Romeo, Julie a tma kniha, film, TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Romeo, Julie a tma kniha, film, TV"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky Romeo, Julie a tma kniha, film, TV Bakalářská práce Autor práce: Matěj Randár Vedoucí práce: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Oponent práce: MgA. Hana Slavíková, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam RANDÁR, Matěj. Romeo, Julie a tma kniha, film, TV [Romeo, Juliet and Darkness book, film, TV]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie, 2014, 53 s. Vedoucí diplomové práce doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Anotace Bakalářská práce Romeo, Julie a tma kniha, film, TV pojednává o novele českého spisovatele Jana Otčenáška a jejích dvou adaptacích. Jsou to film Jiřího Weisse z roku 1959 a televizní film Karla Smyczeka z roku Autor práce za vyuţití dramaturgické analýzy sleduje změny, ke kterým převodem literární předlohy do filmu došlo. V závěru práce navrhuje vlastní adaptační pohled. Annotation This thesis titled Romeo, Juliet and Darkness the book, movie, TV movie is focused on the novel of the Czech writer Jan Otčenášek, as well as on two screen adaptations for which the novel serves as a basis. One of these adaptations is a movie directed by Jiří Weiss in 1959, the other is a 1997 TV movie made by Karel Smyczek. Critical approach and analysis is used by the author of this thesis to study shifts that have been made by adapting the novel into the two movies mentioned above. In the conclusion, the author of this thesis also further suggests his own adaptation approach and methods. Klíčová slova Otčenášek, Weiss, Smyczek, adaptace, holocaust, film, televizní film Keywords Otčenášek, Weiss, Smyczek, adaptation, holocaust, film, TV film

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a pouţil jen uvedené prameny a literaturu. V Brně dne 1. září 2014 Matěj Randár

4 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce doc. MgA. Marku Hlavicovi, Ph.D. za trpělivost a vstřícný přístup během vzniku této práce a během studia. Dále bych rád poděkoval svým blízkým za motivaci ke studiu.

5 Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD ADAPTACE ÚVOD K TEORETICKÉ ČÁSTI LITERATURA VS. FILM DŮVODY ADAPTACE ADAPTAČNÍ PŘÍSTUPY Adaptace věrná předloze Adaptace s tvůrčím vkladem scenáristy neboli interpretace Volná adaptace scénář na motivy neboli rezignace ANALÝZA NOVELY KONTEXT DÍLA TÉMA PŘÍBĚH POSTAVY Pavel Ester Otec Čepek Rejsek Další postavy SITUACE MOTIVY STYL ANALÝZA FILMU ZÁSADNÍ PROMĚNY ANALÝZA DOVĚTEK ANALÝZA TELEVIZNÍ INSCENACE ANALÝZA DOVĚTEK NÁVRH VLASTNÍ ADAPTACE SYNOPSE DOVĚTEK ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE... 52

6 Předmluva Novela Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma je objektem mého zájmu jiţ delší dobu. Přestoţe je tato kniha zařazena mezi povinná díla, která by měl student střední školy přečíst, chce-li uspět u maturitní zkoušky z českého jazyka, několikrát jsem se k ní i přes její pachuť povinnosti během střední i vysoké školy vrátil. Dokonce jsem zamýšlel příběh adaptovat pro ochotnický divadelní soubor, ale stále jsem nemohl najít ten správný klíč. Při pokusech o přepis do dramatického textu jsem poznal, ţe přepsat dialogy z knihy jednoduše nestačí. Nápovědou pro mě bylo zhlédnutí dvou adaptací; filmové z roku 1959 reţiséra Jiřího Weisse a televizní z roku 1997 reţiséra Karla Smyczeka. Ačkoliv oba reţiséři, potaţmo scenáristé, vycházeli ze stejné předlohy, výsledek se lišil, a to nejen na úrovni scénáře, ale také na úrovni provedení. Rozdílnost těchto filmů mě přiměla přemýšlet nad tím, do jaké míry se má adaptátor drţet literární předlohy a do jaké míry má být kreativní, není-li přímo nevhodnou povahou vybrané předlohy ke kreativitě nucen. Později jsem měl příleţitost srovnat několik dalších filmových adaptací s jejich literárními předlohami a bylo nutné začít přemýšlet o adaptaci komplexněji. Má dosavadní domněnka, ţe adaptace je podřadný úkol pro nedostatečně kreativního scenáristu, se rozplynula. 1

