Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty"

Transkript

1 Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty ruimesti 1. maje 1, Chrastava.~ 7~1 te1efon: SH _'~ fax: Internet: Spis. zn.: Vyst /Ja Chrastava, dne: c.j.: OVUSI1424/2014/Ja Vyfizuje: Martin Janousek Telefon: Vyveieno dna:.~,r,,jo 17 Seimuto dna: J- ~/o t'~ ROZHODNUTI Vyrokova cast: MestskY urad Chrastava, OObor vystavby a uzemni sprayy,jako stavebnf urad pnslusny podle 13 odst. 1 pismo d) zakona e. 183/2006 Sb., 0 uzemnim phinovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsfch predpisu (dale jen "stavebni zakon"), ve spoleenem uzemnim a stavebnfm rizeni pfezkoumal podle 84 az 91 a 109 az 114 stavebniho zakona Ziidost 0 yydani rozhodnuti 0 umisteni a provedeni stavby, kterou dne podal Pave) Fiala, nar , Frjdlantsloi 82, Chrastava, Miriam Fialova, nar , Frjdlantsloi 82, Chrastava (deile jen "stavebnik"), a na zaklade tohoto prezkoumani: I. Vydava poole 79 a 92 stavebniho zakona a 9 yyhlasky c. 503/2006 Sb., 0 podrobnejsf uprave uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouyy a Uzemniho opatfeni rozhodnuti 0 umisteni stavby a podle 115 stavebniho zakona a 5 a 6 yyhlasky c Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni stavebniho zakona ve vecech stavebniho fadu stavebni povoleni na stavbu: Bytovj dum 0 7-mi b.j. s nebytovjm prostorem v pfizemi v Bezrucove ul. v Chrastave (dale jen "stavba") na pozemku st. p. 407, parc. c v katastralnim Uzemi Chrastava I, obec Chrastava. I Stavba obsahuje: Jedna se 0 tfipoolami, zdeny, nepoosklepeny objekt obdelnikoveho pudorysu 0 zakladnich rozmerech 22,5 x 13,15 m, zaloreny na zakladovych pasech z prosteho betonu. ObvOOove steny jsou navrzeny zdene z tvarnic Ytong tl. 450 mm, vnitfni nosne steny z tvarnic Ytong t mm. Stropnf konstrukce jsou navdeny ze stropnfch panelu Spiroll d. 200 mm doplnene v jednotlivych bytech 0 podhled ze sadrokartonu s tepelne izolaeni mineralni vlnou t mm. VyPlne otvoru - okna a dvere v obvodovem plastijsou navdena plastova s izolaenimi dvojskly. Objekt bude zastresen polovalbovou stfechou tesai"ske konstrukce s orientaci hlebene SZ - N, 0 vysce k hlebeni 14,08 m na kterou kolme navazuji sedlova zastfeseni yystupujicich prvku fasady na SV a JZ stane objektu svyskou hrebenu 12,4 a 11,1 m. Stfesni krytina je navdena skladana z palenych stfesnich taseko Zastavena plocha objektu einf 307 m2, obestaveny prostor 3530 m3, uzitna plocha 747 m2. Objekt bude obsahovat 7 bytovych jednotek ( 2x dispozice 1 +KK a 5x dispozice 3+KK ) a nebytove prostory kadefnickeho a masazoiho salonu.

2 C.j.OVUSI /Ja str.2 Objekt bude napojen na pi'ipojky vody, dest'ove a splaskove kanalizace, plynu a NN, k..tere byly vybudovany v predstihu s ohledem na provedenou rekonstrukci ul Bezrucova na hranici pozemku investora. Dopravni napojeni budouciho objektu bude pouzito smvajicim vjezdem do dvora na p.p.c v k.u. Chrastava I, kde bude siouzit smvajici zpevnena a zastresena plochajako parkoviste obyvatel obytneho domu 0 10-ti parkovacich stamch. n. Stanovi podminky pro umisteni stavby: 1. Stavba Bytoveho domu 0 7-mi bj. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave bude umfstena podle projektove dokumentace z 11/2013, kterou vypracoval lng. Milos Pazour, Raspenavska 212, Liberec 32, drzitel CKAIT c , tj. v souladu s grafickou ptilohou rozhodnutf, ktern obsahuje z3kres do katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemk:u a umfstenim stavby. 2. Stavba Bytoveho domu 0 7 -mi b.j. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave bude umistena na p.p.c a st.p. c. 407 ve vzdalenosti 18 m od spolecne hranice p.p.c. 545/1 s p.p.c. 545/2, ve vzdalenosti 5 m od spoiecne hranke s p.p.c a ve vzdalenosti 13,5 m od smvajiciho objektu c.p. 365 na st.p.c 407 vse v k.t1. Chrastava I, obec Chrastava. 3. Pro uskutecneni predmetne stavby Bytoveho domu 0 7-mi bj. s nebytov,ym prostorem v ptizemi v Bezrucove ul. v Chrastave se jako stavebni pozemek vymezuje cast st.p.c plose max. 150 m 2 a cast p.p.c. 545/1 0 plose max. 190 m 2 v k.t1. Chrastava I, obec Chrastava. 4. Stavebnik zajisti vytyceni prostorove polohy stavby subjektem k tomu opravnenym. m. Stanovi podminky pro provedeni stavby: 1. Stavba bude provedena podle overene projektove dokumentace z 11/2013, kterou vypracoval lng. Milos Pazour, Raspenavskit 212, Liberec 32, dnitel CKAIT c , ptipadne zmeny nesmi byt provedeny bez predchoziho povolenf stavebniho ufadu. 2. V pinero rozsahu respektovat podmfnky souhrnneho vyjitdreni Magistratu mesta Liberec, OZP ze dne Cj.: MMLlZPlPil SZ /14/2 tj. zejmena Z HLEDISKA NAKLADANi S ODP ADY (M.Ondrackova): Z hlediska nakladani s odpady upozordujeme na nasledujici: s odpady, ktere budou v pruoohu stavebni cinnosti vznikat, musi byt nakhidano v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., 0 odpadech v platnem zneni a souvisejicimi pnivnfmi pfedpisy; odpady musi byt dusledne trideny podle jednotliv,ych druhu a kategorii a prednostne vyuzivany; vznikle odpady musi byt predavany pouze pravnicke osooo nebo fyzicke osooo opravnene k podnikani, ktera je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo odstraneni nebo ke sooru nebo k v,ykupu urceneho druhu odpadu, pnceillz kaidy je povinen zjistit, zda osoba, ktere predava odpady, je k jejich pfevzeti opravnena (jejich seznam lze najit na webov,ych strcinkitch kraje Ibc.czlzivotniprostredilsouhlasyl); k obsypum, zasypum a terennim uprav31n nesmi byt poufity zadne odpady (napf. stavebni sut', odpady z demolice, plasty, obalove materiitly, trubky, odpadni kabely nebo jine odpady); mome je pouzit pouze cistou v,ykopovou zeminu z mista stavby ci upravene odpady v podobe recykhitu ze stavebniho a demclicniho odpadu, ktery die 12 odst. 1 vyhhisky c. 294/2005 Sb., 0 podminkach ukladani odpadu na skiadky a jejich vyuzivani na povrchu terenu nesmi obsahovat vyssi koncentrace skodlivin, nef je uvedeno v tabulce c ptilohy c. 10k teto vyhlasce a jejich vodny v,yluh musi spmovat pozadavky stanovene v tabulce c ptilohy c. 10k teto vyhlasce; s nebezpecnymi odpady, ktere pfipadne v prubehu stavby vzniknou (napf.nadoby od naterov,ych hmot se zbytkov,ym obsahem skodlivin, obaly nebo tkaniny a jine materialy znecistene nebezpecnymi liitkami apod.) nesm{ byt ukladany do komunainfho odpadu,aie musi byt pfedany opravnene osobe (napf. sbemy dvilr);o vzniku a zpusobu naklitdani s odpady mus{ dodavatel stavebnich praci vest evidenci odpadu, jejiz nalezitosti stanovi vyhjaska c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladfmi s odpady. 3. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjitdrenf spolecnosti Telef6nica Czech Republic, a.s., c.j.: ze dne , tj. zejmena : Stavebnik nebo jim poverena treti osooo, je povinen obriitit se na pracovnika spolecnosti Telef6nica povereneho ochran.ou site- Lubomir Daniel, tel , (date jen POS) v kaide si~aci, kdy hrozi poskozeni vedeni SEK, resp. kolize stavby se SEK.l) Vyjitdreni je platne pouze pro zajmove uzemi ureene a vyznacene Zadatelem, jakoz i pro duvod vydani Vyjadreni stanovenym Zadatelem v zadosti. Vyjadfeni pozb9va platnosti uplynutim doby platnosti v tomto vyjadreni uvedene, zmenou rozsahu zajmoveho uzemi ci

