VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce 2015

2 Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce Kevin Dostál Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor`s Dissertation The Development of Congress Tourism in the Selected Area (Hradec Králové) Kevin Dostál The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel Management Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o. V Praze dne Kevin Dostál

5 Poděkování: Rád bych zde poděkoval vedoucímu bakalářské práce prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. Za jeho cenné rady a za čas, který mi věnoval při řešení dané problematiky.

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu. Mým vybraným rajónem je Hradec Králové. Součástí této práce je vymezení nejdůležitějších pojmů v oblasti kongresového cestovního ruchu spolu se seznámením s nejvýznamnějšími organizacemi. Práce zkoumá Kongresové centrum Aldis, Hotel Černigov a Hotel Alessandria. Tyto tři společnosti jsou stěžejní v Hradci Králové, a proto jsem je vybral. Cílem práce je rozvoj kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové s pomocí těchto dvou hotelů a kongresového centra. Práce zahrnuje i parafrázování názorů některých odborníků v oboru. Dále poukazuje na aktivity konkrétních hotelů a kongresového centra přispívající k lepšímu rozvoji kongresového cestovního ruchu v této oblasti. Vyplývá z ní, jakým směrem kongresový cestovní ruch v Hradci Králové směřuje. Klíčová slova Kongres, konference, kongresový cestovní ruch, incentivní cestovní ruch, Kongresové centrum Aldis, Hotel Černigov, Hotel Alessandria, Clarion, Hradec Králové, Královéhradecký kraj, kongresový hotel, Czech Convention Bureau

7 Abstract This bachelor`s thesis deals with the development of congress tourism in the selected area. My chosen area is Hradec Králové. The part of this thesis is definition of the main terms in congress tourism with the overview of the most important organization. The thesis explore the Convention Centre Aldis, Hotel Černigov and Hotel Alessandria. These three companies are main in Hradec Králové and that`s why I chose them. The aim of this thesis is the dvelopment of congress tourism in Hradec Králové using these two hotels and convention center. The thesis also includes paraphrasing some experts in the this bussines. It also points out the specific activity of hotels and convention center for better development of congress tourism in this area. It shows in which direction is the congress tourism in Hradec Kralové directed. Key words Congress, konference, congress tourism, incentive tourism, Convention Center Aldis, Hotel Černigov, Hotel Alessandria, Clarion, Hradec Králové, Hradec Králové region, congress hotel, Czech Convention Bureau

8 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST MICE Charakteristika jednotlivých složek MICE KONGRESOVÝ CESTOVNÍ RUCH AKCE KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY HOTELOVÉ TRH KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU POPTÁVKA A NABÍDKA V KONGRESOVÉM CESTOVNÍM RUCHU NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO KONGRESOVÝ CESTOVNÍ RUCH KONGRESOVÁ ZAŘÍZENÍ SLUŽBY A DOPLŇKOVÉ AKTIVITY PŘI KONGRESOVÉ AKCI ANALYTICKÁ ČÁST HRADEC KRÁLOVÉ ORGANIZACE KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY V HRADCI KRÁLOVÉ CzechTourism Czech Convention Bureau KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS, A.S Hlavní oblasti činnosti společnosti Problematika Kongresového centra Aldis, a.s CPI HOTELS, A.S Hotel Černigov Hlavní oblasti činnosti hotelu Černigov Problematika Hotelu Černigov HOTEL ALESSANDRIA Hlavní oblasti činnosti hotelu Alessandria Problematika hotelu Alessandria KOMPARACE KONGRESOVÉHO CENTRA ALDIS S HOTELY ČERNIGOV A ALESSANDRIA NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR ZDROJE... 52

