ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S026, S035/ /2007/550-VŠ V Praze dne 10.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S026, S035/2007-00046/2007/550-VŠ V Praze dne 10.4."

Transkript

1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S026, S035/ /2007/550-VŠ V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve společném správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne na návrhy ze dne a , jehož účastníky jsou zadavatel - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupený generálním ředitelem Ing. Petrem Laušmanem, navrhovatel společnost Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, IČ , se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 a společnost PUDIS a. s., IČ , se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, za něž za obě jedná vedoucí účastník sdružení Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva Ing. Václavem Hořejším, MBA, navrhovatel společnost INSET s.r.o., IČ , se sídlem Novákových 6, Praha 8, společnost GeoTec-GS, a.s., IČ , se sídlem Chmelová 2920/6, Praha 10 a společnost AGE a.s., IČ , se sídlem Sudoměřská 25, Praha 3, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení 513-monitoring, všechny zastoupené na základě plné moci advokátem JUDr. Jiřím Hodkem, IČ , se sídlem Olšanská 1a, Praha 3, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec Lahovice, geomonitoring a hydromonitoring, zadávané podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., formou otevřeného zadávacího řízení, jehož oznámení bylo dne uveřejněno na centrální adrese pod evid. číslem , rozhodl podle ustanovení 101 odst. 5 citovaného zákona o veřejných zakázkách takto: Správní řízení se zastavuje, neboť orgán dohledu neshledal porušení zákona.

2 Odůvodnění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) byl dne doručen návrh navrhovatele společnosti Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, IČ , se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 a společnosti PUDIS a.s., IČ , se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, právnických osob sdružených podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, za něž za obě jedná vedoucí účastník sdružení Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva Ing. Václavem Hořejším, MBA (dále jen navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring ), a navrhovatele společnosti INSET s.r.o., IČ , se sídlem Novákových 6, Praha 8, společnosti GeoTec-GS, a.s., IČ , se sídlem Chmelová 2920/6, Praha 10 a společnost AGE a.s., IČ , se sídlem Sudoměřská 25, Praha 3, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení 513-monitoring, všechny zastoupené na základě plné moci advokátem JUDr. Jiřím Hodkem, IČ , se sídlem Olšanská 1a, Praha 3 (dále jen navrhovatel sdružení 513-monitoring ), na přezkoumání úkonů zadavatele - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupeného generálním ředitelem Ing. Petrem Laušmanem (dále jen zadavatel ) ve veřejné zakázce Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec Lahovice, geomonitoring a hydromonitoring. Otevřené zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku bylo zahájeno uveřejněním oznámení podle ustanovení 42 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen zákon ) na centrální adrese dne pod evidenčním číslem Ve lhůtě pro podání nabídky, tj. do , podali své nabídky čtyři uchazeči, mezi nimiž byli oba navrhovatelé a uchazeč společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., společnost MOTT MACDONALD LIMITED org. složka a společnost GEODET, spol. s r.o., právnických osob sdružených ve sdružení MOTT GEODET/SOKR 513 MONITORING (dále jen sdružení MOTT-GEODET ). Rozhodnutím ze dne zadavatel na základě ustanovení 59 odst. 3 a 5 zákona vyloučil sdružení MOTT-GEODET ze zadávacího řízení, a to proto, že uvedeným uchazečem byl v nabídce namísto příslibu úvěru předložen příslib bankovní záruky, dále pak proto, že některé závažné doklady jeho nabídky nebyly podepsány oprávněnou osobou. Proti tomuto rozhodnutí podalo sdružení MOTT-GEODET dne námitky, kterým zadavatel rozhodnutím ze dne vyhověl. V písemném sdělení o tom rovněž ze dne uvedl, že tím se ruší rozhodnutí zadavatele o vyloučení sdružení MOTT- GEODET ze zadávacího řízení ze dne , jakož i rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky ze dne , kterým byla zakázka přidělena navrhovateli sdružení 513 monitoring. 2

