Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty"

Transkript

1 Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty ruimesti 1. maje 1, Chrastava.~ 7~1 te1efon: SH _'~ fax: Internet: Spis. zn.: Vyst /Ja Chrastava, dne: c.j.: OVUSI1424/2014/Ja Vyfizuje: Martin Janousek Telefon: Vyveieno dna:.~,r,,jo 17 Seimuto dna: J- ~/o t'~ ROZHODNUTI Vyrokova cast: MestskY urad Chrastava, OObor vystavby a uzemni sprayy,jako stavebnf urad pnslusny podle 13 odst. 1 pismo d) zakona e. 183/2006 Sb., 0 uzemnim phinovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsfch predpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spoleenem uzemnim a stavebnfm rizeni pfezkoumal podle 84 az 91 a 109 az 114 stavebniho zakona Ziidost 0 yydani rozhodnuti 0 umisteni a provedeni stavby, kterou dne podal Pave) Fiala, nar , Frjdlantsloi 82, Chrastava, Miriam Fialova, nar , Frjdlantsloi 82, Chrastava (deile jen "stavebnik"), a na zaklade tohoto prezkoumani: I. Vydava poole 79 a 92 stavebniho zakona a 9 yyhlasky c. 503/2006 Sb., 0 podrobnejsf uprave uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouyy a Uzemniho opatfeni rozhodnuti 0 umisteni stavby a podle 115 stavebniho zakona a 5 a 6 yyhlasky c Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni stavebniho zakona ve vecech stavebniho fadu stavebni povoleni na stavbu: Bytovj dum 0 7-mi b.j. s nebytovjm prostorem v pfizemi v Bezrucove ul. v Chrastave (dale jen "stavba") na pozemku st. p. 407, parc. c v katastralnim Uzemi Chrastava I, obec Chrastava. I Stavba obsahuje: Jedna se 0 tfipoolami, zdeny, nepoosklepeny objekt obdelnikoveho pudorysu 0 zakladnich rozmerech 22,5 x 13,15 m, zaloreny na zakladovych pasech z prosteho betonu. ObvOOove steny jsou navrzeny zdene z tvarnic Ytong tl. 450 mm, vnitfni nosne steny z tvarnic Ytong t mm. Stropnf konstrukce jsou navdeny ze stropnfch panelu Spiroll d. 200 mm doplnene v jednotlivych bytech 0 podhled ze sadrokartonu s tepelne izolaeni mineralni vlnou t mm. VyPlne otvoru - okna a dvere v obvodovem plastijsou navdena plastova s izolaenimi dvojskly. Objekt bude zastresen polovalbovou stfechou tesai"ske konstrukce s orientaci hlebene SZ - N, 0 vysce k hlebeni 14,08 m na kterou kolme navazuji sedlova zastfeseni yystupujicich prvku fasady na SV a JZ stane objektu svyskou hrebenu 12,4 a 11,1 m. Stfesni krytina je navdena skladana z palenych stfesnich taseko Zastavena plocha objektu einf 307 m2, obestaveny prostor 3530 m3, uzitna plocha 747 m2. Objekt bude obsahovat 7 bytovych jednotek ( 2x dispozice 1 +KK a 5x dispozice 3+KK ) a nebytove prostory kadefnickeho a masazoiho salonu.

2 C.j.OVUSI /Ja str.2 Objekt bude napojen na pi'ipojky vody, dest'ove a splaskove kanalizace, plynu a NN, k..tere byly vybudovany v predstihu s ohledem na provedenou rekonstrukci ul Bezrucova na hranici pozemku investora. Dopravni napojeni budouciho objektu bude pouzito smvajicim vjezdem do dvora na p.p.c v k.u. Chrastava I, kde bude siouzit smvajici zpevnena a zastresena plochajako parkoviste obyvatel obytneho domu 0 10-ti parkovacich stamch. n. Stanovi podminky pro umisteni stavby: 1. Stavba Bytoveho domu 0 7-mi bj. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave bude umfstena podle projektove dokumentace z 11/2013, kterou vypracoval lng. Milos Pazour, Raspenavska 212, Liberec 32, drzitel CKAIT c , tj. v souladu s grafickou ptilohou rozhodnutf, ktern obsahuje z3kres do katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemk:u a umfstenim stavby. 2. Stavba Bytoveho domu 0 7 -mi b.j. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave bude umistena na p.p.c a st.p. c. 407 ve vzdalenosti 18 m od spolecne hranice p.p.c. 545/1 s p.p.c. 545/2, ve vzdalenosti 5 m od spoiecne hranke s p.p.c a ve vzdalenosti 13,5 m od smvajiciho objektu c.p. 365 na st.p.c 407 vse v k.t1. Chrastava I, obec Chrastava. 3. Pro uskutecneni predmetne stavby Bytoveho domu 0 7-mi bj. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave se jako stavebni pozemek vymezuje cast st.p.c plose max. 150 m 2 a cast p.p.c. 545/1 0 plose max. 190 m 2 v k.t1. Chrastava I, obec Chrastava. 4. Stavebnik zajisti vytyceni prostorove polohy stavby subjektem k tomu opravnenym. m. Stanovi podminky pro provedeni stavby: 1. Stavba bude provedena podle overene projektove dokumentace z 11/2013, kterou vypracoval lng. Milos Pazour, Raspenavskit 212, Liberec 32, dnitel CKAIT c , ptipadne zmeny nesmi byt provedeny bez predchoziho povolenf stavebniho ufadu. 2. V pinero rozsahu respektovat podmfnky souhrnneho vyjitdreni Magistratu mesta Liberec, OZP ze dne Cj.: MMLlZPlPil SZ /14/2 tj. zejmena Z HLEDISKA NAKLADANi S ODP ADY (M.Ondrackova): Z hlediska nakladani s odpady upozordujeme na nasledujici: s odpady, ktere budou v pruoohu stavebni cinnosti vznikat, musi byt nakhidano v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., 0 odpadech v platnem zneni a souvisejicimi pnivnfmi pfedpisy; odpady musi byt dusledne trideny podle jednotliv,ych druhu a kategorii a prednostne vyuzivany; vznikle odpady musi byt predavany pouze pravnicke osooo nebo fyzicke osooo opravnene k podnikani, ktera je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstraneni nebo ke sooru nebo k v,ykupu urceneho druhu odpadu, pnceillz kaidy je povinen zjistit, zda osoba, ktere predava odpady, je k jejich pfevzeti opravnena (jejich seznam lze najit na webov,ych strcinkitch kraje Ibc.czlzivotniprostredilsouhlasyl); k obsypum, zasypum a terennim uprav31n nesmi byt poufity zadne odpady (napf. stavebni sut', odpady z demolice, plasty, obalove materiitly, trubky, odpadni kabely nebo jine odpady); mome je pouzit pouze cistou v,ykopovou zeminu z mista stavby ci upravene odpady v podobe recykhitu ze stavebniho a demclicniho odpadu, ktery die 12 odst. 1 vyhhisky c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skiadky a jejich vyuzivani na povrchu terenu nesmi obsahovat vyssi koncentrace skodlivin, nef je uvedeno v tabulce c ptilohy c. 10k teto vyhlasce a jejich vodny v,yluh musi spmovat pozadavky stanovene v tabulce c ptilohy c. 10k teto vyhlasce; s nebezpecnymi odpady, ktere pfipadne v prubehu stavby vzniknou (napf.nadoby od naterov,ych hmot se zbytkov,ym obsahem skodlivin, obaly nebo tkaniny a jine materialy znecistene nebezpecnymi liitkami apod.) nesm{ byt ukladany do komunainfho odpadu,aie musi byt pfedany opravnene osobe (napf. sbemy dvilr);o vzniku a zpusobu naklitdani s odpady mus{ dodavatel stavebnich praci vest evidenci odpadu, jejiz nalezitosti stanovi vyhjaska c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladfmi s odpady. 3. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjitdrenf spolecnosti Telef6nica Czech Republic, a.s., c.j.: ze dne , tj. zejmena : Stavebnik nebo jim poverena treti osooo, je povinen obriitit se na pracovnika spolecnosti Telef6nica povereneho ochran.ou site- Lubomir Daniel, tel , (date jen POS) v kaide si~aci, kdy hrozi poskozeni vedeni SEK, resp. kolize stavby se SEK.l) Vyjitdreni je platne pouze pro zajmove uzemi ureene a vyznacene Zadatelem, jakoz i pro duvod vydani Vyjadreni stanovenym Zadatelem v zadosti. Vyjadfeni pozb9va platnosti uplynutim doby platnosti v tomto vyjadreni uvedene, zmenou rozsahu zajmoveho uzemi ci