7 Úvod Novela Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma poprvé vyšla v roce Čtenáři, oproti odborníkům, přijali toto dílo velmi vroucně. Novela v krátké době dosáhla několika vydání a ihned byla překládána do světových jazyků. Na přelomu padesátých a šedesátých let ji znali čtenáři v Sovětském svazu, ve Francii, v Anglii, v Itálii, v Dánsku, v Holandsku, ve Finsku, v Japonsku a dalších zemích. (Rzounek, s. 74) Do poloviny šedesátých let byla přeloţena celkem dvacet pětkrát. Stejnojmenný film Jiřího Weisse patřil ve své době k nejúspěšnějším. Novela byla dále zpracována jako rozhlasová hra, divadelní hra, a dokonce na její námět napsal Jan F. Fischer v roce 1961 operu. Adaptace literárních děl do filmu je s filmovým médiem spjatá uţ od jeho počátku, kdy valná většina snímků vycházela z literární předlohy. I dnes filmaři velmi často sahají pro příběhy do knihoven. Zpravidla se pak vystavují poměrně banálním soudům typu kníţka byla lepší, aniţ by si jejich soudci uvědomovali rozmanitost a úskalí práce adaptátora. Teorii adaptace se věnujeme v první kapitole. Vědomi si toho, ţe se jedná o problematiku velmi rozsáhlou, omezíme se jen na stručnou, ne však povšechnou sumarizaci. Podíváme se na problematiku adaptace z několika pohledů a nabyté poznatky vyuţijeme v praktické části této práce. Scenárista, který dostane za úkol adaptovat původní literární dílo, musí v prvé řádě text dramaturgicky analyzovat, aby nedošlo např. k výběru díla nevhodného pro převod do audiovizuální podoby nebo k nepochopení a špatné interpretaci díla. Proto se v druhé kapitole věnujeme rozboru novely Romeo, Julie a tma, abychom mohli toto překódování posoudit. Ve třetí a čtvrté kapitole se věnujeme dvěma filmovým adaptacím Otčenáškovy novely. Zajímá nás, kde se scenárista a reţisér rozešli s literární předlohou, proč se tak stalo a co to udělalo se sdělením. Divácká zkušenost nám napovídá, ţe zajímavější je pro rozbor adaptace Weissova, a proto jí věnujeme větší prostor. Vzhledem k tomu, ţe obě filmové adaptace více či méně respektovaly předlohu (zvlášť její dobové zasazení), navrhujeme v páté kapitole nový přístup, jak k látce přistoupit a konkrétně ji aktualizovat do moderní doby. Pro práci jsou pro nás stěţejní dvě knihy. V teoretické části to je disertační práce Mezi slovem a obrazem: teorie a praxe filmové adaptace literárního díla Mgr. Petra Bubeníčka, Ph.D, která nám poskytuje komplexní vhled do problematiky filmové 2

8 adaptace. V praktické části to je práce PhDr. Pavla Aujezdského Od knížky k televiznímu filmu, která nám slouţí jako jakási příručka pro analýzu dvou zvolených adaptací. 3

9 1 Adaptace 1.1 Úvod k teoretické části Filmoví, televizní i rozhlasoví scenáristé často vyhledávají materiál pro své scénáře v knihovnách. Nedělají to z lenosti nebo nedostatku kreativity, ale z důvodu, ţe na trhu příběhů, co do počtu a rozmanitosti, literární produkce dalece převyšuje produkci filmovou a televizní. Je téměř jisté, ţe v literatuře se objeví téma, které pro film ještě nikdo nikdy nezpracoval, ale uţ stihlo oslovit čtenářskou obec. Literatura je tedy studnicí námětů, kterou scenáristé a reţiséři často a rádi vyuţívají. O oblíbenosti literárních předloh mezi tvůrci filmů, televizních filmů a seriálů svědčí i skutečnost, ţe mezi lety 1990 a 1999 vzniklo v České televizi více neţ 160 televizních filmů a kolem 10 seriálů, které mají původní kniţní předlohu. (Aujezdský, s. 10) Adaptační studia jsou dnes jiţ poměrně vyspělým a rozvětveným oborem, ačkoliv kvůli negativnímu přístupu z řad literárních vědců neměla filmová adaptace literární předlohy jako svébytný obor příliš velkou podporu. Nebyla totiţ povaţována za hodnou akademického pohledu. Nejvýznamnější publikaci s názvem Novels into Film, která se zabývá vývojem převáţně anglosaského myšlení v oblasti adaptačních studií, vydal v roce 1957 George Bluestone. 1 Na tuto práci pak odkazovaly stovky dalších badatelů, mezi nimi i český akademik Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D., který ve své práci Mezi slovem a obrazem: teorie a praxe filmové adaptace literárního díla problematiku adaptace literatury pro film vyčerpávajícím způsobem rozebírá. Bubeníček ve své práci zmiňuje tvrzení Dudley Andrewa, ţe více jak polovina světové filmové komerční produkce má literární předlohu. Podle něj vztah mezi literaturou a hraným filmem, který se počíná od vzniku nového média, představuje mnohovrstevnatou a barvitou oblast. Reţiséři od samých počátků filmu čerpali z literatury náměty, témata, postavy, ale i narativní vzorce typické doposud jen pro literaturu. (Bubeníček, s. 8) Film měl také velmi blízko k dramatu, ze kterého čerpal narativní způsoby a se kterým sdílí přímý vstup diváka do diegetického světa, tj. do fikčního světa, který 1 Teoretik George Bluestone bývá dokonce označován za otce adaptačních studií. 4

