Evidence on bank lending channel during the economic slowdown at the beginning of the 21st century

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidence on bank lending channel during the economic slowdown at the beginning of the 21st century"

Transkript

1 Evidence on bank lending channel during the economic slowdown at the beginning of the 21st century Restriktivně-bankovní kanál v době ekonomického zpomalení na počátku 21. století Bc. Vojtěch Olbrecht, Department of Economics, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Abstrakt Příspěvek se zabývá zkoumáním přítomnosti jednoho z transmisních mechanismů v období ekonomického zpomalení let 2007 a následujících v zemích Evropské unie. Prostřednictvím očištění časových řad meziměsíčních změn objemů úvěrů měnově-finančních institucí v Evropské unii dospívá k závěru, že restriktivně-aktivní kanál byl ve sledovaném období aktivní ve všech sledovaných ekonomikách s tím, že k jeho aktivování docházelo především v období druhé poloviny roku 2007 a v roce 2008, dále pak na přelomu let 2011 a Komparací s událostmi světové a evropské ekonomiky bylo zjištěno, že aktivování kanálu bylo fundamentálně podloženo situací na těchto trzích. Příspěvek poskytuje informaci o kanálu, čímž přispívá k pochopení problémů bankovního sektoru. Klíčová slova Restriktivně-bankovní kanál, transmisní mechanismy, Evropská unie, fiskální krize, hypoteční krize. Abstract The article engages in exploring the evidence of one of the transmission mechanisms during the economic slowdown of 2007 and the following years in the European Union. By using adjusted time series of the monthly changes data of monetary-financial institutions in the European Union, the article reaches conclusion of activation the bank lending channel in the considered period in all the economies considered. The activation was concentrated into two periods the second half of 2007 and 2008 and at the turn of 2011 and By comparing those data with the events of world and European economies was discovered that the channel was activated by fundamental causes. The article provides useful information about the channel, by which it helps understanding the problems of bank sector. Key Words Bank lending channel, transmission mechanisms, European Union, fiscal crisis, mortgage crisis.

2 Úvod Ekonomické zpomalení let , které se stalo součástí snad všech vyspělých ekonomik světa, zasáhlo i Evropskou unii. Některé její země začaly mít problémy kvůli tzv. transmisním kanálům, které se v ekonomikách aktivovaly a prostřednictvím nichž se ekonomická nestabilita, vzniklá v některé zemi s fundamentálními problémy, přenesla do dalších zemí. Jde o negativní stránku ekonomické integrace tak, jak ji Evropa prostřednictvím Evropské unie a Evropských společenství poslední půlstoletí gradovala. Vznikem společného evropského trhu a společné měnové unie se tak pro některé státy objevilo potenciální nebezpečí v podobě přenosu ekonomické nestability mezi zeměmi. Jedním z výše zmíněných transmisních kanálů je kanál restriktivně-bankovní, který bude popsán dále v textu. Podle Knoop (2008) patří mezi transmisními kanály do kanálů založených na teoreticko-fundamentálních předpokladech (fundamental-based) a v nich do skupiny finančních spojení mezi ekonomikami. Restriktivně-bankovní kanál, který bude dále zkoumán, je založen na teoretickém předpokladu, že při externím šoku (zvýšená volatilita, ekonomický pokles, pokles cen a další) mezinárodní banky a ostatní instituce omezují svou aktivitu tím, že snižují objem poskytovaných půjček a celkové půjčky (vyjádřené jako položka aktiv jejich rozvah) potom v meziměsíčním srovnání oslabují růst, příp. celkově klesají. Snížení úvěrové aktivity je způsobené například tím, že při snížení cen aktiv, která jsou použita jako zástava, klesá jejich hodnota, což ohrožuje bankovní likviditu, případně likviditu dlužníků.(dvořák, 2008) Na domácnosti a firmy to má potom dopad ve snížení investičních a spotřebních možností, jelikož na poskytnutí úvěru jsou požadovány záruky, zástavy, jsou zvyšovány úrokové sazby, poplatky zejména za ověření kredibility dlužníka apod. Snížení spotřební činnosti domácností způsobuje dále posun poptávky (jde vlastně o změnu disponibilního důchodu), což znamená přenesené problémy firmám. Problémy firem a snížení jejich investiční činnosti až do takové míry, že nejsou financovány ani hrubé investice, je snížen zisk a je omezována výroba způsobuje problémy státu ve formě snížení příjmů z daní a dále domácnostem, jelikož vzroste (nebo alespoň neklesá) nezaměstnanost, v lepším případě se pouze snižují mzdy. Restriktivněbankovní kanál může působit také mezi jednotlivými státy podobným způsobem tak, že pokud se krize objeví v jedné zemi, mezinárodní instituce zpřísní požadavky na poskytování úvěrů i v jiných zemích, v kterých drží své portfolio, podobně jako v nich mohou prodávat svá aktiva, což sníží jejich ceny. Teoreticky by šlo kanálu bránit v šíření skrz opatrnou (až přísnou) makroekonomickou politiku.(knoop, 2008)