3 C.j.OVUS/1424/2014IJa str.3 zm~nou duvodu vydani Vyjadreni uvedeneho v zadosti nebo nesplnenim povinnosti stavebnika die bodu (2) tohoto Vyjadreni, to vse v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto Vyjadreni nastane nejdrive.2) Bez ohledu na vsechny shora v tomto Vyjadreni uvedene skuteenosti je stavebnik, nebo jim poverene treti osoba povinen ridit se Vseobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telef6nica, ktere jsou nedilnou soucasti tohoto Vyjadreni. 3) Spolecnost Telef6nica prohlasuje, ze iadateli byly pro jim urcene a vyznacene zajmove uzemi poskytnuty veskere dostupne infonnace 0 SEK. 4) Zadateli prevzetim tohoto Vyjadreni vznika povinnost poskytnute infonnace a data uzit pouze k ucelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnen poskytnute infonnace a data rozmnozovat, rozsirovat, pronajimat, pujcovat Ci jinak uzivat bez souhlasu spolecnosti Telef6nica. V pnpade poruseni techto povinnosti vznikne Zadateli odpovednost vyply-vajici z platnych pravnich predpisu, zejmena predpisu prava autorskeho. V pnpade jaky-koliv dotazii k poloze SEK ajeji dokumentaci lze kontaktovat spolecnost Telef6nica na bezplatne lince Vseobecne podminky ochrany SEK spolecnosti Telef6nica: I. Obecna ustanoveni 1. Stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, je povinen bez zbytecneho odkladu pote, kdy zjistil, ze jeho zamer, pro ktery podal shora oznaeenou zadost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranneho pasma SEK, nejpozdeji vsak pred pocatkem zpracovanf projektove dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranneho pasma SEK, vyzvat spolecnost Telef6nica ke stanoveni konkretnich podminek ochrany SEK a k prelozeni SEK,a to prosrrednictvim POS. 2. Nastane-li skutecnost uvedena v bodu 1., zajisti prelozeni SEK jeji vlastnik, spolecnost Telef6nica. Pro ucely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzavrit se spoleenosti Telef6nica Smlouvu 0 realizaci prekladky SEK. 3. Stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, je povinen pn provadedni jaky-chkoliv cinnosti, zejmena stavebnich nebo jinych praci, pn odstranovani havarii a projektovani staveb, ridit se platnymi predpisy, technickymi a odbomy"mi nonnami (vcetne doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskera oparreni nezbytna k tomu,aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni SEK ve vlastnictvi spolecnosti Telef6nica aje ryslovne srozumen stirn, ze SEK je soucasti verejne komunikacni site, je zajist'ovana ve verejnem zajmu a je chranena pravnimi predpisy. Ochranne pasmo podzemniho komunikacniho vedeni cinf 1,5 m po stranach krajniho vedeni. 4. Pn projektovani rystavby, rekonstrukce ci prelozky vedeni a zanzeni silorych elektrickych siti, elektrickych trakci vlaku a tramvaji je stavebnik, nebo jim poveremi rreti osoba, povinen pred zahcijenim Hzeni na spravnim urade kontaktovat pracovnika POS ve veci posouzeni nebezpecnych a rusirych vlivii. Obdobne je stavebnik nebo jim povereny subjekt povinen postupovat pri projektovani rystavby, rekonstrukce ci prelozky produktovodu s katodovou ochranou. 5. Stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, je povinen kazde poskozeni ci kradez SEK neprodlene od okamziku zjisteni takove skutecnosti, oznamit POS nebo poruchove sluzbe spolecnosti Telef6nica, telefonni cislo , pro oblast Praha lze uzit telefonni cislo Bude-li Zadatel na spolecnosti Telef6nica pozadovat,aby se jako ucastnik spravniho rizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala pniva na odvolani proti rozhodnuti vydanemu ve spravnim rizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, je povinen kcntaktovat POS. II. Soucinnost stavebnika pn cinnostech v blizkosti SEK I. Pri jakekoliv cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen respektovat ochranne pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni ptistupu k SEK. 2. Na trasach PVSEK do vzdalenosti 1,5 m od krajmbo vedeni trasy nesmi stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, provadet zadne terenni upravy. Nad trasami SEK musi nechat volny prostor. 3. Stavebnik, nebo jim poverena tteti osoba, neni opnivntm na trase PVSEK (vcetne ochranneho pasma) jakkoliv men it niveletu terenu, vysazovat trvale porosty ani menit rozsah a konstrukci zpevnenych ploch (napr. komunikaci, parkovist', vjezdu aj.). 4. Stavebnik, nebo jim poverena rretf osoba, je povinen rykopove prace v blizkosti sloupu NVSEK provadet v takove vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vse za doddeni platnych pravnich predpisu, technickych a odbomych norem (vcetne doporucenych), spravne praxi v oboru stavebnictvi a technologicky-ch postupu. 5. Pri pfeprave vysok6ho nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen respektovat rysku vedeni nad zemi, pfipadne porrebnou zmenu rysky vedeni projednat s POS. 6. Stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, je povinen manipulacni a skladove plochy ztizovat v takove vzdalenosti od NVSEK,aby cinnosti nalv manipulacnich a skladorych plocmch nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nef 1 m od NVSEK. 7. Stavebnik, nebo jim poveremi rreti osoba, neni opravnen uzivat, premist'ovat a odstranovat technologicke, ochranne a pomocne prvky SEK. 'III. Prace v objektech a odstranovani objektu 1. Pn provadeni cinnosti v budovach a jinych objeldech je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen v souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbomy"mi nonnami (vcetne