10 obsahuje smysly vnímatelné podněty (např. zvuky). Na rozdíl od dramatu však dokáţe film a literatura jednodušeji, jednoznačněji a rychleji měnit čas i prostor. Bubeníček rovněţ zmiňuje, ţe k prohlubování vztahů mezi literaturou a filmem často přispívali i sami spisovatelé svým zájmem o moţnosti nového umění: v českém meziválečném prostředí lze zmínit aktivní podíl Karla Poláčka, Karla Čapka či Vladislava Vančury. Jako jiný příklad uveďme italskou kinematografii, kde se na začátku třicátých let minulého století podařilo řediteli Cines studio Emiliu Cecchimu získat mezi nové scénáristy v té době jiţ proslulé spisovatele A. Moraviu, M. Soldatiho, C. Alvaru, C. Zavattiniho a L. Pirandella. (Bubeníček, s. 9) 1.2 Literatura vs. film Slovo adaptace znamená podle Slovníku cizích slov přizpůsobení, přetvoření, úpravu, přestavbu, coţ v našem případě znamená práci s textem za účelem převodu do audiovizuálního média. Od adaptátora se většinou čeká, ţe text přeloţí do jazyka konkrétního média, čili změní jeho formu. Termínu překlad se věnujeme více později. Společným stavebním kamenem pro teoretickou i praktickou část námi vybraných médií, prozaického literárního díla a filmu, je bezesporu příběh narativ. V závislosti na médiu je pak příběh podán různými způsoby a prostředky. Marie Mravcová v této souvislosti vysvětluje, ţe vyprávět příběh v literatuře a ve filmu znamená zajímat se o osudy lidí, o lidské charaktery a mezilidské vztahy, o dramatické zauzlení lidských situací ať uţ v časoprostoru reálném či fantastickém, současném či historickém. (Mravcová, s. 9.) Přestoţe mají literatura a film stejný základ, debaty často vycházejí z rozdílů těchto médií. Bubeníček píše, ţe podle Seymoura Chatmana je jedním z určujících problémů debaty o adaptaci ten, zda a jakým způsobem lze transformovat narativní rysy, které lze snadno uplatnit v jazyce, ale těţko v médiu, které operuje v reálném čase a jehoţ přirozeným ohniskem je vnější jev věcí. (Bubeníček, s. 11) Literatura je obecně povaţována za pruţnější médium, neboť můţe pracovat se čtenářovou bezbřehou fantazií. To, co spisovatel napíše a čtenář si představí, můţe být při metamorfóze textu do vizuální roviny nepřekonatelným problémem. Při tvrdohlavé snaze věrně adaptovat předlohu se často filmaři uchylují k nepřirozeným filmovým trikům, náročné postprodukci nebo třeba k nefilmovým (literárním) prostředkům, jako jsou komentář, vypravěč, titulky (nejsou-li tyto prostředky pouţity 5

11 pro naplnění uměleckého záměru). Romanopisec vytváří obraz slovy, která jsou aktualizována v procesu čtení. Při vzniku díla je omezen jen svou imaginací. Reţisér je však při realizaci často velice omezen (časem, prostorem, financemi) a řadu věcí věrně natočit prostě nemůţe. Bubeníček povaţuje za zdařilou intermediální výměnu takovou, která vychází ze základních specifik filmové narace a neuchyluje se k literárním technikám. Znamená to tedy, ţe by tvůrci měli být schopni se vyrovnat třeba i s převodem iluzí, snů z roviny verbální do roviny vizuální. (Bubeníček, s. 12) Vzhledem k obtíţnosti takového úkolu se mnohdy stává, ţe tvůrci snovou rovinu vynechávají nebo se opírají o zmíněné filmařské berličky. Mnohé předsudky, které určovaly podobu debaty o adaptaci, byly zaloţeny na tom, ţe dlouhá tradice literatury byla a je nesouměrná s krátkými dějinami filmu. (Bubeníček, s. 12) Film je dle této teze podřízen knize jako médiu a tatáţ, ne-li podřadnější pozice logicky patří adaptaci literárního díla. Příznivci literatury zaujímají vůči filmovým adaptacím často apriorně negativní postoj, neboť filmové médium je pro ně médium masové. Dále je také popuzuje, ţe film často předlohy zjednodušuje, vulgarizuje, necitlivě zestručňuje a nepatřičně vykládá. Zatímco četba knihy je intimní záleţitostí intelektuálního jedince, který svým vlastním tempem prostupuje mnohovrstevnatým literárním dílem, filmový divák na plátně sleduje zjednodušený výtah z knihy za účelem zábavy a relaxace. Robert Stam 2 v souvislosti s myšlením Marshala MacLuhana 3 píše, jak literatura profituje z toho, ţe nové umění bývá povaţováno za méně hodnotné neţ umění starší (literatura tak předčí film, původní literární text svou filmovou adaptaci, mladší televizní umění je povaţováno za horší neţ kinematografie atd.). Bubeníček k tomu dodává, ţe celá řada metatextů k adaptaci se aţ příliš často omezovala subjektivním posuzováním kvality filmového přepisu a opomíjela teorii adaptace a analytický přístup. (Bubeníček, s. 13) Bubeníček pruţnost a moţný pohled na nadřazenost literatury dále formuluje takto: K literárnímu dílu přitom kaţdý čtenář přistupuje s jiným očekáváním, zaujetím, s jinými interpretačními zkušenostmi, v jiné situaci (a to i při opakovaném čtení). 2 Robert Stam je profesorem na Newyorské univerzitě, kde přednáší francouzskou novou vlnu. 3 Herbert Marshall McLuhan byl kanadský filozof, spisovatel, literární kritik a mediální teoretik. 6

