č e r v e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n 2 0 0 6"

Transkript

1 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ č e r v e n NA ZNÁMÁ JMÉNA LETOŠNÍ POROTA NEBRALA OHLED Vývoj české architektury šel v posledních letech velmi rychle dopředu. Ve srovnání s polskou či německou je ta naše stále ještě odlišitelná, ale tím že jsme vevropské unii anarostl pohyb obyvatelstva, ztrácejí některé požadavky na architekturu regionální charakter. Používá se hodně nových materiálů, nějaká tendence současných staveb vpodobě společných prvků však bude zřejmá asi až po desetiletích. O současné české architektuře se v cizině většinou tvrdí, že nejkvalitnější díla musí vycházet z funkcionalismu. Je dobře, že tomuto mínění nepodlehla letošní porota, ze čtyř pětin zahraniční. Vůbec se nechovala tak, že by byla vzajetí již hotové představy ozdejší architektuře. Naopak se snažila kráčet vlastní cestou anenechávala se ovlivňovat místními názory,ani slavnými tuzemskými jmény.proto také závěrečné výsledky XIII. Grand Prix Obce architektů dopadly pro mnohé dosti překvapivě.

2 2. STRANA IS 11/2006 Porota ocenila střízlivý apřitom nápaditý koncept spřiléhavým výběrem použitých materiálů, citlivého barevného dotvoření fasád, které jsou umocněny různorodou, rytmicky vydařenou kompozicí oken, balkonů ateras ajejich plasticitou. Dispoziční řešení bytových jednotek působí harmonicky aodpovídá úrovni stavby ajejímu přínosu budoucímu rozvoji bytové výstavby. Cena za kategorii Rekonstrukce Rekonstrukce divadla Reduta vbrně, R-15 autoři: Antonín Novák, Petr Valenta, Radovan Smejkal, Eduard Štěrbák, Miroslav Melena Investor: Statutární město Brno Hlavní cena atitul GRAND PRIX 2006 Bytový dům(ulice Na Okraji, Petřiny -Praha 6), N-26 autoři: Karel Scheib, Tomáš Velinský Investor: Okraj s.r.o. Autorská zpráva: Sídliště Petřiny vpraze 6bylo vybudováno v50. letech minulého století na vzdušné vyvýšenině nad údolím Veleslavína. Dostupnost centra, bohatá občanská vybavenost ablízkost rekreačních ploch zněj vposledníchletech činívyhledávanémístoprobydlení. Střízlivá ajasně založená osnova Petřin, rozvolněná vmístech navazujících na zeleň, dává předpoklady pro postupné zahušťování jednotlivými stavbami, které celé lokalitě dávají nový, kvalitativně vyšší charakter. Jednou znich je iobytný důmvulici Na Okraji. Stavba vzniklá na místě původní přízemní samoobsluhy urbanisticky akceptuje stávající uliční síť, hmotovým, materiálovým abarevným řešenímsevšakod okolní zástavby výrazně odlišuje. Bohatěčleněná fasáda objektu záměrně rozbitá množstvím zdánlivě nesourodých okenních otvorů, balkónů, lodžií ateras, deklaruje snahu architekta oindividuální přístup k řešení dispozic jednotlivýchbytů. Tatosnaha je podpořena izvolenými materiály.vzdušné aexaktní řešení prosklených ploch parteru určeného veřejnosti kontrastuje sbarevnými dřevěnými obklady střešních nástaveb, či použitím zatravněných teras uvybraných bytů. Takto navržený důmvprostředí monotónní výstavby minulých let lze chápat jako manifestaci individuálního přístupu khromadnému bydlení, jaké umožňují nové technologie astavební postupy současnosti. Autorská zpráva: Stavbu nevnímat jako prostý součet všech starých dochovaných anově navržených prvků, ale zejména jako harmonický celek, pro který je nutno najít přesnou vyváženost proporční, prostorovou, barevnou, isvětelnou atím poodhalit nás všechny přesahující duchovní rozměr našeho konání. Nedochovanou historickou výzdobu nalézt transformovanou vsoučasném výtvarném umění atakto se vrátit khistoricky prověřenému spolupůsobení umění aarchitektury za účelem vytvoření slavnostní atmosféry. HISTORIE. Budova divadla Reduta na Zelném trhu je považována za nejstarší divadelní budovu ve střední Evropě. Stavební počátky dnešní budovy, čitelné vjejím architektonickém organismu, se kladou do 16. století. Po mnoha přestavbách apožárech byla na počátku devadesátých let definitivně uzavřena zdůvodů havarijního stavu. REKONSTRUKCE. Řešení zarchitektonické soutěže zroku 1999 se stalo podkladem pro veškeré další projektové práce zadané vítězi soutěže. Realizovaný projekt se od soutěžního návrhu prakticky nezměnil, Stavba obsahuje jedno podzemní ašest nadzemních podlaží. Suterén slouží jako kryté parkoviště. Vprvním nadzemním podlaží jsou obchodní prostory aúložné prostory bytů. Ostatní nadzemní podlaží obsahují byty přístupné třemi schodišťmi; vnejvyšší úrovni se nacházejí velkoplošné mezaninové byty spřístupem na střešní terasy. Blok vytváří zakončení "hradby" sídliště Petřiny ve směru severního svahu. Svým architektonickým výrazem aměřítkem dobře navazuje na obytné prostředí sídliště azhodnocuje jej. Působivé je mírné zalomení směrem kulici, což podporuje plastický aměřítkem vhodný tvar objektu. Barevné imateriální řešení střešních nadstaveb rovněž napomáhá lidskému měřítku celého komplexu.

