Výroční zpráva střední školy za školní rok 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva střední školy za školní rok 2011 / 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2011 / 2012 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele pověřen řízením školy : ING. LADISLAV STOČES telefon : zástupce : ING. BC. TOMÁŠ LANGER telefon : Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Cílová kapacita : denní studium dálkové studium celkem IZO : Školní jídelna Cílová kapacita : 800 stravovaných IZO : Obory vzdělání 720 žáků 120 žáků 840 žáků škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára kód M/001 název oboru / vzdělávacího programu Pozemní stavitelství cílová kapacita oboru / programu Denní forma vzdělávání 720 žáků poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) Dobíhající obor Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára M/001 Pozemní stavitelství Dálková forma vzdělávání 120 žáků Obor nebyl vyučován Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára M/01 Stavebnictví / Pozemní stavitelství Denní forma vzdělávání 720 žáků Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára M/01 Stavebnictví / Pozemní stavitelství 120 žáků Dálková forma vzdělávání Obor nebyl vyučován Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a. nový obor : Stavebnictví, název ŠVP : Pozemní stavitelství, kód : M/01 ve školním roce 2010/2011 v 1., 2. a 3. ročníku b. zrušené obory / programy žádné c. dobíhající obor : Pozemní stavitelství, kód : M/001, ve školním roce 2011/2012 ve 4. ročníku 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 4, Družstevní ochoz 3 vlastník : MHMP Velká Úpa, Rochova bouda 218 vlastník : MHMP ( výuka TEV, lyžařské kurzy ) b. jiná různé stavby výuka odborné praxe vlastník : investoři 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Výuka se realizuje v jedné rozsáhlé velkoryse vystavěné, provozně a ekonomicky náročné budově o zastavěné ploše m 2, s obestavěným prostorem m 3 na pozemku o ploše m 2. Budova školy poskytuje velmi dobré podmínky pro výuku, má odborné učebny, rýsovny, laboratoře, dvě tělocvičny, posilovnu, horolezeckou stěnu a venkovní hřiště. Stravování žáků je zabezpečeno vlastní jídelnou. Škola má ve Velké Úpě horskou chalupu, kde zabezpečuje lyžařské výukové kurzy žáků, pronajímá ji i jiným školám, realizuje zde i výuku předmětů stavební praxe. Škola doplňuje finanční prostředky přidělené státním rozpočtem doplňkovou činností (vzdělávací kurzy, výroba betonových výrobků, pronájmy, stravování cizích strávníků). Škola má pět učeben výpočetní techniky a několik menších, kde je učitelům a studentům umožněn přístup na internet. Postupně připravujeme další učebny ICT z důvodu využívání výpočetní techniky v jednotlivých předmětech a při praktických maturitních zkouškách. V loňském školním roce proběhly v budově školy rozsáhlé stavební práce vedoucí k úsporám energie a ke zlepšení hygienických podmínek. Jednalo se o výměnu oken, zateplení celé budovy včetně střechy, rekonstrukci kotelny, výměníkové stanice, strojovny vzduchotechniky, výměnu osvětlení všech vnitřních prostor za úspornější zářivky a modernizaci hygienického zařízení v budově školy. V horské chalupě ve Velké Úpě proběhla rekonstrukce vytápění. Škola má dlouholetou tradici (175 let), sídlila v různých pražských budovách. Jako jediná v Praze se specializuje na pozemní stavitelství od 1. do 4. ročníku. Další údaje o škole na internetu školy : 9. Školská rada Datum zahájení činnosti : zástupci pedagogů SPŠS : zástupce zletilých studentů : zástupce nezletilých studentů : Ing. Bc. Kateřina Mrázková, Ing. Bc. Milan Čejka Patrik Vojtěch Ing. Jan Abel zástupci Magistrátu hl.m.prahy : PhDr. Lenka Laňová, 2. zástupce zatím nebyl jmenován 2

