FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb."

Transkript

1 FORM XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL nebo VĚŘITEL / o zprostředkovateli spotřebitelského úvěru I. Věřitel (úvěrující) (jinde také jen I. věřitel ) Adresa Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) II. Věřitel (úvěrující), společně a nerozdílně oprávněný a povinný s I. věřitelem shora uvedeným, jež případně taktéž jako věřitel uzavře smlouvu o úvěru společně s I. věřitelem na straně jedné v případě, že nabídnete k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru zajišťovací převod družstevního podílu v bytovém družstvu, které nepřipustí členství I. věřitele, jako právnické osoby v takovém družstvu (tato okolnost nikterak nevylučuje poskytnutí úvěru ani nezhoršuje Vaše právní postavení jako smluvní strany smlouvy o úvěru). V případě, že poskytnete k zajištění závazků ze smlouvy o úvěru zajišťovací převod družstevního podílu v bytovém družstvu, které připustí členství I. věřitele, jako právnické osoby v takovém družstvu, bude věřitelem pouze a výlučně I. věřitel : Adresa Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) Real estate financial hospital s.r.o. se sídlem : Ostrava - Moravská Ostrava, Pobialova 846/10, PSČ telefonní číslo : fax : - internetové stránky : - Pavel Nědoba/Aleš Novák Jičínská 283/15, Ostrava-Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava - Stará Bělá, PSČ ; korespondenci, určenou II. věřiteli, prosím adresujte přímo I. věřiteli na doručovací adresu Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ telefonní číslo : fax : - internetové stránky : - Je-li relevantní : Zprostředkovatel úvěru : Adresa - se sídlem/místem podnikání -, sídlo/místo podnikání je současně adresou pro doručování Telefonní číslo (*) ová adresa (*) Číslo faxu Adresa internetových stránek (*) telefonní číslo - - fax - internetové stránky - (*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné 1 strana ze 9 stran

2 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru (ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb.) Druhem spotřebitelského úvěru se jedná o úvěr, poskytovaný dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Úvěr, co do druhu spotřebitelského úvěru, není : - úvěr ve formě možnosti přečerpání dle 3 písm. g) zákona č. 145/2010 Sb. (tzv. kontokorentní úvěr), - úvěr ve formě překročení dle 16 zákona č. 145/2010 Sb., - smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru dle 14 zákona č. 145/2010 Sb., - spotřebitelským úvěrem ve formě odložené platby dle zákona č. 145/2010 Sb., - dohodou, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích třetí osoby odkládá v důsledku prodlení dlužníka - spotřebitele platba nebo mění způsob splácení dle 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 145/2010 Sb., - leasing, - tzv. americká hypotéka a - úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty. Celková výše spotřebitelského úvěru jistina úvěru ,00 Kč (jedná se o tzv. jistinu úvěru) To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Podmínky čerpání To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze. Finanční prostředky Vám budou předány v hotovosti v den uzavření smlouvy o úvěru v případě, že o takovéto čerpání úvěru požádáte nebo Vám budou poukázány na Vámi určený bankovní účet/účty v den uzavření smlouvy o úvěru. Doba trvání spotřebitelského úvěru 60 měsíců Splátky a případně způsob rozdělení splátek (včetně výše, počtu a četnosti plateb, jež má spotřebitel provést) Budete muset uhradit toto a úroky a poplatky budou splatné tímto způsobem : 60 pravidelných měsíčních splátek úvěru ve výši pravidelné měsíční splátky úvěru 4 000,00 Kč, a dále spolu s poslední pravidelnou měsíční splátkou úvěru musíte uhradit neuhrazenou část úvěru ve výši ,00 Kč (jistinu úvěru v případě, že v pravidelné měsíční splátce bude hrazen pouze celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru; případně jistinu úvěru a neuhrazené úroky z úvěru v případě, že v pravidelné měsíční splátce nebude hrazen celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru), a dále uhradit poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 6 000,00 Kč v hotovosti nejpozději v den uzavření smlouvy o úvěru. Celková částka, kterou je třeba zaplatit za dobu trvání úvěru Tj. součet jistiny úvěru, smluvních úroků a poplatku za poskytnutí úvěru, tedy celkem ,00 Kč. To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem. Poskytuje-li se spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo je vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby (název zboží/služby a cena v hotov.). Úvěr není poskytován ve formě odložené platby za zboží nebo službu ani není vázán na dodání určitého zboží nebo poskytnutí určité služby. Požadované zajištění, jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, poskytnout Smlouva o zajišťovacím převodu družstevního podílu v bytovém družstvu nebo smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti nebo smlouva o zřízení zástavního práva k družstevnímu podílu v bytovém družstvu a sepis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Nevedou-li splátky k okamžitému umořování jistiny, informaci o této skutečnosti Pravidelné měsíční splátky vyjma poslední pravidelné měsíční splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny a budete v tomto období splácet pouze úrok z poskytnutého úvěru. * Nehodící se škrtnout. 2 strana ze 9 stran

