ZAKON. o hospodafeni energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAKON. o hospodafeni energii"

Transkript

1 Strana 982 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Castka PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona c. 406/2000 Sb., 0 hospodafeni energii, jak vyplyva ze zmen provedenych zakonem c. 359/2003 Sb., zakonem c. 694/2004 Sb., zakonem c. 180/2005 Sb., zakonem c. 177/2006 Sb., zakonem c. 186/2006 Sb., zakonem c. 214/2006 Sb., zakonem c. 574/2006 Sb. a zakonem c. 393/2007 Sb. ZAKON o hospodafeni energii Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky: CAST PRVNI HLAVA I ZAKLADNI USTANOVENI 1 Pfedmet zakona Tento zakon zapracovava pifslusne predpisy Evropskvch spolecenstvi'] (dale jen "Spolecenstvi'j a stanovi a) nektera opatreni pro zvysovani hospodarnosti uzitf energie a povinnosti tyzickych a pravnickvch osob ph nakladani s energii, b) pravidla pro tvorbu Statni energeticke koncepce, Uzemni energeticke koncepce a Statnfho programu na podporu uspor energie a vyuzitf obnovitelnych zdroju energie, c) pohdavky na ekodesign energetickych spotfebicu. 2 Zakladni pojmy Pro ucely tohoto zakona se rozumi a) nakladanfm s energii vyroba, pfenos, preprava, distribuce, rozvod, spotfeba energie a uskladnovani plynu, vcetne souvisejidch cinnosti, b) obnovitelnymi zdroji obnovitelne nefosilni phrodni zdroje energie, jimiz jsou energie vetru, energie slunecnfho zafeni, geotermalni energie, energie vody, energie pudy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skladkoveho plynu, energie kaloveho plynu a energie bioplynu, c) druhotnym energetickym zdrojem vyuzitelny energeticky zdroj, jehoz energeticky potencial vznika jako vedlejsi produkt ph pfemene a konecne spotiebe energie, ph uvolnovani z bituminoznich hornin nebo ph energetickem vyuzivani nebo odstranovani odpadu a nahradnich paliv vyrobenych na bazi odpadu nebo ph jine hospodarske cinnosti, d) energetickym hospodafstvim soubor technickych zaifzeni a budov slouzicich k nakladani s energii, e) ucinnosti uzitf energie mira efektivnosti energetickych procesu, vyjadrena pomerem mezi uhrnnymi energetickymi vystupy a vstupy tehoz procesu, vyjadrena v procentech, f) energetickou narocnosti budovy u existujidch staveb mnozstvi energie skutecne spotrebovane, u projektu novych staveb nebo projektu zrnen staveb, na nez je vydano stavebni povoleni, vypoctene mnozstvi energie pro splneni pozadavku na standardizovane uzfvanf budovy, zejrnena na vytapeni, phpravu teple vody, chlazeni, upravu vzduchu vetranim a upravu parametru vnitrnfho prosrfedi klimatizacnim systernem a osvetleni, 1) Smernice Rady c. 93/76/EHS ze dne 13. zati omezovani emisi oxidu uhliciteho prostrcdnictvfrn zvysovani energeticke ucinnosti, Smernice Evropskeho parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince energeticke narocnosti budov. Smernice Evropskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. cervence stanoveni ramce pro urceni pozadavku na ekodesign cncrgctickvch spotrcbicu a 0 zmcne smernic Rady 92/42/EHS a Evropskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES.

2 Castka 19 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Strana 983 g) kombinovanou vyrobou elektriny a tepla pfemena primarni energie na energii elektrickou a uzitecne teplo ve spolecnem soucasne probihajidm procesu v jednom vyrobnim zahzeni, h) klimatizacnim systernem soubor vsech zahzeni a prvku na upravu parametru vnitrnfho prostiedi spojene s ohrevem, chlazenim, zvlhcovanim a filtrad vzduchu, ktere jsou soucasti stavby, i) vytapenim proces sdileni tepla do vytapeneho prostoru zajist'ovany prislusrrym technickym zafizenim za ucelem vytvafeni tepelne pohody Ci pozadovanych standardu vnitrnfho prostfedi, ktery se cleni na ustredni vytapeni, bytove individualni vytapeni a lokalni vytapeni, j) ustrednim vytapenim vytapeni, kde zdroj tepla je umisten mimo vytapene prostory a slouzi pro vytapeni vice bytovych Ci nebytovych prostor, k) jrnenovitym vykonem kotle mnozstvi tepelne energie udane vyrobcem, ktere kotel predava trvale v teplonosne latce ph stanovenych podminkach v ustalenem stavu, 1) jrnenovitym chladidm vykonem klimatizacniho systernu jrnenovity phkon pohonu zdroje chladu udany vyrobcem, m) prukazem energeticke narocnosti budovy prukaz, ktery obsahuje informace 0 energeticke narocnosti budovy, vypoctene podle metody stanovene provadecim pravnim pfedpisem, n) energetickym auditem soubor cinnosti, jejichz vrsledkem jsou informace 0 zpusobech a urovni vyuzfvanf energie v budovach a v energetickem hospodafstvi proverovanych fyzickych a pravnickvch osob a navrh na opatreni, ktera je tfeba realizovat pro dosazeni energetickvch uspor, 0) budovou zastresena stavba se stenarni, v niz se pouziva energie k uprave vnitrnfho prostiedf; za budovu se muze povazovat budova jako celek nebo ty jeji casti, ktere byly navrzeny nebo upraveny pro samostatne uzivanf, p) celkovou podlahovou plochou podlahova plocha vsech podlazi budovy vymezena mezi vnejsimi stenami, bez neobyvatelnych sklepu a oddelenych nevytapenych prostor, g) vetsi zmenou dokoncene budovy takova zmena dokoncene budovy, ktera probiha vice nd 25 % celkove plochy obvodoveho plaste budovy nebo takova zmena technickych zahzeni budovy s energetickymi ucinky, kde vrchozi soucet ovlivnenych spotreb energii je vyssi nd 25 % celkove spotreby energie, r) energetickym spotrebicem vrrobek, ktery je po uvedeni na trh nebo do provozu zavisly na energetickem vstupu (elektricka energie, fosilni paliva nebo obnovitelne zdroje energie), aby mohl fungovat v souladu se svym ucelem, nebo vyrobek urceny k vrrobe, prenosu nebo mereni takove energie, vcetne casti zavislych na energetickem vstupu, ktere jsou urceny k zabudovani do energetickeho spotrebice, a ktere jsou uvadeny na trh anebo do provozu jako jednotlive casti pro konecne uzivatele, phcemz u nich lze posoudit vliv na zivotni prosrfedi sarnostatne, s) konstrukcnfrni castmi a podsestavami casti urcene k zabudovani do energetickeho spotrebice, jd nejsou uvadeny na trh nebo do provozu jako jednotlive casti pro konecne uzivatele, anebo u nichz nelze posoudit vliv na zivotni prostfedf sarnostatne, t) ekodesignem zacleneni environmentalnich aspektu do konstrukce vyrobku s cilem zlepsit vliv energetickeho spotrebice na zivotni prostfedf behem jeho celeho zivotnfho cyklu, u) uvedenim na trh prvni zpifstupneni energetickeho spotrebice na trhu Spolecenstvi za ucelem jeho distribuce nebo pouzivani ve Spolecenstvi za uplatu nebo bezuplatne a bez ohledu na zpusob prodeje, v) zplnornocnenym zastupcem fyzicka nebo pravnicka osoba usazena ve Spolecenstvi, ktera byla vyrobcem pisemne poverena k tomu, aby jeho jrnenem plnila zcela nebo zcasti povinnosti vyplyvajici z tohoto zakona, zejrnena 8a, w) dovozcem fyzicka nebo pravnicka osoba usazena ve Spolecenstvi, ktera v ramci sve obchodni cinnosti uvadi na trh Spolecenstvi vyrobek ze treti zeme, HLAVA II ENERGETICI<E KONCEPCE 3 Statni energeticka koncepce (1) Statni energeticka koncepce je strategickym dokumentem s vrhledem na 30 let vyjadrujidm cile statu v energetickem hospodarstvi v souladu s potrebami hospodarskeho a spolecenskeho rozvoje, vcetne ochrany zivotniho prostredi, slouzidm i pro vypracovani uzemnich energetickych koncepd. (2) Navrh statni energeticke koncepce zpracovava Ministerstvo prumyslu a obchodu (dale jen "ministerstvo'') a predklada jej ke schvaieni vlade. (3) Naplnovani statni energeticke koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejmene jedenkrat za 5 let vrsleddch vyhodnoceni informuje vladu. a 0

