ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S026, S035/ /2007/550-VŠ V Praze dne 10.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 604 55 Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S026, S035/2007-00046/2007/550-VŠ V Praze dne 10.4."

Transkript

1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, třída Kpt. Jaroše 7 ROZHODNUTÍ Č.j.: S026, S035/ /2007/550-VŠ V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve společném správním řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zahájeném dne na návrhy ze dne a , jehož účastníky jsou zadavatel - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupený generálním ředitelem Ing. Petrem Laušmanem, navrhovatel společnost Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, IČ , se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 a společnost PUDIS a. s., IČ , se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, za něž za obě jedná vedoucí účastník sdružení Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva Ing. Václavem Hořejším, MBA, navrhovatel společnost INSET s.r.o., IČ , se sídlem Novákových 6, Praha 8, společnost GeoTec-GS, a.s., IČ , se sídlem Chmelová 2920/6, Praha 10 a společnost AGE a.s., IČ , se sídlem Sudoměřská 25, Praha 3, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení 513-monitoring, všechny zastoupené na základě plné moci advokátem JUDr. Jiřím Hodkem, IČ , se sídlem Olšanská 1a, Praha 3, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec Lahovice, geomonitoring a hydromonitoring, zadávané podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., formou otevřeného zadávacího řízení, jehož oznámení bylo dne uveřejněno na centrální adrese pod evid. číslem , rozhodl podle ustanovení 101 odst. 5 citovaného zákona o veřejných zakázkách takto: Správní řízení se zastavuje, neboť orgán dohledu neshledal porušení zákona.

2 Odůvodnění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen orgán dohledu ) byl dne doručen návrh navrhovatele společnosti Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, IČ , se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 a společnosti PUDIS a.s., IČ , se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, právnických osob sdružených podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, za něž za obě jedná vedoucí účastník sdružení Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva Ing. Václavem Hořejším, MBA (dále jen navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring ), a navrhovatele společnosti INSET s.r.o., IČ , se sídlem Novákových 6, Praha 8, společnosti GeoTec-GS, a.s., IČ , se sídlem Chmelová 2920/6, Praha 10 a společnost AGE a.s., IČ , se sídlem Sudoměřská 25, Praha 3, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení 513-monitoring, všechny zastoupené na základě plné moci advokátem JUDr. Jiřím Hodkem, IČ , se sídlem Olšanská 1a, Praha 3 (dále jen navrhovatel sdružení 513-monitoring ), na přezkoumání úkonů zadavatele - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupeného generálním ředitelem Ing. Petrem Laušmanem (dále jen zadavatel ) ve veřejné zakázce Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 Vestec Lahovice, geomonitoring a hydromonitoring. Otevřené zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku bylo zahájeno uveřejněním oznámení podle ustanovení 42 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen zákon ) na centrální adrese dne pod evidenčním číslem Ve lhůtě pro podání nabídky, tj. do , podali své nabídky čtyři uchazeči, mezi nimiž byli oba navrhovatelé a uchazeč společnost MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., společnost MOTT MACDONALD LIMITED org. složka a společnost GEODET, spol. s r.o., právnických osob sdružených ve sdružení MOTT GEODET/SOKR 513 MONITORING (dále jen sdružení MOTT-GEODET ). Rozhodnutím ze dne zadavatel na základě ustanovení 59 odst. 3 a 5 zákona vyloučil sdružení MOTT-GEODET ze zadávacího řízení, a to proto, že uvedeným uchazečem byl v nabídce namísto příslibu úvěru předložen příslib bankovní záruky, dále pak proto, že některé závažné doklady jeho nabídky nebyly podepsány oprávněnou osobou. Proti tomuto rozhodnutí podalo sdružení MOTT-GEODET dne námitky, kterým zadavatel rozhodnutím ze dne vyhověl. V písemném sdělení o tom rovněž ze dne uvedl, že tím se ruší rozhodnutí zadavatele o vyloučení sdružení MOTT- GEODET ze zadávacího řízení ze dne , jakož i rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky ze dne , kterým byla zakázka přidělena navrhovateli sdružení 513 monitoring. 2