3 Dne obdržel navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring rozhodnutí zadavatele ze dne o vyhovění námitkám uchazeče, které byly podány proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení. S datem podal navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring proti uvedenému rozhodnutí zadavatele námitky, které byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel námitkám navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDI/SOKR 513 monitoring dne nevyhověl; písemné sdělení o tom bylo spolu s rozhodnutím o námitkách prvnímu navrhovateli doručeno dne Jak je již shora uvedeno, orgánu dohledu byl dne doručen návrh navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring ze dne na přezkoumání úkonů zadavatele; prvně uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení č.j. S026/ /2007/550-VŠ u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení 96 odst. 2 zákona. Ve svém návrhu navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring uvádí, že není spokojen s rozhodnutím zadavatele o námitkách a postupem zadavatele. Porušení zákona spatřuje zejména v tom, že zadavatel v rozporu se zákonem nevyhověl námitce, že sdružení MOTT-GEODET nesplňuje podmínku, že uchazeč provede nejméně 50 % zakázky vlastními prostředky, jak stanoví čl a zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče). Společnosti sdružené ve sdružení MOTT-GEODET nemají v obchodním rejstříku zapsány předměty podnikání, které jsou ze zákona pro provádění prací předmětu veřejné zakázky nezbytné, a to geologické práce, hornickou činnost (dle zák. č. 61/1988 Sb. v platném znění, ustanovení 2 písm. i), důlněměřičská činnost), činnost prováděnou hornickým způsobem, testování, měření analýzy. Následujících 9 položek z celkových 13 zadávacích dokumentů, a to geotechnické sledování (pol. 1), konvergenční měření (pol. 2), extenzometry z povrchu (pol. 3), 3D inklimetrické měření (pol. 4), geometrická korozní měření (pol. 5), geodetické sledování jam hloubených tunelů a ražených portálů (pol. 6), konvergenční měření šachty (pol. 9), dynamická a akustická měření na objektech (pol. 10) a hydrogeologický monitoring (pol. 11) lze provádět jedině na základě výše vyjmenovaných předmětů podnikání. Při znalosti rozsahu služeb (v naší nabídce činí výše uvedené položky 73 %), uvádí dále navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, sdružení MOTT-GEODET rozhodně nemůže splnit podmínku zadavatele, že uchazeč provede nejméně 50 % zakázky vlastními prostředky. Předměty podnikání, které má sdružení MOTT-GEODET zapsány (zprostředkování v oblasti geologických prací, výkon zeměměřičských činností), umožňuje tomuto sdružení pouze zprostředkovat výkon geologických prací, nikoliv je vykonávat vlastními prostředky a na vlastní zodpovědnost. U zeměměřičských činností může vykonávat pouze práce, které nespadají do působnosti Státní báňské správy. Geodetické měření, které je součástí bezpečného vedení ražeb tunelů metodou NRTM musí ze zákona povinně vykonávat podnikatelský subjekt, který má předmět podnikání zapsán ve výpisu obchodního rejstříku, a to podle předpisů Státní báňské správy. To sdružení MOTT-GEODET bez jakékoliv pochybnosti nesplňuje. Konstatuje-li zadavatel v odůvodnění odmítnutí námitek navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, že Pokud jde o profesní odbornou 3