3 Strana 984 Sbirka zakonu e. 61 / 2008 Castka 19 4 Uzemni energeticka koncepce (1) Uzemni energeticka koncepce vychazf ze statni energeticke koncepce a obsahuje cile a principy reseni energetickeho hospodafstvi na urovni kraje, statutarnfho mesta a hlavnfho mesta Prahy. VytvaH podminky pro hospodarne nakladani s energii v souladu s potrebami hospodarskeho a spolecenskeho rozvoje vcetne ochrany zivotmno prostfedf a setrneho nakladani s phrodnimi zdroji energie. (2) Uzemni energetickou koncepci pofizuje pro svu] uzernni obvod krajsky urad, Magistrat hlavniho mesta Prahy a magistraty statutarnich mest (dale jen "potizovatel'') v pfenesene pusobnosti. Uzemni energeticka koncepce je soucasti uzernne planovaci dokumentace s vyjimkou technickych reseni navrhujidch mista staveb a zahzeni. (3) Obec rna pravo pro svuj uzernni obvod nebo jeho cast pohdit v pfenesene pusobnosti uzernni energetickou koncepci v souladu se statni energetickou koncepd. Uzemni energeticka koncepce je neopornenutelnym podkladem pro uzernni planovanf, (4) Uzemni energeticka koncepce se zpracovava na obdobi 20 let a v phpade potreby se doplfiuje a upravuje, (5) Uzemni energeticka koncepce obsahuje a) rozbor trendu vyvoje poptavky po energii, b) rozbor moznych zdroju a zpusobu nakladani s energii, c) hodnoceni vyuzitelnosti obnovitelnych a druhotnych energetickych zdroju a kombinovane vyroby elektfiny a tepla, d) hodnoceni vyuzitelnosti energetickeho potencialu komunalnich odpadu"), e) hodnoceni technicky a ekonomicky dosazitelnych uspor z hospodarnejsiho vyuzitf energie, f) reseni energetickeho hospodafstvi uzemi vcetne zduvodneni a navrh opatreni uplatnitelnych pofizovatelem koncepce. (6) K ucasti na vypracovani uzernni energeticke koncepce si porizovatel muze vyzadat soucinnost drzitelu licence na podnikani v energetickych odvetvich}, dodavatelu tuhych a kapalnych paliv a zpracovatelu komunalnich odpadu"), kteif podnikaji na uzemi, pro ktere se uzernni energeticka koncepce zpracovava, jakoz i nejvetsich spotrebitelu energie. Ti jsou povinni, pokud jsou k tomu pofizovatelem vyzvani, pro vypracovani uzernni energeticke koncepce poskytnout bezuplatne v nutnem rozsahu potrebne podklady a udaje; rozsah a lhuty pro poskytnuti podkladu a udaju stanovi provadec! pravni predpis 2a ). (7) Naplfiovani uzernni energeticke koncepce vyhodnocuje pofizovatel nejrnene jedenkrat za 4 roky a na zaklade vyhodnoceni muze zpracovavat navrhy na zrnenu, (8) Poiizovatel poskytuje minrsterstvu na vyzadani informace 0 aktualnfrn stavu zpracovani a vyhodnoceni uzernni energeticke koncepce pro ueely posouzeni souladu se statni energetickou koncepd. (9) Vlada nahzenim stanovi podrobnosti obsahu uzernni energeticke koncepce podle odstavce 5. HLAVA III STATNI PROGRAM NA PODPORD USPOR ENERGIE A VYDZITI OBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE 5 (1) Statni program na podporu uspor energie a vyuzitf obnovitelnych zdroju energie (dale jen "Program'') je nastroj na podporu opatreni ke zvysovani ucinnosti uzitf energie, snizovani energeticke narocnosti a vyuzitf jejich obnovitelnych a druhotnych zdroju v souladu se schvalenou statni energetickou koncepd a zasadami udrzitelneho rozvoje"). (2) Program zpracovava na obdobi jednoho roku ministerstvo v dohode s Ministerstvem zivotnfho prostredi a predklada jej ke schvaleni vlade. (3) Ministerstvo v dohode s Ministerstvem zivotnfho prostfedf vyhodnocuje naplnovani Programu jedenkrat rocne a 0 vysledcfch informuje vladu, Ministerstvo vysledky hodnoceni Programu zohledni v navrhu Programu na dalsi obdobi. (4) K uskutecneni Programu mohou byt poskytovany dotace ze statnfho rozpoctu na lty Zakon c. 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zmene nekterych dalsich zakonu, ve zneru pozdejsich predpisu. 2) Zakon c. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikaru a 0 vjtkonu statni spravy v energetickych odvetvich a 0 zmene nekterych zakonu (energeticky zakon), ve zneru pozdejsich predpisu. 2a) Nai'izeru vlady c. 195/2001 Sb., kterym se stanovi podrobnosti obsahu uzemni energeticke koncepce. 3) 6 zakona c. 17/1992 Sb., 0 zivotnim prosti'edi.

4 Castka 19 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Strana 985 a) energeticky usporna opatreni ke zvysovani ucinnosti uzitf energie a snizovani energeticke narocnosti budov, b) rozvoj vyuzivani kombinovane vyroby elektfiny a tepla a dale druhotnych energetickych zdroju, c) modernizaci vyrobnich a rozvodnych zaifzeni energie, d) moderni technologie a materialy pro energeticky usporna opatreni, e) rozvoj vyuzivani obnovitelnych a druhotnych zdroju energie, f) rozvoj energetickeho vyuzitf komunalnich odpadul~, g) osvetu, vychovu, vzdelavani a poradenstvi v oblasti nakladani s energii, h) vedu, vyzkum a vyvoj v oblasti nakladani s energii, energetickvch uspor a vyuzitf obnovitelnych zdroju energie, i) zpracovani uzernni energeticke koncepce a nastroju na jeji realizaci, j) zavadeni prukazu energeticke narocnosti budov a provadeni energetickych auditu, k) pobidky malyrn, strednfm a velmi malym podnikum vyrabejicfm energeticke spotrebice k zavadeni novych postupu vedoudch ke splneni pozadavku na ekodesign. (5) Program je uvefejriovan v Obchodnim vestniku a ministerstvo jej uverejfiuje zpusobem urnozriujidm dalkovy phstup. (6) Vlada naifzenim stanovi pravidla pro poskytovani dotad podle odstavce 4. HLAVA rv NEKTERA OPATRENI PRO ZVYSOVANI HOSPODARNOSTr UirTI ENERGIE 6 Ucinnost uziti energie (1) Vyrobce elektfiny nebo tepelne energie 2 ) je povinen u nove zfizovanych zaifzeni pro vyrobu elekttiny nebo tepelne energie zajistit alespofi minimalni ucinnost uzitf energie stanovenou provadecfm pravnim pfedpisem, Tuto povinnost rna i u zaiizeni na vyrobu elektriny nebo tepelne energie, u nichz se provadi zrnena dokoncenych staveb v rozsahu podle zvlastniho pravniho predpisu"). (2) U provozovanvch kotlu spalujidch kapalna, plynna nebo pevna paliva se jrnenovitym vykonem do 200 kw je jejich vlastnfk nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu ucinnosti. Cetnost, rozsah a zpusob provedeni kontroly stanovi provadeci pravni pfedpis, (3) U zaiizeni slouzfcfho pro vytapeni se jrnenovitym vykonem nad 20 kwa starsfho 15 let od data uvedeni do provozu je vlastnfk nebo provozovatel povinen zajistit jednorazovou kontrolu kotlu a vnitrnich rozvodu tepelne energie do 3 let po nabyti ucinnosti tohoto zakona, Soucasti teto kontroly je posouzeni ucinnosti kotle a jeho dimenzovani v porneru k pozadavkum vylucne na ustredni vytapeni budovy podle provadecfho pravniho predpisu. (4) U provozovanvch kotlu spalujidch kapalna, plynna nebo pevna paliva se jrnenovitym vykonem nad 200 kw je jejich vlastnfk, stavebnfk nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu Jejich ucinnosti podle provadecfho pravniho predpisu ~. (5) Kontrolu kotlu a vnitrnich rozvodu tepelne energie podle odstavcu 2 a 3 a kontrolu kotlu 0 vykonu nad 200 kw slouzfcich pro vytapeni, umistenych ve vytapenem objektu, mohou provadet pouze osoby podie 10 nebo osoby autorizovane podle zvlastniho pravniho pfedpisu4d) prezkousene ministerstvem. Rozsah prezkouseni techto osob stanovi provadeci pravni pfedpis, (6) Povinnosti podle odstavcu 2 az 4 se nevztahuji na vlastnfky nebo provozovatele kotlu a vnitinich rozvodu tepelne energie umistenych v rodinnych domech, bytech a stavbach pro individualni rekreaci s vyjimkou phpadu, kdy jsou provozovany vyhradne pro podnikatelskou cinnost. Vlastnfkum kotlu umistenych v rodinnych domech, bytech a stavbach pro individualni rekreaci se pro kontrolu kotlu, jejich dimenzovani a za Hzeni slouzicfch pro vytapeni poskytuje poradenstvi podle 5 odst. 4 pismo g). (7) U klirnatizacnich systemu je vlastnfk nebo provozovatel zahzeni se jrnenovitym chladidm vykonem vyssim nez 12 kw povinen zajistit pravidelnou kontrolu kazde 4 roky. Zpusob provedeni kontroly a vyhodnoceni vysledku stanovi provadeci pravni pfedpis, (8) Kontrolu klirnatizacnich systemu mohou provadet pouze osoby podle 10 nebo osobyautorizovane 4d) 5 odst. 3 pismo e) a f) z:ikona c. 360/1992 Sb., 0 vjtkonu povol:iru autorizovanych architektu a 0 vjtkonu povol:iru autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vjtstavbe, ve zneru pozdejsich predpisu.

5 Strana 986 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Castka 19 podle zvlastnfho pravnfho pfedpisu4d), prezkousene ministerstvem z problematiky uzitf ucinnosti energie a navrhu opatrenf. Rozsah pfezkouseni stanovi provadeci pravni pfedpis, (9) Vlastnfk nebo provozovatel zaifzeni na distribuci tepelne energie 2 ) a vlastnfk vnitrnfho rozvodu tepelne energie a chladu je povinen u nove zfizovanych zahzeni na distribuci tepelne energie a vnitfni rozvod tepelne energie zajistit ucinnost uzitf energie a vybaveni rozvodu a vnitrnfch rozvodu tepelne energie a chladu v rozsahu stanovenem provadecfm pravnim predpisem. (10) Vyrobce, dovozce nebo prodejce muze uvadct na trh pouze spotfebice energie s minimalni ucinnosti uzitf energie stanovenou provadecfm pravnim pfedpisem, Tato podminka se povazuje za splnenou, pokud dany spotrebic vyhovuje pifslusne harrnonizovane ceske technicke norrne, ktera stanovuje energetickou ucinnost. 6a Energeticka narocnost budov (1) StavebruKs. vlastnfk budovy nebo spolecenstvi vlastnfku jednotek ) musi zajistit splneni pozadavku na energetickou narocnost budovy a splneni porovnavadch ukazatelu, ktere stanovi provadeci pravni pfedpis 6a ), a dale splneni pozadavku stanovenych pifslusnymi harrnonizovanymi ceskymi technickymi normami. Provadeci pravni pfedpis stanovi pohdavky na energetickou narocnost budov, porovnavaci ukazatele, metodu vypoctu energeticke narocnosti budovy a podrobnosti vztahujid se ke splneni techto pozadavku, PE zmenach dokoncenych budov jsou pohdavky plneny pro celou budovu nebo pro zrneny systemu a prvku budovy. (2) Splneni pozadavku podle odstavce 1 doklada stavebnik, vlastnfk budovy nebo spolecenstvi vlastniku jednotek prukazem energeticke narocnosti budovy (dale jen "prukaz'j' ktery musi byt ptilozen pe prokazovani doddeni obecnych technickych pohdavku na vystavbu Sa ). Prukaz nesmi byi starsi 10 let a je soucasti dokumentace podle provadedho pravruno predpisu pe a) vystavbe n0vych budov, b) pe vetsich zmenach dokoncenych budov s celko YOU podlahovou plochou nad 1000 m 2, ktere ovlivnuji jejich energetickou narocnost, c) pe prodeji nebo najmu budov nebo jejich casti v phpadech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat prukaz podle pismene a) nebo b). (3) Prukaz muze byt pouzit pro jednotlive byty a nebytove prostory u budov s ustrednim vytapenfrn, ktere je pripojeno na zdroj Ci rozvod tepelne energie. (4) Soucasti prukazu nove budovy nad 1000 m 2 celkove podlahove plochy musi byi vysledky posouzeni technicke, ekologicke a ekonomicke proveditelnosti alternativnich systemu vytapeni, kterymi jsou a) decentralizovane systerny dodavky energie zalozene na energii z obnovitelnych zdroju, b) kombinovana vyroba elektfiny a tepla, c) dalkove nebo blokove ustredni vytapeni, v phpade potreby chlazeni, d) tepelna cerpadla, (5) Obsah prukazu a zpusob jeho zpracovaru, vcetne vyuzitf jiz zpracovanych energetickych auditu podle 9, stanovi provadeci pravni pfedpis, (6) Provozovatele budov vyuzivanych pro ucely skolstvi, zdravotnictvi, kultury, obchodu, sportu, ubytovadch a stravovadch sluzeb, zakaznickych stfedisek odvetvi vodniho hospodafstvi, energetiky, dopravy a telekomunikad a vefejne spravy 0 celkove podlahove plose nad 1000 m 2 jsou povinni umistit prukaz na vefejne pristupnem miste v budove, (7) Prukaz muze vypracovavat pouze osoba opravnena podle 10 nebo osoba s osvedcenim 0 autorizaci podle zvlastnfho pravniho predpisus~, prezkousena ministerstvem podle provadecfho pravniho pfedpisu z podrobnosti jeho vypracovanf, (8) Pozadavky podle odstavce 1 nemusi byt splneny pe zrnene dokoncene budovy v phpade, ze vlastnik budovy prokaze energetickym auditem, ze to neni technicky a funkcne mozne nebo ekonomicky vhodne s ohledem na zivotnost budovy, jeji provozni ucely nebo pokud to odporuje pohdavkum zvlastruno pravruno predpisu 6 ). Pohdavky podle odstavce 1 nemusi byi dale splneny u budov docasnych s planovanou dobou uzivani do 2 let, budov experimentalnich, budov s ob Casnym pouzivanim, zejmena pro nabozenske Cinnosti, obytnych budov, ktere jsou urceny k uzivani kratsimu nd 4 mesice v roce, samostatne stojidch budov 0 cel- 5) Zakon c. 72/1994 Sb., 0 vlastnictvi bytu, ve zneru pozdejsich predpisu. Sa) Vyhlaska c. 137/1998 Sb., 0 obecnych techruckych pozadavcich na vystavbu. 5b) 5 odst. 3 pismo a), e) a f) zakona c. 360/1992 Sb., 0 vykonu povolani autorizovanych architektu a 0 vykonu povolaru autorizovanych inzenyru a techniku cinnych ve vystavbe, ve zneru pozdejsich predpisu. 6) Naptiklad zakon c. 20/1987 Sb., 0 statru pamatkove peci, ve zneni pozdejsich predpisu.

