Výroční zpráva střední školy za školní rok 2011 / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva střední školy za školní rok 2011 / 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2011 / 2012 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz 3 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele pověřen řízením školy : ING. LADISLAV STOČES telefon : zástupce : ING. BC. TOMÁŠ LANGER telefon : Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Cílová kapacita : denní studium dálkové studium celkem IZO : Školní jídelna Cílová kapacita : 800 stravovaných IZO : Obory vzdělání 720 žáků 120 žáků 840 žáků škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára kód M/001 název oboru / vzdělávacího programu Pozemní stavitelství cílová kapacita oboru / programu Denní forma vzdělávání 720 žáků poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) Dobíhající obor Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára M/001 Pozemní stavitelství Dálková forma vzdělávání 120 žáků Obor nebyl vyučován Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára M/01 Stavebnictví / Pozemní stavitelství Denní forma vzdělávání 720 žáků Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára M/01 Stavebnictví / Pozemní stavitelství 120 žáků Dálková forma vzdělávání Obor nebyl vyučován Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

2 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011: a. nový obor : Stavebnictví, název ŠVP : Pozemní stavitelství, kód : M/01 ve školním roce 2010/2011 v 1., 2. a 3. ročníku b. zrušené obory / programy žádné c. dobíhající obor : Pozemní stavitelství, kód : M/001, ve školním roce 2011/2012 ve 4. ročníku 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 4, Družstevní ochoz 3 vlastník : MHMP Velká Úpa, Rochova bouda 218 vlastník : MHMP ( výuka TEV, lyžařské kurzy ) b. jiná různé stavby výuka odborné praxe vlastník : investoři 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Výuka se realizuje v jedné rozsáhlé velkoryse vystavěné, provozně a ekonomicky náročné budově o zastavěné ploše m 2, s obestavěným prostorem m 3 na pozemku o ploše m 2. Budova školy poskytuje velmi dobré podmínky pro výuku, má odborné učebny, rýsovny, laboratoře, dvě tělocvičny, posilovnu, horolezeckou stěnu a venkovní hřiště. Stravování žáků je zabezpečeno vlastní jídelnou. Škola má ve Velké Úpě horskou chalupu, kde zabezpečuje lyžařské výukové kurzy žáků, pronajímá ji i jiným školám, realizuje zde i výuku předmětů stavební praxe. Škola doplňuje finanční prostředky přidělené státním rozpočtem doplňkovou činností (vzdělávací kurzy, výroba betonových výrobků, pronájmy, stravování cizích strávníků). Škola má pět učeben výpočetní techniky a několik menších, kde je učitelům a studentům umožněn přístup na internet. Postupně připravujeme další učebny ICT z důvodu využívání výpočetní techniky v jednotlivých předmětech a při praktických maturitních zkouškách. V loňském školním roce proběhly v budově školy rozsáhlé stavební práce vedoucí k úsporám energie a ke zlepšení hygienických podmínek. Jednalo se o výměnu oken, zateplení celé budovy včetně střechy, rekonstrukci kotelny, výměníkové stanice, strojovny vzduchotechniky, výměnu osvětlení všech vnitřních prostor za úspornější zářivky a modernizaci hygienického zařízení v budově školy. V horské chalupě ve Velké Úpě proběhla rekonstrukce vytápění. Škola má dlouholetou tradici (175 let), sídlila v různých pražských budovách. Jako jediná v Praze se specializuje na pozemní stavitelství od 1. do 4. ročníku. Další údaje o škole na internetu školy : 9. Školská rada Datum zahájení činnosti : zástupci pedagogů SPŠS : zástupce zletilých studentů : zástupce nezletilých studentů : Ing. Bc. Kateřina Mrázková, Ing. Bc. Milan Čejka Patrik Vojtěch Ing. Jan Abel zástupci Magistrátu hl.m.prahy : PhDr. Lenka Laňová, 2. zástupce zatím nebyl jmenován 2