4 způsobilost na provádění inkriminovaných 9 položek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 uvedených v námitce) jejich zajištění či provedení je v silách sdružení za pomoci zajištěných specialistů uvedených v nabídce a částečně subdodavatelů na základě závazného prohlášení o budoucí spolupráci v souladu s ustanovením 30 odst. 6 zák. č. 40/2004 Sb. v platném znění, nevysvětluje tu skutečnost, že podnikatelský subjekt, účastník sdružení MOTT-GEODET nemá všechna oprávnění k podnikání pro splnění předmětu veřejné zakázky a není schopen realizovat nejméně 50 % zakázky vlastními prostředky, uvádí navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring ve svém návrhu. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že sdružení MOTT-GEODET předložilo na požadovanou částku bankovní záruku za provedení prací, namísto požadovaného příslibu úvěru a zároveň zadavatel shledal nesrovnalosti v podpisu dokladů zmocněncem. Sdružení MOTT-GEODET předkládá nepravdivé údaje a dopouští se též správního deliktu ve smyslu ustanovení 103 zákona tím, že dokládá svou kvalifikaci předměty podnikání, na základě kterých objektivně nemůže splnit podmínky zadávací dokumentace, ve svých námitkách předkládá taková vysvětlení, která jeho nabídku ve svém obsahu mění, v odpovědi zadavateli ve svém vysvětlení potvrdilo platnost nabídky bez ohledu na to, že specialista Doc. Dr. Ing. Jan Bódi vyjádřil svůj nesouhlas o svém zařazení do nabídky sdružení MOTT-GEODET, tudíž není schopen realizovat zakázku patřičně kvalifikovaným personálem. Na závěr svého návrhu se navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring domáhá, aby orgán dohledu z výše uvedených důvodů přezkoumal úkony zadavatele, vyloučil sdružení MOTT-GEODET ze zadávacího řízení a zahájil s tímto uchazečem řízení podle ustanovení 103 zákona. Orgán dohledu oznámil dopisem Č.j.: S026/ /2007/550-VŠ ze dne zahájení správního řízení. Dne obdržel orgán dohledu spolu s dokumentací o zadání veřejné zakázky i vyjádření zadavatele k návrhu, datované dne Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že sdružení MOTT-GEODET ve své nabídce prokázal splnění čl a (tj. 50 % vlastními silami sdružení) tím, že v údajích o seskupení osob podávajících nabídku společně uvedl, že účastníci tohoto sdružení zajistí veřejnou zakázku takto: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. 43,20 % (geotech. sledování, měření na povrchu apod.), MOTT MACDONALD LIMITED org. složka 5,25 % (především špičkovým kow-how, tech. Podporou a podporou specialistů) a GEODET, spol. s r.o. 29,35 % (konvergenční měření), tj. dohromady 77,8 % veřejné zakázky. Splnění kvalifikace podle ustanovení 30 a 31 zákona sdružení MOTT-GEODET splňuje doložením v nabídce ověřených živnostenských oprávnění a výpisů z obchodních rejstříků nebo výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, uvádí zadavatel. U oblastí, které nejsou uvedeným sdružením pokryty, je kvalifikace zajištěna předložením dokladů třetí osoby včetně závazného prohlášení o budoucí spolupráci (AQH s.r.o. hydrogeologické práce 4,45 %, Stavební geologie IGHG, spol. s r.o. vrtné a instrumentační práce 17,75 %). Totéž lze říci i o smluvně zabezpečených expertech specialistech, zejména na hornickou činnost a důlní měření, kde v nabídce jsou doložena osvědčení báňských úřadů. 4

5 Námitka, že sdružení MOTT-GEODET nesplňuje kvalifikaci tím, že nemá vyjmenované předměty podnikání zapsány v obchodním rejstříku, uvádí dále zadavatel, je irelevantní, neboť takové oprávnění se prokazuje živnostenským oprávněním, která sdružení MOTT-GEODET prokazuje takto: geologické práce MOTT MACDONALD LIMITED org. složka + AQH s.r.o. (str a str. 320) nabídky, hornická činnost (důlně-měřičská činnost) GEODET, spol. s r.o., činnost prováděná hornickým způsobem GEODET, spol. s r.o. (str. 294 a 295 nabídky), testování, měření a analýzy MOTT MACDONALD org. složka (str. 51 a 52 nabídky), navíc jde o volnou živnost, na kterou nemusí být speciální oprávnění. Pokud jde o v návrhu uváděných 9 položek, zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že podle jeho názoru jsou sdružením MOTT-GEODET zajištěny následujícím způsobem: pol. 1 MOTT MACDONALD LIMITED org. složka, pol. 2 GEODET, spol.s r.o., pol. 3, 4, 5 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. + MOTT MACDONALD org. složka (navíc není nutné zvláštní oprávnění), pol. 6,9 GEODET, spol. s r.o., pol. 10 MOTT MACDONALD org. složka, položka 11 AQH s.r.o., vrtné práce Stavební geologie IGHG, spol. s r.o. K námitce o předložení bankovní záruky za dobré provedení prací (v požadované výši) namísto příslibu úvěru v rámci doložení finanční a ekonomické způsobilosti zadavatel uvádí, že v souladu s ustanovením 32 odst. 3 zákona uznal doložení této způsobilosti formou bankovní záruky jako splněné. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring ve svém návrhu nesdělil konkrétní údaje, ze kterých by bylo jednoznačně patrné, že sdružení MOTT-GEODET svoji nabídku měnil a ani neuvádí zdroj, ze kterého čerpá informace. Sdělení navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring Je nám známo, že Doc. Dr. Ing. Jan Bódi, CSc., vyjádřil písemným sdělením adresovaným zadavateli svůj nesouhlas o svém zařazení do nabídky uchazeče (sdružení MOTT-GEODET) zadavatel i nadále považuje za irelevantní a trvá na svém vyjádření, že zadavatel od jmenovaného neobdržel písemný nesouhlas o svém zařazení do nabídky sdružení MOTT- GEODET. Na závěr svého vyjádření k návrhu zadavatel s odkazem na shora uvedené skutečnosti navrhuje, aby orgán dohledu návrh zamítl v plném rozsahu a potvrdil rozhodnutí zadavatele o zamítnutí námitek. --- Pokud jde o navrhovatele sdružení 513-monitoring, ten obdržel rozhodnutí zadavatele ze dne o vyhovění námitkám sdružení MOTT MACDONALD dne S datem podal navrhovatel sdružení 513-monitoring proti uvedenému rozhodnutí zadavatele námitky, které byly zadavateli doručeny dne Zadavatel námitkám navrhovatele sdružení 513-monitoring dne nevyhověl; písemné sdělení o tom bylo spolu s rozhodnutím o námitkách druhému navrhovateli doručeno dne

