VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce 2015

2 Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce Kevin Dostál Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2015

3 Bachelor`s Dissertation The Development of Congress Tourism in the Selected Area (Hradec Králové) Kevin Dostál The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hotel Management Thesis Advisor: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) zpracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použil, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o. V Praze dne Kevin Dostál

5 Poděkování: Rád bych zde poděkoval vedoucímu bakalářské práce prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. Za jeho cenné rady a za čas, který mi věnoval při řešení dané problematiky.

6 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu. Mým vybraným rajónem je Hradec Králové. Součástí této práce je vymezení nejdůležitějších pojmů v oblasti kongresového cestovního ruchu spolu se seznámením s nejvýznamnějšími organizacemi. Práce zkoumá Kongresové centrum Aldis, Hotel Černigov a Hotel Alessandria. Tyto tři společnosti jsou stěžejní v Hradci Králové, a proto jsem je vybral. Cílem práce je rozvoj kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové s pomocí těchto dvou hotelů a kongresového centra. Práce zahrnuje i parafrázování názorů některých odborníků v oboru. Dále poukazuje na aktivity konkrétních hotelů a kongresového centra přispívající k lepšímu rozvoji kongresového cestovního ruchu v této oblasti. Vyplývá z ní, jakým směrem kongresový cestovní ruch v Hradci Králové směřuje. Klíčová slova Kongres, konference, kongresový cestovní ruch, incentivní cestovní ruch, Kongresové centrum Aldis, Hotel Černigov, Hotel Alessandria, Clarion, Hradec Králové, Královéhradecký kraj, kongresový hotel, Czech Convention Bureau

7 Abstract This bachelor`s thesis deals with the development of congress tourism in the selected area. My chosen area is Hradec Králové. The part of this thesis is definition of the main terms in congress tourism with the overview of the most important organization. The thesis explore the Convention Centre Aldis, Hotel Černigov and Hotel Alessandria. These three companies are main in Hradec Králové and that`s why I chose them. The aim of this thesis is the dvelopment of congress tourism in Hradec Králové using these two hotels and convention center. The thesis also includes paraphrasing some experts in the this bussines. It also points out the specific activity of hotels and convention center for better development of congress tourism in this area. It shows in which direction is the congress tourism in Hradec Kralové directed. Key words Congress, konference, congress tourism, incentive tourism, Convention Center Aldis, Hotel Černigov, Hotel Alessandria, Clarion, Hradec Králové, Hradec Králové region, congress hotel, Czech Convention Bureau

8 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST MICE Charakteristika jednotlivých složek MICE KONGRESOVÝ CESTOVNÍ RUCH AKCE KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU KONFERENCE VYSOKÉ ŠKOLY HOTELOVÉ TRH KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU POPTÁVKA A NABÍDKA V KONGRESOVÉM CESTOVNÍM RUCHU NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE PRO KONGRESOVÝ CESTOVNÍ RUCH KONGRESOVÁ ZAŘÍZENÍ SLUŽBY A DOPLŇKOVÉ AKTIVITY PŘI KONGRESOVÉ AKCI ANALYTICKÁ ČÁST HRADEC KRÁLOVÉ ORGANIZACE KONGRESOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY V HRADCI KRÁLOVÉ CzechTourism Czech Convention Bureau KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS, A.S Hlavní oblasti činnosti společnosti Problematika Kongresového centra Aldis, a.s CPI HOTELS, A.S Hotel Černigov Hlavní oblasti činnosti hotelu Černigov Problematika Hotelu Černigov HOTEL ALESSANDRIA Hlavní oblasti činnosti hotelu Alessandria Problematika hotelu Alessandria KOMPARACE KONGRESOVÉHO CENTRA ALDIS S HOTELY ČERNIGOV A ALESSANDRIA NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR ZDROJE... 52

