Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 222 (platí od ) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. a nařízení vlády č. 203/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Na základě podpůrných programů podle 2 odst. 3 zákona stát poskytuje dotace, popřípadě na základě programů pomoci podle 2 odst. 4 zákona poskytuje dotace pro částečné vyrovnání ekonomické újmy vznikající při hospodaření v méně příznivých oblastech (dále jen "vyrovnávací příspěvek") při splnění kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu 1) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatních plochách 2) (dále jen "zemědělské pozemky"), jejichž celková výměra je 1. nejméně 5 ha, nebo 2. nejméně 2 ha, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech 3) (dále jen "velkoplošná zvláště chráněná území"), nebo 3. nejméně 1 ha, jde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) s výjimkou pěstování zeleniny na orné půdě, nebo jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo 4. nejméně 0,5 ha, jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem 4) nebo jde-li o hospodaření v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek 5) (dále jen "maloplošná zvláště chráněná území"), nebo 5. nejméně 0,25 ha, jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo b) provedou na vlastních zemědělských pozemcích zalesnění nebo ochranu takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění v souladu se zvláštním právním předpisem; 6) výměra zalesněného zemědělského pozemku, pokud bezprostředně nesouvisí se stávajícími lesními pozemky, činí nejméně 0,25 ha souvislé plochy, nebo c) založí na vlastních zemědělských pozemcích prvek územního systému ekologické stability krajiny 7) v katastrálních územích v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav, 8) schválenou územně plánovací dokumentací nebo d) zazimují včelstva a tuto skutečnost prokáží čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení. (2) Obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů a zemědělské hospodaření na ostatních plochách 2) potvrzuje v čestném prohlášení o splnění

2 Stránka č. 2 z 222 podmínek pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, jehož vzor je uveden v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, příslušný regionální útvar Ministerstva zemědělství; na zemědělských pozemcích určených pro obranu státu příslušný orgán Ministerstva obrany. (3) Zemědělské hospodaření na zemědělských pozemcích v souladu se schválenými plány péče, 9) případně se základními ochrannými podmínkami 10) potvrzuje podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a) ve velkoplošných zvláště chráněných územích příslušná správa chráněné krajinné oblasti nebo správa národního parku, b) v maloplošných zvláště chráněných územích příslušný orgán ochrany přírody. (4) Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek nelze poskytnout státním podnikům, s výjimkou státních podniků v působnosti Ministerstva obrany, organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím. 2 (1) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo, jde-li o podniky v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstvo obrany poskytne dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na žádost osoby uvedené v 1 (dále jen "žadatel"), pokud žadatel splňuje kritéria stanovená tímto nařízením. (2) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne při plnění stanovených kritérií po dobu celého kalendářního roku, ve kterém mají být poskytnuty. Pouze v případě a) snížení výměry zemědělských pozemků v důsledku 1. změny v držbě zemědělských pozemků na základě restitučního řízení, 11) nebo 2. výpovědí z nájmu zemědělských pozemků v souladu se zvláštním právním předpisem, 12) nebo b) zvýšení výměry zemědělských pozemků v důsledku uzavření písemné nájemní smlouvy po 1. lednu kalendářního roku, nejpozději však dnem podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost"). (3) Vyrovnávací příspěvek na program pomoci podle 9, případně dotace na podpůrné programy podle 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 a 12 písm. c) bodu 1, lze uvolňovat zálohově. Dotaci na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 1 lze uvolňovat částečně ode dne doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku na základě předloženého dílčího vyúčtování provedených prací podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení. (4) Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek lze při splnění stanovených kritérií poskytnout žadateli na program pomoci a zároveň na jeden nebo více podpůrných programů podle tohoto nařízení na tentýž zemědělský pozemek, s výjimkou dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 1, kterou nelze poskytnout žadateli současně s vyrovnávacím příspěvkem na program pomoci nebo s dotací na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 2 na tentýž zemědělský pozemek. 3 (1) Žádost podává žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o státní podniky v jeho působnosti. Žádost na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 podává žadatel Českému svazu včelařů. Žádost se podává a) na program pomoci podle 9 a na podpůrné programy podle 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 a 12 písm. c) bodu 1, do 30. dubna roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty, b) na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 1 do 30. dubna roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, c) na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 do 15. září roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, Českému svazu včelařů; Český svaz včelařů doručí souhrnnou žádost ministerstvu do 15. října roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Není-li žádost příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany nebo Českému svazu včelařů a ministerstvu v těchto lhůtách doručena, dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne. (2) Součástí žádosti jsou příslušné doklady podle příloh č. 1 až 19 k tomuto nařízení, s výjimkou a) čestného prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace nebo vyrovnávacího příspěvku a potvrzení