3 IS 11/ STRANA koncept je postaven na jedné straně na obnově původních půdorysů dle dochovaných archiválií a na straně druhé řeší současné potřeby soudobou, čitelně vloženou, prostorově amateriálově přesně stanovenou formou. Pozornost se soustředila na obnovení původního schématu dispozice okolo arkádového dvora. Po vybourání všech novodobých vestaveb se vplné síle vyjevila logika původního řešení a vznešená monumentalita vnitřních barokních prostor.vsouladu se stanovenou koncepcí se nezbytná zázemí situovala do čitelně vložených, vestavěných, opakním sklem opláštěných kontejnerů. Redutní sál byl zbaven vestavěné elevace divadelního hlediště astal se tak opět prostorem pro slavnostní areprezentační účely. Do východního křídla bývalé tržnice se vestavěl celý divadelní sál včetně technického aprovozního zázemí. Pro diváka zůstaly viditelné prosklený světlík ahistorické ocelovolitinové vazníky,které se tak staly součástí interiéru divadelního sálu adíky zatemňovacímu sytému bude možné zkoušet za denního světla.absence očekávané dochované historické výzdoby vinteriérech, pociťovaná obzvláště silně utakto významného historického objektu, vedla kúvahám ojejí transformaci do jiné podoby.hledali jsme soudobé výtvarné dílo, které by mělo určitou vazbu na barokní období. Přitěchto úvahách jsme se rozhodli pro výtvarníka Petra Kvíčalu, jehož abstraktní liniové velkoplošné malby jsou odkazem kdysi úzké vazby výtvarného umění aarchitektury.velkoplošné malby přímo na stěnu jsou ve slavnostním Redutním sále avkavárně, součástí atria je ornament vepsaný přímo do teracové podlahy. Zrekonstruovaná Reduta má jedno podzemní podlaží, tři podlaží nadzemní avestavbu do krovu. Vprostoru pod divadelním sálem apod dvoranou jsou vložena mezipatra technického zázemí. Vertikálně je objekt propojen dvěma schodišti, dvěma výtahy adoplňkovou chráněnou únikovou cestou zprostoru hlediště do Květinářské ulice. Zadáním bylo stanoveno neřešit sklepní prostory objektu anechat je přístupné pro případné budoucí využití. Historický objekt Reduty,spojený sdivadelní tradicí již od 17.století, vybídl architekty kvyvolání dialogu mezi původní substancí stavby anovodobými intervencemi, které se záměrně odlišují technickým charakterem aminimalistickou výtvarnou formou. Dílo také ukazují příkladnou integraci architektury se soudobým výtvarným projevem. Cena za kategorii Interiér Výstava: Karel IV.Císař zboží milosti (Obrazárna Pražského hradu), I-12 autoři: Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Jaroslav Malý Investor: Správa Pražského Hradu Autorská zpráva: Základní koncepce Koncepce výstavy středověkého umění vryze barokních prostorech, tj. časově ivýrazově dva zcela nesourodé světy,vychází zmyšlenky popření prostoru obrazárny asoustředění se pouze na vlastní vloženou expozici aexponáty. Podlahy vhlavních sálech budou celoplošně zvýšeny nad úroveň podlahových výdechů vzduchotechniky. Takto je vyřešeno prostorové omezení vycházející zpozice výdechů vzduchotechniky umístěných vostrůvcích se sedačkami aceloplošné zasíťování expozice pro účely osvětlení vpodlaze, osvětlení exponátů arozvodů pro předmětovou ochranu. Výdechy vzduchotechniky budou vyvedeny do vložené podlahy pomocí perforovaných krytů. Rozvržení Vprostorech císařské konírny bude návštěvníkům kdispozici audiovizuální sál, interaktivní program, muzeum shop, případně další doprovodné aktivity. Je zde počítáno se samostatnou šatnou, popřípadě ipokladnou. Vlastní výstava, včetně pokladen ašatny,je situována do prostorů obrazárny Pražského Hradu. Vúvodním prostoru vzhledem ke klimatickým podmínkám uvažujeme umístit převážně úvodní texty,mapy, graficky zpracované informace okoncepci výstavy, dobové souvislosti apodobně. Pro naladění návštěvníka zde budou instalovány vybrané exponáty jako kamenné plastiky akontrastně například zlatíčka. Výstava dále pokračuje vzadním, za kavárnou situovaném prostoru, osově instalovanými významnými exponáty společně sexponáty ve vitrínách mezi stávajícími sloupy.tyto budou překryty panely avytvoří tak stěny snikami (vitrínami). Směr prohlídky je ve výkresové dokumentaci zřejmý z číslování jednotlivých částí výstavy. Do hlavních sálů výstavy zamýšlíme vložit instalační panely /břity/, které záměrně nereagují na tvarosloví vlastní architektury /klenební pole, atd./, ale jsou podřízeny čistě potřebám rozmístění exponátů. V těchto břitech budou zapuštěny vitríny,které jsou určeny pro