6 Castka 19 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Strana 987 kove podlahove plose mensi nd 50 m 2 a budov obsahujidch vnitrni technologicke zdroje tepla. Pozadavky dale nemusi byt splneny u vyrobnich budov v prurnyslovych arealech, u provozoven a neobytnych zemedelskych budov s nizkou rocni spotrebou energie na vytapeni 6a). (9) Vlastnfk budovy nebo spolecenstvi vlastnfku jednotek nesmi pe uzfvanf novych budov nebo pe uzfvani budov dokoncenych po jejich zrnene majid vliv na vsechny tepelne technicke vlastnosti budovy prekrocit merne ukazatele spotfeby tepla pro vytapenf a chlazeni a pro phpravu teple vody stanovene provadecfm pravnim predpisem 6 b). (10) Stavebnfk, vlastnfk budovy nebo spolecenstvi vlastnfku jednotek musi vybavit vnitrni tepelna zaifzeni budov phstroji regulujidmi dodavku tepelne energie konecnvm spotrebitelum v rozsahu stanovenem provadecfm pravnim pfedpisem, Konecny spotfebitel je povinen urnoznit instalaci, udrzbu a kontrolu techto za Hzeni. (11) Vlastnik budovy nebo spolecenstvi vlastnfku jednotek se musi Hdit pravidly pro vytapeni a chlazeni a dodavku teple vody stanovenymi provadecfm pravnim predpisem'"). Pravidla se nevztahuji na a) dodavky uskutecfiovane vyhradne pro vlastni osobni potrebu, b) dodavky uskutecfiovane pro nebytove prostory za podminky neprekroceni lirnitu stanovenych provadecfm pravnim pfedpisem a neohrozeni zdravi a majetku, c) dodavky uskutecfiovane pro byty, pe souhlasu alespofi dvou tfetin najemnfku nebo vlastnfku techto bytu s odlisnymi pravidly, za podminky neprekroceni lirnitu stanovenych provadecfm pravnim pfedpisem6~ a neohrozeni zdravi a majetku. 7 Kombinovana ryroba elektfiny a tepla (1) Kazdy vyrobce tepla se zdrojem 0 souctovem vykonu zdroje vyssim nd 5 MW t je povinen pe budovani n0vych zdroju nebo pe zmene dokoncenych staveb u zdroju jiz vybudovanych podrobit dokumentaci stavby energetickemu auditu z hlediska zavedeni vyroby elektriny. (2) Kazdy vyrobce elektfiny z tepelnych procesu se zdrojem 0 souctovem vykonu zdroje vyssim nd 10 MW e je povinen pe budovani novych zdroju nebo pe zrnene dokoncenych staveb u zdroju jiz vybudovanych podrobit dokumentaci stavby energetickernu auditu z hlediska zavedeni dodavky tepla. PE uzitf plynovych turbin se tato povinnost vztahuje na vykony vyssi nd 2 MW e a pe uzitf spalovadch motoru na vykony vyssi nd 0,8 MWe- (3) Rozhodne-li se vyrobce podle odstavcu 1 a 2 realizovat kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla, je povinen dodrzet pravidla pro navrhovani zaifzeni a ucinnost uzitf energie. (4) Podrobnosti pro pnpravu a uskutecriovani kombinovane vyroby elektfiny a tepla stanovi vyhlaska, 8 Energeticke stitky (1) Tuzernsti vyrobci nebo dovozci hrornadne vyrabenych energetickych spotrebicu, jejichz seznam stanovi vyhlaska, jsou povinni pred uvedenim na trh vybavit tyto spotfebice energetickymi stitky (dale jen "stitky"). Udaje na stitku musi byi pravdive a v ceskem Jazyce. (2) Osoby podle odstavce 1 jsou odpovedny za spravnost udaju, ktere uvadeji na stitcfch a v technicke dokumentaci. (3) Stitek musi obsahovat zejrnena udajc 0 mernem ukazateli spotfeby energie energetickeho spotfebice, udaj 0 umisteni energeticke ucinnosti spotrebice mezi nejvetsi a nejmensi hodnotou energeticke ucinnosti pro dany typ spotfebicu a udajc 0 moznych negativnich vlivech provozu a likvidace spotfebice na zivotni prostiedi a na zdravi osob. (4) Prodejci energetickych spotrebicu uvedenych v provadedm pravnim predpisu 6c) nesmi tyto spotrebice nabizet k prodeji bez energetickych stitku. Udaje na stitku musi byt pravdive a v ceskem jazyce. (5) Tuzemsti vyrobci, dovozci nebo distributoe nesmeji pouzivat znacky, symboly a popisy, ktere by byly podobne oznaceni podle odstavce 3 a ktere by mohly uvest zakaznika v omyl. 6a) Vyhlaska c. 291/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti ucinnosti uziti energie ph spoti'ebe tepla v budovach. 6b) Vyhlaska c. 152/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapeni a dodavku teple uzitkove vody, merne ukazatele spoti'eby tepla pro vytapeni a pro ptipravu teple uzitkove vody a pozadavky na vybaveni vniti'nich tepelnych zatizeni budov ptistroji regulujidmi dodavku tepelne energie konecnym spoti'ebitelum. 6') Vyhlaska c. 442/2004 Sb., kterou se stanovi podrobnosti oznacovani energetickych spoti'ebicu energetickymi stitky a zpracovani technicke dokumentace, jakoz i minimalni ucinnost uziti energie pro elektricke spoti'ebice uvadene na trh.

7 Strana 988 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Castka 19 (6) Stitek musi byt na spotrebici umisten na viditelnem miste, (7) K energetickym spotrebicum je povinen tuzernsky vyrobce nebo dovozce zpracovat technickou dokumentaci v ceskem jazyce, ktera musi obsahovat zejrnena a) obchodni firmu nebo jrneno vyrobce a dovozce, b) vseobecnou charakteristiku vyrobku, c) udajc a vykresy konstrukcnfch prvku spotfebice ve vztahu k vlastnostem, ktere vyznamne ovlivfiuji spotrebu energie, d) vysledky mefeni energeticke spotreby a ucinnosti provadenych podle evropskych norem, ktere jsou urcujicfm faktorem pifslusneho typu spotrebice, e) navod k obsluze. (8) Pokud jsou energeticke spotrebice nabizeny v ramci zasilkoveho obchodu, v katalozich nebo jinou cestou, kdy si zajemce nernuze prohlednout vystaveny energeticky spotrebic, musi prodejce zajistit, aby se zajemce mohl seznamit s udaji podle odstavce 7 pfed uzavfenirn kupni smlouvy. (9) Vyrobce a dovozce musi uchovat technickou dokumentaci ke spotrebici po dobu 5 let po ukonceni vyroby jednotliveho typu. (10) Podrobnosti oznacovani energetickych spotrebicu stitky a zpracovani technicke dokumentace stanov! vyhlaska, 8a Ekodesign (1) Vyrobce, nebo jeho zplnomocneny zastupce, nebo dovozce energetickych spotrebicu stanovenych provadecfm pravnim pfedpisem je povinen pfed uvedenim na trh nebo do provozu opatiit tyto energeticke spotrebice oznacenim CE 6d ) a vydat prohlaseni 0 shode, ktere deklaruje splneni pozadavku na ekodesign stanovenych provadecfm pravnim pfedpisem. (2) Vyrobcem podle odstavce 1 se rozumi fyzicka nebo pravnicka osoba vyrabejid energeticky spotrebic a uvadejid jej na trh nebo do provozu, a to pod vlastnim jrnenem nebo obchodnim oznacenim. Za vyrobce se povazuje i fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera uvadi na trh nebo do provozu energeticke spotrebice, neexistuje-ii vyrobce podle predchozi vety nebo dovozce. (3) Obsah a podrobnosti zpracovani prohlaseni o shode s pohdavky na ekodesign stanovi provadeci pravni pfedpis, (4) Energeticke spotrebice stanovene podle odstavce 1 nesmi byt opatreny jinym oznacenfrn, ktere by svym vyznarnem nebo podobou mohlo vest k zamene s oznacenim CEo Oznaceni CE musi spliiovat pohdavky uvedene ve zvlastnich pravnich piedpisech'") upravujidch grafickou podobu oznaceni CEo (5) Pozadavky na ekodesign se nevztahuji na energeticke spotrebice vystavene na veletrzich, vystavach nebo predvadecfch akdch, pokud jsou opatrenv oznamenim, ze nesrneji byt uvadeny na trh nebo do provozu na uzemi Spolecenstvi, dokud nesplni pohdavky stanovene timto zakonem a provadecfmi pravnimi pfedpisy. (6) Osoby, na nez se vztahuje povinnost podle odstavce 1, musi uchovavat prohlaseni 0 shode a dokumenty tykajid se provedeneho posouzeni shody po dobu 10 let od vyrobeni poslednfho kusu daneho energetickeho spotrebice a jsou povinny je na pozadani poskytnout do 10 dnu pifslusnernu kontrolnimu organu. (7) Dokumentace podle odstavce 3 musi byt poskytnuta konecnym uzivatelum vyrobku v ceskem jazyce. To neplati, lze-li tyto informace vyjadtit pomod harrnonizovanych syrnbolu nebo uznavanych kodii, (8) Provadeci pravni predpisy mohou stanovit a) pohdavky na ekodesign, b) udajc 0 materialovem slozeni a spotrebe energetickych spotrebicu, materialech nebo zdrojich, c) pohdavky na instalaci energetickeho spotrebice, d) technicke normy nebo postupy, ktere se maji pouzit, e) udajc 0 posouzeni shody, f) dalsi informace, ktere maji poskytnout vyrobci, zejrnena informace 0 prvdch technicke dokumentace, ktere jsou tfeba pro usnadneni kontrol shody energetickeho spotrebice, dale nezbytne informace o tom, jak mohou spotrebitele pfispet k udrzitclnernu uzivani vyrobku, informace 0 ekologickem profilu vyrobku a vyhodach ekodesignu, informace o materialovem slozeni a spotrebe energie, materialu nebo zdroju konstrukcnich casti a podsestav. 6d) Zakon c. 22/1997 Sb., 0 technickych pozadavcich na vfrobky a 0 zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu. Natizeni vlady c. 291/2000 Sb., kterym se stanovi graficka podoba oznaceni CEo 6) Natizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1980/2000 ze dne 17. cervence revidovanem systemu Spolecenstvi o udelovani oznaceni CEo