3 C.j.OVUS/1424/2014IJa str.3 zm~nou duvodu vydani Vyjadreni uvedeneho v zadosti nebo nesplnenim povinnosti stavebnika die bodu (2) tohoto Vyjadreni, to vse v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti rozhodna pro pozbyti platnosti tohoto Vyjadreni nastane nejdrive.2) Bez ohledu na vsechny shora v tomto Vyjadreni uvedene skuteenosti je stavebnik, nebo jim poverene treti osoba povinen ridit se Vseobecnymi podminkami ochrany SEK spolecnosti Telef6nica, ktere jsou nedilnou soucasti tohoto Vyjadreni. 3) Spolecnost Telef6nica prohlasuje, ze iadateli byly pro jim urcene a vyznacene zajmove uzemi poskytnuty veskere dostupne infonnace 0 SEK. 4) Zadateli prevzetim tohoto Vyjadreni vznika povinnost poskytnute infonnace a data uzit pouze k ucelu, pro ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnen poskytnute infonnace a data rozmnozovat, rozsirovat, pronajimat, pujcovat Ci jinak uzivat bez souhlasu spolecnosti Telef6nica. V pnpade poruseni techto povinnosti vznikne Zadateli odpovednost vyply-vajici z platnych pravnich predpisu, zejmena predpisu prava autorskeho. V pnpade jaky-koliv dotazii k poloze SEK ajeji dokumentaci lze kontaktovat spolecnost Telef6nica na bezplatne lince Vseobecne podminky ochrany SEK spolecnosti Telef6nica: I. Obecna ustanoveni 1. Stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, je povinen bez zbytecneho odkladu pote, kdy zjistil, ze jeho zamer, pro ktery podal shora oznaeenou zadost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranneho pasma SEK, nejpozdeji vsak pred pocatkem zpracovanf projektove dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK a nebo zasahuje do ochranneho pasma SEK, vyzvat spolecnost Telef6nica ke stanoveni konkretnich podminek ochrany SEK a k prelozeni SEK,a to prosrrednictvim POS. 2. Nastane-li skutecnost uvedena v bodu 1., zajisti prelozeni SEK jeji vlastnik, spolecnost Telef6nica. Pro ucely prelozeni SEK je stavebnik povinen uzavrit se spoleenosti Telef6nica Smlouvu 0 realizaci prekladky SEK. 3. Stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, je povinen pn provadedni jaky-chkoliv cinnosti, zejmena stavebnich nebo jinych praci, pn odstranovani havarii a projektovani staveb, ridit se platnymi predpisy, technickymi a odbomy"mi nonnami (vcetne doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskera oparreni nezbytna k tomu,aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni SEK ve vlastnictvi spolecnosti Telef6nica aje ryslovne srozumen stirn, ze SEK je soucasti verejne komunikacni site, je zajist'ovana ve verejnem zajmu a je chranena pravnimi predpisy. Ochranne pasmo podzemniho komunikacniho vedeni cinf 1,5 m po stranach krajniho vedeni. 4. Pn projektovani rystavby, rekonstrukce ci prelozky vedeni a zanzeni silorych elektrickych siti, elektrickych trakci vlaku a tramvaji je stavebnik, nebo jim poveremi rreti osoba, povinen pred zahcijenim Hzeni na spravnim urade kontaktovat pracovnika POS ve veci posouzeni nebezpecnych a rusirych vlivii. Obdobne je stavebnik nebo jim povereny subjekt povinen postupovat pri projektovani rystavby, rekonstrukce ci prelozky produktovodu s katodovou ochranou. 5. Stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, je povinen kazde poskozeni ci kradez SEK neprodlene od okamziku zjisteni takove skutecnosti, oznamit POS nebo poruchove sluzbe spolecnosti Telef6nica, telefonni cislo , pro oblast Praha lze uzit telefonni cislo Bude-li Zadatel na spolecnosti Telef6nica pozadovat,aby se jako ucastnik spravniho rizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, vzdala pniva na odvolani proti rozhodnuti vydanemu ve spravnim rizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni vydano, je povinen kcntaktovat POS. II. Soucinnost stavebnika pn cinnostech v blizkosti SEK I. Pri jakekoliv cinnosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen respektovat ochranne pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni ptistupu k SEK. 2. Na trasach PVSEK do vzdalenosti 1,5 m od krajmbo vedeni trasy nesmi stavebnik, nebo jim poverena treti osoba, provadet zadne terenni upravy. Nad trasami SEK musi nechat volny prostor. 3. Stavebnik, nebo jim poverena tteti osoba, neni opnivntm na trase PVSEK (vcetne ochranneho pasma) jakkoliv men it niveletu terenu, vysazovat trvale porosty ani menit rozsah a konstrukci zpevnenych ploch (napr. komunikaci, parkovist', vjezdu aj.). 4. Stavebnik, nebo jim poverena rretf osoba, je povinen rykopove prace v blizkosti sloupu NVSEK provadet v takove vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vse za doddeni platnych pravnich predpisu, technickych a odbomych norem (vcetne doporucenych), spravne praxi v oboru stavebnictvi a technologicky-ch postupu. 5. Pri pfeprave vysok6ho nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen respektovat rysku vedeni nad zemi, pfipadne porrebnou zmenu rysky vedeni projednat s POS. 6. Stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, je povinen manipulacni a skladove plochy ztizovat v takove vzdalenosti od NVSEK,aby cinnosti nalv manipulacnich a skladorych plocmch nemohly byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nef 1 m od NVSEK. 7. Stavebnik, nebo jim poveremi rreti osoba, neni opravnen uzivat, premist'ovat a odstranovat technologicke, ochranne a pomocne prvky SEK. 'III. Prace v objektech a odstranovani objektu 1. Pn provadeni cinnosti v budovach a jinych objeldech je stavebnik, nebo jim poverena rreti osoba, povinen v souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbomy"mi nonnami (vcetne

