za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2009-2010"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy

2 Školní rok 2009/ Základní údaje o škole 1.1 Název 1.2 Sídlo 1.3 Charakteristika 1.4 Zřizovatel 1.5 Údaje o vedení školy 1.6 Adresa pro dálkový přístup 1.7 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1 Přijímací řízení na denní studium 4.2 Přijímací řízení na večerní studium 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 5.1 Údaje o žácích - tabulky 5.2 Účast žáků v soutěžích, SOČ a evaluačních akcích 5.3 Odborná praxe 5.4 Práce předmětových komisí 5.5 Zpráva koordinátora EVVO 5.6 Poznávací zájezdy a exkurze 5.7 Maturity 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Zprávy o činnosti VP 6.2 Plnění minimálního preventivního programu 7. Údaje o dalším vzdělávání 7.1 Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. ze zpráv předsedů PK 7.2 Údaje o dalším vzdělávání provozních zaměstnanců 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Hlavní aktivity mimo vyučování a prezentace školy 8.2 Spolupráce s Klubem rodičů Nejúspěšnější žák Nejoblíbenější učitel 8.3 Spolupráce se ZŠ a SŠ a zahraničními školami 8.4 Spolupráce s NFGF 8.5 Účast v metodických a dalších orgánech 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími orgány 10. Základní údaje o hospodaření školy v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Asociace ředitelů gymnázií 2

3 1. Základní údaje o škole (Ký) 1.1 Název školy (od ) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace 1.2 Sídlo školy (od ) Cihelní Frýdek-Místek 1.3 Charakteristika školy Naše škola vznikla sloučením do té doby samostatné Střední odborné školy, Frýdek- Místek,tř. T. G. Masaryka 451 a Gymnázia, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451. SOŠ je pokračovatelkou Rodinné školy, která začala působit od v rámci tehdejšího SOU, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, osamostatnila se a k se transformovala na SOŠ. Gymnázium zahájilo svou činnost Škola působila v prostorách školního areálu, který měla pronajatý, a částečně ho sdílela s jmenovaným SOU, které bylo správcem nemovitosti. Od do proběhl přesun školy do školního areálu na ul. Cihelní 410, kde gymnázium a SOŠ působily v nájmu u vlastníka objektu Města Frýdek-Místek, a to do Tento areál byl Městem Frýdek - Místek převeden formou daru na Moravskoslezský kraj. Smlouva byla podepsána starostkou města paní Ing. Richtrovou a hejtmanem MSK panem Ing. Tošenovským. Ředitel školy, který byl pověřen správou areálu, převzal tento od zástupce města i s částí technické dokumentace. V areálu spravovaném naší školou dále sídlí: 1. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. (dále jen ČOG) formou nájmu na dobu neurčitou. 2. Střední škola gastronomie a služeb (dále jen SŠGaS), která zde provozuje kuchyň s jídelnou (formou 10leté výpůjčky prostor). 1.4 Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj 1.5 Údaje o vedení školy Ředitel školy: Ing. Jaroslav Konečný Zástupci ředitele: Zástupce statut. orgánu: Mgr. Jaroslava Dvořáková Zástupce ředitele: PaedDr. Iva Krulikovská Zástupce ředitele vedoucí provozního úseku (dále jen ZŘ-VPÚ): Mgr. Lenka Horutová Řídící a kontrolní pracovník: Mgr. Zuzana Škorňoková 1.6 Adresa pro dálkový přístup 3