3 3. Náklady spotřebitelského úvěru Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši 2 % měsíčně, výpůjční úroková sazba dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. je ve výši 24 % ročně, tj. jako dvanáctinásobek smluvního úroku měsíčně. Uvedená výpůjční úroková sazba dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. je pevnou procentní sazbou uplatňovanou ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, tedy se jedná o pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb., pevná výpůjční úroková sazba bude uplatněna a bude použita na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru. Pevnou výpůjční úrokovou sazbu lze změnit pouze na základě dohody smluvních stran formou dodatku podle smlouvy o úvěru za podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru. Věřitel je povinen Vás po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru z důvodu právní jistoty smluvních stran informovat v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé případné změně výpůjční úrokové sazby, pokud by k takovéto změně za podmínek sjednaných smlouvou o úvěru např. ve formě dodatku smlouvy o úvěru došlo, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti. Roční procentní sazba nákladů (RPSN), vyplývající z reprezentativního příkladu úvěru s uvedením veškerých předpokladů použitých pro výpočet RPSN Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky. Roční procentní sazba nákladů bude činit 28,14 %. Uvedená RPSN je vypočítána při výši jistiny úvěru ve výši ,00 Kč, počtu pravidelných měsíčních splátek 60, výši pravidelné měsíční splátky 4 000,00 Kč, úhradě neuhrazené části úvěru ve výši ,00 Kč spolu s poslední pravidelnou měsíční splátkou a poplatku za poskytnutí úvěru ve výši 6 000,00 Kč a při výplatě úvěru v hotovosti v den uzavření smlouvy o úvěru nebo na Vámi určený bankovní účet/účty v den uzavření smlouvy o úvěru a při splatnosti první pravidelné měsíční splátky 1 měsíc ode dne poskytnutí jistiny úvěru, tj , při poskytnutí úvěru , splatnosti každé pravidelné měsíční splátky 1. dne kalendářního měsíce a délce roku 365 dní a případných příslušných přestupných roků s 366 dny. Způsob výpočtu RPSN je vymezen v příloze č. 5 zákona č. 145/2010 Sb. Je pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít - pojištění úvěru nebo - smlouvu o jiné doplňkové službě? Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN. Pro získání úvěru samotného nebo za nabízených podmínek není nezbytné uzavřít pojištění úvěru. Pro získání úvěru samotného nebo za nabízených podmínek není nezbytné uzavřít žádnou doplňkovou službu. Věřitel Vás však informuje, že budete po uzavření smlouvy o úvěru povinni pojistit nemovitost, na níž bude případně zřízeno zástavní právo za účelem zajištění Vašich závazků ze smlouvy o úvěru plynoucích, a pojistné plnění na základě takovéhoto pojištění budete povinni vinkulovat ve prospěch věřitele. Související náklady 0,00 Kč. Vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání Nevyžaduje se, tedy nebudou účtovány žádné poplatky. Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní karty) Žádný zvláštní platební prostředek nebude užit. Veškeré případné další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Náklady na umožnění vykonávat práva k družstevnímu podílu v předešlém rozsahu (obnova členství v bytovém družstvu), zejména na případný zpětný převod nebo přechod družstevního podílu v bytovém družstvu,, představované zejména případnými náklady na ověření podpisů a administrativními poplatky, stanovenými jednotlivými bytovými družstvy (jejich výše je odlišná dle jednotlivých družstev), bude-li sjednán zajišťovací převod družstevního podílu v družstvu na věřitele za účelem zajištění závazků plynoucích ze smlouvy o úvěru dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru. Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit Výše uvedené náklady lze změnit pouze na základě dohody mezi Vámi a věřitelem nebo v důsledku stanovení jiných administrativních poplatků spojených se zajišťovacím převodem družstevního podílu v družstvu nebo v důsledku stanovení jiných poplatků za ověření podpisu. 3 strana ze 9 stran