3 Dne obdržel navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring rozhodnutí zadavatele ze dne o vyhovění námitkám uchazeče, které byly podány proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení. S datem podal navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring proti uvedenému rozhodnutí zadavatele námitky, které byly zadavateli doručeny téhož dne. Zadavatel námitkám navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDI/SOKR 513 monitoring dne nevyhověl; písemné sdělení o tom bylo spolu s rozhodnutím o námitkách prvnímu navrhovateli doručeno dne Jak je již shora uvedeno, orgánu dohledu byl dne doručen návrh navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring ze dne na přezkoumání úkonů zadavatele; prvně uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení č.j. S026/ /2007/550-VŠ u orgánu dohledu ve smyslu ustanovení 96 odst. 2 zákona. Ve svém návrhu navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring uvádí, že není spokojen s rozhodnutím zadavatele o námitkách a postupem zadavatele. Porušení zákona spatřuje zejména v tom, že zadavatel v rozporu se zákonem nevyhověl námitce, že sdružení MOTT-GEODET nesplňuje podmínku, že uchazeč provede nejméně 50 % zakázky vlastními prostředky, jak stanoví čl a zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče). Společnosti sdružené ve sdružení MOTT-GEODET nemají v obchodním rejstříku zapsány předměty podnikání, které jsou ze zákona pro provádění prací předmětu veřejné zakázky nezbytné, a to geologické práce, hornickou činnost (dle zák. č. 61/1988 Sb. v platném znění, ustanovení 2 písm. i), důlněměřičská činnost), činnost prováděnou hornickým způsobem, testování, měření analýzy. Následujících 9 položek z celkových 13 zadávacích dokumentů, a to geotechnické sledování (pol. 1), konvergenční měření (pol. 2), extenzometry z povrchu (pol. 3), 3D inklimetrické měření (pol. 4), geometrická korozní měření (pol. 5), geodetické sledování jam hloubených tunelů a ražených portálů (pol. 6), konvergenční měření šachty (pol. 9), dynamická a akustická měření na objektech (pol. 10) a hydrogeologický monitoring (pol. 11) lze provádět jedině na základě výše vyjmenovaných předmětů podnikání. Při znalosti rozsahu služeb (v naší nabídce činí výše uvedené položky 73 %), uvádí dále navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, sdružení MOTT-GEODET rozhodně nemůže splnit podmínku zadavatele, že uchazeč provede nejméně 50 % zakázky vlastními prostředky. Předměty podnikání, které má sdružení MOTT-GEODET zapsány (zprostředkování v oblasti geologických prací, výkon zeměměřičských činností), umožňuje tomuto sdružení pouze zprostředkovat výkon geologických prací, nikoliv je vykonávat vlastními prostředky a na vlastní zodpovědnost. U zeměměřičských činností může vykonávat pouze práce, které nespadají do působnosti Státní báňské správy. Geodetické měření, které je součástí bezpečného vedení ražeb tunelů metodou NRTM musí ze zákona povinně vykonávat podnikatelský subjekt, který má předmět podnikání zapsán ve výpisu obchodního rejstříku, a to podle předpisů Státní báňské správy. To sdružení MOTT-GEODET bez jakékoliv pochybnosti nesplňuje. Konstatuje-li zadavatel v odůvodnění odmítnutí námitek navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, že Pokud jde o profesní odbornou 3

4 způsobilost na provádění inkriminovaných 9 položek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 uvedených v námitce) jejich zajištění či provedení je v silách sdružení za pomoci zajištěných specialistů uvedených v nabídce a částečně subdodavatelů na základě závazného prohlášení o budoucí spolupráci v souladu s ustanovením 30 odst. 6 zák. č. 40/2004 Sb. v platném znění, nevysvětluje tu skutečnost, že podnikatelský subjekt, účastník sdružení MOTT-GEODET nemá všechna oprávnění k podnikání pro splnění předmětu veřejné zakázky a není schopen realizovat nejméně 50 % zakázky vlastními prostředky, uvádí navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring ve svém návrhu. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že sdružení MOTT-GEODET předložilo na požadovanou částku bankovní záruku za provedení prací, namísto požadovaného příslibu úvěru a zároveň zadavatel shledal nesrovnalosti v podpisu dokladů zmocněncem. Sdružení MOTT-GEODET předkládá nepravdivé údaje a dopouští se též správního deliktu ve smyslu ustanovení 103 zákona tím, že dokládá svou kvalifikaci předměty podnikání, na základě kterých objektivně nemůže splnit podmínky zadávací dokumentace, ve svých námitkách předkládá taková vysvětlení, která jeho nabídku ve svém obsahu mění, v odpovědi zadavateli ve svém vysvětlení potvrdilo platnost nabídky bez ohledu na to, že specialista Doc. Dr. Ing. Jan Bódi vyjádřil svůj nesouhlas o svém zařazení do nabídky sdružení MOTT-GEODET, tudíž není schopen realizovat zakázku patřičně kvalifikovaným personálem. Na závěr svého návrhu se navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring domáhá, aby orgán dohledu z výše uvedených důvodů přezkoumal úkony zadavatele, vyloučil sdružení MOTT-GEODET ze zadávacího řízení a zahájil s tímto uchazečem řízení podle ustanovení 103 zákona. Orgán dohledu oznámil dopisem Č.j.: S026/ /2007/550-VŠ ze dne zahájení správního řízení. Dne obdržel orgán dohledu spolu s dokumentací o zadání veřejné zakázky i vyjádření zadavatele k návrhu, datované dne Zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že sdružení MOTT-GEODET ve své nabídce prokázal splnění čl a (tj. 50 % vlastními silami sdružení) tím, že v údajích o seskupení osob podávajících nabídku společně uvedl, že účastníci tohoto sdružení zajistí veřejnou zakázku takto: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. 43,20 % (geotech. sledování, měření na povrchu apod.), MOTT MACDONALD LIMITED org. složka 5,25 % (především špičkovým kow-how, tech. Podporou a podporou specialistů) a GEODET, spol. s r.o. 29,35 % (konvergenční měření), tj. dohromady 77,8 % veřejné zakázky. Splnění kvalifikace podle ustanovení 30 a 31 zákona sdružení MOTT-GEODET splňuje doložením v nabídce ověřených živnostenských oprávnění a výpisů z obchodních rejstříků nebo výpisy ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, uvádí zadavatel. U oblastí, které nejsou uvedeným sdružením pokryty, je kvalifikace zajištěna předložením dokladů třetí osoby včetně závazného prohlášení o budoucí spolupráci (AQH s.r.o. hydrogeologické práce 4,45 %, Stavební geologie IGHG, spol. s r.o. vrtné a instrumentační práce 17,75 %). Totéž lze říci i o smluvně zabezpečených expertech specialistech, zejména na hornickou činnost a důlní měření, kde v nabídce jsou doložena osvědčení báňských úřadů. 4

