Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty"

Transkript

1 Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty ruimesti 1. maje 1, Chrastava.~ 7~1 te1efon: SH _'~ fax: Internet: Spis. zn.: Vyst /Ja Chrastava, dne: c.j.: OVUSI1424/2014/Ja Vyfizuje: Martin Janousek Telefon: Vyveieno dna:.~,r,,jo 17 Seimuto dna: J- ~/o t'~ ROZHODNUTI Vyrokova cast: MestskY urad Chrastava, OObor vystavby a uzemni sprayy,jako stavebnf urad pnslusny podle 13 odst. 1 pismo d) zakona e. 183/2006 Sb., 0 uzemnim phinovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsfch predpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spoleenem uzemnim a stavebnfm rizeni pfezkoumal podle 84 az 91 a 109 az 114 stavebniho zakona Ziidost 0 yydani rozhodnuti 0 umisteni a provedeni stavby, kterou dne podal Pave) Fiala, nar , Frjdlantsloi 82, Chrastava, Miriam Fialova, nar , Frjdlantsloi 82, Chrastava (deile jen "stavebnik"), a na zaklade tohoto prezkoumani: I. Vydava poole 79 a 92 stavebniho zakona a 9 yyhlasky c. 503/2006 Sb., 0 podrobnejsf uprave uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouyy a Uzemniho opatfeni rozhodnuti 0 umisteni stavby a podle 115 stavebniho zakona a 5 a 6 yyhlasky c Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni stavebniho zakona ve vecech stavebniho fadu stavebni povoleni na stavbu: Bytovj dum 0 7-mi b.j. s nebytovjm prostorem v pfizemi v Bezrucove ul. v Chrastave (dale jen "stavba") na pozemku st. p. 407, parc. c v katastralnim Uzemi Chrastava I, obec Chrastava. I Stavba obsahuje: Jedna se 0 tfipoolami, zdeny, nepoosklepeny objekt obdelnikoveho pudorysu 0 zakladnich rozmerech 22,5 x 13,15 m, zaloreny na zakladovych pasech z prosteho betonu. ObvOOove steny jsou navrzeny zdene z tvarnic Ytong tl. 450 mm, vnitfni nosne steny z tvarnic Ytong t mm. Stropnf konstrukce jsou navdeny ze stropnfch panelu Spiroll d. 200 mm doplnene v jednotlivych bytech 0 podhled ze sadrokartonu s tepelne izolaeni mineralni vlnou t mm. VyPlne otvoru - okna a dvere v obvodovem plastijsou navdena plastova s izolaenimi dvojskly. Objekt bude zastresen polovalbovou stfechou tesai"ske konstrukce s orientaci hlebene SZ - N, 0 vysce k hlebeni 14,08 m na kterou kolme navazuji sedlova zastfeseni yystupujicich prvku fasady na SV a JZ stane objektu svyskou hrebenu 12,4 a 11,1 m. Stfesni krytina je navdena skladana z palenych stfesnich taseko Zastavena plocha objektu einf 307 m2, obestaveny prostor 3530 m3, uzitna plocha 747 m2. Objekt bude obsahovat 7 bytovych jednotek ( 2x dispozice 1 +KK a 5x dispozice 3+KK ) a nebytove prostory kadefnickeho a masazoiho salonu.

2 C.j.OVUSI /Ja str.2 Objekt bude napojen na pi'ipojky vody, dest'ove a splaskove kanalizace, plynu a NN, k..tere byly vybudovany v predstihu s ohledem na provedenou rekonstrukci ul Bezrucova na hranici pozemku investora. Dopravni napojeni budouciho objektu bude pouzito smvajicim vjezdem do dvora na p.p.c v k.u. Chrastava I, kde bude siouzit smvajici zpevnena a zastresena plochajako parkoviste obyvatel obytneho domu 0 10-ti parkovacich stamch. n. Stanovi podminky pro umisteni stavby: 1. Stavba Bytoveho domu 0 7-mi bj. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave bude umfstena podle projektove dokumentace z 11/2013, kterou vypracoval lng. Milos Pazour, Raspenavska 212, Liberec 32, drzitel CKAIT c , tj. v souladu s grafickou ptilohou rozhodnutf, ktern obsahuje z3kres do katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemk:u a umfstenim stavby. 2. Stavba Bytoveho domu 0 7 -mi b.j. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave bude umistena na p.p.c a st.p. c. 407 ve vzdalenosti 18 m od spolecne hranice p.p.c. 545/1 s p.p.c. 545/2, ve vzdalenosti 5 m od spoiecne hranke s p.p.c a ve vzdalenosti 13,5 m od smvajiciho objektu c.p. 365 na st.p.c 407 vse v k.t1. Chrastava I, obec Chrastava. 3. Pro uskutecneni predmetne stavby Bytoveho domu 0 7-mi bj. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave se jako stavebni pozemek vymezuje cast st.p.c plose max. 150 m 2 a cast p.p.c. 545/1 0 plose max. 190 m 2 v k.t1. Chrastava I, obec Chrastava. 4. Stavebnik zajisti vytyceni prostorove polohy stavby subjektem k tomu opravnenym. m. Stanovi podminky pro provedeni stavby: 1. Stavba bude provedena podle overene projektove dokumentace z 11/2013, kterou vypracoval lng. Milos Pazour, Raspenavskit 212, Liberec 32, dnitel CKAIT c , ptipadne zmeny nesmi byt provedeny bez predchoziho povolenf stavebniho ufadu. 2. V pinero rozsahu respektovat podmfnky souhrnneho vyjitdreni Magistratu mesta Liberec, OZP ze dne Cj.: MMLlZPlPil SZ /14/2 tj. zejmena Z HLEDISKA NAKLADANi S ODP ADY (M.Ondrackova): Z hlediska nakladani s odpady upozordujeme na nasledujici: s odpady, ktere budou v pruoohu stavebni cinnosti vznikat, musi byt nakhidano v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., 0 odpadech v platnem zneni a souvisejicimi pnivnfmi pfedpisy; odpady musi byt dusledne trideny podle jednotliv,ych druhu a kategorii a prednostne vyuzivany; vznikle odpady musi byt predavany pouze pravnicke osooo nebo fyzicke osooo opravnene k podnikani, ktera je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstraneni nebo ke sooru nebo k v,ykupu urceneho druhu odpadu, pnceillz kaidy je povinen zjistit, zda osoba, ktere predava odpady, je k jejich pfevzeti opravnena (jejich seznam lze najit na webov,ych strcinkitch kraje Ibc.czlzivotniprostredilsouhlasyl); k obsypum, zasypum a terennim uprav31n nesmi byt poufity zadne odpady (napf. stavebni sut', odpady z demolice, plasty, obalove materiitly, trubky, odpadni kabely nebo jine odpady); mome je pouzit pouze cistou v,ykopovou zeminu z mista stavby ci upravene odpady v podobe recykhitu ze stavebniho a demclicniho odpadu, ktery die 12 odst. 1 vyhhisky c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skiadky a jejich vyuzivani na povrchu terenu nesmi obsahovat vyssi koncentrace skodlivin, nef je uvedeno v tabulce c ptilohy c. 10k teto vyhlasce a jejich vodny v,yluh musi spmovat pozadavky stanovene v tabulce c ptilohy c. 10k teto vyhlasce; s nebezpecnymi odpady, ktere pfipadne v prubehu stavby vzniknou (napf.nadoby od naterov,ych hmot se zbytkov,ym obsahem skodlivin, obaly nebo tkaniny a jine materialy znecistene nebezpecnymi liitkami apod.) nesm{ byt ukladany do komunainfho odpadu,aie musi byt pfedany opravnene osobe (napf. sbemy dvilr);o vzniku a zpusobu naklitdani s odpady mus{ dodavatel stavebnich praci vest evidenci odpadu, jejiz nalezitosti stanovi vyhjaska c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladfmi s odpady. 3. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjitdrenf spolecnosti Telef6nica Czech Republic, a.s., c.j.: ze dne , tj. zejmena : Stavebnik nebo jim poverena treti osooo, je povinen obriitit se na pracovnika spolecnosti Telef6nica povereneho ochran.ou site- Lubomir Daniel, tel , (date jen POS) v kaide si~aci, kdy hrozi poskozeni vedeni SEK, resp. kolize stavby se SEK.l) Vyjitdreni je platne pouze pro zajmove uzemi ureene a vyznacene Zadatelem, jakoz i pro duvod vydani Vyjadreni stanovenym Zadatelem v zadosti. Vyjadfeni pozb9va platnosti uplynutim doby platnosti v tomto vyjadreni uvedene, zmenou rozsahu zajmoveho uzemi ci