4 1.7 Údaje o školské radě (zprac. Ki) Školská rada při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada pracovala ve šk. roce 2009/2010 v tomto složení: a) členové jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Zbyněk Šostý předseda Bc. Jana Bozenhardová Stanislav Bražina b) členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Mgr. Naděžda Kurowská Mgr. Libor Lepík Ondřej Šára c) členové zastupující pedagogické pracovníky: PaedDr. Iva Krulikovská místopředseda Mgr. Pavel Král Mgr. et PhDr. Pavel Carbol Ve školním roce 2009/2010 svolal předseda školské rady 3 zasedání. Zúčastnil se jich i ředitel školy. Školská rada schválila školní řád, výroční zprávu o činnosti školy, vyjádřila se k rozboru hospodaření za rok 2009, byla informována o investičních záměrech na rok 2010, zkušenostech se zaváděním školského vzdělávacího programu u obou oborů vzdělání v 1. ročníku a průběhu přijímacího řízení na školní rok 2010/2011. Dne jmenoval ředitel Gymnázia a SOŠ komisi k přípravě a provedení doplňovacích voleb z důvodu odstoupení Ondřeje Šáry, žáka třídy 4. C, který vykonáním maturitní zkoušky dne přestal být žákem školy. Volba proběhla dvoukolově. Na základě výsledku II. kola voleb jmenoval ředitel školy Zdeňka Bednáře, žáka třídy 4. A, členem školské rady. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání (zprac.ký) 1. Obor K/401 Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, ročník. 2. Obor K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. ročník. Žáci těchto oborů, s ohledem na to, že dle záměru státu má projít 60% populace nějakou formou terciálního vzdělávání, jsou připravováni především pro další studium na VŠ příp. VOŠ. 3. Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, ročník. 4. Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. ročník. 5. Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání, pětiletý obor, 2. a 5. ročník. Žáci tohoto oboru jsou (v denní i večerní formě vzdělávání) připravováni na výkon různých funkcí ve veřejné a státní správě, v různých sociálních ústavech a institucích, ale také pro práci v cestovních, obchodních i výrobních firmách. Nemalá část absolventů denního studia se také zapojuje do terciálního vzdělávacího cyklu - vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ). Učební plány: 2.1 Obor K/401 Gymnázium - všeobecné Všechny ročníky byly vyučovány dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR, č.j.20595/99-22 ze dne , s platností od pro I. ročník. Na tento plán byl modifikován konkretizovaný plán školy vycházející z předcházejícího plánu schváleného V rámci rozvojového programu Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázia byla navýšena od hodinová dotace všech tříd ročníku o dvě vyučovací hodiny. 2.2 Obor K/41 Gymnázium První ročník je vyučován od dle školního vzdělávacího programu s názvem Všestrannost pro každého. Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r , 2.5 Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, denní i večerní forma vzdělávání Všechny ročníky denního i večerního studia byly vyučovány dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR ze dne , pod č.j / , s platností od aplikovaného na podmínky naší školy. 2.4 Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, v denní forma vzdělávání První ročník je od vyučován dle školního vzdělávacího programu Prakticky do praxe, který vychází z RVP MŠMT ČR dne , č. j /

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (zprac. Ký) Ve školním roce 2009/2010 zaměstnávala škola celkem 65 pracovníků. Z toho bylo 50 pedagogů včetně ředitele a jeho tří zástupkyň, provozní úsek měl 15 zaměstnanců, které řídila na částečný úvazek zástupkyně ředitele vedoucí provozního úseku. V personální oblasti jsme se opět, z důvodu nemocí a úrazů, neobešli bez dlouhodobějších zástupů, jejichž koordinace a realizace byla poměrně složitá. Pedagogický úsek fungoval bez větších problémů, drobné zádrhele byly řešeny za pochodu. Nejsložitější je situace v předmětové komici německého jazyka, kde pět vyučujících pobývalo na nemocenské, mateřské a rodičovské dovolené. Zastupující kolegové postupně hledají své místo ve sboru i svou pozici ve vztahu k našim žákům často poměrně složitě. V PK NJ musela jedna z nedávno nastupujících kolegyň převzít i funkci předsedkyně PK a zhostila se výkonu této funkce velmi dobře, přestože spolupráce s některými členy PK NJ byla poměrně složitá. Provozní úsek pod vedením ZŘ VPÚ Mgr. Horutové pracoval rovněž velmi dobře. Technicko - hospodářské pracovnice se musely vyrovnávat se stále rostoucím rozsahem úkolů. Také pracovníci údržby a úklidu řešili a odstraňovali po celou dobu vyučovací i prázdninové části uplynulého školního roku řadu drobných i rozsáhlejších oprav a provozních problémů. Tento úsek také z větší části zabezpečuje službu ve vrátnici, zbylou část zajišťuje svými zaměstnanci ČOG. Často se podílí i na zabezpečení investičních akcí. V průběhu šk. roku 2009/2010 pracovalo na plný úvazek 52 zaměstnanců (42 pedagogů a 10 provozních pracovníků). Na zkrácený pracovní úvazek pracovalo 13 zaměstnanců (z toho 8 pedagogů a 5 provozních pracovníků). Mimo zaměstnanců v pracovním poměru škola spolupracovala v rámci dohod s instruktory a zdravotníky na kurzech, s prázdninovými brigádníky atd. Na krátkodobé úseky byli najímáni pracovníci na lyžařský a turistický kurz a na různé zástupy. Seznam provozních zaměstnanců k PŘÍJMENÍ A JMÉNO Bandíková Zuzana Božoň Blažej Eschnerová Blanka Fábryová Jana Fanta Peter Golíková Alena Houzar Jiří Jenknerová Monika Mališová Oldřiška Matzová Petra Plouhar Jaroslav Sačková Lucie Horutová Lenka Oháňková Lenka FUNKCE uklízečka školník-údržbář hospodářská referentka - personalistka uklízečka domovník uklízečka údržbář uklízečka hospodářský referent účetní údržbář referentka zást. ředitele - ved. provoz. úseku uklízečka 6