3 Rozšíření kanálu nabízí např. Krugman (1989), který tvrdí, že v závislosti na fixaci měnového kurzu lze rozlišit směry proudu kapitálu mezi ekonomikami. Se snížením peněžního multiplikátoru (což vyplývá z výše řečeného) vzrostou úrokové sazby a v režimu fixních směnných kurzů (tj. např. v eurozóně) se bude kapitál přelévat do zemí s vyšší úrokovou sazbou. To znamená, že krize se rozšíří i na další zemi, ve které původně peněžní multiplikátor (tedy mj. objem úvěrů) neklesl. V případě flexibilních kurzů dojde prostřednictvím adaptace kurzu k monetární expanzi zahraniční země.(krugman, 1989) Kanál se neprojevuje proporcionálně všem subjektům. Jak z jeho logiky vyplývá, tento kanál působí více na ty subjekty, které jsou na bankovních půjčkách závislé jako na zdroji financování, především tedy malé firmy. Pro velké firmy nemusí být tento kanál takovým problémem, jelikož mají přístup k dalším zdrojům financování.(nilsen, 1999) Zkoumání zda se v průběhu krize objevil či ne, je první krok k jeho možné eliminaci a ponaučení pro další krize. Pokud se kanál bude jevit jako aktivní, je možné podnikat preventivní kroky v období ekonomického rozvoje tak, aby v následující krizi tento kanál neohrožoval původně zdravé ekonomiky. Neprůkaznost kanálu potom bude znamenat, že tento kanál v procesu přenosu ekonomické nestability nebyl důležitý a je potřeba se zaměřit na kanály jiné. Cíle a metodika Cílem příspěvku je identifikovat přítomnost restriktivně-bankovního kanálu v ekonomikách Evropské unie v době ekonomického zpomalení let a následné finanční a ekonomické krize včetně odhadu událostí, které spuštění tohoto kanálu iniciovaly. Restriktivně-bankovní kanál je teoreticky popsán formou rešerše literatury jako jeden z možných kanálů pro přenos ekonomické nestability mezi zeměmi. Pro vzorek 27 zemí EU (nezahrnuto je Chorvatsko z důvodu malé dostupnosti dat) jsou dále sestaveny roční centrované klouzavé průměry (tj. pro m=6) meziměsíčních změn velikostí úvěrových (aktivních) položek rozvah měnově-finančních institucí (MFI) na konci sledovaných období. Právě tyto úvěrové položky odrážejí ochotu MFI půjčovat peníze jak ostatním MFI, tak neměnově-finančním institucím, jiným nefinančním institucím nebo domácnostem a pokles jejich absolutních hodnot, příp. zpomalení jejich nárůstu v relativním vyjádření může indikovat tendenci k omezení nabídky prostřednictvím zvyšování zábran pro získání úvěru. Tento ukazatel hodnotí celkový vývoj v oblasti půjček, ne pouze například