3 Stránka č. 3 z 222 podle 2 odst. 2, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 31. října roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty, b) potvrzení podle bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení, potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 11 k tomuto nařízení, potvrzení odborného lesního hospodáře podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení a potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 14 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, c) údajů uvedených v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. (3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne. (4) Žadatel o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku na program pomoci podle 9 nebo o poskytnutí dotace na podpůrný program podle 12, s výjimkou žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4, podle 12 písm. b) bodu 2 a podle 12 písm. c), poskytne při podání žádosti ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku uvedené v příloze č. 16 k tomuto nařízení. (5) Ministerstvo předává údaje uvedené v přílohách č. 15 a 16 k tomuto nařízení Českému statistickému úřadu. 4 (1) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne, jestliže žadatel a) splnil povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím příslušného správního úřadu, které bylo vydáno z důvodu porušení ustanovení právního předpisu o ochraně životního prostředí, 13) došlo-li k němu v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci do 31. října kalendářního roku, v němž má být dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek poskytnut, b) není zařazen do seznamu, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, c) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, d) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy 13) celou výměru zemědělských pozemků uvedenou v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných, jestliže je to v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání těchto zemědělských pozemků doloženým potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto plochy se dotace neposkytne, e) nepožádá v roce, ve kterém žádá o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle tohoto nařízení, o udělení jiné dotace, případně vyrovnávacího příspěvku na tentýž účel v rámci dotací poskytovaných ministerstvem, ani mu nebyla poskytnuta dotace, případně vyrovnávací příspěvek na stejný účel jiným orgánem státní správy; to neplatí pro dotace poskytované ministerstvem nebo vládou České republiky ke snížení škod způsobených živelními událostmi, f) zaváže se dodržovat zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 19 k tomuto nařízení. (2) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne i v případě, že není splněna podmínka stanovená v odstavci 1 písm. a), pokud lhůta pro splnění povinnosti stanovená pravomocným správním rozhodnutím neuplynula do 31. října roku, ve kterém se dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnou. 5 Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů na program pomoci nebo na každý podpůrný program podle tohoto nařízení.

4 Stránka č. 4 z (1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vydá příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany do 30. června kalendářního roku, s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4, které ministerstvo vydá do 15. listopadu kalendářního roku, a s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 1, které ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany vydá do 31. srpna kalendářního roku. (2) Příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany písemně vyrozumí žadatele o neposkytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku a ve vyrozumění uvede důvody, pro které nelze dotaci, případně vyrovnávací příspěvek poskytnout. 7 Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Jde-li o dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4, finanční prostředky jsou poukázány na bankovní účet Českého svazu včelařů. Příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, s výjimkou příjemce dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4, který není podnikatelem, 14) je účtuje podle zvláštních právních předpisů. 15) 7a Dojde-li k porušení rozpočtové kázně, 15a) považuje se za den rozhodný pro výpočet odvodu za porušení rozpočtové kázně i penále den, kdy příslušné kontrolní orgány zjistily neoprávněné použití finančních prostředků, nejpozději však 15. listopad příslušného kalendářního roku nebo 31. říjen příslušného kalendářního roku, jde-li o použití finančních prostředků na podpůrné programy podle 12 písm. a) bodu 3 a 12 písm. b) bodu 1. ČÁST DRUHÁ PROGRAM POMOCI K PODPOŘE MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ 8 Vymezení méně příznivých oblastí (1) Méně příznivé oblasti jsou katastrální území uvedená v příloze č. 20 k tomuto nařízení a členěná takto: a) horské oblasti 1. typu, b) horské oblasti 2. typu, c) ostatní méně příznivé oblasti 1. typu, d) ostatní méně příznivé oblasti 2. typu, e) ostatní méně příznivé oblasti 3. typu, f) ostatní méně příznivé oblasti 4. typu, g) oblasti se specifickými omezeními 1. typu, h) oblasti se specifickými omezeními 2. typu. (2) Za méně příznivé oblasti se považují také zemědělské pozemky, které se nacházejí ve velkoplošných zvláště chráněných územích a) v 1. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti, 3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních

5 Stránka č. 5 z 222 územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až d), b) v 2. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti, 3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až e), c) v 3. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti, 3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1. 9 Vyrovnávací příspěvek na program pomoci Vyrovnávací příspěvek na program pomoci v méně příznivých oblastech se poskytuje na 1 ha obhospodařovaných travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ve výši stanovené v Kritéria pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku na program pomoci (1) Jde-li o hospodaření a) ve velkoplošných zvláště chráněných územích, nebo b) v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou 16) s výjimkou ochranného pásma 1. stupně, vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat 17) uvedených v bodu 2 části B tabulky nebo v bodu 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 1 a 2 nebo bodů 3 a 4 přílohy č. 6 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 2 části A tabulky nebo bodu 4 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 30 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat 17) uvedených v bodech 2 a 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata 17) chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata 17) však nelze započítávat vícekrát. (2) Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích, doloží potvrzením příslušného orgánu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. (3) Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou, 16) doloží potvrzením příslušného vodohospodářského orgánu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. (4) Nejde-li o hospodaření a) na zemědělských pozemcích uvedených v odstavci 1, nebo b) v maloplošných zvláště chráněných územích, nebo c) v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou, 16) vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat 17) uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 5 a 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,300 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s

6 Stránka č. 6 z 222 výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení, jde-li o ekologické hospodaření v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) pak 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení ekologického chovu hospodářských zvířat 17) na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 6 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 50 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat 17) uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata 17) chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata 17) však nelze započítávat vícekrát. 11 Výše vyrovnávacího příspěvku na program pomoci U programu pomoci méně příznivým oblastem se hospodaření na 1 ha travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, oceňuje vyrovnávacím příspěvkem a) v horských oblastech 1. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, b) v horských oblastech 2. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, c) v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, d) v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, e) v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, f) v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ve výši od 800 Kč do Kč na 1 ha, g) v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ve výši od 666 Kč do Kč na 1 ha, h) v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ve výši od 800 Kč do Kč na 1 ha, i) v méně příznivých oblastech podle 8 odst. 2 písm. a) ve výši od Kč do Kč na 1 ha, j) v méně příznivých oblastech podle 8 odst. 2 písm. b) ve výši od Kč do Kč na 1 ha, k) v méně příznivých oblastech podle 8 odst. 2 písm. c) ve výši od 500 Kč do 750 Kč na 1 ha. ČÁST TŘETÍ PODPŮRNÉ PROGRAMY K PODPOŘE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A K PODPOŘE AKTIVIT PODÍLEJÍCÍCH SE NA UDRŽOVÁNÍ KRAJINY 12 Druhy podpůrných programů Podpůrnými programy jsou a) agroenvironmentální programy, které se stanoví na 1. změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou s cílem redukovat vodní erozi na svažitých pozemcích, snížit rizika kontaminace povrchových a podzemních vod a zvýšit retenční schopnost krajiny, 2. údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastevním chovem hospodářských zvířat, 17) při kterém je základní krmná dávka chovaných hospodářských zvířat 17) zajišťována spásáním porostů s převahou travin a sekáním nedopasků (dále jen "pastva hospodářských zvířat"), jako činnosti přispívající k udržování krajiny v náležitém stavu při dosažení aktuální denní intenzity chovu pasených hospodářských zvířat 17) 2.1. od 0,400 do 0,800 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu na zemědělských

