Základní škola Čerčany,okr.Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Čerčany,okr.Benešov"

Transkript

1 Obsah: 1. Základní údaje 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy a školská rada 1.3. Přehled oborů vzdělávání 1.4. Charakteristika školy 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1. Charakteristika pedagogického sboru 2.2. Odbornost pedagogů 3. Údaje o DVVP 3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 3.4. Samostudium 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí na SŠ 4.1. Zápis žáků 4.2. Přijetí absolventů na SŠ 5. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP 5.1. Volitelné předměty 5.2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 5.3. Hodnocení chování 5.4. Hodnocení prospěchu 5.5. Výsledky zjišťované externě 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti 7.1. Sportovní soutěže 7.2. Olympiády a výtvarné soutěže 7.3. Soutěže pořádané školou 7.4. Aktivity pořádané v rámci školních vzdělávacích programů 7.5. Způsob realizace EVVO 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠIČR 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha 1- roční plán akcí Příloha 2- Vyučtování rozpočtu MŠMT Příloha 3- Vyúčtování rozpočtu OÚ Příloha 4- Vyúčtování VHČ 1

2 1. Základní údaje: 1.1.Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Čerčany, okres Benešov, příspěvková organizace Sídlo školy: Čerčany, Sokolská 180 IČO : Bankovní spojení: /0100 RED IZO : Zřizovatel školy: Obec Čerčany, Václavská 36, Čerčany, okres Benešov Právní forma: Příspěvková organizace od roku 2000 Ředitel školy: Mgr. Miroslav Klenovec, ředitel školy do od Mgr. Dana Čambulová, ředitelka školy, statutární orgán Kontakt: tel.,fax Datum zařazení do sítě škol: se změnou k Součásti školy a školská rada Školská rada: Koncem roku proběhla volba členů do školské rady. Do ŠR byli zvoleni za obec: Mgr. Blanka Tomková (předseda), Ing. Dana Tomášková, za pedagogy: Josef Prchal, Bc. Petra Kaprálková, za rodiče: Kamila Kepková, Pavel Šetek Kapacita školy: IZO škola kapacita 500 žáků IZO školní družina kapacita 90 žáků IZO školní jídelna kapacita 450 žáků 1.3. Přehled oborů vzdělávání Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny) poskytování základního vzdělání Obor vzdělání, který škola vyučuje (dle školského rejstříku) Kód oboru : C/01 Popis oboru: Základní škola 1.4. Charakteristika školy Charakteristika školy: Základní škola 1. stupeň: 1. až 5. ročník 2. stupeň: 6. až 9. ročník Školní družina 3 oddělení Školní jídelna Základní škola Čerčany je úplnou základní školou.výuka v roce 2011/12 probíhala v 16 třídách dle vlastního vzdělávacího programu ŠVP Naše budoucnost. Škola poskytuje vzdělání dětem ve věku 6 až 15 let. Zvláštní pozornost věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům talentovaným. Pro tyto žáky pedagogové připravují individuální výchovně vzdělávací plány a 2

3 specializovanou výuku vybraných předmětů. Poradenské služby pro žáky, rodiče i učitele zajišťuje ve škole tým ve složení výchovný poradce a školní metodik prevence. V tomto roce využívali 2 žáci služeb asistenta pedagoga. Vedle 16 kmenových učeben se žáci vzdělávali v odborných pracovnách( 1 počítačová učebna,1 jazyková učebna, 1 keramická dílna, 1 cvičná kuchyňka, 1 dílna). Součástí školy je školní družina. Výchova žáků ve školní družině probíhala ve 3 odděleních. K bylo zapsáno 90 dětí. Základním vnitřním dokumentem, kterým se škola řídí, je vedle vzdělávacího programu Školní řád, který vymezuje všechny základní oblasti činnosti školy. Školní řád je zveřejněn na internetových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. Hlavním poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada. Pedagogickou radu tvořili všichni pedagogičtí pracovníci školy. Velkou pozornost věnujeme i mimoškolní činnosti. Zájmové kroužky v roce 2011/2012: název: Anglický jazyk 1. a 2. třídu Anglický jazyk třídu Příprava na zkoušky z Ma Příprava na zkoušky z ČJ Německý jazyk pro 1. stupeň Náprava SPPU Keramický kroužek (2skupiny) Klub mladých diváků Německý jazyk pro 2. stupeň Hry v matematice roč. Stolní tenis (2 skupiny) Výtvarný kroužek Turistický kroužek Literární kroužek Cvičení z matematiky 7. ročník Mladý zdravotník Sportovní hry Sportovní hry1.stupeň vedoucí: Mgr. Iva Parýzková Helena Bradová Ing. Pavla Nádvorníková Mgr. Blanka Škvorová Mgr. Jana Timová Mgr. Renata Šestáková Barbora Valentová Ing. Pavla Nádvorníková Ing. Pavla Nádvorníková Mgr. Lucie Jiráková Mgr. Renata Šestáková Barbora Valentová Drahoslava Klai-Vítová, Mgr. Jana Timová Bc. Jindřiška Budilová Mgr. Michaela Nováková Drahoslava Klai-Vítová Drahoslava Klai-Vítová Mgr.Renata Šestáková 3