12 Vytváří si tak svou vlastní představu o světě uměleckého díla, svou soukromou mizanscénu prózy na osobním zvukovém jevišti své mysli. (Bubeníček, s. 19) Zjednodušující pohled na adaptaci pak často vede k otázkám po věrnosti či nevěrnosti originálu. Tyto atributy tvoří jádro značného mnoţství literárně-kritických pohledů, z nichţ vysvítá, jako by adaptace měla být vţdy především překladem bez výraznějšího tvůrčího zásahu adaptátora. Kdyţ se však zamyslíme nad slovem překlad a aplikujeme ho na literaturu, zjišťujeme, ţe překladatel, stejně jako adaptátor, není schopen přeloţit text z jednoho jazyka do jiného zcela doslovně. Kdyby překládal doslovně, výsledek by nedával smysl a dílu by nebylo porozuměno. Stejně tak adaptátor by se měl z tohoto pohledu doslovnosti vyhnout, záleţí-li mu na celistvosti a funkčnosti výsledného díla. Není moţné vytvářet identické kopie. Stejně jako překladatel pouţívá svou řeč kreativně, musí filmař tu svou, filmovou, vyuţívat stejně. Tento názor se ale stále u skupiny lidí i z akademické půdy, kteří povaţují adaptaci pouze jako neposlušnou sluţku literatury, nesetkává s pochopením. Bubeníček dodává, ţe neochota přijmout moţnost oddělitelnosti obsahu od formy se stala jedním z důvodů pro rezignování na soustředěný akademický zájem o adaptační procesy. Z tohoto pohledu je pak výhodnější vymezit literaturu i film jako rozdílná média soupeřící o prostor určený ke sdělování příběhů. (Bubeníček, s. 16) Kdyţ pomineme společný základní kámen literatury a filmu narativ a srovnáme literaturu a film na té nejprostší úrovni, zjistíme, ţe literatura je (co do svých základních stavebních jednotek) jednostopé médium. Film je naopak vícestopý, čímţ myslíme, ţe kromě jazyka, který je právě jedinou stopou literatury, nakládá reţisér i s obrazem (kamera), zvukem (ruchy, hudba), střihem atd. Filmový reţisér můţe vyuţít tohoto dvojího řádu k četným kombinacím, kupříkladu k výrazné disharmonii mezi obrazem a jeho hudebním doprovodem. V tomto směru je film uměním zahrnujícím více sloţek Gesamtkunstwerk. (Bubeníček, str. 10) Soudíme, ţe přít se o to, které médium je tomu druhému nadřazené, je nesmysl. Co se literatury a filmu jako dvou svébytných médií týká, bylo řečeno, ţe mají společnou vlastnost vyprávět příběh. Lidem je od počátku věků přirozené příběhy vyprávět a poslouchat. Stejně tak umí příběh vyprávět fotografie, malba nebo kresba, byť k tomu jejich komunikační kanál není primárně určen. Ve vztahu literaturního díla a jeho filmové adaptace je jistá podřízenost předloze evidentní a nepopíratelná. 7

13 Nemusí být však pravidlem. Záměr věrně převést dílo do filmového média je pouze jeden z tvůrčích přístupů. O těch dalších pojednává podkapitola Adaptační přístupy. 1.3 Důvody adaptace Radomil Novák ve své příručce Adaptace literárního díla a její didaktické využití uvádí šest následujících důvodů pro vznik adaptací: a) popularizace předlohy; b) umocnění umělecké kvality předlohy; c) aktuální polemika autora filmu s autorem předlohy; d) nedostatek původních námětů; e) komerční důvody; f) kombinace předcházejících důvodů. U prvního důvodu popularizace předlohy vede ke vzniku adaptace tvůrce snaha o seznámení diváků s předlohou, která není obecně příliš známá, ale adaptátoři ji povaţují za kvalitní a hodnou šíření. Můţe se jednat jak o dosud čtenářskou obcí neobjevené dílo nebo téma, ale také třeba o dílo známé, které je mezi čtenáři a nečtenáři známé jen do té míry, ţe vědí o jeho existenci, ne však více o jeho obsahu. Z tohoto důvodu bývají zfilmovány knihy, které řadíme do vysoké literatury a má se za to, ţe je dobré je znát. Často však dochází k jejich přílišnému zjednodušování, banalizaci a nepochopení buďto ze strany diváka, nebo tvůrce. V případě, ţe byla předloha adaptována zdařile, můţe film diváka přivést ke knize. To se podařilo například u filmu Nedotknutelní (2011, Olivier Nakache, Eric Toledano), kdy se po úspěchu filmu stal z kniţní předlohy bestseller. U druhého důvodu umocnění umělecké kvality předlohy adaptátoři věří, ţe téma, myšlenka nebo příběh nabudou převodem do audiovizuální podoby na výraznosti, zkrátka ţe jsou schopni předloze dodat jakousi přidanou hodnotu, kterou není čtenář při četbě schopen vstřebat. Adaptátor cítí silný potenciál předlohy, který se plně rozvine aţ na filmovém plátně. Jana Vrzalíková ve své práci Filmové adaptace románů Jaroslava Havlíčka komentuje otázku intertextuality, která je s tímto bodem a celou problematikou adaptace spojená. Intertextualitu chápeme jako vztah dvou textů, kdy jeden vychází z druhého. V našem případě tím myslíme souvislost předlohy a adaptovaného 8