4 C.j. OVUS1l424J2014/Ja sir. 4 doporucenych), spravnou praxi V oboru stavebnictvi a technologick}'mi postupy provest mimo jine pnizkum vnej~ich i vnittnich vedeni SEK na omftce i pod ni. 4. V pinem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spoiecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouci objekt BD na parco 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - nemer-ena cast od HUP k plynomen'im a byt c. 1, pnzemi. ) tj. K pfedlozene projektove dokumentaci na odberne plynove zafizeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uzaveru plynu (dale jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebicu; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztec 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pfetlak pi'i mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napf. rozperka).; Pomdujeme osadit uzaver pfed i za plynomerem.; Za HUP v pilifi na hranici pozemku instalovat propojeni pomocf flexibilnmo potrubi nebo s pomoci spoje s pfevleenou matici (z duvodu morne vymeny nebo pretesneni HtTP). ;Nejedmi se 0 STL potrubi (od HUP k plynomerum) a nejedna se 0 pfipojku plynu, ale vnej~i domovni plynovod vedeny v zemi. PE potrubi se neoznaeuje DN, ale d nebo dn.; Reseni objektu HUP musi by! realizovano v souladu s technick}'m pomdavkem provozovatele distribucni soustavy (Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy mistnich sid). Tento pfedpis je k dispozici na Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; V zajmovem prostom stavby se nacwi stavajici plynarenske wizeni: NTL pfipojka d63; Na zaklade pfedlozene situace byl pfedan detailni zakres PZ v M 1:500; Plynarenske zafizenf je chcineno ochrannym pasmem die zakona c.458/2000 Sb. ve znenf pozdej~ich pfedpisu.; Ochranny-m pasmem se rozumf souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenskeho zafizeni, ktery cini: a) u nizkotlak}'ch a stfedotiak}'ch plynovodu a plynovodnich pffpojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavenem uzemi obce 1 m na obe strany od pudorysu,; b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obe strany od pudorysu c) u technologick}'ch objektu 4 m od pudorysu Pfi realizaci uvedene stavby budou dodr.zeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni: 1) za stavebni cinnosti se pro ueely tohoto stanoviska povafuji v~echny cinnosti provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni (tzn. i bezvy-kopove technologie), 2) stavebni einnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho wizeni je morne realizovat pouze pi'i dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodr.zeny, budou stavebni cinnosti, popf. upravy terenu provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho wizenf povazovany die 68 zakona c.458/2000 Sb. ve znenf pozdejsfch predpisu za cinnost bez naseho pfedchozmo souhlasu. Pi'i kame zmene projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych inzeny-rsk}'ch sitf) je nutne pozadat 0 nove stanovisko k teto zmene, 3) pred zahajenim stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarensk}'ch wizenf bude provedeno. vytyceni plynarenskeho zafizeni. Vytyceni provede pfislu~na provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na uvede mdatel nasi znacku (cislo jednacf) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a pfesneho urceni ulozeni plynarenskeho zafizeni nesmi by! stavebni 6nnosti zahajeny. Vytyceni plynarenskeho wizeni povafujeme za zahajeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zai'izenf. 0 provedenem vytyeeni bude sepsan protokol, 4) bude dodrzena mj. CSN , TPG tab.8, zakon c.458/2000 Sb. pozdejsich predpisu, pfipadne dalsf pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou, 5) pracovnici provadejici stavebni cinnosti budou prokazatelne seznameni plynarensk6ho zafizeni, rozsahem ochranneho pasma a temito podrniokami, ve zneni s polohou 6) pi'i provadeni stavebni cinnosti v ochrann6m pasmu plynarenskeho zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfenf, aby nedoslo k poskozeni plynarensk6ho zafizeni nebo ovlivneni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodn6ho natadi, zemina bude tezena pouze mcne bez pouzitf pneumatick}'ch, elektrick}'ch, bateriovych a motorovych nafadf, 7) odkryt6 plynarenske zatizenf bude zabezpeeeno protijeho poskozeni, v prubehu nebo pi'i pfem~enf stavebni cinnosti.hidne 8) v pfipade pouziti bezvy-kopovych technologii (napf. protjaku) bude pied zahajenim stavebni einnosti provedeno obna.zenf plynarensk6ho zai'izenf v miste kfizeni, 9) neprodlene oznamit kazd6 i sebemensf poskozenf plynarenskeho signalizacnmo vodiee, vystrazn6 folie atd.) na telefon 1239, zafizenf (ve. izolace,

5 C.j. QVUS/1424/2014IJa str.5 10) pfed provedenim zasypu v)'kopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zaftzeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni einnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zarizeni a kontrola plynarenskeho zarizenf. Kontrolu provede prislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na nebo Zakaznicka linka 840 II 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znaeku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenske zanzeni, ktere nebylo odhaleno. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol. Bez provedene kontroly nesmi byt plynovodni zarizeni zasypano. V pnpade, ze nebudou doddeny v)'se uvedene podminky, je stavebnik povinen na zeiklade v)'zvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit pnikaznou dokumentaci 0 neposkozeni PZ behem v)'stavby-nebo provest na sve nciklady kontrolni sondy v miste styku stavby s PZ. 11) plynarenske zarizeni bude pfed zasypem v)'kopu radne podsypano a obsypano tezenym piskem, zhutneno a bude osazena v)'strainei folie zlute barvy, vse v souladu s CSN EN , TPG , TPG , 12) neprodlene po skoneeni stavebni einnosti budou feidne osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky plynarenskeho zaftzeni, 13) poklopy uzaveru a ostatnich armatur na plynarenskem zaftzeni ve. hlavnich uzaveru plynu (HUP) na odbemem plynovem zaftzeni uddovat stale pristupne a funkeni po celou dobu trvani stavebni einnosti, 14) pfipadne zfizovani staveniste, skiadovani materieihl, stavebnich strojti apod. bude realizovano mimo ochranne peismo plynarenskeho zarizeni (neni-ii ve stanovisku uvedeno jinak), 15) bude zachovana hloubka ulozeni plynarenskeho zarizeni (neni-ii ve stanovisku uvedeno jinak), 16) pfi pouziti nakiadnfch vozidel, stavebnich strojti a mechanismti zabezpeeit pripadny pfejezd pfes plynarenske zarizeni ulozenim panelti v mfste pfejezdu plynarenskeho zaftzenf. Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydcini. Za spnivnost a uplnost dokumentace pfedlozene s zadosti veetne jejiho souladu s platnymi predpisy pine zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadmi dalsi stanoviska k jinym eastern stavby. V pfipade dalsi korespondence nebo jednani (napr. zmena stavby) uvadejte nasi znaeku a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadfeni spolecnosti RWE Distribueni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 2, l.patro. ) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribueni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribueni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K pfedlozene projektove dokumentaci na odbeme plynove. zarizeni (dale jen OPZ) vydaveime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umfsteni hlavniho uzaveru, plynu (dale jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebicti.; Umisteni HUP: hralice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pfi mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi byt osazen v souladu s TPG (napf. roz rka).; POZadujeme osadit uzaver pied i za plynomerem.; Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v pfedlozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydanf. 6. V pinem rozsahu respektovat podminky vyjadieni spoleenosti RWE Distribueni slu.zby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 3, l.patro.. ) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribueni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K pfedlozene projektove dokumentaci na odbeme plynove zarizeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uzaveru plynu (daje jen HUP), fakturacniho plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotfebieu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v prizemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pn mefeni: 2,0 kpa; Plynomer must byt osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uzaver pfed i ia plynomerem.; Smlouva 0 pfipojenf cislo: ; Toto stanovisko platt pouze pro u.zemi a stavebni objekty vyznacene v predjozene dokumentaci a to 24 mesicti ode dne jeho vydanf.

