Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období. Vládní návrh.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období. Vládní návrh."

Transkript

1 Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979 III. volební období 59 Vládní návrh. kterým se předkládají Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12, srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), podepsaný v Bernu dne 6. prosince 1978 a Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), podepsaný v Bernu dne 6. prosince 1978" Návrh schvalovacího usnesení: Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí s Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), podepsaným v Bernu dne 6. prosince 1978 a Dodatkovým protokolem k ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II), podepsaným v Bernu dne 6. prosince 1978.

2

3 Důvodová zpráva Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů /Protokol I/ a Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter /Protokol II/ byly připraveny na diplomatické konferenci o znovupotvrzení a rozvoji mezinárodního humanitárního práva použitelného v ozbrojených konfliktech, která proběhla v Ženevě na čtyřech zasedáních v letech Dodatkové protokoly doplňují, rozvíjejí a pozměňují ustanovení čtyř Ženevských úmluv z 12. srpna 1949, t. j.: Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, Ženevské úmluvy o zacházení s válečnými zajatci a Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války. Československá socialistická republika je smluvní stranou všech uvedených Ženevských úmluv. K nejvýznamnějším ustanovením obou Dodatkových protokolů se uvádí: l/ Dodatkový protokol, k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů /Protokol I/ se skládá z preambule, 102 článků a příloh I a II. Při vypracování textů obou Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám z r byla otázka preambule jednou z nejdiskutovanějších. Většina kapitalistických států byla původně proti preambuli. Během jednání však tyto státy myšlenku preambule přijaly. Byly nakonec ochotny přijmout i odkaz na zákaz použití síly v mezinárodních vztazích v souladu s Chartou OSN, který prosazovaly socialistické státy, odmítly však tu část návrhu socialistických zemí, jež se odvolávala výslovně na zákaz agrese a na její definici. Jednání skončilo kompromisem, který lze označit z hlediska zájmů socialistiekých zemí za přijatelný.

4 - 2 - Článek l obsahuje všeobecné zásady a stanoví rozsah aplikace. Je" jedním z klíčových článků celého Dodatkového protokolu. Jeho přijetí má velký politický význam, neboť jím byl učiněn průlom do existujícího mezinárodního humanitárního práva v tom smyslu, že i -ozbrojené formy národně osvobozeneckého hnutí byly prohlášeny za mezinárodní konflikty, které se ve všech směrech řídí platným humanitárním právem, nikoli tedy už za konflikty interního (vnitrostátního) charakteru, za jaké byly považovány Ženevskými úmluvami z r Rozsah působnosti Dodatkového protokolu se tedy rozšířil o politicky závažnou a progresivní složku: příslušníci národně osvobozeneckých bojů jsou postaveni na roven kombatantům, tj. v souladu s či. 43 odst. 2 Protokolu příslušníkům ozbrojených sil bojující strany, a v případě zajetí válečným zajatcům. Poskytuje se jim stejná ochrana, zakazuje se proti nim použití všech těch bojových metod a prostředků, které jsou zakázány proti řádným ozbrojeným silám. Přijetí článku l ovlivnilo velmi pozitivně celé zasedání diplomatické konference a mělo vliv na koncepci i na text celé řady dalších článků. V článku 5 je podrobné rozpracován postup při výběru, jmenování a přijímání ochranných mocností, z nichž byla učiněna při plném respektování svrchovanosti států povinná instituce. Vymezil rovněž práva o povinnosti Mezinárodního výboru Červeného kříže. II. část Protokolu (či. 8-34) je věnována raněným, nemocným a 'trosečníkům. Rozšiřuje a konkrétněji formuluje ochranu jednotlivců. Smluvní strany jsou povinny stíhat a trestat každého, kdo hrubě porušil ustanovení Protokolu. Přitom trestu podléhá nejen ten, kdo se porušení dopustil, ale i ten, kdo k tomu vydal rozkaz. Válčící stát má právo trestat pachatele bez ohledu na jeho příslušnost. Tyto články obsahují řadu nových ustanovení, k jejichž formulaci pomohly návrhy socialistických zemí a zkušenosti z ozbrojených konfliktů poslední doby, zejména z války ve Vietnamu a na Blízkém Východě.