3 1. Pedagogičtí pracovníci II. Pracovníci právnické osoby a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem , ,7 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 počet pedagogických celkem % z celkového pracovníků počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 32 76,2 nekvalifikovaných 10 23,8 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet Semináře 7 zaměření Nové odměňování pedagogických pracovníků Výukový program o pasivních domech Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka Seminář Klettnakladatelství, učebnice Direct Neu Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka 16. mezinárodní odborný seminář na téma dřevostavby počet účastníků vzdělávací instituce 2 Comenius Agency 10 Centrum pasivního domu, Brno, Údolní 33 1 Cermat 1 Klett nakladatelství s.r.o. 2 Cermat 2 VOŠ a SPŠ Volyně Právo ve škole 1 Mgr. Veselá, akreditace MŠNT 3

4 Kurzy 3 Školení 1 Program celoživotního vzdělávání osvědčení kvalifikace učitel školení metodické prevence Hodnotitel písemných prací společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka Auto Cad Architecture s Cadkon DT Školení pracovníků v odborné způsobilosti v elektronice 1 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 1 Cermat 2 VUT FSI Brno 3 SPŠE, Praha 1, Na Příkopě 16 e) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 3 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 19 16,5 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet kurzy 2 zaměření Evidence majetku Účetnictví počet účastníků 1 1 vzdělávací instituce Gordic spol. s r.o. Wema spol. s r.o. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty studentů Denní vzdělávání škola počet tříd počet studentů Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

5 Změny v počtech studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 7 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 38 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 44 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 8 - jiný důvod změny (uveďte jaký): dodatečné přijetí do 1. ročníku : 3 2. Průměrný počet studentů na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) Denní vzdělávání škola průměrný počet studentů na třídu průměrný počet studentů na učitele Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 28 11,8 3. Studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM SPŠ stavební Josefa Gočára počet žáků/studentů celkem / / / z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) Denní vzdělávání škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára prospělo s vyznamenáním 7 z celkového počtu žáků / studentů: 415 neprospělo 116 opakovalo ročník 42 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 80% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených 153 hod / rok 3 hod / rok 5

6 5. Výsledky maturitních zkoušek škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání počet žáků, kteří konali zkoušku 77 z toho konali zkoušku opakovaně 15 vzdělávání při zaměstnání počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 10 prospěl s vyznamenáním 2 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 71 neprospěl 4 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 SŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název M/01 Stavebnictví ŠVP Pozemní stavitelství počet přihlášek celkem 280 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 178 z toho v 1. kole 174 z toho ve 2. kole 4 z toho v dalších kolech / z toho na odvolání / počet nepřijatých celkem (nedali nebo stáhli zápisový lístek) 102 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 Stavebnictví 2 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Ukrajina 5 Slovenská republika 3 Ruská federace 2 Vietnamská socialistická republika 3 Chorvatská republika 1 Zambijská republika 1 6