6 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str.6 7. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (OdbCme plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 4, l.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucnf sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odherne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavnfho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pnpojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 8. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjiidreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 5, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odherne plynove wizeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator t1aku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pripojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 9. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWE Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zafueni pro budouei objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 6, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove'dokumentaci na odberne plynove zarizeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavniho uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poetu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztec 250 mm, mistnost mereni v pnzemf domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pn mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 pnpojenf cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro tizemi a stavebnf objekty vyznaeene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 10. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadreni spolecnosti RWB Distribucni sluzby, s.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zanzeni pro budoucl objekt BD na pare , ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 7, 2.patro.) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na odberne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydaviime souhlasne stanovisko pouze z hlediska umisteni hlavnmo uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho plynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztec: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu; Regulator tlaku plynu: ne; Pretlak pri mereni: 2,0 kpa; Plynomer musi by! osazen v souladu s TPG (napr. rozperka).; POZadujeme osadit uziiver pred i za plynomerem.; Smlouva 0 ptipojeni cislo: ; Toto stanovisko plati pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v predlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydiini. 11. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadrenf spolecnosti RWE Distribucni sluzby, S.r.o., zn ze dne (Odberne plynove zafueni pro budouci objekt BD na pare. 545/1, ul. Bezrucova, Chrastava - byt c. 8, pnzemi) RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technicke infrastruktury, zastoupeny RWE Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko: K predlozene projektove dokumentaci na Odberne plynove zanzeni (dale jen OPZ) vydavame souhlasne stanovisko pouze z hlediska umistenf 'hlavnmo uziiveru plynu (dale jen HUP), fakturacnmo plynomeru, hodinove mnozstvi odebraneho pjynu a poctu spotlebicu.; Umisteni HUP: hranice pozemku; Plynomer, typ a roztee: G4, roztee 250 mm, mistnost mereni v pnzemi domu;

7 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 7 Regulator tlaku plynu: ne; Pfetlak pn mefeni: 2,0 kpa; Plynomer musi byt osazen v souladu s TPG (napf. rozperka).; POZadujeme osadit uzaver peed i za plynomerem.; Smlouva 0 pfipojeni cislo: ; Toto stanovisko platt pouze pro uzemi a stavebni objekty vyznacene v peedlozene dokumentaci a to 24 mesicu ode dne jeho vydani. 12. V plnem rozsahu respektovat podminky vyjadeeni spolecnosti RWE Distribucnt sluzby, s.r.o., zn ze dne ( Bytovj dum 0 7-mi b.j. s nebytovjm prostorem v pnzemi v Bezrucove uj. ) K predlozene PD sdeiujeme toto nase stanovisko z pohledu dotyku na piynlirenska zafizeni : V zajmovem prostoru stavby dojde k dotyku s tern ito plynarenskymi zarizenimi : NTL PE 160+pnp. V jamovem ilzemi se nachlizi nefunkcni NTL plynovod DN 200+prip. Plynovod je odstaven od provozovane casti plynovodni site a proto jej nelze vytycit die pfedepsaneho postupu. Pn provlideni praci ve vyznacellem prostoru pozadujeme dbat zv-.ysene opatrnosti, protoze pn mechanickem poskozeni plynovodu je momost vzniku vjbusne smesi. Pracovnici provadejici stavebni prace musi byt s touto skutecnosti prokazatelne seznameni. V pnpade smerove nebo vjskove kolize Ize provest vyfiznuti casti tohoto plynovodu. Tato prace smi provest vjhradne spolecnost RWE Distribucni sluzby, s.r.o. divize provozu a uddby ( kontakt : Pmce budou provedeny na zaklade objednavky za podminky, ze zemni pnlce zajist'uje objednatel. V rozsahu teto stavby souhlasime s povolenim stavby die zakona c. 183/2006 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu.tento souhlas plat} pro uzemni fizeni, nzeni 0 uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisteni stavby, zjednodusene uzemni nzeni, ohlaseni, stavebni nzeni, spoiecne 6zemni a stavebni fizeni, verejnopravni smlouvu 0 provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zameru s certiftkatem autorizovaneho inspektora. V zajmovem uzemi se mohou nachlizet plynarenska zafizeni jinych vlastniku ci spravcu, pfipadne i diouhodobe nefunkcnilneprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych infonnaci 0 jejich poloze. Plynarenske zafizeni je chraneno ochrannym pasmem die zakona c.458/200 Sb. ve zneni pozdejsich predpisu. Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenskeho zafizeni, ktery cini: a)u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pnpojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavenem uzemi obce 1 m na obe strany od pudorysu, b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pripojek 4 m na obe strany od pudorysu, c) u technologickych objekru 4 m od pudorysu. Pri realizaci uvedene stavby budou dodrzeny podminky pro provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni: - Za stavebni cinnost se pro ucely tohoto stanoviska povafuji vsechny cinnosti provadene v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni (tzn. i bezv-.ykopove technologie). - Stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni je mome realizovat pouze pn dodrzenf podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni cinnosti pope. upravy terenu provlidene v ochrannem pitsmu plynarenskeho zafizeni povazovany die 68 zakona c.458/2000 Sb. za cinnost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pri kazde zmene projektu nebo stavby (zejmena trasy navrhovanych inieny-rskych siti) je nutne pozadat 0 nove stanovisko k teto zmene. - Pred zahajenim stavebni cinnosti vochrannem pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyceni plynarenskeho zafizenl Vytyceni provede pfislusne regionalni centrum (viz kontaktni list). Zadost 0 vytyceni bude podana minimalne 7 dni pfed pozadovanym vytycenim. Pn zadosti uvede zadatel nasi znacku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a presneho urceni ulozeni plynarenskeho zafizeni nesmi byt stavebni cinnosti zahajeny. Vytyceni plynm:enskeho zarizeni povafujeme za zahajeni stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni. 0 provedenem vytyceni bude sepsan protokol. - Bude dodrzena mj. CSN , TPG tab.8, zakon c Sb. ve zneni pozdejsich pfedpisu, pnpadne dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou. Pracovnici provadejici stavebni Cinnost budou prokazatelne seznameni s polohou plynlirenskeho zafizeni, rozsahem ochranneho pitsma a tern ito podminkami. - Pri provadeni stavebni cinnosti v ochrannem pitsmu plynarenskeho zafizeni je investor povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenskeho zafizeni nebo ovlivneni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodne narndf, zemina bude tezena pouze rucne bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovjch a motorovjch naradt.

