FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb."

Transkript

1 FORM XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL nebo VĚŘITEL / o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru I. Věřitel (úvěrující) (jinde také jen I. věřitel ) Adresa Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) II. Věřitel (úvěrující), společně a nerozdílně oprávněný a povinný s I. věřitelem shora uvedeným, jež případně taktéž jako věřitel uzavře smlouvu o úvěru společně s I. věřitelem na straně jedné v případě, že nabídnete k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru zajišťovací převod družstevního podílu v bytovém družstvu, které nepřipustí členství I. věřitele, jako právnické osoby v takovém družstvu (tato okolnost nikterak nevylučuje poskytnutí úvěru ani nezhoršuje Vaše právní postavení jako smluvní strany smlouvy o úvěru). V případě, že poskytnete k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru zajišťovací převod družstevního podílu v bytovém družstvu, které připustí členství I. věřitele, jako právnické osoby v takovém družstvu, bude věřitelem pouze a výlučně I. věřitel : Adresa Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) Real estate financial hospital s.r.o. se sídlem : Ostrava - Moravská Ostrava, Pobialova 846/10, PSČ telefonní číslo : fax : - internetové stránky : - Pavel Nědoba/Aleš Novák Jičínská 283/15, Ostrava-Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava - Stará Bělá, PSČ ; korespondenci, určenou II. věřiteli, prosím adresujte přímo I. věřiteli na doručovací adresu Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ telefonní číslo : fax : - internetové stránky : - Je-li relevantní : Zprostředkovatel úvěru : Adresa - se sídlem/místem podnikání -, sídlo/místo podnikání je současně adresou pro doručování Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu Adresa internetových stránek (*) telefonní číslo - - fax - internetové stránky - (*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné 1 strana ze 9 stran

2 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru (ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb.) Druhem spotřebitelského úvěru se jedná o úvěr, poskytovaný dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Úvěr, co do druhu spotřebitelského úvěru, není : - úvěr ve formě možnosti přečerpání dle 3 písm. g) zákona č. 145/2010 Sb. (tzv. kontokorentní úvěr), - úvěr ve formě překročení dle 16 zákona č. 145/2010 Sb., - smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru dle 14 zákona č. 145/2010 Sb., - spotřebitelským úvěrem ve formě odložené platby dle zákona č. 145/2010 Sb., - dohodou, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích třetí osoby odkládá v důsledku prodlení dlužníka - spotřebitele platba nebo mění způsob splácení dle 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 145/2010 Sb., - leasing, - tzv. americká hypotéka a - úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty. Celková výše spotřebitelského úvěru jistina úvěru ,00 Kč (jedná se o tzv. jistinu úvěru) To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Podmínky čerpání To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze. Finanční prostředky Vám budou předány v hotovosti v den uzavření smlouvy o úvěru v případě, že o takovéto čerpání úvěru požádáte nebo Vám budou poukázány na Vámi určený bankovní účet/účty v den uzavření smlouvy o úvěru. Doba trvání spotřebitelského úvěru 60 měsíců Splátky a případně způsob rozdělení splátek (včetně výše, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést) Budete muset uhradit toto a úroky a poplatky budou splatné tímto způsobem : 60 pravidelných měsíčních splátek úvěru ve výši pravidelné měsíční splátky úvěru 4 000,00 Kč, a dále spolu s poslední pravidelnou měsíční splátkou úvěru musíte uhradit neuhrazenou část úvěru ve výši ,00 Kč (jistinu úvěru v případě, že v pravidelné měsíční splátce bude hrazen pouze celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru; případně jistinu úvěru a neuhrazené úroky z úvěru v případě, že v pravidelné měsíční splátce nebude hrazen celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru), a dále uhradit poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 6 000,00 Kč v hotovosti nejpozději v den uzavření smlouvy o úvěru. Celková částka, kterou je třeba zaplatit za dobu trvání úvěru Tj. součet jistiny úvěru, smluvních úroků a poplatku za poskytnutí úvěru, tedy celkem ,00 Kč. To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem. Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby (název zboží/služby a cena v hotov.). Úvěr není poskytován ve formě odložené platby za zboží nebo službu ani není vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby. Požadované zajištění, jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, poskytnout Smlouva o zajišťovacím převodu družstevního podílu v bytovém družstvu nebo smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti nebo smlouva o zřízení zástavního práva k družstevnímu podílu v bytovém družstvu a sepis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Nevedou-li splátky k okamžitému umořování jistiny, informaci o této skutečnosti Pravidelné měsíční splátky vyjma poslední pravidelné měsíční splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny a budete v tomto období splácet pouze úrok z poskytnutého úvěru. * Nehodící se škrtnout. 2 strana ze 9 stran

