Podklady pro ICT plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podklady pro ICT plán"

Transkript

1 Podklady pro ICT plán Škola: EkoLtm Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k Plánovaný stav k řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce rozvoje školy. role ICT ve vizi školy Škola má v současné době nadstandardní vybavení informační a komunikační technikou. Disponuje dvěma učebnami informatiky s celkem 39 tenkými klienty, ve sborovně je k dipozici dalších 10 tenkých klientů. Stanice jsou připojeny na ústřední DELL server s MS WONDOWS SERVER 8 s virtualizací. Všechny místnosti v budově jsou zasíťovány a učitelé i studenti mají k dipozici WIFI. V každé učebně (celkem 7 učeben) je multimediální vybavení (multimediální PC, dataprojektor a interaktivní tabule). Agenda školy a výukové materiály používané ve výuce jsou soustředěny na virtualizovných WWW serverech v systémech ŠkolaOnLine24 (agenda, třídní knihy, hodnocení, docházka) a TAHÁK (výukové materiály, multimediální prostředky, školní knihovna). Síť je plně připojena k internetu duplexem 20/10Mbps. Připojení je realizováno přes firewall a proxy server s nastavenou filtrací závadných stránek a možností sledování přístupů na stránky. Hlavní WWW stránka je realizována na externím serveru firmy WDT Brno pod redakčním systémem Vzhledem k vývoji IT je naší vizí přenést stávající a nově plánované výukové systémy do dnes již stále běžnějších mobilních zařízení (IPad) a dále zefektivnit výukový proces a též dodat větší atraktivitu online prostředí pro práci žáků s výukovými materiály. Plán je vyvíjen specializovaným týmem. Jeden učitel (ICT koordinátor) nebo skupina učitelů přebírá iniciativu, přípravu i realizaci plánu ve škole. Plán je vyvíjen specializovaným týmem. Jeden učitel (ICT koordinátor) nebo skupina učitelů přebírá iniciativu, přípravu i realizaci plánu ve škole. ICT plán Plán rozvoje ICT ve škole byl a je iniciován vedením školy a pověřeným zástupcem pro IT. V uplynulých letech byla realizace tohoto plánu průběžně prováděna interními i externími IT odborníky ve spolupráci se všemi vyučujícími. Vyučující prošli řadou školení, které je seznámili s ovládáním multimediální prezentační techniky, tvorbou výukových materiálů a tvorbou online testů. Jako hlavní platformy pro uveřejňování online materiálů a testů pro žáky byla pro SŠ a VOŠ zvolena volně šiřitelná platforma Moodle. Intstalace Moodle byly vhodně upravena a doplněna o části, které se týkaji specifiky střední a vyšší odborné školy. Při vývoji prostředí bylo přihlédnuto k názorům jednotlivých vyučujících. Naplnění systémů materiály je v kompetenci vyučujících jednotlivých předmětů a stav systému je pravidelně kontrolován vedením školy. Do ICT plánu je aktuálně zahrnována mobilní platforma s využitím mobilních zařízení typu IPad 3 s odpovídajícím softwarem. který je vhodný pro další rozšíření vize školy jako multimediální školy. využití ICT ve výuce Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších přístupů. Pozornost je zaměřena na komplexní zapojení ICT do výukového procesu a na zkoumání nových a efektivnějších přístupů. Ve škole je ICT komplexně zapojeno do výchovně vzdělávacího procesu. Realizace vyzužití probíhá ve dvou úrovních. První úroveň je úroveň administrační a hodnotící, druhou úrovní je využití technologií při

