MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY"

Transkript

1 MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zelená linka pro zájemce o dotace: červenec

2 OSNOVA 1 ÚVOD VYPLNĚNÍ MODELU FEA LIST INFO LIST CITLIVOSTNÍ ANALÝZA Zdroje dofinancování projektu Výpočet úvěrů Výsledky citlivostní analýzy LIST ZDROJE FINANCOVÁNÍ Implementace výpočtu FRR/Kp a NPV/Kp Zadání parametrů úvěru EIB/EIF LIST VÝSTUP PRO SFŽP... 5 KOMENTÁŘ KE VZÁJEMNÉ ZÁVISLOSTI FRR/K A NPV/K

3 1 Úvod Tento manuál je určen pro energetický model zelená louka verze Do modelu je přidán list s názvem Citlivostní analýza, který slouží k výpočtu citlivostní analýzy hodnot FRR/K a NPV/K v případě, že projekt bude v režimu veřejné podpory. Dále v případě, že bude žadatelem soukromý subjekt, je v rámci modelu implementován výpočet ukazatelů FRR/Kp a NPV/Kp. 2 Vyplnění modelu FEA 2.1 List Info V buňce I37 lze vybrat režim veřejné podpory typu Regionální bloková výjimka (volba ano regionální bloková výjimka ). Po jejím výběru je třeba vyplnit tři další položky (viz Obrázek 1): Region NUTS II (buňka I38 ) Velikost podniku (buňka I39 ) Kurz CZK/EUR platný v době zpracování žádosti (buňka I40 ) 1 Obrázek 1: Vyplnění listu Info pro projekty v režimu Regionální bloková výjimka Projekt podléhá pravidlům veřejné podpory? ano/ne ano - regionální bloková výjimka Region NUTS II # Velikost podniku # Kurz CZK/EUR platný v době zpracování žádosti CZK/EUR 2.2 List Citlivostní analýza Tento list se vyplňuje vždy, pokud žadatel uplatňuje na projekt veřejnou podporu. List slouží k výpočtu citlivostní analýzy FRR/K a NPV/K. Pro projekty v režimu veřejné podpory typu Regionální bloková výjimka je na tomto listu třeba doplnit následující data: Zdroje financování Výpočet úvěrů Zdroje dofinancování projektu Doplnění zdrojů na dofinancování projektu na listu Citlivostní analýza je nezbytné vždy, když žadatel uplatňuje na projekt veřejnou podporu. Částky na dofinancování projektu musí být v souladu s listem Zdroje financování. Žadatel může vyplnit dva způsoby dofinancování (viz Obrázek 2): Pouze vlastní zdroje žadatele a Vlastní zdroje žadatele v kombinaci s úvěrem od bankovního subjektu. Zvolí-li žadatel jako zdroje dofinancování projektu pouze vlastní zdroje, zaškrtne položku Pouze vlastní zdroje žadatele (viz Obrázek 2), do které se automaticky provede výpočet potřeby vlastních zdrojů na dofinancování projektu. Obrázek 2: Volba a doplnění zdrojů financování - pouze vlastní zdroje žadatele Zdroje dofinancování Pouze vlastní zdroje žadatele tis. Kč - Vlastní zdroje žadatele (zde musí být zahrnuta částka nezpůsobilé DPH) tis. Kč 1 Bankovní úvěr tis. Kč - V případě, že žadatel zvolí k dofinancování projektu kombinaci vlastních zdrojů a úvěru, musí být výše vlastních zdrojů minimálně ve výši částky, odpovídající nezpůsobilé DPH (stejně jako při doplnění zdrojů financování na listu Zdroje financování ). Nezpůsobilá výše DPH je uvedena na listu Zdroje financování v buňce H98 po přepočtu z Kč na tis. Kč ji lze vložit do buňky H155 na listu 1 Aktuální směnný kurz dle ECB, 3

4 Citlivostní analýza, část Zdroje dofinancování, položka Vlastní zdroje žadatele (viz Obrázek 3) a v položce Bankovní úvěr se pak automaticky provede výpočet potřebné výše úvěru (jistiny) po odečtení vlastních zdrojů žadatele. Obrázek 3: Volba a doplnění zdrojů financování vlastní zdroje žadatele + úvěr Zdroje dofinancování Pouze vlastní zdroje žadatele tis. Kč - Vlastní zdroje žadatele (zde musí být zahrnuta částka nezpůsobilé DPH) tis. Kč 2 Bankovní úvěr tis. Kč - V případě, že zdroje na dofinancování projektu jsou zajišťovány pomocí více než jednoho úvěru, musí žadatel provést vždy jejich konsolidaci do jediného úvěru a následně vyplnit parametry úvěru v části Výpočet úvěrů (viz Obrázek 4) Výpočet úvěrů V případě, že zdroje dofinancování projektu jsou uvažovány kombinací vlastních zdrojů žadatele a úvěru (viz Obrázek 3), vyplní žadatel v této části požadované parametry předpokládaného úvěru (konsolidovaného úvěru), a to dobu splácení, dobu odkladu splácení, úrokovou sazbu, způsob splácení a poplatek za zřízení úvěru (viz Obrázek 4). Obrázek 4: Parametry bankovního úvěru Bankovní úvěr Doba splácení Doba odkladu Úroková sazba % Úroková sazba fixní po celou dobu úvěru? ano/ne Konstantní splátky jistiny nebo konstatní celkové splátky? - Poplatek za zřízení úvěru jako % celkového úvěru % Výsledky citlivostní analýzy Výsledky citlivostní analýzy jsou v rámci modelu uvedeny na listu Citlivostní analýza v tabulce Citlivostní analýza souhrn. Předdefinovaný rozsah změn jednotlivých položek, testovaných citlivostní analýzou, lze na listu Citlivostní analýza měnit v buňkách H2288 až H2305 (viz Obrázek 5). Obrázek 5: List Citlivostní analýza - výsledky citlivostní analýzy Citlivostní analýza - souhrn Investiční náklady Provozní náklady Příjmy 2.3 List Zdroje financování Implementace výpočtu FRR/Kp a NPV/Kp Snížení o Zvýšení o Snížení o Zvýšení o Snížení o Zvýšení o FRR/K (tis. Kč) NPV/K (tis.kč) V případě, že bude žadatelem soukromý subjekt, je na listu Zdroje financování nově implementován výpočet ukazatelů FRR/Kp a NPV/Kp (buňky H199 a H200 ). Tyto finanční ukazatele lze definovat následovně: 4

