Michal Viewegh. Účastníci zájezdu IGNÁCŦV BATOH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Michal Viewegh. Účastníci zájezdu IGNÁCŦV BATOH"

Transkript

1 Michal Viewegh Účastníci zájezdu IGNÁCŦV BATOH První, koho Max spatřil, byl Ignác. Seděl pod stromem a zamyšleně si prohlíţel špinavé prsty v páskových koţených sandálech. Maxovi připadal ještě hubenější neţ jindy, ale zdálo se, ţe je střízlivý. Kdyţ uviděl přicházet Maxe, vesele se zašklebil. Max byl rád, ţe Ignáce zase vidí.. "Nazdar," řekl. Postavil svŧj velký kufr vedle Ignácova neuvěřitelně malého batohu na chodník a po řídkém trávníku přešel k Ignácovi. "Jak jde ţivot?" Ignác pokrčil rameny: "Vše se rozpadá, střed se zevnitř hroutí, ale dovolenou si tak jako tak vybrat musíme..." Max na básníka přátelsky pohlédl: nebyl sice ještě ani trochu opálený, přestoţe uţ končil červenec, ale jinak vypadal dobře. Do odjezdu autobusu zbývalo více neţ pětadvacet minut. Max se rozhlédl: kromě jakýchsi dvou dŧchodkyň, jednoho staršího obtloustlého muţe v přišerných barevných bermudách, jeho drobné brýlaté manţelky a jedné usilovně ţvýkající třicátnice tu zatím ţádní další účastníci zájezdu nebyli. "Oskar ještě nedorazil," prohodil Ignác, aby řeč nestála. "Znáš ho," řekl Max. "Přijde deset minut před odjezdem - je přesnej jako jízdní řád." "A občas i stejně zábavnej," řekl Ignác. Max se zasmál. Usedl vedle svého přítele a zády se opřel o kmen. Do úst si vloţil stéblo trávy, coţ obvykle nedělal. "Byl jsem tu téměř první," řekl Ignác. "Nejdříve přišly tamty dvě staré paní. Hned po nich já." Max si obě dŧchodkyně prohlédl. Tipoval je tak na sedmdesát. Moţná i pětasedmdesát. "Jsou to milé dámy," řekl Ignác. "Uţ jsem s nimi hovořil." "Skutečně?" "Třikrát," řekl Ignác. "Postupně se ke mně přicházely informovat na čas, místo a datum odjezdu. "V tomto pořadí," dodal. "Cestovní horečka," konstatoval Max. "Naprosto je chápu," řekl Ignác. "Navíc jsem jim přidělal starost svým batohem." "Batohem?" "Byly váţně znepokojeny jeho velikostí," informoval Maxe Ignác. "Obávaly se, ţe je na tak dlouhý zájezd přiliš malý." Dámy zaznamenaly, ţe se na ně Ignác dívá, a zamávaly mu. Ignác jim na oplátku také zamával. Max si znovu prohlédl Ignácŧv červený batŧţek. "Není největší," řekl. "Ale není tak malý, aby mne to zneklidňovalo." Iito "Pokaţdé, kdyţ

2 se přibelhaly, jsem vstal," vyprávěl Ignác. "Ta menší špatně slyší. Jmenuje se Šarlota. Má na rukou úplně suchou kŧţi. Jako pergamen." "Šarlota je hezké jméno," poznamenal opatrně Max. "Ta vyšší je Helga," řekl Ignác. "Ta zase špatně chodí." Max zakroutil hlavou. "Chtěla vědět, kolik mi je," řekl ještě Ignác. "To je teda obdivuju," řekl Max. "Vydat se na takovou cestu." Přišly jakési dvě dívky v krátkých dţínsách, s batohy na zádech. Šarlota se k nim okamţitě vydala, nejspis proto, aby se informovala na místo, čas a datum odjezdu. Jedna z dívek jí cosi řekla. Šarlota se k dívce natáčela bokem. Usmívala se, ale náhle se bez zjevné příčiny zamračila - ano, uvědomoval si Max, navzdory všem těm vráskám a stařeckým pigmentovým skvrnám se zakabonila docela jako malé děcko - a s úšklebkem obě dívky opustila. Došla k Helze a cosi jí říkala, ale Max jí na tu dálku samozřejmě nerozuměl. ŠARLOTA SE UŢ NEDOKÁŢE SOUSTŘEDIT Helga byla unavená. Všechno to balení, obstarávání na poslední chvíli, ale především všechny ty ustavičné zápasy s Šarlotou ji bez nadsázky vyčerpaly. Šarlota například trvala na tom, ţe si zapakuje kufr sama; zabalila si uţ v úterý, ačkoli se odjíţdělo aţ v pátek - a vítězoslavně to Helze zatelefonovala. Nazítří Helga Šarlotu v jejím vršovickém bytě pro jistotu navštívila: její kufr, jak se právem obávala, obsahoval naprosto nepochopitelné věci. Postupně z něj musela vyházet divadelní kukátko, nefunkční venkovní teploměr, prastaré taneční rukavičky, perletí vykládanou šachovnici, sadu šachových figurek ze slonoviny a tři velké zavařovací sklenice se šroubovacím uzávěrem. "K čemu si, děvenko, vezeš ty sklenice?" dotazovala se Šarloty s nadlidským sebeovládáním. "Ty jsou na mušle," vysvětlila jí Šarlota. Helga vzdychla. "Myslím," řekla trpělivě, "ţe nám na mušle bohatě stačí jedna." Kdyţ ale vzápětí objevila v krabici od cukru potápěčské brýle, jejichţ guma byla navíc ve stavu naprosté zpuchřelosti, nevydrţela to. "Šarloto, miláčku," zvolala, "opravdu si myslis, ţe budeš potřebovat potápěčské brýle?!" "Nebudu?" pravila Šarlota plaše. "Já nevím." "A k čemu?!" zaječela Helga nepříčetně. Někdy ztrácela sebekontrolu a potom ji to skoro pokaţdé mrzelo. Jenomţe Šarlotina roztrţitost - a to se vyjadřovala veli. ce mírně - ji zkrátka nepříčetně rozčilovala. Ještě loni Šarlota přece taková nebyla! Začalo to aţ letos. Nejdříve jako by vŧbec nebrala na vědomí, ţe jedou - tak jako kaţdý rok - v létě k moři. "Tentokrát vezmeme jenom jeden film " řekla třeba Šarlotě., Film?" nechápala Šarlota.,Film," řekla Helga trpělivě. "Nebudeme dělat tisíce fotek., Uţ mi vypadávají z prádelníku. Takţe letos si na ten zá ezd vezmeme film jenom jeden." 1, Na zájezd?" řekla Šarlota nepřítomně.,na zájezd!" rozčlila se Helga. "Ty neviš, ţe jedeme v čer-, venci na zájezd?! Nejezdíme

3 snad kaţdý rok na zájezd?!" "Zapomněla jsem," řekla Šarlota. "Promiň. " Neţ ji však Helga doslova zasypala cestovními prospekty, podobné scény se ještě několikrát opakovaly. Ta ţenská mě přivede do hrobu, zuřila v duchu Helga. "Prokristapána, holka, soustřed se!" apelovala na Šarlotu naléhavě. hrát opravdu skvěle, potřebujete skvělý spoluhráče. S odporem si prohlédla nohy tý stařeny. Odjakţiva neměla dŧchodce ráda. Nemohla si pomoct. Dŧchodci ji vţdycky strašlivě vytáčeli: v obchodech, v tramvaji, všude. Hnusili se jí - to be frank. Irma Denisin postoj k dŧchodcŧm samozřejmě znala. Přemýšlela, jak se jmenuje ta věda o starých lidech. Gerontologie, vzpomněla si vzápětí.""proboha, řekla velmi konsternovaně, "to je snad zájezd na nějakej gerontologickej kongres..." Zasmály se. Irma byla ráda, ţe si na to slovo vzpomněla. Zatím se docela dobře doplňují, říkala si Denisa. Moţná ţe Irmu podceňuje. Nenápadně si přečetla nápis, který měl ten obstaroţní obézní chlápek na krafasech: Beach Boy. "Koukni se támhle na toho Pláţovýho chlapce," upozornila Irmu. Irma se nenápadně ohlédla a rychle ukryla svou tvář na Denisině nahém rameni. DENISA A IRMA "Milovat bliţního abstraktně nebo z dálky - to je moţné " řekla Denisa Irmě po Šarlotině odchodu,zato zblízka skoro nikdy." '' Zasmály se. "To napsal kdo?" zeptala se Irma. Mezitím přemýšlela, co řekne ona. "Dostojevský," poučila ji Denisa. "Bratři ICaramazovi." Zauvaţovala, jestli přece jen neměla jet s někým chytřejším, neţ je Irma. Ne ţe by byla Irma hloupá, to ne, ale někdy jí bohuţel nestačila. To je stejný jako v softballe: abyste mohli "Proboha," smála se, "to je teda sladkej exot..." Uvědomila si, ţe řekla dvakrát po sobě proboha. Trochu ji to mrzelo. BEACH BOY A JEHO DCERA Jolanin otec by1 podráţděný. Byl podráţděný, protoţe bylo takové horko, protoţe se potil a protoţe autobus stále ještě nedorazil. Především však měl vztek, ţe to byl on sám, kdo mu koupil ty obrovské, křiklavé, tyrkysové šortky se stylizovanými zelenými palmami, jakousi leţící nahou mulatkou a oranţovým nápisem Beach Boy na obou nohavicích. Koupil si je minulý týden v Praze, kam přijel, aby se, tu ucházel o nové zaměstnání. Vstupní pohovor však nedopadl dobře: dotyčná firma totiţ na inzerované místo poţadovala věk do padesáti let. Navzdory svému předsevzetí během vstupního pohovoru několikrát zvýšil hlas; křičel na ty ignoranty, ţe je to do nebe volající

