FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb."

Transkript

1 FORM XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL nebo VĚŘITEL / o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru I. Věřitel (úvěrující) (jinde také jen I. věřitel ) Adresa Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) II. Věřitel (úvěrující), společně a nerozdílně oprávněný a povinný s I. věřitelem shora uvedeným, jež případně taktéž jako věřitel uzavře smlouvu o úvěru společně s I. věřitelem na straně jedné v případě, že nabídnete k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru zajišťovací převod družstevního podílu v bytovém družstvu, které nepřipustí členství I. věřitele, jako právnické osoby v takovém družstvu (tato okolnost nikterak nevylučuje poskytnutí úvěru ani nezhoršuje Vaše právní postavení jako smluvní strany smlouvy o úvěru). V případě, že poskytnete k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru zajišťovací převod družstevního podílu v bytovém družstvu, které připustí členství I. věřitele, jako právnické osoby v takovém družstvu, bude věřitelem pouze a výlučně I. věřitel : Adresa Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) Real estate financial hospital s.r.o. se sídlem : Ostrava - Moravská Ostrava, Pobialova 846/10, PSČ telefonní číslo : fax : - internetové stránky : - Pavel Nědoba/Aleš Novák Jičínská 283/15, Ostrava-Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava - Stará Bělá, PSČ ; korespondenci, určenou II. věřiteli, prosím adresujte přímo I. věřiteli na doručovací adresu Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ telefonní číslo : fax : - internetové stránky : - Je-li relevantní : Zprostředkovatel úvěru : Adresa - se sídlem/místem podnikání -, sídlo/místo podnikání je současně adresou pro doručování Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu Adresa internetových stránek (*) telefonní číslo - - fax - internetové stránky - (*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné 1 strana ze 9 stran

2 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru (ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb.) Druhem spotřebitelského úvěru se jedná o úvěr, poskytovaný dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Úvěr, co do druhu spotřebitelského úvěru, není : - úvěr ve formě možnosti přečerpání dle 3 písm. g) zákona č. 145/2010 Sb. (tzv. kontokorentní úvěr), - úvěr ve formě překročení dle 16 zákona č. 145/2010 Sb., - smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru dle 14 zákona č. 145/2010 Sb., - spotřebitelským úvěrem ve formě odložené platby dle zákona č. 145/2010 Sb., - dohodou, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích třetí osoby odkládá v důsledku prodlení dlužníka - spotřebitele platba nebo mění způsob splácení dle 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 145/2010 Sb., - leasing, - tzv. americká hypotéka a - úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty. Celková výše spotřebitelského úvěru jistina úvěru ,00 Kč (jedná se o tzv. jistinu úvěru) To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Podmínky čerpání To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze. Finanční prostředky Vám budou předány v hotovosti v den uzavření smlouvy o úvěru v případě, že o takovéto čerpání úvěru požádáte nebo Vám budou poukázány na Vámi určený bankovní účet/účty v den uzavření smlouvy o úvěru. Doba trvání spotřebitelského úvěru 60 měsíců Splátky a případně způsob rozdělení splátek (včetně výše, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést) Budete muset uhradit toto a úroky a poplatky budou splatné tímto způsobem : 60 pravidelných měsíčních splátek úvěru ve výši pravidelné měsíční splátky úvěru 4 000,00 Kč, a dále spolu s poslední pravidelnou měsíční splátkou úvěru musíte uhradit neuhrazenou část úvěru ve výši ,00 Kč (jistinu úvěru v případě, že v pravidelné měsíční splátce bude hrazen pouze celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru; případně jistinu úvěru a neuhrazené úroky z úvěru v případě, že v pravidelné měsíční splátce nebude hrazen celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru), a dále uhradit poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 6 000,00 Kč v hotovosti nejpozději v den uzavření smlouvy o úvěru. Celková částka, kterou je třeba zaplatit za dobu trvání úvěru Tj. součet jistiny úvěru, smluvních úroků a poplatku za poskytnutí úvěru, tedy celkem ,00 Kč. To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem. Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby (název zboží/služby a cena v hotov.). Úvěr není poskytován ve formě odložené platby za zboží nebo službu ani není vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby. Požadované zajištění, jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, poskytnout Smlouva o zajišťovacím převodu družstevního podílu v bytovém družstvu nebo smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti nebo smlouva o zřízení zástavního práva k družstevnímu podílu v bytovém družstvu a sepis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Nevedou-li splátky k okamžitému umořování jistiny, informaci o této skutečnosti Pravidelné měsíční splátky vyjma poslední pravidelné měsíční splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny a budete v tomto období splácet pouze úrok z poskytnutého úvěru. * Nehodící se škrtnout. 2 strana ze 9 stran

