ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1"

Transkript

1 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1

2 ISBN ISBN (soubor všech zpráv) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ostravě) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Pardubicích) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Plzni) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště, státní zámek Sychrov) ISBN (NPÚ, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem) 2 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

3 OBSAH ÚVOD / 5 ZKRATKY / 8 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ / 10 Vnitřní organizační struktura / 10 Pracovníci podle jednotlivých pracovišť / 12 Poradní orgány / 14 ODBORNÉ ČINNOSTI / 14 Přehled plnění mimořádných a hlavních úkolů stanovených zřizovatelem / 19 Úkoly výzkumu a vývoje / 28 Přehled dalších úkolů a činnosti odborných úseků, oddělení a referátů / 36 Mezinárodní spolupráce / 49 Publikační činnost NPÚ / 53 Přírůstky restaurátorských zpráv / 53 Prohlášené a zrušené nemovité a movité kulturní památky / 56 Poskytování informací dle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím / 56 DALŠÍ ODBORNÉ ČINNOSTI PRACOVNÍKŮ / 57 Publikační činnost / 57 Pedagogická a přednášková činnost / 59 Účast v komisích, společnostech a vědeckých radách / 63 ROZBOR HOSPODAŘENÍ / 65 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 3

4 4 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

5 ÚVOD NÁVRH KONCEPCE REFORMY PAMÁTKOVÉ PÉČE Z POHLEDU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Nová naděje pro humanismus identity a vědomí souvislostí Evropské památkové péče si v zásadě uvědomují, že globalizace a s ní provázané procesy (jako je evropské sjednocování) cíle i praxi památkových péčí mění. Protože je památková péče disciplínou, která je snad nejcitlivější vůči času, může v iluzivním komíhání masmediálních dějů globální éry vidět pro sebe novou šanci; ta je dána tím, že postupně vzniká zezdola přirozená poptávka po zcela nedostatkových hodnotách, jako jsou vědomí paměti zobrazující dlouhodobé souvislosti a hodnota identity z této paměti vyvěrající. Ale zachytit závany této nové přirozené podpory může jen takový systém památkové péče, který je schopen vstřebat různorodé podoby a potřeby a přetavit je do účelného a otevřeného systému odpovědí. Nevyhne se zřejmě redefinování svých základních představ, axiomů či predikátů, včetně zpochybnění obrazu o věčném nepřátelství ekonomických potřeb a památkové péče, položí si otázku, k čemu je konzervace bez následného využití stejně jako otázku po redefinování role expertů v památkové péči. Ani já, ani nikdo jiný nezná bližší charakteristiky této nové otevřené památkové péče, které se mohou od té soudobé lišit stejně dramaticky jako puristické pojetí obnovy památek od analytického. Ale ponechat památkovou péči v dnešním elitistickém, do sebe zahleděném stavu a nepřejít k holistickému pojetí památkové péče znamená zbavit péči o kulturní dědictví určité historické příležitosti k posílení její společenské úlohy v zájmu humanizace civilizace. Cesta k ideálům je dlouhá a ideálů nemůže být dosaženo, protože ani ony nejsou v čase neproměnlivé, ale vyplatí se vzhlížet k nim byť i prostřednictvím reflektování, které stereotypy jsou dále neudržitelné, byť vypadají jakoby prověřené časem. Určité návrhy pro další vývoj české památkové péče jsou tedy směrovkami pro vykročení. Pro památku je rozhodující, aby měla odpovědného, byť i soukromého vlastníka V útrobách českého státu se během století nahromadilo obrovské množství nemovitého a movitého kulturního majetku. Jednotlivými stupni tohoto procesu jsou josefínské reformy včetně vzniku Náboženského fondu, první pozemková reforma po vzniku samostatného československého státu, těžký Benešův dekret č. 12/1945, první revize pozemkové reformy z roku 1947 a další. Toto obrovské nahromadění majetku vytvořilo iluzi, že vlastně není alternativy ke státnímu vlastnictví. Ve skutečnosti je to tak, že stát nemá dost sil, aby byl v dlouhodobé perspektivě dobrým hospodářem na tak obrovských majetcích. Proto je převod určité části majetku na další subjekty nevyhnutelný a žádoucí, jakkoli jde proti našim myšlenkovým stereotypům a citovým závislostem. Stát se nemůže vyhnout tomu, aby většina jím historicky nabytého majetku zůstala v jeho správě, a musí vynaložit odpovídající prostředky (opravdu cca 1 % státního rozpočtu) na přiměřenou údržbu a obnovu. Ale pokud se objeví historicky prověřený vlastník, stát nesmí hledat zástupné argumenty pro nepřevedení majetku. Proto by se NPÚ neměl ze systémového hlediska odvolávat proti rozhodnutí soudu ve věci určovací žaloby vlastnictví vůči pozemkům, na nichž stojí hrad Kokořín. Nelze upřednostňovat jeden druh vlastnictví oproti druhému. Není vůbec dobré, že na soukromých hradech a zámcích na rozdíl od státních platí pro poskytování služeb devatenáctiprocentní DPH. Přestaňme s praxí účelového prohlašování národních kulturních památek Pyšníme se, že Česká republika má na svoji velikost hodně prohlášených kulturních památek, v podtónu slyšíme, že jich stále není dost. Počet kulturních památek má určitou vypovídací hodnotu o stavu památkové péče. Abychom ale byli poctiví, na přelomu tisíciletí byla prohlášena řada kulturních památek za národní kulturní památky pravděpodobně i proto, aby se zamezilo převodu státního majetku na restituenty či postupně se objevující politický fenomén krajských samospráv. Hrad Kokořín jako pseudogotická evokace z dvacátého století zřetelně nesplňuje kritéria národní kulturní památky, podezření z účelovosti je tedy zcela na místě. Další a další objekty byly na přelomu tisíciletí prohlášeny za národní kulturní památky (hrad Bouzov, zámek Konopiště, zámek Kačina, zámek Veltrusy, zámek Kozel, zámek Manětín, zámek Kynžvart atd.). Některé z nich dosahují mimořádné hodnoty a toto označení si zaslouží. Přesto celek těchto prohlášení uskutečněných jakoby ve vlnách zřejmě ochromuje finanční možnosti státní památkové péče. Na národní kulturní památku používáme spíše principy pietní rehabilitace než komplexní systém regenerace s viděním památkového fondu jako významného prvku realitního trhu a to vše je finančně vysilující. Krystalicky je to vidět na osudu projektu obnovy areálu zámku a parku Veltrusy, kdy určité přeexponování ochrany (respektive neporozumění smyslu ochrany v konkrétních podmínkách) zablokovalo příjem prostředků z evropských strukturálních fondů a areál jako jedinečná ornamented farm beznadějně chátrá. ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 5

