Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa"

Transkript

1 Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: Vlastníkem a Provozovatelem budovy Rezidence RoSa je společnost Rezidence RoSa, s.r.o., IČ: , se sídlem Střelničná 1680/8, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod Rg. C Budova Rezidence RoSa se skládá ze tří vzájemně propojených budov označených římskými číslicemi I, II, a III. Budova I je dvoupodlažní vstupní objekt se související provozní vybaveností (recepce, restaurace, společenské prostory, ordinace). V 1PP je kuchyně restaurace, technické místnosti, sklady. Budovy II a III jsou sedmipodlažní ubytovací objekty s ubytovacími jednotkami a sociálním zázemím. V prostorech 1PP těchto budov jsou technické prostory, prostory pro služby masáží, kadeřnictví, manikúra /pedikúra. Budova Rezidence RoSa nabízí samostatné a bezpečné bydlení pro seniory. Je otevřeným místem se sociálním a společenským centrem, zdravotními službami, zájmovými aktivitami, kulturním programem a dalšími aktivitami dle přání našich Klientů sloužících i široké veřejnosti. Bydlení v budově Rezidence RoSa splňuje zvláštní standard uzpůsobený potřebám seniorů. Bezpečnost a komfort našich Klientů je naší prioritou již od architektonického konceptu. Celý areál je bezbariérový. Každá jednotka disponuje vlastním vybaveným kuchyňským koutem a koupelnou adaptovanou pro seniory s důrazem na bezpečnost a pohodlí. Vnitřní struktura budovy Rezidence RoSa Kancelář ředitele Vlastníka Budovy je umístěná v 2. nadzemním podlaží vedle multifunkčního sálu Kanceláře asistenčních služeb jsou umístěny v 1. nadzemním podlaží u vchodu do budovy II a III a u recepce při hlavním vstupu do budovy I. Ordinace praktického lékaře je umístěná v 2. nadzemním podlaží budovy I. Ordinace psychiatra je umístěná 2. nadzemním podlaží budovy I.

2 Samostatné provozovny v budově I. Rezidence Rosa Čl. 1 Kadeřnictví - 1PP vstup z ulice u Školské zahrady Manikúra, Pedikúra - 1PP vstup z ulice u Školské zahrady Restaurace přízemí, vstup z ulice u Školské zahrady Kavárna přízemí, vstup z ulice Střelničná Obchod přízemí, vstup z ulice u Školské zahrady Masáže přízemí, vstup z ulice u Školské zahrady Úvodní ustanovení Domovní řád/vnitřní pravidla - upravuje podmínky a způsob užívání všech části budovy Rezidence RoSa, ubytovacích jednotek, nebytových prostorů a společných částí Budovy, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi vlastníkem budovy a ubytovanými klienty je dána smlouvou o poskytování ubytovacích a asistenčních služeb. Čl. 2 Základní pojmy 1) Budovou se rozumí budova Rezidence Rosa č.p na adrese Střelničná 8, Praha 8, PSČ: ) Jednotkou se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k ubytování. 3) Vlastníkem se rozumí společnost Rezidence RoSa, s.r.o., IČ: , se sídlem Střelničná 1680/8, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod Rg. C ) Provozovatelem se rozumí společnost Rezidence RoSa, s.r.o., IČ: , se sídlem Střelničná 1680/8, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod Rg. C ) Klientem se rozumí senior ubytovaný v Budově na základě smlouvy o poskytování ubytovacích a asistenčních služeb 6) Nájemcem se rozumí osoba, s níž vlastník Budovy uzavřel smlouvu o nájmu nebytových prostor v Budově. 7) Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností v Budově, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k ubytování (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti. Nebytovými prostory nejsou příslušenství Jednotky ani společné prostory (části) Budovy. 8) Příslušenstvím Jednotky jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s Jednotkou používány (např. sklepní box mimo Jednotku apod.) 9) Společnými částmi Budovy jsou části určené pro společné užívání Klienty, zejména vchody, schodiště, chodby, prádelna, klubovny (společenské místnosti). 10) Prádelnou se rozumí prostor v 1suterénu určený k praní a sušení prádla, sloužící potřebám Klientů 11) Recepcí se rozumí recepční pult umístěný v přízemí budovy I. sloužící k přijímání návštěvníků Budovy, kde je zajištěn 24hod provoz