5 - 3 - Výsledky, jichž diplomatická konference ve své snaze o pokrokový rozvoj této oblasti humanitárního práva dosáhla a které jsou zakotveny v této II. části, lze shrnout takto: a/ právní ochrana, které-se podle Ženevských úmluv z r dostávalo především příslušníkům ozbrojených sil, byla Dodatkovým protokolem rozšířena i na civilní osoby (raněné nebo nemocné) a na civilní zdravotnický personál; b/ byla stanovena povinnost chránit fyzickou a duševní celistvost každého jednotlivce; c/ byla formulována ochrana zdravotnické a letecké přepravy, jež se stala v soudobých konfliktech skoro nepostradatelnou; d/ byl přijat ucelený jednotný signalizační systém, přizpůsobený podmínkám ozbrojeného konfliktu vedeného za pomoci všech prostředků moderní techniky; e/ byl vytvořen systém, který zajišíuje zprávy a informace o zmizelých osobách. III. část Protokolu (SI ) je věnována způsobům a prostředkům vedení války, statutu kombatantů a válečných zajatců. Tato část je nejdůležitější a nejkomplikovanější z celé nové kodifikace. Představuje v mnohých směrech novou koncepci humanitárního práva, za jejíž prosazení vedly delegace socialistických zemí největší boj. Článek 35 formuluje tři základní pravidla. První a druhé znovu potvrzují platnost dvou základních zásad formulovaných už v dřívějších instrumentech válečného a humanitárního práva (právo bojujících stran na výběr způsobů a prostředků vedení války není neomezené; zákaz použití zbraní, munice, materiálu a způsobů vedení války, mají-li takovou povahu, že způsobí nadměrná zranění nebo zbytečné útrapy). Zcela nové pravidlo bylo zakotveno do 3» odstavce tohoto článku. Z československé iniciativy, podporované socialistickými zeměmi, byl vysloven zákaz ekologické války. Tento článek zakazuje použití způsobů a prostředků ve-

6 - 4- dení války, které působí, nebo u nichž se dá očekávat, že mohou způsobit rozsáhlé, dlouhodobé a vážné škody na životním prostředí. Vedle tohoto zákazu ekologické války se podařilo čs. delegaci a ostatním spoluautorům návrhu dosáhnout i toho, že na jiném místě Protokolu - a to v byl zákaz, ekologické války opětovně zakotven v jiné souvislosti a v rozšířenější a konkrétnější formulaci. Přímo pod titulem "Ochrana životního prostředí" tento článek ve svém 1; odstavci opakuje zákaz vyslovený v čl. 35 s tím upřesněním, že je třeba navíc chránit zdraví a přežití obyvatelstva. Odst. 2 tohoto článku pak výslovně zakazuje útoky vedené proti životnímu prostředí jako represálie. Konference si byla vědoma toho, Že eskalaci agresivní, války proti Vietnamu, k níž došlo v začáteční fázi diplomatické konference, zdůvodňovaly Spojené státy také "nutností" represálií. Nepřímo tedy odsoudila tento způsob vedení války a vyslovila takový zákaz i pro budoucnost. Článek 36 ukládá smluvním stranám povinnost při studiu, vývoji, získávání anebo zavádění nějaké nové zbraně nebo nového vojenského prostředku ujistit se, zda její nebo jeho použití (za určitých podmínek nebo za všech okolností) není zakázáno Proto-. kolem nebo jinou normou mezinárodního práva. Úplně novým způsobem je definován pojem ozbrojených sil (čl. 43). V souvislosti s čl. l Protokolu, který postavil příslušníky národně osvobozeneckých bojů na stejnou úroveň jako řádnou armádu, a s čl. 44, který upravil; nově postavení partyzánů, stalo se toto ustanovení klíčovým článkem, kolem jehož koncepce i formulace se vedly rozsáhlé diskuse. Delegace socialistických států vynakládaly od samého počátku obrovské úsilí, aby v nové kodifikaci byla rozšířena mezinárodně právní ochrana příslušníků partyzánských bojů. Většina západních mocností vycházela z toho, že každé nové právo ve prospěch příslušníků partyzánských bojů (kteří bojují pravidelně v lůně civilního obyvatelstva) by. bylo na úkor ochra-