8 Castka 19 Sbirka zakonu e. 61 / 2008 Strana Energeticky audit (1) Energeticky audit provadi energeticky auditor. Energeticky audit musi byt zpracovan s vyuzitfrn energeticky uspornvch materialu a postupu, objektivne a pravdive. Energeticky audit provedeny v rozsahu stanovenem provadecfm pravnim predpisem6f) je zakoncen pisemnou zpravou, ktera musi obsahovat a) hodnoceni soucasne urovne posuzovaneho energetickeho hospodafstvi a budov, b) celkovou vysi dosazitelnych energetickvch uspor vcetne pouzitych vstupnich a vystupnfch udaju a metod vyp0etu, c) navrh vybrane varianty doporucene k realizaci energetickvch uspor vcetne ekonomickeho zduvodneni. (2) Pokud energeticke hospodarstvi a budova byly povinne podrobeny energetickernu auditu nebo byla na zpracovani auditu vyuzita statni dotace, je jejich vlastnfk a energeticky auditor povinen poskytnout na vyzadani kopii zpravy 0 energetickem auditu ministerstvu, Statui energeticke inspekci, kraji a obci, ktere jsou mistne pfislusne podle mista, v nemz se nachazi posuzovane energeticke hospodafstvi a budova, a to i v elektronicke podobe, (3) Povinnost podrobit energeticke hospodarstvi a budovu, k nimz rna vlastnicke nebo jine uzivaci pravo, energetickernu auditu se vztahuje na a) kazdou fyzickou nebo pravnickou osobu, ktera zada 0 statui dotaci v ramci Programu, pokud instalovany vykon energetickeho zdroje presahuje 200 kw, b) organizaeni slozky statu, organizaeni slozky kraju a obd, hlavniho mesta Prahy a prispevkove organizace s celkovou rocni spotrebou energie vyssi, nd je provadecfm pravnim pfedpisem stanovena hodnota, c) fyzicke nebo pravnicke osoby, s vyjimkou pifspevkovych organizad, s celkovou rocni spotfebou energie vyssi, nd je provadecfm pravnim piedpisem stanovena hodnota. (4) Organizaeni slozky statu, organizaeni slozky kraju a obd a phspevkove organizace jsou povinny splnit opatieni a Ihuty stanovene v rozhodnuti Statni energeticke inspekce. (5) Energeticky audit se neprovadi, jestlize stavajid technologicka zaiizeni na vyrobu elektfiny a tepelne energie, na prenos elekttiny a distribuci elektfiny a na rozvod tepelne energie odpovidaji pozadavkum na ucinnost uzitf energie stanovenym zvlastnim pravnim pfedpisem, (6) Energeticky audit se neprovadi u stavajfcich budov, jejichz merna spotfeba tepla pti vytapeni odpovida pozadavkum stanovenym podle provadecfho pravnfho pfedpisu a u budov obsahujidch vnitrni technologicke zdroje tepla v rozsahu stanovenem provadecfm pravnim predpisem. (7) Pokud povinnost podle odstavce 3 plni vlastnik nebo osoba, ktera rna jine uzivaci pravo, rna povinnost poskytnout nezbytnou soucinnost, (8) Zpracovani energetickeho auditu hradi zadavatel auditu. (9) Podrobnosti tykajid se nalezitosti energetickeho auditu stanovi vyhlaska, (10) Energeticky audit muze provest take osoba, ktera je usazena v jinem clenskem state Evropske unie, jestlize vykonava cinnost energetickeho auditora na uzemi Ceske republiky docasne nebo ojedinele, pokud Je a) statnim phslusnikem clenskeho statu Evropske unie, b) opravnen k vykonu cinnosti energetickeho auditora podle pravnich pfedpisu jineho clenskeho statu Evropske unie. (11) Provedeni auditu osobou podle odstavce 10 je povinen zadavatel energetickeho auditu oznamit ministerstvu, ktere je uznavacim organem podle zvlastnfho pravniho predpisu61j. 10 Energeticky auditor (1) Energeticky auditor je fyzicka osoba, ktera je zapsana do seznamu energetickych auditoru vedeneho ministerstvem, a to zpusobem umozriujicfm dalkovy phstup. (2) Pfedpokladem pro zapsani do seznamu energetickych auditoru je a) slozeni odborne zkousky, b) zpusobilost k pravnim ukonum, 6f) Vyhlaska c. 213/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti nalezitosti energetickeho auditu, ve zneni pozdejsich predpisu. 61\) Zakon c. 18/2004 Sb., 0 uznavam odborne kvalif1kace a jine zpusobilosti statnich ptislusmku Clenskych statu Evropske ume a 0 zmene nekterych zakonu (zakon 0 uznavani odborne kvalifikace).

9 Strana 990 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Castka 19 c) bezuhonnost dana tim, ze uchazec nebyl pravomocne odsouzen pro umyslny trestny cin, d) pozadovana odborna zpusobilost podle odstavce 5. (3) Zpusob podani zadosti 0 slozeni odborne zkousky, jeji obsah a prubeh (dale jen "zkusebni rad'') stanovi provadeci pravni pfedpis, Pfsernna zadost obsahuje a) doklady 0 odborne zpusobilosti, ktere zahrnuji doklad 0 vzdelani a doklad 0 praxi v oboru; pti uznavani odborne kvalifikace nebo jine zpusobilosti prislusnfku Clenskych statu Evropske unie se postupuje podle zvlastnfho zakona 6 1J, b) kopie minirnalne 2 zprav 0 energetickych auditech provedenvch v poslednich 2 letech, na jejichz provedeni se uchazec podilel, s potvrzenim 0 spoluucasti od provadejfcfho auditora. (4) Odborna zkouska se kona pred zkusebni komisi, kterou jmenuje ministerstvo. Uchazec obdrzf pisernne oznameni 0 terminu a miste konani zkousky nejrnene 10 dnu pfed jejim konanim spolu s posudkem pfedlozenych energetickych auditu, 0 prubchu a vysledku zkousky zkusebni komise pofizuje protokol a na jeho zaklade vydava doklad 0 zkousce, (5) Odbornou zpusobilost k provadeni energetickych auditu rna ten, kdo prokaze ukoncene vysokoskolske vzdelani magisterskeho nebo doktorskeho studijnfho programu v oblasti technickych ved a technologii a 3 roky praxe v oboru nebo ukoncene stredoskolske vzdelani s maturitni zkouskou a 5 let praxe v oboru nebo ukoncene stredoskolske vzdelani a odpovidajid dilci kvalifikace podle zakona c. 179/2006 Sb. a 5 let praxe, nebo vysokoskolske vzdelani v bakalarskem studijnim programu v oblasti technickych ved a technologii a 5 let praxe v oboru. (6) Uchazec podava ministerstvu pisemnou zadost 0 zapis do seznamu energetickvch auditoru, jejiz vzor stanovi provadeci pravni predpis 6f ). (7) K zadosti 0 zapis do seznamu energetickych auditoru podle odstavce 6 se ptipoji a) vypis z evidence RejstHku trestu ne starsi nd 3 meske, b) doklad 0 slozeni odborne zkousky. (8) Pokud jsou splneny podminky pro zapis do seznamu energetickych auditoru, obddi uchazec osvedceni 0 odborne zpusobilosti energetickeho auditora. N ejsou-li splneny podminky pro zapis do seznamu energetickvch auditoru, obdrzi uchazec pisernne rozhodnuti ministerstva 0 zamitnuti zadosti. (9) Ministerstvo nepfipusti ke zkousce nebo nezapise do seznamu energetickvch auditoru 6 let od podani zadosti uchazece, ktery v zadostech uvedl nepravdive informace, zejrnena prokazujid jeho odbornou zpusobilost. V opakovanem phpade rna odmitnuti trvalou platnost. (10) Energeticky audit nesmi u zadavatele podle 9 odst. 3 pismo a) a b) provest energeticky auditor, ktery a) rna majetkovou ucast ve spolecnosti nebo druzstvu, ktere jsou zadavatelem energetickeho auditu, b) je spolecnfkem spolecnosti nebo clenem druzstva, ktere jsou zadavatelem, je statutarnirn organem nebo clenem statutamiho organu zadavatele anebo je v pracovnim nebo obdobnem vztahu k zadavateli, c) je osobou blizkou] osobarn, ktere maji u tyzickych osob nebo v pravnickych osobach, jd jsou zadavatelem auditu, postaveni, ktere by mohlo ovlivnit cinnost energetickeho auditora. (11) Energeticky auditor musi byi pojisten pro phpad odpovednosti za skodu, ktera by mohla vzniknout v souvislosti s vykonem cinnosti energetickeho auditora, a to tak, aby rozsah pojistneho plneni byl umerny moznym skodarn, ktere lze v rozurnne mire predpokladat. Pojistenf musi trvat po celou dobu vykonu auditorske cinnosti. (12) Energeticky auditor je povinen zachovat mlcenlivost 0 vsech skutecnostech tykajidch se fyzicke nebo pravnicke osoby, 0 kterych se dozvedel v souvislosti s provadennn energetickeho auditu na jejim energetickem hospodafstvi a budovach, Zfskane skutecnosti nesmi pouzit ke svemu prospechu nebo k prospechu nebo ujme treti osoby. Zprostit energetickeho auditora mlcenlivosti muze pouze fyzicka nebo pravnicka osoba, na jejirnz energetickem hospodarstvi a budovach byl proveden energeticky audit, nebo stanovi-li tak jiny zakon. (13) Energetickyauditor opatruje zpravu 0 energetickem auditu vlastnorucnim podpisem, svym jmenem a Cislem, pod nimz je zapsan v seznamu energetickych auditoru vedenem ministerstvem. Evidencni Cislo energetickeho auditora nesmi byt auditorem pouzivano na jinych dokumentech, nd jsou energeticky audit, prukaz budovy, inspekce kotie, klimatizacmno zahzeni, pod- 7) 116 obcanskeho z:ikoniku.

