Přinese vůle občanů sladké plody? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přinese vůle občanů sladké plody? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 6 (125) ZDARMA Po janovské petici vznikla petice mostecká. Zatímco janovskou podepsalo občanů, petici mosteckou již přes 3 tisíce lidí nespokojených se snižující se úrovní kvality bydlení v důsledku soužití s problémovou cikánskou menšinou a nepřizpůsobivými. Předseda mosteckého petičního výboru Michal Tomko (na snímku) odvezl listiny podepsané občany na Úřad vlády ČR. Předání neuniklo pozornosti zpravodajského štábu České televize, jehož kameraman se velmi zajímal o složku s listinami. Foto: Petr PROKEŠ Přinese vůle občanů sladké plody? S peticemi jako kdyby se roztrhal pytel. Takový obraz ve vědomí lidí vytváří zájem médií a ohlas na jejich obsah. A je to tak určitě dobře. Petice by měly burcovat občany k větší aktivitě a upozorňovat kompetentní orgány na jejich nečinnost. Petice se píšou jako výzva předsedovi vlády, aby se už konečně začal zabývat problémy janovského sídliště, konfliktním soužitím s problémovými cikány ve městě pod Hněvínem i jinde a podpořil legislativní změny, jež by napomohly slušným lidem žít v podmínkách zajišťujících důstojné bydlení a klid po práci. Výsledkem tlaku bylo to, že předseda vlády se probudil z tvrdého spánku a zjistil, že se cosi nekalého v tomto státě českém děje. Proto zaúkoloval ministryni práce a sociálních věcí a také ministra pro lidská práva, aby v terénu zjistili, o co vlastně jde. Zaplať pánbů za ty dary! Ti dva budou moci premiérovi říci, co v terénu viděli a přednést mu návrhy, třeba zrovna legislativních změn ve prospěch slušných lidí. Nyní dorazila další vlna zájmu o tíživou situaci v segmentu bydlení. Vedle Krušnohoru se ozvala další bytová družstva z Ústeckého a Libereckého kraje. Jejich členové posílají dopisy rovněž přímo předsedovi vlády po vzoru Krušnohoru. Vypadá to tak, že se spouští lavina reakcí upozorňujících vedení státu na nemožnost dalšího pokračování kurzu nic nevidím a nic neslyším. Můžeme se už konečně těšit na to, že vůle občanů vyjádřená peticemi přinese sladké plody? PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Libecajtová Lucie Místop edseda Provozní ú tárna pro SV provozni.uctarna Ryba František reditel Zv inová Lucie lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kastnerová Stanislava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Gerthnerová Dana Šev ík Arnošt Pousková Blanka Pokladna pokladna KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) andová Martina P edseda predseda.kk Evidence zálohových plateb topna.sezona Mertlík Ji í Andrtová Irena lenové kontrolni.komise Personalista personalistika Vajshajtl Stanislav Hájková Dagmar Mgr. N me ková Zde ka Evidence majetku - inventury evidence.majetku Ing. Goldbergerová Jana Šebková Martina erník Vladimír Mzdy mzdy Bucha Petr Koukalová Hana Petrilová Jana EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) ÚSEK EDITELE (Ú ) Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci editel družstva reditel Petrovická Zuzana Ryba František lenská evidence clenska.evidence Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele Kindermannová Romana Domínová Leona Sojková Milena Fax Kordíková Daniela Vnit ní kontrolor vnitrni.kontrolor Adámková Pavlína Erlitzová Alena Evidence nájemného evidence.najemneho Informace informace Kubíková Lenka Charvátová Lenka Reichlová Iveta Podatelna podatelna Ko átková Alena Hokrová Monika Pecková Kate ina Sekretá ka sekretariat Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek.vedouci Karochová Daniela Matoliaková Iva Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Evidence pohledávek evidence.pohledavek Mgr. Prokeš Petr Tomišková Veronika Studentová Iveta EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Vítková Nikol Vedoucí hlavni.ekonom Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Ing. Kurková Kate ina Pátková Lenka Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Kultscherová Miroslava Šev íková Alena Fax Správce sít sprava.site TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Gerthner Daniel Vedoucí technicky.usek.vedouci Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Ing. apková Irena Fax Stavební technik Vegnerová Hana Bertlová Zde ka technik1 Kordíková Monika Vlasáková Zuzana technik2 Blahoutová Eva Vilhelmová Monika technik3 Vydra Radovan technik4 ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Šebek Zden k technik5 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Losos Martin technik6 Jánská Hana Šebková Hedvika technik7 Investi ní referent Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Renka Adam investicni.referent1 P ibyl František Zámecký Jan investicni.referent3 Energetik energetik R ži ková Simona investicni.referent4 Ing. Korol Valerij Referentka inzenyrska.cinnost.referent Referentka technicky.usek.referent Kolmanová Lucie Rybová Kate ina Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Dispe ink dispecink pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Hilbertová Lenka "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat ". ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Rejčova parta předvedla, že umí pracovat kvalitně str. 12 Problémy dokážou řešit společně str. 13 Víte jak ovládat KUKI TV? str. 14 Stropní podhledy na míru, čisté řešení za jediný den str. 15 Moderní dekory s 3D strukturou dveřím sluší str. 16 Uvidíte to, co jste nikdy neviděli kostel na kolečkách str. 17 Cenu SBDK vybojovala čtyřletá hnědka a jezdkyně roku str. 26 Domácí hráčky se v Českém poháru zakousli do soupeře str. 28 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Červen je měsícem, v němž se jaro mění v léto. Ve třetí dekádě června začíná nejteplejší období roku. Bude opravdu teplé a lidem na dovolených přející veškeré letní radovánky, nebo bude zima a deštivo? Aby bylo teplo a stěny v domech rychle schly, to si přejí malíři pokojů. Renčova parta opět dokázala, že umí pracovat rychle a kvalitně. Chválu až do samých nebeských výšin na ni zapěl výbor SV 192 z bloku 327. Ten mimo jiné ocenil to, že malíři nenechali v domě po sobě žádný nepořádek, ale i to, že přiložili ruku k dílu navíc v záležitostech, které nebyly podchyceny ujednáním o zakázce. Holt iniciativa se cení a v bloku 327 aspoň dvojnásobně. Trojnásobně si naši úctu zaslouží Černí andělé. Ti dokázali vybojovat již potřetí v řadě titul mistra České republiky v házené. Sláva mostecké házené se tak stále dotýká nebes. Po svém ocenila úspěch Martinková svým návratem ze Zwickau do Mostu. Příznivci házené se tedy mohou těšit na to, že kanonýrka Martinková se neudrží na uzdě a bude střílet jednu branku za druhou. Černí andělé se tak možná dočkají dalšího hvězdného období. Něco o tom vědí koně. V Ceně SBD Krušnohor opět zvítězil nefavorit. Dívenka, která na něm seděla, byla sice nejlepší jezdkyní loňského roku, ale snad nikdo nepředpokládal, že se dokáže postavit pětinásobnému šampionu Česka a trojnásobnému šampionu Španělska. Dívenka jej odsunula až na třetí místo. Svým způsobem odsunuti byli také obyvatelé královského města Mostu. Těm nic jiného než si sbalit svých pár švestek a vypadnout nezbývalo, protože rozšiřující se těžba hnědého uhlí byla nesmlouvavá a postupovala stále dál a dál a připravovala další lidi o střechu nad hlavou. Události připomnělo čtyřicáté výročí přesunu děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Mezi akce je připomínající je také Kostel na kolečkách, Slavnost ducha a Fler jarmark to vše pro celou rodinu na zahradě oblastního muzea a poprvé v Mostě. Bude-li zájem, pak jistě ne naposledy. A když už jsme se dostali až k likvidaci starého Mostu, pak se podívejte po almarách, sklepích, půdách atd. a hledejte vše, co by se mohlo vztahovat k Repre. Současná městská knihovna by o této architektonicky cenné budově, která byla rovněž zbourána, ráda uspořádala výstavu. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PVC a malování Jarní sluneční paprsky přiměly družstevníky a vlastníky bytů k tomu, aby se zamysleli nad vzhledem společných prostor v domech. Tam, kde bydlící shledali, že něco není v pořádku, se pustili do díla. Stalo se tak například u družstevníků v SA 073 (blok 637) v ulici Karla Marxe na mosteckém sídlišti Výsluní. Vyměnili PVC a společné prostory vymalovali. Stejné práce proběhnou v následujících týdnech také na litvínovském sídlišti Janov konkrétně ve SV 137 (blok A3) v Kopistské ulici. I zde vymalují stěny ve společných prostorách domu a vymění PVC. Plyn a kanalizace Zub času neúprosně hlodá, což odnáší technický stav zařízení v domech. Proto probíhá řada oprav a rekonstrukcí. Ve dvou domech se pustili do oprav rozvodu plynu a kanalizace najednou. Tuto ozdravnou kúru mají za sebou vlastníci bytů ve SV 618 (blok 385) v ulici M. G. Dobnera ve středu Mostu a také vlastníci ze SV 284 (blok A1) v Kopistské ulici v Litvínově-Janově. Jenom plyn Na opravu rozvodů plynu došlo také v dalších dvou domech u družstevníků v SA 092 (blok 725) v ulici Bohuslava Vrbenského na sídlišti Liščí Vrch a v SA 064 (blok 642) v ulici Albrechtická na mosteckém Výsluní. Svítí podle představ Opravovalo se také u družstevníků v SA 035 v Tylově ulici čp. 992 v Litvínově. Zde se stalo středem zájmu odborníků osvětlení. Práce je hotova a tak se dá předpokládat, že osvětlovací body svítí přesně podle představ bydlících. Elektrikáři v akci Odborníci na elektrický proud našli široké uplatnění u vlastníků ve SV 286 ve Vinohradské čp v Litvínově. Svoje schopnosti uplatnili při opravě rozvodů elektřiny. Bydlící se tak nemusejí bát případných výpadků proudu zaviněných špatnou kvalitou sítě v domě. Podle našich informací se také výbory SA a SV v jiných (především starších) domech rovněž zabývají úvahami o naplánování oprav elektrické sítě. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Dopisy dostávám rád. Píšící se v nich svěřují se svými radostmi a starostmi. Mnohé listy jsou inspirací pro moji práci a práci kolegů v představenstvu a ve vedení družstva. Z připomínek píšících si bereme ponaučení a snažíme se je využívat v naší činnosti. Ovšem jestliže je to v našich možnostech Byl mi doručen další z dopisů vedoucích k zamyšlení. Jeho obsah je totožný s poznatky mnohých z vás, včetně poznatků mých osobních. No, posuďte sami. Nevím jak začít. Ale asi tou pomyslnou poslední kapkou. V pondělí 4. května jsem šla ráno do práce. Na hodinkách bylo 4.35 hodin. Nejenomže na chodbě domu byl rámus, ale u otevřeného vchodu stáli čtyři mladí cikáni, že prý shánějí kamaráda. Docela jsem se lekla. Tu noc totiž byla v našem domě ještě městská policie. Máme tady pár problémových lidí. A tak se ptám: Kde mají vlastníci bytů zastání a jak se mohou bránit? V roce 2010 jsem si koupila byt (a spousta jiných lidí také) v domnění, že mám něco svého a že si budeme v našem domě pěkně žít. Bohužel, je to pěkný omyl! Nájemníci se tady pořád střídají. Ani nevíme, kdo sem patří a kdo ne. Za nimi se stahují další a potom tady v noci běhají po baráku a není tady bezpečno. Jak se můžeme bránit proti nezodpovědným majitelům psů, kteří nechají své miláčky vydělat na chodbu, aniž by po nich uklidili? Máme pěkně opravený dům a náš výbor společenství vlastníků se opravdu stará, ale na všechno nedosáhne. Proto se ptám: Co se dá dělat, jaká je náprava? V Mostě jsem se narodila a je mi nyní 62 let. Bylo to moc pěkné město. A žilo se v něm dobře, ale tohle, co se teď děje, nemá obdobu. Dopis napsala M. Klepáčová z bloku 513 v ulici Václava Talicha v Mostě. Ptá se: Kam se obrátit? Začnu tím nejjednodušším: Když jsme v 90. letech vysvětlovali, že převod bytů do osobního vlastnictví je za platných podmínek nesmysl, byli jsme kritizováni za to, že chceme bránit převodům bytů. Nebránili jsme nikomu a ti, kdo si byty převedli, si nikterak nepolepšili. Pisatelka to sama potvrzuje. Jednoduchá odpověď se nabízí také v případě exkrementů psího miláčka. Obraťte se na výbor SV a ten by měl majiteli psa domluvit. Je možno napsat podnět kontrolní komisi družstva, která majitele vyzve k nápravě. Jestliže by ani to nepomohlo, měl by věci řešit Magistrát města Mostu (v Litvínově a Meziboří městský úřad). Úředníci mohou s nedisciplinovaným majitelem psa zahájit příslušné řízení. A nyní k tomu nejsložitějšímu: V případě závadového chování cikánů a nepřizpůsobivých není odpověď jednoduchá, zato stručná ano. Slušní lidé doplácejí na tyto hajzly. Umožňuje to naprosto nedostatečná legislativa. Totéž platí o zájmu (nezájmu) politiků na řešení problému. Sedm let prosazujeme Mosteckou výzvu, což je souhrn návrhů legislativních změn potřebných ke zlepšení situace. Součástí souhrnu je také požadavek na to, aby bydlící mohli rozhodovat o tom, kdo se může do domu přistěhovat. Toto pravidlo platí v mnoha vyspělých státech. Kdyby platilo i u nás, mohla byste uplatnit svůj hlas a cítila byste se jako opravdová majitelka bytu. Protože u nás neplatí, realitní kanceláře a agentury si mohou dělat co chtějí. Nevycválance a hajzly k nám stěhují z celé republiky. Proto vznikl problém Janova a rozrůstá se jeho podoba v mosteckých podmínkách ve Stovkách, na Výsluní a Liščím Vrchu. Kam se obrátit? Na předsedu vlády Bohuslava Sobotku. Ten řídí vládu a prostřednictvím legislativní rady také proces předkládání zákonů do Poslanecké sněmovny. (Mnoho si ale od toho neslibujte. Čekáme sedm let, vedli jsme řadu jednání s ministry i neministry a nebylo to k ničemu. Aspoň zatím ne.) František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 K janovské a mostecké petici se připojila další družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Předseda české vlády Bohuslav Sobotka nemá klidné dny. Mohou za to dopisy, které dostává na svůj pracovní stůl. Jejich odesílateli jsou bytová družstva, která se připojila k janovské a mostecké petici. Jejich obsah je v podstatě shodný. Apelují na předsedu Sobotku, aby se svojí vládou začal konečně řešit eskalující problémy v soužití s cikánskou menšinou a nepřizpůsobivými. RADA DRUŽSTEV Krajská konference Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj), Předseda Rady bytových družstev sč. oblasti Karel Jedlička čte účastníkům konference písemné upozornění pro předsedu vlády. Foto: (ff) která se konala v Ústí nad Labem, měla sice na programu jednání několik bodů, ale problematika, kterou zachycuje janovská a mostecká petice, se v průběhu zasedání stala zcela dominantní. Ukázalo se, že potíže s nepřizpůsobivými sousedy a ničením domů a jejich okolí se zdaleka netýkají jen Mostecka. Všichni účastníci se shodli na tom, že je zapotřebí vyvíjet soustavný tlak na vládu a legislativní proces, aby bylo dosaženo nápravy současného katastrofálního stavu, sdělil našemu zpravodaji František Ryba, ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor, jenž se jednání konference zúčastnil. Pokračování na str. 6 Bezpečnost prioritou Zdá se, že spousta výborů samospráv a společenství vlastníků si začala uvědomovat, že bezpečnost bydlících a ochrana jejich majetku se staly prioritou. Reagují tak na zhoršující se situaci v mnoha lokalitách Mostu a Litvínova, kde se kolem domů potulují různá individua, která po sobě zanechávají spoušť. Navíc se snaží dostat přímo do domů, a to jistě s nekalými úmysly. Obezřetnost je proto namístě. I přes legislativní překážky stoupá počet výborů SA a SV, které mají zájem na instalaci bezpečnostního kamerového systému v domech. Nyní se připravuje instalace tohoto systému u družstevníků v SA 097 (blok 729) v ulici Františka Malíka a také v SA 086 (blok 710) v ulici Jana Kříže. Oba domy se nacházejí na mosteckém sídlišti Liščí Vrch. PRÁVNÍ PORADNA Vracení přeplatků do konce července? Je pravda, že se mohou vracet přeplatky až do konce července? Máme podezření, že Krušnohor zdržuje peníze na kontě až do poslední chvíle, aby družstvu naskákaly na bankovním účtu úroky a finančně si tak polepšilo. M. H., Most Obecně je problematika vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále v zákoně č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty (dále též zákon o službách ), ve vyhlášce č. 372/ 2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. Konkrétní úpravu by pak měla mít ve svých stanovách družstva a společenství vlastníků jednotek. Obecně lze uvést, že podle 1181 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku má vlastník jednotky právo na vyúčtování záloh za služby nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období a není-li určena doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh, jsou splatné do tří měsíců po uplynutí lhůty pro vyúčtování. V ustanovení 7 odst. 1 a odst. 3 zákona o službách je určeno, že poskytovatel služeb doručí příjemci služeb vyúčtování nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období a finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Vyhláška č. 372/2001 Sb., pak v ustanovení 7 odst. 1 a odst. 5 stanoví, že náklady se vyúčtovávají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do čtyř kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, přičemž nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do sedmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V případě uznané reklamace je nedoplatek nebo přeplatek splatný nejdéle do osmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. V konkrétních případech může být úprava jiná, ale lze očekávat, že stanovy družstev a společenství vlastníků se budou úpravy vycházející z výše uvedených předpisů držet. Zúčtovacím obdobím je zpravidla určen kalendářní rok. Pokud má být vyúčtování provedeno do čtyř kalendářních měsíců od skončení zúčtovacího období, je třeba, aby bylo provedeno do konce dubna následujícího roku. Přeplatek nebo nedoplatek, pokud nedojde k reklamaci vyúčtování, má pak být uhrazen do sedmi kalendářních měsíců, tedy do konce července následujícího roku. Postup, kdy jsou přeplatky vypláceny ve lhůtě do konce července, je tedy zcela v souladu s výše naznačenou právní úpravou. Mgr. Věra VALNÁ advokátka Přístupový chodníček Hendikepovaní jsou nedílnou součástí lidské společnosti, a proto dnes snad již nikoho nepřekvapí, že žijí v domech společně s námi. S ohledem na jejich postižení bychom jim měli pomáhat překonávat překážky, které jim život připravuje. Toho si byli vědomi vlastníci bytů ve SV 167 (blok 351) v ulici Zdeňka Štěpánka v Družstevní čtvrti v Mostě. Ti zajistili pro vozíčkáře úpravu přístupového chodníčku. Zateplení suterénu V zateplených domech je stále co zlepšovat, pořád není hotovo. Přesvědčili se o tom družstevníci ze SA 070 (blok 627) v ulici Česká na sídlišti Výsluní. Nechali si vyměnit sklepní okna a dodělat zateplení suterénních prostor domu. Výměna dveří Staré dosloužilo a musí být vyměněno. Na změnu se připravují vlastníci bytů ve SV 224 (blok 289) v ulici Jaroslava Vrchlického v mostecké čtvrti Výstavba. Vyměněny budou vchodové a sklepní dveře. Dveře a vymalování K výměně dveří ve společných prostorách dojde také ve SV 155 v ulici Jana Opletala čp na mosteckých Zahražanech. Součástí akce bude i vymalování společných prostor velkého domu. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva PODĚKOVÁNÍ K janovské a mostecké petici se připojila Obětavost a kvalita Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. V tomto případě po obyvatelích bloku 11 v ulici Slovenského národního povstání v Mostě. Jejich dům postihla jedna z největších poruch, která se v dlouhé historii domu kdy vyskytla. Šlo o havárii odpadního potrubí. Starý azbestový materiál prostě nevydržel a praskl. Pracovníci firmy Karel Skopec Vodoservis přistoupili k likvidaci havárie velice zodpovědně. Dokázali uklidit veškerý nepořádek, odstranili zápach z prostor domu a v rámci urychlení práce nastoupili do zaměstnání i v sobotu. Vybudovali pro potrubí novou cestu a to postavili v plastu. Touto cestou děkuje výbor našeho společenství vlastníků za obětavost pracovníků Vodoservisu, jejich nasazení a odvedení kvalitní práce. Věříme, že díky tomu nás havárie obdobného rozsahu již nepotká. Jiří MUDROCH předseda SV 153, Most Vynikající spolupráce V našem bloku 725 v ulici Bohuslava Vrbenského na sídlišti Liščí Vrch v Mostě jsme měnili plynové potrubí. Stalo se tak po provedené revizi, která odhalila skutečnost, že potrubí již dosloužilo. Jeho výměna v celém domě se proto stala nutností. Práce se ujala firma Karel Skopec Vodoservis. Odvedla ji v perfektní kvalitě. Za to patří jejím zaměstnancům velké poděkování. Díky si zaslouží také Daniel Šimandl se svojí firmou Blesk Š&Š. Ta nám doporučila nainstalovat na chodbách domu LEDkové osvětlení. Již jsme se přesvědčili o tom, že přináší velké úspory a to i přesto, že zkoušíme pro zajištění bezpečnosti bydlících a jejich majetku celonoční svícení. Spolupráce s Bleskem byla vynikající. Josef ŠPRINC předseda SA 092, Most Pokračování ze str. 5 Dokument schválený účastníky konference Rady bytových družstev severočeské oblasti (Ústecký a Liberecký kraj) se jmenuje Upozornění na zhoršující se stav v oblasti bydlení. Praví se v něm: Vážený pane premiére, Rada bytových družstev severočeské oblasti, která sdružuje bytová družstva v Ústeckém a Libereckém kraji ve Svazu českých a moravských bytových družstev Praha, spravující více než 79 tisíc bytových jednotek, na proběhlé 26. konferenci rady dne 19. května 2015, jednoznačně podpořila snahy svých členských družstev o vyvolání řešení stále se zhoršujícího stavu v oblasti bydlení. Obracejí se na nás prakticky denně naši členové a klienti a poukazují na nemožnost řešení problémů s cikánskou menšinou, nepřizpůsobivými a dlužníky. Bydlení je narušováno stále se zhoršujícím chováním těchto lidí ničí majetek, verbálně i fyzicky napadají slušné sousedy, jsou nepřiměřeně hluční, nedodržují základní hygienické návyky, jejich děti ohrožují děti slušné většiny. Toto chování potom velmi nepříznivě ovlivňuje cenu bytů a bonitu příslušného domu či čtvrti pro bydlení. Slušní lidé do domů cikány nechtějí a ti, kteří kvapně dům opouštějí, prodají hluboce pod cenou byt komukoliv. Roztáčí se tak spirála, kdy slušní lidé dům opustí, byt koupí realitka nebo spekulant a nastěhuje do ní cikány a ti způsobí, že odejdou další slušní lidé atd. Tuto spirálu může zastavit jenom stát změnou legislativy. Již před sedmi lety (po nepřiměřeném zásahu státu proti demonstrantům upozorňujícím na neutěšený stav na sídlišti Janov v Litvínově) předalo Stavební bytové družstvo Krušnohor Most kompetentním osobám na vládní i nevládní úrovni seznam navržených nutných legislativních změn (jmenuje se Mostecká výzva v příloze), aby došlo ke zklidnění situace v oblasti bydlení. Tento návrh jsme postupně předávali ministrům měnících se ve funkcích. Dodnes však nedošlo ani k tomu, aby se seznamem s návrhy někdo zabýval. Chápeme, že se jedná jenom o návrh z lidu a chybí mu kuloární vyhandlování na chodbách parlamentu, ale předpokládali jsme, že představitelé našeho státu dokážou rozpoznat, kdy se jedná o vážný problém. A problém neustále se zhoršujících podmínek v oblasti bydlení zásluhou nezvladatelné menšiny je hodně vážný. Věříme, pane premiére, že chápete nutnost řešení popisovaného problému a prosíme, abyste zvážil rychlost zavedení potřebných legislativních změn. Řešení daného problému trvá již mnoho let. Jde o legislativní změnu, že bydlící v družstvech a společenstvích vlastníků si budou o svém majetku rozhodovat sami, tak jak to zde bylo od poloviny devadesátých let minulého století a jak tomu je dodnes v demokratických státech, např. Německu, Rakousku, V. Británii, Norsku, Švédsku atd. Jsme přesvědčeni, že příslušná novela by mohla být schválena do konce roku 2015 s účinností ode dne 1. ledna To by výrazně členům družstev a společenstvím vlastníků pomohlo. Bohužel jsme ale nuceni konstatovat, že vypracování strategií, nic neřešící návštěvy ministra Jiřího Dientsbiera nebo lhaní ve zprávách Agentury pro sociální začleňování nám opravdu nepomůže. Naši slušní bydlící chtějí po návratu ze zaměstnání bydlet v klidném a hezkém prostředí a ne se dennodenně potýkat s asociální menšinou. Žádáme Vás proto, abyste bral s nejvyšší vážností petice a podpůrné dopisy z jednotlivých regionů k tomuto problému a dal konečně pokyn k jeho řešení. Svaz českých a moravských bytových družstev a Rada bytových družstev severočeské oblasti jsou připraveny na těchto změnách intenzivně spolupracovat. Za Radu bytových družstev severočeské oblasti dokument podepsal předseda Karel Jedlička. SBD DĚČÍN Stavební bytové družstvo Děčín se připojilo k letošní petici občanů sídliště Janov v Litvínově a k Mostecké výzvě, která vznikla před sedmi roky. Vedení děčínského družstva odeslalo dopis příslušného znění premiéru Bohuslavu Sobotkovi. Ještě než vás seznámíme s obsahem dopisu děčínského družstva, připomínáme, že reakcí na janovskou výzvu byla návštěva ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera v Litvínově. Z tohoto pohledu je možné považovat janovskou petici za úspěšnou. Vyvolala zájem předsedy vlády, ten zaúkoloval své dva ministry, ti mu mají podat podrobnou informaci o aktuální situaci v Janově a návrhy na řešení neutěšené situace. Nechme se tedy překvapit tím, co se bude dít dál. Kéž by aspoň něco i to by byl po letech mlčení vlády a ministerstev úspěch. A nyní znění dopisu ze SBD Děčín. Vážený pane premiére, na posledním jednání představenstva Stavebního bytového družstva Děčín, které vlastní nebo spravuje více než bytů, což reprezentuje zhruba 10 tisíc bydlících, bylo jednomyslně přijato usnesení č. 35/15, kterým se naše bytové družstvo jednoznačně staví na podporu petice obyvatel sídliště Janov v Litvínově a tzv. Mostecké výzvy, na kterou petice svým obsahem navazuje. Mnohé z problémů z janovské petice i Mostecké výzvy se ve stále větším měřítku dotýkají nejen našich členů, ale i ostatních obyvatel statutárního města Děčína. Rovněž my při každodenní práci pociťujeme častou beznaděj spojenou s absencí účinných zákonných prostředků na obranu a ochranu bydlících obyvatel před všemi důsledky soužití s nepřizpůsobivými spoluobčany převážně romské národnosti. V praxi jsme svědky toho, že naprosto selhávají veškeré snahy o integraci nepřizpůsobivých i všechny koncepce a strategie Agentury pro sociální začleňování. Vážený pane premiére, protože jsme přesvědčeni, že jediným možným řešením této situace je soubor legislativních opatření v oblasti bytového spoluvlastnictví, státní sociální podpory a sou-