9 Úvod Tato bakalářská práce se věnuje rozvoji kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové. Práce je rozdělenado tří kapitol, na teoretickou část, analytickou část a návrhovou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, které jsou pro toto téma důležité. V této části také vysvětluji, jak se jednotlivé typy kongresových akcí liší. Jako příklad je zmíněna konference na naší Vysoké škole hotelové v roce Najdeme zde i posouzení důležitosti tohoto odvětví cestovního ruchu a také, jak funguje trh kongresového cestovního ruchu co se týče poptávky a nabídky. Uvádím i nejdůležitější národní a mezinárodní organizace pro tento druh cestovního ruchu a tabulky s pořadím států a měst co do počtu pořádaných akcí v různých letech. První kapitola obsahuje část, ve které se zajímám o to, jaké jsou vztahy mezi službami a doplňkovými aktivitami při kongresové akci. Druhá část se jmenuje Analytická. Tato část představuje vybraný rajón Hradec Králové a uvádí organizace v České republice, které podporují kongresový cestovní ruch, a rovněž naznačuje problematiku, která se týká rozvoje kongresového cestovního ruchu v tomto městě. Tato část práce také obsahuje parafrázované setkání s různými odborníky v tomto oboru, kteří mě svými postřehy inspirovali při setavení této práce. Hlavní smysl této části práce spočívá v analýze dvou největších hotelů a jednoho kongresového centra v Hradci Králové. Každé z těchto společností je v této části práce věnováno několik kapitol a podkapitol pro lepší představení a přiblížení se problematice daného místa. Každou společnost jsem osobně navštívil a pohovořil alespoň s jedním zaměstnancem hotelu, ať už na vedoucích pozicích nebo s řadovým zaměstnancem. Cílem této práce je nalézt podněty pro rozvoj kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové. K dosažení tohoto cíle jsem použil formu pohovorů se zaměstnanci pro lepší porozumění problematice každého podniku zvlášť. U každé společnosti je uvedeno představení dané společnosti: kde se nachází, čím disponuje, její kapacita, a také schémata kongresových prostor. Dále pak hlavní oblasti činnosti, čím se zabývá, co se zde odehrává nebo jaké služby poskytuje. Všem společnostem je věnována podkapitola s problematikou, která se pokouší řešit aktuální nebo budoucí stav. Tyto kapitoly u všech tří společností bych 8

10 označil jako nejzásadnější. Na konci této části je uvedena stručná komparace kongresového centra Aldis s hotely Černigov a Alessandria. Návrhová část pak pojednává o řešení situace kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové tak, jak jsem měl možnost se s ni seznámit. Jsou zde shrnuty nejdůležitější poznatky, které jsem v průběhu práce nasbíral. Myslím si, že jde o návrhy, které jsou reálné a uskutečnitelné. Cílem práce bylo zjistit rozvoj kongresového cestovního ruchu v Hradci Králové. Často jsem se snažil pohlédnout do blízké budoucnosti díky perspektivním plánům uvedených podniků a potencionálu, kterým disponují. Před vypracováním ani v průběhu vypracovávání této práce jsem si nezadal žádnou hypotézu, protože mi byl tento druh cestovního ruchu poněkud cizí. Nyní by moje hypotéza asi byla, zda je Kongresové centrum Aldis díky svým kongresovým možnostem jedním z hlavních dodavatelů hostů pro ubytovací zařízení v Hradci Králové. 9

11 1. TEORETICKÁ ČÁST MICE Segment MICE zahrnuje všechna kritéria pro pořádání kongresových akcí (Meeting, Incentive, Convention- Congress, Exhibition-Event). Jak vyplývá z názvu, patří sem zejména akce v oblasti obchodních a služebních cest. Pro akce MICE je charakteristická vysoká úroveň a komplexnost služeb, odborný ráz akcí, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení, výrazně vyšší výdaje na jednoho účastníka, významná společenská a reprezentativní úroveň akcí, jejich konání mimo hlavní zimní a letní sezónu a převážně v pracovní době účastníků. Pro vybranou destinaci je akce MICE velkým přínosem při posilování image dané země nebo místa. Trh MICE produktů jako jedna z forem cestovního ruchu je charakteristická, stejně jako ostatní ekonomické trhy, nabídkou produktů MICE a poptávkou po těchto produktech. Subjekty, které se vyskytují na poli trhu MICE, jsou zákazníci, poskytovatelé a zprostředkovatelé služeb. Takto se rozdělení a pohled na trh MICE jeví jako velmi jednoduché, ale ve skutečnosti se jedná o velmi symbiózní souhru mnoha dílčích činností, které musí na sebe navazovat a zákazníkovi splňovat všechny jeho požadavky a mnohdy i více. Aby mohl svět MICE reálně a efektivně existovat, je nutné si uvědomit, za jakých lokalizačních a realizačních předpokladů může být produkt MICE budován. Pokud budou tyto předpoklady nutné pro rozvoj produktů MICE dostatečně naplněny, můžeme hovořit o rozvinutém MICE trhu. (HAVEL, M.; JÁNOŠKA, K Vademecum pro profesionály ve světě MICE, 1. díl Průvodce světem MICE, Praha str. 6) 10