9 Úvod Tato bakalářská práce se věnuje rozvoji kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové. Práce je rozdělenado tří kapitol, na teoretickou část, analytickou část a návrhovou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, které jsou pro toto téma důležité. V této části také vysvětluji, jak se jednotlivé typy kongresových akcí liší. Jako příklad je zmíněna konference na naší Vysoké škole hotelové v roce Najdeme zde i posouzení důležitosti tohoto odvětví cestovního ruchu a také, jak funguje trh kongresového cestovního ruchu co se týče poptávky a nabídky. Uvádím i nejdůležitější národní a mezinárodní organizace pro tento druh cestovního ruchu a tabulky s pořadím států a měst co do počtu pořádaných akcí v různých letech. První kapitola obsahuje část, ve které se zajímám o to, jaké jsou vztahy mezi službami a doplňkovými aktivitami při kongresové akci. Druhá část se jmenuje Analytická. Tato část představuje vybraný rajón Hradec Králové a uvádí organizace v České republice, které podporují kongresový cestovní ruch, a rovněž naznačuje problematiku, která se týká rozvoje kongresového cestovního ruchu v tomto městě. Tato část práce také obsahuje parafrázované setkání s různými odborníky v tomto oboru, kteří mě svými postřehy inspirovali při setavení této práce. Hlavní smysl této části práce spočívá v analýze dvou největších hotelů a jednoho kongresového centra v Hradci Králové. Každé z těchto společností je v této části práce věnováno několik kapitol a podkapitol pro lepší představení a přiblížení se problematice daného místa. Každou společnost jsem osobně navštívil a pohovořil alespoň s jedním zaměstnancem hotelu, ať už na vedoucích pozicích nebo s řadovým zaměstnancem. Cílem této práce je nalézt podněty pro rozvoj kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové. K dosažení tohoto cíle jsem použil formu pohovorů se zaměstnanci pro lepší porozumění problematice každého podniku zvlášť. U každé společnosti je uvedeno představení dané společnosti: kde se nachází, čím disponuje, její kapacita, a také schémata kongresových prostor. Dále pak hlavní oblasti činnosti, čím se zabývá, co se zde odehrává nebo jaké služby poskytuje. Všem společnostem je věnována podkapitola s problematikou, která se pokouší řešit aktuální nebo budoucí stav. Tyto kapitoly u všech tří společností bych 8

10 označil jako nejzásadnější. Na konci této části je uvedena stručná komparace kongresového centra Aldis s hotely Černigov a Alessandria. Návrhová část pak pojednává o řešení situace kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové tak, jak jsem měl možnost se s ni seznámit. Jsou zde shrnuty nejdůležitější poznatky, které jsem v průběhu práce nasbíral. Myslím si, že jde o návrhy, které jsou reálné a uskutečnitelné. Cílem práce bylo zjistit rozvoj kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové. Často jsem se snažil pohlédnout do blízké budoucnosti díky perspektivním plánům uvedených podniků a potencionálu, kterým disponují. Před vypracováním ani v průběhu vypracovávání této práce jsem si nezadal žádnou hypotézu, protože mi byl tento druh cestovního ruchu poněkud cizí. Nyní by moje hypotéza asi byla, zda je Kongresové centrum Aldis díky svým kongresovým možnostem jedním z hlavních dodavatelů hostů pro ubytovací zařízení v Hradci Králové. 9

11 1. TEORETICKÁ ČÁST MICE Segment MICE zahrnuje všechna kritéria pro pořádání kongresových akcí (Meeting, Incentive, Convention- Congress, Exhibition-Event). Jak vyplývá z názvu, patří sem zejména akce v oblasti obchodních a služebních cest. Pro akce MICE je charakteristická vysoká úroveň a komplexnost služeb, odborný ráz akcí, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení, výrazně vyšší výdaje na jednoho účastníka, významná společenská a reprezentativní úroveň akcí, jejich konání mimo hlavní zimní a letní sezónu a převážně v pracovní době účastníků. Pro vybranou destinaci je akce MICE velkým přínosem při posilování image dané země nebo místa. Trh MICE produktů jako jedna z forem cestovního ruchu je charakteristická, stejně jako ostatní ekonomické trhy, nabídkou produktů MICE a poptávkou po těchto produktech. Subjekty, které se vyskytují na poli trhu MICE, jsou zákazníci, poskytovatelé a zprostředkovatelé služeb. Takto se rozdělení a pohled na trh MICE jeví jako velmi jednoduché, ale ve skutečnosti se jedná o velmi symbiózní souhru mnoha dílčích činností, které musí na sebe navazovat a zákazníkovi splňovat všechny jeho požadavky a mnohdy i více. Aby mohl svět MICE reálně a efektivně existovat, je nutné si uvědomit, za jakých lokalizačních a realizačních předpokladů může být produkt MICE budován. Pokud budou tyto předpoklady nutné pro rozvoj produktů MICE dostatečně naplněny, můžeme hovořit o rozvinutém MICE trhu. (HAVEL, M.; JÁNOŠKA, K Vademecum pro profesionály ve světě MICE, 1. díl Průvodce světem MICE, Praha str. 6) 10