3 3. Náklady spotřebitelského úvěru Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši 2 % měsíčně, výpůjční úroková sazba dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. je ve výši 24 % ročně, tj. jako dvanáctinásobek smluvního úroku měsíčně. Uvedená výpůjční úroková sazba dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. je pevnou procentní sazbou uplatňovanou ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, tedy se jedná o pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb., pevná výpůjční úroková sazba bude uplatněna a bude použita na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru. Pevnou výpůjční úrokovou sazbu lze změnit pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatku podle smlouvy o úvěru za podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru. Věřitel je povinen Vás po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru z důvodu právní jistoty smluvních stran informovat v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé případné změně výpůjční úrokové sazby, pokud by k takovéto změně za podmínek sjednaných smlouvou o úvěru např. ve formě dodatku smlouvy o úvěru došlo, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti. Roční procentní sazba nákladů (RPSN), vyplývající z reprezentativního příkladu úvěru s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet RPSN Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky. Roční procentní sazba nákladů bude činit 28,14 %. Uvedená RPSN je vypočítána při výši jistiny úvěru ve výši ,00 Kč, počtu pravidelných měsíčních splátek 60, výši pravidelné měsíční splátky 4 000,00 Kč, úhradě neuhrazené části úvěru ve výši ,00 Kč spolu s poslední pravidelnou měsíční splátkou a poplatku za poskytnutí úvěru ve výši 6 000,00 Kč a při výplatě úvěru v hotovosti v den uzavření smlouvy o úvěru nebo na Vámi určený bankovní účet/účty v den uzavření smlouvy o úvěru a při splatnosti první pravidelné měsíční splátky 1 měsíc ode dne poskytnutí jistiny úvěru, tj , při poskytnutí úvěru , splatnosti každé pravidelné měsíční splátky 1. dne kalendářního měsíce a délce roku 365 dní a případných příslušných přestupných roků s 366 dny. Způsob výpočtu RPSN je vymezen v příloze č. 5 zákona č. 145/2010 Sb. Je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít - pojištění úvěru nebo - smlouvu o jiné doplňkové službě? Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN. Pro získání úvěru samotného nebo za nabízených podmínek není nezbytné uzavřít pojištění úvěru. Pro získání úvěru samotného nebo za nabízených podmínek není nezbytné uzavřít žádnou doplňkovou službu. Věřitel Vás však informuje, že budete po uzavření smlouvy o úvěru povinni pojistit nemovitost, na níž bude případně zřízeno zástavní právo za účelem zajištění Vašich závazků ze smlouvy o úvěru plynoucích, a pojistné plnění na základě takovéhoto pojištění budete povinni vinkulovat ve prospěch věřitele. Související náklady 0,00 Kč. Vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání Nevyžaduje se, tedy nebudou účtovány žádné poplatky. Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty) Žádný zvláštní platební prostředek nebude užit. Veškeré případné další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Náklady na umožnění vykonávat práva k družstevnímu podílu v předešlém rozsahu (obnova členství v bytovém družstvu), zejména na případný zpětný převod nebo přechod družstevního podílu v bytovém družstvu,, představované zejména případnými náklady na ověření podpisů a administrativními poplatky, stanovenými jednotlivými bytovými družstvy (jejich výše je odlišná dle jednotlivých družstev), bude-li sjednán zajišťovací převod družstevního podílu v družstvu na věřitele za účelem zajištění závazků plynoucích ze smlouvy o úvěru dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru. Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit Výše uvedené náklady lze změnit pouze na základě dohody mezi Vámi a věřitelem nebo v důsledku stanovení jiných administrativních poplatků spojených se zajišťovacím převodem družstevního podílu v družstvu nebo v důsledku stanovení jiných poplatků za ověření podpisu. 3 strana ze 9 stran