10 Castka 19 Sbirka zakonu e. 61 / 2008 Strana 991 klady pro vyberova Hzeni na tyto cinnosti a vyhodnoceni ucinku plneni energetickvch auditu, (14) Energeticky auditor je povinen vest chronologicky seznam energetickych auditu a ostatnich cinnosti opatrenvch Cislem, pod nimz je zaps an v seznamu energetickych auditoru vedenem ministerstvem. Tento seznam energetickvch auditu a ostatnich cinnosti za uplynuly rok je povinen predlozit na vyzadani nebo kazdorocne vzdy do 31. brezna ministerstvu, a to i kdyz energeticke audity nebo ostatni cinnosti neprovadel, (15) Seznam energetickych auditu a ostatnich cinnosti, ktery predklada energeticky auditor podle odstavce 14, obsahuje nazev zadavatele, nazev zaifzeni, jeho rocni spotrebu energie v GJ, navrzene uspory v GJ a datum, kdy byl energeticky audit, prukaz nebo inspekce kotlu nebo klirnatizacnfch zaifzeni objednan a vyhotoven. (16) Dokumenty podle odstavce 13 oznacene uchazecem 0 zapis do seznamu energetickych auditoru nebo energetickym auditorem se predkladaji v originale nebo notarsky overene kopii. 11 Pusobnost ministerstva (1) Ministerstvo v rozsahu sve pusobnosti a) rozhoduje 0 piidelovani dotad za podminek stanovenych naifzenim vlady ( 5), b) sleduje vyvoj ucinnosti uzitf energie a energeticke narocnosti budov a pus obi na snizovani jeji spotieby a snizeni negativnich dopadu na zivotni prosrfedi pti nakladani s energii, c) vyhodnocuje a propaguje vysledky Programu, d) zabezpecuje cinnosti spojene s poradenstvim, vzdelavanfm a propagad efektivniho vyuzivani energie, e) zajist'uje mezinarodni spolupraci v oblasti nakladani s energii za ucelem zahranicni pomoci, ucasti Ceske republiky v mezinarodnfch organizadch a prezentace dosazenych vysledku, f) rozhoduje 0 obsahovem zamereni zkousek energetickych auditoru, osob zpracovavajfcich prukazy podle 6a odst. 7 nebo provadejicfch kontroly podle 6 odst. 5 a 8, forme a terminu jejich konani; vydava zkusebni rad pro zkousky energetickych auditoru, g) rozhoduje 0 zapisu do seznamu energetickych auditoru a vydava osvedeeni 0 odborne zpusobilosti energetickeho auditora, dale vydava osvedeeni o odborne zpusobilosti osob zpracovavajidch prukazy podle 6a odst. 7 nebo provadejidch kontroly podle 6 odst. 5 a 8, h) rozhoduje 0 zruseni zapisu energetickeho auditora v seznamu auditoru na zaklade zadosti energetickeho auditora, nebo pfestal-li energeticky auditor splriovat nektery z predpokladu pro vykon cinnosti energetickeho auditora vyrnezenych v 10 odst. 2 nebo porusil-li energeticky auditor povinnost stanovenou v 10 odst. 10 az 14 nebo nedodrzuje-li opakovane povinnosti pro provadeni a zpracovani energetickeho auditu stanovene timto zakonem nebo nevykonava-li cinnost energetickeho auditora dele nd 5 let nebo pokud energeticky auditor zemfel, i) uplatfiuje stanovisko k politice uzemniho rozvoje a zasadam uzernnfho rozvoje, j) informuje Evropskou komisi 0 plneni zavazku vyplyvajidch ze srnernic a rozhodnuti Evropskeho parlamentu a Rady. (2) Cinnostmi podle odstavce 1 muze ministerstvo poveiit organizaeni slozku statu. Rizeni 0 lla zruseni zapisu v seznamu energetickych auditoru (1) Ministerstvo zrusi zapis energetickeho auditora v seznamu auditoru, porusi-li auditor povinnosti stanovene mu v 9 tohoto zakona (dale jen "provineni"). 0 zruseni zapisu v seznamu energetickych auditoru rozhoduje ministerstvo v Hzeni, ktere se zahajuje na zaklade podani doruceneho ministerstvu nebo na zaklade podnetu ze Statni energeticke inspekce nebo z uredni moci ministerstva. (2) RJzeni 0 zruseni zapisu v seznamu energetickych auditoru muze byt zahajeno do 6 mesfcu ode dne, kdy se ministerstvo dozvedelo 0 provineni, nejpozdeji vsak do 3 let ode dne, kdy k provineni doslo, (3) Navrh na zahajeni Hzeni musi mit pisemnou formu a musi byt skutkove vymezen. Duvody uvedene v navrhu na zahajeni Hzeni nesmi byt po zahajeni Hzeni meneny. (4) Energeticky auditor, proti kterernu je Hzeni vedeno, rna pravo vyjadtit se k navrhu podle odstavce 3, k duvodum v navrhu uvedenyrn, ke zpusobu zjisteni jeho provineni, k vysledkurn kontroly Statni energeticke inspekce; dale rna pravo navrhovat dukazy a jejich doplneni, klast svedkum nebo znalcum otazky pti ustnim jednani. (5) Ministerstvo mme rozhodnout i bez ustmno jednani, jestlize s tim energeticky auditor souhlasi. Ma se za to, ze souhlas je udelen take tehdy, nevyjadh-li energeticky auditor do 14 dnu od dorueeni vyzvy mi-

11 Strana 992 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Castka 19 nisterstva svuj nesouhlas s takovym projednanim veci; o tom musi byt ve vyzve pouceni. (6) Podkladem pro vydani rozhodnuti jsou vzdy vysledky kontroly provedene Statni energetickou inspekd; tato kontrola se provadi v Hzeni nebo muze byt provedena i pred zahajenim Hzeni, jde-li 0 Hzeni zahajene z podnetu Statni energeticke inspekce. (7) Ministerstvo muze na navrh Statni energeticke inspekce v phpade mene zavaznych provineni rozhodnout 0 prezkouseni energetickeho auditora. Neuspeje-li energeticky auditor ph pfezkouseni, ministerstvo zrusi rozhodnutim zapis v seznamu energetickych auditoru, (8) Energeticky auditor je povinen do 14 dnu po nabyti pravni moci rozhodnuti 0 zruseni zapisu do seznamu energetickych auditoru vratit ministerstvu original osvedceni. (9) Energeticky auditor, jernuz byl zrusen zapis do seznamu energetickych auditoru, se muze piihlasit ke slozeni zkousky podle 10 tohoto zakona nejdhve po uplynuti 1 roku od nabyti pravni moci rozhodnuti 0 zruseni zapisu do seznamu energetickych auditoru, HLAVA V spravni DELIKTY 12 Pfestupky (1) Fyzicka osoba se dopusti pfestupku tim, ze a) jako vlastnfk nebo provozovatel kotle spalujidho kapalna, plynna nebo pevna paliva se jrnenovitym vykonem do 200 kw; nejde-li 0 provozovatele uvedeneho v 6 odst. 6, nezajisti pravidelnou kontrolu jeho ucinnosti podle 6 odst. 2, b) jako vlastnfk nebo provozovatel zahzeni slouzfcfho pro vytapeni se jrnenovitym vykonem nad 20 kw a starsfho 15 let od data uvedeni do provozu nezajisti jednorazovou kontrolu kotle nebo vnitinich rozvodu tepelne energie podle 6 odst. 3, c) jako vlastnfk nebo provozovatel kotle spalujiciho kapalna, plynna nebo pevna paliva se jrnenovitym vykonem nad 200 kw nezajisti pravidelnou kontrolu jeho ucinnosti podle 6 odst. 4, d) jako vlastnfk nebo provozovatel klimatizacniho systernu se jrnenovitym chladidm vykonem vyssim nd 12 kw nezajisti pravidelnou jeho kontrolu podie 6 odst. 7, e) jako vlastnfk nebo provozovatel zahzeni na rozvod tepelne energie nebo vlastruk vnitrruno rozvodu tepelne energie nebo chladu nezajisti ucinnost uziti energie nebo vybaveni rozvodu nebo vnitrnich rozvodu tepelne energie nebo chladu podle 6 odst. 9, f) jako stavebnfk nebo jako vlastnik budovy nesplni pohdavky podle 6a odst. 1, nejde-li 0 phpad podle 6a odst. 8, nebo v rozporu s 6a odst. 2 splneni techto pozadavku nedolozi prukazem podle 6a odst. 3, 4 a 5, g) jako vlastnfk budovy v rozporu s 6a odst. 9 prekroci merne ukazatele spotfeby tepla pro vytapeni nebo chlazeni anebo pro phpravu teple vody, h) jako stavebnfk nebo jako vlastnfk budovy nevybavi vnitrni tepelne zafizeni budovy phstroji regulujidmi dodavku tepelne energie konecnym spotfebitelum podle 6a odst. love lhute podle 14 odst.2, i) jako konecny spotfebitel v rozporu s 6a odst. 10 neumozni instalaci nebo udrzbu a kontrolu pfistroju regulujidch dodavku tepelne energie konecnym spotrebitelum, j) jako vlastnfk budovy se neifdi pravidly pro vytapeni nebo chlazeni anebo dodavku teple vody podie 6a odst. 11, k) jako vlastnfk energetickeho hospodafstvi nebo budovy, ktere byly povinne podrobeny energetickernu auditu nebo na zpracovani jejich auditu byla vyuzita statni dotace, neposkytne na vyzadani kopii zpravy 0 energetickem auditu podle 9 odst. 2, 1) jako osoba uvedena v 9 odst. 3 pismo a) nebo c) nepodrobi energeticke hospodarstvi nebo budovu, k nimz rna vlastnicke nebo jine uzfvaci pravo, energetickemu auditu ve Ihute podle 14 odst. 3, nebo m) jako osoba majid jine uzivaci pravo nd pravo vlastnicke k energetickernu hospodafstvi nebo budove neposkytne v rozporu s 9 odst. 7 vlastnfku ph plneni povinnosti podle 9 odst. 3 soucinnost, (2) Za pfestupek podle odstavce 1 pismo h), j), k) a n) lze ulozit pokutu do Kc, za pfestupek podle odstavce 1 pismo g), i), 1) a m) pokutu do Kc a za prestupek podle odstavce 1 pismo a), b), c), d) a e) pokutu do Kc. 12a Spravni delikty pravnickych a podnikajicich fyzickych osob (1) Pravnicka osoba nebo podnikajid tyzicka osoba se dopusti spravnfho deliktu tim, ze a) jako vlastnfk nebo provozovatel kotle spalujiciho kapalna, plynna nebo pevna paliva se jrnenovitym vykonem do 200 kw; nejde-li 0 provozovatele uvedeneho v 6 odst. 6, nezajisti pravidelnou kontrolu jeho ucinnosti podle 6 odst. 2,

