Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 222 (platí od ) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. a nařízení vlády č. 203/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Na základě podpůrných programů podle 2 odst. 3 zákona stát poskytuje dotace, popřípadě na základě programů pomoci podle 2 odst. 4 zákona poskytuje dotace pro částečné vyrovnání ekonomické újmy vznikající při hospodaření v méně příznivých oblastech (dále jen "vyrovnávací příspěvek") při splnění kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu 1) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatních plochách 2) (dále jen "zemědělské pozemky"), jejichž celková výměra je 1. nejméně 5 ha, nebo 2. nejméně 2 ha, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech 3) (dále jen "velkoplošná zvláště chráněná území"), nebo 3. nejméně 1 ha, jde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) s výjimkou pěstování zeleniny na orné půdě, nebo jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo 4. nejméně 0,5 ha, jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem 4) nebo jde-li o hospodaření v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek 5) (dále jen "maloplošná zvláště chráněná území"), nebo 5. nejméně 0,25 ha, jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo b) provedou na vlastních zemědělských pozemcích zalesnění nebo ochranu takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění v souladu se zvláštním právním předpisem; 6) výměra zalesněného zemědělského pozemku, pokud bezprostředně nesouvisí se stávajícími lesními pozemky, činí nejméně 0,25 ha souvislé plochy, nebo c) založí na vlastních zemědělských pozemcích prvek územního systému ekologické stability krajiny 7) v katastrálních územích v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav, 8) schválenou územně plánovací dokumentací nebo d) zazimují včelstva a tuto skutečnost prokáží čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení. (2) Obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů a zemědělské hospodaření na ostatních plochách 2) potvrzuje v čestném prohlášení o splnění

2 Stránka č. 2 z 222 podmínek pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, jehož vzor je uveden v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, příslušný regionální útvar Ministerstva zemědělství; na zemědělských pozemcích určených pro obranu státu příslušný orgán Ministerstva obrany. (3) Zemědělské hospodaření na zemědělských pozemcích v souladu se schválenými plány péče, 9) případně se základními ochrannými podmínkami 10) potvrzuje podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a) ve velkoplošných zvláště chráněných územích příslušná správa chráněné krajinné oblasti nebo správa národního parku, b) v maloplošných zvláště chráněných územích příslušný orgán ochrany přírody. (4) Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek nelze poskytnout státním podnikům, s výjimkou státních podniků v působnosti Ministerstva obrany, organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím. 2 (1) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo, jde-li o podniky v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstvo obrany poskytne dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na žádost osoby uvedené v 1 (dále jen "žadatel"), pokud žadatel splňuje kritéria stanovená tímto nařízením. (2) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne při plnění stanovených kritérií po dobu celého kalendářního roku, ve kterém mají být poskytnuty. Pouze v případě a) snížení výměry zemědělských pozemků v důsledku 1. změny v držbě zemědělských pozemků na základě restitučního řízení, 11) nebo 2. výpovědí z nájmu zemědělských pozemků v souladu se zvláštním právním předpisem, 12) nebo b) zvýšení výměry zemědělských pozemků v důsledku uzavření písemné nájemní smlouvy po 1. lednu kalendářního roku, nejpozději však dnem podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost"). (3) Vyrovnávací příspěvek na program pomoci podle 9, případně dotace na podpůrné programy podle 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 a 12 písm. c) bodu 1, lze uvolňovat zálohově. Dotaci na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 1 lze uvolňovat částečně ode dne doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku na základě předloženého dílčího vyúčtování provedených prací podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení. (4) Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek lze při splnění stanovených kritérií poskytnout žadateli na program pomoci a zároveň na jeden nebo více podpůrných programů podle tohoto nařízení na tentýž zemědělský pozemek, s výjimkou dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 1, kterou nelze poskytnout žadateli současně s vyrovnávacím příspěvkem na program pomoci nebo s dotací na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 2 na tentýž zemědělský pozemek. 3 (1) Žádost podává žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o státní podniky v jeho působnosti. Žádost na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 podává žadatel Českému svazu včelařů. Žádost se podává a) na program pomoci podle 9 a na podpůrné programy podle 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 a 12 písm. c) bodu 1, do 30. dubna roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty, b) na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 1 do 30. dubna roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, c) na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 do 15. září roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, Českému svazu včelařů; Český svaz včelařů doručí souhrnnou žádost ministerstvu do 15. října roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. Není-li žádost příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany nebo Českému svazu včelařů a ministerstvu v těchto lhůtách doručena, dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne. (2) Součástí žádosti jsou příslušné doklady podle příloh č. 1 až 19 k tomuto nařízení, s výjimkou a) čestného prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace nebo vyrovnávacího příspěvku a potvrzení