4 diskriminace. Samozřejmě uţ věděl, ţe to místo nedostane. Během odpoledne se uklidnil. Došel si na dobrý oběd a dal si sedmičku vína; po obědě si dal ještě kávu a koňak. Kdyţ si potom v obchodním domě Kotva šortky vybíral, měl uţ po pravdě řečeno trochu upito. Vybral si je víceméně z recese a zčásti i proto, aby pobavil mladou prodavačku. Doma v Sázavě ' se svého nákupu sám zděsil, ale spoléhal na to, ţe mu rodina nedovolí obléknout si něco takového a ţe mu budou zakou en šortky jiné, střízlivější. Ale přepočítal se: kdyţ si tu bare ňou j hrŧzu před manţelkou a dcerou navlékl,0bě jen lhostejně okr-,' čily rameny. p "Ţe lidé s postupujícím věkem občas přicházejí o zrak nebo 0 sluch, to jsem věděla," pravila Jolana."Netušila jsem však ţe ztrácejí také soudnost a vkus." ' Hrdost mu nedovolila přiznat chybu, ale kdyţ dnes odpoledne vystoupil z auta na rušnou praţskou ulici, málem se propadl hanbou. I nyní si dobře všiml pobavených pohledŧ těch dvou holek. "Má patnáct minut zpoţdění," prohodil směrem k Jolaně., Tedy zatím." Jolana poctivě,1eč skepticky ţvýkala Travel Gum. Její skepse měla bohuţel velmi racionální jádro. Chápu," řekla."rozhodl ses, ţe za zpoţděni autobusu ponesu zodpovědnost." Její otec pouze nevrle mávl rukou a bŧhvípokolikáté pohlédl na vyrovnané kufry. "Mám tam i tu khaki košili?" zeptal se podezíravě. Jolana věděla, ţe by otce v jistém smyslu velmi potěšilo, kdyby jeho khaki košile v kufru nebyla. "Máš ji tam," řekla matka. "Neboj." "Určitě?" "Určitě." "Uvidíme!" řekl Jolanin otec výhruţně. Postavil se na okraj chodníku a okázale vyhlíţel autobus. Jolana si znovu prohlédla jeho bledé nohy a ty strašlivé šortky. Napadlo ji, zda si je podvědomě nekoupil proto, aby personálním ředitelŧm a firemním psychologŧm připadal mladší. Otec pohlédl na hodinky a vrátil se ke kufrŧm. "Nikdy jsem jméno tý cestovky neslyšel," řekl. Jediné, co ho v tuto chvíli - byť zcela nepatrně - uspokojovalo, byla jeho vlastní popudlivá nespokojenost. "Nikdy ses taky o cestovní kanceláře nezajímal," řekla Jolana. "Vţdycky jsi nám tvrdil, ţe jsou to všechno podvodníci, kteří se jenom snaţí vytáhnout z člověka prachy. "To taky jsou." Nyní uţ to Jolana nevydrţela. "Otče," pravila co nejsmiřlivěji, "která cestovní kancelář konkrétně z tebe vytáhla nějaký prachy?" Ignoroval ji. "Řekněme v posledních třiceti letech?" usmívala se Jolana. Potom uviděla autobus. Byl to elegantní autobus zahraniční výroby - přesně takový, jaký slibovali v katalogu. "Uţ je tady!" zvolala vítězoslavně. Otec předstíral, ţe ji neslyší. "Tati, autobus uţ je tady!" Uvědomila si, ţe křičí. "Na co se tak těšíš?" pravil mrazivě její otec. "Na to, ţe se zase pozvraciš?" V té chvíli Jolanu znovu napadlo, zda to byl opravdu dobrý nápad - pozvat je na společný zájezd. Rozhodla se, jako ostatně uţ mnohokrát, zcela impulzivně. Jednoho dne se prostě

5 I I í i i zastavila před výlohou té cestovní kanceláře - a dostala ten nápad. Myslela na věčnňeţ kole u, která nepřichází z k pře racovanou matk anceláře dřív Myslela i na otce a na to m sedmé. Často i po osmé. před tou o,loh, Iak ho po třiceti letech vyhazu Stála ou a p Ií z práce. řemýšlela. Peněz měla ted' dost snad osmnáct, abych se styděla z. le mi jsem snad uţ vyrostla. A kolik a rodiče? říkala si. Z toho o Ano, věděla samozře rát si spolu ještě takhle vyjedeme. náročné - ne, pryč s euflme uz predem, ţe to patrně bude. Ale nem emismy: věděla, ţe to patrně bude strašné yslela na to romantickými představami: Mo Dětinsky se opájela rŧznými atka a ona v kavárnách italského letoviska. Na promenádě, zavěšené krémový kost m.. do sebe. Matka bude mít ten oo ý. Představovala si orovněţ, jakou ák d áhý zalt ţda matka radost, aţ jim oznámí, ze jim zaplatila "Seš hodná, ale já nikam jet nemŧţu ` ` "Vlš, co mám práce?", řekla jí tehdy matka. Nakonec ji musela dva týdny přemlouvat. Uslyšela své jméno. "Slečna Dvořáková s rodiči? "o ně se zářivý m úsměvem. pakovala mladičká prŧvodk-jolana cítila pohledy, Ano," řekla. ostatních účastni7rŧ zájezdu., Klid, říkala si. Mám vysokou školu, státnice ze dvou ', placenou 1 y kŧ zajímavou skvěle azp práci, několik spo zařízen b lehlivých, řátel a útulný, hezky ý t Nijak moc, ale - zk y. Stejně ale trochu zrudla. n J rátka a dobře - zase zrudla. No to je výborý, íkala si olana. Šéfuju čtyřiceti lidem v Americe, spala, byla jsem tři měsíce jsem mo nimálně s dvaceti chlapama včetně jednoho černocha, kouřila sem trávu i hašiš a jednou jsem prakt--ap i kovala dokonce i anální sex otom se červenám při oslovení slečna Dvořáková. Do háje, říkala si Jolana, kdyţ nastupovala do autobusu. háje! Do "Vzala sis ICinedryl?" chtěla vědět matka. MAXOVA POCHYBIVOST Ignác Maxovi vyprávěl cosi o Barry Milessovi, ale Max ho vnímal jen na pŧl ucha - chtě nechtě totiţ poslouchal velmi hlasitý a především velmi vulgární dialog manţelské dvojice, která přišla teprve před malou chvílí: asi pětačtyřicetiletého, dobře oblečeného muţe a jeho ţeny, vcelku elegantní menší dámy s přelivem třešňové barvy. jejich slovník, jakoţ i inteligence vŧbec byly v nápadném rozporu s jejich pečlivě upraveným a očividně promyšleným zevnějškem. Max přemýšlel, jestli s výjimkou vojenské prezenční sluţby poznal v ţivotě někoho, kdo by na veřejnosti bez ostychu mluvil takhle sprostě. Představa, ţe by měl o takových lidech psát, v něm zatím vzbuzovala jen odpor. Rozhlédl se po svých přištích spolucestujících. Takţe co tu máme dál? Jednu hlučnou čtyřčlennou skupinku sotva osmnáctiletých výrostkŧ. Tak to v ţádném

6 případě, řfkal si. O hlučných výrostcích af si píše někdo jiný. Dámu s psíčkem. Trochu tuctovou. Navíc uţ to tu bylo. Jedny mladé manţele, přibliţně v Maxově věku, s asi dvanáctiletým synem a třemi pojízdnými, tmavě šedými kufry stejné značky, vzájemně se lišící jen velikostí; muţŧv kufr byl přirozeně největší. Jeho tvář byla Maxovi povědomá, ale nedokázal si ji nikam zařadit. Uvidíme. Dál: Jiní, podstatně starší manţelé. Uţ na pohled nezajímaví. j Nic ho nenapadalo. Zatím necítil k těm lidem vŧbec nica k některým z nich dokonce jakousi nedŧvěřivou nevraţivost, jakkoli si uvědomoval, ţe to bezpochyby bude vzájemné. Náhle ho znovu přepadla pochybnost, zda myšlenka napsat román, který se celý odehrává během turistického zájezdu, je skutečně tak skvělá a nosná, jak to uţ déle neţ rok domýšlivě tvrdil v kaţdém druhém časopiseckém či televizním rozhovoru: ".. na takové zájezdy přece zdaleka nejezdí jen nějací ortodoxní turisté., kaţdý ten takzvaný turista má samozřejmě také nějaký ryze lidský, takříkajíc zcela neturistický osud, který ho po léta utvářel. A takových naprosto normálních lidí, jen dočasně proměněných v turisty, je v jednom zájezdovém autobuse nebo hotelu pohromadě i často víc neţ třicet... Vznikají tam pochopitelně rŧzné podivuhodné vztahy, které navíc v takovém těsném, jaksi zhuštěném prostoru akcelerují rychleji neţ jinde. A právě to mě jako prozaika zajímá," odpovídal Max jedné novinářce ještě před dvěma týdny, avšak kdyţ ten vysoký, videem, tónovanými skly a klimatizací vybavený zhuštěný prostor nyní zacouval k chodníku, Max uţ poněkud pochyboval, zda se oním joyceovským mikrokosmem - jak se vyjádřil v jiném interview - mŧţe stát i autobus firmy Volvo. No, uvidíme. i Nový kufr se Zuzaně líbil. Byl elegatní, tmavě šedý a výsuvné drţadlo, za které nyní ; kufr táhla po mramorové podlaze vstupní haly Hlavního nádraţí, bylo anatomicky tvarované a zevnitř opatřené měkk m na, omak příjemným koţenkovým čalouněním. Táhnout jinak dost těţký kufr bylo nad očekávání snadné; kufr nekladl prakticky ţádný odpor a občasné drobné otřesy, zpŧsobené nerovností dlaţby, dostatečně tlumila pryţ na kolečkách. Všimla si, ţe Hynek na kufr krátce pohlédl a potom se podíval na ni, jako by se doţadoval pochvaly, neboť to byl samozřejmě on, kdo minulý týden všechny tři drahé kufry koupil. Zuzana jeho pohled opětovala, ale jen krátce, aby Hynkovi jasně naznačila, ţe se po tom všem rozhodně nenechá koupit za jeden nový kufr. PAMELA Celkem tři kufry, avšak jasně červené, měla i slečna prŧvodkyně: velký, rovněţ pojízdný