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 další družstva a napsala předsedovi vlády PODĚKOVÁNÍ MOSTECKÁ VÝZVA (návrh legislativních změn) visejících oblastí, obracíme se na Vás s naléhavou prosbou o prosazení účinného řešení z pozice Vašeho úřadu, které by všem lidem bez rozdílu přineslo kýžený klid k bydlení i životu. Předem děkujeme za Váš čas a pochopení! Dopis za SBD Děčín podepsali předseda představenstva Ing. Ivo Jeřábek a ředitel družstva Ing. Jiří Chára. Tolik znění dopisu z SBD Děčín. V době, kdy byl premiéru Sobotkovi doručen, jsme se v redakci dozvěděli, že se k janovské petici a Mostecké výzvě, staré sedm let, hodlají připojit další bytová družstva ze severních Čech. Říkali jsme si, že taková podpora velice potěší. A opravdu jsme nečekali dlouho. Předsedovi vlády byly odeslány další dva dopisy oba z krajského města. Odeslaly jej Stavební bytové družstvo Rozvoj a Bytové družstvo Družba. SBD ROZVOJ ÚSTÍ Vážený pane premiére, představenstvo Stavebního bytového družstva ROZVOJ, které vlastní více než bytů, ve kterých bydlí téměř 7 tisíc občanů, schválilo usnesením č. 50/21/15 podporu petice obyvatel sídliště Janov v Litvínově a tzv. Mosteckou výzvu. Mnohé z problémů v oblasti bydlení, které se řeší na sídlišti Janov v Litvínově, v Mostě a v jiných podobných lokalitách, se silně dotýkají i našich členů. Specifické problémy sídlišť a bytových domů základní myšlenka: nastěhuje-li se někdo do 100bytového domu, ovlivňuje okamžitě život dalších 99 rodin možnost družstevníka, respektive vlastníka vyjadřovat se k uchazečům o bydlení v konkrétním domě s právem nesouhlasu ostatních spolubydlících v domě zajištění větší anonymity svědků, kteří se bojí svědčit proti sousedům porušujícím dobré mravy v domě zajišťování nočního klidu možnost výrazných sankcí příspěvek na bydlení povinně poskytovat přímo pronajímatelům Přihlašování k trvalému pobytu a další navazující problematika ve vymezení oprávněných osob vypustit nájemce ( 10 odst. 6, písm. c) zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel) stanovit hygienické normy na počet přihlášených osob do bytu zavedení institutu přechodného pobytu Dětské gangy na sídlištích větší odpovědnost rodičů možnost sankcí zapojení sociálních odborů místních samospráv nečinnost policie zapojení dobrovolných institucí Dluhy, finance nemožnost získávání úvěrů na opravy a údržbu domů snižování komfortu bydlení možnosti bankrotu a likvidace pronajímatelů insolvence jako další ze zločinů státu vůči slušným lidem Problematika kamerových systémů úskalí nutného souhlasu všech dotčených bydlících v domě nadřazenost ochrany soukromí občana nad ochranou majetku Sociální dávky vyplácení sociálních dávek podmínit povinností odpracovat určitý počet hodin např. při veřejně prospěšných pracích odebírání sociálních dávek při zjištění, že žadatel hraje automaty, jeho děti se po nocích potulují, narušují dobré mravy v domě apod. Soudy zkrácená řízení u nepřizpůsobivých s povinností ukončení sporu do 3 měsíců I naše družstvo má domy na sídlišti, ze kterého by všichni slušní lidé nejraději utekli. Bohužel byty jsou díky nepřizpůsobivým a neplatícím lidem téměř neprodejné a slušní, rozumní občané už se do těchto míst nestěhují. Díky platné legislativě zde kvete tzv. sociální podnikání. Podnikavci nejenom z Prahy skupují v těchto lokalitách byty, nastěhují do nich ve většině případů romskou menšinu nebo sociálně slabé občany, a rozdíl mezi nájmem a předraženým podnájmem se zaplatí ze státní kasy. Chování nepřizpůsobivých občanů, kteří ničí majetek vlastníků bytových domů, neplatí nájem a nerespektují žádná pravidla, je otřesné. Stavební bytové družstvo Krušnohor Most již před sedmi lety předalo kompetentním osobám na vládní úrovni souhrn legislativních změn nutných pro klidné bydlení. K tomuto souboru legislativních opatření tzv. Mostecké výzvě se přidala další bytová družstva. Do dnešního dne nám není známo, že by se jimi někdo vážně zabýval. Jednou z těchto změn je možnost členů družstva rozhodovat si sami o svém majetku, tedy např. o tom, kdo s nimi bude bydlet v domě. Představenstvo družstva je přesvědčeno o tom, že změnit legislativu v tomto bodě není časově náročné a mohlo by být ve velmi krátké době parlamentem schváleno. Tato změna nemá vliv na výdaje státního rozpočtu a ani neoslabuje postavení bankovních ústavů při vymáhání jejich pohledávek. Vážený pane premiére, protože situace v oblasti bydlení je dlouhodobě neúnosná, žádáme Vás o zavedení takových legislativních opatření, která by přinesla klidné a spokojené bydlení všem lidem bez rozdílu. Jsme přesvědčeni o tom, že je to společným zájmem státu, vlastníků bytových jednotek i členů bytových družstev. Přejeme Vám hezký den a ničím nerušené bydlení. Pokračování na str. 8 Pracovali až do noci Čtrnáct poschodí čítá věžový dům v ulici M. G. Dobnera v centru Mostu. Právě v něm poschodí od poschodí muselo dojít k výměně zastaralých stupaček. Při takovém rozsahu práce se dalo předpokládat, že nastanou problémy. Nebylo jich ale tolik a navíc pokud nastaly zaměstnanci společnosti Mixed, která měla rekonstrukci stupaček na starosti, neváhali a pokračovali v práci přesčas třeba až do 22 hodin, kdy začíná noční klid. Vzniklé problémy dokázali vyřešit bez toho, že by nějak významně narušovali chod domácností. Práci odvedli ve vzorné kvalitě. Obyvatelé bloku 384 (což je onen věžový dům, v němž působí naše SV 634) věří, že díky kvalitní práci hochů z Mixedu budou moci nové stupačky užívat bez poruch pěknou řádku let. Romana KINDERMANNOVÁ úřední správkyně SV 634, Most Blesk přispívá k bezpečí Děkujeme firmě Blesk Š&Š za to, že dlouhodobě a důsledně přispívá k posílení pocitu bezpečí bydlících v bloku 94 na třídě Budovatelů v Mostě. Význam slova bezpečí vnímají slušní obyvatelé této problémové části města, nacházející se nedaleko lokality Stovky, zvláště velmi citlivě, neboť se domnívají, že kvůli silné koncentraci nepřizpůsobivých osob jsou v neustálém ohrožení. Tento nedobrý vjem z ulice i bezprostředního okolí domu je provází v podstatě pořád. Stejně tak intenzivně prožívají skutečnost, že je ohrožen i jejich majetek. Bojí se, že o něj přijdou. Proto každé opatření směřující ke zvýšení pocitu bezpečí je v těchto podmínkách nad zlato. Právě o to se snaží mostecká firma Blesk Š&Š, jež má sídlo v budově správy Stavebního bytového družstva Krušnohor. Vedení a zaměstnancům Blesku za jejich přístup děkujeme! Instalací čipového systému, zajišťováním servisu a výhradní dodávkou čipů zamezuje firma přístupu nezvaných osob do našeho domu a zvyšuje komfort bydlení. Její kvalitní práce je zárukou další spolupráce mezi jí a naším společenstvím vlastníků. Eliška MOSCATOVÁ předsedkyně SV 138, Most