7 - 5 - ny civilního obyvatelstva, bez jehož aktivní i pasivní podpory by se partyzánská válka nemohla udržet a tím méně pak rozvinout. Zdůrazňovala, že jedním z hlavních cílů diplomatické konference je právě zvýšení ochrany civilního obyvatelstva v ozbrojených konfliktech. Socialistické delegace prosazovaly, aby při řešení, této problematiky byly brány do úvahy oba aspekty - zájem o zvýšení ochrany partyzánů a současně i zájem na ochraně civilního obyvatelstva. Při tom však byly pro potvrzení zásadního pravidla, že v každém útoku je třeba rozlišovat mezi kombatanty, tj. mezi- příslušníky ozbrojených sil bojující strany, a civilním obyvatelstvem, proti němuž musí být každý útok zakázán. Toho bylo ve značné míře dosaženo. Novem v humanitárním právu je rovněž zařazení ustanovení o žoldnéřích (či. 47) přijaté na návrh afrických zemí. Definuje... pojem "žoldnéř" a stanoví, že žoldnéři nebudou mít žádné právo na status kombatanta nebo válečného zajatce. Zkušenosti poválečných a soudobých ozbrojených konfliktů ukazují, že i tento článek má značný politický a protikoloniální význam. IV. část (či ) je věnována ochraně civilního obyvatelstva a problémům s tím souvisejícím. Tato část je strukturálně i počtem svých článků nejrozsáhlejší v celém Dodatkovém protokolu. Zvýšení ochrany civilního obyvatelstva bylo jedním z hlavních cílů delegací socialistických zemí a jednou z funkcí celé diplomatické konference. Dodatkový protokol v této části potvrdil ustanovení Ženevských úmluv, zejména pak čtvrté Úmluvy o ochraně civilního obyvatelstva, rozvinul je a doplnil. Z této části je možno za"nejďůležitější považovat články 48 a 75. Článek 48 obsahuje základní normu, že civilní obyvatelstvo a objekty civilního rázu je třeba vždy chránit, že je tedy třeba vždy v konfliktu rozlišovat mezi kombatanty a civilním obyvatelstvem, mezi objekty civilního rázu a vojenskými ob-

8 - 6 - jekty a že tudíž předmětem operací mohou být Jen vojenské objekty. Článek 75 definuje a podrobně popisuje minimální a nejzákladnější práva jednotlivce - vojáka i civila - která musí být za všech okolností a vždy plně respektována. Československé návrhy, aby do formulace byl zahrnut zákaz kolektivních trestů (Lidice) a vedle zákazu útoků proti životu, zdraví, fyzickému a duševnímu stavu osob též urážky osobní důstojnosti, získaly plnou podporu a byly do ustanovení článku zahrnuty. V. část (čl ) se týká opatření k provádění Ženevských úmluv a tohoto Protokolu, jakož i represí a sankcí proti hrubému porušení jejich ustanovení. Tato část Protokolu byla jedinou, kde se o většině článků muselo hlasovat. Lze konstatovat, že v podstatě byla ustanovení této části formulována v souladu s požadavky socialistických států. Novem v mezinárodním humanitárním právu je článek 90 o zřízení Mezinárodní přešetřovací komise. Je výsledkem celé řady kompromisů. Jeho podstatou je vytvoření Mezinárodní přešetřovací komise s fakultativní pravomoci. Článek podrobně stanoví složení a strukturu komise, způsob volby jejích 15 členů (na základě spravedlivého zeměpisného zastoupení), pravomoc komise a proceduru, kterou musí zachovávat. Velký význam má článek 91 o odpovědnosti, v němž je poprvé v dějinách mezinárodního humanitárního práva stanovena výslovně povinnost nahradit škodu, kterou smluvní strana porušením ustanovení Ženevských úmluv a tohoto Protokolu způsobila. Tato odpovědnost platí pro všechny činy, jež byly spáchány osobami patřícími k ozbrojeným silám. Autorem návrhu byla Vietnamská socialistická republika. VI. závěrečná část Protokolu (čl ) obsahuje obvyklá závěrečná ustanovení. Stanoví m.j., že Ženevské úmluvy a tento Protokol se stanou závaznými pro národně osvobozenecké hnutí, jestliže odpovědný zástupce hnutí zašle depozitáři příslušné jednostranné prohlášení. Součástí tohoto Dodatkového protokolu jsou dvě přílohy, z nichž první je věnována zjišťování totožnosti zdravotnického

9 - 7 - a duchovního personálu civilní obrany a používání rozeznávacích znaků a signálů a druhá obsahuje, návrh na průkaz totožnosti pro novináře, kteří plní nebezpečné úkoly. 2/Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter (Protokol II) se skládá z preambule a 28 Slánku. Vzhledem k tomu, že tento Protokol kodifikuje poprvé v. dějinách mezinárodního humanitárního práva pravidla, která je nutno zachovávat v ozbrojených konfliktech interního charakteru, má značný význam jeho článek l, který upřesňuje situace a koflikty, za nichž je třeba ustanovení druhého Dodatkového protokolu respektovat. Vyplývá z něho, že Protokol II bude aplikován zejména v občanské válce ( i když se tohoto termínu v textu nepoužívá) a v případech ozbrojeného povstání. Článek 2 formuluje okruh osob, jichž se týká poskytovaná ochrana. Socialistické státy, které od samého počátku vyvíjely velké úsilí, aby vedle Protokolu I byl vypracován i Protokol II, neustále současně zdůrazňovaly, že existence Protokolu II nesmí být za žádných okolností zneužita ke vměšování do vnitřních věcí států. Tuto zásadu se podařilo zakotvit v článku 3 o nevměšování. Obecně lze konstatovat, že ustanovení většiny článků Protokolu II v podstatě odpovídají příslušným článkům Protokolu I s tím, že jsou přizpůsobeny problematice vnitřních konfliktů. Oba Dodatkové protokoly významně a progresivně rozvíjejí existující humanitární právo a znamenají pokrok v této oblasti. Ve svém celku, i když mnohé články nesou nutně znaky kompromisu, odpovídají oba Protokoly zájmům socialistických států.