4 Případná povinnost zaplatit notářské poplatky-náklady na služby notáře (spojené s uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr) Náklady spojené s ověřováním podpisů (obvykle náklady na notáře, advokáta ověřujícího podpis nebo matriku), vynakládané v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru hradí výlučně věřitel. Vám připadá povinnost hradit : - případné notářské poplatky spojené s umožněním vykonávat práva k družstevnímu podílu v předešlém rozsahu (obnova členství v bytovém družstvu), zejména na případný zpětný převod nebo přechod družstevního podílu, bude-li sjednán zajišťovací převod družstevního podílu v družstvu na věřitele za účelem zajištění závazků plynoucích ze smlouvy o úvěru dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru. Náklady v případě opožděných plateb. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku vůči věřiteli plynoucího ze smlouvy o úvěru nebo který může v souvislosti s ní vyplynout, budete povinen platit věřiteli smluvní úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem platným a účinným namísto nařízení vlády č. 351/2013 Sb. dle bodu smlouvy o úvěru. Dalšími následky opožděných plateb případně jiných porušení smlouvy o úvěru jsou : a) povinnost uhradit věřiteli jistinu úvěru a smluvní úroky z úvěru za podmínek a ve splatnosti dle bodu smlouvy úvěru, vzniklá v důsledku Vašeho prodlení s úhradami pravidelných měsíčních splátek, a to 2 bezprostředně po sobě jdoucích pravidelných měsíčních splátek nebo 4 jakýchkoliv pravidelných měsíčních splátek; b) úplatné převedení družstevního podílu v bytovém družstvu nabytých I. věřitelem nebo jednatelem věřitele jako případným II. věřitelem specifikovaným v části 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru tohoto Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb. dle bodu 3.1. smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou, plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout, namísto obnovy Vašeho členství v bytovém družstvu, případně obnovy členství původního převodce družstevního podílu v bytovém družstvu; c) smluvní pokuta dle bodu 3.2. písmeno a) smlouvy o úvěru ve výši 2 000,00 Kč, vzniklá v důsledku porušení povinností Vás, jakožto podnájemce podle případně uzavřené smlouvy o podnájmu bytu, hradit měsíční podnájemné řádně a včas; d) úplatné převedení vlastnického práva na zastavených nemovitostech dle bodu 3.3. písm. a) smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout namísto výmazu zástavního práva na uvedených nemovitostech; e) úplatné převedení vlastnického práva na zastaveném družstevním podílu dle bodu 3.3. písm. b) smlouvy o úvěru na třetí osobu za účelem získání finančních prostředků k úhradě pohledávek věřitele za Vaší osobou plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout namísto zániku zástavního práva na družstevním podílu; f) věřitel je oprávněn podat návrh na nařízení exekuce notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle bodu 3.4. smlouvy o úvěru; g) smluvní pokuta dle bodu 3.9. smlouvy o úvěru ve výši 30 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v důsledku porušení povinností, vymezených v bodě 3.5. a 3.6. a 3.7. smlouvy o úvěru, tj. Vaší povinnosti k pojištění zástavní smlouvou zastavených nemovitostí a vinkulace pojistného plnění. h) smluvní pokuta dle bodu smlouvy o úvěru ve výši 10 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v případě, že se po uzavření smlouvy o úvěru ukáže kterákoliv skutečnost, týkající se Vás, vymezená ve smlouvě o úvěru na základě Vašich informací, jako nepravdivá, a to byť i jen částečně; i) ; j) smluvní pokuta dle bodu smlouvy o úvěru ve výši 30 % z jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru, vzniklá v případě, že smlouvu o úvěru porušíte podstatným způsobem; k) povinnost nahradit věřiteli škodu, způsobenou porušením Vašich povinností, plynoucích ze smlouvy o úvěru nebo které mohou v souvislosti s ní vyplynout; l) věřitel je oprávněn podat návrh na zahájení rozhodčího řízení nebo soudního řízení, návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí v případě existence tzv. exekučního titulu nebo insolvenční návrh, to vše výhradně za podmínek vymezených příslušnými právními předpisy, platnými a účinným v době uplatnění takovéhoto práva věřitelem. 4 strana ze 9 stran