3 C.j.OVUS/1424/2014IJa str.3 zm~nou duvodu vydani Vyjadreni uvedeneho v zadosti nebo nesplnenim povinnosti stavebnika die bodu (2) tohoto Vyjadreni, to vse v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto Vyjadreni nastane nejdrive.2) Bez ohledu na vsechny shora v tomto Vyjadreni uvedene skuteenosti je stavebnik, nebo jim poverene treti osoba povinen ridit se Vseobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telef6nica, ktere jsou nedilnou soucasti tohoto Vyjadreni. 3) Spolecnost Telef6nica prohlasuje, ze iadateli byly pro jim urcene a vyznacene zajmove uzemi poskytnuty veskere dostupne infonnace 0 SEK. 4) Zadateli prevzetim tohoto Vyjadreni vznika povinnost poskytnute infonnace a data uzit pouze k ucelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnen poskytnute infonnace a data rozmnozovat, rozsirovat, pronajimat, pujcovat Ci jinak uzivat bez souhlasu spolecnosti Telef6nica. V pnpade poruseni techto povinnosti vznikne Zadateli odpovednost vyply-vajici z platnych pravnich predpisu, zejmena predpisu prava autorskeho. V pnpade jaky-koliv dotazii k poloze SEK ajeji dokumentaci lze kontaktovat spolecnost Telef6nica na bezplatne lince Vseobecne podminky ochrany SEK spolecnosti Telef6nica: I. Obecna ustanoveni 1. Stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, je povinen bez zbytecneho odkladu pote, kdy zjistil, ze jeho zamer, pro ktery podal shora oznaeenou zadost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranneho pasma SEK, nejpozdeji vsak pred pocatkem zpracovanf projektove dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranneho pasma SEK, vyzvat spolecnost Telef6nica ke stanoveni konkretnich podminek ochrany SEK a k prelozeni SEK,a to prosrrednictvim POS. 2. Nastane-li skutecnost uvedena v bodu 1., zajisti prelozeni SEK jeji vlastnik, spolecnost Telef6nica. Pro ucely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzavrit se spoleenosti Telef6nica Smlouvu 0 realizaci prekladky SEK. 3. Stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, je povinen pn provadedni jaky-chkoliv cinnosti, zejmena stavebnich nebo jinych praci, pn odstranovani havarii a projektovani staveb, ridit se platnymi predpisy, technickymi a odbomy"mi nonnami (vcetne doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskera oparreni nezbytna k tomu,aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni SEK ve vlastnictvi spolecnosti Telef6nica aje ryslovne srozumen stirn, ze SEK je soucasti verejne komunikacni site, je zajist'ovana ve verejnem zajmu a je chranena pravnimi predpisy. Ochranne pasmo podzemniho komunikacniho vedeni cinf 1,5 m po stranach krajniho vedeni. 4. Pn projektovani rystavby, rekonstrukce ci prelozky vedeni a zanzeni silorych elektrickych siti, elektrickych trakci vlaku a tramvaji je stavebnik, nebo jim poveremi rreti osoba, povinen pred zahcijenim Hzeni na spravnim urade kontaktovat pracovnika POS ve veci posouzeni nebezpecnych a rusirych vlivii. Obdobne je stavebnik nebo jim povereny subjekt povinen postupovat pri projektovani rystavby, rekonstrukce ci prelozky produktovodu s katodovou ochranou. 5. Stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, je povinen kazde poskozeni ci kradez SEK neprodlene od okamziku zjisteni takove skutecnosti, oznamit POS nebo poruchove sluzbe spolecnosti Telef6nica, telefonni cislo , pro oblast Praha lze uzit telefonni cislo Bude-li Zadatel na spolecnosti Telef6nica pozadovat,aby se jako ucastnik spravniho rizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala pniva na odvolani proti rozhodnuti vydanemu ve spravnim rizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, je povinen kcntaktovat POS. II. Soucinnost stavebnika pn cinnostech v blizkosti SEK I. Pri jakekoliv cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen respektovat ochranne pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni ptistupu k SEK. 2. Na trasach PVSEK do vzdalenosti 1,5 m od krajmbo vedeni trasy nesmi stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, provadet zadne terenni upravy. Nad trasami SEK musi nechat volny prostor. 3. Stavebnik, nebo jim poverena tteti osoba, neni opnivntm na trase PVSEK (vcetne ochranneho pasma) jakkoliv men it niveletu terenu, vysazovat trvale porosty ani menit rozsah a konstrukci zpevnenych ploch (napr. komunikaci, parkovist', vjezdu aj.). 4. Stavebnik, nebo jim poverena rretf osoba, je povinen rykopove prace v blizkosti sloupu NVSEK provadet v takove vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vse za doddeni platnych pravnich predpisu, technickych a odbomych norem (vcetne doporucenych), spravne praxi v oboru stavebnictvi a technologicky-ch postupu. 5. Pri pfeprave vysok6ho nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen respektovat rysku vedeni nad zemi, pfipadne porrebnou zmenu rysky vedeni projednat s POS. 6. Stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, je povinen manipulacni a skladove plochy ztizovat v takove vzdalenosti od NVSEK,aby cinnosti nalv manipulacnich a skladorych plocmch nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nef 1 m od NVSEK. 7. Stavebnik, nebo jim poveremi rreti osoba, neni opravnen uzivat, premist'ovat a odstranovat technologicke, ochranne a pomocne prvky SEK. 'III. Prace v objektech a odstranovani objektu 1. Pn provadeni cinnosti v budovach a jinych objeldech je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen v souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbomy"mi nonnami (vcetne