7 Seznam pedagogických pracovníků k PŘÍJMENÍ A JMÉNO APROBACE FUNKCE Adamusová Lucie Aj, Bi, TV učitel Baierová Ruth Bi,CH,Nj učitel Bednářová Marie TV,ZSV učitel Bužková Brigita Čj,Nj učitel Brzezná Zuzana Nj, ZSV, Špj, Jap.j učitel Cyblová Ludmila NJ, ZSV učitel Carbol Pavel D,ZSV učitel Dvořáková Hana Aj učitel Dvořáková Jaroslava CH,M statut.zást. ředitele Exner Petr Aj,D,ZSV učitel Friedlová Alena Aj učitel Fucimanová Jana Gottwaldová Irena RD M, Ch Nj,ZSV učitel učitel Haganová Eva D,EV,Rj učitel Holubová Jindřiška RD Z,Nj učitel Horut Tomáš Horutová Lenka M, F, IVT CH,M Hradil Lumír Čj,ZSV učitel Hrnčířová Jarmila Čj,Špj učitel Hůlová Hana F,M učitel Janecká Martina PN,VS učitel Jurečková Kamila Kabieszová Lenka RD NJ, M Nj,ZSV učitel zást. ředitele- VPÚ učitel učitel Konečná Hana EV,IVT,M učitel, VP, PSPJ Konečný Jaroslav EKL,CH ředitel Koval David Aj, Bi učitel Král Pavel F,IVT,M učitel, koord. ICT, metodik ICT Krpešová Jarmila Krplová Irena NJ PN,VS učitel učitel Krublová Dagmar Aj,Z,Fj učitel Krulikovská Iva Čj,D,Nj zást. ředitele Krulikovský Jan M,F, EV učitel Kuběna Pavel Kurowská Naděžda ČJ Bi,M učitel učitel Lepík Libor F,IVT,M učitel Marečková Kateřina Ch, Bi učitel Mikušková Lucie Aj učitel Molinová Jarmila Mynář Pavel ČJ.ZSV TV, Z učitel učitel Nytrová Dagmar HOK,TA učitel Rudzká Pavla Aj,Rj,Z učitel Samiecová Ivana DG,M učitel Schneiderová Lenka Čj, D učitel Sojková Jana EK,TA učitel Svobodová Lenka RD Nj,ZSV učitel Ševčík Zbyněk IVT, F učitel 7

8 PŘÍJMENÍ A JMÉNO APROBACE FUNKCE Škorňoková Zuzana Bi,TV zást. ředitele Šrubařová Milena Rj,TV učitel, VP, PSPJ Typovská Stanislava EKL,Rj,Z učitel,koord. EVVO Urbancová Lenka NJ, Bi učitel Baptie A.E.Paul AJ-konv. učitel Zvonková Kateřina Aj učitel 8