6 Jak je rovněž již shora uvedeno, orgánu dohledu byl dne doručen návrh ze dne na přezkoumání úkonů zadavatele; prvně uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení 96 odst. 2 zákona. Ve svém návrhu navrhovatel sdružení 513-monitoring shrnuje jím podané námitky, ve kterých poukázal na tyto skutečnosti: 1) nabídka sdružení MOTT-GEODET není z hlediska požadovaného obsahu úplná, neboť neobsahuje příslib úvěru 15 mil. Kč požadovaný zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. Namísto příslibu úvěru předložilo jmenované sdružení bankovní záruku. V takovém případě nebyla nabídka z hlediska všech součástí požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách úplná, což hodnotící komise posoudila v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona a nabídku z dalšího posuzování vyřadila. Podle platné právní úpravy institut bankovní záruky nelze v žádném případě zaměňovat s příslibem úvěru. Smyslem příslibu úvěru je deklarovat, že uchazeč bude mít po celou dobu realizace veřejné zakázky dostatek finančních prostředků pro svoji činnost. Naopak bankovní záruka je zajišťovací institut. Dostane-li se uchazeč během realizace veřejné zakázky do finančních problémů, tak na rozdíl od příslibu úvěru, mu bankovní záruka nijak nepomůže tyto problémy překonat. Bankovní záruka proto nemá žádný vliv na realizaci veřejné zakázky, znamená pouze šanci pro zadavatele, že snáze uspokojí své nároky ze sankcí sjednaných za nesplnění závazku realizovat veřejnou zakázku. Na podporu své námitky přiložil navrhovatel sdružení 513-monitoring k návrhu odborné vyjádření znalce z oboru ekonomika peněžnictví, pojišťovnictví; 2) sdružení MOTT-GEODET ve své nabídce uvedlo jako osobu, která bude garantovat odbornou způsobilost pro výkon některých prací na veřejné zakázce Doc. Dr. Ing. Jana Bódiho. Jmenovaný však o svém zařazení do nabídky sdružení MOTT-GEODET nevěděl a následně svůj nesouhlas vyjádřil i písemně dopisem ze dne zaslaným zadavateli; 3) některé listiny v nabídce sdružení MOTT-GEODET byly nesprávně podepsány, a to na základě neúčinného zastoupení. Zmocněnec totiž tyto listiny podepsal dne a udělené písemné zmocnění bylo účinné až od Z uvedeného důvodu lze pouze konstatovat, že podpis na dotčených listinách není podpisem uchazeče a právně jej nezavazuje. Navrhovatel sdružení 513-monitoring tento závěr učinil pouze na základě nahlédnutí do zprávy hodnotící komise, a je proto otázkou, zda plná moc, na základě které byly listiny v nabídce podepisovány, nemá i jiné nedostatky. Navrhovatel sdružení 513-monitoring ve svém návrhu dále uvádí, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze dne sdělil, že těmto námitkám nevyhovuje, přičemž uvedl, že zadávací řízení se uskutečnilo podle zákona č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nikoliv podle zákona č. 137/2006 Sb., jak bylo nesprávně uvedeno v námitkách. Odůvodnění rozhodnutí zadavatel uzavřel tvrzením, že navrhovatel sdružení 513-monitoring námitky ve smyslu zákona neodůvodnil a neuvedl, jaká mu vznikla či hrozí škoda. Z těchto důvodů zadavatel námitkám nevyhověl, aniž by se vůbec zabýval jejich obsahovou stránkou. K tomuto postupu má navrhovatel sdružení 513-monitoring následující výhrady: a) je sice skutečností, že v námitkách jsou uvedeny nesprávně odkazy na zákon č. 137/2006 Sb. a nikoliv na zákon č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak tato skutečnost sama o sobě nemůže mít vliv na to, zda jim lze či nelze vyhovět. 6