3 Stránka č. 3 z 222 podle 2 odst. 2, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 31. října roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty, b) potvrzení podle bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení, potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 11 k tomuto nařízení, potvrzení odborného lesního hospodáře podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení a potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 14 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, c) údajů uvedených v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta. (3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne. (4) Žadatel o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku na program pomoci podle 9 nebo o poskytnutí dotace na podpůrný program podle 12, s výjimkou žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4, podle 12 písm. b) bodu 2 a podle 12 písm. c), poskytne při podání žádosti ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku uvedené v příloze č. 16 k tomuto nařízení. (5) Ministerstvo předává údaje uvedené v přílohách č. 15 a 16 k tomuto nařízení Českému statistickému úřadu. 4 (1) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne, jestliže žadatel a) splnil povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím příslušného správního úřadu, které bylo vydáno z důvodu porušení ustanovení právního předpisu o ochraně životního prostředí, 13) došlo-li k němu v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci do 31. října kalendářního roku, v němž má být dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek poskytnut, b) není zařazen do seznamu, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, c) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, d) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy 13) celou výměru zemědělských pozemků uvedenou v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných, jestliže je to v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání těchto zemědělských pozemků doloženým potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto plochy se dotace neposkytne, e) nepožádá v roce, ve kterém žádá o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle tohoto nařízení, o udělení jiné dotace, případně vyrovnávacího příspěvku na tentýž účel v rámci dotací poskytovaných ministerstvem, ani mu nebyla poskytnuta dotace, případně vyrovnávací příspěvek na stejný účel jiným orgánem státní správy; to neplatí pro dotace poskytované ministerstvem nebo vládou České republiky ke snížení škod způsobených živelními událostmi, f) zaváže se dodržovat zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 19 k tomuto nařízení. (2) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne i v případě, že není splněna podmínka stanovená v odstavci 1 písm. a), pokud lhůta pro splnění povinnosti stanovená pravomocným správním rozhodnutím neuplynula do 31. října roku, ve kterém se dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnou. 5 Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů na program pomoci nebo na každý podpůrný program podle tohoto nařízení.

4 Stránka č. 4 z (1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vydá příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany do 30. června kalendářního roku, s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4, které ministerstvo vydá do 15. listopadu kalendářního roku, a s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 1, které ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany vydá do 31. srpna kalendářního roku. (2) Příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany písemně vyrozumí žadatele o neposkytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku a ve vyrozumění uvede důvody, pro které nelze dotaci, případně vyrovnávací příspěvek poskytnout. 7 Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Jde-li o dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4, finanční prostředky jsou poukázány na bankovní účet Českého svazu včelařů. Příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, s výjimkou příjemce dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4, který není podnikatelem, 14) je účtuje podle zvláštních právních předpisů. 15) 7a Dojde-li k porušení rozpočtové kázně, 15a) považuje se za den rozhodný pro výpočet odvodu za porušení rozpočtové kázně i penále den, kdy příslušné kontrolní orgány zjistily neoprávněné použití finančních prostředků, nejpozději však 15. listopad příslušného kalendářního roku nebo 31. říjen příslušného kalendářního roku, jde-li o použití finančních prostředků na podpůrné programy podle 12 písm. a) bodu 3 a 12 písm. b) bodu 1. ČÁST DRUHÁ PROGRAM POMOCI K PODPOŘE MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ 8 Vymezení méně příznivých oblastí (1) Méně příznivé oblasti jsou katastrální území uvedená v příloze č. 20 k tomuto nařízení a členěná takto: a) horské oblasti 1. typu, b) horské oblasti 2. typu, c) ostatní méně příznivé oblasti 1. typu, d) ostatní méně příznivé oblasti 2. typu, e) ostatní méně příznivé oblasti 3. typu, f) ostatní méně příznivé oblasti 4. typu, g) oblasti se specifickými omezeními 1. typu, h) oblasti se specifickými omezeními 2. typu. (2) Za méně příznivé oblasti se považují také zemědělské pozemky, které se nacházejí ve velkoplošných zvláště chráněných územích a) v 1. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti, 3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních

5 Stránka č. 5 z 222 územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až d), b) v 2. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti, 3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až e), c) v 3. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti, 3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1. 9 Vyrovnávací příspěvek na program pomoci Vyrovnávací příspěvek na program pomoci v méně příznivých oblastech se poskytuje na 1 ha obhospodařovaných travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ve výši stanovené v Kritéria pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku na program pomoci (1) Jde-li o hospodaření a) ve velkoplošných zvláště chráněných územích, nebo b) v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou 16) s výjimkou ochranného pásma 1. stupně, vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat 17) uvedených v bodu 2 části B tabulky nebo v bodu 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 1 a 2 nebo bodů 3 a 4 přílohy č. 6 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 2 části A tabulky nebo bodu 4 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 30 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat 17) uvedených v bodech 2 a 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata 17) chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata 17) však nelze započítávat vícekrát. (2) Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích, doloží potvrzením příslušného orgánu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. (3) Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou, 16) doloží potvrzením příslušného vodohospodářského orgánu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení. (4) Nejde-li o hospodaření a) na zemědělských pozemcích uvedených v odstavci 1, nebo b) v maloplošných zvláště chráněných územích, nebo c) v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou, 16) vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat 17) uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 5 a 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,300 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s