7 Stránka č. 7 z 222 pozemcích vyčleněných žadatelem pro program údržby travních porostů na zemědělských pozemcích pastvou hospodářských zvířat, 17) uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení(dále jen "vyčleněné travní porosty"); jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) při dosažení aktuální denní intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat 17) od 0,250 do 0,450 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněných travních porostů, 2.2. od 0,801 do 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněného travního porostu, jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) při dosažení aktuální denní intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat 17) od 0,451 do 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněných travních porostů, 3. částečné vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) 4. podporu včelařství, b) podpůrné programy na podporu zemědělských aktivit zaměřených na ochranu složek životního prostředí v zemědělství, které se stanoví na 1. vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 ph, 2. založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny včetně povýsadbové péče po následující tři roky od roku výsadby, c) podpůrné programy na podporu změny struktury zemědělské výroby, které se stanoví na 1. změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění, 2. změnu struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení na zemědělských pozemcích včetně údržby takto vzniklých porostů po dobu tří let následujících po roce založení. 13 Kritéria pro poskytnutí dotace na jednotlivé podpůrné programy (1) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 1 se poskytne, jestliže a) průměrná svažitost zatravňovaného zemědělského pozemku je vyšší než 7 stupňů popřípadě, průměrná hloubka půdního profilu zatravňovaného zemědělského pozemku nepřekračuje 30 cm, popřípadě zatravňovaný zemědělský pozemek bezprostředně přiléhá k vodním tokům nebo vodním plochám, popřípadě zatravňovaný zemědělský pozemek se nachází v méně příznivých oblastech vymezených podle 8, b) žadatel se zaváže obhospodařovat zemědělský pozemek zatravněný uznaným osivem 18) podle písmene c) bodu 2 po dobu dalších nejméně pěti let následujících po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace na podpůrný program zatravnění, c) žadatel předloží 1. doklad o vlastnictví pozemku nebo nájemní smlouvu na dobu určitou, která nemůže být vypovězena ze strany pronajímatele po dobu pěti let následujících po roce, ve kterém bylo provedeno zatravnění, 2. daňový doklad o nákupu uznaného osiva 18) domácího původu nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, 3. doklad o změně kultury v katastru nemovitostí, 19) 4. daňový doklad o vytyčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu, jestliže bylo provedeno, nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, a 5. řádně vyplněnou přílohu č. 5 k tomuto nařízení. (2) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 2 se poskytne, jestliže a) žadatel oznámí začátek pastevního období pro účely tohoto nařízení nebo jeho pokračování, bylo-li přerušeno, příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději 7 dní před tímto datem; sledované pastevní období musí být zahájeno nejpozději 15. června kalendářního roku, ukončeno musí být nejpozději 31. října kalendářního roku a musí trvat nejméně 120 dnů; pastevní období může žadatel

8 Stránka č. 8 z 222 přerušit, přičemž tuto skutečnost oznámí žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději dva dny před přerušením pastevního období; pouze z důvodu náhlé změny klimatických podmínek je možné oznámit tuto skutečnost v kratší lhůtě, b) žadatel se zaváže 1. dodržet během pastevního období určeného podle písmene a) aktuální denní intenzitu chovu pasených hospodářských zvířat 17) v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat 17) na základě smlouvy o odchovu v rozsahu stanoveném v 12 písm. a) bodu 2, 2. dodržet minimální aktuální počet pasených hospodářských zvířat 17) ve výši 3 velké dobytčí jednotky v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení, 3. vést po dobu pastevního období určeného podle písmene a) odděleně pro každou jednotlivou skupinu společně se pasoucích hospodářských zvířat stejného druhu údaje uvedené v příloze č. 7 bodu 4 k tomuto nařízení, c) k pastvě hospodářských zvířat 17) je využíváno v průběhu pastevního období alespoň 30 % vyčleněných travních porostů; tyto pozemky musí být technicky nebo organizačně zabezpečeny proti úniku hospodářských zvířat 17) z prostoru pastvy, musí být uvedeny v příloze č. 6 bodu 7 části C k tomuto nařízení a musí být zřetelně vyznačeny v základní mapě podle přílohy č. 7 bodu 3 k tomuto nařízení, d) žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 6 k tomuto nařízení, e) žadatel po skončení pastevního období, nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, předloží příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva údaje o pastvě hospodářských zvířat podle bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení. (3) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 3 se poskytne, jestliže a) žadatel je po celý kalendářní rok, ve kterém má být dotace poskytnuta, veden v seznamu ekologických podnikatelů 4) a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, 4) který každoročně zveřejní a v průběhu roku aktualizuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství, b) intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat 17) ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu stanovená podle bodu 2 přílohy č. 9 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý kalendářní rok 0,150 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého travního porostu na zemědělském pozemku obhospodařovaného v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství uvedeného v tabulce v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení, c) žadatel se zaváže, že bude hospodařit na vlastních zemědělských pozemcích v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem 4) nejméně pět let následujících po roce, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, d) žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 9 k tomuto nařízení. (4) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 se poskytne, jestliže žadatel předloží čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení, že se jedná o včelstva zazimovaná v roce poskytnutí dotace. (5) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. b) bodu 1 se poskytne, jestliže žadatel předloží a) doklady podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, b) daňový doklad o 1. nákupu mletého vápence, dolomitického vápence 20) nebo páleného vápna, nebo 2. provedení vápnění na objednávku, v dávce nejméně 1,5 t mletého vápence nebo dolomitického vápence 20) anebo v dávce nejméně 0,75 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou, a to nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta. Dotace se poskytne nejvýše na 40 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 ph, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy. (6) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. b) bodu 2 v katastrálním území se schválenými návrhy pozemkových úprav 8) se poskytne, jestliže žadatel a) použije stanovištně a geneticky vhodné, výsadby a výsevu schopné sadební materiály 21) a provede všechny práce uvedené v projektu k realizaci pro příslušný rok, ve kterém byla pro daný účel poskytnuta dotace,