12 Charakteristika jednotlivých složek MICE Setkání (Meeting) Výraz setkání se obvykle používá pro jednání omezeného okruhu účastníků s pracovním, vědeckým nebo tematickým programem. Setkání lze nejčastěji rozdělit na semináře a kolokvia. Jedná se o formu cestovního ruchu a současně i motivační nástroj managementu, který využívá cestovní ruch pro motivaci zaměstnanců a nalezení těch, u kterých lze zvýšit míru ztotožnění s cíli firmy. Nejčastější formou incentivního cestovního ruchu je zájezd zaměstnanců organizace placený organizací za odměnu nebo v souvislosti s posilováním vztahů zaměstnanců k vlastní organizaci. Zažitým, ale nepřesným označením používaným v praxi je též incentivní turistika. Tato forma často bývá doplněna o teambuildingové akce. Kongresy/Konference ( = Conventions/Conferences ) Termíny jsou významově velmi blízké. Oba označují významná setkání pořádaná obvykle pravidelně v ročním nebo delším interval; jejich obsahem jsou přednášky, formální a neformální diskuse a konzultace. Různé termíny jsou používány k odlišení rozsahu, významu a formálnosti jednotlivých akcí. Veletrhy/Výstavy ( = Exhibitions ) K vymezení pojmu veletrhy a výstavy přisupují autoři různě (viz např.ján Orieška, o.c.s.37). Veletrhy jsou obvykle označovány jako pravidelně pořádané, tematicky nebo i regionálně komponentované kontrakční a prodejní akce produktů a služeb širokého okruhu, zpravidla přístupné veřejnosti. Nejčastěji se jedná o prezentaci výsledků práce subjektů nejrůznějších oborů, tedy vystavování reálných exponátů. Výtavní akce bývají převážně zaměřeny na informování veřejnosti o záměrech různých subjektů společenského života, ale mohou mít i ekonomický charakter. V poslední době je v omblasti MICE trhu zaznamenáván trend odborové specializace realizovaných veletrhů či výstav. Z těchto veletrhů lze též odvozovat ekonomickou stabilitu a vývoj daného oboru, a to nejenom v České republice, ale i ve 11

13 světě. (HAVEL, M.; JÁNOŠKA, K Vademecum pro profesionály ve světě MICE, 1. díl Průvodce světem MICE, Praha str. 7) Kongresový cestovní ruch Kongresový cestovní ruch je jednou z nejvýznamnějších součástí cestovního ruchu. Patří mezi velmi lukrativní druhy cestovního ruchu. Účastníci kongresového cestovního ruchu totiž utratí zhruba dvojnásobné sumy peněz proti běžným turistům. Platí to pro Českou republiku, ale i v evropském a celosvětovém měřítku. Je to viditelně prorůstová součást ekonomiky v globálním měřítku. Stále trvají diskuse kolem definování pojmu kongresový cestovní ruch (a jiných pojmů vztahujících se k této problematice, např. kongres, meeting, convention). Za důležitou považuji charakteristiku Jána Oriešky (Kongresový cestovní ruch, Praha 2OO4, s. 7): Jde o druh cestovního ruchu, který zahrnuje soubor činností spojených s cestováním a s pobytem v kongresovém místě, zaměřeným na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností. Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu, uvádí: Kongresová turistika je specializovaná forma cestovního ruchu zaměřená na výměnu vědeckých a odborných zkušeností a zážitků spojených s cestováním a s nabídkou doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě. (MMR, 2011, s. 4) Výkladový slovník cestovního ruchu říká: Kongresový cestovní ruch je forma CR, jejíž účastníci jsou motivováni setkáváním s odborníky a odborným programem na kongresech, sympoziích, konferencích, seminářích, přednáškách apod. Časté jsou doprovodné akce pro účastníky a jejich rodinné příslušníky. Doprava (nejčastěji letecká, železniční) v rámci kongresového cestovního ruchu je stimulována různými slevami dopravců, kongresový cestovní ruch je typicky organizován pro předem známý orkuh a počet účastníků. Má zpravidla tematické zaměření, předem stanovený cíl jednání, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení a na organizační a technické zabezpečení a na bezprostřední infrastrukturu. (Josef Zelenka, Martina Pásková, Cestovní ruch, výkladový slovník, kompletně přepracované a doplněné 2. vydání, Linde Praha, 2012, na straně 278) 12