3 3. Náklady spotřebitelského úvěru Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši 2 % měsíčně, výpůjční úroková sazba dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. je ve výši 24 % ročně, tj. jako dvanáctinásobek smluvního úroku měsíčně. Uvedená výpůjční úroková sazba dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. je pevnou procentní sazbou uplatňovanou ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, tedy se jedná o pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb., pevná výpůjční úroková sazba bude uplatněna a bude použita na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru. Pevnou výpůjční úrokovou sazbu lze změnit pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatku podle smlouvy o úvěru za podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru. Věřitel je povinen Vás po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru z důvodu právní jistoty smluvních stran informovat v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé případné změně výpůjční úrokové sazby, pokud by k takovéto změně za podmínek sjednaných smlouvou o úvěru např. ve formě dodatku smlouvy o úvěru došlo, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti. Roční procentní sazba nákladů (RPSN), vyplývající z reprezentativního příkladu úvěru s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet RPSN Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky. Roční procentní sazba nákladů bude činit 28,14 %. Uvedená RPSN je vypočítána při výši jistiny úvěru ve výši ,00 Kč, počtu pravidelných měsíčních splátek 60, výši pravidelné měsíční splátky 4 000,00 Kč, úhradě neuhrazené části úvěru ve výši ,00 Kč spolu s poslední pravidelnou měsíční splátkou a poplatku za poskytnutí úvěru ve výši 6 000,00 Kč a při výplatě úvěru v hotovosti v den uzavření smlouvy o úvěru nebo na Vámi určený bankovní účet/účty v den uzavření smlouvy o úvěru a při splatnosti první pravidelné měsíční splátky 1 měsíc ode dne poskytnutí jistiny úvěru, tj , při poskytnutí úvěru , splatnosti každé pravidelné měsíční splátky 1. dne kalendářního měsíce a délce roku 365 dní a případných příslušných přestupných roků s 366 dny. Způsob výpočtu RPSN je vymezen v příloze č. 5 zákona č. 145/2010 Sb. Je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít - pojištění úvěru nebo - smlouvu o jiné doplňkové službě? Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN. Pro získání úvěru samotného nebo za nabízených podmínek není nezbytné uzavřít pojištění úvěru. Pro získání úvěru samotného nebo za nabízených podmínek není nezbytné uzavřít žádnou doplňkovou službu. Věřitel Vás však informuje, že budete po uzavření smlouvy o úvěru povinni pojistit nemovitost, na níž bude případně zřízeno zástavní právo za účelem zajištění Vašich závazků ze smlouvy o úvěru plynoucích, a pojistné plnění na základě takovéhoto pojištění budete povinni vinkulovat ve prospěch věřitele. Související náklady 0,00 Kč. Vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání Nevyžaduje se, tedy nebudou účtovány žádné poplatky. Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty) Žádný zvláštní platební prostředek nebude užit. Veškeré případné další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Náklady na umožnění vykonávat práva k družstevnímu podílu v předešlém rozsahu (obnova členství v bytovém družstvu), zejména na případný zpětný převod nebo přechod družstevního podílu v bytovém družstvu,, představované zejména případnými náklady na ověření podpisů a administrativními poplatky, stanovenými jednotlivými bytovými družstvy (jejich výše je odlišná dle jednotlivých družstev), bude-li sjednán zajišťovací převod družstevního podílu v družstvu na věřitele za účelem zajištění závazků plynoucích ze smlouvy o úvěru dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru. Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit Výše uvedené náklady lze změnit pouze na základě dohody mezi Vámi a věřitelem nebo v důsledku stanovení jiných administrativních poplatků spojených se zajišťovacím převodem družstevního podílu v družstvu nebo v důsledku stanovení jiných poplatků za ověření podpisu. 3 strana ze 9 stran