10 - 8 - Dodatkové protokoly k Ženevským Úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů jsou významnými mezinárodními smlouvami politické povahy a vyžadují proto v souladu s čl. 36 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, před ratifikací prezidentem republiky souhlasu Federálního shromáždění ČSSR. V Praze dne 30. března 1979 Předseda vlády ČSSR: Štrougal v. r.

11 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol 1)

12

13 ru, Vysoké smluvní strany, - l - prohlašujíce, že si naléhavě přejí, aby národy žily v mí- připomínajíce, že každý stát má povinnost v souladu s Charitou Organizace spojených národů vystříhat re ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jak proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti jakéhokoli státu, tak i jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace opojených národů, věříce, že však je nutné znovu potvrdit a rozvinout ustanovení chránící oběti ozbrojených konfliktů a doplnit opatření, jež jsou určena k zajištění jejich účinnější aplikace, vyjadřujíce své přesvědčení, že žádné ustanovení tohoto Protokolu nebo Ženevských úmluv z 12. srpna 1949, nebude vykládáno jako ospravedlňování nebo schvalování jakéhokoli činu agrese neho jakéhokoli jiného použití síly v rozporu 3 Chartou Organizace spojených národů, potvrzujíce rovněž, že ustanovení Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 a tohoto Protokolu musí být plně aplikována za všech okolností na všechny osoby, které jsou chráněny těmito dokumenty, bez jakéhokoli nepříznivého rozdílu založeného na povaze nebo původu ozbrojeného konfliktu nebo na příčinách, jichž se dovolávají nebo které jim připisují strany v konfliktu, dohodly se takto: ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Všeobecné zásady a rozsah aplikace 1. Vysoké smluvní strany se zavazují, že za vdech okolností budou zachovávat tento Protokol a zajistí jeho zachovávání.

14 V případech, které neupravuje tento Protokol nebo jiné mezinárodní dohody, zastávají civilní osoby a kombatanti pod ochranou a v rámci působnosti zásad mezinárodního práve vyplývajících z ustálených obyčejů, ze zásad lidskosti a z požadavků společenského vědomí. 3. Tento Protokol,který doplňuje Ženevské úmluvy z, 12. srpna 1949 o ochrání obětí války, bude aplikován na situace zmíněné ve společném článku 2 těchto Úmluv. 4. Situacemi uvedenými v předchádzejícím odstavci a rozumějíozbrojené konflikty, ve kterých národy bojují proti koloniální nadvládě a cizí okupaci a proti rasistickým režimům, aby uplatnily své právo na sebeurčení, jak je zakotveno v Chertě Organizace opojených národů a v Deklaraci zásad mezinárodního práva týkajících se přátelských vztahů a spolupráce Mezi státy v souladu s Chartou Organizace spojeních národů. Článek 2 - Definice Pro účely tohoto Protokolu: a/ "Prvníúmluva". "Druhá úmluva, "Třetí úmluva" a "Čtvrta úmluva" jsou označením pro Ženevskou úmluvu o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli ze dne 12. srpna 1949, Ženevskou úmluvu o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojeních pil na moři ze dne 12. srpna 1949, Ženevskou úmluvu o zacházení s válečnými zajatci ze dne 12. srpna 1949, Ženevskou úmluvu, o ochraně civilních osob za války ze dne 12. srpna 1949; výraz "Úmluvy" označuje tyto čtyři Ženevské dohody ze dne 12. srpna 1949 týkající se ochrany obětí války o/ "Normy mezinárodního práva aplikovatelné v ozbrojených konfliktech" jsou označením pro normy aplikovatelné v ostrojených konfliktech, které jsou obnaženy v mezinárodních dohodách, jejichž stranami jsou strany v konfliktu, o všobecně uznávaná zásady a normy mezinárodního práva aplikovatelné v o- zbrojených konfliktech,