4 2. Personální zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2011/2012 pracovalo na škole: 27 pedagogických pracovníků (z toho 3 vychovatelky ŠD) 2 asistenti pedagoga 1 ekonom, 1 pokladní 5 provozních zaměstnanců + školník 5 zaměstnanců školní jídelny + vedoucí školní jídelny Celkový počet tříd: 16 Počet oddělení ŠD: 3 Celkový počet žáků v ZŠ: 348 k Průměrný počet žáků ve třídě: Zaměstnanci školy: Učitelé: funkce (třídní): vyučuje vzdělání Bc. Budilová Jindřiška 4. A 1. stupeň bakalářské Bernardová Jitka 5. B 1. stupeň SŠ Bradová Helena Aj, Tv,Vv,Př,Fy, SŠ Fleischhansová Květuše asistentka pedagoga SŠ Havlíček Miloš Ing. In VŠ Hobzová Carla Maria Bc. Aj VŠ Jan Pošta Mgr. 1. A 1. stupeň VŠ Jelínková Olga Mgr. 1. B 1. stupeň VŠ Jiráková Lucie Mgr. 2.B 1. stupeň VŠ Kaplanová Petra Ing. Do B 1. stupeň VŠ Krásenská Monika Asistentka pedagoga SŠ Mgr. Čambulová Dana zástupce ředitele In,Prv,Vv, VŠ Mgr. Klenovec Miroslav ředitel školy Tč,Pč VŠ Nácovská Monika Mgr. 2. A 1. stupeň VŠ Nádvorníková Pavla Ing. 9. A Che, Ma,Pč, VŠ Nehasil Radek Mgr. Aj VŠ Nováková Michaela Mgr. Ma, Tv,Pč VŠ Parýzková Iva Mgr. 8. A, metodik prevence Čj, Aj VŠ Poštová Ludmila Mgr. 5. A 1. stupeň VŠ Prchal Josef 8. A Dě,Tv,Pč,Fy SŠ Somrová Lenka Mgr. od B. 1. stupeň VŠ Šestáková Renata Mgr. 3. B 1. stupeň VŠ Škvorová Blanka Mgr. výchovný poradce Čj VŠ Šťovíček Jan Mgr. 6. A Ze,Dě,Fy VŠ Timová Jana Mgr. 8. B Nj,Př,Vz,Vo VŠ Valentová Barbora 2. A 1. stupeň SŠ Vítová Drahoslava 6. B Do, Ma,Vz,Vv SŠ Vychovatelky školní družiny: Bernardová Lenka vychovatelka SŠ Kaprálková Petra Bc. vychovatelka Bc. Kučerová Renata vedoucí ŠD SŠ 4

5 Provozní zaměstnanci: Brožová Helena Kaprálková Petra Bc. Neprašová Jaroslava Novotný Vladimír Plachá Jana Semínová Lenka Sládková Božena Zburníková Iveta Zaměstnanci školní jídelny: Gasperotti Jana Loušová Lenka Mašínová Hedvika Purkardová Veronika Sahulová Vašáková Ivana uklízečka pokladní uklízečka školník, topič uklízečka účetní uklízečka uklízečka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka vedoucí ŠJ 2.1.Charakteristika pedagogického sboru Věkový průměr : let let let Nad 50 let důchodci muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Počet pedagogů Odbornost pedagogů na základě zákona 563/2004 Sb, počet Pedagog. a odborně způsobilý Bez kvalifikace % 1.stupeň % 2. stupeň % ŠD % Asistent pedagoga 2-2 0% Stále velké procento pedagogů nesplňuje zákonem předepsanou kvalifikaci. Jedna učitelka1. stupně si doplňuje kvalifikaci na vysoké škole, tu by měla získat v roce Pedagogický sbor je potřeba doplnit o kvalifikované učitele s aprobací 1. stupně, fyziky, českého jazyka a anglického jazyka. 3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 3.1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd 1 b) Studium pro asistenta pedagoga - 0 c) Studium školského managementu - 0 d) Studium k rozšíření odborné kvalifikace - 0 5

6 3.2. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - 0 b) Studium pro výchovné poradce - 1 c) Specializovaná činnost-koordinace ICT - 0 d) Specializovaná činnost-koordinace tvorby ŠVP - 0 e) Specializovaná činnost - prevence rizikového chování - 0 f) Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy - 0 Pro další roky je třeba přednostně vyškolit pedagoga v prevenci rizikového chování, vzhledem k tomu, že se stále ve větší míře objevují u žáků rizikové faktory (kouření, alkohol, kyberšikana..) 3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace-individuální vzdělávací akce Legislativa Akce Agentura Učitelé Cena Jak správně sestavit školní řád Fakta s.r.o Mgr. Dana Čambulová 1190,- Elektronická spisová služba BluePoint Mgr. Dana Čambulová 720,- Pedagogika Jak na děti s problémovým chováním Aktivizující metody a formy práce Fakta s.r.o Descartes v.o.s. Mgr. Jana Timová Mgr. Jana Timová 1150,- 948,- Didaktické hry v matematice Descartes v.o.s. Mgr. Lucie Jiráková 1068,- Co nás ve škole neučili,aneb efektivní metody Descartes v.o.s. Mgr. Monika Nácovská 1068,- Interaktivní výuka Video multimedia ve výuce vyučující Český jazyk Čtenářská gramotnost VISK Jindřiška Budilová 600,. Přírodovědné předměty 50 fyzikálních experimentů E-pedagog.cz Mgr. Jan Šťovíček 999,- Využití prezentačních programů ve výuce chemie VISK Ing. Pavla Nádvorníková 600,- Individuálně vzdělávací akce byly pořádány převážně v Praze nebo v Benešově a probíhaly podle plánu DVVP. Bohužel se někdy stane, že některé akce jsou pro malý zájem rušeny. Pro další rok je třeba zajistit vzdělávání převážně u pedagogů bez kvalifikace. Také je potřeba zvýšit zájem pedagogů o sebevzdělání. Někteří pedagogové se nezúčastnili žádné vzdělávací akce již několik let. 6

