č e r v e n

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n 2 0 0 6"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ č e r v e n NA ZNÁMÁ JMÉNA LETOŠNÍ POROTA NEBRALA OHLED Vývoj české architektury šel v posledních letech velmi rychle dopředu. Ve srovnání s polskou či německou je ta naše stále ještě odlišitelná, ale tím že jsme vevropské unii anarostl pohyb obyvatelstva, ztrácejí některé požadavky na architekturu regionální charakter. Používá se hodně nových materiálů, nějaká tendence současných staveb vpodobě společných prvků však bude zřejmá asi až po desetiletích. O současné české architektuře se v cizině většinou tvrdí, že nejkvalitnější díla musí vycházet z funkcionalismu. Je dobře, že tomuto mínění nepodlehla letošní porota, ze čtyř pětin zahraniční. Vůbec se nechovala tak, že by byla vzajetí již hotové představy ozdejší architektuře. Naopak se snažila kráčet vlastní cestou anenechávala se ovlivňovat místními názory,ani slavnými tuzemskými jmény.proto také závěrečné výsledky XIII. Grand Prix Obce architektů dopadly pro mnohé dosti překvapivě.

2 2. STRANA IS 11/2006 Porota ocenila střízlivý apřitom nápaditý koncept spřiléhavým výběrem použitých materiálů, citlivého barevného dotvoření fasád, které jsou umocněny různorodou, rytmicky vydařenou kompozicí oken, balkonů ateras ajejich plasticitou. Dispoziční řešení bytových jednotek působí harmonicky aodpovídá úrovni stavby ajejímu přínosu budoucímu rozvoji bytové výstavby. Cena za kategorii Rekonstrukce Rekonstrukce divadla Reduta vbrně, R-15 autoři: Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Eduard Štěrbák, Miroslav Melena Investor: Statutární město Brno Hlavní cena atitul GRAND PRIX 2006 Bytový dům(ulice Na Okraji, Petřiny -Praha 6), N-26 autoři: Karel Scheib, Tomáš Velinský Investor: Okraj s.r.o. Autorská zpráva: Sídliště Petřiny vpraze 6bylo vybudováno v50. letech minulého století na vzdušné vyvýšenině nad údolím Veleslavína. Dostupnost centra, bohatá občanská vybavenost ablízkost rekreačních ploch zněj vposledníchletech činívyhledávanémístoprobydlení. Střízlivá ajasně založená osnova Petřin, rozvolněná vmístech navazujících na zeleň, dává předpoklady pro postupné zahušťování jednotlivými stavbami, které celé lokalitě dávají nový, kvalitativně vyšší charakter. Jednou znich je iobytný důmvulici Na Okraji. Stavba vzniklá na místě původní přízemní samoobsluhy urbanisticky akceptuje stávající uliční síť, hmotovým, materiálovým abarevným řešenímsevšakod okolní zástavby výrazně odlišuje. Bohatěčleněná fasáda objektu záměrně rozbitá množstvím zdánlivě nesourodých okenních otvorů, balkónů, lodžií ateras, deklaruje snahu architekta oindividuální přístup k řešení dispozic jednotlivýchbytů. Tatosnaha je podpořena izvolenými materiály.vzdušné aexaktní řešení prosklených ploch parteru určeného veřejnosti kontrastuje sbarevnými dřevěnými obklady střešních nástaveb, či použitím zatravněných teras uvybraných bytů. Takto navržený důmvprostředí monotónní výstavby minulých let lze chápat jako manifestaci individuálního přístupu khromadnému bydlení, jaké umožňují nové technologie astavební postupy současnosti. Autorská zpráva: Stavbu nevnímat jako prostý součet všech starých dochovaných anově navržených prvků, ale zejména jako harmonický celek, pro který je nutno najít přesnou vyváženost proporční, prostorovou, barevnou, isvětelnou atím poodhalit nás všechny přesahující duchovní rozměr našeho konání. Nedochovanou historickou výzdobu nalézt transformovanou vsoučasném výtvarném umění atakto se vrátit khistoricky prověřenému spolupůsobení umění aarchitektury za účelem vytvoření slavnostní atmosféry. HISTORIE. Budova divadla Reduta na Zelném trhu je považována za nejstarší divadelní budovu ve střední Evropě. Stavební počátky dnešní budovy, čitelné vjejím architektonickém organismu, se kladou do 16. století. Po mnoha přestavbách apožárech byla na počátku devadesátých let definitivně uzavřena zdůvodů havarijního stavu. REKONSTRUKCE. Řešení zarchitektonické soutěže zroku 1999 se stalo podkladem pro veškeré další projektové práce zadané vítězi soutěže. Realizovaný projekt se od soutěžního návrhu prakticky nezměnil, Stavba obsahuje jedno podzemní ašest nadzemních podlaží. Suterén slouží jako kryté parkoviště. Vprvním nadzemním podlaží jsou obchodní prostory aúložné prostory bytů. Ostatní nadzemní podlaží obsahují byty přístupné třemi schodišťmi; vnejvyšší úrovni se nacházejí velkoplošné mezaninové byty spřístupem na střešní terasy. Blok vytváří zakončení "hradby" sídliště Petřiny ve směru severního svahu. Svým architektonickým výrazem aměřítkem dobře navazuje na obytné prostředí sídliště azhodnocuje jej. Působivé je mírné zalomení směrem kulici, což podporuje plastický aměřítkem vhodný tvar objektu. Barevné imateriální řešení střešních nadstaveb rovněž napomáhá lidskému měřítku celého komplexu.