6 Státní památková péče musí vykázat naprostou zdrženlivost (skoro bych řekl moratorium) vůči takovému vyhlašování dalších národních kulturních památek, které může být suspektní pro svou účelovost či instrumentálnost, musí respektovat duch i literu judikátů Ústavního soudu a nahradit třídění památek na kulturní památky a národní kulturní památky jiným pojetím včetně toho, že se nové pojetí prosadí i zpětně na již prohlášené národní kulturní památky. Koneckonců ve sjednocující se Evropě je pojem národní kulturní památky určitým anachronismem. Přestaňme s praxí preventivního prohlašování objektů kulturními památkami Památková péče se odvozuje od paměti, soustřeďuje se na to, co bylo a co prokázalo svoji vnitřní životaschopnost tím, že přežilo často křivolakým způsobem v zákrutách času (vzpomeňme na Dürerovu Růžencovou slavnost). Můžeme být stoprocentně přesvědčeni, že například Tančící dům je geniální dílo, ve skutečnosti je však správná taková hermeneutická představa, že každý soud je dobovým soudem a na Tančící dům skutečný test, až vyčpí módní vlny, teprve čeká. Abstrahovat od všeho dobově podmíněného je základním morálním imperativem památkové péče. Řada kriticky uvažujících intelektuálů odchovaných ve voltairovské tradici označí tento názor za teleologický, snad i teologický. Když totiž některou novostavbu prohlásíme za kulturní památku, říkáme tím jedním dechem, že ty další můžeme po čase zbořit a předělat. Ale může obor, který je vnějškovým společenským projevem úcty k paměti, předbíhat čas? Asi může, ale potom je to jiný obor, který se vyznačuje naprostou absencí teoretických základů, který jen imperativně sděluje, že to a to je dobré. Zabývejme se spíše metodou citlivé regulace urbanistických a krajinných celků, která dává šanci všem potenciálním kandidátům na uznanou památkovou hodnotu ve smyslu Brandiho úvah z Teorie restaurování. Stavba dalších výškových budov jako daleko viditelných symbolů úspěchů je tématem diskusí nejen v Praze, ale i například v Londýně. Regulací výšky zástavby a pohledových horizontů chráníme jak jen můžeme všechny potenciální památky bez rozdílu. Preventivními nástroji památkové péče jsou územní plánování při použití zásad památkového urbanismu, nikoli nahodilé a inflační prohlašování kulturních památek, které vytváří obraz památkové péče jako věčně se bránícího, defenzivního oboru. Dívejme se na památku nejen jako umělecko - historickou hodnotu, ale i jako hodnotu prokázané životaschopnosti Krajské samosprávy prosazují vidění památky jako přirozeného, v čase organicky rostlého centra pro rozvoj příslušných regionů. Toto centrum není chápáno jen jako symbolické, pohledové těžiště, ale především prakticky. Památka jako celek rozvrhů hmoty spjatý s původností půdorysu a s bohatostí autenticky dochovaných stavebně-historických detailů je přirozeným centrem správním či vzdělávacím či volnočasovým s celou příslušnou škálou doprovodné infrastruktury včetně ubytovacích kapacit. Kdo jiný by měl vyzařovat život než právě památky, jejichž životaschopnost prověřil čas? Mohutné prostory např. Kuksu, veltruského areálu, areálu Horšovského Týna, Plaského či Kladrubského kláštera mohou působit pozitivně, negentropicky. Neužitečné chátrání s čekáním na záchranu shora (tj. od státu) nemůže být morálním poselstvím, kterého se společnosti dostává od památkové péče, a nijak nesouvisí s vizí hodnoty stáří Ruskina, Morrise či Riegla. Podporujme proto reanimaci Kuksu či Veltrus, která by uchovala základní památkové hodnoty v dlouhodobé perspektivě, protože by vytvořila vnitřní ekonomické zdroje pro tento účel. Památková péče se nemá utápět v jednotlivostech, ale dělat to, co je pro ni důležité Agendu památkové péče zatěžuje mnohočetnost správních řízení včetně odborných vyjádření vedených v památkově chráněných územích, kde ale nejsou památkové hodnoty odstupňovány podle jejich důležitosti a naléhavosti ochrany. To se týká především památkových zón, kde byla postupně opuštěna Vošahlíkova metodika členit památkové zóny na území určující, území dotvářející a území doplňující. I když jde o veliký úkol, je potřeba znovuvyhlásit většinu památkových zón s těmito zpřesněnými instrukcemi. Z hlediska zpřesnění hranic se to týká i památkových rezervací, které přece jenom představují území stejnorodější. Praxe ochrany v ochranných pásmech se musí výrazně lišit od praxe ochrany v památkových územích a stavby či novostavby v ochranných pásmech musejí být hodnoceny výhradně z hlediska pohledového narušení hodnot vlastního památkového území. Památková péče má uchovávat kulturní dědictví, ale ne tak, aby reglementovala a svými počiny zprůměrňovala kvalitní tvůrčí počiny soudobých architektů. Strategie masově prohlašovat novostavby na základě dílčích expertních soudů kulturními památkami je sice chybná, ale památková péče mimo jiné vznikla i jako apoteóza tvůrčích činů člověka, schopných odolat i zubu času a sžít se s ním. Použijme na památkovou péči teorii systémů Památkovou péči tvoří otevřené společenství profesionálů v oborech dějin umění, architektury, akademického malířství a sochařství, filosofie, sociologie, aj., kdy každý tvořivým způsobem rozvíjí svůj vlastní obor a zároveň rozumí zásadám dalších oborů v hranicích památkové ideje. Tradiční úzce chápaná role experta již dnes zcela nedostačuje pro pochope- 6 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

7 ní památkové péče v rámci Bertalanffyho teorie otevřené množiny mezi sebou komunikujících systémů. Českou památkovou péči určitým způsobem provází nekvalita, protože, byť neoficiálně, restaurátorské práce dělají lidé bez restaurátorských licencí, odborné posouzení stavebních prací na památkových objektech dělají lidé bez výslovného stavebního vzdělání. V obnově památkových objektů působí architekti a projektanti bez specifických památkářských dovedností. Je řešením autorizovat veškeré činnosti, které se podílejí na rehabilitaci památky, ať již památkáře, restaurátora, architekta? V Británii má vyhlašování nových památkových území masovou podporu, přesto (či proto) si dosud žádná britská vláda nedovolila nařídit vlastníku památky, aby použil architekta s licencí a ne toho, kterému vlastník sám věří a se kterým má své zkušenosti, ať již má licenci nebo ne. Komory, ať již restaurátorů, památkářů, či památkových architektů jsou důležité jako nástroje prosazování společenské úlohy jednotlivých oborů, což se teprve v delším časovém odstupu projeví na kvalitě rehabilitací památek. Nejsou ale samospásné. Vytvoření Komory restaurátorů je prioritou z důvodů dlouhodobého nepoměru mezi velkým potenciálem české restaurátorské školy a skutečnými velmi netransparentními poměry, které panují v oblasti zadávání a výkonu restaurátorských prací. Uchopme památkovou péči jako ekonomickou disciplínu a vtáhněme do památkové péče nové finanční zdroje I památková péče se musí ekonomicky zodpovídat. Činnost památkové péče má výrazný ekonomický aspekt, pro takovou podobu památkové péče je ale nutno vychovat novou generaci odborníků. Zásadní může být vznik nové katedry ekonomiky kulturního dědictví v rámci Vysoké školy ekonomické. Sice se nepodařilo prosadit samostatný operační program Kultura, ale v rámci Integrovaného operačního programu bude mimo jiné pro obnovu památkových objektů vyhrazena jedna priorita. Řada objektů ve správě Národního památkového ústavu vyžaduje mohutné investice (grotty a pavilony zámku Ploskovice, nádvoří v zámku Milotice, exteriéry zámku Lemberk, objekty zámku Nebílovy, objekty klášterů, hospodářské dvory, nemluvě o zahradách) a Národní památkový ústav může být zdatným konečným příjemcem strukturální pomoci, když Ministerstvo kultury bude zprostředkujícím orgánem. V této souvislosti je nutné konstatovat, že oddělení hradů, zámků a klášterů od Národního památkového ústavu by zablokovalo tento strategický pilíř reformy památkové péče. K tomuto bodu je třeba poznamenat, že případné oddělení hradů a zámků do další příspěvkové organizace by vytvořilo pouze duplicity a dále by snížilo efektivitu vynakládaných státních prostředků. Národní památkový ústav na této variantě nikdy nepracoval ani nepracuje, soustřeďuje se výhradně na to, aby příslušné objekty ve správě Národního památkového ústavu získaly vyšší míru autonomie při zachování zásad solidarity mezi bohatými a chudými objekty. Stejně tak je důležité posílit spolupráci státní památkové péče s významnými sponzory, v této souvislosti je prioritou prosadit možnost dlouhodobých pronájmů vybraných částí státních hradů a zámků privátním subjektům. Zabraňme předražování obnovných prací tím, že poskytneme odborné školení zednickým mistrům a středním odborným profesním skupinám. Vytčené základní koncepční cíle: Na základě těchto tezí je nutno předložit novou podobu památkového zákona, přičemž předkladatelem bude Ministerstvo kultury ve spolupráci s krajskými zastupitelstvy. Dvojkolejnost památkové péče není řešitelná bez souhlasu a aktivní účasti krajských samospráv. V novém památkovém zákoně bude realizována decentralizace památkové péče včetně definice pojmů jako oživení a dalších kategorií, které směřují památkovou péči k ekonomizaci její činnosti. Nový památkový zákon bude definovat strukturu Národního památkového ústavu, kdy ústřední pracoviště převezme výhradně metodické a kontrolní funkce. Agenda Národních kulturních památek bude postupně převedena na regionální pracoviště NPÚ. Památkový zákon otevře možnost pro převod některých státních památek na kraje s tím, že proces bude postupný a začne modelovými převody, které budou po určité době vyhodnoceny. Budou realizována znovuvyhlášení památkových zón se zpřesněnými ochrannými podmínkami podle Vošahlíkovy metodiky. Národní památkový ústav již přípravné práce rozběhl. Národní památkový ústav se stane pro další programovací období konečným příjemcem prostředků z priority Kultura a bude koordinovat nadregionální projekty památkových rehabilitací. Bude prosazena možnost dlouhodobých pronájmů objektů v rámci Národního památkového ústavu. Národní památkový ústav se plně zapojí do výchovy nové generace expertů a odborníků v památkové péči se schopností holistického, celkového pojetí. Národní památkový ústav již prosazuje a bude prosazovat transparentní podmínky v rámci výběrových řízení a vytvoří systémové podmínky zabraňující předražování prací v jednotlivých rehabilitacích. Tomáš HÁJEK, generální ředitel Národního památkového ústavu ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 7