7 3.4. Samostudium Všichni pedagogičtí pracovníci se během roku vzdělávali formou samostudia. Každý pedagog věnoval 12 dní svému sebevzdělání. K samostudiu mohou pedagogové čerpat náměty z časopisů Učitelské noviny, Informatorium, Český jazyk, Moderní vyučování, Dnešní svět a dalších odborných knih z učitelské knihovny. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a o přijetí absolventů na SŠ 4.1. Zápis do 1.ročníku Zápis do 1. ročníků pro školní rok 2011/2012 proběhl v zákonném termínu dne 8. a 9. února Zápisu se zúčastnilo 52 dětí. 47 dětí bylo u zápisu poprvé, 5 dětí nastoupilo po odkladu školní docházky. 2 děti nastoupily mladší 6 let na základě doporučení PPP. Odklad školní docházky rok 2012/2013 byl udělen 4 dětem. 3. září nastoupilo do 1. třídy 48 žáků Přijetí absolventů školy na SŠ Ve školním roce 2011/2012 ukončilo povinnou školní docházku celkem 35 žáků 9. tříd (24 chlapců, 11 dívek). Z 5. tříd přecházejí do prvních ročníků osmiletých gymnázií 2 žáci (2 dívky). 9. třídy Celkem přijati (chlapci+dívky) % Gymnázium, Husova 470, Benešov 2 (1+1) 5,71 Gymnázium, Voděradská 2, Praha10 2 (2+0) 5,71 Gymnázium Budějovická, Budějovická 680, Praha 4 1 (0+1) 2,86 Gymnázium Ječná, Ječná 530, Praha 2 1 (1+0) 2,86 Anglicko české gymnázium Amazon, Rytířská 10, Praha 1 1 (0+1) 2,86 SPŠ elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10 2 (2+0) 5,71 SPŠ stavební, Dušní 17, Praha 1 1 (1+0) 2,86 SPŠ strojnická, Betlémská 287, Praha 1 1 (1+0) 2,86 SŠ spojů a informatiky Tábor, Bydlinského 2474, Tábor 1 (1+0) 2,86 SPŠ stavební Vlašim, Komenského 41, Vlašim 2 (2+0) 5,71 SOŠ logistických služeb, Učňovská 100, Praha 9 1 (0+1) 2,86 OA Heroldovy sady, Heroldovy sady 1, Praha 10 2 (0+2) 5,71 OA Dušní, Dušní 7, Praha 1 1 (1+0) 2,86 OA Neveklov, Školní 303, Neveklov 2 (2+0) 5,71 Střední zemědělská škola, Mendlova 131, Benešov 1 (0+1) 2,86 SŠ rybářská a vodohospodářská, Táboritská 941, Třeboň 1 (1+0) 2,86 SŠ veřejnosprávní Trivis, Libčická 399, Praha 8 1 (0+1) 2,86 SŠ gastronomická a hotelová, Vrbová 1233, Praha 4 1 (0+1) 2,86 ISŠT, Černolesklá 1997, Benešov 2 (2+0) 5,71 SŠ cestovního ruchu, Táborská 458, Benešov 1 (1+0) 2,86 SOU gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10 1 (1+0) 2,86 SOŠ a SOU, Zámek 1, Vlašim, 3letý 2 (1+1) 5,71 7