4 Případná povinnost zaplatit notářské poplatky-náklady na služby notáře (spojené s uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr) Náklady spojené s ověřováním podpisů (obvykle náklady na notáře, advokáta ověřujícího podpis nebo matriku), vynakládané v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru hradí výlučně věřitel. Vám připadá povinnost hradit : - případné notářské poplatky spojené s umožněním vykonávat práva k družstevnímu podílu v předešlém rozsahu (obnova členství v bytovém družstvu), zejména na případný zpětný převod nebo přechod družstevního podílu, bude-li sjednán zajišťovací převod družstevního podílu v družstvu na věřitele za účelem zajištění závazků plynoucích ze smlouvy o úvěru dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru. Náklady v případě opožděných plateb. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči věřiteli plynoucího ze smlouvy o úvěru nebo který může v souvislosti s ní vyplynout, budete povinen platit věřiteli smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem platným a účinným namísto nařízení vlády č. 351/2013 Sb. dle bodu smlouvy o úvěru. Dalšími následky opožděných plateb případně jiných porušení smlouvy o úvěru jsou : a) povinnost uhradit věřiteli jistinu úvěru a smluvní úroky z úvěru za podmínek a ve splatnosti dle bodu smlouvy úvěru, vzniklá v důsledku Vašeho prodlení s úhradami pravidelných měsíčních splátek, a to 2 bezprostředně po sobě jdoucích pravidelných měsíčních splátek nebo 4 jakýchkoliv pravidelných měsíčních splátek; b) úplatné převedení družstevního podílu v bytovém družstvu nabytých I. věřitelem nebo jednatelem věřitele jako případným II. věřitelem specifikovaným v části 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou, plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout, namísto obnovy Vašeho členství v bytovém družstvu, případně obnovy členství původního převodce družstevního podílu v bytovém družstvu; c) smluvní pokuta dle bodu 3.2. písmeno a) smlouvy o úvěru ve výši 2 000,00 Kč, vzniklá v důsledku porušení povinností Vás, jakožto podnájemce podle případně uzavřené smlouvy o podnájmu bytu, hradit měsíční podnájemné řádně a včas; d) úplatné převedení vlastnického práva na zastavených nemovitostech dle bodu 3.3. písm. a) smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout namísto výmazu zástavního práva na uvedených nemovitostech; e) úplatné převedení vlastnického práva na zastaveném družstevním podílu dle bodu 3.3. písm. b) smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout namísto zániku zástavního práva na družstevním podílu; f) věřitel je oprávněn podat návrh na nařízení exekuce notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle bodu 3.4. smlouvy o úvěru; g) smluvní pokuta dle bodu 3.9. smlouvy o úvěru ve výši 30 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v důsledku porušení povinností, vymezených v bodě 3.5. a 3.6. a 3.7. smlouvy o úvěru, tj. Vaší povinnosti k pojištění zástavní smlouvou zastavených nemovitostí a vinkulace pojistného plnění. h) smluvní pokuta dle bodu smlouvy o úvěru ve výši 10 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v případě, že se po uzavření smlouvy o úvěru ukáže kterákoliv skutečnost, týkající se Vás, vymezená ve smlouvě o úvěru na základě Vašich informací, jako nepravdivá, a to byť i jen částečně; i) ; j) smluvní pokuta dle bodu smlouvy o úvěru ve výši 30 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v případě, že smlouvu o úvěru porušíte podstatným způsobem; k) povinnost nahradit věřiteli škodu, způsobenou porušením Vašich povinností, plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout; l) věřitel je oprávněn podat návrh na zahájení rozhodčího řízení nebo soudního řízení, návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí v případě existence tzv. exekučního titulu nebo insolvenční návrh, to vše výhradně za podmínek vymezených příslušnými právními předpisy, platnými a účinným v době uplatnění takovéhoto práva věřitelem. 4 strana ze 9 stran

