za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2009-2010"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy

2 Školní rok 2009/ Základní údaje o škole 1.1 Název 1.2 Sídlo 1.3 Charakteristika 1.4 Zřizovatel 1.5 Údaje o vedení školy 1.6 Adresa pro dálkový přístup 1.7 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1 Přijímací řízení na denní studium 4.2 Přijímací řízení na večerní studium 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 5.1 Údaje o žácích - tabulky 5.2 Účast žáků v soutěžích, SOČ a evaluačních akcích 5.3 Odborná praxe 5.4 Práce předmětových komisí 5.5 Zpráva koordinátora EVVO 5.6 Poznávací zájezdy a exkurze 5.7 Maturity 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Zprávy o činnosti VP 6.2 Plnění minimálního preventivního programu 7. Údaje o dalším vzdělávání 7.1 Údaje o dalším vzdělávání ped.prac. ze zpráv předsedů PK 7.2 Údaje o dalším vzdělávání provozních zaměstnanců 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Hlavní aktivity mimo vyučování a prezentace školy 8.2 Spolupráce s Klubem rodičů Nejúspěšnější žák Nejoblíbenější učitel 8.3 Spolupráce se ZŠ a SŠ a zahraničními školami 8.4 Spolupráce s NFGF 8.5 Účast v metodických a dalších orgánech 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími orgány 10. Základní údaje o hospodaření školy v roce Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Asociace ředitelů gymnázií 2

3 1. Základní údaje o škole (Ký) 1.1 Název školy (od ) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace 1.2 Sídlo školy (od ) Cihelní Frýdek-Místek 1.3 Charakteristika školy Naše škola vznikla sloučením do té doby samostatné Střední odborné školy, Frýdek- Místek,tř. T. G. Masaryka 451 a Gymnázia, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451. SOŠ je pokračovatelkou Rodinné školy, která začala působit od v rámci tehdejšího SOU, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, osamostatnila se a k se transformovala na SOŠ. Gymnázium zahájilo svou činnost Škola působila v prostorách školního areálu, který měla pronajatý, a částečně ho sdílela s jmenovaným SOU, které bylo správcem nemovitosti. Od do proběhl přesun školy do školního areálu na ul. Cihelní 410, kde gymnázium a SOŠ působily v nájmu u vlastníka objektu Města Frýdek-Místek, a to do Tento areál byl Městem Frýdek - Místek převeden formou daru na Moravskoslezský kraj. Smlouva byla podepsána starostkou města paní Ing. Richtrovou a hejtmanem MSK panem Ing. Tošenovským. Ředitel školy, který byl pověřen správou areálu, převzal tento od zástupce města i s částí technické dokumentace. V areálu spravovaném naší školou dále sídlí: 1. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. (dále jen ČOG) formou nájmu na dobu neurčitou. 2. Střední škola gastronomie a služeb (dále jen SŠGaS), která zde provozuje kuchyň s jídelnou (formou 10leté výpůjčky prostor). 1.4 Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj 1.5 Údaje o vedení školy Ředitel školy: Ing. Jaroslav Konečný Zástupci ředitele: Zástupce statut. orgánu: Mgr. Jaroslava Dvořáková Zástupce ředitele: PaedDr. Iva Krulikovská Zástupce ředitele vedoucí provozního úseku (dále jen ZŘ-VPÚ): Mgr. Lenka Horutová Řídící a kontrolní pracovník: Mgr. Zuzana Škorňoková 1.6 Adresa pro dálkový přístup 3

4 1.7 Údaje o školské radě (zprac. Ki) Školská rada při Gymnáziu a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p. o. je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada pracovala ve šk. roce 2009/2010 v tomto složení: a) členové jmenovaní zřizovatelem: Mgr. Zbyněk Šostý předseda Bc. Jana Bozenhardová Stanislav Bražina b) členové zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: Mgr. Naděžda Kurowská Mgr. Libor Lepík Ondřej Šára c) členové zastupující pedagogické pracovníky: PaedDr. Iva Krulikovská místopředseda Mgr. Pavel Král Mgr. et PhDr. Pavel Carbol Ve školním roce 2009/2010 svolal předseda školské rady 3 zasedání. Zúčastnil se jich i ředitel školy. Školská rada schválila školní řád, výroční zprávu o činnosti školy, vyjádřila se k rozboru hospodaření za rok 2009, byla informována o investičních záměrech na rok 2010, zkušenostech se zaváděním školského vzdělávacího programu u obou oborů vzdělání v 1. ročníku a průběhu přijímacího řízení na školní rok 2010/2011. Dne jmenoval ředitel Gymnázia a SOŠ komisi k přípravě a provedení doplňovacích voleb z důvodu odstoupení Ondřeje Šáry, žáka třídy 4. C, který vykonáním maturitní zkoušky dne přestal být žákem školy. Volba proběhla dvoukolově. Na základě výsledku II. kola voleb jmenoval ředitel školy Zdeňka Bednáře, žáka třídy 4. A, členem školské rady. 4