3 IS 11/ STRANA koncept je postaven na jedné straně na obnově původních půdorysů dle dochovaných archiválií a na straně druhé řeší současné potřeby soudobou, čitelně vloženou, prostorově amateriálově přesně stanovenou formou. Pozornost se soustředila na obnovení původního schématu dispozice okolo arkádového dvora. Po vybourání všech novodobých vestaveb se vplné síle vyjevila logika původního řešení a vznešená monumentalita vnitřních barokních prostor.vsouladu se stanovenou koncepcí se nezbytná zázemí situovala do čitelně vložených, vestavěných, opakním sklem opláštěných kontejnerů. Redutní sál byl zbaven vestavěné elevace divadelního hlediště astal se tak opět prostorem pro slavnostní areprezentační účely. Do východního křídla bývalé tržnice se vestavěl celý divadelní sál včetně technického aprovozního zázemí. Pro diváka zůstaly viditelné prosklený světlík ahistorické ocelovolitinové vazníky,které se tak staly součástí interiéru divadelního sálu adíky zatemňovacímu sytému bude možné zkoušet za denního světla.absence očekávané dochované historické výzdoby vinteriérech, pociťovaná obzvláště silně utakto významného historického objektu, vedla kúvahám ojejí transformaci do jiné podoby.hledali jsme soudobé výtvarné dílo, které by mělo určitou vazbu na barokní období. Přitěchto úvahách jsme se rozhodli pro výtvarníka Petra Kvíčalu, jehož abstraktní liniové velkoplošné malby jsou odkazem kdysi úzké vazby výtvarného umění aarchitektury.velkoplošné malby přímo na stěnu jsou ve slavnostním Redutním sále avkavárně, součástí atria je ornament vepsaný přímo do teracové podlahy. Zrekonstruovaná Reduta má jedno podzemní podlaží, tři podlaží nadzemní avestavbu do krovu. Vprostoru pod divadelním sálem apod dvoranou jsou vložena mezipatra technického zázemí. Vertikálně je objekt propojen dvěma schodišti, dvěma výtahy adoplňkovou chráněnou únikovou cestou zprostoru hlediště do Květinářské ulice. Zadáním bylo stanoveno neřešit sklepní prostory objektu anechat je přístupné pro případné budoucí využití. Historický objekt Reduty,spojený sdivadelní tradicí již od 17.století, vybídl architekty kvyvolání dialogu mezi původní substancí stavby anovodobými intervencemi, které se záměrně odlišují technickým charakterem aminimalistickou výtvarnou formou. Dílo také ukazují příkladnou integraci architektury se soudobým výtvarným projevem. Cena za kategorii Interiér Výstava: Karel IV.Císař zboží milosti (Obrazárna Pražského hradu), I-12 autoři: Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Jaroslav Malý Investor: Správa Pražského Hradu Autorská zpráva: Základní koncepce Koncepce výstavy středověkého umění vryze barokních prostorech, tj. časově ivýrazově dva zcela nesourodé světy,vychází zmyšlenky popření prostoru obrazárny asoustředění se pouze na vlastní vloženou expozici aexponáty. Podlahy vhlavních sálech budou celoplošně zvýšeny nad úroveň podlahových výdechů vzduchotechniky. Takto je vyřešeno prostorové omezení vycházející zpozice výdechů vzduchotechniky umístěných vostrůvcích se sedačkami aceloplošné zasíťování expozice pro účely osvětlení vpodlaze, osvětlení exponátů arozvodů pro předmětovou ochranu. Výdechy vzduchotechniky budou vyvedeny do vložené podlahy pomocí perforovaných krytů. Rozvržení Vprostorech císařské konírny bude návštěvníkům kdispozici audiovizuální sál, interaktivní program, muzeum shop, případně další doprovodné aktivity. Je zde počítáno se samostatnou šatnou, popřípadě ipokladnou. Vlastní výstava, včetně pokladen ašatny,je situována do prostorů obrazárny Pražského Hradu. Vúvodním prostoru vzhledem ke klimatickým podmínkám uvažujeme umístit převážně úvodní texty,mapy, graficky zpracované informace okoncepci výstavy, dobové souvislosti apodobně. Pro naladění návštěvníka zde budou instalovány vybrané exponáty jako kamenné plastiky akontrastně například zlatíčka. Výstava dále pokračuje vzadním, za kavárnou situovaném prostoru, osově instalovanými významnými exponáty společně sexponáty ve vitrínách mezi stávajícími sloupy.tyto budou překryty panely avytvoří tak stěny snikami (vitrínami). Směr prohlídky je ve výkresové dokumentaci zřejmý z číslování jednotlivých částí výstavy. Do hlavních sálů výstavy zamýšlíme vložit instalační panely /břity/, které záměrně nereagují na tvarosloví vlastní architektury /klenební pole, atd./, ale jsou podřízeny čistě potřebám rozmístění exponátů. V těchto břitech budou zapuštěny vitríny,které jsou určeny pro