9 4. Údaje o přijímacím řízení (zprac. Ki) 4.1 Přijímací řízení - denní forma vzdělávání GYMNÁZIUM, zaměření: M, VT a F PŘIHLÁŠENÍ PŘIJATÍ DÍVKY HOŠI CELKEM DÍVKY HOŠI CELKEM I. KOLO Žáci byli přijímáni na základě údajů ze ZŠ, přijímací zkoušky se nekonaly. GYMNÁZIUM, zaměření: všeobecné PŘIHLÁŠENÍ PŘIJATÍ DÍVKY HOŠI CELKEM DÍVKY HOŠI CELKEM I. KOLO II. KOLO III. KOLO IV. KOLO Žáci byli přijímáni podle dosaženého bodového výsledku u přijímacích zkoušek a na základě údajů ze ZŠ. VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST PŘIHLÁŠENÍ PŘIJATÍ DÍVKY HOŠI CELKEM DÍVKY HOŠI CELKEM I. KOLO Žáci byli přijímáni na základě údajů ze ZŠ, přijímací zkoušky se nekonaly. 4.2 Přijímací řízení večerní forma vzdělávání Přijímací řízení neprobíhalo. První ročník nebyl otevřen. Zájemci o studium byli přijati na uvolněná místa ve 2. ročníku. 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 5.1 Údaje o žácích - tabulky (zprac. Dv) - Přehled celkového prospěchu - Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů v 1. pololetí šk. roku 2009/10 - Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů ve 2. pololetí šk.roku 2009/10 Viz. tabulkové přehledy 10

11 5. 2 Účast žáků v soutěžích, SOČ a evaluačních akcích (zprac. Ki) Tyto údaje jsou podrobně zpracovány v hodnotících zprávách předsedů předmětových komisí, které jsou přílohou originálu této zprávy. Uvádíme proto jen nejdůležitější z nich. OLYMPIÁDY PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Český jazyk školní 1. M. Hurkalová 2. B 2. J. Tvarůžková 4. B 3. R. Bradová 3. S okresní 7. J. Tvarůžková 4. D Soutěž v recitaci okresní 2. M. Lanča 3. A Ekonomickomanažerská (ZSV) školní 1. J. Ondračka 3. C celostátní 7. J. Ondračka 3. C Zeměpis školní 1. T. Podmolíková 4. B 2. F. Hastík 4. B 3. P. Leško 3. C okresní 6. T. Podmolíková 4. B 7. P. Leško 3. C Matematika školní 21 žáků ročník Logická olymp. školní 48 žáků ročník krajské M. Ryzí 2. C Chemie školní (kat. C) 1. I. Jedlička 2. B 2. K. Kocianová 2. B 3. P. Birke 2. A školní (kat. B) 1. A. Paluzgová 3. C 2. K. Lesňáková 3. A krajské úspěšný řešitel I. Jedlička 2. B Fyzika školní 14 žáků 1. A, 1. B, 1. D, 2. A Biologie školní 1. P. Birke 2. A J. Pastorová 1. A A. Dašková 1. A krajské úspěšný řešitel P. Birke 2. A KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V CIZÍM JAZYCE PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Anglický jazyk školní 1. R. Michaláková 2. C 2. P. Leško 3. C R. Znišťal 3. C 3. E. Danyšová 3. A okresní 4. R. Michaláková 2. C Německý jazyk školní 1. N. Maříková 3. C 2. K. Lesňáková 3. A 3. M. Jelínková 3. B okresní 6. N. Maříková 3. C 11

12 PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Anglický jazyk školní 1. B. Janáková 3. A 2. J. Pastorová 1. A P. Ostrá 4. D M. Štěpáník 1. C Juvenes Traslatores republikové diplom za účast E. Danyšová 3. A D. Kristalas 3. C P. Leško 3. C L. Mojžíšková 3. D DALŠÍ EVALUAČNÍ AKCE PŘEDMĚT NÁZEV SOUTĚŽE VÝSTUP Německý jazyk Wie sagt man es auf Deutsch školní kolo Chemie KSICHT korespondenční soutěž Fyzika Fyzikální liga účast 20 žáků Biologie Soutěž z biologie pro žáky 1.- školní kolo 3. ročníku IVT Školní ajťák školní kolo Estetická výchova O nejzdařilejší prezentaci z kapitol umění školní kolo, žáci 1. a 2. ročníku O nejusměvavější sluníčko školní kolo, 1. a 2. ročník Tělesná výchova Corny pohár 2. místo dívky, 4. místo chlapci košíková 2. místo dívky, okresní kolo volejbal 2. místo chlapci, okresní kolo volejbal 1. místo dívky, okresní kolo 2. místo dívky, krajské kolo PROJEKTY PŘEDMĚT NÁZEV, POŘADATEL VÝSTUP Český jazyk Studenti čtou a píší noviny, MF Dnes uveřejněné články v novinách Německý jazyk Tschechien-unser Heimatland plakát, prezentace v Power Pointu Francouzský jazyk O nejlepší plakát o ČR ve plakát francouzštině Francouzský a německý jazyk napříč Francií s cestovní kanceláří (5. ročník interaktivní soutěže ve FJ a NJ prezentace Matematika Týden s matematikou soutěže mezi třídami Fyzika Projekt fotokomora sestavení fotokomory IVT Co pro nás znamená euro? (fotografická soutěž) postup do celoevropského kola Estetická výchova Čtverec výtvarné práce Odborné předměty Jaro Evropy prezentace 12