6 Stránka č. 6 z 222 výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení, jde-li o ekologické hospodaření v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) pak 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení ekologického chovu hospodářských zvířat 17) na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 6 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 50 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat 17) uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata 17) chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata 17) však nelze započítávat vícekrát. 11 Výše vyrovnávacího příspěvku na program pomoci U programu pomoci méně příznivým oblastem se hospodaření na 1 ha travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, oceňuje vyrovnávacím příspěvkem a) v horských oblastech 1. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, b) v horských oblastech 2. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, c) v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, d) v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, e) v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ve výši od Kč do Kč na 1 ha, f) v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ve výši od 800 Kč do Kč na 1 ha, g) v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ve výši od 666 Kč do Kč na 1 ha, h) v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ve výši od 800 Kč do Kč na 1 ha, i) v méně příznivých oblastech podle 8 odst. 2 písm. a) ve výši od Kč do Kč na 1 ha, j) v méně příznivých oblastech podle 8 odst. 2 písm. b) ve výši od Kč do Kč na 1 ha, k) v méně příznivých oblastech podle 8 odst. 2 písm. c) ve výši od 500 Kč do 750 Kč na 1 ha. ČÁST TŘETÍ PODPŮRNÉ PROGRAMY K PODPOŘE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A K PODPOŘE AKTIVIT PODÍLEJÍCÍCH SE NA UDRŽOVÁNÍ KRAJINY 12 Druhy podpůrných programů Podpůrnými programy jsou a) agroenvironmentální programy, které se stanoví na 1. změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou s cílem redukovat vodní erozi na svažitých pozemcích, snížit rizika kontaminace povrchových a podzemních vod a zvýšit retenční schopnost krajiny, 2. údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastevním chovem hospodářských zvířat, 17) při kterém je základní krmná dávka chovaných hospodářských zvířat 17) zajišťována spásáním porostů s převahou travin a sekáním nedopasků (dále jen "pastva hospodářských zvířat"), jako činnosti přispívající k udržování krajiny v náležitém stavu při dosažení aktuální denní intenzity chovu pasených hospodářských zvířat 17) 2.1. od 0,400 do 0,800 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu na zemědělských

7 Stránka č. 7 z 222 pozemcích vyčleněných žadatelem pro program údržby travních porostů na zemědělských pozemcích pastvou hospodářských zvířat, 17) uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení(dále jen "vyčleněné travní porosty"); jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) při dosažení aktuální denní intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat 17) od 0,250 do 0,450 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněných travních porostů, 2.2. od 0,801 do 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněného travního porostu, jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) při dosažení aktuální denní intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat 17) od 0,451 do 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněných travních porostů, 3. částečné vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem, 4) 4. podporu včelařství, b) podpůrné programy na podporu zemědělských aktivit zaměřených na ochranu složek životního prostředí v zemědělství, které se stanoví na 1. vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 ph, 2. založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny včetně povýsadbové péče po následující tři roky od roku výsadby, c) podpůrné programy na podporu změny struktury zemědělské výroby, které se stanoví na 1. změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění, 2. změnu struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení na zemědělských pozemcích včetně údržby takto vzniklých porostů po dobu tří let následujících po roce založení. 13 Kritéria pro poskytnutí dotace na jednotlivé podpůrné programy (1) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 1 se poskytne, jestliže a) průměrná svažitost zatravňovaného zemědělského pozemku je vyšší než 7 stupňů popřípadě, průměrná hloubka půdního profilu zatravňovaného zemědělského pozemku nepřekračuje 30 cm, popřípadě zatravňovaný zemědělský pozemek bezprostředně přiléhá k vodním tokům nebo vodním plochám, popřípadě zatravňovaný zemědělský pozemek se nachází v méně příznivých oblastech vymezených podle 8, b) žadatel se zaváže obhospodařovat zemědělský pozemek zatravněný uznaným osivem 18) podle písmene c) bodu 2 po dobu dalších nejméně pěti let následujících po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace na podpůrný program zatravnění, c) žadatel předloží 1. doklad o vlastnictví pozemku nebo nájemní smlouvu na dobu určitou, která nemůže být vypovězena ze strany pronajímatele po dobu pěti let následujících po roce, ve kterém bylo provedeno zatravnění, 2. daňový doklad o nákupu uznaného osiva 18) domácího původu nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, 3. doklad o změně kultury v katastru nemovitostí, 19) 4. daňový doklad o vytyčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu, jestliže bylo provedeno, nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, a 5. řádně vyplněnou přílohu č. 5 k tomuto nařízení. (2) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 2 se poskytne, jestliže a) žadatel oznámí začátek pastevního období pro účely tohoto nařízení nebo jeho pokračování, bylo-li přerušeno, příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději 7 dní před tímto datem; sledované pastevní období musí být zahájeno nejpozději 15. června kalendářního roku, ukončeno musí být nejpozději 31. října kalendářního roku a musí trvat nejméně 120 dnů; pastevní období může žadatel