12 Castka 19 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Strana 993 b) jako vlastnfk nebo provozovatel zaifzeni slouzfcfho pro vytapeni se jrnenovitym vykonem nad 20 kw a starsfho 15 let od data uvedeni do provozu nezajisti jednorazovou kontrolu kotle nebo vnitinich rozvodu tepelne energie podle 6 odst. 3, c) jako vlastnfk nebo provozovatel kotle spalujiciho kapalna, plynna nebo pevna paliva se jrnenovitym vykonem nad 200 kw nezajisti pravidelnou kontrolu jeho ucinnosti podle 6 odst. 4, d) jako vlastnfk nebo provozovatel klimatizacniho systernu se jrnenovitym chladidm vykonem vyssim nd 12 kw nezajisti pravidelnou jeho kontrolu podie 6 odst. 7, e) jako vlastnfk nebo provozovatel zaifzeni na rozvod tepelne energie nebo vlastnfk vnitrnfho rozvodu tepelne energie nebo chladu nezajisti ucinnost uzitf energie nebo vybaveni rozvodu nebo vnitrnich rozvodu tepelne energie nebo chladu podle 6 odst. 9, f) jako stavebnfk nebo jako vlastnfk budovy nesplni pohdavky podle 6a odst. 1, nejde-li 0 phpad podle 6a odst. 8, nebo v rozporu s 6a odst. 2 splneni techto pozadavku nedolozi prukazem podle 6a odst. 3, 4 a 5, g) jako vlastnfk budovy v rozporu s 6a odst. 9 prekroci merne ukazatele spotreby tepla pro vytapeni nebo chlazeni anebo pro phpravu teple vody, h) jako stavebnfk nebo jako vlastnfk budovy nevybavi vnitrni tepelne zaiizeni budovy phstroji regulujidmi dodavku tepelne energie konecnvm spotrebitelum podle 6a odst. love lhute podle 14 odst.2, i) jako konecny spotrebitel v rozporu s 6a odst. 10 neumozni instalaci nebo udrzbu a kontrolu pfistroju regulujidch dodavku tepelne energie konecnym spotfebitelum, j) jako vlastnfk budovy se neifdi pravidly pro vytapeni nebo chlazeni anebo dodavku teple vody podie 6a odst. 11, k) jako vlastnfk energetickeho hospodaistvi nebo budovy, ktere byly povinne podrobeny energetickernu auditu nebo na zpracovani jejich auditu byla vyuzita statni dotace, neposkytne na vyzadani kopii zpravy 0 energetickem auditu podle 9 odst. 2, 1) jako osoba uvedena v 9 odst. 3 pismo a) nebo c) nepodrobi energeticke hospodarstvi nebo budovu, k nimz rna vlastnicke nebo jine uzivad pravo, energetickemu auditu ve lhute podle 14 odst. 3, nebo m) jako osoba majid jine uzivad pravo nd pravo vlastnicke k energetickemu hospodarstvi nebo budove neposkytne v rozporu s 9 odst. 7 vlastniku pti plneni povinnosti podle 9 odst. 3 soucinnost, n) jako vyrobce nebo jeho zplnornocneny zastupce nebo jako dovozce energetickvch spotrebicu neopatri tyto spotfebice oznacenim CE nebo nevyda prohlaseni 0 shode podle 8a odst. 1, Ci tyto spotfebice opatri jinym oznacenfrn, ktere by svym vyznamem nebo podobou mohlo vest k zamene s oznacenim CE podle 8a odst. 3, 0) jako vyrobce nebo jeho zplnornocneny zastupce nebo jako dovozce energetickych spotrebicu neuchova prohlaseni 0 shode a dokumenty rykajid se provedeneho posouzeni shody po stanovenou dobu, Ci je ve stanovenem terminu neposkytne pfislusnernu kontrolnimu organu podle 8a odst. 6. (2) Pravnicka osoba nebo podnikajid tyzicka osoba se dopusti spravnfho deliktu dale tim, ze a) jako drzitel licence na podnikani v energetickvch odvetvich nebo dodavatel tuhych a kapalnych paliv nebo zpracovatel kornunalnfch odpadu neposkytne poiizovateli na jeho vyzvu potrebne podklady a udajc podle 4 odst. 6, b) jako vyrobce elekttiny nebo tepelne energie nezajisti u nove zfizovanych zaiizeni pro vyrobu elekttiny nebo tepelne energie nebo u zafizeni na vyrobu elektfiny nebo tepelne energie, u nichz se provadi zrnena dokoncenych staveb, minimalni ucinnost uzitf energie podle 6 odst. 1, c) jako vyrobce nebo dovozce nebo prodejce uvede na trh spotrebice energie v rozporu s 6 odst. 10, d) jako provozovatel budov pro ucely uvedene v 6a odst. 6 neumisti prukaz na vefejne pifstupnem miste v budove, e) jako vyrobce tepla se zdrojem 0 souctovem vykonu zdroje vyssim nd 5 MW t v rozporu s 7 odst. 1 nepodrobi dokumentaci stavby energetickernu auditu z hlediska zavedeni vyroby elektiiny, f) jako vyrobce elektfiny z tepelnvch procesu se zdrojem 0 souctovem vykonu zdroje vyssim nd 10 MW e v rozporu s 7 odst. 2 nepodrobi dokumentaci stavby energetickernu auditu z hlediska zavedeni dodavky tepla, g) jako tuzernsky vyrobce nebo dovozce hrornadne vyrabenych energetickych spotfebicu v rozporu s 8 odst. 1 nevybavi tyto spotrebice stitky vv hovujidmi pozadavkum podle 8 odst. 3, 6 nebo nezpracuje technickou dokumentaci podle 8 odst. 7, h) jako prodejce energetickych spotiebicu uvedenych v provadedm pravnim predpisu 6c ) v rozporu s 8 odst. 4 nabidne energeticky spotiebic bez energetickeho stitku, nebo i) jako tuzemsky vyrobce, dovozce nebo distributor hromadne vyrabenych energetickych spotiebicu

13 Strana 994 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Castka 19 pouzije v rozporu s 8 odst. 5 znacky, symboly nebo popisy, ktere by mohly uvest zakaznika v omyl, nebo j) v rozporu s 8 odst. 8 jako prodejce energetickvch spotrebicu nabizejid tyto spotfebice v rarnci zasilkoveho obchodu, v katalozich nebo jinou cestou, nezajisti, aby se zajemce mohl seznamit s technickou dokumentad jdte pfed uzavfenim kupni smlouvy. (3) Spolecenstvi vlastnfku jednotek se dopusti spravnfho deliktu tim, ze a) nesplni pohdavky podle 6a odst. 1, nejde-li 0 pfipad podle 6a odst. 8, nebo v rozporu s 6a odst. 2 splneni techto pozadavku nedolozi prukazem podle 6a odst. 3, 4 a 5, b) v rozporu s 6a odst. 9 pfekroci merne ukazatele spotreby tepla pro vytapeni nebo chlazeni anebo pro phpravu teple vody, c) nevybavi vnitrni tepelne zaifzeni budovy phstroji regulujidmi dodavku tepelne energie konecnym spotrebitelum podle 6a odst. 10 ve lhute podle 14 odst. 2, nebo d) se neifdi pravidly pro vytapeni nebo chlazeni anebo dodavku teple vody podle 6a odst. 11. (4) Energeticky auditor se dopusti spravnfho deliktu tim, ze a) v rozporu s 9 odst. 1 zpracuje neobjektivni zpravu 0 energetickem auditu, b) neposkytne na vyzadani kopii zpravy 0 energetickern auditu podle 9 odst. 2, c) provede energeticky audit v phpadech uvedenych v 10 odst. 10, d) provede energeticky audit bez pojisteni podle 10 odst. 11, e) porusi povinnost zachovavat mlcenlivost podle 10 odst. 12, f) pouzije evidencni Cislo energetickeho auditora v rozporu s 10 odst. 13, nebo g) nevede chronologicky seznam energetickych auditu a ostatnich cinnosti nebo jej na vyzadani nepredlozi podle 10 odst. 14. (5) Podnikajid tyzicka osoba se dopusti spravniho deliktu tim, ze a) jako osoba provadejici kontrolu kotlu uvedenych v 6 odst. 2 az 4 nespliiuje pohdavky uvedene v 6 odst. 5, b) jako osoba provadejici kontrolu klirnatizacnfch systernu uvedenych v 6 odst. 7 nespliiuje pozadavky podle 6 odst. 8, nebo c) jako zpracovatel prukazu nespliiuje pohdavky podie 6a odst. 7. (6) Za spravni delikt se ulozi pokuta a) do Kc, jde-li 0 spravni delikt podle odstavce 1 pismo h), j), k) a n) a odstavce 3 pismo b) a d), b) do Kc, jde-li 0 spravni delikt podle odstavce 1 pismo g), i), 1) am), odstavce 3 pismo a) a c), odstavce 4 pismo b), c), d), e) a g) a odstavce 5 pismo a), b) a c), c) do Kc, jde-li 0 spravni delikt podle odstavce 1 pismo a), b), c), d) a e), d) do Kc, jde-li 0 spravni delikt podle odstavce 1 pismo 0) a p) a odstavce 2 pismo a), d), e), h), i) a j) a odstavce 4 pismo a), e) do Kc, jde-li 0 spravni delikt podle odstavce 2 pismo b), c) a g). 12b Spolecna ustanoveni ke spravnim deliktum (1) Pravnicka osoba za spravni delikt neodpovida, jestlize prokaze, ze vynalozila veskere usili, ktere bylo mozno pozadovat, aby poruseni pravni povinnosti zabranila, (2) PE urceni vymery pokuty pravnicke osobe se prihledne k zavaznosti spravnfho deliktu, zejrnena ke zpusobu jeho spachani a jeho nasledkum a k okolnostern, za nichz byl spachan, (3) Odpovednost pravnicke osoby za spravni delikt zanika, jestlize spravni organ 0 nem nezahajil Hzeni do 1 roku ode dne, kdy se 0 nem dozvedel, nejpozdeji vsak do 2 let ode dne, kdy byl spachan, (4) Spravni delikty podle tohoto zakona projednava Statni energeticka inspekce"). V prvnim stupni uzernni inspektorat, v jehoz uzemni pusobnosti se nachazi misto spachani spravnfho deliktu. 0 odvolani rozhoduje ustredni inspektorat, (5) Na odpovednost za jednani, k nernuz doslo pe podnikani tyzicke osoby"') nebo v pifrne souvislosti s nim, se vztahuji ustanoveni zakona 0 odpovednosti a postihu pravnicke osoby. (6) Pokuty vybira a vymaha Statni energeticka inspekce. (7) PHjem z pokut je phjmem statnfho rozpoctu, 7a) 92 odst. 1 a 93 odst. 2 zakona c. 458/2000 Sb., 0 podminkach podnikani a 0 vykonu statni zpravy v cnergctickvch odvctvich a 0 zmcne nektcrvch zakonu (cncrgctickv zakon), ve zneni pozdejsich prcdpisu. 7b) 2 odst. 2 obchodniho zakoniku,