13 5.3 Odborná praxe (zprac. Šk) Odborné praxe se účastní žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. 2.S (2 týdny celá třída) 3.S od (průběžná praxe 2 žáci/týden - ÚSP) (1 týden celá třída) ( 2 týdny celá třída) 4.S ( 2 týdny celá třída) V2.S a V2.V Výsledky praxe škola kontroluje. S firmami jsou sepisovány dohody (náplň práce, bezpečnost, délka a doba trvání, způsob hodnocení). Žáci si vedou záznamy o náplni práce. Na závěr firmy písemnou formou žáky zhodnotí. Firmám jsme zasílali předtištěné hodnotící formuláře. Žáci obsah formulářů znají, více se tedy snaží. Při negativním hodnocení bude doporučeno žákům zopakování praxe v náhradním termínu. Praxe splňuje svůj účel. Se začleňováním žáků na praxi jsou značné problémy, ne všechny firmy jsou vstřícné našim žádostem. 5.4 Práce předmětových komisí (dále jen PK) (zprac. Ki) Práce předsedů PK je velmi náročná a její materiální podmínky se vzhledem k nelehké situaci v oblasti provozních prostředků krajských středních škol nadále nelepší. Jako hlavní úkoly i pro příští rok zůstávají: - průběžná kontrola plnění tematických plánů daných předmětů, - sjednocování klasifikačních požadavků v rámci PK, - především u oboru Gymnázium stanovení klasifikačních nároků tak, aby studijní výsledky našich žáků korespondovaly s jejich úspěšností v dalším studiu, - sjednocení nároků u maturitních zkoušek (hlavně u JČ, JA, JN a M). PK český jazyk a literatura (dále jen ČJ) a) Projekt Studenti čtou a píší noviny, MF Dnes. b) Testování Vektor 2009 Modul 4, Scio, 4. ABCD, 4. S. c) Kvalita 2009, MEC metodické a evaluační centrum, Ostrava, 1. ABCD, 1.S. d) Kvalita 2010, MEC metodické a evaluační centrum, Ostrava, 3.ABCD, 3.S. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A ,38 4.B ,96 4.C ,26 4.D ,93 4.S ,92 V5.S ,65 13

14 PK anglický jazyk (dále jen AJ) - příprava akcí pro žáky: , Diskuse s americkými studenty, 4. ročníky gymnázia a SOŠ , Western Day, celoškolní akce. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,68 4. B ,73 4. C ,97 4. D ,94 4. S ,64 V5.S ,11 - kurzy, exkurze, poznávací zájezdy: , zájemci z ročníku gymnázia a SOŠ, Anglie, poznávací zájezd po jižní a jihozápadní Anglii. PK německý jazyk (dále jen NJ) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,62 4. B ,00 4. C ,00 4. D S ,33 V5.S ,22 kurzy, exkurze, poznávací zájezdy: Vánoční Vídeň , ročník: -prohlídka města (Rathaus, Stephansdom,...), návštěva vánočních trhů. PK francouzský jazyk - přednášky: beseda s ředitelem Francouzské aliance , Xavier Lavry,zkoušky DELF a francouzština ve světě, třídy 1. C a 1. D. PK základy společenských věd (dále jen ZSV) - příprava akcí pro žáky: září 2009 květen 2010, Mgr. Petr Exner, maturitní témata, 4. ročník, duben 2010, Mgr. Zuzana Škorňoková, Společenské chování prezentace, 4.ročník, květen 2010, Mgr. Zuzana Škorňoková, Stolování a stolničení, 4. S. 14