5 2. Přehled oborů vzdělání (zprac.ký) 1. Obor K/401 Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, ročník. 2. Obor K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. ročník. Žáci těchto oborů, s ohledem na to, že dle záměru státu má projít 60% populace nějakou formou terciálního vzdělávání, jsou připravováni především pro další studium na VŠ příp. VOŠ. 3. Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání, čtyřletý obor, ročník. 4. Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma vzdělávání (dle ŠVP), čtyřletý obor, 1. ročník. 5. Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, večerní forma vzdělávání, pětiletý obor, 2. a 5. ročník. Žáci tohoto oboru jsou (v denní i večerní formě vzdělávání) připravováni na výkon různých funkcí ve veřejné a státní správě, v různých sociálních ústavech a institucích, ale také pro práci v cestovních, obchodních i výrobních firmách. Nemalá část absolventů denního studia se také zapojuje do terciálního vzdělávacího cyklu - vyšší odborné školy (VOŠ) a vysoké školy (VŠ). Učební plány: 2.1 Obor K/401 Gymnázium - všeobecné Všechny ročníky byly vyučovány dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR, č.j.20595/99-22 ze dne , s platností od pro I. ročník. Na tento plán byl modifikován konkretizovaný plán školy vycházející z předcházejícího plánu schváleného V rámci rozvojového programu Podpora zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázia byla navýšena od hodinová dotace všech tříd ročníku o dvě vyučovací hodiny. 2.2 Obor K/41 Gymnázium První ročník je vyučován od dle školního vzdělávacího programu s názvem Všestrannost pro každého. Ten vychází z RVP pro gymnázia vydaného VÚP v Praze v r , 2.5 Obor M/001 Veřejnosprávní činnost, denní i večerní forma vzdělávání Všechny ročníky denního i večerního studia byly vyučovány dle učebního plánu schváleného MŠMT ČR ze dne , pod č.j / , s platností od aplikovaného na podmínky naší školy. 2.4 Obor M/01 Veřejnosprávní činnost, v denní forma vzdělávání První ročník je od vyučován dle školního vzdělávacího programu Prakticky do praxe, který vychází z RVP MŠMT ČR dne , č. j /

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (zprac. Ký) Ve školním roce 2009/2010 zaměstnávala škola celkem 65 pracovníků. Z toho bylo 50 pedagogů včetně ředitele a jeho tří zástupkyň, provozní úsek měl 15 zaměstnanců, které řídila na částečný úvazek zástupkyně ředitele vedoucí provozního úseku. V personální oblasti jsme se opět, z důvodu nemocí a úrazů, neobešli bez dlouhodobějších zástupů, jejichž koordinace a realizace byla poměrně složitá. Pedagogický úsek fungoval bez větších problémů, drobné zádrhele byly řešeny za pochodu. Nejsložitější je situace v předmětové komici německého jazyka, kde pět vyučujících pobývalo na nemocenské, mateřské a rodičovské dovolené. Zastupující kolegové postupně hledají své místo ve sboru i svou pozici ve vztahu k našim žákům často poměrně složitě. V PK NJ musela jedna z nedávno nastupujících kolegyň převzít i funkci předsedkyně PK a zhostila se výkonu této funkce velmi dobře, přestože spolupráce s některými členy PK NJ byla poměrně složitá. Provozní úsek pod vedením ZŘ VPÚ Mgr. Horutové pracoval rovněž velmi dobře. Technicko - hospodářské pracovnice se musely vyrovnávat se stále rostoucím rozsahem úkolů. Také pracovníci údržby a úklidu řešili a odstraňovali po celou dobu vyučovací i prázdninové části uplynulého školního roku řadu drobných i rozsáhlejších oprav a provozních problémů. Tento úsek také z větší části zabezpečuje službu ve vrátnici, zbylou část zajišťuje svými zaměstnanci ČOG. Často se podílí i na zabezpečení investičních akcí. V průběhu šk. roku 2009/2010 pracovalo na plný úvazek 52 zaměstnanců (42 pedagogů a 10 provozních pracovníků). Na zkrácený pracovní úvazek pracovalo 13 zaměstnanců (z toho 8 pedagogů a 5 provozních pracovníků). Mimo zaměstnanců v pracovním poměru škola spolupracovala v rámci dohod s instruktory a zdravotníky na kurzech, s prázdninovými brigádníky atd. Na krátkodobé úseky byli najímáni pracovníci na lyžařský a turistický kurz a na různé zástupy. Seznam provozních zaměstnanců k PŘÍJMENÍ A JMÉNO Bandíková Zuzana Božoň Blažej Eschnerová Blanka Fábryová Jana Fanta Peter Golíková Alena Houzar Jiří Jenknerová Monika Mališová Oldřiška Matzová Petra Plouhar Jaroslav Sačková Lucie Horutová Lenka Oháňková Lenka FUNKCE uklízečka školník-údržbář hospodářská referentka - personalistka uklízečka domovník uklízečka údržbář uklízečka hospodářský referent účetní údržbář referentka zást. ředitele - ved. provoz. úseku uklízečka 6

