Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku. (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku. (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o přepravě, uzavírané mezi společností Vega Tour, spol. s r.o., IČ , DIČ: CZ , se sídlem Šátalská 204/21, Praha 4, , korespondenční adresa Vídeňská 142, Praha 4, , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Vega Tour ) a osobami, kteří mají zájem na zajištění přepravy do letních destinací od Vega Tour (dále jen Klient ) Předmětem těchto VOP je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících ze smlouvy o přepravě uzavřené mezi Vega Tour jako dopravcem a Klientem jako cestujícím Klienti mladší 15 let se mohou přepravy zúčastnit pouze za doprovodu odpovědné osoby starší 18 let a osoby ve věku let se mohou přepravy zúčastnit pouze na základě písemného souhlasu svého zákonného zástupce, pokud se tento přepravy sám neúčastní. 2. Smlouva o přepravě 2.1. Smlouva o přepravě Vega Tour obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení přepravy do cílové destinace a zpět, uvedení všech poskytovaných služeb poskytovaných spolu s přepravou, které jsou do ceny přepravy zahrnuty, cenu přepravy včetně splatnosti jednotlivých plateb a výši případných jednotlivých záloh. Klient odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených ve smlouvě o přepravě Klient má nárok na účast na přepravě pouze v případě, že před zahájením přepravy řádně a včas uhradí celkovou cenu v souladu se smlouvou o přepravě a těmito VOP Klient, který uzavírá smlouvu o přepravě, odpovídá za splnění dluhů ze smlouvy o přepravě i za ostatní spolucestující uvedené v příslušné smlouvě o přepravě. 3. Práva a povinnosti Vega Tour 3.1. Na základě uzavření smlouvy o přepravě se Vega Tour zavazuje přepravit Klienta do cílové destinace a zpět řádně a včas a poskytnout mu další služby spojené s přepravou podle smlouvy o přepravě Dojde-li ke změně typu a trasy dopravního prostředku, jež nejsou zásadního charakteru, neodpovídá Vega Tour za újmu, která by mohla Klientovi vzniknout v důsledku takových změn. 4. Práva a povinnost Klienta 4.1. Klient je oprávněn: (i) požadovat poskytnutí přepravy a všech služeb stanovených taxativně smlouvou o přepravě; (ii) reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Veškeré reklamace uplatňuje Klient bez zbytečného odkladu u delegáta Vega Tour a pokud tento není přítomen, pak písemně u Vega Tour, a to nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění přepravy, jinak toto právo na reklamaci zaniká; a (iii) být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně přepravy Po uzavření smlouvy o přepravě lze na žádost Klienta provést změnu osoby Klienta, je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb), a to na základě písemného oznámení stávajícího Klienta a nového Klienta. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Klientem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového Klienta, že souhlasí s uzavřenou smlouvu o přepravě a že přebírá veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o přepravě vyplývající. Původní a nový Klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny dle smlouvy o přepravě. Shora uvedené platí i pro osobu spolucestujícího. Každá změna v osobě Klienta či spolucestujícího podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 300,- Kč, který je splatný okamžitě. Uvedená změna smí být učiněna nejpozději 7 dnů před zahájením přepravě Klient je povinen: uhradit sjednanou cenu přepravy a dalších služeb podle podmínek smlouvy o přepravě a VOP a prokázat toto Vega Tour příslušným dokladem o zaplacení; nastoupit ve stanoveném čase k přepravě, resp. se dostavit na stanovené místo odjezdu ve stanoveném čase a prokázat se delegátovi či řidiči voucherem nebo příslušnou smlouvou o přepravě; zajistit si platný cestovní doklad; dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese Klient; řídit se pokyny pro účastníky přepravy a pokyny delegáta, řidiče nebo jiné osoby pověřené Vega Tour;