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Pokračování ze str. 7 Dopis podepsali Jan Litoš, předseda představenstva, a Jiří Andrýs, ředitel družstva. BD DRUŽBA ÚSTÍ DOPORUČUJEME Vážený pane premiére, na jednání představenstva Bytového družstva DRUŽBA, které vlastní nebo spravuje bytů, což reprezentuje zhruba 26 tisíc bydlících, bylo usnesením ze dne 11. května 2015 schváleno připojení se k petici na podporu sídliště Janov v Litvínově a tzv. Mostecké výzvy. Statutární město Ústí nad Labem má hned několik vyloučených lokalit díky politice vlády České republiky. Představenstvo družstva cítí potřebu přidat se na stranu slušných lidí, kteří respektují pravidla soužití a dobré mravy ve společnosti l my, jako družstvo, denně řešíme problematiku soužití s nepřizpůsobivými a neplatícími spoluobčany. Zcela postrádáme koncepci ze strany státu k začlenění nepřizpůsobivých spoluobčanů. Legislativní normy platí jen pro majoritu a minoritní spoluobčané jsou zvýhodňováni na úkor většiny. Relativně klidné soužití funguje jen za předpokladu represivních nástrojů a za zvýšených finančních nákladů celé společnosti. Udržitelnost takto nastavených právních norem je z dlouhodobého pohledu nereálná. Vážený pane premiére, vyzýváme Vás, abyste z pozice svého úřadu prosadil zavedení takových právních norem, které přinesou účinná řešení jak v oblasti bydlení, tak i spolužití bez rozdílu pro všechny. S přáním pevného zdraví Monika Sobotková, místopředsedkyně představenstva a ředitelka správy družstva. REAKCE PREMIÉRA NA MOSTECKOU PETICI Chcete vědět, co se děje v okolí vašeho domu? Zajímá vás dění ve vašem městě? Po čem touží vaší sousedé? Sledujte vysílání Ústeckého kraje Takto dopadlo zateplení na bloku 633 v ulici Karla Marxe v Mostě-Výsluní. Jistě se nepoškodilo samo od sebe. (Z vysílání Alfa TV.) Předseda petičního výboru Michal Tomko obdržel odpověď premiéra české vlády Bohuslava Sobotky na mosteckou petici. Tu podepsalo přes občanů. (Následovala po janovské, pod níž se podepsalo lidí). Mostecká petice se na problém soužití s nezvladatelnou cikánskou menšinou a nepřizpůsobivými podívala i z ekonomického hlediska. Sociální bídu je znát i v takové oblasti jako je péče o domy. Rekonstrukce domu stojí v přepočtu na bytovou jednotku přes 300 tisíc korun. Splácet úvěr na takovou rekonstrukci je pro lidi potácející se na hraně chudoby opravdovou výzvou. Jaké je ale rozčarování těchto lidí, když denně sledují, jak cikáni demolují krásně opravené domy a vchody, píše se v petici. Ta zdůrazňuje, že tento negativní vývoj snižuje zároveň cenu bytů, některé se stávají i neprodejnými. Text petice upozorňuje také na skutečnost, že se slušní občané bojí večer vycházet ven, jejich obavy o bezpečnost vzbuzuje existence band nepřizpůsobivých, toulajících se městem. Staří lidé jsou častováni nadávkami tak hrubými, že je doslova traumatizují, popisuje petice. Ta připomíná i předchozí iniciativu bydlících. Se zájmem sledujeme průběh řešení petice z Janova a jsme v šoku z Vašeho přístupu. Namísto opravdového řešení necháte opět mluvit pány Šimáčky a Dienstbiery a předkládáte jakési nesmyslné strategie, které povedou jenom k větším výdajům určeným cikánům, ale nám slušné většině vůbec nepomůžete. Uvědomujete si, že jsme to my, kdo pracují, platí daně a tím drží tento stát při životě? To chceme opravdu tolik, když chceme žít jenom slušně mezi slušnými lidmi? ptají se petenti. Ti vyzývají premiéra Sobotku, aby vláda připravila legislativu, jež umožní vyčlenit ze slušné společnosti nepřizpůsobivé jedince. Mluvíme za slušnou majoritu, která je cikánskou menšinou terorizována. Nejsme rasisti, a tak se předem omlouváme slušným Romům, kteří tady žijí s námi již dlouhá léta nechceme je házet do jednoho pytle s popisovanými cikány. I oni chtějí žít v klidném, čistém a bezpečném městě, připomíná petice. Vážený pane Tomko, obdržel jsem petici, ve které si podepsaní občané města Most stěžují na problematické soužití s částí romské populace a požadují zpracování takové legislativy, která pomůže vyčlenit ze slušné společnosti nepřizpůsobivé jedince a umožní bydlícím vyjádřit se k tomu, kdo s nimi bude v domě žít, a to ještě před nastěhováním žadatele o bydlení. Dovolte, abych Vás ujistil, že jsem si vědom závažnosti a vyhrocenosti Vámi popisované situace způsobené zejména dlouhá léta neřešenými nebo nedostatečně řešenými problémy integrace romské menšiny. Právě proto považuji řešení těchto otázek za prioritní úkol této vlády, která za rok a čtvrt svého působení již přijala v této oblasti několik důležitých legislativních změn a na dalších pracuje tak, aby byly co nejvíce nápomocny i samotným městům a obcím, na kterých tíže problémů leží nejvíce. Rovněž tak je zvažován a diskutován každý navržený podnět směřující k řešení dané situace. S ohledem na složitost a citlivost problematiky se však jedná o dlouhodobý a pomalý proces, jehož nedílnou součástí je i budování tolerantní společnosti, která se bude stavět proti všem formám násilí a diskriminace. Vzhledem k tomu, že není možné řešit tuto problematiku bez vědomí pana ministra Mgr. Dienstbiera a paní ministryně Mgr. Marksové, do jejichž kompetence tyto otázky spadají, postupuji jim tuto petici k vyjádření a k návrhu řešení. To však neznamená, že se řešením těchto otázek nadále nebudu sám zabývat a samozřejmě budu postup při vyřizování této petice bedlivě sle-