4 4. STRANA IS 11/2006 instalaci drobnějších exponátů. Břity jsou rozmístěny tak, aby vytvářely průhledové osy,ve kterých jsou instalována vybraná mistrovská díla, ta se tak postupně odkrývají pohledu diváka připrůchodu expozicí. Řady panelů ponechávají přistěnách vpodélném směru volné komunikační zóny,jinak prostor bezezbytku vyplňují ačlení pro nejvhodnější instalaci exponátů. Podélné komunikace jsou odlišeny barevným tónem podlahy.podél stávajících stěn jsou nataženy potištěné bannerové síťované plochy nesoucí doprovodné texty,informace agrafiku. Zároveň kryjí stávající zdi (otvory po exponátech obrazárny). Velmi originální výstavní expozice vhistorickém prostředí.autoři citlivě reflektovali na složité klimatické asvětelné podmínky jednotlivých výstavní objektů anápaditou logistikou expozice ijejí realizační metody dokázali na jedné straně akcentovat jednotlivá umělecká díla ana druhé straně dát celé expozice jednotný avýrazný charakter. která spočívala vposkytnutí živoucího obytného prostoru na úzkém okraji bloku parcel. Přízemí je prostorem pro děti, první patro je územím určeným pro běžný společenský život rodiny,druhé atřetí patro je určeno rodičům. Vchod je umístěn vúrovni mezi přízemím aprvním patrem avnakloněném terénu okolí spojuje horní adolní zahradu. Na úrovni přízemí se nachází malá zahrada, stavba dále zahrnuje horní zahradu sbazénem astřešní terasu. Prostory rodinného domu mají svá vlastní napojení na exteriér. Další významnou charakteristikou této budovy je také kompozice materiálů, ačkoli osobně bych ocenil expresivnější ztvárnění Čestné uznání za kategorii Novostavba Rodinný důmmořina (okr. Beroun), N-58 autoři: Milan Rak, Iveta Raková, Libor Rydlo, Alexandr Skalický Investor: manželé Sukovi Čestné uznání za kategorii Rekonstrukce Besídka (Slavonice), R-16 autoři: Roman Koucký, Martina Portyková spoluautoři: Šárka Malá, Libor Kábrt, Martin Ceplecha Tento projekt je příkladem jedinečného návrhu sjednoduchou strukturou, kompozicí unikátních materiálů aoriginálního členění, který má splňovat požadavky obyčejného životního stylu. Obzvlášť důležité je zmínit, že se jedná onaplnění náročné výzvy, Příklad minimalistického rodinného domu snízkým rozpočtem poukazující na možnosti využití jednoduché dřevěné konstrukce vbytové výstavbě. Splňuje požadavky mladé začínající rodiny soptimálním pohodlím. Respektování světových stran, slunečního osvětlení anerušený kontakt sokolní přírodou. Energeticky velmi úsporný avletních měsících smožností využití terasy, která zvětšuje životní prostor kuchyně ajídelny.svým charakterem citlivě zapadá do venkovské zástavby CHKO ČeskýKras. Cena ministra pro místní rozvoj Rezidence Kollárova (Praha 8), R-8 autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fescu, JaroslavŠafer, Petra Čížková spolupráce: Olga Rosová Investor: Real Estate Karlín -Palác, a.s. Stávající uliční objekt je součástí neporušené východní uliční fronty Karlínského náměstí vblízkosti kostela Cyrila a Metoděje. Typický městský blok v této části Karlína zaujme jednotlivými obdélníkovými pozemky, jejichž kratší strana tvoří uliční frontu. Předmětný pozemek má daný ráz se stávajícím objektem vkratší západní straně obdélníka sprůčelím do náměstí.