5 Námitka, že sdružení MOTT-GEODET nesplňuje kvalifikaci tím, že nemá vyjmenované předměty podnikání zapsány v obchodním rejstříku, uvádí dále zadavatel, je irelevantní, neboť takové oprávnění se prokazuje živnostenským oprávněním, která sdružení MOTT-GEODET prokazuje takto: geologické práce MOTT MACDONALD LIMITED org. složka + AQH s.r.o. (str a str. 320) nabídky, hornická činnost (důlně-měřičská činnost) GEODET, spol. s r.o., činnost prováděná hornickým způsobem GEODET, spol. s r.o. (str. 294 a 295 nabídky), testování, měření a analýzy MOTT MACDONALD org. složka (str. 51 a 52 nabídky), navíc jde o volnou živnost, na kterou nemusí být speciální oprávnění. Pokud jde o v návrhu uváděných 9 položek, zadavatel ve svém vyjádření uvádí, že podle jeho názoru jsou sdružením MOTT-GEODET zajištěny následujícím způsobem: pol. 1 MOTT MACDONALD LIMITED org. složka, pol. 2 GEODET, spol.s r.o., pol. 3, 4, 5 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. + MOTT MACDONALD org. složka (navíc není nutné zvláštní oprávnění), pol. 6,9 GEODET, spol. s r.o., pol. 10 MOTT MACDONALD org. složka, položka 11 AQH s.r.o., vrtné práce Stavební geologie IGHG, spol. s r.o. K námitce o předložení bankovní záruky za dobré provedení prací (v požadované výši) namísto příslibu úvěru v rámci doložení finanční a ekonomické způsobilosti zadavatel uvádí, že v souladu s ustanovením 32 odst. 3 zákona uznal doložení této způsobilosti formou bankovní záruky jako splněné. Zadavatel dále uvádí, že navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring ve svém návrhu nesdělil konkrétní údaje, ze kterých by bylo jednoznačně patrné, že sdružení MOTT-GEODET svoji nabídku měnil a ani neuvádí zdroj, ze kterého čerpá informace. Sdělení navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring Je nám známo, že Doc. Dr. Ing. Jan Bódi, CSc., vyjádřil písemným sdělením adresovaným zadavateli svůj nesouhlas o svém zařazení do nabídky uchazeče (sdružení MOTT-GEODET) zadavatel i nadále považuje za irelevantní a trvá na svém vyjádření, že zadavatel od jmenovaného neobdržel písemný nesouhlas o svém zařazení do nabídky sdružení MOTT- GEODET. Na závěr svého vyjádření k návrhu zadavatel s odkazem na shora uvedené skutečnosti navrhuje, aby orgán dohledu návrh zamítl v plném rozsahu a potvrdil rozhodnutí zadavatele o zamítnutí námitek. --- Pokud jde o navrhovatele sdružení 513-monitoring, ten obdržel rozhodnutí zadavatele ze dne o vyhovění námitkám sdružení MOTT MACDONALD dne S datem podal navrhovatel sdružení 513-monitoring proti uvedenému rozhodnutí zadavatele námitky, které byly zadavateli doručeny dne Zadavatel námitkám navrhovatele sdružení 513-monitoring dne nevyhověl; písemné sdělení o tom bylo spolu s rozhodnutím o námitkách druhému navrhovateli doručeno dne

6 Jak je rovněž již shora uvedeno, orgánu dohledu byl dne doručen návrh ze dne na přezkoumání úkonů zadavatele; prvně uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení ve smyslu ustanovení 96 odst. 2 zákona. Ve svém návrhu navrhovatel sdružení 513-monitoring shrnuje jím podané námitky, ve kterých poukázal na tyto skutečnosti: 1) nabídka sdružení MOTT-GEODET není z hlediska požadovaného obsahu úplná, neboť neobsahuje příslib úvěru 15 mil. Kč požadovaný zadavatelem v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci. Namísto příslibu úvěru předložilo jmenované sdružení bankovní záruku. V takovém případě nebyla nabídka z hlediska všech součástí požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách úplná, což hodnotící komise posoudila v souladu s ustanovením 76 odst. 1 zákona a nabídku z dalšího posuzování vyřadila. Podle platné právní úpravy institut bankovní záruky nelze v žádném případě zaměňovat s příslibem úvěru. Smyslem příslibu úvěru je deklarovat, že uchazeč bude mít po celou dobu realizace veřejné zakázky dostatek finančních prostředků pro svoji činnost. Naopak bankovní záruka je zajišťovací institut. Dostane-li se uchazeč během realizace veřejné zakázky do finančních problémů, tak na rozdíl od příslibu úvěru, mu bankovní záruka nijak nepomůže tyto problémy překonat. Bankovní záruka proto nemá žádný vliv na realizaci veřejné zakázky, znamená pouze šanci pro zadavatele, že snáze uspokojí své nároky ze sankcí sjednaných za nesplnění závazku realizovat veřejnou zakázku. Na podporu své námitky přiložil navrhovatel sdružení 513-monitoring k návrhu odborné vyjádření znalce z oboru ekonomika peněžnictví, pojišťovnictví; 2) sdružení MOTT-GEODET ve své nabídce uvedlo jako osobu, která bude garantovat odbornou způsobilost pro výkon některých prací na veřejné zakázce Doc. Dr. Ing. Jana Bódiho. Jmenovaný však o svém zařazení do nabídky sdružení MOTT-GEODET nevěděl a následně svůj nesouhlas vyjádřil i písemně dopisem ze dne zaslaným zadavateli; 3) některé listiny v nabídce sdružení MOTT-GEODET byly nesprávně podepsány, a to na základě neúčinného zastoupení. Zmocněnec totiž tyto listiny podepsal dne a udělené písemné zmocnění bylo účinné až od Z uvedeného důvodu lze pouze konstatovat, že podpis na dotčených listinách není podpisem uchazeče a právně jej nezavazuje. Navrhovatel sdružení 513-monitoring tento závěr učinil pouze na základě nahlédnutí do zprávy hodnotící komise, a je proto otázkou, zda plná moc, na základě které byly listiny v nabídce podepisovány, nemá i jiné nedostatky. Navrhovatel sdružení 513-monitoring ve svém návrhu dále uvádí, že zadavatel v rozhodnutí o námitkách ze dne sdělil, že těmto námitkám nevyhovuje, přičemž uvedl, že zadávací řízení se uskutečnilo podle zákona č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nikoliv podle zákona č. 137/2006 Sb., jak bylo nesprávně uvedeno v námitkách. Odůvodnění rozhodnutí zadavatel uzavřel tvrzením, že navrhovatel sdružení 513-monitoring námitky ve smyslu zákona neodůvodnil a neuvedl, jaká mu vznikla či hrozí škoda. Z těchto důvodů zadavatel námitkám nevyhověl, aniž by se vůbec zabýval jejich obsahovou stránkou. K tomuto postupu má navrhovatel sdružení 513-monitoring následující výhrady: a) je sice skutečností, že v námitkách jsou uvedeny nesprávně odkazy na zákon č. 137/2006 Sb. a nikoliv na zákon č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak tato skutečnost sama o sobě nemůže mít vliv na to, zda jim lze či nelze vyhovět. 6