14 scénáře. Z důvodu umocnění umělecké kvality předlohy totiţ tvůrci často předpokládají divákovu znalost původního textu. Pokud taková situace nastane, pak adaptace skýtá poučenému divákovi zvláštní typ potěšení, neboť v ní rozpoznává vícero textů a své vzpomínky prolíná s tím, co právě zaţívá. Nevědomé obecenstvo proto jistým způsobem utrpí ztrátu, na druhou stranu však dokáţe ocenit nově vzniklé dílo jako autonomní uměleckou tvorbu. Linda Hutcheonová ve své knize uvádí, ţe divácká interpretace adaptace můţe být ovlivněna i intertextuální znalostí předchozích reţisérových filmů. (Vrzalíková, s. 8) Na pomezí prvního a druhého důvodu jsou umístěna dvě díla z české kinematografie, která vychází z literárních předloh. Jsou to filmy F. A. Brabce Kytice (2000) podle sbírky Karla Jaromíra Erbena a Máj (2008) podle lyrickoepické básnické skladby Karla Hynka Máchy. Jedná se notoricky známá díla české literatury, která stejně jako novela Romeo, Julie a tma Jana Otčenáška patří do seznamu povinné četby pro střední školy. Vzhledem k povaze obou předloh i jejich ztvárnění však můţe seznámení s filmovou adaptací vést k soudu, ţe jsou spíše audiovizuálním experimentem kameramana a reţiséra Brabce. U třetího důvodu aktuální polemiky má scenárista snahu divákovi představit léty ověřený příběh v novém provedení, které by poukázalo na jeho aktuálnost a kvality. Nejčastěji je taková adaptace provedena za pomocí kontrastu zvoleného jazyka a časoprostoru. Výrazné jsou tři způsoby takovéto adaptace: a) Adaptátor zpřítomní časoprostor i jazyk postav; Krysař (F. A. Brabec, Česká republika, 2003, 63 min.) 4 b) Adaptátor příběh zpřítomní a nechá postavy mluvit originálním jazykem předlohy. Romeo a Julie (Baz Luhrmann, USA, 1996, 120 min.) 5 ; Coriolanus (Ralph Fiennes, Velká Británie, 2011, 122 min.) 6 c) Adaptátor kombinuje dvě předchozí moţnosti; Velký Gatsby (Baz Luhrmann, Austrálie/USA, 2013, 142 min.) 7 4 Reţisér zasadil příběh novely Viktora Dyka odehrávající se ve třináctém století do současné Prahy. 5 Tam, kde by Romeo oblečen do renesančního šatu cválal na koni, se Luhrmannův Romeo prohání v sportovním autě s rozhalenou košilí. Reţisér Luhrmann polemizuje nad tím, zda je moţné v současném světě plném krutosti, nenávisti a zloby zaţít čistou a nezištnou lásku. Postavy mluví Shakespearovským blankversem. Text dramatu byl ale pro potřeby filmu proškrtán. 6 Méně známá politická hra Williama Shakespeara je zasazena do blízké budoucnosti do nepokoji zmítaného Říma. Celý film působí jako hrozba krize či válečného konfliktu, který můţe brzy přijít. 7 Reţisér kombinuje v adaptaci slavné novely F. Scott Fitzgeralda aţ kýčovité, sytě barevné dekorace a věrné dobové reálie s prvky popkultury. 9

15 d) Adaptování předloh s trvalou hodnotou je pravděpodobně nejošemetnější záleţitostí, neboť jejich autoři jsou častým a snadným terčem kritiky, ať uţ adaptují literaturu pro film, televizi, divadlo nebo rozhlas. Aktualizace je jedním z nejzásadnějších zásahů do díla, který diváci velmi často nepřijmou. Děje se tak často v zásadě z hloupého důvodu, ţe příliš uctívají předlohu jako nedotknutelné dílo. Za adaptací nehledají myšlenku a konkrétní důvod, proč scenárista a reţisér naloţili s originálem právě takto, ale hodnotí, jaké ztráty předloha utrpěla. Čtvrtý důvod nedostatek původních námětů nás, jak jsme se zmínili v úvodu kapitoly, odkazuje na nepoměr mezi mnoţstvím beletrie a mnoţstvím původních scénářů. S tím je spojený i pátý důvod komerce. Filmový průmysl je v podstatě průmysl jako kaţdý jiný. Filmy se točí, aby tvůrcům a producentům vydělaly peníze. Proto je jistější investovat do příběhu, který uţ ve formě knihy zaujal nějaké mnoţství čtenářů a potvrdil tím své kvality. Filmoví tvůrci často raději sáhnou po bestselleru, který jim s největší pravděpodobností přinese finanční zisk a spokojeného většinového diváka. Za všechny uveďme adaptace knih J. R. R. Tolkiena (trilogie Pán prstenů a trilogie Hobit), nebo osm celovečerních filmů o mladém čaroději Harrym Potterovi podle knih J. K. Rowlingové. 8 Zde je zájem filmařů pravděpodobně komerční, neboť knihy měly obrovskou fanouškovskou základnu ještě před vznikem filmů. Netvrdíme však, ţe to musel být jediný zájem adaptátorů. Častokrát to není zpracování předlohy, co diváka přiměje zhlédnout film. Do kina ho táhne atraktivní herecké obsazení a masivní marketingová kampaň. Za všechny zmiňme velkofilm Troja (2004) Wolfganga Petersona, který je adaptací Homérovy Iliady. 9 Dalším zajímavým případem je pak hudební film Bídníci (2012) reţiséra Toma Hoopera. V tomto případě se jedná o adaptaci adaptace. Na počátku byl úspěšný román Victora Huga vydaný v roce 1862, který v roce 1980 uvedli jako muzikál Robert Hossein (reţie), Claude-Michel Schönberg (hudba) a Alain Boublil (libreto) v Palais des Sports v Paříţi. O více jak třicet let později, kdyţ uţ byli Bídníci celosvětovou muzikálovou senzací, tuto adaptaci pro film adaptoval Tom 8 Z reakce fanoušků i kritiky vyplývá, ţe v případě trilogie Hobit je příběh zbytečně rozdělený do třech filmů. Účelem tohoto kouskování je podle nich vyšší zisk producentů, stejně jako při rozdělení jedné knihy o Harrym Potterovi (a sice díl s názvem Relikvie smrti do dvou filmů). 9 V historiky odsuzované adaptaci si zahrály hvězdy jako Brad Pitt, Orlando Bloom nebo Brian Cox. 10