8 ISŠT, Černoleská 1997, Benešov, 3letý 3 (3+0) 8,57 SOU, Jana Nohy 1302, Benešov, 3letý 2 (1+1) 5,71 5. třídy Křesťanské gymnázium, Kozinova 1000, Praha 10 1 (0+1) Gymnázium, Husova 470, Benešov 1 (0+1) 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy Úkoly vzdělávací oblasti ročního plánu školy byly až na výjimky splněny. Během školního roku došlo na základě podnětů ČŠIČR k úpravě začlenění průřezových témat do ŠVP Volitelné předměty V tomto školním roce byly vyučovány tyto volitelné předměty: 7. ročník - 2 skupiny (ekonomická gramotnost, technické činnosti) 8. ročník - 2 skupiny (technické činnosti, domácnost) 9. ročník - 2skupiny (technické činnosti, domácnost) 5.2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Do výuky bylo do tříd integrováno 12 žáků. Na základě doporučení PPP a SPC měli žáci vytvořen IVP, který byl pravidelně vyhodnocován. Dva žáci měli asistentku pedagoga (1 s těžkým tělesným postižením, 1 s Aspergerovým syndromem). Žákům bylo umožněno používat potřebné učební pomůcky přizpůsobené jejich individuálním potřebám. Při vyučování jsou používány vhodné vyučovací metody směřující k individualizaci vzdělávacího procesu. Při integraci žáka s Aspergerovým syndromem využíváme odborných rad společnosti APLA, která se specializuje na žáky s touto poruchou. V 6. ročníku jsme při integraci žáka s ADHD využili odborné pomoci PPP Benešov při měření sociálního klimatu. Ve 3. třídě pracoval žák, u kterého bylo diagnostikováno mimořádné nadání. Ve spolupráci s PPP jsme vytvářeli podmínky k jeho rozvoji. Pro tyto žáky nejsme ještě schopni poskytnout takové podmínky, které by uspokojili rodiče a žáka. Tento žák přešel na školu, kde jsou specializovaní na práci s nadanými žáky. Ment.postižení lehké Vývojové poruchy chování Tělesné postižení - těžké autismus 1 Vývojové poruchy učení 1.třídy 2.třídy 3.třídy 4.třídy 5.třídy 6.třídy 7.třídy 8.třídy 9.třídy Chování žáků Chování žáků bylo ohodnoceno v dvou případech napomenutím třídního učitele za neplnění domácích povinností žáka, v jedenácti případech důtkou třídního učitele za neplnění povinností a drobné kázeňské přestupky, ve čtyřech případech důtkou ředitele školy za nekázeň a ohrožování bezpečnosti spolužáků, čtyřem žákům byl udělen snížený stupeň z chování o 8 1 1

9 Průměrný prospěch Počet vyznamenání Prospěl Neprospěl Počet zameškaných hodin Neomluvené hodiny Průměr na žáka Základní škola Čerčany,okr.Benešov jeden stupeň za závažné porušení školního řádu (3 žáci za kouření, pití alkoholu na školní akci a kouření marihuany + 1 žák za rasistické chování a vulgární chování k učiteli). Veškerá udělená výchovná opatření byla oznámena žákům a jejich zákonným zástupcům prokazatelně písemnou formou 5.4.Hodnocení prospěchu za II.pololetí k Třída Počet žáků CH D 1.A , ,80 1.B , ,96 2.A , ,74 2.B , ,10 3.A , ,22 3.B , ,17 4.A , ,80 4.B , , , ,83 5.B , ,37 6.A , ,88 6.B ,58 7.A , ,42 8.A , ,80 9.A , ,44 9.B , ,35 V tomto školním roce neprospěl 1 žák z 3. ročníku. Vzhledem k tomu, že neuspěl v opravných zkouškách, bude opakovat ročník. Na základě plánu evaluace vedoucí metodických orgánů školy (vedoucí MS na 1. stupni školy a vedoucí předmětových komisí na 2. stupni školy) zabezpečili vstupní a výstupní prověrky v českém jazyce a matematice. Výsledky prověrek byly vyhodnoceny, porovnány s předchozími lety a zohledněny v další práci. Vedení školy na základě kontrolního a hospitačního plánu zjišťovalo úroveň průběhu vzdělávání. K zjišťování kvality vzdělávání, vedle hospitací, využívalo také pravidelnou kontrolu výstupu žáků (žákovské knížky, sešity, kontrolní práce apod.). Závěry z kontrolní a hospitační činnosti byly pravidelně hodnoceny na pedagogických radách. Ze závěrů vyplývá, že cíle ŠVP jsou plněny, stále však přetrvává ve vyučovacích hodinách použití neefektivní metod, není dostatečně využíváno materiálního vybavení (interaktivní tabule), také není dostatečně využíváno sebehodnocení. 9