4 C.j. OVUS1l424J2014/Ja sir. 4 doporucenych), spravnou praxi V oboru stavebnictvi a technologick}'mi postupy provest mimo jine pnizkum vnej~ich i vnittnich vedeni SEK na omftce i pod ni. 4. V pinem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spoiecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouci objekt BD na parco 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - nemer-ena cast od HUP k plynomen'im a byt c. 1, pnzemi. ) tj. K pfedlozene projektove dokumentaci na odberne plynove zafizeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uzaveru plynu (dale jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebicu; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztec 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pfetlak pi'i mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napf. rozperka).; Pomdujeme osadit uzaver pfed i za plynomerem.; Za HUP v pilifi na hranici pozemku instalovat propojeni pomocf flexibilnmo potrubi nebo s pomoci spoje s pfevleenou matici (z duvodu morne vymeny nebo pretesneni HtTP). ;Nejedmi se 0 STL potrubi (od HUP k plynomerum) a nejedna se 0 pfipojku plynu, ale vnej~i domovni plynovod vedeny v zemi. PE potrubi se neoznaeuje DN, ale d nebo dn.; Reseni objektu HUP musi by! realizovano v souladu s technick}'m pomdavkem provozovatele distribucni soustavy (Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich sid). Tento pfedpis je k dispozici na Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; V zajmovem prostom stavby se nacwi stavajici plynarenske wizeni: NTL pfipojka d63; Na zaklade pfedlozene situace byl pfedan detailni zakres PZ v M 1:500; Plynarenske zafizenf je chcineno ochrannym pasmem die zakona c.458/2000 Sb. ve znenf pozdej~ich pfedpisu.; Ochranny-m pasmem se rozumf souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenskeho zafizeni, ktery cini: a) u nizkotlak}'ch a stfedotiak}'ch plynovodu a plynovodnich pffpojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavenem uzemi obce 1 m na obe strany od pudorysu,; b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obe strany od pudorysu c) u technologick}'ch objektu 4 m od pudorysu Pfi realizaci uvedene stavby budou dodr.zeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni: 1) za stavebni cinnosti se pro ueely tohoto stanoviska povafuji v~echny cinnosti provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni (tzn. i bezvy-kopove technologie), 2) stavebni einnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho wizeni je morne realizovat pouze pi'i dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodr.zeny, budou stavebni cinnosti, popf. upravy terenu provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho wizenf povazovany die 68 zakona c.458/2000 Sb. ve znenf pozdejsfch predpisu za cinnost bez naseho pfedchozmo souhlasu. Pi'i kame zmene projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych inzeny-rsk}'ch sitf) je nutne pozadat 0 nove stanovisko k teto zmene, 3) pred zahajenim stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarensk}'ch wizenf bude provedeno. vytyceni plynarenskeho zafizeni. Vytyceni provede pfislu~na provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na uvede mdatel nasi znacku (cislo jednacf) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a pfesneho urceni ulozeni plynarenskeho zafizeni nesmi by! stavebni 6nnosti zahajeny. Vytyceni plynarenskeho wizeni povafujeme za zahajeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zai'izenf. 0 provedenem vytyeeni bude sepsan protokol, 4) bude dodrzena mj. CSN , TPG tab.8, zakon c.458/2000 Sb. pozdejsich predpisu, pfipadne dalsf pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou, 5) pracovnici provadejici stavebni cinnosti budou prokazatelne seznameni plynarensk6ho zafizeni, rozsahem ochranneho pasma a temito podrniokami, ve zneni s polohou 6) pi'i provadeni stavebni cinnosti v ochrann6m pasmu plynarenskeho zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfenf, aby nedoslo k poskozeni plynarensk6ho zafizeni nebo ovlivneni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodn6ho natadi, zemina bude tezena pouze mcne bez pouzitf pneumatick}'ch, elektrick}'ch, bateriovych a motorovych nafadf, 7) odkryt6 plynarenske zatizenf bude zabezpeeeno protijeho poskozeni, v prubehu nebo pi'i pfem~enf stavebni cinnosti.hidne 8) v pfipade pouziti bezvy-kopovych technologii (napf. protjaku) bude pied zahajenim stavebni einnosti provedeno obna.zenf plynarensk6ho zai'izenf v miste kfizeni, 9) neprodlene oznamit kazd6 i sebemensf poskozenf plynarenskeho signalizacnmo vodiee, vystrazn6 folie atd.) na telefon 1239, zafizenf (ve. izolace,