12 Charakteristika jednotlivých složek MICE Setkání (Meeting) Výraz setkání se obvykle používá pro jednání omezeného okruhu účastníků s pracovním, vědeckým nebo tematickým programem. Setkání lze nejčastěji rozdělit na semináře a kolokvia. Jedná se o formu cestovního ruchu a současně i motivační nástroj managementu, který využívá cestovní ruch pro motivaci zaměstnanců a nalezení těch, u kterých lze zvýšit míru ztotožnění s cíli firmy. Nejčastější formou incentivního cestovního ruchu je zájezd zaměstnanců organizace placený organizací za odměnu nebo v souvislosti s posilováním vztahů zaměstnanců k vlastní organizaci. Zažitým, ale nepřesným označením používaným v praxi je též incentivní turistika. Tato forma často bývá doplněna o teambuildingové akce. Kongresy/Konference ( = Conventions/Conferences ) Termíny jsou významově velmi blízké. Oba označují významná setkání pořádaná obvykle pravidelně v ročním nebo delším interval; jejich obsahem jsou přednášky, formální a neformální diskuse a konzultace. Různé termíny jsou používány k odlišení rozsahu, významu a formálnosti jednotlivých akcí. Veletrhy/Výstavy ( = Exhibitions ) K vymezení pojmu veletrhy a výstavy přisupují autoři různě (viz např.ján Orieška, o.c.s.37). Veletrhy jsou obvykle označovány jako pravidelně pořádané, tematicky nebo i regionálně komponentované kontrakční a prodejní akce produktů a služeb širokého okruhu, zpravidla přístupné veřejnosti. Nejčastěji se jedná o prezentaci výsledků práce subjektů nejrůznějších oborů, tedy vystavování reálných exponátů. Výtavní akce bývají převážně zaměřeny na informování veřejnosti o záměrech různých subjektů společenského života, ale mohou mít i ekonomický charakter. V poslední době je v omblasti MICE trhu zaznamenáván trend odborové specializace realizovaných veletrhů či výstav. Z těchto veletrhů lze též odvozovat ekonomickou stabilitu a vývoj daného oboru, a to nejenom v České republice, ale i ve 11

13 světě. (HAVEL, M.; JÁNOŠKA, K Vademecum pro profesionály ve světě MICE, 1. díl Průvodce světem MICE, Praha str. 7) Kongresový cestovní ruch Kongresový cestovní ruch je jednou z nejvýznamnějších součástí cestovního ruchu. Patří mezi velmi lukrativní druhy cestovního ruchu. Účastníci kongresového cestovního ruchu totiž utratí zhruba dvojnásobné sumy peněz proti běžným turistům. Platí to pro Českou republiku, ale i v evropském a celosvětovém měřítku. Je to viditelně prorůstová součást ekonomiky v globálním měřítku. Stále trvají diskuse kolem definování pojmu kongresový cestovní ruch (a jiných pojmů vztahujících se k této problematice, např. kongres, meeting, convention). Za důležitou považuji charakteristiku Jána Oriešky (Kongresový cestovní ruch, Praha 2OO4, s. 7): Jde o druh cestovního ruchu, který zahrnuje soubor činností spojených s cestováním a s pobytem v kongresovém místě, zaměřeným na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností. Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu, uvádí: Kongresová turistika je specializovaná forma cestovního ruchu zaměřená na výměnu vědeckých a odborných zkušeností a zážitků spojených s cestováním a s nabídkou doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě. (MMR, 2011, s. 4) Výkladový slovník cestovního ruchu říká: Kongresový cestovní ruch je forma CR, jejíž účastníci jsou motivováni setkáváním s odborníky a odborným programem na kongresech, sympoziích, konferencích, seminářích, přednáškách apod. Časté jsou doprovodné akce pro účastníky a jejich rodinné příslušníky. Doprava (nejčastěji letecká, železniční) v rámci kongresového cestovního ruchu je stimulována různými slevami dopravců, kongresový cestovní ruch je typicky organizován pro předem známý orkuh a počet účastníků. Má zpravidla tematické zaměření, předem stanovený cíl jednání, vysoké nároky na organizační a technické zabezpečení a na organizační a technické zabezpečení a na bezprostřední infrastrukturu. (Josef Zelenka, Martina Pásková, Cestovní ruch, výkladový slovník, kompletně přepracované a doplněné 2. vydání, Linde Praha, 2012, na straně 278) 12