3 Čl. 3 12) Společenské místnosti jsou místnosti umístěné v přízemí budovy I. sloužící pro potřeby Klientů (společenské hry, posezení s návštěvou apod.) Práva a povinnosti Klientů Klienti jsou povinni při výkonu svých práv z ubytování dbát, aby v Budově bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním uživatelům Budovy výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z ubytovacího vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Klienti jsou tak povinni se zejména zdržet jakýchkoliv projevů slovní či fyzické agrese vůči ostatním uživatelům, personálu či návštěvníkům Budovy. Klienti jsou povinni dodržovat podmínky sjednané ve smlouvě o poskytování ubytovacích a asistenčních služeb a pravidla stanovená tímto domovním řádem. Klienti jsou povinni se řídit POŽÁRNÍM ŘÁDEM, POŽÁRNÍ SMĚRNICÍ A EVAKUAČNÍM PLÁNEM, které jsou vyvěšeny ve Společných částech Budovy. Požární řády, požární směrnice a evakuační plán jsou zároveň uloženy na Recepci, která slouží jako ohlašovna požáru a jakékoliv zjištění požáru hlásit na ohlašovně požáru. Klient je povinen po předchozím oznámení Provozovatele umožnit zástupci Provozovatele v obvyklé denní době vstup do Jednotky za účelem zjištění technického stavu Jednotky a provedení odečtu, kontroly příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody, provádění pravidelných povinných revizí a kontrol systémů z hlediska kontrol např. EPS systému a silnoproudé soustavy. V naléhavých případech, kdy je bezprostředně ohroženo zdraví či majetek Klienta případně jiných uživatelů Budovy, může zástupce Provozovatele vstoupit do Jednotky i bez předchozího oznámení, v kteroukoliv denní či noční dobu. Není-li možné zajistit u takového vstupu přítomnost Klienta, je možné vstup do jeho Jednotky uskutečnit pouze za přítomnosti jiného uživatele Rezidence. V takovém případě bude sepsán záznam o vstupu do Jednotky, jehož jedno vyhotovení určené pro Klienta bude uloženo na Recepci a jedno vyhotovení bude předáno řediteli Vlastníka. Postup při zjištěných havarijních stavech je spjatý s PO směrnicemi a řády a dále s odsouhlasením havarijního postupu odpovědných osob Klient je povinen předat jeden klíč do zapečetěné obálky, která bude umístěna v trezoru v Recepci Rezidence RoSa a podléhá speciálnímu režimu rozpečení v případě ohrožení zdraví či bezpečí Klienta. Klienti jsou povinni provádět v Jednotkách řádný úklid a tyto řádně větrat. Do umyvadel a dalších vodovodních zařízení v Jednotce či ve Společných prostorách Budovy nesmí být odkládány předměty, které by mohly způsobit ucpání odtoků či těchto vedení. Toto platí zejména pro látky obsahující olej a tuky. Podlahy v Jednotce musí být ošetřovány podle odpovídajících předpisů a udržovány v čistém a suchém stavu. Je nutné zabránit jakémukoliv nebezpečí uklouznutí, na což je třeba dávat pozor zejména v blízkosti vodovodních zařízení. Klienti jsou povinni zabezpečit, aby v Jednotce nebyly přechovávány zbraně, ukládány hořlavé látky, výbušné látky, látky snadno vznětlivé, omamné é či jinak nebezpečné, a nebylo v nich užíváno otevřeného ohně, či s ním jinak manipulováno. Klienti jsou povinni zdržet se jednání, kterými by docházelo k poškozování zařízení v Budově.

4 Čl. 4 Chování domácích zvířat Klient nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která chová v Jednotce jím užívané (psi,kočky, apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení práv ostatních uživatelů Budovy a byl dodržován klid, čistota a pořádek v Budově. V opačném případě je Vlastník oprávněn chov domácích zvířat v Jednotce Klientovi zakázat. Čl.5 Užívání Společných částí (prostor a zařízení) Budovy 1) Společné části Budovy se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezení práv ostatních uživatelů Budovy. Umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení Budovy, není ve Společných prostorách bez předchozího souhlasu Provozovatele dovoleno. 2) Klienti jsou povinni zdržet se kouření na místech, která k tomu nejsou vyhrazena či jinak vyznačena. 3) Klienti jsou povinni zejména - zabezpečit, aby v Budově nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebyl užíváno otevřeného ohně - zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců - ve společných prostorách Budovy se nesmí provádět žádné stavební a rukodělné práce, jako např. řezání dřeva apod. - v chodbách a na schodištích Budovy, se nesmí odkládat jakékoliv předměty, např. nábytek, krabice atd. (tyto prostory zároveň slouží v rámci požární ochrany jako únikové zóny). - odpady mohou být ukládány pouze do nádob a zařízení k tomu určených. Toto platí zejména pro neskladný odpad, který nesmí být ukládán v obyčejných odpadních nádobách. Nádoby na odpad jsou umístěny na vyhrazeném místě v 1PP Budovy. Je zakázáno ukládat odpad mimo nádoby k tomu určené. Nádoby na odpad jsou určeny pouze k odkládání běžného domácího odpadu. Odpad může být do nádob ukládán pouze v igelitových nebo papírových uzavřených obalech. Je zakázáno do nádob na odpady odkládat rozměrné předměty, stavební odpad, hořlaviny nebo jiné nebezpečné látky. Předměty větších rozměrů určené k likvidaci budou Klienti odkládat po dohodě s Provozovatelem na jím určené místo. Společné plochy a prostory Budovy je nutno udržovat v čistotě. Odkládání nebo vyhazování odpadů všeho druhu, zejména nedopalků cigaret atd., je co nejpřísněji zakázáno; toto platí zejména také pro parkovací plochy a vstupní prostory Budovy. Čl. 6 Prádelna Systém organizace využití prádelny, bude po domluvě s Klienty organizovat Recepce v Budově do předem odsouhlaseného časového plánu.