4 Případná povinnost zaplatit notářské poplatky-náklady na služby notáře (spojené s uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr) Náklady spojené s ověřováním podpisů (obvykle náklady na notáře, advokáta ověřujícího podpis nebo matriku), vynakládané v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru hradí výlučně věřitel. Vám připadá povinnost hradit : - případné notářské poplatky spojené s umožněním vykonávat práva k družstevnímu podílu v předešlém rozsahu (obnova členství v bytovém družstvu), zejména na případný zpětný převod nebo přechod družstevního podílu, bude-li sjednán zajišťovací převod družstevního podílu v družstvu na věřitele za účelem zajištění závazků plynoucích ze smlouvy o úvěru dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru. Náklady v případě opožděných plateb. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči věřiteli plynoucího ze smlouvy o úvěru nebo který může v souvislosti s ní vyplynout, budete povinen platit věřiteli smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem platným a účinným namísto nařízení vlády č. 351/2013 Sb. dle bodu smlouvy o úvěru. Dalšími následky opožděných plateb případně jiných porušení smlouvy o úvěru jsou : a) povinnost uhradit věřiteli jistinu úvěru a smluvní úroky z úvěru za podmínek a ve splatnosti dle bodu smlouvy úvěru, vzniklá v důsledku Vašeho prodlení s úhradami pravidelných měsíčních splátek, a to 2 bezprostředně po sobě jdoucích pravidelných měsíčních splátek nebo 4 jakýchkoliv pravidelných měsíčních splátek; b) úplatné převedení družstevního podílu v bytovém družstvu nabytých I. věřitelem nebo jednatelem věřitele jako případným II. věřitelem specifikovaným v části 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou, plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout, namísto obnovy Vašeho členství v bytovém družstvu, případně obnovy členství původního převodce družstevního podílu v bytovém družstvu; c) smluvní pokuta dle bodu 3.2. písmeno a) smlouvy o úvěru ve výši 2 000,00 Kč, vzniklá v důsledku porušení povinností Vás, jakožto podnájemce podle případně uzavřené smlouvy o podnájmu bytu, hradit měsíční podnájemné řádně a včas; d) úplatné převedení vlastnického práva na zastavených nemovitostech dle bodu 3.3. písm. a) smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout namísto výmazu zástavního práva na uvedených nemovitostech; e) úplatné převedení vlastnického práva na zastaveném družstevním podílu dle bodu 3.3. písm. b) smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout namísto zániku zástavního práva na družstevním podílu; f) věřitel je oprávněn podat návrh na nařízení exekuce notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle bodu 3.4. smlouvy o úvěru; g) smluvní pokuta dle bodu 3.9. smlouvy o úvěru ve výši 30 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v důsledku porušení povinností, vymezených v bodě 3.5. a 3.6. a 3.7. smlouvy o úvěru, tj. Vaší povinnosti k pojištění zástavní smlouvou zastavených nemovitostí a vinkulace pojistného plnění. h) smluvní pokuta dle bodu smlouvy o úvěru ve výši 10 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v případě, že se po uzavření smlouvy o úvěru ukáže kterákoliv skutečnost, týkající se Vás, vymezená ve smlouvě o úvěru na základě Vašich informací, jako nepravdivá, a to byť i jen částečně; i) ; j) smluvní pokuta dle bodu smlouvy o úvěru ve výši 30 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v případě, že smlouvu o úvěru porušíte podstatným způsobem; k) povinnost nahradit věřiteli škodu, způsobenou porušením Vašich povinností, plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout; l) věřitel je oprávněn podat návrh na zahájení rozhodčího řízení nebo soudního řízení, návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí v případě existence tzv. exekučního titulu nebo insolvenční návrh, to vše výhradně za podmínek vymezených příslušnými právními předpisy, platnými a účinným v době uplatnění takovéhoto práva věřitelem. 4 strana ze 9 stran

