OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000"

Transkript

1 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání dne: v souladu s ustanovením 36 odst. 1, písm. f zák. 367/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o utváření a použití účelového fondu obce Loukov v rámci programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce. Čl. I. Předmět úpravy 1/ K podpoře úsilí vlastníků bytů o zlepšení stavu dosavadního bytového fondu a jako pomoci k odstraňování jeho zanedbanosti a ke zlepšení vzhledu obce. Obec Loukov vytváří účelový fond /dále jen fond/, určený na poskytování účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov, bytů k částečné úhradě nákladů na jejich opravy a na opravy obecního bytového fondu. 2/ Předmětem úpravy této vyhlášky je zřízení fondu hospodaření s jeho příjmy a výdaji a podmínky jeho použití. Čl.II. Zřízení fondu 1/ Fond se zřizuje na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci Ministerstvem pro místní rozvoj /dále jen MMR/ v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu pro rok / Základem finančních prostředků tohoto fondu je státní bezúročná půjčka, poskytnutá obci Loukov, která je splatná jednorázově vždy po deseti letech jejího poskytnutí, tj. v případě poskytnutí fin. prostředků v roce 2000 splatnost nejpozději v roce Prostředky fondu budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu na základě smlouvy uzavřené mezi obcí Loukov a tímto peněžním ústavem, která se po jejím podpisu stane přílohou této vyhlášky. 1/ Příjmy fondu musí být: Čl.III. Příjmy fondu a) návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnutá MMR. b) příjmy ze splátek poskytnutých úvěrů vlastníkům bytů a úrokové výnosy z nich. c) částka z rozpočtu obce Loukov, odpovídající objemu prostředků vyčerpaných obcí Loukov na opravy a modernizaci obecního bytového fondu zvýšená o 3%. d) úroky z účtu fondu. e) nejméně 50% výnosu u prodeje domů, bytů z majetku obce Loukov od do doby splacení státní půjčky.tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že výnos z prodeje bytu, domu bude použit k financování nové bytové výstavby či úhrady splátek úvěru výhradně použitých dříve k financování nové

2 bytové výstavby obcí Loukov. 2/ Příjmy fondu dále mohou být: a) prostředky z rozpočtu obce Loukov. b) dotace a případné finanční výpomoci z rozpočtu OkÚ Kroměříž, popř. jiného územního orgánu určeného pro tento účel. c) dary a případné finanční výpomoci z prostředků fyzických a právnických osob určených pro tento účel. d) část výnosů z místních poplatků za zaboř veřejného prostranství povoleného v souvislosti se stavební činností. e) jiné příjmy. Čl.IV. Podmínky použití prostředků fondu 1/ Základní podmínkou použití fondu jsou účelově vázané úvěry /dále jen úvěry/ vlastníků bytů, obytných domů podle zvláštního zákona k částečné úhradě nákladů na opravy vnějších částí obytných domů (fasád, střech, oken, dveří) a modernizaci bytů. 2/ Žadatelem o úvěr může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytného domu, bytu trvale bydlící na území obce Loukov. 3/ Obec Loukov poskytuje vlastníkům obytných domů, bytů úvěry do max. výše ,- Kč. Výše úvěru a výši splátek bude v konkrétních případech stanovena Obecním zastupitelstvem v Loukově a uvedena ve smlouvě o úvěru. 4/ Příjemce úvěru musí tento úvěr vyčerpat nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o úvěru. Celý nevyčerpaný zůstatek úvěru se po uplynutí této lhůty převede zpět do fondu, což bude písemně uvedeno ve smlouvě o úvěru. 5/ Úroková sazba z poskytovaných úvěrů činí dle specifikace 3% - 7%. 6/ Vrácení úvěru vlastníky obytných domů, bytů musí být zajištěno bud zástavním právem k pojištěné nemovitosti, které vlastní, nebo ručením dvěma dalšími fyzickými či právnickými osobami za poskytnutý úvěr, které tímto ručením na sebe, v případě nesplácení úvěru ze strany dlužníka převezmou plně závazek místo něj. 7/ Žadatel je povinen provádět opravy obytného domu nebo bytu v souladu se stavebními předpisy /stavební povolení/. V případě zjištění jejich porušení je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr. 8/ Prostředky fondu lze použít i na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu. 9/ Na financování oprav a modernizaci vlastního bytového fondu je obec Loukov oprávněna použít max. 50% prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky. Výjimečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí úvěru zájem. 10/ Obytným domem se pro tyto účely rozumí budova splňující podmínky uvedené v ČSN OBYTNÉ BUDOVY. 11/ Prostředky tohoto fondu budou vedeny a čerpány na účtu u ČS a.s. v Bystřici pod Hostýnem. Čl.V.

3 Pravidla poskytnutí úvěru 1/ Žadatel o úvěr - vlastník obytného domu nebo bytu v obci Loukov podá písemnou žádost o poskytnutí úvěru, která je k dispozici na obecním úřadě Loukov. 2/ Vyplněná písemná žádost o úvěr bude rovněž doručena na OÚ Loukov. 3/ Došlé písemné žádosti budou projednány na nejbližším společném jednání OZ Loukov od podání žádosti s ohledem na finanční prostředky fondu. Čl.VI. Závěrečná ustanovení 1/ Obec Loukov bude o hospodaření s prostředky fondu informovat občany současně se zveřejňováním výsledků hospodaření obce. 2/ Vyhláška nabývá platnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení. V Loukově: Vyvěšeno: Z. Mikulík starosta J. Koláček místostarosta Sejmuto: Přílohy: Žádost Druhy úvěrů ŽÁDOST: o poskytnutí půjčky z "FONDU ROZVOJE BYDLENÍ" na území obce Loukov a m.č.libosváry. ŽADATEL: jméno a příjmení... R.Č.... název firmy...

4 IČO... statutární zást.... adresa... sídlo firmy... OBJEKT: přesné označení předmětné obytné budovy,nebo její stavby:... adresa... číslo parcely katastrální území předpokládaná cena oprav požadovaná cena úvěru navrhovaný způsob ručení na úvěr. doba splatnosti úvěru v letech či měsících podpis žadatele DRUHY ÚVĚRU,které se poskytují s fondu rozvoje bydlení: Poř. číslo 01 název, účel obnova střechy, krytina i konstrukce, starší 10 let lhůta spl. max. úrok horní hranice 3 roky 3% do

5 02 zřízení plyn. nebo el. topení ve stávajícím domě 3 roky 4% do zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu 3 roky 4% do dodatečná izolace domu proti vodě, stáří nad 10 let Obnova fasády domu včetně oplechování, stáří nad 10 let zateplení obyv. pláště budovy domu staršího 5 let vybudování, oprava koupelny WC nebo sprch. koutu, nebo kde dosud není při půdní nástavbě domu, bytů rušící ploché střechy 3 roky 3% do roky 4% do roky 4% do roky 3% 09 při vestavbě bytu do půdního prostoru 5 let 7% do na 1 byt 5 let 7% do do na 1 byt Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05-obnova fasády a půjčky 06- zateplení obv.pláště budovy,které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku,v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce,jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce,v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu

Čl. I. Čl: II. Zřízení fondu. Čl: III. Příjmy fondu Směrnice č. 6/2010 obce Kateřinice o vytvoření a použití účelového fondu obce Kateřinice Fond rozvoje bydlení na poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Obec: KATEŘINICE Adresa:

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více