5 IS 11/ STRANA je využita pro privátní zahrady přilehlých bytů v2np. Konstrukce nového objektu je železobetonový stěnový skelet se zateplenou fasádou. Okna jsou dřevěná Eurookna, sžaluziemi. Zábradlí na balkonech aterasách je tvořeno výplněmi zmléčného skla, skonstrukcí zgalvanisovaně ocelových profilů. Fasáda je provedena vkombinací probarvené omítky, desek Trespa aobkladů ze zinkového plechu. Dvorní prostor je otevřen na východní stranu, kde sousedí sbudoucím prostorem parku kolem nových budov Corso II acorso III.Stávající objekt byl postaven koncem 19. století ve výšce třípodlaží aje nemovitou kulturní památkou. Nový objekt dostavby navazuje na výškovou hladinu stávající okolní zástavby anepřekračuje výšku hřebene stávajícího uličního objektu. Hlavní objekt je umístěn podél stávající štítové zdi useverní hrany pozemku tak, aby všechny navržené byty mohly využít jižní fasádu. Navržená komposice dostavby,postavená na myšlence zužující se třípodlažní hmoty směrem kparku Corso, umožní bytům výhled východním směrem kparku amaximální využití jižní fasády.menší objekt ve formě samostatné třípodlažní vily je umístěn ke štítové stěně na jižní straně pozemku svýhledy západním avýchodním směrem. Tímto gestem je zmenšen negativní impakt masivní štítové stěny na jižní straně pozemku. Napříč parcely je umístěn pouze jednopodlažní objekt garáží, ukončený bytem svlastní zahradou tak, aby nebylo blokováno optické propojení prostoru dvora aprostoru parku. Fasády objektu směrem kparku Corso jsou maximálně prosklené astávají se prvním fragmentem nové fasády okolních objektů směrem kbudoucímu parku, který vznikne na místě původních továrních hal. Vztah kparku je podpořen vytažením horních dvou podlaží nového objektu za hranici pozemku ve formě velkého dynamického arkýře. Princip vertikálního komunikačního jádra je založen na využití stávajícího schodiště pro obsluhu obou objektů, tj. stávajícího anového. Stávající objekt je obsloužen jako dnes zhlavních podest schodiště. Nový objekt je obsloužen zmezipodest stávajícího schodiště pomocí několika vyrovnávacích stupňů. Výtah, který je umístěn těsně vedle stávajícího schodiště, má výstup na obě strany astaví ve všech úrovních. Vpřízemí je umožněn průchod ze dvora do budoucího parku. Střecha garáží Cena ministra životního prostředí Park pod zámkem (Frýdek-Místek, Revoluční ulice), K-2 autoři: Zdena Rudolfová, Martin Kovář, Pavel Šimek Investor: Město Frýdek-Místek Jaká je cena nezastavěné plochy vcentru města? Odpovědi na tuto otázku se budou lišit podle úhlu pohledudotazovaných. Zástupceobchodního řetězce vychrlí ověřené ekonomické pravdy,obyvatel města spěchající kolem přicestě zdomova za prací se zamyslí, jakou časovou ztrátu mu denně přináší neprůchodnost plochy. Jinýnázor bude mít člověk sledující příběh sukcese rostlinnaopuštěném alidskou činnostízdevastovaném místě Ve Frýdku byla plocha navíc vbezprostřední blízkosti zámku azámeckého parku. Obvykle mívají takováto místa svůj charakter.vřadě našich měst zbyla alespoň stopa, tady šel urbanistický vývoj, čitelný zmapy města, razantně vpřed. Ul. Revoluční svírající historické centrum Frýdku ze severní strany atvořící tak pomyslný parkán, je dopravní tepnou téměř nepropustnou směrem kzástavbě panelových obytných domů, kam se město rozrůstalo v70. a80. letech minulého století. Bouřlivý rozvoj města vymodeloval podzámeckou plochu do dvou teras svýškovým rozdílem 3-5 m. Horní terasa vznikla skládkou stavebního odpadu ze sídliště za ul. Revoluční apříroda ji obsadila náletovými dřevinami. Od prostoru zrekonstruované Štěpnice, která přiléhá ke zdi zámeckého parku byla skládka oddělena úvozovou cestou ul. Na Štěpnici. Omezením spodní terasy byl sběrač kanalizace svýraznými šachtami vytaženými pomístně až 1mnad terén apokrývaly ji rostliny vázané na vlhká apodmáčená místa. Vroce 2002 začaly projekční práce na úpravě nezastavěné plochy mezi ul. Na Štěpnici aul. Revoluční. Navážkou na úvozové cestě došlo kpohledovému iprovoznímu propojení zrekonstruované Štěpnice shorní terasou. Na kopci vznikla velká louka. Rozhodnutím města byla později částvěnována ovocnýmstromům oddělena plotem podél ul. Na Štěpnici.

