6/2002 JEŠTĚ JEDNOU K OBECNÍM DLUHŮM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6/2002 JEŠTĚ JEDNOU K OBECNÍM DLUHŮM"

Transkript

1 10. ROČNÍK 6/2002 Z OBSAHU Obecně prospěšné práce Z jednání Předsednictva Řekové se diví MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY OP P.P / Praha 4 JEŠTĚ JEDNOU K OBECNÍM DLUHŮM V posledních dnech se v médiích znovu rozvířila diskuse k zadlužování obcí. Některé obce se totiž ocitly v situaci, kdy již splácet dluhy nemohou. Ano, jistě není správné, když obec hospodaří tak, že svým závazkům není schopná dostát. V pondělí 3. června asi mnozí z nás sledovali pořad České televize "Fakta". V tomto pořadu se hovořilo o některých kriticky zadlužených obcích a mohli jsme slyšet i postesk nad tím, že novela zákona o obcích (zákon č. 450/2001 Sb.), která se snažila o určitou regulaci zadlužování obcí, bude další novelou zákona opět zrušena. Pojďme se tedy společně podívat, jaká je dynamika dluhu obcí, ale také jaké negativní důsledky má zákon č. 450/2001 Sb. V současné době činí celková zadluženost obcí v ČR 48,3 mld. Kč. Pokud si tuto částku rozklíčujeme, zjistíme, že největší část představují úvěry (22,6 mld. Kč), dluhopisy (13,3 mld. Kč), přijaté finační výpomoci a ostatní dluhy (12,4 mld. Kč). Velice často můžeme slyšet tvrzení, že kritická není ani tak celková výše zadluženosti obcí jako spíše dynamika růstu celkového zadlužení obcí. A jaká tedy je celková dynamika zadlužování obcí? Porovnáme-li údaje od roku 1994, zadluženost obcí vzrostla v roce 1995 oproti roku 1994 zhruba o 40 %, v roce 1996 oproti roku 1995 o 39 %, v roce 1997 oproti roku 1996 o 20 %, v roce 1998 oproti roku 1997 o 11 %, v roce 1999 oproti roku 1998 o cca 3 %, v roce 2000 oproti roku 1999 také zhruba o 3 % a konečně v roce 2001 oproti roku 2000 o 17 %. Z výše uvedeného je patrné, že v posledním roce sice zadluženost výrazně narostla, ale pouze v porovnání s roky 1999 a Tempo růstu zadluženosti obcí v roce 2001 však bylo nižší než v letech a jenom o něco málo vyšší než v roce Příčin, proč rostla zadluženost obcí v roce 2001 rychleji než v předchozích letech, může být hned několik. Jednak s blížícím se koncem volebního období volených orgánů ve městech a obcích roste přirozená snaha, co nejvíce toho stihnout, aby tzv. "voliči viděli". Druhou příčinou může být celkové oživení české ekonomiky, které mohlo vést k pocitu finačního bezpečí a "lepších časů, ve kterých se dluh lépe zvládne". Ať už jsou to příčiny jakékoliv, jedno je jisté - pokud celková výše zadlužení obcí v ČR není alarmující, není se ani nutno příliš pozastavovat nad tempem růstu tohoto zadlužení. Ještě jednou si připomeňme znění zákona č. 450/2001 Sb., který novelizoval zákon o obcích. Ustanovení, která měla napomoci regulaci zadlužování obcí, jsou v 85 odst. 3 a 4. Oba tyto odstavce jsou ovšem problematické. Odstavec 3 zní: "Emisi komunálních obligací schvaluje vláda". Zákonodárce zde ale pozapomněl na to, že zákon o dluhopisech již několik let nepoužívá pojem komunální obligace, nýbrž komunální dluhopis. Navíc většina velkých měst, jež především dluhopisy vydávají, je vydávají bez přívlastku komunální. Obdobně zpochybnitelné je i znění odstavce 4. Zde se objevují nevyjasněné pojmy jako např. "dluhová služba" či "vlastní rozpočet", které aplikaci tohoto ustanovení téměř znemožňují. Regulace zadlužování obcí tak, jak byla upravena zákonem č. 450/2001 Sb., není kvalitní a je jenom dobře, že se ji podaří ze zákona o obcích odstranit. Nová vláda nakonec bude mít dostatek času na to, aby připravila takovou zákonnou regulaci zadlužování obcí, která rozvoj obcí neohrozí a zároveň je uchrání před neuváženým zadlužováním. Lukáš Váňa

2 Aktuality V pátek 3. května proběhlo na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rámci holandsko-českého projektu Péče o starší občany III závěrečné setkání členů Výboru pro rozvoj vzdělávání (PDC) a členů trenérského týmu s představitelkami holandské strany (koordinátorkou a odbornicí). Jednání se za Svaz zúčastnily zaměstnankyně Kanceláře Svazu pí Staňková a pí Kouňovská. Hlavním bodem programu bylo hodnocení průběhu celého projektu z pohledu české strany. I vzhledem k neúčasti zástupkyň MPSV nebylo možné jednat o případném dalším fungování PDC (jeho transformaci, spolupráci s ministerstvem...). Hovořilo se také o zajištění pokračování výcvikových kurzů v budoucnosti, i když již ne v rámci výše zmíněného projektu. V pondělí 7. května proběhlo další jednání Pracovní skupiny pro přípravu ratifikace a implementaci Aarhuské úmluvy (při MŽP ČR), kterého se za Svaz účastnila Ing. Eichlerová. Ing. Černá z odboru strategií MŽP informovala o stavu projednávání ratifikace Aarhuské úmluvy v Parlamentu ČR. Vyjádřila rozhořčení nad tím, že Poslanecká sněmovna vyškrtla tento bod z programu schůze. Dále byla projednána příprava na Summit v Johannesburgu a připravovaná novelizace zákona č. 123/ 1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Ve čtvrtek 16. května zasedala Rada vlády pro státní informační politiku (RV pro SIP). Za Svaz se jí zúčastnil RNDr. Tomáš Renčín, předseda komise ISMO. Do oficiálního programu byla zařazena prezentace problematiky informačních systémů obecních a městských úřadů. Byly zde představeny základní agendy, které obce zpracovávají a jejich návaznosti na rezortní informační systémy a komunikace s dalšími orgány veřejné správy (katastrální úřady, okresy, kraje, atd.) Bylo konstatováno, že obce potřebují zejména definování bezpečného, sdíleného, spolehlivého a otevřeného rozhraní pro komunikaci s ostatními IS veřejné správy pro výměnu i aktualizaci v základních registrech. Bylo poukázáno, že je třeba se vyvarovat přílišného rezortismu, který s sebou nese prosazování nestandardizovaných řešení, která nelze integrovat do konkrétních IS měst a obcí. Problémem je i tvoření finančních bariér prodejem dat z oblasti veřejné správy obcím. Závěrem prezentace byla zmíněna nutnost koordinace velkých projektů za účelem sdílení prostředků (jak finančních, tak technických). Samospráva by měla být brána jako partner a samostatný subjekt, nikoli jako podřízená rezortní organizace. Praktické zkušenosti ukazují, že potřeby obcí jsou příliš různorodé, než aby mohly být uspokojeny jednotným informačním systémem a obec by měla mít možnost si vybrat a budovat svůj vlastní IS na základě atestací podle velikosti a typu obce, vybavenosti, finančních možností a vlastních priorit. Jedním z bodů jednání byla i zpráva o přípravách vládní delegace na Evropskou ministerskou konferenci o stavu informační společnosti v kandidátských státech, kde bude mimo jiné poprvé prezentována zpráva o současném stavu, vypracovaná ve spolupráci s Evropskou komisí a kandidátskými státy. Konference se zúčastní ve funkci asistent reporter za SMO ČR Tomáš Renčín a na slavnostním podpisovém ceremoniálu se primátor Jihlavy ing. Vratislav Výborný, jménem svého města, připojí k deklaraci Global Cities Dialogues. V pondělí 20. května se sešla opět redakční rada projektu MATRA II, která projednávala druhé, již zeditované, verze jednotlivých kapitol. J. Jech a Š. Eichlerová obhajovali požadavek Svazu na posunutí lhůty k odevzdání textu do tiskárny z důvodu červnového jednání Poslanecké sněmovny, která bude hlasovat o nově připravovaných zákonech, jež se přímo dotýkají obsahu Příručky (reforma veřejné správy). Upozornili také na skutečnost, že paragrafované znění zákonů bude k dispozici nejdříve na konci června, resp. začátkem července. Ve středu 22. května probíhalo celý den jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR. Na programu byly dva poslanecké návrhy novel zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí (jedna z nich byla připravena za přispění Svazu), dále poslanecký návrh novely zákona o obecní policii (připravená opět za přispění Svazu), poslanecký návrh novely zákona o odpadech a poslanecký návrh novely zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Za Svaz se jednání zúčastnil JUDr. Josef Vedral, který na jednání výboru uplatňoval připomínky Svazu především k novele zákona o státní správě a samosprávě ve školství a obhajoval svazový návrh novely zákona č. 172/1991 Sb. Ve středu 22. a 29. května zasedal výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR, který mimo jiné projednával návrh novely zákona o obecní policii. K této novele bylo schváleno několik (spíše technických) pozměňovacích návrhů vzniklých po konzultacích legislativního odboru Senátu, legislativního odboru Ministerstva vnitra a legislativního oddělení Kanceláře Svazu (za Svaz se jednání zúčastnil JUDr. Vedral), které byly následně přijaty i Senátem (30. května) a návrh zákona byl vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. V pondělí 27. května se s Ing. Eichlerovou sešla Ing. Drahomíra Kolmanová, zástupkyně Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu pro soutěž Vesnice roku a Entente Florale, ve věci poskytnutí finančního příspěvku na soutěž Entente Florale. Ing. Eichlerová tlumočila stanovisko Komory obcí: podporu při vyjednávání s Ministerstvem životního prostředí Svaz poskytnout může, finanční pomoc nikoliv. Ve středu 29. května zasedalo kolegium ministra vnitra pro územní veřejnou správu, na jehož programu bylo projednávání návrhu vyhlášky Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky a návrhu instrukce Ministerstva vnitra k rozdělení a předání vybraných druhů písemností vzniklých z činnosti okresního úřadu, jimž neuplynuly skartační lhůty. Za Svaz se jednání zúčastnil výkonný místopředseda J. Jech. informační servis č. 6/2002 strana 2

3 Informujeme Obecně prospěšné práce porovnání praxe v ČR a Švýcarsku (kanton Curych) Ve dnech května 2002 proběhlo na půdě Ministerstva spravedlnosti České republiky mezinárodní pracovní setkání zástupců Probační a mediační služby ČR se zástupci Probační a sociální služby kantonu Curych zaměřené na probaci a sociální práci v trestní justici. Účastníci setkání na základě svých zkušeností porovnávali aplikaci obecně prospěšných prací (OPP) v obou zemích. Setkání bylo důležitým impulsem pro další rozvoj Probační a mediační služby v ČR. Porovnání obou systémů Podmínky pro udělování trestu obecně prospěšných prací jsou v Curychu přísnější a celý systém je přehlednější. Pro českou stranu bylo poměrně překvapující zjištění, že ve Švýcarsku lze uložit trest obecně prospěšných prací při méně závažném deliktu (odnětí svobody do 90 dnů), než je tomu v ČR (až do 5 let odnětí svobody). Vyvstává tak otázka, zda není náš právní řád vůči "lehčím" trestným činům příliš benevolentní. Šárka Eichlerová informační servis č. 6/2002 strana 3