7 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třída na škole zřízena není. Žáci, jejichž speciální vady učení vyžadovaly přizpůsobení výuky, byli sledováni a začleňováni do běžných třídních kolektivů. Nebyl důvod přistoupit k integraci žáků, kterou jinak neodmítáme.pravděpodobně v dalším školním roce rodiče jednoho žáka z prvního ročníku o integraci požádají. V případě, že se v některých třídách objeví problémy se začleněním studentů do třídních kolektivů, jsou vzniklé situace řešeny ve spolupráci s třídním profesorem, výchovnou poradkyní, odborným psychologem a rodiči. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Škola se snaží následnými aktivitami podpořit a ještě více rozvinout studijní schopnosti a předpoklady vybraných studentů. Konkrétně jsou to jednak kroužky SAJU (student a jeden učitel), BAVU (Bartošova akademie všelijakých umění) a kroužek mladého betonáře. V rámci těchto aktivit se studenti přímo zapojují do dalšího vzdělávání. Jednotliví vyučující vedou studenty a svými radami a zkušenostmi je dále motivují.je tak podporován rozvoj dovedností potřebných pro dané studijní zaměření. Vedle toho škola spolupracuje s jednotlivými firmami a sdruženími, např. VELUX, KB BLOK, ČSSI atd., které vyhlašují pro studenty témata aktuálních praktických úkolů, jež studenti řeší. Jsou nuceni tvořit pracovní týmy nebo si sami shánět podklady a spolupracovat s danými odborníky i mimo školu. Na motivaci se podílejí i finanční odměny pro nejlepší z nich a také kontakty pro případné pomaturitní uplatnění. Dále se studenti naší školy zúčastnili 20. ročníku celostátní matematické soutěže určené pro studenty SOŠ a SOU, vyhlašované MŠMT a organizované JČMF. Ve školním roce 2011/2012 student druhého ročníku Filip Okleštěk obsadil v V. kategorii 1. místo, student Jakub Mizera v VII. kategorii místo 13. V neposlední řadě se studenti podílejí i na akcích v rámci SOČ. To vše je možné vyjádřit i v číslech. Ve školním roce 2011/2012 ze všech 84 studentů 4. ročníků podalo přihlášku jen na FS ČVUT 16. Celkem si podalo přihlášku na VŠ 57 studentů, to je necelých 68 %. 10. Ověřování výsledků vzdělávání K hodnocení úrovně vzdělávání na naší škole můžeme přistupovat z různých hledisek. Jedním je materiál vydávaný ČVUT fakultou stavební, což je vysoká škola, kterou si vybírá většina našich absolventů. Zde v přehledu úspěšnosti v bakalářském studiu podle středních škol figuruje SPŠ stavební J. Gočára na prvním místě.. Výsledky při posledním výzkumu prováděném společností SCIO byly následující : i. relativní postavení školy v testu OPS odpovídá 49,2% při maximálně získaných 69% ii. relativní postavení školy v testu ČJ odpovídá 41,3% při maximálně získaných 67% iii. relativní postavení školy v testu MAT odpovídá 51,4% při maximálně získaných 70% Testování SCIO se zúčastnily SOŠ, gymnázia, SOU. Na tuto akci navazovala autoevaluace školy, kde samotní studenti čtvrtých ročníků hodnotili kladně odbornost výuky v 84%, dostatečnost své odborné i všeobecné přípravy na maturitní zkoušku v 71%. Rodiče studentů čtvrtých ročníků vyjádřili spokojenost s teoretickou výukou na škole v 81% a spokojenost s odbornou kvalitou pedagogů školy v 76%. 7

8 Úroveň práce školy můžeme posoudit i pomocí statistických údajů z května :4. ročníky absolvovalo 84 studentů, z nichž na VŠ podalo přihlášku 57, tj. necelých 68%. Vypovídající informace nejsou vždy srovnatelné, protože počet účastníků jednotlivých průzkumů se liší. Přesto si každý čtenář může vytvořit závěr o úrovni práce našich pedagogů sám. 11. Školní vzdělávací programy Během školního roku 2008/2009 byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem vypracován Školní vzdělávací program s názvem Pozemní stavitelství. Platnost ŠVP je od Během školního roku 2011/2012 byl v souladu s RVP vypracován ŠVP s názvem Stavitelství a architektura, platnost bude od Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na škole je vyučován jeden cizí jazyk, anglický nebo německý. Většina žáků se vyučuje anglickému jazyku. Podle učebního plánu ŠVP je výuka cizího jazyka 3 hodiny týdně. Škola využila metropolitního programu podpory jazykové výuky a ve školním roce 2011/2012 byla výuka ve 3. a 1. ročníku rozšířena o 1. hodinu týdně. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) Nejsme. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovná poradkyně, která na škole působí, úzce spolupracuje s odbornými pracovníky PPP převážně s Mgr. Rynešovou. Po konzultaci s ní jsou realizována opatření, jimiž se přizpůsobují studijní podmínky žákům s různými specifickými vadami učení.. Kariérní poradenství se soustřeďuje převážně na práci se studenty prvních a čtvrtých ročníků. Studentům v prvním ročníku je pomáháno překlenout hlavně v prvním pololetí rozdíl studijních nároků mezi ZŠ a střední školou. K tomu např. v matematice napomáhá i přípravný kurz. Ve výjimečných případech pomáháme hledat uplatnění studentům, kteří chtějí ukončit studium na naší škole. Spolupracujeme proto se Střední odbornou školou Zelený pruh. Ve školním roce se také objevil problém s očekávaným počtem žáků v budoucích 1. ročnících. Proto se řada vyučujících i VP mnohými aktivitami snažila o škole veřejnost informovat v maximální možné míře.i proto byla účast rodičů na Dnech otevřených dveří poměrně velká. Studentům posledních ročníků je naopak nabídnuta pomoc při výběru vysoké školy a při přihlašovacím řízení. Dále jsou budoucím absolventům nabízeny různé možnosti uplatnění na nástěnce VP. Naši studenti podávají nejčastěji přihlášku na ČVUT stavební fakultu. Proto se na 8