8 C.j.OVUSI1424/2014/Ja str.8 - Odkryte plymirenske zafizeni bude v pri'tbehu nebo pri preruseni stavebni cinnosti radnc1! zabezpeceno proti jeho poskozeni. - V pnpade pouiiti bezvykopovych technologii (napr.protlaku) bude pred zahajenim stavebni cinnosti provedeno obnazeni plynarenskeho zafizeni v miste kti.zeni. - Neprodlene oznamit kazde i sebemensi poskozeni plynarenskeho zafizeni (vc.izolace, signalizacniho yodice, vystrazne folie atd.) na telefon Pied provedenim z8.sypu vykopu v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni cinnosti v ochrannem pasmu plynarenskeho zafizeni a kontrola p!ynarenskeho zanzenf. Kontrolu provede prislusna provoznf oblast (formulaf a kontakt naleznete na nebo ZAkaznicka linka 840 II 33 55). Zadost 0 kontrolu bude podana minimalne 5 dni pfed poiadovanou kontrolou. Pfi zadosti uvede iadatel nasi znacku (cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni, kteni nebyla odhalena. 0 provedene kontrole bude sepsan protokol Bez provedene kontroly nesmi b:9't plynovodni zafizeni zasypano. V pnpade, ze nebudou dodr.ieny vyse uvedene podminky je povinen stavebnik na zaklade vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit pri'tkaznou dokumentaci 0 neposkozeni PZ behem vystavby- nebo provest na sve naklady kontrolni sondy v miste styku stavby s PZ. - Plynarenske zafizeni bude pied zasypem vykopu fadne podsypano a obsypano tezenym piskem, zhutneno a bude osazena vystrazna folie zlute barvy, vse v souladu s CSN EN , TPG , TPG Neprodlene po skonceni stavebni Cinnosti budou fadne osazeny vsechny poklopy a nadzemni prvky plynarenskeho zafizeni. - Poklopy uz8.veri't a ostatnich armatur na plymirenskem zanzeni vc.hlavnich uz8.veri't plynu (HUP) na odbernem plynovem zafizeni udrzovat stale pnstupne a funkcni po celou dobu trvani stavebnf cinnosti. - Pfipadne zrizovanf staveniste, skladovani materiahi, stavebnich stroju apod. bude realizovano mimo ochranne pasmo plynarenskeho zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak). - Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenskeho zanzeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak). - Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroju a mechanizmu zabezpecit pfipadny pfejezd pfes plynarenske zafizeni, ulozenim panelu v miste pfejezdu plynarenskeho zafizeni. 13. Stavba bude realizovana v souladu s platnymi predpisy Ceske republiky (zejmena stavebni zakon c. 183/2006 Sb.). 14. Pfi provadeni stavby je nutno dodr.iovat pfedpisy t:9'kajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejmena zakonem c. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poiadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravnich vztazich a 0 zajisteni bezpeenosti a ochr~y zdravi pfi 6nnostech nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnepravni vztahy (zakon 0 zajisteni dals~ch podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci); nafizeni vlady c Sb., 0 blizsich minimalnich poiadavcich na bezpeenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a nafizeni vlady c. 362/205 Sb., 0 blizsich poiadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pnici na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. 15. Pfi provadeni prad musi b:9't dodr.iena ustanoveni vyhlasky c. 268/2009,0 technickych poiadavcich na stavby, ktera upravuje poiadavky na provadeni staveb. 16. Pied zahajenim stavby bude na viditelnem miste u vstupu na staveniste umisten stitek "STAVBA POVOLENA", ktery obdr.ii stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moei. Stitek musi b:9't chranen pfed povetmostnimi vlivy, aby udaje na nem uvedene zustaly Citelne, a ponechan na miste az do dokonceni stavby ( 7 vyhlasky c. 526/2006 Sb.). 17. Porrebny stavebni materialize uskladiiovat pouze se souhlasem vlastnika pozemku. v pfipade,.ze bude nutno pouzit ke skladovani materialu vefejne prostranstvi (chodnik, siinice,apod.), musi si stavebm'k vymdat pnslusne povoleni. 18. Staveniste se musi zafidit, uspomdat a vybavit pfisunovyrni trasami pro dopravu materialu tak, aby se stavba mohla radne a bezpecne provadet. Nesmi dochazet k ohrozovani a obtezovani okoli, zejmena hlukem a prachem, nad limitni hodnoty stanovene jinyroi pravnimi piedpisy, k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnfch komunikacich, ke znecist'ovani pozemnich komunikaci, ovzdusf a vod, k omezovanf pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technickeho vybaveni a pozamim zafizenim. Staveniste musi b:9't oploceno.

