Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz."

Transkript

1 Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu Téma Ročník Autor Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu třetí Datum výroby Anotace Mgr. Zuzana Pauserová DUM slouží k výuce žáků 3. ročníku v oblasti Technika cestovního ruchu. Výklad formou prezentace pracující s pojmy pracovní agenda, protokol o převzetí, informační leták, vyhodnocení služeb, výplata průvodcovské odměny, povinnosti průvodce, postup při ubytovávání, delegát při pobytovém zájezdu, mimořádná situace onemocnění, hospitalizace, úmrtí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

2 Převzetí, vyhodnocení a vyúčtování pracovní agendy průvodcem CR

3 Zásady převzetí pracovní agendy pracovní agenda = souhrn povinností průvodce CR před zájezdem, během zájezdu a po něm převzetí: v dohodnutém termínu obvykle 3 nejpozději 1 (pracovní) den před odjezdem malá CK: spolupráce průvodce s jedním referentem velká CK: spolupráce průvodce s vedoucím průvodcovského oddělení, referentem domácího, příjezdového nebo výjezdového CR, pracovníkem pokladny

4 Protokol o převzetí dokladů používají některé CK vyjmenovává součásti agendy: 1. pokyny pro přidělený zájezd 2. popis trasy/pobytového místa 3. cestovní příkaz (potvrzuje průvodci jeho status, slouží k potvrzení vyplacené zálohy, po skončení zájezdu zde průvodce vyúčtuje cestovné, stravné, nocležné, ) nebo zálohu na cestovní náhrady 4. písemné dispozice pro použití peněžní hotovosti 5. bianco formuláře CK (reklamace, mimořádné události)

5 6. dopravní ceniny a doklady související s přepravou návštěvníků/zavazadel, např.: letenky, lodní nebo trajektové lístky vlakové zájezdy: skupinové dopravní ceniny, přepravní registry, kontrolní kupony, místenky, lůžkové nebo lehátkové lístky, potvrzení o rezervaci míst, výpis z jízdního řádu, plán obsazení lůžek autokarové zájezdy: jízdní řád s uvedeným limitem kilometrové vzdálenosti, plán obsazení sedadel 7. písemné pokyny pro účastníky zájezdu (místo a čas setkání a odjezdu, upozornění na platnost a úplnost cestovních dokladů, praktické hygienické a zdravotní informace, místní zvyky a obyčeje, popisy trasy, rozpis programu)

6 8. doklady o zajištěných službách (ubytovací, stravovací, další), rozpis kalkulovaných služeb, voucher (poukaz na služby), ubytovací rozdělovník, vstupenky na kulturní, sportovní a další akce, povolení k odborným exkurzím, 9. formulář pro vypracování zprávy o zájezdu a pro vyúčtování průvodcovské odměny 10. písemné dispozice o účastnících skupiny (podle údajů v cestovní smlouvě), jmenné seznamy (doplnění informací pro psychologickou přípravu, kontrola přítomnosti účastníků, ubytování skupiny, poskytnutí slev, hraniční přechody) 11. jiné doklady, pomůcky, materiály, např.: suvenýry pro návštěvníky, logo CK, lékárnička

7 Informační leták CK průvodce vyvěšuje na informační tabuli v ubytovacím zařízení jméno, příjmení, číslo pokoje a telefonu průvodce informace pro účastníky pobytových zájezdů: rámcový program pobytu, specifikace pro jednotlivé dny plánované pěší turistické vycházky jídelní lístky (charakteristika podávaných národních jídel) a doba stravování nabídka doplňkových služeb ubytovacího zařízení, jejich cena, forma úhrady pokyny horské služby

8 Povinnosti průvodce při vyhodnocení a vyúčtování pracovní agendy písemné vypracování do tří pracovních dnů od ukončení zájezdu okamžité oznámení závažných nedostatků správnost a úplnost vyhodnocení potvrzeny referentem CK kromě vyhodnocení jsou součástí i návrhy a poznatky průvodce k trase, programu a službám

9 Vyhodnocení předtištěný formulář (každá CK má svůj): základní identifikační znaky zájezdu: číslo zájezdu, trasa, cílové místo, termín konání, počet účastníků, počet dětí, název vysílající CK průvodce: jméno, příjmení, adresa, telefon, služby: charakteristika a standard poskytnutých dopravních, ubytovacích a stravovacích služeb