2 výuce. V administrativní a hodnotící úrovni je provozován online systém ŠkolaOnLine24, ve kterém jsou vedeny v reálném čase třídní knihy včetně docházky žáků, je zde zaznamenáváno hodnocení žáků a jejich umístění ve vnitřní bodové soutěži školy (soutěž Borec). Tento systém je přístupný učitelům, žákům a jejich rodičům. Přístup uživatelů je personalizován a chráněn hesly. Druhá část systému TAHÁK je provozován na platformě Moodle a obsahuje výukové matriály, testy, potřebnou literaturu (učebnice a skripta) a další podpůrné objekty pro online i offline výuku. Tato část je také zabezpečena hesly. Systémy jsou silně personalizovány a plánujeme jejich širší využití a propojení na osobní orientaci jednotlivých žáků, kdy si budou moci do jisté míry určovat tempo vlastního rozvoje a k tomu používat vhodné výukové a cvičební materiály a ověřovací prostředky jak pro sebekontrolu tak pro hodnocení vyučujícími. Škola svou strategii rozvoje v oblasti ICT upravuje v souladu se zájmy zaměstnanců, žáků, rodičů i zřizovatele a po domluvě s nimi. Škola svou strategii rozvoje v oblasti ICT upravuje v souladu se zájmy zaměstnanců, žáků, rodičů i zřizovatele a po domluvě s nimi. akceptace přijaté strategie Používání informačních systémů a zařízení ve škole upravuje školní řád a příslušné řády učeben. Základními dokumenty jsou: Školní řád střední školy Školní řád vyšší odborné školy Pracovní řád učebny výpočetní techniky Pracovní řád pisárny Pravidla provozu počítačové sítě Pravidla správy počítačové sítě Tyto předpisy jsou minimálně jednou ročně kontrolovány a případně aktualizovány a doplňovány. Na návrzích k aktualizaci a doplnění výše uvedených dokumentů se podílí nejen vedení školy, ale i žáci, studenti a rodiče studentů. V souvislosti s masivním nástupem mobilních technologií dojde ke změně některých částí základních řídících dokumentů. Změny se budou týkat bezpečnosti práce s těmito zařízeními (dobíjení akumulátorů, připojování k silovým rozvodům), používání zařízení při výuce (vhodné metodiky zapojení žáků do výuky, kontrola neoprávněných přístupů) a hygieny (pravidelné střídání různých metod výuky, pohybové aktivity). Škola podporuje zavádění různých metodických postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení výukových cílů. Škola podporuje zavádění různých metodických postupů využití ICT s cílem usnadnit žákům odlišných vlastností a specifických potřeb dosažení výukových cílů. specifické vzdělávací potřeby Systém TAHÁK, který je provozován pod systémem Moodle je naplněn výukovými materiály tak, aby umožňoval individuální a specifický přístup žáků k výuce a samostanému učení. Součástí systému jsou stránky jednotlivých ročníků, které dále obashují stránky předmětů. Podle jednotného schematu obsahuje každá stránka předmětu: 1. požadavky na hodnocení v předmětu za aktuální období, 2. katalog požadavků (pokd se jedná o předmět maturitní), 3. výpis ze školního vzdělávacího programu pro příslušný předmět (cíle a požadavky), 4. výukové materiály. Výukové materiály obsahují hlavní dokument - skripta. Jedná se učebnici zpracovanou příslušným vyučujícím podle školního vzdělávacího programu, která obsahuje základní materiály pro samostanou přípravu studenta. Základním požadavkem na vyučujcího je zpracování tohoto materiálu v pogramu MS WORD, ale tato učebnice může být i interaktivní. Doplňujícími výukovými materiály jsou prezentace (v MS PowerPoint), obrázky, případně videosekvence a odkazy na tematické weby. Stránka může obsahovat i testy na procvičení a opakování učiva i testy pro hodnocení znalostí žáků. Součástí stránky je i tematický plán předmětu včetně znázornění právě odučené hodiny v předmětu. Žáci mají tedy možnost samostatně sledovat postup výuky a učební látku si opakovat a doplňovat, vypracovávat cvičení (ta mohou být personalizována) a vyzkoušet si tematické testy.