7 kufr, středně velký kufr příruční a malý bachratý kufřík na kosmetiku. Bylo jí necelých devatenáct let a před týdnem maturovala na střední ekonomické škole, kde také v minulých letech opakovaně získala titul Miss ekonomka; ony tři červené kufry značky Samsonite byly cenou za její letošní květnové prvenství. Ve volném čase - jak uvedla v červnovém čísle školního časopisu Ekonomka - ráda jezdila na horském kole, cestovala a poznávala zajímavé lidi. Rovněţ měla ráda meruňkovou marmeládu a Mozarta. Toho doslova zboţňovala. Jejím největším ţivotním přáním bylo, aby všichni lidé na světě ţili v míru. Přátelé jí říkali Pamela. Pamela byla zvyklá věnovat svému tělu kaţdodenní péči. Začínala uţ ráno, ještě před snídaní, kdy provedla několik cvikŧ na zpevnění břicha a prsou, dva cviky na zeštíhlení stehen a dva proti celulitidě, jeden cvik proti dvojité bradě a jeden proti kulatým ramenŧm. Potom šla do koupelny, vyčistila si krátce zuby a vysprchovala se vlaţnou vodou, případně si místo sprchy připravila horkou koupel s přídavkem léčivých solí a minerálŧ z Mrtvého moře. Namydlila se zvláčňujícím sprchovým Ío mýdlem a celá se vydrhla ţínkou z drsné mořské houby, aby si dŧkladně prokrvila pokoţku a odstranila její staré, suché vrstvy. Umyla si vlasy jemným bylinkovým šamponem pro kaţdodenní mytí a ke kořínkŧm vlasŧ si po opláchnutí vmasírovala vitaminový kondicionér. Utřela se a do druhého ručníku si zabalila hlavu. Natřela se hydratačním tělovým mlékem a několika čistými tampony, namočenými do čisticí bylinkové emulze s dezinfekčním a zklidňujícím účinkem, si postupně vyčistila plef. Potom si do obličeje krouţivými pohyby vetřela denní krém pro zářivou svěţest PLÉNITUDE EXCELL - A 3, jehoţ tři ovocné kyseliny odstranily odumřelé buňky v její pokoţce a stimuloj valy obnovu nových; komplex vitaminu E a melaninu, který krém také obsahoval, navíc v její pleti zneutralizoval volné radi-, kály a zabráňil tak jejímu stárnutí. Potom se šla Pamela nasnídat. Snídala většinou ovesné vločky s mlékem nebo nízkotučným bílým jogurtem, které si někdy ochucovala trochou sušeného ovoce, rozinkami nebo drcenými oříšky; pila neslazený ovocný čaj a šťávu z vymačkaných pomerančŧ. Po snídani si vyčistila zuby ještě jednou, tentokrát dŧkladněji, kartáčkem i zubní nití. Vyfoukala si vlasy difuzérem a za pomoci pěnového tuţidla se učesala. Natřela si vyholená podpaţí antirespirační tyčinkou a nalíčila si obličej. Za krk, za uši a mezi ňadra si stříkla pár kapek parfému, a pokud měla šaty nebo tričko s výstřihem, nanesla si na ňadra trochu matného pudru. Kdyţ však Pamela s takto zušlechtěným tělem vyšla nakonec z domu na ulici, byla obvykle šokována a zklamána tím sprostým civěním a pokřikováním, které její vysprchované, namazané, navoněné a napudrované tělo vyvolávalo. Proč jsou muţi takoví? říkávala si Pamela smutně. Ona na ně přece také nepíská a nepokřikuje. POSLANCOVO PŘEDSEVZETf Hynek se - jak si pevně předsevzal - snaţil. ICdyţ Zuzana kupříkladu zjistila, ţe má knihu, kterou si chtěla vzít do autobusu, ve svém kufru, jenţ uţ byl ovšem dávno uloţen kdesi v zavazadlovém prostoru, nabídl se, ţe poprosí řidiče, jestli by jim zavazadlový prostor ještě jednou neotevřel. Zuzana to ocenila úsměvem: řekla, ţe je prý od něho velkorysé, kdyţ se v tom vedru chystá vzpírat s těţkými kufry kvŧli Jackie Collinsové, kterou - jak mnohokrát prohlásil - bytostně nesnáší. K Hynkově nemalé

8 úlevě ale nakonec prohlásila, ţe to není třeba. Bude prý spát nebo poslouchat walkman. Usmála se. Hynek se také usmál. Dostal nápad. Pod jakousi záminkou odešel, upozornil tu hezkou prŧvodkyni, ţe si ještě na tři minutky odskočí, a běţel do nedaleké trafiky koupit nějaké ţenské časopisy. Prodavač ho poznal a začal s ním přátelsky diskutovat o problémech se zřízením senátu. Hynek se omluvil, ţe nemá čas, a rychle vybíral časopisy vystavené na pultě. Koupil dokonce i ty drahé: Cosmopolitan a Elle. Dva časopisy koupil Jakubovi. Aby odškodnil prodavače za to, ţe se mu nemohl věnovat, nechal mu velké spropitné. Běţel zpátky. Snaţil se. Bál se především toho, ţe Zuzana nedodrţí jejich dohodu: slíbili si, ţe se nebudou na tomhle zájezdu hádat, a i kdyby k nějaké hádce přesto došlo, ţe se za ţádných okolností nebudou hádat před lidmi. Nebylo by to ostatně poprvé, co by některou z mnoha jejich dohod nedodrţela. Ačkoli to není úplně přesné - ne ţe by je porušovala vědomě, ona je jednoduše označila za neplatné. Nebo za od začátku nesmyslné. "Nesmyslné?" nechápal Hynek. Snaţil se mluvit co nejmírněji. "Kdyţ jsme se na těch věcech dohadovali, oba jsme se shodli, J.io ţe ona dohoda - jakkoli to snad zní směšně formálně a pedantsky - je jediný moţný zpŧsob, jak se pokusit -" "Ále neshodli," přerušila ho Zuzana. Bylo zjevné, ţe se chce hádat. Hynek se někdy domníval, ţe se z nějakého dŧvodu hádat potřebuje. Zhluboka se nadechl. Musel se nadechnout, a tak to udělal, ačkoli dobře věděl, ţe Zuzana to bude hodnotit jako teatrální gesto. "No jo, jen se nadechni," řekla Zuzana posměšně. Proč na mě proboha útočí, vţdyf já se přece snaţím mluvit tak mírně, pomyslel si Hynek. Snaţím se přece věci napravit. Dělám to kvŧli nám oběma. Vyčítavě na svou ţenu pohlédl, ale ona chybu nepřiznala. "No jo, jen se dívej," říkávala nepřátelsky. Kdyţ se ted' vracel k autobusu, uţ zdálky viděl, ţe Zuzana hovoří s oním muţem s videokamerou a jeho manţelkou; na řídkém trávníku opodál pobíhaly jejich dvě malé děti. ICluci. Zuzana na ně zrovna ukazovala a cosi manţelŧm s úsměvem říkala. Hynek se obával, ţe zatímco byl pryč, stačila si uţ celou tu čtveřici oblíbit. Nebylo by to poprvé, říkal si. Na to, aby si utvořila nějaký názor, jí často stačilo pár minut. Jakub naštěstí seděl v dostatečné vzdálenosti stranou. Zamával na něj časopisy, které mu koupil, a zamířil k němu, ale Zuzana jeho lest prohlédla a zavolala na něj. "To je mŧj muţ," představila ho. "Dobrý den," řekl Hynek přátelsky a připojil své příjmení. "My uţ si všichni tykáme," upozornila ho Zuzana. Hynek potlačil podráţdění. Chápal sice, ţe Zuzaně dělá moţná dobře, kdyţ mŧţe lidem nabízet tykání s poslancem, ale na druhé straně si nechtěl tykat s kaţdým. Nemyslel to nijak