14 K tomu bych dodal, že ačkoli to ze zaměření kongresového cestovního ruchu vyplývá, je potřeba zdůraznit mimořádný význam konání kongresové akce pod jednou střechou. Domnívám se, že účastník kongresového cestovního ruchu, podobně jako např. lázeňský host, nerad přechází z jednoho zařízení do druhého, zvláště v zimním období Akce kongresového cestovního ruchu Kongresový cestovní ruch má hluboké historické kořeny počínaje starodávnými náboženskými shromážděními a středověkými výročními trhy, které provázely vznik měst. Technický pokrok v devatenáctém století znamenal významný posun v mezilidské komunikaci a v získávání informací. Nejvíce se rozvíjelo výstavnictví spojené s výstavbou nových paláců k tomu účelu přímo určených. Tento trend pokračoval i ve století dvacátém, kdy se budovala kongresová centra. Domnívám se, že v určité podobě funguje společná aktivita výstavnictví a kongresových akcí dodnes, i když bez výrazného stavebního boomu. Kongresy se stále doplňují výstavami a naopak veletrhy se bez akcí kongresového typu neobejdou. Slovo kongres pochází z latiny (congressus) a myslí se tím setkání, společenský styk a kontakt. V USA je kongres zákonodárný orgán, a proto se používá jiný termín, convention (nebo meeting), což rovněž znamená setkání. Myslí se tím setkání určité skupiny lidí za určitým cílem. Kongres je formální setkání zpravidla většího množství osob určitého odborného zaměření, jehož obsahem jsou přednášky a příspěvky účastníků na dané téma, formální a neformální diskuse, prezentace posterů, konzultace. Termín blízký termínu konference, použití termínu může označovat větší rozsah, význam nebo vyšší formálnost akce v porovnání s konferencí. Na rozdíl od konferencí se nejedná v sekcích, ale v plénu v zasedacím sále. Je pořádán zejména na mezinárodní úrovni. Obdobně jako u konferencí je pravidlem doprovodný program. (o. c. Praha 2012, na straně 277) UNWTO a další, jako např. ICCA, MPI definují meeting jako setkání určitého počtu lidí (minimálně deset), po určitou dobu (minimálně čtyři hodiny) na jednom místě, aby projednali nebo zabezpečili nějakou aktivitu. Patří sem kongresy, konference, veletrhy a výstavy, incentivní cestovní ruch, bussiness setkání a jiná setkání, která 13

15 splňují výše zmíněná kritéria. (Global Report on the Meeting Industry, Madrid, March 2014, s. 10, vlastní překlad) Kongresem se rozumí akce zvláštního, nejčastěji mezinárodního významu, zaměřeného na výměnu výsledků lidského poznání z různých politických, vědeckých a jiných společenských oblastí Pojem kongres představuje v současné době širší označení i pro ostatní akce kongresového cestovního ruchu kongresové akce. Dosud však neexistuje jednotné vymezení tohoto pojmu, na kterém by se shodli jak teoretici, tak praktici. (Ján Orieška, o. c. s. 28, 32) Termín kongresová akce budu nadále ve své práci používat. Podle mého názoru se kongresem rozumí akce velmi důležitého významu pro danou problematiku. Proto je převážně mezinárodního rozsahu a při dosti početné účasti, aby úhel pohledu a konečné řešení byly co nejefektivnější. Kongres chápu také jako setkání hlavně odborníků nebo zástupců společností, kteří se snaží nějakým způsobem posunout nebo rozhodnout vývoj řešené problematiky, kterou se daný kongres zaobírá. Kongresové akce se mohou dělit podle různých hledisek, např. podle toho, zda jde o klasickou kongresovou akci (Ján Orieška používá termín tradiční kongresová akce) nebo o výstavní a veletržní akci. Tradiční kongresové akce se mohou rozlišovat podle počtu účastníků, podle délky trvání, podle formy, tematického zaměření, struktury účastníků, významu jednání a jeho závěrů, podle možností účasti na akci, a také podle způsobu organizace akce (sem můžeme zařadit i nové formy akcí, např. telekonference). 14

