Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku. (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku. (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku (dále jen VOP ) cestovní kanceláře Vega Tour, spol. s r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o přepravě, uzavírané mezi společností Vega Tour, spol. s r.o., IČ , DIČ: CZ , se sídlem Šátalská 204/21, Praha 4, , korespondenční adresa Vídeňská 142, Praha 4, , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Vega Tour ) a osobami, kteří mají zájem na zajištění přepravy do letních destinací od Vega Tour (dále jen Klient ) Předmětem těchto VOP je úprava některých níže specifikovaných skutečností vyplývajících ze smlouvy o přepravě uzavřené mezi Vega Tour jako dopravcem a Klientem jako cestujícím Klienti mladší 15 let se mohou přepravy zúčastnit pouze za doprovodu odpovědné osoby starší 18 let a osoby ve věku let se mohou přepravy zúčastnit pouze na základě písemného souhlasu svého zákonného zástupce, pokud se tento přepravy sám neúčastní. 2. Smlouva o přepravě 2.1. Smlouva o přepravě Vega Tour obsahuje zejména označení smluvních stran, vymezení přepravy do cílové destinace a zpět, uvedení všech poskytovaných služeb poskytovaných spolu s přepravou, které jsou do ceny přepravy zahrnuty, cenu přepravy včetně splatnosti jednotlivých plateb a výši případných jednotlivých záloh. Klient odpovídá za správnost všech jím vyplněných údajů uvedených ve smlouvě o přepravě Klient má nárok na účast na přepravě pouze v případě, že před zahájením přepravy řádně a včas uhradí celkovou cenu v souladu se smlouvou o přepravě a těmito VOP Klient, který uzavírá smlouvu o přepravě, odpovídá za splnění dluhů ze smlouvy o přepravě i za ostatní spolucestující uvedené v příslušné smlouvě o přepravě. 3. Práva a povinnosti Vega Tour 3.1. Na základě uzavření smlouvy o přepravě se Vega Tour zavazuje přepravit Klienta do cílové destinace a zpět řádně a včas a poskytnout mu další služby spojené s přepravou podle smlouvy o přepravě Dojde-li ke změně typu a trasy dopravního prostředku, jež nejsou zásadního charakteru, neodpovídá Vega Tour za újmu, která by mohla Klientovi vzniknout v důsledku takových změn. 4. Práva a povinnost Klienta 4.1. Klient je oprávněn: (i) požadovat poskytnutí přepravy a všech služeb stanovených taxativně smlouvou o přepravě; (ii) reklamovat případné vady poskytnutých služeb. Veškeré reklamace uplatňuje Klient bez zbytečného odkladu u delegáta Vega Tour a pokud tento není přítomen, pak písemně u Vega Tour, a to nejpozději do 1 měsíce po uskutečnění přepravy, jinak toto právo na reklamaci zaniká; a (iii) být seznámen se všemi případnými změnami v termínu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně přepravy Po uzavření smlouvy o přepravě lze na žádost Klienta provést změnu osoby Klienta, je-li to objektivně možné (zejm. z časových důvodů a podmínek na straně dalších poskytovatelů služeb), a to na základě písemného oznámení stávajícího Klienta a nového Klienta. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Klientem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového Klienta, že souhlasí s uzavřenou smlouvu o přepravě a že přebírá veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy o přepravě vyplývající. Původní a nový Klient společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny dle smlouvy o přepravě. Shora uvedené platí i pro osobu spolucestujícího. Každá změna v osobě Klienta či spolucestujícího podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 300,- Kč, který je splatný okamžitě. Uvedená změna smí být učiněna nejpozději 7 dnů před zahájením přepravě Klient je povinen: uhradit sjednanou cenu přepravy a dalších služeb podle podmínek smlouvy o přepravě a VOP a prokázat toto Vega Tour příslušným dokladem o zaplacení; nastoupit ve stanoveném čase k přepravě, resp. se dostavit na stanovené místo odjezdu ve stanoveném čase a prokázat se delegátovi či řidiči voucherem nebo příslušnou smlouvou o přepravě; zajistit si platný cestovní doklad; dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese Klient; řídit se pokyny pro účastníky přepravy a pokyny delegáta, řidiče nebo jiné osoby pověřené Vega Tour;