4 úrokové sazby, které nic nevypovídají o požadavcích na likviditu dlužníků, zástavách, zárukách a dalších. Na tomto vzorku jsou zkoumány trendy ve vývoji celkových objemů půjček v jejich relativním vyjádření s využitím vyrovnání pomocí zmíněných klouzavých průměrů a země jsou roztřízeny do čtyř skupin tak, aby v každé skupině byly vždy země s obdobným (nikoli stejným jak do absolutních hodnot, relativních změn či času) vývojem a jednotlivé modely jsou popsány. Jako data jsou použity údaje z databáze Statistic Data Warehouse European Central Bank (ECB, 2013) pro položku poskytnuté půjčky (loans) aktiv měnově-finančních institucí s filtrováním tak, aby (1) byly obsaženy pouze půjčky rezidentům země, (2) byly obsaženy půjčky ve všech měnách včetně společné evropské měny, (3) data zahrnovala všechny doby splatnosti a to (4) jako celková dlužná částka (outstanding amount) na konci období. Takto získané údaje jsou agregované tak, aby byla pro každou zemi získána jedna hodnota ke každému období (měsíci) s tím, že explicitně duplicitní údaje jsou vyloučeny ze zkoumání. Délka časových řad je variabilní podle dostupnosti dat, dále je uměle omezena spodní hranicí na leden Nejnovější data (v době vzniku příspěvku) jsou ze srpna Dále jsou jednotlivé změny v trendech vývoje analyzovány tak, aby byly nalezeny jednotlivé události, které mohly aktivovat restriktivně-bankovní kanál. Pokud se podaří nalézt relevantní událost, v návaznosti na kterou došlo ke zlomu v trendu časové řady, je možné mluvit o aktivaci kanálu. Výsledky Vypočítáním centrovaných prostých klouzavých průměrů pro m=6 (tj. pro 12 měsíců) pro měsíční diference původních dat ze Statistical Data Warehouse ECB byly získány křivky jednotlivých zemí Evropské unie. V následujících odstavcích budou, s určitým zjednodušením, představeny čtyři typizované modely.

5 Model č. 1 δ t t Obrázek 1: Model č. 1 Kde δ t je koeficient přírůstku a t je čas (platí i pro ostatní modely). Uvedený model popisuje data následujících zemí: - Rakouska, - Belgie, - České republiky, - Dánska, - Finsko, - Francie, - Německa, - Řecko, - Lucemburska, - Malty, - Polska, - Slovenska. Pro tyto země platí (viz obrázek 1), že v průběhu sledovaného období se u něj vyskytlo (1) posílení (nebo konstantní trend) meziměsíčního nárůstu objemů půjček, (2) následné zpomalení tempa růstu směrem k hodnotě 0 a v některých případech i pod ni, (3) opětovné zvýšení tempa nárůstu následované (4) jeho snížením a to v uvedeném pořadí. Pro jednotlivé země se potom liší okamžiky, kdy k jednotlivým zlomům došlo, ostatně jako u jiných modelů. Období, kdy došlo k poklesům nárůstů objemu úvěrů v jednotlivých ekonomikách, se shlukují do dvou období. První shluk, který odpovídá poklesu tak, jak je v předchozím

6 Dánsko Německo Lucembursko Finsko Rakousko Belgie Malta Malta Francie Slovensko ČR Řecko Polsko Slovensko Finsko Rakousko Lucembursko Německo Řecko Polsko ČR Belgie Francie Dánsko odstavci uváděn mezi body (1) a (2) se vytváří na konci roku 2007 a poté v průběhu prvních osmi měsíců roku Výjimku tvoří Dánsko, pro které bylo oslabení zaznamenáno již v červnu 2006 a svým způsobem i Francie (červenec 2007). Je proto účelné nalézt událost, která takovéto zpomalení mohla vyvolat. Vzhledem k tomu, že došlo k poklesům v několika ekonomikách v krátkém období, bude tato událost vycházet zřejmě z událostí na evropském nebo světovém trhu, tedy na takovém, který ovlivňuje všechny tyto země najednou. K druhému poklesu nárůstu objemu úvěrů (mezi body (3) a (4)) došlo pro většinu zemí na přelomu let 2011 a 2012 s tím že některé země tento pokles zaznamenaly již dříve. Jde o Polsko (říjen 2009), Řecko a ČR (konec roku 2010), Slovensko (duben 2011) a Francii (srpen 2011) Obrázek 2: Časová osa zlomů pro model č. 1 Model č. 2 δ t Obrázek 3: Model č. 2 Tento model odpovídá vývoji přírůstků zemí: t