7 Seznam pedagogických pracovníků k PŘÍJMENÍ A JMÉNO APROBACE FUNKCE Adamusová Lucie Aj, Bi, TV učitel Baierová Ruth Bi,CH,Nj učitel Bednářová Marie TV,ZSV učitel Bužková Brigita Čj,Nj učitel Brzezná Zuzana Nj, ZSV, Špj, Jap.j učitel Cyblová Ludmila NJ, ZSV učitel Carbol Pavel D,ZSV učitel Dvořáková Hana Aj učitel Dvořáková Jaroslava CH,M statut.zást. ředitele Exner Petr Aj,D,ZSV učitel Friedlová Alena Aj učitel Fucimanová Jana Gottwaldová Irena RD M, Ch Nj,ZSV učitel učitel Haganová Eva D,EV,Rj učitel Holubová Jindřiška RD Z,Nj učitel Horut Tomáš Horutová Lenka M, F, IVT CH,M Hradil Lumír Čj,ZSV učitel Hrnčířová Jarmila Čj,Špj učitel Hůlová Hana F,M učitel Janecká Martina PN,VS učitel Jurečková Kamila Kabieszová Lenka RD NJ, M Nj,ZSV učitel zást. ředitele- VPÚ učitel učitel Konečná Hana EV,IVT,M učitel, VP, PSPJ Konečný Jaroslav EKL,CH ředitel Koval David Aj, Bi učitel Král Pavel F,IVT,M učitel, koord. ICT, metodik ICT Krpešová Jarmila Krplová Irena NJ PN,VS učitel učitel Krublová Dagmar Aj,Z,Fj učitel Krulikovská Iva Čj,D,Nj zást. ředitele Krulikovský Jan M,F, EV učitel Kuběna Pavel Kurowská Naděžda ČJ Bi,M učitel učitel Lepík Libor F,IVT,M učitel Marečková Kateřina Ch, Bi učitel Mikušková Lucie Aj učitel Molinová Jarmila Mynář Pavel ČJ.ZSV TV, Z učitel učitel Nytrová Dagmar HOK,TA učitel Rudzká Pavla Aj,Rj,Z učitel Samiecová Ivana DG,M učitel Schneiderová Lenka Čj, D učitel Sojková Jana EK,TA učitel Svobodová Lenka RD Nj,ZSV učitel Ševčík Zbyněk IVT, F učitel 7

8 PŘÍJMENÍ A JMÉNO APROBACE FUNKCE Škorňoková Zuzana Bi,TV zást. ředitele Šrubařová Milena Rj,TV učitel, VP, PSPJ Typovská Stanislava EKL,Rj,Z učitel,koord. EVVO Urbancová Lenka NJ, Bi učitel Baptie A.E.Paul AJ-konv. učitel Zvonková Kateřina Aj učitel 8