5 4. Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo odstoupit od smlouvy o úvěru, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Ano. Věřitel Vás v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. informuje a upozorňuje, že můžete od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s tím, že od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit pouze písemně, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení jste povinen adresovat k rukám věřitele a zaslat jej na adresu věřitele, uvedenou shora v této informaci. Dojde-li k odstoupení podle tohoto poučení, budete povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru dle bodu 2 této tabulky Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru s tím, že v tomto případě tohoto odstoupení budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok podle smlouvy o úvěru, pokud by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle smlouvy o úvěru čerpán, do dne, kdy je jistina spotřebitelského úvěru splacena, jinak v případě nezaplacení uvedených závazků podle tohoto odstavce, jste povinen plnit veškeré závazky pro Vás plynoucí ze smlouvy o úvěru, jako by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo. V případě, že od smlouvy o úvěru neodstoupíte, bude Vás smlouva o úvěru nadále po celou dobu jejích právních účinků zavazovat k plnění povinností v ní sjednaných. Předčasné splacení Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Má-li věřitel, v případě předčasného splacení, nárok na náhradu nákladů. Ano, jste oprávněn kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo jeho části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru. Pro případ předčasného splacení úvěru má věřitel vůči Vám nárok na úhradu nákladů vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru ve výši 1 % z předčasně splácené části celkové výše spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok nebo ve výši 0,5 % z předčasně splácené části celkové výše spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru, je-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru nejvýše jeden rok. Sjednané smluvní úroky z úvěru v případě předčasného splacení úvěru a smluvních úroků budete povinen uhradit za dobu od poskytnutí úvěru do jeho úplného splacení s tím, že na smluvních úrocích z úvěru budete však vždy povinen uhradit celkově nejméně částku odpovídající smluvním úrokům z úvěru za 20 měsíců. Konkrétní ujednání, upravující výkon práva na předčasné splacení je obsaženo v bodě až smlouvy o úvěru. Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Věřitel Vás vyrozumí o výsledku vyhledávání v databázi (registrech dlužníků), pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu takovéto smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. Máte právo obdržet bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru s tím, že společně s tímto formulářem je Vám předáváno jedno vyhotovení nevyplněné smlouvy o úvěru tak, abyste se s jejím zněním mohl řádně seznámit a v případě nejasností nebo pochybností o výkladu jejího obsahu se mohl s dotazem obrátit na věřitele ještě před jejím případným uzavřením. Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Tyto informace platí 30 dnů ode dne předání tohoto formuláře spotřebiteli s tím, že po celou uvedenou dobu je jimi věřitel vázán. 5 strana ze 9 stran