8 ZKRATKY ADČ ARÚ AV ČR CIVVIH CEP CES CEZ CVS ČAS čj. ČKAIT ČSSI ČVUT DIKAT-P DTA EHD EPS EZS FA ČVUT FF UK FS ČVUT GŘ HIM HW ICOM ICOM-CC ICOMOS IRKT IS ISAD ISO IT KP KPZ KÚ k.ú. MD MK ČR MKZ MMR ČR MPF MPR MPZ MÚ Archeologická databáze Čech Archeologický ústav Akademie věd České republiky Mezinárodní vědecký výbor pro historická města a vesnice ICOMOS Centrální evidence projektů Centrální evidence sbírek Centrální evidence výzkumných záměrů civilní vojenská služba Česká archeologická společnost číslo jednací Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů České vysoké učení technické program pro mapování nemovitých kulturních památek Dětská tisková agentura Dny evropského dědictví elektronický protipožární systém elektronický zabezpečovací systém Fakulta architektury Českého vysokého učení technického Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Fakulta stavební Českého vysokého učení technického generální ředitel hmotný investiční majetek hardware Mezinárodní rada muzeí Mezinárodní rada muzeí komise pro konzervování Mezinárodní výbor pro památky a sídla Institut restaurování a konzervačních technik informační systém informační systém o archeologických datech Integrovaný systém ochrany informační technologie kulturní památka krajinná památková zóna krajský úřad katastrální území mateřská dovolená Ministerstvo kultury České republiky Moravská zemská knihovna Ministerstvo místního rozvoje České republiky movitý památkový fond městská památková rezervace městská památková zóna městský úřad 8 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

9 NG NIM NK NKP NM NPÚ NTM NZ OZ OZAA PHF PPR PR PZ PZAD rec. REGIS RIP RIV SAS ČR SH SHP SHS ČMS STOP SÚRPMO SVK SW SZ ÚAN UNESCO ÚOP ÚP ÚPD ÚSKP ČR V a V (V+V) VCPD VPR VPZ VR VŠE VÚ VÚC VZ ZAA ZAS ZAV ZE ZPP Národní galerie v Praze nehmotný investiční majetek Národní knihovna národní kulturní památka Národní muzeum v Praze Národní památkový ústav Národní technické muzeum v Praze nálezová zpráva obrazové záznamy oznámení o zahájení archeologické akce Prague Heritage Found Pražská památková rezervace památková rezervace památková zóna Program záchrany architektonického dědictví recenze Útvar pro místní a regionální kulturu Registr informací o publikacích ve výzkumu a vývoji Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje Státní archeologický seznam České republiky státní hrad stavebně-historický průzkum Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Společnost pro technologie ochrany památek Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů státní vědecká knihovna software státní zámek území s archeologickými nálezy Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu územní odborné pracoviště ústřední pracoviště územně plánová dokumentace Ústřední seznam kulturních památek ČR výzkum a vývoj Výzkumné centrum průmyslového dědictví vesnická památková rezervace vesnická památková zóna vědecká rada Vysoká škola ekonomická výzkumný úkol vyšší územní celek výzkumný záměr zpráva o archeologické akci základní archeologická situace záchranný archeologický výzkum základní evidence Zprávy památkové péče ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 9 Organizace a řízení

10 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 01 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 02 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA LEDEN NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

11 Generální ředitel Ing. Aleš Krejčů, do , vykonával souběžně funkci ředitele ÚOP v Českých Budějovicích. Jeho profesní životopis je součástí Zprávy o činnosti NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích. Ing. Zdeněk Novák, od do , poté pověřen řízením ústředního pracoviště NPÚ. Hlavní konzervátor PhDr. Josef Štulc Hlavní ekonom Ing. Stanislav Kubeš Profesní životopis 01/2003 dosud Národní památkový ústav náměstek GŘ, hlavní konzervátor 01/2003 ukončeno habilitační řízení na FA ČVUT; vědeckou radou přiznaná hodnost docenta v oborech dějiny architektury a památkové péče, dosud rektorem nepotvrzena 2002 dosud zvolen prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS rady památek a sídel 1997 dosud konceptor, koordinátor a spoluřešitel zpracování odborných metodik pro památkovou péči Státního, dnes Národního památkového ústavu 1993 zvolen viceprezidentem ČNK ICOMOS ředitel pomaturitního studia památkové péče při Státním, později Národním památkovém ústavu Státní ústav památkové péče ředitel suspendován; vedoucí skupiny pro historický urbanismus 1982 vedoucí odboru péče o památkový fond 1976 vedoucí oddělení péče o architektonické památky externí aspirantura v Ústavu dějin umění; absolvováno minimum, studium nedokončeno 1967 dosud Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, od roku 1991 Státní ústav památkové péče, od roku 2003 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Profesní životopis Národní památkový ústav, ústřední pracoviště 11/2004 hlavní ekonom 01/2004 vedoucí odboru interního auditu 2003 kontrolor Jan Friml, výkonný ředitel Alfa Říčany, a. s., o. z. INTERIER Říčany, finanční ředitel, zástupce obchodního ředitele 1998 Alfa holding, ekonomický poradce představenstva 1998 Poliklinika Klimentská, provozně-ekonomický náměstek Vydavatelství Magnet Press, s. p., ředitel Ústav vzdělávání pracovníků ve stavebnictví, ekonomicko-provozní ředitel 1992 Československý rozhlas Tisková agentura Orbis, ekonomický poradce ředitele Výstavba hl. m. Prahy - Výstavba účelových staveb, ekonomický náměstek Výstavba hl. m. Prahy - Výstavba inženýrských staveb, ekonomický náměstek Výstavba hl. m. Prahy - Výstavba účelových staveb, vedoucí ekonomického útvaru, vedoucí oddělení inženýrské činnosti, vedoucí finanční referent Obvodní pošta Praha 3, hlavní pokladník ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 11

12 PRACOVNÍCI ÚSTAVU PODLE JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ Stav k ové adresy pracovníků: ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Ř generální ředitel Krejčů Aleš, Ing. Ř1 sekretariát ředitele Drápalová Kateřina Ř2 ref. pro vzdělávání a odb. spolupráci Němečková Hana, PhDr. andragog Řezníčková Hana, PhDr. Ř3 ref. pro výzkum a vývoj historik Urban Jaroslav, Mgr. odb. referent, úv. 0,75 Krátká Markéta Ř4 bezp. řed., úv. 0,2 Padevět Michal Ř5 vnitropodnik. kontrola kontrolor, auditor Vyhnálková Mária kontrolor, auditor Hanusová Jana ÚSEK HLAVNÍHO KONZERVÁTORA HK hlavní konzervátor Štulc Josef, PhDr. HK1 sekretářka Jurošková Stanislava HK2 zahraniční styky památkář historik Poláková Jana historik umění Macourek Martin tajemnice, úv. 0,3 Lukášová Eva, PhDr. HK3 redakce časopisu Zprávy památkové péče ved. redaktorka, úv. 0,6 Bečková Kateřina, PhDr. redaktorka Kolajová Kristýna, PhDr. P odborný náměstek Jerie Pavel P1 sekretářka Redlichová Lenka PO odbor ochrany evidence, dokumentace ved. odboru Sedláková Dagmar, Ing. arch. ved. referent Krejčová Věra sam. odb. referent Zahradník Pavel, PhDr. sam. odb. ref., úv. 0,75 Macek Petr, Ing. sam. odb. referent Koukal Petr, PhDr. PO1 oddělení Ústředního seznamu kulturních památek ČR ved. odd. informatik Lazák Martin, Ing. pam. dokumentátor Šulcová Helena pam. dokumentátor Tichý František pam. dokumentátor Michl Lukáš spr. počítačové sítě Eismann Šimon, Mgr. pam. dokumentátor Mervová Jana spávce web. stránky Sommer Jan, Ing. pam. dok., úv. 0,5 Vacková Renata památkář analytik Barešová Jana, Mgr. pam. dok., MD Weisnerová Lenka pam. dok., MD Štoncnerová Anna PO2 oddělení sledování a dokumentace památek UNESCO pam. anal. a metodik Váňa Václav, PhDr. pam. urbanista, úv. 0,2 Nováček Jiří, PhDr. PO3 oddělení preventivní ochrany a dokumentace MPF odb. pracovník ISO Dědek Karel odb. pracovník ISO Bašta Petr, Mgr. odb. pracovník ISO Chmel Radovan odb. pracovník ISO Vaňáková Klára odb. pracovník ISO Záhorka Jindřich, Mgr. odb. pracovník ISO Rišlink Vladimír, Mgr. odb. pracovník ISO Radostová Šárka, Ing. odb. prac. ISO, úv. 0,6 Kotalíková Jana, PhDr. odb. prac. ISO, úv. 0,1 Šmilauerová Jaromíra odb. prac. ISO, MD Ottová Michaela, PhDr. odb. prac. ISO, MD Červinková Petra, Mgr. odb. prac. ISO, MD Baštová Markéta, Mgr. PO4 knihovna ved. odd., bibliograf Horynová Milada, Mgr. knihovník, úv. 0,62 Dušek Jaroslav, prom. fil. knihovník Matysová Pavla bibliograf Dejmková Jiřina, PhDr. PO5 oddělení fotografické dokumentace a dokumentace sbírek vedoucí referent Bezděk Ladislav, Mgr. fotografka Binková Taťána samostatná ref. Hocková Monika, Mgr. fotografka Jandusová Zdenka fotografka Kočová Marie fotografka Čapková Gabriela fotograf Lebeda Jan samost. ref., úv. 0,75 Hnojil Adam prac. arch. plánů Snopek Tomáš prac. arch. plánů Terifajová Eva prac. foto. arch., úv. 0,75 Veselá Hana PO6 oddělení průzkumů a dokumentace nemovitého památkového fondu ved. oddělení Beránek Jan, Ing. kreslička, úv. 0,6 Chotěborská Lucie historik umění Patrný Michal historik archivář Kroulík Miroslav, Ing. památkář historik Steinová Iva PP odbor péče o památkový fond vedoucí odboru Kučová Věra, Ing. sekretářka Zachová Hana PP1 odd. historického urbanismu a architektury vedoucí odd., památkář Šefců Ondřej, Ing. 12 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