2 vzniklé vady bezodkladně oznámit příslušnému delegátovi, řidiči či jiné osobě pověřené Vega Tour, nebo pokud nelze tímto způsobem, pak po ukončení přepravy písemně přímo Vega Tour, a to ve lhůtě dle čl. 4.1 VOP; dodržovat další povinnosti, stanovené příslušnými právními předpisy; předem informovat Vega Tour o tom, že Klient či některá ze spolucestujících osob je cizím státním příslušníkem; zajistit doprovod a dohled dospělé osoby u osob mladších 15 let v průběhu přepravy; dodržovat striktně nekuřácké prostředí po celou dobu dopravy v prostorách dopravního prostředku; dodržovat limity zavazadel, které jsou uvedené v těchto VOP, zajistit si jejich označení jmenovkou a nepřevážet jakékoliv měkké či tvrdé drogy či jiné omamné či psychotropní látky; během dopravy mít po celou dobu zapnutý bezpečnostní pás; mít u sebe všechny potřebné doklady (např. cestovní pas, občanský průkaz) požadované pro vstup do všech zemí na trase dopravy; a během přepravy nerušit ostatní spolucestující nevhodným chováním a vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu Klient, který bez zavinění Vega Tour nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. 5. Přeprava zavazadel 5.1. Jako příruční zavazadlo má Klient právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 1 (jedno) příruční zavazadlo (snadno přenosné věci), které Klient má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem Klienta. Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry 20 x 30 x 40 cm. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled nad ním přísluší Klientovi, a proto za ně Vega Tour neodpovídá, pokud se nejedná o odpovědnost, která má původ v povaze dopravního prostředku. Ostatní zavazadla musí být umístěna v zavazadlovém prostoru Bezplatně lze pro jednoho Klienta přepravit v zavazadlovém prostoru 2 (dvě) zavazadla, jejichž rozměry v součtu nepřesahují 30 x 60 x 100 cm a jejichž celková hmotnost (obě zavazadla) nepřesahuje 30 kg Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se přepravují pouze v případě, že je jejich přeprava sjednána smlouvou, ve které je takové zavazadlo specifikováno. V takovém případě je přeprava nestandardního zavazadla zpoplatněna částkou rovnající se nejméně 20% ceny jízdenky Klient je povinen zkontrolovat uložení všech svých cestovních zavazadel v zavazadlovém prostoru. Klient je povinen nahlásit řidiči přepravu cenného cestovního zavazadla, jehož hodnota přesahuje 8.000,- Kč, nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité poloze, případně zavazadla vyžadující nestandardní způsob manipulace. Takové nahlášení musí být učiněno výhradně písemně a musí obsahovat identifikaci Klienta (jméno, příjmení, popř. č. smlouvy), stručný popis zavazadla a celkovou hodnotu věcí v něm uložených. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje ,- Kč, nejsou k přepravě přijímána Zavazadla v zavazadlovém prostoru musí být označena jménem a příjmením Klienta nebo jiným způsobem, podle kterého by bylo možné jednoznačně určit vlastníka zavazadla. Povinnost označit zavazadlo přísluší Klientovi. Zajišťování bezpečné manipulace s těmito zavazadly a dohled nad nimi přísluší Vega Tour Ručním nebo cestovním zavazadlem nebo obsahem ručního nebo cestovního zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku. Věc, která nesmí být ručním nebo cestovním zavazadlem nebo obsahem ručního nebo cestovního zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu, nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel. 6. Poškození a ztráta cestovního zavazadla, náhrada škody 6.1. Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla nebo zjistí-li Klient při výdeji cestovního zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned řidiče nebo pověřeného pracovníka Vega Tour o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis je podkladem pro uplatnění reklamace, resp. náhrady škody. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má Klient právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného cestovního zavazadla Při poškození cestovního zavazadla má Klient právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestovním zavazadle způsobené, nemůže převyšovat částku 8.000,- Kč za jedno cestovní zavazadlo, pokud Klient nepředloží písemný doklad o nahlášení vyšší hodnoty zavazadla řidiči podle těchto VOP. V případě, že toto prokáže, je výše škody omezena částkou uvedenou v těchto VOP Vega Tour neodpovídá za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo zpožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny v důsledku těchto skutečností:

3 - obal neodpovídá povaze přepravované věci, k poškození zavazadla došlo pouhým tlakem jiných zavazadel, - obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které obsahem cestovního zavazadla být nesmějí, např. živá zvířata, potraviny a nápoje, v takových obalech, které nejsou odolné vůči pádu či tlaku, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah cestovního zavazadla nepravdivě deklarován, - obsahem cestovního zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti, - nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, - jednáním Klienta, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla. 7. Cena 7.1. Cena přepravy a ostatních souvisejících služeb je stanovena v příslušné smlouvě o přepravě, je stanovena jako smluvní a vychází z cen uvedených na webových stránkách Cena zahrnuje pouze služby, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě o přepravě Případné slevy vyhlášené Vega Tour po datu podpisu smlouvy o přepravě nezakládají Klientovi právo na využití těchto slev pro již uzavřenou smlouvu o přepravě. 8. Platební podmínky 8.1. Cena dle příslušné smlouvy o přepravě je splatná do 14 dnů od uzavření příslušné smlouvy o přepravě Pokud dojde k uzavření smlouvy o přepravě v době kratší než 14 dnů před zahájením přepravy, je cena dle příslušné smlouvy o přepravě splatná ve chvíli uzavření smlouvy o přepravě Klient je povinen uhradit cenu buď přímo pomocí platební brány webových stránek Vega Tour, osobně v provozovně Vega Tour nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Vega Tour č.ú / 5500, s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo smlouvy o přepravě. Cena je v případě bezhotovostního převodu uhrazena dnem jejího připsání na účet Vega Tour V případě prodlení s řádným zaplacením ceny podle ustanovení tohoto čl. 8 VOP se Klient zavazuje zaplatit Vega Tour úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nutnosti vymáhání pohledávek Vega Tour po Klientovi je Klient povinen Vega Tour nahradit veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení. 9. Přeprava 9.1. Vega Tour se zavazuje Klientovi předat nejpozději 3 dny před zahájením přepravy finální instrukce k místu, času odjezdu, případně místu a času vyzvednutí u svozu z ČR a kontaktní údaje na delegáta, řidiče a 24h. non-stop asistenční linku Vega Tour Vega Tour se zavazuje, že přeprava bude zajištěna vozidlem, které bude splňovat veškeré zákonné požadavky v zemích EU a Švýcarska a bude mít následující vlastnosti: luxusní vůz do 5 let stáří; polohovatelná a výsuvná sedadla (v autobusu a minibusu), 5* rozteč mezi sedadly (v autobusu), bezpečnostní pásy na všech sedadlech, klimatizace, DVD přehrávač s TV (v autobusu a minibusu), toaleta (v autobusu), individuální osvětlení nad každým sedadlem (v autobusu a minibusu), zabezpečený zavazadlový prostor, certifikace na min. 100km/h, tiché motory splňující normy EURO 4-5); během cesty možnost promítání filmů (v autobuse a minibuse); prodej studeného i teplého občerstvení během přepravy; striktně nekuřácké prostředí; 9.3. Vega Tour se zavazuje, že přeprava bude zajištěna kvalifikovaným a uniformovaným řidičem či řidiči, kteří budou v dostatečném počtu pro vykonání zákonem daných přestávek v řízení Vega Tour má právo podle počtu cestujících na jakoukoliv část přepravy vybrat ten nejvhodnější dopravní prostředek (autobus, minibus, minivan nebo osobní vůz) Pokud se Klient ani do 15 minut po plánovaném čase odjezdu nedostaví na uvedené místo vyzvednutí/odjezdu, má Vega Tour právo uskutečnit přepravu bez tohoto Klienta a takový Klient je z přepravy vyloučen V průběhu přepravy následují po každých 3 4 hodinách cca 20 minutové bezpečnostní přestávky pro řidiče a hygienické zastávky pro účastníky přepravě Z důvodu rozdílných časů příjezdů autobusů do ČR z různých středisek, se výjimečně může stát, že Klient se zajištěným rozvozem do dalších míst ČR, mohou v Praze čekat na autobus, který je dále přepraví do jejich konečného místa svozu. Za případnou újmu tím způsobem nenese Vega Tour odpovědnost.