5 Čl. 7 Vyvěšování a vykládání věcí vně Budovy Čl. 8 1) Klienti nesmí bez písemného souhlasu Provozovatele umísťovat na vnější konstrukce (např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár) jakákoliv zařízení a předměty 2) Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi. 3) Vyhazovat jakékoliv předměty z oken Budovy je zakázáno. Zajištění pořádku a čistoty v Budově Klienti jsou povinni udržovat v Budově pořádek a čistotu. Čl. 9 Klid v Budově 1) Klienti jsou povinni užívat Jednotku v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní Uživatele Budovy nadměrným hlukem. 1) V době od hod večerních do 6.00 hod ranních jsou Klienti povinni dodržovat noční klid v Budově 2) Klid v Budově dle tohoto článku jsou povinni dodržovat i Nájemci. Čl. 10 Venkovní parkovací stání a jejich užívání Čl. 11 1) Venkovní parkovací stání mohou být využívány pouze k účelům parkování vozidel Klientů, Nájemců a jejich návštěvníků. 2) Klienti a Nájemci jsou oprávněni parkovat své vozidlo pouze na konkrétním místě jim za tím účelem vyhrazeném Provozovatelem. 3) Klienti a Nájemci jsou povinni dodržovat při užívání venkovních parkovacích stání tento Domovní řád a příslušné bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy. Veškeré venkovní parkovací stání musí být udržovány v čistotě a pořádku. 4) Klienti a Nájemci smí vjíždět na venkovní parkovací stání pouze s takovým vozidlem, které je v dobrém technickém stavu a nemůže jím být způsobena žádná kontaminace půdy (např. úkapy oleje, nafty apod.) Závěrečná ustanovení Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů Domovní řád je z hlediska technicko-bezpečnostních funkcí všech elektronických systémů (EPS, EZS, CCTV, ACS) legislativně, právně a hlavně popisem technické funkčnosti propojen s PROVOZNÍM ŘÁDEM BUDOVY.

6 Návštěvy Klienti mohou přijímat v Budově návštěvy po celý den bez omezení. Návštěvy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek nebudou s ohledem na bezpečnost Klientů, ostatních uživatelů Budovy, návštěvníků a personálu do Budovy vpuštěny nebo mohou být z Budovy vykázány. Odpovědnost za škodu Ve věci odpovědnosti za škodu se uplatní Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění. Klient zodpovídá za škodu, kterou způsobil svým jednáním nebo za škodu, kterou způsobil provoz věcí v jeho vlastnictví. Klient je povinen nahradit jím způsobenou škodu uvedením do předešlého stavu, ledaže poškozený žádá náhradu v penězích Podávání stížností, podnětů, připomínek Klient může bezpečně, diskrétně a bez obav podat stížnost, podnět, připomínku, a to písemně nebo ústně u ředitele Vlastníka nebo v Recepci, a to osobně anebo prostřednictvím svého zástupce (např. rodinného příslušníka) Stížnost je též možné zaslat poštou na adresu Vlastníka - Rezidence RoSa, s.r.o., Střelničná, 1680/8, Praha 8, PSČ: nebo elektronickou poštou na případně ústně na tel. čísle Aktualizace domovního řádu Vlastník je oprávněn tento domovní řád v případě potřeby aktualizovat. V takovém případě oznámí změnu Domovního řádu alespoň jeden (1) měsíc předem jeho vyvěšením v Prostorách Recepce a současně osobním doručením každému Klientovi prostřednictvím Recepce. Vypracovala: Markéta Vondráková Koordinátor provozu Rezidence RoSa, s.r.o. Schválila: Mgr. Anna Ježková Jednatelka Rezidence Rosa, s.r.o. V Praze dne

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5

Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5 Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5 Motto: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v bytových domech č.p. 1005, 1006 a

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek l Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových objektů

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD V Praze 06/2011 ZÁKLADNÍ UDAJE O OBJEKTU Název: Polyfunkční objekt Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4 Majitel:Společenství Vlastníků

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 článek 1. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny vlastníky, případně spoluvlastníky

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská I. Základní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Štětínská č.345 v Praze 8 vychází ze Stanov tohoto společenství.

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130 Domovní řád Domovní řád Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 Článek I Úvodní

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA

PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA PROVOZNÍ ŘÁD STUDENTSKÉ REZIDENCE VISTA Studentská rezidence Vista Kpt. Vajdy 3046/2 700 30 Ostrava Zábřeh Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská rezidence VISTA (dále jen rezidence) je účelovým zařízením,

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER

INTERNATIONAL BUSINESS CENTER INTERNATIONAL BUSINESS CENTER Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 DOMOVNÍ ŘÁD Listopad 2004 OBSAH: STRANA: ČÁST A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Článek 1 Definice... 3 Článek 2 Účel domovního řádu... 3 Článek 3 Platnost

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích.

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace. Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Pronájem nebytových prostor Kulturního domu v Malenicích 1. Zadavatel: Obec Malenice, IČO 00251461, DIČ CZ00251461, Na

Více