10 Vyhodnocení dopravních služeb každý dopravní prostředek se hodnotí zvlášť: čistota dopravního prostředku čistota hygienických zařízení včasnost přistavení řidič: jméno, chování, zevnějšek, znalost trasy čerpání pohonných hmot počet km samostatná příloha: mimořádné události (porucha, havárie)

11 Vyhodnocení ubytovacích služeb název ubytovacího zařízení lokalizace ubytovacího zařízení čistota pokojů počet přenocování struktura pokojů činnost pracovníků ubytovacího zařízení

12 Vyhodnocení stravovacích služeb název stravovacího zařízení lokalizace stravovacího zařízení čistota rozsah poskytovaných služeb (čtvrtpenze, polopenze, plná penze, all inclusive) kvalita, hmotnost, objem podávaných jídel a nápojů nedostatky se dokládají potvrzením na voucheru opatření udělaná průvodcem pro odstranění nedostatků

13 Vyhodnocení poskytnutých plánovaných doplňkových služeb výlet, exkurze, přehlídka, v zahraničním CR včetně jména, příjmení a hodnocení partnerského průvodce další původně neobjednané služby, které odsouhlasil referent CK a jejich poskytnutí potvrdil zahraniční partner pro účastníky převážně příjezdového CR

14 Vyhodnocení mimořádných pojistných a nepojistných událostí onemocnění, úraz, hospitalizace porušení právních předpisů vzdálení se účastníka od skupiny ztráta, odcizení, poškození zavazadel

15 Výplata průvodcovské odměny průvodce: vyplnění předtištěného formuláře specifikace výkonu pracovní činnosti (druh zájezdu, čas strávený se skupinou, charakter vykonávané činnosti) průvodce-živnostník fakturuje všechny pohledávky CK pojištění průvodce: každý průvodce by měl mít pojištění alespoň v rozsahu základního cestovního pojištění (pojištění úrazu a následků úrazu, zavazadel, věcí osobní potřeby, pojištění odpovědnosti za škody a léčebných výloh v zahraničí) začíná a končí podle pojistných podmínek a) hradí průvodce sám ze svých prostředků b) hradí CK, pokud je pojištění součástí kalkulace zájezdu

16 cestovní náhrady: vyplnění cestovního příkazu plánované a mimořádné výdaje za skupinu placené v hotovosti: samostatné vyúčtování přikládat originály dokladů odevzdání vyplněného formuláře referentovi CK: referent potvrzuje správnost vyúčtování odměny a pojistné sumy, případně opraví nedostatky

17 Uskutečnění výplaty na základě výplatní listiny vyplácí pokladna CK možnosti výplaty: a) v hotovosti b) převodem na účet průvodce c) poštovní poukázkou d) na fakturu průvodce-živnostníka bezhotovostním převodem z účtu CK na účet průvodce

18 Odevzdání pomůcek zapůjčených CK pokyny pro zájezd průvodci potvrzené dopravní ceniny a doklady související s přepravou účastníků, zavazadel nepoužité dopravní ceniny za účelem reklamace CK vůči dopravci potvrzené doklady o poskytnutých ubytovacích, stravovacích a ostatních službách (vouchery, ubytovací rozdělovníky, ) upřesněné seznamy účastníků upřesněné seznamy výletů

19 vyplněné a potvrzené formuláře o mimořádných událostech reklamační protokoly o poskytnutí nekvalitních služeb tiskoviny, pomůcky a materiály, které průvodce dostal před zájezdem

20 Povinnosti průvodce a delegáta během poznávacího a pobytového zájezdu

21 Povinnosti průvodce na místě odjezdu minut před odjezdem použití jmenovky kontrola a označení dopravního prostředku logem CK kontrola počtu účastníků podle seznamu kontrola cestovních dokladů účastníků informace: obsazení míst v dopravním prostředku, uložení zavazadel, přesná doba odjezdu

22 Povinnosti v dopravním prostředku přivítání účastníků jménem CK představení vlastní, ostatních průvodců, řidičů seznámení s trasou a programem (při poznávacím zájezdu) informace o celních a devizových předpisech ČR u zahraničních zájezdů do třetích zemí (tzn. mimo EU)