16 Hooper. Do hlavních rolí obsadil hollywoodské hvězdy Hugh Jackmana, Russella Crowea a Anne Hathaway. Často se setkáváme i s trendem, kdy filmaři s adaptací kniţní předlohy dlouho nečekají a tzv. se svezou na vlně úspěchu s knihou. Za všechny uveďme spisovatele Stiega Larssona a velmi rychlý vznik adaptace jeho románu Muži, kteří nenávidí ženy, nebo třeba očekávanou premiéru adaptace erotického románu a bestselleru Padesát odstínů šedi spisovatelky E.L. James, která byla filmovými marketéry naplánována na den svatého Valentýna. Ve většině případů se tedy adaptují díla, jako jsou povídky, novely a romány, tedy díla epická. Nemalou část tvoří filmy pro dětského diváka, především pohádky. Tyto předlohy pojmenovává Aujezdský jako díla preexistentní. (Aujezdský, s. 5) Petra Šauflerová dodává, ţe dalším případem adaptace je vznik literárního textu na základě jiţ hotového filmového snímku. Tento proces můţeme povaţovat za jakousi zpětnou vazbu filmu k literatuře a samozřejmě marketingový tah. (Šauflerová, s. 13) Tento postup vyuţili například tvůrci českých filmů pro mladého diváka Snowboarďáci (2004, Karel Janák) a Rafťáci (2006, Karel Janák). 1.4 Adaptační přístupy Podle Aujezdského existují tři moţné adaptační přístupy Adaptace věrná předloze Adaptátor se snaţí o maximální věrnost tématu, příběhu, postav a vyznění díla. Dílo zásadně neredukuje a svým způsobem ho jen přepisuje. Své autorské zásahy omezuje na minimum. Divák porovnává adaptaci s knihou (resp. se svou imaginací) a většinou hodnotí úspěšnost adaptace na základě věrnosti předloze. Vrzalíková však říká, ţe neúspěšná adaptace tedy není ta, která je nevěrná, ale taková, jíţ schází kreativita. Poněvadţ filmař v adaptačním procesu v podstatě vytváří nový román, text adaptace se musí nezbytně změnit. (Vrzalíková, s. 20) Bubeníček trefně doplňuje, ţe pokud by se reţisér přece jen rozhodl, ţe vytvoří zcela věrný přepis, pokoušel by se o nemoţné. Velký rozpočet, který by snad umoţnil důsledně zobrazit prostor a události literárního světa příběhu, pak ani nezaručuje úspěch celkového projektu. Obtíţe související s filmovým ztvárněním literárního textu v praxi podle něj velmi dobře vystihuje dokument Ztracen v La Mancha (reţie Louis Pepe, Keith Fulton, 2003), který zachycuje neúspěšný pokus Terryho Gilliama 11

17 natočit filmovou podobu románu Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha Miguela de Cervantese y Saavedra. Zatímco Cervantes potřeboval v prvé řadě imaginaci, Gilliam i příhodná místa a celý štáb spolupracovníků. (Bubeníček s. 20) Opačný pohled má na adaptaci věrnou předloze Jiří Cieslar 10, kterého Bubeníček ve své práci cituje. Podle něj je adaptace pouhým přenosem literární látky do filmové podoby a odpovídá mu film Františka Čápa Babička (Československo, 1940). Literární text se přizpůsobuje filmu; snahou adaptace je přísně bez problematizací dostát smyslu předlohy a uchovat jeho strukturu jak v ohledu celkovém, tak v detailech, bez pouţití výraznějších nových významových akcentů, bez patrnějších motivických přeskupení. (Bubeníček, 66) Adaptační kuriozitou, při které měla být předloha adaptována extrémně důsledně, je film Chamtivost (1923/24) Ericha von Stroheima, natočený podle románu Franka Norrise McTeague (1899). Původně měl mít kvůli své důslednosti aţ desetihodinovou délku, nakonec se dochoval ve dvou verzích, 140minutové a 239minutové Adaptace s tvůrčím vkladem scenáristy neboli interpretace Při tomto přístupu působí adaptátor jako plnohodnotný spoluautor, který sice respektuje předlohu, ale vědomě do ní zasahuje. Vystavuje se tím nebezpečí, ţe to, co by bylo při zvolení prvního adaptačního přístupu hodnoceno jako nedokonalost, neumětelství a špatné rozhodnutí, by nyní bylo hodnoceno jako vědomé poškození díla. Nebo v opačném případě jako uváţený zásah, který filmu prospěl. Uvaţování o adaptacích jako by bylo jiţ od počátků kinematografie stiţeno prokletím, v jehoţ područí se do konvenčního jazyka mnoha teoretiků a kritiků filmových adaptací vkrádají termíny jako nepřesnost, nevěra, zrada, deformace, zneuţití, zneuctění, znesvěcení, vulgarizace a další. Nahlíţet film prismatem této moralizující rétoriky jako spolehlivý nástroj znehodnocení literárního díla vysoké umělecké kvality ovšem znamená vědomě či zaslepeně prohlubovat kulturně zakořeněné naivní přesvědčení o hierarchické nadřazenosti literatury nad vizuálním uměním a opomíjet celou řadu teoretických přehodnocení významové polarity vztahu mezi literaturou a filmem, respektive slovem a obrazem. (Lucie Česálková, Cinepur 47/2006) 10 Prof. PhDr. Jiří Cieslar byl český filmový a literární kritik a vysokoškolský pedagog. Od roku 1995 vedl Ústav filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 12