3 1. Pedagogičtí pracovníci II. Pracovníci právnické osoby a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem , ,7 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3 počet pedagogických celkem % z celkového pracovníků počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 32 76,2 nekvalifikovaných 10 23,8 c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických osobách k v tom podle věkových kategorií do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet Semináře 7 zaměření Nové odměňování pedagogických pracovníků Výukový program o pasivních domech Konzultační seminář k ústní zkoušce z českého jazyka Seminář Klettnakladatelství, učebnice Direct Neu Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka 16. mezinárodní odborný seminář na téma dřevostavby počet účastníků vzdělávací instituce 2 Comenius Agency 10 Centrum pasivního domu, Brno, Údolní 33 1 Cermat 1 Klett nakladatelství s.r.o. 2 Cermat 2 VOŠ a SPŠ Volyně Právo ve škole 1 Mgr. Veselá, akreditace MŠNT 3

4 Kurzy 3 Školení 1 Program celoživotního vzdělávání osvědčení kvalifikace učitel školení metodické prevence Hodnotitel písemných prací společné části maturitní zkoušky z anglického jazyka Auto Cad Architecture s Cadkon DT Školení pracovníků v odborné způsobilosti v elektronice 1 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 1 Cermat 2 VUT FSI Brno 3 SPŠE, Praha 1, Na Příkopě 16 e) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 3 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 19 16,5 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet kurzy 2 zaměření Evidence majetku Účetnictví počet účastníků 1 1 vzdělávací instituce Gordic spol. s r.o. Wema spol. s r.o. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty studentů Denní vzdělávání škola počet tříd počet studentů Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára

5 Změny v počtech studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 7 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 3 - sami ukončili vzdělávání: 38 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 44 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 8 - jiný důvod změny (uveďte jaký): dodatečné přijetí do 1. ročníku : 3 2. Průměrný počet studentů na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) Denní vzdělávání škola průměrný počet studentů na třídu průměrný počet studentů na učitele Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára 28 11,8 3. Studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM SPŠ stavební Josefa Gočára počet žáků/studentů celkem / / / z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) Denní vzdělávání škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára prospělo s vyznamenáním 7 z celkového počtu žáků / studentů: 415 neprospělo 116 opakovalo ročník 42 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 80% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených 153 hod / rok 3 hod / rok 5

6 5. Výsledky maturitních zkoušek škola Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání počet žáků, kteří konali zkoušku 77 z toho konali zkoušku opakovaně 15 vzdělávání při zaměstnání počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 10 prospěl s vyznamenáním 2 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 71 neprospěl 4 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 SŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název M/01 Stavebnictví ŠVP Pozemní stavitelství počet přihlášek celkem 280 Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 178 z toho v 1. kole 174 z toho ve 2. kole 4 z toho v dalších kolech / z toho na odvolání / počet nepřijatých celkem (nedali nebo stáhli zápisový lístek) 102 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 Stavebnictví 2 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Ukrajina 5 Slovenská republika 3 Ruská federace 2 Vietnamská socialistická republika 3 Chorvatská republika 1 Zambijská republika 1 6