5 C.j. QVUS/1424/2014IJa str.5 10) pfed provedenim zasypu v)'kopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zaftzeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni einnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zarizeni a kontrola plynarenskeho zarizenf. Kontrolu provede prislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na nebo Zakaznicka linka 840 II 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znaeku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenske zanzeni, ktere nebylo odhaleno. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol. Bez provedene kontroly nesmi byt plynovodni zarizeni zasypano. V pnpade, ze nebudou doddeny v)'se uvedene podminky, je stavebnik povinen na zeiklade v)'zvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit pnikaznou dokumentaci 0 neposkozeni PZ behem v)'stavby-nebo provest na sve nciklady kontrolni sondy v miste styku stavby s PZ. 11) plynarenske zarizeni bude pfed zasypem v)'kopu radne podsypano a obsypano tezenym piskem, zhutneno a bude osazena v)'strainei folie zlute barvy, vse v souladu s CSN EN , TPG , TPG , 12) neprodlene po skoneeni stavebni einnosti budou feidne osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky plynarenskeho zaftzeni, 13) poklopy uzaveru a ostatnich armatur na plynarenskem zaftzeni ve. hlavnich uzaveru plynu (HUP) na odbemem plynovem zaftzeni uddovat stale pristupne a funkeni po celou dobu trvani stavebni einnosti, 14) pfipadne zfizovani staveniste, skiadovani materieihl, stavebnich strojti apod. bude realizovano mimo ochranne peismo plynarenskeho zarizeni (neni-ii ve stanovisku uvedeno jinak), 15) bude zachovana hloubka ulozeni plynarenskeho zarizeni (neni-ii ve stanovisku uvedeno jinak), 16) pfi pouziti nakiadnfch vozidel, stavebnich strojti a mechanismti zabezpeeit pripadny pfejezd pfes plynarenske zarizeni ulozenim panelti v mfste pfejezdu plynarenskeho zaftzenf. Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydcini. Za spnivnost a uplnost dokumentace pfedlozene s zadosti veetne jejiho souladu s platnymi predpisy pine zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadmi dalsi stanoviska k jinym eastern stavby. V pfipade dalsi korespondence nebo jednani (napr. zmena stavby) uvadejte nasi znaeku a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadfeni spolecnosti RWE Distribueni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 2, l.patro. ) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribueni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribueni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K pfedlozene projektove dokumentaci na odbeme plynove. zarizeni (dale jen OPZ) vydaveime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umfsteni hlavniho uzaveru, plynu (dale jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebicti.; Umisteni HUP: hralice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pfi mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi byt osazen v souladu s TPG (napf. roz rka).; POZadujeme osadit uzaver pied i za plynomerem.; Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v pfedlozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydanf. 6. V pinem rozsahu respektovat podminky vyjadieni spoleenosti RWE Distribueni slu.zby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 3, l.patro.. ) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribueni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K pfedlozene projektove dokumentaci na odbeme plynove zarizeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uzaveru plynu (daje jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebieu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pn mefeni: 2,0 kpa; Plynomer must byt osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uzaver pfed i ia plynomerem.; Smlouva 0 pfipojenf cislo: ; Toto stanovisko platt pouze pro u.zemi a stavebni objekty vyznacene v predjozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydanf.

6 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str.6 7. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (OdbCme plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 4, l.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucnf sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odherne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavnfho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pnpojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 8. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjiidreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 5, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odherne plynove wizeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator t1aku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pripojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 9. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zafueni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 6, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove'dokumentaci na odberne plynove zarizeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztec 250 mm, mistnost mereni v pnzemf domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pn mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pnpojenf cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro tizemi a stavebnf objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 10. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWB Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budoucl objekt BD na pare , ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 7, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odberne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavnmo uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 ptipojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 11. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadrenf spolecnosti RWE Distribucni sluzby, S.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zafueni pro budouci objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 8, pnzemi) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na Odberne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umistenf 'hlavnmo uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho pjynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu;

7 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 7 Regulator tlaku plynu: ne; Pfetlak pn mefeni: 2,0 kpa; Plynomer musi byt osazen v souladu s TPG (napf. rozperka).; POZadujeme osadit uzaver peed i za plynomerem.; Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; Toto stanovisko platt pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v peedlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydani. 12. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadeeni spolecnosti RWE Distribucnt sluzby, s.r.o., zn ze dne ( Bytovj dum 0 7-mi b.j. s nebytovjm prostorem v pnzemi v Bezrucove uj. ) K predlozene PD sdeiujeme toto nase stanovisko z pohledu dotyku na piynlirenska zafizeni : V zajmovem prostoru stavby dojde k dotyku s tern ito plynarenskymi zarizenimi : NTL PE 160+pnp. V jamovem ilzemi se nachlizi nefunkcni NTL plynovod DN 200+prip. Plynovod je odstaven od provozovane casti plynovodni site a proto jej nelze vytycit die pfedepsaneho postupu. Pn provlideni praci ve vyznacellem prostoru pozadujeme dbat zv-.ysene opatrnosti, protoze pn mechanickem poskozeni plynovodu je momost vzniku vjbusne smesi. Pracovnici provadejici stavebni prace musi byt s touto skutecnosti prokazatelne seznameni. V pnpade smerove nebo vjskove kolize Ize provest vyfiznuti casti tohoto plynovodu. Tato prace smi provest vjhradne spolecnost RWE Distribucni sluzby, s.r.o. divize provozu a uddby ( kontakt : Pmce budou provedeny na zaklade objednavky za podminky, ze zemni pnlce zajist'uje objednatel. V rozsahu teto stavby souhlasime s povolenim stavby die zakona c. 183/2006 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu.tento souhlas plat} pro uzemni fizeni, nzeni 0 uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisteni stavby, zjednodusene uzemni nzeni, ohlaseni, stavebni nzeni, spoiecne 6zemni a stavebni fizeni, verejnopravni smlouvu 0 provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zameru s certiftkatem autorizovaneho inspektora. V zajmovem uzemi se mohou nachlizet plynarenska zafizeni jinych vlastniku ci spravcu, pfipadne i diouhodobe nefunkcnilneprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych infonnaci 0 jejich poloze. Plynarenske zafizeni je chraneno ochrannym pasmem die zakona c.458/200 Sb. ve zneni pozdejsich predpisu. Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenskeho zafizeni, ktery cini: a)u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pnpojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavenem uzemi obce 1 m na obe strany od pudorysu, b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pripojek 4 m na obe strany od pudorysu, c) u technologickych objekru 4 m od pudorysu. Pri realizaci uvedene stavby budou dodrzeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni: - Za stavebni cinnost se pro ucely tohoto stanoviska povafuji vsechny cinnosti provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni (tzn. i bezv-.ykopove technologie). - Stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni je mome realizovat pouze pn dodrzenf podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni cinnosti pope. upravy terenu provlidene v ochrannem pitsmu plynarenskeho zafizeni povazovany die 68 zakona c.458/2000 Sb. za cinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pri kazde zmene projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych inieny-rskych siti) je nutne pozadat 0 nove stanovisko k teto zmene. - Pred zahajenim stavebni cinnosti vochrannem pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni plynarenskeho zafizenl Vytyceni provede pfislusne regionalni centrum (viz kontaktni list). Zadost 0 vytyceni bude podana minimalne 7 dni pfed pozadovanym vytycenim. Pn zadosti uvede zadatel nasi znacku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a presneho urceni ulozeni plynarenskeho zafizeni nesmi byt stavebni cinnosti zahajeny. Vytyceni plynm:enskeho zarizeni povafujeme za zahajeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni. 0 provedenem vytyceni bude sepsan protokol. - Bude dodrzena mj. CSN , TPG tab.8, zakon c Sb. ve zneni pozdejsich pfedpisu, pnpadne dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou. Pracovnici provadejici stavebni Cinnost budou prokazatelne seznameni s polohou plynlirenskeho zafizeni, rozsahem ochranneho pitsma a tern ito podminkami. - Pri provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pitsmu plynarenskeho zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenskeho zafizeni nebo ovlivneni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodne narndf, zemina bude tezena pouze rucne bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovjch a motorovjch naradt.