3 2. ICT ve Školním vzdělávacím programu Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. Většina učitelů chápe, jak začlenit ICT do ŠVP, a ví, jak lze s jejich pomocí zlepšit kvalitu výuky. porozumění učitelů Začlenění ICT do ŠVP je na naší škole zabudováno přímo do ŠVP. Praktické aplikace jsou členěny do čtyř částí: 1. ovládání elektronické administrativy (elektronické třídní knihy, zápis hodnocení, ovládání třídních knih z pohledu třídního učitele). 2. ovládání online výukového systému TAHÁK (editace kurzů, přidávání a editace materiálů, doplňování multimediálními materiály a odkazy)na základě určený 3. příprava testů a jejich vkládání do systému TAHÁK (práce s programem pro tvorbu testů - HotPotatoes, export a import testů, zařazení testů do kategorií, nastavení testů v Moodle, vyhodnocování testů, statistiky) 4. ovládání prezentačních technik (práce s multimediálním počítačem, ovládání zvukové aparatury, ovládání interaktivní tabule e-beam. Před zahájením školního roku jsou organizována k těmto tematům pro vyučující odborná školení. Každý učitel je na těchto školeních seznámen s výše uvedenými body a je povinnen je ve výuce používat. Ve vložených výukových materiálech, obsahu a úrovni ovládání se úroveň pedagogů dosti odlišuje. V následujícím období budeme směřovat ke zvyšování úrovně ovládání výukových systémů učiteli, ke zkvalitění a integraci výukových materiálů a k širšímu využití multimediálních prvků v reálné výuce a v online i offline výuce. Plánování zahrnuje přípravu učitelů a orientuje se převážně na využití ICT ke zdokonalování tradičních forem výuky skupin i jednotlivců. Většina učitelů detailně plánuje způsoby integrace ICT do připravovaných vzdělávacích aktivit. vzdělávací plán Plánování výukového procesu jednotlivými učiteli probíhá na základě tematických plánů, které jsou součástí ŠVP. Základem plánování je určení cílů procesu, které jsou konkrétně vyjádřeny v požadavcích na hodnocení žků. Tedy je předem dáno, v jakých oblastech bude žák hodnocen a na základě toho je i určeno, jakým způsobem stanovených cílů dosáhnout. Učitelé rozpracovávají tematické bloky do konkrétních učebních materiálů, přičemž základním integrovaným materiálem jsou tkzv. skripta - shrnutí znalostí a požadavky na dovednosti žáků. Podpůrnými materiály jsou úzce tematické skupiny, které mohou být rozpracovány až do konkrétního výkladu, cvičení, testu, prezentace, videosekvence a mluveného slova. Ve stávajích učebních materiálech převažují výkladové texty, cvičení a částečně podpůrné prezentace. Materiály jsou připravovány tak, aby je šlo využít jak pro podporu přímí výuky za pomocí interktivních prostředků, tak pro samostudium a samostané opakování. V budoucím období bude třeba provést masivní vizualizaci a částečnou personalizaci výkladových materiálů tak, aby žáci tyto materiály mohli více využívat pro individuální přípravy podle svých schopností, výukového tempa a časových možností. zkušenosti většiny učitelů Učitelé využívají ICT jako nástroj školní administrativy, pro plánování výuky i na podporu výukových činností typicky formou využití hotových materiálů. Učitelé využívají ICT tak, aby žáci měli možnost se vzdělávat formou konstruktivně pojatých předmětových i mezipředmětových aktivit. V dnešní době stále velká část výuky je zaměřena na akceptování terminologií, zažitých postupů a výcvik dovedností klasickými metodami. Mezi ně se řadí výklad, přednáška, cvičení, řešení problémů a další osvědčené metody předávání znalostí. Učitelé si do značné míry uvědomují, že tyto metody přestávají být dnes účinné a efektivní a intuitivně směřují k inovativnímu pojetí klasické výuky.