4 4. STRANA IS 11/2006 instalaci drobnějších exponátů. Břity jsou rozmístěny tak, aby vytvářely průhledové osy,ve kterých jsou instalována vybraná mistrovská díla, ta se tak postupně odkrývají pohledu diváka připrůchodu expozicí. Řady panelů ponechávají přistěnách vpodélném směru volné komunikační zóny,jinak prostor bezezbytku vyplňují ačlení pro nejvhodnější instalaci exponátů. Podélné komunikace jsou odlišeny barevným tónem podlahy.podél stávajících stěn jsou nataženy potištěné bannerové síťované plochy nesoucí doprovodné texty,informace agrafiku. Zároveň kryjí stávající zdi (otvory po exponátech obrazárny). Velmi originální výstavní expozice vhistorickém prostředí.autoři citlivě reflektovali na složité klimatické asvětelné podmínky jednotlivých výstavní objektů anápaditou logistikou expozice ijejí realizační metody dokázali na jedné straně akcentovat jednotlivá umělecká díla ana druhé straně dát celé expozice jednotný avýrazný charakter. která spočívala vposkytnutí živoucího obytného prostoru na úzkém okraji bloku parcel. Přízemí je prostorem pro děti, první patro je územím určeným pro běžný společenský život rodiny,druhé atřetí patro je určeno rodičům. Vchod je umístěn vúrovni mezi přízemím aprvním patrem avnakloněném terénu okolí spojuje horní adolní zahradu. Na úrovni přízemí se nachází malá zahrada, stavba dále zahrnuje horní zahradu sbazénem astřešní terasu. Prostory rodinného domu mají svá vlastní napojení na exteriér. Další významnou charakteristikou této budovy je také kompozice materiálů, ačkoli osobně bych ocenil expresivnější ztvárnění Čestné uznání za kategorii Novostavba Rodinný důmmořina (okr. Beroun), N-58 autoři: Milan Rak, Iveta Raková, Libor Rydlo, Alexandr Skalický Investor: manželé Sukovi Čestné uznání za kategorii Rekonstrukce Besídka (Slavonice), R-16 autoři: Roman Koucký, Martina Portyková spoluautoři: Šárka Malá, Libor Kábrt, Martin Ceplecha Tento projekt je příkladem jedinečného návrhu sjednoduchou strukturou, kompozicí unikátních materiálů aoriginálního členění, který má splňovat požadavky obyčejného životního stylu. Obzvlášť důležité je zmínit, že se jedná onaplnění náročné výzvy, Příklad minimalistického rodinného domu snízkým rozpočtem poukazující na možnosti využití jednoduché dřevěné konstrukce vbytové výstavbě. Splňuje požadavky mladé začínající rodiny soptimálním pohodlím. Respektování světových stran, slunečního osvětlení anerušený kontakt sokolní přírodou. Energeticky velmi úsporný avletních měsících smožností využití terasy, která zvětšuje životní prostor kuchyně ajídelny.svým charakterem citlivě zapadá do venkovské zástavby CHKO ČeskýKras. Cena ministra pro místní rozvoj Rezidence Kollárova (Praha 8), R-8 autoři: Oldřich Hájek, Tomáš Pavlík, Laco Fescu, JaroslavŠafer, Petra Čížková spolupráce: Olga Rosová Investor: Real Estate Karlín -Palác, a.s. Stávající uliční objekt je součástí neporušené východní uliční fronty Karlínského náměstí vblízkosti kostela Cyrila a Metoděje. Typický městský blok v této části Karlína zaujme jednotlivými obdélníkovými pozemky, jejichž kratší strana tvoří uliční frontu. Předmětný pozemek má daný ráz se stávajícím objektem vkratší západní straně obdélníka sprůčelím do náměstí.