9 elitářsky; tykání mu prostě připadalo příliš závazné. "To je dobře," řekl s milým úsměvem. "Takţe já jsem Hvnek." "My tě samozřejmě známe," řekla Olga se zjevným ostychem. Byla to celkem hezká, štíhlá hnědovláska, jenom neměla oholené nohy. "My jsme tě dokonce volili," řekl Lád'a. Také jeho nenucenost nebyla úplně spontánní. Ale já tebe ne, říkal si Hynek v duchu. V tom je ta potíţ. Věděl, co řekne Zuzana: ţe ona ho volila taky a ţe dodnes nechápe, jak to mohla udělat. "Já dokonce taky," řekla Zuzana. "Dodnes nechápu, jak jsem to mohla udělat." Všichni se zasmáli. Zejména Lád'ŧv smích byl nepříjemně hlasitý. Hynek se v duchu děsil, ţe s těmi lidmi bude muset chodit na pláţ. "A nebyla jsi béhem voleb namazaná?" řekl Zuzaně. Pohlédla mu zkoumavě do očí, takţe se přinutil škádlivě usmát. Bude to náročný týden, uvědomil si znovu. Pánbŧh ví, jak bude náročný. Nastoupili do autobusu. "Chceš sedět do uličky, nebo u okna?" zeptal se své ţeny. "Je mi to jedno, klidně si vyber ty," odpověděla Zuzana. Jejich úsměvy pŧsobily na Olgu velmi zamilovaně. Docela jim záviděla. PROČ MAXE VŦBEC NAPADLO NAPSAT ROMÁN, KTERÝ BY SE CELÝ ODEHRÁVAL NA TURISTICKÉM ZÁJEZDU? Max si uţ přesně nepamatoval, kdy ho poprvé napadlo napsat román, jenţ by se celý odehrával během zahraničního turistického zájezdu - bylo to snad někdy na jaře nebo moţná l oi ' ií. i' i i, i í v létě roku Jakkoli ani on sám nedokázal jednoznačně zodpovědět otázku, proč si zvolil právě tohle téma, začínal jím být stále více přitahován. Kdykoli si v té době představoval protagonisty své přiští knihy, bŧhvíproč je viděl nastupovat do dálkových autobusŧ, pokuřovat na dálničních odpočívadlech nebo vybalovat kufry v hotelových pokojích. Celé dlouhé večery si

10 zapisoval nejrŧznější kompoziční nápady, náčrtky budoucích scén - a stále častěji zjišfoval, ţe jsou to vesměs scény z autobusu či z pláţe a ţe všechny ty zamýšlené postavy, k nimţ si dělal potřebné poznámky, jsou bez výjimky účastníci jakéhosi fiktivního zájezdu. Tehdy uţ věděl, ţe ten zájezdový román opravdu napise, bez ohledu na to, zda svou počínající posedlost dokáţe dostatečně přesvědčivě vysvětlit. Jistá logika v tom ale byla: především odjakţiva cestoval rád. Kdyţ se na konci devětaosmdesátého roku konečně otevřely hranice, během následujících dvou let nadšeně absolvoval všechny ty tehdy bezmála povinné, únavné autobusové zájezdy do Pasova, Vídně, Benátek, Paříţe a Londýna; později navštívil ještě Itálü, Slovinsko, Dánsko, Finsko, Israel, a dokonce i jeden z malých ostrŧvkŧ v ICaribském moři. Všechno to byly víceméně jen banální turistické výlety, avšak pro Maxe představovaly nebývale dobrodruţné, pozoruhodné a zábavné varianty jeho jinak dosti usedlého, nezábavného a v podstatě nepozoruhodného ţivota. Poslední tři roky strávil totiţ zavřený bud'to v redakci, nebo doma před svým počítačem, a tak mu občas připadalo, ţe pokud v uplynulé době vŧbec proţil něco jakţ takţ zaznamenáníhodného, bylo to právě na zájezdech. První, komu se Max svěřil s úmyslem napsat román s pracovním názvem Účastníci zájezdu, byl Ignác. "Říkáš, román o lidech na zájezdě?" pravil zamyšleně. "No dobře, milý Marco Polo, ale - promiňte mi mou otázku, doktore Holube - proč?" Max přece rozhodně nikdy nebyl a není člověk, jemuţ se říká cestovatel, namítal Ignác. Nebudou Maxovy cestovatelské oţitky ve srovnání se zkušenostmi a záţitky všech těch bezpočetných dobrodruhŧ, kteří dnes běţně jezdí stopem po Americe nebo se toulají kdesi po Orientě, poněkud tuctové? Max je přece pouhý řadový turista, který si - tak jako mnozí z nás - po revoluci pou2e několikrát vyjel do Paříţe a k Jadranu. "Za prvý to samozřejmě nebude ţádnej cestopis," přel se Max, "a za druhý si uvědom, jak já ted' ţiju. Celý dny jsem zavřenej sám doma a pišu. Pokud si jdu večer s někým sednout, jsou to skoro pokaţdý zase ty hnusný literáti jako ty. Básníci. Devianti. Takţe kdy mám šanci potkat nějaký normální, zdravý, obyčejný lidi, o kterejch bych mohl psát? Pouze ve dvou případech = òdpovídal si Max sám, "kdyţ mi pošťačka přinese rekomando - anebo na zájezdě. Jedinej člověk, kterýho trochu znám, je turista." "Nebo pošťačka," připomněl mu Ignác. "Proč nenapišeš Ţenu s brašnou?" Pod Maxovou nadsázkou byl však i kus pravdy. Jen za poslední čtyři roky absolvoval celkem patnáct rŧzných cest, na kterých poznal bezpočet lidí: řidiče autobusŧ, prŧvodce cestovních kanceláří, děti a jejich rodiče, manţelské a milenecké páry, puberťáky, úspěšné i neúspěšné podnikatele, studenty, penzisty. Jednoho politika s rodinou. Dva mladé homosexuály. Muţe s videokamerou, jemuţ se během zájezdu do Kodaně rozpadlo manţelství. Zdvořilého dlaţdiče a jeho skvělou rodinu. Jiného muţe, ukájejícího se během nočních zastávek na cestě do Itálie (předstíral pokaţdé, ţe močí, avšak pokradmu přitom pozoroval ţeny, které se neodváţily příliš hluboko do

11 e tmy lesa plného výkalŧ a rezignovaně si ulevovaly za ne právě mohutnými kmeny nejbliţších smrkŧ). Muţe se zanícenou zarudlou pletí, který ve Vídni celý den trpělivě podpíral svého namol opilého otce. Milou nedoslýchající dŧchodkyni, která na zpáteční cestě z Itálie v autobuse zemřela. Í ; I oo I i V Paříţi dvojici manţelŧ, kterým před lety uhořely obě děti. Veselou obézní paní z Teplic, která se od pouličního umělce v Benátkách nechala téměř hodinu portrétovat - s Gerardem Depardieu po boku. Jinou paní, která Maxovi v restauraci hotelu Kriváň u kávy svěřila všechny ty strašlivé věci o svém ţivotě, aby pak pravila s provinilým úsměvem: "Ale já vás asi zdrţuju..." Nebo toho řidiče slovenského kamionu a jeho synka na odpočívadle kdesi u francouzských hranic. Seděli na malých skládacích stoličkách na zaprášeném horkém asfaltu ve stínu za vozem; otec na propan-butanovém vařiči ohříval jakési jídlo. Slunce stálo příliš vysoko, takţe pruh stínu, který vrhala korba vozu, je nestačil zcela skrýt. "Kdy pojedeme za mámou?" zeptal se v jedné chvli - samozřejmě slovensky - synek.,nemluv mi o mámě!" okřikl ho slovensky otec. A desítky dalších. O některých zájezdech a jejich účastnících Max pouze slyšel. CHLAP PŘES ULIČKU Loni na podzim se Max sešel v kavárně Gany's se spoluţačkou z fakulty. Před dvěma týdny se vdala, a Max proto očekával, ţe bude mluvit o svatbě a o manţelovi. Sotva se však posadili, řekla, ţe mu musí vyprávět o své prázdninové cestě do Španělska. IVIax zprvu nechápal, proč přikládá tomu zájezdu takovou dŧleţitost. "A přes uličku proti mně seděl takovej bezvýraznej, zakřiknutej chlap, něco přes třicet," líčila spoluţačka Maxovi. "Takovej typickej mouchy snězte si mě. Připadal mi navíc starej a vŧbec jaksi nezajímavej: nevyspalej, opuchlý voči, přeleţelý vlasy, otlačenej obličej - dovedeš si tu ši enou cestu autobusem představit. Zkrátka mě ani trochu nezajímal." Odhrnula si vlasy z čela. Čisník přišel odnést prázdné skleničky; chtěl vědět, zda si dají ještě víno. "Ano, díky, řekl Max. "Na příklopci měl flek." Čtšník?" řekl Max. "Nebo ten chlap?" "Ten chlap," řekla s úsměvem. "Jednou v noci na nějaký čŧrací zastávce se ke mně otočil a na něco se ptal - kde jsme nébo jak dlouho tu budeme stát, zkrátka nějakou blbost, nepamatuju