2 vzniklé vady bezodkladně oznámit příslušnému delegátovi, řidiči či jiné osobě pověřené Vega Tour, nebo pokud nelze tímto způsobem, pak po ukončení přepravy písemně přímo Vega Tour, a to ve lhůtě dle čl. 4.1 VOP; dodržovat další povinnosti, stanovené příslušnými právními předpisy; předem informovat Vega Tour o tom, že Klient či některá ze spolucestujících osob je cizím státním příslušníkem; zajistit doprovod a dohled dospělé osoby u osob mladších 15 let v průběhu přepravy; dodržovat striktně nekuřácké prostředí po celou dobu dopravy v prostorách dopravního prostředku; dodržovat limity zavazadel, které jsou uvedené v těchto VOP, zajistit si jejich označení jmenovkou a nepřevážet jakékoliv měkké či tvrdé drogy či jiné omamné či psychotropní látky; během dopravy mít po celou dobu zapnutý bezpečnostní pás; mít u sebe všechny potřebné doklady (např. cestovní pas, občanský průkaz) požadované pro vstup do všech zemí na trase dopravy; a během přepravy nerušit ostatní spolucestující nevhodným chováním a vyhnout se nadměrné konzumaci alkoholu Klient, který bez zavinění Vega Tour nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na jejich náhradu. 5. Přeprava zavazadel 5.1. Jako příruční zavazadlo má Klient právo vzít s sebou do vozidla bezplatně maximálně 1 (jedno) příruční zavazadlo (snadno přenosné věci), které Klient má u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem Klienta. Příruční zavazadlo nesmí přesahovat rozměry 20 x 30 x 40 cm. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled nad ním přísluší Klientovi, a proto za ně Vega Tour neodpovídá, pokud se nejedná o odpovědnost, která má původ v povaze dopravního prostředku. Ostatní zavazadla musí být umístěna v zavazadlovém prostoru Bezplatně lze pro jednoho Klienta přepravit v zavazadlovém prostoru 2 (dvě) zavazadla, jejichž rozměry v součtu nepřesahují 30 x 60 x 100 cm a jejichž celková hmotnost (obě zavazadla) nepřesahuje 30 kg Zavazadla neodpovídající výše uvedeným podmínkám se přepravují pouze v případě, že je jejich přeprava sjednána smlouvou, ve které je takové zavazadlo specifikováno. V takovém případě je přeprava nestandardního zavazadla zpoplatněna částkou rovnající se nejméně 20% ceny jízdenky Klient je povinen zkontrolovat uložení všech svých cestovních zavazadel v zavazadlovém prostoru. Klient je povinen nahlásit řidiči přepravu cenného cestovního zavazadla, jehož hodnota přesahuje 8.000,- Kč, nebo zavazadla vyžadujícího uložení v určité poloze, případně zavazadla vyžadující nestandardní způsob manipulace. Takové nahlášení musí být učiněno výhradně písemně a musí obsahovat identifikaci Klienta (jméno, příjmení, popř. č. smlouvy), stručný popis zavazadla a celkovou hodnotu věcí v něm uložených. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje ,- Kč, nejsou k přepravě přijímána Zavazadla v zavazadlovém prostoru musí být označena jménem a příjmením Klienta nebo jiným způsobem, podle kterého by bylo možné jednoznačně určit vlastníka zavazadla. Povinnost označit zavazadlo přísluší Klientovi. Zajišťování bezpečné manipulace s těmito zavazadly a dohled nad nimi přísluší Vega Tour Ručním nebo cestovním zavazadlem nebo obsahem ručního nebo cestovního zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku. Věc, která nesmí být ručním nebo cestovním zavazadlem nebo obsahem ručního nebo cestovního zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu, nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel. 6. Poškození a ztráta cestovního zavazadla, náhrada škody 6.1. Dojde-li ke ztrátě cestovního zavazadla nebo zjistí-li Klient při výdeji cestovního zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost cestovního zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned řidiče nebo pověřeného pracovníka Vega Tour o zjištění stavu cestovního zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis je podkladem pro uplatnění reklamace, resp. náhrady škody. Při úplné ztrátě cestovního zavazadla má Klient právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného cestovního zavazadla Při poškození cestovního zavazadla má Klient právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na cestovním zavazadle, nejvýše však do výše náhrady stanovené při ztrátě cestovního zavazadla Odškodnění v případě ztráty cestovního zavazadla nebo škody na cestovním zavazadle způsobené, nemůže převyšovat částku 8.000,- Kč za jedno cestovní zavazadlo, pokud Klient nepředloží písemný doklad o nahlášení vyšší hodnoty zavazadla řidiči podle těchto VOP. V případě, že toto prokáže, je výše škody omezena částkou uvedenou v těchto VOP Vega Tour neodpovídá za škodu na přepravovaném cestovním zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo zpožděný výdej cestovního zavazadla byly způsobeny v důsledku těchto skutečností:

3 - obal neodpovídá povaze přepravované věci, k poškození zavazadla došlo pouhým tlakem jiných zavazadel, - obsahem cestovního zavazadla jsou věci, které obsahem cestovního zavazadla být nesmějí, např. živá zvířata, potraviny a nápoje, v takových obalech, které nejsou odolné vůči pádu či tlaku, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah cestovního zavazadla nepravdivě deklarován, - obsahem cestovního zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti, - nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, - jednáním Klienta, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného cestovního zavazadla. 7. Cena 7.1. Cena přepravy a ostatních souvisejících služeb je stanovena v příslušné smlouvě o přepravě, je stanovena jako smluvní a vychází z cen uvedených na webových stránkách Cena zahrnuje pouze služby, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě o přepravě Případné slevy vyhlášené Vega Tour po datu podpisu smlouvy o přepravě nezakládají Klientovi právo na využití těchto slev pro již uzavřenou smlouvu o přepravě. 8. Platební podmínky 8.1. Cena dle příslušné smlouvy o přepravě je splatná do 14 dnů od uzavření příslušné smlouvy o přepravě Pokud dojde k uzavření smlouvy o přepravě v době kratší než 14 dnů před zahájením přepravy, je cena dle příslušné smlouvy o přepravě splatná ve chvíli uzavření smlouvy o přepravě Klient je povinen uhradit cenu buď přímo pomocí platební brány webových stránek Vega Tour, osobně v provozovně Vega Tour nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Vega Tour č.ú / 5500, s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo smlouvy o přepravě. Cena je v případě bezhotovostního převodu uhrazena dnem jejího připsání na účet Vega Tour V případě prodlení s řádným zaplacením ceny podle ustanovení tohoto čl. 8 VOP se Klient zavazuje zaplatit Vega Tour úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nutnosti vymáhání pohledávek Vega Tour po Klientovi je Klient povinen Vega Tour nahradit veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů právního zastoupení. 9. Přeprava 9.1. Vega Tour se zavazuje Klientovi předat nejpozději 3 dny před zahájením přepravy finální instrukce k místu, času odjezdu, případně místu a času vyzvednutí u svozu z ČR a kontaktní údaje na delegáta, řidiče a 24h. non-stop asistenční linku Vega Tour Vega Tour se zavazuje, že přeprava bude zajištěna vozidlem, které bude splňovat veškeré zákonné požadavky v zemích EU a Švýcarska a bude mít následující vlastnosti: luxusní vůz do 5 let stáří; polohovatelná a výsuvná sedadla (v autobusu a minibusu), 5* rozteč mezi sedadly (v autobusu), bezpečnostní pásy na všech sedadlech, klimatizace, DVD přehrávač s TV (v autobusu a minibusu), toaleta (v autobusu), individuální osvětlení nad každým sedadlem (v autobusu a minibusu), zabezpečený zavazadlový prostor, certifikace na min. 100km/h, tiché motory splňující normy EURO 4-5); během cesty možnost promítání filmů (v autobuse a minibuse); prodej studeného i teplého občerstvení během přepravy; striktně nekuřácké prostředí; 9.3. Vega Tour se zavazuje, že přeprava bude zajištěna kvalifikovaným a uniformovaným řidičem či řidiči, kteří budou v dostatečném počtu pro vykonání zákonem daných přestávek v řízení Vega Tour má právo podle počtu cestujících na jakoukoliv část přepravy vybrat ten nejvhodnější dopravní prostředek (autobus, minibus, minivan nebo osobní vůz) Pokud se Klient ani do 15 minut po plánovaném čase odjezdu nedostaví na uvedené místo vyzvednutí/odjezdu, má Vega Tour právo uskutečnit přepravu bez tohoto Klienta a takový Klient je z přepravy vyloučen V průběhu přepravy následují po každých 3 4 hodinách cca 20 minutové bezpečnostní přestávky pro řidiče a hygienické zastávky pro účastníky přepravě Z důvodu rozdílných časů příjezdů autobusů do ČR z různých středisek, se výjimečně může stát, že Klient se zajištěným rozvozem do dalších míst ČR, mohou v Praze čekat na autobus, který je dále přepraví do jejich konečného místa svozu. Za případnou újmu tím způsobem nenese Vega Tour odpovědnost.