8 Stránka č. 8 z 222 přerušit, přičemž tuto skutečnost oznámí žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději dva dny před přerušením pastevního období; pouze z důvodu náhlé změny klimatických podmínek je možné oznámit tuto skutečnost v kratší lhůtě, b) žadatel se zaváže 1. dodržet během pastevního období určeného podle písmene a) aktuální denní intenzitu chovu pasených hospodářských zvířat 17) v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat 17) na základě smlouvy o odchovu v rozsahu stanoveném v 12 písm. a) bodu 2, 2. dodržet minimální aktuální počet pasených hospodářských zvířat 17) ve výši 3 velké dobytčí jednotky v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení, 3. vést po dobu pastevního období určeného podle písmene a) odděleně pro každou jednotlivou skupinu společně se pasoucích hospodářských zvířat stejného druhu údaje uvedené v příloze č. 7 bodu 4 k tomuto nařízení, c) k pastvě hospodářských zvířat 17) je využíváno v průběhu pastevního období alespoň 30 % vyčleněných travních porostů; tyto pozemky musí být technicky nebo organizačně zabezpečeny proti úniku hospodářských zvířat 17) z prostoru pastvy, musí být uvedeny v příloze č. 6 bodu 7 části C k tomuto nařízení a musí být zřetelně vyznačeny v základní mapě podle přílohy č. 7 bodu 3 k tomuto nařízení, d) žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 6 k tomuto nařízení, e) žadatel po skončení pastevního období, nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, předloží příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva údaje o pastvě hospodářských zvířat podle bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení. (3) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 3 se poskytne, jestliže a) žadatel je po celý kalendářní rok, ve kterém má být dotace poskytnuta, veden v seznamu ekologických podnikatelů 4) a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, 4) který každoročně zveřejní a v průběhu roku aktualizuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství, b) intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat 17) ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu stanovená podle bodu 2 přílohy č. 9 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý kalendářní rok 0,150 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého travního porostu na zemědělském pozemku obhospodařovaného v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství uvedeného v tabulce v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení, c) žadatel se zaváže, že bude hospodařit na vlastních zemědělských pozemcích v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem 4) nejméně pět let následujících po roce, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, d) žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 9 k tomuto nařízení. (4) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. a) bodu 4 se poskytne, jestliže žadatel předloží čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení, že se jedná o včelstva zazimovaná v roce poskytnutí dotace. (5) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. b) bodu 1 se poskytne, jestliže žadatel předloží a) doklady podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, b) daňový doklad o 1. nákupu mletého vápence, dolomitického vápence 20) nebo páleného vápna, nebo 2. provedení vápnění na objednávku, v dávce nejméně 1,5 t mletého vápence nebo dolomitického vápence 20) anebo v dávce nejméně 0,75 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou, a to nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta. Dotace se poskytne nejvýše na 40 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 ph, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy. (6) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. b) bodu 2 v katastrálním území se schválenými návrhy pozemkových úprav 8) se poskytne, jestliže žadatel a) použije stanovištně a geneticky vhodné, výsadby a výsevu schopné sadební materiály 21) a provede všechny práce uvedené v projektu k realizaci pro příslušný rok, ve kterém byla pro daný účel poskytnuta dotace,

9 Stránka č. 9 z 222 b) předloží 1. projekt 22) podle přílohy č. 11 bodu 2 k tomuto nařízení, 2. daňový doklad prokázaných nákladů na založení prvku územního systému ekologické stability krajiny, 7) a to nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, 3. doklady podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení. (7) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 1 se poskytne, jestliže a) žadatel při zalesnění použije stanovištně a geneticky vhodné a výsadby schopné sadební materiály 21) a provede práce uvedené v projektu zalesnění a ochrany mladých lesních porostů pro příslušný rok, na který byla podána žádost, b) na oplocené ploše bude nejméně 30 % zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude zřizována na pozemcích prvně zalesněných v tomtéž roce nebo v roce předcházejícím, přičemž její výška musí činit alespoň 160 cm, c) žadatel předloží doklady podle příloh č. 12 a 13 k tomuto nařízení. Při opakovaném zalesnění v roce následujícím po prvním zalesnění se dotace poskytne nejvýše do výše 30 % počtu sazenic stejného druhu použitých při prvním zalesnění na téže ploše. Na ochranu mladých lesních porostů proti buřeni do jejich zajištění, a to nejvýše dva zásahy v běžném roce, a proti zvěři, a to pouze jeden zásah v běžném roce, se dotace poskytne nejvýše do výměry, na které bylo nebo mohlo být podpořeno první zalesnění. (8) Dotace na podpůrný program podle 12 písm. c) bodu 2 se poskytne, jestliže a) jde o užívání pozemku, na kterém má být porost rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití založen na základě nájemní smlouvy, žadatel předloží tuto nájemní smlouvu platnou nejméně po dobu deseti let včetně roku založení porostu a současně předloží souhlas vlastníka pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin, b) žadatel vysadí porosty rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na minimální výměře u reprodukčního porostu (matečnici) 0,25 ha nebo u produkčního porostu na 1,0 ha zemědělské půdy, c) žadatel použije ověřené, stanovištně a geneticky vhodné klony, které byly ověřeny schvalovacím řízením, d) žadatel předloží doklady podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení. Při opakované výsadbě v produkčním porostu se poskytne dotace do výše 30 % počtu sazenic použitých při výsadbě v roce poskytnutí dotace nebo v roce předcházejícím, byla-li dotace poskytnuta, při splnění kritéria uvedeného pod písmenem b). 14 Výše finanční dotace na jednotlivé podpůrné programy (1) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 1 je provedení zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou v roce poskytnutí dotace ohodnoceno Kč na 1 ha zatravněného zemědělského pozemku; bylo-li provedeno geometrické zaměření jednotlivých parcel, je ohodnoceno Kč na 1 ha takového zemědělského pozemku. (2) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1. je a) podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastvou hospodářských zvířat 17) ohodnocena Kč na 1 ha vyčleněných travních porostů, a b) podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat 17) na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat 17) a uvedených v části C bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. (3) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 2 podbodu je a) podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastvou hospodářských zvířat 17) ohodnocena Kč na 1 ha vyčleněných travních porostů, a b) podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat 17) na zemědělských