12 se přesně, co to bylo. Vím jenom, ţe měl na příklopci matou mokrou skvrnu. - Promiň ty detaily, ale chci, abys to viděl pokud moţno stejně jako tenkrát já." "V pořádku, řekl Max. "Pokračuj. " Vzpomínal si, ţe přesně v tomto okamţiku rozhodila rukama. "To uţ je vlastně všechno. Chápeš: Nezajímal mě. Odpuzoval mě," řekla. Zasmála se: "A o dva dny později jsem kvŧli tomuhle chlapovi probděla a prokouřila celou noc a - poprvé v ţivotě - psala básně. " Max mlčel. "Jó, zájezdy..." řekla spoluţačka. "Měsíc po příjezdu jsme se vzali." Maxovo překvapení bylo nelíčené. "Prima příběh," pochvaloval si posléze. "No jo, ale chápeš to?" pronesla spoluţačka naléhavě. "Já ne."! ČLOVoK VEDLE JOLANY Jolana seděla před svými rodiči. Místo u okna bylo dosud volné a Jolana zkoušela v duchu odhadnout, který z dosud nenastoupivších účastníkŧ zájezdu by mohl být jejím sousedem - s ohledem na svou kinetózu by ' rozhodně dala přednost nějaké starší,1askavé paní. Ideální by byla milosrdná sestra. E3ohuţel se však ukázalo, ţe jejím sousedem bude asi čtyřicetiletý muţ. Nápadně opálený. A - ušklíbla se v duchu Jolana - samozřejmě s řetězem na krku. V laciných, nekvalitních modrých dţínsách, nevkusných černých polobot-i o kách a ţlutém tričku z jakéhosi syntetického materiálu. Playboy třetí kategorie, říkala si jolana opovrţlivě. Jeho úsměv byl však s jejím předchozím zařazením trochu v rozporu: pŧsobil očividně plaše. ' i "Izvinítě," řekl ten člověk omluvně. Takţe Rus, uvědomila si překvapeně Jolana. Udělala mu místo, aby se mohl zasunout k oknu. Všimla si mnoha oděrek na jeho poničených rukou. Zlomeného nehtu. Ty ruce v ní vzbuzovaly trochu odpor. Podívala se nenápadně na jeho šaty, ale ty byly čisté. Jenom na příklopci - ale moţná, ţe se jí to jen I o o zdálo - jako by měl malou skvrnu. Nasála nehlučně nosem o I 'o vzduch, avšak nezdálo se, ţe by páchl. Úsměv v jeho obličeji i o 'o nyní vystřídal váţný, jakoby usilovně dŧstojný výraz. j ' Skutečnost, ţe jejím sousedem je cizinec, Jolana vcelku vítala. Alespoň ji nečeká ţádná povinná konverzace. Přesto jen tak zkusmo zavzpomínala na zbytky své gymnaziální ruštiny: ke svému údivu si nedokázala vzpomenout ani na jedinou pouţitelnou frázi; vše, co jí její paměť nabídla, byl kdysi často parodovaný úryvek prvomájového projevu sovětského dŧstojníka - a pak, ještě začátek Tafánina dopisu Oněginovi, který se Jolana kdysi musela naučit nazpaměť: Ja k vam pišú, čevó ţe bólje, što ja magú ješčó skazáf. Tepěr, ja znáju, v vášej vólje menjá prezrénjem nakazáf, vybavila si po chvíli. To by byl začátek konverzace, řilcala si v duchu pobaveně. To by Rusák zíral! Společensky se na něj usmála: "Do you speak English?" Zavrtěl hlavou a bezradně pokrčil rameny. "Ja mluvím špátně česky," řekl.

13 Znovu se omluvně usmál. "Ničevó. Ja tóţe uţé zabýla rúskij jazyk," řekla Jolana vesele. Cítila nad tím člověkem jistou převahu, a to ji uklidňovalo. Jestliţe se před ním vŧbec nestydí mluvit, třeba se nebude tolik stydět před ním zvracet. DfVKA DOSLOVA MILUJf Cf SVOU PRtoCI Oskar se dostavil deset minut před stanoveným odjezdem; většina účastníkŧ zájezdu však uţ zpŧsobně seděla na svých místech. "Uţ jsem začínala být netrpělivá," řekla mu slečna prŧvodkyně s hranou výčitkou a zářivě se na něho usmála. Oskar rozpačitě pokrčil rameny a očima vyhledal Ignáce s Maxem; zamiřil k nim a s postřehnutelnou úlevou se posadil na volné místo vedle Ignáce. "Sorry," otočil se k Maxovi Ignác, "navţdy nás spojila Iáska k hudbě Johna Lennona, nedŧvěra v lidi nad třicet a víra ve spravedlivější společenské uspořádání." Maxŧv soused se zasmál. Lnělo to nevynuceně. "Jasně," řekl Max, "věříte zkrátka, ţe jednou přijde mír. Tak proč byste si nesedli spolu?" "A taky věříme, ţe všechno, co člověk potřebuje, je láska," řekl Ignác s nakaţlivým úsměvem. Oskar se také usmíval a s výrazem člověka, jenţ vlastní vŧz Honda Accord a který šest let nejel autobusem, se trochu udiveně rozhlíţel kolem. Slečna prŧvodkyně si odkašlala a představila se. Potom pravila, ţe přátelé jí ř11cají Pamela, a vyzvala všechny účasti '' níky, aby jí říkali také tak. "Dobře, Pamelo," řekl nahlas Ignác. Pamela se na něho mile usmála, ale vzápětí zváţněla a pravila, ţe tenhle zájezd je teprve její druhý, ale ţe navzdory této krátké zkušenosti mŧţe uţ nyní říci, ţe svou práci doslova miluje. Potom krátce nahlédla do připravených poznámek a vyjádřila své přesvědčení, ţe na tomto týdenním pobytovém zájezdu, kde na člověka na kaţdém kroku dýchne nejen svěţí mořský vzduch, ale i pradávná italská historie, si všichni účastníci rozš1ří duchovní obzory. Poté účastníky informovala, ţe si během jízdy mohou ; j 1 u řidičŧ zakoupit překapávanou kávu, multivitaminový nápoj Bonita nebo pivo - a ti náročnější také becherovku a fernet. ' "Podle posledních lékařských prŧzkumŧ má kaţdý člověk vypít zhruba dva litry tekutiny denně," přečetla ze svých poznámek."pocit ţízně přitom nemusí být rozhodující. V horku je I. I moţné denní příjem tekutin zvýšit aţ na tři litry, ale větší objem tekutin uţ představuje pro ledviny př1lišnou zátěţ." i.. I o Ignác se otočil k Maxovi a tázavě na něho pohlédl. I Max se zasmál. o Pamela mezitím opustila problematiku pitného reţimu a přešla k problematice autobusových sedadel. "Vaše sedadlo má několik nastavitelných poloh," pokračovala v četbě."ovládací páčku, za kterou je při změně polohy potřeba zatáhnout kolmo vzhŧru, najdete pod kaţdým sedad-i. lem na jeho vnější straně. " Zatímco někteří cestující šmátrali rukou pod sedadly, jiní - včetně Maxe,0skara a Ignáce - sledovali mladičkou prŧvodkyni zamyšlenými pohledy. "Náš autobus je samozřejmě vybaven klimatizací," navázala pamela. "Bude-li proto

14 někomu teplo, mŧţe si sám pustit klimatizoeci." "Kde je páčka, Pamelo?" zvolal Ignác. Několik cestujících se zasmálo. "Ignáci," napomenul ho vlídně Oskar. Pamela se usmála, popřála všem účastníkŧm šťastnou cestu a konečně odloţila mikrofon. Max, Ignác i Oskar vytáhli zakoupené noviny a pohodlně se uvelebili, domnívajíce se, ţe neţ autobus zastaví v Českých Budějovicích, mají před sebou minituélně dvě ničím nerušené hodiny. O to větší bylo jejich překvapení, kdyţ se palubní mikrofon ozval vzápětí znovu. Popuzeně vzhlédli.""právě míjíme Smetanovo divadlo, oznámila Pamela všem cestujícím. "A uţ projíţdíme kolem známé budovy Národního muzea!" Ignác sloţil noviny: "Coţe?" zvolal nahlas. "Slyšel jsem dobře?" "Národní muzeum," zopakovala mu Pamela mile a podívala se do poznámek. "Jak asi mnozí z vás vědí, tato neorenesanční stavba architekta Josefa Schulze byla dokončena v roce 1885." Cestující konsternovaně hleděli přes magistrálu k Muzeu. "Vpravo je proslulý pomník svatého Václava od Josefa Václava Myslbeka," pokračovala Pamela váţně. "Kdy byl dokončen?" křikl Ignác. "Myslbek sochu dokončil v letech 1912 aţ 1913," usmála se Pamela triumfálně. "Da1 bych si ten fernet," opáčil okamţitě Ignác. "Velkej!" zavolal na řidiče. Oskar vzdychl. "Dejte nám to dvakrát," zvolal Jolanin otec. Jolana vzdychla. Ignác na jejího otce pochvalně pohlédl. "Setkání s lidmi, kteří doslova milují svou práci," vysvětlil Jolaně vesele, "mŧţe být někdy pro lidské ledviny značná zátěţ." HNLDÉ PODoÁLKY p "A nyní, řekla Pamela, "vám něco řeknou také naši áni řidiči, které bych vám chtěla zároveň představit. Jeden se jmenuje Karel a ten druhý " Pamela se šibalsky, ale pŧvabně rozesmála, "-Karel." Někteří cestující zatleskali., Řekneš jim to ty, Karle?" řekl mladší Karel., "Dobrý, Kájo," řekl starší Karel. "Řekni jim to ty." "Dobrý," řekl Karel. "A hlavně nezapomeň na podšálky," připomněl mu Karel. "Jasně," řekl Karel. Kdyţ mu Pamela podávala mikrofon, usmíval se, ale jakmile se otočil k cestujícím, zváţněl. Odkašlal si. V reproduktorech zahřmělo. Děti si zacpávaly uši. "Takţe ještě jednou dobrý den!" "Dobrý den," řekla Šarlota. Měla radost, ţe díky silným reproduktorŧm rozumí. "Z naší strany jenom pár nejnutnějších pokynŧ. Takţe hnedky za prvý: Nejsme zviřata, jsme lidi." Na okamţik se odmlčel. "Uţitečný pokyn," řekl nahlas Ignác.