10 5.5.Výsledky žáků zjišťované externě K evaluaci je využíváno i externí testování. Letos poprvé proběhla celoplošná generální zkouška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Niqes), jejímž cílem bylo ověřit znalosti žáků 5. a 9. ročníku v českém a anglickém jazyce a v matematice v souladu se standardy vzdělávání na základní škole. Výše uvedenými postupy a evaluačními nástroji byla objektivně zmapována úroveň znalostí absolventů prvního a druhého stupně i žáků. Cílem testování nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy. Základním úkolem bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených vědomostí. Celkové výsledky, kterých naši žáci dosáhli, nevybočovaly z celorepublikového průměru. Žáci 6. a 7. a 9. ročníku absolvovali elektronické online testování Stonožka zadávané firmou SCIO. Žáci 6. ročníku byli testováni z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Přestože výsledky byli průměrné, v porovnání se studijními předpoklady bylo zjištěno, že potenciál žáků je využíván optimálně v porovnání s úrovní jejich studijních předpokladů. Žáci 7. ročníku byli testováni z českého jazyka a matematiky. Jejich průměrné výsledky odpovídají jejich úrovni studijních předpokladů. Žáci 9. ročníku patří v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce k lepšímu průměru a jejich studijní potenciál je využíván optimálně. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Preventivní program má v obecné rovině usilovat o to, aby preventivní výchovně vzdělávací působení bylo součástí výuky a života školy. Každodenní chod školy musí umožňovat dětem osvojení si kompetencí zdravého životního stylu a tím se stávat odolnějším vůči společensky nežádoucím jevům v rizikovém prostředí. Škola je prostředí, které umožňuje žákům během jejich sociálního vývoje střetávat se s různými typy skupin. V určitých věkových fázích lze předpokládat a předem očekávat jistý způsob chování a jednání. Nežádoucí projevy jednání u žáků vyloučit nemůžeme, ba dokonce musíme s touto alternativou předem počítat. Je nutné tyto projevy včas odhalit a řešit. Důraz je kladen zejména na informovanost žáků a na poskytování široké nabídky volnočasových aktivit. Naším cílem je nabídnout žákům možnost trávit svůj čas efektivně a touto formou je odtáhnout od nejrůznějších patologických jevů. Cílem aktivit je vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení reálných životních cílů, poznání sebe sama, k zvládání stresu a krizových situací a řešení problémů bez návykových látek. Dále chceme žáky motivovat k dodržování zásad zdravé životosprávy, k ochraně a péči o zdraví, k toleranci a fair play chování. Snahou je rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za své chování a uvědomění si důsledků svého vlastního jednání. Cílem je žáky vést k osvojení si postojů ke společensky přijatelným hodnotám a normám, právnímu vědomí, mravním a morálním hodnotám. Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na naší škole je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. Jedná se především o předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků: - záškoláctví, - šikana, kyberšikana, agresivní chování, rasismus, xenofobie, vandalismus, - kriminalita - užívání návykových látek - patologické hráčství (gambling) - nezdravý životní styl, 10

11 Konkrétní aktivity podporující primární prevenci v rámci hodin Výchovy k občanství a Výchovy ke zdraví - vedení k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, zaměření pozornosti na prevenci drogových závislostí, konzumace alkoholu, kouření, vandalismu, rasismu, apod., vedení k volbě správné životosprávy akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (návštěva Senátu ČR ) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie (exkurze: Židovské muzeum v Praze, filmové představení Lidice, setkání s Wintonovým dítětem p. Graumannem) dokumentární filmová projekce Jeden svět zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zpříjemnění školního prostředí (sportovní akce, turistické dny, ) nabídka volnočasových aktivit ( zájmové kroužky) účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích 7. Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti 7.1. Sportovní soutěže : Atletická všestrannost, Vlašim, Starší žákyně: celkové umístění 5. místo ( ze 13 škol ) Soutěžící: Barbora Bučková, Kristina Vávrová, Karolína Streitová, Denisa Ciglerová, Simona Lhotková Za jednotlivé výkony: Barbora Bučková 2. místo - hod míčkem 3. místo - na 800m Starší žáci: celkové umístění 3. místo ( ze 13 škol) Soutěžící: Martin Šach, Miroslav Klauz, Tomáš Holešovský, Tomáš Kučera, Jiří Drazdík Za jednotlivé výkony: Čtyřboj Martin Šach celkové 2. místo Miloslav Klauz celkové 4. místo Martin Šach 4. místo na 60m Miloslav Klauz- 4. místo na 60m 1. místo v kouli 1. místo v dálce 3. místo v hodu míčkem Tomáš Kučera 4. místo v hodu míčkem Tomáš Holejšovský 5. místo v kouli Mladší žákyně: soutěžící Sára Šestáková, Šárka Pekařová, Nikola Hemplová Celkově Sára Šestáková 10. místo (z 39 soutěžících) Mladší žáci: Soutěžící - Jakub Charvát, Ladislav Vojáček, Václav Hájek Jakub Charvát 10. místo na 800m (ze 41 soutěžících) 11

12 Plavecké závody, Benešov, Celkové umístění: 4. místo (z 8 škol) Za jednotlivce: Jakub Charvát Simona Zelenková Tomáš Holešovský Richard Biroš Martin Křivánek Dan Proskovec Matěj Kačírek Barbora Bučková 5. místo 25m kraul 1. místo 25m kraul 2. místo 50m kraul 3. místo 50m prsa 4. místo 50m prsa 3. místo 50m prsa 5. místo 100m prsa 3. místo 100m prsa Florbal, Neveklov Chlapci místo (z 10 škol) Dívky místo (z 8 škol) Mladý zdravotník, Benešov, Celkové 2. místo Soutěžící: Daniel Folprecht, Lukáš Topič, Eliška Regentíková, Simona Střihavková, Kristina Ratajová, Václav Pitrof Volejbalový turnaj, Vlašim, Celkové 9. místo Soutěžící: Karolína Streitová, Pavlína Pokorná, Barbora Bučková, Denisa Ciglerová, Lucie Šenková, Kristina Vávrová, Eliška Regentíková, Sára Šestáková, Eliška Plecitá, Klára Klauzová McDonalds Cup oblastní kolo Kategorie ročník 4. místo ze 14(postup do okresního kola) Dopravní soutěž okresní kolo, Bystřice, mladší kategorie Sára Šestáková, Lubomír Vávra, Martin Kačírek, Kateřina Vykydalová 1. místo /postup do krajského kola (z 11 škol) starší kategorie Kryštof Straka, Jan Pšenčík, Anežka Cestrová, Klára Klausová 4. místo (z 11 škol) Dopravní soutěž krajské kolo, Příbram, Družstvo: Sára Šestáková, Martin Kačírek, Ondřej Tkáč, Kateřina Vykydalová 5. místo (ze 12 škol) Kateřina Vykydalová byla vyhlášena nejlepší soutěžící ve své kategorii. 7.2.Olympiády a výtvarné soutěže 12