18 I kdyţ se adaptátor rozhodne nedrţet se otrocky předlohy, hrozí mu, ţe ztroskotá na přílišné úctě k předloze a autorovi, čímţ myslíme, ţe adaptaci pojme jako poctu dílu a jeho autorovi. To není samo o sobě nic trestuhodného, ale uvaţujeme-li o adaptátorovi jako o svébytném, sebevědomém a svobodném tvůrci, měl by svou interpretaci, svůj výklad díla do filmu zanést. Tím máme na mysli, aby nebyl pouze člověkem, co předlohu technicky zpracuje, aby se na výsledek dalo dívat, ale aby do filmu vnesl i část své osobnosti Volná adaptace scénář na motivy neboli rezignace Při tomto adaptačním přístupu vychází scenárista z literární předlohy, ale vytváří dílo nové, svébytné, inspirované literární předlohou. Scenárista je na předloze do jisté míry nezávislý a odklon od ní mu nemůţe být vyčítán. Nesnaţí se bezvýhradně respektovat autora, ale interpretovat a metamorfovat předlohu tak, aby byla pro diváka lépe vnímatelná. Mezi takové zásahy počítáme redukci počtu postav, přesunutí akcentů, přesun v čase i prostoru, změnu temporytmu či rozebíranou aktualizaci. Měl by ale respektovat a neměnit sdělení, které se v předloze ukrývá. Aujezdský autora scénáře takové adaptace určuje jako odpovědnou osobu za výsledek. (Aujezdský str. 13) Pro práci s literární předlohou je však nejdůleţitější, abychom dokázali správně pojmout to, co se nám mnohdy jeví jako autorská síla ukrytá za vyprávěním, obdařená značnou citlivostí a vnímavostí k ději i k postavám uvnitř světa příběhu. Pro kaţdého adaptátora je prvořadá dramaturgická analýza předlohy, při které teprve zjišťuje, zda je dílo pro převod do filmového média vhodné a objevuje klíč k jejímu překladu. Prvním krokem je tedy porozumění, aţ poté následuje uchopení. 13

19 2 Analýza novely Aujezdský ve své knize Od knížky k televiznímu filmu upozorňuje na fakt, ţe naprostým základem adaptátorovy práce je detailní seznámení s předlohou. (Aujezdský, s. 11) To znamená nejen provedení dramaturgické analýzy konkrétního díla, ale také znalost kontextu díla v rámci tvorby autora a doby, kdy bylo napsáno. Výběr předlohy nesmí být nahodilý a adaptátor nemůţe ani podlehnout oslnění z jednoho konkrétního příběhu, ba naopak k němu musí přistupovat se čtenářskou zkušeností. Aujezdský jmenuje několik zásadních kritérií, na která by měl adaptátor upřít svou pozornost při výběru předlohy a její následné analýze. Jsou to téma, postavy, příběh, situace, motivy a styl. Na základě tohoto rozdělení budeme po úvodu díla do kontextu doby a Otčenáškovy tvorby novelu analyzovat. 2.1 Kontext díla V 50. letech 20. století nelze hovořit o období svobodného uměleckého projevu, neboť literatura i film měly především slouţit nové ideologii (film byl povaţován za důleţitý nástroj pro ovládání mas). Vznikala díla schematická, která nejčastěji reflektovala úlohu jednotlivce v nové, socialistické společnosti. Poselství takových děl jsou označována často jako propagandistická. Takto bylo nahlíţeno třeba na první Otčenáškův významný román Občan Brych 11 z roku 1955, jehoţ hlavním hrdinou je mladý totálník (původně právník), který se rozhodne po událostech roku 1948 utéct přes Šumavu do Německa. Kdyţ se na chatě převaděčů setká se skupinou kapitalistů se stejným záměrem, uvědomí si, ţe mezi ně nepatří a vrací se zpět do Prahy. Tento román není čistou agitkou, objevuje se např. nesouhlas hlavního hrdiny s politikou KSČ. Zjednodušený pohled, s jakým se cenzura spokojila, dělá z Občana Brycha (mladého perspektivního člověka, který si včas uvědomí, co je správné) literárně hodnotné, ale do značné míry schematismem a ideologií ovlivněné dílo. Bubeníček si myslí, ţe schematizující tendence v Otčenáškově tvorbě měly jasný účel. Přece však v novele Romeo, Julie a tma nalézá takové poetické postupy, které se liší od socialisticko-realistických próz. Je to například vnitřní časová zkušenost 11 Tento román byl taktéţ zfilmován, a to v roce 1958 Otakarem Vávrou. Hlavní roli si zahrál Karel Höger. 14