7 Podstatné totiž je, zda podané námitky po obsahové stránce splňují náležitosti požadované ustanovením 88 odst. 1 zákona. Pokud by se zadavatel zabýval obsahovou stránkou námitek, musel by dojít k jednoznačnému závěru, že podané námitky zákonné náležitosti splňují a že je nelze přejít pouhým odkazem na nesprávně použitou citaci zákona č. 137/2006 Sb., b) ustanovení 88 odst. 1 zákona především ukládá, aby podané námitky byly zdůvodněné. Navrhovatel sdružení 513-monitoring má zato, že jeho námitky obsahují zdůvodnění, která jsou velmi závažná. Podle jeho názoru nemůže zadavatel ponechat bez povšimnutí skutečnosti, že podaná nabídka sdružení MOTT-GEODET je po obsahové stránce neúplná a že obsahuje listiny, které jsou podepsány osobou, která za uvedené sdružení nebyla oprávněna jednat. Taková nabídka nesplňuje požadavky podle ustanovení 59 odst. 3 zákona a musí být hodnotící komisí vyřazena (což se také stalo) a povinností zadavatele je uchazeče, který nevyhovující nabídku podal, z další účasti v otevřeném řízení vyloučit. Tím, že tuto povinnost nesplnil, porušil zadavatel ustanovení 59 odst. 5 zákona, c) nabídka sdružení MOTT-GEODET zřejmě obsahuje nepravdivé údaje ohledně prokazování kvalifikace tím, že do pracovního týmu zařadila Doc. Dr. Ing. Jana Bódiho bez jeho vědomí a souhlasu. Ani na tuto výhradu zadavatel nijak nereagoval, ačkoliv toto jednání sdružení MOTT-GEODET může naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení 103 odst. 1 zákona. Navrhovatel sdružení 513 monitoring je dále toho názoru, že uvedení nepravdivých údajů spočívajících v neodsouhlasené prezentaci třetí osoby může naplňovat skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání. Podle ustanovení 38 odst. 1 zákona kvalifikaci nesplňuje rovněž uchazeč, který poskytl nepravdivé nebo neúplné údaje a informace o kvalifikaci. Uchazeče, jenž nesplnil kvalifikaci musí zadavatel vyloučit z otevřeného řízení. Nesplněním této povinnosti zadavatel porušil ustanovení 39 odst. 2 zákona; 4) ustanovení 88 odst. 1 zákona dále stanoví, že námitky může podat pouze uchazeč, kterému v důsledku domnělého porušení zákona zadavatelem vznikla nebo hrozí škoda. Vzhledem k tomu, že nabídka navrhovatele sdružení 513-monitoring byla původně zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, mohl důvodně očekávat, že smlouva o poskytnutí služeb, které tvoří předmět veřejné zakázky, bude uzavřena s ním. Jestliže však zadavatel porušil zákon a v důsledku toho zrušil své původní rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a do zadávacího řízení opět přibral uchazeče, jehož nabídka podmínky tohoto řízení nesplňovala, je podle názoru navrhovatele sdružení 513 monitoring hrozící škoda (újma) zcela zřejmá. Tuto skutečnost navrhovatel sdružení 513-monitoring v námitkách výslovně zmínil. Navrhovatel sdružení 513-monitoring dále ve svém návrhu uvádí, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti z jeho názoru zjevné, že jím podané námitky splňovaly zákonem stanovené náležitosti a zadavatel se měl jejich obsahem zabývat, tím spíše, že existují další pochybnosti o nabídce sdružení MOTT-GEODET, zejména z hlediska splnění zadavatelem požadované kvalifikace. Navrhovatel sdružení 513 monitoring uvádí, že nahlédnutím do živnostenských rejstříků zjistil, že žádný z účastníků sdružení MOTT-GEODET nemá živnostenské oprávnění k výkonu geologických prací, přičemž tato činnost je pro realizaci veřejné zakázky nezbytná. Prokázání oprávnění k podnikání podle ustanovení 30 odst. 2 písm. c) zákona je nezbytnou součástí prokázání kvalifikace uchazeče. Výslovný požadavek obsažený v ustanovení 30 odst. 5 zákona, který stanoví, že podává-li nabídku více 7