15 - 3 - c/ "Ochranná mocnost" je neutrální nebo jiný stát, který nenístranou v konfliktu,který byl jednou stranou v konfliktu jmenován s druhou stranou v konfliktu přijat a který souhlasil s tím, že bude vykonávat funkce předepsané Úmluvami a tímto Protokolem pro ochrannou mocnost. d/ "Substitut" je organizace jednající v zastoupení ochranné mocnosti v souladu s článkem 5. Článek 3 -Začátek a konec aplikace Bez újmy ustanovením, jež se aplikují v jakoukoli dobu: / Úmluvy a tento Protokol budou aplikovány od počátku kterékoli situace uvedené v článku 1 tohoto Protokolu: b/ Aplikace Úmluv a tohoto Protokolu skončí na území stran v konfliktu při všeobecném ukončení vojenských operací a na okupovaných územích při ukončení okupace. Výjimku činí v obou případech ty osoby, k jejichž definitivnímu propuštění, repatriaci nebo znovuusídlení dojde později. Tyto osoby budou nadále požívat výhod příslušných ustanovení těchto Úmluv a tohoto Protokolu až do tvého definitivního propuštění, repatriace nebo znovuusídlení, Článek 4 - Právní postavení stran v konfliktu Aliance Úmluv a tohoto Protokolu, jakož i uzavření dohod předvídaných těmito dokumenty nebudou mít vliv na právní postavení stran v konfliktu. Okupace území ani aplikace Úmluv a tohoto Protokolu nebudou mít vliv na právní postavení tohoto území. Článek 5 - Jmenování ochranných mocností a jejich substitutů 1. Povinností stran v konfliktu od počátku konfliktu mezi nimi je zajistit kontrolu i aplikaci Úmluv a tohoto Protoko-

16 - 4 - lu použitím systému ochraných mocností ; který zahrnuje mezi jiným jmenování a přijeti těchto mocností v souladu o následujícími odstavci. Ochranné mocnosti budou mít povinnost hájit zájmy stran v konfliktu. 2. Od počátku situace uvedené v článku l každá strana v konfliktu jmenuje bez prodlení ochrannou mocnost za účelem aplikace Úmluv a tohoto Protokolu a rovněž bez prodlení a za stejným účelem dovolí činnost ochranné mocnosti, kterou schválila a s jejímž jmenováním souhlasila protější strana. 3. Jestliže ochranná mocnost nebyla jmenována nebo přijata od počátku situace uvedené v článku l, Mezinárodní výbor Červeného kříže, aniž by tím bylo dotčeno právo kterékoli jiné nestranné humanitární organizace postupovat podobně, nabídne své dobré služby stranám v konfliktu za účelem bezodkladného jmenování ochranné mocnosti, s niž by strany v konfliktu souhlasily. Za tím účelem bude moci mezi jiným požádat každou stranu ; aby mu dodala seznam alespoň pěti státu, které považuje za přijatelné, aby jejím jménem jednaly jako ochranná mocnost ve vztahu k protější straně, a požádat každou protější stranu, aby mu dodala seznam nejméně pěti států, které by přijala jako ochrannou mocnost druhé strany. Tyto seznamy musí být zaslány výboru, do dvou týdnů od obdržení žádosti. Výbor seznamy porovná a vyžádá si souhlas každého státu, jehož jméno se na těchto seznamech vyskytuje. 4. Jestliže bez ohledu na výše uvedené nebude existovat ochranná mocnost, přijmou strany v konfliktu bez prodlení nabídku, kterou bude moci učinit Mezinárodní výbor Červeného kříže nebo kterákoli jiná organizace, která poskytuje veškeré záruky nestrannosti a schopnosti jednat jako substitut po náležitých konzultacích s uvedenými stranami a se zřetelem na výsledek těchto konzultací. Činnost takového substituta podléhá souhlasu stran v konfliktu, strany v konfliktu vynaloží veškeré úsilí, aby usnadňovaly činnost substitutu, při plněni jeho úkolů v souladu s Úmluvami a tímto Protokolem.