7 Podstatné totiž je, zda podané námitky po obsahové stránce splňují náležitosti požadované ustanovením 88 odst. 1 zákona. Pokud by se zadavatel zabýval obsahovou stránkou námitek, musel by dojít k jednoznačnému závěru, že podané námitky zákonné náležitosti splňují a že je nelze přejít pouhým odkazem na nesprávně použitou citaci zákona č. 137/2006 Sb., b) ustanovení 88 odst. 1 zákona především ukládá, aby podané námitky byly zdůvodněné. Navrhovatel sdružení 513-monitoring má zato, že jeho námitky obsahují zdůvodnění, která jsou velmi závažná. Podle jeho názoru nemůže zadavatel ponechat bez povšimnutí skutečnosti, že podaná nabídka sdružení MOTT-GEODET je po obsahové stránce neúplná a že obsahuje listiny, které jsou podepsány osobou, která za uvedené sdružení nebyla oprávněna jednat. Taková nabídka nesplňuje požadavky podle ustanovení 59 odst. 3 zákona a musí být hodnotící komisí vyřazena (což se také stalo) a povinností zadavatele je uchazeče, který nevyhovující nabídku podal, z další účasti v otevřeném řízení vyloučit. Tím, že tuto povinnost nesplnil, porušil zadavatel ustanovení 59 odst. 5 zákona, c) nabídka sdružení MOTT-GEODET zřejmě obsahuje nepravdivé údaje ohledně prokazování kvalifikace tím, že do pracovního týmu zařadila Doc. Dr. Ing. Jana Bódiho bez jeho vědomí a souhlasu. Ani na tuto výhradu zadavatel nijak nereagoval, ačkoliv toto jednání sdružení MOTT-GEODET může naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu podle ustanovení 103 odst. 1 zákona. Navrhovatel sdružení 513 monitoring je dále toho názoru, že uvedení nepravdivých údajů spočívajících v neodsouhlasené prezentaci třetí osoby může naplňovat skutkovou podstatu nekalosoutěžního jednání. Podle ustanovení 38 odst. 1 zákona kvalifikaci nesplňuje rovněž uchazeč, který poskytl nepravdivé nebo neúplné údaje a informace o kvalifikaci. Uchazeče, jenž nesplnil kvalifikaci musí zadavatel vyloučit z otevřeného řízení. Nesplněním této povinnosti zadavatel porušil ustanovení 39 odst. 2 zákona; 4) ustanovení 88 odst. 1 zákona dále stanoví, že námitky může podat pouze uchazeč, kterému v důsledku domnělého porušení zákona zadavatelem vznikla nebo hrozí škoda. Vzhledem k tomu, že nabídka navrhovatele sdružení 513-monitoring byla původně zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, mohl důvodně očekávat, že smlouva o poskytnutí služeb, které tvoří předmět veřejné zakázky, bude uzavřena s ním. Jestliže však zadavatel porušil zákon a v důsledku toho zrušil své původní rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a do zadávacího řízení opět přibral uchazeče, jehož nabídka podmínky tohoto řízení nesplňovala, je podle názoru navrhovatele sdružení 513 monitoring hrozící škoda (újma) zcela zřejmá. Tuto skutečnost navrhovatel sdružení 513-monitoring v námitkách výslovně zmínil. Navrhovatel sdružení 513-monitoring dále ve svém návrhu uvádí, že s ohledem na výše uvedené skutečnosti z jeho názoru zjevné, že jím podané námitky splňovaly zákonem stanovené náležitosti a zadavatel se měl jejich obsahem zabývat, tím spíše, že existují další pochybnosti o nabídce sdružení MOTT-GEODET, zejména z hlediska splnění zadavatelem požadované kvalifikace. Navrhovatel sdružení 513 monitoring uvádí, že nahlédnutím do živnostenských rejstříků zjistil, že žádný z účastníků sdružení MOTT-GEODET nemá živnostenské oprávnění k výkonu geologických prací, přičemž tato činnost je pro realizaci veřejné zakázky nezbytná. Prokázání oprávnění k podnikání podle ustanovení 30 odst. 2 písm. c) zákona je nezbytnou součástí prokázání kvalifikace uchazeče. Výslovný požadavek obsažený v ustanovení 30 odst. 5 zákona, který stanoví, že podává-li nabídku více 7