8 C.j.OVUSI1424/2014/Ja str.8 - Odkryte plymirenske zafizeni bude v pri'tbehu nebo pri preruseni stavebni cinnosti radnc1! zabezpeceno proti jeho poskozeni. - V pnpade pouiiti bezvykopovych technologii (napr.protlaku) bude pred zahajenim stavebni cinnosti provedeno obnazeni plynarenskeho zafizeni v miste kti.zeni. - Neprodlene oznamit kazde i sebemensi poskozeni plynarenskeho zafizeni (vc.izolace, signalizacniho yodice, vystrazne folie atd.) na telefon Pied provedenim z8.sypu vykopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni a kontrola p!ynarenskeho zanzenf. Kontrolu provede prislusna provoznf oblast (formulaf a kontakt naleznete na nebo ZAkaznicka linka 840 II 33 55). Zadost 0 kontrolu bude podana minimalne 5 dni pfed poiadovanou kontrolou. Pfi zadosti uvede iadatel nasi znacku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni, kteni nebyla odhalena. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol Bez provedene kontroly nesmi b:9't plynovodni zafizeni zasypano. V pnpade, ze nebudou dodr.ieny vyse uvedene podminky je povinen stavebnik na zaklade vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit pri'tkaznou dokumentaci 0 neposkozeni PZ behem vystavby- nebo provest na sve naklady kontrolni sondy v miste styku stavby s PZ. - Plynarenske zafizeni bude pied zasypem vykopu fadne podsypano a obsypano tezenym piskem, zhutneno a bude osazena vystrazna folie zlute barvy, vse v souladu s CSN EN , TPG , TPG Neprodlene po skonceni stavebni Cinnosti budou fadne osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky plynarenskeho zafizeni. - Poklopy uz8.veri't a ostatnich armatur na plymirenskem zanzeni vc.hlavnich uz8.veri't plynu (HUP) na odbernem plynovem zafizeni udrzovat stale pnstupne a funkcni po celou dobu trvani stavebnf cinnosti. - Pfipadne zrizovanf staveniste, skladovani materiahi, stavebnich stroju apod. bude realizovano mimo ochranne pasmo plynarenskeho zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak). - Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenskeho zanzeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak). - Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroju a mechanizmu zabezpecit pfipadny pfejezd pfes plynarenske zafizeni, ulozenim panelu v miste pfejezdu plynarenskeho zafizeni. 13. Stavba bude realizovana v souladu s platnymi predpisy Ceske republiky (zejmena stavebni zakon c. 183/2006 Sb.). 14. Pfi provadeni stavby je nutno dodr.iovat pfedpisy t:9'kajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejmena zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poiadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a 0 zajisteni bezpeenosti a ochr~y zdravi pfi 6nnostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon 0 zajisteni dals~ch podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci); nafizeni vlady c Sb., 0 blizsich minimalnich poiadavcich na bezpeenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a nafizeni vlady c. 362/205 Sb., 0 blizsich poiadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pnici na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. 15. Pfi provadeni prad musi b:9't dodr.iena ustanoveni vyhlasky c. 268/2009,0 technickych poiadavcich na stavby, ktera upravuje poiadavky na provadeni staveb. 16. Pied zahajenim stavby bude na viditelnem miste u vstupu na staveniste umisten stitek "STAVBA POVOLENA", ktery obdr.ii stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moei. Stitek musi b:9't chranen pfed povetmostnimi vlivy, aby udaje na nem uvedene zustaly Citelne, a ponechan na miste az do dokonceni stavby ( 7 vyhlasky c. 526/2006 Sb.). 17. Porrebny stavebni materialize uskladiiovat pouze se souhlasem vlastnika pozemku. v pfipade,.ze bude nutno pouzit ke skladovani materialu vefejne prostranstvi (chodnik, siinice,apod.), musi si stavebm'k vymdat pnslusne povoleni. 18. Staveniste se musi zafidit, uspomdat a vybavit pfisunovyrni trasami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla radne a bezpecne provadet. Nesmi dochazet k ohrozovani a obtezovani okoli, zejmena hlukem a prachem, nad limitni hodnoty stanovene jinyroi pravnimi piedpisy, k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnfch komunikacich, ke znecist'ovani pozemnich komunikaci, ovzdusf a vod, k omezovanf pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technickeho vybaveni a pozamim zafizenim. Staveniste musi b:9't oploceno.