13 památkář arch. Dvořáková Eva, Ing. arch. památkář arch. Hančlová Hana, Ing. arch. památkář hist. um. Holeček Jan, Mgr. památkář arch. Chudárek Zdeněk, Ing.arch. památkář hist. Kahancová Karin, Mgr. památkář hist. um. Koběrská Ludmila, Mgr. pam. hist. um., úv. 0,2 Ksandr Karel, Bc. pam. stav. spec. Kunrádková Lenka, Ing. památkář um. Líčeníková Michaela, Mgr. památkář arch. Solař Miloš, Ing. památkář hist. um. Štoncner Petr, Mgr. památkář historik Vlčková Jitka, Mgr. památkář arch. Šťovíčková Dagmar, Ing. arch. pam. spec. na zahr. arch. Truxová Ina, Ing. pam. hist. um. Křížek Jiří, Mgr. pam. spec. na zahr. arch. Jánská Zuzana, Ing. památkář Krusová Alena, Ing. arch. CSc. památkář Štumpa Bohumil, Ing. PP2 oddělení vesnických sídel vedoucí oddělení Bureš Pavel, PhDr. památkář, úv.0,5 Čerňanský Martin, Ph.D. Ing. památkář arch. Podrazilová Svatava, Ing. pam. arch. urb., úv. 0,5 Syrová Zuzana, Ing. PP3 oddělení památek mal., soch., a um. řemesel vedoucí oddělení Nejedlý Vratislav, PhDr. pam. hist. um., MD Adamcová Kateřina, Mgr. pam. hist. um., úv. 0,5 Lebedová Zdenka, BcA pam. hist. um., úv. 0,5 Kovařík Viktor, Mgr. pam. hist. um., úv. 0,5 Horynová Alena, PhDr. pam. hist. um. Vítovský Jakub, PhDr. památkář Burešová Kateřina PP4 oddělení hradů a zámků vedoucí oddělení Křížová Květa, PhDr. památkář Bukovjanová Jitka památkář Bydžovská Ilona památkář historik Kubů Naděžda, PhDr. pam. historik, úv.0,7 Lukášová Eva, PhDr. pam. hist. umění Mžyková Marie, Doc. PhDr. CSc. památkář pam. hist. umění hist. etnograf pam. hist. um. etnolog Novotný Jaromír, Mgr. Sokol Bořivoj, Mgr. Ruizová Libuše, PhDr. Štajnochr Vítězslav, PhDr. PA odbor péče o archeologický fond vedoucí odboru Jančo Milan, Mgr. sekretář Hrabec Jiří PA1 oddělení péče o archeologický fond v Čechách archeolog, historik Bukovičová Olga, Bc. archeolog Cafourková Lenka, Mgr. asistent Haňkova Jana student, úv. 0,5 Klír Tomáš, Mgr. student, úv. 0,3 Nechvíle Martin PA2 oddělení péče o archeologický fond na Moravě a Slezsku vedoucí oddělení Knechtová Alena, Mgr. archeolog Vachůt Petr arch., histor., úv. 0,8 Vorlíčková Dagmar, Mgr. PA3 oddělení správy archeologických dat ved. odděl., informatik Ambrožová Jelena operátorka Petříková Zuzana PT odbor technické laboratoře vedoucí oboru Kopecká Ivana, Ing. PT1 oddělení technologické ved. oddělení, úv. 0,68 Dvořák Martin, Ing. pam. technolog Michoinová Dagmar, Ing. PT2 oddělení analytické pam. technolog Havlínová Alena pam. technolog, úv. 0,5 Šlesinger Rudolf, Ing. pam. technolog Maxová Ivana, Ing. ÚSEK HLAVNÍHO EKONOMA E hlavní ekonom Kubeš Stanislav, Ing. E1 sekretariát Šimková Petronila E2 oddělení ekonomické vedoucí Štěpánek Jaroslav, Ing. pokladní, úv. 0,5 Krátká Eva hlavní účetní Kaiserová Marcela účetní Chomátová Andrea účetní, úv. 0,9 Matějková Elena účetní Paganová Jiřina E3 odbor hospodářské správy vedoucí odboru Prchlíková Dominika provoz. ekonom., ref. Buriánová Ivana provoz. ekonom., ref. Veselá Danuše provoz. ekonom., ref., úv. 0,8 Padevět Michal provoz. ekonom., ref. Škrabalová Vlasta podatelna Duchková Eva podatelna Končitíková Taťána ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 13

14 vedoucí autoprovozu řidič řidič řidič řidič Dvořáková Jana sam. referent, úv. 0,6 Suchánková Věra Doksanský Otakar E6 referát personální agendy personálně-mzdová Vlastová Zlata práce a mzdy Zichová Libuše Houžvic Jiří Volhejn Zbyněk Zejda Jiří E7 ref. OTŘ, BOZ, PO ref. BOZ, PO, úv. 0,8 E4 referát rozpočtu a ISPROFIN vedoucí Lamačová Marta Nováček Jiří, PhDr. E8 oddělení informatik vedoucí oddělení informatik informatik informatik E5 referát právní podnik. právník, úv. 0,5 podnik. právník Volfík Petr, Ing. Jurajda Štěpán, Mgr. Žák Radoslav, Mgr. Bečvář Ladislav Bauer Ladislav Dohnal Martin, Ing. PORADNÍ ORGÁNY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Vědecká rada Národního památkového ústavu Vědecká rada NPÚ byla podle čl. VIII, odst. 10 Statutu NPÚ poradním orgánem hlavního konzervátora ústavu. Vědecká rada byla vrcholným specializovaným orgánem NPÚ pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče. Vědecká rada se vyjadřovala jak k základním teoretickým a metodickým otázkám oboru památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích. Její členy jmenoval a odvolával hlavní konzervátor, který za činnost Vědecké rady plně zodpovídal a řídil její jednání. Předsedou Vědecké rady byl hlavní konzervátor NPÚ PhDr. Josef Štulc, funkce odborné tajemnice plnila od roku 2005 Mgr. Jitka Vlčková. Členové Vědecké rady byli vybráni ze špičkových odborníků v oblasti památkové péče, dějin umění, architektury a urbanismu, archeologie a dalších oborů, souvisejících s ochranou a péčí o kulturní dědictví. Byli jimi: doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., PhDr. Benjamin Fragner, PhDr. Eliška Fučíková, CSc., doc. Ing. akad. arch. Václav Girsa, CSc., prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc., prof. PhDr. Jaromír Homolka, DrSc., prof. PhDr. Mojmír Horyna, CSc., Pavel Jerie, prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc., doc. Ing. Petr Kotlík, CSc., Ing. arch. Aleš Krejčů, doc. PhDr. Jiří Kropáček, CSc., prof. Ing. arch. Milan Pavlík, CSc., doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc., prof. PhDr. Miloš Stehlík, Miloš Suchomel, prom. hist., prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., prof. PhDr. Milan Togner, prof. PhDr. Pavel Zatloukal. Činnost Vědecké rady NPÚ byla ukončena v souvislosti se změnou Statutu NPÚ 29. března Na základě nového Statutu (článek VI. odst. 2) vznikla Ústřední památková rada NPÚ, která je poradním orgánem generálního ředitele NPÚ. V roce 2005 se konalo pět zasedání Vědecké rady NPÚ. Ze všech jednání byly pořízeny zápisy, které jsou uloženy na ústředním pracovišti NPÚ. Pro výroční zprávu za rok 2005 přinášíme stručný přehled řešených akcí. (Zasedání jsou číslována průběžně od ustanovení VR v roce 2003.) 7. zasedání dne 8. března 2005 ve Žďáru nad Sázavou Výjezdní zasedání Vědecké rady NPÚ bylo věnováno projednání koncepčního řešení restaurátorských a dokumentačních prací v souvislosti s průběžně prováděným sondážním průzkumem v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, při němž byla získána představa o prvotní výzdobě klenby kostela, kde byl kombinován žebrovaný dekor s malovanými paprsky zmiňovanými v pramenech. Centrálním bodem této výzdoby byl dřevěný jazyk, který byl zakomponován také do úpravy po požáru v roce 1784, během níž byly nainstalovány dřevěné paprsky výzdoby. Přítomní členové se na základě významného nálezu původní barevnosti a stop po štukových žebrech v kupoli objektu shodli na názoru, že lze doporučit rekonstrukci původního řešení povrchu kupole. Charakter nálezů, jak byly na jednání prezentovány, včetně připraveného restaurátorského průzkumu, byl pro členy VR dostatečným podkladem k tomu, aby akce mohla být skutečně vědeckou rekonstrukcí, či spíše rehabilitací prvků stavby, které jsou dobře patrné. Nález současně shledali dostačující proto, aby postup obnovy nebyl hypotetický. Rovněž realizační předpoklady, prokázané na již provedených pracích v areálu kostela, byly pro členy VR zárukou kvalitní restaurátorské obnovy. 8. zasedání dne 29. března 2005 v Národním památníku na Vítkově Zasedání VR v Národním památníku na Vítkově bylo věnováno projednání návrhu rehabilitace zmíněného objektu. Památník na Vítkově byl vládním usnesením č. 264/2000 zařazen mezi objekty s celonárodním vý- 14 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