4 C.j. OVUS1l424J2014/Ja sir. 4 doporucenych), spravnou praxi V oboru stavebnictvi a technologick}'mi postupy provest mimo jine pnizkum vnej~ich i vnittnich vedeni SEK na omftce i pod ni. 4. V pinem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spoiecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouci objekt BD na parco 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - nemer-ena cast od HUP k plynomen'im a byt c. 1, pnzemi. ) tj. K pfedlozene projektove dokumentaci na odberne plynove zafizeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uzaveru plynu (dale jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebicu; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztec 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pfetlak pi'i mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napf. rozperka).; Pomdujeme osadit uzaver pfed i za plynomerem.; Za HUP v pilifi na hranici pozemku instalovat propojeni pomocf flexibilnmo potrubi nebo s pomoci spoje s pfevleenou matici (z duvodu morne vymeny nebo pretesneni HtTP). ;Nejedmi se 0 STL potrubi (od HUP k plynomerum) a nejedna se 0 pfipojku plynu, ale vnej~i domovni plynovod vedeny v zemi. PE potrubi se neoznaeuje DN, ale d nebo dn.; Reseni objektu HUP musi by! realizovano v souladu s technick}'m pomdavkem provozovatele distribucni soustavy (Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich sid). Tento pfedpis je k dispozici na Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; V zajmovem prostom stavby se nacwi stavajici plynarenske wizeni: NTL pfipojka d63; Na zaklade pfedlozene situace byl pfedan detailni zakres PZ v M 1:500; Plynarenske zafizenf je chcineno ochrannym pasmem die zakona c.458/2000 Sb. ve znenf pozdej~ich pfedpisu.; Ochranny-m pasmem se rozumf souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenskeho zafizeni, ktery cini: a) u nizkotlak}'ch a stfedotiak}'ch plynovodu a plynovodnich pffpojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavenem uzemi obce 1 m na obe strany od pudorysu,; b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obe strany od pudorysu c) u technologick}'ch objektu 4 m od pudorysu Pfi realizaci uvedene stavby budou dodr.zeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni: 1) za stavebni cinnosti se pro ueely tohoto stanoviska povafuji v~echny cinnosti provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni (tzn. i bezvy-kopove technologie), 2) stavebni einnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho wizeni je morne realizovat pouze pi'i dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodr.zeny, budou stavebni cinnosti, popf. upravy terenu provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho wizenf povazovany die 68 zakona c.458/2000 Sb. ve znenf pozdejsfch predpisu za cinnost bez naseho pfedchozmo souhlasu. Pi'i kame zmene projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych inzeny-rsk}'ch sitf) je nutne pozadat 0 nove stanovisko k teto zmene, 3) pred zahajenim stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarensk}'ch wizenf bude provedeno. vytyceni plynarenskeho zafizeni. Vytyceni provede pfislu~na provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na uvede mdatel nasi znacku (cislo jednacf) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a pfesneho urceni ulozeni plynarenskeho zafizeni nesmi by! stavebni 6nnosti zahajeny. Vytyceni plynarenskeho wizeni povafujeme za zahajeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zai'izenf. 0 provedenem vytyeeni bude sepsan protokol, 4) bude dodrzena mj. CSN , TPG tab.8, zakon c.458/2000 Sb. pozdejsich predpisu, pfipadne dalsf pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou, 5) pracovnici provadejici stavebni cinnosti budou prokazatelne seznameni plynarensk6ho zafizeni, rozsahem ochranneho pasma a temito podrniokami, ve zneni s polohou 6) pi'i provadeni stavebni cinnosti v ochrann6m pasmu plynarenskeho zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfenf, aby nedoslo k poskozeni plynarensk6ho zafizeni nebo ovlivneni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodn6ho natadi, zemina bude tezena pouze mcne bez pouzitf pneumatick}'ch, elektrick}'ch, bateriovych a motorovych nafadf, 7) odkryt6 plynarenske zatizenf bude zabezpeeeno protijeho poskozeni, v prubehu nebo pi'i pfem~enf stavebni cinnosti.hidne 8) v pfipade pouziti bezvy-kopovych technologii (napf. protjaku) bude pied zahajenim stavebni einnosti provedeno obna.zenf plynarensk6ho zai'izenf v miste kfizeni, 9) neprodlene oznamit kazd6 i sebemensf poskozenf plynarenskeho signalizacnmo vodiee, vystrazn6 folie atd.) na telefon 1239, zafizenf (ve. izolace,