15 "No já jenom aby!" řekl výhruţně ICarel. "Nebylo by to poprvně, co bysme museli tadyhle s Karlem vobjevovat za sedačkama kosti." Tváře cestujících většinou vyjadřovaly marnou snahu o pochopení. Kosti vod kotlet," řekl Karel. "Nebylo by to poprvně. jenoţe vod toho tu máme koše, ţe jo. Jeden je v uličce a druhej u nás s Karlem. Kdyţ bude tamten koš v uličce plnej, nebojte se, přijdte dopředu a vyhod'te to u nás. My to s Karlem na kaţdý zastávce vysypeme. Vo to nic. Rozuměli?" "Rozuměli," řekla Šarlota. Max si všiml, ţe Irma s Denisou se uţ poněkolikáté předklonily a zakryly si tváře. Od prvního okamţiku dávaly nenápadně najevo, ţe jejich účast na tomto zájezdu je pouhým omylem či snad pouhou recesí. Max se bavil nejen řidičovým projevem: i v oné vytrvalé, místy aţ hysterické dŧslednosti, s níţ ony dvě dívky znovu a znovu upozorňovaly na svou jinakost, bylo cosi komického. Věděl ovšem, ţe ani ony se nesmějí jenom Karlovi - smály se i tupé stádnosti masových turistŧ, jako je on, Ignác nebo Oskar. "Hlavně kdyţ to nebudete strkat za sedačky," řekl ICarel. Nyní se pro změnu hlučně zasmál Jarda. Karel s úsměvem pohlédl na Karla, který se také usmíval. Pamelin obličej vyjadřoval jakési pŧvabné stydlivé pohoršení. "Víte, jak to myslím," řekl Karel. "Takţe to by bylo za prvý. Za druhý: Stavíme s Karlem zhruba kaţdý tři hodiny. ICdyţ se vám bude chtít lulat dřív, nebojte se, přijd'te, a my vám s Karlem zastavíme. Vo to nic. Rozuměli?" "Rozuměli," řekl Ignác jako snaţivý ţák. "Hlavně kdyţ nebudem lulat za sedačky..." Autobus vybuchl smíchy. Vŧbec nejkrásněji se smála Pamela. Oba Karlové se po kratičkém zaváhání rozhodli, ţe se připojí. Jolana si Ignáce pozorně prohlédla. I Yoo( "Nedráţdi ho, vole," řekl Max. "Uvědom si, ţe na tom člověku závisí naše ţivoty." "A teďko za třetí," řekl Karel, kdyţ se autobus ztišil. "Jak uţ vám Pamela říkala, kdyţ přijdete a řeknete, tak vám na zastávkách a klidně i během jízdy uděláme čaj, kafe nebo instantní polívku." g "Vo to nic," řekl Ignác. Karel to naštěstí přeslechl. "Ale zdŧrazňuju," zdŧraznil, "ţe je potřeba vracet ty hnědý podšálky." Druhý Karel pokýval souhlasně hlavou. "Ty bílý kelímky klidně vyhoďte, ale ty hnědý podšálky s ouškem nám musíte vracet, vysvětloval Karel. "Rozuměli?" Očima přejíţděl jednotlivé cestující. Někteří souhlasně kývali. "Tak to by tak z naší strany bylo všechno," řekl Karel. "Jo a ještě něco: na ty prázdný sedačky vzadu si nesedejte, protoţe tam přijdou v Budějovicích Budějičáci." Druhý Karel si autoritativně přitáhl mikrofon: "Jestli se ty hnědý podšálky poztrácej, budete si to pít z toho rozpálenýho kelímku," řekl varovně. Zadíval se smutně na cestující a pokrčil rameny.

16 ZPRÁVA, KTERÁ UDĚLALA Z IGNÁCE VLASTENCE Kdyţ se palubní mikrofon konečně definitivně odmlčel, Oskar, Ignác i Max se vrátili k rozečteným novinám. "Dobře situované vietnamské dívky se dávají operativně prodluţovat," přečetl přátelŧm Oskar. "Prý doufají, ţe se tak zvýší jejich šance na společenské uplatnění." Max s Ignácem o té zprávě přemýšleli. "Operace trvá přibliţně šest hodin," doplnil Oskar. To nic není," kontroval vzápětí Ignác a ukázal na malou " orávtt ve svých novinách. "To v tranzitu na paříţském letišti oká jistý Merhan Naseri na povolení k pobytu či k odletu uţ déle neţ šest let." "Šest let?" zapojila se do hovoru Jolana; sama rovněţ četla noviny. "Prokrista!" Ignác si ji krátce prohlédl. Šest let," potvrdil. "Má jenom jedny šaty, ale zaměstnanci letiště mu občas laskavě umoţní, aby si je ve sprchách vypral. Jeden z nich mu také daroval holicí strojek." :'nto nic není," řekl Max a přečetl ze svých novin: "Podnikatel Moit'ek Němec, bratr ministra kontroly Igora Němce, kterému oioad pritmyslového vlastnictví v uplynulých pěti letech zaregisttdol ochranné známky třiceti firem, mezi nimiţ jsou i názvy oětově proslulých společností jako Toyota, Audi, Volkswagen oe:jaguar, včera úspěšně sloţil zkoušky a stal se patentovým zotupcem. Bude tak moci zastupovat organizace, které si své bcltranné známky budou chtít zaregistrovat, aby je tak chránili pol případným zneuţitím.", Patentový pirát se stal patentovým zástupcem," poznamenal Oskar. ;Tohle mě váţně sere," řekl upřímně Ignác. oproč?" divil se naoko Max. "Oblast registrací ochranných oomek zvládl prý při zkoušce velmi dobře." Všiml si, ţe se jeho soused chystal cosi říct, ale Oskar ho předeěel. "A víte, ţe ve Francü vyloučili z jedné střední školy všechny Wltslimské dívky jenom proto, ţe nosili šátek na hlavě?" "Vymknuta z kloubŧ, doba šílí," pravil Ignác. "To jsem taky četla," řekla Oskarovi Jolana. "A víte, ţe v RutDunsku přijal parlament zákon, který trestá homosexualitu několikaletým odnětím svobody?" "To je bohuţel taky pravda," potvrdil její informaci Hynek."To víme," kývl Oskar. "Ta zpráva ze mě udělala vlastence," řekl Ignác. "Jak to myslíte?" řekla Jolana. "Jak to říkám," usmál se na ni Ignác. MAX JE SE SVÝM MÍSTEM V AUTOBUSE ZATÍM NADMÍRU SPOKOjEN i I., Max znovu krátce pohlédl na mladého muţe po své pravici; jeho manţelka, sedící se

17 synem za nimi, ho oslovovala Hynku. Na Maxŧv pozdrav odpověděl před chvílí aţ nápadně srdečně, ale Max si stále nemohl vzpomenout, odkud Hynka zná. Rozhodl se však, ţe mu nebude klást vŧbec ţádné otázky, aby s ním pak nedejboţe nemusel celou cestu konverzovat. Byl sice obvykle povaţován za člověka společenského, nicméně sám věděl nejlíp, ţe jeho takzvaná společenskost je nanejvýš rozmarná mašina, která rozhodně nenaskočí pokaţdé, a pokud ano, pak se nejdéle do dvou hodin zadře. A navíc chtěl přemýšlet o románu., V tomto ohledu byl se svým místem, jeţ mu Pamela přidělila, mimořádně spokojen. Seděl aţ v předposlední řadě obsazených sedadel (vzadu byla ještě jiţ zmíněná volná sedadla pro Budějičáky), takţe měl skvělý výhled takřka na všechny účastníky zájezdu: Přímo před sebou měl Ignáce s Oskarem, coţ mu případně umoţňovalo - pokud by chtěl a maličko by se předklonil - participovat na všech jejich rozhovorech. Následující dvě sedadla se klamně zdála být neobsazenáseděli na nich totiţ dva malí, avšak z hlediska tak dlouhé cesty aţ nebezpečně ţiví chlapci. Před nimi seděli jejich mladí rodiče a na samém začátku této řady pak ti dobře oblečení, sprostě mluvící manţelé, Jarda a - pokud se Max nepřeslechl - Jituš. přes uličku vlevo seděli vcelku sympatičtí rodiče té i nadále ţvýkající slečny; ta seděla před nimi s asi čtyřicetiletým, moţná mladším muţem, který - pokud mohl Max soudit - s ní nebyl v ţádném příbuzenském či jiném vztahu. Na dalších sedadlech ve směru k řidiči manifestovaly své nezaměnitelné individuality ony dvě zhruba dvacetileté dívky, které Max otipoval jako studentky, a před nimi pak Jituščiny a Jardovy děti: asi patnáctiletý, čítankově zachmuřený hoch s řídkým knírkem a docela hezká dívka, které moţná ještě ani patnáct nebylo. Zcela vpředu, hned za sedadly rezervovanými pro chvíle odpočinku obou řidičŧ, seděly konečně obě staré dámy, znepokojené - kromě tisíce jiných věcí - také Ignácovým malým batohem. Pamele patřilo speciální otočné sedadlo proti přístrojové desce. Max tedy neviděl přímo pouze na Hynkovu manţelku se synem (syn byl hezký, asi jedenáctiletý světlovlasý kluk, který si ovšem občas pokazil image tím, ţe se škrábal v zadku) a na poněkud tajuplnou dvojici paní Košťálová - pan Petrescu, kteří seděli za ním. Petrescu byl menší podsaditý šedesátník s inteligentním kulatým obličejem; paní ICošťálová byla vysoká, štíhlá dáma s výraznýma očima. Kdyţ se Max v jednom okamţiku ohlédl, mile se na něho usmála; mohlo jí být tak pětačtyřicet. Max uţ se nemohl dočkat, aţ bude moci začít psát. Byl - jak se vyjádřil v jednom časopiseckém interview - nervózní jako sáňky na podzim. 36I Ii HNĚDÉ PODŠÁLKY "Jdem si koupit kafčo," otočili se k Maxovi Oskar s Ignácem. "Tak já taky," řekl Max. "Ty černošský chcanky," řekl Ignác, kdyţ procházel uličkou. Zachytil Pamelin vyčítavý pohled.