5 4. Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo odstoupit od smlouvy o úvěru, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Ano. Věřitel Vás v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. informuje a upozorňuje, že můžete od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s tím, že od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit pouze písemně, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení jste povinen adresovat k rukám věřitele a zaslat jej na adresu věřitele, uvedenou shora v této informaci. Dojde-li k odstoupení podle tohoto poučení, budete povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru dle bodu 2 této tabulky Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru s tím, že v tomto případě tohoto odstoupení budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok podle smlouvy o úvěru, pokud by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle smlouvy o úvěru čerpán, do dne, kdy je jistina spotřebitelského úvěru splacena, jinak v případě nezaplacení uvedených závazků podle tohoto odstavce, jste povinen plnit veškeré závazky pro Vás plynoucí ze smlouvy o úvěru, jako by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo. V případě, že od smlouvy o úvěru neodstoupíte, bude Vás smlouva o úvěru nadále po celou dobu jejích právních účinků zavazovat k plnění povinností v ní sjednaných. Předčasné splacení Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Má-li věřitel, v případě předčasného splacení, nárok na náhradu nákladů. Ano, jste oprávněn kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo jeho části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru. Pro případ předčasného splacení úvěru má věřitel vůči Vám nárok na úhradu nákladů vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru ve výši 1 % z předčasně splácené části celkové výše spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok nebo ve výši 0,5 % z předčasně splácené části celkové výše spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru, je-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru nejvýše jeden rok. Sjednané smluvní úroky z úvěru v případě předčasného splacení úvěru a smluvních úroků budete povinen uhradit za dobu od poskytnutí úvěru do jeho úplného splacení s tím, že na smluvních úrocích z úvěru budete však vždy povinen uhradit celkově nejméně částku odpovídající smluvním úrokům z úvěru za 20 měsíců. Konkrétní ujednání, upravující výkon práva na předčasné splacení je obsaženo v bodě až smlouvy o úvěru. Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Věřitel Vás vyrozumí o výsledku vyhledávání v databázi (registrech dlužníků), pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu takovéto smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. Máte právo obdržet bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru s tím, že společně s tímto formulářem je Vám předáváno jedno vyhotovení nevyplněné smlouvy o úvěru tak, abyste se s jejím zněním mohl řádně seznámit a v případě nejasností nebo pochybností o výkladu jejího obsahu se mohl s dotazem obrátit na věřitele ještě před jejím případným uzavřením. Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Tyto informace platí 30 dnů ode dne předání tohoto formuláře spotřebiteli s tím, že po celou uvedenou dobu je jimi věřitel vázán. 5 strana ze 9 stran

6 5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku a) o věřiteli Zástupce věřitelů ve Vašem domovském členském státě : Adresa Telefonní číslo ová adresa Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) - se sídlem -, sídlo je současně adresou pro doručování telefonní číslo - - fax - internetové stránky - Zápis v rejstříku. Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 35494, IČO jedná se o zápis společnosti Real estate financial hospital s.r.o., věřitel Pavel Nědoba/Aleš Novák případně společně a nerozdílně oprávněný a povinný s věřitelem Real estate financial hospital s.r.o. nemá povinnost zápisu do rejstříku, věřitel Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / Orgán dozoru Věřitel Vám sděluje, že příslušným orgánem dozoru, jenž kontroluje, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími sjednávání spotřebitelského úvěru, tj. zejména zákon č. 145/2010 Sb., je Česká obchodní inspekce, pokud dozor nevykonává Česká národní banka. b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Věřitel Vás v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. informuje a upozorňuje, že můžete od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s tím, že od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit pouze písemně, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení jste povinen adresovat k rukám věřitele a zaslat jej na adresu věřitele, uvedenou shora v této informaci. Dojde-li k odstoupení podle tohoto poučení, budete povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru dle bodu 2 této tabulky Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru s tím, že v tomto případě tohoto odstoupení budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok podle smlouvy o úvěru, pokud by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle smlouvy o úvěru čerpán, do dne, kdy je jistina spotřebitelského úvěru splacena, jinak v případě nezaplacení uvedených závazků podle tohoto odstavce, jste povinen plnit veškeré závazky pro Vás plynoucí ze smlouvy o úvěru, jako by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo. V případě, že od smlouvy o úvěru neodstoupíte, bude Vás smlouva o úvěru nadále po celou dobu jejích právních účinků zavazovat k plnění povinností v ní sjednaných. Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právo České republiky. Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušeném soudu Právem, rozhodným pro smlouvu o úvěru, je právo České republiky. Vedle smlouvy o úvěru bude samostatně sjednána tato rozhodčí doložka : 1.1. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této Rozhodčí doložky rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, dále také jen Rozhodčí smlouva, podpisem této Rozhodčí smlouvy konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne uzavřeli: a) Smlouvu o úvěru č., dále také jen Smlouva o úvěru, a to věřitel jako úvěrující a dlužník jako úvěrovaný a spoludlužník jako spoluúvěrovaný, a b) Zástavní smlouvu k nemovitostem, zapsaným na LV, k.ú. 6 strana ze 9 stran