9 4. Údaje o přijímacím řízení (zprac. Ki) 4.1 Přijímací řízení - denní forma vzdělávání GYMNÁZIUM, zaměření: M, VT a F PŘIHLÁŠENÍ PŘIJATÍ DÍVKY HOŠI CELKEM DÍVKY HOŠI CELKEM I. KOLO Žáci byli přijímáni na základě údajů ze ZŠ, přijímací zkoušky se nekonaly. GYMNÁZIUM, zaměření: všeobecné PŘIHLÁŠENÍ PŘIJATÍ DÍVKY HOŠI CELKEM DÍVKY HOŠI CELKEM I. KOLO II. KOLO III. KOLO IV. KOLO Žáci byli přijímáni podle dosaženého bodového výsledku u přijímacích zkoušek a na základě údajů ze ZŠ. VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST PŘIHLÁŠENÍ PŘIJATÍ DÍVKY HOŠI CELKEM DÍVKY HOŠI CELKEM I. KOLO Žáci byli přijímáni na základě údajů ze ZŠ, přijímací zkoušky se nekonaly. 4.2 Přijímací řízení večerní forma vzdělávání Přijímací řízení neprobíhalo. První ročník nebyl otevřen. Zájemci o studium byli přijati na uvolněná místa ve 2. ročníku. 9

10 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků včetně výsledků maturitních zkoušek 5.1 Údaje o žácích - tabulky (zprac. Dv) - Přehled celkového prospěchu - Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů v 1. pololetí šk. roku 2009/10 - Přehled prospěchu dle jednotlivých předmětů ve 2. pololetí šk.roku 2009/10 Viz. tabulkové přehledy 10

11 5. 2 Účast žáků v soutěžích, SOČ a evaluačních akcích (zprac. Ki) Tyto údaje jsou podrobně zpracovány v hodnotících zprávách předsedů předmětových komisí, které jsou přílohou originálu této zprávy. Uvádíme proto jen nejdůležitější z nich. OLYMPIÁDY PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Český jazyk školní 1. M. Hurkalová 2. B 2. J. Tvarůžková 4. B 3. R. Bradová 3. S okresní 7. J. Tvarůžková 4. D Soutěž v recitaci okresní 2. M. Lanča 3. A Ekonomickomanažerská (ZSV) školní 1. J. Ondračka 3. C celostátní 7. J. Ondračka 3. C Zeměpis školní 1. T. Podmolíková 4. B 2. F. Hastík 4. B 3. P. Leško 3. C okresní 6. T. Podmolíková 4. B 7. P. Leško 3. C Matematika školní 21 žáků ročník Logická olymp. školní 48 žáků ročník krajské M. Ryzí 2. C Chemie školní (kat. C) 1. I. Jedlička 2. B 2. K. Kocianová 2. B 3. P. Birke 2. A školní (kat. B) 1. A. Paluzgová 3. C 2. K. Lesňáková 3. A krajské úspěšný řešitel I. Jedlička 2. B Fyzika školní 14 žáků 1. A, 1. B, 1. D, 2. A Biologie školní 1. P. Birke 2. A J. Pastorová 1. A A. Dašková 1. A krajské úspěšný řešitel P. Birke 2. A KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V CIZÍM JAZYCE PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Anglický jazyk školní 1. R. Michaláková 2. C 2. P. Leško 3. C R. Znišťal 3. C 3. E. Danyšová 3. A okresní 4. R. Michaláková 2. C Německý jazyk školní 1. N. Maříková 3. C 2. K. Lesňáková 3. A 3. M. Jelínková 3. B okresní 6. N. Maříková 3. C 11