5 IS 11/ STRANA je využita pro privátní zahrady přilehlých bytů v2np. Konstrukce nového objektu je železobetonový stěnový skelet se zateplenou fasádou. Okna jsou dřevěná Eurookna, sžaluziemi. Zábradlí na balkonech aterasách je tvořeno výplněmi zmléčného skla, skonstrukcí zgalvanisovaně ocelových profilů. Fasáda je provedena vkombinací probarvené omítky, desek Trespa aobkladů ze zinkového plechu. Dvorní prostor je otevřen na východní stranu, kde sousedí sbudoucím prostorem parku kolem nových budov Corso II acorso III.Stávající objekt byl postaven koncem 19. století ve výšce třípodlaží aje nemovitou kulturní památkou. Nový objekt dostavby navazuje na výškovou hladinu stávající okolní zástavby anepřekračuje výšku hřebene stávajícího uličního objektu. Hlavní objekt je umístěn podél stávající štítové zdi useverní hrany pozemku tak, aby všechny navržené byty mohly využít jižní fasádu. Navržená komposice dostavby,postavená na myšlence zužující se třípodlažní hmoty směrem kparku Corso, umožní bytům výhled východním směrem kparku amaximální využití jižní fasády.menší objekt ve formě samostatné třípodlažní vily je umístěn ke štítové stěně na jižní straně pozemku svýhledy západním avýchodním směrem. Tímto gestem je zmenšen negativní impakt masivní štítové stěny na jižní straně pozemku. Napříč parcely je umístěn pouze jednopodlažní objekt garáží, ukončený bytem svlastní zahradou tak, aby nebylo blokováno optické propojení prostoru dvora aprostoru parku. Fasády objektu směrem kparku Corso jsou maximálně prosklené astávají se prvním fragmentem nové fasády okolních objektů směrem kbudoucímu parku, který vznikne na místě původních továrních hal. Vztah kparku je podpořen vytažením horních dvou podlaží nového objektu za hranici pozemku ve formě velkého dynamického arkýře. Princip vertikálního komunikačního jádra je založen na využití stávajícího schodiště pro obsluhu obou objektů, tj. stávajícího anového. Stávající objekt je obsloužen jako dnes zhlavních podest schodiště. Nový objekt je obsloužen zmezipodest stávajícího schodiště pomocí několika vyrovnávacích stupňů. Výtah, který je umístěn těsně vedle stávajícího schodiště, má výstup na obě strany astaví ve všech úrovních. Vpřízemí je umožněn průchod ze dvora do budoucího parku. Střecha garáží Cena ministra životního prostředí Park pod zámkem (Frýdek-Místek, Revoluční ulice), K-2 autoři: Zdena Rudolfová, Martin Kovář, Pavel Šimek Investor: Město Frýdek-Místek Jaká je cena nezastavěné plochy vcentru města? Odpovědi na tuto otázku se budou lišit podle úhlu pohledudotazovaných. Zástupceobchodního řetězce vychrlí ověřené ekonomické pravdy,obyvatel města spěchající kolem přicestě zdomova za prací se zamyslí, jakou časovou ztrátu mu denně přináší neprůchodnost plochy. Jinýnázor bude mít člověk sledující příběh sukcese rostlinnaopuštěném alidskou činnostízdevastovaném místě Ve Frýdku byla plocha navíc vbezprostřední blízkosti zámku azámeckého parku. Obvykle mívají takováto místa svůj charakter.vřadě našich měst zbyla alespoň stopa, tady šel urbanistický vývoj, čitelný zmapy města, razantně vpřed. Ul. Revoluční svírající historické centrum Frýdku ze severní strany atvořící tak pomyslný parkán, je dopravní tepnou téměř nepropustnou směrem kzástavbě panelových obytných domů, kam se město rozrůstalo v70. a80. letech minulého století. Bouřlivý rozvoj města vymodeloval podzámeckou plochu do dvou teras svýškovým rozdílem 3-5 m. Horní terasa vznikla skládkou stavebního odpadu ze sídliště za ul. Revoluční apříroda ji obsadila náletovými dřevinami. Od prostoru zrekonstruované Štěpnice, která přiléhá ke zdi zámeckého parku byla skládka oddělena úvozovou cestou ul. Na Štěpnici. Omezením spodní terasy byl sběrač kanalizace svýraznými šachtami vytaženými pomístně až 1mnad terén apokrývaly ji rostliny vázané na vlhká apodmáčená místa. Vroce 2002 začaly projekční práce na úpravě nezastavěné plochy mezi ul. Na Štěpnici aul. Revoluční. Navážkou na úvozové cestě došlo kpohledovému iprovoznímu propojení zrekonstruované Štěpnice shorní terasou. Na kopci vznikla velká louka. Rozhodnutím města byla později částvěnována ovocnýmstromům oddělena plotem podél ul. Na Štěpnici.