7 Portugalsko Litva Kypr Itálie Bulharsko Slovinsko Irsko Lotyšsko Španělsko - Bulharsko, - Kypr, - Irsko, - Itálie, - Lotyšsko, - Litva, - Portugalsko, - Slovinsko, - Španělsko. Pro výše uvedené země (viz obrázek 3) je typický trend nárůstu (ať už posilující či oslabující) s (1) prudkým posílení koeficientu přírůstku, následovaný (2) prudkým oslabením. Země druhé skupiny se kumulují kolem dvou období první část zemí (Litva, Lotyšsko, Španělsko a Irsko) se shlukuje kolem konce roku 2005 až do poloviny roku Druhá část potom kolem období od října 2007 do července Je vidět, že země se kumulují kolem přibližně stejných období, jako země v předchozí skupině, kdy Dánsko začalo klesat v polovině roku 2006 (stejně jako první část v této skupině) a ostatní země od konce roku 2007 do poloviny 2008, podobně jako druhá část zemí v této skupině Obrázek 4: Časová osa zlomů pro model č. 2

8 Maďarsko Rumunsko Estonsko Maďarsko Rumunsko Model č. 3 δ t t Obrázek 5: Model č. 3 Třetí model v řadě popisuje časové řady těchto zemí: - Estonska, - Maďarska, - Rumunska. Pro uvedené země je (viz obrázek 5) obvyklý (1) sestupný trend nárůstu změn objemu úvěrů, následovaný (2) zintenzivněním tohoto trendu, tj. přiblížením se k záporným hodnotám či až za ně, (3) posílení tempa nárůstu s opětovným (4) oslabením. Období, kdy došlo k jednotlivým poklesům je v tomto případě poněkud náročnější na interpretaci, především kvůli tomu, že dostupná časová řada pro Estonsko je příliš krátká, aby zaznamenala vývojový trend označený jako (1) v předchozím odstavci, proto v tomto případě začíná časová řada až bodem (2) a žádný zlom mezi zmíněnými dvěma body nebyl nalezen. Druhým rozdílem je Rumunsko, kdy po bodě (3) nenastává oslabení, ale stagnace. Zlomy mezi body (1) a (2) jsou pro Rumunsko v květnu 2007 a pro Maďarsko v dubnu Další zlom, mezi body (3) a (4) je potom v srpnu 2008 pro Estonsko, v únoru 2010 pro Rumunsko a lednu 2011 pro Maďarsko. Jak lze vidět, zlomy mezi body (1) a (2) a také zlom mezi (3) a (4) pro Estonsko jsou umístěné přibližně stejně, jako první zlom zemí prvního modelu Obrázek 6: Časová osa zlomů pro model č. 3

9 Model č. 4 δ t t Obrázek 7: Model č. 4 Další model sestává z několika zlomů v trendu, většinou v počtu tří až čtyř. Charakteristický je pro země: - Nizozemí - Švédsko - Spojené Království. Jak již bylo napsáno, pro tyto země jsou obvyklé změny v trendu nárůstu objemu úvěrů. Zlomy trendů těchto zemí (viz obrázek 7) jsou rozmístěny rovnoměrně v rámci celého sledovaného období, nedá se říct, že by se kumulovaly do nějakého specifického období. Aktivační události Z výše uvedeného je zřejmé, že nehledě na změny trendu, které se u jednotlivých zemí vyskytovaly, k oslabení trendů růstu, příp. k poklesům objemů půjček docházelo v určitých obdobích. Nejvýraznější je období konce roku 2007 a rok 2008, kdy se tak stalo v celkem 18 zemích a druhé významné období bylo na přelomu let 2011 a 2012, kdy ke zlomu v trendu došlo v celkem 9 zemích (součet odpovídá 27 zemím, tj. celkovému počtu zkoumaných, pouze náhodou, některé se mohou vyskytovat duplicitně, některé ani jednou). Ostatní zlomy jsou rozmístěny v průběhu celého zkoumaného období. Zpomalení růstu úvěrů v roce 2007 a 2008 bylo způsobeno zřejmě problémy s hypotékami a úvěry, které jsou označovány jako sub-prime. Tento problém se vyskytnul prvotně v USA, v souvislosti s politikou domu pro každého, nicméně brzy se dostal na Evropy, přesněji řečeno do Francie, kde tamní největší banka BNP Paribas oznámila, že ze