12 PŘEKLADATELSKÁ SOUTĚŽ PŘEDMĚT KOLO Místo JMÉNO ŽÁKA TŘÍDA Anglický jazyk školní 1. B. Janáková 3. A 2. J. Pastorová 1. A P. Ostrá 4. D M. Štěpáník 1. C Juvenes Traslatores republikové diplom za účast E. Danyšová 3. A D. Kristalas 3. C P. Leško 3. C L. Mojžíšková 3. D DALŠÍ EVALUAČNÍ AKCE PŘEDMĚT NÁZEV SOUTĚŽE VÝSTUP Německý jazyk Wie sagt man es auf Deutsch školní kolo Chemie KSICHT korespondenční soutěž Fyzika Fyzikální liga účast 20 žáků Biologie Soutěž z biologie pro žáky 1.- školní kolo 3. ročníku IVT Školní ajťák školní kolo Estetická výchova O nejzdařilejší prezentaci z kapitol umění školní kolo, žáci 1. a 2. ročníku O nejusměvavější sluníčko školní kolo, 1. a 2. ročník Tělesná výchova Corny pohár 2. místo dívky, 4. místo chlapci košíková 2. místo dívky, okresní kolo volejbal 2. místo chlapci, okresní kolo volejbal 1. místo dívky, okresní kolo 2. místo dívky, krajské kolo PROJEKTY PŘEDMĚT NÁZEV, POŘADATEL VÝSTUP Český jazyk Studenti čtou a píší noviny, MF Dnes uveřejněné články v novinách Německý jazyk Tschechien-unser Heimatland plakát, prezentace v Power Pointu Francouzský jazyk O nejlepší plakát o ČR ve plakát francouzštině Francouzský a německý jazyk napříč Francií s cestovní kanceláří (5. ročník interaktivní soutěže ve FJ a NJ prezentace Matematika Týden s matematikou soutěže mezi třídami Fyzika Projekt fotokomora sestavení fotokomory IVT Co pro nás znamená euro? (fotografická soutěž) postup do celoevropského kola Estetická výchova Čtverec výtvarné práce Odborné předměty Jaro Evropy prezentace 12

13 5.3 Odborná praxe (zprac. Šk) Odborné praxe se účastní žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. 2.S (2 týdny celá třída) 3.S od (průběžná praxe 2 žáci/týden - ÚSP) (1 týden celá třída) ( 2 týdny celá třída) 4.S ( 2 týdny celá třída) V2.S a V2.V Výsledky praxe škola kontroluje. S firmami jsou sepisovány dohody (náplň práce, bezpečnost, délka a doba trvání, způsob hodnocení). Žáci si vedou záznamy o náplni práce. Na závěr firmy písemnou formou žáky zhodnotí. Firmám jsme zasílali předtištěné hodnotící formuláře. Žáci obsah formulářů znají, více se tedy snaží. Při negativním hodnocení bude doporučeno žákům zopakování praxe v náhradním termínu. Praxe splňuje svůj účel. Se začleňováním žáků na praxi jsou značné problémy, ne všechny firmy jsou vstřícné našim žádostem. 5.4 Práce předmětových komisí (dále jen PK) (zprac. Ki) Práce předsedů PK je velmi náročná a její materiální podmínky se vzhledem k nelehké situaci v oblasti provozních prostředků krajských středních škol nadále nelepší. Jako hlavní úkoly i pro příští rok zůstávají: - průběžná kontrola plnění tematických plánů daných předmětů, - sjednocování klasifikačních požadavků v rámci PK, - především u oboru Gymnázium stanovení klasifikačních nároků tak, aby studijní výsledky našich žáků korespondovaly s jejich úspěšností v dalším studiu, - sjednocení nároků u maturitních zkoušek (hlavně u JČ, JA, JN a M). PK český jazyk a literatura (dále jen ČJ) a) Projekt Studenti čtou a píší noviny, MF Dnes. b) Testování Vektor 2009 Modul 4, Scio, 4. ABCD, 4. S. c) Kvalita 2009, MEC metodické a evaluační centrum, Ostrava, 1. ABCD, 1.S. d) Kvalita 2010, MEC metodické a evaluační centrum, Ostrava, 3.ABCD, 3.S. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A ,38 4.B ,96 4.C ,26 4.D ,93 4.S ,92 V5.S ,65 13

14 PK anglický jazyk (dále jen AJ) - příprava akcí pro žáky: , Diskuse s americkými studenty, 4. ročníky gymnázia a SOŠ , Western Day, celoškolní akce. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,68 4. B ,73 4. C ,97 4. D ,94 4. S ,64 V5.S ,11 - kurzy, exkurze, poznávací zájezdy: , zájemci z ročníku gymnázia a SOŠ, Anglie, poznávací zájezd po jižní a jihozápadní Anglii. PK německý jazyk (dále jen NJ) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,62 4. B ,00 4. C ,00 4. D S ,33 V5.S ,22 kurzy, exkurze, poznávací zájezdy: Vánoční Vídeň , ročník: -prohlídka města (Rathaus, Stephansdom,...), návštěva vánočních trhů. PK francouzský jazyk - přednášky: beseda s ředitelem Francouzské aliance , Xavier Lavry,zkoušky DELF a francouzština ve světě, třídy 1. C a 1. D. PK základy společenských věd (dále jen ZSV) - příprava akcí pro žáky: září 2009 květen 2010, Mgr. Petr Exner, maturitní témata, 4. ročník, duben 2010, Mgr. Zuzana Škorňoková, Společenské chování prezentace, 4.ročník, květen 2010, Mgr. Zuzana Škorňoková, Stolování a stolničení, 4. S. 14