5 4. Další důležité právní aspekty Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo odstoupit od smlouvy o úvěru, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů. Ano. Věřitel Vás v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. informuje a upozorňuje, že můžete od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s tím, že od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit pouze písemně, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení jste povinen adresovat k rukám věřitele a zaslat jej na adresu věřitele, uvedenou shora v této informaci. Dojde-li k odstoupení podle tohoto poučení, budete povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru dle bodu 2 této tabulky Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru s tím, že v tomto případě tohoto odstoupení budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok podle smlouvy o úvěru, pokud by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle smlouvy o úvěru čerpán, do dne, kdy je jistina spotřebitelského úvěru splacena, jinak v případě nezaplacení uvedených závazků podle tohoto odstavce, jste povinen plnit veškeré závazky pro Vás plynoucí ze smlouvy o úvěru, jako by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo. V případě, že od smlouvy o úvěru neodstoupíte, bude Vás smlouva o úvěru nadále po celou dobu jejích právních účinků zavazovat k plnění povinností v ní sjednaných. Předčasné splacení Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Má-li věřitel, v případě předčasného splacení, nárok na náhradu nákladů. Ano, jste oprávněn kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo jeho části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru. Pro případ předčasného splacení úvěru má věřitel vůči Vám nárok na úhradu nákladů vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru ve výši 1 % z předčasně splácené části celkové výše spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok nebo ve výši 0,5 % z předčasně splácené části celkové výše spotřebitelského úvěru podle smlouvy o úvěru, je-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru nejvýše jeden rok. Sjednané smluvní úroky z úvěru v případě předčasného splacení úvěru a smluvních úroků budete povinen uhradit za dobu od poskytnutí úvěru do jeho úplného splacení s tím, že na smluvních úrocích z úvěru budete však vždy povinen uhradit celkově nejméně částku odpovídající smluvním úrokům z úvěru za 20 měsíců. Konkrétní ujednání, upravující výkon práva na předčasné splacení je obsaženo v bodě až smlouvy o úvěru. Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Věřitel Vás vyrozumí o výsledku vyhledávání v databázi (registrech dlužníků), pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností. Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu takovéto smlouvy. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi. Máte právo obdržet bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru s tím, že společně s tímto formulářem je Vám předáváno jedno vyhotovení nevyplněné smlouvy o úvěru tak, abyste se s jejím zněním mohl řádně seznámit a v případě nejasností nebo pochybností o výkladu jejího obsahu se mohl s dotazem obrátit na věřitele ještě před jejím případným uzavřením. Doba, po kterou je věřitel vázán těmito informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy. Tyto informace platí 30 dnů ode dne předání tohoto formuláře spotřebiteli s tím, že po celou uvedenou dobu je jimi věřitel vázán. 5 strana ze 9 stran