15 znamem, určené k rehabilitaci a k reanimaci. Podle návrhu Národního muzea v Praze by měl vzniknout z památníku objekt s kulturní a naučnou funkcí, kde by byla současně zachována funkce státní reprezentace, zejména ve vazbě na Hrob neznámého vojína. Paralelně je také připravována celková úprava Vítkova a jeho parků, včetně rozšíření přístupových možností. Vědecká rada při svém jednání nedoporučila puristický přístup k obnově památníku, tedy úsilí o návrat k prvotní architektonické či funkční koncepci. Stavbu je třeba brát jako výsledek a zrcadlo historického vývoje. Je žádoucí respektovat i výtvarné doplňky komunistické éry, kterou nelze z našich dějin vymazat, ale je ji třeba při prezentaci památky adekvátně interpretovat. Současně se členové vyjádřili k vhodnosti zřízení celodenního stravovacího provozu v rámci objektu. Otázka vhodnosti tohoto zařízení byla živě diskutována a všichni se shodli na tom, že není naprosto žádoucí realizovat kapacitní zařízení typu restaurace. Přijatelné by mohlo být nanejvýše klasické doplňkové občerstvení, charakteristické pro většinu moderních muzeí tomu by měla odpovídat i velikost zázemí takového provozu. 9. zasedání dne 3. května 2005 v Praze Program zasedání obsahoval čtyři body: 1) otázku demolice objektu ječných půd v areálu bývalého zámku a pivovaru v Kolíně, 2) plánovaný zánik Masarykova nádraží v Praze v rámci rozvoje metropole, 3) výstavbu výškových budov na Pankrácké pláni v Praze, 4) posouzení výsledků architektonické soutěže na moderní kašny na náměstí Republiky v Plzni. V případě prvního bodu členové VR odmítli demolici objektu ječných půd v areálu bývalého zámku a pivovaru v Kolíně, která byla navržena v předložené architektonicko-urbanistické studii sdružení Lapis refugii, s tím, že jeho plánovaný zánik nelze hájit návratem k historické podobě areálu zámku nebo nákladností rekonstrukce. VR považovala za zásadní s ohledem na technický stav a na význam budovy ve vývoji areálu zachovat její hmotu s tím, že by měla být provedena korekce stávajícího stavu. Objekt ječných půd lze považovat za vhodný k alternativnímu využití. U druhého bodu, který se týkal plánovaného zániku Masarykova nádraží v Praze, byla projednávána urbanistická objemová studie Železničního muzea Národního technického muzea v areálu Masarykova nádraží v Praze. Členy VR byl návrh na vznik expozice ŽM v prostoru Masarykova nádraží plně podpořen a současně zdůrazněna vysoká hodnota sbírky, která si zaslouží nejen kvalitní prezentaci, ale také památkovou ochranu. Prezentaci sbírky v historickém prostoru nádraží v samém centru města považovali členové VR za obrovský kulturní přínos, který umožní seznámit širokou veřejnost s poklady technického dědictví a hlavnímu městu Praze tak splatit velký dluh v této oblasti. Členové VR současně vyzdvihli klíčový význam areálu Masarykova nádraží z hlediska urbanismu města a z hlediska dopravního. Masarykovo nádraží bylo členy VR vnímáno jako nejhodnotnější areál z počátku parostrojní železnice, a to jak v kontextu domácím, tak také evropském. Vlastní areál Masarykova nádraží, který je nositelem důležitých informací pro vývoj města a představuje jedinečný historický dokument, proto VR doporučila k prohlášení za národní kulturní památku, a to včetně prohlášení některých movitých částí sbírky ŽM NTM v Praze. Třetí bod jednání se zabýval projednáním dokumentace pro územní rozhodnutí v prostoru Pankrácké pláně, kde bylo navrženo firmou ECM vybudování bytového domu a hotelu Epoque Pankrác. V této souvislosti VR považovala zástavbu Pankrácké pláně v Praze výškovými budovami za zcela nepřípustnou. Zásadním zájmem památkové péče v ochranné zóně Pražské památkové rezervace by v tomto případě mělo být především ztlumení působení již existujících výškových staveb a nikoliv akceptování nových návrhů výškových budov, které ani zdaleka nedosahují odpovídajících architektonických kvalit. VR považovala zástavbu na Pankrácké pláni za omyl urbanistický i architektonický a vyjádřila silné znepokojení nad návrhy nové zástavby. Nově navržené stavby zásadním způsobem vstupují do panoramatu města, jeho urbanistické struktury, stávají se nežádoucím dominantním prvkem a přinášejí s sebou řadu negativních dopadů. Ve čtvrtém bodě zasedání byly posuzovány vítězné návrhy z architektonické soutěže v roce 2004 na kašny v prostoru náměstí Republiky v Plzni. VR se ve svých závěrech domnívala, že by měla být při úpravách náměstí maximálně respektována jeho historická podoba. Za důležité tak považovala nejen návrat autochtonní žulové dlažby, která měla být dle návrhu města nahrazena porfyrovými deskami, a nutnost zachovat původní tramvajovou zastávku, ale také návrat k historickým kašnám, který se jeví z hlediska výsledků architektonické soutěže jako nejschůdnější. VR byla nucena konstatovat, že dosavadní předložené návrhy nedosáhly požadovaných kvalit. Návrhy nectily charakter místa ani historické souvislosti. Jejich přílišné uplatnění v prostoru by mohlo podle názoru členů VR vést k razantní proměně náměstí a stržení pozornosti z historických památek. U vítězného návrhu VR kriticky zhodnotila především ztrátu měřítka, nekontextuálnost a charakter exponátu, naopak však ocenila invenci a skutečnost, že autor jako jediný vytváří klasický typ kašny. VR neviděla jako problém, že by se repliky, případně dohledané originály klasicistních kašen vrátily na náměstí, byť z komunikačních důvodů ne na původní místa. ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 15