8 dodavatelů společně, musí kvalifikaci podle ustanovení 30 odst. 2 písm. b) až d) splnit alespoň jeden z dodavatelů, nesplňuje ani jeden z účastníků sdružení MOTT-GEODET. V souvislosti s tím považuje navrhovatel za nezbytné upozornit na to, že nedostatek oprávnění k podnikání nelze nahradit předložením dokladu třetí osoby spolu s jejím prohlášením o budoucí spolupráci podle ustanovení 30 odst. 6 zákona. Tímto způsobem lze splnit pouze kvalifikaci uvedenou v ustanovení 30 odst. 2 písm. d) zákona, nikoliv však povinnost předložit doklad o oprávnění k podnikání. S ohledem na zjištění, že sdružení MOTT- GEODET nemá podnikatelské oprávnění provádět geologické práce, nemůže toto sdružení splnit další podmínku zadávacího řízení, tj. provést alespoň 50 % služeb vlastními prostředky tak, jak to požaduje čl a zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče). Nepředložením oprávnění k výkonu geologických prací sdružení MOTT-GEODET nesplnilo kvalifikaci a tím i předpoklad pro hodnocení jeho nabídky v otevřeném řízení. Nebylo-li z uvedeného důvodu ze zadávacího řízení vyloučeno, došlo ze strany zadavatele k porušení ustanovení 39 odst. 2 zákona. Navrhovatel sdružení 513 monitoring v návrhu dále zmiňuje, že si vyžádal písemné stanovisko Doc. Dr. Ing. Jana Bódiho, ve kterém jmenovaný výslovně potvrzuje, že o zařazení údajů o své osobě do nabídky sdružení MOTT-GEODET nevěděl a že se tak stalo bez jeho souhlasu. Písemné stanovisko jmenovaného navrhovatel sdružení 513-monitoring přikládá. Vzhledem k tomu, že s osobou jmenovaného sdružení MOTT-GEODET spojovalo splnění kvalifikace pokud jde o odbornou způsobilost podle ustanovení 30 odst. 2 písm. d) zákona pro oblast geotechniky podle ustanovení 5 odst. 1 a odst. 3 písm. i) zákona č. 360/1992 Sb. čl zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče) a též pro oblast činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., má navrhovatel sdružení 513-monitoring důvodně zato, že sdružení MOTT-GEODET nepředložilo v nabídce žádný jiný doklad prokazující jeho odbornou způsobilost v obou výše uvedených oblastech. Navrhovatel sdružení 513-monitoring dále uvádí, že má zato, že žádný z účastníků sdružení nedisponuje oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem podle ustanovení 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 61/1998 Sb. Z tohoto zákona vyplývá, že ražby štol a tunelů jsou stavby v režimu činnosti prováděné hornickým způsobem (ustanovení 3 písm. i) citovaného zákona). Ražbu tunelu nelze bez geomonitoringu provádět, tudíž geomonitoring stavby Vestec Lahvice, silničního okruhu kolem Prahy je činností prováděnou hornickým způsobem a nemůže ho zajistit vlastními prostředky osoba, která toto oprávnění nemá. Sdružení MOTT-GEODET tedy chybí i další nezbytné oprávnění k podnikání a nemůže tak provést alespoň 50 % služeb vlastními prostředky. Nebylo-li ze zadávacího řízení vyloučeno, došlo ze strany zadavatele k porušení ustanovení 39 zákona. Navrhovatel dále vyjadřuje důvodné pochybnosti o tom, že sdružení MOTT-GEODET splnil kvalifikaci pokud jde o požadavky podle čl a zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče), formuláře 3.8 Personál pro zakázku zadávací dokumentace v části 3 (Prokázání kvalifikace dotazníky) a čl Zvláštních obchodních podmínek zadávací dokumentace v části 4 (Obchodní podmínky). Na závěr svého návrhu se navrhovatel s odkazem na shora uvedené domáhá, aby orgán dohledu zadavateli uložil zrušit rozhodnutí zadavatele o námitkách sdružení MOTT-GEODET ze dne Dne obdržel orgán dohledu vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele sdružení 513-monitoring, datované dne