5 C.j. QVUS/1424/2014IJa str.5 10) pfed provedenim zasypu v)'kopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zaftzeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni einnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zarizeni a kontrola plynarenskeho zarizenf. Kontrolu provede prislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na nebo Zakaznicka linka 840 II 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znaeku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenske zanzeni, ktere nebylo odhaleno. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol. Bez provedene kontroly nesmi byt plynovodni zarizeni zasypano. V pnpade, ze nebudou doddeny v)'se uvedene podminky, je stavebnik povinen na zeiklade v)'zvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit pnikaznou dokumentaci 0 neposkozeni PZ behem v)'stavby-nebo provest na sve nciklady kontrolni sondy v miste styku stavby s PZ. 11) plynarenske zarizeni bude pfed zasypem v)'kopu radne podsypano a obsypano tezenym piskem, zhutneno a bude osazena v)'strainei folie zlute barvy, vse v souladu s CSN EN , TPG , TPG , 12) neprodlene po skoneeni stavebni einnosti budou feidne osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky plynarenskeho zaftzeni, 13) poklopy uzaveru a ostatnich armatur na plynarenskem zaftzeni ve. hlavnich uzaveru plynu (HUP) na odbemem plynovem zaftzeni uddovat stale pristupne a funkeni po celou dobu trvani stavebni einnosti, 14) pfipadne zfizovani staveniste, skiadovani materieihl, stavebnich strojti apod. bude realizovano mimo ochranne peismo plynarenskeho zarizeni (neni-ii ve stanovisku uvedeno jinak), 15) bude zachovana hloubka ulozeni plynarenskeho zarizeni (neni-ii ve stanovisku uvedeno jinak), 16) pfi pouziti nakiadnfch vozidel, stavebnich strojti a mechanismti zabezpeeit pripadny pfejezd pfes plynarenske zarizeni ulozenim panelti v mfste pfejezdu plynarenskeho zaftzenf. Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydcini. Za spnivnost a uplnost dokumentace pfedlozene s zadosti veetne jejiho souladu s platnymi predpisy pine zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadmi dalsi stanoviska k jinym eastern stavby. V pfipade dalsi korespondence nebo jednani (napr. zmena stavby) uvadejte nasi znaeku a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadfeni spolecnosti RWE Distribueni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 2, l.patro. ) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribueni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribueni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K pfedlozene projektove dokumentaci na odbeme plynove. zarizeni (dale jen OPZ) vydaveime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umfsteni hlavniho uzaveru, plynu (dale jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebicti.; Umisteni HUP: hralice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pfi mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi byt osazen v souladu s TPG (napf. roz rka).; POZadujeme osadit uzaver pied i za plynomerem.; Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v pfedlozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydanf. 6. V pinem rozsahu respektovat podminky vyjadieni spoleenosti RWE Distribueni slu.zby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 3, l.patro.. ) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribueni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K pfedlozene projektove dokumentaci na odbeme plynove zarizeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uzaveru plynu (daje jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebieu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pn mefeni: 2,0 kpa; Plynomer must byt osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uzaver pfed i ia plynomerem.; Smlouva 0 pfipojenf cislo: ; Toto stanovisko platt pouze pro u.zemi a stavebni objekty vyznacene v predjozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydanf.

6 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str.6 7. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (OdbCme plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 4, l.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucnf sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odherne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavnfho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pnpojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 8. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjiidreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 5, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odherne plynove wizeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator t1aku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pripojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 9. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zafueni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 6, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove'dokumentaci na odberne plynove zarizeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztec 250 mm, mistnost mereni v pnzemf domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pn mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pnpojenf cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro tizemi a stavebnf objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 10. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWB Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budoucl objekt BD na pare , ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 7, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odberne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavnmo uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 ptipojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 11. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadrenf spolecnosti RWE Distribucni sluzby, S.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zafueni pro budouci objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 8, pnzemi) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na Odberne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umistenf 'hlavnmo uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho pjynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu;