7 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třída na škole zřízena není. Žáci, jejichž speciální vady učení vyžadovaly přizpůsobení výuky, byli sledováni a začleňováni do běžných třídních kolektivů. Nebyl důvod přistoupit k integraci žáků, kterou jinak neodmítáme.pravděpodobně v dalším školním roce rodiče jednoho žáka z prvního ročníku o integraci požádají. V případě, že se v některých třídách objeví problémy se začleněním studentů do třídních kolektivů, jsou vzniklé situace řešeny ve spolupráci s třídním profesorem, výchovnou poradkyní, odborným psychologem a rodiči. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Škola se snaží následnými aktivitami podpořit a ještě více rozvinout studijní schopnosti a předpoklady vybraných studentů. Konkrétně jsou to jednak kroužky SAJU (student a jeden učitel), BAVU (Bartošova akademie všelijakých umění) a kroužek mladého betonáře. V rámci těchto aktivit se studenti přímo zapojují do dalšího vzdělávání. Jednotliví vyučující vedou studenty a svými radami a zkušenostmi je dále motivují.je tak podporován rozvoj dovedností potřebných pro dané studijní zaměření. Vedle toho škola spolupracuje s jednotlivými firmami a sdruženími, např. VELUX, KB BLOK, ČSSI atd., které vyhlašují pro studenty témata aktuálních praktických úkolů, jež studenti řeší. Jsou nuceni tvořit pracovní týmy nebo si sami shánět podklady a spolupracovat s danými odborníky i mimo školu. Na motivaci se podílejí i finanční odměny pro nejlepší z nich a také kontakty pro případné pomaturitní uplatnění. Dále se studenti naší školy zúčastnili 20. ročníku celostátní matematické soutěže určené pro studenty SOŠ a SOU, vyhlašované MŠMT a organizované JČMF. Ve školním roce 2011/2012 student druhého ročníku Filip Okleštěk obsadil v V. kategorii 1. místo, student Jakub Mizera v VII. kategorii místo 13. V neposlední řadě se studenti podílejí i na akcích v rámci SOČ. To vše je možné vyjádřit i v číslech. Ve školním roce 2011/2012 ze všech 84 studentů 4. ročníků podalo přihlášku jen na FS ČVUT 16. Celkem si podalo přihlášku na VŠ 57 studentů, to je necelých 68 %. 10. Ověřování výsledků vzdělávání K hodnocení úrovně vzdělávání na naší škole můžeme přistupovat z různých hledisek. Jedním je materiál vydávaný ČVUT fakultou stavební, což je vysoká škola, kterou si vybírá většina našich absolventů. Zde v přehledu úspěšnosti v bakalářském studiu podle středních škol figuruje SPŠ stavební J. Gočára na prvním místě.. Výsledky při posledním výzkumu prováděném společností SCIO byly následující : i. relativní postavení školy v testu OPS odpovídá 49,2% při maximálně získaných 69% ii. relativní postavení školy v testu ČJ odpovídá 41,3% při maximálně získaných 67% iii. relativní postavení školy v testu MAT odpovídá 51,4% při maximálně získaných 70% Testování SCIO se zúčastnily SOŠ, gymnázia, SOU. Na tuto akci navazovala autoevaluace školy, kde samotní studenti čtvrtých ročníků hodnotili kladně odbornost výuky v 84%, dostatečnost své odborné i všeobecné přípravy na maturitní zkoušku v 71%. Rodiče studentů čtvrtých ročníků vyjádřili spokojenost s teoretickou výukou na škole v 81% a spokojenost s odbornou kvalitou pedagogů školy v 76%. 7

8 Úroveň práce školy můžeme posoudit i pomocí statistických údajů z května :4. ročníky absolvovalo 84 studentů, z nichž na VŠ podalo přihlášku 57, tj. necelých 68%. Vypovídající informace nejsou vždy srovnatelné, protože počet účastníků jednotlivých průzkumů se liší. Přesto si každý čtenář může vytvořit závěr o úrovni práce našich pedagogů sám. 11. Školní vzdělávací programy Během školního roku 2008/2009 byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem vypracován Školní vzdělávací program s názvem Pozemní stavitelství. Platnost ŠVP je od Během školního roku 2011/2012 byl v souladu s RVP vypracován ŠVP s názvem Stavitelství a architektura, platnost bude od Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na škole je vyučován jeden cizí jazyk, anglický nebo německý. Většina žáků se vyučuje anglickému jazyku. Podle učebního plánu ŠVP je výuka cizího jazyka 3 hodiny týdně. Škola využila metropolitního programu podpory jazykové výuky a ve školním roce 2011/2012 byla výuka ve 3. a 1. ročníku rozšířena o 1. hodinu týdně. IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) Nejsme. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Výchovná poradkyně, která na škole působí, úzce spolupracuje s odbornými pracovníky PPP převážně s Mgr. Rynešovou. Po konzultaci s ní jsou realizována opatření, jimiž se přizpůsobují studijní podmínky žákům s různými specifickými vadami učení.. Kariérní poradenství se soustřeďuje převážně na práci se studenty prvních a čtvrtých ročníků. Studentům v prvním ročníku je pomáháno překlenout hlavně v prvním pololetí rozdíl studijních nároků mezi ZŠ a střední školou. K tomu např. v matematice napomáhá i přípravný kurz. Ve výjimečných případech pomáháme hledat uplatnění studentům, kteří chtějí ukončit studium na naší škole. Spolupracujeme proto se Střední odbornou školou Zelený pruh. Ve školním roce se také objevil problém s očekávaným počtem žáků v budoucích 1. ročnících. Proto se řada vyučujících i VP mnohými aktivitami snažila o škole veřejnost informovat v maximální možné míře.i proto byla účast rodičů na Dnech otevřených dveří poměrně velká. Studentům posledních ročníků je naopak nabídnuta pomoc při výběru vysoké školy a při přihlašovacím řízení. Dále jsou budoucím absolventům nabízeny různé možnosti uplatnění na nástěnce VP. Naši studenti podávají nejčastěji přihlášku na ČVUT stavební fakultu. Proto se na 8