4 Pracovní setkání zástupců SMO ČR a ZMOS, región JE Jaslovské Bohunice Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), región JE Jaslovské Bohunice požádalo Svaz měst a obcí České republiky o pracovní setkání s cílem vyměnit si vědomosti a praktické zkušenosti v rámci obou svazů. Delegace obou svazů se setkaly 21. května 2002 v Kanceláři SMO ČR. Stěžejní otázky a odpovědi se týkaly zkušeností samosprávy v České republice s reformou veřejné správy, předávání kompetencí krajským úřadům, financování obcí v České republice, zkušeností s privatizací energetiky, vodovodů a kanalizací. Zástupce regionu Jaslovské Bohunice velmi zajímala historie a vnitřní struktura SMO ČR a praktické fungování vazeb mezi Svazem a jednotlivými obcemi. Výkonný místopředseda Jaromír Jech seznámil členy slovenské delegace s činností SMO ČR a odpověděl na jednotlivé dotazy ohledně spolupráce s ministerstvy, okresními úřady a kraji. Přiblížil také postavení Svazu a Asociace krajů. Vzhledem k probíhající reformě veřejné správy na Slovensku měla delegace ZMOS velký zájem o zkušenosti české strany. Stejně jako v obcích a městech České republiky, také u slovenských partnerů se diskutuje a hledá nejlepší řešení ohledně zákona o odpadech. Zkušenosti obou stran jsou podobné. Účastníci setkání se závěrem dohodli na další výměně informací a zkušeností. Slovenští partneři pozvali zástupce českého Svazu na návštěvu regionu JE Jaslovské Bohunice. Dagmar Plachá Evropská sociální politika - francouzské zkušenosti Zkušenosti se sociálním vyloučením a naopak se sociálním začleněním jedinců či celých skupin obyvatelstva přednesli zástupci francouzského Ministerstva práce a sociálních věcí na semináři dne 27. května 2002 v Praze. Pořadatelé, Středisko evropských studií ve Štrasburku a Francouzský institut v Praze, zaměřili téma integrace do společnosti týkající se všech lidí především na integraci cizinců. Francouzská vládní politika pracuje v této věci na základě principu subsidiarity. To znamená, že o všech věcech se rozhoduje na nejnižší možné úrovni. Veřejná sféra, obce, města a jejich asociace mají hlavní postavení při definování trendů problematiky integrace a diskriminace. Samospráva pracuje v odpovídajících podmínkách. Příslušná ministerstva vypracovala a francouzská vláda schválila příslušnou legislativu, koncepci integrační politiky, z ní vyplývající akční plány, konkrétní programy a finanční zajištění programů. Komise pro přístup k občanství je zřízena rozhodnutím vlády s přímou vazbou na samosprávu a nevládní organizace. Pro SMO ČR je významná informace o čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačních programů integrační politiky. Francouzské Ministerstvo práce a sociálních věcí uzavírá ročně stovky konkrétních smluv přímo s obcemi a městy. Tento způsob čerpání peněz vyčleněných ze státního rozpočtu na vzdělávání, aktivity související s bezpečností obcí a měst, protidrogovou politiku a na přístup k zaměstnání je rychlý a přehledný. Francouzská vládní politika zdůrazňuje přístup k zaměstnání a bydlení za základní lidská práva. Francie uplatňuje územní přístup k těmto problémům, má propracovanou politiku měst, tzn. podle situace v konkrétním regionu. Obce a města dále mohou čerpat finanční prostředky v rámci integrační a antidiskriminační politiky z Fondu sociální činnosti. Město Paříž má Sociální bytový fond. Samospráva pracuje v dobře připraveném legislativním rámci, finančně zajištěným, institucionálně propojeným, a výsledky v praxi jsou přímo úměrné. Další informace a dotazy na adrese: Daniele REFUVEILLE Cabinet du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité 127, rue de Grenelle PARIS Dagmar Plachá Jugoslávie anebo Srbsko a Černá Hora? Minulý týden jsem se vrátil z pozorovatelské mise komunálních voleb v Černé Hoře a skutečnost, že volby proběhly opravdu naprosto demokraticky a podle zákonných regulí, mne naplňuje nadějí, že vývoj celého regionu současné Jugoslávie bude probíhat stejným způsobem. Pohledů na situaci v bývalé Jugoslávii existuje celá řada a vůbec si nečiním nárok na to, že ten můj je správný. Přesto si dovolím předložit několik postřehů ze země, do které se kdysi jezdilo téměř za odměnu a na speciální pas či poukaz. Jugoslávie patřila za komunismu opravdu ke špičce zemí východního bloku s nádechem "západu". Paradoxně je toto bývalé "prvenství" dnes jednou z překážek jejího rozvoje. Zatímco ve většině ostatních zemí bývalého východního bloku převládá mínění, že komunismus nestál za nic a je třeba budovat demokracii a tržní hospodářství, lidé v Jugoslávii vzpomínají na "zlaté" komunistické časy. A když dnes mohou a chtějí budovat nový režim, nemohou se odtrhnout vzpomínek na ten minulý se všemi důsledky: Privatizace ještě téměř nezačala, většina podniků, ale i hotelů a restaurací je ve státním vlastnictví se všemi důsledky, které známe z naší transformace. Nefungující služby, zavřené podniky, neopravené domy, nepořádek. Zejména poté, co se země celá devadesátá léta zmítala ve válce a vnitřních problémech, dnes, na počátku třetího tisíciletí, nejenže ztratila svůj bývalý náskok, ale válkou a hospodářskou a politickou izolací klesla o desetiletí zpět. "A když už se po deseti letech zdálo, že to nemůže být horší", vysvětluje nám své pocity řidič, "tak nám NATO naházelo bomby na Bělehrad. Proč?" A naše překladatelka, studentka, dodává: "Miloševiče jsem neměla nijak ráda, ale po bombardování jsem ho začala milovat a nenávidět Američany." Vzhledem k tomu, že Haag žádá i vydání současného srbského prezidenta Milana Milutinoviče, pozitivní náladě v zemi to nepřidává. Mnohokrát jsem si v řadě dalších rozhovorů potvrdil, že většina Srbů si ještě nepřipustila svůj podíl na rozpoutání války v regionu. Ostatně budovy v centru města vybombardované v roce 1999 se neopravují a lidé kolem nich denně chodí. Řada zahraničních pozorovatelů si myslí, že to není pouze nedostatek peněz, ale i trochu záměr. V centru Bělehradu mne překvapí tisíce potulných psů v ulicích, ale když na to poukazuji, Srbové se pouze usmívají. "Máme jiné problémy. Každý den se třetina informační servis č. 6/2002 strana 4

5 autobusů městské dopravy večer nevrátí do garáží, protože se po cestě porouchají. V noci se opraví a druhý den je to stejné. V nemocnici myjí novorozeňata v mísách na polívku a nedávno spadl na doktory strop, když operovali. Kdyby norská vláda nevěnovala Bělehradu dvě sanitky, neměl by lidi do nemocnice vůbec kdo vozit. Situace je opravdu zoufalá", líčí sekretář Svazu měst a obcí Jugoslávie Djordje Stanicic. "Největší problém jsou ale uprchlíci. V každém městě v Jugoslávii jich žije 10 až 20 % z počtu obyvatel. Představte si to v kterémkoli městě v Čechách, že vám najednou přibude 20 % obyvatel", dodává Stanicic. Uprchlíci jsou opravdu všude a zvyšují nezaměstnanost v zemi až na 40 %. Rozdělují se na dva oficiální statuty, "vnitřní uprchlíci" (např. uprchlíci z Kosova) a "uprchlíci" (z Bosny a Herzegoviny a Chorvatska). A mezi tím kočující a žebrající Romové, bez jakéhokoliv statutu. Po celé zemi působí stovky organizací z celého světa, které se uprchlíkům snaží pomoci a opravdu pomáhají. Od vydání Miloševiče do Haagu se ukončila izolace Jugoslávie a do země začala proudit mezinárodní pomoc. Udělalo se hodně, situace je však opravdu složitá. Nádhernou přírodou, mezi horami a podél kaňonů s průzračnou řekou Morača přijíždíme do čtyřicetitisícového města Berane, kde bude náš dvacetičlenný mezinárodní tým kontrolovat průběh voleb. Sami obyvatelé nazývají toto město "ztracené". Největší podniky (papírna a mlékárna) před lety zkrachovaly, nezaměstnanost je okolo 40 % a rozpočet města se spotřebovává na uprchlíky. Na výstavbu tolik potřebné skládky odpadků, které se proto válejí všude kolem, na výstavbu márnice nebo opravy silnic nezbývají peníze. S průměrným platem 150,- EUR za měsíc a cenami jako v Čechách si ani ti, co mají práci, nemohou vyskakovat. Obyvatelé Černé Hory ve volbách potvrdili trvající problém. Vysoká účast voličů (70 %) a volební výsledky ukazují, že obyvatelé Černé Hory jsou rozděleni na dva tábory: Zůstat ve svazku se Srbskem, tedy v dnešní Svazové republice Jugoslávii, či se osamostatnit a ze šestiset tisícové země udělat "jihoevropské Švýcarsko". Evropa se snaží ze všech sil pomoci udržet nějaké soustátí Srbska a Černé Hory, protože v případě jejího odtrnutí by mohlo pokračovat další "dělení" bývalé Jugoslávie: Kosovo či Vojvodina. V těchto regionech jsou separatistické tendence potlačeny buď mezinárodními vojáky či euroatlantickými dotacemi, popřípadě obojím. Že je situace nejasná i pro místní, dokládá i malý průzkum. V restauracích a na ulici černohorského města Berane, jsme položili otázku řadě místních lidí, jak se jejich země vlastně jmenuje: Svazová republika Jugoslávie nebo Federace Srbsko a Černá Hora, jak bylo vládami obou států (na diplomatické "doporučení" a "pod dohledem" EU) podepsáno v březnu Lidé odpovídali Federace Srbsko a Černá Hora, což ale není pravda, protože dohoda ještě nebyla ratifikována všemi parlamenty, a tak zatím stále platí název Jugoslávie. V již zmíněné březnové dohodě se vlády Černé Hory a Srbska zavázaly, že se na tři roky zdrží jakýchkoli snah po dělení a samostatnosti. To politickou situaci výrazně zklidnilo. Do jaké míry jsou však tyto velmi samostatné státy ochotné fungovat společně, se však těžko hledá odpověď. Obě země již mají opravdu málo společného. V Srbsku platí Dinár, v Černé Hoře je státním platidlem EURo. Do Srbska potřebujete víza, Černá Hora jednostranně zrušila vízovou povinnost se všemi státy. Atd., atd. Je potřeba poznamenat, že chudá a přežitou krizí zmítaná země je velmi bezpečná. Lidé si uvědomují, že jedno z mála, na čem mohou stavět, je turistika a nebezpečnou zemi by si za turistický cíl nikdo nevybral. Kriminalita nepřevyšuje běžnou evropskou úroveň, nekrade se víc než jinde, možná i méně, protože není co). Generální problém představuje poměrně snadná registrace v Evropě kradených aut. "Na dovolenou jeďte do Černé Hory", hlásal plakát jedné pražské cestovní kanceláře, pod který někdo připsal: "vaše auto už je tam". Černohorského pobřeží jako by se výše uvedené problémy vůbec netýkaly. Na pobřeží v rekreační městečku Budva vyhrává až do noci několik hudeb, stovky restaurací a barů praskají ve švech. Historické centrum je nádherně opravené a plné obchůdků se zbožím z celého světa. Hotely napustily bazény a soukromníci větrají apartmány. Je polovina května a turisté začínají přijíždět. V teplém odpoledni vlézají do nádherného azurového moře první nedočkavci. Ceny jsou zhruba o 50 % vyšší než v ostatní části země, ale turisté je za tu krásu rádi platí. Ve městech na pobřeží také nejsou uprchlíci a ani žebráci. Policie nevpouští na pěší zónu podél pobřeží žádná auta, aby turisté nebyli rušeni. Dělníci zarovnávají poslední záhonky a zametají poslední nečistoty. Pobřeží je nádherné a turistu problémy současné Jugoslávie nemusí trápit. Tomáš Jirsa Bělehrad, Berane, Budva, Jugoslávie PŘEDSEDNICTVO SVAZU ZASEDALO 16. KVĚTNA V PRAZE Stav členské základny - vstupy, výstupy od 21. února 2002 K 16. květnu má SMO ČR 2178 členů. Od posledního jednání Předsednictva (21.2.) vstoupila do Svazu 4 města, 1 město a 18 obcí požádaly o ukončení členství. Důvodem výstupů je převážně nově zavedená pevná sazba členského příspěvku 1000 Kč. Problémem se zabývala i Komora obcí na svém jednání 14. května. Dle slov předsedy Svazu je třeba podchytit nové členy a vést osobní jednání s městy Jindřichův Hradec a Karviná, které o vstupu do SMO ČR vážně uvažují. Zpráva o hospodaření Svazu měst a obcí ČR k 31. březnu 2002 Podkladový materiál uvedla ing. Jechová. Mimo jiné informovala o čerpání mzdových prostředků - v letošním roce byli přijati tři noví zaměstnanci (do zahraničního a legislativního oddělení, dále byl přijat referent do oddělení vnitřních věcí). Zrekapitulovala, že rozpočtované příjmy na rok 2002 ve výši 16, ,- Kč jsou k 31. březnu 2002 plněny na 33 % (ve výši 5, ,90 Kč) - i v letošním roce byla Svazu přiznána ministerstvem pro místní rozvoj částka 975 tisíc Kč jako účelová dotace na zahraniční Hlasují Ing. Vlček a Ing. Vlasák, uprostřed p. Jech aktivity. Výdaje ve výši 3, ,38 Kč jsou čerpány k 31. březnu na 17 % z rozpočtu ve výši 18, ,- Kč. Ing. Černý upozornil, že v rozpočtu na letošní rok je počítáno s pořádáním informační servis č. 6/2002 strana 5