9 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str Verejne prostranstvi a pozemni komunikace docasne uzivane pro staveniste pn soucasnem zachovani jejich uzivani verejnosti se musi po dobu spolecneho uzivani bezpecne chrb.nit pred poskozenim stavebni Cinnosti a udrzovat (ustanoveni pravnich predpisu 0 bezpecnosti a ochrane zdravi pri praci na stavenistich tim nejsou dotcena). Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveniste mohou pouzit jen ve stanovenem nezbytnem rozsahu a dore a po skonceni uzivani pro tento ucel musi by! uvedeny do puvodniho stavu. 20. Veskere stavebni plochy je stavebnik povinen uvest na svlij naklad do puvodniho stavu. 21. Vykopy a skladky na verejnych plochach a komunikacich nesmi omezovat pnstup ke vchodum a vjezdum na prilehie pozemky a stavby. 22. Pripadna podzemni vedeni, jejichz poskozeni muze ohrozit bezpecnost pri zemnich pracich nebo ktera mohou by! zemnimi pracemi poskozena, se musi nalezite zajistit. 23. Dopravni prostfedky a stavebni stroje vyjizdejici ze staveniste na verejne komunikace se musi nalezite ocistit. 24. Pfed zahajenim stavby musi stavebnik zajistit vytyceni prostorove polohy stavby subjektem k tomu opravnenym. Vysledky vytyceni musi by! overeny uredne opravnenymi zememencskymi inzenyry. 25. Pred zahajenim vjkopovjch praci musi investor provest pfislusna zajisteni proti uraziim tfetich osob a uzavfit dohody se vsemi spravci prislusnych podzemnich vedeni a zafizeni. 26. Provadenim praci nesmi by! na svjch pnivech poskozeni ani zkniceni vlastnici nebo uzivatele sousednich nemovitosti a ostatnich prilehlych prostoru. 27. Provadenim stavebnich a terennich uprav nesmi by! ohrozena kvalita a vydatnost podzemnich a povrchovjch vod a okolnich vodnich zdroju, slouzicich pro individuelni zlisobovani obyvatelstva pitnou vodou, pokud se v zajmovem uzemf nachazeji stavbe musf by! die 157 stavebnfho zlikona veden fadny stavebni denik se vsemi nalezitostmi, ktery spolu s overenym projektem stavby bude na stavbe k dispozici pri kontrolni prohlidce stavby. 29. Pro stavbu mohou by! pouzity jen takove vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, ze stavba pri spravnem provedeni a beme udrzbe sphluje po dobu predpokladane existence pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozami bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a zivotnfho prostfedi, bezpecnost pn uzivani, ochranu proti hluk:u, na usporu energie a ochranu tepla. 30. Kontrolni prohlidky stavby pred oznamenim zameru 0 uzivani stavby bude stavebni urad vykomivat 1 x rocne a die potfeby. 31. Stavba bude provadena zhotovitelsky stavebnim podnikatelem vybranou na zliklade vjberoveho fizeni. Nazev, sidlo a opravneni k predmetne cinnosti bude predlozeno stavebnimu ufadu pred zahajenim stavebnich praci. Provadet stavbu muze jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pn jeji realizaci zabezpeci odbome vedeni provadeni stavby stavbyvedoucim. Dale povinen zabezpecit, aby prace na stavre, k jejichz provadeni je pfedepsano zvlastni opravneni, vykonavaly jen osoby, ktere jsou drziteli takoveho opravneni. Zhotovitel stavby je povinen provadet stavbu v souladu s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho ufadu a s ovefenou projektovou dokumentaci, dodrzeny obecne pozadavky na vjstavbu, popnpade jine technicke pfedpisy a technicke normy a zajistit dodrzovani povinnosti k ochrane zivota, zdravi, zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich ze zvlastnich pnivnich pfedpisu. 32. Stavebnik zajisti, Ze stavebni podnikatel (zhotovitel) bude pred zapocetim praci seznamen s podminkami tohoto rozhodnuti a ovefenym projektem. 33. Zahajeni stavby oznami stavebnik stavebnimu ufadu MeV Chrastava min. 7 dni pfed zahajenim stavby. 34. Zhotovitel stavby musi neprodlene stavebnimu ufadu hlasit zlivazne okolnosti na stavbe, ktere mohou mft vliv na kvalitu stavby nebo vykazuji odchylky od schvaieneho projektu stavby. 35. Neprodlene po dokonceni stavby je stavebnik die 119 stavebniho zlikona povinen oznamit uzivani stavby stavebnimu Ufadu. 36. Stavba bude dokoncena do V pfipade nedodrzeni tohoto terminu pozada investor zdejsi stavebni urad 0 prodlouzeni lhiity vjstavby s pfislusnym oduvodnenim pficin, pro ktere termin ukonceni nemohl by! dokoncen. Vcastnici fizeni na nez se vztahuje rozhodnuti spravnfho organu: Pavel Fiala, nar , Frydlantska 82, Chrastava Miriam Fialova, , Frydlantska 82, Chrastava

10 C.j.OVUSI1424/2014IJa str. 10 Oduvodneni: One podal stavebnik zadost 0 vydani rozhodnuti 0 umisteni a provedeni stavby. Uvedenym dnem bylo zahajeno uzemni a stavebni rizeni, ktere stavebni urad spojil podle 78 odst. 1 stavebniho zakona v sou1adu s 140 odst. 1 spnivniho fddu usnesenim podle 140 odst. 4 spravniho radu. Protoze zadost nebyla uplna a nebyla dolozena vsemi podklady a stanovisky pottebnymi pro jeji radne posouzeni, byl stavebnik dne vyzvan k doplneni zadosti a nzeni bylo preruseno. Dnem doplneni predepsanych milezitosti je v nzeni pokracovano. Stavebni urad oznamil zahajeni spolecneho ilzemniho a stavebniho rizeni ucastnikum rizeni, dotcenym organum a verejnosti. K projednani zadosti soucasne naridil ustni jednam spojene s ohledanim na miste na ,0 jehoz vysledku byl sepsan protokol. Stavebni urad v provedenem spolecnem ilzemnim a stavebnim rizeni prezkoumal predlozenou zadost z hledisek uvedenych v 86 a III stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky rizeni a s dotcenymi organy a zjistii, ze jejim uskuteenenim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranene stavebnim zakonem, predpisy vydanymi kjeho provedeni a zvlastnimi predpisy. Umisteni stavby je v souladu se schvalenym uzemnim planem mesta Chrastava. Umisteni stavby je v souladu s ustanovenimi technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pozadavku na vyuzivani uzemi stanovenych vyhlaskami c.268/2009 Sb., 0 technickych pozadavcich na stavby, ve zneni pozdejsich predpisu a vyhlasky c.501l2006 Sb., 0 obecnych pozadavcich na vystavby, ve zneni pozdejsich predpisu, ktere se zmenou stavby souvisi. Navrzena stavba bude splnovat pozadavky urbanisticke, architektonicke, zivotniho prostredi, hygienicke, ochrany povrch0vych a podzemnich vod, pozami ochrany, bezpecnosti a na zachovani kvality prostredi. Odstupy budou umomovat udrfbu staveb. Veskeni ustanoveni t,ykajici se umisteni stavby jsou v zadosti 0 vydani uzemniho rozhodnuti splnena. Zaroven jsou splneny i uzemni technicke pozadavky na umist'ovani staveb. Predlozeny zamer nepodleha posouzeni die zakona c Sb., 0 posuzovani vlivil na zivotnf prostfedi, v platnem znenla umisteni stavby vyhovuje obecnym pozadavkum na vyuzfvanf uzemf. Pri vymezovani okruhu ucastniku uzemniho rizeni dospel stavebni urad k zaveru, ze v danem pripade toto pravni postaveni die 85 odst 2 pfsm a) a b) stavebniho zakona pnslusi vedle stavebnika a obce, na jejim.z uzemi rna by! pozadovany zamer uskutecnen, i vlastnikum dotcenych pozemku, osobam, jejichz vlastnicka ci jina vecml prava k sousednim pozemkum nebo stavbam na nich mohou by! navrzenou stavbou pnmo dotcena a spravcum (vlastnikum) sid technickeho vybaveni, jejichz zarizeni budou dotcena soubehem Ci ktizenim navrzenou trasou. Pi'i vymezovani ueastniku stavebniho nzeni dospel stavebni urad k zaveru, Ze danem pripade toto pravni postaveni podle 109 stavebniho zakona prislusi vedle stavebnika i vlastnikum dotcenych pozemku a staveb nejblizsim ke stavbe a spravcum ( vlastnikum sid) dotcenych sid. Pro uplnost stavebni urad uvadi, ze pripojky pro stavbu Bytoveho domu byly v predstihu vybudovany v II. pol. roku 2013 az na hranici pozemku stavebnika s ohledem na provedenou rekonstrukci povrchu komunikace Bezrucova. ledna se pfipojky vody, dest'ove a splaskove kanalizace provedene na zaklade ilzemniho souhlasu c.j. OVUS/2932/2013lRe ze dne , pnpojka NN provedena na zaklade uzemniho souh1asu c.j. OVUS/2905/2013IPS ze dne a plynova pripojka provedena v ramci stavby Reko MS Chrastava - Bezrucova na zaklade uzemniho souhlasu c.j. OVUS/1659/2013lRe zedne Projektova dokumentace byla vypracovana autorizovanym architektem. Projektova dokumentace splnuje technicke pozadavky na stavby, vyhovuje obecnym pozadavkilm na vyu.zivani ilzemi a stavba z pozamiho hlediska vyhovuje. Stavebni urad zajistil vzajemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek doteenych orglinu VYZadovanych zvlastnimi predpisy azahrnul je do podminek rozhodnuti. Stavebni urad v prilbehu rizeni neshledal duvody, ktere by branily povoleni ( umisteni a provedeni) stavby. Stavebni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pcedpisu ve vyroku uvedenych.