4 Směřujem k tomu, aby učitelé využívají ICT takovým způsobem, aby se žáci měli možnost se vzdělávat formou přiměřených aktivit. Budeme podporovat změnu metodik tak, aby se transformovaly do nové podoby. Moderní způsob aktivit u dnešních žáků zahrnuje všeobecně akceptované aktivity v sociálních sítích, virtuálních světech a online herních systémech. Bude třeba využít tuto část dnešního přístupu žáků k získávání nových znalostí, zkušeností a dovedností za podpory vhodných softwarových a harwarových prostředků. Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou vedeni k respektování etických pravidel. Žáci často používají ICT při vyučování samostatně a jsou vedeni k respektování etických pravidel. zkušenosti většiny žáků Žáci mají ve většině případů k dipozici vlastní osobní IT zařízení, netbooky nebo notebooky. Je tedy možné tyto prostředky ve výuce využívat i mimo specializované učebny informačních technologií. Problémy nastávají při těch částech výuky, kdy používání těchto zařízení není přípustné (např. základy účetnictví, písemné zkoušení apod.). Je možnost přizpůsobit některé metodiky těmto podmínkám a naopak využít IT techniku k těmto účelům. Podmínkou, mimo pravidel pro používání online pomůcek, je jednotný přístup všech žáků k technice. Budoucnost vidíme v již připravených a hotových a ověřených postupech a materiálech, které jsou určeny pro mobilní IT zařízení - typicky IPad - a k nimž jsou k dispozici i metodiky práce s výukovými softwary. Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy. Učitelé využívají ICT cíleně k podpoře výuky žáků, kteří mají krátkodobě nebo dlouhodobě problémy. specifické vzdělávací potřeby Výukový a e-learningový systém TAHÁK, který je založen na softwaru Moodle, byl již v době návrhy koncipován tak, aby umožnil žákům, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit výuky, doplnit si učivo, sledovat aktivity učitele a případně splnit online testy a odevzdávat domácí úkoly ve formě psaného textu nebo přiložených souborů. Systém je postaven takovým způsobem, aby ani dlouhodobě nepřítomný žák nebyl handicapován vzhledem k ostatním žákům. Zlepšení systému do budoucna vidíme v širším využitím interktivních činností i ve spolráci s ostatními žáky třídy např. formou společného řešení problémových příkladů, vzájemných konzultací a společných postupů. 3. profesní rozvoj Většina učitelů má zájem o profesní růst v oblasti ICT a zúčastňuje se především vzdělávacích akcí organizovaných v rámci školy. Většina učitelů se účastní nejen celoškolních a hromadných vzdělávacích akcí, ale vzdělává se v oblasti ICT též individuálně. uvědomění a zapojení Pedagogický sbor v rámci administrativních a výukových systémů musí ovládat základní metody a postupy pro práci s tímto softwarem. Základní znalosti učitelé získávají na úvodních školeních před začátkem školního roku a znalosti si rozšiřují buď individuálně nebo ve spolupráci s IT odborníky. Motivaci učitelů pro další profesní růst v oblasti IT vidíme do budoucna v tom, že budou moci celkem jednoduchými prostředky připravovat poutavé a kvalitní učební moduly. Tyto moduly by měly být