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Potřebujete byt? DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Litvínov-Janov, Gluckova ul., blok C, čp. 235, čb. 4 Dražební jednání se koná dne v h prostřednictvím elektronického systému dražeb http.://drazby.sajnerova.cz Michal Tomko vyjádřil nespokojenost s odpovědí Bohuslava Sobotky na mosteckou petici. (Z vysílání Alfa TV.) Předmětem dražby je: bytová jednotka č. 235/4 v Litvínově-Janově, v budově čp , o velikosti 1+3, ploše 54,97 m 2, ve 2. podlaží domu, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 087 Ex 1855/13-34 Exekutorský úřad Rakovník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Most, Hutnická ul., blok 336, čp. 2776, čb. 17 Dražební jednání se koná dne ve h prostřednictvím elektronického systému dražeb Michaela Marksová Tominová při návštěvě v Litvínově kvůli janovské petici. Ministryni práce a sociálních věcí Bohuslav Sobotka pověřil, aby se situací na sídlišti zabývala. dovat. V tomto duchu jsem také oba členy vlády informoval. S pozdravem Bohuslav Sobotka, předseda vlády. NESPOKOJENÝ PŘEDSEDA Televize Alfa se předsedy petičního výboru Michala Tomka zeptala, jak je s odpovědí předsedy vlády spokojen. Nejsem odpovědí moc nadšený. Je nám sdělováno, že jde o běh na dlouhou trať. Ze znění odpovědi mi připadá, že byla napsána přes kopírák a to ve stejném smyslu a duchu jako tomu bylo v případě janovské petice. Měsíčníku Krušnohor Michal Tomko sdělil, že je takovým přístupem vlády k řešení závažného problému zklamán. Text a foto: Petr PROKEŠ (za využití dokumentů družstev) ŘÁDKOVÁ INZERCE SHÁNÍME byt v Mostě nebo okolí. Zadlužení nebo exekuci vyřešíme. Nabídněte, prosím, na telefonní číslo PODĚKOVÁNÍ Bez komplikací a profesionálně Touto cestou děkuji firmě Ela- -plast. Ta v bloku 83 na ulici Josefa Skupy v Mostě provedla výměnu starých dřevěných oken za nová okna plastová. Přístup pracovníků k dílu byl velice profesionální. Práce proběhly bez jakýchkoliv komplikací. Michal TOMKO úřední správce SV 114, Most Předmětem dražby je: bytová jednotka č. 2776/17 v Mostě, v budově čp , o velikosti 1+2, ploše 54,05 m 2 v 6. podlaží domu, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 034Ex 1645/10-95 Exekutorský úřad Praha 6 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Litvínov-Janov, Gluckova ul., blok C, čp. 236, čb. 28 Dražební jednání se koná dne v h prostřednictvím elektronického systému dražeb Předmětem dražby je: bytová jednotka č. 236/28 v Litvínově-Janově, v budově čp , o velikosti 1+3, ploše 55,00 m 2, v 7. podlaží domu, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy Výsledná cena dražených nemovitostí činí Kč Nejnižší podání se stanoví ve výši Kč Dražební jistota se stanoví ve výši Kč Informace: dražební vyhláška č.j. 034Ex 1926/11-77 Exekutorský úřad Praha 6