16 Dělení tradičních kongresových akcí podle Jána Oriešky, viz následujíci tabulka: Zdroj: Orieška J., Kongresový cestovní ruch, 2004, s. 29 Dělení kongresových akcí podle počtu účastníků a podle délky trvání spolu úzce souvisí čím více účastníků, tím delší doba trvání, a to hlavně z důvodů efektivity a organizačních možností zabezpečení kongresové akce. S počtem účastníků a s délkou trvání kongresové akce také souvisí, o jakou formu akce jde. Největší prostor co do počtu účastníků a délky trvání akce zaujímá kongres viz výše. Pro setkání členů politických stran se v tomto smyslu používá označení sjezd. Další důležitou formou kongresové akce je konference, jejímž cílem je shromáždit vyjádření odborníků k zadané problematice, která většinou bývá uvedena v názvu konference. Konference jsou obvykle kratší a s menším počtem účastníků, i když mohou být s mezinárodní účastí. Speciální typ kongresové akce je sympozium, které se obvykle týká úzce vymezené vědecké problematiky. Může být s domácí i s mezinárodní účastí. Kromě 15

17 vědeckých referátů se důraz klade na odbornou diskusi k problému. Podobnou funkci má kolokvium. Vědeckou rozpravu řídí vedoucí diskuse, účastníci mají připraveny kritické poznámky k jednotlivým referátům nebo názorům. Záleží zde i na řečnické úrovni vystupujících. Kongresová akce s názvem seminář je považována za formu kolektivního odborného studia, jehož podstatou je spojení přednášky nebo série přednášek s diskusí a dotazy posluchačů. Jde o užší intenzívní pracovní jednání za účasti do padesáti osob, zaměřené na podrobnější seznámení s aktuálními problémy a úkoly, které jsou předmětem praktické nebo teoretické činnosti přítomných osob, a o následující diskusi o nich. (Ján Orieška, o. c. s. 32) Podobné zaměření má i školení a kurz, ve kterých jde především o vzdělávání. Posluchači jsou aktivní, a proto diskuse různých typů (panelová, kulatý stůl aj.) je také důležitou součástí těchto kongresových akcí. Výstavy a veletrhy patří mezi nejstarší komunikační nástroje. Jsou to místa, kde se výrobci a obchodníci určité kategorie produktů nebo odvětví setkávají, aby jednali o obchodu, prezentovali a demonstrovali své výrobky, služby i jiné produkty, vyměnili si nápady a názory, navázali kontakty a tak svou produkci prodávali nebo nakupovali. (Dagmar Jakubíková, Marketing v cestovním ruchu, 2009, s. 246) Podle typu akce jde buď o výstavu, veletrh nebo i workshop. Výstava je komplexní propagační akce s předvedením exponátů. Má informativní charakter s cílem prezentovat nabídku. (Ján Orieška, o. c. s. 37) Kromě komerční prezentace spojené s prodejem má výstava i společenský, kulturní a vzdělávací význam. Veletrh je velká obchodní výstavní akce většinou s mezinárodní účastí a často spojená s prodejem vystavených exponátů. Během veletrhu jsou navazovány obchodní kontakty a uzavírány kontrakty, proto má komerční charakter (o. c. s. 37) Workshop je akce spojená nejenom s verbální výměnou zkušeností a poznatků, ale i s možností získání praktických dovedností v určitém oboru lidské činnosti. Workshopem se rozumí i kontraktačně-prodejní akce, která se uskutečňuje samostatně nebo v rámci veletržní akce. Podnikatelské subjekty se jí v takovém případě účastní s cílem navazovat kontakty a uzavírat kontrakty. Laická veřejnost na ni obvykle nemá přístup. (o. c. s. 37) 16