17 V souladu s článkem 4 nebude mít jmenování a přijetí ochranných mocností za účelem aplikace Úmluv a tohoto Protokolu vliv na právní postavení stran v konfliktu nebo kteréhokoli území, včetně Uzemí okupovaného, 6. Udržování diplomatických styků mezi stranami v konfliktu nebo pověření třetího státu ochranou zájmů některé strany a zájmů jejích příslušníků v souladu s normami mezinárodního práva o diplomatických stycích není překážkou jmenování ochranných mocností za účelem aplikace Úmluv a tohoto Protokolu. 7. Každé následující ustanovení tohoto Protokolu o ochranné mocnosti se vztahuje také na substituta. Článek 6 -_Kvalifikovaný personál. 1. Vysoké smluvní strany budou usilovat i v době míru o to, aby za pomoci národních společností Červeného kříže (Červeného půlměsíce, Červeného lva a slunce ) byl připraven kvalifikovaný personál, který by napomáhal aplikaci Úmluv a toho to Protokolu a zvláště činnosti ochranných mocností, 2. Nábor a příprava takového personálu jsou ve vnitrostátní pravomoci - 3. Mezinárodní výbor Červeného kříže bude mít pro Vysoká smluvní strany k dispozici neznámy takto připravených osob; které by Vysoké smluvní strany mohly sestavit a jemu k tomuto účelu předat. 4. Podmínky upravující používání těchto osob mimo státní území budou v každém případě upraveny ve zvláštních dohodách mezi příslušnými stranami Článek 7 - Schůze Depozitář tohoto Protokolu svolá na žádost jedné nebo několika Vysokých smluvních stran a po souhlasu většiny těchto stran schůzi těchto Vysokých smluvních stran za účelem projednání všeobecných problémů týkajících se aplikace Úmluv a tohoto Protokolu.

18 - 6 - Č Á S T II RANĚNÍ, NEMOCNÍ A TROSEČNÍCI ODDÍL I VŠEOBECNÁ OCHRANA Článek 8 - Definice pojmů Pro účely tohoto Protokolu: / "Ranění" a "nemocní" jsou vojenské nebo civilní osoby, které pro zranění, nemoc nebo jiné fyzické nebo duševní poruchy, nebo neschopnost, potřebují lékařskou pomoc nebo péči, a které se zdržují, jakékoliv nepřátelské činnosti. Tito pojmy se také vztahují na rodičky, novorozeňata a jiné osoby, které by mohly potřebovat okamžitou lékařskou pomoc nebo péči, jako choré osoby nebo těhotné ženy, a které se sdružují jakékoliv nepřátelské činnosti. b/ "Trosečníci" jsou vojenské nebo civilní osoby, které jsou v nebezpečné situaci na moři nebo v jiných vodách v důsledku neštěstí, které postihlo jo nebo loď nebo letadlo, jimiž se přepravovaly, a které se zdržují jakékoli nepřátelské činnosti. Tyto osoby za podmínky, že se nadále zdržují jakékoli nepřátelské činnosti jsou nadále považovány po dobu záchranných akcí za. trosečníky, pokud podle Úmluv nebo tohoto Protokolu nenabudou jiný status. c/ "Zdravotnický personál", jsou osoby, které jsou stranou v konfliktu určeny výhradně ke zdravotnickým účelům vyjmenovaným v odstavci e/ nebo ke správě zdravotnických jednotek nebo k řízení nebo správě zdravotnických přepravních prostředků. Toto úroční může být trvalé nebo dočasné. Tento termín zahrnuje: i/ zdravotnický personál strany v konfliktu, vojenský či civilní, včetně osob, které jsou uvedeny v První a Druhé úmluvě a které jsou přiděleny k organizacím civilní obrany;

19 7 ii/ zdravotnický personál národních společností Červeného kříže (Červeného půlměsíce, Červeného lva a slunce) a dalších národních dobrovolných organizací řádně uznaných a smocněných stranou v konfliktu; i i i/ zdravotnický personál zdravotnických jednotek nebo zdravotnických přepravních prostředků uvedených v článku 9, odstavec 2, * d/ "Duchovní personál", jsou vojenská nebo civilní osoby, jako jsou kněží, které se výhradně zabývají duchovní činností a jsou přiděleny: i. / k ozbrojeným silám strany v konfliktu;. ii/ ke zdravotnickým jednotkám nebo zdravotnickým přepravním prostředkům stran, v konfliktu, iii/ ke zdravotnickým jednotkám nebo zdravotnickým přepravním prostředkům uvedeným v článku 9, odstavec 2; iv/ k organizacím civilní obrany strany v konfliktu. Duchovní personál může být přidělen trvale nebo dočasně a vztahují se na něj příslušní ustanovení uvedena v odstavci k: c/ "Zdravotnické jednotky" jsou zařízení a jiné jednotky, vojenské nebo civilné, organizované k zdravotnickým účelům, a k vyhledávání, zbírání, přepravě, stanovení diagnózy nebo léčení i k poskytování první pomoci raněným, nemocným a trosečníkům nebo k prevenci nemocí. Tento termín zahrnuje mimo jiné němocnice a jiné podobné jednotky, transfuzní střediska, střediska a ústavy lekářské prevence, zdravotnické skladiště a zdravotnické a farmaceutické sklady takových jednotek. Zdravotnické jednotky mohou být nepohyblivé nebo pojízdné, trvalé nebo dočasné, d/"zdravotnická přeprava" je přeprava po zemi, vodě nebo vzduchem raněných, němocných, trosečníků, zdravotnického personálu, duchovního personálu, zdravotnického zařízení a zdravotnických zásilek chráněných Úmluvami a tímto Protokolem;