15 Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,50 4. B ,50 4. C ,37 4. D ,55 4. S ,00 V5.S přednášky: duben 2010, Ing. Jana Sojková, Management, 3. ročník, duben 2010, ředitel Komerční banky, Studentská konta, 3. ročník. PK dějepis Další aktivity vyučujících: - členové PK provedli srovnávací testy v prvním ročníku, - PhDr. Pavel Carbol publikoval články v materiálech Společnosti Edvarda Beneše, PhDr. Pavel Carbol navštívil se seminářem z dějepisu 3. ročník Okresní archiv ve Frýdku Místku, exkurze s přednáškou o archivnictví. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,50 4. B ,57 4. C ,63 4. D ,64 4. S V5.S PK zeměpis Další aktivity vyučujících: - příprava akcí pro žáky Jaro Evropy 2010 kvíz o EU pro žáky ročníku, prezentace tříd 2. C a 2. D s tématem Evropa, výsadba květin s žáky 3. D, soutěž evropských projektů pro 4. ročník veřejná správa, organizovala Mgr. Irena Krplová. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A , 80 4.B , 16 4.C , 00 4.D , 55 4.S V5.S

16 - přednášky: , Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje přednáška a výzva k soutěži pro 3. ročník gymnázia, zorganizovala Mgr. Stanislava Typovská. - exkurze: Zeměpisná vycházka podél Ostravice a Morávky Profil Morávky přírodní památka - pro semináře - 3. a 4. roč., dne , celkem 28 studentů, zorganizovala Mgr. Stanislava Typovská a Mgr. Pavla Rudzká, obě zpracovaly pracovní list pro tuto vycházku. Muzeum Beskyd výstava Střípky buddhismu A Mgr. Pavla Rudzká Seminář ze zeměpisu Mgr. Pavla Rudzká - projekty: MAN práce na tvorbě pracovních listů do zeměpisu a geologie (Mgr. Daniela Steblová, Mgr. Pavla Rudzká). - Doplňování sbírek zeměpisu a geologie, vytváření geologické sbírky a dokoupení minerálů Mgr. Pavla Rudzká. PK- matematika - Další aktivity vyučujících: Týden s matematikou ( Fyzikální liga a Den bez čísel, Den s číslem, Reklamní den čísel a turnaje v deskových hrách, turnaj v piškvorkách, Klokan (kategorie Student 53 účastníků, kategorie Junior 64 účastníků), Znám Ludolfovo číslo, Sudoku, Matematické chuťovky). Exkurze na Př. f. UP Olomouc Okno do praxe (Mgr. Libor Lepík + 4 žáci) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,47 4. B ,27 4. C ,80 4. D ,58 4. S ,40 V5.S PK chemie Další aktivity vyučujících: - příprava akcí pro žáky: exkurze, práce s žáky v terénu. - Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,33 4. B ,67 4. C ,25 4. D ,00 4. S V5.S

17 PK fyzika Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,50 4. B ,00 4. C ,50 4. D ,00 4. S V5.S kurzy, exkurze, poznávací zájezdy: 17. březen, 1. C, 2. B, 1. S, Ostravské planetárium, Gravitační pole. 3. březen, 1. A, 1. B, 1. D, Ostravské planetárium, Gravitační pole D 21 žáků - Novoměstská radnice v Praze pořádala katedra didaktiky fyziky MF UK Praha Vědohraní pokusy z fyziky na Bambiriádě ve F-M (20 žáků) Evropský den pro mládež ESDI 2010 téma: biodiverzita (22 žáků) D 4 žáci - Exkurze na přírodovědeckou fakultu UP Olomouc optika a optoelektronika, laboratoře Evropský den boje proti rasismu optické klamy. - projekty: Člověk a příroda experimentálně, MSK. Projekt fotokomora pod vedením Mgr. Libora Lepíka žáci 3. D a pan Blažej Božoň sestavili fotokomoru. PK biologie a ekologie Příprava soutěže z biologie pro ročník (Mgr. Kateřina Marečková). Příprava školního kola biologické olympiády (Mgr. Naděžda Kurowská, Mgr. Kateřina Marečková). Organizování exkurzí (Mgr. Kateřina Marečková, Mgr. Naděžda Kurowská). Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A ,75 4.B ,00 4.C ,20 4.D ,57 4.S V5.S