6 Celostátní finanční konference 2002, která se ale z časových důvodů (volby) nebude konat. Na rozpočet to však nemá žádný dopad, neboť částka uvedená v příjmech i ve výdajích (550 tis.) je plně tvořena účastnickými poplatky, nemá tedy vliv na rozpočet Svazu. Předsednictvo vzalo rozbor hospodaření k 31. k březnu na vědomí a doporučilo ho ke schválení Radě. GARANCIE s.r.o. - obchodně podnikatelské ústředí Svazu měst a obcí "v likvidaci" Předseda Svazu ing. Vlasák, jako statutární zástupce jediného zakladatele společnosti, pověřil ředitelku Kanceléře ing. Věru Jechovou k jednání a zastupování Svazu za účelem likvidace společnosti. Ing. Jechová svolala valnou hromadu (byla v podstatě jediným účastníkem) a na základě notářského zápisu byla jmenována novým likvidátorem společnosti - JUDr. Zemek byl z funkce likvidátora odvolán. Podala návrh na změnu zápisu v Obchodním rejstříku (změna osoby likvidátora) a na základě předání všech nutných dokumentů Městskému soudu v Praze nyní může být podán návrh na výmaz společnosti z Obchodního rejstříku. Dodala, že výlohy Svazu v této věci budou činit cca Kč (úhrada právní pomoci advokáta, poplatky za podání návrhu u soudu, notářské poplatky). Společnost GARANCIE dluží Svazu cca 380 tis. Kč. Dále dluží za výměry penále a za nedoplatky Finančnímu úřadu. Ten si odepsal pohledávku v minulosti jako nedobytnou. V současné době by již byla stejně promlčena. Žádné další dluhy nešly doložit, neboť nejsou k dispozici podklady. Předsednictvo vzalo sdělené informace na vědomí a uložilo ředitelce Kanceláře podat žádost o výmaz společnosti z Obchodního rejstříku. Informace o projektu LoGIN Doc. RNDr. Černý popsal dosavadní průběh realizace projektu LOGIN. Na účet SMO ČR byla převedena první tranže ve výši 396 tisíc Kč. LoGIN má zaveden zvláštní účet. Projekt byl zahájen. Za zatím nejdůležitější dosavadní výsledek realizace projektu lze považovat dohodu o transformaci stávající webové stránky Svazu (současný standard by měl být povýšen - vyhledávací možnosti loginovské části databáze). Jak by www stránky Svazu měly vypadat, bylo konzultováno s ředitelkou Kanceláře ing. Jechovou a s členkou komise ISMO ing. Hrabánkovou. Pro zpracování stránek byla na základě výběrového řízení vybrána firma Seal. Doc. Černý dále konstatoval, že by bylo vhodné, aby zasedací místnost Kanceláře Svazu byla vybavena dalším počítačem s přístupem k internetu. Projekt LoGIN bude více propagován po jeho úplném rozběhu. O další realizaci projektu bude doc. Černý průběžně informovat. Změny ve složení komisí Předsednictva SMO ČR Předsednictvo vzalo na vědomí rezignaci pana Josefa Vorala, starosty obce Jistebník, a Ing. Marie Černé, zástupce hejtmana kraje Vysočina, na členství v Komisi pro zahraniční spolupráci Předsednictva SMO ČR. Jmenovalo pana Ing. Tomáše Horáčka, hlavního informatika MěÚ Havlíčkův Brod, členem Komise ISMO a paní Hanu Šlechtovou, ředitelku Střediska křesťanské pomoci v Pardubicích, členkou Sociální komise Předsednictva SMO ČR. Účast Svazu na plánovaném projektu Ministerstva vnitra ČR Čistá obec Phare 2003 Z pověření náměstka ministra vnitra se na pana Jecha obrátili zaměstnanci odboru modernizace veřejné správy a oddělení průřezových koncepcí v oblasti veřejné správy s žádostí o podporu připravovaného návrhu projektu Čistá obec Phare 2003, který by měl řešit problematiku označovanou jako "Brownfields". Jde o pozemky a nemovitosti přímo v obci nebo městě, které již neplní svoji původní funkci (opuštěné tovární haly atd.). Projekt by pomohl obcím a městům tato území připravit k jinému využití, což bez finanční výpomoci je pro obce ekonomicky nezvládnutelné. Svaz by plnil pouze roli garanta obecných zájmů obecních pí Kalendová, p. Bezdíček, JUDr. Průša, pí Knobová samospráv, nespolupodílel by se na projektu finančně ani provozně. V současné době probíhá fáze podání projektu. Pokud bude přijat, začne fáze přípravného řízení. Součástí projektu by bylo založení Fondu čisté krajiny, který by byl pod gescí MV ČR na tuzemské úrovni. V současné době nejsou dořešeny podrobnosti, jde pouze o to, zda Svaz projekt podpoří, či ne. Ing. Černý zdůraznil, že z předloženého finančního modelu Fondu vyplývá, že Fond bude půjčovat peníze s úrokem a bude poskytovat dotace. Bude na rozhodnutí obce, zda tyto možnosti využije, či ne. Předsednictvo se zapojením Svazu do uvažovaného projektu MV ČR souhlasilo, a to v intencích podkladového materiálu (tzn. Svaz se nebude podílet finančně ani provozně). Zkvalitnění organizace cestovního ruchu v regionech ČR Tento bod jednání vyplynul z posledního zasedání Komise cestovního ruchu, která se sešla 18. dubna v Ostravě (viz INS č. 5, str. 11, další rozpracování viz tento zpravodaj, str. 12, 13). Předsednictvo uložilo předsedovi KCR a výkonnému místopředsedovi pro vnitřní vztahy a legislativu jednat s MMR ČR o možnostech zkvalitnění organizace cestovního ruchu v regionech České republiky s tím, že případné návrhy na řešení budou předloženy standardním postupem k projednání v Komisi cestovního ruchu a poté v Předsednictvu Svazu. Činnost zástupců SMO ČR v různých pracovních komisích/skupinách za rok 2001 Svaz během let svého působení delegoval řadu svých zástupců do různých meziresortních komisí, pracovních skupin nebo výborů působících při různých institucích. V podstatě ale zatím, až na výjimky, neexistovala zpětná vazba, Svaz tedy neznal žádné výsledky ze zasedání těchto orgánů. Pro zpřehlednění situace byli tedy všichni delegáti požádáni o zpracování krátké zprávy o činnosti orgánu, ve kterém Svaz zastupují. Zprávy budou mimo jiné sloužit i k aktualizaci současného stavu (po parlamentních a komunálních volbách), mnoho pracovních skupin dnes již totiž vůbec nefunguje (jednalo se např. i o jednoúčelové komise). Zprávy, které byly do Kanceláře Svazu doručeny, byly velmi nesourodé, každý pro zpracování zvolil jinou formu. Někteří zprávu zatím nedodali. Předsednictvo uložilo panu Jechovi zpracovat návrh metodiky předkládání zpráv zástupců Svazu v různých pracovních komisích/skupinách, a to včetně návrhu koordinace jejich průběžné činnosti ve spolupráci s Kanceláří SMO ČR. Dle názoru Ing. Vlčka, primátora Ostravy, by bylo vhodné, aby zástupce komise/skupiny předem informoval Svaz (Předsednictvo, Kancelář Svazu) o tom, co se bude projednávat a připomínkovat. Předseda Svazu Ing. Vlasák zdůraznil, že pro zpřehlednění situace by do Kanceláře Svazu měly být zasílány všechny pozvánky na jednání a příslušné zápisy. Kancelář Svazu by tak mohla vést evidenci o jednáních i o činnosti jednotlivých zástupců Svazu. Jmenovaný zástupce by měl také dostat pokyny, jak má Svaz v daném orgánu zastupovat. informační servis č. 6/2002 strana 6

7 Návrh na vypovězení "Smlouvy o dílo" s Českou vydavatelskou pro internet, s.r.o. Ing. Jechová popsala důvody předložení návrhu na vypovězení "Smlouvy o dílo" uzavřenou s Českou vydavatelskou pro internet, s.r.o. dne (lhůta pro plnění není ve smlouvě uvedena, nevyplývají z ní ani pro obě smluvní strany žádné finanční závazky). Sdělila, že společnost si bez našeho vědomí osvojila právo využívat logo Svazu na vizitkách (byla předložena na jednání), které užívá při kontaktech se zákazníky. Již před rokem navíc ing Jechová vyzvala tuto společnost, aby své stránky upravila tak, aby nevznikal dojem, že jde o oficiální stránku Svazu. Ing. Dr. Savickému, jež zastupuje Českou vydavatelskou pro internet, sdělila, že bude podán návrh na vypovězení smlouvy. Předsednictvo vzalo podané informace na vědomí. Ředitelce Kanceláře uložilo podniknout potřebné kroky k ukončení smlouvy se společností Česká vydavatelská pro internet, s.r.o., a zmocnilo ji k podniknutí potřebných kroků, které povedou k ukončení neoprávněného využívaní loga Svazu Českou vydavatelskou pro internet, s.r.o. k obchodním účelům. Roční plán spolupráce se SCTMY (Standing Conference of Towns and Municipalites of Yugoslavia) Doc. RNDr. Černý informoval o návštěvě delegace Stálé konference měst a obcí Jugoslávie v ČR, která proběhla ve dnech 4. až 6. dubna t.r. na základě pozvání Svazu, jejímž cílem bylo vzájemné představení činností obou asociací a návrh plánu spolupráce. Se zástupci Svazu jednali mj. o rozšíření spolupráce na vícestrannou, se zapojením dalších asociací zemí EU, které tuto činnost podporují ze svých fondů. Doc. Černý zároveň poděkoval představitelům měst Písku, Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou za přijetí delegace. Ing. Vlasák konstatoval, že se přiklání pro iniciování takovýchto aktivit, které jsou ceněny v západních zemích. Nyní děláme službu, kterou dříve "západ" dělal pro nás. Předsednictvo schválilo roční plán spolupráce SMO ČR s SCTMY dle předloženého podkladového materiálu, včetně návštěvy dvou až tříčlenné delegace Svazu v Bělehradě, která by se měla uskutečnit v září Výkonnému místopředsedovi pro zahraniční vztahy uložilo koordinovat plnění plánu spolupráce. Magistrátu hlavního města Prahy a Ing. arch. Kaslovi vyslovilo poděkování za vřelé přijetí jugoslávské delegace a poskytnutí zázemí pro toto setkání. Projekt "Podpora samosprávy v zemích střední Evropy (LGSP-CE)" Jedná se o projekt kanadských vládních a neziskových organizací, jenž je zaměřen na obdobné organizace zemí střední Evropy - viz samostatný článek na str. 19, 20. Předsednictvo se zapojením Svazu do projektu souhlasilo, práce na projektu bude koordinovat výkonný místopředseda pro zahraniční vztahy. Projekt LOGON II Doc. RNDr. Černý vysvětlil, že LOGON je jedna z pracovních skupin Rady evropských municipalit a regionů (CEMR). Tato skupina získala finanční krytí na projekt LOGON II, který má za cíl předávat zkušenosti samosprávných orgánů členských zemí EU samosprávným orgánům kandidátských zemí EU. Má snahu motivovat tyto kandidátské země na přípravě na vstup do EU. Projekt se dále zaměřuje na vytváření vlastní politiky v Bruselu, na služby, atd. Jedním z výstupů by mělo být vydání příručky (obdobně jako u projektu LOGON I), která bude obsahovat, co a kde můžeme v EU nalézt. Svaz s tímto projektem nebude mít žádné finanční výdaje - LOGON je jediná pracovní skupina CEMRu, která plně dotuje náklady svých členů z kandidátských zemí. Ing. Vlasák zdůraznil, že je nutné vysvětlit konkrétní přínosy, užitky, z jakých peněz je projekt hrazen a že Svaz se na něm finančně nepodílí. Předsednictvo souhlasilo s účastí SMO ČR na projektu LOGON II, předsedovi Svazu uložilo podepsat "Letter of Intent", výkonnému místopředsedovi pro zahraniční vztahy pak koordinovat práce na projektu LOGON. Informace o průběhu přípravy II. fáze reformy územní veřejné správy; Chlumecká výzva; Orlická výzva Pan Jech popsal současný průběh II. fáze reformy územní veřejné správy. Informoval, že návrhy zákonů a novel zákonů spojovaných s II. fází reformy byly projednány v Senátu a s připomínkami vráceny zpět do Poslanecké sněmovny (vyjma zákona o krajích). Pro Svaz je to v podstatě pozitivní, jelikož Senát uznal i některé svazové připomínky, které zatím PS nepřijala. Dodal, že se uvažuje o dalších 11 obcích, které by se měly stát obcemi III. Výkonný místopředseda dále informoval o Chlumecké výzvě a Orlické výzvě, které byly neoficiální cestou doručeny do Kanceláře Svazu. Výzvy v podstatě iniciují zastavení procesu přípravy II. fáze reformy územní veřejné správy. Chlumecká výzva požaduje, aby kompetence dnešních OkÚ byly převedeny na již existující obce I. a II. Orlická výzva neobsahuje konkrétní návrhy na průběh II. fáze reformy územní veřejné správy (RVS). Pan Jech dále sdělil, že do Kanceláře Svazu došly další 3 reakce na průběh II. fáze RVS. V současné době je dle názoru p. Jecha nereálné měnit stanoviska, která byla přijata na základě dřívějších usnesení Rady a Předsednictva Svazu. Dle ing. Vlasáka je třeba zdůraznit, že Svaz nevydal žádné konkrétní usnesení o počtu obcí III. stupně. Pouze v jedné důvodové zprávě bylo uvedeno, že souhlasí s reformou územní veřejné správy, což někteří možná pochopili, že Svaz souhlasí s určitým počtem obcí III. Dodal, že v médiích se mnohdy objevují neúplná stanoviska Svazu, čemuž se však dá těžko zabránit. Pan Jech doplnil, že aktuální informace o průběhu II. fáze RVS jsou pravidelně zveřejňovány v INSu, zasílány budou i ČTK. JUDr. Průša doporučil, aby Svaz razantně vyzval MV ČR k dořešení otázky financování II. fáze RVS. Dle jeho mínění je chybou, že Svaz se od počátku distancoval od návrhu počtu obcí III. Předsednictvo vzalo existenci obou výzev na vědomí. Předsedovi a výkonnému místopředsedovi pro vnitřní vztahy a legislativu uložilo upozornit prostřednictvím médií a dopisů na nedostatky průběhu II. fáze reformy územní veřejné správy. Pravidla pro poskytování údajů z databázového programu Svazu "EVOB" (Evidence Obcí) Ing. Jechová sdělila, že materiál byl vypracován na základě podnětu předsedy Svazu pana Ing. Vlasáka. Databáze Svazu (EVOB) obsahuje údaje o obcích (adresa úřadu, počet obyvatel, datum vstupu do Svazu, tel. kontakty, faxy, ová adresa, jméno starosty, tajemníka, případně další osoby, která je zapojena do činnosti Svazu). Tyto údaje byly Kanceláří Svazu ručně pořízeny. Jediné, co Svaz může poskytnout, je výstup - seznam z databáze. Takovýto seznam jsme již v minulosti postoupili MV ČR, prezidentské kanceláři, Senátu, nikoliv však soukromým firmám. Ty si obdobné údaje mohou opatřit u firem, které přímo takovéto databáze vytvářejí s komerčním účelem. Dalším důvodem pro neposkytnutí této databáze je, že Svaz nemůže garantovat správnost těchto údajů. Předsednictvo zmocnilo ředitelku Kanceláře rozhodovat o používání údajů databázového programu "EVOB". Pokud bude třeba řešit komplikovanější případ poskytnutí údajů z této databáze, bude o tom rozhodovat Předsednictvo. Z různého Ing. Černý přítomné seznámil s problémy zavádění plynofikace v obcích. Požádal, aby se touto otázkou zabývali právníci Kanceláře Svazu. Finanční komise se jí bude zabývat na jednání 17. května. Ing. Kryštof navrhl, zda by Svaz neměl uspořádat po 13. červnu t.r. setkání starostů budoucích obcí III. a znovu s nimi projednat, co je v tuto chvíli nejdůležitější, a žádat MV ČR, aby byla vyřešena otázka financování. Ing. Vlasák doporučil nejdříve rozeslat dotazník s otázkami typu: Jak jsou obce informovány a připraveny. Po vyhodnocení dotazníků by bylo možné svolat schůzku. Pan Kozák seznámil členy Předsednictva s činností Kontrolní komise, která se schází jednou za 2-3 měsíce a kontroluje činnost Svazu, informační servis č. 6/2002 strana 7