6 6. STRANA IS 11/2006 Cena za celoživotní dílo udělena Obcí architektů -ing. arch. Věra Machoninová Kdoví, zda na život ing. arch. Věry Machoninové měly vliv Strakonice, kde se roku 1928 narodila, nebo snad Jičín, kde roku 1947 maturovala na reálném gymnáziu, ale jisté je, že zářivou hvězdou jejího života bylo České vysoké učení technické ajeho fakulta architektury apozemního stavitelství, kterou ukončila roku APraha, vníž žije dodnes.asamozřejmě amožná především manžel ing. arch. Vladimír Machonin, snímž ji pojí nejen třidcery,ale idlouhá etapa jak soukromého života, tak ibezprostřední spolupráce. Po absolvování vysoké školy Věra Machoninová nastoupila do Státního projektového ústavu vpraze. A už za čtyři léta poté, roku 1956, získala společně smanželem první cenu ve veřejné architektonické soutěži na Důmkultury vjihlavě, jehož součástí je divadlo, společenský sál, loutkové divadlo, klubovny, restaurace, jakož iadministrativní budova. Od dokončení realizace jihlavského areálu vroce 1961 uplynuly jen třiroky aje tu další první cena pro manžele Machoninovy,tentokrát ve veřejné architektonické soutěži na areál Mezinárodního hotelu afestivalového kina vkarlových Varech.Avskutku je co navrhovat: hlavní sál festivalového kina (1200 míst), kongresový sál (600 míst), malý sál (450 míst) střemi menšími sály sprojekcí, hotel (850 lůžek), restauraci, dále salonky,kavárnu avinárnu arovněž padesátimetrový bazén stermální vodou. Až vkarlových Varech zase zazní znělka filmového festivalu, možná by měla připomenout, kdo je spolutvůrcem díla, které bylo dokončeno roku 1977 avněmž se tato prvořadá kulturní událost koná. Azmezinárodních lázní rovnou do mezinárodní architektonické soutěže: roku 1966 úspěšná architektka usilovala spolu smanželem adalšími třemi kolegy obudovu univerzity virském Dublinu; tým získal třetí cenu. Věra Machoninová se vroce 1967 se Státním projektovým ústavem rozloučila azaložila, ovšemže se svým mužem,architektonický ateliéralfa, který sjinými třemi ateliéry vytvořil Sdružení projektových ateliérů vpraze. Radostné ovzduší jara 1968 vstoupilo ido tvorby architekty,kterou představujeme -na základě zvláštní objednávky vypracovala návrh na Důmbytové kultury vpraze, tedy na specializovaný obchodní dům snábytkem asdůrazem na desing o metrech čtverečních prodejní plochy,který byl dokončen roku Apak obchodní důmkotva na pražském náměstí Republiky! Když Věra Machoninová získala spolu smanželem první cenu ve veřejné architektonické soutěži na tuto výjimečnou budovu (realizace završena 1974), psal se rok Tehdy manželé Machoninovi, plni tvůrčích sil avobdivuhodném rozletu, sotva tušili, že se jejich společná práce chýlí kzávěru. Ještě si došli (rovněž roku 1970) pro první cenu varchitektonické soutěži pro vyzvané účastníky na návrh budovy zastupitelského úřadu ČSSR vberlíně (realizace skončena 1978) apak normalizace akonec. Až do roku 1989 neměli možnost zúčastnit se soutěží, ani publikovat. Ovšemže isdružení projektových ateliérů vpraze bylo zrušeno (1971).Atak Věra Machoninová pracovala vprojektovém ústavu pro výstavbu hl. m. Prahy převážně na rozpracovaných projektech aprováděla autorský dozor na probíhajících stavbách. Změna politických poměrů po listopadu 1989 přinesla novou naději, která však netrvala dlouho: ing. arch. Vladimír Machonin zemřel, atím se společné dílo definitivně uzavřelo. Po manželově smrti Věra Machoninová založila vlastní architektonickou kancelář (1991) apojmenovala ji -ovšemže se vzpomínkou na životního atvůrčího partnera - AteliérAlfa. Nadcházející léta přinesla Věře Machoninové nové první ceny: ve veřejné architektonicko-urbanistické soutěži na centrální náměstí města Štětí (1996), jehož byla realizována pouze menší část, a ve veřejné architektonicko-urbanistické soutěži na centrum města Jablonec nad Nisou (1999). Pro všechny budovy,na jejichž návrzích se Věra Machoninová autorsky podílela (kromě rodinných abytových domů), navrhovala ikomplexní interiér, a tím vznikla kromě jiného i řada unikátního sedacího zařízení. Tvůrčí osud ing. arch. Věry Machoninové zůstává nadále otevřený. Přemysl Veverka