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Problematika bezpečnostních projektů staveb aneb Co je levné, není vždy kvalitní a bezpečné Poslední dobou zaznamenáváme množství větších či menších problémů, které se vyskytují v investiční výstavbě z hlediska projektových požadavků na zabezpečení budov. Developeři, kteří zamýšlejí stavět rezidenční lokalitu nebo samostatný objekt, typicky bytový dům, se snaží snižovat náklady. Na první pohled samozřejmě správná věc, s úsporami ve stavební části se snižuje základní pořizovací hodnota bytové jednotky pro koncového zákazníka, a tím se naopak zvyšuje ekonomický potenciál prodejnosti. Otázka příplatků za nadstandard je v tomto případě mimo hru. Stavební hmoty a materiály jsou jednou částí, kde se v určitých mantinelech dá nákupní cena ovlivnit v závislosti na dodavateli či zprostředkovateli. Další část se ovšem také dá ušetřit na veškerém ostatním vybavení a zařízení. Zde se dostáváme k prvkům, které se dají pořídit ve velice širokém rozpětí ceny i kvality. BEZPEČNOSTNÍ PROJEKT Každý takový dům musí podle současné legislativy splňovat určitá bezpečnostní opatření a musí mít zpracovaný bezpečnostní projekt. Ten obvykle vypracovávají odborníci v oboru, soukromé firmy zabývající se touto problematikou, někdy podle zkušeností samotné projekční kanceláře, architekti. Takový projekt může mít podle složitosti a rozsahu objektu i několik úrovní. Zde vzniká definice, jakým způsobem by měl být daný objekt zabezpečen z hlediska užívání, ochrany proti majetkové trestné činnosti, vandalství, únikových východů, požární bezpečnosti apod. Z tohoto soupisu pak vznikne výčet bezpečnostních prvků a jejich požadovaných vlastností, které mají bezpečnostní projekt budovy realizovat. Tady je většinou zásadní bod zlomu. Požadavek projektu, možnosti investora či developera a vlastní průběh stavebních prací, který bohužel mnohdy dokáže ovlivnit další fáze výstavby. Setkáváme se také s tím, že vícenáklady za špatně spočítanou statiku prodražily betonářské práce na monolitech, což se projevilo na snížení požadavku 3. bezpečnostní třídy (BT) vstupních dveří do bytových jednotek v pozdější fázi. Jelikož se hledalo, na čem ušetřit, co osekat. Instalovala se tedy 2. BT dveří, s tím souvisely drobné změny. Tento případ sice není zcela zásadní chybou, pokud koncový uživatel přemýšlející o koupi dostane informaci o tom, že si pořizuje byt se zabezpečením vchodu v této BT. Maximálně zde může vzniknout do budoucna potřeba tohoto uživatele zvýšit BT vchodových dveří. Např. z hlediska výhodnějšího pojištění. Následují ovšem případy, které jsou alarmující. KOSTLIVCI Kostlivci, kteří moc dlouho ve skříni nespí. Tak by se dalo definovat období, které činí často jen několik málo měsíců od kolaudace objektu, ve kterém se projeví nedostatky nebo pochybení, objevené běžným užíváním objektu, tedy s prvními vlastníky nebo nájemci bytů. O co se jedná? Většinou o poddimenzované nebo nevhodné prvky. Častým místem jsou vstupní portály do domu. Například elektromotorické samozavírače, na kterých se ušetřilo. Instalovaly se méně výkonné modely a ty v pořádku fungovaly určitou dobu. Ovšem síly, které musí mechanismus takového samozavírače překonávat každodenní činností jsou mnohem větší, než pro jaké byl určen. Dejme tomu, že stavba se zkolauduje v létě a do podzimu vše běží jak má. Pak se ochladí a do hry vstupují klimatické podmínky, které ještě umocňují záporné síly pro otevření. Výsledkem je zničení nebo poškození a nutnost výměny. Vícenáklady, které takto vznikají, jsou opravdu zbytečné. Uživatel sice uplatní reklamaci, která bude kladně vyřízena, ale vše stojí čas, energii i peníze obou stran. Stavební firma, která nestaví pouze jeden objekt, a předávání probíhají postupně celý rok, pak může zažít doslova dominový efekt a dostává se tak do řetězce událostí, kdy musí vznikající vícenáklady řešit okamžitě a hledat úspory i na jiných stavbách, které jsou stále v rozpracovanosti. Tím pádem mají nově vznikající objekty vyšší riziko, že se budou řešit podobné situace, až se byty zaplní uživateli. Další příklady pochybení jsou např. nevhodně zvolené typy dveří, dveřních zámků, uzamykacích systémů, ve společných a průchozích prostorách (z garáží do chodby, sklepy, apod.) a související mechanismy. Dveřní kování, které nesplňuje parametry (u portálových dveří), snadná překonatelnost přístupových systémů z důvodů pořízení levnějších řešení. EVROPSKÁ NORMA Lepší je samozřejmě předcházet těmto věcem a konzultovat bezpečnostní projekty, jejich relevanci s někým, kdo má hlavně praktické zkušenosti. S velkým podílem účasti České republiky, konkrétně ministerstva vnitra, odboru prevence kriminality, vznikla evropská norma ČSN EN Tato norma je základním konceptem, jak posuzovat rizikovost objektů z hlediska lokality, způsobů užívání, vlivu okolního prostředí, zabezpečení i samotného řešení stavebního projektu. Cech mechanických zámkových systémů ČR (CZMS) má jako jeden z cílů projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, podporovat rozvoj znalosti této normy, která je zatím stále bohužel ne příliš známá. Zvyšující se poptávka stavebního sektoru po odborných konzultacích, ohledně řešení a návrhů realizace zabezpečení, to jen potvrzuje. Celá záležitost je samozřejmě také otázkou ceny stavebních hmot, výrobních surovin a kvality pracovních sil, tedy tlaku na mzdové náklady. Správné, vhodně zvolené bezpečnostní prvky a prostředky v odpovídající kombinaci ovšem mohou ušetřit paradoxně mnohem více finančních prostředků a času, než snaha o krátkodobé řešení, které může přinést problémy v pozdější době. Bezproblémová práce a žádné reklamace jsou vizitkou žádané občany. CMZS vám prostřednictvím svých členů pomůže ke správným krokům při realizaci vašich bezpečnostních projektů (viz www. cmzs.cz). Ing. Petr FRÁZ cechmistr CMZS JUDr. Tomáš KONÍČEK odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 Dostane se lapka do bytu? Není problém! Přibývá vloupání bez zničených dveří! Mezi zloději, kteří se specializují na vloupání do domů a bytů, pomalu odzvonilo páčidlům, vrtačkám a dalšímu hrubému nářadí. Místo násilí začíná převládat jemná práce, která nijak nepoškodí dveře ani zámek. Upozorňuje na to Daniel Šimandl, majitel mostecké společnosti Blesk Š&Š, která se zabývá bezpečnostní problematikou. SERIÁL Proto ve spolupráci Blesku Š&Š a měsíčníku Krušnohor bude připraven seriál podobný tomu, který byl k vidění na stránkách Krušnohoru před dvěma roky a týkal se projektu Bezpečná země. Pozornost tomuto problému je zapotřebí věnovat i z toho důvodu, že škody vzniklé řáděním bytových zlodějů dosahují velkých částek. Pro bydlící mohou znamenat značnou komplikaci při vyjednávání s pojišťovnou. 138 MILIONŮ Z policejních statistik vyplývá, že při vloupáních bez násilného vniknutí pachatele do objektu jen za loňský rok z domácností zmizely věci za 138 milionů korun. Nejvíc takových případů Policie ČR evidovala v Praze, ve středních Čechách a na Ostravsku. Severozápad Čech ale rozhodně nepokulhává. Přibylo navíc případů vloupání v době, kdy obyvatelé domu či bytu byli doma a buď spali, nebo se zrovna nacházeli v jiné místnosti než lupič. Neporušený zámek na místě vloupání přinejmenším zkomplikuje také jednání s pojišťovnou o proplacení škody. Pachatel musí prokazatelně překonat nějakou překážku, tvrdí policisté a pojišťováci. Jestliže máte na běžných dveřích zámkové vložky starší více než deset let, je vysoce pravděpodobné, že dveře SG metodě neodolají, říká Daniel Šimandl. Jsou známy případy dvojího klíče, kdy někdo zapomene nebo ztratí klíč a někdo další ho zneužije. Když je vloupání provedeno skutečně shodným klíčem, pak nelze prokázat překonání překážky a pojistné se nedá vyplatit, uvedla příklad ve svých materiálech Česká pojišťovna. POJIŠŤOVNY VYŽADUJÍ POLICEJNÍ PROTOKOL Proč? Protože pojišťovna nemá jistotu v takových případech, zda nejde ze strany pojištěnce o podvod a vloupání není jen předstírané. Policejní protokol je proto pro pojišťovny stěžejním dokladem. Pokud ten konstatuje, že k vloupání skutečně došlo, pak škodu pojišťovna zaplatí. Takzvaná SG metoda či bumping se mezi zloději masově rozšířila v posledních pěti letech, informoval Daniel Šimandl a dodal: Používá se speciální vyklepávací klíč, do kterého pachatel jen šikovně praští, a stavítka patentního zámku se posunou do polohy, která umožní nenásilné otevření dveří. VLOUPÁNÍ PRO PÁR STOVEK Jestliže máte na běžných dveřích zámkové vložky starší více než deset let, je vysoce pravděpodobné, že dveře SG metodě neodolají, upozorňuje Daniel Šimandl. Pomocí SG metody lze otevřít až devadesát procent zámků, jimiž jsou doposud běžné vstupní dveře vybaveny, říkají odborníci. Proto skutečná ochrana obydlí začíná až pořízením bezpečnostních dveří, zdůrazňuje Daniel Šimandl s odkazem na seriál vycházející v Krušnohoru před dvěma roky. Podle vyjádření policistů přibývá v posledních letech vloupání i do bytů, kde pachatelé nemohou očekávat nijak velký lup v podobě drahých obrazů nebo šperků. Pachatelé neváhají riskovat kvůli několika stokorunám, které najdou v šuplíku, potvrdila tisková mluvčí Ludmila Světláková z Územního odboru Policie ČR v Mostě. Text a foto: Petr PROKEŠ KDE PORADÍ A POMOHOU PROBLÉM S POJIŠŤOVNOU Daniel Šimandl se věnuje bezpečnostní problematice řadu let. Jeho kancelář najdete ve firmě Blesk Š&Š v přízemí správy SBD Krušnohor. Blesk Š&Š Daniel Šimandl