9 podzim vybraní zástupci jednotlivých čtvrtých ročníků účastní každoroční prezentace VŠ při ČVUT. V lednu a únoru pak většina studentů navštíví Den otevřených dveří příslušných fakult. Také se zabýváme způsoby sledování přítomnosti drog v budově školy. Na této činnosti se zatím aktivně nepodílíme. V práci se studenty je využito i závěrů z přednášky VŠ veřejné zprávy a mezinárodních vztahů na Praze 5. Našim studentům doporučujeme výukové programy z nemalé nabídky společnosti TUTOR. 2. Prevence sociálně patologických jevů Základ, ze kterého vycházíme je každodenní působení pedagogů na studenty a usměrňování jejich chování. Společnou snahou je vychovat mladé lidi ke vzájemnému respektu a k dodržování zásad slušného chování. Důležitou součástí zmíněné prevence je kvalitní a smysluplné trávení volného času. Naši vyučující se věnují studentům v kroužcích SAJU a klubu mladého betonáře. Vedle toho je podporovaná účast v soutěžích SOČ, Matematické soutěži žáků středních odborných škol a v dalších soutěžích s odborným i sportovním zaměřením. Dále škola pořádá různé akce s protidrogovou tématikou, s informacemi o šikaně a prevenci proti ní a v neposlední řadě i s tématikou sexuální výchovy. V rámci prevence sociálně patologických jevů je upravován výběr aktivit žáků 1. ročníků na adaptačním kurzu tak, aby se tvorba kolektivu maximálně zefektivnila. Speciálně pro děvčata prvních ročníků probíhá přednáška o dospívání a reprodukčním zdraví, kterou už po několik let pořádá tým programu S tebou o tobě. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologickou výchovu chápeme jako nedílnou součást některých všeobecně vzdělávacích předmětů Fy, Ch a všech odborných předmětů. Každá stavba zasahuje (výroba materiálů, objekt i jeho provoz, likvidace demolice staveb) do přírody životního prostředí i do lidské společnosti. Žáci jsou vedeni ke správnému vztahu k životnímu prostředí (důraz na využití třídění odpadu jako částí stavebních materiálů). Škola je registrována a aktivně zapojena do projektu CZEHGREENSCHOOL.org., který organizuje Česká rada pro šetrné budovy, o.s. 4. Multikulturní výchova V minulém školním roce 2010/2011 se vedle českých studentů 1. ročníků účastnili výuky i Ukrajinci, studenti ruské národnosti a studenti, jejichž rodiny pochází z Vietnamu. Všichni výše uvedení se uspokojivě zapojili do třídních kolektivů a svým okolím byli přijati. V rámci studia jazyků byla výchova u těchto žáků přizpůsobena zvládání českého jazyka. Vyšší chybovost v psaném projevu a případné problémy při ústním vyjadřování se většinou během prvního pololetí znatelně eliminovaly. Během dalších let už studenti zvládali vše bez větších problémů. 9