6 5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku a) o věřiteli Zástupce věřitelů ve Vašem domovském členském státě : Adresa Telefonní číslo ová adresa Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) - se sídlem -, sídlo je současně adresou pro doručování telefonní číslo - - fax - internetové stránky - Zápis v rejstříku. Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 35494, IČO jedná se o zápis společnosti Real estate financial hospital s.r.o., věřitel Pavel Nědoba/Aleš Novák případně společně a nerozdílně oprávněný a povinný s věřitelem Real estate financial hospital s.r.o. nemá povinnost zápisu do rejstříku, věřitel Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / Orgán dozoru Věřitel Vám sděluje, že příslušným orgánem dozoru, jenž kontroluje, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími sjednávání spotřebitelského úvěru, tj. zejména zákon č. 145/2010 Sb., je Česká obchodní inspekce, pokud dozor nevykonává Česká národní banka. b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Věřitel Vás v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. informuje a upozorňuje, že můžete od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s tím, že od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit pouze písemně, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení jste povinen adresovat k rukám věřitele a zaslat jej na adresu věřitele, uvedenou shora v této informaci. Dojde-li k odstoupení podle tohoto poučení, budete povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru dle bodu 2 této tabulky Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru s tím, že v tomto případě tohoto odstoupení budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok podle smlouvy o úvěru, pokud by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle smlouvy o úvěru čerpán, do dne, kdy je jistina spotřebitelského úvěru splacena, jinak v případě nezaplacení uvedených závazků podle tohoto odstavce, jste povinen plnit veškeré závazky pro Vás plynoucí ze smlouvy o úvěru, jako by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo. V případě, že od smlouvy o úvěru neodstoupíte, bude Vás smlouva o úvěru nadále po celou dobu jejích právních účinků zavazovat k plnění povinností v ní sjednaných. Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právo České republiky. Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušeném soudu Právem, rozhodným pro smlouvu o úvěru, je právo České republiky. Vedle smlouvy o úvěru bude samostatně sjednána tato rozhodčí doložka : 1.1. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této Rozhodčí doložky rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, dále také jen Rozhodčí smlouva, podpisem této Rozhodčí smlouvy konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne uzavřeli: a) Smlouvu o úvěru č., dále také jen Smlouva o úvěru, a to věřitel jako úvěrující a dlužník jako úvěrovaný a spoludlužník jako spoluúvěrovaný, a b) Zástavní smlouvu k nemovitostem, zapsaným na LV, k.ú. 6 strana ze 9 stran

7 , dále také jen Zástavní smlouva nebo Smlouvu o bezúplatném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, IČO, se sídlem, jejichž součástí je právo nájmu bytu č. na adrese, dále také jen Smlouva o převodu družstevního podílu a smlouvu o podnájmu uvedeného bytu, dále také jen Podnájemní smlouva" kdy věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této Rozhodčí smlouvy, sjednávají, že: - všechny spory vznikající ze smluv, vymezených v písmenech a) až b) tohoto bodu a v souvislosti s nimi, jakož i otázky jejich platnosti či neplatnosti a jakož i otázky jejich vzniku nebo zániku, a - všechny spory vznikající ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny v souvislosti se smlouvami, vymezenými v písmenech a) až b) tohoto bodu nebo na jejich základě, jakož i otázky jejich platnosti či neplatnosti a jakož i otázky jejich vzniku nebo zániku, a které se nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem JUDr. Patrikem Matyáškem, Ph.D., zapsaným v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na jinde také jen Rozhodce Smluvní strany se, pro případ, že v bodě 1.1. této Rozhodčí smlouvy sjednaný rozhodce JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D. nebude moci z vážných důvodů vykonávat funkci rozhodce, dohodly na náhradním rozhodci JUDr. Radce Labíkové, Ph.D., zapsaném v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na jinde také jen Náhradní rozhodce. Smluvní strany se výslovně dohodly, že to, co si touto smlouvou sjednaly ve vztahu k Rozhodci, v plném rozsahu platí také pro Náhradního rozhodce a pro případné řízení před náhradním rozhodcem Smluvní strany se dohodly, že rozhodce je povinen rozhodovat spor dle 25 odst. 3. zák. č. 216/1994 Sb. podle hmotného práva rozhodného pro spor s tím, že v případě sporů ze spotřebitelských smluv se rozhodce řídí vždy právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele. Smluvní strany ve smyslu ustanovení 19 odst. 1. věty první zák. č. 216/1994 Sb. uzavírají dohodu o tom, že řízení před rozhodcem bude co do procesního postupu probíhat podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc ve znění, které je k okamžiku uzavření této smlouvy zveřejněno na internetových webových stránkách Smluvní strany uzavřením této smlouvy stvrzují a činí nesporným, že se před jejím uzavřením řádně seznámily s uvedeným Rozhodčím řádem pro řízení před rozhodci ad hoc i se Seznamem rozhodců ad hoc, které byly vydány společností Arbiters ad hoc, Česká republika, IČ , a které jsou k okamžiku uzavření této smlouvy zveřejněny na internetových webových stránkách jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany dále ve smyslu ustanovení 19 odst. 3. věty první zák. č. 216/1994 Sb. uzavírají dohodu o tom, že řízení před rozhodcem bude probíhat v písemné formě, pokud podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, uvedeného v předchozím odstavci tohoto bodu, není stanoveno jinak s tím, že podle uvedeného Rozhodčího řád pro řízení před rozhodci ad hoc může být v řízení před rozhodcem nařízeno rozhodcem ústní jednání ve věci Smluvní strany podpisem této Rozhodčí smlouvy konstatují a sjednávají, že: a) způsob zahájení řízení před Rozhodcem je vymezen v Rozhodčím řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, kdy řízení je možno zahájit pouze na návrh; b) odměna rozhodce a předpokládané druhy nákladů rozhodčího řízení, které mohou smluvní straně této smlouvy vzniknout a pravidla jejich přiznání jsou vymezeny v Rozhodčím řádu pro řízení před rozhodci ad hoc a v Sazebníku poplatků pro řízení před rozhodci ad hoc; c) místo konání rozhodčího řízení je město Brno, Česká republika, a to v místě sídla rozhodce; d) způsob doručení rozhodčího nálezu stranám sporu je vymezen v čl. IV Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc a 7 strana ze 9 stran