9 Stránka č. 9 z 222 b) předloží 1. projekt 22) podle přílohy č. 11 bodu 2 k tomuto nařízení, 2. daňový doklad prokázaných nákladů na založení prvku územního systému ekologické stability krajiny, 7) a to nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, 3. doklady podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení. (7) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 1 se poskytne, jestliže a) žadatel při zalesnění použije stanovištně a geneticky vhodné a výsadby schopné sadební materiály 21) a provede práce uvedené v projektu zalesnění a ochrany mladých lesních porostů pro příslušný rok, na který byla podána žádost, b) na oplocené ploše bude nejméně 30 % zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude zřizována na pozemcích prvně zalesněných v tomtéž roce nebo v roce předcházejícím, přičemž její výška musí činit alespoň 160 cm, c) žadatel předloží doklady podle příloh č. 12 a 13 k tomuto nařízení. Při opakovaném zalesnění v roce následujícím po prvním zalesnění se dotace poskytne nejvýše do výše 30 % počtu sazenic stejného druhu použitých při prvním zalesnění na téže ploše. Na ochranu mladých lesních porostů proti buřeni do jejich zajištění, a to nejvýše dva zásahy v běžném roce, a proti zvěři, a to pouze jeden zásah v běžném roce, se dotace poskytne nejvýše do výměry, na které bylo nebo mohlo být podpořeno první zalesnění. (8) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 2 se poskytne, jestliže a) jde o užívání pozemku, na kterém má být porost rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití založen na základě nájemní smlouvy, žadatel předloží tuto nájemní smlouvu platnou nejméně po dobu deseti let včetně roku založení porostu a současně předloží souhlas vlastníka pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin, b) žadatel vysadí porosty rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na minimální výměře u reprodukčního porostu (matečnici) 0,25 ha nebo u produkčního porostu na 1,0 ha zemědělské půdy, c) žadatel použije ověřené, stanovištně a geneticky vhodné klony, které byly ověřeny schvalovacím řízením, d) žadatel předloží doklady podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení. Při opakované výsadbě v produkčním porostu se poskytne dotace do výše 30 % počtu sazenic použitých při výsadbě v roce poskytnutí dotace nebo v roce předcházejícím, byla-li dotace poskytnuta, při splnění kritéria uvedeného pod písmenem b). 14 Výše finanční dotace na jednotlivé podpůrné programy (1) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 1 je provedení zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou v roce poskytnutí dotace ohodnoceno Kč na 1 ha zatravněného zemědělského pozemku; bylo-li provedeno geometrické zaměření jednotlivých parcel, je ohodnoceno Kč na 1 ha takového zemědělského pozemku. (2) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1. je a) podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastvou hospodářských zvířat 17) ohodnocena Kč na 1 ha vyčleněných travních porostů, a b) podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat 17) na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat 17) a uvedených v části C bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. (3) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 2 podbodu je a) podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastvou hospodářských zvířat 17) ohodnocena Kč na 1 ha vyčleněných travních porostů, a b) podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat 17) na zemědělských