13 17.1. Pythagoriáda- okresní kolo Místo konání: Gymnázium Vlašim Umístění: Řeháková Michaela 6. místo Martin Síbrt 5. místo ze 41 Simona Zelenková 4. místo z 10 Pavel Dvořák 7. místo ze 41 Daniela Dolejšová 6. místo ze Ekologická soutěž Zachraňme Afriku Místo konání: Neveklov Umístění: družstvo 4. místo Navrhni svůj dům Místo konání: Neveklov Umístění: Ondřej Kalina, Zbyněk Kobián1. místo Simona Lhotková, Adéla Trefilová 3. místo Zeměpisná olympiáda okresní kolo Místo konání:benešov Umístění: Dolejšová Daniela 6. místo z 15 (kategorie A) Macková Pavla 2. místo z 14 (kategorie B), postup do krajského kola Šturc Daniel 18. místo z 32 kategorie C Logická olympiáda pořádaná MENSOU Míso konání: Praha Postup do krajského kola Volf Kryštof Dalších 34 žáků bylo mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola Výtvarná a literární soutěž ke Dni Země Tajemná ptačí říše Místo konání: ČSOP Vlašim Umístění výtvarné části: Jakub Trojan Michal Macek čestné uznání čestné uznání Výtvarná soutěž Život u vody, kolem vody, ve vodě Milada Reichelová 3. A 2. místo Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Agáta Sobotková 3. A 1. místo Výtvarná soutěž Zapomenutá řemesla 1. stupeň Milada Reichlová Karin Goldmannová 2.místo čestné uznání 2. stupeň Eliška Plecitá 2.místo 13

14 Petra Maršálková čestné uznání 4.4. Mladý zdravotník Místo konání: Benešov Družstvo 2. stupeň 2. místo Talentová soutěž ZAV(psaní na klávesnici) Místo konání: Neveklov Umístění: Martin Šach Matěj Kačírek 4. místo 8. místo Olympiáda anglického jazyka-okresní kolo Místo: SOŠ Benešov Umístění: Ratajová Kristina- 4. místo (kategorie II. A) 20.3 Dětská scéna Benešov-recitační soutěž Milada Reichlová čestné uznání 7.3.Soutěže pořádané školou Turnaj ve vybíjené 1.stupně Kategorie ročník Kategorie ročník 3. B 5. A Sportovní den Fotbalový turnaj: 1. místo 9. A Nejlepší střelec Matěj Vorálek 12 branek 2. místo 8. A Martin Šach 11 branek 3. místo 7. A Kryštof Straka 7 branek 4. místo 6. A 5. místo 9. B 6. místo 6. B Přehazovaná: Házená: Basketbal: 1. místo 8. A2 1. místo 8. A2 1. místo 8.A2 2. místo 9. AB 2. místo 8. A1 2. místo 8.A1 3. místo 8. A1 3. místo 7. A 3. místo 9.A B 14

15 Sportovní den O pohár ředitele školy Fotbalový turnaj: 1. místo 8. A Nejlepší střelci : Martin Šach 8 branek 2. místo 9. A Kryštof Straka 7 branek 3. místo 7. A Tomáš Kučera+Marek Musil 4 branky 4. místo 9. B 5. místo 6. B 6. místo 6. A Přehazovaná: Softbal: Florbal: 1. místo 8.A2 ml. 1. místo 7. A st. 1. místo 8.A2 1. místo 7.A 2. místo 8.A1 2. místo 6. A 2. místo 8.A1 2. místo 8.A2 3. místo 7.A 3. místo 6.B 3. místo 9.AB 3. místo 8.A1 Turnaj ve stolním tenise, Starší: 1. místo Martin Šach mladší: 1. místo Lukáš Hempl 2. místo Patrik Skála 2. místo Michal Macek 3. místo Jaroslav Hruška 3. místo Roman Bialonczyk Celkový vítěz: Martin Šach 9. A Přetah lanem, stupeň 1.stupeň 1. místo 9. B 1.-3.roč. 1. místo 3. B, 2. místo 2.A 2. místo 7. A 4.-5.roč 1. místo 4.A,2. místo 5.A 3. místo 6. A Vybíjená ročník 3.B ročník 4.A Dále se naši žáci zapojili do těchto soutěží: Recitační soutěž, Orion Florbal-Cup, žáci 1. stupně se zapojili do projektu Zdravé zuby, výtvarná soutěž Malujeme s muzeem, výtvarná soutěž Máme rádi přírodu. 7.4.Aktivity pořádané v rámci školních učebních plánů Žáci 2. ročníku kurz plavání (bazén Benešov) Žáci 3. ročníku kurz plavání (bazén Benešov) Žáci 4. ročníku kurz plavání (bazén Benešov) Žáci 3. ročníku kurz bruslení (zimní stadion Benešov) Žáci 7. ročníku lyžařský kurz ( chata Na Souši ) Žáci 4. až 9. ročníku účast v logické olympiádě (MENZA) I. stupeň výstava výtvarných prací (Infocentrum Čerčany) Žáci 3. A škola v přírodě 2. stupeň projekt Den jazyků 15