20 - 8 - g/ "Zdravotnické dopravní prostředky" jsou jakékoli přepravní prostředky vojenské nebo civilní, trvalé nebo dočas - né, určené výhradně pro zdravotnickou přepravu a kontrolované příslušnýmorgánem strany v konfliktu: h/ "Zdravotnická vozidla" jsou pozemní prostředky zdravotnické přepravy: i/ "Zdravotnické lodě a plavidla" jsou všechny prostřd - ky zdravotnické přepravy po vodě; j/ "Zdravotnická letadla" jsou všechny prostředky zdra - votnické přepravy vzduchem? k/ "Stálý zdravotnický personál", "stálé zdravotnické jednotky" a "stálé zdravotnické přepravní prostředky" jsou takové, které jsou určeny výhradně pro zdravotnické účely na nevymezené období. "Dočasný zdravotnický personál", "dočasné zdravotnické jednotky" a "dočasné zdravotnické přepravní prostředky" jsou takové, které jsou určeny výhradně k zdravotnickým účelům na omezené období a po celou dobu takových období. Pokud není stanoveno jinak, pojmy "zdravotnický personál", "zdravotnické jednotky" a "zdravotnické přepravní prostředky" zahrnují jak stálé, tak i dočasná kategorií;. l/ "Rozeznávací znak" je zvláštní označení červeného kříže, červeného půlměsíce nebo červeného lva a slunce na bílém pozadí, pokud se používá pro účely ochrany zdravotnických jednotek a zdravotnických přepravních prostředků nebo zdravotnického a duchovního personálu, zařízení nebo zásilek, m/ "Rozeznávací signál"je jakýkoli signalizační pros dek určený k identifikaci výhradně zdravotnicích jednotek nebo zdravotnicích přepravních prostředků v souladu s kapitolou III přílohy I k tomuto Protokolu. Článek 9 - Rozsah aplikace 1. Tato část, jejíž ustanovení sledují cíl zlepšit osud raněných, nemocných a trosečníků, bude aplikována na všechny

21 - 9 - osoby, které se dostaly do situace zmíněné v článku 1, bez jakéhokoli nepříznivého rozdílu založeného na rase, barva, pohlaví, jazyku, náboženství nebo víře, politických nebo jiných názorech, národním nebo sociálním původu, majetku, rodovém původu nebo jiném stavu nebo na jiných podobných kritériích. 2. Příslušná ustanovení článků 27 a 32 První úmluv se budou vztahovat na stálé zdravotnické jednotky a zdravotnické přepravní prostředky, (s výjimkou nemocničních lodí, na které se vztahuje článek 25 Druhé úmluvy) a jejich personál daný k dispozici straně v konfliktu k humanitárním účelům: a/neutrálním nebo jiným státem, který není stranou v konfliktu; b/ uznanou a zmocněnou dobrovolnou organisací takového státu. c/ nestrannou mezinárodní humanitární organizací. Článek 10 - Ochrana a péče 1. Všichni ranění, nemocní a trosečníci, ať náleží ke kterékoli straně budou respektováni a chráněni. 2. Za všech okolností bude s nimi zacházelo lidsky a bude jim poskytnuta v co největší možné míře a co nejrychleji lékařská péče a ošetření které vyžaduje jejich stav. Nebude mezi nimi činěn žádný rozdíl z jiných než zdravotních důvodů. Článek 11 - Ochrana osob 1. Zdraví a tělesné nebo duševní integrita osob, které se nacházejí v moci protější strany nebo které jsou internovány, uvězněny nebo jiným způsobem zbaven svobody v důsledku situace zmíněné v článku 1, nebudou ohroženy žádným neopodstatněným jednáním nebo opomenutím. Je proto zakázáno podrobovat osoby uvedené v tomto článku lékařském zákroku, který