23 Povinnosti při nepředvídaných okolnostech např.: porucha autokaru, zpoždění vlaku, telefonické oznámení změny hodiny příjezdu dodavatelům služby (např. stravování) důraz na dodržování bezpečnostních opatření poskytnutí 1. pomoci, zajištění lékařského ošetření účastník nemůže pokračovat v cestě: oznámení CK, v zahraničí našemu zastupitelství zajištění lékařského potvrzení pro pojišťovnu

24 Povinnosti na trase a v cílovém místě využití přípravy na zájezd podávání výkladu účast při prohlídce města s místním průvodcem informování místního průvodce o skupině

25 Povinnosti v ubytovacím zařízení rychlé, klidné rozdělení účastníků do pokojů důraz na poskytnutí všech služeb podle programu řešení nedostatků s pracovníkem ubytovacího zařízení bez přítomnosti klientů nedostatky, které se nepodaří odstranit: uvedení ve zprávě o zájezdu ve výjezdovém CR: sepsání reklamačního protokolu s reklamujícím klientem zápis do voucheru (nechat potvrdit)

26 Průvodce v ubytovacím zařízení pobytového zájezdu příchod v předstihu před skupinou seznámení se s pobytovým místem, ubytovacím zařízením, službami na recepci před příchodem skupiny: odsouhlasení struktury skupiny upřesnění ubytovacího rozdělovníku dohoda o vyhrazení míst ke stravování, o době konzumace, o způsobu úhrady v případě překročení limitu klientem po příchodu skupiny: uvítání klientů kontrola dokladů o zaplacení zájezdu oznámení doby a místa podávání pokrmů

27 Postup při ubytování ubytování podle rozdělovníku: zásadně využívat rozdělovník CK (změny pouze ve výjimečném případě) pokud není rozdělovník k dispozici, průvodce ubytovává sám (bere v úvahu věk, povolání, záliby, ) pořadí při ubytování: 1. rodiny s malými dětmi 2. invalidní osoby 3. ženské dvojice/trojice (vždy začít od nejstarších) 4. manželské páry (vždy začít od nejstarších) 5. mužské dvojice/trojice (vždy začít od nejstarších)

28 další zásady ubytovávání: dvoulůžkové pokoje: přednostně manželským párům rodiny s dětmi vedle sebe mladší ve vyšších patrech mladší vedle hlučnějších výtahů brát ohled na zaplacenou cenu (sprcha, balkon, přízemí, ) potvrzení kopie rozdělovníku pracovníkem recepce potvrzená kopie musí být přiložena k vyúčtování děti a osoby na přistýlkách musí být uvedeny na kopii zvlášť ubytování skupin příjezdového CR: vyžádání jmenného seznamu od zahraničního průvodce doplnění čísel pokojů uschování kopie nahlášení rozdílu mezi plánovaným a skutečným počtem účastníků referentovi CK

29 Povinnosti průvodce při stravování kontrola kvality a kvantity pokrmů, počtu chodů vzorový jídelní lístek: převzetí průvodcem v CK (pro kontrolu při klasické obsluze) vzorová struktura snídaně, oběda, večeře konzumační list: průvodce CR podepisuje po každé konzumaci obsah: číslo zájezdu, název stravovacího zařízení, podaná jídla a nápoje, hmotnost masa, uzenin, sýrů datum, čitelný podpis odpovědného pracovníka dodavatele zakázáno: podepsat bianco nebo dodatečně nepodepisuje se při placení v hotovosti, při použití stravovacích poukázek, talonů, bonů nebo při bufetovém způsobu obsluhy

30 Povinnosti před opuštěním dopravního prostředku, ubytovacího nebo stravovacího zařízení připomínka: osobní věci, zavazadla, ztráta: oznámení příslušnému pracovníkovi zařízení, kde ke ztrátě došlo nebo policejním orgánům sepsání protokolu a jeho podepsání zainteresovanými osobami a poškozeným účastníkem

31 Povinnosti při nedostavení se účastníka na místo odjezdu postup podle konkrétních místních podmínek požádání o spolupráci místní CK, zástupce smluvní CK, policejní orgány sepsání záznamu o zavazadlech účastníka s potvrzením jejich obsahu za přítomnosti dvou svědků zavazadla odevzdat po skončení zájezdu pracovníkovi CK