5 primárně používány na mobilních IT zařízeních. Zapůjčením nebo zakoupením těchto zařízení učitelům by se měla zvýšit i osobní motivace na profesní zvládnutí těchto prostředků nejen po technické, ale i pometodické stránce. Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT určuje všem zaměstnancům vedení školy (nebo ICT koordinátor). Potřeby profesního rozvoje v oblasti ICT určuje všem zaměstnancům vedení školy (nebo ICT koordinátor). plánování Plán rozvoje ICT ve škole byl a je iniciován vedením školy a pověřeným zástupcem pro IT. Naplnění výukových systémů materiály je v kompetenci vyučujících jednotlivých předmětů a stav systému je pravidelně kontrolován vedením školy. K tomu vedení školy zajišťuje profesní rozvoj pedagogů formou vhodných interních školení, seminářů a konzultací. Do ICT plánu je aktuálně zahrnována mobilní platforma s využitím mobilních zařízení typu IPad 3 s odpovídajícím softwarem. který je vhodný pro další rozšíření vize školy jako multimediální školy. K této platformě vedení školy bud organizovat školení a semináře tak, aby učitelé ovládli základy této techniky. Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. Většina učitelů se účastní školení zaměřeného na využití ICT ve vzdělávání. zaměření Učitelé školy jsou povinni v rámci uzavřené smlouvy se zúčastnit školení, které je seznámí se systémy školy. Všichni učitelé, interní i externí, musí absolvovat následující školení: - ŠkolaOnLine24 administrativní systém školy - zápisy do elektronických třídních knih, hodnocení, termíny zkoušek - TAHÁK - výukový systém Moodle - editace obsahu předmětu (kurzu), přidávání a odebárání příloh, vkládání a vyhodnocování online testů, vkládání, odebírání a vyhodnocování úkolů - práce s multimedii - ovládání interaktivní tabule e-beam, práce s multimediálním počítačem, řešení základních technických problémů - práce s programem na tvorbu testů HotPotatoes a import hotových testů do systému TAHÁK Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům. Většina učitelů ví, jak využívat ICT ve výuce, snaží se stále zdokonalovat a pomáhat kolegům. sebedůvěra Každý učitel je proškolen ve čtyřech základních oblastech práce se systémy ve škole. Třídní učitelé mají navíc školení v ovládání systému ŠkolaOnline24 pro údržbu třídních knih, omlouvání žáků, zápis mimořádných hodnocení a výchovných opatření. Vyučující vyšší odborné školy musí též zvládnout systém vyhlašování termínů zkoušek, správu těchto termínů a zápis hodnocení do systému. Vyučující si po prvotním proškolení pomáhají mezi sebou a řeší problémy, které zejména začínajícím učitelům činí potíže vyřešit. neformální způsoby profesního rozvoje Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází jen mezi některými učiteli. Ke sdílení nápadů a příkladů dobré praxe dochází jen mezi některými učiteli. Většina učitelů jsou externisté. Po nich vedení školy požaduje ovládat systémy podle výše uvedených čtyřech bodů. Všichni učitelé mají možnost si prohlédnout v systému TAHÁK řešení ostatních kolegů a inspirovat se jimi. Je také možnost s vědomím autora materiály použít ve vlastním předmětu. Učitelé

6 mají možnost si konzultovat nápady a řešení ve sborovně během volných hodin a mají možnost vznášet návrhy a doporučení na pravidelných poradách. Sdílení nápadů a nových řešení ve výukových systémech pak dochází i na seminářích, které vedení školy pořádá. 4. integrace ICT do života školy ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě). ICT jsou ve škole stále a všude pohotově k dispozici jak učitelům, tak žákům (typicky s podporou bezdrátové sítě). dostupnost Ve škole jsou instalovány dvě počítačové učebny s celkem 39 terminály. Ve sboreovně je k dispozici dalších 10 terminálových pracovišť. Žáci mohou ve volných hodinách využívat učebny (pokud neprobíhá výuka). V celé škole je instalována WIFi síť s diferencovaným přístupem pro žáky a učitele. ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. ICT jsou využívány ve všech výukových aktivitách školy, kde je jejich nasazení přínosné. využití Všechny výukové aktivity, které probíhají v budově školy, jsou podporovány ICT. Vyučující je do pěti minut od začátku hodiny povinnen zapsat do elektronické třídní knihy, v průběhu hodiny se důrazně doporučuje využívat interaktivní tabuli e-beam s tím, že zápisy z této tabule je možné žákům uveřejnit v systému TAHÁK nebo zaslat em. Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií. Školní koordinátor ICT má přiměřenou kvalifikaci a zabývá se především pomocí ostatním učitelům implementovat nejvhodnější metody využití technologií. metodická podpora Školním koordinátorem je vyučující informačních technologií na střední a vyšší odborné škole, správce sítě (ve spolupráci s externí firmou) a správce dat. Zná systémy používané ve škole a provádí jejich správu. Vyučujícím pomáhá řešt problémy, které přesahují běžné znalosti používání těchto systémů. Ve spolupráci s vedením školy a externí firmou pro správu sítě navrhuje a implmentuje nové prvky systémů, provádí běžnou údržbu dat, zálohování apod. prezentace na internetu Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. Školní web je vytvářen využitím vhodného redakčního systému a obsahuje nejen aktuální informace, ale též materiály vytvořené jak učiteli, tak žáky. Školní web je vytvořen a provozován firmou WDT Brno. Web má vlastní redakční systém a jednotlivý pověření vyučující mohou pomocí tohoto systému měnit a doplňovat aktuální údaje. V části Co

