZ ,44% HZL 80 CZ ,70% HZL 81 CZ ,12% HZL 82 CZ ,20% HZL 83 CZ ,31% HZL 84 CZ ,66% HZL 85 CZ ,26% HZL 86 CZ ,58% HZL 87 CZ ,98% K 28. únoru 2014 bylo prvních čtrnáct emisí, emise 16-21, část emise 24, emise 30, 31, 33, 34, 37, 38 a 41 v souladu s emisními podmínkami řádně splaceno a čtyři emise 15, 32, 35 a 36 byly v souladu s emisními podmínkami zrušeny předčasně. 20

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

BigBoard Praha, a.s.

BigBoard Praha, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 800 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN: CZ0003502312 1. DODATEK PROSPEKTU DLUHOPISŮ (dále jen Dodatek č.1 ) Tento aktualizuje

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

3. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

3. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU HYPOTEČNÍ BANKA, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let 3. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční zástavní listy v celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 000 Kč nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v roce 2012 ISIN CZ0002000763 Hypoteční zástavní listy v předpokládané

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

3. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

3. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let 3. DODATEK

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Nabídkový program investičních certifikátů Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") pro investiční certifikáty vydávané v rámci nabídkového

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč. hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč hypoteční zástavní listy 5,70% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2014 ISIN CZ0002002116 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

Více

2010 ISIN CZ0003501538

2010 ISIN CZ0003501538 ČSOB Leasing, a. s. Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 9.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2010 ISIN CZ0003501538

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 10 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pevným výnosem 6,05 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1500000000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003510646 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu nejvýše 30 let 2. DODATEK

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013

Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013 Zpráva o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2013 Pololetní zpráva dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526

J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED. 1.200.000.000 Kč. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 1.200.000.000 Kč Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000526 Tento dokument představuje prospekt (dále jen Prospekt ) nezajištěných nepodřízených dluhopisů s pevným úrokovým

Více

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a.

CPI BYTY, a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,5 % p.a. CPI BYTY, a.s. Dluhopisový program v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných dluhopisů 3.800.000.000 CZK a současně v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 3.000.000.000 CZK s

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let

Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let Česká pojišťovna a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným úrokovým výnosem

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více