32 Průvodce CR během poznávacího zájezdu příspěvek k úspěšnému průběhu zájezdu: dochvilnost, obětavost, ochota starost o využití času účastníků v době mimo plánovaný program důraz na úpravu zevnějšku zvýšená pozornost starším osobám a rodinám s malými dětmi taktní a objektivní řešení vzniklých rozporů poděkování dodavatelům služeb

33 společně s účastníky poslední den vyhodnocení zájezdu nevyřizování svých zájmů na úkor účastníků některé CK: průvodce nesmí mít mezi účastníky své rodinné příslušníky vyúčtování zájezdu v CK, odevzdání převzatých potvrzených dokladů

34 Delegát při pobytovém zájezdu stále častěji přebírá činnost průvodce (péče o klienty z více než z jednoho ubytovacího zařízení a z více středisek) jeho povinnosti upravovány jednotlivými CK není účastníkům v daném turnusu stále k dispozici (rozptyl je až 100 km po pobřeží v přímořských letoviscích) u autokarových zájezdů čeká na klienty přímo v ubytovacím zařízení u leteckých zájezdů čeká na klienty na letišti, zajišťuje transfer řešení problémů s ubytováním, stravováním, lékařským ošetřením

35 péče o nástěnku v ubytovacím zařízení: jméno, příjmení, číslo telefonu, adresa delegáta doba a místo, kdy je k dispozici informace o fakultativních výletech a dalších akcích organizace uvítání a informačního setkání první nebo druhý den po příjezdu klientů ovládání jazyka daného teritoria, znalost svých povinností řidičský průkaz, používání vlastního motorového vozidla ke služebním účelům odevzdání pracovní agendy nástupci prohlídka objektů a zařízení s nástupcem informování nástupce o důležitých okolnostech pobytových zájezdů

36 Průvodce před pobytovým zájezdem mimořádná pozornost odborné přípravě (zaměřená na místo pobytu a okolí) příprava návrhu programu pobytového zájezdu

37 Povinnosti průvodce pobytového zájezdu první společné stolování: vysvětlení způsobu stravování čas snídaně, oběda, večeře způsob placení za nadlimitní konzumaci možnost trávení volného času program: doplnění ústních informací písemnými (nástěnka) organizace přitažlivých akcí organizace výletů (zajištění dopravního prostředku, trasy) organizace vycházek, pěších túr (vypracování časového plánu se zastávkami na výklad, odpočinek), nepříznivé počasí náhradní program

38 kontrola čerpání limitů na ubytování a stravování řešení nedostatků dbaní na potvrzování poskytnutých služeb dodavateli služeb na předepsaných dokladech (voucherech) závěr zájezdu: organizace setkání všech účastníků rozloučení, poděkování informace (uvolnění pokojů, transfer, celní a devizové prostředky mimo EU) po skončení zájezdu: vyúčtování ve vysílací CK

39 Povinnosti průvodce CR při vzniku mimořádných situací

40 Mimořádné situace kladou zvýšené nároky na operativnost rozhodování a chování průvodce průvodce: podání informace o každé mimořádné situaci ve zprávě o zájezdu/pobytu

41 Mimořádná situace: onemocnění/úraz zajištění 1. pomoci/lékařského/nemocničního ošetření přihlédnutí k pojištění účastníka a) zdravotní pojištění je aktuální jen v EU b) komerční pojištění je aktuální v EU i mimo ni vyžádání potvrzení (diagnóza + terapie) pro potřeby klienta zabalení zavazadel klienta za přítomnosti dvou svědků, zhotovení seznamu věcí a jeho podepsání oběma svědky (pokud není přítomen příbuzný)

42 zajištění přepravy zavazadel a) spolu s účastníkem (např. do nemocnice) b) do místa bydliště zrušení ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb pro účastníka (pokud je to třeba) u výjezdového CR zajištění náhradní dopravní ceniny zajištění potřebných formalit pro návrat účastníka (ve spolupráci s vysílající CK )

43 Mimořádná situace: hospitalizace účastníka příjezdový CR: oznámení CK a zahraničnímu zastupitelskému úřadu výjezdový CR: oznámení CK, zahraničnímu obchodnímu partnerovi a našemu zastupitelství (pokud hospitalizace trvá déle než zájezd)