18 "To je v Updikeově Kentaurovi," vysvětloval omluvně. "Prosili bychom třikrát kafe," řekl Oskar Karlovi. "Hnědé podšálky čestně vrátíme," řekl Max. Byl v dobré náladě. Byl rád, ţe je se svými kamarády na tomto zájezdě. "Nevěřte mu, pane řidiči," řekl řidičovi Ignác. "Viděl jsem ho před chvílí, jak strká za sedadlo celou kotletu!" "I s kostí!" doplnil Oskar. g "To není člověk, to je zviře, ` řekl I nác. "Od čeho tu máme koše, ţe jo?", Vy hajzlíci," smál se Max. "Hoši," řekl s úsměvem Karel, "vy si děláte prdel, ale nám uţ se dva podšálky ztratily." "Tři," otočil se od volantu pochmurně starší ICarel. "Uţ kurva tři. Já to fakticky nechápu." JTTUŠ SI ČTE Jituš se rozhodla, ţe si bude číst, ale nejprve si do kapsy na zadní straně sedadla před sebou uloţila walkman, dvě kazety, tři osvěţující hygienické ubrousky, jedny pepermintové bonbony bez cukru a publikaci Anglicky za tři měsíce. Ještě si nafoukla nafukovací cestovní polštářek a řekla Jardovi, aby ho zatím hodil nahoru do sífky na zavazadla. Přemýšlela, jestli uţ se má převléknout - proud vzduchu z klimatizace ji totiţ trochu studil na nahých kolenou - ale nakonec si přes kolena pouze přehodi-+a svetr; řekla si, ţe ted', dokud je teplo, zŧstane v kraťasech a do šusfákové soupravy se převlékne teprve večer, aţ se ochladí. Autobus najel na dálnici a do očí jí začalo nepříjemně svítit slunce. Řekla proto Jardovi, aby jí z cestovní kabely vyndal sluneční brýle, a nasadila si je. Vzala si rozečtený Magazín Blesku, ale po chvíli listování přerušila, protoţe pravé rameno měla od slunce celé rozpálené. Zeptala se Jardy, jestli by se s tím sluncem nedalo něco udělat. Jarda vzdychl a stáhl dolŧ olivově zelenou roletu na okně. "Je to lepší, ty pako?" zeptal se.,. Pokrčila rameny:, "Akorát ţe je tu teá na čtení dost tma." "Budeš si muset sundat ty brejle, ty dubová hlavo," řekl. Zasmála se a brýle si sundala. Cítila, ţe ji Jarda ze strany pozoruje; aby ho uţ nemusela otravovat, zavěsila si brýle do výstřihu trička. "Pánbŧ zaplať, ţe tě to napadlo," řekl Jarda. Otočila k němu obličej: "Chceš se hádat?" "Ale nechci." "Tak si nezačínej, ` řekla. Vrátila se k časopisu a přečetla si články o rakovině kostí, o plzeňské prodavačce, která se smetákem ubránila loupeţnému přepadení, a o čtyřech mladých amerických ţenách, čekajících ue vězení na výkon trestu smrti. Dostala hlad. Řekla Jardovi, aby jí vyndal z tašky housku s debrecínkou, a snědla ji. Protoţe jí připadalo, ţe jedla trochu moc hltavě a ţe se na ni jedna z těch dŧchodkyň dívá, otřeta si ruce ubrouskem se zvláštní, okázalou dŧstojností. Pouţitý ubrousek strčila nazpět do síťky na sedadle. Ale vadil jí tam. i

19 Pořád se na něj musela dívat. Po chvíli ho vyndala a podala ho Jardovi:, Hodil bys to někam?" Jarda ubrousek zuřivě popadl a nacpal jí ho do košíčku podprsenky. i" 1 ; "Ty hovado ečela se smíchem. Znělo to obdivně. I MAX PŘIDĚLUJE JMÉNA. MAX A BUDĚJOVIČÁCI Max začal neochotně - a proto bez koncepce, jen tak namátkou - uvaţovat nad jmény postav. Pár jich uţ naštěstí měl: Na Oskara a na Ignáce uţ si jakţtakţ zvykl. Řidiči byli oba Karlové, coţ je pro knihu trochu zmatečné, ale on těm arogantním idiotŧm jiná jména rozhodně vymýšlet nebude. Prŧvodkyně si nechává říkat Pamela, pánbŧh jí to přej, je to její vkus. Šarlota a Helga. No budiţ, říkal si Max p, řestoţe se mu poněkud příčilo psát Šarlota se š a přestoţe nemohl bezpečně vyloučit, ţe se na Helgu okamţitě nevrhne nějaký poblouzněný onomastik, který ho v mnohastránkovém rozboru veřejně usvědčí z podpory pangermanismu nebo bŧhvíčeho ještě - jako by ty šílené lingvisty neznal. Přidělovat postavám jména ho vţdycky otravovalo. Připadalo mu to netvŧrčí a příliš pracné, přičemţ vynaloţená námaha zdaleka nepřinášela efekt, který by v jeho očích takovou dřinu ospravedlňoval. Jen af si to někdo zkusí, stěţoval si mnohokrát Max, vymysleť dvacet nebo třicet jmen, která se takzvaně podobají charakteru svých nositelŧ (Max ovšem nikdy dost dobře nepochopil, proč se tragicky zamilovaný protagonista románu mŧţe jmenovat třeba Richard, ale uţ ne Ferda, anebo proč by kupříkladu jméno Baloun nemohlo být pouţito pro postavu geniálního vojevŧdce... Jako by na jménech záleţelo!), a přitom se pokud moţno vŧbec nepodobají jménŧm či příjmením více neţ deseti milionŧ spoluobčanŧ, spolupracovníkŧ, přátel a rodinných příslušníkŧ, kteří jsou čtyřiadvacet hodin denně připraveni se doţivotně urazit, rozvést nebo autora alespoň zaţalovat. Nebudu se s těmi jmény mazat, říkal si Max výhruţně, jako by se přel s kýmsi sice neviditelným, ale přesto přítomným. Bude jim ty zatracený jména přidělovat, jak mu přijdou pod tuku: Ty holky budou... pro mě za mě Irma a Denisa, a uţ ţádný diskuse. Ta ţvýkající slečna je údajně Jolana, takţe její matka ole zkrátka Jolanina matka a její otec bude Jolanin otec - jednou"to snad jsou její rodiče, tak co by se Max zbytečně namáhal. Ty dvě mrňavé děti budou prostě děti, případně, zasmál se Max, Mrňavé děti. Anebo dobře, tak třeba Péfa a Pavlík. A ty dva puberťáci vepředu pró změnu třeba Jára a Klára. Tak koho ttt máme dál? "Jakube," řekla za Maxovými zády Hynkova manţelka ostře, kde máš zase tu ruku?" Takţe Jakub, no vida, liboval si Max. Jakub Škrabka. Hynek se k ţeně otočil, jakoby trochu v rozpacích, ţe ji Max slyší. "Zuzko, prosím tě, nenapomínej ho takhle." Maxovi připadalo, ţe za Hynkovým hlasem, ztlumeným takřka k neslyšitelnosti, je znát jisté vnitřní sebeovládání. Zbylý áialog, jak Max předpokládal, se odehrál pouze očima, a1e Max uţ

20 naštěstí věděl, co potřeboval: Zuzka. Zuzana. Vida, jak mu to dneska jde! Kdyţ si ale vzápětí jednotlivá jména sečetl, aby získal předztaw o celkovém počtu postav, předchozí spokojenost ho rychle opustila. Čtyřiadvacet účastníkŧ zájezdu plus dva řidiči plus jedna prŧvodkyně. Dvacet sedm postav? vyděsil se Max. A to " / I I,. I má v Budějovicích přistoupit ještě dalších třináct lidí! Čtyřicet lidí? Čtyřicet postav nemŧţu v ţádném případě zvládnout, říkal si. Jak se blíţili k městu, jeho nervozita stoupala. Musím něco udělat, uvědomoval si. Jenţe co? Spatřil je uţ zdálky - vypadali všichni tak malí: maličké postavy s maličkými kufry a s maličkými pláţovými taškami. Někteří měli na hlavách slaměné kloboučky. Jakási neznámá síla Maxe zdvihla ze sedadla - za překvapených pohledŧ ostatních cestujících proběhl uličkou k Pamele, poprosil ji rychle o mikrofon a přinutil se ke svému nejspolečenštějšímu úsměvu. "Slečno, dámy a pánové, začal, "myslím, ţe všichni sdílíme pocit, ţe je nás tu na jeden autobus a jeden román aţaţ..." Cestující shodně pokyvovali hlavami. "Samozřejmě sdílíme, řekla Pamela nešťastně, "ale co mŧţeme dělat? Vidíte sám - oni uţ tam čekají." Od budějovických turistŧ dělilo autobus jiţ necelých dvě stě metrŧ. Karel znatelně zpomalil. "V tom případě," řekl smutně Max, "budu muset některé postavy škrtat. Opravdu vám nemohu zaručit, ţe v té knize budete všichni." Autobusem se rozhostilo zaraţené ticho. "Chápejte," řekl Max, "rád bych vás tam měl všechny - ale mám jenom jedny ruce." Pamela horečně přemýšlela. Její jinak pŧvabnou tvář hyzdila nepěkná vráska. Náhle se její obličej rozjasnil. Max jí galantně předal mikrofon., Tak víte co?" řekla, "já poprosím tady Karla, aby jim vŧbec, nezastavoval!" Samým vzrušením nad tou veselou rošfárnou se zajíkla. "Já jsem pro," zachechtal se d'ábelsky Karel. Máte recht," řekl druhý Karel. "Aspoň snad budem mít " dost těch hnědejch podšálkŧ." Cestující bouřlivě zatleskali. Karel přidal plyn. Budějovičáci zoufale mávali. Kamsi ukazovali. Cosi křičeli. Ignác se vrhl k oknu a posměšně na ně vystrčil prostředníček. "Ignáci," napomínal ho s úsměvem Oskar. Muţ vedle Maxe se rovněţ usmíval.

ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA

ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA MILAN KUNDERA ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA Milan Kundera 1967 ISBN 80-7108-007-1 ŢERT DÍL PRVNÍ/LUDVÍK DÍL DRUHÝ /HELENA DÍL TŘETÍ/LUDVÍK DÍL ČTVRTÝ / JAROSLAV DÍL PÁTÝ/LUDVÍK DÍL

Více

Název: Znamení blíženců Autor: Lenka Lanczová Nakladatelství: Erika, 1994 Stav: naskenováno, Rumcajs Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených.

Více

Pustinka 3 (Lída Švecová)

Pustinka 3 (Lída Švecová) PUSTINKA - 3. díl Lída Švecová (Zachařová) 1. kapitola Začíná léto roku 2019. Je mi devatenáct let. Dokončil jsem dvanáctiletou školu se zemědělskou odborností. Ţiju v prastarém rodinném domě, kterému

Více

Spálená mrazem. Měly jsme jet dodávkou, řekla moje nevlastní dcera. Zdála se být opět sama sebou, přestoţe se stále tvářila trochu napjatě.

Spálená mrazem. Měly jsme jet dodávkou, řekla moje nevlastní dcera. Zdála se být opět sama sebou, přestoţe se stále tvářila trochu napjatě. Patricia Briggs Spálená mrazem Měly jsme jet dodávkou, řekla moje nevlastní dcera. Zdála se být opět sama sebou, přestoţe se stále tvářila trochu napjatě. Neměly jsme jezdit ničím a nikam, zabrblala jsem

Více

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS WIST 2000 LSCS 165 B Damaronové: MILENCI Original title THE DA MA RON MARK: THE LOVERS Loveswept #908 Copyright Fayrene Preston, 1998 Published by arrangement with Bantam Books, a division of Bantam Doubleday

Více

Copyright 2011 by Občanské sdruţení Sarden. Ilustrace 2011 by Kateřina Perglová. www.sarden.cz

Copyright 2011 by Občanské sdruţení Sarden. Ilustrace 2011 by Kateřina Perglová. www.sarden.cz 1 Copyright 2011 by Občanské sdruţení Sarden Ilustrace 2011 by Kateřina Perglová www.sarden.cz 3 Soudce Fred 2009 Milan Březina (CKČ 2009) Zrození 2011 Karolina Francová Neznámá země 2011 Petr Heteša

Více

Mary Kay McComas Co sudičky netušily

Mary Kay McComas Co sudičky netušily Mary Kay McComas Co sudičky netušily WIST Tak co?" ozval se Gil. Snažil se, aby jeho hlas zněl klidně. Nesměle ji chytil za ruce. Budeš dnes večer zase koukat na hvězdy?" Ano. Možná. Pravděpodobně. Myslím,

Více

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA T&M PRAHA 1999 W. E.Johns, 1964 Jacket Illustration Petr Barč, Zdeněk Burian Petr Barč, 1999 Zdeněk Burian dědicové, 1999 Illustrations Milan Fibiger, 1999 Translation

Více

Přeložila: IVANA ČEJKOVÁ

Přeložila: IVANA ČEJKOVÁ Přeložila: IVANA ČEJKOVÁ C. C. Hunter: Zrozena o půlnoci Vydání první Copyright 2011 by C. C. Hunter This edition published by St. M artin s Press All rights reserved Vydalo nakladatelství Baronet a.s.,

Více

Záskok. a jiné povídky. Jaroslav Kříž

Záskok. a jiné povídky. Jaroslav Kříž Záskok a jiné povídky Jaroslav Kříž Obsah: Záskok... 2 Role... 23 Původ... 40 Osvobození... 62 Záměna...74 Druhý život...89 Dvojník... 104 1 Záskok Musíš to pro mě udělat. Prostě musíš. Nemám rád řeči

Více

Loňského roku se však nečekaně stala poručnicí své sedmnáctileté sestřenice Melissy. Jejich matky byly sestry a obě se provdaly za armádní

Loňského roku se však nečekaně stala poručnicí své sedmnáctileté sestřenice Melissy. Jejich matky byly sestry a obě se provdaly za armádní PRVNÍ KAPITOLA Anna Southwellová zamyšleně pozorovala obrovské vločky, které již celé dvě hodiny vířily za oknem kočáru. Nebyla to sice žádná velká chumelenice, ale sníh vytrvale houstl a houstl. O co,

Více

ISBN 978-80-242-2270 7

ISBN 978-80-242-2270 7 Michael Scott The Magician The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel 2008 by Michael Scott Translation Zuzana Zabrodskâ, 2008 Jacket Illustration 2008 by Michael Wagner ISBN 978-80-242-2270 7 Pro Courtney

Více

Dana Garguláková MYSTICKÁ NÁHODA. Díl první

Dana Garguláková MYSTICKÁ NÁHODA. Díl první 1 Dana Garguláková MYSTICKÁ NÁHODA Díl první 2 COPYRIGHT Autorka: Dana Garguláková Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2013 ISBN: 978-80-87856-42-0 (epub) 978-80-87856-43-7 (mobi) 978-80-87856-44-4 (pdf)

Více

Marilyn Pappano PRVNÍ KAPITOLA

Marilyn Pappano PRVNÍ KAPITOLA VÁNOČNÍ USMÍŘENÍ Marilyn Pappano PRVNÍ KAPITOLA Rebecca Wilsonová stála před vysokým zrcadlem v koupelně a při pohledu na svůj odraz pokrčila nos. Oblečení, které si vybrala, bylo v pořádku - pouzdrové

Více

ISBN 978-80-7453-146-0

ISBN 978-80-7453-146-0 Text Andrea Staščáková, 2011 Obálka Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelství Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1. vydání ISBN 978-80-7453-146-0 LÁSKA

Více

Stephen King. Srdce v Atlantidě

Stephen King. Srdce v Atlantidě Stephen King Srdce v Atlantidě Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Číslo 6: Číslo 2: Co chcete? Informaci. Na čí jste straně? To bych vám napověděl. My chceme informaci. Tu nedostanete! Po dobrém nebo

Více

Jana Neruda & Ester Klein. Žena z Ria. trilogie. (c) 2013 by Realm of antisubtext

Jana Neruda & Ester Klein. Žena z Ria. trilogie. (c) 2013 by Realm of antisubtext Jana Neruda & Ester Klein Žena z Ria trilogie (c) 2013 by Realm of antisubtext První část příběhu vypráví o dobrodružném výletu za pokladem, ale také o sledování a odposlouchávání. Vznikla coby paralela

Více

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách.

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson 1963 by David Wilkerson Titul amerického originálu,,the

Více

Lynsay SANDS, Náhodná upírka 0

Lynsay SANDS, Náhodná upírka 0 Lynsay SANDS, Náhodná upírka 0 Lynsay SANDS, Náhodná upírka 1 Lynsay SANDS THE ACCIDENTAL VAMPIRE ARGENEAU VII Náhodná upírka Lynsay SANDS, Náhodná upírka 2 1. KAPITOLA Ten pištivý vřískot Elvi probudil.

Více

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient vidí do duše víc, než je zdrávo! První kapitola Konečně

Více

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013

39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 3 4 39. ročník literární soutěže TRAPSAVEC 2013 5 6 Výsledky 39. ročníku literární soutěže TRAPSAVEC 2013 Zlatý Trapsavec Noční návštěva Petr Dollyk Doležal * Malý Trapsavec čestné uznání pro nejlépe ohodnocenou

Více

Lynsay SANDS, Upíři jsou věční 0

Lynsay SANDS, Upíři jsou věční 0 Lynsay SANDS, Upíři jsou věční 0 Lynsay SANDS, Upíři jsou věční 1 Lynsay SANDS VAMPIRES ARE FOREVER ARGENEAU VIII Upíři jsou věční Lynsay SANDS, Upíři jsou věční 2 PROLOG "Poletíš jedním z firemních letadel.

Více

USS Scorpion Krycí jméno: Operace smršť

USS Scorpion Krycí jméno: Operace smršť MISE 3 USS Scorpion Krycí jméno: Operace smršť Scorpion je vyslán prozkoumat mamutí hvězdokupu. Než může započít rutinní úkol, vše se ale zase poněkud zkomplikuje. Theta Fleet www.thetafleet.org 14.1.2007

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 2 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 3 Melanie Milburneová LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ HARLEQUIN Čas jen pro mě Amsterdam Atény Budapešť Hamburk Londýn Madrid Milán New York Paříž Stockholm

Více

Milá čtenářko, Váš Harlequin

Milá čtenářko, Váš Harlequin Milá čtenářko, máme tu listopad a já jsem rád, že se opět setkáváme. Tento měsíc je jeden z nejméně oblíbených. Houbařská sezona skončila, Vánoce jsou ještě daleko, dny se zkrátily a večery jsou dlouhé

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz / Michal Viewegh / Petr Šabach / Ondřej Neff / / Iva Pekárková / Jiří Kratochvil / Igor Chaun / / Miloš Urban / Zdeněk Grmolec / Ivan Klíma / Nakladatelství Listen podporuje Nadaci pro transplantace kostní

Více

http://www.harlequin.cz E-mail: harleqcz@login.cz

http://www.harlequin.cz E-mail: harleqcz@login.cz Milá čtenářko, určitě moc neprohádám, když řeknu, že právě přemýšlíte o tom, jestli jste správně připravena na nejkrásnější období roku jaro. A to po všech stránkách! Mám bezchybně vygruntováno a vysmýčeno

Více

Zajetí v ráji PRVNÍ KAPITOLA

Zajetí v ráji PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA Když přijížděli ke staré virginské koloniální usedlosti, kde se konal koktejlový večírek, zatínala Sky zuby a žaludek se jí chvěl. Měla počkat a povědět tu novinu Seanovi až později, ale

Více