10 Stránka č. 10 z 222 pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat 17) a uvedených v části C bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. (4) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 3 je hospodaření na 1 ha zemědělského pozemku v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem 4) ohodnoceno, a) jde-li o sady, vinice nebo chmelnice, Kč, b) jde-li o hospodaření na orné půdě, Kč, c) jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě, Kč, d) jde-li o obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, Kč. (5) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 4 je dotace na podporu včelařství ohodnocena 150 Kč na každé včelstvo zazimované v roce poskytnutí dotace. (6) U podpůrného programu podle 12 písm. b) bodu 1 je vápnění na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou ohodnoceno 300 Kč. (7) U podpůrného programu podle 12 písm. b) bodu 2 se dotace na založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny 7) poskytne buď ve výši prokázaných nákladů nebo podle ceny stanovené projektem, avšak nejvýše ve výši Kč na 1 ha zemědělského pozemku v přepočtu na skutečně realizovanou výměru podle provedených prací uvedených v projektu pro příslušný kalendářní rok. (8) U podpůrných programů podle 12 písm. c) bodů 1 a 2 jsou provedené výkony ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá dotace vztahuje, uvedenými v přílohách č. 13 a 14 k tomuto nařízení. ČÁST ČTVRTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15 Přechodné ustanovení Pro právní vztahy ve věcech podpory a pomoci vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy. 15a Dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek se přizná a poskytne naposled za kalendářní rok 2003, s výjimkou dotace na a) povýsadbovou péči, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po roce provedení výsadby, v rámci podpůrného programu podle 12 písm. b) bodu 2, b) ochranu lesních porostů do jejich zajištění, a to po dobu nejdéle 12 let, následujících po roce provedení změny struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků, v rámci podpůrného programu podle 12 písm. c) bodu 1, c) údržbu porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po roce jejich založení, v rámci podpůrného programu podle 12 písm. c) bodu 2, a to na porosty, popřípadě prvky územních systémů ekologické stability krajiny, na jejichž založení byla v kalendářním roce 2003 nebo v předcházejících letech poskytnuta dotace podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

11 Stránka č. 11 z Ochrana osobních údajů fyzických osob Ministerstvo obrany při zpracování osobních údajů fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu. 23) 17 Zrušovací ustanovení Zrušuje se nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí. 18 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr zemědělství: Ing. Fencl v. r. Ministr životního prostředí: RNDr. Kužvart v. r. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Mgr. Zeman v. r. 1) Například občanský zákoník, 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 2) 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb. 3) 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 5) 14 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 114/1992 Sb. 6) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb. 7) 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. 8) Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

12 Stránka č. 12 z 222 9) 18, 27 a 38 zákona č. 114/1992 Sb. 10) 16, 26, 29 a 34 zákona č. 114/1992 Sb. 11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 30/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 116/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 29/1996 Sb. 12) 677 občanského zákoníku. 13) Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 153/2000 Sb. 14) 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 15) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. 16) 19 zákona č. 138/1973 Sb., ve znění zákona č. 14/1998 Sb. 17) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb. 18) Zákon č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 19) 6 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb. 20) Vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. 21) 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. 22) 4 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 23) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. Příloha č. 1

13 Stránka č. 13 z 222 Vysvětlivky * žadatel nevyplňuje, ** v případě, že je více spoluvlastníků, uveďte další spoluvlastníky v příloze, *** nehodící se škrtněte. 2. Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí dotace,