18 PK ruský jazyk Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A B C D S V5.S , 80 PK informatika a výpočetní technika (dále jen IVT) - testování: Testování znalostí informatiky v rámci Evropského týdne IT dovedností 2010 dobrovolný test prováděn v rámci výuky a samostatně doma. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,00 4. B ,50 4. C ,33 4. D ,00 4. S ,00 V5.S ,00 PK- odborných předmětů (dále jen OP) - Příprava studentů 4. ročníku ke státní zkoušce z PEK, zkoušku absolvovalo 11 studentů, 10 z nich ji vykonalo úspěšně (garant Dagmar Nytrová). - Testování studentů 3. S na zjištění zvýšení znalostí proběhlo počátkem června, výsledky budou zaslány na školu. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.S-VS ,259 4.S-PN ,148 4.S-Praktická MZ ,556 V5.S-VS V5.S-PN V5.S- Praktická MZ přednášky: Třída 3. S se zúčastnila soudního trestního líčení u Okresního soudu ve Frýdku Místku. Zajistila Mgr. Irena Krplová, ped. dozor Ing. Jana Sojková. - projekty: Studenti tř. 4. S zpracovali prezentace v rámci projektu Jaro Evropy, tři nejlepší byli odměněni drobnými cenami od Klubu rodičů (organizovala Irena Krplová). 18

19 PK estetická výchova (dále jen EV) - příprava žáků čtvrtého ročníku 4. C, 4. D k maturitní zkoušce Mgr. Eva Haganová, - příprava propagačních materiálů pro školu prostřednictvím PC celoročně Mgr.Hana Konečná, - příprava a instalace výstavy žákovských výtvarných prací v galerii Pod Sovou Mgr. Hana Konečná, Mgr. Eva Haganová, Mgr. Jan Krulikovský. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A B C ,00 4. D ,00 4. S V5.S přednášky: Mgr. Jan Krulikovský: O historii Frýdku - Místku z hlediska dějin umění i historie města, 2. C, 2. B - projekty: Čtverec, vyhlašovatel PK EV pro skupinu třídy 2. A, vedla Mgr. Eva Haganová. PK tělesná výchova (dále jen TV) - Cihelní liga ve volejbale, listopad 2009 duben 2010, vítěz třída 4. S, PaedDr.Marie Bednářová, Mgr. Pavel Mynář, roč hodinovka ve volejbale , PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Pavel Mynář. - Sportovní kroužek odbíjené, průběžně celý rok, PaedDr. Marie Bednářová, Mgr.Pavel Mynář. - Sportovní kroužek horolezectví, roč., Mgr. Pavel Mynář. - Příprava žáků na praktické zkoušky na VŠ, průběžně Mgr. Pavel Mynář, Mgr.Milena Šrubařová. - Testování žáků probíhalo v rámci výuky v hodinách TV všichni učitelé TV. - Lyžařský kurz 1. ročníku: , 78 žáků, chata Kohútka, vedoucí kurzu: Mgr. Milena Šrubařová, instruktoři: PaedDr. Marie Bednářová, PhDr. Pavel Carbol, Mgr. Lucie Adamusová, 2 externí instruktorky na snowboard. - Turistický kurz 3. ročníku: 1. turnus , Dolní Lomná, RS Armáda, 46 žáků, vedoucí kurzu: Mgr. Pavel Mynář, instruktoři: PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Pavel Kuběna, 2 externí instruktoři. 2. turnus , Dolní Lomná, RS Armáda, 42 žáků, vedoucí kurzu: Mgr. Pavel Mynář, instruktoři: PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Stanislava Typovská, Kateřina Zvonková, 1 externí instruktor. 19