11 - --_._ ====---- C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 11 K zadosti Zadatel (stavebnik) dolozil zejmena tyto doklady : - projektovou dokumentaci stavby z 11/2013 vypracovanou Ing. Milosem Pazourem, Raspenavska 212, Liberec 32, drzitel CKAIT ~ souhrnne vyjadrenf Magistratu mesta Liberec, OZP ~.j. MML/ZPlPil SZ /2 z z3vazne stanovisko KHS LK ~.j. KHS LB 07804/2014 ze dne koordinovane zavazne stanovisko HZS LK c.j. HSLI-969-3IKR-P-PRE-2014 ze dne vyjadfeni spravcu siti z hlediska existence stlivajicich sui a stanoveni podminek pro napojeni Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici fizeni - dalsi dotcene osoby: Mesto Chrastava, SOOr jednoty bratrske, Severoceske vodovody a kanalizace a.s., CEZ Distribuce, a. s., RWE Distribucni sluzby, s.r.o. Vypofadani s vyjadfenimi ucastniku k podkladum rozhodnuti: Mesto Chrastava uplatnilo svym vyjadfenim c.j. 29/2014 pozadavek na 10 parkovacich mist na pozemku investora. Uvedeny pozadavek splnuje pfedlozena projektova dokumentace. Na pozemku investora je zajisteno min. 10 parkovacich mist na stlivajicich krytych i vnejsich zpevnenych plocmch. Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnu ode dne jeho ozdameni k Krajskemu ufadu Libereckeho kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.. Odvolani se podava s pouebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spnivnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik pottebny pocet stejnopisu, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolimim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok neoo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti oduvodneni rozhodnuti je nepfipustne. Stavebni ufad po pravni moci rozhodnuti pfeda ovefenou dokumentaci pro umisteni stavby stavebnikovi, pfipadne obecnimu ufadu, jehoz uzemniho obvodu se umisteni stavby.tyka, neni-ii sam stavebnim Madem, popfipade lez specialnimu stavebnimu ufadu. Stavebnikovi zasle jedno vyhotoveni ovefene projektove dokumentaee a stitek obsahujici identifikacni udaje 0 povolene stavbe. DalSi vyhotoveni ovefene projektove dokumentaee zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen stitek pfed zamjenim stavby umistit na viditelnem miste u vstupu na staveniste a poneehat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadne do vydani kolaudacniho souhlasu; rozsahle stavby se mohou ozdacitjinym vhodnym zpusobem s uvedenim udaju ze stftku. Rozhodnuti rna podle 93 odst. 1 stavebniho zakona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti 0 umisteni stavby plati po dobu trvani stavby ci wizeni, nedoslo-li z povahy veei k jejich konzumaei. Stavba nesmi byt zahajena, dokud rozhodnutf nenabude pravnl mod. Stavebnf povoleni pozb:rva platnosti, jestli.ze stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravnl moci.

12 C.j.OVUS/1424/2014/Ja str. 12 Toto rozhodnuti musi byt vyveieno na uredni desee MeU Chrastava a zveiejneno zpdsobem umoziiujiei daikovy pristup po dobu 15 dnd. xv d' f'.,,'.~:./ Vyv.:;seno ne...;... f' ' /.,... /".. / ~,- '",:Ie-, SeJrnuto dne:... :... :.~:.~..... Razitko, podpis orgrulu, ktery potvrzuje vyveseni a sejrnuti oznameni. Obdrii: Ucastnici fizeni 0 urnisteni stavby die 85 odst.l stavebniho mona, doruceni na dorucenku : Pavel Fiala, Frydlantsk:i c.p. 82,46331 Chrastava Miriam Fialova, Frydiantska c.p. 82, Chrastava Mesto Chrastava, nam. 1. rnaje c.p. 1, Chrastava Ucastnici fizeni 0 urnisteni stavby die 85 odst.2 stavebniho zakona, dorucenf verejnou vyhiaskou : Sbor Jednoty bratrske v Chrastave, Bezrueova c.p. 503, Chrastava Severoeeske vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns sidio: Sladovnicka c.p. 1082, Liberec 30 CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidlo: Teplicka c.p. 874/8,40502 Decln N. RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sidlo: Plynarenska c.p , Zabrdovice, Brno DotCene organy Magistrat mesta Liberec OZ!>, IDDS: 7c6by6u sidlo: Nam. Dr.E.Benese c.p. I, Liberec 1 Krajsk:i hygienicka stanicelibereckeho kraje, IDDS: nfeai4j sidlo: Husova IT. c.p. 64, Liberec HasicskY zachranny sbor Libereckeho kraje, krajske reditelstvi, IDDS: hv4aivj sidlo: Barvifska c.p ,46001 Liberec III urad pro zverejneni verejne yyhlasky : MestskY urad Chrastava, uredn{ deska, namesti 1. maje c.p. 1, Chrastava ucastnici stavebniho rizeni- na dorucenku: Pavel Fiala, Frydlantsk:i c.p. 82, Chrastava Miriam Fialova, Frydlantska c.p. 82, Chrastava Mesto Chrastava, nam. I. maje c.p. l, Chrastava Sbor Jednoty bratrske v Chrastave, Bezrucova c.p. 503, Chrastava Severoeeske vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns sidlo: Siadovnicka c.p. 1082, Liberec 30 CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidlo: Teplick:i c.p. 874/8, Decin N. RWE Distribucni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sidlo: Plynarenska c.p. 499/1, Zabrdovice, Brno Dotcene organy Magistrat mesta Liberec OZP, IDDS: 7c6by6u sidlo: Nam. Dr.E.Benese c.p. 1,46059 Liberec 1 Krajska hygienicka stanice Libereckeho kraje, IDDS: nfeai4j sidlo: Husova IT. c.p. 64, Liberec Hasicsky zachranny sbor Libereckeho kraje, krajske reditelstvi, IDDS: hv4aivj sidlo: Barv{rsk:i c.p. 29/10,46001 Liberec III. Priloha: Situace stavby