10 Stránka č. 10 z 222 pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat 17) a uvedených v části C bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. (4) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 3 je hospodaření na 1 ha zemědělského pozemku v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem 4) ohodnoceno, a) jde-li o sady, vinice nebo chmelnice, Kč, b) jde-li o hospodaření na orné půdě, Kč, c) jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě, Kč, d) jde-li o obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, Kč. (5) U podpůrného programu podle 12 písm. a) bodu 4 je dotace na podporu včelařství ohodnocena 150 Kč na každé včelstvo zazimované v roce poskytnutí dotace. (6) U podpůrného programu podle 12 písm. b) bodu 1 je vápnění na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou ohodnoceno 300 Kč. (7) U podpůrného programu podle 12 písm. b) bodu 2 se dotace na založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny 7) poskytne buď ve výši prokázaných nákladů nebo podle ceny stanovené projektem, avšak nejvýše ve výši Kč na 1 ha zemědělského pozemku v přepočtu na skutečně realizovanou výměru podle provedených prací uvedených v projektu pro příslušný kalendářní rok. (8) U podpůrných programů podle 12 písm. c) bodů 1 a 2 jsou provedené výkony ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá dotace vztahuje, uvedenými v přílohách č. 13 a 14 k tomuto nařízení. ČÁST ČTVRTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15 Přechodné ustanovení Pro právní vztahy ve věcech podpory a pomoci vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy. 15a Dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek se přizná a poskytne naposled za kalendářní rok 2003, s výjimkou dotace na a) povýsadbovou péči, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po roce provedení výsadby, v rámci podpůrného programu podle 12 písm. b) bodu 2, b) ochranu lesních porostů do jejich zajištění, a to po dobu nejdéle 12 let, následujících po roce provedení změny struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků, v rámci podpůrného programu podle 12 písm. c) bodu 1, c) údržbu porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po roce jejich založení, v rámci podpůrného programu podle 12 písm. c) bodu 2, a to na porosty, popřípadě prvky územních systémů ekologické stability krajiny, na jejichž založení byla v kalendářním roce 2003 nebo v předcházejících letech poskytnuta dotace podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

11 Stránka č. 11 z Ochrana osobních údajů fyzických osob Ministerstvo obrany při zpracování osobních údajů fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu. 23) 17 Zrušovací ustanovení Zrušuje se nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí. 18 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr zemědělství: Ing. Fencl v. r. Ministr životního prostředí: RNDr. Kužvart v. r. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Mgr. Zeman v. r. 1) Například občanský zákoník, 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. a zákona č. 183/1993 Sb., 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 2) 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb. 3) 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 4) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 5) 14 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 114/1992 Sb. 6) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 67/2000 Sb. 7) 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. 8) Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb., zákona č. 217/1997 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

12 Stránka č. 12 z 222 9) 18, 27 a 38 zákona č. 114/1992 Sb. 10) 16, 26, 29 a 34 zákona č. 114/1992 Sb. 11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 30/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 116/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu ČR č. 29/1996 Sb. 12) 677 občanského zákoníku. 13) Například zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb., zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 238/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 96/1977 Sb., zákona č. 143/1991 Sb., zákona č. 270/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 30/1998 Sb., zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 153/2000 Sb. 14) 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 15) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb. 16) 19 zákona č. 138/1973 Sb., ve znění zákona č. 14/1998 Sb. 17) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb. 18) Zákon č. 92/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 19) 6 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb. 20) Vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. 21) 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin. 22) 4 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 23) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. Příloha č. 1

13 Stránka č. 13 z 222 Vysvětlivky * žadatel nevyplňuje, ** v případě, že je více spoluvlastníků, uveďte další spoluvlastníky v příloze, *** nehodící se škrtněte. 2. Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí dotace,