8 finanční hospodaření, dodržování Stanov Svazu... Dále tlumočil názory starostů z jejich regionu k činnosti Svazu (viz jednání Kontrolní komise). Paní Kalendová, asistentka Ing. Tomčíka, uvedla, že 25. června t.r. proběhne slavnostní otevření kanceláře hlavního města Prahy v Bruselu, na které budou pozváni i čtyři zástupci Svazu (oficiální pozvánky budou rozeslány později). Ing. Vlasák doporučil složit svazovou delegaci ze zástupců jednotlivých komor. Pozn.: Z jednání Předsednictva nevyplynul žádný závažný problém, který by musela projednat Rada Svazu. Bylo proto dohodnuto, že zasedání Rady není nutné svolávat na 6. června, bude zasedat až 10. října 2002 v Praze. upraveno ze zápisu Z KOMISÍ Majetková komise se sešla 23. dubna v Praze Dotazníková akce, z.č. 172/91 Sb. a 95/99 Sb. - projednání se zástupci ČÚZK a PF ČR Na jednání MK byli přizváni Ing. Špaček z Pozemkového fondu ČR a Ing. Olivová z ČÚZK, kteří k předloženým připomínkám obcí uvedli: Dlouhé lhůty: Dle zákona č. 95/99 Sb. má PF ČR povinnost žádat instituce o vyjádření, že pozemek je převoditelný. Lhůta na odpověď je 30ti denní. Pokud do této doby neodpoví, bere se to jako souhlas. PF jedná s ČÚZK o posílení regionálních pracovišť (KÚ) z důvodu stále větších požadavků na převody, a to nejen z obcí, ale i zemědělské veřejnosti. Převod přídělového majetku, který byl v užívání MNV: Dle názoru zástupce PF ČR byl toto majetek státu. S tímto tvrzením členové MK zásadně nesouhlasili, neboť v té době byl veškerý majetek státní a všechny orgány a organizace jej měly pouze v užívání. Uvedli, že dle 2a z. č. 172/91 Sb. je vykázání přídělu jasné, názor PF ČR je v rozporu se zákonem. Pozemky v zahrádkářské oblasti ( 5 zák. č. 95/99 Sb.): Pokud o převod pozemku požádá více osob, uspokojí se v pořadí: uživatel pozemku v zahrádkářských osadách, vlastník (spoluvlastník) budovy nebo stavby, která je nemovitostí a obec. Veřejně prospěšné stavby: Zástupce PF ČR uvedl, že při požadavku na převod pozemků z titulu veřejně prospěšné stavby nestačí pouze odvolání na vyznačení ve schváleném územním plánu, je nutné připojit soupis parcel, v případě budovy i popis (hospodářská budova, obytná atd.). Předání těchto pozemků je bezúplatné. Duplicitní vlastnictví: pí Zámostná zdůraznila častou stížnost obcí na postup PF ČR, který nechává zapsat znovu majetky již zapsané na obce na sebe, čímž vzniká duplicitní vlastnictví. Obcím je tak znemožněno se svým vlastnictvím nakládat a rozvoj obce je "umrtven". Ing. Olivová k tomu sdělila, že pokud PF ČR přijde s prohlášením, že se jedná o majetek státu, KÚ musí tento zápis provést a do poznámky uvede, že jde o duplicitní zápis. KÚ listiny neprověřuje, doklady PF ČR mají stejnou váhu jako doklady doložené obcí. U záznamu KÚ není oprávněn zkoumat pravost dokladu, pouze zda je listina dostačující (listina o vlastnictví). Při návrhu na vklad již KÚ doklady o vlastnictví zkoumá. Okresní úřady převedly na list vlastnictví PF ČR majetek, o kterém předpokládaly, že je státní. Rovněž PF ČR při předpokladu, že nemovitosti jsou vlastnictvím státu, musí podle z.č. 229/1991 Sb. jako správce státního majetku vydat prohlášení, že se jedná o vlastnictví státu a KÚ na základě prohlášení provede zápis na jeho LV. Během procesu odstátnění majetku se zjišťuje nabývací titul na stát a v případech prokázání jiného vlastníka je provedena oprava. Dle názoru pí Zámostné by mělo být v zákoně stanoveno, že lustrace se provádí předem, aby nemohlo docházet ke zpochybňování vlastnictví, tj. v současnosti velice častým duplicitním záznamům. Ing. Olivová uvedla, že v novém katastrálním zákonu bude obsaženo, že převody budou prováděny pouze vkladem, tj. bude prověřována oprávněnost vzniku vlastnického práva. Prodej majetku dle 5 odst. 3 z. č. 95/1999 Sb.: Pozemky vymezené v 5 odst.1 lze úplatně převést na základě písemné žádosti obce do jejího vlastnictví, pokud byly marně nabídnuty oprávněným osobám. Po doručení žádosti obce je PF ČR povinen pozemek neprodleně nabídnout oprávněným osobám, pokud tak dosud neučinil. Nabídka musí být zveřejněna v tisku s celostátní působností (deník Právo), na vývěsní desce příslušného územního pracoviště, na internetu na stránce http//www.pfcr.cz a podle dohody na úředních deskách obecních, případně okresních úřadů. Pokud bude nabídka bez odezvy, budou pozemky obci prodány. Novela zák. 95/1999 Sb.: V novele jsou nedokonalosti, které způsobují dvojí až trojí výklad. Problémy pak musí řešit soud. SMO ČR bude uvažovat do budoucna o možné novele zákona. Zástupci PF ČR a ČÚZK závěrem sdělili, že pokud nadále budou přetrvávat nevyřešené případy, je třeba je zaslat včetně všech podkladových materiálů k prošetření na PF ČR nebo na ČÚZK. Z různého: Dle sdělení Ing. Olivové požádalo o převod historického majetku odhadem % obcí. Pí Zámostná sdělila, že Svaz stále apeluje na obce, aby si nechaly majetek zapsat a rovněž členové MK navrhli, aby do Programu obnovy venkova byl zařazen další titul - Podpora malým obcím pro zajištění převodu majetku dle z.č. 172/1991 Sb. Ing. Olivová dále uvedla, že KÚ již neprovádí srovnávací sestavy (obcím pouze dodávají potřebné podklady). -mos- Předsednictvo Komory obcí zasedalo 14. května v Praze Zahraniční stáž Tematickou náplň a zadání stáže připravila Mgr. Gigimovová. Jsou to: - fungování samosprávy malých obcí po vstupu do EU - vztah samosprávy a státní správy ve Francii - spolupráce obcí (jak a na jaké bázi) - decentralizace veřejné správy - existence malých obcí ve Francii, slučování obcí (jak a proč) - srovnání legislativy obcí u nás a ve Francii - lobbování za zájmy obcí před vstupem do EU (zkušenosti nově přijatých zemí) Předsednictvo KO vzhledem k volbám rozhodlo zahraniční stáž starostů malých obcí uskutečnit až v první polovině roku 2003 (před Sněmem Svazu), a to v časovém rozpětí jednoho týdne. Zúčastnit by se jí mělo cca 20 zástupců samosprávy. Předsednictvo KO tímto žádá Kancelář Svazu o zpracování návrhu rozpočtu celé akce (termín: září 2002) a přípravu programu v duchu požadavků vypracovaných Mgr. Gigimovovou (viz výše). informační servis č. 6/2002 strana 8

9 v tomto případě nebyla proplacena pozastavená 10 %ní část dotace. Předsednictvo KO dále požaduje, aby lhůta pro závěrečné vyhodnocení celé akce byla prodloužena na dobu 5 let, neboť lze předpokládat připojování dalších odběratelů. Obce nejsou schopny splnit smluvní podmínky, jelikož státem regulovaná cena plynu doposud především rostla. Předsednictvo KO žádá o projednání této věci Finanční komisi Svazu a Komisi životního prostředí. Starosta Decarli se z důvodu časového zaneprázdnění vzdal svého členství v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku 2002 za Jihočeský kraj. Předsednictvo KO do této komise jmenovalo paní Annu Pilátovou, starostku Babic (okr. Prachatice). Pan Staněk poukázal na velice složité, a hlavně časově náročné, vyplňování žádostí na získání podpory z programu Sapard. Dle jeho názoru, který ovšem přítomní podpořili, by si některé požadované údaje mohl stát ověřit sám. Obce by k tomu příslušný státní orgán zplnomocnily. Pan Jech požádal, aby konkrétní připomínky ke zpracování žádostí na získání dotace z podpůrných programů EU zasílali starostové do Kanceláře SMO ČR. Závěrem si členové předsednictva KO vyměnili svoje zkušenosti s vybíráním poplatků za odvoz a zpracování odpadů. Jednoznačně konstatovali, že pro malé obce je výhodný poplatek tzv. "na hlavu", tedy že plátcem je každý občan, který má v obci trvalé bydliště či je vlastníkem nemovitosti (např. objektu k rekreaci). Uznávají ovšem, že pro velká města je tento systém složitý na administrativní zpracování a lépe jim vyhovuje poplatek "za popelnici". -lenpánové Životský, Bezdíček, Pecha pan Staněk, Mgr. Gigimovová Kontrola úkolů Pan Bezdíček seznámil přítomné s obsahem dopisu, který zaslal starostce Dívčího Hradu - odpověď na její žádost o finanční pomoc na rekonstrukci jejich úřadu. Dále trvá úkol iniciování změny zásad SFRB pro poskytnutí dotací na nájemní bydlení, konkrétně vypuštění podmínky, která nepřipouští finanční spoluúčast budoucích nájemníků. (záležitost Kanceláře Svazu) Přítomní znovu otevřeli problém, který na základě zkušeností z okresu Brno-venkov na minulém jednání Komory nastínil pan Životský. Jedná se o to, že některé okresní úřady v rámci své postupné likvidace požadují od škol vrácení předmětů, které si zakoupily z fondu kulturních a sociálních potřeb a jež tedy jsou (pokud nebyly převedeny do majetku obce) v podstatě majetkem okresu. V této věci bude zaslán dopis náměstku ministra vnitra Postráneckému. Projednání podkladových materiálů na jednání Předsednictva Svazu dne 16. května Pan Bezdíček spolu s panem Jechem seznámili členy předsednictva KO s podkladovými materiály pro jednání Předsednictva Svazu. Větší pozornost věnovali materiálům: Stav členské základny, Účast Svazu na plánovaném projektu MV ČR Čistá obec Phare 2003, Zkvalitnění organizace cestovního ruchu v regionech ČR, Činnost zástupců SMO ČR v různých pracovních komisích a skupinách za rok 2001, Informace o průběhu přípravy II. fáze reformy veřejné správy (podrobněji viz jednání Předsednictva). Soutěž Entente Florale ("Města a vesnice v květech a zeleni") Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu se obrátila na SMO ČR s žádostí o finanční podporu reprezentantů ČR (obec Telecí a Frýdek- Místek) v soutěži Entente Florale. Jedná se o částku 70 tisíc Kč, stejnou měrou by měl přispět i Spolek pro obnovu venkova. Paní Knobová, kontaktní osoba mezi Komorou obcí a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, na základě jednání s ing. Kolmanovou, zástupkyní Společnosti, tuto žádost podpořila. Pan Jech upozornil, že podobných žádostí přichází na Svaz více. Vyhovět by pak bylo třeba všem, což ale pochopitelně není možné. Doporučil proto spíše znovu apelovat na MŽP ČR. Členové předsednictva s míněním pana Jecha souhlasili. Komise ISMO jednala 15. května v Praze OPS MO (odborná pracovní skupina měst a obcí) - Dr. Renčín informoval, že od příštího jednání OPS MO mohou být přítomni všichni členové komise ISMO. Nečlenové OPS ovšem jako hosté, bez práva hlasovat. Z různého Členové předsednictva otevřeli otázku vypořádání podpory na plošnou plynofikaci obcí ze strany SFŽP. Hranice 50 % připojených odběratelů plynu, které je třeba dosáhnout, aby SFŽP nepožadoval vrácení dotace, považuje řada obcí prozatím za nesplnitelnou. Předsednictvo KO požaduje, aby při nesplnění počtu připojených odběratelů na plynovod nebyly obce postihovány vrácením části dotace Státnímu fondu životního prostředí. Navrhuje, aby jako maximální sankce OPS UO (odborná pracovní skupina ústředních orgánů) - Ing. Hrabánková požádala přítomné o spolupráci - do konce května je třeba stanovit pořadí priorit Akčního plánu (rozhraní, registry, veřejné informační služby,...). "Cities on Internet" - o mezinárodní konferenci, která se bude konat v polském městě Zakopané, krátce informoval Dr. Renčín. Konat se bude ve dnech června 2002, za SMO ČR se jí zúčastní Dr. Renčín. informační servis č. 6/2002 strana 9

10 zaslán k připomínkování ostatním statutárním městům a krajským úřadům. Jich se problematika "povinných auditů" týká především, neboť jsou zřizovateli řady institucí se značnou spotřebou energií. Předseda EK ing. Šalda připraví návrh dopisu, pan Váňa na základě obdržených odpovědí upraví a zpracuje text připomínek. Definitivní znění připomínek bude schváleno na příštím jednání EK, následně na jednání Předsednictva Svazu. K novelizaci z.č. 458/2000 Sb., o podnikání v energetice Údajně je připravována pouze "malá revize", do které nejsou zahrnuty Ing. Matějková, Ing. Horáček, pí Žampová ISSS Dr. Renčín předal Kanceláři SMO ČR hodnotící zprávu konference Internet ve státní správě a samosprávě Zdůraznil především nárůst zájmu v "české" části. Důkazem toho je i soutěž Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů (viz INS č. 4, str. 3). Členové komise zformulovali 2 požadavky pro Předsednictvo SMO ČR: 1) aby do rozpočtu SMO ČR na rok 2003 byla zahrnuta částka ,- Kč na propagaci svazových zájmů v rámci konference ISSS 2) aby se Svaz měst a obcí ČR obrátil na ministerstvo vnitra a ÚVIS se žádostí o podporu soutěže Zlatý erb při zpracování výsledků, přičemž výstupem by mohla být např. brožura Mgr. Brychta, p. Neubauer, Ing. Eisner další záležitosti, zejména "podíly odběratele na oprávněných nákladech". Na MPO údajně existuje pracovní skupina, která "revizi" připravuje. Předseda EK učiní písemný dotaz. RNDr. Renčín, p. Čapka Obce III. typu - o schůzce v Benešově, kde se sešli zástupci MV, MF a MPSV a která byla věnována problematice převodu pravomocí rušených okresních úřadů na kraje a na tzv. malé okresy, informovala Ing. Richterová. V souvislosti s převodem lidských zdrojů, HW, SW atd. zde zazněl názor, že prioritní bude dohoda mezi okresy a obcemi III. typu. KI ISVS (komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy) - p. Klíma vyzval členy komise ISMO ke spolupráci v souvislosti s poskytováním služeb KI ISVS městům a obcím. Zmínil ÚVISem zřízené komise pro přípravu metodik ke KI ISVS, prezentoval přehled uzavřených a rozjednaných prováděcích smluv s městy a obcemi (k rámcové smlouvě s Českým Telecomem). Zároveň se dotázal na vhodnou a možnou formu zveřejnění informací o rámcové smlouvě s ČTc. -vem- Energetická komise zasedala 16. května v Praze Připomínky k zákonu č. 406/200 Sb., o hospodaření energií Poměrně obsáhlý materiál k tomuto zákonu zpracoval ing. Dalibor Karásek, energetik Magistrátu města Ostravy. Členové EK se shodli na tom, že materiál bude EK byla ústně informována o požadavku Komory obcí, která hledá formu a způsob, jak oslovit ředitelku SFŽP ČR ve věci zmírnění podmínek na definitivní přiznávání dotací na plošnou plynofikaci. S ohledem na deregulaci ceny plynu klesá rychlost napojování nových odběratelů plynu v obcích a stávající podmínka (50 % napojených odběratelů do cca dvou let) pro ponechání dotace je pro řadu obcí nereálná. EK navrhuje, aby podmínky byly zmírněny následovně: závěrečné vyhodnocení do 5-ti let od doby vybudování plošné plynofikace a přebudování systémů vytápění alespoň u 30 % domácností. Tento návrh EK SMO jednomyslně podporuje. Ing. Šalda připraví v tomto smyslu návrh dopisu ředitelce Fondu ing. Bučilové. Ing. Josef Šalda Finanční komise jednala 17. května v Praze Příprava novely z. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. K tomuto bodu jednání byl přizván Ing. Rudolf Prokop, ředitel odboru financování územních rozpočtů MF ČR. Půjde o úpravu z titulu další činnosti krajů (změna procenta příjmů, nikoli jejich skladby), pokud jde o obce neuvažuje se o zásadních návrzích. Pan ředitel dále hovořil o průběhu příprav návrhu zákona o státním rozpočtu na rok Příspěvek na výkon státní správy bude zřejmě rozdělen podle jednotlivých krajů. MF navrhuje, aby ve státním rozpočtu na příští rok byla zřízena rezerva na zajištění výkonu státní správy. V letošním roce je v rozpočtu vyhrazena částka 1,2 mld. korun na výstavbu a rekonstrukci budov úřadů obcí III., která vzhledem k průběhu projednání reformy veřejné správy v Parlamentu ČR dosud nebyla uvolněna. FK žádá, aby zástupci Svazu byli od počátku přítomni při jednáních informační servis č. 6/2002 strana 10