7 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 7 Regulator tlaku plynu: ne; Pfetlak pn mefeni: 2,0 kpa; Plynomer musi byt osazen v souladu s TPG (napf. rozperka).; POZadujeme osadit uzaver peed i za plynomerem.; Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; Toto stanovisko platt pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v peedlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydani. 12. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadeeni spolecnosti RWE Distribucnt sluzby, s.r.o., zn ze dne ( Bytovj dum 0 7-mi b.j. s nebytovjm prostorem v pnzemi v Bezrucove uj. ) K predlozene PD sdeiujeme toto nase stanovisko z pohledu dotyku na piynlirenska zafizeni : V zajmovem prostoru stavby dojde k dotyku s tern ito plynarenskymi zarizenimi : NTL PE 160+pnp. V jamovem ilzemi se nachlizi nefunkcni NTL plynovod DN 200+prip. Plynovod je odstaven od provozovane casti plynovodni site a proto jej nelze vytycit die pfedepsaneho postupu. Pn provlideni praci ve vyznacellem prostoru pozadujeme dbat zv-.ysene opatrnosti, protoze pn mechanickem poskozeni plynovodu je momost vzniku vjbusne smesi. Pracovnici provadejici stavebni prace musi byt s touto skutecnosti prokazatelne seznameni. V pnpade smerove nebo vjskove kolize Ize provest vyfiznuti casti tohoto plynovodu. Tato prace smi provest vjhradne spolecnost RWE Distribucni sluzby, s.r.o. divize provozu a uddby ( kontakt : Pmce budou provedeny na zaklade objednavky za podminky, ze zemni pnlce zajist'uje objednatel. V rozsahu teto stavby souhlasime s povolenim stavby die zakona c. 183/2006 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu.tento souhlas plat} pro uzemni fizeni, nzeni 0 uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisteni stavby, zjednodusene uzemni nzeni, ohlaseni, stavebni nzeni, spoiecne 6zemni a stavebni fizeni, verejnopravni smlouvu 0 provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zameru s certiftkatem autorizovaneho inspektora. V zajmovem uzemi se mohou nachlizet plynarenska zafizeni jinych vlastniku ci spravcu, pfipadne i diouhodobe nefunkcnilneprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych infonnaci 0 jejich poloze. Plynarenske zafizeni je chraneno ochrannym pasmem die zakona c.458/200 Sb. ve zneni pozdejsich predpisu. Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenskeho zafizeni, ktery cini: a)u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pnpojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavenem uzemi obce 1 m na obe strany od pudorysu, b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pripojek 4 m na obe strany od pudorysu, c) u technologickych objekru 4 m od pudorysu. Pri realizaci uvedene stavby budou dodrzeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni: - Za stavebni cinnost se pro ucely tohoto stanoviska povafuji vsechny cinnosti provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni (tzn. i bezv-.ykopove technologie). - Stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni je mome realizovat pouze pn dodrzenf podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni cinnosti pope. upravy terenu provlidene v ochrannem pitsmu plynarenskeho zafizeni povazovany die 68 zakona c.458/2000 Sb. za cinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pri kazde zmene projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych inieny-rskych siti) je nutne pozadat 0 nove stanovisko k teto zmene. - Pred zahajenim stavebni cinnosti vochrannem pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni plynarenskeho zafizenl Vytyceni provede pfislusne regionalni centrum (viz kontaktni list). Zadost 0 vytyceni bude podana minimalne 7 dni pfed pozadovanym vytycenim. Pn zadosti uvede zadatel nasi znacku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a presneho urceni ulozeni plynarenskeho zafizeni nesmi byt stavebni cinnosti zahajeny. Vytyceni plynm:enskeho zarizeni povafujeme za zahajeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni. 0 provedenem vytyceni bude sepsan protokol. - Bude dodrzena mj. CSN , TPG tab.8, zakon c Sb. ve zneni pozdejsich pfedpisu, pnpadne dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou. Pracovnici provadejici stavebni Cinnost budou prokazatelne seznameni s polohou plynlirenskeho zafizeni, rozsahem ochranneho pitsma a tern ito podminkami. - Pri provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pitsmu plynarenskeho zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenskeho zafizeni nebo ovlivneni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodne narndf, zemina bude tezena pouze rucne bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovjch a motorovjch naradt.

8 C.j.OVUSI1424/2014/Ja str.8 - Odkryte plymirenske zafizeni bude v pri'tbehu nebo pri preruseni stavebni cinnosti radnc1! zabezpeceno proti jeho poskozeni. - V pnpade pouiiti bezvykopovych technologii (napr.protlaku) bude pred zahajenim stavebni cinnosti provedeno obnazeni plynarenskeho zafizeni v miste kti.zeni. - Neprodlene oznamit kazde i sebemensi poskozeni plynarenskeho zafizeni (vc.izolace, signalizacniho yodice, vystrazne folie atd.) na telefon Pied provedenim z8.sypu vykopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni a kontrola p!ynarenskeho zanzenf. Kontrolu provede prislusna provoznf oblast (formulaf a kontakt naleznete na nebo ZAkaznicka linka 840 II 33 55). Zadost 0 kontrolu bude podana minimalne 5 dni pfed poiadovanou kontrolou. Pfi zadosti uvede iadatel nasi znacku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni, kteni nebyla odhalena. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol Bez provedene kontroly nesmi b:9't plynovodni zafizeni zasypano. V pnpade, ze nebudou dodr.ieny vyse uvedene podminky je povinen stavebnik na zaklade vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit pri'tkaznou dokumentaci 0 neposkozeni PZ behem vystavby- nebo provest na sve naklady kontrolni sondy v miste styku stavby s PZ. - Plynarenske zafizeni bude pied zasypem vykopu fadne podsypano a obsypano tezenym piskem, zhutneno a bude osazena vystrazna folie zlute barvy, vse v souladu s CSN EN , TPG , TPG Neprodlene po skonceni stavebni Cinnosti budou fadne osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky plynarenskeho zafizeni. - Poklopy uz8.veri't a ostatnich armatur na plymirenskem zanzeni vc.hlavnich uz8.veri't plynu (HUP) na odbernem plynovem zafizeni udrzovat stale pnstupne a funkcni po celou dobu trvani stavebnf cinnosti. - Pfipadne zrizovanf staveniste, skladovani materiahi, stavebnich stroju apod. bude realizovano mimo ochranne pasmo plynarenskeho zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak). - Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenskeho zanzeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak). - Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroju a mechanizmu zabezpecit pfipadny pfejezd pfes plynarenske zafizeni, ulozenim panelu v miste pfejezdu plynarenskeho zafizeni. 13. Stavba bude realizovana v souladu s platnymi predpisy Ceske republiky (zejmena stavebni zakon c. 183/2006 Sb.). 14. Pfi provadeni stavby je nutno dodr.iovat pfedpisy t:9'kajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejmena zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poiadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a 0 zajisteni bezpeenosti a ochr~y zdravi pfi 6nnostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon 0 zajisteni dals~ch podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci); nafizeni vlady c Sb., 0 blizsich minimalnich poiadavcich na bezpeenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a nafizeni vlady c. 362/205 Sb., 0 blizsich poiadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pnici na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. 15. Pfi provadeni prad musi b:9't dodr.iena ustanoveni vyhlasky c. 268/2009,0 technickych poiadavcich na stavby, ktera upravuje poiadavky na provadeni staveb. 16. Pied zahajenim stavby bude na viditelnem miste u vstupu na staveniste umisten stitek "STAVBA POVOLENA", ktery obdr.ii stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moei. Stitek musi b:9't chranen pfed povetmostnimi vlivy, aby udaje na nem uvedene zustaly Citelne, a ponechan na miste az do dokonceni stavby ( 7 vyhlasky c. 526/2006 Sb.). 17. Porrebny stavebni materialize uskladiiovat pouze se souhlasem vlastnika pozemku. v pfipade,.ze bude nutno pouzit ke skladovani materialu vefejne prostranstvi (chodnik, siinice,apod.), musi si stavebm'k vymdat pnslusne povoleni. 18. Staveniste se musi zafidit, uspomdat a vybavit pfisunovyrni trasami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla radne a bezpecne provadet. Nesmi dochazet k ohrozovani a obtezovani okoli, zejmena hlukem a prachem, nad limitni hodnoty stanovene jinyroi pravnimi piedpisy, k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnfch komunikacich, ke znecist'ovani pozemnich komunikaci, ovzdusf a vod, k omezovanf pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technickeho vybaveni a pozamim zafizenim. Staveniste musi b:9't oploceno.