7 IS 11/ STRANA vtomto případě jsme měli tu výhodu, že jsme investory osobně znali ještě před započetím projektových prací. Takže žádné výběrové řízení apod. Investor nám od začátku dal plnou důvěru. Kdiskusím samozřejmě během přípravy irealizace stavby docházelo. ROZHOVOR SJEDNÍM ZDRŽITELŮ HLAVNÍ CENY GRAND PRIX OA2006, ARCHITEKTEM KARLEM SCHEIBOU Vzískávání architektonických ocenění není architektonický ateliér Anta rozhodně nováčkem. Jste držiteli hlavní ceny Grand Prix Obce architektů 1993 za rekonstrukci bývalého kruhového kina na experimentální scénu Divadla Spirála vareálu Výstaviště Praha. Ve stejném roce jste získali ještě cenu vkategorii Krajinářské azahradní tvorby a čestné uznání vkatego- rii Rekonstrukce. Vroce 2002 jste obdrželi Čestné uznání vkategorii Architektonický design adrobná architektura za řešeníprostoru hlavníhovýchoduzoo Praha. Očekávali jste zisk hlavní ceny letošního ročníku Grand Prix za novostavbu bytového domu? Rád bych tuto informaci upřesnil.autorský podíl můj, případně kolegy Velinského na všech uvedených pracích, oceněných vroce 1993, byl minimální. Jednalo se oobdobí, kdy jsme oba sbírali zkušenosti vjiných projektových ateliérech. Takže právem nám přisuzujete pouzeoceněníza řešeníprostoru hlavního východu ZOO Praha aletos udělenou Grand Prix. Letošní ocenění pro nás bylo překvapením oto větším, že jsme při návrhu domu od začátku vědomě rezignovali na snahu vytvořit obecně přijatelný, formálně dokonalý projekt. Vzniklý objekt, který se tyčí nad Veleslavínským údolím, se jeví jako veselá dětská stavebnice. Různorodost tvarů amateriálů, spojená svýrazným barevným odlišením, působí velice harmonickým dojmem. Jak moc jste museli přemlouvat investora, aby vám tyto neobvyklé prvky dovolil? Je vždycky dobré navázat sinvestorem osobní vztah, Vbezprostřední blízkosti vámi navrženého objektu se nachází avantgardní areál Hvězda od architekta Miluniče. Vyžadovalo vypracování vašeho projektu zhlediska urbanistického řešení tohoto sídliště nějaké speciální řešení? Urbanisticky jsme neměli mnoho možností, neboť jsme stavěli na místě zbourané samoobsluhy.architektonicky jsme ale navazovali na způsob myšlení architekta Miluniče, snažili jsme se navrhnout objekt, který by se tvarově, materiálově ibarevně výrazně odlišil ado uniformity okolního sídliště vnesl nový svébytný názor na hromadné bydlení. Přece jen se nám jeden stávající prvek nelíbí. Není na škodu, že tento obytný důmtrochu hyzdí ze zadní částiponechanátrafostanice? Proč je tomu tak, nebylamožnostjiného řešení? Ovymístění trafostanice jsme se samozřejmě od začátku snažili. Bohužel, vtomto případě by nešlo opouhé vymístění trafostanice, ale okompletní rekonstrukci rozsáhlé sítě podzemních kabelů, které se zbouráním přímo souvisely.tobylo jedno zmíst, kde mělinvestor navrch. Pro jeho obhajobu musím uvést, že uvažované náklady na vymístění trafostanice se téměř blížily ceně pozemku. Jeden zporotců se ovaší stavbě vyjádřil jako opolidštěné architektuře. Těší vás tento punc? Ano, neboť jde ohlavní myšlenku našeho řešení, "polidštění" je právě ten pojem, okterý jsme se při realizaci tohoto projektu snažili. Máme za to, že vsoučasné době je včesku za kvalitní architekturu považován hlavně směr navazující na předválečný funkcionalismus. Tento směr mnohdy ale bývá architekty interpretován velmi formálně, aproto vzniká řada vytříbených, ale chladných abezduchých staveb. My jsme šli přesně opačným směrem. Použili jsme výrazné barvy,měkké materiály abohaté tvary. Tovše jsme se snažili citlivě spojit. Tento koncept je zvláště účinný vkulisách okolního sídliště. V poslední době se čím dál více diskutuje omožnostech abudoucnosti sídlišť. Jak na tuto problematiku nahlížíte vy?