11 Sociální komise jednala společně s Komisí pro zdravotně postižené občany 22. května v Praze k přípravě výše uvedených materiálů. V této souvislosti Ing. Prokop pozval představitele Svazu na jednání o převodu prostředků v příštím roce, kterého se zúčastní i krajští hejtmani. V letošním roce je na výkon státní správy vyčleněno 6,2 mld Kč. Tato částka by měla být v příštím roce rozdělena mezi vybrané obce včetně orientačního počtu delimitovaných zaměstnanců (ušetří-li obce jejich počet, peníze jim zůstanou; stát nechce nařizovat, kolik a které pracovníky mají přijmout). Přerozdělované peníze budou očištěny od nákladů na provoz stávajících budov OkÚ a převedou se na ty instituce, které majetek převezmou (v současnosti probíhá monitorování skutečného stavu). Z návrhů vyplývá, že stát by de facto přispíval obcím II na výkon státní správy 40 % (viz dnešní praxe) a obcím III 72 % nákladů - zbývající částku by bylo nutné uhradit z rozpočtu obcí. Starostové se obávají pokračování tohoto způsobu financování, když stát dnes náklady hradí prostřednictvím OkÚ na 100 %. Finanční prostředky by měly jít přímo na příslušné obce po konzultaci s kraji - v každém okrese je jiná situace (návrh bude ještě projednán se zástupci obcí). Členové komise také hovořili o již v minulosti často diskutované otázce výše státního příspěvku na žáka (v posledních letech je stále nižší, náklady přitom neustále rostou) - žádný ze svazových návrhů na jeho změnu však dosud nebyl přijat. FK navrhuje, aby SMO ČR dlouhodobě prosazoval navýšení státních příspěvků na výkon státní správy pro obce II. a III. typu a příspěvku na žáka. Stávající problémy obcí by pomohlo vyřešit zakotvení těchto příspěvků ve speciálních zákonech (tím by se staly "mandatorním" výdajem státního rozpočtu). Poslední informace o financování sociálních služeb Přítomní projednali návrh materiálu pro jednání vlády ČR "Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003" a svazové připomínky k tomuto dokumentu (viz jednání Finanční komise 17. května). V části týkající se sociálních služeb se hovoří o způsobu financování sociálních zařízení, která budou převedena na obce a kraje. Podle provedeného průzkumu má přibližně 70 % obcí, v případě vyjasnění financování, zájem o převzetí zřizovatelských funkcí. MPSV s MV navrhují, aby byla zřízena účelová dotace pro zařízení. MF podporuje financování prostřednictvím novely zákona o rozpočtovém určení výnosu daní - s tímto návrhem Svaz nesouhlasí (může vzniknout řada problémů při případném převodu zařízení na obce). Rovněž je důležité, v jakém znění MPSV připraví nařízení vlády k 73 a z. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, které by mělo platit ještě před 1. lednem 2003 (je třeba vycházet ze skutečných nákladů na soc. služby a to za delší časové období). Reforma veřejné správy z pohledu poskytování sociálních služeb Obce by měly mít možnost v období od ledna 2003 do prosince 2004 požádat příslušný kraj o převod zřizovatelských funkcí k danému soc. zařízení. Svaz bude prosazovat, aby obce dostaly příspěvek ve stejné výši jako kraje. V případě, že způsob financování sociálních služeb poskytovaných obcemi bude podhodnocen oproti financování sociálních služeb poskytovaných kraji, dá se očekávat nezájem obcí o převzetí sociálních služeb z krajů. Informace ze setkání představitelů Združenia miest a obcí Slovenska a SMO ČR Pověřený zástupce komisí hovořil s předsedkyní Sekcie zdravotníctva a pracovnicí Kanceláře ZMOSu, které jej informovaly o situaci na Slovensku (již od roku 1998 mají v platnosti zákon o sociální pomoci, který byl v loňském roce novelizován). Komise navrhují uspořádat společné setkání zástupců těchto shodně zaměřených sekcí a komisí na podzim t.r. v Praze (podrobnosti budou dohodnuty na červnovém zasedání). Způsob převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtu obcí a krajů v r Přítomní projednali návrh svazových připomínek k výše uvedenému materiálu, podle kterého by měly jít peníze ze státního rozpočtu pro obce prostřednictvím kraje. V některých případech by kraj mohl do jejich dalšího přerozdělování zasahovat - Svaz s tímto zásadně nesouhlasí (tyto položky by měly být vedeny mimo rozpočet kraje, který by měl mít rovněž za povinnost převést obcím peníze v co nejkratším termínu). V diskusi se hovořilo také o financování organizací poskytujících sociální služby, které v současnosti zřizují OkÚ a které budou převedeny na kraje a obce. Z.č. 100/88 Sb., o sociálním zabezpečení byl novelizován - nově se zavádí povinnost státu poskytnout poskytovatelům ze státního rozpočtu účelově určené příspěvky na úhradu nákladů na tyto služby (přímá dotace) - i v tomto případě by mohly kraje rozdělovat potřebné finanční prostředky mezi jednotlivá zařízení - Svaz s tím zásadně nesouhlasí. V diskusi bylo dále poukázáno na to, že zvyšování mezd pracovníků soc. zařízení není státem finančně pokryto a tudíž se zřizovatelé dostávají do problémů. -nis-, -vek- Z různého Přítomní byli informováni o aktivitách Svazu v rámci projektu Posílení aktivní účasti sdružení místních a regionálních samospráv střední a východní Evropy v procesu rozšiřování EU - 4. kapitola (zaměstnanost). Mgr. Herink, Doc. Pawera informační servis č. 6/2002 strana 11

12 Diskutovalo se o přípravách Evropského roku osob se zdravotním postižením (2003). Zástupce Svazu ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany navrhl, aby byla vyhlášena soutěž pro obce o zajištění služeb pro tuto skupinu obyvatel (obdobně jako v roce 1999 soutěž Obec seniorům). O konkrétním průběhu bude diskutováno na dalších jednáních. Zástupce města Písek poskytl aktuální informace a písemné výstupy týkající se komunitního plánování (na podzim by měla být vypracována metodická příručka). Členové komisí podpořili návrh na transformování Sociální komise na Komisi sociálně-zdravotní. -nis-, -vek- Kontrolní komise jednala 23. května v Klenčí pod Čerchovem Upozornil, že z pohledu těchto starostů je činnost Svazu nedostačující a stále se zdá, že pouze rozvíjí svoje zahraniční aktivity. Ty ovšem malým obcím nic nepřinášejí - zprávy ze zahraničních cest zveřejněné v INSu jsou velmi všeobecné, obdobné informace je možné se dočíst ve všech denících. Starosty by ale zajímalo, jak se náš delegát do jednání zapojil, co prosazoval, o čem informoval, dále pak jaké zajímavé zkušenosti/informace na služební cestě načerpal, co z toho by bylo využitelné pro život malých obcí atd. Pan Kozák sdělil také názory starostů na iniciativu Prahy ohledně novely zákona o odpadech, na, dle jejich mínění nejasné, stanovisko Svazu k silnému tlaku některých obcí k zrušení přerozdělení daní z místa podnikání a také na zatím nedostatečně fungující komunikaci obcí s kraji. Předsednictvo Svazu doporučilo panu Kozákovi řešit tyto problémy v příslušných svazových komisích a v Komoře obcí. Členové KK k tomu konstatovali, že budou i nadále provádět svoji činnost v souladu s platnými Stanovami. Předseda KK bude iniciovat setkání s předsedou SMO ČR za účelem vzájemné koordinace činnosti jednotlivých svazových orgánů. Rozbor hospodaření SMO ČR k 31. březnu 2002 Ředitelka Kanceláře stručně okomentovala podkladový materiál k rozboru hospodaření SMO ČR k 31. březnu 2002, který v časovém předstihu obdrželi k prostudování všichni členové komise (viz jednání Předsednictva Svazu str. 5). Členové KK projednali předložený materiál, a to včetně přehledu uskutečněných zahraničních cest. Nevznesli k němu žádných připomínek. Prostřednictvím Kanceláře Svazu pouze požádali místopředsedu pro zahraniční vztahy doc. Černého, aby na příštím jednání KK vysvětlil podstatu a přínos některých zahraničních cest. Kontrolní komise doporučila Radě SMO ČR zprávu o rozboru hospodaření SMO ČR k 31. březnu 2002 ke schválení. Pan Kozák spolu s ředitelkou Kanceláře podrobněji informovali o posledním jednání Předsednictva, které zasedalo dne 16. května 2002 v Praze. Blíže komentovali podkladové materiály týkající se GARAN- CIE, s.r.o, projektu LoGIN, činnosti zástupců Svazu v různých pracovních komisích/skupinách atd. (viz jednání Předsednictva Svazu). Ke stavu členské základny ing. Jechová dodala, že na členských příspěvcích má Svaz prozatím pohledávku cca 800 tisíc Kč (stav se každým dnem mění), z toho velký podíl činí příspěvek Ostravy, kde došlo k pozdržení platby z technických důvodů - bude napraveno v nejbližších dnech. Celkový roční předpis činí 13, Kč (číslo se mění při zpracování vstupů a výstupů). Pan Kozák na Předsednictvu podal zprávu o činnosti Kontrolní komise a dále tlumočil názory starostů z jejich regionu na činnost Svazu. Z různého KK byla seznámena s dopisem primátora hl. m. Prahy ze dne týkajícího se odpadů. Snaha o sjednocení metodiky se členům KK jeví jako účelnější. Do stanoviska Svazu k právě projednávanému návrhu na usnesení vlády ČR o převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu na obce doporučuje KK uvést vliv valorizačního faktoru místo úrovně minulých let. -len- Komise cestovního ruchu se sešla 23. května v Plzni Komise cestovního ruchu se sešla na Krajském úřadě v Plzni na pozvání radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovní ruch Mgr. Olgy Kalčíkové. Hlavní téma jednání komise vycházelo z posledního zasedání, které se konalo v Ostravě, a bylo jím zakládání a vznik sdružení cestovního ruchu v přirozených regionech. Na Předsednictvo Svazu (16. 5.) připravil pan Jech podkladový materiál "Zkvalitnění organizace CR v regionech ČR", jehož přílohou byl návrh zpracovaný panem Zerzáněm, jak řešit problematiku CR na úrovni obcí až po úroveň krajů. Předsednictvo Svazu vzalo materiál na vědomí a uložilo předsedovi KCR a panu Jechovi o možnostech zkvalitnění organizace CR v regionech ČR jednat s MMR. Myšlenku zakládání sdružení CR v přirozených regionech podpořila svým vystoupením i Mgr. Olga Kalčíková, radní Plzeňského kraje. Seznámila členy komise s jejich záměrem založit v Plzni instituci ces- informační servis č. 6/2002 strana 12

13 1) vymezení kompetencí v oblasti cestovního ruchu na úrovni resortu, kraje, regionu, mikroregionu (sdružení), případně i obce, 2) formulovat systém finančního partnerství na podpoře cestovního ruchu na úrovni komunální, regionální, státní správy a podnikatelské sféry; při poskytování státních podpor zvážit cílenou preferenci hospodářsky slabým územím (regionům), které mají nevyužitý potenciál cestovního ruchu, 3) destinační management, tj. formulovat organizační a institucionální zázemí pro tvorbu turistického produktu (včetně podmínek či pravidel pro finanční účast a podporu státu). K projednání a dopracování návrhu řešení problematiky cestovního ruchu se sejde dílčí pracovní skupina ve složení pan Zerzáň, ing. Hošek a pan Jech. V druhé části jednání seznámil pan Tachovský členy komise se záměrem mikroregionu Šumava-západ propojit cyklostezky na Šumavě a napojit je na další regiony. Součástí tohoto projektu je i přebudování dnešních cyklotras na cyklostezky. Pan Tachovský požádal ing. Hoška, jako zástupce MMR, o podporu tohoto záměru ze strany ministerstva. Pan Hošek mu jako první krok doporučil využít program SAPARD (oddíl agroturistiky) - první kolo žádostí bylo uzavřeno , druhé kolo bude uzavíráno na podzim t.r. Upozornil ovšem, že finanční prostředky z programu SAPARD EU jsou poskytovány investorům až po realizaci projektů - kolaudaci jednotlivých akcí. Propozice programu Sapard jsou k dispozici na stránkách -lenpánové Zerzáň, Janča, Tachovský Mgr. Olga Kalčíková tovního ruchu - krajskou centrálu cestovního ruchu. Ze své zkušenosti potvrdila také nedostatečné zapojení podnikatelů do aktivit vedoucích k rozvoji cestovního ruchu v regionech. Pan Zerzáň znovu upozornil na potřebu podpory rozvoje CR ze strany státu. Plošné rozdělování finančních prostředků, dle pana Janči tzv. metoda drobného deště, není asi tou nejvhodnější formou. Pan Jech doporučil např. stanovit podmínky pro poskytování účelových dotací. Sdružení CR ji potom buď budou schopna využít, nebo nikoli. To ovšem bude otázkou aktivity a vlastní iniciativy sdružení. V každém případě by se ale do rozvoje cestovního ruchu měl vracet větší podíl z toho, co cestovní ruch do státního rozpočtu přináší. Ing. Hošek připojil argument, že CR v současné době realizuje objem devizových příjmů ve výši cca 3,5 miliard dolarů, avšak stát na podporu CR vynakládá z této částky ročně zhruba 0,01 %. Je třeba prosadit, aby se alespoň 1 % devizových příjmů ročně reinvestovalo do infrastruktury cestovního ruchu na zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v regionech. Systémem financování cestovního ruchu by se měla zabývat i Finanční komise SMO. Jisté změny k lepšímu lze očekávat od chystaného zákona o cestovním ruchu, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. KCR podpořila záměr ministerstva pro místní rozvoj ošetřit CR legislativně, formou zákona. Zákonná úprava cestovního ruchu by dle doporučení KCR měla systémově řešit: Co jsme připomínkovali v květnu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Důvody přípravy tohoto návrhu byly podle Ministerstva financí dva - jednak nutnost vyhovět požadavkům Evropské unie týkající se nezávislosti interních auditorů a jednak vyřešit některá sporná místa zákona týkající se aplikace zákona v praxi (zejména na úrovni obcí). K zásadním změnám patří to, že by se podle novely měl zákon vztahovat v plném rozsahu i na příspěvkové organizace a dále by mělo dojít ke změně procedury jmenování interních auditorů (na úrovni obce by byli jmenováni a odvoláváni radou na návrh starosty s tím, že bez návrhu starosty by byl tento úkon neplatný). Novela by dále měla výslovně stanovit, že orgánem veřejné správy, který je na úrovni obce odpovědný za organizaci a provádění finanční kontroly, je starosta obce. Návrh byl předložen mimo plán legislativních prací vlády. K bodu 1 Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se zákon vztahoval na příspěvkové organizace. Důvodem zásadního nesouhlasu je především skutečnost, že Parlamentem právě projednávaná novela zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství (sněmovní tisk 947, senátní tisk 329) předpokládá, že k budou muset mít všechny školy, předškolní a školská zařízení zřizovaná obcemi právní formu právě příspěvkové organizace, a to z důvodu zániku okresních úřadů vykonávajících dosud funkci zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným ve školách, předškolních a školských zařízeních bez právní subjektivity ( 4 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb.), které dnes mají formu organizačních složek podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pro malé obce bude již tak velmi značnou zátěží to, že budou nuceny provádět transformaci všech jimi zřizovaných škol, předškolních a školských zařízení na příspěvkové organizace se všemi náležitostmi plynoucími ze záko- informační servis č. 6/2002 strana 13