9 podzim vybraní zástupci jednotlivých čtvrtých ročníků účastní každoroční prezentace VŠ při ČVUT. V lednu a únoru pak většina studentů navštíví Den otevřených dveří příslušných fakult. Také se zabýváme způsoby sledování přítomnosti drog v budově školy. Na této činnosti se zatím aktivně nepodílíme. V práci se studenty je využito i závěrů z přednášky VŠ veřejné zprávy a mezinárodních vztahů na Praze 5. Našim studentům doporučujeme výukové programy z nemalé nabídky společnosti TUTOR. 2. Prevence sociálně patologických jevů Základ, ze kterého vycházíme je každodenní působení pedagogů na studenty a usměrňování jejich chování. Společnou snahou je vychovat mladé lidi ke vzájemnému respektu a k dodržování zásad slušného chování. Důležitou součástí zmíněné prevence je kvalitní a smysluplné trávení volného času. Naši vyučující se věnují studentům v kroužcích SAJU a klubu mladého betonáře. Vedle toho je podporovaná účast v soutěžích SOČ, Matematické soutěži žáků středních odborných škol a v dalších soutěžích s odborným i sportovním zaměřením. Dále škola pořádá různé akce s protidrogovou tématikou, s informacemi o šikaně a prevenci proti ní a v neposlední řadě i s tématikou sexuální výchovy. V rámci prevence sociálně patologických jevů je upravován výběr aktivit žáků 1. ročníků na adaptačním kurzu tak, aby se tvorba kolektivu maximálně zefektivnila. Speciálně pro děvčata prvních ročníků probíhá přednáška o dospívání a reprodukčním zdraví, kterou už po několik let pořádá tým programu S tebou o tobě. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologickou výchovu chápeme jako nedílnou součást některých všeobecně vzdělávacích předmětů Fy, Ch a všech odborných předmětů. Každá stavba zasahuje (výroba materiálů, objekt i jeho provoz, likvidace demolice staveb) do přírody životního prostředí i do lidské společnosti. Žáci jsou vedeni ke správnému vztahu k životnímu prostředí (důraz na využití třídění odpadu jako částí stavebních materiálů). Škola je registrována a aktivně zapojena do projektu CZEHGREENSCHOOL.org., který organizuje Česká rada pro šetrné budovy, o.s. 4. Multikulturní výchova V minulém školním roce 2010/2011 se vedle českých studentů 1. ročníků účastnili výuky i Ukrajinci, studenti ruské národnosti a studenti, jejichž rodiny pochází z Vietnamu. Všichni výše uvedení se uspokojivě zapojili do třídních kolektivů a svým okolím byli přijati. V rámci studia jazyků byla výchova u těchto žáků přizpůsobena zvládání českého jazyka. Vyšší chybovost v psaném projevu a případné problémy při ústním vyjadřování se většinou během prvního pololetí znatelně eliminovaly. Během dalších let už studenti zvládali vše bez větších problémů. 9