9 Zadavatel v první části svého vyjádření odmítá závěr navrhovatele, že v námitkách jsou sice uvedeny nesprávné odkazy na zákon č. 137/2006 Sb. a nikoliv na zákon č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se zadávací řízení uskutečnilo, avšak tato skutečnost sama o sobě nemůže mít žádný vliv na to, zda jim lze či nelze vyhovět. Zdůrazňuje, že je povinností uchazeče stanovenou v ustanovení 88 odst. 1 zákona své námitky zdůvodnit a označit, jaká škoda vznikla, nebo jaká škoda mu hrozí, v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele. Navrhovatel sdružení 513 monitoring takto ve svých námitkách ze dne neučinil, uvádí zadavatel. Ve druhé části svého vyjádření se zadavatel vyslovil k závěru navrhovatele sdružení 513-monitoring, že sdružení MOTT-GEODET nesplňuje podmínku, že provede nejméně 50 % zakázky vlastními prostředky tak, jak to požaduje čl a zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče), jakož i k závěru, že žádný z účastníků sdružení MOTT-GEODET nemá živnostenské oprávnění k výkonu geologických prací a nedisponuje oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem podle ustanovení 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. Zadavatel tak učinil shodným způsobem, jakým se v zásadě k týmž závěrům vyslovil ve vyjádření k návrhu navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, tedy tak, jak je uvedeno shora. V třetí části svého vyjádření se zadavatel vyslovil k části návrhu, ve které navrhovatel sdružení 513-monitoring uvádí, že jeho právní zástupce si vyžádal písemné stanovisko Doc. Dr. Ing. Jana Bódiho, ve kterém jmenovaný výslovně potvrzuje, že o zařazení údajů o své osobě do nabídky sdružení MOTT-GEODET nevěděl, a že se tak stalo bez jeho souhlasu. Zadavatel uvádí, že toto sdělení i nadále považuje za irelevantní a trvá na svém vyjádření, že od jmenovaného neobdržel písemný nesouhlas o svém zařazení do nabídky sdružení. V závěru této části zadavatel opakuje argumentaci tak, jak ji v této věci uvedl ve vyjádření k návrhu navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, tedy jak je uvedeno shora. Ve čtvrté části svého vyjádření zadavatel uvádí, že uznal vysvětlení sdružení MOTT- GEODET, ve kterém je uvedeno, že v nabídce došlo k chybě v psaní, kdy v některých dokladech bylo místo údaje uveden údaj K této chybě došlo z důvodu podepisování již předtištěných dokumentů dne , kdy datum nebylo aktualizováno. K odevzdání nabídky došlo , z čehož jednoznačně vyplývá vůle sdružení MOTT- GEODET nabídku v předmětném řízení podat. Chyba v psaní však nečiní tento právní úkon ve smyslu ustanovení 37 občanského zákoníku neplatným ( Právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a počtech, je-li jeho význam nepochybný. ) V tomto smyslu poukazuje zadavatel také na úpravu plné moci podle ustanovení 31 a násl. občanského zákoníku, v jehož kontextu je zřejmé, že sdružení MOTT-GEODET nabídku podat chtělo a v následném procesu podávání vysvětlení ke své nabídce prokázalo, že je nabídkou v řízení vázáno, uvádí se dále ve vysvětlení sdružení MOTT-GEODET, které bylo uvedeno v jeho námitkách proti vyloučení ze zadávacího řízení. V páté části svého vyjádření zadavatel k problému předložení bankovní záruky za dobré provedení prací (v požadované výši) namísto příslibu úvěru v rámci doložení finanční a ekonomické způsobilosti zadavatel shodně s vyjádřením k návrhu navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring uvádí, že v souladu s ustanovením 32 odst. 3 zákona uznal doložení této způsobilosti formou bankovní záruky jako splněné. 9