8 8. STRANA Jako uvětšiny staveb, existují dobré ašpatné realizace. Dle mého soudu je třeba ke každému sídlišti přistupovat individuálně. Existují případy kvalitních sídlišť, které zasluhují ochranu, neboť snahy o polidštění by jim mohly uškodit. Na druhé straně existuje velké množství nekvalitních sídlišť, ukterých je třeba každou snahu ourbanistické aarchitektonické zlepšení hodnotit jako kladnou. Nejvíc mi ale vadí sídliště nebo jen skupiny panelových domů vcentrech malých měst. Vtěchto případech, kdy došlo ke znehodnocení historicky vzniklých urbanistických vazeb aknevratnému porušení měřítka, bych byl pro jejich zbourání se státní pomocí. Jak se díváte na úroveň letošní GP OA, potažmo naúroveň současné české architektury? Obecně si myslím, že zastřešující profesní soutěž je velmi užitečná. Pro celkové zkvalitnění bych ale preferoval jiný způsob výběru soutěžících staveb, neboť kvalita některých přihlášených prací znehodnocuje celkový dojem ze soutěže anaopak mnohdy existují velmi kvalitní nepřihlášené stavby.ksoučasné české architektuře bych chtěl říct, že její úroveň není vžádném případě odvislá od kvality architektů, ale od kvality investorů avširším kontextu celé společnosti. Vsoučasné době sleduji velký posun vkvalitě technického zpracování staveb, voblasti architektury to jde pomaleji. Bohumír Kotora Některé realizované stavby ateliéruanta: Rekonstrukce Malého Buquoyského paláce na Velkopřevorském nám. ( ) Administrativní objekt pro firmu SD Holding vpraze 10, novostavba ( ) ZOO Praha -prodejní stánek, řešení prostoru hlavního východu ( ) Rekonstrukce obj.č. 17 vareálu Pražské plynárenské vpraze 4( ) Dům spečovatelskou službou vpraze 8, Kobylisích, ul. Benákova ( ) Bytové domy -lokalita U Vysílače, Karlovy Vary (2003 -vrealizaci) Bytový dům ul. Gymnastická, Praha 6 (2002 -vrealizaci) Rekonstrukce Českého centravsofii, Bulharsko ( ) Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR vbukurešti, Rumunsko ( ) Zastupitelský úřad ačeské centrum ČR vbratislavě, Slovensko ( ) Generálníkonzulát ČRvKatovicích, Polsko, rekonstrukce objektu ( ) Zastupitelskýúřad ČR vpaříži, Francie ( ) Zastupitelskýúřad ČR vtelavivu, Izrael ( ) AKTUÁLNĚ IS 11/2006 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V měsíci červnu oslavili, nebo oslaví svá jubilea 1.6. Ing.arch. BRAUNEROVÁ Jarmila, Brno, (60) 1.6. Ing.arch. ŠTĚDRÝ František, Praha 6, (70) 1.6. Ing.arch. MATHAUSER Daniel, Praha 6, (85) 3.6. Ing.arch. KUČERAPavel, Dačice, (50) 4.6. Ing.arch. BARTOŠ Jaromír,Frenštát pod Radhoštěm, (55) 4.6. Ing.arch. ŘEHOŘOVÁ Jitka, Praha 6, (55) 4.6.Ak.arch. BĚLOHLÁVEK Luděk, Praha 5, (60) 4.6. Ing.arch. KUMPOŠT Jindřich, Brno, (83) 5.6. Ing.arch. HANZL Jaromír, Brno, (60) 6.6. Ing.arch. HABANEC Libor, Praha 6, (55) 6.6. Ing.arch. KOBOSILFrantišek, Praha 6, (80) 7.6. Ing.arch. CETKOVSKÁ Jarmila, Kutná Hora, (60) 7.6. Ing.arch. SLAVÍK Jan, Jaroměř, (65) 7.6. Ing.arch. PEŠKOVÁ Hana, Praha 4, (82) 7.6. Docent RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada, CSc., Praha 6, (86) 8.6. Ing.arch. RYBKATomáš, Frýdek-Místek, (50) 8.6. Docent HORKÝ Jaroslav,Praha 3, (80) Ing.arch. POSPĚCHOVÁ Eva, Olomouc, (60) Ing.arch. KAVALECAlois, Jihlava, (80) Ing.arch. PŘÁDAZdeněk, Praha 6, (84) Ing.arch. KOUSALRadim, Liberec, (55) Ing.arch. KURFURST Jaromír,Brno, (75) Ing.arch. DVOŘÁK Miloš, Brno, (60) 13.6.Ak.arch. POLONYAntonín, Karlovy Vary,(65) Ing.arch. EHLJiří, Praha 4, (50) Ing.arch. MICHAL Zdeněk, CSc., Brno, (75) Ing.arch. HYSEK Emil, Praha 6, (86) Ing.arch. FIRLABronislaw,Horní Suchá, (82) Ing.arch. KŘIVOHLÁVKOVÁ Zuzana, Praha 4, (55) Ing.arch. SYLVESTR Lubomír, Bílovice nad Svitavou, (50) Ing.arch. ZAHORSKÁ Michaela, Brno, (55) 17.6.Ak.arch. BINAR Otakar,Liberec, (75) Ing.arch. JANEČEK Zdeněk, Praha 9, (50) Ing.arch. SOVAJindřich, Praha 4, (50) Ing.arch. KODÝTEK Jiří, Hradec Králové, (55) Ing.arch. DUŘPEKT Zdeněk, CSc., Brno, (85) Ing.arch. NOVOTNÝ František, Praha 4, (60) Ing.arch. VYHLÍDALJan, Brno, (60) Ak.arch. ČEJKOVÁ Vlasta, Praha 2, (60) Ing.arch.ADAMEC Vít, Olomouc, (81) Ing.arch. MICLÍK Emil, Praha 10, (81) Ing.arch. SLAMĚNÍK Jan, Olomouc, (85) Ing.arch. GOPPERT Miroslav,Praha 8, (55) 25.6.Ak.arch. ROZHON František, Zlín, (80) Ing.arch. ŠAFER Jaroslav,Praha 2, (60) Ing.arch. VYKOPAL Jiří, Ostrava, (60) Ing.arch. ŠIMÍČKOVÁ Jana, Havířov,(65) Ing.arch.ABT Jan, Praha 7, (55) Ing.arch. BUBENÍČEK Karel, Praha 2, (83) INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz k v ě t e n 2 0 0 6 ing.arch. Věra Machoninová -držitelka Ceny za celoživotní dílo VÍTĚZ GRAND PRIX OA2006 HÝŘÍ BAREVNOSTÍ Jak už