14 Stránka č. 14 z 222 případně vyrovnávacího příspěvku (vzor) Je-li žadatelem fyzická osoba : Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh, jsou pravdivé a že jsem neobdržel(a) dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na tentýž zemědělský pozemek nebo účel, pro který nyní žádám, z jiných zdrojů státního rozpočtu. Nemám nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy 1) při obhospodařování zemědělských pozemků, které mi byly uloženy správním rozhodnutím, které již nabylo právní moci. Nejsem v likvidaci nebo na můj majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku. Jsem si vědom(a) své trestní odpovědnosti a povinnosti odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případe uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno. Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku stanovené nařízením vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č... Souhlasím s tím, aby Ministerstvo zemědělství mohlo nakládat s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Zároveň souhlasím se zveřejňováním těchto údajů ve veřejných informačních systémech: jméno a příjmení, případně identifikační číslo, adresa, dotační titul a výše poskytnuté dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. V...dne Podpis žadatele (úředně ověřený) Je-li žadatelem právnická osoba : Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti, včetně příloh, jsou pravdivé a že v žádosti uvedená právnická osoba neobdržela dotaci, případné vyrovnávací příspěvek na tentýž zemědělský pozemek nebo účel, pro který nyní žádá, z jiných zdrojů státního rozpočtu. V žádosti uvedená právnická osoba nemá nesplněné povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy 1) při obhospodařování zemědělských pozemků, které jí byly uloženy správním rozhodnutím, které již nabylo právní moci. V žádosti uvedená právnická osoba není v likvidaci nebo na její majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku. Jsem si vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti v žádosti uvedené právnické osoby odvést poskytnuté finanční prostředky a zaplatit penále v případě uvedení nepravdivých údajů nebo nesplnění některého z kritérií, na které bylo poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vázáno. Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku stanovené nařízením vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č... Souhlasím s tím, aby Ministerstvo zemědělství mohlo nakládat s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Zároveň souhlasím se zveřejňováním těchto údajů ve veřejných informačních systémech: obchodní firma nebo název, identifikační číslo, sídlo, dotační titul a výše poskytnuté dotace, případné vyrovnávacího příspěvku. V...dne Podpis statutárního orgánu žadatele (úředně ověřený) 1) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

15 Stránka č. 15 z 222 Příloha č. 2 Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v méně příznivých oblastech pro program pomoci méně příznivým oblastem ( 8) (vzor) 1. Výměry zemědělských pozemků v horských oblastech 1. typu ( 8 odst. 1 písm. a)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v horských oblastech 2. typu ( 8 odst. 1 písm. b)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ( 8 odst. 1 písm. c)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ( 8 odst. 1 písm. d)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ( 8 odst. 1 písm. e)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2)

16 Stránka č. 16 z 222 Celkem Výměry zemědělských pozemků v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ( 8 odst. 1 písm. f)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ( 8 odst. 1 písm. g)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ( 8 odst. 1 písm. h)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v 1. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí ( 8 odst. 2 písm. a)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem Výměry zemědělských pozemků v 2. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí ( 8 odst. 2 písm. b)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem

17 Stránka č. 17 z Výměry zemědělských pozemků v 3. zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí ( 8 odst. 2 písm. c)) katastrální území celková výměra zemědělské půdy 1) z toho travní porosty 2) Celkem V...dne podpis žadatele nebo statutárního orgánu žadatele 1) Uvede se celková výměra žadatelem obhospodařovaných zemědělských pozemků v této oblasti, včetně výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin a pozemků zemědělsky neobdělávaných doložených potvrzením podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, s přesností na 4 desetinná místa. 2) Uvede se výměra travních porostů na zemědělské půdě, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, s přesností na 4 desetinná místa. Příloha č. 6 Údaje o výměrách zemědělských pozemků žadatele, přepočítávací koeficienty na velké dobytčí jednotky a počet hospodářských zvířat chovaných v hospodářském obvodu žadatele pro program pomoci méně příznivým oblastem podle kritérií uvedených v 10 a program podpory údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat podle kritérií uvedených v 13 odst. 2 (vzor) 1. Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria uvedeného v 10 odst. 1 písm. a): zemědělské pozemky žadatele ve velkoplošných zvláště chráněných územích katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) 2. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v uvedeného v 10 odst. 1 písm. a), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích Druhy a kategorie hospodářských zvířat Tabulka Přepočítávací koeficient na velké dobytčí jednotky Počet hospodářských zvířat

18 Stránka č. 18 z Část A prasnice, kanec 0,300 sele 0,020 mladé chovné prase, prase na výkrm 0,120 ostatní prasata 0,200 pštrosi 0,200 krůty, husy 0,006 kachny 0,003 ostatní drůbež 0,001 Část B tele 0,220 skot od 3 měsíců do 1 roku včetně 0,400 skot od 1 do 2 let včetně 0,700 ostatní skot a jiní turovití 1,000 jehně do 1 roku 0,100 bahnice, beran 0,200 kůzle do 1 roku 0,100 koza, kozel 0,200 kůň do 3 let 0,750 kůň nad 3 roky 1,300 faremní odchov jelenovitých 0, Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria uvedeného v 10 odst. 1 písm. b): zemědělské pozemky žadatele v ochranných pásmech vodních zdrojů, s výjimkou ochranného pásma 1. stupně katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) 4. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v 10 odst. 1 písm. b), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů, s výjimkou ochranného pásma 1. stupně Tabulka Přepočítávací koeficient na velké dobytčí Počet hospodářských zvířat jednotky Druhy a kategorie hospodářských zvířat Část A prasnice, kanec 0,300 sele 0,020 mladé chovné prase, prase na 0,120 výkrm ostatní prasata 0,200 pštrosi 0,200 krůty, husy 0,006 kachny 0,003 ostatní drůbež 0,001 Část B tele 0,220