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Blok 327: Rejčova parta předvedla, že umí pracovat kvalitně, rychle a s iniciativou Naprostá spokojenost. Takto jasně a stručně se vyjadřovali k práci malířské firmy Zdeňka Rejče předseda a místopředseda SV 192 z bloku 327 na mostecké ulici Pionýrů. Blok 327 prodělal za poslední dva roky totální ozdravnou kúru vně i uvnitř. Ze šedivého staříka postaveného v 50. letech minulého století se stal krasavec, v němž je radost žít. Po rekonstrukci objektu došlo i na vymalování společných prostor. Vejdete-li do domu, mile vás překvapí kombinace okrové barvy s červenou. Chodby jsou světlé a lákají k pěšímu výstupu po schodišti, ačkoliv je v domě funkční čerstvě zmodernizovaný výtah. Linka na stěnách je červená po vzoru barvy výtahu, okrová barva ladí s dlažbou. Působí to na první pohled moc hezky, zhodnotil předseda Miloš Porš. Barevné řešení jsme zvolili ve spolupráci s firmou. Konzultovala s námi kdejaký detail. Pro tento postup jsme se rozhodli z toho důvodu, že 50 bydlících by mohlo mít 45 názorů na to, jaké barvy by se měli použít a výsledek by nemusel být zdařilý, řekl místopředseda Vlastislav Fanta. Bydlící se ale přece jen vyjadřovali. Výbor SV jim ukázal konečný návrh a nebyla vznesena žádná připomínka. Vyznají se v řemesle. Dokázali, že jsou to profesionálové, uvedl na adresu Rejčovy firmy Vlastislav Fanta. Klobouk před nimi dolů! připojil se ke chvále Miloš Porš. Ten vysoce ocenil kvalitu odvedené práce i poctivý přístup k zakázce. Ano, tato firma nebyla ve výběrovém řízení nejlevnější, ale když jsme rozebírali s jejím šéfem Zdeňkem Rejčem naši zakázku, tak nám řekl, že nechápe, jak se někteří uchazeči mohou vejít do příliš nízkých cen. Barvy jsou dnes drahé, stejně jako pracovní pomůcky a lidská práce, popsal Miloš Porš a dodal: Tato firma to nejsou podvodníci. Některé jiné nasazují velice nízkou cenu, aby vyhrály ve výběrovém řízení, a potom při realizaci zakázky si vymyslí vícepráce a skutečná cena je nakonec podstatně vyšší. Zdeněk Rejč při kontrole kvality práce. Udělali jsme dobře, že jsme tuto firmu vybrali. Její pracovníci nám udělali všechno, co nám viděli na očích. Například si všimli, že HUPy skříňky s hlavním uzávěrem plynu mají trochu rezavé okraje, a tak neváhali a nad rámec rozsahu zakázky nám je namalovali, pochvaloval si Miloš Porš. A nebyla to jediná práce navíc. Když došlo na vymalování kočárkáren, malíři z nich ochotně a z vlastní iniciativy vynášeli všechny věci, které v nich neměly být. Když vymalovali schůzovní místnost, řekli si, že to není to pravé ořechové a ochotně zakoupili speciální lepidlo, kterým upravili ( natáhli ) betonové stěny místnosti. Jejich vzhled se moc zlepšil, takže trávení času v zasedací místnosti nyní připomíná spíše posezení v obýváku, než pobyt v betonovém bunkru. Byli vstřícní, nabídli tříletou záruku a dodací lhůtu 25 dní. Termín to byl šibeniční. Pracovali ale rychle, takže skončili dříve. Měli výbornou organizaci práce, upozornil Vlastislav Fanta. Vedle chodeb, sklepů, kočárkáren a schůzovní místnosti stihla Rejčova parta vymalovat i sušárny. Po celou dobu práce nedošlo k ani jednomu problému s nájemníky. Všechno probíhalo v pohodě. Po vymalování prostory vyčistili a uvedli do původního stavu. Dokonce tady měli paní, která dělala úklid ještě po nich. Byli vzorní, zdůraznil Miloš Porš. Bydlící jistě nyní provází dobrý pocit nejen z kvalitně odvedené práce, ale i ze seriózního chování firmy. Text a foto: Petr PROKEŠ Vlastislav Fanta popisuje, jak malíři upravovali stěny schůzovní místnosti natahováním. Kombinace barev červené, okrové a bílé dali chodbám důstojný ráz a zesvětlily je. Miloše Porše potěšilo, že malíři natřeli dvířka HUPů, ačkoliv to nebylo součástí zakázky.

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Problémy dokážou řešit společně JAK JSME ZAČÍNALI (97) Je to malý dům. Je v něm pouhých 18 bytů. Je to výhoda či nevýhoda? Problémy dokážeme řešit společně, upozornil na výhodu malého množství bydlících předseda SV 133 a dodal, že naštěstí nejde o tradiční problémy známé z velkých paneláků. Nevýhoda malého počtu partají v domě spočívá v tom, že přísun peněz do fondu údržby a investic není nikterak mohutný. Sám předseda o tom hodně ví, protože nastupoval do funkce v době, kdy fond, kterému se dnes říká dlouhodobá záloha na opravy, zel téměř prázdnotou. Tím předsedou je IVAN HORA a společenství vlastníků, jež vede, působí v bloku 64 stojícím na křižovatce mosteckých ulic Antonína Dvořáka a Jakuba Arbesa. Výkonu funkce se Ivan Hora věnuje desátým rokem. POSTUPNÝ NÁRŮST Když jsem se sem přistěhoval, tak jsme platili do fondu údržby a investic 14 korun za metr čtvereční. Bylo to málo, kvůli tomu jsme neměli vytvořenou finanční rezervu. Všichni majitelé bytů chtěli dům zateplit a přitom nebylo z čeho brát. Zelená úsporám se v té době jevila jako dobré řešení, ale peníze na spolufinancování jsme neměli, takže dotační titul jsme nemohli využít a současně ani úvěr si vzít, zavzpomínal předseda. Postupným uvědomováním si bydlících toho, že je nutné trvale zajišťovat finanční prostředky do fondu, jsme částky postupně zvyšovali. Nejdříve na 16, později na 18 korun za metr čtvereční obytné plochy bytu, až jsme se dostali na současnou úroveň v podobě 26 korun. Tuto částku držíme pátým rokem a řekli jsme si, že už ji zvyšovat nebudeme. Měla by nám stačit, popsal vývoj Ivan Hora. Asi to tak opravdu bude, protože velkou investiční akci SV nechystá. Do blízkého budoucna nás čeká jen výměna ležatých rozvodů studené vody a zateplení podlahy půdy nad posledním obytným patrem, aby z domu neunikalo teplo, řekl předseda. Takto vypadá přední strana domu z ulice Jakuba Arbesa. Z druhé strany byste viděli hezké balkony a ještě více zeleně. Na první pohled dům připomíná rekreační středisko, a ne objekt kousek od centra průmyslového města, říká předseda Ivan Hora. CO SE POVEDLO Dům je jako ze škatulky. Je vidět, že se na něm udělalo hodně práce. Oči vidí, že plášť domu je zateplený a že mu dobře sluší žlutočervená fasáda. Oči vidí i to, že okna byla vyměněna za plastová a bydlícím dobře slouží. Člověk by pomalu ani nevěřil, že svěže vypadající dům je stařík z 50. let minulého století, kdy byl postaven v rámci výstavby sídliště Podžatecká. Je to už opravdu řada let, takže se budeme muset zamyslet nad tím, zda neinvestovat peníze do rekonstrukce vnitřních sítí například do rozvodů elektřiny a plynu, ty to budou časem jistě vyžadovat, odhadl Ivan Hora. REKLAMACE Předseda má v současné době velkou starost. Řeší reklamaci. Ta souvisí s investicí právě do zateplení. V rámci stavební akce proběhla sanace suterénu a ten byl následně zateplen. Součástí je drenážní síť pro odvedení spodní vody. Kamerovou zkouškou bylo prokázáno, že drenáž je propadlá vlivem chybně provedené práce zhotovitelem. V suterénu se ukázala vlhkost, která se dále rozšiřuje. Zhotovitel se přitom nemá k nápravě. Proto proti němu vedeme reklamační řízení, sdělil předseda. Tato zkušenost ho přiměla k vyjádření nespokojenosti s dosavadní praxí v družstvu, kdy pracovníci z technického úseku správy Krušnohoru, kteří plní funkci stavebního dozoru, musejí denně navštěvovat spoustu akcí. Ukazuje se, že je zapotřebí mít na stavbě stálý dozor. Není možné, aby kontrolní činnost byla roztříštěná a dozorující pracovník měl další a další akce. Není taky možné, aby byl dozor prováděn jen v kontrolní dny, nebo když ho zavolá zhotovitel nebo předseda. Namátkovou kontrolu musí dělat stále. Něco o tom vím. Sám provádím dozory na stavbách. Mám na starosti vždy jednu akci a tudíž nejsem zatížen dalšími stavbami. Takový postup se investorovi vyplatí. Cena za technický dozor investora je totiž výrazně nižší, než náklady, které musejí být vynaloženy na odstranění následků za špatně odvedenou práci, uzavřel předseda Hora. Text a foto: Petr PROKEŠ Poznámka redakce: Předsedové SV jsou z porad poučeni o tom, že investor, kterým není Krušnohor, ale SVJ, si může objednat externí stavební dozor.