22 není zdůvodněn zdravotním stavem těchto osob a který je v rozporu a všeobecně přijatými lékařskými normami aplikovatelnými za podobných léčebných okolností u osob, které jsou příslušníky, nezbavenými svobody, strany, která takový zákrok provádí, 2. Zvláště je zakázáno tyto osoby a to dokonce i s jejich souhlasem: a/ tělesně mrzačit; V používat k pekařským nebo vědeckým pokusům, c/ odnímat jim tkáně nebo orgány za účelem transplantaces výjimkou těch případů, které jsou v souhlasu s podmínkami stanovenými v odstavci l. 3. Výjimky ze zákazu podle odstavce 2 c/ mohou být učiněny pouze v případě darování krve k transfúzi nebo kůže k transplantaci za předpokladu, že darování je dobrovolné a je provedeno bez jakéhokoli donucování nebo nátlaku, a to pouze k léčebným účelům a za podmínek, které jsou v souladu s všeobecně uznávanými lékařskými normami, a pod dozorem sloužícím jak ve prospěch dárce, tak i příjemce. 4. Jakékoliv úmyslné jednání nebo opomenutí vážně ohrožující zdraví, tělesnou nebo duševní integritu osoby, která se nacházív moci protější strany, k níž nepatří, a která buď porubí zákazy uvedené v odstavci l a 2, nebo nesplní požadavky odstavce 3, je vážným porušením tohoto Protokolu, 5. Osoby uvedené v odstavci l mají právo odmítnout jakýkoli chirurgický zákrok. V případě odmítnutí je třeba, aby zdravonicky personál získal příslušné písemné prohlášení podepsané nebo potvrzené pacientem, 6. Každá strana v konfliktu povede lékařské záznamy o každém darování krve k transfúzi nebo kůže k transplantaci osobami uvedenými v odstavci l, jestliže je za provedení takového darovaní odpovědna. Kromě tohto se každá strana v konfliktu vy-

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946 24/1981 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 78 o lékařském vyšetření způsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi, 1946 Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

64/1987 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 64/1987 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí(adr) Dne 30. září 1957 byla v Ženevě sjednána Evropská dohoda o mezinárodní silniční

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Paříž, 19. října 2005 - 2 - MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA PROTI DOPINGU VE SPORTU Generální konference Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, nadále jen

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 229/1998 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 Generální konference Mezinárodní organizace práce, svolaná do Ženevy Správní radou Mezinárodního úřadu práce,

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU

DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU DOHODA MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVENSKÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ VOJENSKÉHO LETOVÉHO PROVOZU 1 Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen smluvní strany

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

Charta Organizace spojených národů. Statut mezinárodního soudního dvora

Charta Organizace spojených národů. Statut mezinárodního soudního dvora Charta Organizace spojených národů a Statut mezinárodního soudního dvora Obsah ÚVOD... 5 CHARTA OSN KAPITOLA I - Cíle a zásady.. 9 KAPITOLA II - Členství... 12 KAPITOLA III - Orgány... 14 KAPITOLA IV -

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 119 o zabezpečení strojů, 1963

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 119 o zabezpečení strojů, 1963 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 119 o zabezpečení strojů, 1963 Generální konference Mezinárodní organisace práce, která byla svolána správní radou Mezinárodního úřadu

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ OBĚTÍ OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ OBĚTÍ OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ OBĚTÍ OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012

Obec Horní Kněžeklady Platnost od 12.6.2012 OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Směrnice č. 3/2011 revize č.1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy 1. Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1

2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 2003R0782 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 782/2003

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 90 o noční práci mladistvých (průmysl)(revidovaná), 1948

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 90 o noční práci mladistvých (průmysl)(revidovaná), 1948 460/1990 Sb. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 90 o noční práci mladistvých (průmysl)(revidovaná), 1948 Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce,

Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace práce, Za správnost : JUDr. Miroslav Fuchs... 2192 2508 Ministerstvo práce a sociálních věcí Úmluva 132 Úmluva týkající se každoroční placené dovolené (revidovaná), 1970 1) Generální konference Mezinárodní organizace

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Vládní návrh,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Vládní návrh, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972 II. v. o. 13 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Obec Okrouhlá IČO OO673447 ------------------------------------------------------------------ 473 01 Okrouhlá Okrouhlá č.p.36 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) I. Předmět úpravy

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1976. II. v. o. Vládní návrh,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1976. II. v. o. Vládní návrh, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1976 II. v. o. 113 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

2 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ Č. j. Centrálního zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] Č. j. Zadavatele: [BUDE DOPLNĚNO] DOHODA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující účastníci: Česká republika Ministerstvo vnitra,

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Vládní návrh,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972. II. v. o. Vládní návrh, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1972 II. v. o. 12 Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění Československé socialistické republiky k souhlasu Konzulární úmluva

Více

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie Čl. 1, odst. 1, písm. a) Čl. 1, odst. 1, písm. b) Čl. 1, odst. 1, písm. c) Čl. 1, odst. 2, písm. a), bod 1. odst., Směrnice 2011/92/EU se mění takto: 1) Článek 1 se mění takto: a) v odstavci 2 se doplňuje

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.4.2015 COM(2015) 180 final Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

přijímá dne 1. července 1949 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o ochraně mzdy, 1949:

přijímá dne 1. července 1949 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o ochraně mzdy, 1949: 411/1991 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. července 1949 byla na 32. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více