9 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str Verejne prostranstvi a pozemni komunikace docasne uzivane pro staveniste pn soucasnem zachovani jejich uzivani verejnosti se musi po dobu spolecneho uzivani bezpecne chrb.nit pred poskozenim stavebni Cinnosti a udrzovat (ustanoveni pravnich predpisu 0 bezpecnosti a ochrane zdravi pri praci na stavenistich tim nejsou dotcena). Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniste mohou pouzit jen ve stanovenem nezbytnem rozsahu a dore a po skonceni uzivani pro tento ucel musi by! uvedeny do puvodniho stavu. 20. Veskere stavebni plochy je stavebnik povinen uvest na svlij naklad do puvodniho stavu. 21. Vykopy a skladky na verejnych plochach a komunikacich nesmi omezovat pnstup ke vchodum a vjezdum na prilehie pozemky a stavby. 22. Pripadna podzemni vedeni, jejichz poskozeni muze ohrozit bezpecnost pri zemnich pracich nebo ktera mohou by! zemnimi pracemi poskozena, se musi nalezite zajistit. 23. Dopravni prostfedky a stavebni stroje vyjizdejici ze staveniste na verejne komunikace se musi nalezite ocistit. 24. Pfed zahajenim stavby musi stavebnik zajistit vytyceni prostorove polohy stavby subjektem k tomu opravnenym. Vysledky vytyceni musi by! overeny uredne opravnenymi zememencskymi inzenyry. 25. Pred zahajenim vjkopovjch praci musi investor provest pfislusna zajisteni proti uraziim tfetich osob a uzavfit dohody se vsemi spravci prislusnych podzemnich vedeni a zafizeni. 26. Provadenim praci nesmi by! na svjch pnivech poskozeni ani zkniceni vlastnici nebo uzivatele sousednich nemovitosti a ostatnich prilehlych prostoru. 27. Provadenim stavebnich a terennich uprav nesmi by! ohrozena kvalita a vydatnost podzemnich a povrchovjch vod a okolnich vodnich zdroju, slouzicich pro individuelni zlisobovani obyvatelstva pitnou vodou, pokud se v zajmovem uzemf nachazeji stavbe musf by! die 157 stavebnfho zlikona veden fadny stavebni denik se vsemi nalezitostmi, ktery spolu s overenym projektem stavby bude na stavbe k dispozici pri kontrolni prohlidce stavby. 29. Pro stavbu mohou by! pouzity jen takove vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, ze stavba pri spravnem provedeni a beme udrzbe sphluje po dobu predpokladane existence pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozami bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotnfho prostfedi, bezpecnost pn uzivani, ochranu proti hluk:u, na usporu energie a ochranu tepla. 30. Kontrolni prohlidky stavby pred oznamenim zameru 0 uzivani stavby bude stavebni urad vykomivat 1 x rocne a die potfeby. 31. Stavba bude provadena zhotovitelsky stavebnim podnikatelem vybranou na zliklade vjberoveho fizeni. Nazev, sidlo a opravneni k predmetne cinnosti bude predlozeno stavebnimu ufadu pred zahajenim stavebnich praci. Provadet stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pn jeji realizaci zabezpeci odbome vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim. Dale povinen zabezpecit, aby prace na stavre, k jejichz provadeni je pfedepsano zvlastni opravneni, vykonavaly jen osoby, ktere jsou drziteli takoveho opravneni. Zhotovitel stavby je povinen provadet stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho ufadu a s ovefenou projektovou dokumentaci, dodrzeny obecne pozadavky na vjstavbu, popnpade jine technicke pfedpisy a technicke normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrane zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pnivnich pfedpisu. 32. Stavebnik zajisti, Ze stavebni podnikatel (zhotovitel) bude pred zapocetim praci seznamen s podminkami tohoto rozhodnuti a ovefenym projektem. 33. Zahajeni stavby oznami stavebnik stavebnimu ufadu MeV Chrastava min. 7 dni pfed zahajenim stavby. 34. Zhotovitel stavby musi neprodlene stavebnimu ufadu hlasit zlivazne okolnosti na stavbe, ktere mohou mft vliv na kvalitu stavby nebo vykazuji odchylky od schvaieneho projektu stavby. 35. Neprodlene po dokonceni stavby je stavebnik die 119 stavebniho zlikona povinen oznamit uzivani stavby stavebnimu Ufadu. 36. Stavba bude dokoncena do V pfipade nedodrzeni tohoto terminu pozada investor zdejsi stavebni urad 0 prodlouzeni lhiity vjstavby s pfislusnym oduvodnenim pficin, pro ktere termin ukonceni nemohl by! dokoncen. Vcastnici fizeni na nez se vztahuje rozhodnuti spravnfho organu: Pavel Fiala, nar , Frydlantska 82, Chrastava Miriam Fialova, , Frydlantska 82, Chrastava