14 K tomu bych dodal, že ačkoli to ze zaměření kongresového cestovního ruchu vyplývá, je potřeba zdůraznit mimořádný význam konání kongresové akce pod jednou střechou. Domnívám se, že účastník kongresového cestovního ruchu, podobně jako např. lázeňský host, nerad přechází z jednoho zařízení do druhého, zvláště v zimním období Akce kongresového cestovního ruchu Kongresový cestovní ruch má hluboké historické kořeny počínaje starodávnými náboženskými shromážděními a středověkými výročními trhy, které provázely vznik měst. Technický pokrok v devatenáctém století znamenal významný posun v mezilidské komunikaci a v získávání informací. Nejvíce se rozvíjelo výstavnictví spojené s výstavbou nových paláců k tomu účelu přímo určených. Tento trend pokračoval i ve století dvacátém, kdy se budovala kongresová centra. Domnívám se, že v určité podobě funguje společná aktivita výstavnictví a kongresových akcí dodnes, i když bez výrazného stavebního boomu. Kongresy se stále doplňují výstavami a naopak veletrhy se bez akcí kongresového typu neobejdou. Slovo kongres pochází z latiny (congressus) a myslí se tím setkání, společenský styk a kontakt. V USA je kongres zákonodárný orgán, a proto se používá jiný termín, convention (nebo meeting), což rovněž znamená setkání. Myslí se tím setkání určité skupiny lidí za určitým cílem. Kongres je formální setkání zpravidla většího množství osob určitého odborného zaměření, jehož obsahem jsou přednášky a příspěvky účastníků na dané téma, formální a neformální diskuse, prezentace posterů, konzultace. Termín blízký termínu konference, použití termínu může označovat větší rozsah, význam nebo vyšší formálnost akce v porovnání s konferencí. Na rozdíl od konferencí se nejedná v sekcích, ale v plénu v zasedacím sále. Je pořádán zejména na mezinárodní úrovni. Obdobně jako u konferencí je pravidlem doprovodný program. (o. c. Praha 2012, na straně 277) UNWTO a další, jako např. ICCA, MPI definují meeting jako setkání určitého počtu lidí (minimálně deset), po určitou dobu (minimálně čtyři hodiny) na jednom místě, aby projednali nebo zabezpečili nějakou aktivitu. Patří sem kongresy, konference, veletrhy a výstavy, incentivní cestovní ruch, bussiness setkání a jiná setkání, která 13