7 se o nás píše jsou uveřejňivány i práce žáků, ve fotogalerii stručné obrazové reportáže z akcí školy. Web obsahuje základní informace a odkazy na systémové weby - ŠkolaOnline24 a TAHÁK. Kromě LMS je používán specializovaný systém řízení školy integrující výukové materiály, záznamy výukových výsledků žáků (známky, e-portfolio), rozvrh apod. Rozlišuje různé pravomoci uživatelů (včetně rodičů). Kromě LMS je používán specializovaný systém řízení školy integrující výukové materiály, záznamy výukových výsledků žáků (známky, e-portfolio), rozvrh apod. Rozlišuje různé pravomoci uživatelů (včetně rodičů). elearning Jak již bylo uvedeno jsou využívány systémy pro adminitrativu školy - ŠkolaOnline24 a pro LMS - systém TAHÁK. Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní komunitě pravidelně aktualizované informace o sobě. Do komunikace s vnějším světem se zapojují i učitelé např. formou osobních či třídních blogů. Kromě běžné komunikace nabízí škola širší školní komunitě pravidelně aktualizované informace o sobě. Do komunikace s vnějším světem se zapojují i učitelé např. formou osobních či třídních blogů. spojení s vnějším světem Školní web obsahuje základní informace o škole a jejích studjních oborech a poskytuje též odkazy na aktuální informace a plány. Základním plánovacím a informačním útvarem je kalendář Google, který obsahuje plán akcí včetně termínovaných zkoušek (maturity) apod. Doplňujím informačním zdrojem je část Rozvrhy, kde se zobrazuje aktualizovaný týdenní rozvrh včetně plánovaných akcí, zkoušek, suplování apod. Škola komunikuje s rodiči y, má zřízený účet na Facebook. Někteří z učitelů využívají i dalších možností systému (personalizované poznámky, předmětové chaty apod.) Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT. Škola pravidelně realizuje jednotlivé či celoškolní projekty využívající ICT. projekty Škola a její zřizovatel realizovala v uplynulých letech projekty Multimedia ve škole (OSSU - zřizovatel) a Multikulturní svět škol Ústeckého kraje (škole). Dále škola realizovala pilotní projekt v rámci UNIV2-kraje - Počítač v kanceláři. Projekty Multimedia a Počítač v kanceláři byly zaměřeny přímo na práci s výpočetní technikou a knacelářskámi programy. Všechny projekty využívaly podpory e-learningu (systémy Moodle). ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba dokumentů). ICT jako pracovní nástroj nutný k realizaci výukové činnosti na půdě školy (informační zdroje, zpracování dat, tvorba dokumentů). pohled žáka Systém TAHÁK je využíván jako výukový nástroj (práce s hotovými dokumenty, prezentacemi apod. ) a jako pracovní nástroj (vytváření obsahů předmětu, komunikace se žáky, zadávání úkolů a jejich vyhdonocování apod.) SOučástí systémů jsou i infomační zdroje nutné pro chod školy (Bakaláři, ŠkolaOnLine24, elektronická knihovna, podací deník atd.)

