SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč. Pozvánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka"

Transkript

1 SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice v pondělí 11. května 2015 v hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Telči Program jednání 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Závěrečný účet svazku za rok 2014 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření 5. Účetní závěrka za rok Schválení auditora na rok Zpráva o činnosti Kontrolního výboru svazku 8. Různé, rozprava 9. Závěr RNDr. Miloš Vystrčil v. r. předseda Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice * Vyvěšeno, dne: * Sňato, dne: (* razítko obce a podpis) číslo účtu: / 0800, bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jihlava, IČO:

2 Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo název Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 10 obec Telč PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice Závěrečný účet za rok návrh strana 1/ 4

3 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 50, , ,70 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery , , ,53 Příjmy celkem , , ,23 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 50,00 50,00 55, Kursové rozdíly v příjmech 0, , ,25 21 Příjmy z vl. činnosti a odvody přeb. org. s příj. vzt. 50, , , Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 0,00 0,00 0,02 23 Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,02 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 50, , ,70 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 50, , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Převody z rozpočtových účtů 0, , , Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0, , ,42 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,53 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , , ,53 Příjmy celkem (třídy ) , , ,23 Schválený rozpočet počítal pouze s příjmy z úroků na běžném účtu (pol. 2141) a s členskými příspěvky (pol. 4121). V průběhu roku byly přijaty dotace z Ministerstva pro místní rozvoj za 4. monitorovací zprávu (pol. 4116) a z ERDF za 1. až 4. monitorovací zprávu (pol. 4152). Dalším neplánovaným příjmem byly kursové rozdíly (pol. 2143), které vznikly při převodu dotace z eurového bankovního účtu na běžný účet svazku. Celkové příjmy byly naplněny na 97,95 %. II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje , , ,05 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, , ,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , , Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 500,00 0, Úroky vlastní , , , Kursové rozdíly ve výdajích 0, , , Služby pošt 3 500, , , Služby peněžních ústavů , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, , , Služby zpracování dat , , , Nákup ostatních služeb , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000, , ,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 100,00 10,34 Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice Závěrečný účet za rok návrh strana 2/ 4

4 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 300,00 274, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 700,00 700,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozp. 700, , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0, , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , ,05 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , , ,18 Z celkových výdajů ve výši ,05 Kč bylo ,83 Kč uplatněno pro projekt DY-THA rail (mzdové náklady ,- Kč, zpracování studie a zpracování účetnictví ,- Kč, DVD ,- Kč, služby zajišťující kulturní program parních jízd ,- Kč, drobný hmotný majetek ,- Kč, cestovné 1.546,- Kč, bankovní poplatky 1.041,83 Kč a poštovné 688 Kč) a zbývající náklady ,22 Kč byly nákladem svazku (bankovní poplatky 8.000,85 Kč, úroky z úvěru ,10 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích ,93 Kč, zajištění běžného účetnictví 2.500,- Kč, poštovné 483,- Kč, služby 903,- Kč, daň z úroků 10,34 Kč, penále za opožděnou platbu 274,- Kč, mylná platba ,- Kč a převody mezi bankovními účty svazku 4.000,- Kč). III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank. účtech(+/-) , ,91 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , , ,10 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) , , ,37 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,18 Zapojení úspor svazku z minulých let do hospodaření roku 2014 nebylo potřeba. Naopak rezerva svazku se zvýšila o 51 tis. Kč. Bankovní úvěr byl čerpán v celkové výši ,10 Kč a zároveň splacen přijatými dotacemi ve výši ,37 Kč. IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat - příjmy Obrat - výdaje Konečný stav k Účet u České spořitelny v Kč , , , ,34 Účet u České národní banky v Kč 232, ,13-121, ,38 Účet u České spořitelny v eurech 36, , ,58 124,17 Úvěr u České spořitelny v Kč , , , ,73 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Svazek netvoří žádný peněžní fond. VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 300,00 0, ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,00 0, ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,00 0, ,00 V majetku svazku jsou vedeny webové stránky projektu DY-THA rail (www.pokoleji.cz / v hodnotě ,- Kč a prezentační baner projektu v hodnotě 8.300,- Kč. V roce 2014 byly pořízeny informační panely (15 kusů v celkové hodnotě ,- Kč), které budou umístěny na jednotlivá nádraží členských obcí svazku. Hodnota jednotlivých panelů je tak nízká, že jsou vedeny pouze na podrozvahové evidenci. Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice Závěrečný účet za rok návrh strana 3/ 4

5 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Převody z rozpočtových účtů 0, , , Převody vlastním rozpočtovým účtům 0, , ,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Projekt DY-THA rail org 211 Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,11 x ,11 x Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,40 x , Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 4 238,50 x 4 238, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 525,80 x 1 525, Povinné pojistné na úrazové pojištění x 82,65 x 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 905,00 x 905, Poštovní služby x 34,40 x 34, Služby peněžních ústavů x 52,09 x 52, Konzultační, poradenské a právní služby x ,00 x , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 5 950,00 x 5 950, Nákup ostatních služeb x ,05 x , Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 77,30 x 77, , , , ,19 V této části jsou zobrazeny finanční vztahy s Ministerstvem financí ČR, jež financuje 5% výdajů projektu DY-THA rail. IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno dne 24. září 2014, konečné přezkoumání dne 18. února 2015 v obou případech nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek není zřizovatelem žádné právnické osoby. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Petra Šalandová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce RNDr. Miloš Vystrčil Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice Závěrečný účet za rok 20,14 - návrh strana 4/ 4

6

7

8

9

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DI8A XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 10042015) DSO Lazce 95 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 18232493 název DSO Lazce 95 MO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Svazek obcí Prostějov venkov Bedihošť IČO 69651418 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prostějovská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Bělá ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00534650 název Obec Bělá ulice, č.p. Bělá 150 obec Bělá PSČ, pošta 74723 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více