7 , dále také jen Zástavní smlouva nebo Smlouvu o bezúplatném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, IČO, se sídlem, jejichž součástí je právo nájmu bytu č. na adrese, dále také jen Smlouva o převodu družstevního podílu a smlouvu o podnájmu uvedeného bytu, dále také jen Podnájemní smlouva" kdy věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této Rozhodčí smlouvy, sjednávají, že: - všechny spory vznikající ze smluv, vymezených v písmenech a) až b) tohoto bodu a v souvislosti s nimi, jakož i otázky jejich platnosti či neplatnosti a jakož i otázky jejich vzniku nebo zániku, a - všechny spory vznikající ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny v souvislosti se smlouvami, vymezenými v písmenech a) až b) tohoto bodu nebo na jejich základě, jakož i otázky jejich platnosti či neplatnosti a jakož i otázky jejich vzniku nebo zániku, a které se nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem JUDr. Patrikem Matyáškem, Ph.D., zapsaným v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na jinde také jen Rozhodce Smluvní strany se, pro případ, že v bodě 1.1. této Rozhodčí smlouvy sjednaný rozhodce JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D. nebude moci z vážných důvodů vykonávat funkci rozhodce, dohodly na náhradním rozhodci JUDr. Radce Labíkové, Ph.D., zapsaném v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na jinde také jen Náhradní rozhodce. Smluvní strany se výslovně dohodly, že to, co si touto smlouvou sjednaly ve vztahu k Rozhodci, v plném rozsahu platí také pro Náhradního rozhodce a pro případné řízení před náhradním rozhodcem Smluvní strany se dohodly, že rozhodce je povinen rozhodovat spor dle 25 odst. 3. zák. č. 216/1994 Sb. podle hmotného práva rozhodného pro spor s tím, že v případě sporů ze spotřebitelských smluv se rozhodce řídí vždy právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele. Smluvní strany ve smyslu ustanovení 19 odst. 1. věty první zák. č. 216/1994 Sb. uzavírají dohodu o tom, že řízení před rozhodcem bude co do procesního postupu probíhat podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc ve znění, které je k okamžiku uzavření této smlouvy zveřejněno na internetových webových stránkách Smluvní strany uzavřením této smlouvy stvrzují a činí nesporným, že se před jejím uzavřením řádně seznámily s uvedeným Rozhodčím řádem pro řízení před rozhodci ad hoc i se Seznamem rozhodců ad hoc, které byly vydány společností Arbiters ad hoc, Česká republika, IČ , a které jsou k okamžiku uzavření této smlouvy zveřejněny na internetových webových stránkách jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany dále ve smyslu ustanovení 19 odst. 3. věty první zák. č. 216/1994 Sb. uzavírají dohodu o tom, že řízení před rozhodcem bude probíhat v písemné formě, pokud podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, uvedeného v předchozím odstavci tohoto bodu, není stanoveno jinak s tím, že podle uvedeného Rozhodčího řád pro řízení před rozhodci ad hoc může být v řízení před rozhodcem nařízeno rozhodcem ústní jednání ve věci Smluvní strany podpisem této Rozhodčí smlouvy konstatují a sjednávají, že: a) způsob zahájení řízení před Rozhodcem je vymezen v Rozhodčím řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, kdy řízení je možno zahájit pouze na návrh; b) odměna rozhodce a předpokládané druhy nákladů rozhodčího řízení, které mohou smluvní straně této smlouvy vzniknout a pravidla jejich přiznání jsou vymezeny v Rozhodčím řádu pro řízení před rozhodci ad hoc a v Sazebníku poplatků pro řízení před rozhodci ad hoc; c) místo konání rozhodčího řízení je město Brno, Česká republika, a to v místě sídla rozhodce; d) způsob doručení rozhodčího nálezu stranám sporu je vymezen v čl. IV Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc a 7 strana ze 9 stran