10 C.j.OVUSI1424/2014IJa str. 10 Oduvodneni: One podal stavebnik zadost 0 vydani rozhodnuti 0 umisteni a provedeni stavby. Uvedenym dnem bylo zahajeno uzemni a stavebni rizeni, ktere stavebni urad spojil podle 78 odst. 1 stavebniho zakona v sou1adu s 140 odst. 1 spnivniho fddu usnesenim podle 140 odst. 4 spravniho radu. Protoze zadost nebyla uplna a nebyla dolozena vsemi podklady a stanovisky pottebnymi pro jeji radne posouzeni, byl stavebnik dne vyzvan k doplneni zadosti a nzeni bylo preruseno. Dnem doplneni predepsanych milezitosti je v nzeni pokracovano. Stavebni urad oznamil zahajeni spolecneho ilzemniho a stavebniho rizeni ucastnikum rizeni, dotcenym organum a verejnosti. K projednani zadosti soucasne naridil ustni jednam spojene s ohledanim na miste na ,0 jehoz vysledku byl sepsan protokol. Stavebni urad v provedenem spolecnem ilzemnim a stavebnim rizeni prezkoumal predlozenou zadost z hledisek uvedenych v 86 a III stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky rizeni a s dotcenymi organy a zjistii, ze jejim uskuteenenim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranene stavebnim zakonem, predpisy vydanymi kjeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Umisteni stavby je v souladu se schvalenym uzemnim planem mesta Chrastava. Umisteni stavby je v souladu s ustanovenimi technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pozadavku na vyuzivani uzemi stanovenych vyhlaskami c.268/2009 Sb., 0 technickych pozadavcich na stavby, ve zneni pozdejsich predpisu a vyhlasky c.501l2006 Sb., 0 obecnych pozadavcich na vystavby, ve zneni pozdejsich predpisu, ktere se zmenou stavby souvisi. Navrzena stavba bude splnovat pozadavky urbanisticke, architektonicke, zivotniho prostredi, hygienicke, ochrany povrch0vych a podzemnich vod, pozami ochrany, bezpecnosti a na zachovani kvality prostredi. Odstupy budou umomovat udrfbu staveb. Veskeni ustanoveni t,ykajici se umisteni stavby jsou v zadosti 0 vydani uzemniho rozhodnuti splnena. Zaroven jsou splneny i uzemni technicke pozadavky na umist'ovani staveb. Predlozeny zamer nepodleha posouzeni die zakona c Sb., 0 posuzovani vlivil na zivotnf prostfedi, v platnem znenla umisteni stavby vyhovuje obecnym pozadavkum na vyuzfvanf uzemf. Pri vymezovani okruhu ucastniku uzemniho rizeni dospel stavebni urad k zaveru, ze v danem pripade toto pravni postaveni die 85 odst 2 pfsm a) a b) stavebniho zakona pnslusi vedle stavebnika a obce, na jejim.z uzemi rna by! pozadovany zamer uskutecnen, i vlastnikum dotcenych pozemku, osobam, jejichz vlastnicka ci jina vecml prava k sousednim pozemkum nebo stavbam na nich mohou by! navrzenou stavbou pnmo dotcena a spravcum (vlastnikum) sid technickeho vybaveni, jejichz zarizeni budou dotcena soubehem Ci ktizenim navrzenou trasou. Pi'i vymezovani ueastniku stavebniho nzeni dospel stavebni urad k zaveru, Ze danem pripade toto pravni postaveni podle 109 stavebniho zakona prislusi vedle stavebnika i vlastnikum dotcenych pozemku a staveb nejblizsim ke stavbe a spravcum ( vlastnikum sid) dotcenych sid. Pro uplnost stavebni urad uvadi, ze pripojky pro stavbu Bytoveho domu byly v predstihu vybudovany v II. pol. roku 2013 az na hranici pozemku stavebnika s ohledem na provedenou rekonstrukci povrchu komunikace Bezrucova. ledna se pfipojky vody, dest'ove a splaskove kanalizace provedene na zaklade ilzemniho souhlasu c.j. OVUS/2932/2013lRe ze dne , pnpojka NN provedena na zaklade uzemniho souh1asu c.j. OVUS/2905/2013IPS ze dne a plynova pripojka provedena v ramci stavby Reko MS Chrastava - Bezrucova na zaklade uzemniho souhlasu c.j. OVUS/1659/2013lRe zedne Projektova dokumentace byla vypracovana autorizovanym architektem. Projektova dokumentace splnuje technicke pozadavky na stavby, vyhovuje obecnym pozadavkilm na vyu.zivani ilzemi a stavba z pozamiho hlediska vyhovuje. Stavebni urad zajistil vzajemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek doteenych orglinu VYZadovanych zvlastnimi predpisy azahrnul je do podminek rozhodnuti. Stavebni urad v prilbehu rizeni neshledal duvody, ktere by branily povoleni ( umisteni a provedeni) stavby. Stavebni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pcedpisu ve vyroku uvedenych.