13 / _. 527/2 Q 542/1 Q 561/2 Q 545/ Q 550/3 _ ReSenyobjekt Stavajici objekty Hranice pozemku investora Akce BytovY dum 0 7-mi b.j. s nebytovym prostorem v prizemi v Bezrucove ul. v Chrastave,,--::-::: Misto st.p.c. 407, p.p.c. 545/1 v k.u. Chrastava I j~~'~ Investor Pavel Fiala, FrYdlantska 82, , Chrastava.::2/ Zodpovedny projektant Vypracoval Datum Stupen Format Ing. Milos pazour Ing. Milos pazour 11/2013 UR+SP 1xA4 VYkres Mei'itko C. vykresu KATASTRALNf SITUACNf vykres 1:500 C-04

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/5860/2013/DH Obcc Zajccov cj.: MUHO/10832/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí Mírové nám. 90 517 21 Týniště nad Orlicí naše značka vyřizuje datum 5001146349 Monika Řeháková 09.07.2015 Věc: STL plynovodní přípojka - Ubytovna "Modrák" Obec: Týniště nad Orlicí

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1044/2014/Ne Čj.: SÚ-9997/2014-NEJS-836/75 Vyřizuje: Nejedlová, tel. 483 333 945, e-mail:

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4530/11-Ho Unhošť 9.11.2011 Č.j.: 5391/11/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Milan Houžvička, pověření č. 4/2006-OV

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 027/2012 3226/SU/542/12/R/dub Dubskd 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 7.11.2012

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O UMÍSTĚNÍ STAVBY A PROVEDENÍ STAVBY Č.j. VYST-Dr/2/2009 Článek 1. Smluvní strany 1.1 Správní orgán : Městský úřad Žebrák Stavební úřad Žebrák adresa: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák

Více

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Městský úřad Náměšť nad Oslavou Odbor výstavby a územního rozvoje Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou Číslo jednací: 2807/10/Výst/F V Náměšti nad Oslavou dne 1. září 2010 Spisová značka:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Namesti 2, Libava - Mesto Libava, 785 01 posta Sternberk, IDDS gibb3m2 Telefon: 973423 160, fax: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz www.vojujezd-libava.cz

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/1574/09/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 5461/11-Re Unhošť 27.1.2012 Č.j.: 0521/12/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Rebeka, pověření č. 2/2010-OV 312 679

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 757/12-Če Ing. Aleš Černý 553 657 404 553 657 711 stavebni@koberice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4.

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 20031/10/STAV/Som Vyřizuje: Telefon: Sommerová 321 612 137 Český Brod, dne 29.4.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Městský úřad Břeclav ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY Oddělení dopravy a silničního hospodářství nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Č.j.: MUBR 58885/2015 Břeclav dne 4. listopadu 2015 Sp.zn.: MUBR-S

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/4443/2012/Šla Lysá nad Labem, dne 18.4.2012 Č.j.: SÚ/12344/12/Šla Vyřizuje: E-mail: Irena Šulcová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor č.jednací : 380/2011/OVÚP/4/P-77 v Boru dne 30. května 2011 vyřizuje : Pavel Vokroj telefon : 374 756 129 e-mail :

Více

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek.

Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.: OSÚŽP/1029/09 Nejdek, dne 14.9.2009 Vyřizuje/kl. : Satýnek Petr / (137) E-mail: p.satynek@nejdek. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/773/09Sa Č.j.:

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Adresa: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Počet stran dokum.: Počet listů příloh: Spisový znak: nám. J.M.Marků č.p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 2195/2012-Jan VUP 12189/12-JAN Marie Janoušková 388 459 056 DATUM:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 16833/2010 VYS/ROKO C.j.: MUSP 37354/2010 Šumperk, dne

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Č.j. SU/13/2045/HOI str. 1 Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: SÚ/208/13/HOZ SU/13/2045/HOI VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.4.2013 Hozdecká 481 366 302

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3413/12/VYS/Ko 24070/12 V Sušici

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Č.j.: OSŽP-6901/2014-NOM Spis: UR 153/13 SŘ SP 48/13 VITA 187/14 Vyřizuje: Novákova E-mail: novakova@muhradek.cz Horní náměstí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03869/2011/On MeUSM/04448/2011 Marek Ondříšek 572 416

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ODBOR TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Naše zn.: S MUHO / 5509 / 2010 Datum: 2011-01-14 Vyřizuje: Jelínek E-mail: doprstav2@mesto-horovice.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 189/12/VYS/Oud V Sušici dne:15.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou

STAVEBNÍ POVOLENÍ veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBOŇ - odbor stavební a komunikací Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel. 384341221 fax. 384723505 http://www.mesto-trebon.cz e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Č. j. Stav. 20163/2005-Kol

Více

Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 597/09/SU/AV ze dne 16.6.2009

Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 597/09/SU/AV ze dne 16.6.2009 Obecni urad Sokolnice okres Brno-venkov, pst 664 52 stavebni urad v, VEREJNA, v VYHLASKA Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 597/09/SU/AV ze dne 16.6.2009 Podklady pro vyclani rozhodnuti jsou k nahlednuti

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P R O S T Ě J O V nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov Odbor životního prostředí Městského úřadu Prostějov, Školní 4, Prostějov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

(dále jen "stavba") na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec.

(dále jen stavba) na pozemku parcelní číslo 518/1 v katastrálním území Radvanec. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: estorchova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU 541/2012-13604/Ra/Sto Č.J.: MUNO

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 3671/11/VYS/Pr V Sušici dne: 22.11.2011

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j. SÚ/1168/2010-2 Sedlec-Prčice dne 13.5.2010 GERIMED, a.s., IČO:25579282 Vítkovo náměstí č.p.3 257 91 Sedlec-Prčice N Á V R H VÝROKU ZMĚNY ÚZEMNÍHO

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 00 18642NÝST/20

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 9576/2012/243Vá Č.j.:SÚ4934/13/243 / SÚ 9576/2012/243Vá Kyjov, dne 28.1.2013 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI10901/2014-7 tel/fax:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 15.7.2010 Spis.zn.: SU/37590/2010/Št Č.j.: SU/49736/2010 Vyřizuje : Ivana Štréblová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky ufad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/1209/2010//WEI Ondfej Kosta cj.: MUHO/11803/2010 nar. 15.6.1990 vyfizuje:

Více