10 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Žáci jsou vedeni k pochopení vztahů mezi člověkem a prostředím, jeho působení na okolí a také důsledků lidských činností. Žáci ve škole třídí odpadky. Barevné koše jsou umístěny v jednotlivých třídách i na chodbách. Ve vrátnici je umístěn kontejner na baterie. Studenty se snažíme vychovávat k udržování pořádku i ekologickému ohledu na své nejbližší okolí, kde tráví hodně času. V rámci ŠVP byl zaveden do výuky nový předmět biologie, ve kterém se také výchova k ekologii promítá. Mimo to se během studia v prvním a druhém ročníku ve FYZ a CHE klade důraz v rámci ekologické výchovy na neustále větší využívání netradičních zdrojů energie ( např. větrné elektrárny, sluneční kolektory), také hospodárné využívání energie, které je šetrné k okolnímu prostředí. Ve třetím ročníku studia v POS si studenti v tematickém celku vytápění, nyní jiného úhlu pohledu, připomínají netradiční zdroje energie. V tematickém celku kanalizace jsou informováni o ekologické likvidaci odpadních vod ( lapače tuků, benzinů, olejů, biologické a kořenové čističky). Tímto příkladným přístupem se snažíme vytvářet ve studentech trvalé návyky, které později uplatní jak ve své praxi tak i v osobním životě. Škola je registrována a aktivně zapojena do projektu CZEHGREENSCHOOL.org., který organizuje Česká rada pro šetrné budovy, o.s. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Typ akce Místo pobytu Počet účastníků Seznamovací soustředění 1. ročníků Lyžařské výchovně vzdělávací kurzy Dvoudenní odborná exkurze 3. ročníků Jednodenní odborná exkurze 1. a 2. ročníků školní chata Velká Úpa školní chata Velká Úpa různé různé 127 žáků 88 žáků 111 žáků 234 žáků 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) SAJU Výtvarná skupina,, Studenti A Jeden Učitel Vedoucí kroužku : Ak.arch.Ing. Jan Novotný Počet členů : 7, průměrná účast 4 Schůzky : pátek od hodin ateliér (přízemí 05) Hlavní náplň: kreslení a malování dle modelu a rozvíjení výtvarné fantazie, výtvarný seminář v Třeboni o hlavních prázdninách ( ) kresba a malba v plenéru Návštěvy výstav Výstava SAJU na chodbě (2. patro) ve škole listopad 2011 leden 2012 účast a tvůrčí iniciativa při MAJÁLESU

11 Klub mladého betonáře Ing. Jindřich Vorel Ve školním roce 2011 / 2012 navštěvoval kroužek jeden student z 3. ročníku, který řešil téma: Sekundární využití cihlářské hlíny. Student pracoval minimálně dvakrát týdně, event. častěji dle potřebných konzultací a zkoušek vzorků. Práce postoupila do pražského kola, kde se umístila na 5. místě. 8. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) SOČ ( Středoškolská odborná činnost ) 33. ročník Školní kolo : 21. března práce v oboru č.11 : Stavebnictví, architektura a design interiérů 1)Vladimír Krpec, 3.F název : sekundární využití cihlářské hlíny 2)Josef Zach, 4.C název : služebna H.S.Z. Obě práce postoupily do krajského kola konaného dne Práce Josefa Zacha zvítězila a postoupila do celostátního kola, konaného dne Krajské kolo se konalo v Praze a celostátní kolo v Kutné Hoře. Soutěž : ŽIVOT POD STŘECHOU firmy VELUX Školu reprezentoval Josef Zach ze 4.C s prací : Služebna H.S.Z. Zvítězil v celopražském kole a postupuje do celostátního, které se konalo v Písečné bráně v Praze 1. Soutěž : STRE TECH 2012 ( tzv. Středoškolská technika ) Je to setkání a prezentace prací školských studentů na ČVUT, která se konala dne Naši školu reprezentoval Josef Zach ze 4.C s prací : Služebna H.S.Z. City a Guilds English Language Contest 2011 Soutěž z angličtiny pro studenty středních škol a Středočeského kraje účast 23 žáků. Soutěž o nejlepší ročníkový projekt vyhlášena firmou KB BLOK Postoloprty 12. ročník Vyhlášení výsledků proběhne v průběhu měsíce října listopadu Celostátní matematická soutěž žáků středních škol : 20. ročník Vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF. Datum : , účast 7 žáků Filip Okleštěk obsadil v VI. kategorii 1. místo, Rpostislav Kokeš obsadil v IV. kategorii 24. místo. Sport ve škole 2011 / 2012 Pohár primátora 5. místo hoši - soutěž o nejsportovnější střední školu Prahy ve školním roce (V předchozích ročnících soutěže jsme se umístili: 8 x 1. místo + 1x 2.místo) Lehká atletika 8. místo okresní kolo (9. ročník) CORNY Středoškolský pohár dorostenců 11