11 - --_._ ====---- C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 11 K zadosti Zadatel (stavebnik) dolozil zejmena tyto doklady : - projektovou dokumentaci stavby z 11/2013 vypracovanou Ing. Milosem Pazourem, Raspenavska 212, Liberec 32, drzitel CKAIT ~ souhrnne vyjadrenf Magistratu mesta Liberec, OZP ~.j. MML/ZPlPil SZ /2 z z3vazne stanovisko KHS LK ~.j. KHS LB 07804/2014 ze dne koordinovane zavazne stanovisko HZS LK c.j. HSLI-969-3IKR-P-PRE-2014 ze dne vyjadfeni spravcu siti z hlediska existence stlivajicich sui a stanoveni podminek pro napojeni Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici fizeni - dalsi dotcene osoby: Mesto Chrastava, SOOr jednoty bratrske, Severoceske vodovody a kanalizace a.s., CEZ Distribuce, a. s., RWE Distribucni sluzby, s.r.o. Vypofadani s vyjadfenimi ucastniku k podkladum rozhodnuti: Mesto Chrastava uplatnilo svym vyjadfenim c.j. 29/2014 pozadavek na 10 parkovacich mist na pozemku investora. Uvedeny pozadavek splnuje pfedlozena projektova dokumentace. Na pozemku investora je zajisteno min. 10 parkovacich mist na stlivajicich krytych i vnejsich zpevnenych plocmch. Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnu ode dne jeho ozdameni k Krajskemu ufadu Libereckeho kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.. Odvolani se podava s pouebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spnivnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik pottebny pocet stejnopisu, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolimim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok neoo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepfipustne. Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti pfeda ovefenou dokumentaci pro umisteni stavby stavebnikovi, pfipadne obecnimu ufadu, jehoz uzemniho obvodu se umisteni stavby.tyka, neni-ii sam stavebnim Madem, popfipade lez specialnimu stavebnimu ufadu. Stavebnikovi zasle jedno vyhotoveni ovefene projektove dokumentaee a stitek obsahujici identifikacni udaje 0 povolene stavbe. DalSi vyhotoveni ovefene projektove dokumentaee zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen stitek pfed zamjenim stavby umistit na viditelnem miste u vstupu na staveniste a poneehat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadne do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahle stavby se mohou ozdacitjinym vhodnym zpusobem s uvedenim udaju ze stftku. Rozhodnuti rna podle 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti 0 umisteni stavby plati po dobu trvani stavby ci wizeni, nedoslo-li z povahy veei k jejich konzumaei. Stavba nesmi byt zahajena, dokud rozhodnutf nenabude pravnl mod. Stavebnf povoleni pozb:rva platnosti, jestli.ze stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravnl moci.

12 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 12 Toto rozhodnuti musi byt vyveieno na uredni desee MeU Chrastava a zveiejneno zpdsobem umoziiujiei daikovy pristup po dobu 15 dnd. xv d' f'.,,'.~:./ Vyv.:;seno ne...;... f' ' /.,... /".. / ~,- '",:Ie-, SeJrnuto dne:... :... :.~:.~..... Razitko, podpis orgrulu, ktery potvrzuje vyveseni a sejrnuti oznameni. Obdrii: Ucastnici fizeni 0 urnisteni stavby die 85 odst.l stavebniho mona, doruceni na dorucenku : Pavel Fiala, Frydlantsk:i c.p. 82,46331 Chrastava Miriam Fialova, Frydiantska c.p. 82, Chrastava Mesto Chrastava, nam. 1. rnaje c.p. 1, Chrastava Ucastnici fizeni 0 urnisteni stavby die 85 odst.2 stavebniho zakona, dorucenf verejnou vyhiaskou : Sbor Jednoty bratrske v Chrastave, Bezrueova c.p. 503, Chrastava Severoeeske vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns sidio: Sladovnicka c.p. 1082, Liberec 30 CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidlo: Teplicka c.p. 874/8,40502 Decln N. RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sidlo: Plynarenska c.p , Zabrdovice, Brno DotCene organy Magistrat mesta Liberec OZ!>, IDDS: 7c6by6u sidlo: Nam. Dr.E.Benese c.p. I, Liberec 1 Krajsk:i hygienicka stanicelibereckeho kraje, IDDS: nfeai4j sidlo: Husova IT. c.p. 64, Liberec HasicskY zachranny sbor Libereckeho kraje, krajske reditelstvi, IDDS: hv4aivj sidlo: Barvifska c.p ,46001 Liberec III urad pro zverejneni verejne yyhlasky : MestskY urad Chrastava, uredn{ deska, namesti 1. maje c.p. 1, Chrastava ucastnici stavebniho rizeni- na dorucenku: Pavel Fiala, Frydlantsk:i c.p. 82, Chrastava Miriam Fialova, Frydlantska c.p. 82, Chrastava Mesto Chrastava, nam. I. maje c.p. l, Chrastava Sbor Jednoty bratrske v Chrastave, Bezrucova c.p. 503, Chrastava Severoeeske vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns sidlo: Siadovnicka c.p. 1082, Liberec 30 CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidlo: Teplick:i c.p. 874/8, Decin N. RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sidlo: Plynarenska c.p. 499/1, Zabrdovice, Brno Dotcene organy Magistrat mesta Liberec OZP, IDDS: 7c6by6u sidlo: Nam. Dr.E.Benese c.p. 1,46059 Liberec 1 Krajska hygienicka stanice Libereckeho kraje, IDDS: nfeai4j sidlo: Husova IT. c.p. 64, Liberec Hasicsky zachranny sbor Libereckeho kraje, krajske reditelstvi, IDDS: hv4aivj sidlo: Barv{rsk:i c.p. 29/10,46001 Liberec III. Priloha: Situace stavby

13 / _. 527/2 Q 542/1 Q 561/2 Q 545/ Q 550/3 _ ReSenyobjekt Stavajici objekty Hranice pozemku investora Akce BytovY dum 0 7-mi b.j. s nebytovym prostorem v prizemi v Bezrucove ul. v Chrastave,,--::-::: Misto st.p.c. 407, p.p.c. 545/1 v k.u. Chrastava I j~~'~ Investor Pavel Fiala, FrYdlantska 82, , Chrastava.::2/ Zodpovedny projektant Vypracoval Datum Stupen Format Ing. Milos pazour Ing. Milos pazour 11/2013 UR+SP 1xA4 VYkres Mei'itko C. vykresu KATASTRALNf SITUACNf vykres 1:500 C-04

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy

Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy I Vyviieno dne: i,s '!Ja\0.. Mestsk)r urad Chrastava Sejmuto dne: odbor vystavby a uzemni spravy mimesti 1. maje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet:

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' 22-03- 2013

odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' 22-03- 2013 /-~f'vm'i~e-; S -;T-;:::-S-::1(7Y-:U:-:R;-A-O-- Mestsky urad Chrastava I I CHRASTAVA odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' 22-03- 2013 namesti 1. maje 1, Chrastava telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz-.-_pr_.l_r.}_..._l.e_~~-l~0~~.~z::na~k~--i.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice. r ~i. Vefejna vyhlaska ROZHODNUTI uzemni rozhodnuti MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni' urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 001/2013 3959/SU/645/12-13/UR/dub Dubska 475 225 460 dubska@chabarovice.cz

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více