18 Veletrhy, výstavy, ale i workshopy jsou důležitou složkou kongresového cestovního ruchu a nástrojem marketingové komunikace. Mohou mít charakter prezentační, kontraktační i prodejní. Jejich součástí je doprovodný program, který může mít odborné zaměření (prezentace, přednášky, semináře, tiskové konference), ale může splňovat i záměr společenský (společenský večer, kulturní program aj.). V České republice patří mezi největší veletrhy Mezinárodní strojírenský veletrh, veletrh INVEX (obojí v Brně), ale významné jsou i veletrhy v oblasti cestovního ruchu, např. Go, Regiontour (obojí v Brně) nebo Holiday World v Praze, člen prestižní mezinárodní asociace veletrhů cestovního ruchu ITTFA. Je to nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy Konference Vysoké školy hotelové Již šestý ročník konference se konal na Vysoké škole hotelové v roce 2014 pod názvem Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Tento ročník nebyl specifikován na konkrétní téma, protože aktuálních problémů k řešení v sektorech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu je široká škála a byla by škoda některá záměrně předem vylučovat. Takto znělo zahájení konference prorektorem pro výzkum VŠH panem docentem Janem Hánem. Konference se v letošním roce nesla ve slavnostnějším duchu daném především probíhajícími oslavami 15. narozenin Vysoké školy hotelové v Praze. S tím byly také spojeny některé body programu, jako například předávání pamětních medailí významným osobnostem v oboru, a to konkrétně prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc. za neocenitelný přínos pro rozvoj vysokého hotelového školství v České republice, Ing. Zdeňku Zídkovi za rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou a vysokými školami v oborech cestovního ruchu, destinačního managementu a hotelnictví a Bc. Tomáši Blablovi za snahu o zvyšování kvality poskytovaných služeb v oborech hotelnictví a gastronomie zapojením absolventů profesně orientovaných škol. V první části konference také proběhl za účasti zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj slavnostní křest nové odborné monografie Řízení cestovního ruchu v České republice minulost, současnost, budoucnost z pera již známých autorů Petra Studničky a Lucie Plzákové. V plenární části konference a jejích odborných sekcích zaznělo téměř 40 odborných příspěvků z úst zástupců podnikatelských subjektů realizujících se 17

19 především v sektorech hotelnictví a gastronomie, státní správy a vysokých škol s příslušným odborným zaměřením. Prezentované příspěvky byly v odpolední části konference rozčleněny do sekcí Hotelnictví, Gastronomie, Destinační management, Marketing management a do odborného workshopu věnovaného problematice franchisingu. V polední panelové části konference diskutovali přední čeští hoteliéři se zástupci z KPMG, vedením obcí a experty z vysokých škol na aktuální témata v sektoru českého i světového hotelnictví. (http://www.vsh.cz/cz/konference-vshnav237/) Trh kongresového cestovního ruchu Trh kongresového cestovního ruchu můžeme definovat jako soustavu vzájemných vztahů mezi kupujícími a prodávajícími, zejména komplexní služby, případně zboží související s přípravou a realizací kongresových akcí. (Ján Orieška, o. c. s. 10) Trh kongresového cestovního ruchu úzce souvisí s funkcemi kongresového cestovního ruchu, zejména s jeho funkcí ekonomickou. Jde o měřitelnost ekonomických přínosů, o skutečné zisky a výhody, které kongresové akce přinášejí v dané oblasti, když podporují další ekonomické aktivity v různých sektorech, jako je obchod, marketingová komunikace, doprava, lokální infrastruktura, vytváření nových pracovních míst, a jsou celkově přínosem pro rozvoj technologií a investic. Není možné zapomenout na funkci vědecko-informační a kulturně-poznávací. Vědecko-informační funkce znamená osobní seznámení odborníků z dané vědecké, technické nebo společenské oblasti, získávání nejnovějších informací z oboru, podporu pracovních kontaktů, objevování nových talentů. I v době fantastických možností spojení lidí díky sociálním sítím a jiným médiím je podle mého názoru osobní kontakt nejdůležitějším důvodem pro konání kongresových akcí v tradičním slova smyslu. Tuto situaci podporuje i kulturně-poznávací funkce kongresového cestovního ruchu, neboť poznávání místa konání kongresové akce přispívá k lepšímu porozumění mezi různými oblastmi a kulturami. Konání kongresové akce má pro rozvoj regionu přímo startovní význam přináší do daného regionu velké možnosti profesionálního rozvoje, objevují se nová pracovní místa i nové talenty. Za 18