19 Stránka č. 19 z 222 skot od 3 měsíců do 1 roku včetně 0,400 skot od 1 do 2 let včetně 0,700 ostatní skot a jiní turovití 1,000 jehně do 1 roku 0,100 bahnice, beran 0,200 kůzle do 1 roku 0,100 koza, kozel 0,200 kůň do 3 let 0,750 kůň nad 3 roky 1,300 faremní odchov jelenovitých 0, Výměry zemědělských pozemků v katastrálních územích, které se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat podle kritéria uvedeného v 10 odst. 4): zemědělské pozemky žadatele bez pozemků obhospodařovaných v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, a bez pozemků ve zvláště chráněných územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) 6. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v 10 odst. 4, která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat na zemědělských pozemcích bez pozemků obhospodařovaných v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, a bez pozemků ve zvláště chráněných územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů Tabulka Druhy a kategorie hospodářských Přepočítávací koeficient zvířat na velké dobytčí jednotky Počet hospodářských zvířat Část A prasnice, kanec 0,300 sele 0,020 mladé chovné prase, prase na výkrm 0,120 ostatní prasata 0,200 pštrosi 0,200 krůty, husy 0,006 kachny 0,003 ostatní drůbež 0,001 Část B tele 0,220 skot od 3 měsíců do 1 roku včetně 0,400 skot od 1 do 2 let včetně 0,700 ostatní skot a jiní turovití 1,000 jehně do 1 roku 0,100 bahnice, beran 0,200 kůzle do 1 roku 0,100 koza, kozel 0,200 kůň do 3 let 0,750 kůň nad 3 roky 1,300 faremní odchov jelenovitých 0,300

20 Stránka č. 20 z Údaje o výměrách travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů obhospodařovaných žadatelem pro účely plnění kritérií pro program údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat ( 13 odst. 2 písm. b) a c)): A. Výměry veškerých žadatelem obhospodařovaných travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů podle katastrálních území: katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) B. Výměra travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, které jsou žadatelem vyčleněny podle 12 písm. a) bodu 2 a kritérii uvedených v podbodu 2.1 nebo 2.2 pro program údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat (vyčleněné travní porosty), 1. nejde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, činí...ha (na 4 desetinná místa), 2. jde-li o hospodařeni v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství, činí...ha (na 4 desetinná místa), C. Výměry travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, které jsou v průběhu pastevního období reálně využívány k pastvě hospodářských zvířat podle 13 odst. 2 písm. c): katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) katastrální území...výměra...v ha (na 4 desetinná místa) celková výměra...v ha (na 4 desetinná místa) 8. Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat chovaných na zemědělských pozemcích podle kritéria uvedeného v 13 odst. 2 písm. b), která se započítají pro účely výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat Tabulka Druhy a kategorie hospodářských Přepočítávací koeficient na velké zvířat dobytčí jednotky tele 0,220 skot od 3 měsíců do 1 roku včetně 0,400 skot od 1 do 2 let včetně 0,700 ostatní skot a jiní turovití 1,000 jehně do 1 roku 0,100 bahnice, beran 0,200 kůzle do 1 roku 0,100 koza, kozel 0,200 kůň do 3 let 0,750 kůň nad 3 roky 1,300 faremní odchov jelenovitých 1) 0,300 Vysvětlivka k tabulce: 1) Pouze v případě pastvy jelenovitých splňující kritérium uvedené v 13 odst. 2.

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 14 Podopatření 1.3.4. - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Investiční záměr: a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Návrh ZÁKON. ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí Návrh ZÁKON ze dne. o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům a o změně zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje: Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Dotační program obce Bludov na rok 2017

Dotační program obce Bludov na rok 2017 Dotační program obce Bludov na rok 2017 Úvod Zastupitelstvo obce Bludov rozhodlo vyčlenit část rozpočtových příjmů obce na rozvoj občanské společnosti v obci Bludov. Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 118 Vládní návrh zákon ze dne...2002, kterým se mění zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů - 2 -

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7101 453 ZÁKON ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. Zákony - Nařízení - Vyhlášky 62 AGROSPOJ 35/2015

NAŘÍZENÍ VLÁDY. Zákony - Nařízení - Vyhlášky 62 AGROSPOJ 35/2015 Zákony - Nařízení - Vyhlášky 62 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Šluknov Odbor výstavby a ŽP nám. Míru 1 407 77 Šluknov ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1.