15 Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,50 4. B ,50 4. C ,37 4. D ,55 4. S ,00 V5.S přednášky: duben 2010, Ing. Jana Sojková, Management, 3. ročník, duben 2010, ředitel Komerční banky, Studentská konta, 3. ročník. PK dějepis Další aktivity vyučujících: - členové PK provedli srovnávací testy v prvním ročníku, - PhDr. Pavel Carbol publikoval články v materiálech Společnosti Edvarda Beneše, PhDr. Pavel Carbol navštívil se seminářem z dějepisu 3. ročník Okresní archiv ve Frýdku Místku, exkurze s přednáškou o archivnictví. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,50 4. B ,57 4. C ,63 4. D ,64 4. S V5.S PK zeměpis Další aktivity vyučujících: - příprava akcí pro žáky Jaro Evropy 2010 kvíz o EU pro žáky ročníku, prezentace tříd 2. C a 2. D s tématem Evropa, výsadba květin s žáky 3. D, soutěž evropských projektů pro 4. ročník veřejná správa, organizovala Mgr. Irena Krplová. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A , 80 4.B , 16 4.C , 00 4.D , 55 4.S V5.S

16 - přednášky: , Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje přednáška a výzva k soutěži pro 3. ročník gymnázia, zorganizovala Mgr. Stanislava Typovská. - exkurze: Zeměpisná vycházka podél Ostravice a Morávky Profil Morávky přírodní památka - pro semináře - 3. a 4. roč., dne , celkem 28 studentů, zorganizovala Mgr. Stanislava Typovská a Mgr. Pavla Rudzká, obě zpracovaly pracovní list pro tuto vycházku. Muzeum Beskyd výstava Střípky buddhismu A Mgr. Pavla Rudzká Seminář ze zeměpisu Mgr. Pavla Rudzká - projekty: MAN práce na tvorbě pracovních listů do zeměpisu a geologie (Mgr. Daniela Steblová, Mgr. Pavla Rudzká). - Doplňování sbírek zeměpisu a geologie, vytváření geologické sbírky a dokoupení minerálů Mgr. Pavla Rudzká. PK- matematika - Další aktivity vyučujících: Týden s matematikou ( Fyzikální liga a Den bez čísel, Den s číslem, Reklamní den čísel a turnaje v deskových hrách, turnaj v piškvorkách, Klokan (kategorie Student 53 účastníků, kategorie Junior 64 účastníků), Znám Ludolfovo číslo, Sudoku, Matematické chuťovky). Exkurze na Př. f. UP Olomouc Okno do praxe (Mgr. Libor Lepík + 4 žáci) Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,47 4. B ,27 4. C ,80 4. D ,58 4. S ,40 V5.S PK chemie Další aktivity vyučujících: - příprava akcí pro žáky: exkurze, práce s žáky v terénu. - Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,33 4. B ,67 4. C ,25 4. D ,00 4. S V5.S

17 PK fyzika Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,50 4. B ,00 4. C ,50 4. D ,00 4. S V5.S kurzy, exkurze, poznávací zájezdy: 17. březen, 1. C, 2. B, 1. S, Ostravské planetárium, Gravitační pole. 3. březen, 1. A, 1. B, 1. D, Ostravské planetárium, Gravitační pole D 21 žáků - Novoměstská radnice v Praze pořádala katedra didaktiky fyziky MF UK Praha Vědohraní pokusy z fyziky na Bambiriádě ve F-M (20 žáků) Evropský den pro mládež ESDI 2010 téma: biodiverzita (22 žáků) D 4 žáci - Exkurze na přírodovědeckou fakultu UP Olomouc optika a optoelektronika, laboratoře Evropský den boje proti rasismu optické klamy. - projekty: Člověk a příroda experimentálně, MSK. Projekt fotokomora pod vedením Mgr. Libora Lepíka žáci 3. D a pan Blažej Božoň sestavili fotokomoru. PK biologie a ekologie Příprava soutěže z biologie pro ročník (Mgr. Kateřina Marečková). Příprava školního kola biologické olympiády (Mgr. Naděžda Kurowská, Mgr. Kateřina Marečková). Organizování exkurzí (Mgr. Kateřina Marečková, Mgr. Naděžda Kurowská). Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A ,75 4.B ,00 4.C ,20 4.D ,57 4.S V5.S