20 zmínku podle mého názoru stojí i propracovanější běžná bezpečnost, a to i bezpečnost ekonomická (spolehlivost bankovnictví, důvěryhodný finanční trh) Poptávka a nabídka v kongresovém cestovním ruchu Poptávka a nabídka jsou (spolu s cenou) nejdůležitějšími prvky trhu kongresového cestovního ruchu. (Ján Orieška, o. c. s. 10) Poptávku vytvářejí účastníci kongresových akcí, ať už jsou to přímo delegáti (kongresoví turisté), nebo, a to spíše, různé podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, jako jsou soukromé i veřejné organizace, svazy, firmy, asociace, vědecké společnosti, vysokoškolské instituce, ale i kulturní, církevní a jiné instituce. Na úrovni národní, regionální i místní to mohou být orgány státní správy, krajské, městské i obecní úřady. Primární potřeba změny místa a odpočinku, která je všeobecně hlavním charakteristickým znakem cestovního ruchu, je v tomto případě nahrazena potřebou výměny informací, anebo se potřeba odpočinku kombinuje s potřebou výměny poznatků a názorů anebo s potřebou vzdělávání. Změna místa tedy není vlastním cílem, ale jenom prostředkem k vzájemnému setkávání. (o. c. s. 10) Účastník kongresové akce (delegát) je na kongresovou akci vyslán (delegován) zaměstnavatelem, delegátova účast na kongresové akci se uskutečňuje převážně v pracovní době. Podle statistik si jen asi desetina účastníků kongresové akce hradí náklady sama. Týká se to především menších akcí v blízkosti bydliště nebo pracoviště, a to kvůli nižším nákladům. Zaměstnavatelé a iniciátoři kongresových akcí, národní i mezinárodní organizace, zabývající se přímo kongresovou aktivitou, většinou využívají služeb osvědčených organizátorů kongresových akcí na národní i mezinárodní úrovni. To už se ocitáme v oblasti nabídky kongresových akcí, kterou mohou realizovat nejrůznější subjekty: mohou to být samy podniky, instituce (často vysoké školy) nebo společnosti, které plánují a organizují kongresové akce z vlastních prostředků, vlastními silami a ve vlastních prostorách. Tyto subjekty upřednostňují dohody s dodavateli služeb (např. catering, technické vybavení, reklama). Nabídku vytvářejí rovněž i mnohé národní i mezinárodní organizace, zabývající se přímo kongresovou 19

21 aktivitou. Profesionální organizátor kongresových akcí uvede ve své nabídce klíčové faktory, např. počet delegátů, financování, požadované služby. Pokud se jedná o kongresovou akci většího rozsahu, je naprosto nezbytné, aby všechny příslušné organizace ze státní i soukromé sféry pracovaly společně. Jako příklad úspěšné spolupráce všech příslušných organizací při získávání významné kongresové akce pro Českou republiku je 21. kongres Evropské biomechanické společnosti (ESB) v r Tohoto multidisciplinárního kongresu se každoročně zúčastní kolem tisíce vědců, inženýrů a specialistů v oboru. Na výroční zasedání rady v rámci 18. kongresu Evropské společnosti pro biomechaniku v Lisabonu července 2012 bylo přizváno několik kandidátů, aby představili svoji kandidaturu na organizaci v pořadí již 21. kongresu společnosti v roce Kandidáti z Francie (Paříže) a Rakouska (Grazu) se mohli na rozdíl od České republiky opřít o rozsáhlou síť vědeckých pracovníků. Přesto však zasedání na základě dobře připravené, komplexní a přesvědčivé prezentace zvolilo jako další destinaci právě Českou republiku a její hlavní město. (COT business č.10, 2012, s.15) Národní a mezinárodní organizace pro kongresový cestovní ruch Iniciátoři kongresových akcí zadávají organizování kongresové akce mnohem častěji specializované profesionální firmě, profesionálním organizátorům kongresů (PCO Professional Congress Organizer). Tyto organizace se na národní i mezinárodní úrovni zabývají nejen shromažďováním informací o možných kongresových akcích, ale často je i organizačně zajišťují, a to od výběru destinace až po konkrétní služby v daném místě, tzv. na klíč. Mezinárodní organizace pro kongresový cestovní ruch se podle svých zájmů sdružují do Unie mezinárodních organizací UIA (Union of International Associations), mohou to být mezinárodní vládní i nevládní organizace, a to i obchodní. Konkrétní organizace mezi sebou soutěží o získání co největší prestiže v získávání kvalitních nových členů a významných kongresových akcí. Např. Evropská asociace veletrhů cestovního ruchu ETTFA (European Travel Trade Fairs Association) sdružuje 20