6 5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku a) o věřiteli Zástupce věřitelů ve Vašem domovském členském státě : Adresa Telefonní číslo ová adresa Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*) - se sídlem -, sídlo je současně adresou pro doručování telefonní číslo - - fax - internetové stránky - Zápis v rejstříku. Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 35494, IČO jedná se o zápis společnosti Real estate financial hospital s.r.o., věřitel Pavel Nědoba/Aleš Novák případně společně a nerozdílně oprávněný a povinný s věřitelem Real estate financial hospital s.r.o. nemá povinnost zápisu do rejstříku, věřitel Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / Orgán dozoru Věřitel Vám sděluje, že příslušným orgánem dozoru, jenž kontroluje, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími sjednávání spotřebitelského úvěru, tj. zejména zákon č. 145/2010 Sb., je Česká obchodní inspekce, pokud dozor nevykonává Česká národní banka. b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Výkon práva na odstoupení od této smlouvy Věřitel Vás v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. informuje a upozorňuje, že můžete od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr s tím, že od smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit pouze písemně, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení jste povinen adresovat k rukám věřitele a zaslat jej na adresu věřitele, uvedenou shora v této informaci. Dojde-li k odstoupení podle tohoto poučení, budete povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu úvěru dle bodu 2 této tabulky Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru s tím, že v tomto případě tohoto odstoupení budete povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok podle smlouvy o úvěru, pokud by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle smlouvy o úvěru čerpán, do dne, kdy je jistina spotřebitelského úvěru splacena, jinak v případě nezaplacení uvedených závazků podle tohoto odstavce, jste povinen plnit veškeré závazky pro Vás plynoucí ze smlouvy o úvěru, jako by k odstoupení od smlouvy o úvěru nedošlo. V případě, že od smlouvy o úvěru neodstoupíte, bude Vás smlouva o úvěru nadále po celou dobu jejích právních účinků zavazovat k plnění povinností v ní sjednaných. Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. Právo České republiky. Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušeném soudu Právem, rozhodným pro smlouvu o úvěru, je právo České republiky. Vedle smlouvy o úvěru bude samostatně sjednána tato rozhodčí doložka : 1.1. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této Rozhodčí doložky rozhodčí smlouvy pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, dále také jen Rozhodčí smlouva, podpisem této Rozhodčí smlouvy konstatují a činí nesporným, že mezi sebou dne uzavřeli: a) Smlouvu o úvěru č., dále také jen Smlouva o úvěru, a to věřitel jako úvěrující a dlužník jako úvěrovaný a spoludlužník jako spoluúvěrovaný, a b) Zástavní smlouvu k nemovitostem, zapsaným na LV, k.ú. 6 strana ze 9 stran