4 10. Delegát V ceně přepravy je zahrnuta i služba delegáta. Delegátem je pracovník Vega Tour, který bude Klientům asistovat během přepravy, při nástupu do dopravního prostředku a výstupu na cílovém místě a rovněž při návratu do České republiky. 11. Asistenční linka V ceně přepravy je zahrnuta i služba non-stop asistenční linky Vega Tour, na které bude k dispozici vyškolený pracovník Vega Tour připravený zodpovědět dotazy týkající se přepravy. Tato linka je Klientům k dispozici na tel. čísle: Odstoupení od smlouvy a stornopoplatky Klient má právo kdykoliv před termínem přepravy odstoupit od smlouvy o přepravě bez udání důvodu. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení Vega Tour o odstoupení od smlouvy. Klient je povinen Vega Tour uhradit následující odstupné (stornopoplatek) podle počtu dnů před termínem zahájení přepravy, kdy bylo odstoupení doručeno Vega Tour, a to následovně: 60 a více dní - 0% z celkové ceny dle smlouvy o přepravě, dní - 30% z celkové ceny dle smlouvy o přepravě, dní - 50% z celkové ceny dle smlouvy o přepravě, 29-0 dní - 100% z celkové ceny dle smlouvy o přepravě. Toto odstupné je splatné ihned. Vega Tour má právo započítat odstupné proti již zaplacené ceně dle smlouvy o přepravě ze strany Klienta a vrátit Klientovi zbytek peněz do 14 dnů od doručení odstoupení Vega Tour. Klient s takovým postupem výslovně souhlasí Vega Tour má právo od smlouvy o přepravě odstoupit v případě zrušení přepravy z objektivních důvodů nemajících původ na straně Vega Tour. V takovém případě má Klient právo na vrácení 100% zaplacené ceny dle smlouvy o přepravě. Tato částka bude Klientovi vrácena zpět bezhotovostním převodem na účet, ze kterého částku posílal nebo který Klient Vega Tour bezodkladně určí, a to do 14 dní od odstoupení od smlouvy o přepravě Vega Tour má rovněž právo od smlouvy o přepravě odstoupit v případě porušení povinností ze strany Klienta, zejména povinností podle čl a čl. 8 těchto VOP. V případě takového porušení je Klient navíc povinen zaplatit Vega Tour odstupné ve výši stanovené v čl VOP. V případě odstoupení Vega Tour od smlouvy o přepravě z důvodů porušení povinnosti Klienta po zahájení přepravy doručí Klientovi toto odstoupení (oznámení o vyloučení z přepravy) delegát Vega Tour nebo jiná osoba pověřená Vega Tour. Doručením Klientovi zaniká povinnost Vega Tour poskytovat Klientovi jakékoli služby dle smlouvy o přepravě. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení ceny služeb, které nebyly čerpány, a Klient je povinen uhradit Vega Tour náklady vzniklé v souvislosti s jeho přepravou zpět na místo odjezdu a případnou vzniklou újmu Pokud Klient zmešká odjezd nebo je vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jím zaplacené ceny ani její poměrné části Klient není oprávněn odstoupit od smlouvy o přepravě v průběhu přepravy. 13. Odpovědnost za újmu Vega Tour neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi, kterou si Klient způsobil sám nebo ji způsobila třetí osoba, která není spojena s Vega Tour. Vega Tour dále neodpovídá za škodu, kterou nešlo předvídat, byla nevyhnutelná či neodvratitelná a za újmu Klienta nebo za škodu na věcech přepravovaných společně s Klientem či věcech, jež měl Klient u sebe, jestliže újma/škoda nebyla způsobena okolnostmi, které mají původ v provozu, nebo jí nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze požadovat. Klient je odpovědný za škody způsobené Vega Tour na vozidle Klientem během přepravy. Vega Tour neodpovídá za škodu na věcech, jež byly přepravovány odděleně od Klienta, jestliže takové škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení odborné péče Vega Tour nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku odcizení věcí Klienta a jeho spolucestujících v přepravním prostoru vozidla pro cestující Vega Tour v případě odstoupení od smlouvy nenese odpovědnost za individuální náklady Klienta a jeho spolucestujících nad rámec služeb zajištěných v rámci smlouvy o přepravě od Vega Tour (např. ubytování, pojištění, víza atd.). 14. Pojištění V ceně přepravy je zahrnuto pojištění cestujících během dopravy v dopravním prostředku, léčebných výloh v souvislosti s přepravou osob a zavazadel v zavazadlovém prostoru dopravního prostředku, a to na částku 100 mil. Kč Osobní cestovní pojištění v ceně zahrnuto není. 15. Závěrečná ustanovení Klient uzavřením smlouvy o přepravě uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů a údajů spolucestujících, včetně dat narození, podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Poskytnuté osobní