6 6. STRANA IS 11/2006 Cena za celoživotní dílo udělena Obcí architektů -ing. arch. Věra Machoninová Kdoví, zda na život ing. arch. Věry Machoninové měly vliv Strakonice, kde se roku 1928 narodila, nebo snad Jičín, kde roku 1947 maturovala na reálném gymnáziu, ale jisté je, že zářivou hvězdou jejího života bylo České vysoké učení technické ajeho fakulta architektury apozemního stavitelství, kterou ukončila roku APraha, vníž žije dodnes.asamozřejmě amožná především manžel ing. arch. Vladimír Machonin, snímž ji pojí nejen třidcery,ale idlouhá etapa jak soukromého života, tak ibezprostřední spolupráce. Po absolvování vysoké školy Věra Machoninová nastoupila do Státního projektového ústavu vpraze. A už za čtyři léta poté, roku 1956, získala společně smanželem první cenu ve veřejné architektonické soutěži na Důmkultury vjihlavě, jehož součástí je divadlo, společenský sál, loutkové divadlo, klubovny, restaurace, jakož iadministrativní budova. Od dokončení realizace jihlavského areálu vroce 1961 uplynuly jen třiroky aje tu další první cena pro manžele Machoninovy,tentokrát ve veřejné architektonické soutěži na areál Mezinárodního hotelu afestivalového kina vkarlových Varech.Avskutku je co navrhovat: hlavní sál festivalového kina (1200 míst), kongresový sál (600 míst), malý sál (450 míst) střemi menšími sály sprojekcí, hotel (850 lůžek), restauraci, dále salonky,kavárnu avinárnu arovněž padesátimetrový bazén stermální vodou. Až vkarlových Varech zase zazní znělka filmového festivalu, možná by měla připomenout, kdo je spolutvůrcem díla, které bylo dokončeno roku 1977 avněmž se tato prvořadá kulturní událost koná. Azmezinárodních lázní rovnou do mezinárodní architektonické soutěže: roku 1966 úspěšná architektka usilovala spolu smanželem adalšími třemi kolegy obudovu univerzity virském Dublinu; tým získal třetí cenu. Věra Machoninová se vroce 1967 se Státním projektovým ústavem rozloučila azaložila, ovšemže se svým mužem,architektonický ateliéralfa, který sjinými třemi ateliéry vytvořil Sdružení projektových ateliérů vpraze. Radostné ovzduší jara 1968 vstoupilo ido tvorby architekty,kterou představujeme -na základě zvláštní objednávky vypracovala návrh na Důmbytové kultury vpraze, tedy na specializovaný obchodní dům snábytkem asdůrazem na desing o metrech čtverečních prodejní plochy,který byl dokončen roku Apak obchodní důmkotva na pražském náměstí Republiky! Když Věra Machoninová získala spolu smanželem první cenu ve veřejné architektonické soutěži na tuto výjimečnou budovu (realizace završena 1974), psal se rok Tehdy manželé Machoninovi, plni tvůrčích sil avobdivuhodném rozletu, sotva tušili, že se jejich společná práce chýlí kzávěru. Ještě si došli (rovněž roku 1970) pro první cenu varchitektonické soutěži pro vyzvané účastníky na návrh budovy zastupitelského úřadu ČSSR vberlíně (realizace skončena 1978) apak normalizace akonec. Až do roku 1989 neměli možnost zúčastnit se soutěží, ani publikovat. Ovšemže isdružení projektových ateliérů vpraze bylo zrušeno (1971).Atak Věra Machoninová pracovala vprojektovém ústavu pro výstavbu hl. m. Prahy převážně na rozpracovaných projektech aprováděla autorský dozor na probíhajících stavbách. Změna politických poměrů po listopadu 1989 přinesla novou naději, která však netrvala dlouho: ing. arch. Vladimír Machonin zemřel, atím se společné dílo definitivně uzavřelo. Po manželově smrti Věra Machoninová založila vlastní architektonickou kancelář (1991) apojmenovala ji -ovšemže se vzpomínkou na životního atvůrčího partnera - AteliérAlfa. Nadcházející léta přinesla Věře Machoninové nové první ceny: ve veřejné architektonicko-urbanistické soutěži na centrální náměstí města Štětí (1996), jehož byla realizována pouze menší část, a ve veřejné architektonicko-urbanistické soutěži na centrum města Jablonec nad Nisou (1999). Pro všechny budovy,na jejichž návrzích se Věra Machoninová autorsky podílela (kromě rodinných abytových domů), navrhovala ikomplexní interiér, a tím vznikla kromě jiného i řada unikátního sedacího zařízení. Tvůrčí osud ing. arch. Věry Machoninové zůstává nadále otevřený. Přemysl Veverka

7 IS 11/ STRANA vtomto případě jsme měli tu výhodu, že jsme investory osobně znali ještě před započetím projektových prací. Takže žádné výběrové řízení apod. Investor nám od začátku dal plnou důvěru. Kdiskusím samozřejmě během přípravy irealizace stavby docházelo. ROZHOVOR SJEDNÍM ZDRŽITELŮ HLAVNÍ CENY GRAND PRIX OA2006, ARCHITEKTEM KARLEM SCHEIBOU Vzískávání architektonických ocenění není architektonický ateliér Anta rozhodně nováčkem. Jste držiteli hlavní ceny Grand Prix Obce architektů 1993 za rekonstrukci bývalého kruhového kina na experimentální scénu Divadla Spirála vareálu Výstaviště Praha. Ve stejném roce jste získali ještě cenu vkategorii Krajinářské azahradní tvorby a čestné uznání vkatego- rii Rekonstrukce. Vroce 2002 jste obdrželi Čestné uznání vkategorii Architektonický design adrobná architektura za řešeníprostoru hlavníhovýchoduzoo Praha. Očekávali jste zisk hlavní ceny letošního ročníku Grand Prix za novostavbu bytového domu? Rád bych tuto informaci upřesnil.autorský podíl můj, případně kolegy Velinského na všech uvedených pracích, oceněných vroce 1993, byl minimální. Jednalo se oobdobí, kdy jsme oba sbírali zkušenosti vjiných projektových ateliérech. Takže právem nám přisuzujete pouzeoceněníza řešeníprostoru hlavního východu ZOO Praha aletos udělenou Grand Prix. Letošní ocenění pro nás bylo překvapením oto větším, že jsme při návrhu domu od začátku vědomě rezignovali na snahu vytvořit obecně přijatelný, formálně dokonalý projekt. Vzniklý objekt, který se tyčí nad Veleslavínským údolím, se jeví jako veselá dětská stavebnice. Různorodost tvarů amateriálů, spojená svýrazným barevným odlišením, působí velice harmonickým dojmem. Jak moc jste museli přemlouvat investora, aby vám tyto neobvyklé prvky dovolil? Je vždycky dobré navázat sinvestorem osobní vztah, Vbezprostřední blízkosti vámi navrženého objektu se nachází avantgardní areál Hvězda od architekta Miluniče. Vyžadovalo vypracování vašeho projektu zhlediska urbanistického řešení tohoto sídliště nějaké speciální řešení? Urbanisticky jsme neměli mnoho možností, neboť jsme stavěli na místě zbourané samoobsluhy.architektonicky jsme ale navazovali na způsob myšlení architekta Miluniče, snažili jsme se navrhnout objekt, který by se tvarově, materiálově ibarevně výrazně odlišil ado uniformity okolního sídliště vnesl nový svébytný názor na hromadné bydlení. Přece jen se nám jeden stávající prvek nelíbí. Není na škodu, že tento obytný důmtrochu hyzdí ze zadní částiponechanátrafostanice? Proč je tomu tak, nebylamožnostjiného řešení? Ovymístění trafostanice jsme se samozřejmě od začátku snažili. Bohužel, vtomto případě by nešlo opouhé vymístění trafostanice, ale okompletní rekonstrukci rozsáhlé sítě podzemních kabelů, které se zbouráním přímo souvisely.tobylo jedno zmíst, kde mělinvestor navrch. Pro jeho obhajobu musím uvést, že uvažované náklady na vymístění trafostanice se téměř blížily ceně pozemku. Jeden zporotců se ovaší stavbě vyjádřil jako opolidštěné architektuře. Těší vás tento punc? Ano, neboť jde ohlavní myšlenku našeho řešení, "polidštění" je právě ten pojem, okterý jsme se při realizaci tohoto projektu snažili. Máme za to, že vsoučasné době je včesku za kvalitní architekturu považován hlavně směr navazující na předválečný funkcionalismus. Tento směr mnohdy ale bývá architekty interpretován velmi formálně, aproto vzniká řada vytříbených, ale chladných abezduchých staveb. My jsme šli přesně opačným směrem. Použili jsme výrazné barvy,měkké materiály abohaté tvary. Tovše jsme se snažili citlivě spojit. Tento koncept je zvláště účinný vkulisách okolního sídliště. V poslední době se čím dál více diskutuje omožnostech abudoucnosti sídlišť. Jak na tuto problematiku nahlížíte vy?