4 10. Delegát V ceně přepravy je zahrnuta i služba delegáta. Delegátem je pracovník Vega Tour, který bude Klientům asistovat během přepravy, při nástupu do dopravního prostředku a výstupu na cílovém místě a rovněž při návratu do České republiky. 11. Asistenční linka V ceně přepravy je zahrnuta i služba non-stop asistenční linky Vega Tour, na které bude k dispozici vyškolený pracovník Vega Tour připravený zodpovědět dotazy týkající se přepravy. Tato linka je Klientům k dispozici na tel. čísle: Odstoupení od smlouvy a stornopoplatky Klient má právo kdykoliv před termínem přepravy odstoupit od smlouvy o přepravě bez udání důvodu. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení Vega Tour o odstoupení od smlouvy. Klient je povinen Vega Tour uhradit následující odstupné (stornopoplatek) podle počtu dnů před termínem zahájení přepravy, kdy bylo odstoupení doručeno Vega Tour, a to následovně: 60 a více dní - 0% z celkové ceny dle smlouvy o přepravě, dní - 30% z celkové ceny dle smlouvy o přepravě, dní - 50% z celkové ceny dle smlouvy o přepravě, 29-0 dní - 100% z celkové ceny dle smlouvy o přepravě. Toto odstupné je splatné ihned. Vega Tour má právo započítat odstupné proti již zaplacené ceně dle smlouvy o přepravě ze strany Klienta a vrátit Klientovi zbytek peněz do 14 dnů od doručení odstoupení Vega Tour. Klient s takovým postupem výslovně souhlasí Vega Tour má právo od smlouvy o přepravě odstoupit v případě zrušení přepravy z objektivních důvodů nemajících původ na straně Vega Tour. V takovém případě má Klient právo na vrácení 100% zaplacené ceny dle smlouvy o přepravě. Tato částka bude Klientovi vrácena zpět bezhotovostním převodem na účet, ze kterého částku posílal nebo který Klient Vega Tour bezodkladně určí, a to do 14 dní od odstoupení od smlouvy o přepravě Vega Tour má rovněž právo od smlouvy o přepravě odstoupit v případě porušení povinností ze strany Klienta, zejména povinností podle čl a čl. 8 těchto VOP. V případě takového porušení je Klient navíc povinen zaplatit Vega Tour odstupné ve výši stanovené v čl VOP. V případě odstoupení Vega Tour od smlouvy o přepravě z důvodů porušení povinnosti Klienta po zahájení přepravy doručí Klientovi toto odstoupení (oznámení o vyloučení z přepravy) delegát Vega Tour nebo jiná osoba pověřená Vega Tour. Doručením Klientovi zaniká povinnost Vega Tour poskytovat Klientovi jakékoli služby dle smlouvy o přepravě. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení ceny služeb, které nebyly čerpány, a Klient je povinen uhradit Vega Tour náklady vzniklé v souvislosti s jeho přepravou zpět na místo odjezdu a případnou vzniklou újmu Pokud Klient zmešká odjezd nebo je vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jím zaplacené ceny ani její poměrné části Klient není oprávněn odstoupit od smlouvy o přepravě v průběhu přepravy. 13. Odpovědnost za újmu Vega Tour neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi, kterou si Klient způsobil sám nebo ji způsobila třetí osoba, která není spojena s Vega Tour. Vega Tour dále neodpovídá za škodu, kterou nešlo předvídat, byla nevyhnutelná či neodvratitelná a za újmu Klienta nebo za škodu na věcech přepravovaných společně s Klientem či věcech, jež měl Klient u sebe, jestliže újma/škoda nebyla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu, nebo jí nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze požadovat. Klient je odpovědný za škody způsobené Vega Tour na vozidle Klientem během přepravy. Vega Tour neodpovídá za škodu na věcech, jež byly přepravovány odděleně od Klienta, jestliže takové škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení odborné péče Vega Tour nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí Klienta a jeho spolucestujících v přepravním prostoru vozidla pro cestující Vega Tour v případě odstoupení od smlouvy nenese odpovědnost za individuální náklady Klienta a jeho spolucestujících nad rámec služeb zajištěných v rámci smlouvy o přepravě od Vega Tour (např. ubytování, pojištění, víza atd.). 14. Pojištění V ceně přepravy je zahrnuto pojištění cestujících během dopravy v dopravním prostředku, léčebných výloh v souvislosti s přepravou osob a zavazadel v zavazadlovém prostoru dopravního prostředku, a to na částku 100 mil. Kč Osobní cestovní pojištění v ceně zahrnuto není. 15. Závěrečná ustanovení Klient uzavřením smlouvy o přepravě uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů a údajů spolucestujících, včetně dat narození, podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Poskytnuté osobní