8 5. ICT infrastruktura Plán nákupu ICT zohledňuje všechny důležité souvislosti a je koordinován s výukovými cíli jednotlivých předmětů. Plán nákupu ICT zohledňuje všechny důležité souvislosti a je koordinován s výukovými cíli jednotlivých předmětů. plán pořizování ICT Plán nákupu vycházi z finančních možností školy a jeho zřizovatele OSSU a z aktuálních trendů informačních a komunikačních technologií. Výběr je prováděn tak, aby pokryl pokud možno portfolio školou nabízených a inzerovaných služeb (škola online, multimediální škola, škola s WIFI apod.) a byl v souladu s ŠVP a akreditovanými programy. LAN a internet Všechna data vztahující se k výuce (např. e- portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače kdekoli na internetu v případě, že má uživatel oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. Všechna data vztahující se k výuce (např. e- portfolio) jsou k dispozici z libovolného počítače kdekoli na internetu v případě, že má uživatel oprávnění s nimi nakládat. Uživatel se vůbec nezabývá tím, kde jsou data fyzicky uložena. Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým rozvojem. Technická podpora je celoročně zabezpečena, zajišťuje stabilní provoz a zabývá se též dalším technickým rozvojem. technická podpora Technickou podporu zajišťuje externí firma NetLancer ve spolupráci se správcem sítě a správcem dat - pověřený pracovník školy. Učitelé průběžně vyhledávají nové materiály a obsah výuky se pomocí nich dynamicky mění. Učitelé digitální učební materiály nejen vyhledávají a používají, ale též k vlastní potřebě upravují a vytvářejí nové, které následně sdílejí s ostatními (např. na <a href="http://dum.rvp.cz/">dum</a>). digitální učební materiály V našem modulu podpory výuky TAHÁK, založeném na software Moodle, jsou učitelé nuceni inovovat a doplňovat hlavní výukové a podpůrné prezentační materiály. Využívají nejen vlastní tvorbu, ale i tvorbu žáků - zpracování prezentací na určené téma. V budoucím období budou učitelé vytvářet i nové materiály, které budou do určité míry standardizovány (DUM). Tyto materiály budou uzpůsobeny tak, aby je bylo možné použít i na přenosných IT zařízeních (IPad).

9 ICT vybavení Pronikání ICT do života školy směřuje k všudypřítomnému využívání prezentačních i mobilních zařízení učiteli i žáky. Pronikání ICT do života školy směřuje k všudypřítomnému využívání prezentačních i mobilních zařízení učiteli i žáky. licence Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software, který je legální. Existuje systém evidence softwaru pro případný softwarový audit. Na všech školních počítačích je k dispozici potřebný software, který je legální. Existuje systém evidence softwaru pro případný softwarový audit. Vytištěno:

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: SOŠ a SOU automobilní Kyjov Indikátor Počáteční stav k 1.11.2011 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011

ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2011 ICT PLÁN 1. Základní údaje o škole Název: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí Adresa: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova

Více

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií

Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií Profil Škola 21 : difuzní model pro integraci moderních technologií 1. začínáme 2. máme první zkušenosti 3. nabýváme sebejistoty 4. jsme příkladem ostatním řízení a plánování vize školy ICT plán Vize pouze

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, 301 00 Plzeň ICT PLÁN ŠKOLY Období: 2014 2017 Zpracovatel: Mgr. Jakub Hačka, hardwarové vybavení školy Mgr. Pavla Sýkorová, softwarové vybavení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program Elektronické počítače

Školní vzdělávací program Elektronické počítače ŠVP Elektronické počítače SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Elektronické počítače Obor (RVP) Elektrotechnika 26-41-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388 01 Blatná

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více