8 e) pravomocný rozhodčí nález je Rozhodcem vydaný rozhodčí nález, proti němuž nebyly podány námitky, bylo-li možné proti rozhodčímu nálezu námitky podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc podat nebo rozhodčí nález, proti němuž byly podány námitky podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, které však byly Rozhodcem odmítnuty nebo rozhodčí nález, který byl po podání námitek podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc Rozhodcem zcela nebo zčásti potvrzen, nebo rozhodčí nález, proti kterému již není možné podle této Rozhodčí smlouvy nebo podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc podat žádný opravný prostředek. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný a nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí. Užívání jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte. c) o prostředcích nápravy Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu Věřitel Vám sděluje, že finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr je oprávněn k rozhodování sporů mezi věřitelem a Vámi, jako dlužníkem případně spoludlužníkem, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (spotřebitelských sporů), pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu nebo rozhodce. Rozhodování sporů vzniklých při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru finanční arbitr provádí v řízení, jež je zahajováno na návrh, jenž jste oprávněn podat výlučně Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, návrh tedy není oprávněn podat věřitel. Podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem má na promlčení tytéž právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu. Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem je nepřípustný, jestliže : a) spor nenáleží do působnosti finančního arbitra nebo b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno nebo c) spor je nebo již byl předmětem řízení před finančním arbitrem nebo d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno. Podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem se nezpoplatňuje (podání návrhu je zdarma), taktéž se nezpoplatňuje ani samotné řízení před finančním arbitrem, každý účastník řízení před finančním arbitrem, tj. Vy, jako dlužník případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, i věřitel, nesete své náklady řízení před finančním arbitrem sami. Obsahem návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem musí být, tj. obsahem návrhu, jež jste oprávněn podat výlučně Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, musí být : a) označení účastníků řízení a b) doklad o tom, že věřitel byl neúspěšně vyzván k nápravě a c) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností a d) důkazní prostředky nebo označení důkazů a e) označení, čeho se navrhovatel domáhá a f) prohlášení, že jste nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že jste neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a jste si vědom závaznosti nálezu a g) plnou moc, budete-li zastoupen v řízení před finančním arbitrem na základě plné moci a h) datum a Váš podpis. Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem můžete podat též na formuláři vydaném finančním arbitrem. Finanční arbitr nařídí ústní jednání v řízení před finančním arbitrem na návrh účastníka řízení před finančním arbitrem nebo z vlastního podnětu, tedy jste jak Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, tak věřitel, oprávněni podat návrh finančnímu arbitrovi na nařízení ústního jednání. Účastníci řízení před finančním arbitrem, tedy jak Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, tak věřitel, mají právo nahlížet do spisu, vedeném finančním arbitrem o řízení před finančním arbitrem, a právo obdržet kopie písemností založených do spisu, vedeném finančním arbitrem o řízení před finančním arbitrem. 8 strana ze 9 stran

9 Finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem. Do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu finančního arbitra mohou účastníci řízení před finančním arbitrem, tj. Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, i věřitel, podat proti nálezu finančního arbitra odůvodněné námitky (námitky, opatřené odůvodněním námitek). Finanční arbitr rozhodnutím o námitkách nález potvrdí nebo změní. Finanční arbitr Vám může poskytnout, v případě, že o to projevíte zájem, na Vaši žádost pomoc v souvislosti se zahájením řízení, zejména při sepsání, podání nebo doplnění návrhu, a kdykoli v průběhu řízení, tedy před podáním návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem můžete požádat finančního arbitra o pomoc při možném podávání Vámi zamýšleného návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem. Žadatel a spolužadatel, žádá-li spolužadatel o spotřebitelský úvěr společně s žadatelem, níže svým podpisem potvrzují, že : - byli při převzetí tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. ze strany výše uvedeného poskytovatele spotřebitelských úvěrů - věřitele nebo jím k tomu zmocněné osoby (obchodního zástupce věřitele) výslovně poučeni o tom, že se mohou kdykoliv v průběhu platnosti výše uvedených informací obrátit přímo na věřitele s jakýmkoliv dotazem, týkajícím se výše uvedených informací, smluv nebo dokumentů s nimi souvisejících, a jejich obsahu nebo práv a povinností z nich pro žadatele a spolužadatele jako spotřebitele vyplývajících a - při převzetí tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. převzali jedno vyhotovení nevyplněné smlouvy o úvěru tak, aby se s jejím zněním mohli řádně seznámit a v případě nejasností nebo pochybností o výkladu jejího obsahu se mohli s dotazem obrátit na věřitele ještě před jejím případným uzavřením a - při převzetí tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. převzali vyhotovení Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc ve znění, které je k okamžiku převzetí tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. zveřejněno na internetových webových stránkách tak, aby se s jeho zněním mohli řádně seznámit. ŽADATELEM o spotřebitelský úvěr převzato Dne : Čas : hodin ŽADATEL Jméno a příjmení : Podpis : SPOLUŽADATELEM o spotřebitelský úvěr převzato Dne : Čas : hodin SPOLUŽADATEL Jméno a příjmení : Podpis : Poskytovatelem spotřebitelských úvěrů nebo jím k předání tohoto formuláře zmocněnou osobou (obchodním zástupcem) předáno Dne : Čas : hodin ZA POSKYTOVATELE JEDNATEL nebo OBCHODNÍ ZÁSTUPCE Jméno a příjmení : Podpis : 9 strana ze 9 stran