14 Castka 19 Sbirka zakonu e. 61 / 2008 Strana 995 HLAVA VI KONTROLA A OCHRANA ZVLASTNICH ZA]MU 13 Ochrana zvlastnich zajmu (li Ministerstvo je dotcenym organem statni spravy ) ph ochrane zajrnu chranenych timto zakonem v Hzenich, ktera provadi Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo spravedinosti, pokud u nekterych staveb tato ministerstva vykonavaji pusobnost stavebnich ufadu, (2) Statni energeticka inspekce je dotcenym organem statni spravy ph ochrane zajrnu chranenych timto zakonem v Hzenich, ktera provadeji jine stavebni urady, nd jsou stavebni urady uvedene v odstavci 1. V techto Hzenich vydava zavazna stanoviska, jejichz rozsah stanov! provadeci pravni pfedpis, (3) Statni energeticka inspekce je dotcenym organem statni spravy ph porizovani poiitiky uzemniho rozvoje a uzernni planovaci dokumentace, pokud umist'uji nebo meni zdroje energie, distribucni soustavy urcene k distribuci elektricke energie a plynu, nebo rozvodna tepelna zahzeni. V techto phpadech vydava stanovisko v rozsahu stanovenem provadecfm pravnim predpisem. (4) Provadeci pravni predpis stanovi podminky pro urceni energetickych zaifzeni, k nimz vydava stanovisko podle odstavce 3 a zavazne stanovisko podle odstavce 2 ministerstvo nebo Statni energeticka inspekce. 13a Kontrola Kontrolu dodrzovani ustanoveni tohoto zakona upravuje zvlastni zakon''), HLAVA VII SPOLECNA, PRECHODNA A zaverecna USTANOVENI 14 (1) Povinnost podle 4 zpracovat uzernni energetickou koncepci musi byi splnena do 5 let ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, (2) Povinnost podle 6a odst. 10 vybavit vnitrni tepelna zaifzeni budov phstroji regulujidmi dodavku tepelne energie musi byt splnena do 7 let ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, (3) Organizacni slozky statu, organizaeni slozky kraju a obd, pifspevkove organizace uvedene v 9 odst. 3 pismo b) a fyzicke a pravnicke osoby uvedene v 9 odst. 3 pismo c) jsou povinny do 4 let ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona nechat si zpracovat na jimi provozovane energeticke hospodafstvi a budovy energeticky audit. Tato lhuta nemusi byi dodrzena, je -li celkova rocni spotreba energie vyssi nez desetinasobek vyhlaskou stanovenych hodnot; v tomto phpade se lhuta prodluzuje na 5 let ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona s tim, ze energeticky audit musi byi zahajen do 2 let ode dne nabyti ucinnosti tohoto zakona, (4) Nenf-li v tomto zakone stanoveno jinak, postupuje se v Hzeni ve vecech upravenych v tomto zakone podle spravnfho radu. (5) Ministerstvo vyda vyhlasku k provedeni 6 az 10 a 13. (6) Prace na zpracovani uzernni energeticke koncepce musi byi zahajeny do 1 roku od nabyti ucinnosti tohoto zakona, (7) Povinnost zpracovavat energeticky audit se nevztahuje na energeticke hospodarstvi a budovy, u ktcrych bylo vydano stavebni povoleni, nebo byla zahajena nebo ukoncena vystavba nebo zmena dokoncene stavby a) do 31. prosince 2001 se statni dotad poskytnutou ministerstvem v ramci programu, nebo b) do 31. prosince 2001 se statni dotad nebo pujekou Statnim fondem zivotnfho prostfedi, Ministerstvem pro mistni rozvoj, nebo Ministerstvem zemedelstvi. Tento zakon nabyva CAST DRUHA UCINNOST 15 xxx ucinnosti dnem 1. ledna 1. Zakon e. 359/2003 Sb., kterym se meni zakon e. 406/2000 Sb., 0 hospodareni energii, nabyl ucinnosti dnem jeho vyhlasenf (29. Hjna 2003). 2. Zakon e. 694/2004 Sb., kterym se meni zakon e. 406/2000 Sb., 0 hospodareni energii, nabyl ucinnosti dnem jeho vyhlasenf (31. prosince 2004). 3. Zakon e. 180/2005 Sb., 0 podpore vyroby elekthny z obnovitelnych zdroju energie a 0 zrnene nekterych zakonu (zakon 0 podpore vyuzivan! obnovitelnych 8) 126 odst. 1 zakona c. 50/1976 Sb., ve zneni pozdejsich prcdpisu.

15 Strana 996 Sbirka zakonu c. 61 / 2008 Castka 19 zdroju), nabyl ucinnosti prvnim dnem trerfho kalendarnfho mesice nasledujicfm po dni jeho vyhlaseni (1. srpna 2005). 4. Zakon c. 177/2006 Sb., kterym se meni zakon c. 406/2000 Sb., 0 hospodareni energii, ve zneni pozdejsich pfedpisu, nabyl ucinnosti dnem 1. cervence 2006, s vrjimkou ustanoveni bodu 17 6 odst. 2, 3 a 4, ktera nabyvaji ucinnosti dnem 1. ledna 2007, a bodu 17 6 odst. 7 a bodu 19 6a odst. 2, ktera nabyvaji ucinnosti dnem 1. ledna Zakon c. 186/2006 Sb., 0 zrnene nekterych zakonu souvisejidch s ptijetim stavebniho zakona a zakona 0 vyvlastneni, nabyl ucinnosti dnem 1. ledna Zakon c. 214/2006 Sb., kterym se meni zakon c. 455/1991 Sb., 0 zivnostenskem podnikani (zivnostensky zakon), ve zneni pozdejsich predpisu, a nektere dalsi zakony, nabyl ucinnosti prvnim dnem trerfho mesice nasledujicfho po dni jeho vyhlasen! (1. srpna 2006). 7. Zakon c. 574/2006 Sb., kterym se meni zakon c. 406/2000 Sb., 0 hospodareni energii, ve zneni pozdejsich predpisu, nabyl ucinnosti dnem jeho vyhlasen! (27. prosince 2006). 8. Zakon c. 393/2007 Sb., kterym se meni zakon c. 406/2000 Sb., 0 hospodareni energii, ve zneni pozdejsich pfedpisu, nabyl ucinnosti dnem 1. ledna Predseda vlady; lng. Topolanek v. r. I I ISSN I Vydava a tiskne: Tiskarna Ministersrva vnitra, p.o., Barturikova 4, post. schr. 10,14901 Praha 415, telefon: , fax: Redakce: Ministerstvo vnitra, Nam. Hrdinu 1634/3, post. schr. 155/SB, Pram 4, telefon: , fax: Administrace: pfsemne objednavky predplatncho, zmeny adres a poem odebiranych vytisku - MORAVIAPRESS, a. s., U Pony 3061, Breclav, fax: , Objednavky ve Slovenske republice prijfma a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. 0., Teslova 12, Bratislava, tel.: , fax: Rocni pfedplatne se stanovuje za dodavku kompletniho rocnfku vcetne rejsthku a je od predplatitelu vybfrano formou zaloh ve rysi oznarnene ve Sbirce zakonu, Zavereene vyuctovani se provadi po dodani kompletniho rocnfku na zaklade poem skurecne vydanych castek (prvni zaloha na rok 2008 cini 5 000,- Ke) - Vychazi podle poti'eby - Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pony 3061,69002 Breclav, celorocni predplatne , , objednavky jednotlivych castek (dobirky) , objednavky-knihkupci > , faxove objednavky , - zelena linka Internetova prodejna: - Drobny prodej - Benesov: Oldrich HAAGER, Masarykovo nam, 231; Brno: Ing. JiH Hrazdil, Vranovska 16, SEVT, a. s., Ceska 14; Ceske Budejovice: SEVT, a. s., Ceska 3, tel.: ; Cheb: EFREX, s. r. 0., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectvi - Annkvariat, Ruska 85; Kadari: Kniharstvf - Pribikova,]. Sverrnv 14; Kladno: el VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: ; Klatovy: Krameriovo knihkupectvi, nam, Miru 169; Liberec: Podjestedske knihkupectvi, Moskevska 28; Litornefice: Jaroslav Tvrdik, Lidicka 69, tel.: , fax: ; Most: Knihkupectvi "U Knihomila",Ing. Romana Kopkova, Moskevska 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. 0., Denisova e. 2, Zdenek Chumchal- Knihkupectvi Tycho, Ostruznicka 3, Knihkupectvi SEVT, a. s., Ostruznicka 10; Ostrava: LIB REX, Nadrazni 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kucerik, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. 0., tifda Miru 65; Plzefi: TYPOS, a. s., Uslavska 2, EDICUM, Vojanova 45, Technicke normy, Na Roudne 5, Vydavatelstvi a naklad. AleS Cenek, nam, Ceskych bratif 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na PoHCi 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. 0., Vaclavske nam, 41; Praha 2: ANAG, spol. s r. 0., nam, Miru 9 (Narodni dum); Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavska 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peskove 14; Praha 6: PPP - Starikova Isabela, Puskinovo nam, 17; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, Specializovana prodejna Sbirky zakonu, Sokolovska 35, tel.: ; Praha 9: Abonentni tiskovy servis-ing. Urban, Jablonecka 362, po-pa 7-12 hod., tel.: , Praha 10: BMSS START, s. r. 0., Vinohradska 190, MONITOR CZ, s. r. 0., Trebohosncka 5, tel.: ; Pferov: Odborne knihkupectvi, Bartosova 9, Jana Honkova-YaHti-i-cenrrurn, Komenskeho 38; Sokolov: KAMA, Kalousek,Milan, K. H. Borovskeho 22, tel/fax: ; Tabor: Milada Simonova - EMU, Zavadilska 786; Teplice: Knihkupectvi L&N, Masarykova 15; Usti nad Labem: PNS Grosso s. r. 0., Havii'ska 327, tel.: , fax: , Kartoon, s. r. 0., Solvayova 1597/3, Vazby a dopliiovani Sbirek zakonu veetne dopravy zdarma, tel.+fax: , Zabfeh: Mgr. Ivana Patkova, ZiZkova 45; Zatec: Prodejna U Pivovaru, ZiZkovo nam. 76, Jindrich Prochazka, Bezdekov 89 - Vazby Sbirek, tel.: Distribueni podminky predplatneho: jednotlive eastky jsou expedovany neprodlene po dodani z tiskarny. Objednavky noveho predplatneho jsou vyrizovany do 15 dnu a pravidelne dodavky jsou zahajovany od nejblizsi castky po overeni Uhrady predplatneho nebo jeho zillohy. Castky vysle v dobe od zaevidovani predplatneho do jeho uhrady jsou doposiliny jednorazove. Zmeny adres a poetu odebiranych rytisku jsou provadeny do 15 dnu. Reklamace: informace na tel. Cisle V pisemnem styku vzdy uvadejte ICO (pravnicka osoba), rodne Cislo (fyzicka osoba). Podavani novinorych zasilek povoleno Ceskou postou, s. p., Odstepny zavod Jizni Morava Reditelstvi v Brne e. j. P/2-4463/95 ze dne