9 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str Verejne prostranstvi a pozemni komunikace docasne uzivane pro staveniste pn soucasnem zachovani jejich uzivani verejnosti se musi po dobu spolecneho uzivani bezpecne chrb.nit pred poskozenim stavebni Cinnosti a udrzovat (ustanoveni pravnich predpisu 0 bezpecnosti a ochrane zdravi pri praci na stavenistich tim nejsou dotcena). Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniste mohou pouzit jen ve stanovenem nezbytnem rozsahu a dore a po skonceni uzivani pro tento ucel musi by! uvedeny do puvodniho stavu. 20. Veskere stavebni plochy je stavebnik povinen uvest na svlij naklad do puvodniho stavu. 21. Vykopy a skladky na verejnych plochach a komunikacich nesmi omezovat pnstup ke vchodum a vjezdum na prilehie pozemky a stavby. 22. Pripadna podzemni vedeni, jejichz poskozeni muze ohrozit bezpecnost pri zemnich pracich nebo ktera mohou by! zemnimi pracemi poskozena, se musi nalezite zajistit. 23. Dopravni prostfedky a stavebni stroje vyjizdejici ze staveniste na verejne komunikace se musi nalezite ocistit. 24. Pfed zahajenim stavby musi stavebnik zajistit vytyceni prostorove polohy stavby subjektem k tomu opravnenym. Vysledky vytyceni musi by! overeny uredne opravnenymi zememencskymi inzenyry. 25. Pred zahajenim vjkopovjch praci musi investor provest pfislusna zajisteni proti uraziim tfetich osob a uzavfit dohody se vsemi spravci prislusnych podzemnich vedeni a zafizeni. 26. Provadenim praci nesmi by! na svjch pnivech poskozeni ani zkniceni vlastnici nebo uzivatele sousednich nemovitosti a ostatnich prilehlych prostoru. 27. Provadenim stavebnich a terennich uprav nesmi by! ohrozena kvalita a vydatnost podzemnich a povrchovjch vod a okolnich vodnich zdroju, slouzicich pro individuelni zlisobovani obyvatelstva pitnou vodou, pokud se v zajmovem uzemf nachazeji stavbe musf by! die 157 stavebnfho zlikona veden fadny stavebni denik se vsemi nalezitostmi, ktery spolu s overenym projektem stavby bude na stavbe k dispozici pri kontrolni prohlidce stavby. 29. Pro stavbu mohou by! pouzity jen takove vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, ze stavba pri spravnem provedeni a beme udrzbe sphluje po dobu predpokladane existence pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozami bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotnfho prostfedi, bezpecnost pn uzivani, ochranu proti hluk:u, na usporu energie a ochranu tepla. 30. Kontrolni prohlidky stavby pred oznamenim zameru 0 uzivani stavby bude stavebni urad vykomivat 1 x rocne a die potfeby. 31. Stavba bude provadena zhotovitelsky stavebnim podnikatelem vybranou na zliklade vjberoveho fizeni. Nazev, sidlo a opravneni k predmetne cinnosti bude predlozeno stavebnimu ufadu pred zahajenim stavebnich praci. Provadet stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pn jeji realizaci zabezpeci odbome vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim. Dale povinen zabezpecit, aby prace na stavre, k jejichz provadeni je pfedepsano zvlastni opravneni, vykonavaly jen osoby, ktere jsou drziteli takoveho opravneni. Zhotovitel stavby je povinen provadet stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho ufadu a s ovefenou projektovou dokumentaci, dodrzeny obecne pozadavky na vjstavbu, popnpade jine technicke pfedpisy a technicke normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrane zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pnivnich pfedpisu. 32. Stavebnik zajisti, Ze stavebni podnikatel (zhotovitel) bude pred zapocetim praci seznamen s podminkami tohoto rozhodnuti a ovefenym projektem. 33. Zahajeni stavby oznami stavebnik stavebnimu ufadu MeV Chrastava min. 7 dni pfed zahajenim stavby. 34. Zhotovitel stavby musi neprodlene stavebnimu ufadu hlasit zlivazne okolnosti na stavbe, ktere mohou mft vliv na kvalitu stavby nebo vykazuji odchylky od schvaieneho projektu stavby. 35. Neprodlene po dokonceni stavby je stavebnik die 119 stavebniho zlikona povinen oznamit uzivani stavby stavebnimu Ufadu. 36. Stavba bude dokoncena do V pfipade nedodrzeni tohoto terminu pozada investor zdejsi stavebni urad 0 prodlouzeni lhiity vjstavby s pfislusnym oduvodnenim pficin, pro ktere termin ukonceni nemohl by! dokoncen. Vcastnici fizeni na nez se vztahuje rozhodnuti spravnfho organu: Pavel Fiala, nar , Frydlantska 82, Chrastava Miriam Fialova, , Frydlantska 82, Chrastava