14 na č. 250/2000 Sb. Další zátěží (a v případě vesnických škol - jednotřídek zcela jednoznačně zbytečnou) by bylo zřizování útvaru interního auditu v každé z nich. Nelze souhlasit se závěrem obsaženým v důvodové zprávě, že z 9 a 29 odst. 5 vyplývá, že příspěvkové organizace se mají pokládat za "orgán veřejné správy" podle tohoto zákona. Příspěvkové organizace dnes do působnosti zákona nespadají a jejich zařazením by došlo naopak ke značnému rozšířené této věcné působnosti. Veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací vykonávají již dnes územní samosprávné celky na základě 10 odst. 1 zákona. Navrhujeme proto příspěvkové organizace do působnosti zákona vůbec nezařazovat. K bodu 2 Zásadně nesouhlasíme s tím, aby zákon označoval za orgán veřejné správy na úrovni obce výslovně (a pouze) starostu, a to s ohledem na skutečnost, že by takové ustanovení bylo nepřímou novelou zákona o obcích a ta je podle Legislativních pravidel vlády nepřípustná (viz čl. 54 odst. 1 Legislativních pravidel). Podle 5 odst. 1 zákona mají vedoucí orgánů veřejné správy odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly v rámci své řídící pravomoci. Na obec, která je veřejnoprávní korporací (čl. 101 odst. 3 Ústavy) spravovanou především volenými kolektivními orgány (zastupitelstvo obce, rada obce) nelze nazírat stejným způsobem jako na hierarchicky uspořádaný monokratický orgán výkonné moci typu ministerstva nebo okresního úřadu, a to z toho důvodu, že odpovědnost za výkon (samostatné a částečně i přenesené) působnosti obce je rozdělena mezi zastupitelstvo obce, radu obce, starostu, obecní úřad, popř. další orgány, a na úrovni obce tedy neexistuje jediný orgán ani jediná osoba, jejichž postavení by bylo možné byť jen přirovnat k postavení ministra nebo přednosty okresního úřadu, v jehož rukách se soustřeďuje kompetence rozhodovat o vnitřním uspořádání a fungování daného správního úřadu. Na úrovni obce jsou kompetence, které zákon o finanční kontrole přiznává "vedoucímu orgánu veřejné správy" rozděleny mezi zastupitelstvo obce (majetkoprávní úkony podle 85 zákona o obcích), radu obce (zejména výkon funkce zakladatele a zřizovatele vůči právnickým osobám a zařízením zřízených obcí, schvalování organizačního řádu obecního úřadu, určování rozdělení pravomocí v obecním úřadu a zřizování a rušení odborů - viz 102 odst. 2 zákona o obcích), tajemníka obecního úřadu (plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva obce a usnesení rady obce podle pokynů starosty, řízení a kontrola činnosti zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, řízení a kontrola organizačních složek obce odst. 4 zákona o obcích) a starostu (starosta stojí v čele obecního úřadu odst. 1 zákona o obcích). Na základě dosavadních zkušeností s uplatňováním zákona v praxi (i s ohledem na výše citovaný článek Legislativních pravidel) proto navrhujeme do zákona včlenit princip, podle něhož se výkon pravomocí, které zákon o finanční kontrole přiznává "vedoucímu orgánu veřejné správy", na úrovni obce řídí obecnými kompetenčními ustanoveními zákona o obcích. Jinak by bylo třeba připravit a přijmout samostatnou přímou novelu zákona o obcích, která by explicitně řešila výkon pravomocí "vedoucího orgánu veřejné správy" podle zákona o finanční kontrole na úrovni obce. K bodu 4 Z navrhovaného textu nevyplývá záměr deklarovaný v důvodové zprávě, tzn. vazba nově doplňovaného ustanovení na 22 odst. 2 a 3 zákona, kde se mluví jen obecně o krajích, aniž by explicitně stanovil, že jde o výkon státní správy. Na nově navrhovaný 9a by proto měla navazovat odpovídající změna 22 odst. 2 a 3. K bodu 7 Takto navržené znění 29 odst. 2 zřejmě nebude možné přijmout, a to s ohledem na Parlamentem již přijatý zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který bude upravovat právní poměry zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti ( 1), a nebude se vztahovat pouze na ty zaměstnance, kteří vykonávají pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, jakož ani na zaměstnance, kteří pouze řídí, organizují a kontrolují výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací ( 2 odst. 3 písm. e). Je otázkou, kam z hlediska věcného vymezení působnosti služebního zákona zařadit výkon finanční kontroly. V případě zaměstnanců územních samosprávných celků vykonávajících finanční kontrolu pak bude třeba brát v úvahu zákon o úřednících územních samosprávných celků (vrácen Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy). Samotný odkaz na zákoník práce bez dalšího tedy nemůže obstát. K bodu 8 Zásadně nesouhlasíme s navrhovaným ustanovením 29 odst. 3 písm. f), které je nepřímou novelou zákona o obcích. Podle 102 odst. 2 písm. g) zákona o obcích je jmenování a odvolávání vedoucích odborů obecního úřadu vyhrazeno radě obce bez obligatorní součinnosti jiného orgánu nebo osoby (právě projednávanou novelou zákona o obcích má být vypuštěno ustanovení, že návrhy podává tajemník, kde se vedly spory o právní důsledky takového podání, resp. nepodání návrhu). Může-li rada obce bez dalšího jmenovat a odvolávat vedoucí jiných odborů obecního úřadu (stavební, živnostenský atd.), může tak činit i v případě vedoucího odboru (útvaru) interního auditu. Navrhované znění navíc neřeší právní postavení tzv. zvlášť pověřených zaměstnanců, tzn. případy, kdy není zřízen samostatný útvar interního auditu ( 28 odst. 1 zákona). Těmto zaměstnancům nemůže pracovní poměr vzniknout jmenováním, neboť by to odporovalo 27 odst. 4 zákoníku práce, podle něhož se pracovní poměr zakládá jmenováním jen u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce podle zvláštních předpisů, a u vedoucích zaměstnanců, které do funkce jmenuje u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, statutární orgán, a u zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, zaměstnavatel. Jmenováním tedy pracovní poměr nevzniká u "řadových" zaměstnanců. Nebude-li tedy zřízen samostatný útvar interního auditu (např. jako odbor obecního úřadu), zákon právní postavení interních auditorů negarantuje. připravil JUDr. Josef Vedral, Ph.D. Vy se ptáte, my odpovídáme K pravomoci rady obce ve vztahu k organizačním složkám a příspěvkovým organizacím zřízených obcí Dotaz: Obec je zřizovatelem základní školy. S činností a chodem této školy nevládne spokojenost (velký odliv žáků do základních škol jiných obcí, personální složení pedagogického sboru - v několika případech ve výuce zaskakují důchodci, není zajištěna plnohodnotná výuka). Rada obce se touto situací zabývala a nakonec požádala příslušný krajský úřad o vyhlášení výběrového řízení na místo ředitele. O tomto rozhodnutí bylo zastupitelstvo obce následně informováno. Někteří zastupitelé nesli tento krok s nelibostí s tím, že o tom nerozhodli oni, ale pouze rada. Rada žádost podávala na základě 102 odst. 2 písm. b) zákona informační servis č. 6/2002 strana 14

15 o obcích s tím, že radě je vyhrazeno plnit vůči zařízením zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zřizovatele, to znamená i požádat o provedení výběrového řízení. Postupovala rada obce správně? Odpověď: Základní školy, jejichž zřizovatelem je obec, mohou mít podle stávající právní úpravy (zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) buďto podobu příspěvkové organizace nebo organizační složky (viz 23 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Rozdělení zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím a organizačním složkám mezi jednotlivé orgány obce řeší zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Zastupitelstvu obce je podle 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce a schvalovat jejich zřizovací listiny. Radě obce je podle 102 odst. 2 písm. b) tohoto zákona vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a zařízením (pojmem "zařízení" se míní organizační složky, které zákon č. 250/2000 Sb. definuje jako "zařízení bez právní subjektivity") založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce ( 84 odst. 2). Z cit. ustanovení 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích plyne, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat pouze o zřízení a zrušení příspěvkové organizace nebo organizační složky a o schválení její zřizovací listiny (ačkoliv o tom zákon výslovně nemluví, dovozuje se z povahy věci, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat i o změnách zřizovacích listin). Podle 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. zřizovatel organizační složky jmenuje jejího vedoucího a určí jeho práva a povinnosti. Pravomoc jmenovat vedoucího organizační složky patří mezi úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů (zákon č. 250/2000 Sb. je zvláštním předpisem ve vztahu k zákonu o obcích), které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce a které jsou tedy na základě 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích vyhrazeny radě obce. Jmenování a odvolání ředitele základní školy zřízené obcí (ať již má formu organizační složky nebo příspěvkové organizace) ovšem není v kompetenci orgánů obce. Podle 14 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb. obec pouze sděluje orgánu kraje v přenesené působnosti (tzn. krajskému úřadu) souhlas se jmenováním a odvoláním ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných obcí. Tím, kdo ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které jsou zřízeny podle 14 odst. 2 tohoto zákona, jmenuje a odvolává, je na základě 7 písm. h) krajský úřad, který tak činí se souhlasem zřizovatele (obce) s tím, že při jmenování vychází zejména z výsledků konkurzního řízení a stanoviska rady školy, pokud je zřízena (při opakované nedohodě zřizovatele, tzn. obce, s krajským úřadem ve věci osoby ředitele rozhodne o jmenování nebo odvolání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Rozhodovat za obec podle 14 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb. o udělení souhlasu se jmenováním (a odvoláním) ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení (cit. ustanovení konkrétní orgán obce neoznačuje, mluví jen obecně o "obci") náleží na základě 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích rovněž radě obce (i v tomto případě jde o plnění úkolů obce jako zřizovatele organizační složky, resp. příspěvkové organizace podle zvláštních předpisů). Obec jako zřizovatel základní školy může krajskému úřadu také podat návrh na vyhlášení konkursního řízení (tímto návrhem ovšem není krajský úřad podle zákona vázán, vyhlášení konkursního řízení je věcí jeho rozhodnutí). I o podání tohoto návrhu bude rozhodovat na základě 102 odst. 2 písm. b) rada obce, neboť zákon toto rozhodnutí v 84 odst. 2 písm. e) nevyhrazuje zastupitelstvu obce. Dodávám ještě, že obec má na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství právo být zastoupena jedním zástupcem v konkursní komisi, kterou v daném případě sestavuje a její členy jmenuje krajský úřad. Poskytování údajů z katastru nemovitostí pro účely výkonu správy místního poplatku za za provoz provoz systému systému shromaž- shromažďování, sběru, sběru, přepravy, přepravy, třídění, využívání třídění, a odstraňování využívání a komunálních odstraňování odpadů. komunálních odpadů Dotaz: Legislativní oddělení Kanceláře se obrátilo na Český úřad zeměměřický a katastrální s dotazem týkajícím se aplikace vyhlášky ČÚZK č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, a to v souvislosti s poskytováním údajů o nemovitostech (stavbách určených nebo sloužících k individuální rekreaci) a jejich vlastnících z katastru nemovitostí pro účely správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Šlo o to, že některé katastrální úřady jakožto státní orgány, které z úřední povinnosti vedou evidenci osob a jejich majetku, odmítaly poskytnout obcím podle 34 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků údaje potřebné k vyměření a vymáhání uvedeného místního poplatku bezplatně, a to navzdory úpravě obsažené v 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, podle kterého, stanoví-li právní předpis povinnost katastrálních úřadů předávat údaje z katastru nemovitostí jiným orgánům, děje se tak bezúplatně, a 15 odst. 2 vyhlášky č. 162/2001 Sb., podle kterého se úplata za poskytnuté údaje stanovená touto vyhláškou nehradí v případech, pokud právní předpis stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje jiným orgánům. Odpověď: Český úřad zeměměřický a katastrální zaslal Kanceláři Svazu následující stanovisko ze dne , které bylo na podzim minulého roku doručeno všem katastrálním úřadům: Dne 1. ledna 2002 nabude účinnosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Třináctou částí tohoto zákona se v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v 1 doplňuje písm. h): "h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů". Dále se doplňuje 10b, z hlediska našeho upozornění významným, odst. 1 písm. b): "(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo informační servis č. 6/2002 strana 15