16 10. zasedání dne 14. června 2005 v Brně Výjezdní zasedání Vědecké rady NPÚ bylo věnováno projednání studie obnovy vily Tugendhat v Brně a realizaci přemostění silnice při bývalém kartuziánském klášteře v Brně. Jednání k vile Tugendhat se účastnili také zahraniční odborníci Prof. Dr. Wolf Tegethoff, Prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat a Prof. Dr. Ivo Hammer. Na zasedání členové VR, kteří byli podrobně seznámeni se studií obnovy vily, ocenili péči, s níž je připravována rekonstrukce vily, včetně rozsahu provedených průzkumů. Vědecká rada akceptovala základní koncepci obnovy, statického zajištění i prezentace objektu. V rámci diskuse byly řešeny tyto problémy obnovy: způsob opravy schodiště a terasy do zahrady, umístění pokladny, situace zelinářské zahrady, umístění WC pro suterén v bývalém skladu ovoce. V případě způsobu opravy schodiště a terasy do zahrady považovali členové VR za nezbytné řešit problém formou nového založení dvou ocelových pilířů terasy a nové založení včetně přezdění obvodových stěn terasy z původních cihel. Protože nebylo možno stabilizovat schodiště in situ, považovala VR za nutné trvat na zachování exkluzivních vzorků původních povrchů a před rozebráním této partie objektu sejmout původní omítky a povrchy tak, aby byly zachovány a nedošlo k jejich poškození. S ohledem ke spornému výsledku transferu omítky na původní místo doporučili členové VR obnovit omítku formou materiálové a tvarové repliky a originály omítek osazené na podložku umístit v dokumentačním centru. Otázka umístění pokladny nebyla vnímána jako otázka pro členy VR. Tento bod mělo řešit Muzeum města Brna na základě svých interních předpisů nastavených na provoz ve vile Tugendhat. VR se však domnívala a současně doporučila, aby pokladna spolu se základními informacemi byla umístěna hned na počátku vlastní prohlídky. Obnovu zelinářské zahrady v její původní poloze VR plně podpořila a považovala ji za zcela logickou součást celkové kompozice zahrady, byť dokladovanou pouze na základě dochovaných skic Ludwiga Mies van der Rohe. Umístění WC do části prostoru bývalého skladu ovoce považovala VR za nejvhodnější možné řešení, neboť sociální zařízení by mělo být situováno do suterénu. Do bývalého prostoru skladu ovoce lze uvažovat o vložení tohoto zařízení s tím, že bude dbáno na minimalizaci zásahů a WC bude vloženo jako reverzibilní prvek. Závěrem Vědecká rada NPÚ konstatovala, že předložená studie památkové obnovy vily Tugendhat je vysoce profesionálně zpracována v souladu s principy památkové péče a s požadavky UNESCO doporučenými pro obnovu památek zapsaných na listinu Světového kulturního dědictví UNESCO, a doporučila zapracovat do dalšího stupně projektové dokumentace závěry diskuse k obnově vily Tugendhat. Ve druhém bloku jednání se VR věnovala realizaci přemostění při bývalém kartuziánském klášteře v Brně Králově Poli, které mělo spojit novostavbu v místech původního hospodářského areálu kláštera s hlavním souborem klášterních budov. V areálu, kde se dnes nachází FIT VUT Brno, se mezi vlastním klášterem a novostavbou nachází silnice 1. třídy, která neumožňuje sjednocení areálu, proto bylo potřeba tento handicap řešit určitou formou propojení. V projektu tak bylo navrženo přemostění, i když byly také úvahy o finančně náročnější realizaci podchodu. Moderní prosklená lávka byla navržena jako lehce odstranitelná a bylo zkoušeno několik variant jejího umístění ve vztahu k barokní fasádě staršího objektu. Vlastní diskuse členů VR byla směrována ke vzájemnému konsensu na otázku, zda je realizace přemostění z památkového hlediska možná či nikoli. Během diskuse se však vyhrotily dva názorové směry. První názor se smiřoval s kompromisním řešením formou přemostění na základě předložených variant (preferována varianta D), druhý názor považoval řešení za násilné a degradující hodnotu stavby. Členové VR se shodli na většinovém názoru, že areál kláštera byl v minulosti nelogicky předělen komunikací a že hned na počátku vznikla celá série chyb při tvorbě koncepce stavebních úprav 1) realizace předimenzované hmoty novostavby, 2) do areálu bylo koncipováno využití, kterému areál kapacitně nestačí, 3) neřešení situace urbanisticky. Většina přítomných členů VR současně upozornila na skutečnost, že realizací přemostění vyústěného do hlavní barokní fasády dostává objekt ránu na nejcitlivějším místě. Řešení situace mělo být prováděno urbanisticky s cílem dosáhnout odstranění komunikace. V rámci diskuse byl uveden příklad obdobné situace z kláštera v Plasích, kde silnice uprostřed areálu odrazuje investora a památka nadále trpí. Členové VR se však shodně domnívali, že je třeba obě části sjednotit a uzavřít jako campus. Provizorní řešení oddálí definitivní úpravu odpovídající hodnotě areálu. 11. zasedání dne 25. října 2005 v Praze Program zasedání obsahoval čtyři body: 1) úpravu nárožních úseků severní fasády románského biskupského paláce a přízemí románské věže v areálu NKP Olomoucký hrad v Olomouci, 2) architektonickou studii novostavby Muzea Velké Moravy na území NKP lokalitě Sadská výšina v Uherském Hradišti, 3) záměr rekonstrukce 2. a 3. NP v areálu bývalého zámku Český Dub, 4) zachování a prezentaci archeologických nemovitých nálezů (část valového opevnění, bašta parkánové hradby) v areálu bývalého pivovaru v Hradci Králové. V případě obnovy nároží severní fasády biskupského paláce a přízemí věže s kaplí sv. Barbory, kde 16 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

17 bylo odhaleno kamenné zdivo, se stala jádrem sporu otázka, zda má být zdivo pohledově prezentováno či zda má být překryto omítkou. Zdivo paláce vykazovalo více stavebních fází, od středověkých až po novodobé zásahy. V úvodu byl vysvětlen dosavadní odborný názor NPÚ, v němž NPÚ považoval za prioritní hledisko co nejbezpečnější ochranu dochované autentické hmoty památky, a to jak kamenů, tak historických malt včetně spár s podříznutím. Z tohoto důvodu NPÚ preferoval omítnutí, neboť představovalo obecně nejúčinnější způsob dlouhodobé ochrany zdiva a současně vyžadovalo nejmenší zásahy do dochovaného stavu. Oponentní názor kladoucí důraz na konzervaci zdiva a jeho vizuální uplatnění upozornil, že k rekonstrukci areálu dochází již od 60. let 20. století dle projektu významného architekta prof. Jana Sokola. Během ní bylo v areálu již použito čistě konzervační metody k obnově autentického románského kamenného zdiva na západní fasádě při vstupu. Klady konzervace zdiva byly viděny především ve vizuálním zpestření fasády a ve skutečnosti, že se tím dokladuje složitost stavebního vývoje Olomouckého hradu. V návaznosti na rozpoutanou diskusi v případě obnovy severních fasád doporučili členové VR NPÚ zachovat kontinuitu postupu navrženého prof. Sokolem, a to včetně nerealizovaných úprav vnějších fasád. Toto řešení umožňují posudky zpracované restaurátory ak. soch. Jiřím Novotným a Ivanem Noskem. Přiklonili se tudíž k prezentaci románského zdiva s tím, že do budoucna by měl být pečlivě sledován a vyhodnocován jeho stav tak, aby nedošlo k nevratné ztrátě autentických hodnot. Předmětem druhého bodu bylo zhodnocení architektonické studie Muzea Velké Moravy v lokalitě Sadská výšina (Uherské Hradiště), předložené MÚ Uherské Hradiště. Členové VR diskutovali především otázky spojené se zásahy do archeologického terénu v ochranném pásmu NKP. Během diskuse bylo poukazováno také na skutečnost, že případné nové výsledky revizních a záchranných archeologických výzkumů mohou nejen zkomplikovat stavbu, ale zcela změnit její podobu. Přítomní členové VR se v diskusi zároveň zabývali podobou prezentace Velké Moravy, která je z hlediska současného stavu nutná, a finančními předpoklady stavby. Prezentace Velké Moravy není dosud koordinována a stále zůstává nevyužito také velké množství dílčích prezentací a památníků. Z těchto důvodů byla položena otázka, zda Velkou Moravu prezentovat centrálně nebo několika areály provázanými jednotným systémem. Ačkoli přítomní členové VR kladně hodnotili práci studenta architektury, která je vzorově vypracovanou školní úlohou, neztotožnili se se záměrem města realizovat podle ní stavbu muzea v dané lokalitě. Členové VR se domnívali, že stavbou muzea jednoznačně dochází k likvidaci dochovaných částí archeologického terénu. Stavba jako taková byla vsazována do ochranného pásma NKP, které je územím s jasně definovanými podmínkami ochrany. Velká Morava by měla být s ohledem na již existující dílčí expozice prezentována spíše propojenou sítí těchto expozic. Ve třetím bodu jednání starosta města Český Dub představil záměry města v areálu bývalého zámku v Českém Dubu. Obnova objektu probíhá od roku 1991, kdy byla zahájena první etapa, během níž bylo rehabilitováno 1. NP. Ve druhé etapě ( ) byla provedena stavební obnova kaple sv. Jana Křtitele a věže. Obnova probíhala a probíhá na základě vyjádření odborné komise, o které se opírá také třetí plánovaná etapa ve 2. a 3. NP. K záměru obnovy bylo již požádáno o vydání závazného stanoviska. Snahou města při obnově objektu byla prezentace původní středověké stavby a stejně tak expozice by měla být tematicky orientována na středověk. Vědecká rada se během diskuse zabývala otázkou, zda jsou předložené podklady dostatečné k památkové obnově vysoce hodnotného objektu. Současně vyjádřila politování, že některé partie byly živelnou rekonstrukcí bez hlubšího průzkumu nenávratně ztraceny. V podkladech členům VR chybělo jak podrobné zaměření včetně průběhu kleneb, tak také analýza vývojových etap stavby. Členové VR se také vyjadřovali k metodám průzkumů, které jsou s ohledem ke standardním postupům prováděny destruktivně. Jako další bod diskuse byla řešena otázka volby principu památkové obnovy. Představená reromanizace objektu je vnímána jako purismus, který obětuje určité hodnoty na úkor jiných a je zcela v rozporu se stávajícími zásadami památkové péče. Vědecká rada NPÚ upozornila, že nelze rozhodovat o záměru, jehož podkladem není předem zpracovaný stavebně historický průzkum (dále jen SHP). Za současného stavu nepovažovali členové VR za možné v dané akci pokračovat, dokud nebude proveden kvalitní SHP. Pro obnovu vysoce památkově hodnotné stavby by mělo být nezbytné předložit historicky a vědecky podložený záměr. VR NPÚ se domnívala, že budoucí SHP musí provádět zkušený specialista, a to nedestruktivní metodou. Zároveň členové VR nesouhlasili s tvrzením, že úpravy 19. století jsou v tomto případě irelevantní, a odmítli snahy muzea i města o úpravu v duchu romantismu. VR považovala současně za nezbytnou kultivaci fasády, a to alespoň v duchu 19. století. Provedené archeologické výzkumy byly nekompatibilní a roztříštěné, proto bylo členy VR doporučeno přistoupit ke kvalitnímu archeologickému zpracování. Čtvrtý bod jednání se zabýval obnovou v areálu pivovaru, který je prohlášenou nemovitou kulturní pa- ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 17