16 ročník školou chodí Mikuláš Vánoční zpívání u stromu ročník soutěž o nejhezčí vánoční stromek Třídní projekty 3. ročník-zdravý životní styl, Kalendář, vítání sv. Martina, projekt Voda 2. ročník- projekt Abeceda, Lidské tělo, čarodějnické spaní Podpora čtenářské gramotnosti Besedy v knihovně (M. Macourek, K.Čapek ) Literární pásma T.G.Masaryk, J.Foglar, O.Sekora, Beseda o J.Grossmannovi a o knize Rychlé šípy Projekt Už jsem čtenář akce pro 1.třídy Akce Klubu mladého diváka Čtyři divadelní představení: Muzikál Quasimodo v Divadle Hybernia, Shakespearovo drama Král Lear v divadle ABC, balet Popelka v Národním divadle, činohra Obchodník s deštěm v Divadle Na Prádle. Různé žánry, různá divadla, nové zážitky z ne zrovna obvyklé zábavy dnešní mladé generace. Je příjemné vidět, že na naší škole mají děti o Klub mladého diváka zájem. Exkurze Planetárium, Parlament, Praha procházky historickou Prahou, návštěva Obecního úřadu Čerčany, vycházka na Blaník, hvězdárna Ondřejov, Sázavský klášter, letiště Praha Kulturní programy Návštěva kina Medvídek Pú, divadelní představení Králíci z klobouku, divadelní představení Kytice Kino Lidice, Ukázka z historie Jak bojovali (Legionáři, Gladiátoři) Ochrana životního prostředí Během roku se uskutečnilo několik přednášek EKO Votice Velký úspěch měla ukázka Dravci Exkurze do ZOO a dendrologické zahrady Exkurze do elektráren Štěchovice, Temelín Projekce - Planeta Země Ekvádor Podpora multikulturní výchovy ročník beseda T. Graumannen(dítě zachráněné T.Wintonem) ročník přehlídka filmů Jeden svět Exkurze -Vzdělávací a židovské centrum Praha 7. ročník exkurze Neviditelný svět V rámci dopravní výchovy 1. stupeň pořádal besedy s policí. Vyvrcholením byla účast v dopravní soutěži. 16

17 Výlety 1. ročník Zlenice 2. ročník ZOO Praha 3. ročník Koněpruské jeskyně,karlštejn 4. ročník Hrusice 5. ročník Kutná Hora 6. ročník Babice, Jílové u Prahy 7. ročník Konopiště 8. ročník Konopiště 9. ročník Zbraslavice 7.5. Způsob realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Prvky EVVO zařazujeme pravidelně a smysluplně v rámci jednotlivých předmětů. Na 1. stupni zejména do předmětů Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda a Tělesná výchova. Na 2. stupni do předmětů Přírodopis, Zeměpis, Chemie, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství a Praktické činnosti. - Během celého roku se používají názorné pomůcky nástěnky, žákovské projekty na téma EVVO. - Do hodin jsou aktuálně zařazovány výukové programy (CD, videokazety, prezentace). - Celoročně je naším cílem vést žáky i pedagogické a nepedagogické pracovníky školy k třídění vzniklého školního odpadu, vést žáky k třídění domácího odpadu a vzdělávat je v oblasti využitelnosti vytříděného odpadu, vést žáky k udržování pořádku v areálu školy. Aktivity ve školním roce 2011/2012: - Třídíme odpad v budově školy a jejím okolí jsou rozmístěny nádoby na různé druhy odpadu (papír, plast, směsný kontejner). - Během pěstitelských prací se žáci učí péči o pokojové rostliny, provádějí žáci různé zahradnické práce na školní zahradě, upravují a připravují záhony k setí a výsadbě rostlin. - Na školní zahradě je založen kompost, žáci jsou poučeni o biologickém odpadu a jeho využití. - Během celého školního roku proběhly sběry různých surovin: na podzim a na jaře bleskový sběr papíru (na podzim se vybralo 7 260kg, na jaře 8 330kg), sběr kaštanů a žaludů, každý měsíc sběr použitého jedlého oleje (za tento rok se vybralo 246 l oleje), sběr plastových víček. - Již po několikáté se naše škola účastnila projektu Čistá řeka Sázava, kdy žáci 8. třídy a dobrovolníci ze třídy 7. čistili břehy na určitém úseku řeky. - Pořádáme školní a turistické výlety (v rámci turistického kroužku) do okolí během nichž žáci také poznávají okolní krajinu, její historii a vývoj. Žáci 1. stupně navštívili např. ZOO Praha, dendrologickou zahradu, Koněpruské jeskyně, hvězdárnu v Ondřejově, Blaník, prošli si Královskou cestu v Praze. Žáci 2. stupně byli na exkurzi např. v jaderné elektrárně Temelín, prohlédli si vodní elektrárnu Štěchovice, navštívili Planetárium Praha. - Žáci 9. ročníku se zúčastnili ekologické soutěže ve Vlašimi Zachraňme Afriku, kde obsadili krásné 4. místo. 17

