DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ"

Transkript

1 DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB POJIŠŤOVNA, A.S. KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S. kancelář poolu: EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA A.S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1 Obchodní jméno: 2 Jméno a příjmení fyzické osoby (podnikatele): 3 Sídlo: 4 Kontaktní adresa: 5 Telefon: 6 Fax: IČO: 9 DIČ: 10 Bankovní spojení (veškerá čísla účtů, název a sídlo banky): 11 Datum zápisu do obchodního rejstříku: 12 Datum vydání živnostenského listu: 13 Právní forma: 14 Datum zahájení činnosti: 15 Odpovědný zástupce (jméno, adresa, telefon): 16 Délka trvání společnosti: > 3 roky 1-3 roky < 1 rok 17 Způsob vzniku: založením transformací nebo splynutím jinak 18 Základní jmění v Kč: 19 Skladba vloženého majetku: 20 Společníci, akcionáři nad 10 % podílu na základním jmění - počet celkem: Jméno, příjmení, adresa: Výše vkladu: Počet a jmenovitá hodnota akcií: 21 Byl na některé z těchto společníků (akcionářů), příp. podnikatele - fyz. osobu prohlášen konkurz? Uveďte na které: 22 Pracoval někdo z těchto osob v jiné CK nebo CA? Uveďte název společnosti a období, kdy ve společnosti působili. 23 Změny vlastníků s více než 20 % podílem na základním jmění: 24 Statutární orgán (zástupce): před > 3 lety; beze změn před 1-3 lety před < 1 rokem 25 Uveďte statutární zástupce, kteří působili či působí ve statut. orgánu jiné společnosti, na níž byl prohlášen konkurz: 26 Počet stálých zaměstnanců: Počet sezónních zaměstnanců: 27 Spojení se společností podstatného hosp. významu či s jakoukoliv CK nebo CA: ano ne 28 Obchodní jméno, sídlo: O jaké spojení se jedná (vlastnické, obchodní, jiné): (hodící se údaj zakroužkujte) Rok 29 Počet zákazníků v oblasti outgoing celkem: A 2003 Dotazník 2003 str. 1/6

2 30 Počet zákazníků na pravidelných linkových letech: 31 Počet zákazníků na charterových letech organizovaných tuzemskými přepravci celkem: z toho: 32 a, u Vámi plně obsazované kapacity letu 33 b,u kapacity sdílené s jinými CK 34 Počet zákazníků na charterových letech organizovaných zahraničními přepravci celkem: z toho: 35 a, u Vámi plně obsazované kapacity letu 36 b, u kapacity sdílené s jinými CK 37 Počet zákazníků přepravených vlastní autobusovou dopravou: 38 Počet zákazníků přepravených smluvní autobusovou přepravou: 39 Počet zákazníků přepravených smluvní vlakovou dopravou: 40 Počet zákazníků přepravených smluvní lodní dopravou: 41 Obchodní jména a sídla veškerých dopravních společností, s nimiž při organizaci zájezdů předpokládáte spolupracovat: 42 kontrolní číslo * * do kontrolního čísla uveďte algebraický součet všech hodnotových údajů na řádcích tabulky 43 Významné změny ve struktuře činností (incoming, outgoing, cílové destinace, způsob dopravy apod.) v následujícím roce (pojišťovaném období). Dotazník 2003 str. 2/6

3 44 Předpoklad zavádění nových produktů (služeb) v následujícím roce (pojišťovaném období). Uveďte jaké a předpokládaný podíl na obratu z cestovního ruchu. 45 Významné změny ve způsobu financování v následujícím roce (pojišťovaném období) (např. nové úvěry, změny platebních podmínek s dodavateli apod.) 46 U "outgoingu" uveďte období s největším výjezdem dle jednotlivých teritorií a maximální počet osob, který by mohl při 100% vytížení kontrahované ubytovací kapacity vycestovat do jednotlivých teritorií ve stanoveném období. Obdobím se rozumí jakýchkoli 14 dnů po sobě jdoucích (v pojišťovaném období). Teritorium Období s největším výjezdem Počet osob A B C EKONOMICKÉ ÚDAJE 47 Podíl tržeb ze služeb cestovního ruchu na celkových tržbách* v posledním roce: > 80 % < 80 % 48 V případě, že je podíl tržeb z cestovního ruchu menší než 80 %, uveďte druh činností, z kterých plyne největší podíl na tržbách (včetně podílu v %): 49 Vývoj celkových tržeb* za poslední tři roky: rostoucí kolísavý klesající Struktura tržeb a nákladů (v tis. Kč) Rok plán 2003 B Dotazník 2003 str. 3/6