16 více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu". Na základě jednání s Ministerstvem financí dne sdělujeme, že se v uvedené souvislosti mohou na katastrální úřady obracet obce s požadavkem na poskytnutí údajů k naplnění registru poplatníků o stavbách sloužících k individuální rekreaci. Pokud obec o tyto údaje požádá, měl by je katastrální úřad poskytnout bezplatně jako informace o budovách se způsobem využití k individuální rekreaci. Tento postup bude v souladu s 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a 15 odst. 2 vyhlášky č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, a to s odvoláním na 13 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 34 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. K právnímu postavení škol a a předškolních a a školských zařízení (organizačních složek) a a zaměstnanců v v nich zařazených Dotaz: Jakým způsobem budou po zániku okresních úřadů řešeny pracovněprávní vztahy zaměstnanců působících ve školách a předškolních a školských zařízeních, která jsou dnes organizačními složkami bez právní subjektivity? Kdo bude vykonávat vůči těmto zaměstnancům místo okresních úřadů práva a povinnosti zaměstnavatele? Odpověď: Na otázku týkající se právního postavení škol a předškolních a školských zařízení, která mají k dnešnímu dni, resp. budou mít k právní formu organizačních složek podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zaměstnanců v těchto organizačních složkách zařazených zatím nelze s definitivní platností odpovědět. Podle stávající právní úpravy ( 4 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) plní úkoly zaměstnavatele vyplývající z pracovněprávních vztahů pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizované podle 14 tohoto zákona, pokud nemají právní subjektivitu, okresní úřad. Prostřednictvím zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze bylo do zákona č. 564/1990 Sb. doplněno přechodné ustanovení ( 24 odst. 3), na jehož základě se účinnost 4 odst. 2 omezuje jen na dobu platnosti zákona o okresních úřadech (tzn. do viz 44 zákona č. 147/2000 Sb.) s tím, že dnem zrušení zákona o okresních úřadech přecházejí (exlege) práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů na orgán kraje v přenesené působnosti, tzn. krajský úřad. Toto řešení ale nemusí být (a zřejmě ani nebude) definitivní. Důvodem je skutečnost, že v současné době je v Parlamentu ČR projednáván poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 947). V tomto návrhu se předpokládá, že by se všechny školy a předškolní a školská zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce a které mají dnes, resp. budou mít k formu organizačních složek, povinně k transformovaly na příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb. Tím by měly všechny školy a předškolní a školská zařízení zřizované obcemi formu právnických osob (příspěvkových organizací) a problém výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů by tím byl vyřešen (jako zaměstnavatel by vystupovala tato organizace jako právnická osoba). Nově navrhované přechodné ustanovení ( 24 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb.) má podle návrhu znít takto: "Obec nebo kraj v samostatné působnosti, který je zřizovatelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které nemá právní subjektivitu a není organizační součástí jiného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které právní subjektivitu má, zajistí změnu právní formy v souladu s 14 odst. 2 a 16 tohoto zákona, do " V 14 odst. 2 návrh novely předpokládá, že zákon stanoví pro všechna předškolní zařízení, školy nebo školská zařízení povinnou právní formu příspěvkové organizace (stejně tak v 16 i v případě krajů). Návrh novely byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Musí ho sice ještě projednat a schválit Senát, lze však s velkou pravděpodobností očekávat, že se tak stane a že návrh bude schválen. Důvodem je skutečnost, že návrh novely zákona č. 564/1990 Sb. obsahuje i přenos působností z okresních úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností a na krajské úřady v této oblasti veřejné správy. Způsob přenosu těchto kompetencí není součástí návrhu zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (sněmovní tisk č. 1160, senátní tisk č. 285), neboť vláda předpokládala, že tyto otázky budou řešeny samostatně v zákoně o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (vládní návrh nového školského zákona - sněmovní tisk 1150) a z toho důvodu vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů tyto záležitosti neobsahoval. Poté, co byl návrh nového školského zákona Poslaneckou sněmovnou zamítnut, stalo se nezbytným vyřešit i v oblasti veřejné správy ve školství přenos působností z okresních úřadů (prostřednictvím pozměňovacích návrhů podaných ve druhém čtení byla tato problematika doplněna právě do sněmovního tisku 947, neboť návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů byl již v té době postoupen Senátu). S ohledem na lhůtu, kterou má Senát podle Ústavy k projednání návrhu zákona postoupeného mu Poslaneckou sněmovnou, s ohledem na blížící se konec funkčního období Poslanecké sněmovny a s ohledem na ustanovení 121 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je poměrně málo pravděpodobné, že by Senát vrátil návrh tohoto zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy (v takovém případě by přenos působností z okresních úřadů v oblasti veřejné správy ve školství nebyl vůbec řešen, neboť Poslanecká sněmovna by již o návrhu vráceném Senátem nehlasovala a legislativní proces by tím skončil). Ani tuto variantu (vrácení zákona Senátem) nelze nicméně zcela vyloučit, neboť se (alespoň podle zpráv z hromadných sdělovací prostředků) předpokládá, že by se Poslanecká sněmovna měla sejít před koncem funkčního období ještě k jedné schůzi a hlasovat o návrzích zákonů vrácených jí Senátem (mimo jiné zřejmě o všech návrzích zákonů souvisejících s reformou veřejné správy). V této chvíli proto není možné s konečnou platností říci, jakou právní formu bude pro školy a předškolní a školská zařízení zákon č. 564/1990 Sb. k vyžadovat a jak budou v návaznosti na tom uspořádány pracovněprávní vztahy zaměstnanců, kteří v nich působí, i když je možné s poměrně velkou pravděpodobností očekávat, že zákon bude obsahovat přechodné ustanovení předpokládající povinnou transformaci škol a předškolních a školských zařízení z organizačních složek na příspěvkové organizace. Definitivní odpověď ovšem bude možné dát až ve chvíli, kdy bude novela zákona č. 564/1990 Sb. publikována ve Sbírce zákonů. Pokud tento zákon do novelizován nebude, bude platit jeho stávající ustanovení 24 odst. 3, na jehož základě by k tomuto datu přešla práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů z okresních úřadů na úřady krajské. připravil JUDr. Josef Vedral, Ph.D. informační servis č. 6/2002 strana 16

17 Ze zahraničí ŘEKOVÉ SE DIVÍ Proč máte tolik obcí? V úterý 14. května navštívila SMO ČR delegace řeckých starostů z prefektury Achaia, jež se nachází v severní části západního poloostrova pevninské části Řecka. S jeho centrální částí je poloostrov spojený úzkou šíjí a sama Achaia se nachází ve středu trojúhelníku tvořeného třemi hlavními archeologickými nalezišti Řecka: starodávnou Olympií, Delfami a Epidavro. Obvykle o zdvořilostních nebo průzkumných návštěvách nepíšeme, neboť jich je poměrně hodně, nejsou spojeny - alespoň v prvním stádiu kontaktů - s žádným konkrétním výstupem, a zbytečně by zabíraly prostor pro důležitější informace. V tomto případě bych však chtěl učinit výjimku. Ani ne tak kvůli výstupu z návštěvy, který by měl spočívat v nabídce partnerských vztahů s městy a obcemi Achaie a bude rozšířen mezi členy Svazu standardními způsoby. Hlavní důvod spočíval v diskusi, jež se rozproudila po obligátních informacích, kolik je obcí v ČR, kolik z nich je členy Svazu a jaké procento obyvatel ČR Svaz reprezentuje. Když jsem řeckým starostům sdělil, kolik máme obcí a jakou mají velikost, reagovali na to s tím, že v Řecku také bylo okolo šesti tisíc obcí, z nichž vzniklo něco pod tisíc municipalit. Zároveň se podivovali, jak a z čeho mohou tak malé obce, jaké máme my, úspěšně hospodařit. Protože podobné otázky se čas od času objeví při jednáních v orgánech Rady evropských municipalit a regionů (CEMR) i jiných organizací, snažím se - stejně jako všichni reprezentanti Svazu při jednání v zahraničí - vysvětlit situaci v ČR z hlediska historického i psychologického (tradice, špatné zkušenosti se střediskovými obcemi v socialistickém Československu, přirozená snaha býti svým pánem a dokázat svou způsobilost, ale i nedostatek pozitivních zkušeností ze spolupráce a občas i malá ochota spolupracovat). Současně však zdůrazňuji, že bych považoval právě z výše jmenovaných důvodů za velkou chybu, kdyby se měly řešit problémy spojené s velikostí obcí silou, administrativním rozhodnutím nebo uzákoněním pravidel, které by byly koncipovány se zjevnou snahou přinutit obce, které by se vzpíraly sjednotit, k povolnosti. Na druhou stranu je určitě vhodné, abychom se i my všichni zamysleli nad příčinou všeobecného trendu v Evropě (nejen v Evropské unii), vytvářet administrativní celky ("střediskové obce") sestávající z mnoha malých obcí. Racionalita důvodů, proč tomu tak je, je do značné míry zřejmá. Jednotlivé státy, natož pak soustátí jako je EU, těžko mohou jednat se všemi malými administrativními jednotkami o projektech rozsahu, který je přiměřený těmto malým jednotkám. To je možné překlenout mezičlánky, což se ostatně všude děje (u nás: kraje, okresy, pověřené obce), ale už teď u nás vznikají kompetenční spory (výzvy), spojené s otázkami vlivu malých (do těchto struktur nezařazených) obcí na rozhodování. Další okruh otázek spojených s velikostí nejmenších administrativních jednotek se týká efektivity jejich práce. Proto se domnívám, že bychom se měli všichni podle svých možností a na svých úrovních (obce v rámci partnerských vztahů, Svaz při jednáních v zahraničí) ptát svých zahraničních partnerů na zkušenosti a na důvody vytváření administrativních celků sestávajících z více malých obcí. Otázka malých obcí je diskutována ve Finsku a Švédsku především v souvislosti s velkou územní rozlohou a malou hustotou obyvatel v jejich severních oblastech, avšak i tak mohou být jejich zkušenosti a návrhy na řešení pro nás inspirativní. Ve Francii je jedním z ožehavých problémů, které musí řešit (o zkušenosti z Francie se zajímá Komora obcí, jež nás o nich bude informovat), také problém malých obcí. O Řecku (konkrétně o Achaii) nyní máme k dispozici některé údaje, které jsou zajímavé. Tak např. prefektura Achaia sestává z devatenácti municipalit a dvou komunit, od největší Patra (významný přístav a hlavní město prefektury s přidruženými obcemi) se obyvateli na rozloze ha (501,68 km2) až po nejmenší municipalitu Aroania s dalšími dvanácti vesnicemi s celkem obyvateli (tj. s průměrem 195,5 obyvatel na jednu vesnici), jež sídlí na rozloze ,6 ha (695,216 km2). Hlavní město této provincie je Psofida. Zbývající dvě komunity Kalentzi a Leonido mají 657 a 727 obyvatel, rozlohu 9 562,8 ha a ,6 ha, a také sestávají z několika malých vesnic. Své úvahy bych chtěl zakončit shrnutím obsahu výroků, které zazněly na našem setkání z úst řeckých starostů (parafráze): "Když jsem z letadla pozoroval vaši krajinu, tak jsem si uvědomil, že problémy, které byste museli řešit v souvislosti s vytvářením větších municipalit, jsou mnohem menší, než jsme museli řešit před reformou státní správy a samosprávy my (zřejmá narážka na přehledný terén České republiky a propojení našich vesnic silnicemi ve srovnání s hornatou a lesnatou Achaia, jejíž nejvyšší hora měří metrů)". A dále: "My už teď víme, že by naše municipality měly být větší, než jsou nyní a v budoucnu budeme muset k tomuto kroku přistoupit". Václav Černý, výkonný místopředseda SMO ČR pro zahraniční aktivity I KANADA NÁM CHCE POMÁHAT KE VSTUPU Po úspěšném ukončení projektu mezi Federací kanadských municipalit a některými našimi městy v loňském roce začíná pomalu startovat další projekt s kanadskými organizacemi. Název projektu je LGSP-CE (Local Government Support Programme - Central Europe), "Program podpory místních zastupitelstev ve Střední Evropě". Je to projekt kanadských vládních a nevládních (samosprávných) organizací, jenž je zaměřen na obdobné organizace zemí střední Evropy (tzv. V4). Projekt by měl být podporován po dobu cca dva a půl roku kanadskou vládní agenturou CIDA. Jeho rozpočet zatím počítá s částkou cca 2 miliony kanadských dolarů. Zčásti tento projekt vychází ze zkušeností s projekty, jež měli Kanaďané v těchto zemích, zčásti by se mělo jednat o formálně odlišný projekt, v němž by významnou úlohu hrály i jednotlivé svazy. Cílem projektu by mělo být posílení reformního procesu v těchto zemích tak, aby místní a regionální samosprávy (jejich zvolení zastupitelé i úřednický aparát) a jejich asociace zvýšily své znalosti, informační servis č. 6/2002 strana 17