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Víte jak ovládat KUKI TV? Poradíme (2) CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE KUKI TV je na CISu nová platforma příjmu digitální televize, která umožňuje využít veškerý komfort služeb s přidanou hodnotou a sledování na mobilních zařízeních. Přinášíme vám další informace o možnostech a způsobu ovládání. Navazujeme tak na první informace z minulého čísla Krušnohoru. Dnes pokračujeme menu Doma, Telka a Kino. MIROSLAV PRŮŠA, ředitel společnosti SOFTEX

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Stropní podhledy na míru, čisté řešení za jediný den NABÍZÍME VÝRAZNÉ LETNÍ SLEVY STROPNÍCH PODHLEDŮ Starý, tmavý, popraskaný nebo dřevem obložený strop se často již nehodí ke světlému, modernímu stylu zařízení. Vždy znovu strop vymalovat nebo dokonce dřevěný podhled bourat, není většinou uspokojivé řešení, protože materiální a časová náročnost je příliš velká. Napínaný stropní podhled PORTAS tento problém vyřeší. Specialisté jedničky na renovace v Evropě vám namontují za jediný den nový hladký napínaný stropní podhled přímo pod váš stávající strop, aniž by bylo nutné místnost vyklidit. Díky malé vestavné výšce nemusí být případný stávající podhled odstraněn. Materiál nového podhledu lze přizpůsobit podmínkám v každé místnosti. Komplikované půdorysy nebo šikmé zdi či sloupy v místnosti nepředstavují žádný problém. Dokonale rovná plocha podhledu vytvoří zvláštní atmosféru, která zušlechtí každou místnost. SYSTÉM STROPNÍCH PODHLEDŮ Namontujeme nový stropní podhled pod stávající strop. Není nutné vyklízet nábytek. Je to moderní a perfektní řešení pro strop v místnosti. Na přání také s osvětlením. Nemusíte již nikdy malovat strop Vyklizení pokoje není nutné Bez vybourání stávajícího podhledu Velmi snadná údržba Hodí se i do kuchyně a koupelny Velký výběr barev a povrchu ZVEME DO VZORKOVNY Můžete si v ní prohlédnout výstavu užití stropních podhledů v praxi. Vzorkovna je otevřena každý pracovní den od 8 do 15 hodin. Můžete ji navštívit i mimo uvedený čas. Zavolejte si na číslo a domluvte si jinou hodinu návštěvy. Zákazníci si mohou vybrat ze široké palety barev vhodný tón a rozhodnout se mezi matným a lesklým povrchem. Matné podhledy působí čistě, ušlechtile a zdrženlivě, ty lesklé vytvářejí za využití efektu zrcadlení dojem většího prostoru. Proto se lesklé podhledy hodí obzvláště do menších místností, jako jsou koupelny nebo kuchyně. Ať nové vestavné reflektory či stávající svítidla, veškeré osvětlení lze snadno kombinovat s novým podhledem. Tak získá místnost nejen nový, moderní stropní podhled, ale zároveň také osvětlení, které odpovídá individuálním potřebám zákazníka. Systém stropních podhledů a osvětlení PORTAS vytvoří příjemnou atmosféru bydlení; a to bez nákladných malířských a omítkářských prací. PORTAS vytváří nesčetné možnosti vysoce kvalitního ztvárnění interiéru. Vysoce elastická špičková fólie podhledu odolává teplu, zimě, vlhkosti i suchu. Každý podhled PORTAS je vyráběn na míru s maximální přesností. Díky vysoké kvalitě materiálu a jeho antistatickým vlastnostem jsou tyto podhledy, které se snadno udržují, velmi vhodné také pro alergiky. Kdo se zajímá o jednoduchou, rychlou a čistou renovaci pomocí stropního podhledu nebo si chce udělat přehled o celém programu renovací PORTAS, najde mnoho informací na webových stránkách Zvu vás na prohlídku napínaných stropních podhledů do vzorkovny v Lomu u Mostu. V průběhu prohlídky se můžete při šálku kávy informovat o osvědčeném systému stropních podhledů PORTAS. Jejich katalog je pro vás již připraven. Ing. Přemysl NIGRIN Odborný závod PORTAS Osecká Lom u Mostu Fotografie interiérů se stropními podhledy pořídili spokojení zákazníci. Odborný závod PORTAS, Osecká 337, Lom u Mostu Navštivte nás: (technik František Došek)

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Moderní dekory s 3D strukturou dveřím sluší Tvář a styl udávají současným interiérovým dveřím a zárubním především výrazné dekory. V popředí zájmu je 3D struktura a zemité tóny v odstínech hnědé a šedé. Na vedlejší koleji nestojí ovšem ani praktičnost tohoto povrchového materiálu. Kouzlo přírodních odstínů dekorů spočívá v tom, že jejich barevnost není jednolitá. Pro zvýraznění hlavního tónu dubového dřeva slouží kontrast druhého odstínu a 3D struktura, která imituje strukturu dřeva jemným rýhováním. Kresba dřeva je přitom na jednom dveřním křídle nepravidelná a vytváří tak opravdový dojem přírodního materiálu. CPL laminované povrchy s 3D strukturou jsou nejen vzhledově velmi atraktivní, ale jsou také oblíbené pro svou praktičnost v moderní domácnosti. Svou mechanickou odolností vyhovují soužití s domácími mazlíčky i dětmi a jsou opatřeny vlastnostmi proti poškození vodou nebo vyblednutí, upřesňuje Roman Balín, vedoucí mostecké pobočky společnosti SEPOS, kde si můžete dekory prohlédnout ve vzorkové prodejně. PŘÍJEMNÉ TÓNY Tato designová řada laminovaných povrchů CPL přináší příjemné tóny, které snadno sladíte s moderními materiály ve vysokém lesku, kovovém odstínu nebo například bílým vybavením. Zajímavý detail na dveřích vytváří například kombinace dekoru NEBRASCA s modelovou řadou dveří ALU, v níž jsou do plochy křídla vsazeny tenké hliníkové pásky, podotýká Roman Balín. Dveře a zárubně mohou také stejným tónem výborně doplnit podlaha nebo kuchyňská linka. KDE SI VYBRAT Nabídku dekorů s 3D strukturou a další modely z kolekce ALU najdete po nasnímání QR kódu, ale určitě nás navštivte v nových moderních prostorách mostecké pobočky společnosti SEPOS v Žatecké ulici, kde máme pro vás vystaveno více než padesát dveřních křídel. Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Chcete se seznámit s nejnovější nabídkou dekorů s 3D strukturou? Rádi byste viděli modely z kolekce ALU? Zde máte příležitost: Toto je model ALU III v dekoru NEBRASCA, cena Kč (bez DPH).

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Uvidíte to, co jste nikdy neviděli kostel na kolečkách, slavnost ducha a Fler jarmark Dílna Woodmaid ve spolupráci s Oblastním muzeem v Mostě zve na Kostel na kolečkách, Slavnost ducha tvořivého a první Fler jarmark v Mostě. Akce se uskuteční 13. června od hodin v Oblastním muzeu v Mostě a jeho přilehlé zahradě. Připraven je krásný program věnovaný umění a řemeslu. Zúčastníte se koncertů, výstav, divadelních představení, přednášek. To vše dotvoří atmosféru prvního mosteckého Fler jarmarku, workshopů a tvořivých dílniček pro děti. Uvidíte a uslyšíte program dvou mosteckých základních uměleckých škol ZUŠ F. L. Gassmanna a ZUŠ Moskevská. Nebude chybět Divadlo rozmanitostí a loutkářská dílna pro tvůrčí návštěvníky. Pro dobrou náladu zahraje kapela Zdarr. Divadlo rozmanitostí potěší pohádkou. Prozradí v ní kterak se mimem státi a ještě nás provede tajemným řezbářským a loutkářským uměním. dobí 2. světové války v měřítku 1:5 spolu s leteckou dětskou dřevodílnou pro modelářský potěr bombardér a stíhačky, které létaly před více než 70 roky nad Krušnými horami. Součástí akce je přednáška o zajímavostech přesunu gotického kostela (začátky od 15.20, a h) v kapli svatého Ducha v sousedství děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie (v tento den za mimořádnou cenu 30 korun včetně prohlídky věže). V přednášce cílené i na děti se dozvíte více o letecké archeologii. Řeč bude o tom, co mohou předznamenávat tmavé či světlé skvrny na polích a loukách, jak se pořizují letecké snímky, jak se tento obor zrodil a kam směřuje? POPRVÉ V MOSTĚ GEOCACHING A JÓGA Vůbec poprvé budeme v Mostě mít příležitost navštívit Fler jarmark. Pro místní tvůrce je to skvělá příležitost stát se zároveň prodejcem. Neváhejte a využijte několik posledních volných stánků. Tvořivé děti mají na slavnost dveře otevřeny dokořán. Šikovným malým i mladým tvůrcům poskytneme výstavní a prodejní prostor zdarma, v rámci Dětského blešího trhu. BOMBARDÉR A STÍHAČKY Pány velké i malé jistě potěší modelářský koutek s RC modely motorových letadel z ob- Milé překvapení chystá SVČ Most pro milovníky geocachingu! Dům dětí a mládeže Postoloprty doveze vybavení pro zpracování ovčí vlny. Uvidíte vše od česání až po využití tkalcovského stavu. Na trávníku v zahradě pod korunami stromů se uskuteční workshop o józe. Děti se mohou batolit na veselé patchworkové dece, vy se můžete seznámit s originálním projektem pletení sociálních houpacích sítí. Občerstvení připraví studenti ze SOŠ gastronomie a služeb z mostecké ulice Jana Palacha, gril Mama Africa, biofarma Létající koza, čajovna Alibaba Chomutov. Jistě vám zachutnají například domácí koláčky atd. KOKEDAMA K vidění bude japonská levitující zahrada kokedama. Výsledkem workshopu, jenž vás zasvětí do japonského zahradního mikrosvěta, bude jistě to, že již brzy si hrdě zavěsíte do okna i jeden kokedam vlastní výroby. Budete obklopeni divadlem, historií, uměleckými řemesly atd. Nebudete vědět, kam pohledět a co zkusit dříve. Uvidíte to, co jste ještě neviděli. Uslyšíte to, co jste ještě neslyšeli. Potkáte své múzy a spřízněné duše. Lucie VOPRAVILOVÁ PODROBNÉ INFORMACE kostelnakoleckach

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Soutěž SŠT Most-Velebudice ukázala, že v Potkat ženu se svářečkou v ruce začne být docela časté. Původně mužská profese přestává být jednopohlavní záležitostí a do profese začnou více pronikat ženy. Ukázala to celostátní soutěže O zlatou kuklu společnosti SIAD, kterou pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a Svazu průmyslu a dopravy České republiky uspořádala Střední škola technická Most-Velebudice. Byl to již třetí ročník. Jde o soutěž ve svařování pro danou metodu, délka svaru činí 200 mm. Metody svařování jsou tři: 111 (svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou), 135 (obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu) a 311 (tavné svařování kyslíkovo-acetylenovým plamenem). Soutěže se účastní žáci (a také žačky) učebních a studijních oborů druhých, třetích a čtvrtých ročníků denního studia. Soutěž má dvě části teoretickou (test) a praktickou (svařování). O pořadí rozhoduje maximální počet dosažených bodů. Do areálu školy v mosteckých Velebudicích se sjelo celkem 43 soutěžících z různých míst Česka. ÚSPĚŠNÍ MOSTEČANÉ Soutěž ve svařování boří zažité stereotypy, napsali naši kolegové z Mosteckých listů, kteří byli soutěžnímu klání přítomni jako my. Ocenili tak výkon dvacetileté studentky 3. ročníku oboru strojní mechanik Sabiny Němečkové z Bečova. Ta díky třetímu místu v metodě 135 obsadila i 3. místo v celé soutěži a výrazně se zasloužila o celkové prvenství své školy. Kromě Sabiny Němečkové, která zabodovala mezi dvaceti účastníky metody 135, se na třetím místě z osmi účastníků (celkové 20. místo) metody 111 umístil Martin Šila z Velebudic. V součtu bodů pro zástupce zúčastněných škol se na prvním místě s celkovými 266 body umístila mostecká Střední škola technická (stříbro si odvezlo za 255 bodů Střední odborné učiliště Nové Strašecí a bronz za 212 bodů Integrovaná střední škola Semily). Cenu obdrželi všichni účastníci bez ohledu na pořadí, neboť filozofií naší soutěže je, že vítězem je každý z nich, protože je nejúspěšnějším žákem své školy, vysvětlil ředitel soutěže Pavel Barták. Zaujala nás účast děvčat v soutěži (i když soutěžící chlapce nechala zcela v poklidu) a tak jsme zástupkyně něžného pohlaví požádali o krátké rozhovory. IRENA BROŽÍKOVÁ (18 let) SOŠ Bor u Tachova Proč jste se rozhodla pro svařování? Šla jsem na obor opravář zemědělských strojů a tam je svařování součást výuky. Jak se vám svařování líbí? Líbí. Jak dlouho studujete? Jsem ve třeťáku. Jaké máte úspěchy? Zatím žádné. Vše jsem zatím dělala pro to, abych měla svářečský kurz. Čím se budete zabývat po absolvování školy? Zakladatel soutěže Ivan Baláž (vpravo) provedl hosty areálem školy. Byli mezi nimi i primátor Jan Paparega (druhý zprava) a krajský radní Martin Klika (vlevo). Test byl nedílnou součástí teoretické části soutěže. Svár musí být kvalitní.