20 postav, která otevírá sérii vztahů mezi tradičním časovým rozvrhem vepsaným do textu a proţitky času. Právě v momentech, kdy se vytrácí perspektiva autorského vypravěče a čtenář je zaveden do nitra hlavních postav, se novela stává autentickým svědectvím. Svět, který předkládá, se v nich jeví důvěryhodným. (Bubeníček, s. 152) Musíme si však uvědomit, ţe novela byla vydána v roce 1958, dva roky po II. sjezdu Svazu československých spisovatelů, kde bylo konstatováno, ţe jak česká, tak slovenská literatura prodělávají krizi. Rzounek píše, ţe za projev této krize byly povaţovány právě rysy schematismu (člověk jako hlasatel idejí charakterizujících společenský vývoj). Společným jmenovatelem těchto názorů byl poţadavek odideologizovat literaturu. Dále doplňuje, ţe tyto diskuse nabyly nové podoby, kdyţ byly zveřejněny důsledky kultu Stalinovy osobnosti (XX. sjezd KSSS, únor 1956). (Rzounek, s. 80) Někteří čtenáři přisuzují Romeovi, Julii a tmě jistou dávku autobiografičnosti, neboť Otčenáškův ţivot je do jisté míry analogický s ţivotem hlavního hrdiny. Jan Otčenášek se narodil do rodiny truhláře 19. listopadu 1924 v Praze. Vystudoval obchodní akademii a maturoval v roce Poté byl krátce nasazen na práce v Německu a od roku 1944 pracoval v továrně Avia Letňany. Koncem války se Otčenášek zapojil do ilegálního hnutí mládeţe ve skupině Předvoj 12. Po 2. světové válce začal studovat estetiku na FF UK, ale studia nedokončil. V letech pracoval ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu jako exportní úředník. Od roku1952 působil v sekretariátě Svazu československých spisovatelů, tamtéţ později jako první tajemník. Od roku 1952 pracoval v aparátu Svazu československých spisovatelů. V roce 1960 se rozhodl pro svobodné povolání jako spisovatel a roku 1973 začal pracovat jako dramaturg Filmového studia Barrandov. Zemřel 24. února 1979 v Praze. 12 Předvoj byla ilegální komunistická odbojová organizace v českých zemích za nacistické okupace. Začala se formovat jiţ od přelomu ; jejím základem se stal jednak politický krouţek studentů při sdruţení evangelické mládeţe v Praze-Smíchově, jednak skupina mladých dělníků soustředěných kolem komunistické organizace Praha-sever. Předvoj tiskl a rozšiřoval protinacistické letáky a broţurky a vyvíjel sabotáţní a destrukční činnost. Postupně navázal kontakty s odbojovým hnutím v řadě průmyslových závodů a s některými partyzánskými oddíly. Na podzim 1944 uskutečnilo praţské gestapo rozsáhlý průlom do řad organizace Předvoj a zatklo celé její vedení; na přelomu se však podařilo obnovit spojení mezi jednotlivými buňkami organizace a začlenit je do struktury IV. ilegálního ústředního vedení KSČ. Většina zatčených členů vedení Předvoje byla popravena v Terezíně. 15

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě

23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě Vášeň pro Život Intensive one life / many lifes, one love / many loves... 23.09. 28.09.2010 Nové Město na Moravě s Deva Ambu Vášeň pro život Intensive Program Seminář Vášeň pro život je cesta, která vás

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Jan Otčenášek.

Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Říjen 2012. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Literární výchova Jan Otčenášek. Anotace Pracovní list zaměřený na rozbor textu Jana Otčenáška, zopakování informací z daného historicko-společenského období, práce s pojmy z oblasti lexikologie, morfologie, syntaxe, sémantiky, literární

Více

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky:

Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Název: Ravensbrück Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 9. ročník ZŠ Časová dotace: 45 min. Ověření: 19.1.2012 Metodické poznámky: Prezentaci je vhodné použít při probírání látky o životě

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

VY_32_INOVACE_CJK42760BED

VY_32_INOVACE_CJK42760BED VY_32_INOVACE_CJK42760BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti

ilit Skriptorium Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Téma aktivity: Adaptace literárního textu Předmět: Doporučený věk studentů: 13 15 let Vazba na ŠVP: Rozvíjení čtenářské gramotnosti; spirála tvořivosti Cíle: Adaptovat umělecký literární text do podoby

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Čtenáři a čtení v ČR (2010)

Čtenáři a čtení v ČR (2010) Čtenáři a čtení v ČR (2010) společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní knihovny ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR statistické

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL Příloha 9 NABÍDKA ZÁŽITKOVÝCH INTERAKTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O NÁS Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov o.p.s. od roku 2003 nabízí mladým lidem v Hradci Králové výuku divadelního,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Česká literatura 2. poloviny 19. století a počátku 20. století Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možné využít jako doplňkovou

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 8. 5. 2014 Ročník 8. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace

Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Marcel L. Jung Vizualizace preferencí v kontextu kvalifikace Vedoucí projektu: Michal Wittner 26. 7. 2012 CZ.1.07/1.1.14/01.0037 U studentů ve věku 12 25 let Zjistit všeobecně oblíbené a neoblíbené aktivity.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_ESTETIKA_08 Název materiálu: Historické události v literatuře Tematická oblast: Estetika, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu. Podává stručný přehled

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_5660_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více