8 dodavatelů společně, musí kvalifikaci podle ustanovení 30 odst. 2 písm. b) až d) splnit alespoň jeden z dodavatelů, nesplňuje ani jeden z účastníků sdružení MOTT-GEODET. V souvislosti s tím považuje navrhovatel za nezbytné upozornit na to, že nedostatek oprávnění k podnikání nelze nahradit předložením dokladu třetí osoby spolu s jejím prohlášením o budoucí spolupráci podle ustanovení 30 odst. 6 zákona. Tímto způsobem lze splnit pouze kvalifikaci uvedenou v ustanovení 30 odst. 2 písm. d) zákona, nikoliv však povinnost předložit doklad o oprávnění k podnikání. S ohledem na zjištění, že sdružení MOTT- GEODET nemá podnikatelské oprávnění provádět geologické práce, nemůže toto sdružení splnit další podmínku zadávacího řízení, tj. provést alespoň 50 % služeb vlastními prostředky tak, jak to požaduje čl a zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče). Nepředložením oprávnění k výkonu geologických prací sdružení MOTT-GEODET nesplnilo kvalifikaci a tím i předpoklad pro hodnocení jeho nabídky v otevřeném řízení. Nebylo-li z uvedeného důvodu ze zadávacího řízení vyloučeno, došlo ze strany zadavatele k porušení ustanovení 39 odst. 2 zákona. Navrhovatel sdružení 513 monitoring v návrhu dále zmiňuje, že si vyžádal písemné stanovisko Doc. Dr. Ing. Jana Bódiho, ve kterém jmenovaný výslovně potvrzuje, že o zařazení údajů o své osobě do nabídky sdružení MOTT-GEODET nevěděl a že se tak stalo bez jeho souhlasu. Písemné stanovisko jmenovaného navrhovatel sdružení 513-monitoring přikládá. Vzhledem k tomu, že s osobou jmenovaného sdružení MOTT-GEODET spojovalo splnění kvalifikace pokud jde o odbornou způsobilost podle ustanovení 30 odst. 2 písm. d) zákona pro oblast geotechniky podle ustanovení 5 odst. 1 a odst. 3 písm. i) zákona č. 360/1992 Sb. čl zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče) a též pro oblast činnosti prováděné hornickým způsobem podle zákona č. 61/1988 Sb., má navrhovatel sdružení 513-monitoring důvodně zato, že sdružení MOTT-GEODET nepředložilo v nabídce žádný jiný doklad prokazující jeho odbornou způsobilost v obou výše uvedených oblastech. Navrhovatel sdružení 513-monitoring dále uvádí, že má zato, že žádný z účastníků sdružení nedisponuje oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem podle ustanovení 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 61/1998 Sb. Z tohoto zákona vyplývá, že ražby štol a tunelů jsou stavby v režimu činnosti prováděné hornickým způsobem (ustanovení 3 písm. i) citovaného zákona). Ražbu tunelu nelze bez geomonitoringu provádět, tudíž geomonitoring stavby Vestec Lahvice, silničního okruhu kolem Prahy je činností prováděnou hornickým způsobem a nemůže ho zajistit vlastními prostředky osoba, která toto oprávnění nemá. Sdružení MOTT-GEODET tedy chybí i další nezbytné oprávnění k podnikání a nemůže tak provést alespoň 50 % služeb vlastními prostředky. Nebylo-li ze zadávacího řízení vyloučeno, došlo ze strany zadavatele k porušení ustanovení 39 zákona. Navrhovatel dále vyjadřuje důvodné pochybnosti o tom, že sdružení MOTT-GEODET splnil kvalifikaci pokud jde o požadavky podle čl a zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče), formuláře 3.8 Personál pro zakázku zadávací dokumentace v části 3 (Prokázání kvalifikace dotazníky) a čl Zvláštních obchodních podmínek zadávací dokumentace v části 4 (Obchodní podmínky). Na závěr svého návrhu se navrhovatel s odkazem na shora uvedené domáhá, aby orgán dohledu zadavateli uložil zrušit rozhodnutí zadavatele o námitkách sdružení MOTT-GEODET ze dne Dne obdržel orgán dohledu vyjádření zadavatele k návrhu navrhovatele sdružení 513-monitoring, datované dne