8 8. STRANA Jako uvětšiny staveb, existují dobré ašpatné realizace. Dle mého soudu je třeba ke každému sídlišti přistupovat individuálně. Existují případy kvalitních sídlišť, které zasluhují ochranu, neboť snahy o polidštění by jim mohly uškodit. Na druhé straně existuje velké množství nekvalitních sídlišť, ukterých je třeba každou snahu ourbanistické aarchitektonické zlepšení hodnotit jako kladnou. Nejvíc mi ale vadí sídliště nebo jen skupiny panelových domů vcentrech malých měst. Vtěchto případech, kdy došlo ke znehodnocení historicky vzniklých urbanistických vazeb aknevratnému porušení měřítka, bych byl pro jejich zbourání se státní pomocí. Jak se díváte na úroveň letošní GP OA, potažmo naúroveň současné české architektury? Obecně si myslím, že zastřešující profesní soutěž je velmi užitečná. Pro celkové zkvalitnění bych ale preferoval jiný způsob výběru soutěžících staveb, neboť kvalita některých přihlášených prací znehodnocuje celkový dojem ze soutěže anaopak mnohdy existují velmi kvalitní nepřihlášené stavby.ksoučasné české architektuře bych chtěl říct, že její úroveň není vžádném případě odvislá od kvality architektů, ale od kvality investorů avširším kontextu celé společnosti. Vsoučasné době sleduji velký posun vkvalitě technického zpracování staveb, voblasti architektury to jde pomaleji. Bohumír Kotora Některé realizované stavby ateliéruanta: Rekonstrukce Malého Buquoyského paláce na Velkopřevorském nám. ( ) Administrativní objekt pro firmu SD Holding vpraze 10, novostavba ( ) ZOO Praha -prodejní stánek, řešení prostoru hlavního východu ( ) Rekonstrukce obj.č. 17 vareálu Pražské plynárenské vpraze 4( ) Dům spečovatelskou službou vpraze 8, Kobylisích, ul. Benákova ( ) Bytové domy -lokalita U Vysílače, Karlovy Vary (2003 -vrealizaci) Bytový dům ul. Gymnastická, Praha 6 (2002 -vrealizaci) Rekonstrukce Českého centravsofii, Bulharsko ( ) Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR vbukurešti, Rumunsko ( ) Zastupitelský úřad ačeské centrum ČR vbratislavě, Slovensko ( ) Generálníkonzulát ČRvKatovicích, Polsko, rekonstrukce objektu ( ) Zastupitelskýúřad ČR vpaříži, Francie ( ) Zastupitelskýúřad ČR vtelavivu, Izrael ( ) AKTUÁLNĚ IS 11/2006 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V měsíci červnu oslavili, nebo oslaví svá jubilea 1.6. Ing.arch. BRAUNEROVÁ Jarmila, Brno, (60) 1.6. Ing.arch. ŠTĚDRÝ František, Praha 6, (70) 1.6. Ing.arch. MATHAUSER Daniel, Praha 6, (85) 3.6. Ing.arch. KUČERAPavel, Dačice, (50) 4.6. Ing.arch. BARTOŠ Jaromír,Frenštát pod Radhoštěm, (55) 4.6. Ing.arch. ŘEHOŘOVÁ Jitka, Praha 6, (55) 4.6.Ak.arch. BĚLOHLÁVEK Luděk, Praha 5, (60) 4.6. Ing.arch. KUMPOŠT Jindřich, Brno, (83) 5.6. Ing.arch. HANZL Jaromír, Brno, (60) 6.6. Ing.arch. HABANEC Libor, Praha 6, (55) 6.6. Ing.arch. KOBOSILFrantišek, Praha 6, (80) 7.6. Ing.arch. CETKOVSKÁ Jarmila, Kutná Hora, (60) 7.6. Ing.arch. SLAVÍK Jan, Jaroměř, (65) 7.6. Ing.arch. PEŠKOVÁ Hana, Praha 4, (82) 7.6. Docent RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada, CSc., Praha 6, (86) 8.6. Ing.arch. RYBKATomáš, Frýdek-Místek, (50) 8.6. Docent HORKÝ Jaroslav,Praha 3, (80) Ing.arch. POSPĚCHOVÁ Eva, Olomouc, (60) Ing.arch. KAVALECAlois, Jihlava, (80) Ing.arch. PŘÁDAZdeněk, Praha 6, (84) Ing.arch. KOUSALRadim, Liberec, (55) Ing.arch. KURFURST Jaromír,Brno, (75) Ing.arch. DVOŘÁK Miloš, Brno, (60) 13.6.Ak.arch. POLONYAntonín, Karlovy Vary,(65) Ing.arch. EHLJiří, Praha 4, (50) Ing.arch. MICHAL Zdeněk, CSc., Brno, (75) Ing.arch. HYSEK Emil, Praha 6, (86) Ing.arch. FIRLABronislaw,Horní Suchá, (82) Ing.arch. KŘIVOHLÁVKOVÁ Zuzana, Praha 4, (55) Ing.arch. SYLVESTR Lubomír, Bílovice nad Svitavou, (50) Ing.arch. ZAHORSKÁ Michaela, Brno, (55) 17.6.Ak.arch. BINAR Otakar,Liberec, (75) Ing.arch. JANEČEK Zdeněk, Praha 9, (50) Ing.arch. SOVAJindřich, Praha 4, (50) Ing.arch. KODÝTEK Jiří, Hradec Králové, (55) Ing.arch. DUŘPEKT Zdeněk, CSc., Brno, (85) Ing.arch. NOVOTNÝ František, Praha 4, (60) Ing.arch. VYHLÍDALJan, Brno, (60) Ak.arch. ČEJKOVÁ Vlasta, Praha 2, (60) Ing.arch.ADAMEC Vít, Olomouc, (81) Ing.arch. MICLÍK Emil, Praha 10, (81) Ing.arch. SLAMĚNÍK Jan, Olomouc, (85) Ing.arch. GOPPERT Miroslav,Praha 8, (55) 25.6.Ak.arch. ROZHON František, Zlín, (80) Ing.arch. ŠAFER Jaroslav,Praha 2, (60) Ing.arch. VYKOPAL Jiří, Ostrava, (60) Ing.arch. ŠIMÍČKOVÁ Jana, Havířov,(65) Ing.arch.ABT Jan, Praha 7, (55) Ing.arch. BUBENÍČEK Karel, Praha 2, (83) INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Bohumír Kotora, Alexandra M. Videmannová Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

