vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )."

Transkript

1 V Brně dne Veřejná zakázka: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Zadavatel: CEJIZA, s.r.o. (IĆ: ) (dále jen Zadavatel ) V souladu s 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) tímto Zadavatel poskytuje níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkách VZ. Tyto dodatečné informace jsou rozesílány všem zájemcům, kteří byli vyzváni k podání nabídky. Dodatečné informace budou zaslány em na ové adresy zájemců, kterým byly odeslány informace o změně zadávací dokumentace a zaslání upravené zadávací dokumentace. Dotaz č. 1 Přesné znění žádosti o dodatečné informace: V souladu se zásadou transparentnosti dle ust. 6 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, která se vztahuje i na veřejné zakázky malého rozsahu, nelze dílčí hodnotící kritéria stanovit dodatečně a musí být uchazečům předem výslovně známa. Vždy jedním z nich musí být celková nabídková cena prosíme proto o úpravu dílčích hodnotících kritérií a Krycího listu. Podle 78 odst. 1 zákona č. 137/206 Sb., o veřejných zakázkách základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je a) ekonomická výhodnost nabídky b) nejnižší nabídková cena. V daném řízení byla zvolena varianta a) - ekonomická výhodnost nabídky. Informace o dílčích hodnotících kriteriích jsou obsaženy v čl. 3, 4 a 8 opravené zadávací dokumentace, vč. krycího listu a výzvy k podání nabídky, která byla rozeslána všem vyzvaným dodavatelům.

2 Dotaz č. 2 Přesné znění žádosti o dodatečné informace: Upřesněte, prosím, modelovou situaci předpokládaného čerpání a splácení úvěru: skutečné čerpání a splácení nemusí proběhnout podle tohoto modelu, nicméně pro stejný a srovnatelný výpočet celkové nabídkové ceny vidíme jako potřebné toto upřesnění, o což Vás tímto žádáme. Tedy prosím sdělte: a) jaké jsou konkrétní dny (uvedením dne v měsíci, například k 1. dni) a částky čerpání? Modelová situace způsobu vystavování a placení v měsíci červenci zemní plyn, maloodběratelé Zálohové faktury na jednotlivé odběratele vystavovány 1. a se splatností např. do Zálohové faktury celkem vystaveny zálohové faktury maloodběratelům v hodnotě cca tis. Kč Splatnost zálohových faktur dodavateli zemního plynu K datu nebylo z této částky uhrazeno cca 815 tis. Kč., tj. 25% Zálohové faktury dodavateli zemního plynu budou odeslány z účtu spol. CEJIZA dne V případě, že by již žádné úhrady do doby od jednotlivých odběratelů nepřišly, resp. byly by uhrazeny po tomto datu, je reálná představa, že by se kontokorent čerpal v tomto případě do výše neuhrazených zálohových plateb do doby postupného splacení. b) V zadávací dokumentaci ze dne uvádíte požadavek na zpracování nabídky úrokové sazby ve vazbě na 1M PRIBOR. K jakému dni má být pro účely výpočtu nabídkové ceny vzata v úvahu hodnota výše dotazovaného PRIBORu například ke dni ? Pro účely výběrového řízení, jak jednoznačně vyplývá z krycího listu nabídky, nebude uchazeč psát aktuální výši 1M PRIBOR, dopíše jen číslo, udávající marži bankovního domu, pro výpočet úroků kontokorentu po podepsání smlouvy se bude vycházet z 1M PRIBOR posledního pracovního dne předcházejícího měsíce c) má být jednorázová splátka jistiny provedena k ?

3 Principem KTK úvěru je průběžné čerpání a splácení, nejzazší termín doplacení event. zůstatku úvěru je ANO. d) má být úrok splácen od zahájení čerpání vždy měsíčně k ultimu měsíce? e) jaká má být metoda úročení: má jít o skutečný počet dní/360? Viz. odpověď na dotaz č. 1 zaslaný ovou poštou dne Dotaz č. 3 Prosím sdělte, v jakém stádiu je veřejná zakázka na dodávky nízkomolekulárních heparinů do nemocnic zřízených JMK. Podle 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách je dodavatel oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Ve vzneseném dotazu se tazatel nedotazuje na informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Poskytnutí kontokorentního úvěru, nýbrž na nesouvisející veřejnou zakázku. Dotaz č. 4 Jaké jsou další obchodní záměry společnosti CEJIZA, s.r.o.? Dle zakladatelské listiny CEJIZA, s.r.o. je předmětem činnosti společnosti: - činnost centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem; - činnost administrátora projektu ručení pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji a ručení za začínající podnikatele.