5 údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných společností Vega Tour a dále pro marketingovou činnost, nejdéle po dobu 10 let, a poté je Vega Tour povinna tyto údaje odstranit. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům Vega Tour, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Vega Tour se zavazuje přijmout taková opatření, aby nedošlo ke zneužití dat Klient uzavřením smlouvy o přepravě uděluje souhlas Vega Tour ke zpracování osobních údajů třetích osob (spolucestujících), v jejichž prospěch uzavírá smlouvu o přepravě. Svým podpisem smlouvy o přepravě potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů třetích osob a k udělení souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu uvedených v tomto článku Klient výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že cestovní kancelář je oprávněna v souladu s ust. 84 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) kdykoliv v průběhu zájezdu pořizovat obrazové (zejména fotografické), zvukové a zvukově obrazové záznamy zákazníka (tj. včetně všech prvků a projevů jeho osobnosti); cestovní kancelář je oprávněna všechny takto pořízené záznamy v průběhu zájezdu kdykoliv po jeho skončení v nezbytné míře retušovat i jinak upravovat a v původní i případně takto změněné podobě je zveřejňovat ve všech druzích svých propagačních materiálů (tištěné katalogy, letáky, webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) a takto je šířit všemi v úvahu připadajícími způsoby, a to samostatně i ve spojení s jinými záznamy, díly a prvky. Všechny souhlasy uvedené v tomto ustanovení jsou uděleny v územně a množstevně neomezeném rozsahu, jakož i na neomezenou dobu, resp. až do jejich případného odvolání ze strany Klienta v souladu s ust. 87 občanského zákoníku. Všechny souhlasy jsou Klientem udělovány bezplatně Pro komunikaci mezi smluvními stranami Vega Tour stanovuje jako svoji kontaktní osobu Adéla Gregorová, tel: (8:00 18:00), fax: , 24h. non-stop kontakt: Vega Tour je oprávněn postoupit pohledávku za Klientem na třetí osobu bez Klientova souhlasu. Klient je oprávněn postoupit pohledávku za Vega Tour ze smlouvy o přepravě pouze na základě předchozího písemného souhlasu Vega Tour Klient se ve smyslu 1794 odst. 2 občanského zákoníku vzdává práva požadovat zrušení smlouvy o přepravě a navrácení původního stavu z důvodu případného neúměrného zkrácení a zároveň prohlašuje, že plnění na základě smlouvy o přepravě přijímá za tam dohodnutou cenu, přičemž Klient prohlašuje, že takovou cenu nepovažuje za hrubě nepoměrnou k poskytnutému protiplnění Klient na sebe ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností pro případ, že by se po uzavření smlouvy o přepravě změnily okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy o přepravě stane pro něj obtížnější Je-li Klient v prodlení s uhrazením jakéhokoli dluhu vůči Vega Tour na základě smlouvy o přepravě, vzniká Vega Tour právo na další úroky z prodlení i v případě, že výše úroků činí již tolik, co jistina dluhu. Ustanovení 1805 občanského zákoníku se nepoužije Veškeré změny a doplnění smlouvy o přepravě vyžadují písemnou formu. Ujednáním v jiné formě si strany nepřejí být vázány. Povinnost písemné formy se vyžaduje rovněž pro prominutí jakéhokoli dluhu vzniklého na základě nebo v souvislosti se smlouvou o přepravě Obsah práv a povinností stran ze smlouvy o přepravě se vykládá v prvé řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání smlouvy o přepravě a těchto VOP. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání se použijí ostatní zákonná pravidla pro určení obsahu práv a povinností stran. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření smlouvy o přepravě, se v takovém případě přihlíží, jen není-li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a účelem smlouvy o přepravě a těmito VOP. Smlouva o přepravě vyvolává jen právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona K jakýmkoli dodatkům nebo odchylkám od návrhu smlouvy o přepravě, které by učinil Klient, se nepřihlíží a smlouva o přepravě je uzavřena pouze s obsahem uvedeným v návrhu, jak byl předložen Vega Tour, ledaže dodatky nebo odchylky Vega Tour přijme výslovně Obsah smlouvy o přepravě a jednotlivá práva a povinnost jsou stranám známá, jsou srozumitelná, pochopitelná a pro žádnou ze stran nejsou ustanovení zvláště nevýhodná Pokud některé z ustanovení smlouvy o přepravě je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, neplatnost, zdánlivost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy o přepravě jako celku ani jiných ustanovení smlouvy o přepravě, pokud je takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy o přepravě. Strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Práva a povinnosti stran, které neupravují tyto VOP, se řídí platnými právními předpisy České republiky.

6 Tyto VOP jsou účinné od

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku

Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku Všeobecné obchodní podmínky pro přepravu osob do letních středisek v Itálii a Chorvatsku (dále jen VOP ) společnosti Vega Tour, spol. s r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy (ve smyslu 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), jejichž pořadatelem je CK Pazderka

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti

I. Přepravní podmínky II. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob III. Jízdní doklad a jeho náležitosti I. Přepravní podmínky 1. PŘEDMĚT ÚPRAVY. Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na linkách dopravce PAVEL ČAPEK (dále jen " Přepravní řád") stanoví na lince vnitrostátní a mezinárodní podmínky pro přepravu

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Poskytovatelem služby je společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Lidická 700/19, Brno, 60200. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky. Závazný vzor návrhu smlouvy. Přeprava osob, Mariánské Lázně

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky. Závazný vzor návrhu smlouvy. Přeprava osob, Mariánské Lázně Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-78/OVZ-2016 Přeprava osob, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 SMLOUVA o poskytování

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o.

Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. Smluvní podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách, provozovaných společností PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o. I. Předmět úpravy Všeobecné podmínky prodeje a přepravy na mezinárodních linkách

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště České

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více