20 5.5 Závěrečná zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) (zprac. Ty) Závěrečná zpráva vychází z programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koordinátor EVVO: Mgr. Stanislava Typovská 1.Práce koordinátora EVVO: - Ekologie a nauka o životním prostředí se vyučovala jako všeobecně vzdělávací předmět - ve 4. ročníku oboru Gymnázium, žáci SOŠ studovali problematiku v předmětu základy přírodních věd ve II. roč. - Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci svých předmětových komisí plnili projekty, exkurze a činnosti dle rámcového plánu- viz závěrečné zprávy PK. - V rámci ŠVP byl zpracován Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s přehledem aktivit pro jednotlivé ročníky a obory studia, postupně byl realizován v jednotlivých předmětových komisích nebo individuálně pod vedením pedagogických pracovníků. - Škola pokračovala v odběru ekologického časopisu hnutí Duha Sedmá generace. - Pravidelně byla zveřejňována významná data v kalendáři na nástěnce 2. NP bloku A. - Škola pokračovala v třídění plastů a papíru, na začátku roku poučil koordinátor žáky 1. ročníku o třídění odpadu ve škole a šetření energiemi. - Vedením školy byl schválen pronájem kontejneru na papír a úprava smlouvy s Frýdeckou skládkou a.s. o pronájmu a svozu separovaného odpadu s účinností od dalšího školního roku. - Žáci 1. ročníku obou oborů vzdělání vyplnili vstupní dotazník environmentálních znalostí a dovedností - V rámci ekologizace provozu školy byly v některých částech budovy instalovány výkonnější radiátory pro zlepšení tepelné pohody prostředí. - Na začátku školního roku proběhlo šetření České školní inspekce, mj. o stavu EVVO na naší škole. Výsledky byly zveřejněny v inspekční zprávě. Projekty: V Operačním programu Životní prostředí byla akceptována žádost o podporu na projekt Zateplení Gymnázia a SOŠ ve FM na ulici Cihelní. Žádost bude předložena k dalšímu řízení. V projektu Člověk a příroda experimentálně z OPVK se koordinátor zapojil do tvorby výukových materiálů předmětu Environmentální výchova společně s kolegy Mgr. Adamusovou a Mgr. Kovalem. 2.Soutěže Žáci 1. a 2. ročníku školy se zapojili do mezinárodní soutěže Evropská cena za šetření energií v kategorii video. Žáci Kateřina Máčalová a Pavel Vjatrák z 1.C vyhráli celostátní kolo této soutěže a zúčastnili se slavnostního předávání cen v Praze. Se svým projektem postupují do celoevropského kola. Druhý tým byl složen z žáků 2. ročníku Lukáše Kurka a Terezy Lepíkové a do mezinárodního kola nepostoupil. 3.Celkové zhodnocení práce: Program EVVO byl ve školním roce splněn. 20

21 5.6. Poznávací a studijní zájezdy a exkurze (zprac. Ki) PŘEDMĚT TERMÍN ROČNÍK MÍSTO Německý jazyk Vánoční Vídeň Zeměpis ,4. (seminář) Profil Morávky (podél Ostravice a Morávky)-přír. památka , 3. (seminář) Muzeum Beskyd Český jazyk a lit. IX Praha Chemie I Mystická mydlárna, Vratimov III Arcelor Mittal, Ostrava V (seminář) biochemická laboratoř, FM V Pivovar Radegast, Nošovice V. VI lékárna, Frýdek-Místek V. VI Práce v terénu, Frýdek-Místek Biologie a ekologie V Arboretum, Nový Dvůr u Opavy (seminář) Ústav soudního lékařství, Ostrava ZOO Ostrava Veřejná správa Okresní soud, Frýdek-Místek Fyzika III Planetárium, Ostrava PřFUP, Olomouc Novoměstská radnice Praha, Vědohraní Bambiriáda Frýdek-Místek Matematika III PřFUP, Olomouc Okno do praxe Anglický jazyk Jižní a jihozápadní Anglie 2010 Dějepis (seminář) Okresní archiv, Frýdek-Místek 21

za školní rok 2010-2011

za školní rok 2010-2011 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010-2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2010/

Více

za školní rok 2011-2012

za školní rok 2011-2012 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011-2012 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2011/

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace. Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně. Identifikátor: 600 016 498 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600 016 498 Termín konání inspekce: 20.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., Opava, za období školního roku 2011/2012 od září 2011 do září 2012 Projednáno a schváleno Školskou radou 25.9.2012 Schváleno pedagogickou

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více