12 Členové družstva: Souček 3.A, Čermák 3.A Stuchlý 4.B,,Krpec 3.F, Shutko 3.A, Křeček 1.B, Klympuš 3.A, Mantík 3.F, Hornych 2.F, Vlk 3.B, 1.A 13. místo - Přespolní běh přebor Prahy - hoši Členové družstva: Hornof 3.F, Hodrment 3.C,Kasal 3.C, Vlk 3.B, Smetana 1.D Plavání 8. místo - Středoškolský pohár družstev hoši Členové družstva: Polák 3.A, Palko 2, Hornych 2.F., Čuhel 1.B, Kadlec 1.A, Smetana 1.D Basketbal 2.místo čtvrtfinále - Středoškolský pohár hoši Členové družstva: Koníček 4.D, Paleček 4.C, Weigl 4.B, Rothe 4.B, Kocourek 3.F, Mantlík 3.F, Vošahlík 2.F, Řehák 4.C, Kubarych 1.B, Šop 1.B Šplh 6. místo Středoškolský pohár - hoši Členové družstva: Michalů, Némethy 3.D,. Souček 3.A Minifotbal 5. místo skupina - Středoškolský pohár družstev dorostenců Členové družstva: Shutko 3.A, Kotlík 3.A, Čermák 3.A, Zrbek 3.A, Věchtík 2.B, Kolínský 2.B, Mokrý 2.B, Rýdl 4.B, Stuchlý 4.B, Seidl 2.C, Klégr 3.C Badminton 3. místo skupina -Středoškolský pohár Členové družstva: Růžička 4.B, Boudný 4.B Čermák 3.A Stolní tenis 2. místo semifále hoši Středoškolský pohár Členové družstva: Šindelář 4.B, Vácha 2.E, Pavlík 3.C Nohejbal 4. místo - čtvrtfinále - Středoškolský pohár Členové družstva:kotík 3.A, Kolínský 2.B, Věchtík 2.B Volejbal 3. místo - skupina - Středoškolský pohár - hoši Členové družstva: Paleček 4.C, Vala 4.C, Patočka 3.B, Řehák 4.C, Zach 4.C, Sadín 2.B, Mantík 3.F, Krpec 3.F, Čermák 3.A, Křeček 1.B Házená 8. místo - FINÁLE - Středoškolský pohár - hoši Členové družstva: Čermák 3.A, Růžička 4.A, Pipasik 2.D, Kasl 2.A, Vlk 3.A, Vojtěch 3.D, Krpec 2.F, Kadlec 1.A, Beneš M. 1.D, Beneš J. 1.D, Mička 3.F Florbal 2. místo - skupina hoši - Středoškolský pohár 12