8 e) pravomocný rozhodčí nález je Rozhodcem vydaný rozhodčí nález, proti němuž nebyly podány námitky, bylo-li možné proti rozhodčímu nálezu námitky podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc podat nebo rozhodčí nález, proti němuž byly podány námitky podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, které však byly Rozhodcem odmítnuty nebo rozhodčí nález, který byl po podání námitek podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc Rozhodcem zcela nebo zčásti potvrzen, nebo rozhodčí nález, proti kterému již není možné podle této Rozhodčí smlouvy nebo podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc podat žádný opravný prostředek. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný a nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí. Užívání jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte. c) o prostředcích nápravy Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu Věřitel Vám sděluje, že finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr je oprávněn k rozhodování sporů mezi věřitelem a Vámi, jako dlužníkem případně spoludlužníkem, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (spotřebitelských sporů), pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu nebo rozhodce. Rozhodování sporů vzniklých při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru finanční arbitr provádí v řízení, jež je zahajováno na návrh, jenž jste oprávněn podat výlučně Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, návrh tedy není oprávněn podat věřitel. Podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem má na promlčení tytéž právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu. Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem je nepřípustný, jestliže : a) spor nenáleží do působnosti finančního arbitra nebo b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno nebo c) spor je nebo již byl předmětem řízení před finančním arbitrem nebo d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno. Podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem se nezpoplatňuje (podání návrhu je zdarma), taktéž se nezpoplatňuje ani samotné řízení před finančním arbitrem, každý účastník řízení před finančním arbitrem, tj. Vy, jako dlužník případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, i věřitel, nesete své náklady řízení před finančním arbitrem sami. Obsahem návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem musí být, tj. obsahem návrhu, jež jste oprávněn podat výlučně Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, musí být : a) označení účastníků řízení a b) doklad o tom, že věřitel byl neúspěšně vyzván k nápravě a c) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností a d) důkazní prostředky nebo označení důkazů a e) označení, čeho se navrhovatel domáhá a f) prohlášení, že jste nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že jste neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a jste si vědom závaznosti nálezu a g) plnou moc, budete-li zastoupen v řízení před finančním arbitrem na základě plné moci a h) datum a Váš podpis. Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem můžete podat též na formuláři vydaném finančním arbitrem. Finanční arbitr nařídí ústní jednání v řízení před finančním arbitrem na návrh účastníka řízení před finančním arbitrem nebo z vlastního podnětu, tedy jste jak Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, tak věřitel, oprávněni podat návrh finančnímu arbitrovi na nařízení ústního jednání. Účastníci řízení před finančním arbitrem, tedy jak Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, tak věřitel, mají právo nahlížet do spisu, vedeném finančním arbitrem o řízení před finančním arbitrem, a právo obdržet kopie písemností založených do spisu, vedeném finančním arbitrem o řízení před finančním arbitrem. 8 strana ze 9 stran