10 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Žáci jsou vedeni k pochopení vztahů mezi člověkem a prostředím, jeho působení na okolí a také důsledků lidských činností. Žáci ve škole třídí odpadky. Barevné koše jsou umístěny v jednotlivých třídách i na chodbách. Ve vrátnici je umístěn kontejner na baterie. Studenty se snažíme vychovávat k udržování pořádku i ekologickému ohledu na své nejbližší okolí, kde tráví hodně času. V rámci ŠVP byl zaveden do výuky nový předmět biologie, ve kterém se také výchova k ekologii promítá. Mimo to se během studia v prvním a druhém ročníku ve FYZ a CHE klade důraz v rámci ekologické výchovy na neustále větší využívání netradičních zdrojů energie ( např. větrné elektrárny, sluneční kolektory), také hospodárné využívání energie, které je šetrné k okolnímu prostředí. Ve třetím ročníku studia v POS si studenti v tematickém celku vytápění, nyní jiného úhlu pohledu, připomínají netradiční zdroje energie. V tematickém celku kanalizace jsou informováni o ekologické likvidaci odpadních vod ( lapače tuků, benzinů, olejů, biologické a kořenové čističky). Tímto příkladným přístupem se snažíme vytvářet ve studentech trvalé návyky, které později uplatní jak ve své praxi tak i v osobním životě. Škola je registrována a aktivně zapojena do projektu CZEHGREENSCHOOL.org., který organizuje Česká rada pro šetrné budovy, o.s. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Typ akce Místo pobytu Počet účastníků Seznamovací soustředění 1. ročníků Lyžařské výchovně vzdělávací kurzy Dvoudenní odborná exkurze 3. ročníků Jednodenní odborná exkurze 1. a 2. ročníků školní chata Velká Úpa školní chata Velká Úpa různé různé 127 žáků 88 žáků 111 žáků 234 žáků 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) SAJU Výtvarná skupina,, Studenti A Jeden Učitel Vedoucí kroužku : Ak.arch.Ing. Jan Novotný Počet členů : 7, průměrná účast 4 Schůzky : pátek od hodin ateliér (přízemí 05) Hlavní náplň: kreslení a malování dle modelu a rozvíjení výtvarné fantazie, výtvarný seminář v Třeboni o hlavních prázdninách ( ) kresba a malba v plenéru Návštěvy výstav Výstava SAJU na chodbě (2. patro) ve škole listopad 2011 leden 2012 účast a tvůrčí iniciativa při MAJÁLESU

11 Klub mladého betonáře Ing. Jindřich Vorel Ve školním roce 2011 / 2012 navštěvoval kroužek jeden student z 3. ročníku, který řešil téma: Sekundární využití cihlářské hlíny. Student pracoval minimálně dvakrát týdně, event. častěji dle potřebných konzultací a zkoušek vzorků. Práce postoupila do pražského kola, kde se umístila na 5. místě. 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) SOČ ( Středoškolská odborná činnost ) 33. ročník Školní kolo : 21. března práce v oboru č.11 : Stavebnictví, architektura a design interiérů 1)Vladimír Krpec, 3.F název : sekundární využití cihlářské hlíny 2)Josef Zach, 4.C název : služebna H.S.Z. Obě práce postoupily do krajského kola konaného dne Práce Josefa Zacha zvítězila a postoupila do celostátního kola, konaného dne Krajské kolo se konalo v Praze a celostátní kolo v Kutné Hoře. Soutěž : ŽIVOT POD STŘECHOU firmy VELUX Školu reprezentoval Josef Zach ze 4.C s prací : Služebna H.S.Z. Zvítězil v celopražském kole a postupuje do celostátního, které se konalo v Písečné bráně v Praze 1. Soutěž : STRE TECH 2012 ( tzv. Středoškolská technika ) Je to setkání a prezentace prací školských studentů na ČVUT, která se konala dne Naši školu reprezentoval Josef Zach ze 4.C s prací : Služebna H.S.Z. City a Guilds English Language Contest 2011 Soutěž z angličtiny pro studenty středních škol a Středočeského kraje účast 23 žáků. Soutěž o nejlepší ročníkový projekt vyhlášena firmou KB BLOK Postoloprty 12. ročník Vyhlášení výsledků proběhne v průběhu měsíce října listopadu Celostátní matematická soutěž žáků středních škol : 20. ročník Vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF. Datum : , účast 7 žáků Filip Okleštěk obsadil v VI. kategorii 1. místo, Rpostislav Kokeš obsadil v IV. kategorii 24. místo. Sport ve škole 2011 / 2012 Pohár primátora 5. místo hoši - soutěž o nejsportovnější střední školu Prahy ve školním roce (V předchozích ročnících soutěže jsme se umístili: 8 x 1. místo + 1x 2.místo) Lehká atletika 8. místo okresní kolo (9. ročník) CORNY Středoškolský pohár dorostenců 11