10 C.j.OVUSI1424/2014IJa str. 10 Oduvodneni: One podal stavebnik zadost 0 vydani rozhodnuti 0 umisteni a provedeni stavby. Uvedenym dnem bylo zahajeno uzemni a stavebni rizeni, ktere stavebni urad spojil podle 78 odst. 1 stavebniho zakona v sou1adu s 140 odst. 1 spnivniho fddu usnesenim podle 140 odst. 4 spravniho radu. Protoze zadost nebyla uplna a nebyla dolozena vsemi podklady a stanovisky pottebnymi pro jeji radne posouzeni, byl stavebnik dne vyzvan k doplneni zadosti a nzeni bylo preruseno. Dnem doplneni predepsanych milezitosti je v nzeni pokracovano. Stavebni urad oznamil zahajeni spolecneho ilzemniho a stavebniho rizeni ucastnikum rizeni, dotcenym organum a verejnosti. K projednani zadosti soucasne naridil ustni jednam spojene s ohledanim na miste na ,0 jehoz vysledku byl sepsan protokol. Stavebni urad v provedenem spolecnem ilzemnim a stavebnim rizeni prezkoumal predlozenou zadost z hledisek uvedenych v 86 a III stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky rizeni a s dotcenymi organy a zjistii, ze jejim uskuteenenim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranene stavebnim zakonem, predpisy vydanymi kjeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Umisteni stavby je v souladu se schvalenym uzemnim planem mesta Chrastava. Umisteni stavby je v souladu s ustanovenimi technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pozadavku na vyuzivani uzemi stanovenych vyhlaskami c.268/2009 Sb., 0 technickych pozadavcich na stavby, ve zneni pozdejsich predpisu a vyhlasky c.501l2006 Sb., 0 obecnych pozadavcich na vystavby, ve zneni pozdejsich predpisu, ktere se zmenou stavby souvisi. Navrzena stavba bude splnovat pozadavky urbanisticke, architektonicke, zivotniho prostredi, hygienicke, ochrany povrch0vych a podzemnich vod, pozami ochrany, bezpecnosti a na zachovani kvality prostredi. Odstupy budou umomovat udrfbu staveb. Veskeni ustanoveni t,ykajici se umisteni stavby jsou v zadosti 0 vydani uzemniho rozhodnuti splnena. Zaroven jsou splneny i uzemni technicke pozadavky na umist'ovani staveb. Predlozeny zamer nepodleha posouzeni die zakona c Sb., 0 posuzovani vlivil na zivotnf prostfedi, v platnem znenla umisteni stavby vyhovuje obecnym pozadavkum na vyuzfvanf uzemf. Pri vymezovani okruhu ucastniku uzemniho rizeni dospel stavebni urad k zaveru, ze v danem pripade toto pravni postaveni die 85 odst 2 pfsm a) a b) stavebniho zakona pnslusi vedle stavebnika a obce, na jejim.z uzemi rna by! pozadovany zamer uskutecnen, i vlastnikum dotcenych pozemku, osobam, jejichz vlastnicka ci jina vecml prava k sousednim pozemkum nebo stavbam na nich mohou by! navrzenou stavbou pnmo dotcena a spravcum (vlastnikum) sid technickeho vybaveni, jejichz zarizeni budou dotcena soubehem Ci ktizenim navrzenou trasou. Pi'i vymezovani ueastniku stavebniho nzeni dospel stavebni urad k zaveru, Ze danem pripade toto pravni postaveni podle 109 stavebniho zakona prislusi vedle stavebnika i vlastnikum dotcenych pozemku a staveb nejblizsim ke stavbe a spravcum ( vlastnikum sid) dotcenych sid. Pro uplnost stavebni urad uvadi, ze pripojky pro stavbu Bytoveho domu byly v predstihu vybudovany v II. pol. roku 2013 az na hranici pozemku stavebnika s ohledem na provedenou rekonstrukci povrchu komunikace Bezrucova. ledna se pfipojky vody, dest'ove a splaskove kanalizace provedene na zaklade ilzemniho souhlasu c.j. OVUS/2932/2013lRe ze dne , pnpojka NN provedena na zaklade uzemniho souh1asu c.j. OVUS/2905/2013IPS ze dne a plynova pripojka provedena v ramci stavby Reko MS Chrastava - Bezrucova na zaklade uzemniho souhlasu c.j. OVUS/1659/2013lRe zedne Projektova dokumentace byla vypracovana autorizovanym architektem. Projektova dokumentace splnuje technicke pozadavky na stavby, vyhovuje obecnym pozadavkilm na vyu.zivani ilzemi a stavba z pozamiho hlediska vyhovuje. Stavebni urad zajistil vzajemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek doteenych orglinu VYZadovanych zvlastnimi predpisy azahrnul je do podminek rozhodnuti. Stavebni urad v prilbehu rizeni neshledal duvody, ktere by branily povoleni ( umisteni a provedeni) stavby. Stavebni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pcedpisu ve vyroku uvedenych.

11 - --_._ ====---- C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 11 K zadosti Zadatel (stavebnik) dolozil zejmena tyto doklady : - projektovou dokumentaci stavby z 11/2013 vypracovanou Ing. Milosem Pazourem, Raspenavska 212, Liberec 32, drzitel CKAIT ~ souhrnne vyjadrenf Magistratu mesta Liberec, OZP ~.j. MML/ZPlPil SZ /2 z z3vazne stanovisko KHS LK ~.j. KHS LB 07804/2014 ze dne koordinovane zavazne stanovisko HZS LK c.j. HSLI-969-3IKR-P-PRE-2014 ze dne vyjadfeni spravcu siti z hlediska existence stlivajicich sui a stanoveni podminek pro napojeni Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici fizeni - dalsi dotcene osoby: Mesto Chrastava, SOOr jednoty bratrske, Severoceske vodovody a kanalizace a.s., CEZ Distribuce, a. s., RWE Distribucni sluzby, s.r.o. Vypofadani s vyjadfenimi ucastniku k podkladum rozhodnuti: Mesto Chrastava uplatnilo svym vyjadfenim c.j. 29/2014 pozadavek na 10 parkovacich mist na pozemku investora. Uvedeny pozadavek splnuje pfedlozena projektova dokumentace. Na pozemku investora je zajisteno min. 10 parkovacich mist na stlivajicich krytych i vnejsich zpevnenych plocmch. Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnu ode dne jeho ozdameni k Krajskemu ufadu Libereckeho kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.. Odvolani se podava s pouebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spnivnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik pottebny pocet stejnopisu, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolimim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok neoo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepfipustne. Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti pfeda ovefenou dokumentaci pro umisteni stavby stavebnikovi, pfipadne obecnimu ufadu, jehoz uzemniho obvodu se umisteni stavby.tyka, neni-ii sam stavebnim Madem, popfipade lez specialnimu stavebnimu ufadu. Stavebnikovi zasle jedno vyhotoveni ovefene projektove dokumentaee a stitek obsahujici identifikacni udaje 0 povolene stavbe. DalSi vyhotoveni ovefene projektove dokumentaee zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen stitek pfed zamjenim stavby umistit na viditelnem miste u vstupu na staveniste a poneehat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadne do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahle stavby se mohou ozdacitjinym vhodnym zpusobem s uvedenim udaju ze stftku. Rozhodnuti rna podle 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti 0 umisteni stavby plati po dobu trvani stavby ci wizeni, nedoslo-li z povahy veei k jejich konzumaei. Stavba nesmi byt zahajena, dokud rozhodnutf nenabude pravnl mod. Stavebnf povoleni pozb:rva platnosti, jestli.ze stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravnl moci.