5 Finanční vnitřní výnosové procento soukromého kapitálu (FRR/Kp) je diskontní sazba, při které má investice (se zohledněním dotací/příspěvků z EU a národních zdrojů) nulovou čistou současnou hodnotu. Finanční čistá současná hodnota soukromého kapitálu (FNPV/Kp) je součet čistých diskontovaných peněžních toků, které vznikají vlivem realizace investičního projektu, přičemž je zohledněn příspěvek EU, národní zdroje financování a způsob financování projektu Zadání parametrů úvěru EIB/EIF Na listu Zdroje financování je přidána položka pro zadávání výše úvěru od EIB/EIF. Žadatel nejprve do položky Bankovní úvěr/půjčka doplní celkovou výši úvěrů a následně do položky - z toho úvěr EIB/EIF doplní výši úvěru z EIB/EIF. Model pak do dalších výpočtů zohledňuje: vyplněnou výši úvěru z EIB/EIF a úvěr z bankovního subjektu (mimo úvěr z EIB/EIF) je počítaný jako celková výše úvěrů mínus úvěr EIB/EIF. Výše úvěru EIB/EIF je pro veřejný subjekt zadávána v buňce H105 a pro soukromý subjekt pak v buňce H119 (viz Obrázek 6 a Obrázek 7). Obrázek 6: Zadávání výše úvěru EIB veřejný subjekt Veřejný subjekt Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt vysvětlivky Kč Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.) Žadatel - ostatní zdroje vratné ř. c+d - Bankovní úvěr / půjčka - z toho úvěr EIB/EIF Obrázek 7: Zadávání výše úvěru EIB soukromý subjekt Soukromý subjekt Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt vysvětlivky Kč Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.) Žadatel - ostatní zdroje vratné ř. c+d - Bankovní úvěr / půjčka - z toho úvěr EIB/EIF V případě, že jedním ze zdrojů dofinancování projektu je úvěr EIB/EIF (viz Obrázek 6 a Obrázek 7), vyplní žadatel požadované parametry předpokládaného úvěru, a to: dobu splácení, dobu odkladu splácení, úrokovou sazbu, způsob splácení a poplatek za zřízení úvěru (viz Obrázek 8). Parametry úvěru EIB/EIF jsou zadávány na listu Zdroje financování v buňkách H342 až H347 a případně v řádku 349. Obrázek 8: Parametry úvěru EIB Úvěr EIB / EIF Doba splácení Doba odkladu Úroková sazba % Úroková sazba fixní po celou dobu úvěru? ano/ne Konstantní splátky jistiny nebo konstatní celkové splátky? - Poplatek za zřízení úvěru jako % celkového úvěru % 2.4 List Výstup pro SFŽP V případě, že žadatelem bude soukromý subjekt, je na listu Výstup pro SFŽP v buňkách O50 a O51 nově zobrazen výsledek výpočtu finančních ukazatelů FRR/Kp a NPV/Kp (viz Obrázek 9). Obrázek 9: List Výstup pro SFŽP - výpočet FRR/Kp a FNPV/Kp Hlavní výsledky finanční analýzy Bez podpory společenství S podporou společenství S podporou společenství S podporou společenství Finanční míra návratnosti (FRR) Čistá současná hodnota (NPV) % - FRR/C - FRR/K - FRR/C* - FRR/Kp tis. Kč - FNPV/C - FNPV/K - FNPV/C* - FNPV/Kp 5

6 Komentář ke vzájemné závislosti FRR/K a NPV/K V případě, že je projekt částečně nebo zcela financován prostřednictvím bankovního úvěru a čistý příjem projektu nepokrývá splátky tohoto úvěru, dochází po dobu splácení úvěru k zápornému čistému toku hotovosti (list Zdroje financování, položka čistý tok hotovosti, řádek 190). V tomto případě ukazatel FRR/K, který je definován jako kapitálový výnos vlastních prostředků, přestává být relevantním pro finanční hodnocení projektu a je vhodnější spoléhat se pouze na ukazatel NPV/K. 6

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPATŘENÍ, INVESTORA) 1. Název subjektu 2. IČO 3. OKEČ

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPATŘENÍ, INVESTORA) 1. Název subjektu 2. IČO 3. OKEČ Reg.č. (vyplní SFŽP ČR) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP ČR Směrnice MŽP o poskytování a čerpání finančních prostředků ze SFŽP ČR pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti Státní

Více

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1. ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.080527a Obsah ÚVOD... 3 Systémové požadavky... 3 Upozornění... 3 Struktura

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA III Praha - říjen 2010 33 Dokument

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II - prodloužení Praha květen 2013

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA. Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO PŘÍRUČKA PROJEKTOVÉHO MANAŽERA Manuál k aplikaci Cost-benefit analýza Úvod Studie proveditelnosti, její finanční a ekonomická část,

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA I Praha - červenec 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Název projektu Žadatel Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 44. výzva OPŽP - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných Identifikační

Více

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ verze 1.2 prosinec 2014 Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931 148 00 Praha 11 OBSAH MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více