12 Členové družstva: Souček 3.A, Čermák 3.A Stuchlý 4.B,,Krpec 3.F, Shutko 3.A, Křeček 1.B, Klympuš 3.A, Mantík 3.F, Hornych 2.F, Vlk 3.B, 1.A 13. místo - Přespolní běh přebor Prahy - hoši Členové družstva: Hornof 3.F, Hodrment 3.C,Kasal 3.C, Vlk 3.B, Smetana 1.D Plavání 8. místo - Středoškolský pohár družstev hoši Členové družstva: Polák 3.A, Palko 2, Hornych 2.F., Čuhel 1.B, Kadlec 1.A, Smetana 1.D Basketbal 2.místo čtvrtfinále - Středoškolský pohár hoši Členové družstva: Koníček 4.D, Paleček 4.C, Weigl 4.B, Rothe 4.B, Kocourek 3.F, Mantlík 3.F, Vošahlík 2.F, Řehák 4.C, Kubarych 1.B, Šop 1.B Šplh 6. místo Středoškolský pohár - hoši Členové družstva: Michalů, Némethy 3.D,. Souček 3.A Minifotbal 5. místo skupina - Středoškolský pohár družstev dorostenců Členové družstva: Shutko 3.A, Kotlík 3.A, Čermák 3.A, Zrbek 3.A, Věchtík 2.B, Kolínský 2.B, Mokrý 2.B, Rýdl 4.B, Stuchlý 4.B, Seidl 2.C, Klégr 3.C Badminton 3. místo skupina -Středoškolský pohár Členové družstva: Růžička 4.B, Boudný 4.B Čermák 3.A Stolní tenis 2. místo semifále hoši Středoškolský pohár Členové družstva: Šindelář 4.B, Vácha 2.E, Pavlík 3.C Nohejbal 4. místo - čtvrtfinále - Středoškolský pohár Členové družstva:kotík 3.A, Kolínský 2.B, Věchtík 2.B Volejbal 3. místo - skupina - Středoškolský pohár - hoši Členové družstva: Paleček 4.C, Vala 4.C, Patočka 3.B, Řehák 4.C, Zach 4.C, Sadín 2.B, Mantík 3.F, Krpec 3.F, Čermák 3.A, Křeček 1.B Házená 8. místo - FINÁLE - Středoškolský pohár - hoši Členové družstva: Čermák 3.A, Růžička 4.A, Pipasik 2.D, Kasl 2.A, Vlk 3.A, Vojtěch 3.D, Krpec 2.F, Kadlec 1.A, Beneš M. 1.D, Beneš J. 1.D, Mička 3.F Florbal 2. místo - skupina hoši - Středoškolský pohár 12