7 , dále také jen Zástavní smlouva nebo Smlouvu o bezúplatném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, IČO, se sídlem, jejichž součástí je právo nájmu bytu č. na adrese, dále také jen Smlouva o převodu družstevního podílu a smlouvu o podnájmu uvedeného bytu, dále také jen Podnájemní smlouva" kdy věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této Rozhodčí smlouvy, sjednávají, že: - všechny spory vznikající ze smluv, vymezených v písmenech a) až b) tohoto bodu a v souvislosti s nimi, jakož i otázky jejich platnosti či neplatnosti a jakož i otázky jejich vzniku nebo zániku, a - všechny spory vznikající ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny v souvislosti se smlouvami, vymezenými v písmenech a) až b) tohoto bodu nebo na jejich základě, jakož i otázky jejich platnosti či neplatnosti a jakož i otázky jejich vzniku nebo zániku, a které se nepodaří odstranit jednáním, budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem JUDr. Patrikem Matyáškem, Ph.D., zapsaným v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na jinde také jen Rozhodce Smluvní strany se, pro případ, že v bodě 1.1. této Rozhodčí smlouvy sjednaný rozhodce JUDr. Patrik Matyášek, Ph.D. nebude moci z vážných důvodů vykonávat funkci rozhodce, dohodly na náhradním rozhodci JUDr. Radce Labíkové, Ph.D., zapsaném v Seznamu rozhodců ad hoc, který je zveřejněn na jinde také jen Náhradní rozhodce. Smluvní strany se výslovně dohodly, že to, co si touto smlouvou sjednaly ve vztahu k Rozhodci, v plném rozsahu platí také pro Náhradního rozhodce a pro případné řízení před náhradním rozhodcem Smluvní strany se dohodly, že rozhodce je povinen rozhodovat spor dle 25 odst. 3. zák. č. 216/1994 Sb. podle hmotného práva rozhodného pro spor s tím, že v případě sporů ze spotřebitelských smluv se rozhodce řídí vždy právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele. Smluvní strany ve smyslu ustanovení 19 odst. 1. věty první zák. č. 216/1994 Sb. uzavírají dohodu o tom, že řízení před rozhodcem bude co do procesního postupu probíhat podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc ve znění, které je k okamžiku uzavření této smlouvy zveřejněno na internetových webových stránkách Smluvní strany uzavřením této smlouvy stvrzují a činí nesporným, že se před jejím uzavřením řádně seznámily s uvedeným Rozhodčím řádem pro řízení před rozhodci ad hoc i se Seznamem rozhodců ad hoc, které byly vydány společností Arbiters ad hoc, Česká republika, IČ , a které jsou k okamžiku uzavření této smlouvy zveřejněny na internetových webových stránkách jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany dále ve smyslu ustanovení 19 odst. 3. věty první zák. č. 216/1994 Sb. uzavírají dohodu o tom, že řízení před rozhodcem bude probíhat v písemné formě, pokud podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, uvedeného v předchozím odstavci tohoto bodu, není stanoveno jinak s tím, že podle uvedeného Rozhodčího řád pro řízení před rozhodci ad hoc může být v řízení před rozhodcem nařízeno rozhodcem ústní jednání ve věci Smluvní strany podpisem této Rozhodčí smlouvy konstatují a sjednávají, že: a) způsob zahájení řízení před Rozhodcem je vymezen v Rozhodčím řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, kdy řízení je možno zahájit pouze na návrh; b) odměna rozhodce a předpokládané druhy nákladů rozhodčího řízení, které mohou smluvní straně této smlouvy vzniknout a pravidla jejich přiznání jsou vymezeny v Rozhodčím řádu pro řízení před rozhodci ad hoc a v Sazebníku poplatků pro řízení před rozhodci ad hoc; c) místo konání rozhodčího řízení je město Brno, Česká republika, a to v místě sídla rozhodce; d) způsob doručení rozhodčího nálezu stranám sporu je vymezen v čl. IV Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc a 7 strana ze 9 stran