15 splňují výše zmíněná kritéria. (Global Report on the Meeting Industry, Madrid, March 2014, s. 10, vlastní překlad) Kongresem se rozumí akce zvláštního, nejčastěji mezinárodního významu, zaměřeného na výměnu výsledků lidského poznání z různých politických, vědeckých a jiných společenských oblastí Pojem kongres představuje v současné době širší označení i pro ostatní akce kongresového cestovního ruchu kongresové akce. Dosud však neexistuje jednotné vymezení tohoto pojmu, na kterém by se shodli jak teoretici, tak praktici. (Ján Orieška, o. c. s. 28, 32) Termín kongresová akce budu nadále ve své práci používat. Podle mého názoru se kongresem rozumí akce velmi důležitého významu pro danou problematiku. Proto je převážně mezinárodního rozsahu a při dosti početné účasti, aby úhel pohledu a konečné řešení byly co nejefektivnější. Kongres chápu také jako setkání hlavně odborníků nebo zástupců společností, kteří se snaží nějakým způsobem posunout nebo rozhodnout vývoj řešené problematiky, kterou se daný kongres zaobírá. Kongresové akce se mohou dělit podle různých hledisek, např. podle toho, zda jde o klasickou kongresovou akci (Ján Orieška používá termín tradiční kongresová akce) nebo o výstavní a veletržní akci. Tradiční kongresové akce se mohou rozlišovat podle počtu účastníků, podle délky trvání, podle formy, tematického zaměření, struktury účastníků, významu jednání a jeho závěrů, podle možností účasti na akci, a také podle způsobu organizace akce (sem můžeme zařadit i nové formy akcí, např. telekonference). 14

16 Dělení tradičních kongresových akcí podle Jána Oriešky, viz následujíci tabulka: Zdroj: Orieška J., Kongresový cestovní ruch, 2004, s. 29 Dělení kongresových akcí podle počtu účastníků a podle délky trvání spolu úzce souvisí čím více účastníků, tím delší doba trvání, a to hlavně z důvodů efektivity a organizačních možností zabezpečení kongresové akce. S počtem účastníků a s délkou trvání kongresové akce také souvisí, o jakou formu akce jde. Největší prostor co do počtu účastníků a délky trvání akce zaujímá kongres viz výše. Pro setkání členů politických stran se v tomto smyslu používá označení sjezd. Další důležitou formou kongresové akce je konference, jejímž cílem je shromáždit vyjádření odborníků k zadané problematice, která většinou bývá uvedena v názvu konference. Konference jsou obvykle kratší a s menším počtem účastníků, i když mohou být s mezinárodní účastí. Speciální typ kongresové akce je sympozium, které se obvykle týká úzce vymezené vědecké problematiky. Může být s domácí i s mezinárodní účastí. Kromě 15

17 vědeckých referátů se důraz klade na odbornou diskusi k problému. Podobnou funkci má kolokvium. Vědeckou rozpravu řídí vedoucí diskuse, účastníci mají připraveny kritické poznámky k jednotlivým referátům nebo názorům. Záleží zde i na řečnické úrovni vystupujících. Kongresová akce s názvem seminář je považována za formu kolektivního odborného studia, jehož podstatou je spojení přednášky nebo série přednášek s diskusí a dotazy posluchačů. Jde o užší intenzívní pracovní jednání za účasti do padesáti osob, zaměřené na podrobnější seznámení s aktuálními problémy a úkoly, které jsou předmětem praktické nebo teoretické činnosti přítomných osob, a o následující diskusi o nich. (Ján Orieška, o. c. s. 32) Podobné zaměření má i školení a kurz, ve kterých jde především o vzdělávání. Posluchači jsou aktivní, a proto diskuse různých typů (panelová, kulatý stůl aj.) je také důležitou součástí těchto kongresových akcí. Výstavy a veletrhy patří mezi nejstarší komunikační nástroje. Jsou to místa, kde se výrobci a obchodníci určité kategorie produktů nebo odvětví setkávají, aby jednali o obchodu, prezentovali a demonstrovali své výrobky, služby i jiné produkty, vyměnili si nápady a názory, navázali kontakty a tak svou produkci prodávali nebo nakupovali. (Dagmar Jakubíková, Marketing v cestovním ruchu, 2009, s. 246) Podle typu akce jde buď o výstavu, veletrh nebo i workshop. Výstava je komplexní propagační akce s předvedením exponátů. Má informativní charakter s cílem prezentovat nabídku. (Ján Orieška, o. c. s. 37) Kromě komerční prezentace spojené s prodejem má výstava i společenský, kulturní a vzdělávací význam. Veletrh je velká obchodní výstavní akce většinou s mezinárodní účastí a často spojená s prodejem vystavených exponátů. Během veletrhu jsou navazovány obchodní kontakty a uzavírány kontrakty, proto má komerční charakter (o. c. s. 37) Workshop je akce spojená nejenom s verbální výměnou zkušeností a poznatků, ale i s možností získání praktických dovedností v určitém oboru lidské činnosti. Workshopem se rozumí i kontraktačně-prodejní akce, která se uskutečňuje samostatně nebo v rámci veletržní akce. Podnikatelské subjekty se jí v takovém případě účastní s cílem navazovat kontakty a uzavírat kontrakty. Laická veřejnost na ni obvykle nemá přístup. (o. c. s. 37) 16