18 mátkou v městské památkové zóně Hradec Králové. Obnovu historického objektu provádí firma IMMO- RENT ČR s. r. o., se kterou byly konzultovány veškeré požadavky archeologické památkové péče, která v místě předpokládala sérii důležitých nálezů. Během záchranného archeologického výzkumu byly objeveny relikty základů tří věží původní horní městské hradby z cihel datovatelné do 14. a 15. století a linie parkánové hradby z 15. a 16. století včetně jedné bašty z lámané opuky. V případě středověkého opevnění Hradce Králové se jedná o jednu z nejautentičtěji dochovaných částí opevnění, která nebyla do současnosti zasažena žádnými úpravami a vykazuje vysokou kvalitu provedení. Mimo středověké pozůstatky odkryl archeologický výzkum také pozůstatky dřevohlinitého opevnění z mladší doby bronzové (v profilu valu doloženo stopami po vnitřní dřevěné konstrukci) a sídlištní kontexty z období eneolitu. Jedná se tak o významné doklady nejstaršího osídlení města Hradec Králové. Během konzultací a jednání se zástupci památkové péče i odborníky ze strany archeologie přislíbil investor zajištění a prezentaci nejdůležitějších terénních pozůstatků, a to formou transferu. K tomuto účelu nechala firma v červenci 2005 vypracovat studii. Firma však později odmítla zajistit a prezentovat terénní archeologické pozůstatky s tím, že veškeré práce jsou nad rámec jejích finančních i technických možností a k těmto pracím nejsou ze zákona oprávněni. Na tomto základě Vědecká rada NPÚ odmítla transfer pozůstatků zdiva středověké parkánové hradby a zbytků valového opevnění z mladší doby bronzové (lužická kultura) s tím, že z metodického hlediska je nelze přemístit a měly by být zajištěny a prezentovány in situ, tj. v místě nálezu. Bašta by měla být současně interpretována a prezentována v kontextu s nalezeným dochovaným průběhem parkánového zdiva. Mladobronzové valové opevnění stejně jako středověké parkánové zdivo jsou jedinečnými doklady složitého několika tisíciletého vývoje osídlení na území Hradce Králové. Členové VR NPÚ se navíc domnívali, že tento krok ponechání nálezů in situ, povede rozhodně k oživení a zvýšení atraktivity nově vytvářeného parkovacího prostoru. Mgr. Jitka Vlčková Hodnotitelská komise výzkumu a vývoje Hodnotitelská komise pro institucionálně financovaný výzkum a vývoj v ústředním pracovišti Národního památkového ústavu (NPÚ) pracovala pod předsednictvím Ing. arch. Pavla Korčáka, CSc., PhDr. Josefa Štulce a tajemníka Mgr. Jaroslava Urbana ve složení: Pavel Jerie, PhDr. Ivan Muchka, PhDr. Jiří Nováček, PhDr. Libuše Ruizová, Ing. Jaroslav Štěpánek, PhDr. Jaromír Míčka a doc. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. Jako přísedící se účastnil jednání Mgr. Jiří Klusoň z Ministerstva kultury. Její činnost se uplatňovala při hodnocení plánů a výsledků výzkumné a vývojové činnosti NPÚ na podkladě systematické a všestranné činnosti specializovaného Oddělení vědy a výzkumu (OVV) ústředního pracoviště NPÚ pro výzkum a vývoj. Hodnotitelská komise NPÚ zasedla ve dnech 23. až , kdy bylo vyhodnoceno 18 zpráv a výstupů úkolů v této kategorii státem podporovaného výzkumu a vývoje. K účelu hodnocení připravilo OVV ústředního pracoviště NPÚ v roce 2005 zejména: 1. Dne kontrolní den probíhajícího účelově i institucionálně financovaného výzkumu a vývoje. 2. Dne kontrolní den probíhajícího účelově i institucionálně financovaného výzkumu a vývoje. 3. Na měsíční porady hlavního konzervátora s územními konzervátory podklady jednání o problematice výzkumu a vývoje do programu pravidelně zařazované. Mgr. Jaroslav Urban Redakční rada časopisu zprávy památkové péče Složení redakční rady v roce 2005: PhDr. Josef Štulc, předseda, PhDr. Kateřina Bečková, doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., doc. Ing. akad. arch. Václav Girsa, prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc., PhDr. Kristýna Kolajová, PhDr. Petr Kroupa, Ing. Hana Kruisová, PhDr. Květa Křížová, Bc. Karel Ksandr, Ing. arch. Karel Kuča, Ing. Petr Macek, doc. PhDr. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., Ing. Dagmar Michoinová, PhDr. Ivan Prokop Muchka, PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., Ing. Jan Sommer, Ing. Dagmar Sedláková, PhDr. Michal Tryml Hlavním cílem Redakční rady bylo posuzování vydavatelské koncepce NPÚ ÚP, dále garance odborné úrovně jednotlivých příspěvků i celého časopisu, jenž patří do skupiny recenzovaných odborných periodik, a ostatních publikací vydávaných redakcí NPÚ ÚP. Redakční rada se dále zabývala ekonomickými aspekty vydavatelské činnosti NPÚ ÚP, projednávala otázky její propagace a prezentace. Jednání redakční rady se v roce 2005 konala desetkrát, zpravidla jednou za měsíc. Z každého jednání byl pořízen zápis, který byl zaslán všem členům rady v elektronické podobě a zároveň je archivován v redakci časopisu. PhDr. Kristýna Kolajová 18 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

19 ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED PLNĚNÍ MIMOŘÁDNÝCH A HLAVNÍCH ÚKOLŮ STANOVENÝCH ZŘIZOVATELEM NÁRODNÍMU PAMÁTKOVÉMU ÚSTAVU NA ROK 2005 Mimořádné úkoly 1. (02170C9110) Vydat pro koordinaci a plnění hlavních činností ústavu spojených s prováděním Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005 a dalších dlouhodobých záměrů i operativních úkolů ústavu podle vlastní volby Plán hlavních úkolů Národního památkového ústavu v roce Zodpovědný řešitel: generální ředitel Spoluřešitelé: územní odborná pracoviště Garant za ÚP: hlavní konzervátor, Ing. arch. Dagmar Sedláková, Pavel Jerie Plán hlavních úkolů NPÚ pro rok 2005 byl po pojednání na poradě územních konzervátorů a Poradě vedení vydán pod čj. 1451/2005/NPÚ dne Plnění bylo průběžně sledováno určenými garanty. Splněno v termínu. 2. (02170C0302) Zajistit ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností, popř. i vlastníky nemovitých kulturních památek, činnosti nezbytné pro postupné jednotné označení nemovitých kulturních památek v terénu stanovenou tabulkou. Kontrolní termín: Zodpovědný řešitel: hlavní konzervátor Spoluřešitelé: územní odborná pracoviště Garant za ÚP: Pavel Jerie, Ing. arch. Ondřej Šefců ÚOP v hl. m. Praze: Tabulky, které byly předány v roce 2004, byly v průběhu roku 2005 postupně umísťovány, další nebyly vydány ani vyžádány. ÚOP středních Čech v Praze: Označování památek je prováděno postupně a průběžně, podle požadavků pověřených obcí. Jsou zpracovávána vyjádření k umístění tabulek, probíhají konzultace na místě, poloha tabulek je případně zakreslována do fotografií. Tabulky jsou postupně, zpravidla v malém množství (30 nebo 60 ks), vydávány zástupcům pověřených obcí. Problematika označování tabulek byla opakovaně projednávána při setkání s pověřenými obcemi, svolaném odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje. Některé obce však označování kulturních památek vůbec nezahájily (Český Brod, kde byla otázka označovaní projednávána územním konzervátorem s vedoucím příslušného odboru MěÚ). Otázka postupu byla opět konzultována na setkání obcí s Krajským úřadem dne V roce 2005 bylo do vydáno 523 tabulek, v roce tabulek, celkem tedy 973 tabulek (z toho 13 pro Krajský úřad). ÚOP v Českých Budějovicích: Tabulky byly v roce 2005 předány všem pověřeným obcím (Písek 344 ks, Týn nad Vltavou 154, Soběslav 202, Milevsko 122, Vodňany 113, České Budějovice 841, Prachatice 460, Třeboň 189, Jindřichův Hradec 440, Kaplice 121, Trhové Sviny 192, Český Krumlov 613, Tábor 520, Dačice 249, Vimperk 126, Blatná 124, Strakonice 325 ks). Celkem bylo umístěno ks tabulek. ÚOP v Plzni: Na počátku roku 2005 byly doplněny chybějící tabulky na všech objektech ve správě NPÚ ÚOP v Plzni a označení je tak realizováno na všech objektech ve správě tohoto pracoviště. V Plzeňském kraji byly tabulky pro označení kulturních památek předány všem obecním úřadům s rozšířenou působností již v roce 2004 v celkovém počtu V Karlovarském kraji, kde po dohodě s obecními úřady byly tabulky v průběhu 2005 roku předávány postupně, bylo předáno obcím s rozšířenou působností zatím 840 tabulek. Celkem je nyní v obou krajích tabulek (z toho 16 bylo použito pro označení objektů ve správě NPÚ). ÚOP v Ústí nad Labem: Na základě písemné výzvy všem magistrátům a městským úřadům, pověřeným výkonem státní správy v oblasti památkové péče, jsou dle jejich požadavků a zájmu vydávány s příslušnou evidencí tabulky pro označování památek. Podle evidence vydávání tabulek, vedené v depozitním místě (KP Most), bylo z celkového počtu ks tabulek předáno celkem ks. ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 19