18 - Nově se naše škola zapojila do projektu Zelená škola tento projekt poskytuje žákům a zaměstnancům školy možnost zbavit se baterií a vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. - Tento rok se žáci také nově zapojili do projektu Hraj o Zemi, ve kterém dosáhli vynikajících výsledků, a za účast obdržela škola certifikát. Tento projekt zpracovával prostřednictvím multimediální hry a elearningových vzdělávacích kurzů vybraná témata z oblasti životního prostředí (voda, energie, doprava, jídlo, bydlení, životní styl, technologie, životní cyklus výrobků, ekodesign a turismus) Školní družina Ve školní družině bylo ve třech odděleních zapsáno 90 dětí převážně z nižších ročníků. V době, kdy naplněnost družiny dovolovala, mohli družinu využívat i další žáci, kteří byli zapisováni do docházkového sešitu. Školní družina pracovala podle svého ŠVP, který je přílohou ŠVP školy. Mimo pravidelné činnosti v odděleních, organizovala školní družina několik celodružinových akcí. Plán akcí ve školní družině Slavnostní zahájení školního roku ve družině (září). Děti se seznamují s prostory ŠD, pravidly a poznávají se mezi sebou navzájem. Podzimní dílny (září). Sběr, příprava a následné zpracování přírodních materiálů v rámci rukodělné zájmové činnosti. Drakiáda (říjen). Odpoledne plné zábavy při pouštění draků. Akce se účastní také rodiče. Dýňování (říjen). Rukodělná zájmová činnost dlabání dýní a následná výstavka na hřišti ve školní družině. Návštěva školní knihovny, knihovny v Čerčanech (listopad). Stavíme město (listopad). Z odpadních materiálů staví děti stavby, které se nachází v obci a které je při vycházkách zaujaly svojí funkcí či vzhledem. Návštěva čerta a Mikuláše besídka (prosinec). Vánoční dílny (prosinec). Rukodělná a výtvarná zájmová činnost, pečení perníčků a cukroví ve cvičné kuchyňce. Zdobení vánočního stromu ve školní družině vlastnoručně vyrobenými řetězy a ozdobami (prosinec). Vánoční besídka plná zpěvu a vánoční pohody (prosinec). Příchod Tří králů obcí (leden). Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky (leden). Turnaj ve stolních hrách napříč odděleními ŠD (únor). Masopustní reje v ŠD (únor). Vynášení Morany (březen). Beseda s členem Policie ČR (březen). Příprava zdravé stravy ve cvičné kuchyňce (březen). Pochod za povidlovým koláčem (březen). Velikonoční dílny (březen). Návštěva blízké farmy, hospodářského stavení (duben). Děti se seznamují s hospodářskými zvířaty. Kouzelník ve školní družině (květen). Příprava dárečků ke Dni matek (květen). 18

19 Oslavy Mezinárodního dne dětí (červen). Malování křídou na beton (červen) celodružinová soutěž. Škola pravidelně informuje o své práci a akcích v Čerčanském zpravodaji. Dalšími zdroji prezentace školy jsou webové stránky školy, nástěnky na chodbách školy, účast na výstavách v infocentru, novoroční PF(práce žáků pro partnery školy) představení v Hospicu. 8.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠIČR ledna byla provedena kontrola ČŠIČR V roce 2011/2012 nebyla podána žádná stížnost. 9.Základní údaje o hospodaření školy Viz. příloha 2.,3., Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Do rozvojového programu není škola zapojena 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám) Cílová skupina: žáci základních škol, pedagogičtí pracovníci V rámci projektu by se mělo zlepšit technické vybavení. 13 učeben bylo vybaveno interaktivními tabulemi a počítači. Byla využita šablona Zkvalitnění výuky pomocí ICT Projekt Zdravé zuby Projekt Mléko do škol Projekt Ovoce do škol Projekt VUP Praha Rozvoj čtenářství napříč školou 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 19

20 Spolupráce s odborovou organizací probíhá podle 262/2006 Sb. Složení závodního výboru: Předseda: Kučerová Renata Členové: Mgr.Jan Pošta, Mgr. Ludmila Poštová Počet členů: 5 Dalšími partnery: OÚ Čerčany, Václavská 36 KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 SRPŠ při ZŠ Čerčany PPP Středočeského kraje, Černoleská 1997, Benešov SPC Vertikála při ZŠ speciální a Praktické škole, Pod Marjánkou2/1900, Praha 6 Apla Praha, Brunnerova 1011/3, Praha 17 K-centrum Magdaléna Benešov, Máchova 400, Benešov Mateřská škola Čerčany Obecní knihovna Čerčany ZUŠ Čerčany Dům dětí a mládeže, Poštovní 1668, Benešov Policie Čerčany V Čerčanech dne: Mgr. Dana Čambulová ředitel školy 20

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1 Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 2 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více