4 50 Tržby celkem* 51 (z toho) Tržby za činnost cestovní kanceláře 52 (z toho) 1. vlastní touroperátorská činnost: 53 a, vlastní prodej 54 b, prodej prostř. zprostředkovatelů provizní prodej ostatní 57 Tržby za vlastní zájezdy ve smyslu zákona č.159/99 celkem (součet ř ) 58 incoming 59 outgoing 60 domácí cestovní ruch 61 ostatní 62 Provozní náklady outgoing 63 (z toho) a, ubytování 64 b, doprava 65 (z toho) vlastní 66 letecká - chartery 67 letecká - linky 68 ostatní 69 c, ostatní 70 Kontrolní číslo** 71 Provozní hospodářský výsledek v posledním roce: zisk ztráta 72 Vývoj celkového hospodářského výsledku v posledních třech letech: rostoucí kolísavý klesající 73 Kvóta vlastního kapitálu k datu poslední účetní závěrky (vlastní jmění/aktiva netto celkem x 100): > 30 od 5 do 30 < 5 74 Pohotová likvidita k datu poslední účetní závěrky ((finanční majetek netto + krátkodobé pohledávky netto) / krátkodobé závazky) > 1 < 1 75 Výše vlastního jmění k datu poslední účetní závěrky je: kladná záporná * tržbami celkem se rozumí veškeré tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, tj. řádky I. a II. 1. výkazu zisků a ztrát ** do kontrolního čísla se uvádí algebraický součet všech hodnotových údajů na řádcích tabulky Cizí zdroje financování Uveďte cizí zdroje financování a základní podmínky: věřitel, účel, splatnost (splátkový kalendář), % úroků, původní výši, nesplacený zůstatek k současnému datu, druh ručení a účetní (zůstatkovou hodnotu) majetku, který je předmětem zástavy období k datu vyplňování dotazníku 76 a, bankovní úvěr 77 b, jiný úvěr, ev. půjčka: (z toho) 78 úvěr, půjčka společníka nebo akcionáře 79 jiná osoba 80 c, jiný zdroj Dotazník 2003 str. 4/6

5 Uveďte hodnotu majetku užívaného na základě leasingové smlouvy : 81 a, finanční leasing celkem: 82 (z toho) splaceno: 83 zbývá splatit: b, operativní leasing 84 výše měsíčních splátek: 85 Skladba majetku užívaného prostřednictvím leasingu: POUČENÍ 1. Vyskytují-li se v textu dotazníku slova "cestovní kancelář", "cestovní agentura", "zájezd" a "cestovní smlouva", odpovídá jejich význam definicím uvedeným v zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně některých zákonů. 2. Ve smyslu 793 odst. 1 občanského zákoníku jste povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy uvedené v dotazníku. Za odpovědi na písemné dotazy pojistitele jsou považovány i veškeré přílohy, které tvoří nedílnou součást dotazníku. 3. Zjistí-li pojistitel, že jste vědomě porušili povinnost stanovenou v předchozím odstavci a že by při pravdivém a úplném odpovězení dotazů pojistitel smlouvu neuzavřel, má podle 802 odst. 1 obč. zákoníku právo od pojistné smlouvy odstoupit. 4. Není-li v dotazníku dostatek místa, eventuelně je-li zapotřebí nějaké vysvětlení nebo komentář (změna účet. metodiky, použití nestandardních postupů), použijte, prosím, na odpovědi zvláštní papír, na který uveďte číslo příslušného dotazu nebo skupiny dotazů. 5. Vyplněný dotazník spolu s přílohami předejte prosím zprostředkovateli pojištění, od něhož jste dotazník obdrželi. NEZBYTNÉ DOKLADY - SOUČÁSTI DOTAZNÍKU K dotazníku prosím přiložte následující dokumenty (postačí fotokopie): 1. výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, popř. živnostenský list (zasílají pouze nově vzniklé cestovní kanceláře) 2. účetní závěrku v rozsahu, ve kterém má být sestavena dle platných účetních předpisů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce), Dotazník 2003 str. 5/6

6 za poslední 3 roky 3. výroční zprávu za poslední rok (2002) v případě, že je povinně sestavována podle zákona o účetnictví 4. zprávu auditora za poslední tři roky (společnosti, které byly auditovány) 5. všeobecné podmínky účasti na zájezdech, vzor přihlášky na zájezd, resp. cestovní smlouvy 6. jmenný seznam delegátů v jednotlivých destinacích pro nádcházející pojistný rok, s uvedením adresy a telefonního čísla 7. podnikatelský záměr (zasílají pouze nově vzniklé cestovní kanceláře) Děkujeme Vám za řádné vyplnění dotazníku a předání veškerých nezbytných příloh a těšíme se na naši spolupráci v oblasti předmětného pojištění. Pool pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Dotazník vyplnil(a): Jméno, příjmení, funkce Datum: Podpis: Telefon: Fax: Statutární zástupce CK: Jméno, příjmení, funkce Datum: Podpis / razítko: Telefon: Fax: Dotazník 2003 str. 6/6

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem 1. Základní údaje o žadateli 1.1. Údaje o společnosti 1 Název společnosti Právní forma IČ DIČ CZ NACE společnosti Datum založení firmy Kontaktní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.

Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. Všeobecné podmínky úvěrového financování společnosti Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o. Verze 201412 Článek 1 Předmět smlouvy, obecná ustanovení 1.1 Společnost Mercedes-Benz Financial

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. veřejné zakázce. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí úvěrů společnosti OPATHERM a.s. Evidenční číslo veřejné zakázky: 346240 Datum uveřejnění oznámení jednacího řízení s uveřejněním: 21. 2. 2013 Forma zadávacího

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více