18 Veletrhy, výstavy, ale i workshopy jsou důležitou složkou kongresového cestovního ruchu a nástrojem marketingové komunikace. Mohou mít charakter prezentační, kontraktační i prodejní. Jejich součástí je doprovodný program, který může mít odborné zaměření (prezentace, přednášky, semináře, tiskové konference), ale může splňovat i záměr společenský (společenský večer, kulturní program aj.). V České republice patří mezi největší veletrhy Mezinárodní strojírenský veletrh, veletrh INVEX (obojí v Brně), ale významné jsou i veletrhy v oblasti cestovního ruchu, např. Go, Regiontour (obojí v Brně) nebo Holiday World v Praze, člen prestižní mezinárodní asociace veletrhů cestovního ruchu ITTFA. Je to nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy Konference Vysoké školy hotelové Již šestý ročník konference se konal na Vysoké škole hotelové v roce 2014 pod názvem Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Tento ročník nebyl specifikován na konkrétní téma, protože aktuálních problémů k řešení v sektorech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu je široká škála a byla by škoda některá záměrně předem vylučovat. Takto znělo zahájení konference prorektorem pro výzkum VŠH panem docentem Janem Hánem. Konference se v letošním roce nesla ve slavnostnějším duchu daném především probíhajícími oslavami 15. narozenin Vysoké školy hotelové v Praze. S tím byly také spojeny některé body programu, jako například předávání pamětních medailí významným osobnostem v oboru, a to konkrétně prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. za neocenitelný přínos pro rozvoj vysokého hotelového školství v České republice, Ing. Zdeňku Zídkovi za rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a vysokými školami v oborech cestovního ruchu, destinačního managementu a hotelnictví a Bc. Tomáši Blablovi za snahu o zvyšování kvality poskytovaných služeb v oborech hotelnictví a gastronomie zapojením absolventů profesně orientovaných škol. V první části konference také proběhl za účasti zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj slavnostní křest nové odborné monografie Řízení cestovního ruchu v České republice minulost, současnost, budoucnost z pera již známých autorů Petra Studničky a Lucie Plzákové. V plenární části konference a jejích odborných sekcích zaznělo téměř 40 odborných příspěvků z úst zástupců podnikatelských subjektů realizujících se 17