18 PK ruský jazyk Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.A B C D S V5.S , 80 PK informatika a výpočetní technika (dále jen IVT) - testování: Testování znalostí informatiky v rámci Evropského týdne IT dovedností 2010 dobrovolný test prováděn v rámci výuky a samostatně doma. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A ,00 4. B ,50 4. C ,33 4. D ,00 4. S ,00 V5.S ,00 PK- odborných předmětů (dále jen OP) - Příprava studentů 4. ročníku ke státní zkoušce z PEK, zkoušku absolvovalo 11 studentů, 10 z nich ji vykonalo úspěšně (garant Dagmar Nytrová). - Testování studentů 3. S na zjištění zvýšení znalostí proběhlo počátkem června, výsledky budou zaslány na školu. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4.S-VS ,259 4.S-PN ,148 4.S-Praktická MZ ,556 V5.S-VS V5.S-PN V5.S- Praktická MZ přednášky: Třída 3. S se zúčastnila soudního trestního líčení u Okresního soudu ve Frýdku Místku. Zajistila Mgr. Irena Krplová, ped. dozor Ing. Jana Sojková. - projekty: Studenti tř. 4. S zpracovali prezentace v rámci projektu Jaro Evropy, tři nejlepší byli odměněni drobnými cenami od Klubu rodičů (organizovala Irena Krplová). 18

19 PK estetická výchova (dále jen EV) - příprava žáků čtvrtého ročníku 4. C, 4. D k maturitní zkoušce Mgr. Eva Haganová, - příprava propagačních materiálů pro školu prostřednictvím PC celoročně Mgr.Hana Konečná, - příprava a instalace výstavy žákovských výtvarných prací v galerii Pod Sovou Mgr. Hana Konečná, Mgr. Eva Haganová, Mgr. Jan Krulikovský. Výsledky maturitních zkoušek Třída/známka průměr 4. A B C ,00 4. D ,00 4. S V5.S přednášky: Mgr. Jan Krulikovský: O historii Frýdku - Místku z hlediska dějin umění i historie města, 2. C, 2. B - projekty: Čtverec, vyhlašovatel PK EV pro skupinu třídy 2. A, vedla Mgr. Eva Haganová. PK tělesná výchova (dále jen TV) - Cihelní liga ve volejbale, listopad 2009 duben 2010, vítěz třída 4. S, PaedDr.Marie Bednářová, Mgr. Pavel Mynář, roč hodinovka ve volejbale , PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Pavel Mynář. - Sportovní kroužek odbíjené, průběžně celý rok, PaedDr. Marie Bednářová, Mgr.Pavel Mynář. - Sportovní kroužek horolezectví, roč., Mgr. Pavel Mynář. - Příprava žáků na praktické zkoušky na VŠ, průběžně Mgr. Pavel Mynář, Mgr.Milena Šrubařová. - Testování žáků probíhalo v rámci výuky v hodinách TV všichni učitelé TV. - Lyžařský kurz 1. ročníku: , 78 žáků, chata Kohútka, vedoucí kurzu: Mgr. Milena Šrubařová, instruktoři: PaedDr. Marie Bednářová, PhDr. Pavel Carbol, Mgr. Lucie Adamusová, 2 externí instruktorky na snowboard. - Turistický kurz 3. ročníku: 1. turnus , Dolní Lomná, RS Armáda, 46 žáků, vedoucí kurzu: Mgr. Pavel Mynář, instruktoři: PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Pavel Kuběna, 2 externí instruktoři. 2. turnus , Dolní Lomná, RS Armáda, 42 žáků, vedoucí kurzu: Mgr. Pavel Mynář, instruktoři: PaedDr. Marie Bednářová, Mgr. Stanislava Typovská, Kateřina Zvonková, 1 externí instruktor. 19