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr.

Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. Petr Šešulka XXXX IČ: 71573186 Tel.: 605390319 e-mail: info@pujcky-zr.cz web: www.pujcky-zr. Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU4000080892 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa: Číslo faxu: Adresa internetových stránek: Zprostředkovatel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa:

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Číslo faxu Adresa internetových stránek Zprostředkovatel úvěru Adresa 2. Popis základních vlastností

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru KREDITNÍ KARTA Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU KREDITNÍ KARTA BONUS FUTURO FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ 1. Údaje o věřiteli / zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel ESSOX s.r.o. Adresa Senovážné nám. 231/7, České Budějovice 370 21 Telefonní číslo

Více

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček MINI nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. PRE - kompletní údaje k jednotlivým typům půjček "MINI" nabízených společností CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa CPE Credits of Private Equity,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Jméno Příjmení ID 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Raiffeisenbank a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. kreditní karta

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru. kreditní karta Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru kreditní karta Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem

N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem N á v r h na zahájení řízení před finančním arbitrem Finančnímu arbitrovi, jako osobě příslušné k rozhodování sporů podle 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, abychom Vám pomohli blíže porozumět právní regulaci upravující práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru

Více

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu

Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smlouva č. o úvěru na opravu a modernizaci bytového fondu Smluvní strany: 1. Město Židlochovice IČ: 00282979, DIČ: CZ00282979 sídlem: Masarykova 100, Židlochovice, 667 01 Židlochovice bankovní spojení:

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI VE VZTAHU KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru č.../ (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Formulář pro standardní informace. Doba trvání spotřebitelského úvěru. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní informace. Doba trvání spotřebitelského úvěru. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru [x] (dále jen Smlouva o úvěru ) Obchodní firma: GO Invex Finance s.r.o. IČO: 05090792 se sídlem Zenklova 303/124, Libeň, 180 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku Městského

Více

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen "Smluvní podmínky"). 1. Tyto

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Níže uvedeného dne uzavřely obchodní společnost obchodní firma: identifikační číslo: se sídlem: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u zastoupená: telefonní číslo:, email:

Více

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany

Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 SMLOUVA O ÚVĚRU. I. Smluvní strany Usnesení č. 2/66 Příloha č. 3 Strana 1 SMLOUVA O ÚVĚRU I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:, hejtmanem kraje IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 Bankovní

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Strana 1 z 5 INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI DLE 92 ZÁKONA Č. 257/2016 SB., O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Písm. Oblast Detailní informace a) Kontaktní údaje poskytovatele IČ 47116102 Tel.: +420 222 010

Více

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon )

Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) Informace trvale přístupné spotřebiteli Vydávané také dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen Zákon ) IDCC EUROPE Finance, a.s. (dále také IDCE ) tímto zpřístupňuje na svých internetových

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

Snadná půjčka. Stránka 1/4 v. 1.17

Snadná půjčka. Stránka 1/4 v. 1.17 Smlouva o zápůjčce č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Odolena Voda, Alšova 123, PSČ 250 70 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH

VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH d VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH 1. Věřitel 2. Ověření v registru Název věřitele Telefonní číslo 800 521 521 Komerční banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Americká hypotéka, Americká hypotéka - konsolidace INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Kdo jsme (poskytovatel úvěru)? Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více