19 především v sektorech hotelnictví a gastronomie, státní správy a vysokých škol s příslušným odborným zaměřením. Prezentované příspěvky byly v odpolední části konference rozčleněny do sekcí Hotelnictví, Gastronomie, Destinační management, Marketing management a do odborného workshopu věnovaného problematice franchisingu. V polední panelové části konference diskutovali přední čeští hoteliéři se zástupci z KPMG, vedením obcí a experty z vysokých škol na aktuální témata v sektoru českého i světového hotelnictví. (http://www.vsh.cz/cz/konference-vshnav237/) Trh kongresového cestovního ruchu Trh kongresového cestovního ruchu můžeme definovat jako soustavu vzájemných vztahů mezi kupujícími a prodávajícími, zejména komplexní služby, případně zboží související s přípravou a realizací kongresových akcí. (Ján Orieška, o. c. s. 10) Trh kongresového cestovního ruchu úzce souvisí s funkcemi kongresového cestovního ruchu, zejména s jeho funkcí ekonomickou. Jde o měřitelnost ekonomických přínosů, o skutečné zisky a výhody, které kongresové akce přinášejí v dané oblasti, když podporují další ekonomické aktivity v různých sektorech, jako je obchod, marketingová komunikace, doprava, lokální infrastruktura, vytváření nových pracovních míst, a jsou celkově přínosem pro rozvoj technologií a investic. Není možné zapomenout na funkci vědecko-informační a kulturně-poznávací. Vědecko-informační funkce znamená osobní seznámení odborníků z dané vědecké, technické nebo společenské oblasti, získávání nejnovějších informací z oboru, podporu pracovních kontaktů, objevování nových talentů. I v době fantastických možností spojení lidí díky sociálním sítím a jiným médiím je podle mého názoru osobní kontakt nejdůležitějším důvodem pro konání kongresových akcí v tradičním slova smyslu. Tuto situaci podporuje i kulturně-poznávací funkce kongresového cestovního ruchu, neboť poznávání místa konání kongresové akce přispívá k lepšímu porozumění mezi různými oblastmi a kulturami. Konání kongresové akce má pro rozvoj regionu přímo startovní význam přináší do daného regionu velké možnosti profesionálního rozvoje, objevují se nová pracovní místa i nové talenty. Za 18

20 zmínku podle mého názoru stojí i propracovanější běžná bezpečnost, a to i bezpečnost ekonomická (spolehlivost bankovnictví, důvěryhodný finanční trh) Poptávka a nabídka v kongresovém cestovním ruchu Poptávka a nabídka jsou (spolu s cenou) nejdůležitějšími prvky trhu kongresového cestovního ruchu. (Ján Orieška, o. c. s. 10) Poptávku vytvářejí účastníci kongresových akcí, ať už jsou to přímo delegáti (kongresoví turisté), nebo, a to spíše, různé podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, jako jsou soukromé i veřejné organizace, svazy, firmy, asociace, vědecké společnosti, vysokoškolské instituce, ale i kulturní, církevní a jiné instituce. Na úrovni národní, regionální i místní to mohou být orgány státní správy, krajské, městské i obecní úřady. Primární potřeba změny místa a odpočinku, která je všeobecně hlavním charakteristickým znakem cestovního ruchu, je v tomto případě nahrazena potřebou výměny informací, anebo se potřeba odpočinku kombinuje s potřebou výměny poznatků a názorů anebo s potřebou vzdělávání. Změna místa tedy není vlastním cílem, ale jenom prostředkem k vzájemnému setkávání. (o. c. s. 10) Účastník kongresové akce (delegát) je na kongresovou akci vyslán (delegován) zaměstnavatelem, delegátova účast na kongresové akci se uskutečňuje převážně v pracovní době. Podle statistik si jen asi desetina účastníků kongresové akce hradí náklady sama. Týká se to především menších akcí v blízkosti bydliště nebo pracoviště, a to kvůli nižším nákladům. Zaměstnavatelé a iniciátoři kongresových akcí, národní i mezinárodní organizace, zabývající se přímo kongresovou aktivitou, většinou využívají služeb osvědčených organizátorů kongresových akcí na národní i mezinárodní úrovni. To už se ocitáme v oblasti nabídky kongresových akcí, kterou mohou realizovat nejrůznější subjekty: mohou to být samy podniky, instituce (často vysoké školy) nebo společnosti, které plánují a organizují kongresové akce z vlastních prostředků, vlastními silami a ve vlastních prostorách. Tyto subjekty upřednostňují dohody s dodavateli služeb (např. catering, technické vybavení, reklama). Nabídku vytvářejí rovněž i mnohé národní i mezinárodní organizace, zabývající se přímo kongresovou 19