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

Název prezentace. Zásady pro poskytování finančních příspěvků. Moravskoslezského kraje. Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová

Název prezentace. Zásady pro poskytování finančních příspěvků. Moravskoslezského kraje. Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 z rozpočtu Moravskoslezského kraje Ing. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová odbor životního prostředí a zemědělství Vývoj požadavků

Více

2 Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

2 Postup vyhodnocení zpráv o kontrole Částka 25 Sbírka zákonů č. 83 / 2009 Strana 975 83 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. března 2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2016 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 839/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 839/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

č.j /2007 Část A. Obecné podmínky

č.j /2007 Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod na lesním hospodářství způsobených povodněmi v období květen až červenec 2006 č.j. 35461/2007 Část A. Obecné podmínky Ministerstvo

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon...

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon... Datum... Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Útvar tajemníka Jírova č. 2 628 00 Brno Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 950 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 142 9. funkční období 142 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

Více

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku Opatření Programu rozvoje kraje 4.3 Trvale udržitelný rozvoj lesního hospodářství

Více

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 251/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7

Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 za okres Zlín v katastru Petrůvka u Slavičína Datum vyhlášení kola : 11.6.2007 Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky : 11.7.2007

Více

ÚPL N É Z N Ě N Í P R Á V N Í H O P Ř E D P I S U K

ÚPL N É Z N Ě N Í P R Á V N Í H O P Ř E D P I S U K Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým

Více

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM DOTAČNÍ TITUL NÁZEV AKCE/ PROJEKTU 1. ÚDAJE O ŽADATELI a 1) Fyzická osoba Jméno, příjmení,

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í P R Á V N Í H O P Ř E D P I S U K ( s e z a h r n u t í m i z m ě n ú č i n n ý c h o d 1. 9.

Ú P L N É Z N Ě N Í P R Á V N Í H O P Ř E D P I S U K ( s e z a h r n u t í m i z m ě n ú č i n n ý c h o d 1. 9. Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 20 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České republiky

Více

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DÍLČÍ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI *) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI [ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 11.4. 2006) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1,

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ ZA PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DAT LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ V DIGITÁLNÍ FORMĚ PRO POTŘEBY STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ šedé položky vyplňuje

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred...

file:///home/moje/dokumenty/prace/olh/pred... 335/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. června 2006, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku Ministerstvo

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

8. Titul před (FO) 9. Příjmení žadatele (FO) 10. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 11. Titul za (FO)

8. Titul před (FO) 9. Příjmení žadatele (FO) 10. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 11. Titul za (FO) 78 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. /2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 1. Podací místo 2. Reg. č. žádosti

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Žádost o stvení podmínek

Více

zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis 2 ). Mgr. Gandalovič v. r.

zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví jiný právní předpis 2 ). Mgr. Gandalovič v. r. Částka 134 Sbírka zákonů č. 412 / 2008 Strana 6653 412 VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2008 o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků Ministerstvo

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. ledna 2004 o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Vláda nařizuje podle 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 115/2004 Sb. ze dne 18. února 2004, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů Změna: 543/2004 Sb. Změna:

Více

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a Pravidla pro svěřování majetku města městským částem Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1. Na základě článku 11 - Zastupitelstvo městské části, článku 12 - Rada

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních

Více

62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 2)

62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsob kontroly jejich využití pro roky 2014 až 2020 změna č. 1 ke dni 30. 6. 2015 Finanční podpora na hospodaření

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití

Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití Ing. Bc. David Mlčoch, Ing. Anna Bulová odbor životního

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 83/2009 Sb. ze dne 23. března 2009

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 83/2009 Sb. ze dne 23. března 2009 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 83/2009 Sb. ze dne 23. března 2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Příloha 3 Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů.

ČÁST PRVNÍ Podmínky poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů. 29/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2016 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

Program rozvoje venkova ČR na období

Program rozvoje venkova ČR na období Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 2. kolo příjmu žádostí Operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců 3.. 2016 16.. 2016 Rozpočet: 337, mil. Kč Operace 6.1.1 - Žadatel V případě FO -

Více

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ AKCE / INVESTIČNÍ ZÁMĚR *

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ AKCE / INVESTIČNÍ ZÁMĚR * ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ AKCE / INVESTIČNÍ ZÁMĚR * pro akci dle části 2 A přílohy č. 11 k zákonu č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 Formulář A Název akce Číslo a název programu (podprogramu)

Více

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce

Žádost. o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2013 Poskytovatel dotace: Olomoucký kraj Údaje o kulturní památce Název kulturní památky:

Více

Dotační program Podpora včelařství (2017)

Dotační program Podpora včelařství (2017) Dotační program Podpora včelařství (2017) Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i Pravidla ) Účel podpory: Účelem podpory je stabilizace a zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

OHLÁŠENÍ. [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona] Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko 1. Stavebník 1) OHLÁŠENÍ [ 15a odst. 3 vodního zákona a 104 odst. 2 písm. n) stavebního

Více

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ:

Státní pozemkový úřad může prodat zemědělské pozemky podle 12 zákona o SPÚ: VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 12 ZÁKONA č. 503/2012 Sb., O STÁTNÍM POZEMKOVÉM ÚŘADU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, (DÁLE JEN ZÁKON O SPÚ) UVEŘEJNĚNÁ

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 6614 Sbírka zákonů č. 397 / 2009 397 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Vláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více