10 Na závěr svého vyjádření k návrhu zadavatel s odkazem na shora uvedené skutečnosti navrhuje, aby orgán dohledu návrh navrhovatele sdružení 513-monitoring zamítl v plném rozsahu a potvrdil rozhodnutí zadavatele o zamítnutí námitek navrhovatele sdružení 513 monitoring. --- Usnesením Č.j.: S026/ /2007/550-VŠ, S035/ /2007/550-VŠ ze dne orgán dohledu podle ustanovení 140 v návaznosti na ustanovení 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., shora uvedená správní řízení spojil. Učinil tak především s ohledem na skutečnost, že správní řízení se týkají téže veřejné zakázky. Uvedené usnesení orgán dohledu poznamenal do spisu. Účastníky společného správního řízení jsou zadavatel - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupený generálním ředitelem Ing. Petrem Laušmanem, navrhovatel společnost Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, IČ , se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 a společnost PUDIS a.s., IČ , se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, za něž za obě jedná vedoucí účastník sdružení Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva Ing. Václavem Hořejším, MBA, navrhovatel společnost INSET s.r.o., IČ , se sídlem Novákových 6, Praha 8, společnost GeoTec-GS, a.s., IČ , se sídlem Chmelová 2920/6, Praha 10 a společnost AGE a.s., IČ , se sídlem Sudoměřská 25, Praha 3, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení 513-monitoring, všechny zastoupené na základě plné moci advokátem JUDr. Jiřím Hodkem, IČ , se sídlem Olšanská 1a, Praha 3. Orgán dohledu přezkoumal podle ustanovení 96 a násl. zákona napadené úkony zadavatele a na základě obsahu dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahu návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a obsahu vyjádření zadavatele k návrhům shledal, že zadavatel zákon neporušil. V položce 9.2 Kritéria a doklady pro prokázání finanční a ekonomické způsobilosti oznámení o zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil příslib úvěru 15 mil. Kč, roční objem prací za poslední 3 roky min. 40 mil. Kč, v čl zadávací dokumentace v části 1 (Podmínky zadávacího řízení) pak zadavatel stanovil Uchazeč předloží v nabídce příslib bankovního úvěru, zajišťujícího plynulé plnění zakázky ve výši Kč. Sdružení MOTT GEODET ve své nabídce nepředložilo zadavatelem stanovený příslib bankovního úvěru ve zmíněné výši, ale na straně 463 nabídky závazný příslib bankovní záruky ve zmíněné výši za dobré provedení práce. 10

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. *UOHSX003EROO* UOHSX003EROO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. března 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6.

Více

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004

Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Č. j.: 2R 36/04 Hr V Brně dne 13. září 2004 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 31.5.2004 a doplněném dne 1.9.2004 společností SDS EXMOST, spol. s r. o., se sídlem Lipová 28, 602 00 Brno, zast. jednatelem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 *UOHSX004M6FN* UOHSX004M6FN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 *UOHSX006QCU0* UOHSX006QCU0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S1061/2014/VZ-9177/2015/522/DMa Brno 13. dubna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 *UOHSX003WUGP* UOHSX003WUGP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 24

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005KHY4* UOHSX005KHY4 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R253,257,258,264/2013/VZ-24594/2013/310/PSe Brno 18. prosince 2013 Ve správním řízení o rozkladech doručených

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 *UOHSX004H9TX* UOHSX004H9TX ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S593/2011/VZ-18002/2012/513/JWe V Brně dne 25.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 *uohsx001ro8q* UOHSX001RO8Q PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004QM77* UOHSX004QM77 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.: ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn Brno 25. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PLBQ* UOHSX005PLBQ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R207/2013/VZ-7352/2014/310/MLr Brno 7. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2013, doručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 *uohsx001o960* UOHSX001O960 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ *UOHSX005HZ6L* UOHSX005HZ6L USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007

Č.j.: S324/2006-22476/2006/510-MO V Brně dne 22. ledna 2007 V Brně dne 22. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005

Více

264/SU/2013 N á l e z

264/SU/2013 N á l e z F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/5270/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8. 12. 2006 zadavatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha 15.12.2014 Čj. ČTÚ-53 370/2014-603 Na základě rozkladu, který podala dne 17. 7. 2014 obchodní společnost PPL CZ s.r.o., IČO

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: 29 Af 43/2012-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr.

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více