4 Společnost není založena za účelem dosahování zisku, ale za účelem zajišťování úkolů a zabezpečování potřeb ve veřejném zájmu. Z výše uvedeného se podává, že společnost CEJIZA je centrálním zadavatelem pro vyjmenovaný okruh subjektů a administrátorem projektu ručení, čímž je vymezen okruh její činnosti tj. předmětem její činnosti je nyní i do budoucna zadávání veřejných zakázek postupem podle 3 zákona o veřejných zakázkách, přičemž se nepředpokládá postup podle 3 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, nýbrž se předpokládá postup podle 3 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách a dále administrace projektu ručení a ručení za začínající podnikatele. Dotaz č. 5 6) Prosím o zpracování rozboru pohledávek a závazků k datu aktuálních účetních výkazů 05/2010 Viz příloha Dotaz č. 6 Předpokládáte větší investice (pořízení majetku) v tomto nebo následujícím roce? Společnost nepředpokládá žádné větší investice do pořízení majetku v tomto ani v následujícím roce. Dotaz č. 7 Bylo by možné zpracovat předpokládané účetní výkazy v rozsahu rozvahy a výsledovky na roky 2010 a 2011? Viz odpověď na podobný dotaz: Č. 12 odpověď zaslána Č. 4 odpověď zaslána Dotaz č. 8 9) Prosíme o specifikaci nebo odhad (na základě ekonomických analýz zadavatele) roční očekávané úspory nákladů oproti předchozímu stavu, tj. individuálním ujednáním s organizacemi zřízenými nebo založenými zadavatelem (Jihomoravským krajem).

5 Viz obdobně a přiměřeně odpověď na otázku č. 4). CEJIZA není zřizovatelem ani ovládající osobou ve vztahu k organizacím Jihomoravského kraje, tím je Jihomoravský kraj. Dané je záležitostí Jihomoravského kraje. Dotaz č. 9 Jak je tato akce zahrnuta v rozpočtu Jihomoravského kraje na letošní rok (v jaké kapitole rozpočtu, v jaké částce)? Zadavatel žádá o upřesnění, která akce je výše položenou otázkou myšlena. Dotaz č. 10 Jakým způsobem je v rozpočtu zadavatele zohledněna redistribuce ušetřených nákladů pro organizace zřízené nebo založené zadavatelem? Viz obdobně a přiměřeně odpověď na otázku č. 4). CEJIZA není zřizovatelem ani ovládající osobou ve vztahu k organizacím Jihomoravského kraje, tím je Jihomoravský kraj, kterému náleží i redistribuce ušetřených nákladů. Dotaz č. 11 Sdělte prosím stav Vašich podrozvahových závazků z titulu poskytnutých ručení k 05/2010, případně stav jiných podrozvahových závazků, přichází-li v úvahu. Společnost CEJIZA neposkytla žádné ručení za začínajícími podnikateli. Stav podrozvahových účtů je nulový. Dotaz č. 12 V odpovědi na dotaz uchazeče č. 4 týkají se zajištění úvěru uvádíte, že úvěr bude zajištěn "pravděpodobně" ručitelským prohlášením Jihomoravského kraje. Prosím o upřesnění, zda-li Zadavatel akceptuje i jiné druhy zajištění úvěru než ručitelským prohlášením Jihomoravského kraje, popř. jestli jsou některé možnosti zajištění úvěru zcela vyloučeny.

6 Co znamená i jiné druhy zajištění? Nelze jednoznačně říci, že ano, pokud nevíme jaké. Dotaz č. 13 Žádáme u upřesnění, jakým způsobem byla vypočtena pravděpodobná maximální částka využití kontokorentního rámce (tj ,- Kč) a částka požadovaného úvěru a o uvedení, jakým způsobem bude docházet k případnému nedostatku finančních zdrojů (kdy bude fakturováno JMK příspěvkovým organizacím a společnostem zřízeným nebo ovládaným JMK, jaká bude z jejich strany požadovaná splatnost apod.), které mají být kryty právě z požadovaného úvěru. Zadavatele na předchozí dotaz uchazeče č. 6 týkající se této problematiky nebyla zcela jasná. Částka Kč byla stanovena jako maximálně možná měsíční hodnota fakturace (zálohové platby + měsíční vyúčtování) a to za předpokladu, že by žádný z odběratelů nezaplatil. Částka Kč vychází z dvojnásobku odhadovaného měsíčního obratu. Dotaz č. 14 V přílohách č. 5 dodavatelů elektrické energie a plynu jsou v bodech 1.1 a 1.2 uvedeny zálohové platby pouze na jeden kalendářní měsíc. Tyto zálohy budou měsíčně aktualizovány anebo bude předložen výhled zálohových plateb jako u bodů 1.3? Dle uzavřených smluv u VO (odběratelů odběrným místem s měřením typu A) a SO (odběratelů odběrným místem s měřením typu B) u elektrické energie to budou rozdílné měsíční zálohy, u MO (odběratelů odběrným místem s měřením typu C) by to měly být zálohy ve stejné měsíční výši. Dotaz č. 14 Žádáme předložení seznamu všech příspěvkových organizací a společností zřizovaných, zakládaných nebo ovládaných Jihomoravským krajem (s uvedení názvu, IČ, sídla). Zadavatele na předchozí dotaz uchazeče č. 5 týkající se této problematiky nebyla zcela jasná. Seznam všech příspěvkových organizací Jihomoravského kraje najdete na adrese:

7 Dotaz č. 15 Na dotaz č. 2 v původní sadě dodatečných informací, který se týkal problematiky toho, v jakém objemu a s jakou frekvencí bude úvěr čerpán, bylo mj. odpovězeno, že tato skutečnost je závislá na platební morálce odběratelů. Znamená to, že bude nutné zvažovat i riziko, že některý z odběratelů přestane hradit faktury z titulu dodávek energií. Jaké má případně CEJIZA nástroje k tomu, jak této situaci zabránit? Kromě níže uvedeného ustanovení ve smlouvě: Při prodlení s úhradou sjednaných plateb je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Počítá se i s intervencí ze strany zřizovatele organizací, tj. Jihomoravského kraje. Dotaz č. 16 Je možné upřesnit datum (od kdy do kdy) trvá smluvní kontrakt se společnostmi E.ON Energie, a.s. a RSP Energy a.s.? Jsou v rámci kontraktu sjednány pevné ceny na celé období? Může se v souvislosti s případnou změnou obchodních partnerů (resp. se změnou cen energií) změnit potřeba čerpání KTK úvěru? Kontrakt je uzavřen na období od Ceny jsou stanoveny jako součet základní jednotkové ceny podle jednotlivých odběrných míst (VO, SO, MO) a jsou stanoveny v cusd/kwh a cenou za služby zemní plyn. U elektrické energie je cena stanovena součtem ceny silové elektřiny na jednotlivé roky a cenou za služby. Dotaz č. 17 Předpokládáme, že peněžní zdroje na úhradu úroků a poplatků spojených s úvěrem budou kryto dotacemi od Jihomoravského kraje. Jakým způsobem budou dotace na takovýto účel od Jihomoravského kraje pro Zadavatele po celou dobu trvání úvěru vypláceny a garantovány? Smlouvou o poskytnutí dotace uzavřenou mezi CEJIZA a Jihomoravským krajem.

8 Dotaz č. 18 Co tvoří rozvahovou účetní položku "ostatní kapitálové fondy" ve výši 5 mil. Kč? Je garantováno (popř. jakým způsobem) jejich setrvání ve společnosti Zadavatele min. po dobu trvání úvěru? Rada Jihomoravského kraje schválila svým usnesením ze dne poskytnutí příplatku jediného společníka mimo základní kapitál společnosti CEJIZA, s.r.o. peněžitým plněním nad výši vkladu ve výši 5 mil. Kč, kterým se o částku 5 mil. Kč navyšují ostatní kapitálové fondy společnosti. Má sloužit jako ručení za začínajícími podnikateli. Dotaz č. 19 V souvislosti s přípravou nabídky bych Vás chtěl ještě poprosit o následující: - Zaslání skenu uzavřených předmětných smluv mezi CEJIZA a E.ON + RSP Energy (doložení validity kontraktu na 3 roky za účelem opodstatnění 3-leté splatnosti provozního úvěru...standardně se provozní financování poskytuje na 1 rok s možností prolongace) Znění smluv nelze poskytnout, neboť by tím došlo k porušení smlouvy mezi E.ON Energie, a.s. a CEJIZA, s.r.o. a smlouvy mezi RSP Energy a.s. a CEJIZA, s.r.o., kdy smluvní strany se ve smlouvách dohodly, že žádná ze smluvních stran bez písemného souhlasu druhé smluvní strany neposkytne informace o obsahu smlouvy třetí straně, a to ani v dílčím rozsahu, s výjimkou veřejně publikovaných informací. Sdělujeme, že předmětný smluvní vztah mezi uvedenými společnostmi a CEJIZA, s.r.o. je na dobu trvání 36 měsíců, což lze ověřit na Informačním systému veřejných zakázek uveřejňovacím subsystému, isvzus.cz - veřejná zakázka Centrální dodávka zemního plynu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem a veřejná zakázka Centrální dodávka elektrické energie pro Jihomoravský kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby zřizované nebo ovládané Jihomoravským krajem Oddíl II. Předmět zakázky, II.3 Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení v měsících : 36.

9 Dotaz č. 20 V souvislosti s přípravou nabídky bych Vás chtěl ještě poprosit o následující: - Seznam odběratelů (příspěvkových organizací zřízených JM krajem) elektřiny a plynu z titulu v/u kontraktu Seznam všech příspěvkových organizací Jihomoravského kraje najdete na adrese: MUDr. Bořek Semrád, v.r. jednatel

10

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby ÚVĚR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCÍ V ROCE 2005 SOUTĚŽ č. 1/2005 Název zadavatele: Město Ždírec nad Doubravou IČ zadavatele:

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o.

Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. Zpráva o činnosti společnosti CEJIZA, s.r.o. za rok 2011 Předkládá: MUDr. Bořek Semrád, jednatel společnosti CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 Brno zapsána v OR vedeném KS v Brně, odd.c, vložka

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel veřejné zakázky: Statutární město Opava Horní nám. 69, 746 26 Opava IČ: 003 00 535 Osoba pověřená zadavatelskou činností: RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 619

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz

Obec Kublov. 267 41 Kublov 199, okr. Beroun. tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz Obec Kublov 267 41 Kublov 199, okr. Beroun tel., fax 311585102 E-mail: obec@kublov.cz, www.kublov.cz A : B : C : OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více