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Význam. Formy a organizace láz. pobytu. Historický vývoj. Příspěvková lázeňská léčba. Komplexní lázeňská léčba

Význam. Formy a organizace láz. pobytu. Historický vývoj. Příspěvková lázeňská léčba. Komplexní lázeňská léčba LÁZEŇSKÝ Ing. Lenka Červová, Ph.D. Význam zdravotní stav obyv. = indikátor kvality života cíl: léčit nemoci s využitím přírodních léčivých zdrojů zabránit zhoršování stavu, nižší zatížení organismu farmakoterapií

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Anna Varlamova MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy Bakalářská práce 2014 MICE akce v hotelových zařízeních Prahy: možnosti a perspektivy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016

Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 Česká centrála cestovního ruchu Spolupráce s regiony 2016 _ Organizační struktura agentury CzechTourism 15.5.2016 2 Odbor REGP a B2B Odbor REGP a B2B zajišťuje partnerství s regiony, státními i soukromými

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií)

Kategorie hotely. Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) KRITERIA PŘIJETÍ Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. KRITÉRIA pro přijetí nových členů (kritéria jsou rozřazena dle příslušných kategorií) Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie: 1. Společnost

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Vysočina Convention Bureau

Vysočina Convention Bureau Příloha Výroční zprávy Vysočina Tourism, příspěvkové organizace za rok 2016 Vysočina Convention Bureau Zpráva o činnosti za rok 2016 Vysočina Convention Bureau (dále také VCB ) je regionální kanceláří

Více

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13

Akční plán na období Turistická oblast Opavské Slezsko Příloha č. 13 1. Síťování, destinační management Rozvoj kompetencí a podpora spolupráce (síťování) aktérů cestovního ruchu z veřejného, soukromého i neziskového sektoru v TO Opavské Slezsko. Organizace školení, seminářů

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu Zjištění potenciálu kongresového cestovního ruchu v Brně Bakalářská práce Autor: Jana Maršálková Vedoucí práce: Mgr.Anica Djokic, MBA. Jihlava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Východiska studie Mezi hlavní východiska této studie patří zejména: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Cestovní ruch v Moravskoslezském

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Produkty 20 2 Obsah a načasov asování kampaní v roce 20 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016

POPAI DAY / PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 NABÍDKA PARTNERSTVÍ V RÁMCI MEZINÁRODNÍ AKCE POPAI DAY 2016 SOUTĚŽ POPAI AWARDS 2016 KONFERENČNÍ PROGRAM POPAI FORUM 2016 SPOLEČENSKÝ GALA VEČER 24.11.2016 / PRAHA POPAI CENTRAL EUROPE Daniela Krofiánová

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Specifika programu, příklady projektů

Specifika programu, příklady projektů Specifika programu, příklady projektů Seminář k Programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Olomouc, 19. listopadu Seminář je spolufinancován EU OPPS programem spolupráce

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4 Druhý kongres finančních profesionálů NABÍDKA PARTNERSTVÍ Předpokládaný termín: listopad 2016 Délka kongresu: dva dny (pátek+sobota) Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4 Organizátor: Financial

Více

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE

NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE NABÍDKA SLUŽEB PRO PARTNERSKÉ ORGANIZACE FAKULTA MANAGEMENTU JINDŘICHŮV HRADEC O FAKULTĚ MANAGEMENTU Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je nejmladší a jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 10. 3. 2014 Pracovní skupina: cestovní ruch, kultura, sport, volný čas Místo: Chomutovské divadlo Čas: 13:00 16:00 Program: 1. Úvod k aktualizaci Rámcové strategie rozvoje města 2. Prezentace

Více

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech České republiky -

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více