20 5.5 Závěrečná zpráva o činnosti koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen EVVO) (zprac. Ty) Závěrečná zpráva vychází z programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koordinátor EVVO: Mgr. Stanislava Typovská 1.Práce koordinátora EVVO: - Ekologie a nauka o životním prostředí se vyučovala jako všeobecně vzdělávací předmět - ve 4. ročníku oboru Gymnázium, žáci SOŠ studovali problematiku v předmětu základy přírodních věd ve II. roč. - Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci svých předmětových komisí plnili projekty, exkurze a činnosti dle rámcového plánu- viz závěrečné zprávy PK. - V rámci ŠVP byl zpracován Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s přehledem aktivit pro jednotlivé ročníky a obory studia, postupně byl realizován v jednotlivých předmětových komisích nebo individuálně pod vedením pedagogických pracovníků. - Škola pokračovala v odběru ekologického časopisu hnutí Duha Sedmá generace. - Pravidelně byla zveřejňována významná data v kalendáři na nástěnce 2. NP bloku A. - Škola pokračovala v třídění plastů a papíru, na začátku roku poučil koordinátor žáky 1. ročníku o třídění odpadu ve škole a šetření energiemi. - Vedením školy byl schválen pronájem kontejneru na papír a úprava smlouvy s Frýdeckou skládkou a.s. o pronájmu a svozu separovaného odpadu s účinností od dalšího školního roku. - Žáci 1. ročníku obou oborů vzdělání vyplnili vstupní dotazník environmentálních znalostí a dovedností - V rámci ekologizace provozu školy byly v některých částech budovy instalovány výkonnější radiátory pro zlepšení tepelné pohody prostředí. - Na začátku školního roku proběhlo šetření České školní inspekce, mj. o stavu EVVO na naší škole. Výsledky byly zveřejněny v inspekční zprávě. Projekty: V Operačním programu Životní prostředí byla akceptována žádost o podporu na projekt Zateplení Gymnázia a SOŠ ve FM na ulici Cihelní. Žádost bude předložena k dalšímu řízení. V projektu Člověk a příroda experimentálně z OPVK se koordinátor zapojil do tvorby výukových materiálů předmětu Environmentální výchova společně s kolegy Mgr. Adamusovou a Mgr. Kovalem. 2.Soutěže Žáci 1. a 2. ročníku školy se zapojili do mezinárodní soutěže Evropská cena za šetření energií v kategorii video. Žáci Kateřina Máčalová a Pavel Vjatrák z 1.C vyhráli celostátní kolo této soutěže a zúčastnili se slavnostního předávání cen v Praze. Se svým projektem postupují do celoevropského kola. Druhý tým byl složen z žáků 2. ročníku Lukáše Kurka a Terezy Lepíkové a do mezinárodního kola nepostoupil. 3.Celkové zhodnocení práce: Program EVVO byl ve školním roce splněn. 20

21 5.6. Poznávací a studijní zájezdy a exkurze (zprac. Ki) PŘEDMĚT TERMÍN ROČNÍK MÍSTO Německý jazyk Vánoční Vídeň Zeměpis ,4. (seminář) Profil Morávky (podél Ostravice a Morávky)-přír. památka , 3. (seminář) Muzeum Beskyd Český jazyk a lit. IX Praha Chemie I Mystická mydlárna, Vratimov III Arcelor Mittal, Ostrava V (seminář) biochemická laboratoř, FM V Pivovar Radegast, Nošovice V. VI lékárna, Frýdek-Místek V. VI Práce v terénu, Frýdek-Místek Biologie a ekologie V Arboretum, Nový Dvůr u Opavy (seminář) Ústav soudního lékařství, Ostrava ZOO Ostrava Veřejná správa Okresní soud, Frýdek-Místek Fyzika III Planetárium, Ostrava PřFUP, Olomouc Novoměstská radnice Praha, Vědohraní Bambiriáda Frýdek-Místek Matematika III PřFUP, Olomouc Okno do praxe Anglický jazyk Jižní a jihozápadní Anglie 2010 Dějepis (seminář) Okresní archiv, Frýdek-Místek 21

za školní rok 2011-2012

za školní rok 2011-2012 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011-2012 Zpracoval: Ing. Jaroslav Konečný ředitel školy Školní rok 2011/

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C) Rámcový popis

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Úvodní slovo ředitelky školy

Úvodní slovo ředitelky školy , Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitelky školy... 3 Základní údaje o škole... 5 Charakteristika školy... 6 Školská rada... 7 Školní vzdělávací plány a školní učební plány... 7 Volitelné předměty... 7

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více