5 údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných společností Vega Tour a dále pro marketingovou činnost, nejdéle po dobu 10 let, a poté je Vega Tour povinna tyto údaje odstranit. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům Vega Tour, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Vega Tour se zavazuje přijmout taková opatření, aby nedošlo ke zneužití dat Klient uzavřením smlouvy o přepravě uděluje souhlas Vega Tour ke zpracování osobních údajů třetích osob (spolucestujících), v jejichž prospěch uzavírá smlouvu o přepravě. Svým podpisem smlouvy o přepravě potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů třetích osob a k udělení souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu uvedených v tomto článku Klient výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. 84 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany Klienta v souladu s ust. 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou Klientem udělovány bezplatně Pro komunikaci mezi smluvními stranami Vega Tour stanovuje jako svoji kontaktní osobu Adéla Gregorová, tel: (8:00 18:00), fax: , 24h. non-stop kontakt: Vega Tour je oprávněn postoupit pohledávku za Klientem na třetí osobu bez Klientova souhlasu. Klient je oprávněn postoupit pohledávku za Vega Tour ze smlouvy o přepravě pouze na základě předchozího písemného souhlasu Vega Tour Klient se ve smyslu 1794 odst. 2 občanského zákoníku vzdává práva požadovat zrušení smlouvy o přepravě a navrácení původního stavu z důvodu případného neúměrného zkrácení a zároveň prohlašuje, že plnění na základě smlouvy o přepravě přijímá za tam dohodnutou cenu, přičemž Klient prohlašuje, že takovou cenu nepovažuje za hrubě nepoměrnou k poskytnutému protiplnění Klient na sebe ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností pro případ, že by se po uzavření smlouvy o přepravě změnily okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy o přepravě stane pro něj obtížnější Je-li Klient v prodlení s uhrazením jakéhokoli dluhu vůči Vega Tour na základě smlouvy o přepravě, vzniká Vega Tour právo na další úroky z prodlení i v případě, že výše úroků činí již tolik, co jistina dluhu. Ustanovení 1805 občanského zákoníku se nepoužije Veškeré změny a doplnění smlouvy o přepravě vyžadují písemnou formu. Ujednáním v jiné formě si strany nepřejí být vázány. Povinnost písemné formy se vyžaduje rovněž pro prominutí jakéhokoli dluhu vzniklého na základě nebo v souvislosti se smlouvou o přepravě Obsah práv a povinností stran ze smlouvy o přepravě se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání smlouvy o přepravě a těchto VOP. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání se použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření smlouvy o přepravě, se v takovém případě přihlíží, jen není-li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a účelem smlouvy o přepravě a těmito VOP. Smlouva o přepravě vyvolává jen právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona K jakýmkoli dodatkům nebo odchylkám od návrhu smlouvy o přepravě, které by učinil Klient, se nepřihlíží a smlouva o přepravě je uzavřena pouze s obsahem uvedeným v návrhu, jak byl předložen Vega Tour, ledaže dodatky nebo odchylky Vega Tour přijme výslovně Obsah smlouvy o přepravě a jednotlivá práva a povinnost jsou stranám známá, jsou srozumitelná, pochopitelná a pro žádnou ze stran nejsou ustanovení zvláště nevýhodná Pokud některé z ustanovení smlouvy o přepravě je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy o přepravě jako celku ani jiných ustanovení smlouvy o přepravě, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy o přepravě. Strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Práva a povinnosti stran, které neupravují tyto VOP, se řídí platnými právními předpisy České republiky.

6 Tyto VOP jsou účinné od

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti I. Přepravní podmínky 1. PŘEDMĚT ÚPRAVY. Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na linkách dopravce PAVEL ČAPEK (dále jen " Přepravní řád") stanoví na lince vnitrostátní a mezinárodní podmínky pro přepravu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Cestovní kancelář PAN EUROP spol.s r.o. (dále jen PAN EUROP nebo CK ) jako pořadatel /

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o. (dále

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s.

CESTOVNÍ SMLOUVA A FIRO-tour a.s. 1. SMLUNÍ STRANY Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku CESTONÍ SMLOUA A yplněnou cestovní smlouvu, prosím, doručte cestovní kanceláři, S Číslo pasu Státní příslušnost Počet cest s CK FIRO-tour vč.

Více