13 Členové družstva: Teč 3.B, Jilemnický 3.B, Čermák 3.A, Moravec 3.F, Mička 3.F, Kodeda 4.B, Stuchlý 4.B, Rýdl 4.B, Matějašek 4.C, Špaček 2.C, Stejskal 2.C, Malý 2.C, Vytiska 2.C, Palko 2.C, Pivoňka 2.C 2. místo skupina - dívky Středoškolský pohár Členky družstva: Mizerová 1.B, Fialová 2.A, Svobodová 2.B, Kubů M. 3.C, Kubů T. 3.C, Havrdová 4.D, Černá 4.D, Korcová 2.F Školní soutěže 19. ročník Běhu Reitknechtkou (2.300 m-hoší, 1000 m dívky) Účast: 48 studentů a 22 studentek ročníků HOŠI ročník: 1.Smetana 1.D,. Gadziev 2.E, 3. Týbl 2.E DÍVKY ročník: 1. Cermanová 1.A, Pejčochová 1.D, Gawdunová 1.E 29. ročník - Stavařská laťka Účast: 30 studentů, 8 studentek HOŠI 1-2.ročník.: 1Radosta 2.E 176cm, 2. Pavlíček 2.F 165, 3. Svoboda 2.C 160 HOŠI 3.-4.ročník: 1.Klimpuš 3.A 170, 2. Mantlík 3.F155, 3. Krpec 3.F 140, Sportovní dny školy Tabulka vítězů ŠKOLNÍ FINÁLE - VÝSLEDKY SOUTĚŽ 1 místo 2. místo 3. místo FOTBAL 3.A 2.F 1.C VOLEJBAL 1.D 2.B 3.F NOHEJBAL 2.F 3.C 1.A STREET 3.F 2.C 1.B Sportování v době volna AŠSK (ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ) Počet členů školního sportovní klubu ve školním roce 2011/2012: 89 členů Posilovna, horolezecká stěna - průběžně Stolní tenis průběžně Florbal velká tělocvična Kopaná průběžně Nohejbal průběžně Tenis - průběžně Plážový volejbal - průběžně Volejbal - průběžně Košíková, street - průběžně Dary, nové vybavení Z vybraných příspěvků od členů AŠSK klubu bylo zakoupeno: 13

14 20 pálek 12 hokejek na florbal 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Ve školním roce 2011 / 2012 se škola nezapojila. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola spolupracuje s různými stavebními firmami a to na úrovni teoretické i praktické se zaměřením na získání odborných znalostí, ale i možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce. Významné stavební firmy, se kterými spolupracujeme, jsou např.: Metrostav a.s., Skanska CZ a.s., KB BLOK s.r.o., KNAUF s.r.o., VELUX s.r.o. S firmou Skanska máme uzavřenou rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci založené na podpoře rozvoje stavebního středního školství a každoročně je doplňujeme dodatky, kde jsou konkrétně stanoveny body spolupráce na příslušné školní období. Ve školním roce 201 / 2012 se rozvinula spolupráce s Českým svazem stavebních inženýrů, který pořádal pro studenty soutěž ve studii o,,energetický úsporný komplex rodinného bydlení, určený pro více generací,, a exkurzi do tunelu BLANKA. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření počet účastníků odborný kurz určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne Přípravný kurz z matematiky 39 Žáci 9. tříd ZŠ NE Přípravný kurz z ANJ 8 Žáci 9. tříd ZŠ NE 12. Další aktivity, prezentace Vyhodnocení loňské soutěže prací KOC, pořádá KB-BLOK Datum : Účast : žáci 3. a 4. ročníků Přednáška,,Řekni drogám ne, kino Blaník Datum : Účast : 1. ročníky seznamovací soustředění 1. ročníků na školní chatě ve Velké Úpě v Krkonoších Datum : Účast : 1. ročníky Stavební veletrh For Arch 2011 Praha Datum : Účast : všichni žáci a vyučující Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol, Asociace SPŠ ČR Datum : Divadelní představení v anglickém jazyce v Salesiánském divadle Datum : Účast : 60 žáků 2. a 3. ročníků žáků 3. a 4. ročníků Exkurze tunel BLANKA, pořádá ČSSI Datum : Účast : 30 žáků 3. a 4. ročníků Projektový den katedry anglického jazyka na téma My shool Datum : Účast : 2. ročníky ročníky Projektové dny pro žáky 9. tříd ZŠ Datum : průběžně dle zájmu od října 2011 do února 2012 Prezentace školy,,den stavitelství a architektury Datum : Prezentace školy na výstavě pražského školství Schola Pragensis