13 Členové družstva: Teč 3.B, Jilemnický 3.B, Čermák 3.A, Moravec 3.F, Mička 3.F, Kodeda 4.B, Stuchlý 4.B, Rýdl 4.B, Matějašek 4.C, Špaček 2.C, Stejskal 2.C, Malý 2.C, Vytiska 2.C, Palko 2.C, Pivoňka 2.C 2. místo skupina - dívky Středoškolský pohár Členky družstva: Mizerová 1.B, Fialová 2.A, Svobodová 2.B, Kubů M. 3.C, Kubů T. 3.C, Havrdová 4.D, Černá 4.D, Korcová 2.F Školní soutěže 19. ročník Běhu Reitknechtkou (2.300 m-hoší, 1000 m dívky) Účast: 48 studentů a 22 studentek ročníků HOŠI ročník: 1.Smetana 1.D,. Gadziev 2.E, 3. Týbl 2.E DÍVKY ročník: 1. Cermanová 1.A, Pejčochová 1.D, Gawdunová 1.E 29. ročník - Stavařská laťka Účast: 30 studentů, 8 studentek HOŠI 1-2.ročník.: 1Radosta 2.E 176cm, 2. Pavlíček 2.F 165, 3. Svoboda 2.C 160 HOŠI 3.-4.ročník: 1.Klimpuš 3.A 170, 2. Mantlík 3.F155, 3. Krpec 3.F 140, Sportovní dny školy Tabulka vítězů ŠKOLNÍ FINÁLE - VÝSLEDKY SOUTĚŽ 1 místo 2. místo 3. místo FOTBAL 3.A 2.F 1.C VOLEJBAL 1.D 2.B 3.F NOHEJBAL 2.F 3.C 1.A STREET 3.F 2.C 1.B Sportování v době volna AŠSK (ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ) Počet členů školního sportovní klubu ve školním roce 2011/2012: 89 členů Posilovna, horolezecká stěna - průběžně Stolní tenis průběžně Florbal velká tělocvična Kopaná průběžně Nohejbal průběžně Tenis - průběžně Plážový volejbal - průběžně Volejbal - průběžně Košíková, street - průběžně Dary, nové vybavení Z vybraných příspěvků od členů AŠSK klubu bylo zakoupeno: 13

14 20 pálek 12 hokejek na florbal 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Ve školním roce 2011 / 2012 se škola nezapojila. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola spolupracuje s různými stavebními firmami a to na úrovni teoretické i praktické se zaměřením na získání odborných znalostí, ale i možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce. Významné stavební firmy, se kterými spolupracujeme, jsou např.: Metrostav a.s., Skanska CZ a.s., KB BLOK s.r.o., KNAUF s.r.o., VELUX s.r.o. S firmou Skanska máme uzavřenou rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci založené na podpoře rozvoje stavebního středního školství a každoročně je doplňujeme dodatky, kde jsou konkrétně stanoveny body spolupráce na příslušné školní období. Ve školním roce 201 / 2012 se rozvinula spolupráce s Českým svazem stavebních inženýrů, který pořádal pro studenty soutěž ve studii o,,energetický úsporný komplex rodinného bydlení, určený pro více generací,, a exkurzi do tunelu BLANKA. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání zaměření počet účastníků odborný kurz určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne Přípravný kurz z matematiky 39 Žáci 9. tříd ZŠ NE Přípravný kurz z ANJ 8 Žáci 9. tříd ZŠ NE 12. Další aktivity, prezentace Vyhodnocení loňské soutěže prací KOC, pořádá KB-BLOK Datum : Účast : žáci 3. a 4. ročníků Přednáška,,Řekni drogám ne, kino Blaník Datum : Účast : 1. ročníky seznamovací soustředění 1. ročníků na školní chatě ve Velké Úpě v Krkonoších Datum : Účast : 1. ročníky Stavební veletrh For Arch 2011 Praha Datum : Účast : všichni žáci a vyučující Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol, Asociace SPŠ ČR Datum : Divadelní představení v anglickém jazyce v Salesiánském divadle Datum : Účast : 60 žáků 2. a 3. ročníků žáků 3. a 4. ročníků Exkurze tunel BLANKA, pořádá ČSSI Datum : Účast : 30 žáků 3. a 4. ročníků Projektový den katedry anglického jazyka na téma My shool Datum : Účast : 2. ročníky ročníky Projektové dny pro žáky 9. tříd ZŠ Datum : průběžně dle zájmu od října 2011 do února 2012 Prezentace školy,,den stavitelství a architektury Datum : Prezentace školy na výstavě pražského školství Schola Pragensis