12 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 12 Toto rozhodnuti musi byt vyveieno na uredni desee MeU Chrastava a zveiejneno zpdsobem umoziiujiei daikovy pristup po dobu 15 dnd. xv d' f'.,,'.~:./ Vyv.:;seno ne...;... f' ' /.,... /".. / ~,- '",:Ie-, SeJrnuto dne:... :... :.~:.~..... Razitko, podpis orgrulu, ktery potvrzuje vyveseni a sejrnuti oznameni. Obdrii: Ucastnici fizeni 0 urnisteni stavby die 85 odst.l stavebniho mona, doruceni na dorucenku : Pavel Fiala, Frydlantsk:i c.p. 82,46331 Chrastava Miriam Fialova, Frydiantska c.p. 82, Chrastava Mesto Chrastava, nam. 1. rnaje c.p. 1, Chrastava Ucastnici fizeni 0 urnisteni stavby die 85 odst.2 stavebniho zakona, dorucenf verejnou vyhiaskou : Sbor Jednoty bratrske v Chrastave, Bezrueova c.p. 503, Chrastava Severoeeske vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns sidio: Sladovnicka c.p. 1082, Liberec 30 CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidlo: Teplicka c.p. 874/8,40502 Decln N. RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sidlo: Plynarenska c.p , Zabrdovice, Brno DotCene organy Magistrat mesta Liberec OZ!>, IDDS: 7c6by6u sidlo: Nam. Dr.E.Benese c.p. I, Liberec 1 Krajsk:i hygienicka stanicelibereckeho kraje, IDDS: nfeai4j sidlo: Husova IT. c.p. 64, Liberec HasicskY zachranny sbor Libereckeho kraje, krajske reditelstvi, IDDS: hv4aivj sidlo: Barvifska c.p ,46001 Liberec III urad pro zverejneni verejne yyhlasky : MestskY urad Chrastava, uredn{ deska, namesti 1. maje c.p. 1, Chrastava ucastnici stavebniho rizeni- na dorucenku: Pavel Fiala, Frydlantsk:i c.p. 82, Chrastava Miriam Fialova, Frydlantska c.p. 82, Chrastava Mesto Chrastava, nam. I. maje c.p. l, Chrastava Sbor Jednoty bratrske v Chrastave, Bezrucova c.p. 503, Chrastava Severoeeske vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns sidlo: Siadovnicka c.p. 1082, Liberec 30 CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidlo: Teplick:i c.p. 874/8, Decin N. RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sidlo: Plynarenska c.p. 499/1, Zabrdovice, Brno Dotcene organy Magistrat mesta Liberec OZP, IDDS: 7c6by6u sidlo: Nam. Dr.E.Benese c.p. 1,46059 Liberec 1 Krajska hygienicka stanice Libereckeho kraje, IDDS: nfeai4j sidlo: Husova IT. c.p. 64, Liberec Hasicsky zachranny sbor Libereckeho kraje, krajske reditelstvi, IDDS: hv4aivj sidlo: Barv{rsk:i c.p. 29/10,46001 Liberec III. Priloha: Situace stavby

13 / _. 527/2 Q 542/1 Q 561/2 Q 545/ Q 550/3 _ ReSenyobjekt Stavajici objekty Hranice pozemku investora Akce BytovY dum 0 7-mi b.j. s nebytovym prostorem v prizemi v Bezrucove ul. v Chrastave,,--::-::: Misto st.p.c. 407, p.p.c. 545/1 v k.u. Chrastava I j~~'~ Investor Pavel Fiala, FrYdlantska 82, , Chrastava.::2/ Zodpovedny projektant Vypracoval Datum Stupen Format Ing. Milos pazour Ing. Milos pazour 11/2013 UR+SP 1xA4 VYkres Mei'itko C. vykresu KATASTRALNf SITUACNf vykres 1:500 C-04

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi SPIS. ZN.: MUVS-S 558/2012 OZP/Nov C.J.: MUVS 7606/2012 VYRIZUJE: Novotna Milena, ing. TEL.: 571491709 E-MAIL: milena.novotna@mestovsetin.cz DATUM: 21.3.2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice Ci'slo spisu: C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 26.4.2012 014/2012 804-805/SU/152-153/12/R/dub Dubska 475 225 460

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy

Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy I Vyviieno dne: i,s '!Ja\0.. Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy mimesti 1. maje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet:

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.

Úřad městyse Čechtice, stavební úřad ROZHODNUTÍ. Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice. Úřad městyse Čechtice, stavební úřad Náměstí Dr. Tyrše č.p. 56, 257 65 Čechtice tel.: 317 853 320, e-mail: stavebniurad@mestys-cechtice.cz SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: DATUM: Výst./330-267-87/2012/ Výst./330-267-87/2012/4

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5466/11-6 Hranice, dne: 30.5.2011 Vyřizuje: Romana Demišová E-mail: romana.demisova@mesto-hranice.cz Telefon: 581 828

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice r r v MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice 6'slo spisu: C.J.: Vyrizuje: Tel.: E-mail: Datum: 15.5.2012 015/2012 982-983/SU/183-184/12/R/dub Dubska 475 225

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 001/2013 3959/SU/645/12-13/UR/dub Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz

Více

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc EvidenCni Cislo dokumentu : ZP-DOK/1861/2013/Gi Spisovy znak.podznak - 231.2, skartafini znak/skart. Ihfita- A/20 MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 06620/2015/St P13-34059/2015

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MNSTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 12. kvetna 2015 C.j.: MMR15716/20158311062 ROZHODNUT Ministerstvo pro mistnf rozvoj, jako organ pfislusny

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

MestskY urad Chrastava odbor vystavby a uzemni spnivy

MestskY urad Chrastava odbor vystavby a uzemni spnivy I MestskY urad Chrastava odbor vystavby a uzemni spnivy mimesti 1. truije 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: Vyst.1249/20121PM

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Tel.: 482 411 472, fax 482 411 499 Č.j.: OSŽP-4058/2013-NOM V Hrádku nad Nisou dne

Více

/). I/. hli ROZHODNUTI

/). I/. hli ROZHODNUTI Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420321 748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 9 7 0 6-2014/5905-2 0 1 3 / m a i S p is. a s ka rt. z n

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0043812/10/E 0051976/10/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 15.7.2010 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/521/2011/kou - 7 Polná, dne: 18.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavbu: Novostavba haly - sklad píce Horažďovice, Předměstí č.p. 442

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. na stavbu: Novostavba haly - sklad píce Horažďovice, Předměstí č.p. 442 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/2591/2015/pats SÚ/1856/2015/Pa Bc. Pátková Stanislava telefon: 323 666

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více