10 dvou svých fondů nedostanou investoři peníze. Obdobné problémy měla Sachsen Landesbank a IKB z Německa nebo banka Northern Rock z Velké Británie. (GUILLÉN, 2011) Podobných příkladů by se dalo najít více, to ale není účelem tohoto textu, který má jenom ukázat, že pokles růstu úvěrů nebyl samovolný, ale vyvolaný problémy, které eskalovaly z minulých let. Zpomalení a pokles nárůstu objemu úvěrů v letech 2011 a 2012 byl na druhou stranu s velkou pravděpodobností způsoben problémy uvnitř Evropské unie. Dluhová krize, která se v EU vyskytla, způsobila problémy mnoha státům, ať už přímo z důvodu neadekvátnosti veřejných financí, či zprostředkovaně, prostřednictvím navázání na jiné ekonomiky. V roce 2011 se například řešily tzv. záchranné balíčky pro Řecko a Portugalsko a dá se tedy říci, že zpomalení nárůstu úvěrů bylo způsobeno právě evropskou dluhovou krizí.

11 Diskuze Uvedený přístup je pouze jedním z mnoha, který se dá na danou problematiku aplikovat. Jde o metodu poměrně jednoduchou, nevyžadující složitější ekonometrické znalosti, což usnadňuje její provedení a chápání. Přínosné by mohlo být porovnání s jinými metodami, zda dávají stejné nebo alespoň obdobné výsledky. Výstupem metody je srovnání jednotlivých zlomů s událostmi v evropské nebo světové ekonomice, nicméně toto nemusí vypovídat o kauzálním vztahu zkoumaných dat, ale pouze o korelaci. Je tedy možné, že nalezené zlomy jsou způsobené jinou příčinnou, která je v kauzálním vztahu. Nicméně pro účely této práce byla prokázaná korelace dostačující a logická návaznost s událostmi, které zlomy způsobily, dokazuje, že určitý kauzální vztah existuje. Dále je potřeba podotknout, že uvedené zlomy nejsou záležitostí měsíců jde o delší období a uvedené měsíce jsou pouze ty, které následovaly těsně po zpomalení. V uvedeném měsíci mohlo tedy dojít například pouze ke krátkodobému nevýznamnému výkyvu, který byl ve svém trvání podpořen podstatně významnější událostí, která se však vyskytla až o několik období později. Není tedy objektivní posuzovat pouze události, které se odehrály v rámci jednoho měsíce. Dalším podnětem k zamyšlení jsou státní či mezinárodní intervence, zejména ze strany Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky, Evropské komise a národních vlád, které zasahují do ekonomik a tím ovlivňují výsledky (a to nejen poskytovanými úvěry, ale také například dotacemi, které potom snižují potřeby úvěrů). Nicméně i přes tyto problémy jsou výsledky interpretativní. Závěr V článku byl zkoumán restriktivně-bankovní kanál, jako jeden z mnoha kanálů, které mohou způsobit přenos ekonomické nestability mezi ekonomikami. Uvedenou metodou očištění časových řad meziměsíčních změn objemů úvěrů bylo zjištěno, že snižování růstu těchto objemů bylo koncentrováno do dvou hlavních období a dále pomocí komparace událostí světové a evropské ekonomiky byly vysledovány události, které tyto zlomy pravděpodobně vyvolaly. Závěrem lze tedy konstatovat, že restriktivně-bankovní kanál byl v průběhu ekonomického zpomalení let 2007 a následujících aktivní a události, které ho vyvolaly, mají