9 Zadavatel v první části svého vyjádření odmítá závěr navrhovatele, že v námitkách jsou sice uvedeny nesprávné odkazy na zákon č. 137/2006 Sb. a nikoliv na zákon č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se zadávací řízení uskutečnilo, avšak tato skutečnost sama o sobě nemůže mít žádný vliv na to, zda jim lze či nelze vyhovět. Zdůrazňuje, že je povinností uchazeče stanovenou v ustanovení 88 odst. 1 zákona své námitky zdůvodnit a označit, jaká škoda vznikla, nebo jaká škoda mu hrozí, v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele. Navrhovatel sdružení 513 monitoring takto ve svých námitkách ze dne neučinil, uvádí zadavatel. Ve druhé části svého vyjádření se zadavatel vyslovil k závěru navrhovatele sdružení 513-monitoring, že sdružení MOTT-GEODET nesplňuje podmínku, že provede nejméně 50 % zakázky vlastními prostředky tak, jak to požaduje čl a zadávací dokumentace v části 2 (Pokyny pro uchazeče), jakož i k závěru, že žádný z účastníků sdružení MOTT-GEODET nemá živnostenské oprávnění k výkonu geologických prací a nedisponuje oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem podle ustanovení 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb. Zadavatel tak učinil shodným způsobem, jakým se v zásadě k týmž závěrům vyslovil ve vyjádření k návrhu navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, tedy tak, jak je uvedeno shora. V třetí části svého vyjádření se zadavatel vyslovil k části návrhu, ve které navrhovatel sdružení 513-monitoring uvádí, že jeho právní zástupce si vyžádal písemné stanovisko Doc. Dr. Ing. Jana Bódiho, ve kterém jmenovaný výslovně potvrzuje, že o zařazení údajů o své osobě do nabídky sdružení MOTT-GEODET nevěděl, a že se tak stalo bez jeho souhlasu. Zadavatel uvádí, že toto sdělení i nadále považuje za irelevantní a trvá na svém vyjádření, že od jmenovaného neobdržel písemný nesouhlas o svém zařazení do nabídky sdružení. V závěru této části zadavatel opakuje argumentaci tak, jak ji v této věci uvedl ve vyjádření k návrhu navrhovatel sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, tedy jak je uvedeno shora. Ve čtvrté části svého vyjádření zadavatel uvádí, že uznal vysvětlení sdružení MOTT- GEODET, ve kterém je uvedeno, že v nabídce došlo k chybě v psaní, kdy v některých dokladech bylo místo údaje uveden údaj K této chybě došlo z důvodu podepisování již předtištěných dokumentů dne , kdy datum nebylo aktualizováno. K odevzdání nabídky došlo , z čehož jednoznačně vyplývá vůle sdružení MOTT- GEODET nabídku v předmětném řízení podat. Chyba v psaní však nečiní tento právní úkon ve smyslu ustanovení 37 občanského zákoníku neplatným ( Právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a počtech, je-li jeho význam nepochybný. ) V tomto smyslu poukazuje zadavatel také na úpravu plné moci podle ustanovení 31 a násl. občanského zákoníku, v jehož kontextu je zřejmé, že sdružení MOTT-GEODET nabídku podat chtělo a v následném procesu podávání vysvětlení ke své nabídce prokázalo, že je nabídkou v řízení vázáno, uvádí se dále ve vysvětlení sdružení MOTT-GEODET, které bylo uvedeno v jeho námitkách proti vyloučení ze zadávacího řízení. V páté části svého vyjádření zadavatel k problému předložení bankovní záruky za dobré provedení prací (v požadované výši) namísto příslibu úvěru v rámci doložení finanční a ekonomické způsobilosti zadavatel shodně s vyjádřením k návrhu navrhovatele sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring uvádí, že v souladu s ustanovením 32 odst. 3 zákona uznal doložení této způsobilosti formou bankovní záruky jako splněné. 9

10 Na závěr svého vyjádření k návrhu zadavatel s odkazem na shora uvedené skutečnosti navrhuje, aby orgán dohledu návrh navrhovatele sdružení 513-monitoring zamítl v plném rozsahu a potvrdil rozhodnutí zadavatele o zamítnutí námitek navrhovatele sdružení 513 monitoring. --- Usnesením Č.j.: S026/ /2007/550-VŠ, S035/ /2007/550-VŠ ze dne orgán dohledu podle ustanovení 140 v návaznosti na ustanovení 76 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., shora uvedená správní řízení spojil. Učinil tak především s ohledem na skutečnost, že správní řízení se týkají téže veřejné zakázky. Uvedené usnesení orgán dohledu poznamenal do spisu. Účastníky společného správního řízení jsou zadavatel - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupený generálním ředitelem Ing. Petrem Laušmanem, navrhovatel společnost Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, IČ , se sídlem Geologická 988/4, Praha 5 a společnost PUDIS a.s., IČ , se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení Geotechnika-PUDIS/SOKR 513 monitoring, za něž za obě jedná vedoucí účastník sdružení Stavební geologie Geotechnika, akciová společnost, jednající předsedou představenstva Ing. Václavem Hořejším, MBA, navrhovatel společnost INSET s.r.o., IČ , se sídlem Novákových 6, Praha 8, společnost GeoTec-GS, a.s., IČ , se sídlem Chmelová 2920/6, Praha 10 a společnost AGE a.s., IČ , se sídlem Sudoměřská 25, Praha 3, právnické osoby sdružené podle ustanovení 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve sdružení 513-monitoring, všechny zastoupené na základě plné moci advokátem JUDr. Jiřím Hodkem, IČ , se sídlem Olšanská 1a, Praha 3. Orgán dohledu přezkoumal podle ustanovení 96 a násl. zákona napadené úkony zadavatele a na základě obsahu dokumentace o zadání veřejné zakázky, obsahu návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a obsahu vyjádření zadavatele k návrhům shledal, že zadavatel zákon neporušil. V položce 9.2 Kritéria a doklady pro prokázání finanční a ekonomické způsobilosti oznámení o zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil příslib úvěru 15 mil. Kč, roční objem prací za poslední 3 roky min. 40 mil. Kč, v čl zadávací dokumentace v části 1 (Podmínky zadávacího řízení) pak zadavatel stanovil Uchazeč předloží v nabídce příslib bankovního úvěru, zajišťujícího plynulé plnění zakázky ve výši Kč. Sdružení MOTT GEODET ve své nabídce nepředložilo zadavatelem stanovený příslib bankovního úvěru ve zmíněné výši, ale na straně 463 nabídky závazný příslib bankovní záruky ve zmíněné výši za dobré provedení práce. 10

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 *UOHSX005Y416* UOHSX005Y416 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S181/2014/VZ-7771/2014/513/RNi Brno 18. dubna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2008. Č.j.: S117/2008/VZ-09833/2008/510/Od V Brně dne 20. května 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2008. Č.j.: S117/2008/VZ-09833/2008/510/Od V Brně dne 20. května 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 6. 2008 Č.j.: S117/2008/VZ-09833/2008/510/Od V Brně dne 20. května 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 *UOHSX004LU8B* UOHSX004LU8B ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s542/2012/vz-19926/2012/522/msc Brno 23.10.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003SADG* UOHSX003SADG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S228/2011/VZ-14799/2011/520/ABr V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1.