18 dovednosti i schopnost vyrovnat se s požadavky, jež na ně budou kladeny po vstupu do Evropské unie a při kontaktech s dalšími zeměmi. Podle návrhu projektu by prostředkem k dosažení tohoto cíle mělo být - přenášení zodpovědností a pravomocí z centrální úrovně na místní zastupitelstva - posilování úlohy národních asociací (svazů), aby byly schopné zastávat roli rovnocenných partnerů k národním vládám - zvyšování schopnosti municipalit poskytovat služby, vytvářet příjmy, zhodnocovat movitý i nemovitý majetek - vtahování občanů do rozhodovacích procesů místních zastupitelstev - podporování rozvoje vztahů mezi místními orgány a asociacemi všech účastníků projektu, včetně kanadských. Projekt je členěn do pěti aktivit (posilování profesních schopností a vlivu národních asociací i individuálních municipalit, příprava demonstračních projektů, komunikace a šíření informací, a řízení projektu). Zúčastněné země reprezentované svými asociacemi a municipalitami by měly vedle zvyšování kvality své práce a vlivu získat také vyzkoušené kanadské know-how řešení problémů a situací. Proto se také organizátoři projektu snaží napojit na některá města, která se účastnila projektu Federace kanadských municipalit u nás, aby se zapojila i do tohoto projektu. SMO ČR by se měl projektu zúčastnit podporou těchto měst (především administrativní, ale v odůvodněných případech i příspěvkem na cesty jejich zástupců na jednání o projektu), aktivním podílem na formulování výstupů projektu a hlavně předáváním a šířením informací jednak do centra projektu a jednak členům (i nečlenům) SMO ČR prostřednictvím tištěných (InS) a digitálních dokumentů (jedním z prostředků šíření informací o projektu by se měl stát i LoGIN). To ostatně považujeme při všech takových jednáních za samozřejmé. Na setkání v Budapešti ve dnech 2. a 3. května (*) jsem se zaobíral v diskusích o formách projektu myšlenkou, jak nejlépe předávat výsledky projektu co nejširšímu okruhu měst a obcí, aby výsledky projektu neobohatily jen jeho přímé účastníky (municipality), ale dostaly se ve srozumitelné formě všem. Podle mého názoru je pro to podstatné, aby probírané případové studie (case studies) vystihovaly a odpovídaly na potřebu obcí, jež by pak na jejich osvojování měly z tohoto důvodu samy zájem. Bude-li tomu tak, pak už projekt nalezne cestu k tomu, jak tyto informace zprostředkovat. Václav Černý výkonný místopředseda SMO ČR (*) První jednání se konalo ve Varšavě 6. a 7. prosince 2001, za vládní orgány se ho zúčastnil ředitel odboru modernizace veřejné správy z Ministerstva vnitra ČR doc. Marek, za SMO ČR předkladatel této zprávy a za municipality náměstek primátora města Zlín MUDr. Sýkora. Na Budapešťském setkání byli za municipality přítomni zástupci Liberce ing. Šrůta a Prahy Bc. Sýkorová. "BEYOND EXCHANGE - VÍCE NEŽ JEN VÝMĚNA" 8. evropský kongres partnerských měst Ve dnech 22. až 24. května se v belgických Antwerpách konal 8. evropský kongres partnerských měst. Tento svátek partnerského hnutí měst se naposledy konal ve španělské Ferraře před čtyřmi roky v r Kongres byl organizován Radou evropských měst a regionů (CEMR) a městem Antwerpy s podporou Evropské komise. Organizátoři připravili bohatý program. Více než 600 delegátů, twinningových koordinátorů, volených zástupců z měst Evropy se mohlo zúčastnit dvaceti tří různých debat, diskusí a přednášek. Témata byla velmi různorodá, ale všechna byla nějakým způsobem spjata s hlavním mottem "Twinning - beyond exchange" ("Twinning - nad rámec výměny"), za kterým se skrývá výzva: Dejme twinningovému hnutí nové směřování! Twinning 21. století, twinning ve sjednocující se Evropě by měl přesahovat rámec výměn občanů, měl by hledat novou náplň, nové formy spolupráce, nová témata. Velkou úlohu by partnerská spolupráce měst měla sehrát v nadcházejícím rozšíření EU a ve formování nové Evropy. Organizátoři programu se snažili, aby kongres nebyl přehlídkou monologů, ale naopak živnou půdou pro sdílení zkušeností a výměnu názorů. Debat a workshopů se aktivně účastnili nejen pozvaní hosté, kteří uváděli své příklady a zkušenosti, ale svou troškou mohl přispět kdokoliv v sále, takže někdy docházelo i k doopravdy živé a podnětné diskusi. Největšímu zájmu se těšily hlavně semináře zaměřené na praktickou a užitečnou část twinningů: jak vyplnit dobrou žádost o grant, jak připravit dobrý twinningový projekt, jak rozvíjet ekonomickou spolupráci partnerských měst, dále například témata interkulturní komunikace, problémy s rasismem a jiné. Z České republiky se kongresu zúčastnila početná 18tičlenná skupina zástupců z Brna, Děčína, Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Ostravy, Písku a Prostějova. S velkou radostí jsme sledovali předání ceny Golden Twinning Stars za nejlepší twinningovou akci roku městu Prostějov a jeho partnerskému městu Borlänge. Tuto cenu uděluje Evropská komise každý rok celkem deseti vybraným twinningovým projektům. Ovšem milým překvapením pro nás bylo, když vzápětí města Prostějov a Borlänge získala totéž ocenění z rukou mladých reportérů. (Pozn. redakce - Rozhovor s místostarostkou města Prostějov Boženou Sekaninovou, která cenu přebírala, si můžete přečíst na našich webových stránkách.) Kongres se stal významnou inspirací pro další rozvoj partnerského hnutí v Evropě i v České republice a už nyní se těšíme na ten příští v roce Gabriela Hermannová informační servis č. 6/2002 strana 18

19 Mgr. Hermannová hovoří s Boženou Sekaninovou Projekt "Mladí reportéři" V rámci kongresu CEMR v Antverpách proběhl i projekt "Mladí reportéři". Jeho hlavním cílem bylo umožnit mladým lidem aktivně se účastnit jednotlivých akcí kongresu a různými způsoby o nich informovat (např. vytvoření webové stránky, psaní příspěvků do Newslettru, videozáznamy, fotodokumentace, multimediální prezentace). Byl vytvořen tým mladých lidí s různými znalostmi a zkušenostmi (novináři, fotografové, videoreportéři atd.). Českou stranu reprezentovala Mgr. Leona Zuzaňáková. "Během projektu jsem se snažila dokumentovat dění videozáznamy a spolupracovala jsem na videostřihu reportáží v programu Adobe Premiere. Záběry z videa jsem zpracovávala v programu Adobe Photoshop a některé použila i do webového fotoalba. Také jsem připravila článek s fotografiemi o TELEPOLIS Antwerp pro web. O tom, jak se nám podařilo se tohoto úkolu zhostit, se můžete přesvědčit na Součástí projektu byla i závěrečná prezentace. Po úvodní animaci následoval krátký komentář o projektu a poděkování. Závěrečnou částí programu pak bylo vyhlášení ceny Golden Youth Star. Předávání cen díky profesionálnímu vystupování moderátorů proběhlo v téměř "oskarovém stylu". Pro svou otevřenost, nápaditost a přitažlivost i pro mladé lidi byl vybrán projekt švédského města Borlange s městem Prostějov. upraveno ze zprávy Mgr. Zuzaňákové OBRÁZKY Z VALONIE Jak jsme vám přislíbili v našem posledním zpravodaji (INS č. 5, str. 20), dovolíme si vám podrobněji představit Svaz měst a obcí Valonska. Svaz měst a obcí Valonska je relativně mladou asociací. Vznikl až v r jako důsledek procesu federalizace Belgie společně se svazem obcí Vlámska a Bruselu. Dodnes ještě existuje i zastřešující belgická asociace, která je co do personálního obsazení zeštíhlená a plní funkci koordinační a komunikační s institucemi EU a mezinárodními orgány. Naštěstí všechny výše zmíněné belgické asociace sídlí v jedné budově v několika patrech a velmi strategicky v blízkosti budov Evropské komise. V čele valonského svazu stojí tzv. Administrativní rada (lze přirovnat k Radě SMO ČR) a jejich 36 členů je voleno sněmem všech obcí Valonska vždy po volbách do místních orgánů (každých 6 let, příští místní volby budou v r. 2006), a to na základě velmi propracovaného klíče - je nutné zajistit vyváženost v zastoupení politických stran, valonských provincií, velkých a malých obcí. Ve Valonsku je celkem 262 obcí a všechny jsou členy Svazu. Svaz je financován jednak z členských příspěvků (členský příspěvek činí 1,- EUR na obyvatele) a jednak z dotací a grantových projektů. Pro zajímavost Svaz administruje celkem 13 projektů, vyhlašovaných převážně belgickými či valonskými ministerstvy. Tyto grantové finance tvoří zhruba 1/3 z rozpočtu Svazu. Kupříkladu Zahraniční oddělení Svazu řídí projekt Spolupráce s málo rozvinutými zeměmi, na který získalo od federální vlády EUR. Další velmi úspěšný projekt je projekt Vzdělávání pracovníků místní správy. Svaz pořádá ročně neuvěřitelných 70 seminářů, kterých se účastní 100 až 300 lidí. Témata bývají různorodá - od problematiky životního prostředí, financování obcí atd. po problematiku programů EU. Školitele nacházejí v řadách svazových a v řadách zaměstnanců kanceláře, získáváni jsou ale i externí spolupracovníci. V kanceláři Svazu pracuje celkem 40, většinou mladých, dynamických lidí. Jsou zde čtyři oddělení - vzdělávací, zahraniční, oddělení Intercommunales (zabývající se problematikou Sdružení obcí) a tzv. "studijní" oddělení. "Studijní" oddělení tvoří tým lidí s různým profesním zázemím (právníci, architekt, bioložka, žurnalista apod.), kteří poskytují servis městům a obcím v různých oblastech odpovídajících potřebám členů. Gabriela Hermannová PŘEDSTAVUJEME EWON - European Work Organisation Network EWON (Evropská síť pro řešení otázek v oblasti organizace práce) byla založena a je řízena Evropskou komisí (sekce zaměstnanost a sociální záležitosti). Členy jsou: Evropská komise, Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a různé instituce zemí EU. Jako pozorovatelé se účastní jednání organizace dalších evropských zemí. EWON navazuje na zelenou knihu "Partnerství pro novou organizaci práce" a diskusi "Modernizace organizace práce ". Aktuální informace a inspirativní články jsou publikovány v časopise EWON vydávaného Evropskou komisí. Tyto dokumenty jsou k dispozici v PDF formátu na webovské stránce EWON. Je třeba si uvědomit, že nejenom technologický vývoj, ale i inovace v organizaci práce (týmová práce, delegování, komunikace, vzdělávání, kreativita) vedou k zvyšování efektivnosti a tím konkurenceschopnosti celé společnosti. informační servis č. 6/2002 strana 19

20 SEDM KROKŮ K ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI Publikace Sedm kroků k zapojení veřejnosti - průvodce participačním procesem vznikla jako součást projektu "Občan a radnice - konflikt nebo partnerství?". Najdete v ní metody, kterými lze posílit participaci občanů na věcech veřejných. Brožura obsahuje doslova sedm kroků včetně praktických příkladů: příprava spolupráce určení pravidel hry motivace a zapojení občanů (jak uspořádat dotazníkové šetření nebo anketu, co má být obsahem dotazníku, jak by měl dotazník vypadat a jak bychom jej měli lidem nabídnout, aby na něj rádi odpovídali, jak má vypadat distribuce a sběr dotazníku, individuální rozhovory, telefonické dotazování) výběr priorit (pozvánky občanům na setkání, diskuse u kulatých stolů, proč pořádat kulaté stoly, výběr priorit pomocí samolepek, ustavení pracovních skupin) tvorba plánů a příprava aktivit (proč vytvořit pracovní skupiny a jejich vlastní činnost, zveřejnění výsledků pracovních skupin) rozhodování (konzultace s občany) implementace rozhodnutí (příklady z uskutečněných projektů) Publikaci je možné získat u společnosti Agora Central Europe, V luhu 136, Měchenice, tel: , fax: , mobil: , -sae- MOŽNOSTI STIPENDIÍ V USA Americká vláda vypisuje každoročně Hubert Humphrey Fellowship Program, v rámci něhož je možné žádat o stipendium ve Spojených státech. Stipendia jsou určena především pro pracovníky statní správy a neziskových organizací, kteří mají alespoň pět let praxe, umí dobře anglicky a chtějí si rozšířit své znalosti studiem na americké univerzitě a získat praxi na odpovídající instituci v USA. Podrobnosti o stipendiu se dozvíte na adrese Hana Rambousková, Program Coordinator, Fulbrightova komise, Táboritská 23, Praha 3 nebo na ové adrese Informace najdete i na -evv- REGIONÁLNÍ PROGRAM PODPORY HOSPODÁŘSTVÍ ÖKOPROFIT ÖKOPROFIT je dlouhodobý hospodářský program, který zvyšuje výkonnost podniků díky inovačním metodám řízení a realizace. Vytváří lokální kompetence, získané know-how zůstává obci a umožňuje souběžné čerpání národních a mezinárodních finančních prostředků z podpůrných programů. Rakouská společnost Cleaner Production Center AUSTRIA (CPC) iniciovala prezentaci programu ÖKOPROFIT a se souhlasem hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla program předvedla v budově Krajského úřadu v Praze 28. května CPC je firma založená městem Štýrský Hradec a ÖKOPROFT je nejen ekologický program, ale také chráněná obchodní značka. CPC aplikuje program deset let a účastní se ho 100 podniků z Rakouska, Německa, Itálie, Slovinska a Slovenska. Ekonomického projektu v rámci ÖKOPROFITU se účastní vždy tři partneři - hospodářství, správa, věda. Umožňuje obcím a městům ČR, které mají partnerské vztahy se samosprávou v síti ÖKOPROFIT, společné financování projektů. Pro ÖKOPROFIT se může rozhodnout samostatná obec či město, region, kraj, zájmový svaz, asociace a další menší či větší uskupení. V případě využití všech nabízených dotačních programů může obec absolvovat ÖKOPROFIT bez finanční zátěže svého rozpočtu. Přípravné práce a rešerše jsou v tomto smyslu neocenitelné. Efektivita programu stoupá s opakovanou účastí projektu. Financování programu je tisíc EURO za rok. Další informace a prospekty jsou k dispozici v oddělení vnitřních věcí Kanceláře SMO ČR a na adrese Cleaner Production Center Austria, Ing. Christian Oskar Huber, Projektmanager, A-8042 Graz Messendorfgrund 30, Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR. Vychází v nákladu 2500 ks zdarma. Vydává SMO ČR, Kancelář: Pacovská 31, Praha 4, , Tel.: (02) , Fax: (02) , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Nováková Sazba, tisk: TS&S s.r.o., Tel./Fax: (02) , Uzávěrka tohoto čísla Vytištěno na recyklovatelném papíře

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč

Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Zápis z VH MÚLP, která se konala dne 9. 3. 2015 v obci Hřebeč Program: 1) Přivítání a prezence. 2) Webové stránky mikroregionu - prezentace obcí - spojení na členské obce - databáze a podmínky pro představení

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 7. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 27. 2. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16.3. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU. Zdraví Zdravým Rozumem z.s. STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Zdraví Zdravým Rozumem z.s. ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název zapsaného spolku: Zdraví Zdravým Rozumem z.s.(dále jen Spolek") 1.2. Sídlo spolku: Horní 122, 549 57 Teplice

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Organizační a jednací řád poboček JČMF

Organizační a jednací řád poboček JČMF Organizační a jednací řád poboček JČMF Výbor Jednoty českých matematiků a fyziků (dále Výbor JČMF) vydává podle článku 25 bodu n) Stanov JČMF, schválených dne 4.7.2014 v Brně, tento řád, jímž se stanoví

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S Z jednání Valné hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: Hotel Srní v obci Srní Datum a čas: 14. 11. 2003 9,00 11,30 hod. Přítomni: Dle prezenční listiny Program: Zahájení Volba komise pro usnesení,

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 11. října 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

občanské sdružení Benediktus

občanské sdružení Benediktus Stanovy občanského sdružení Benediktus Čl. I Úvodní ustanovení Název spolku: občanské sdružení Benediktus Sídlo: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř IČO: 708 68 832 (dále jen komunita ) Čl. II Právní postavení

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více