21 aktivitou. Profesionální organizátor kongresových akcí uvede ve své nabídce klíčové faktory, např. počet delegátů, financování, požadované služby. Pokud se jedná o kongresovou akci většího rozsahu, je naprosto nezbytné, aby všechny příslušné organizace ze státní i soukromé sféry pracovaly společně. Jako příklad úspěšné spolupráce všech příslušných organizací při získávání významné kongresové akce pro Českou republiku je 21. kongres Evropské biomechanické společnosti (ESB) v r Tohoto multidisciplinárního kongresu se každoročně zúčastní kolem tisíce vědců, inženýrů a specialistů v oboru. Na výroční zasedání rady v rámci 18. kongresu Evropské společnosti pro biomechaniku v Lisabonu července 2012 bylo přizváno několik kandidátů, aby představili svoji kandidaturu na organizaci v pořadí již 21. kongresu společnosti v roce Kandidáti z Francie (Paříže) a Rakouska (Grazu) se mohli na rozdíl od České republiky opřít o rozsáhlou síť vědeckých pracovníků. Přesto však zasedání na základě dobře připravené, komplexní a přesvědčivé prezentace zvolilo jako další destinaci právě Českou republiku a její hlavní město. (COT business č.10, 2012, s.15) Národní a mezinárodní organizace pro kongresový cestovní ruch Iniciátoři kongresových akcí zadávají organizování kongresové akce mnohem častěji specializované profesionální firmě, profesionálním organizátorům kongresů (PCO Professional Congress Organizer). Tyto organizace se na národní i mezinárodní úrovni zabývají nejen shromažďováním informací o možných kongresových akcích, ale často je i organizačně zajišťují, a to od výběru destinace až po konkrétní služby v daném místě, tzv. na klíč. Mezinárodní organizace pro kongresový cestovní ruch se podle svých zájmů sdružují do Unie mezinárodních organizací UIA (Union of International Associations), mohou to být mezinárodní vládní i nevládní organizace, a to i obchodní. Konkrétní organizace mezi sebou soutěží o získání co největší prestiže v získávání kvalitních nových členů a významných kongresových akcí. Např. Evropská asociace veletrhů cestovního ruchu ETTFA (European Travel Trade Fairs Association) sdružuje 20

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY ÚVOD TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE TOP HOTEL Praha HHHH Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4 Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111 Fax: +420 222 990 850 E-mail: sales@tophotel.cz www.tophotel.cz

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2 Obsah : Otrokovická BESEDA popis kulturního domu...str. 2 Velký společenský sál...str. 3 Technické vybavení...str. 4 Předsálí...str. 5 Nabídka akcí ve Velkém společenském sále str. 6 Ceník...str. 7 Kontaktní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu 19. března 2013

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

AV MEDIA a. s. TISKOVÉ MATERIÁLY. komunikace obrazem. ... aby technologie přinášely užitek i radost

AV MEDIA a. s. TISKOVÉ MATERIÁLY. komunikace obrazem. ... aby technologie přinášely užitek i radost AV MEDIA a. s. komunikace obrazem... aby technologie přinášely užitek i radost TISKOVÉ MATERIÁLY LISTOPAD 2013 AV MEDIA a.s. je největší společností v České republice realizující systémy pro audiovizuální

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill.

Komplexní přehled. NÁKLAD : 10 000 ks. We Build Your Goodwill. Ročenka Travel & Event Manager s HANDBOOK je určena všem manažerům, kteří mají na starosti marketing, získávání nových zákazníků a s tím spojené organizování firemních akcí a večírků, konferencí a kongresů.

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola,hornická 327, 261 01, Příbram II Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2604 Název projektu: Zlepšení jazykových

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Veletrhy Brno, a. s. Výstaviště 1, 647 00 Brno Česká republika tel.: +420 541 152 862 rent@bvv.cz. Váš prostor...

Veletrhy Brno, a. s. Výstaviště 1, 647 00 Brno Česká republika tel.: +420 541 152 862 rent@bvv.cz. Váš prostor... Veletrhy Brno, a. s. Výstaviště 1, 647 00 Brno Česká republika tel.: +420 541 152 862 rent@bvv.cz www.bvv.cz/rent Váš prostor... Vznik tradice V roce 1928 se zrodil fenomén brněnského výstavnictví, který

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více