*uohsx001ova6* ROZHODNUTÍ UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. *uohsx001ova6* UOHSX001OVA6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S48/2010/VZ-5059/2010/540/DCh V Brně dne: 1. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0052H22* UOHSX0052H22 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S173/2013/VZ-9147/2013/512/PDr Brno 17. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004FXJD* UOHSX004FXJD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S373/2012/VZ-17841/2012/522/MSc Brno 21.9.2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 *uohsx003zskg* UOHSX003ZSKG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS S155/2010/VZ 667/2012/530/RNi V Brně dne: 19. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LR3N* UOHSX006LR3N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S888/2014/VZ-25298/2014/513/JLí/EŠt Brno 18. prosince 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.11.2005

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 12. 2008. Č. j. S064/2008/VZ-23087/2008/530/Va V Brně dne 24. listopadu 2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 12. 2008. Č. j. S064/2008/VZ-23087/2008/530/Va V Brně dne 24. listopadu 2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. 12. 2008. Č. j. S064/2008/VZ-23087/2008/530/Va V Brně dne 24. listopadu 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006

Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006 Č.j. S156/2006/SZ-10847/2006/540-Šm V Brně dne 17.8.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č.

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

VZ/S 166/03-151/5280/03-IŠ V Brně dne 27. listopadu 2003

VZ/S 166/03-151/5280/03-IŠ V Brně dne 27. listopadu 2003 V Brně dne 27. listopadu 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 17. 9. 2003 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č.

Více

*uohsx0012pq2* UOHSX0012PQ2

*uohsx0012pq2* UOHSX0012PQ2 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.2.2009 *uohsx0012pq2* UOHSX0012PQ2 Č. j. S299/2008/VZ-163/2009/530/RKr V Brně dne 26. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001

Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Č. j. 2R 2/2001-Ju V Brně dne 7.2.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 14.12.2000 podaném Ministerstvem obrany ČR, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6, zast. ministrem obrany RNDr. Vladimírem Vetchým,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001

Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Č.j.: S 207/01-151/5105/01-MO V Brně dne 21. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 10. 2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č.j.: 3R 15/01-Ku V Brně dne 3.7.2001

Č.j.: 3R 15/01-Ku V Brně dne 3.7.2001 Č.j.: 3R 15/01-Ku V Brně dne 3.7.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 22.5.2001 podaném společností RadioMobil a.s., se sídlem Londýnská 59, 120 21 Praha 2, zast. JUDr. Irenou Fišarovou, proti rozhodnutí

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

*uohsx001c37d* UOHSX001C37D

*uohsx001c37d* UOHSX001C37D Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 3. 2010 *uohsx001c37d* UOHSX001C37D Č. j. ÚOHS-S146/2009/VZ-9214/2009/520/JHl V Brně dne 12. srpna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S 53-R/01-420/140/ZH V Praze dne 9.5.2001

Č.j.: S 53-R/01-420/140/ZH V Praze dne 9.5.2001 Č.j.: S 53-R/01-420/140/ZH V Praze dne 9.5.2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení, zahájeném dne 2.4.2001 podle ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Č. j.: VZ/S38/03-151/2229/03-SP V Brně dne 28. května 2003

Č. j.: VZ/S38/03-151/2229/03-SP V Brně dne 28. května 2003 Č. j.: VZ/S38/03-151/2229/03-SP V Brně dne 28. května 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 7.4.2003 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 *UOHSX003RYNR* UOHSX003RYNR USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S237,282/2011/VZ-14441/2011/520/JHl V Brně dne: 19. října 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000

Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Č. j. 2R 1/00-Ju V Brně dne 8.3.2000 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 9.12.1999 podaném společností GEODET, spol. s r.o., se sídlem Bítovská 1220, 140 00 Praha 4, zast. jednatelem Ing. Janem Fafejtou,

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 *UOHSX003QO6F* UOHSX003QO6F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R25/2011/VZ-13323/2011/310-ASc V Brně dne: 23.8.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.12.2010 (doručeného

Více

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis35583.html

http://www2.compet.cz/isu/2007/vz/pis35583.html Page 1 of 6 Nabylo právní moci dne 16.6.2007 Č. j. S024/2007/VZ-09743/2007/520-AB V Brně dne 28. května 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

*uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I

*uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I *uohsx001fq2i* UOHSX001FQ2I Č. j.: R51/2009/VZ-13676/2009/310-ASc V Brně dne 20. 10. 2009 Ve správním řízení o rozkladu, který ze dne 21. 4. 2009 podaném navrhovatelem společností PHARMAKON, spol. s r.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j.: S 197-R/01-1499/140/VŠ V Praze dne 28.2.2002

Č.j.: S 197-R/01-1499/140/VŠ V Praze dne 28.2.2002 Č.j.: S 197-R/01-1499/140/VŠ V Praze dne 28.2.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.12.2001 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných

Více

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999

Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Č. j.: S 153/99-150/3125/99-RJ V Brně dne 9.listopadu 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.9.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

Č. j. S403/2006/DO-2087/2007/520-KV V Brně dne 31. ledna 2007

Č. j. S403/2006/DO-2087/2007/520-KV V Brně dne 31. ledna 2007 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.2.2007. Č. j. S403/2006/DO-2087/2007/520-KV V Brně dne 31. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004JTF9* UOHSX004JTF9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s536/2012/vz-6614/2013/512/jma Brno 12. dubna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Č. j.: 2R 37/01 Hr V Brně dne 15. listopadu 2001

Č. j.: 2R 37/01 Hr V Brně dne 15. listopadu 2001 Č. j.: 2R 37/01 Hr V Brně dne 15. listopadu 2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30.8.2001 podaném společností PPF majetková a. s., se sídlem Na Klinkovce 7, 140 00 Praha 4, zast. předsedou představenstva

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 *UOHSX0047S9M* UOHSX0047S9M PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2011/VZ-7799/2012/310/JSl V Brně dne: 4. května 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 10.