ZÁKON ze dne 25. října 2000 č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. a zákona č. 694/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ HLAVA I

ZÁKON ze dne 25. října 2000 č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. a zákona č. 694/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKON ze dne 25. října 2000 č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb. a zákona č. 694/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I Základní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět zákona

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět zákona PRÁVNÍ NORMA Zákon Zákon o hospodaření energií Zdroj:115/2000 Sb Číslo předpisu:406/2000 Sb. Název:Zákon o hospodaření energií Účinnost od:01.01.2001 Vydáno dne:29.11.2000 Plný text: 406 ZÁKON ze dne 25.

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 406/2000 Sb. - poslední stav textu

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 406/2000 Sb. - poslední stav textu ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 406/2000 Sb. - poslední stav textu 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl na tomto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 26. února 2008 Cena Kč 22, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 26. února 2008 Cena Kč 22, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 26. února 2008 Cena Kč 22, O B S A H : 61. Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb. a č. 214/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb. a č. 574/2006 Sb. Parlament

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět zákona

ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět zákona Platné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona Tento zákon zapracovává

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 ČÁST PRVNÍ

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 ČÁST PRVNÍ 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

ZÁKON o hospodaření energií. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.

ZÁKON o hospodaření energií. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004 Sb., zákonem č. 180/2005 Sb., zákonem č.

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV ČÍSLO REVIEW 3/2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 406/2000 Sb., ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NÁROČNOST BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NÁROČNOST BUDOVY ČÍSLO REVIEW 2/2012 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ENERGETICKÉ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument sestávající z podrobného protokolu o výpočtu a grafického znázornění zatřídění budovy do třídy energetické náročnosti

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami.

Pro úplnost informace uvádíme aktuální znění 7 a 7a s vyznačenými změnami. Zákon č. 103/2015 Sb., ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. byla 16. 4. 2015 podepsána prezidentem republiky

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Právní předpis č. 406/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2001. Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č.

Více

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky,

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha č. 1 k Rozhodnutí č. 118/2001 Z K U Š E B N Í Ř Á D Ministerstva prů myslu a obchodu P R O Z K O U Š K Y E N E R G E T I C K Ý C H A U D I T O R Ů 1 Tento zkušební řád upravuje podmínky pro složení

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Zákon č.318/2012 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb.

Zákon č.318/2012 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ZÁKON 318/2012 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Pozn. : Toto úplné znění zákona č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn, zejména pak ve znění zákona č.318/2012

Více

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž SEI jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k SEI. Zákon č.

Více

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015)

Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce. (stav ke dni 1. 12. 2015) Přehled právních předpisů České republiky vztahujících se ke kompetenci Státní energetické inspekce (stav ke dni 1. 12. 2015) 1) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění zákona č. 359/2003

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 1 z 36 8.3.2013 15:55 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb.,

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) Předmět zákona

ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) Předmět zákona změněno s účinností od poznámka zákonem č. 310/2013 Sb. 2.10.2013 zákonem č. 318/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 165/2012 Sb. 30.5.2012 406 ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011

Více

Zpracování energetický průkazů a auditů. www.energeticky prukaz.com, obchod@cs as.cz, 270 005 547

Zpracování energetický průkazů a auditů. www.energeticky prukaz.com, obchod@cs as.cz, 270 005 547 Platné znění zákona o hospodaření energií s vyznačením navrhovaných změn 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (2013-2033) PŘÍLOHA Č. 6 LEGISLATIVA SE VZTAHEM K REALIZACI ÚEK ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE HLAVNÍHO M Ě STA PRAHY (2013 2033) P Ř ÍLOHA Č. 6 Legislativa

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

406/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb. (část), 186/2006 Sb. Změna: 393/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb.

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění zákonů č. 359/2003 Sb., č. 694/2004 Sb., č. 180/2005 Sb., č. 177/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 574/2006 Sb., č.

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1

Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1 Souhrnná informace k PENB Průkazům energetické náročnosti budovy Strana 1 Pravidla k PENB jsou dána Zákonem o hospodaření energií číslo 406/2000 Sb., v platném znění, případně prováděcími vyhláškami. Následující

Více

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií

406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Zákon č.103/2015 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb.

Zákon č.103/2015 Sb. novela zákona 406/2000 Sb. v plném znění (nesbírková verze) ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ZÁKON 103/2015 Sb. Novela zákona 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Pozn. : Toto úplné znění zákona č.406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn, zejména pak ve znění zákona č.103/2015

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 117 Rozeslána dne 3. října 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 318. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ

ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ ASOCIACE ENERETICKÝCH SPECIALISTŮ PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 406/2000 Sb., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ VČETNĚ NOVELY PLATNÉ OD 1. 7. 2015 Vypracoval Ing. Jiří Cihlář, konzultant AES, DEA Energetická agentura, s.r.o.

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Předmět zákona Systém ASPI - stav k 2.6.2015 do částky 54/2015 Sb. a 21/2015 Sb.m.s. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií - stav k 7. 7.2015 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003

Více

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST

MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST MODEL ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST Energetická legislativa PORSENNA o.p.s. 1 Energetická legislativa Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (současné úplné znění - zákon č. 61/2008 Sb.) zákon vymezuje

Více

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Vyhláška o energetických specialistech č. 118/2013 Sb. Písemný test a tematické okruhy příloha č.4 1. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 318/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Ze dne 19.07.2012 Částka 117/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-318

Více

318/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

318/2012 Sb. ZÁKON. ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 318/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Změna: 310/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 406/2000 Sb.,

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

Popis nástroje - Energetický audit

Popis nástroje - Energetický audit Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/9 Typ právního předpisu Zákon 406/2000 Zákon 458/2000 Vyhláška 150/2001 Změny Číslo předpisu Název právního předpisu právního předpisu Zákon o hospodaření energií Zákon o podmínkách podnikání

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

O b s a h Informátoru č. 1/13

O b s a h Informátoru č. 1/13 O b s a h Informátoru č. 1/13 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze shromáždění delegátů - Směrnice č. 5/2012 představenstva SBD Přerov upravující výši HZS a dopravného pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Energetická náročnost a úloha energetických specialistů

Energetická náročnost a úloha energetických specialistů Efektivní nakládání s energiemi v průmyslu Energie pro budoucnost XIII Energetická náročnost a úloha energetických specialistů Jiří Tůma, ČVUT FEL 30. 9. 2014, Brno Osnova: 1. Spotřeba energie v národním

Více

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech Školicí středisko CHKT a TČ www.chlazeni.cz skoleni@schkt.cz Osnova

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií SBD Ocelář Kladno 14. 2. 2013 1 Směrnice 2010/31/ES, o energetické náročnosti budov V roce 2010 schválila Evropská rada na půdě Evropského parlamentu

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č.

Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013. Vyhlášení podmínek programu: 13.6.2013 (Směrnice Ministerstva životního prostředí č. Přinášíme vám souhrn informací o dotačním programu Nová zelená úsporám. Pokud budete mít zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat. 1. Obecné informace Název programu: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ustanovení: 6a odst. 1 vysvětlit konec poslední věty tohoto odstavce pro změny systémů a prvků budovy.

Ustanovení: 6a odst. 1 vysvětlit konec poslední věty tohoto odstavce pro změny systémů a prvků budovy. Problematika 6a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií s dotazy položenými zástupci MMR při společných jednání s MPO a SEI konaných dne 26. 1. 2009 a 30.4.2009 a zpracované odpovědi na položené dotazy.

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon o hospodaření energií platnost v roce 2013

Zákon o hospodaření energií platnost v roce 2013 platnost v roce 2013 Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Zákon o hospodaření energie v roce 2013 Základní informace k zákonu a) Práce na zákona započali

Více

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Francova

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha Opatření č. 48/2007 ministra průmyslu a obchodu Z K U Š E B N Í Ř Á D MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU pro zkoušení osob oprávněných provádět energetické audity a k činnostem v oblasti energetické

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Ing. Stanislav Vitner

Ing. Stanislav Vitner MONITORING A KONTROLA IMPLEMENTACE SMĚRNICE O EKODESIGNU Ing. Stanislav Vitner ředitel odboru elektroenergetiky a plynárenství Ústřední inspektorát Státní energetická inspekce 1) Postavení a činnost SEI

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny, Částka 180 Sbírka zákonů č. 478 / 2012 Strana 6369 478 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých

Více