12 příčinu v jednom případě v tzv. hypoteční krizi Spojených států amerických a v druhém v tzv. fiskální krizi Evropské unie. Pro případné pokusy o zamezení fungování tohoto kanálu v budoucnu je tedy poskytnuta informace o jeho aktivitě a přidán odhad událostí, které tento kanál aktivovaly. Literatura DVOŘÁK, P Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C. H. Beck, 1. vydání, 343 stran. ISBN EUROPEAN CENTRAL BANK [ECB], Statistic Data Warehouse. [cit ]. Dostupné na: GUILLÉN, M. F The Global Economic & Financial Crisis: A Timeline. The Lauder Institute, University of Pennsylvania [cit ]. Dostupné na: s.pdf KNOOP, T. A Modern financial macroeconomics: panics, crashes, and crises. Malden, MA: Blackwell Pub., 274 stran, ISBN KRUGMAN, P Financial Crises in the International Economy. In FELDSTEIN, M The Risk of Economic Crisis, Chicago: University of Chicago Press, ISBN [Dostupné na: NILSEN, J. H Trade Credit and the Bank Lending Channel. Studienzentrum Gerzensee. Working Paper No [cit ] Dostupné na:

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Ekonomická analýza veřejných zakázek

Ekonomická analýza veřejných zakázek Ekonomická analýza veřejných zakázek Jan Pavel Leden 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Makroekonomický význam VZ:

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD.

Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin. Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných makroekonomických veličin Ing. Zdeněk Vavrečka, PhD. Cíl prezentace 1. Zaměřit pozornost na ekonomické změny, především privatizaci

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu

Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu Diskusní setkání o veřejných zakázkách Veřejné zakázky - efektivita nákupního a investičního procesu RNDr. Jiří Svoboda MMR Odbor veřejného investování Obsah prezentace 1. Vývoj rozpočtu ČR 2. Vývoj trhu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit:

Druhé období je možné nazvat jako období užší spolupráce 1971-1990, v průběhu kterého je možné za významné milníky řadit: V rámci vývoje současné podoby jednotné měny zemí Eurozóny je možné rozlišit čtyři základní období charakterizující počátky a rozvoj měnové integrace. První období je možné nazvat jako období mezivládní

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům.

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 12 Současné problémy hospodářské teorie a politiky. Intervence ČNB, listopad 2013 Klesá hrubý domácí produkt, roste nezaměstnanost

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY

MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY MODEL ZAMĚSTNANOSTI A PŘEPRAVY Kateřina Pojkarová Anotace:Článek se zabývá vzájemnými vazbami, které spojují počet zaměstnaných osob a osobní přepravu vyjádřenou jako celek i samostatně pro různé druhy

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

SYSTÉMOVÉ RIZIKO A KRIZE STÁTNÍCH FINANCÍ: MODELOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVISLOSTÍ VE FINANČNÍM SYSTÉMU TOMÁŠ KLINGER (IES FSV UK, ČSOB)

SYSTÉMOVÉ RIZIKO A KRIZE STÁTNÍCH FINANCÍ: MODELOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVISLOSTÍ VE FINANČNÍM SYSTÉMU TOMÁŠ KLINGER (IES FSV UK, ČSOB) SYSTÉMOVÉ RIZIKO A KRIZE STÁTNÍCH FINANCÍ: MODELOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVISLOSTÍ VE FINANČNÍM SYSTÉMU TOMÁŠ KLINGER (IES FSV UK, ČSOB) EVROPSKÁ EKONOMIKA A JEJÍ PERSPEKTIVY 22. LISTOPADU 2013 KONTEXT PŘÍSTUP

Více

Developerský trh v ČR

Developerský trh v ČR Developerský trh v ČR Akvizice v oblasti nemovitostí komplexní pohled Seminář časopisu Stavební fórum 16.09.2008 Praha Ing. arch. & Ing. Filip Endal, fendal@deloittece.com Cíle přednášky Cílem přednášky

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Je český realitní trh zralý na demolici?

Je český realitní trh zralý na demolici? Je český realitní trh zralý na demolici? Martin Lobotka Ekonomické strategické analýzy +421 224 995 192 mlobotka@csas.cz, 14.10.2009 Co určuje vývoj nemovitostního trhu? 1. Faktory dlouhodobého růstu 32%

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více