9 Finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem. Do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu finančního arbitra mohou účastníci řízení před finančním arbitrem, tj. Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, i věřitel, podat proti nálezu finančního arbitra odůvodněné námitky (námitky, opatřené odůvodněním námitek). Finanční arbitr rozhodnutím o námitkách nález potvrdí nebo změní. Finanční arbitr Vám může poskytnout, v případě, že o to projevíte zájem, na Vaši žádost pomoc v souvislosti se zahájením řízení, zejména při sepsání, podání nebo doplnění návrhu, a kdykoli v průběhu řízení, tedy před podáním návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem můžete požádat finančního arbitra o pomoc při možném podávání Vámi zamýšleného návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem. Žadatel a spolužadatel, žádá-li spolužadatel o spotřebitelský úvěr společně s žadatelem, níže svým podpisem potvrzují, že : - byli při převzetí tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. ze strany výše uvedeného poskytovatele spotřebitelských úvěrů - věřitele nebo jím k tomu zmocněné osoby (obchodního zástupce věřitele) výslovně poučeni o tom, že se mohou kdykoliv v průběhu platnosti výše uvedených informací obrátit přímo na věřitele s jakýmkoliv dotazem, týkajícím se výše uvedených informací, smluv nebo dokumentů s nimi souvisejících, a jejich obsahu nebo práv a povinností z nich pro žadatele a spolužadatele jako spotřebitele vyplývajících a - při převzetí tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. převzali jedno vyhotovení nevyplněné smlouvy o úvěru tak, aby se s jejím zněním mohli řádně seznámit a v případě nejasností nebo pochybností o výkladu jejího obsahu se mohli s dotazem obrátit na věřitele ještě před jejím případným uzavřením a - při převzetí tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. převzali vyhotovení Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc ve znění, které je k okamžiku převzetí tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. zveřejněno na internetových webových stránkách tak, aby se s jeho zněním mohli řádně seznámit. ŽADATELEM o spotřebitelský úvěr převzato Dne : Čas : hodin ŽADATEL Jméno a příjmení : Podpis : SPOLUŽADATELEM o spotřebitelský úvěr převzato Dne : Čas : hodin SPOLUŽADATEL Jméno a příjmení : Podpis : Poskytovatelem spotřebitelských úvěrů nebo jím k předání tohoto formuláře zmocněnou osobou (obchodním zástupcem) předáno Dne : Čas : hodin ZA POSKYTOVATELE JEDNATEL nebo OBCHODNÍ ZÁSTUPCE Jméno a příjmení : Podpis : 9 strana ze 9 stran

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr.

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr. Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing.

plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., ředitel Bankovní spojení: ČNB Praha 1 Číslo účtu: 32123881/0710 oprávněn jednat ve věcech Ing. Smlouva o poskytování služeb při zabezpečování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace akcí v areálu ÚVN Praha uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI MOVITÝCH VĚCÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV

ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV ROZHODČÍ DOLOŽKA ROZHODČÍ SMLOUVA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ZE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu

Více

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace 18.1. Sazebník nadstandardních služeb 19.1. Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN 20.1. Vzorové formuláře 21.1 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU

SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU ÚČINNÉ OD 31. LEDNA PROSINCE 20112013 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Úvodní ustanovení 1. Tyto základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka: Pan/í (jméno a příjmení): (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): manžel/ka : pan/í (jméno a příjmení):

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více