15 Prosincová technická středa předání cen studentům SPŠ stavební Josefa Gočára za nejlepší studie v soutěži o,, Energeticky úsporný komplex rodinného bydlení určený pro víc generací Datum : pořádá : ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT a Nadací pro rozvoj architektury a stavebnictví Výukový program o pasivních domech, pořádá : Centrum pasivního domu Brno Datum : Účast : 10 pedagogů Prezentace školy Den otevřených dveří SPŠ stavební J. Gočára Datum : , a Přednáška : Energeticky úsporné budovy, pořádá : EKO WATT CZ s.r.o. Datum : Účast : 4. ročníky Den otevřených dveří ČVUT fakulta stavební Datum : Účast : žáci 4. ročníků Český svaz stavebních inženýrů konference 02/2012, ředitel školy pozván jako host, ve svém příspěvku informoval o činnosti školy Zájezd Paříž Londýn Datum : Účast : 52 vybraných žáků Školní kolo SOČ Datum : Maturitní ples školy v Lucerně ( pořádá SRPŠ ) Datum : Celostátní matematická soutěž středních škol, pořádá : JČM a F Datum : Účast : 7 žáků Koordinační schůzka zástupců SPŠ s členy Exekutivy a Prezidia ČSSI Datum : 30. a Krajské kolo SOČ Datum : 04/2012 Účast : 2 žáci se 2 pracemi Testování PISA, pořádá ČSI Datum : Účast : 44 žáků 1. ročníků MAJÁLES Datum : Odborné exkurze : Cihelna Štěrboholy, Praha 10 Knauf s.r.o., Praha 9 Betonárka TBG Metrostav, Praha 8 Betonbau s.r.o., Praha 10 Tesko výroba lepených vazníků, Praha 10 VTP Trigema, Roztoky Skahika Lop, Praha 9 Datum : Účast : 1. ročníky Konference Stre Tech 2012 středoškolská technika 2012, prezentace prací žáků středních škol Pořádá : fakulta strojní, ČVUT Praha Datum : Turnaj tříd škol k 175. výročí pražského průmyslového školství Pořádá : SPŠ stavební J. Gočára Datum : Účast : družstva žáků a pedagogů ze škol SPŠ stavební J. gočára SPŠ strojnická, Praha 1 Masarykova střední škola chemická, Praha Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Nebylo. 15

16 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011 / 2012 nebyla provedena inspekční činnost ČSI. Poslední kontrola ČSI byla 10. a Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve dnech až byla na základě pověření ředitelky odboru kontrolních činností MHMP provedena Finanční kontrola za rok 2010 a 1. pololetí roku Zjištěné závady byly sepsány v,,protokolu výsledku finanční kontroly,, dne a osobně projednány s kontrolní skupinou. Na základě protokolu byl dne vydán,,příkaz ředitele k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole. Dne byla odborem Kontrolních činností MHMP zaslána,,zpráva o plnění opatření vydaných k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole. Ve dnech byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. nápravná opatření nebyla ukládána. Ve dnech byla provedena kontrola ve smyslu 8 písm. h) zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, která byla vykonána Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu. Uvedený nedostatek ( vypracování náhradní dokumentace místního bezpečnostního předpisu ) byl ve stanovené lhůtě odstraněn. 16

17 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok

18 VIII. Další informace Přílohy : Učební plán pro 1.,2. a 3. ročníky ve školním roce 2011 / 2012 Učební plán platný pro 4. ročníky ve školním roce 2011 / 2012 Schváleno školskou radou dne Podpis předsedy školské rady.. Ing. Bc. Milan Čejka.. Podpis ředitele školy Ing. Bc. Tomáš Langer.. Dne.. 18

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2012 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2011/2012 sestavená

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více