NÁVŠTĚVA. Nenápadný půvab. moderní archit 172 DŮM & ZAHRADA

NÁVŠTĚVA. Nenápadný půvab. moderní archit 172 DŮM & ZAHRADA NÁVŠTĚVA Nenápadný půvab moderní archit 172 DŮM & ZAHRADA Vnější vzhled poloviny dvojdomu nebyl i po důkladné přestavbě výrazně změněn Hlavní schodiště bylo nově umístěno v zadní části, vně původního půdorysu

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA

ÚLY A LODĚ. Nejen nostalgické vzpomínky na zde prožitý čas, ale i samotný charakter lokality NAD ÚDOLÍM. aneb PŘÍBĚH CHATY NÁVŠTĚVA ÚLY A LODĚ aneb PŘÍBĚH CHATY NAD ÚDOLÍM Úžasný panoramatický výhled do údolí Labe a na hrad Střekov se neomrzí. Přihlédneme-li k faktu, že majitel zahrady má k místu osobní vztah, není divu, že se zde

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1

PROJEKT INTERIERU REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR. Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 REKONSTRUKCE RECEPCE A VSTUPNÍ HALY FILOSOFICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR PROJEKT INTERIERU Zadavatel: Filosofický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Autor: Ing. arch. Petr Doležal - STUDIO

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ

PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚSTĚ PŘESTAVBOVÁ A DOSTAVBOVÁ ÚZEMÍ VE MĚ FINPEX PLZEŇ 12. 13. 10. 2010 1 USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA NEÚMĚRNÝ ROZVOJ NA ZELENÉ LOUCE STAGNACE ROZVOJE VYVÁŽENÝ HARMONICKÝ ROZVOJ 2 CHARAKTER ZÁSTAVBY PROLUKY DOPLNĚNÍ ULIČNÍ

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT DIPLOMNÍ PROJEKT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA

ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT DIPLOMNÍ PROJEKT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA ČESKÝ FILMOVÝ INSTITUT / ZS 2010-2011 / FA ČVUT VRATISLAV JANDÍK / ATELIÉR ING ARCH JANA AULÍKA OBSAH 2 2/ OBSAH 3/ PROHLÁŠENÍ STUDENTA 4/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA 5/ ŠIRŠÍ VZTAHY ORTOFOTOMAPA 6/ SCHWARZPLAN M

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha

Provozovny: Vzdálenost od centra Prahy 35 km. Vzdálenost Lán od Kladna je 14 km, od Slaného 16 km, od Rakovníka 19 km. Praha Provozovny: Praha Pasáž Jiřího Grossmanna Politických vězňů 14/915 Praha 1 110 00 Tel: 224 233 649 Fax: 224 233 650 Mobil: 602 362 222 E-mail: info@stavin.cz praha@stavin.cz Kladno Dr. Steinera 34 Kladno