8 e) pravomocný rozhodčí nález je Rozhodcem vydaný rozhodčí nález, proti němuž nebyly podány námitky, bylo-li možné proti rozhodčímu nálezu námitky podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc podat nebo rozhodčí nález, proti němuž byly podány námitky podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc, které však byly Rozhodcem odmítnuty nebo rozhodčí nález, který byl po podání námitek podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc Rozhodcem zcela nebo zčásti potvrzen, nebo rozhodčí nález, proti kterému již není možné podle této Rozhodčí smlouvy nebo podle Rozhodčího řádu pro řízení před rozhodci ad hoc podat žádný opravný prostředek. Pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný a nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí. Užívání jazyků Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v českém jazyce, pokud souhlasíte. c) o prostředcích nápravy Existence mechanismu mimosoudního urovnávání sporů a prostředků nápravy a přístup k němu Věřitel Vám sděluje, že finančním arbitrem se rozumí finanční arbitr dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Finanční arbitr je oprávněn k rozhodování sporů mezi věřitelem a Vámi, jako dlužníkem případně spoludlužníkem, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (spotřebitelských sporů), pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu nebo rozhodce. Rozhodování sporů vzniklých při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru finanční arbitr provádí v řízení, jež je zahajováno na návrh, jenž jste oprávněn podat výlučně Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, návrh tedy není oprávněn podat věřitel. Podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem má na promlčení tytéž právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu. Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem je nepřípustný, jestliže : a) spor nenáleží do působnosti finančního arbitra nebo b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno nebo c) spor je nebo již byl předmětem řízení před finančním arbitrem nebo d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno. Podání návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem se nezpoplatňuje (podání návrhu je zdarma), taktéž se nezpoplatňuje ani samotné řízení před finančním arbitrem, každý účastník řízení před finančním arbitrem, tj. Vy, jako dlužník případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, i věřitel, nesete své náklady řízení před finančním arbitrem sami. Obsahem návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem musí být, tj. obsahem návrhu, jež jste oprávněn podat výlučně Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, musí být : a) označení účastníků řízení a b) doklad o tom, že věřitel byl neúspěšně vyzván k nápravě a c) úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností a d) důkazní prostředky nebo označení důkazů a e) označení, čeho se navrhovatel domáhá a f) prohlášení, že jste nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že jste neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a jste si vědom závaznosti nálezu a g) plnou moc, budete-li zastoupen v řízení před finančním arbitrem na základě plné moci a h) datum a Váš podpis. Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem můžete podat též na formuláři vydaném finančním arbitrem. Finanční arbitr nařídí ústní jednání v řízení před finančním arbitrem na návrh účastníka řízení před finančním arbitrem nebo z vlastního podnětu, tedy jste jak Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, tak věřitel, oprávněni podat návrh finančnímu arbitrovi na nařízení ústního jednání. Účastníci řízení před finančním arbitrem, tedy jak Vy, jako dlužník, případně jako spoludlužník, v případě, že smlouvu o úvěru uzavřete jako spoludlužník, tak věřitel, mají právo nahlížet do spisu, vedeném finančním arbitrem o řízení před finančním arbitrem, a právo obdržet kopie písemností založených do spisu, vedeném finančním arbitrem o řízení před finančním arbitrem. 8 strana ze 9 stran

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO 28626389, společnost zapsaná do obchodního

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období 1055 Vládní návrh na vydání zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 34 ZÁKON ze dne o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy

ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Předmět úpravy Z Á K O N č. 145/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 1 Předmět úpravy Tento

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY č. VOP1/2013 2013 Obchodní podmínky společnosti PATRIOT BUSINESS s.r.o. pro poskytování úvěrů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro poskytování úvěrů (dále jen VOP ) jsou smluvními podmínkami ve smyslu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen VOP ) jsou vydány ve smyslu 273 zákona číslo 513/1991 Sb., v platném znění (dále jen obchodní zákoník

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování

Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Co byste měli vědět o spotřebitelském financování Vážený kliente, od 1. ledna 2011 vstoupil v účinnost nový zákon, který upravuje podmínky a způsob poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č. 145/2010

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účelem všeobecných obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen VOP, v jiných dokumentech souvisejících s poskytováním úvěru může být použito označení VUP i VOP )

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

145/2010 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 145/2010 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2010 o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Změna: 43/2013 Sb. Změna: 43/2013 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Věřitel: obchodní společnost : V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU,

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, resp. RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZÁPŮJČCE Smluvní strany: Fast Cash a.s. se sídlem: Školská 694/32, Nové Město, PSČ 110 00 IČ: 241 77 032 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více