15 Prosincová technická středa předání cen studentům SPŠ stavební Josefa Gočára za nejlepší studie v soutěži o,, Energeticky úsporný komplex rodinného bydlení určený pro víc generací Datum : pořádá : ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT a Nadací pro rozvoj architektury a stavebnictví Výukový program o pasivních domech, pořádá : Centrum pasivního domu Brno Datum : Účast : 10 pedagogů Prezentace školy Den otevřených dveří SPŠ stavební J. Gočára Datum : , a Přednáška : Energeticky úsporné budovy, pořádá : EKO WATT CZ s.r.o. Datum : Účast : 4. ročníky Den otevřených dveří ČVUT fakulta stavební Datum : Účast : žáci 4. ročníků Český svaz stavebních inženýrů konference 02/2012, ředitel školy pozván jako host, ve svém příspěvku informoval o činnosti školy Zájezd Paříž Londýn Datum : Účast : 52 vybraných žáků Školní kolo SOČ Datum : Maturitní ples školy v Lucerně ( pořádá SRPŠ ) Datum : Celostátní matematická soutěž středních škol, pořádá : JČM a F Datum : Účast : 7 žáků Koordinační schůzka zástupců SPŠ s členy Exekutivy a Prezidia ČSSI Datum : 30. a Krajské kolo SOČ Datum : 04/2012 Účast : 2 žáci se 2 pracemi Testování PISA, pořádá ČSI Datum : Účast : 44 žáků 1. ročníků MAJÁLES Datum : Odborné exkurze : Cihelna Štěrboholy, Praha 10 Knauf s.r.o., Praha 9 Betonárka TBG Metrostav, Praha 8 Betonbau s.r.o., Praha 10 Tesko výroba lepených vazníků, Praha 10 VTP Trigema, Roztoky Skahika Lop, Praha 9 Datum : Účast : 1. ročníky Konference Stre Tech 2012 středoškolská technika 2012, prezentace prací žáků středních škol Pořádá : fakulta strojní, ČVUT Praha Datum : Turnaj tříd škol k 175. výročí pražského průmyslového školství Pořádá : SPŠ stavební J. Gočára Datum : Účast : družstva žáků a pedagogů ze škol SPŠ stavební J. gočára SPŠ strojnická, Praha 1 Masarykova střední škola chemická, Praha Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Nebylo. 15

16 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011 / 2012 nebyla provedena inspekční činnost ČSI. Poslední kontrola ČSI byla 10. a Výsledky jiných inspekcí a kontrol Ve dnech až byla na základě pověření ředitelky odboru kontrolních činností MHMP provedena Finanční kontrola za rok 2010 a 1. pololetí roku Zjištěné závady byly sepsány v,,protokolu výsledku finanční kontroly,, dne a osobně projednány s kontrolní skupinou. Na základě protokolu byl dne vydán,,příkaz ředitele k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole. Dne byla odborem Kontrolních činností MHMP zaslána,,zpráva o plnění opatření vydaných k odstranění nedostatků zjištěných při finanční kontrole. Ve dnech byla provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. nápravná opatření nebyla ukládána. Ve dnech byla provedena kontrola ve smyslu 8 písm. h) zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, která byla vykonána Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu. Uvedený nedostatek ( vypracování náhradní dokumentace místního bezpečnostního předpisu ) byl ve stanovené lhůtě odstraněn. 16

17 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok

18 VIII. Další informace Přílohy : Učební plán pro 1.,2. a 3. ročníky ve školním roce 2011 / 2012 Učební plán platný pro 4. ročníky ve školním roce 2011 / 2012 Schváleno školskou radou dne Podpis předsedy školské rady.. Ing. Bc. Milan Čejka.. Podpis ředitele školy Ing. Bc. Tomáš Langer.. Dne.. 18

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy: 600 104 702 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy

Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA. Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Výroční zpráva za školní rok 204/205 5 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY SV. AUGUSTINA 200 205 Vyjadřujeme vděčnost za 5 let trvání školy Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více