Více

Návrh rekonverze.. Koncept. Realizace po etapách. Architektonické ztvárnění. Dispozice. Video. (c) 2011 - Martin Švec

Návrh rekonverze.. Koncept. Realizace po etapách. Architektonické ztvárnění. Dispozice. Video. (c) 2011 - Martin Švec . Koncept. Realizace po etapách. Architektonické ztvárnění. Dispozice. Video Schéma areálu Původní stavby Dostavby Bum! Demolice Koncept Původně sestava izolovaných průmyslových budov Středem vede komunikace

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE

STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE STUDIE SÝPKA HORNÍ BOJANOVICE Udolím řeky Pradlenky klikatá cesta se vine, strom za stromem jako každá ubíhá, přec něco je na ní jiné. V zákrutách svých daleké pohledy na vinice, na údolí malebné, Horní

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o.

Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze. Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. Osvětlení atrií a poslucháren v nové budově FA ČVUT v Praze Petr Žák, Ladislav Tikovský, Etna s.r.o. 1 Architektonický návrh: Ing. Arch. Alena Šrámková Ing.arch. Tomáš Koumar Ing. Arch. Lukáš Ehl Návrh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4021-37/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4021-37/2015 O ceně bytové jednotky č.1541/11 zapsané v KN na LV č.23016, vymezené v budově čp.1541,1542 stojící na pozemku p.č.st.2896 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 788m 2, budova

Více

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA

THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA THEATRE ARMCHAIRS DIVADELNÍ KŘESLA S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie. Theatre Armchairs Theater armstule Théatres fauteuils Teatri poltrone

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY

VÍTKOVA HORA, KARLOVY VARY ATELIER ŠENBERGER-PUSTĚJOVSKÝ Atelier ATKS _ letní semestr 2014/2015 _úterý 14.00 19.50_D-A3 Tomáš Šenberger, 603 460 888, tomas.senberger@fsv.cvut.cz Jan Pustějovský, 775 137 881, jan.pustejovsky@fsv.cvut.cz

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

MODERNIZACE NEMOCNICE TIŠNOV - LŮŽKOVÝ TRAKT - KONCEPT DÚR

MODERNIZACE NEMOCNICE TIŠNOV - LŮŽKOVÝ TRAKT - KONCEPT DÚR MODERNIZACE NEMOCNICE TIŠNOV - LŮŽKOVÝ TRAKT - KONCEPT DÚR Adam Rujbr Architects s.r.o. Srbská 22, 612 00 Brno Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 e-mail: adam.rujbr@ararchitects.cz PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ Průvodní zpráva Urbanistické řešení: Městská část Brno Komín, v níž se řešený pozemek nachází, leží na východním okraji

Více

Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům

Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům Decentně luxusní inteligentní dům Velkorysý dům, ve kterém vládne prostor a světlo, těsné propojení se zahradou a inteligentní řízení, jež majitelům zajišťuje dokonalý přehled o celém objektu. Projekt

Více

Veřejná zeleň ve městě Liberci

Veřejná zeleň ve městě Liberci Veřejná zeleň ve městě Liberci Město Liberec má, na rozdíl od jiných měst podobné velikosti, atypickou strukturu systému zeleně. Tato skutečnost je dána zejména urbanistickým členěním zástavby, kdy v jiných

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu.

které tvoří náves, jsem převzal základní principy, které vytváří tuto strukturu. Průvodní zpráva 1. Identi ikační údaje OBYTNÝ SOUBOR NA UL. PASTVINY V BRNĚ KOMÍNĚ 2. Urbanistické řešení V konceptu jsem se inspiroval Komínskou návsí. Jedná se o kvalitní strukturu (nejen v rámci Komína),

Více

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní 2012/13 15128 Ústav navrhování II Ateliér Schleger autorská

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Architektonická soutěž CENTRAL GROUP - Bytový dům pro 21. století 003 GRAFICKÁ PŘÍLOHA ČÍSLO 1 / PERSPEKTIVA

Architektonická soutěž CENTRAL GROUP - Bytový dům pro 21. století 003 GRAFICKÁ PŘÍLOHA ČÍSLO 1 / PERSPEKTIVA 003 GRAFICKÁ PŘÍLOHA ČÍSLO 1 / PERSPEKTIVA 004 GRAFICKÁ PŘÍLOHA ČÍSLO 2 / PERSPEKTIVA ARCHITEKTURA ZÁKLADNÍ IDEOU NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ MODERNÍHO FLEXIBILNÍHO BYTOVÉHO DOMU, KTERÝ BY UMOŽŇOVAL JEHO UŽIVATELI

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ

RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ RODINNÉ DOMY NOVÁ LOUKA WWW.RDLUDVIKOVICE.CZ 5 4 6 3 7 2 12 8 1 13 9 10 11 Ludvíkovice NOVÁ LOUKA Dovolujeme si Vám představit developerský projekt Nová Louka, který bude realizován v katastru obce Ludvíkovice

Více

1. SOUKROMÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA VARNSDORF PIVOVAR KOCOUR

1. SOUKROMÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA VARNSDORF PIVOVAR KOCOUR Dílo: Název: 1. SOUKROMÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA VARNSDORF PIVOVAR KOCOUR Místo realizace (úplná adresa): Rumburská ul., Varnsdorf, železniční trať 828 Dresden Ebersbasch Zittau Liberec Datum dokončení realizace:

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více