14 Stránka č. 14 z 222 případně vyrovnávacího příspěvku (vzor) Je-li žadatelem fyzická osoba : Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh, jsou pravdivé a že jsem neobdržel(a) dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na tentýž zemědělský pozemek nebo účel, pro který nyní žádám, z jiných zdrojů státního rozpočtu. Nemám nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy 1) při obhospodařování zemědělských pozemků, které mi byly uloženy správním rozhodnutím, které již nabylo právní moci. Nejsem v likvidaci nebo na můj majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku. Jsem si vědom(a) své trestní odpovědnosti a povinnosti odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případe uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno. Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku stanovené nařízením vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č... Souhlasím s tím, aby Ministerstvo zemědělství mohlo nakládat s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Zároveň souhlasím se zveřejňováním těchto údajů ve veřejných informačních systémech: jméno a příjmení, případně identifikační číslo, adresa, dotační titul a výše poskytnuté dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. V...dne Podpis žadatele (úředně ověřený) Je-li žadatelem právnická osoba : Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh, jsou pravdivé a že v žádosti uvedená právnická osoba neobdržela dotaci, případné vyrovnávací příspěvek na tentýž zemědělský pozemek nebo účel, pro který nyní žádá, z jiných zdrojů státního rozpočtu. V žádosti uvedená právnická osoba nemá nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy 1) při obhospodařování zemědělských pozemků, které jí byly uloženy správním rozhodnutím, které již nabylo právní moci. V žádosti uvedená právnická osoba není v likvidaci nebo na její majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku. Jsem si vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti v žádosti uvedené právnické osoby odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno. Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku stanovené nařízením vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č... Souhlasím s tím, aby Ministerstvo zemědělství mohlo nakládat s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Zároveň souhlasím se zveřejňováním těchto údajů ve veřejných informačních systémech: obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, dotační titul a výše poskytnuté dotace, případné vyrovnávacího příspěvku. V...dne Podpis statutárního orgánu žadatele (úředně ověřený) 1) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

15 Stránka č. 15 z 222 Příloha č. 2 Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v méně příznivých oblastech pro program pomoci méně příznivým oblastem ( 8) (vzor) 1. Výměry zemědělských pozemků v horských oblastech 1. typu ( 8 odst. 1 písm. a)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v horských oblastech 2. typu ( 8 odst. 1 písm. b)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ( 8 odst. 1 písm. c)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ( 8 odst. 1 písm. d)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ( 8 odst. 1 písm. e)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2)

16 Stránka č. 16 z 222 Celkem Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ( 8 odst. 1 písm. f)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ( 8 odst. 1 písm. g)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ( 8 odst. 1 písm. h)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v 1. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí ( 8 odst. 2 písm. a)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v 2. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí ( 8 odst. 2 písm. b)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem

17 Stránka č. 17 z Výměry zemědělských pozemků v 3. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí ( 8 odst. 2 písm. c)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem V...dne podpis žadatele nebo statutárního orgánu žadatele 1) Uvede se celková výměra žadatelem obhospodařovaných zemědělských pozemků v této oblasti, včetně výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin a pozemků zemědělsky neobdělávaných doložených potvrzením podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, s přesností na 4 desetinná místa. 2) Uvede se výměra travních porostů na zemědělské půdě, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, s přesností na 4 desetinná místa. Příloha č. 6 Údaje o výměrách zemědělských pozemků žadatele, přepočítávací koeficienty na velké dobytčí jednotky a počet hospodářských zvířat chovaných v hospodářském obvodu žadatele pro program pomoci méně příznivým oblastem podle kritérií uvedených v 10 a program podpory údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat podle kritérií uvedených v 13 odst. 2 (vzor) 1. Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria uvedeného v 10 odst. 1 písm. a): zemědělské pozemky žadatele ve velkoplošných zvláště chráněných územích katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) 2. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v uvedeného v 10 odst. 1 písm. a), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích Druhy a kategorie hospodářských zvířat Tabulka Přepočítávací koeficient na velké dobytčí jednotky Počet hospodářských zvířat