Více

Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000

Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000 Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15. 5. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S069/2006/SZ-04710/2006/550/VŠ V Praze dne 18.7.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: VZ/S069/2006/SZ-04710/2006/550/VŠ V Praze dne 18.7. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: VZ/S069/2006/SZ-04710/2006/550/VŠ V Praze dne 18.7.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 105

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt *UOHSX00731M3* UOHSX00731M3 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238/2015/VZ-10459/2015/532/KSt 12. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.5.2002 společností Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. předsedou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí bylo změněno rozhodnutím č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV ze dne 23.6.2006 a nabylo právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV V Brně dne 28. dubna 2006 Úřad pro ochranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

*uohsx001al0k* UOHSX001AL0K

*uohsx001al0k* UOHSX001AL0K Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 7. 2009 *uohsx001al0k* UOHSX001AL0K Č. j. ÚOHS-S63/2009/VZ-7566/2009/530/JWe V Brně dne 15. června 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001

Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Č.j.: 3R 32/01-Ku V Brně dne 30.10.2001 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23.7.2001 podaném akad. malířem Jiřím Ratajem, IČO 648 72 211, podnikající pod jménem akad. malíř Jiří Rataj, s místem podnikání

Více

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001

Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Č. j.: S 55/01-151/1949/01-SP V Brně dne 21. května 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.4.2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č.j.: 3R72/03-Ku V Brně dne 30.1.2004

Č.j.: 3R72/03-Ku V Brně dne 30.1.2004 Č.j.: 3R72/03-Ku V Brně dne 30.1.2004 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 20.11.2003 podaném společností ODEON, s.r.o., se sídlem Petrská 29, 110 00 Praha 1, zast. jednatelem Ing. Zdeňkem Chytilem, CSc.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00421R6* UOHSX00421R6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S271/2011/VZ-2792/2012/520/DŘí V Brně dne: 9. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 *UOHSX00431EM* UOHSX00431EM ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S511/2011/VZ-3623/2012/550/GSt V Brně dne: 3. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007

Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Č.j. S386/2006-00058/2007/530-MČ V Brně dne 11. ledna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011 *uohsx003x99e* UOHSX003X99E ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS S451/2011/VZ 19467/2011/520/EMa V Brně dne: 9. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 *UOHSX00480JB* UOHSX00480JB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S141/2012/VZ-8009/2012/530/KSt V Brně dne: 18. května 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Písemná zpráva zadavatele Rekvalifikace Středočeský kraj Část veřejné zakázky: 39 Rozšíření řidičských oprávnění, profesní průkaz Praha Zadavatel: Česká republika Úřad práce ČR Adresa

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.8.2008. Č.j. S156/2008/VZ-13247/2008/520/EM V Brně dne 22. července 2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.8.2008. Č.j. S156/2008/VZ-13247/2008/520/EM V Brně dne 22. července 2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.8.2008. Č.j. S156/2008/VZ-13247/2008/520/EM V Brně dne 22. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004HWTG* UOHSX004HWTG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S411/2012/VZ-17461/2012/511/MFl Brno 17. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 547-R/03-493/140/VŠ V Praze dne 29.7.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 547-R/03-493/140/VŠ V Praze dne 29.7.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 547-R/03-493/140/VŠ V Praze dne 29.7.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.6.2003

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 126-R/02-898/140/VŠ V Praze dne 15.1.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 126-R/02-898/140/VŠ V Praze dne 15.1.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 126-R/02-898/140/VŠ V Praze dne 15.1.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.11.2002

Více

Č.j. 3R 037/06-Fr. V Brně dne 21.6. 2006

Č.j. 3R 037/06-Fr. V Brně dne 21.6. 2006 V Brně dne 21.6. 2006 V řízení o rozkladu podaném dne 14.4. 2006 společností UNIKO ZLÍN, a.s., se sídlem Nádražní 1136, 763 12 Vizovice, IČ 25540734, právně zast. JUDr. Jiřím Stránským, advokátem, se sídlem

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Č.j.: S 34/02-151/1092/02-Va V Brně dne 7. března 2002

Č.j.: S 34/02-151/1092/02-Va V Brně dne 7. března 2002 Č.j.: S 34/02-151/1092/02-Va V Brně dne 7. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 2. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999

Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999 Č. j. 2R 18/99-Ku V Brně dne 28.7.1999 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.5.1999 podaném panem Milošem Chlupem, nar. 20.10.1964, bytem Otakara Kubína 4, 680 01 Boskovice, podnikajícím pod obchodním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Nabylo právní moci dne 14.5.2005

Nabylo právní moci dne 14.5.2005 Nabylo právní moci dne 14.5.2005 Č. j. VZ/S 45/05-151/1822/05-če Brně dne 27. dubna 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.3.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst.

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015 *UOHSX007S0M9* UOHSX007S0M9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0731/2015/VZ-39436/2015/532/KSt Brno 13. listopadu 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení

Více

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009

Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Č. j. S230/2008/VZ-856/2009/540/Zaj V Brně dne 20. ledna 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 565-R/04-536/140/Br V Praze dne 7.10.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 565-R/04-536/140/Br V Praze dne 7.10.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 565-R/04-536/140/Br V Praze dne 7.10.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13.8.2004

Více

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli Název veřejné zakázky:

Více