20 Tabulky byly vydány pro všechna příslušná města na území bývalého Severočeského kraje s výjimkou města Litvínova. Akce se setkala s mimořádným ohlasem pouze v případě u tzv. Wolfrumovy vily v Ústí n. L., sídla Českého rozhlasu Sever, který označení budovy tabulkou Kulturní památka spojil se zahájením oslavy šedesáti let působení na severu Čech. Tabulka byla slavnostně odhalena za účasti zástupců vedení Českého rozhlasu v Praze, primátora města Ústí n. L. Petra Gandaloviče a zástupce NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. ÚOP v Pardubicích: Všechny tabulky pro Pardubický a Královehradecký kraj byly předány příslušným obcím s rozšířenou působností. Tabulky určené pro objekty ve správě NPÚ ÚOP v Pardubicích byly instalovány. ÚOP v Brně: Spolupráce s obcemi pokračuje, nově byly tabulky osazeny v působnosti MěÚ Uherský Brod. Připomínáno na všech jednáních s pracovníky památkové péče pověřených úřadů v červnu při setkání na KÚ Jihomoravského kraje a v říjnu na setkání pracovníků památkové péče kraje Vysočina na KÚ. V letošním roce vydáno celkem 233 tabulek a osazeno 319. Celkem osazeno 402 tabulek, došlo tedy ke zrychlení tohoto procesu. ÚOP v Olomouci: Smlouvy o plnění úkolu označování kulturních památek uzavřeny se všemi pověřenými obcemi se zdůrazněním poskytováni metodické pomoci při instalaci tabulek. Všechny tabulky zatím ovšem nevyzvednuty a v terénu na kulturních památkách postupně rozmísťovány za metodické pomoci odborných pracovníků NPÚ ÚOP v Olomouci. Plnění úkolu zajišťují všichni garanti okresů. Okres Olomouc - města převzala tabulky, v Uničově zahájili osazování, ve Šternberku práce připravují. Okres Přerov v Lipníku tabulky osazeny, v Hranicích osazeny zčásti, v Přerově nerealizují (mají vlastní tabulky). Okres Prostějov tabulky zčásti osazeny. Okres Šumperk Šumperk téměř hotovo, Mohelnicko probíhá osazování. Okres Jeseník realizováno částečně. Tabulky již označují všechny kulturní památky ve správě NPÚ ÚOP v Olomouci. ÚOP v Ostravě: Proběhla další fáze předání tabulek pověřeným obcím podle seznamu kulturních památek. Pověřená obec Bílovec, Magistrát města Karviná, Magistrát města Opavy, pověřená obec Krnov a Vítkov písemnou odpovědí odmítly na výzvu územního odborného pracoviště v Ostravě převzít zbývající počet tabulek. V roce 2005 bylo předáno dalších ks tabulek. V současné době je tedy za roky předáno a většinou i osazeno ks tabulek, z toho 12 osazeno na objektech ve správě územního odborného pracoviště. Na všech pracovištích NPÚ postupně plněno, tabulky jsou umístěny i na všech nemovitých kulturních památkách ve správě NPÚ. 3. (02170C0402) Vydat pro sjednocení vybraných provozně ekonomických a jiných činností v ústavu základní vnitropodnikové normy, popř. metodické pokyny nebo vzory opatření, zejména a) Spisový a skartační řád, b) Podpisový a dispoziční řád, c) Platový a kariérní řád (směrnice, opatření generálního ředitele atp.), d) Metodiku sjednocující zadávání veřejných zakázek a vybrané postupy v investiční činnosti, e) Metodiku trvalého monitoringu technického stavu a provozně technických podmínek zpřístupnění nemovitých národních kulturních památek veřejnosti pro kulturní a výchovně vzdělávací účely, s nimiž je ústav příslušný hospodařit, f) Vzorový návštěvní řád památkového objektu zpřístupněného veřejnosti pro kulturní a výchovně vzdělávací účely. Kontrolní termíny: a Termín splnění pro úkol podle písm. f): Zodpovědný řešitel: hlavní ekonom (a-d), Ing. Aleš Krejčů (e-f) Garant za ÚP: JUDr. Štěpán Jurajda a) Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vycházející z aktuální legislativní úpravy byl vydán dne s nabytím účinnosti dnem Úkol splněn. b) Podpisový a dispoziční řád V průběhu I. pololetí 2005 došlo ke sjednocení hledisek základních náležitostí podpisového vzoru v rámci NPÚ a dispozičních oprávnění. Zpracovaný návrh podpisového a dispozičního řádu byl předložen na poradě ekonomů k projednání ve vedení jednotlivých ÚOP. Poradou vedení byl dne podpisový a dispoziční řád schválen a je připraven k vydání. Úkol plněn, s ohledem na omezení pravomoci vedení NPÚ nebyl vydán. c) Platový a kariérní řád Návrh platového a kariérního řádu byl zpracován a předložen na poradě ekonomů NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PARDUBICÍCH 1 ISBN 80-86234-80-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech.

Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. Výstup úkolu: Srovnávací analýza silných a slabých stránek státní památkové péče bilance, rizika a příležitosti rozvoje systému ve vybraných oblastech. (SWOT analýza Strength weakness oportunity thread

Více

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3

OBSAH ZKRATKY / 2. ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD Hodnocení roku 2003 / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Organizační řád / 4 Seznam pracovníků / 5 Památková rada územního odborného pracoviště NPÚ / 10 ODBORNÉ ČINNOSTI Zhodnocení hlavních úkolů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ISBN 80-86234-82-7 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2012 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Sekce provozně ekonomického

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ministerstvo pro místní rozvoj. Ústav územního rozvoje sborník ze semináře litomyšl 2010 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2010 Letecký pohled

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-87104-05-7

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V PARDUBICÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1 OBSAH Úvodní slovo 5 Vědecká rada 7 Organizační schéma a seznam osob zaměstnaných v PÚ v roce 2000 8 Zpráva o plnění plánu hlavních a mimořádných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU

VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROČNÍK XXXVI. (VII.) ČÍSLO 3 / 2006 VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Haló, to je Kooperativa? Tady Klub Za starou Prahu. Naší velkou starostí jsou projekty obřích hotelů na malých parcelách. Můžete s tím

Více

OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2

OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Úvod. Základní náplň činnosti ústavu / 3 Organizační struktura / 4 Pracovníci NPÚ HMP / 5 Památková rada a Regionální komise NPÚ HMP / 8 ODBORNÉ

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE

LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE LEGISLATIVNÍ ANALÝZA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE Univerzita Pardubice 2013 Legislativní analýza právních předpisů v oblasti památkové péče Vypracovala JUDr. Olga Petríková, LL.M. ve spolupráci

Více

Obsah. Návrh řešení instituce městského architekta v Brně

Obsah. Návrh řešení instituce městského architekta v Brně b. ᖗ升 L a W t 5 L ë ù Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Úvod do problematiky... 3 1.2 Obecné údaje o zpracování materiálu... 4 1.3 Přehled městských architektů v České Republice... 5 2 Analýza teoretických podkladů

Více

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum KRONIKA PROJEKTU Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Obsah 4 Úvodní slovo 6 Historie objektu 7 Adresáti kroniky projektu Majetkoprávní

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče?

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více