44 Mimořádná situace: smrt účastníka průvodce: okamžité oznámení referentovi CK, v zahraničním CR zastupitelskému úřadu zajištění ohledání mrtvého a vystavení úmrtního listu pořízení seznamu osobních věcí za přítomnosti dvou svědků převzetí peněžních prostředků, dokladů (výjimkou pas, pokud bude zemřelý přepravován do tuzemska) odevzdání zavazadel, peněz, dokladů referentovi CK po skončení zájezdu

45 cestovní kancelář: v zahraničním CR operativně zjišťuje jednu z možností: a) pochování mrtvého v zahraničí b) zpopelnění v zahraničí a zajištění přepravy urny s popelem c) přepravení těla do tuzemska - v domácím CR se této povinnosti ujímají pozůstalí zajištění zprávy o úmrtí, vyjádření soustrasti, odvoz osobních věcí zesnulého pozůstalým potvrzení nároků vyplývajících z dohodnutého pojistného

46 doklady potřebné pro převoz a přepravu zesnulého zajišťuje partnerská zahraniční CK nebo přímo náš zastupitelský úřad

47 Mimořádná situace: ztráta cestovních dokladů informace našeho nebo cizího zastupitelského úřadu (podle druhu CR výjezdový/příjezdový)

48 Mimořádná situace: živelné pohromy, stávky, v rámci daných možností zajištění maximální ochrany zdraví, života a majetku účastníků uskutečnění takových opatření, aby bylo možné pokračovat v plánovaném programu okamžité oznámení CK (ústně, telefonicky, em, faxem nebo prostřednictvím partnerské CK v případě výjezdového CR)

49 Zdroje: ORIEŠKA, J. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha : Idea servis, 2007.

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS s. r. o. - IČ 44743840 (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Cestovní kancelář PAN EUROP spol.s r.o. (dále jen PAN EUROP nebo CK ) jako pořadatel /

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK KAMZA, Miroslava Mlčáková. CESTOVNÍ SMLOUVA; od 1. 1. 2014 SMLOUVA O ZÁJEZDU. Článek I. - Smlouva

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK KAMZA, Miroslava Mlčáková. CESTOVNÍ SMLOUVA; od 1. 1. 2014 SMLOUVA O ZÁJEZDU. Článek I. - Smlouva CESTOVNÍ SMLOUVA; od 1. 1. 2014 SMLOUVA O ZÁJEZDU Článek I. - Smlouva Smlouva uzavřená mezi cestovní kanceláří KAMZA Miroslava Mlčáková, se sídlem Komenského 18, 779 00 Olomouc, IČ: 659 19 751, DIČ: CZ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 Podmínky pro cestující Cestovní Ceník kanceláře DestinaceFISCHER Exotika 2011/2012 str. 1 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Exotika 2011/2012 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře

Více

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.6/12 Organizační řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 1 Platnost od 1.9.2012 Mgr. Blanka Ježková Obsah 1. Obecná ustanovení...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB 1. ÚVODNÍ POZNÁMKA Provozovatel portálu Moje-Chorvatsko.cz cestovní kancelář CONGER Ing. Milan Švadlena, IČ: 14509971 (dále jen Moje- Chorvatsko.cz) ručí

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER str. 126 Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. (dále jen Podmínky pro cestující

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011

Všeobecné obchodní podmínky. Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů. platné ke dni 19. 06. 2011 Všeobecné obchodní podmínky Keňa Safari s.r.o. pro zprostředkování prodeje zájezdů platné ke dni 19. 06. 2011 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Zákazníka

Více

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s.

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s. 1. SMLUNÍ STRANY Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku CESTONÍ SMLOUA A yplněnou cestovní smlouvu, prosím, doručte cestovní kanceláři, S Číslo pasu Státní příslušnost Počet cest s CK FIRO-tour vč.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Kunětická 2534/2,

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. 1/120/409062 2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v rozsahu ustanovení hlavy IV zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Tuzemské ozdravné pobyty a přímořské ozdravné

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU TECHNIKA SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU sylabus učební text Ing. Hana Štěpánková 2010 1 Doporučená studijní literatura : Drobná, Morávková : Cestovní ruch. Fortuna 2004 Orieška J. : Technika služeb cestovního

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7

Reklamační řád. Reklamační řád str. 24. Článek 8. Článek 1. Článek 5. Článek 2. Článek 9. Článek 4. Článek 6. Článek 3. Článek 7 Reklamační řád str. 24 Reklamační řád K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických osob (dále jen zákazník ) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více