18 Stránka č. 18 z Část A prasnice, kanec 0,300 sele 0,020 mladé chovné prase, prase na výkrm 0,120 ostatní prasata 0,200 pštrosi 0,200 krůty, husy 0,006 kachny 0,003 ostatní drůbež 0,001 Část B tele 0,220 skot od 3 měsíců do 1 roku včetně 0,400 skot od 1 do 2 let včetně 0,700 ostatní skot a jiní turovití 1,000 jehně do 1 roku 0,100 bahnice, beran 0,200 kůzle do 1 roku 0,100 koza, kozel 0,200 kůň do 3 let 0,750 kůň nad 3 roky 1,300 faremní odchov jelenovitých 0, Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria uvedeného v 10 odst. 1 písm. b): zemědělské pozemky žadatele v ochranných pásmech vodních zdrojů, s výjimkou ochranného pásma 1. stupně katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) 4. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v 10 odst. 1 písm. b), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů, s výjimkou ochranného pásma 1. stupně Tabulka Přepočítávací koeficient na velké dobytčí Počet hospodářských zvířat jednotky Druhy a kategorie hospodářských zvířat Část A prasnice, kanec 0,300 sele 0,020 mladé chovné prase, prase na 0,120 výkrm ostatní prasata 0,200 pštrosi 0,200 krůty, husy 0,006 kachny 0,003 ostatní drůbež 0,001 Část B tele 0,220

19 Stránka č. 19 z 222 skot od 3 měsíců do 1 roku včetně 0,400 skot od 1 do 2 let včetně 0,700 ostatní skot a jiní turovití 1,000 jehně do 1 roku 0,100 bahnice, beran 0,200 kůzle do 1 roku 0,100 koza, kozel 0,200 kůň do 3 let 0,750 kůň nad 3 roky 1,300 faremní odchov jelenovitých 0, Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria uvedeného v 10 odst. 4): zemědělské pozemky žadatele bez pozemků obhospodařovaných v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, a bez pozemků ve zvláště chráněných územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) 6. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v 10 odst. 4, která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích bez pozemků obhospodařovaných v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, a bez pozemků ve zvláště chráněných územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů Tabulka Druhy a kategorie hospodářských Přepočítávací koeficient zvířat na velké dobytčí jednotky Počet hospodářských zvířat Část A prasnice, kanec 0,300 sele 0,020 mladé chovné prase, prase na výkrm 0,120 ostatní prasata 0,200 pštrosi 0,200 krůty, husy 0,006 kachny 0,003 ostatní drůbež 0,001 Část B tele 0,220 skot od 3 měsíců do 1 roku včetně 0,400 skot od 1 do 2 let včetně 0,700 ostatní skot a jiní turovití 1,000 jehně do 1 roku 0,100 bahnice, beran 0,200 kůzle do 1 roku 0,100 koza, kozel 0,200 kůň do 3 let 0,750 kůň nad 3 roky 1,300 faremní odchov jelenovitých 0,300

20 Stránka č. 20 z Údaje o výměrách travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů obhospodařovaných žadatelem pro účely plnění kritérií pro program údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat ( 13 odst. 2 písm. b) a c)): A. Výměry veškerých žadatelem obhospodařovaných travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů podle katastrálních území: katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) B. Výměra travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, které jsou žadatelem vyčleněny podle 12 písm. a) bodu 2 a kritérii uvedených v podbodu 2.1 nebo 2.2 pro program údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat (vyčleněné travní porosty), 1. nejde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, činí...ha (na 4 desetinná místa), 2. jde-li o hospodařeni v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, činí...ha (na 4 desetinná místa), C. Výměry travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, které jsou v průběhu pastevního období reálně využívány k pastvě hospodářských zvířat podle 13 odst. 2 písm. c): katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) 8. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v 13 odst. 2 písm. b), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat Tabulka Druhy a kategorie hospodářských Přepočítávací koeficient na velké zvířat dobytčí jednotky tele 0,220 skot od 3 měsíců do 1 roku včetně 0,400 skot od 1 do 2 let včetně 0,700 ostatní skot a jiní turovití 1,000 jehně do 1 roku 0,100 bahnice, beran 0,200 kůzle do 1 roku 0,100 koza, kozel 0,200 kůň do 3 let 0,750 kůň nad 3 roky 1,300 faremní odchov jelenovitých 1) 0,300 Vysvětlivka k tabulce: 1) Pouze v případě pastvy jelenovitých splňující kritérium uvedené v 13 odst. 2.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2482 Sbírka zákonů č. 165 / 2012 Částka 59 165 ZÁKON ze dne 31. ledna 2012 o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více