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 mužském oboru se začaly prosazovat ženy Jdu pracovat do Keramy Stříbro. Budete tam svařovat? Možná. Jak se jako dívka cítíte v chlapecké společnosti? To záleží na tom, co je kolem mne za kluky. SABINA NĚMEČKOVÁ (20 let) SŠT Most-Velebudice Jak se to stane, že se dívka dá na svařování? Je to zábavné. Vybrala jste si to povinně? Ne, dobrovolně. Baví vás svařování? Ano. Jak se cítíte v chlapecké společnosti? Dobře. Dokážete se klukům vyrovnat? Ano. Jak dlouho svařujete? Pár měsíců. V jakém jste ročníku? Ve třetím. Je to pro dívky atraktivní profese? Je spíše pro kluky, ale zvládnou ji i holky. Co vás na svařování baví? Že je to ruční práce. Vyžaduje pozornost. NEPŘEKVAPENÝ ŘEDITEL 18letá Irena Brožíková z Boru byla mírně nervózní. Účastí děvčat rozhodně nejsem překvapen, odpověděl na dotaz měsíčníku Krušnohor ředitel soutěže Pavel Barták. Uvedl, že ženy svářečky nejsou zas tak mimořádným zjevením. Dříve jich bylo ještě víc. Stačí se prý podívat na budovatelské filmy, v nich jsou ženy-svářečky vidět ve velkém množství. Ženy nemají v této profesi žádné problémy, výkon a kvalita práce jsou srovnatelné s muži-svářeči, ženy mohou být i lepší. Sám jsem tipoval, že jedna z děvčat bude výborná a nespletl jsem se, sdělil. Sám jsem překvapený, co děvčata dokázala, okomentoval při vyhlášení výsledků zakladatel soutěže Ivan Baláž. MUZEUM A PARTNEŘI Soutěžícím ke zpestření programu a zároveň poučení přispěla exkurze do Podkrušnohorského technického muzea, kterou připravila Severočeská energetická. 20letá Sabina Němečková z Velebudic to brala s humorem. Třetí ročník soutěže podpořily SIAD Czech, Fronius Česká republika, Ústecký kraj, Bilfinger, statutární město Most, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Prodeco, CzechInvest, UNO Praha, Severní energetická, HSR-ÚJ, Jakub Čech svařovací technika a zmocněnec vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj doc. Ing. Jiří Ciencala, CSc. Text a foto: Petr PROKEŠ Rozhodčí hodnotili soutěžní práce přísně. Ředitel SŠT Most Karel Vokáč (vlevo) převzal pro školu zlato.

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY Z OKRESU Bez teplé vody Na rozdíl od loňského léta se letos bude muset na pravidelnou vícedenní letní odstávku dodávek teplé vody připravit jen část obyvatel Mostu a Litvínova. Odstávka nebude celoplošná. Oznámila to tisková mluvčí United Energy Most-Komořany Miloslava Kučerová i v zastoupení Severočeské teplárenské. Obyvatele měst budeme informovat prostřednictvím médií, našich webových stránek a za pomoci obou radnic i informačních letáků předaných jednotlivým správcům odstavených objektů. Bližší informace budou i na telefonních číslech , , řekla. V místech, kde stav zařízení vyžaduje jen drobné zásahy, budou dodávky teplé vody přerušeny jen na několik hodin, případně na jeden až dva dny. Některé opravy budou ale rozsáhlejší, část domácností tak zůstane bez teplé vody až několik dní. Odstávky se v Mostě uskuteční v období od 15. června do 28. srpna a v Litvínově od 4. do 24. července. Pomozte knihovně připravit výstavu Městská knihovna Most připravuje další tematickou výstavu o starém Mostě, tentokrát se zaměřením na Reprezentační dům města Mostu (Repre). Žádá čtenáře a pamětníky o jakékoli informace, postřehy či příběhy a vzpomínky na tento objekt. Pracovníci knihovny uvítají zapůjčení dochovaných předmětů, fotografií z plesů, tanečních či zábav, rodinných filmů převedených na DVD či jiných památek na tehdejší Repre. Pomozte Městské knihovně Most připravit výstavu. Obracejte se na Vladimíra Vaculu, tel. č.: Tři snímky připomínají smutnou událost likvidaci Reprezentačního domu města Mostu v době bourání historického sídla pod hradem Hněvínem v zájmu rozšiřování těžby hnědého uhlí. (vac)/foto: archiv Řidiči bez úspěchu Magistrát města Mostu obdržel petici řidičů, kteří požadovali, aby parkovací místa, která byla vytvořena u Stovek po levé straně vozovky ve směru jízdy, byla zachována. Podle vedení města byla podélná parkovací místa vytvořena v předchozím volebním období jako přechodná. Důvodem byly probíhající stavební práce ve vnitroblocích. Protože úpravou těchto prostranství bylo vytvořeno celkem 124 řádných parkovacích míst, bude vozovka na třídě Budovatelů uvedena do původního stavu, což znamená, že dočasná parkovací stání v levém pruhu budou zrušena, vysvětlila tisková mluvčí města Alena Sedláčková. Radnice mění okna V hlavní budově Městského úřadu v Litvínově (náměstí Míru 11) se právě v těchto dnech mění okna. Výměna by měla skončit do 30. června. Práce probíhá při běžném provozu úřadu. Proto žádáme občany o zvýšenou pozornost při pohybu v uvedených prostorách, upozornila tisková mluvčí města Margita Kučerová. Podpoří házenkářky? Na otázku odpoví Zastupitelstvo města Mostu na svém červnovém zasedání. Radní doporučili poslancům schválit neinvestiční dotaci ve výši 2 milionů 800 tisíc korun. Částka je určena pro DHK Baník Most. Ten nedávno převzal 1 milion korun od Vršanské uhelné jako sponzorský dar. Připravil: (pp)

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 4 (123) ZDARMA Člen petičního výboru František Ryba, ředitel družstva, počítá podpisy občanů, kteří se připojili k výzvě pro

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 9 (116) ZDARMA Lidem došla trpělivost. Margita Slapničková, předsedkyně společenství vlastníků bytů z bloku 302 na ulici Zdeňka

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK SRPEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 8 (115) ZDARMA Skřet. Nestvůrka známá z hororů a pohádek. Člověk neví, co od ní může očekávat. Vizáž budící hrůzu nevěstí nic

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 1 (96) ZDARMA Proč naopak? Pro nový Most vskutku historická chvíle. Patronka výstavy první náměstkyně primátora Hana Jeníčková

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 11 (106) ZDARMA Miloš Zeman přijel do Mostu. Užilo se při tom i hodně legrace. Primátor Vlastimil Vozka zrovna osobně dohlíží

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 6 (101) ZDARMA Vyzývací pohár (Challenge Cup) zasloužená odměna završující veleúspěšnou sezonu DHK Baník Most. Při tomto pohledu

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK PROSINEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 12 (107) ZDARMA Paní Voda a Milena Vágnerová. Paní Voda, dílo předškoláků z mateřinky Františka Kmocha, se stala symbolem

Více

Odstříhávání od předchozích časů? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA

Odstříhávání od předchozích časů? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ÚNOR 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 2 (109) ZDARMA Primátor statutárního města Mostu Vlastimil Vozka (v hornickém slavnostním úboru) přestřihl v Podkrušnohorském

Více

Rámy odhalují či vysávají? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA

Rámy odhalují či vysávají? ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK KVĚTEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 (112) ZDARMA Skončil. Novinářům právě dává svůj poslední rozhovor na rozloučenou. Boží mlýny melou sice pomalu, ale naštěstí

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK LEDEN 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 1 (120) ZDARMA Nezávislý 33letý Jan Paparega, kandidující ve volbách za Severočechy Most, byl jednomyslně zvolen primátorem

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 (105) ZDARMA Volební tým hnutí ANO byl na Mostecké slavnosti 2013 v jednom kole. Měl zde dokonce vlastní infostánek. Lidé

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 10 (117) ZDARMA 3 Čtyři roky uplynuly jako voda, končí další volební období, lidé hodnotí, co se v něm povedlo, a podle toho

Více

SVJ správa domů. bytová družstva NOZ PF 2014. Využijte výhod úvěru s dotací VLÁDA RADUJME SE VESELME SE JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE PŘIVEZL JICH PLNÉ SÁNĚ

SVJ správa domů. bytová družstva NOZ PF 2014. Využijte výhod úvěru s dotací VLÁDA RADUJME SE VESELME SE JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE PŘIVEZL JICH PLNÉ SÁNĚ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XII X 2/2015 6/2013 RADUJME SE VESELME SE ZÁSTUPCI SČMBD NA SLOVENSKU www.scmbd.cz JEŽÍŠEK NÁM DÁRKY VEZE NEKONEČNÝ

Více

www.scmbd.cz ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA

www.scmbd.cz ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA ročník IX 1/2012 2012 MEZINÁRODNÍ ROK DRUŽSTEV NEPŘIZPŮSOBIVÍ HÝBOU SPOLEČNOSTÍ ZATEPLENÍ SPRÁVNÁ VOLBA PENÍZE Z EU NA OPRAVY ČESKÝCH DOMŮ JAK NA DPH OD LETOŠNÍHO ROKU www.scmbd.cz SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014

Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 22 Číslo 3/2014 Společné stanovisko svazů bytových družstev ke schvalování a změnám stanov BD a SVJ v r. 2014 V souvislosti s novou legislativou

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Potřebujeme investice

Potřebujeme investice Zpravodaj pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 02 I 2013 Obsah Rozhovor s Oldřichem Sovou 2 3 Jak pokračuje družstevní výstavba v Chudenické 4-5 Máte ověřovat vodoměry po čtyřech nebo

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 3/2004 ročník III. Na Aquadromu proběhla plánované odstávka. Více čtěte uvnitř čísla. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos.

Předsednictvo VOS. Informace vedení OS státních orgánů a organizací. Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru. http://statorg.cmkos. 14 Ročník 57 Praha 10. září 2012 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo. Podtržený

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více