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz ú n o r 2 0 0 6 CENAPETRAPARLÉŘE MÁ ZASEBOU 3. ROČNÍK Už staletí se jméno Petra Parléře zdá být dostatečně inspirující pro každého,

Více

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 8 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz D U B E N 0 0 4 DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR 2012 MK ČR E 17014 02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem

ARCHINEWS. Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ARCHINEWS 2 2010 Město pro současnou společnost. Rozhovor s Michelem Rojkindem ArchiCAD 14: první integrátor BIM na českém trhu Pěší zóna v Chebu příběh doby a místa Poctivé řemeslo, slušnost, pokora a

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

1_2013 ČASOPIS pro OBCHODní PArtnery a PŘátele. Baumit SLAVÍME 20 LET! Headline

1_2013 ČASOPIS pro OBCHODní PArtnery a PŘátele. Baumit SLAVÍME 20 LET! Headline 1_2013 ČASOPIS pro OBCHODní PArtnery a PŘátele Baumit SLAVÍME 20 LET! Headline Ing. Pavel Med ředitel Baumit, spol. s r. o. Vážení obchodní přátelé, vítám Vás u zvláštního vydání magazínu Baumit, vydaného

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů

prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů prosincový Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě MK ČR E 17014 speciál Český svaz stavebních inženýrů 201311 12/12 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně R o č n í k X V. B Ř E Z E N 2 0 1 1 Č í s l o 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně Ústeckému CPI City Center zbývá pouze otevřít

Více

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Ing. Robert Václavík, architekt Prosinec 2013 Obsah Stadion na Kounicově ulici Textová

Více

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5

OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l e d e n 2 0 0 6 OSLAVNÝCH STAVBÁCH PRAHY 5 Šestého února roku 1920 vznikla - zákonem Československé republiky -Velká Praha. Do jednoho

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

ARCHINEWS. Proměny Městských lázní v Plzni Ateliér Soukup

ARCHINEWS. Proměny Městských lázní v Plzni Ateliér Soukup ARCHINEWS O kvalitě výuky architektů. Rozhovor s V. Dvořákem ArchiCAD 13: nové technologie, funkce a licencování Rovnováha mezi krásou a funkčností. Profil G. Kaprálové 2 08 3 09 2 08 www.cegra.cz www.e-architekt.cz

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb

VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV. Ve světle znovuzrození staveb VENKOVNÍ A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ HISTORICKÝCH BUDOV Ve světle znovuzrození staveb Ve světle znovuzrození staveb Venkovní a vnitřní osvětlení historických budov Vyspělost kultury dané země se pozná mimo jiné

Více